Utlysning för energieffektiv renovering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlysning för energieffektiv renovering"

Transkript

1 Utlysning för energieffektiv renovering En förstudie i linje med Rekorderlig Renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Förstudierapport för Lövgatan 2 Brf Enerbacken Utarbetad av Johan Friberg, Gunnar Karlsen Sverige AB Johan Assarsson, Gunnar Karlsen Sverige AB Mars

2 Innehåll 1. Förord 3 2. Sammanfattning 4 3. Inledning 5 Syfte och Mål 5 Metod 5 4. Objektsbeskrivning 6 Beskrivning av byggnaden 7 Byggnadsteknik 8 Underlag för beslut 9 Installationsteknik 11 Underlag för beslut 11 Uppmätt energiprestanda 12 Luftläckning 12 Underlag för beslut 12 Termografering 13 Underlag för beslut 14 Luftflöden i ventilationssystemet 17 Underlag för beslut 17 Inneklimat och boendeenkät 18 Underlag för beslut Energiberäkning för byggnadens nuläge Undersökta åtgärder 21 Fuktanalys Energiberäkning av åtgärder Kostnadsbedömningar Ekonomisk analys 27 Kalkylförutsättningar för investeringar 27 Ekonomiska beräkningar Resultat från förstudien Genomförande och uppföljning Bilaga 1 Indata och beräkningsresultat från VIP-Energy Bilaga 2 Beräkningsindata Åtgärdspaket VIP-Energy Bilaga 3 Rapport BeBo Lönsamhetskalkyl Bilaga 4 Bilder Bilaga 5 Ifylld checklista Bilaga 6 Övriga bilagor 42 2

3 1. Förord Energianvändningen i bebyggelsen måste minskas för att minska dess negativa miljöpåverkan. Behovet av köpt energi ska halveras till år 2050 i förhållande till Energimyndigheten har i uppdrag att driva på energieffektiviseringen i bostadssektorn. Av erfarenhet vet man att demonstrationsprojekt är en verkningsfull metod för att sprida goda idéer och få fler att våga gå i samma spår. Under 2013 drev Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva bostäder, BeBo, kampanjen Halvera Mera. I kampanjen fick fastighetsägare bidrag för att genomföra en förstudie där de visade på möjligheter att energieffektivisera enligt konceptet Rekorderlig Renovering, som är utvecklat av BeBo. Konceptet går ut på att välja ett åtgärdspaket som halverar energianvändningen vid renovering av fastigheten. För att klara detta är det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp och hitta en kombination av energibesparande åtgärder där de mest kostnadseffektiva åtgärderna kan vara med och betala för åtgärder som kanske inte skulle ha valts som en enskild åtgärd. Totalt sett ska dock hela åtgärdspaketet vid ombyggnaden vara så kostnadseffektivt att det uppfyller rimliga lönsamhetskrav. Halvera Mera 2.0 genomförs av Energimyndigheten som en fortsättning av BeBo:s kampanj. Det övergripande målet med Halvera Mera 2.0 är att främja utvecklingen av energismarta renoveringar i flerbostadshus, som kan minska energianvändningen med 50 procent, och på så sätt bidra till Sveriges minskade energianvändning fram till 2020 och

4 2. Sammanfattning Byggnaden som valts ut som studieobjekt i denna förstudie är Lövgatan 2A-I. Gemensamt för byggnaderna i föreningen Brf Enerbacken är att de är byggda under en sammanhållen period i början på 60-talet och är av likartad karaktär. Detta tillsammans med dess likvärdiga energianvändningar genom åren bör vara tydliga tecken på att åtgärder som anses lämpliga på Lövgatan 2A-I även skulle vara applicerbara med liknande resultat på de övriga fyra husen. Lövgatan 2A-I är en friliggande lamellbyggnad i 4 plan där plan 1 inhyser skyddsrum, tvättstuga, lägenhetsförråd samt entréer. I den norra delen av byggnaden finns föreningens expedition och föreningslokal belägen i plan 1. I södra änden finns den gamla panncentralen med tillhörande utrymme för fastighetsskötare. Samtliga lägenheter har infällda balkonger i västerläge där vissa är inglasade. Fasaden är utförd i tegel, grunden är utförd med s.k. platta på mark och vinden är en kall krypvind med tilläggsisolering i form av lösull. Byggnaden är som helhet i mycket gott skick med hänsyn till sin ålder. Föreningen har genom åren aktivt jobbat med underhåll genom t ex fönsterbyte, hydrofobering av fasad och tilläggsisolering av vind. Viktigt att nämna är också att föreningen har egna anställda fastighetsskötare som ständigt finns på plats och löpande ser till att fastigheten hålls i gott skick. I dagsläget har byggnaden inte något större underhållsbehov i närtid. När det gäller de boende så har deras synpunkter i denna studie specifikt hanterats genom utskick av boendeenkäter. Resultaten kan man specifikt studera i bilaga 6, boendeenkäter. Sammantaget kan man säga att resultaten i enkätstudien indikerar en mycket välmående förening med i allmänhet mycket nöjda lägenhetsinnehavare. Det som studerats i bostadsenkäten är allmänna synpunkter på inneklimatet såsom temperatur, drag, lukt, luftkvalitet etc. Energimässigt så har byggnaden i utgångsläget för denna studie en energiprestanda på 106 kwh/m² varav 4 kwh/m² är fastighetsel och resterande är fjärrvärme. Grundförutsättningen inför identifiering av åtgärder inom projektet är en 50 %-ig besparing, vilket för Lövgatan 2 ger ett energiprestandamål på 53 kwh/m 2 år. Genomförda mätningar, beräkningar och analyser har lett fram till ett flertal åtgärdsförslag som efter ekonomisk och energimässig utvärdering paketerats till ett åtgärdspaket som både uppfyller energimålet och kan anses som lönsamt. Valt åtgärdspaket är i studien benämnts som åtgärdspaket 3 och innefattar installation av mekanisk frånluftsventilation, uteluftsvärmepumpar, nya portpartier, injustering av värmesystem, installation av termostater, nytt intelligent styrsystem för värmecentral samt nya snålspolande perlatorer i lägenheterna. Åtgärdspaketet är utformat för ge en stark helhet som för föreningen betyder att ett trovärdigt klimatsmart hus kan skapas. Samtidigt genererar helhetspaketet en årlig besparing på över kr med en rak pay-off tid på under 12 år och en förväntad specifik energiprestanda på 51,5 kwh/m², vilket är en minskning med 51 %. 4

5 3. Inledning Syfte och Mål Brf Enerbacken försöker komma fram till en åtgärdsplan för renoveringar och energieffektiviseringar med helhetssyn för att framtidssäkra föreningens hus på bästa sätt. Inför översynen av den långsiktiga underhållsplan ser Brf Enerbacken tydliga synergieffekter med att genomföra en djupgående energianalys av byggnaderna som leder till ekonomiskt försvarbara åtgärder för att få klimatsmarta hus med drastiskt minskad energianvändning som mål. En drastisk minskning av energianvändningen ses som möjlighet att säkra föreningens ekonomiska framtid, att höja värdet på boendemiljön, att verka som förebild för andra samt att ta ansvar för klimatet och den kommande generationen. Genom att klimatanpassa Enerbackens byggnader vill föreningen verka som inspirationskälla för ett hållbart samhälle inom HSB-sfären och kommunen. Att genomföra studien på eget initiativ kräver betydande insatser från styrelsen men medför även stora vinster genom att föreningen höjer kunskapsnivån kring byggnaderna, därigenom är förhoppningen även att minska beroendet av extern rådgivning. En tydlig kommunikation om energistudien inom föreningen ska leda till mer miljömedvetna medlemmar som i framtiden kan njuta av en bättre boendemiljö i ett attraktivt område. Brf Enerbacken vill ligga steget före i miljötänkandet och kunna sprida den kunskapen som samlas genom detta projekt bland andra bostadsrättsföreningar inom kommunen. Genom en öppen diskussion med föreningens medlemmar omkring energieffektiviseringsstudien hoppas föreningen även kunna öka deras miljömedvetenhet. Metod Dokumentationsarbetet innehåller följande moment: Beskrivning av byggnaden Beskrivning av tidigare genomförda åtgärder Checklista Beskrivning av luftläckning (genom t.ex. tryckprovning och termografering) Beskrivning av luftflödenas storlek Ekonomiska förutsättningar/budget Analysarbetet innehåller följande moment: Energiberäkningar av byggnadens befintliga skick. Denna ska kalibreras till inom 10 % avvikelse med hjälp av uppmätt fjärrvärme, fastighetsel och hushållsel före åtgärd. Energiberäkningar för utvalda åtgärder. Ekonomiska beräkningar i BeBo Lönsamhetverktyg som utgår från BeBo:s och bostadsföretagens kalkylförutsättningar. Fuktanalys Analys av underhållsbehov Analys av inneklimat Uppföljning av teknik och ekonomi förutsätts, vilket kräver: Planering av mätningar och uppföljning redan i inledningsskedet. Ekonomisk transparens av kostnader för enskilda åtgärder, vilket bör skrivas in i förfrågningsunderlag. 5

6 4. Objektsbeskrivning Bostadshusen med adresserna Lövgatan 2, 4, och 6 samt Delbancogatan 9 och 11 uppfördes högst upp på Ekekullen vars hundraåriga ekar ger bostadsområdet en unik karaktär. Med sina drygt 200 lägenheter har Brf Enerbacken alltid varit en av de största bostadsrättsföreningarna i Mölndal. Fågelperspektiv på de fem husen i Brf Enerbacken. Från 1990 och framåt har det skett en hel del förändringar i föreningen. De lokaler som tidigare inrymde olika verksamheter har byggts om för nya ändamål. Livsmedelsaffären, som låg på gaveln på Lövgatan 2 A lyckades inte överleva och byggdes senare om till föreningslokal och expedition medan den resterade delen gjordes om till två lägenheter. Den lokal som föreningen tidigare haft som föreningslokal och expedition på gaveln vid Lövgatan 4 E byggdes om till en lägenhet på samma sätt som den tidigare lokalen på Lövgatan 6 G, som även den gjordes om till en lägenhet i samband med förändringen av affärslokalen. Vi uppförandet konstruerades husets värmeanläggning för eldning med kol och koks. När denna process blev omodern konverterades anläggningen till oljeeldning. På södra gaveln på Lövgatan 2 finns den gamla panncentralen, som med sina oljepannor värmde inte bara Brf Enerbacken utan även Mölndalsbostäders hus på Lövgatan och Delbancogatan dit värme såldes. Stigande oljepriser, ökad miljömedvetenhet och utbyggnad av fjärrvärmenätet i Mölndal föranledde dock en konvertering till fjärrvärme 2005, då revs även skorstenen som fanns invid husgaveln. Området försörjs idag med fjärrvärme från Mölndals Energi och separata fjärrvärmecentral finns i samtliga byggnader vilket också betyder att det gamla kulvertnätet inte längre används. När det gäller ventilationsanläggningen så är den i sina centrala delar orörd och utförd med självdragsprincip. Föreningen har en underhållsplan för att bevara fastigheterna i gott skick. När husen nu överstigit femtio års ålder är det troligt att vissa mer omfattande renoveringar är i antågande. I många fall kan då ny teknik göra det möjligt att inte bara reparera och underhålla utan också förlänga livslängd, sänka kostnader och öka effektiviteten. Ett exempel på detta är de fönster som nu finns i husen vilka installerades i slutet på 80-talet och har en väldigt mycket större isoleringsförmåga än de som fanns från början. Avloppsstammarna renoverades i början på 2000-talet med s.k. relinings teknik vilket beräknas förlänga rörens livslängd med cirka 50 år. Även tappvattenledningarna relinades Fasaderna renoverades och behandlades med ett vattenavstötande medel som minskar vittringshastigheten på såväl fogar som sten. Värmeledningssystemet försågs 2009 med joniseringsaggregat och filter för att öka dess effektivitet och livslängd. 6

7 Beskrivning av byggnaden Byggnaden som valts ut som studieobjekt i denna förstudie är Lövgatan 2A-I. Gemensamt för byggnaderna i föreningen Brf Enerbacken är att de är byggda under en sammanhållen period i början på 60-talet och är av likartad karaktär. Detta tillsammans med dess likvärdiga energianvändningar genom åren bör vara tydliga tecken på att åtgärder som anses lämpliga på Lövgatan 2A-I även skulle vara applicerbara med liknande resultat på de övriga fyra husen. Lövgatan 2A-I är en friliggande lamellbyggnad i 4 plan där plan 1 inhyser skyddsrum, tvättstuga, lägenhetsförråd samt entréer. I den norra delen av byggnaden finns föreningens expedition och föreningslokal belägen i plan 1. I södra änden finns den gamla panncentralen med tillhörande utrymme för fastighetsskötare. Samtliga lägenheter har infällda balkonger i västerläge där vissa är inglasade. Fasaden är utförd i tegel, grunden är utförd med s.k. platta på mark och vinden är en kall krypvind med tilläggsisolering i form av lösull. Nedan följer övriga fakta gällande studieobjekt Lövgatan 2A-I Lövgatan 2A-I Byggnadsår 1963 Antal lägenheter 56 Antal våningar ovan mark 4 Antal källarvåningar 0 Antal trapphus 9 Antal hissar 0 Antal tvättstugor i byggnad 2 Area BOA, m Area LOA, m Area A temp, m * * Uppmätt på ritning. 7

8 Byggnadsteknik Beskrivning av byggnadsteknik och material som användes vid uppförandet av byggnaden, vad som ändrats sedan dess och vilket underhållsbehov som finns. Stomme Teknisk beskrivning (skikt utifrån och in) Ev. genomförd åtgärd (vad/när) U-värde (W/m 2 K) Cellstomme av 140 mm betong - - Nej Underhållsbehov Vindsbjälklag 300 mm mineralull 140 mm betong 199x Tilläggsisolering med lösull 0,12 Nej Ytterväggar ½ sten fasadtegel 30 mm stenullsisolering 200 mm lättbetong Hydroforbering utförd 0,36 Nej Fönster 3-Glas fönster 1987 Originalfönster utbytta 1,5 Nej Balkonger mm vattentät betong 50 mm kork, vid infästning - 0,9 Nej Golvbjälklag Grund mm avj. av betong 120 mm iscorium 160 mm betong 150 mm grus 80 mm betong 140 mm lättbetong - Nej - 0,671 Nej 8

9 Figur 1 Detalj av yttervägg. Figur 2 Detalj av balkonginfästning. Radon Byggnadsmaterial från tiden då Lövgatan 2A-I uppfördes kan innehålla radon, ofta då i form av blåbetong (en form av lättbetong). Risken för att blåbetong har använts när Lövgatan 2 byggdes anses dock vara liten. Detta grundar sig på tidigare genomförda radonmätningar vilka indikerar något förhöjda värden på specifika platser i bottenplan för andra av föreningens byggnader dock inte för Lövgatan 2A-I. Det högsta uppmätta värdet på radon på Lövgatan 2A-I ligger på 190 Bq/m 3 och genomsnittet för alla prov (totalt 17 av 56 lägenheter mätt) ligger på 110 Bq/m 3. Med information om dessa mätningar kan det med viss säkerhet bekräftas att lättbetongen som använts i väggarna inte innehåller radon och att de förhöjda värdena i andra byggnader inom föreningen beror på marknära radon. För att bekräfta och lösa specifika problem kring marknära radon kommer en separat radonutredning att genomföras inom en snar framtid. Underlag för beslut Byggnaden är som helhet i mycket gott skick med hänsyn till sin ålder. Föreningen har genom åren aktivt jobbat med underhåll genom t ex fönsterbyte, hydroforbering av fasad och tilläggsisolering av vind. Viktigt att nämna är också att föreningen har egna anställda fastighetsskötare som ständigt finns på plats och löpande ser till att fastigheten hålls i gott skick. Ur energisynpunkt finns det dock byggnadstekniska delar som kan 9

10 förbättras. Installerade fönster uppskattas t ex ha ett u-värde på 1,5 W/K,m² vilket avsevärt kan förbättras ned emot 0,9-1,0 W/K,m² om ett byte skulle genomföras, vidare finns det även potential att förbättra isolerförmågan hos både ytterväggar och portpartier, dock kan det inte anses realistiskt endast ur lönsamhetsynpunkt att tilläggsisolera fasaden. Denna åtgärd bedöms som aktuell först i samband med ett större underhållsarbete för att hitta synergieffekter. Några större underhållsåtgärder bedöms dock inte vara nära förestående när det gäller fasaden. När det gäller köldbryggor upplevs byggnaden trots sin ålder inte lida av några extrema värmeförluster genom köldbryggor, detta kan delvis styrkas via termografering som genomförts samt kontroll av konstruktionsritningar där man t ex kan urskilja att konstruktionen för balkonginfästningen utförts med syfte att minimera köldbryggor. Vid energisimuleringen av byggnadens energianvändning utgör köldbryggorna ca 10 % av energiförlusten vilket stämmer bra med bekräftade u-värden, uppmätta luftflöden samt uppmätt normalårskorrigerad energianvändning. 10

11 Installationsteknik Systembeskrivning av befintliga tekniska installationer, när de installerades och vad som finns för underhållsbehov. Teknisk beskrivning Ålder på installationen Underhållsbehov Ventilation Uppvärmning Tappvarmvatten Undercentral Självdragsventilation (kolfilterfläktar och anslutna spisfläktar finns i vissa kök) Fjärrvärme via vattenburet radiatorsystem (80-60 C) Kall- och varmvatten med VVC 1 st (plan 1 södra delen) 1963 Övertapetserade självdragsventiler bör åtgärdas. Ev. felaktigt anslutna spisfläktar bör utredas och ev. demonteras (Radiatorer och ledningsnät) 1963 (Blandare i enskilda lägenheter kan vara nyare pga separat renovering) Ojämna inomhustemperaturer tyder på behov av injustering. De blandare som ev. finns kvar sedan 1963 bör bytas ut till nya ettgreppsblandare för att minska vattenanvändningen. Underlag för beslut De tekniska installationerna är i huvudsak i mycket bra skick med hänsyn till dess ålder. Systemen är kontinuerligt underhållna vilket gjort att livslängden förlängts. När det gäller värmekällan så är den på senare år (ca 2005) utbytt från oljepanna till fjärrvärme. Radiatorsystemet är i allmänhet i gott skick men skulle må bra av en injustering för att jämna ut temperaturerna och eliminera onödiga och kostsamma höjningar av radiatorkurvan. Självdragsystemet har med dess grundläggande tekniska princip inte ändrats. Då självdragssystemet saknar rörliga delar har heller inget omfattande löpande underhåll varit nödvändigt. När det gäller prioriteringar av åtgärder som leder till minskad energianvändning bör dessa koncentreras till moderna system för återvinning av värme. Detta är i första hand applicerbart på ventilationssystemet som då måste byggas om till ett system av mekanisk typ. Antingen kan en eller flera mekaniska frånluftsfläktar installeras med återvinning via en värmepump alt. installation av ett FTX system som då kräver ett helt nytt separat tilluftsystem men som å andra sidan är ett mer driftsäkert system med bättre effektivitet. En systemförändring från självdrag till mekanisk ventilation skulle även säkerställa ett normenligt ventilationsflöde oavsett de termiskadrivkrafterna som för självdragsystemet kan generera näst intill obefintlig luftväxling under varma sommardagar. 11

12 Uppmätt energiprestanda Mätvärde Mätperiod Mätarplacering Betjänar Värme och varmvatten, (MWh, utan korrektion) Värme och varmvatten, (MWh, normalårskorrigerat) Värme och varmvatten, (kwh/m², normalårskorrigerat) UC Lövg UC Lövg UC Lövg. 2 Fastighetsel, (MWh) 24, Plan 1 Lövg. 2 Fastighetsel, (kwh/m 2 A temp ) 4, Plan 1 Lövg. 2 Energiprestanda, (kwh/m 2 A temp ) / Lövg. 2 Hushållsel, (kwh/m2 Atemp) 24,0 (SVEBY) - - Lövg. 2 Verksamhetsel, (kwh/m2 Atemp) Lövg. 2 Tappkallvatten, (m 3 ) Plan 1 Lövg. 2 - Varav varmvatten 55, (m3) 2114 (Beräknad) (2013) - Lövg. 2 Luftläckning Uppmätta värden på luftläckning för byggnaden före åtgärd. Luftläckning l/sm 2 vid 50Pa Värde Anm. Lägenhet 165 0,45 l/s,m²* *Arean är m 2 klimatskärm, A om (mot utsida och mot ouppvärmt utrymme). Gavellägenhet plan 2 uppgång I Mätstandard: SS-EN Underlag för beslut Tryckprovningen (stickprov lgh 165) av klimatskärmen (väggar, golv och tak mot ouppvärmd luft) indikerar god täthet med hänsyn till byggnadens ålder. Med tanke på byggnadstekniska förutsättningar samt byggnadens goda skick kan det uppmätta värdet på 0,45 l/s,m² (m² klimatskärm) vid 50 Pa trots allt anses vara normalt om än något bättre än förväntat. Inga åtgärder bedöms vara motiverade. 12

13 Termografering Termografering har genomförts i syfte att identifiera specifika köldbryggor samt skapa en helhetsbild av den byggteknikska standarden ur energisynpunkt. Väderförhållanden kl den 12/2 då termograferingen genomfördes kan beskrivas som +3 C, mulet och vindstilla. Sovrum i gavellägenhet 165 plan 1(termografering utförd vid undertryck 50 Pa) Temperaturskillnad mellan kallaste och varmaste punkt = 11,4 K Originalbild 13

14 Bjälklagsinfästning undertillbalkonger plan 1 Temperaturskillnad mellan kallaste och varmaste punkt = 9,7 K originalbild 14

15 Del av sydöstfasad plan 1 Termografering påvisar inga tydliga tecken på köldbryggor vid bjälklagsinfästningar mot fasad originalbild 15

16 Gavel mot väster Termografering påvisar inga tydliga tecken på köldbryggor vid bjälklagsinfästningar mot fasad eller i hörn Underlag för beslut Genomförd termografering påvisar köldbryggor i viss omfattning på punkter där så förväntats, dock uppdagades inga överraskningar eller brister som det ur lönsamhetssynpunkt är motiverat att åtgärda. 16

17 Luftflöden i ventilationssystemet Byggnaden ventileras via ett självdragssystem, där varje lägenhet har separata murade kanaler till köket samt gemensamma kanaler till klädkammare och WC, samtliga kanaler mynnar ovan yttertak. Principen för självdragssystem bygger på termiskdrivkraft genom temperaturdifferenser mellan inne och utomhusluft. Självdragssystemet innefattar inga fläktar eller andra rörliga delar vilket gör att elanvändningen för ventilation är obefintlig. Generell kan man därför säga att självdragssystemet endast drivs av utomhusklimatet i förhållande till inomhusklimatet och att detta ger som följd att systemet kraftigt varierar i kapacitet vad gäller luftflöde. Givet detta faktum är det därför svårt att mäta totalluftflödet i en byggnad med självdragsventilation med någon större noggrannhet. Genomförda stickprovs mätningar i denna studie har genomförts i tre identiska lägenheter (3 rok) belägna på plan 2, 3 resp. 4. Luftflöden l/s l/sm 2 A temp Anm. Frånluft (Självdrag) Beräknat utifrån genomsnittligt värde efter stickprovsmätning 0,33 Genomsnittligt värde efter stickprovsmätning. Mätningarna genomfördes med mätinstrument: Swema Flow 233 Underlag för beslut Resultatet visar som förväntat en stor spridning av mätvärdena från 36,5 l/s för lägenheten på plan 2 till 21,5 och 17 l/s för lägenheterna på plan 2 och 3. Det genomsnittliga luftflödet blir enligt mätningen 0,33 l/s,m² vilket är under det normenliga flödet om 0,35 l/s,m². Viktigt i sammanhanget är att det vid mätningen var en utomhustemperatur om 3 C vilket kan anses ligga nära medeltemperaturen under uppvärmningssäsong. Detta innebär att mätningen kan anses som relativt signifikativ för värmeförlusterna via ventilationssystemet för helåret. Under de kallaste respektive varmaste dagarna på året är det dock mycket troligt att flödet avviker, vid kallt klimat kommer flödet att öka medan det vid varmt klimat kommer att sjunka. Detta fenomen är inte att föredra, därför är det en rekommendation att installera mekanisk ventilation som säkerställer konstant luftväxling. 17

18 Inneklimat och boendeenkät Boendeenkäter har använts i studien så till vida att de har skickats ut och samlats in och därefter har resultaten sammanställts. Resultaten kan man specifikt studera i bilaga 6, boendeenkäter. Sammantaget kan man säga att resultaten i enkätstudien indikerar en mycket välmående förening med i allmänhet mycket nöjda lägenhetsinnehavare. Det som studerats i bostadsenkäten är allmänna synpunkter på inneklimatet såsom temperatur, drag, lukt, luftkvalitet etc. I studien för Lövgatan 2 har det inkommit 28 enkätsvar vilket motsvarar ca: 50 % av lägenheterna. Underlag för beslut Underlaget för enkätstudien är inte på något sätt att tolka som en sanning för fastigheten som helhet men den ger ändå en god indikation på vilka områden som från de boendes sida upplevs som bättre eller sämre fungerande. Resultatet tolkas i huvudsak som positivt och några stora problemområden går inte att urskilja dock finns indikationer på att ojämna inomhustemperaturer kan upplevas av vissa samt i någon mån dåligt lukt och låg luftväxling. I allmänhet kan man även tillägga att väldigt få klagar på låg inomhustemperatur vintertid vilket brukar kunna vara en indikation på att temperaturen i allmänhet är något hög och att det där finns besparingar att göra genom injustering som jämnar ut temperaturerna och därigenom möjliggör en sänkning av medeltemperaturen. Temperatursvängningar har en tendens att generera mer klagomål än en jämn temperatur som ändå skulle vara något lägre än medeltemperaturen av temperatursvängningarna som uppstår vi dåligt injusterade system utan termostater. 18

19 5. Energiberäkning för byggnadens nuläge Beräkningarna av byggnadens befintliga energiprestanda har först kalibrerats till inom 10 % avvikelse med hjälp av uppmätt fjärrvärme, fastighetsel och hushållsel före åtgärd. Utgående från detta har byggnaden simulerats i VIP-Energy Samtlig indata till beräkningen finns i bilaga 1. Indata, simulering utgångsläget Enhet Värde Informationskälla Atemp m² 6091 Uppmätt på A-ritning Aom m² 6996 Uppmätt på A-ritning Glasarea (ej fönsterarea) U-värden och areor: Nordväst m² 285 Uppmätt på A-ritning. Nord m² 24 Fönster: antaget 90 % glas Sydöst m² 260 Portar: antaget 60 % glas Väster m² 24 Yttervägg W/m²,K m² 0, Beräknat/Uppmätt Vindsbjälklag W/m²,K m² 0, Beräknat/Uppmätt Fönster W/m²,K m² 1, Antaget/Uppmätt Grund/golv W/m²,K m² 0, Uppmätt på A-ritning Portpartier W/m²,K m² 2,70 85 Uppmätt på A-ritning Köldbryggor % 10 Ventilation, grundflöde l/s,m² 0,33 Specifik luftläckning, vid 50 Pa l/s,m² 0,45 Beräknat påslag på transmissionsförlust Beräknat genomsnittligt självdragsflöde under uppvärmningssäsong Antaget värde utifrån genomförda mätningar. Energianvändning: Värmesystem kwh/år Beräknat Tappvarmvatten kwh/år Beräknat Hushållsel kwh/år Beräknat Fastighetsel kwh/år Beräknat 19

20 Figur 3 Specificering av tillförd och avgiven energi till byggnaden i dess utgångläge. 20

21 6. Undersökta åtgärder Grundförutsättningen inför identifiering av åtgärder inom projektet är en 50 %-ig besparing, vilket för Lövgatan 2 ger ett energiprestandamål på 53 kwh/m 2 år. Olika åtgärder har diskuterats inom BeBo-projektet och de som bedömts som realistiska och intressanta har energiberäknats, kostnadsbedömts och paketerats, i tabellen nedan redovisas samtliga undersökta åtgärder. Undersökt åtgärd Tilläggsisolering av fasad Fasaden tilläggsisoleras på utsidan med 100 mm cellplast eller motsvarande. Tilläggsisoleringen förbättrar u-värdet på väggen från 0,36 till 0,19 W/K,m². Byte fönster Befintliga fönster med antaget U-värde på 1,5 W/K,m² byts ut mot nya fönster med ett U-värde på 0,9 W/K,m² Byte portpartier Befintliga portpartier med antaget U- värde på 2,7 W/K,m² byts ut mot nya partier med ett U-värde på 0,9 W/K,m² Lufttätningsåtgärder Tryckprovning utförd i lägenhet 165. Resultat 0,45 l/s,m² (area mot uteluft) Installation av FTX Installation av FTX Injustering och termostater Installation av termostater, nya radiatorventiler samt injustering av värmesystem. Vald till Åtgärdspaket: Nej 1 & 2 1, 2 & 3 Nej Nej 1, 2 & 3 Motivering Åtgärden i sig själv beräknas nå en rak pay-off tid på 97 år vilket inte ses som rimligt ur varken lönsamhetssynpunkt eller med tanke på åtgärdens livslängd. Detta bedöms gälla oavsett kombination med andra åtgärder. Åtgärden i sig själv beräknas nå en rak pay-off tid på 30 år vilket kan ses som rimligt i förhållande till åtgärdens livslängd. Åtgärden i sig själv beräknas nå en rak pay-off tid på 12 år vilket kan ses som lönsamt i förhållande till åtgärdens livslängd. Klimatskärmen indikerar god täthet med hänsyn till byggnadens ålder. Inga åtgärder bedöms vara motiverade ur lönsamhetssynpunkt. Byggnaden är betjänt av förbättrad ventilation dock ger åtgärden i sig själv en rak pay-off tid på 28 år vilket inte kan ses som lönsamt i förhållande till åtgärdens livslängd och andra möjliga åtgärder. Åtgärden ger en minskning av den köpta energin på 17 %. Åtgärden i sig själv beräknas nå en rak pay-off tid på 3 år vilket kan ses som mycket lönsamt i förhållande till åtgärdens livslängd. 21

22 F-ventilation och uteluftsvärmepumpar Installation av mekaniskfrånluftsventilation samt uteluftsvärmepump. Årsmedel COP för värmepumparna beräknas till 3 och energitäckningsgraden beräknas till 70 % 2 & 3 Intelligent styrning av värmesystem Installation av intelligent styrutrustning som inkluderar prognosstyrning samt givare i lägenheter för möjlighet ta tillvara husets tröghet och interna värmelaster. Installation av solceller Installation av 100 m² solceller. Solcellerna installeras på tak med optimal lutning mot söder. Vattenbesparande utrustning 1, 2 & 3 Installation av snålspolande perlatorer 1, 2 & 3 Belysningsåtgärder Inga åtgärder föreslås 1 - Åtgärden i sig själv beräknas nå en rak pay-off tid på 11 år vilket kan ses som lönsamt i förhållande till åtgärdens livslängd. Åtgärden ger en minskning av den köpta energin på 42 %. (Motsvarande besparing uppnås även vid installation av bergvärmepumpar, vilket kan vara ett bra alternativ för att nå en lösning med ytterligare förbättrad driftsäkerhet och lägre ljudnivå. Detta sker dock till en något förhöjd investeringskostnad, vilket vid intresse utreds separat) Åtgärden i sig själv beräknas nå en rak pay-off tid på 2 år vilket kan ses som mycket lönsamt i förhållande till åtgärdens livslängd. Åtgärden i sig själv beräknas nå en rak pay-off tid på 12 år vilket kan ses som lönsamt i förhållande till åtgärdens livslängd. Åtgärden i sig själv beräknas nå en rak pay-off tid på 3 år vilket kan ses som mycket lönsamt i förhållande till åtgärdens livslängd. I fastigheten har det under det senaste åren pågått ett projekt där samtliga armaturer för allmän belysning byts ut till LED armaturer med närvarostyrning. Denna besparing är inräknad i energianvändningen för utgångsläget (fastighetsel 2014). Fuktanalys Vid energiinventering av fastigheten kan inga befintliga fuktrelaterade skador påvisas, dock bedöms befintlig självdragsventilation ej generera erforderlig konstant luftväxling för att bortföra fukt som genereras i t ex badrum. Detta kan på sikt vid hög fuktalstring medföra risker som kan leda till fukt problem i byggnaden. Viktigt att nämna är att samtliga lägenheter inte har inventerats, men att interjuver med fastighetskötare och styrelse har genomförts utan att synpunkter på fuktrelaterade skador har uppkommit. Åtgärder som påverkar luftväxlingen är i denna studie planerade i form av mekanisk frånluftsventilation, vilket avsevärt kommer att förbättra förmågan att bortföra fukt och framförallt säkerställa en konstant luftväxling oavsett årstid. 22

23 7. Energiberäkning av åtgärder Utgående från energisimuleringen av utgångsläget har energibesparingar för lämpliga åtgärder beräknats. Samtliga indata för beräkningen av åtgärdspaket 1, 2 och 3 bifogas i bilaga 2. Åtgärd* Ingår i Åtgärdspaket: Energianvändning (kwh/m²) FJV EL Totalt Besparing Utgångsläge ** - 102,2 4,0 106,2 0 % Tilläggsisolering av fasad Nej 95,9 4,0 99,9 6 % Byte fönster 1 & 2 92,7 4,0 96,7 9 % Byte portpartier 1, 2 & 3 95,2 4,0 99,2 7 % F-ventilation och uteluftsvärmepumpar 2 & 3 30,7 30,9 61,5 42 % FTX-ventilation Nej 77,0 11,0 87,9 17 % Injustering och termostater 1, 2 & 3 92,9 4,0 96,9 9 % Intelligent styrning av värmesystem 1, 2 & 3 91,2 4,0 95,2 10 % Installation av 100 m² solceller 1 102,2 1,5 103,7 2 % Vattenbesparande utrustning 1, 2 & 3 99,7 4,0 103,7 2 % Åtgärdspaket* Energianvändning (kwh/m²) FJV EL Totalt Besparing Åtgärdspaket 1 75,1 1,5 76,6 28 % Åtgärdspaket 2 (uppnår energiprestandamål) 22,5 25,0 47,5 55 % Åtgärdspaket 3 (uppnår energiprestandamål) 25,0 26,5 51,5 51 % * för mer detaljerad beskrivning av åtgärder se under rubrik Undersökta åtgärder ** baserad på normalårskorrigerad fjärrvärmeanvändning för 2013 och användning av fastighetsel för

24 Beräkningsresultat från enskilda åtgärders och åtgärdspakets energibesparing i syfte att nå en halverad energianvändning redovisas i figur 4 Figur 4 Beräkningsresultat energibesparing (enskilda åtgärder & åtgärdspaket) Fastighets el (kwh/m²) Fjärrvärme (kwh/m²)

25 8. Kostnadsbedömningar Nedanstående tabell visar kostnadsbedömningar av åtgärder enligt tabell för energiberäkning. Redovisade siffror är Brf Enerbackens beräknade investeringskostnad inklusive moms. Åtgärdskostnaderna avser endast kostnader för energieffektiviseringsåtgärder vilket innebär att värdena har rensats från underhållsbehov, ökad komfort och modernisering så att bara den energibesparande delen och förutsättningar för att kunna utföra denna ingår. Åtgärd Kostnad per lägenhet* (kr) Totalkostnad byggnaden (kr) Åtgärdskostnad effektivisering (kr) Tilläggsisolering av fasad Byte fönster Byte portpartier F-ventilation och uteluftsvärmepumpar FTX-ventilation Injustering och termostater Intelligent styrning av värmesystem Installation av 100 m² solceller Vattenbesparande utrustning Åtgärdspaket Åtgärdspaket Åtgärdspaket *baseras på totalkostnad för byggnaden Den del av investeringen som eventuellt skulle kunna tillskrivas budgeten för underhåll eller komforthöjande modernisering bedöms vara 0 kr för samtliga åtgärder utom de som bidrar till att luftväxlingen i byggnaden förbättras och att en konstant luftväxling kan erhållas oavsett årstid, dessa åtgärder anses förbättra både klimatet och komforten men framförallt bidra till att fukt bortförs på ett normenligt sätt, detta resonemang tar även stöd i avsnitt: fuktanalys. Den del av den totala investeringskostnaden som anses vara underhåll eller komforthöjande modernisering är endast den som krävs för att uppnå ett fullt fungerande mekaniskt frånluftssystem med normenliga luftflöden. 25

26 I övrigt grundar sig denna bedömning på att byggnaden anses vara i gott skick och ej i behov av något betydande underhåll inom de närmaste åren. Med bakgrund av detta bedöms det alltså inte rimligt att godtyckligt fördela investeringskapital till underhållsbudgeten för en åtgärd som inte kan fastställas om den egentligen finns behov av ur underhållssynpunkt. I vissa av åtgärderna kan man förvänta sig något ökade driftkostnader som inte är kopplade till energianvändningen, exempel på detta är: kortare intervall för OVK besiktning vid installation av FTX ventilation, löpande besiktning och driftrelaterat underhåll av värmepumpar, löpande filterbyte i FTX aggregat etc. Dessa ökade årliga driftkostnader finns bedömda per åtgärd i tabellen nedan och har även tagits hänsyn till vid beräkning av nuvärdet i kap. 9 under ekonomiska beräkningar. Åtgärd Ej energirelaterad driftkostnad (kr/år, förändring mot utgångsläget) Tilläggsisolering av fasad 0 Byte fönster 0 Byte portpartier 0 F-ventilation och uteluftsvärmepumpar FTX-ventilation (myndighetsbesiktningar, service och underhåll) (OVK/3 år, filterbyten, service och underhåll) Injustering och termostater 0 Intelligent styrning av värmesystem 0 (kan innebära vissa abonnemangskostnader) Installation av 100 m² solceller 0 Vattenbesparande utrustning 0 Åtgärdspaket 1 0 Åtgärdspaket Åtgärdspaket

27 9. Ekonomisk analys Den teoretiska beräkningen kommer ofta i konflikt med den ekonomiska verkligheten och bostadsföretagets/bostadsrättsföreningens företagsekonomiska kalkyler. Det finns flera faktorer som inverkar på de förslag som kan ge de bästa besparingarna, som t.ex: Hyrestak/avgiftstak mot möjlig investering Ekonomi, räntor, avskrivningstider mm. Bidragsmöjligheter och bokföringsalternativ Personal, förändring av projektledare Förändring i företagsledning/medverkan från ledning Kulturminnesmärkning Fokus i projekt ansiktslyftning (status) mot energifrågor. Kalkylförutsättningar för investeringar Brf Enerbackens kalkylförutsättningar för byggnaden redovisas nedan tillsammans med BeBo:s rekommenderade förutsättningar. Brf Enerbacken BeBo Livslängd installationsåtgärder år Livslängd byggtekniska åtgärder år Elpris (inkl. moms) kr/kwh 1,10 1,20 Real elprisökning % / år 2 2 Fjärrvärmepris (inkl. moms) kr/kwh 0,80 0,80 Real fjärrvärmeprisökning % / år 1 1 Inflation % / år 2 2 Realt ändrade underhållskostnader % / år Se tabell (sid 23) 0 Kalkylränta % 4-27

28 Planerat Halvera Mera Förstudie Lövgatan 2 Ekonomiska beräkningar Tabellen visar en LCC-analys för samtliga åtgärder och åtgärdspaket. I tabellen redovisas energianvändning och besparing, beräknad tåld investering, uppskattad investeringskostnad och nuvärde för respektive åtgärd. Utifrån denna analys tillsammans med energiberäkningarna kan det mest lönsamma valet av åtgärdspaket göras. Vilket inom ramen för rekorderlig renovering innebär att valt åtgärdspaketet lägst skall generera en halverad energianvändning. Gjorda val finns markerade som planerat åtgärdspaket samt med grön bakgrund. Åtgärd Energianv. (kwh/m²) Besparing (kwh/m²) Energiåtgärdsinvestering (kkr) FJV EL Totalt Tåld Verkl. Livslängd (år) Nuvärde * (kkr) Tilläggsisolering av fasad 95,9 4,0 6, Byte fönster 92,7 4,0 9, Byte portpartier 95,2 4,0 7, F-ventilation och uteluftsvärmepumpar 30,7 30,9 44, FTX-ventilation 77,0 11,1 18, Injustering och termostater Intelligent styrning av värmesystem Installation av 100 m² solceller Vattenbesparandeutrustning 92,9 4,0 9, ,2 4,0 10, ,2 1,5 2, ,7 4,0 2, Åtgärdspaket Energianv. (kwh/m²) Besparing (kwh/m²) Energiåtgärdsinvestering (kkr) FJV EL Totalt Tåld Verkl. Livslängd ** (år) Nuvärde * (kkr) Åtgärdspaket 1 75,1 1,5 29, Åtgärdspaket 2 22,5 25,0 58, Åtgärdspaket 3 X 25,0 26,5 54, *nettonuvärde med hänsyn tagen till energiåtgärdsinvestering, livslängd samt ev. förändrad underhållskostnad **anger viktad medellivslängd i förhållande till investering för ingående åtgärder i åtgärdspaket 28

29 Samtliga åtgärder har egenskaper som minskar energianvändningen och därmed även driftkostnaderna, dessa aspekter är väl behandlade i rapporten och av naturliga skäl de mest framträdande egenskaperna i denna studie. Något som dock även skall beaktas är vilken påverkan åtgärderna har eller kan ha på t ex inomhusklimatet, miljön, tryggheten i området etc. När denna del av åtgärdskonsekvensen behandlas kan åtgärder med mindre energi- och driftkostnadspåverkan segla upp och bli allt mer aktuella att utföra. I listan nedan beskrivs kort vilka åtgärdskonsekvenser som kan erhållas för respektive åtgärd som inte är kopplade till minskade driftkostnader och sänkt energianvändning. Undersökt åtgärd Tilläggsisolering av fasad Byte fönster Byte portpartier Lufttätningsåtgärder Installation av FTXventilation F-ventilation och uteluftsvärmepumpar. Injustering och termostater Intelligent styrning av värmesystem Installation av solceller Vattenbesparande utrustning Konsekvens - Nytt ytskikt på fasad vilket möjliggör förändrat utseende - Minskat obehag från kallras och luftläckage från yttervägg - Förbättrade och modernare öppningsmekanismer - Förbättrad ljudisolering - Minskat obehag från kallras och luftläckage från fönster - Minskat framtida underhållsbehov då tegelfasaden skyddas - Möjlighet att höja tryggheten genom säkrare dörrar. - Minskat obehag från kallras och luftläckage från fönster - Minskat obehag från luftläckage - Förbättrat inomhusklimat genom normenlig luftväxling - Förvärmd tilluft minskar risken för drag - Ökad luftväxling möjliggör större förmåga att föra bort fukt - Ökat elberoende kan uppfattas som en negativ miljöaspekt. - Ökat underhållsbehov - Förbättrat inomhusklimat genom normenlig luftväxling - Ökad luftväxling möjliggör större förmåga att föra bort fuk - Ökat elberoende kan uppfattas som en negativ miljöaspekt. - Ökat underhållsbehov - Jämnare inomhustemperatur - Minskar risken för oönskade övertemperaturer - Jämnare inomhustemperatur - Minskar risken för oönskade övertemperaturer - Synliggör föreingens goda ambitioner, påvisar miljöprofil - Rengöring av gamla igenkalkade perlatorer undviks genom att nya ändå installeras i annat huvudsyfte. 29

30 Resultat- och Kassaflödespåverkan för åtgärdspaket redovisas i nedanstående diagram, beräknade i BeBo Lönsamhetsverktyg (www.bebokalkyl.se). Fullständig rapport finns i bilaga 3. Figur 5 Resultat- och kassaflödespåverkan för planerat åtgärdspaket på Lövgatan 2. 30

31 10. Resultat från förstudien Denna studie har genomförts med syfte att hitta möjliga vägar till att nå en halverad energianvändning för byggnaden Lövgatan 2 som ägs av Brf Enerbacken och är belägen i Mölndal. Genomförda mätningar, beräkningar och analyser har lett fram till ett flertal åtgärdsförslag som efter ekonomisk och energimässig utvärdering paketerats till ett åtgärdspaket som både uppfyller halveringsmålet och kan anses som lönsamt. Valt åtgärdspaket är i studien benämnts som åtgärdspaket 3 och innefattar installation av mekanisk frånluftsventilation, uteluftsvärmepumpar, nya portpartier, injustering av värmesystem, installation av termostater, nytt intelligent styrsystem för värmecentral samt nya snålspolande perlatorer i lägenheterna. Av dessa åtgärder bidrar samtliga utom ett till en minskad energianvändning. Åtgärden som inte direkt bidrar till någon besparing är installationen av det mekaniska frånluftsystemet, där ger snarare åtgärden en ökning av energianvändningen genom att eldrivna fläktar installeras samt genom att luftflödet i lägenheterna ökar något. Denna åtgärd anses trots detta vara av största vikt då den säkerställer luftväxlingen i byggnaden och gör genom detta att risken för framtida fuktproblemminskar drastiskt. Den del av den totala investeringen som kan tillskrivas installationen av det mekaniska frånluftssystemet är inte upptagen som en energiåtgärdsinvestering och ingår därför heller inte med sin investering i lönsamhetsanalysen (kap. 9), däremot ingår den marginellt ökade elenergianvändningen och underhållskostnaden, vilka belastar lönsamheten något. Trots detta genereras en direktavkastning för investeringen som helhet på ca: 6 %. Den främsta anledningen till att denna åtgärd trots allt finns omnämnd i det valda paketet är att den starkt bidrar till en helhet som för föreningen betyder att ett trovärdigt klimatsmart hus kan skapas med en ur ventilationssynpunkt säkerställd luftväxling. Samtidigt genererar helhetspaketet en årlig besparing på över kr med en rak pay-off tid på under 12 år och en förväntad specifik energiprestanda på 51,5 kwh/m², vilket är en minskning med 51 %. Att genomföra åtgärdspaket i likhet med vad som rekommenderas i denna studie; där helheten rekommenderas framför de kortaste pay-off tiderna, är att våga vara långsiktig i sitt ägande och inte underminera kloka investeringar till förmån för snabba pengar. 11. Genomförande och uppföljning Bland åtgärderna som förslås enligt det rekommenderade åtgärdspaketet 3 har föreningen faktiskt redan budgeterad för installation av en avancerad styrning av värmesystemet under I samband med denna åtgärd kommer man även injustera värmesystemet och överväga installation av termostater i lägenheterna. Vad som angår de andra åtgärderna inom förstudien, så kommer studieresultaten presenteras för alla föreningens medlemmar och deras feedback inhämtas. Ventilationssystemet med självdrag har sina brister och det kommer i dagsläget en del klagomål från medlemmarna angående luktproblem via ventilationen. Det kommer att behöver åtgärdas inom en snar framtid mer systematiskt än som hittills har gjorts. En forcerad frånluftsventilation är det alternativet som redan har testats med viss framgång på enskilda 31

32 trappuppgångar inom området och som är mest uppenbart ur föreningens synpunkt. Huruvida man utrustar ett sådant system direkt med värmeåtervinning eller om man installerar värmepumpar (frånluft eller bergvärme) separat för ökad effektivitet av uppvärmningssystemet är en fråga som bör utredas mer ingående. Frånluftsvärmepumpar har fördelen att installationen är betydligt enklare och billigare än bergvärme, dock finns vissa farhågor angående ljudnivån samt påverkan på utemiljön rent utseendemässigt. Bergvärmepumpar skulle inte ha samma problem, dock till en högre kostnad för själva installationen. Båda lösningar år inte direkt kopplade till ändringen i ventilationssystemet, men skulle kompensera för den ökning av värmeförluster man har genom större luftomsättningen vid forcerad ventilation. Lösningen att återvinna värme direkt från frånluften skulle också kräva en rätt komplex installation samt ha en mer varierande effekt jämfört med rena värmepumpslösningar. Att använda de befintliga kanalerna för sopnedkast skulle såklart underlätta en sådan installation i viss mån. För samtliga åtgärder angående ventilation och värmepumpning anser föreningen att det är en utmärkt möjlighet att se de som en del av ett helt åtgärdspaket och att motivera genomförandet även ur ekonomiskt synpunkt med att hela paketet av åtgärder är lönsamt även om ventilationsåtgärder och värmepumpsinstallation har negativa nuvärden om man analyserar de för sig själva. Angående portpartier så är de en del av föreningens karakteristiska utemiljö och en förändring anses förmodligen vara känsligt ur en del medlemmars synpunkt. Eftersom denna åtgärd har en positiv nuvärde för sig själv och därmed är direkt lönsamt kommer föreningen aktivt ha det i åtanke för framtida planering av underhåll. Det fanns funderingar att byta till ett elektroniskt låssystem ett tåg och skulle ett byte bli aktuell kommer även bytet av dörrpartierna bli en del av paketet. Slutligen så vill föreningen poängtera att studiens resultat inte bara kommer att användas på Lövgatan 2 men att det finns fyra byggnader till av samma konstruktionstyp med en liknande nuvarande energiprestanda ( kwh/(m 2 år)). Alla åtgärder som kommer att genomföras appliceras på alla fem byggnader inom Brf Enerbacken. 32

33 12. Bilaga 1 Indata och beräkningsresultat från VIP-Energy Här visas beräkningsindata till energiberäkningen av utgångläget Beräkningsindata avseende utgångsläget Kommentar Klimat ort Göteborg Byggnad Enhet Värde Atemp m² 6091 Aom m² 6996 Glasarea (ej fönsterarea) U-värden och areor: Nordväst m² 285 Nord m² 24 Sydöst m² 260 Väster m² 24 Yttervägg W/m²,K m² 0, Vindsbjälkl. W/m²,K m² 0, Fönster W/m²,K m² 1, Grund/golv W/m²,K m² 0, Portpartier W/m²,K m² 2,70 85 Köldbryggor % 10 Specifik luftläckning, (vid 50 Pa) l/s,m² 0,45 Driftsfall h 8760 Hushållsenergi till rumsluft W/m² 2,74 Fastighetsenergi Till rumsluft W/m² 0,3 Extern W/m² 0,10 Person värme W/m² 1 Fukttillskott till rumsluft mg/s, m² 0,8 Tappvarmvatten W/m² 2,1 Lägsta rumstemperatur C 22,5 Värmeförsörjning Fjärrvärme Ventilation h 8760 Ventilation l/s,m² 0,33 Självdrag 33

34 13. Bilaga 2 Beräkningsindata Åtgärdspaket VIP-Energy Här visas beräkningsindata till energiberäkningen av åtgärdspaketet Beräkningsindata avseende åtgärdspaket 3 Klimat ort Göteborg Kommentar Förändring från utgångsläget Byggnad Enhet Värde Atemp m² 6091 Aom m² 6996 Nordväst m² 285 Glasarea (ej fönsterarea) Nord m² 24 Sydöst m² 260 Väster m² 24 Yttervägg W/m²,K m² 0, U-värden och areor: Vindsbjälkl. W/m²,K m² 0, Fönster W/m²,K m² 1, Grund/golv W/m²,K m² 0, Portpartier W/m²,K m² 0,9 85-1,8 W/m²,K Köldbryggor % 10 Specifik luftläckning, (vid 50 Pa) l/s,m² 0,45 Driftsfall h 8760 Hushållsenergi till rumsluft W/m² 2,74 Fastighetsenergi Till rumsluft W/m² 0,3 Extern W/m² 0,15 Person värme W/m² 1 Fukttillskott till rumsluft mg/s, m² 0,8 Tappvarmvatten W/m² 1,78-0,38 Lägsta rumstemperatur C 21,1-1,4 Värmeförsörjning Uteluftsvärmepumpar Fjärrvärme Värmeeffekt 100 kw (-16 C) Ventilation h 8760 Mekanisk frånluftsventilation Ventilation, grundflöde l/s,m² 0,35 0,02 34

35 14. Bilaga 3 Rapport BeBo Lönsamhetskalkyl 35

36 36

37 Resultatpåverkan 37

38 Kassaflödespåverkan 38

39 15. Bilaga 4 Bilder Aktuella bilder på utsida, invändigt och installationer. Del av sydöstfasad Gavel mot väster 39

40 Typisk radiator med handratt lgh 211 Provtryckning av lgh 165 Portik med intilliggande portparti 40

41 16. Bilaga 5 Ifylld checklista Se separat dokument, bilaga 5 checklista 41

42 17. Bilaga 6 Övriga bilagor Övriga bilagor, från t.ex. termografering, provtryckning, boendeenkät etc. Provtryckningsprotokoll FanTestic version: Test datum: Byggnad Adress:Lövgatan 2 I från: Rickard Larsson Testföretag: Gunnar Karlsen Sverige AB Byggnad zon, dimensioner Datorfil: Client: Byggnads Volym, V: 189 m³ Höjd over marken: EN13829-SE , Lövgatan 2I 4,5 m Floor Area: 75,5 m² Omslutande area, A T BAT : Höjd over havet: Vindförhållanden 225,5 m² (area mot ouppvärmd luft) 58 m Mätningarnas noggrannhet 10% Exponerad byggnad {EN13829SE}Resultat Luftflöde vid 50 Pa, V 50 [L/s] 101,5 Luftväxling vid 50 Pa, n 50 [/h] 1,930 Genomtränglighet vid 50 Pa, Q 50 [L/s/m²] 0,45 Specific leakage at 50 Pa, w 50 [L/s/m²] 0,45 Boendeenkät Se separat dokument, bilaga 6 boendeenkäter 42

En förstudie i linje med Rekorderlig Renovering. Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus

En förstudie i linje med Rekorderlig Renovering. Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Detta är en rapportmall för att säkerställa och likrikta dokumentationen. Röd text ska bytas ut mot aktuell text om byggnaden. Halvera Mera 2.0 Projekt nr 2012:13 xx En förstudie i linje med Rekorderlig

Läs mer

En förstudie i linje med Rekorderlig Renovering. Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus

En förstudie i linje med Rekorderlig Renovering. Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Detta är en rapportmall för att säkerställa och likrikta dokumentationen. Röd text ska bytas ut mot aktuell text om byggnaden. Halvera mera 3 Projekt nr XXXX:XX - XX En förstudie i linje med Rekorderlig

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter

Ett hus, fem möjligheter Emma Karlsson, WSP 1 BeBo Energimyndighetens Beställargrupp Bostäder Emma Karlsson, WSP 2 Presentation Preliminär Rapport, Bakgrund Åtgärdpaketen, åtgärdsvis Diskussion om använda åtgärder Resultat, jämförelse

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Rk Rekorderlig Renovering

Rk Rekorderlig Renovering Rk Rekorderlig Renovering (R&R) Per Levin, Projektengagemang & Anders Jidinger, K-Konsult Energi Energieffektivisering av Miljonprogrammet R&R ska utmynna i 3-5 demonstrationsprojekt som ombyggnad med

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

BRF GRINDSTUGAN. Daterad: 2010-06-02 Datum för besiktning: 2009-04-15 Antal sidor: 6 st.

BRF GRINDSTUGAN. Daterad: 2010-06-02 Datum för besiktning: 2009-04-15 Antal sidor: 6 st. BRF GRINDSTUGAN ENERGIDEKLARATION Daterad: 2010-06-02 för besiktning: 2009-04-15 Antal sidor: 6 st. Upprättad av: WSAB KONSULT AB Norrbyvägen 32 168 69 Bromma Tel: 08-80 20 40 : Peter Danielsson 1. Bakgrund...

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Arne Elmroth Professor em. i Byggnadsfysik Brf. Storuven, Rekorderlig Renovering Åtgärder som genomförts 1. Ny takvåning på en av byggnaderna med energieffektiv

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad

Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad Maratonvägen 579 lgh Den nya tidens hyresrätt 1 Byggmöte 18 november i Göteborg Maratonvägen Ett miljonprogramsområde i Halmstad 21 huskroppar med totalt 579 lägenheter

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Rekorderlig Renovering

Rekorderlig Renovering Rekorderlig Renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus från miljonprogramstiden Objektrapport för Eksta, Kv. Apelsinen Etapp 1 Rosengatan 1-23 Utarbetad av Per

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TRYNTORP 3:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: TRYNTORPS GÅRD 64050 BJÖRNLUNDA Utetemperatur: 13 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Besparingspotential i miljonprogramhusen

Besparingspotential i miljonprogramhusen Besparingspotential i miljonprogramhusen Renovering till passivhusprestanda myt eller verklighet 23 okt 2007 Catarina Warfvinge Bitr Miljöchef Bengt Dahlgren AB Univ lekt vid Lunds Tekniska Högskola Den

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TÖRESTORP 2:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-08-27 Byggnadens adress: JUNG SVEN BENGTSGÅRDEN 1 53592 KVÄNUM Utetemperatur: 16

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FORSHÄLLA-RÖD 2:30 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-21 Byggnadens adress: AMMENÄSVÄGEN 10 45191 UDDEVALLA Utetemperatur: 15 C

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Foss-Hede 1:27 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-06 Byggnadens adress: Övre Krokklevsvägen 3 45534 Munkedal Utetemperatur: 13

Läs mer

Energirenovering av miljonprogrammet

Energirenovering av miljonprogrammet Energirenovering av miljonprogrammet Hur lönsam är energirenovering? Charlie Timmermann 2014-06-10 1 Bakgrundsfakta Byggdes 886 000 st lgh under miljonprogramsåren Ca 560 000 st av dessa behöver renoveras

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2 Utgåva 1:1 2012-09-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Harby 37:2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BERGSTENA 7:6 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-20 Byggnadens adress: BERGSTENA LEDSGÅRDEN 1 44192 ALINGSÅS Utetemperatur: 16

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Rekorderlig Renovering

Rekorderlig Renovering Rekorderlig Renovering Demonstrationsprojekt för energieffektivisering i befintliga flerbostadshus från miljonprogramstiden Slutrapport för Konstnärsgillet 1 Svenska Bostäder Utarbetad av Per Levin, Projektengagemang

Läs mer

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11 TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg 2014-03-11 Töpelsgatan 5b, 416 55 Göteborg Tel 031-350 70 00, fax 031-350 70 10 liljewall-arkitekter.se

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KOSTA 36:72 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-06-24 Byggnadens adress: NORRA RINGVÄGEN 6 36052 KOSTA Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 RR avslutade projekt Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Harpolekaren 38 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-10-31 Byggnadens adress: Nyelundsvägen 10 30253 Halmstad Utetemperatur: 8 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09

EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 EKG fastighetssektorn Fastighetsägarträff 2012-05-09 Preliminära resultat av mätningar Genomsnittlig innetemperatur: 22,6 º C (jmfr: BETSI: 22,3 º C i flerbostadshus, 21,2 º C för småhus) Trycksättningsmätning

Läs mer

Energideklaration av Lärbro Angelbos 1:191

Energideklaration av Lärbro Angelbos 1:191 Sida 1 av 6 Energideklaration av Lärbro Angelbos 1:191 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Lärbro

Läs mer

Fastighetsägarens perspektiv

Fastighetsägarens perspektiv Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag Erfarenheter från BeBo Egna synpunkter/erfarenheter Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TEGEN 2 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-07-11 Byggnadens adress: SLÅTTERVÄGEN 3 34133 LJUNGBY Utetemperatur: 25 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BLIDÖ 1:251 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-27 Byggnadens adress: FÖRÄNGSUDDEN 47 76017 BLIDÖ Utetemperatur: 22 C Expert: Richard

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17 Byggnadens adress: 2015-08-11 Utetemperatur: NYGÅRDSVÄGEN 3C 29135 KRISTIANSTAD 20 C Expert:

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163. Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163. Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: Källby 6:163 Byggnadens adress: 2014-03-13 Utetemperatur: Björsgårdsvägen 2E 53373 Källby 11 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Astern 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-01-13 Byggnadens adress: Sunnanvägen 3 30237 Halmstad Utetemperatur: 4 C Expert: Kristoffer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HOPPAREN 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: MOTIONSVÄGEN 23 691 54 KARLSKOGA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

Brogården passivhusrenovering

Brogården passivhusrenovering Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några Sveriges största fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver olika utvecklingsprojekt med inriktning

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Nymilsgatans förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1977 Area

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: HOXLA 12:3. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: HOXLA 12:3. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: HOXLA 12:3 Byggnadens adress: 2017-04-26 Utetemperatur: VÄSTERHOXLAVÄGEN 22 14870 SORUNDA 5 C Expert:

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SARVEN 38 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-16 Byggnadens adress: VIVELVÄGEN 1 12533 ÄLVSJÖ Utetemperatur: 20 C Expert: Richard

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÖ 67:15 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-15 Byggnadens adress: RANGELTORPSGATAN 29 41269 GÖTEBORG Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz 2009 ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz Magnus Lindh Riksbyggen 2009-10-14 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: POMERANSEN 8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-10-06 Byggnadens adress: SNÖHÖJDSBACKEN 9 43139 MÖLNDAL Utetemperatur: 14 C Expert:

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2016-03-31 Sammanställning av energideklaration GENE 12:4 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad Tel

Läs mer

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på.

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Årsta 11:127 Byggnadens adress Vinbärsgatan 6 75449 Uppsala Datum 2015-03-27 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NYTORP 3:55 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-30 Byggnadens adress: NORRA VÄGEN 12 14263 TRÅNGSUND Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HÖGA 3:2 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-14 Byggnadens adress: HÖGA 470 44696 HÅLANDA Utetemperatur: 15 C Expert: Mikael Abrahamsson

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Utetemperatur. Energiexpert. Kåbo 10:14.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Utetemperatur. Energiexpert. Kåbo 10:14. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Kåbo 10:14 Byggnadens adress Krukmakaregatan 2 75238 UPPSALA Datum 2015-04-17 Utetemperatur 2 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Byggkonsult

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Värme & ventilation Brf Bågen

Värme & ventilation Brf Bågen Värme & ventilation Studerat tidigare utredningar betr problem med ventilationen (1993 1995) Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) genomförd. Samtliga anmärkningar dokumenterade i protokoll. Många anmärkningar

Läs mer