Kvarteret Gärdsrået 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvarteret Gärdsrået 1"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Kvarteret Gärdsrået 1 - energiöversikt och besparingspotential Erik Berglund Joakim Söderström Projektsarbete 7,5hp inom högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Handledare: Bostaden AB, Kurth Edman Umeå universitet, Staffan Andersson, Lars Bäckström

2 Sammanfattning Denna rapport är den avslutande delen av kursen Energieffektivisering 15hp där vi dels ska få en möjlighet att pröva våra färdigheter som energiingenjörer men också övning i att skriva vetenskapliga rapporter. För att få ett verkligt fall att tillämpa våra kunskaper på lät Bostaden AB oss ta del av statistik och de redan utförda energideklarationerna över kvarteret Gärdsrået 1. Som metod användes både mätningar på plats, användande av statistik, litteraturstudier inom ämnet samt egna antaganden. Utifrån de data som samlats har beräkningar och förslag utarbetats som förhoppningsvis kan hjälpa Bostaden AB i sitt arbete i att effektivisera driften. De slutsatser vi drar av vårt arbete är att det är i huvudsak ventilationen, både i de lägre husen samt i de stora byggnaderna med befintliga FTX-aggregat, den stora potientialen för lönsamma åtgärder. Men många små enkla besparingar bör också anammas då många bäckar små. Klimatskalet som står för de stora förlusterna anser vi hålla så pass hög standard att åtgärder i detta inte är att rekommendera. Eftersom tiden och vår kunskap varit begränsad bör dock våra slutsatser endast ses som en fingervisning om var den stora besparingspotentialen i kvarteret Gärdsrået 1 finns. Lärdomarna är många, dels inom arbetssättet och rapportskrivandet, men även i de kontakter med branschmänniskor vi haft under projektets gång. Så ett tack till dessa vill vi gärna få med innan vi tackar för oss /Erik Berglund Joakim Söderström 1

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Gärdsrået Syfte Byggnadens energibalans Avgränsning Metod & Teori Insamling och kontroll av data Besiktning Varaktighetsdiagram Transmissionsförluster Ventilation Varmvatten Tvättstugor Termiskt inneklimat Belysning Förenklade payoff-beräkningar Resultat & diskussion Felaktig energiprestanda i Gärdsråets energideklarationer Ventilation Termiskt inneklimat Övriga åtgärder Trapphusbelysning Brukarbeteende Varmvatten Tvättstugor Undersökta men inte rimliga besparingsåtgärder Ekonomi Slutsats Referenser Bilaga 1, Tryck-flödesdiagram för FTX-aggregaten Bilaga 2, Ventilationsåtgärder beräkningar Bilaga 3, Beräkningsdata och resultat, tvättstugor Bilaga 4, Trapphusbelysning beräkning Bilaga 5, Payoff beräkning Bilaga 6, Korrigerad energiprestanda beräkningar

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under 2008 har Bostaden i Umeå AB startat igång projektet Miljöfokus Projektet är indelat i fem huvudområden: energiförbrukning, sophantering, byggande och material, transporter samt kunskap och engagemang. Under området energiförbrukning har Bostaden satt upp målet att minska energianvändningen med 20 % till år Detta ska förverkligas genom att bl.a. återvinna och finjustera värme, släcka lampor, byta till energisnålare tvättmaskiner samt att använda nya tekniska lösningar för ventilation och värmeåtervinning [1]. Bostaden har under senaste året låtit utföra energideklarationer på hela sitt fastighetsbestånd. Byggnadernas energiprestanda är givetvis väldigt varierande och det finns många fastigheter med dåliga värden med hänsyn till energiförbrukning. Genom denna inventering har man nu fått en bra översikt över i vilka fastigheter man bör kunna göra betydliga energibesparingar. 1.2 Gärdsrået 1 Gärdsrået 1, framöver benämnt Gärdsrået, är ett av de kvarter med högst specifik energianvändning i Bostadens byggnadsbestånd, och med hänsyn till detta är det ett lämpligt objekt för att kunna ta fram energieffektiviserande åtgärder. Kvarteret bestående av sjutton flerbostadshus samt ett gruppboende, som ligger på Vittervägen, Tomtebo. I detta projekt behandlas inte gruppboendet. Fastigheterna byggdes 1995 och är uppbyggda av tvärstående betongväggar med längsgående regelväggar. Samtliga fasader har fasadtegel. På dränerad makadam ligger grundplattorna, som är gjutna av betong och isolerade med mineralull och cellplast. Uppvärmning av husen och varmvatten sker med fjärrvärme. Både fjärrvärme, fastighets- och verksamhetsel matas till flerbostadshusen från en gemensam undercentral, där förbrukningsmätarna sitter. Detta gör att fastigheterna har fått fördelade värden på respektive energideklaration. Figur 1, Flygfoto över kvarteret Gärdsrået 1 med husnumrering Källa: Eniro 3

5 Tabell 1, Översikt över Gärdsråets flerbostadshus Hus A temp (m 2 ) Våningsplan Lägenheter Ventilation Energiprestanda (kwh/m 2 *år) F FTX FTX F F FTX F FTX F F F F F F F F F 225 Företaget Sweco Systems AB har utfört fastigheternas energideklarationer, och dessa visar att husen har relativt hög energiprestanda. Tretton av flerbostadshusen har en energiförbrukning på 225 kwh/m 2 *år och fyra ligger på 189 kwh/m 2 år. Referensvärdet för liknande fastigheter ligger på kwh/m 2 *år, enligt Boverket. 1.3 Syfte Syftet med projektet är att med utgångspunkt från befintliga energideklarationer, förbrukningsstatistik samt egna mätningar analysera fastigheternas energiförbrukning och ta fram lämpliga sparåtgärder, både ur energi- och ekonomisk synvinkel. Då Bostadens mål är att minska energiförbrukningen med 20 % fram till 2016 sätts målsättningen till att ta fram energisparåtgärder som skulle sänka kvarterets energiförbrukning med minst 20 %. 1.4 Byggnadens energibalans I en byggnads energibalans [2,3] sker tillskott i form av både värme och el och förluster i stort endast som värme då elen efter sin primära användning omvandlas till värme. Således kan byggnadens energibalans skrivas om till en värmebalans där den tillförda elen får stå för en del av gratisvärmen. Sammantaget skrivs dessa ihop till ekvation (1). (W) ekv. 1 Där index w = tillskott från värmesystemet s = tillskott i form av solinstrålning g = gratisvärme från boende, elförbrukare, varmvatten och husdjur t = transmissionsförluster genom byggnadens beståndsdelar ov = ofrivillig ventilation i form av luftläckage genom väggar, runt fönster mm v = ventilationsförluster, den mängd värme som försvinner ut med ventilationsluften av = värmeförluster från avlopp öv = övriga värmeförluster i bl.a. värmesystem 4

6 Proportionerna mellan de olika termerna varierar mellan byggnader beroende på dess uppbyggnad och plats, men även på grund av brukarbeteende hos de boende. Figur 1 och 2 nedan är baserad på energibalansen för ett äldre hus som köper in ungefär 200 kwh/m 2 *år [2]. Med utgångspunkt från dessa försöker vi lokalisera de stora posterna i energibalansen och utreda huruvida dessa kan minskas och således leda till besparingar i både kwh och kronor. Figur 2, Proportioner mellan värmeförlusterna Figur 3, Proportioner mellan energitillförseln 5

7 1.5 Avgränsning Då tiden är en begränsande faktor har vikt lagts på de stora posterna där vi anser att besparingspotentialen är som störst och där möjligheter till åtgärder bedöms möjliga och ekonomiskt lönsamma. Det bör tilläggas att vikten läggs på de mer tekniska åtgärderna och att endast enklare ekonomiska kalkyler kommer att presenteras. Vid ett genomförande i skarpt läge bör fackman konsulteras. Idealt skulle varje enskild byggnad hanteras som en individ men pga. tidsramen och stora likheter mellan många byggnader kommer resultatet av de mätningar vi gör att antas gälla för liknande hus. Med avseende på att fastigheternas energiprestanda är fördelad och inte uppmätt bedöms avgränsningen adekvat. Vi kommer inte att normalårskorrigera våra energiberäkningar. Detta pga. att vi inte lyckats få tag på tillräckligt pålitliga källor gällande Umeås graddagar för 2007, 2008 samt för ett normalår. 2 Metod & Teori 2.1 Insamling och kontroll av data Projektet tar sin början i och med att redan utförda energideklarationer och den förbrukningsstatistik som legat till grund för fastigheternas energiprestandaberäkningar samlas in. Nödvändiga ritningar används för att få en bild över kvarterets utseende, undercentraler och rördragningar. Med hjälp av dessa data utförs en kontroll av fastigheternas energiprestanda. 2.2 Besiktning Gärdsrået besiktigas vid ett eller ett par tillfällen för att utföra undersökningar av bl.a. fastigheternas klimatskal, ventilationssystem, uppvärmningssystem och inomhustemperaturer. Med hjälp av kvarterets maskinist tas drifttider och annan driftsinformation fram. Dessa data sammanställs för att ligga till grund för kommande energibesparingsberäkningar. Figur 4, Flödesmätning Källa: Egen bild 2.3 Varaktighetsdiagram I ett varaktighetsdiagram [3] ser man en orts temperaturvariationer över ett år. Genom att integrera kurvan mot en bestämd temperatur tar man fram antalet gradtimmar. Den bestämda temperaturen man jobbar med i detta projekt är den av Bostaden bestämda balanstemperaturen, 17 C [4]. Med balanstemperatur menar man till den temperatur som en byggnads värmesystem ska värma upp. Resterande värme som krävs för att nå upp till en behaglig inomhustemperatur kommer från t.ex. belysning, solinstrålning och värmegenerering från de boende. I figur 1 visas Umeås varaktighetsdiagram från Diagrammet är upprättat utifrån mätdata från TFE:s väderstation på Umeå Universitet [5]. Med hjälp av ekvation (2) tar man fram antalet gradtimmar. 6

8 C Varaktighetsdiagram, Umeå Timmar, h Figur 5, Varaktighetsdiagram för Umeå 2008 G året ( 17 T dt ekv. 2 ) t ute Där G t = gradtimmar, Ch T ute = utetemperatur, C t = tid, h 2.4 Transmissionsförluster Klimatskal är ett begrepp som används för att samla byggnadens yttre konstruktionsdetaljer såsom ytterväggar, yttertak, grund, fönster samt dörrar under ett namn [2]. Sammantaget står värmeförluster genom detta för ungefär hälften av de totala värmeförlusterna. Således är det intressant att syna detta i sömmarna. Ett flerfamiljshus klimatskal består till största delen av ytterväggar följt av yttertak och grund vilket gör att dessas U-värden har en stor inverkan på det genomsnittliga U-värdet. Således är det viktigt att vid nyproduktion investera och bygga de delarna med låg värmeledningsförmåga. När väl byggnaden står på plats kan det vara svårt att påverka klimatskalet. Fönster och dörrar fyller en stor funktion huset. De ger solljus, inträde till byggnaden, trivsel, samt ett tillskott till värmebalansen i form av solinstrålning. En byggnad utan dessa skulle vara en tämligen funktionslös konstruktion. Dock står dessa för en stor del av värmeförlusterna sett över året. Värmeflödet genom klimatskalet beror på U-värdet hos respektive byggnadsdel och dess area samt temperaturskillnaden mellan ute och inne [3]. Den förlust av värme detta innebär kallas transmissionsförluster och kan tecknas med ekvation (3). n P U A ( T T ) ekv. 3 t j 1 j j inne ute Där P t = transmissionsförluster, W U j = värmegenomgångskoefficient för respektive byggnadsdel, W/m 2 * C 7

9 A j = respektive byggnadsdels yta, m 2 T inne = innetemperatur, C T ute = utetemperatur, C Ur ekvationen kan utläsas att ju lägre U-värde en byggnadsdel har desto mindre värmeflöde sker genom den ytan och att ju större omslutande yta en byggnad har desto större förluster. U-värdet beror i sin tur på materialens värmeledningsförmåga, tjocklek samt värmeövergångskoefficient [6]. Utryckt som ekvation (4) ser definitionen av U-värde ut som följer: 1 U 1 a v i i n 1 d i i a 1 k U 1 a v i i n 1 d i i a 1 k 1 ekv. 4 Där U = värmemotstånd, W/m 2 * C a v = värmeövergångskoefficient på varma sidan, W/m 2 * C (normalt 8 W/m 2 * C) d i = tjockleken på vardera material, m λ i = värmeledningskoefficienten för vardera material, W/m 2 * C a k = värmeövergångskoefficient på kalla sidan, W/m 2 C (normalt 18 W/m 2 C) 2.5 Ventilation Ventilationen är även den en stor källa till energiförluster i byggnader, så är troligtvis även fallet på Gärdsrået. Tretton hus har installerade F-system, alltså ventilationen styrs av en frånluftsfläkt som suger ut luften ur byggnaden. På grund av undertrycket som bildas i byggnaden tar sig uteluften in genom ventiler placerade under fönstren. I de fyra större husen är FTX-system installerade, till- och frånluftsfläktar med värmeåtervinning av frånluften. Värmeväxlarna är av typ värmebatteri med en temperaturverkningsgrad på ~ 50 % [3]. För att beräkna ventilationens energiförluster krävs att man tar fram ventilationsflöden. I FTXaggregaten finns flödesgivare monterade, som visar ett tryck i Pa. Detta tryck motsvarar ett flöde, som avläses på aggregatets flödes/tryck diagram (se bilaga 1). För F-systemen finns inga flödesgivare monterade, varvid mätningar krävs. Dessa utförs i frånluftskanalen, belägna på byggnadernas vind. Ett hål tas upp i trumman, där en flödes-hastighetsgivare stoppas in och mäter flödets hastighet. Trummans area mäts, varvid flödet kan bestämmas. Ventilationssystemens driftstider tas fram med hjälp av kvarterets maskinist [7]. För att bestämma byggnadens ventilationsförlust över ett år används ekvation (5). Ifall driftstider med olika ventilationsflöden tillämpas nyttjas ekvation (6). För att beräkna energibesparingar med olika typer av värmeväxlare nyttjas ekvation (7). I bilaga 2 redovisas energiförlustberäkningar för ventilationssystemen. E Q * * C * G ekv. 5 vent p t Där E vent = byggnadens ventilationsförlust över ett år, kwh Q = ventilationsflöde, m 3 /s ρ = luftens densitet, kg/m 3 C p = luftens specifika värmekapacitet, 1 kj/kg* C G t = gradtimmar, Ch E ( Q * * C * G * x ) ( Q * * C * G * x ) vent 1 p t 1 2 p t 2 ekv. 6 Där Q 1 = ventilationsflöde driftläge ett, m 3 /s 8

10 x 1 = andel av total driftstid Q 2 = ventilationsflöde driftläge två, m 3 /s x 2 = andel av total driftstid E * ekv. 7 besparing E vent Där E besparing = energibesparing med värmeväxlare, kwh η = värmeväxlarens temperaturverkningsgrad 2.6 Varmvatten Varmvattenberedningen är ytterligare en stor post i energibalansen. Runt 15 % av den totala energiförbrukningen i bostäder uppskattas varmvattenberedning stå för. Förbrukningen styrs till viss del av brukarbeteende. En andel av vattenförbrukningen får anses som rimlig, såsom dryck, matlagning, hygien o.s.v. Att ha för stor tank på toaletten, onödigt spolande för att få varmt/kallt vatten och att låta rinnande kranar stå på vid tandborstning och intvålning kan anses som ett slösaktigt brukarbeteende. Generellt kan sägas att effektiviseringsmöjligheter finns på tre ställen. Tappstället där tappet sker, tappvattenledningssystem som kan innehålla läckage av både vatten och värme samt beteendet [8]. 2.7 Tvättstugor En genomvandring av kvarteret görs varvid maskinparken inventeras och sammanställs. Även datablad för maskinerna beställs från leverantören för att få korrekta förbrukningsdata. Dessa samlas i bilaga 3. I enlighet med metoden presenterad i Energibesiktning av bostadsbyggnader - Metoder för besiktning och beräkning [9] kan elförbrukningen i tvättmaskiner beräknas enligt ekvation (8). För torktumlare beskriver ekvation (9) elförbrukningen. El tvött T v 2,5 El maskin K ekv. 8 Där El tvätt = tvättmaskinens elförbrukning, kwh/år T v = årlig tvättvolym, kg/år 2,5 är ett omräkningstal för att erhålla antal tvättomgångar per år/pers baserat på normal maskinfyllning om 2,5 kg/tvätt El maskin = elförbrukning per tvättomgång enligt datablad, kwh K = korrelation för omräkning av El maskin till genomsnittlig tvätt vid 50 C och 2,5 kg fyllnad = 0,50 El T E R tork v efftork ekv. 9 Där El tork = torkmaskinens elförbrukning, kwh/år T v = tvättvolym, kg/år E efftork = torkutrustnings effektivitet, kwh/kg vatten R = restfukthalt, % 9

11 2.8 Termiskt inneklimat Balanstemperaturen, 17 C [4], med vilken man bestämmer antalet årliga gradtimmar ger tillsammans med temperaturökningen åstadkommen av interna värmekällor utöver värmesystemet en byggnads inomhustemperatur. Normalt anses en inomhustemperatur på C vara lagom. Detta förutsätter att drag från ventilation, kalla golv, kallstrålning från fönster inte förekommer då detta leder till en känsla av kyla, som gärna kompenseras med högre innetemperatur. Huruvida detta förekommer på Gärdsråets fastigheter anses för tidskrävande och svårt att reda ut. Egentligen är således enbart temperaturen en otillräcklig indikator på det termiska inneklimatet men temperaturmätningar kommer att utföras för att undersöka ifall övertemperaturer förekommer [3]. Dessa görs i två olika typer av huskroppar, förslagsvis en lägenhetsmätning vardera i hus 004 och hus 006. Efter en vecka återhämtas dessa och data analyseras. 2.9 Belysning Vid besiktning av Gärdsrået noteras ifall det finns belysning som står på i onödan i gemensamma utrymmen som trapphus och tvättstugor. Med ekvation (10) beräknas dessa lampors årliga energiförbrukning. Se bilaga 4 för beräkningsresultat. E P * t ) * 365 ekv. 10 belysning ( ljuskälla d Där E belysning = Ljuskällornas årliga energiförbrukning, kwh P ljuskälla = Ljuskällans effekt, kw t d = Ljuskällans driftstid, h/dygn 2.10 Förenklade payoff-beräkningar Genom att jämföra en investering mot en befintlig driftsutrustning kan man ta fram en payoff-tid [10], alltså hur många år det tar innan investeringen betalat av sig. För detta ändamål nyttjas ekvation (11). Ekonomiska beräkningar sammanställs i bilaga 5 Payofftid Driftskost nader Investerin Bef int ligutrustn ing g Driftskost nader Ny ekv. 11 Där Payofftid = investeringens återbetalningstid, SEK Investering = investeringskostnad, SEK Driftskostnader = kostnad i befintlig driftssituation inklusive underhåll, SEK 10

12 3 Resultat & diskussion 3.1 Felaktig energiprestanda i Gärdsråets energideklarationer Tabell 2, Korrigerad energiprestanda för Gärdsråets flerbostadshus Hus Korrigerad energiprestanda (kwh/m 2 *år) Varav el (kwh/m 2 *år) Värme (kwh) Varav varmvatten (kwh) Fastighetsel (kwh) Verksamhetsel (kwh) Som vi ser i tabell 2 så har Gärdsråets fastigheter bättre energiprestanda än vad som visas i energideklarationerna, utförda av Sweco Systems AB. Efter en genomgång av de ritningar som finns över kvarteret har det visat sig att två fastigheter i det närliggande kvarteret Alfen (Alfen 007 och Alfen 008, se figur 1) matas med fjärrvärme och el från undercentralerna på Gärdsrået. Detta har man på Sweco inte tagit hänsyn till, eller möjligtvis inte fått information om, då man upprättat energideklarationerna. De två fastigheterna har tillsammans en A temp på 915 m 2. Ytterligare ett räknefel uppdagades vid genomgången av deklarationerna, man har adderat verksamhetselen utöver fastighetselen. Summan av byggnadernas fastighetsel motsvarar elförbrukningen från 2007, som ligger till grund för beräkningarna. Den av Sweco uppskattade verksamhetselen ska dras ifrån den totala elförbrukningen, varvid man får fram fastighetselen, som fördelas över fastigheternas A temp. Beräkningar redovisas i bilaga 6. 11

13 Energibesparing, kwh/år 3.2 Ventilation Energibesparingar vid ventilationsåtgärder Injustering av frånluftsflöde i FTX-husen Byte till roterande vvx i befintliga FTX-aggregat FTX-konvertering i befintliga F-hus Figur 6, Energibesparingar vid ventilationsåtgärder Förutsatt att flödesgivarna i de fyra FTX-aggregaten visar sanna tryck samt att våra avläsningar i tryck/flödes-diagrammen (se bilaga 6) är korrekta, är ventilationsbalansen för från- och tilluft kraftigt obalanserad, något man vill undvika i FTX-system [11]. Detta får till följd att undertryck bildas i byggnaderna, varvid kylig luft sugs in via otätheter. Även om antagandet stämmer att batterivärmeväxlarna klarar av att ta till vara på 50 % av frånluftsöverskottet, finns en stor potential för besparingar. En tänkbar orsak till de höga frånluftsflödena kan vara att många köksfläktar står och går i onödan, vilket leder till att ett forcerat flöde uppstår. Skulle det efter noggrannare undersökningar visa sig att byggnadernas ventilationsobalans stämmer skulle det löna sig att göra en ordentlig injustering, även om det rör sig om en större investering. Vår idé om att byta ut befintliga batterivärmeväxlare mot roterande värmeväxlare i FTX-aggregaten skulle vara teknisk genomförbar, enligt Rikard Lindbom på ventilationsföretaget Enventus [12]. Med denna åtgärd skulle uppemot kwh/år värmeenergi kunna besparas. En misstanke vi hade initialt var att frånluftshusen var de stora energibovarna i kvarteret. Efter mätningar av flödet i tre av husen, visade det sig att flödena ligger i närheten av BBR:s lägsta rekommenderade [3]. Energiförlusterna är betydande, dock inte så höga som vi trodde de skulle vara. Konvertering till FTX-system skulle vara möjliga, men tyvärr väldigt dyra [11]. 12

14 3.3 Termiskt inneklimat Efter sammanställning av mätvärdena vet vi att medeltemperaturen under perioden låg på 22 C för lägenheten i hus 004 och 22,5 C för lägenheten i hus 006, se figur 7 och Inomhustemperatur, hus C Datum Figur 7, Uppmätt inomhustemperatur i hus ,0 Inomhustemperatur, hus ,0 C 22,0 21,0 20,0 Datum Figur 8, Uppmätt inomhustemperatur i hus

15 Förmodligen injusterades radiatorflödena vid nybyggnation varefter hyresgäster endera skruvat upp de ytterligare eller så har elanvändningen ökat så pass mycket att temperaturen stigit till det nuvarande. Våra mätningar pekar på att det finns utrymme att sänka inomhustemperaturen åtminstone en grad Celsius och generera en värmebesparing på 5 % [13], vilket skulle motsvara ungefär kwh med utgångspunkt från 2007 års fjärrvärmeförbrukning. Även radiatorinställningarna i biutrymmen borde ses över. Vid besiktningstillfället noterades att radiatorerna ofta står på maxflöde och känns märkbart varma i trapphus och tvättstugor. Frågan huruvida det behöver råda 22 C i trapphus bör ställas. Hur mycket en sänkning skulle generera är svårt för oss att uppskatta men vi anser att det är slöseri med värme att leverera i ytor som endast används med ytterkläder på. 3.4 Övriga åtgärder Trapphusbelysning Vid genomgång av kvarterets trapphus i hus 002, 003, 006 och 008 visar det sig att många lysrör står på i onödan. Totalt rör det sig om 1656 Watt. Vi antar att dessa står på dygnet runt, året om, vilket gör att de förbrukar kwh årligen. Skulle samtliga av dessa omkopplas till närvarosensorer kan man tänka sig att driftstiden skulle minska med 90 %, varvid en energibesparing på kwh el uppnås. Vi noterade att samtliga trapphus har någon form av system med trycktimers installerat, men vi fick känslan av att det verkar vara ur funktion Brukarbeteende Att låta fönster stå öppna vintertid är ett typiskt exempel på hur brukarbeteendet påverkar energiförbrukningen. Ett antal fönster på Gärdsrået stod halvöppna vid besiktningstillfället, se figur 9. Figur 9, Fasadfoto av byggnad 011 Källa: Eget foto Varmvatten Då det i samtal med kvartersvärden kom fram att åtgärder i form av installering av snålspolande munstycken, sparlatorer, redan var utförda försvann en av våra tilltänkta besparingsåtgärder [14]. Han säger dock även att många av sparlatorerna tros vara bortplockade av hyresgästerna, därav finns besparingspotential vid en genomgång och nyinstallation av lägenheternas vattenspolande munstycken. Gällande Gärdsrået är att ledningsnätet redan är byggt vilket gör det dyrt och även svårt 14

16 att påverka. Ledningar kan vara ingjutna i betong och nergrävda under vägar och dylikt. Även anpassning för befintliga byggnader till individuell mätning anses kosta mer än det smakar [8] Tvättstugor Vid genomgången av tvätt- och torkmaskinsparken fann vi att majoriteten är av äldre snitt och många av de befintliga maskinerna var av en modell som slutade tillverkas Mycket har hänt på tekniksidan i tvättstugorna sedan dess och det finns energi att spara vid nyinvesteringar. Electrolux gjorde en sammanställning [15] av vanliga tvättmaskiner och ett uppskattat behov under ett år och beräknades dess driftskostnader. En halvering av kostnaden kunde skönjas mellan de äldre maskinerna som är installerade och de som idag installeras. Vi kände dock att dessa siffror inte kunde användas rakt av utan beslöt oss för att göra en egen prövning och uppskattning (se bilaga 2). Efter vår egen provning med uppskattade tvättmängder ser vi att en energibesparing skulle göras ifall maskinparken moderniserades men återbetalningstiden anses var lite för lång för genomförande. 3.5 Undersökta men inte rimliga besparingsåtgärder Då fasader, grund och fönster är i utmärkt skick föreslås i inga byggtekniska åtgärder för att minska transmissionsförluster. Även om en invändig tilläggsisolering av ytterväggarna skulle vara möjlig ses den investeringen som omständlig och dyr. Gällande tilläggsisolering på vinden är detta omöjligt i de större husen pga. av platsbrist. I de lägre husen ligger redan 600 mm mineralull så något skriande behov anses inte finnas. Ytterdörrarna på de låga husen leder direkt in i lägenheten och är även de i gott skick varvid ingen åtgärd föreslås. Portarna som leder in i trapphusen är däremot gjorda i glas med stundtals bristande lister runt om. Vid besiktning av kvarteret var vissa av dessa dessutom inte helt stängda då snö fastnat under porten och omöjliggjort en fullständig stängning med ett värmeläckage som följd. Ingen skada vore skedd om inte detta utrymme uppvärmdes till innetemperatur. Föreslagen åtgärd är att sätta upp skyltar där hyresgästerna ombeds att stänga bättre efter sig. En mer omfattande åtgärd skulle vara att bygga ut entrén en aning för att på det sättet få ett burspråk som skulle förhindra läckage av varmluft. Någon kostnadsanalys är dock inte gjord då kunskaper och tid saknas men antagligen skulle den bli svår att räkna hem. 15

17 3.6 Ekonomi Pay-off tid ,1 50,6 År ,22 0,62 17,7 11,9 0,37 0 Figur 10, Pay-off tid för energisparåtgärder Diagrammet talar för sig självt, optimering av befintliga system har i särklass kortast återbetalningstid. Av de mer investeringskrävande åtgärderna är utbyte av värmeväxlarna i FTX-aggregaten lönsammast. Som tidigare betonat är dessa ekonomiska kalkyler av den enklaste sort. Men för att få något så när verkliga prisuppgifter har externa företag konsulterats. Gällande kostnaden att sänka innetemperaturer men en grad Celsius är vi lite osäkra. Vid samtal med maskinisten [7] lät det som att en sänkning av framledningstemperatur på värmesystemet var en åtgärd gjord på några sekunder. Osäkerheten ligger i ifall detta är tillräckligt för en inomhus temperatursänkning eller om alla radiatorinställningar måste gås igenom. Därav sättes kostnaden till 0 SEK. 16

18 4 Slutsats En av anledningarna till att just Gärdsrået tilldelades oss var att detta kvarter låg högst, rörande energiprestanda, i Bostaden AB:s statistik. Ett oförtjänt dåligt rykte då vår genomgång av utförda energideklarationer visade på felaktiga beräkningar i dessa. Kvarteret ligger fortfarande högt i sin förbrukning men inte så högt som tidigare visats. Många åtgärder är fortfarande möjliga för att minska kvarterets energiförbrukning. En del är mer omfattande och utifrån ovanstående resultat anser vi det möjligt att uppfylla Bostaden AB:s mål att sänka energiförbrukningen med 20 % till 2016 för kvarteret Gärdsrået genom åtgärder som dessutom kommer att vara återbetalda inom önskad tid. Främst har vi kommit fram till att en översyn av ventilationssystemen är att rekommendera. Både en injustering av ventilationsflödena i de befintliga FTX-aggregaten och ett utbyte till roterande värmeväxlare med högre temperaturverkningsgrad betalar tillbaka investeringen inom ett par år. En enkel åtgärd som vi hävdar är genomförbar är en generell temperatursänkning inomhus med minst en grad Celsius visar våra temperaturmätare. Detta understryks ytterligare med att några hyresgäster anser det vara tillräckligt varmt för att vädra mitt i vintern. Det som vi dock efterfrågar hos Bostaden AB är en bättre systemöversyn var energin tar vägen. Svårigheten för oss låg i att bena ut den statistik som fanns tillhanda och ta reda på flöden och temperaturer. Ett större fokus på dokumentation av systemuppbyggnad och mätningsmöjligheter vid ny-/ombyggnation skulle underlätta för kommande generationer för att effektivt kunna följa upp åtgärder och utvärdera dessa. Detta skulle kunna ge en bättre återkoppling och ge större möjligheter för ytterligare effektiviseringar. Kanske kan det vara bli vår uppgift i framtiden som blivande energiingenjörer. 17

19 5 Referenser [1] Bostaden AB, Miljöfokus 2016, [2] Varis Bokalders Maria Block, Byggekologi Kunskaper för ett hållbart byggande, Svensk byggtjänst, Västervik, 2004 [3] Catarina Warfvinge, Installationsteknik AK för V, Studentlitteratur, 2007, Lund [4] Kurth Edman, Energiansvarig Bostaden AB, Muntlig konversation [5] Elektronisk brevväxling med Staffan Andersson, TFE, Umeå Universtitet [6] Henrik Alvarez, Energiteknik del 1, Studentlitteratur, 2006 [7] Robin Bergman, Maskinist Bostaden AB, Muntlig konversation [8] Boverket, Rapport 2002, mt_tappvatten.pdf [9] Energirådgivarna, Rapport 2007, [10] Wikipedia, [11] Peter Norrman, Avdelningschef Bravida, Muntlig konversation [12] Rikard Lindbom, Enventus, Muntlig konversation [13] Varma hus, 2009, [14] Jan Yttergren, Kvartersvärd Bostaden AB, Muntlig konversation [15] Electrolux tvättkostnad per år [16] Electrolux, Produktdatablad för tvätt- och torkmaskiner, Beställes på 18

20 Bilaga 1, Tryck-flödesdiagram för FTX-aggregaten Figur 11, Tryck-flödesdiagram hus 002 Figur 12, Tryck-flödesdiagram hus 003,006 19

21 Figur 13, Tryck-flödesdiagram hus

22 Bilaga 2, Ventilationsåtgärder beräkningar Indata (Just dessa är energiförluster, hus 004) Frånluftskanal, diameter 0,25 m Balanstemperatur 17 C C p för luft vid 20 C 1 kj/kg* C Verkningsgrad, värmeväxlare 0,8 Fjärrvärmepris 0,6 SEK/kWh Fullfart, driftstid 6 h/dygn Fullfart, frånluftshastighet 2,8 m/s Halvfart, driftstid 18 h/dygn Halvfart, frånluftshastighet 2,5 m/s Luftens densitet vid 20 C 1,2 kg/m 3 Frånluftskanal, area 0,0491 m 2 Fullfart, luftflöde 0,1374 m 3 /s Halvfart, luftflöde 0,1227 m 3 /s Fullfart, andel 0,25 Halvfart, andel 0,75 Besparing: kwh/år SEK/år Frånluftsfläkt Flödeshastighet 09:30 (m/s) Flödeshastighet 11:30 (m/s) Energibesparing/år (kwh) halvfart helfart Hus 4 (mätt) 2,5 2, Hus 1 (antaget) 2,5 2, Hus 14 (antaget) 2,5 2, Hus 14 (antaget) 2,5 2, Hus 17 (antaget) 2,5 2, Hus 17 (antaget) 2,5 2, Hus 9 (mätt) 2 2, Hus 7 (antaget) 2 2, Hus 5 (antaget) 2 2, Hus 10 (antaget) 2 2, Hus 15 (antaget) 2 2, Hus 16 (antaget) 2 2, Hus 11 (mätt) 1,9 2, Hus 12 (antaget) 1,9 2, Hus 13 (antaget) 1,9 2, Totalt: Driftstider enligt maskinist: helfart 11:00-14:00 & 16:00-19:00, resten halvfart 21

23 Medeltemp. 500 h ( C) ΔT mellan balans- och medeltemp. ( C) Gradtimmar (h) Densitet (kg/m 3 ) Energiförlust utan vvx, fullfart (kwh) Energiförlust utan vvx, halvfart (kwh) Energiförlust utan vvx, totalt (kwh) Energibesparing med vvx (kwh) Ekonomisk vinst med vvx (SEK) -8,61 25, ,0 1,34 527, , , ,6 932,1-4,68 21, ,1 1,32 447, , , ,5 789,3-2,87 19, ,6 1,31 409, , , ,7 723,4-1,63 18, ,2 1,30 384, , , ,1 678,1-0,64 17, ,9 1,30 363,6 974, , ,1 642,1 0,27 16, ,2 1,29 345,0 924, , ,3 609,2 1,04 15, ,4 1,29 329,1 881, ,8 968,6 581,2 2,05 14, ,4 1,28 308,2 825, ,9 907,1 544,3 3,32 13, ,4 1,28 282,1 755, ,5 830,0 498,0 5,09 11, ,2 1,27 245,6 657,9 903,6 722,9 433,7 6,82 10, ,1 1,26 209,9 562,3 772,2 617,8 370,7 8,42 8, ,4 1,25 176,9 473,8 650,6 520,5 312,3 10,17 6, ,2 1,25 140,7 377,0 517,7 414,2 248,5 11,90 5, ,3 1,24 105,2 281,9 387,1 309,7 185,8 13,61 3, ,7 1,23 69,8 187,1 256,9 205,5 123,3 15,16 1,84 918,5 1,23 37,9 101,4 139,3 111,5 66,9 17,11-0,11 0,0 1,22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,35-3,35 0,0 1,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (260 timmar) Summa: , , , , , ,8 22

24 Vitterv. 175 Vitterv. 177 Vitterv. 185 Vitterv. 191/193 FTX-aggregat RARF-08 (antaget) RARF-03: RARF-03: RARF-16: A temp, m Tryck tilluft, Pa Tilluftslöde, m 3 /s 2,5 0,8 0,8 2,6 Tilluftsflöde, liter/s Tilluftsflöde, liter/s*m 2 1,62 1,14 1,19 1,30 Tryck frånluft, Pa Frånluftsflöde, m 3 /s 3,5 1,1 1,1 4,2 Frånluftsflöde, liter/s Frånluftsflöde, liter/s*m 2 3,15 1,57 1,63 2,1 Besparing, sänkt frånluftsflöde i FTX-hus, kwh Byte till roterande vvx i befintliga FTX-aggregat, kwh Energibesparingen vid sänkt frånluftsflöde är uträknad utefter att flödena sänks till nuvarande tilluftsflöden, alltså så att ventilationen blir balanserad. Energibesparingen vid konvertering till roterande värmeväxlare är uträknad vid balanserat flöde, som ligger på uppmätta tilluftsflöden. 23

25 Bilaga 3, Beräkningsdata och resultat, tvättstugor Uppskattning av tvättmängden samt förbrukningsdata För att få en uppfattning av hur mycket som tvättas användes en sammanställning av de olika storlekarna på lägenheterna och en schablonbild över antalet boende per lägenhet (se tabell) varefter den totala årliga tvättmängden beräknas. T v tot * personer * 200 kvot (kg/år), 200 kg/person,år är en uppskattning tagen från två rapporter som är sammanställda och presenterad i Energibesiktning av bostadsbyggnader [9] Kvoten är en uppskatttning av hur många som använder tvättstugan respektive har egen maskin installerad i badrummet. Enligt kvartersvärden rör det sig om 80% som tvättar i tvättstugan [14]. Tvättmängden antages delas lika mellan tvättstugorna och tvättmaskinerna i dessa. Storlek I gärdsrået I Alfen Totalt Schablon bild över boendetäthet Boende 2:or ,5 76,5 3:or :or :or ,5 17,5 Antallägenheter 128 Totalt antal brukare 282 Tvättstugor 6 Tvättstuga på adress Tvättmaskin :1 217:2 Totalt Osby 507 ELE Osby 451 E Electrolux W455H Torktumlare Osby 200T Electrolux T Torkskåp Osby TSA Totaltvättmängd kg Antal tvättmaskiner 12 st Tvätt per tvättmaskin 3760 kg Antal torktumlare 6 st Tvätt per torktumlare 7520 kg Elpris 1,025 kr Vattenpris 15,5 kr/m^3 Fukthalt i tvätt 60 % 24

26 Tvättmaskiner OSBY 507 ELE OSBY 451E W455H Elförbrukning (kwh/tvätt) 1,40 0,90 0,88 Vattenförbrukning (m^3/tvätt) 0,09 0,08 0,06 Kostnad per år (kr/år) Besparing vid utbyte (kr/år) Besparing vid utbyte (kwh/år) Torktumlare 200T T4190 Elförbrukning (kwh/kg fukt) 1,18 0,89 Elförbrukning (kwh/år) Kostnad per år (kr/år) Besparing vid utbyte (kr/år) 1341 Besparing vid utbyte (kwh/år) 1308 Förbrukningsdata från tillverkare [16] Pay-off tid vid utbyte av maskiner Investeringskostnad för ny tvättmaskin Investeringskostnad för ny torktumlare exkl moms exkl moms Utbyte i förtid av Osby 507 ELE Utbyte i förtid av Osby 451 E Utbyte i förtid av torktumlare 200T 17,7 år 50,6 år 11,9 år 25

27 Bilaga 4, Trapphusbelysning beräkning Husnummer Belysning, trapphus (W) totalt: kwh antagen driftstid med närvarosensor: 10 % besparing: kwh 26

28 Bilaga 5, Payoff beräkning Indata Fjärrvärmepris (kr/kwh) 0,6 Elpris (kr(kwh) 1,025 Årlig besparing (kwh värme ) Årlig besparing (kwh el ) Investeringskostnad (SEK) Pay-off tid (år) Åtgärd Injustering av frånluftsflöde i FTXhusen , ,22 Byte till roterande vvx i befintliga FTX-aggregat , ,62 Installation av FTX- aggregat i småhusen , ,1 Utbyte av de äldsta tvättmaskinerna ,4 Utbyte av de nyare tvättmaskinerna ,7 Utbyte av torktumlarna ,9 Trapphusbelysning ,37 Sänkning av innetemp. med en C Summa ,00 Prisuppgifterna för injustering av frånluftsflödena kommer från Peter Norrman på Bravida som uppskattade att en intrimning av befintligt system skulle gå på ungefär SEK exklusive moms [11]. Uppgiften på SEK/hus för installation av FTX-system i småhus kommer också från Peter Norrman. Till detta pris tillkommer byggkostnaderna vilket gör att vår kostnadsuppskattning hamnar på SEK/hus [11]. Investeringskostnaden för utbyte av värmeväxlare fås av Rikard Lindbom på Enventus som uppskattar kostnaden till ungefär SEK/aggregat [12]. Kostnaderna för tvättutrustning är givna från samtal med Kurth Edman [4]. I verkligheten tillkommer installationskostnader men vi har valt att endast ta med investeringskostnaden då arbetet förväntas utföras av av Bostaden AB redan betalda driftspersonlen. Samma resonemang gäller för injusteringen av belysningen men där har vi antagit en viss merkostnad i form av inköp av styrutrustning. 27

29 Bilaga 6, Korrigerad energiprestanda beräkningar Diverse storheter A temp inkl. Alfen m 2 Elförbrukning 2007 (statistik) kwh Fastighetsel (Sweco) Verksamhetshel (Sweco, uppskattat värde) Värmeförbrukning 2007 (statistik) kwh Varav värme kwh Varav vatten kwh Schablon, varmvatten 0,2188 Års.korr.faktor 2007 normalår 1,1221 Viktad elförbrukning kwh Varav fastighetsel kwh Viktad värmeförbrukning kwh F resp. FTX-hus Area F-hus m 2 Effekt F-hus kwh Andel av effekt, F-hus 0,566 Andel F-hus av statistik kwh Specifik värme F-hus, ej årskorr. 165,75 kwh/m 2 *år Area FTX-hus m 2 Effekt FTX-hus kwh Andel av effekt, FTX-hus 0,434 Andel FTX-hus av statistik kwh Specifik värme FTX-hus, ej årskorr. 136,44 kwh/m 2 *år 28

30 Gärdsrået 1 Husnnr A temp (m 2 ) Swecos energideklarationer Värme (kwh) Varav varmvatten (kwh) kwh värme/m 2 *år kwh värme/m 2 *år Fastighetsel (kwh) Verksamhetsel (kwh) kwh el/m 2 *år kwh tot/m 2 *år (normalårskorrigerad) (normalårskorrigerad) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 225 Totalt:

31 Husnnr Värme Varav varmvatten kwh värme/m 2 *år kwh värme/m 2 *år Korrigerad energiprestanda Viktad elförbr. Varav fastighetsel Varav verksamhetsel kwh el/m 2 *år kwh tot/m 2 *år kwh tot/m 2 *år (kwh) (kwh) (normalårskorrigerad) (kwh) (kwh) (kwh) (normalårskorrigerade) ,8 181, ,4 183, ,4 149, ,4 153, ,4 149, ,4 153, ,8 181, ,4 183, ,8 181, ,4 183, ,4 149, ,4 153, ,8 181, ,4 183, ,4 149, ,4 153, ,8 181, ,4 183, ,8 181, ,4 183, ,8 181, ,4 183, ,8 181, ,4 183, ,8 181, ,4 183, ,8 181, ,4 183, ,8 181, ,4 183, ,8 181, ,4 183, ,8 181, ,4 183,