Rapport Energikartläggning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Energikartläggning"

Transkript

1 Rapport Energikartläggning Franssons Recycle Machines AB Utförd av Energi- och klimatrådgivarna i Västernorrlands kommuner,

2 Innehållsförteckning RAPPORT ENERGIKARTLÄGGNING SAMMANFATTNING... 1 ÅTGÄRDSFÖRSLAG BAKGRUND BAKGRUND OCH SYFTE OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR METOD OCH ANTAGANDEN KONTAKTUPPGIFTER FÖRETAGET/BESTÄLLAREN KONTAKTUPPGIFTER ALLMÄNT OM FÖRETAGET/BESTÄLLAREN Verksamhet Antal anställda Produktions- eller verksamhetstider Rådighet över fastigheter BYGGNADERNA ORGANISATION OCH LEDNING EKONOMI ENERGISTATISTIK EL FJÄRRVÄRME VATTEN ENERGIBALANS TILLFÖRD ENERGI Inköpt energi Återvunnen energi FÖRDELNING AV ENERGIANVÄNDNING PRODUKTIONSPROCESSER STÖDPROCESSER OCH FÖRSLAG TILL ENERGISPARÅTGÄRDER Klimatskal Belysning Ventilation Lokalkomfort (uppvärmning) Lokalkyla Tryckluft Kontor/administration Övrigt BILAGOR

3 1. Sammanfattning Franssons Recycle Machines AB tillverkar olika typer av återvinningsmaskiner från ax till limpa. Produktionen har funnits i Sundsvall sedan 1945 och består av olika typer av sönderdelare, sorteringssystem och transportörer. Energianvändningen 2013 var 558 MWh varav 314 MWh 1 fjärrvärme och 244 MWh el. Energikartläggningen har genomförts med antagande att årsarbetstiden/produktionstiden varit timmar under verksamhetsåret Uppmätta och uppskattade effekter i verksamhetens stödprocesser, dvs. eleffekt för belysning, ventilationsfläktar, pumpar, motorvärmare, luftkompressor, och övrig elutrustning ger en beräknad energianvändning på 220 MWh. Skillnaden mellan köpt el (244 MWh) och använd el för stödprocesser (220 MWh) är 24 MWh under MWh är den energimängd som åtgår i verksamhetens produktionsprocesser, t ex bearbetning, svetsning, slipning, mm. Detta känns något lågt men skulle exempelvis arbetstiden vara 100 timmar mindre från beräknade h så blir elanvändning för produktionen ca 10 MWh högre. Pga. att alla effekter inte har uppmätts så finns visst utrymme för felmarginaler. Klimatskal: Lokalen är dåligt isolerad, och portarna är i dåligt skick. Planer finns att göra om södra fasaden, bygga bort portar och isolera väggen. Besparingen skulle bli 43 MWh (om fem portar byts ut till nya portar) och uppemot 67 MWh (om fem portar byggs bort och väggen isoleras med 200 mm). Belysningen är relativt ny, dock inte senaste teknik. Med installation av närvarostyrning, reducering av lysrör, installation av Wattguard samt ny utomhusbelysning uppnås en besparing på 60 %. Vid byte av armaturer med energieffektivare lysrör kan besparingen bli % jämfört med i dag. Ventilationssystemet är underhållskrävande och ålderstiget. Den enda tilluften till lokalen fås via TA5 och TA6. Ny lösning med endast ett ventilationsaggregat bör utredas. Svetsutsug: Genom installation av ny tryckstyrd fläkt för svetsutsug och automatiska avstängningsspjäll de sju punktutsugarna kan besparingen bli upp till 90 % där fläktenergin halveras. Tryckluftsystemet har stora läckage. Kulventiler/avstängningskranar eller magnetventiler bör installeras vid varje arbetsplats och läckor tätas. Besparingspotentialen är ca 20 MWh. Övrigt: Medvetenhet finns i företaget över vissa energitjuvar och har redan åtgärdats bl. a anslutning av värmeåtervinning från kompressorn som producerar tryckluft. Det finns planer på fler åtgärder. Ett centralt webbaserat årsur för styrning av all ventilation och belysning bör installeras. 1 Normalårskorrigerad köpt fjärrvärme är totalt 352 MWh. 3

4 Förslagna åtgärder. OBS! Man kan inte addera antal kwh rakt av för att beräkna besparingspotential om man gör fler åtgärder. kwh/år Reducering av antal portar och isolering av yttervägg Utbyte av fem stycken portar till nya Reducering av lysrör i maskin-, bil- och svarv-/borrhall samt installation av arbetsplatsbelysning Installation av Wattguard i maskin-, bil-, och svarv-/borrhallger en besparing på ca 40 % Byte av utomhusbelysning till fasadbelysning av LED-modell Alternativt Utbyte av befintliga lysrör i verkstad till energieffektiva Närvarostyrning på lagret Närvarostyrning i matsal och omklädningsrum Styrning av motorvärmare Tätning av läckage i tryckluftssystemet Ny dörr på västra sidan Tilläggsisolering av yttervägg 198 kwh/m 2 Nya utsug i verkstad Avstängning av frys utanför personalmatsal Markiser/solavskärmning minskar behov av kyla sommartid 30 kwh/m 2 Åtgärdsförslag Nedan ges en sammanfattande redovisning av energibesparingsåtgärder utan prioriteringsordning. En mer utförlig beskrivning hur av de enskilda åtgärderna ges längre fram i rapporten. Åtgärdsförslag 1 Åtgärd Beskrivning Reducering av antal portar. Reducering av antal portar med fem stycken á 44,5 m 2 samt isolering av yttervägg med 200 mm isolering, totalt 222,5 m 2. Beräknat U-värde före = 3,0 W/m 2 K, U-värde efter för hela väggen = 0,2 W/m 2 K. Besparing [kr/år] Besparing [MWh/år] Investering [kr] Payback-tid [år] 67 MWh/år Begär in offert Enl. offertförslag 4

5 Åtgärdsförslag 2 Åtgärd Beskrivning Renovering av verkstadsfasad Utbyte av fem stycken gamla portar á 44,5 m 2 till nya. Beräknat U-värde före = 3,0 W/m 2 K, efter U-värde = 1,2 W/m 2 K Besparing [kr/år] Besparing [MWh/år] Investering [kr] Payback-tid [år] 43 MWh/år Begär in offert Enl. offertförslag Åtgärdsförslag 3, där en LCC-kalkyl kan användas Åtgärd Beskrivning Reducering av antalet lysrör i takbelysning (verkstadslokaler) samt installation av arbetsplatsbelysning. Installation av närvarostyrning av belysningen i lokaler som inte används kontinuerligt, lager, matsal, måleri och omklädningsrum Byte av utomhusbelysning Installation av styrning typ Wattguard för lysrör i maskinhallar Den befintliga takbelysningen i verkstadslokalerna är både allmänbelysning och arbetsplatsbelysning. Genom att använda kraftigt reducerad takbelysning som allmänbelysning och installera effektiv belysning vid arbetsplatserna kan den totala belysningseffekten reduceras väsentligt, med ca 50 %. Med Wattguard uppnår man en besparing av elförbrukningen på omkring 40 % utan synbar försämring av ljusstyrkan. Förutom lägre kostnader för energiförbrukningen sparar man dessutom på material. Tack vare lägre spänning och minskad värmeutveckling i armaturen ökar livslängden på lysrören. Det innebär även att arbets- och materialkostnaderna för byte av lysrör sjunker ytterligare. Besparing [%/år] Besparing [MWh/år] Investering [kr] LCC-tid [år] Totalt ca 60 % 60 MWh Begär in offert Enl. offertförslag 5

6 Åtgärdsförslag 4, där Payoff-metoden kan användas Åtgärd Beskrivning Styrning motorvärmare Det finns 20 stycken motorvärmare på parkeringen utan timer eller styrning. Vid energikartläggningen stod bilar på parkeringen. Vissa bilar hade motorvärmaren inkopplad. Vi har räknat att 16 motorvärmare sitter i under 600 h/år (67 dagar) och använder kwh/år. Med temperatur- och tidsstyrning (1 h/dag) används kwh/år. Besparing [kr/år] Besparing [MWh/år] Investering [kr] Payoff-tid [år] Ca 90 % 13 MWh/år Begär offert Enl. offertförslag Åtgärdsförslag 5, där payoff-metoden kan användas i kalkylen Åtgärd Beskrivning Täta läckage i tryckluftssystemet Montera kulventiler/avstängningskranar/magnetventiler vid tryckluftsuttag samt byt ut läckande snabbkopplingar Besparing [%/år] Besparing [MWh/år] Investering [kr] Payoff-tid [år] >50 % 20 MWh Begär offert <1 år 6

7 2. Bakgrund 2.1 Bakgrund och syfte Företaget har ett intresse för att minska sin energianvändning. Planer finns att åtgärda fasaden på huvudbyggnaden samtidigt bygga bort fem portar för att skapa en mer representativt första intryck för kunder samtidigt som klimatskalet kan förbättras. Syftet med energikartläggningen har varit att identifiera de processer som i dag använder mest energi och föreslå åtgärder för att effektivisera energianvändningen i byggnaden. 2.2 Omfattning och avgränsningar Kartläggningen omfattar framförallt stödprocesser såsom klimatskal, värmesystem, ventilation, belysning samt tryckluft. Mätningar har gjorts för några ventilationskaler, fläktmotorer samt kompressorn, som mättes under några minuter. Produktionsprocesser som är direkt kopplade till företagets produktion (svetsning, borrning, målning) kommer inte att beaktas i energianalysen. Allt som rör transporter lämnas utanför rapporten. Den tänkta nattvandringen blev inte av då det var personal som jobbade över till kl aktuell dag. 2.3 Metod och antaganden Från elnätsbolaget har statistik hämtats för att se baslaster nattetid samt effekttoppar under dagtid. Statistik för el, värme och vattenanvändning har erhållits av Franssons och redovisas i diagramm under kapitel 5. Ventilationsflöden har mätts för lager samt svetsutsug, FF4. Belysningsstyrka har mäts i varje del av byggnaden med en luxmätare, mellan kl Nuvarande effekt på belysning har baserats på de ljuskällor som var tända under energikartläggningen. 2.4 Kontaktuppgifter Företag Namn Energikontoret Västernorrland -Samordnare för Energi och Klimatrådgivningen i Västernorrland Håkan Grundel Adress Järnvägsgatan Härnösand Telefonnummer Epostadress 7

8 3. Företaget/beställaren 3.1 Kontaktuppgifter Företag Namn Franssons Recycling Machines AB Lars Fransson Adress Timmervägen 8, Sundsvall Telefonnummer Epostadress 3.2 Allmänt om företaget/beställaren -Verksamhet Franssons tillverkar olika typer av kvarnar, rivare, transportband och specialmaskiner för återvinningsändamål. Företagets SNI-kod är som står för Tillverkning av övriga specialmaskiner. - Antal anställda Antal anställda är för närvarande personer, varav 13 i verkstaden. - Produktions- eller verksamhetstider Årsarbetstiden är timmar/år, inklusive lunchtimme. Avdelning Arbetstider Produktion/lager Måndag-fredag Kontor Måndag-fredag , Rådighet över fastigheter Företaget äger själva sina fastigheter och har själv rådighet över investeringar gällande fastigheten. 3.3 Byggnaderna Huvudbyggnad består av produktionshall, lager, kontor samt personalutrymmen med lunchrum och omklädning/dusch. Del av övervåningen hyrs ut till andra företag. Huvudbyggnaden är på 1860 m 2 (A-temp, markyta), totalt 2100 m 2 (A-temp) Fördelat på verkstad 1440 m 2, lager 170 m 2, kontor på plan 1, plan 2 innefattar matsal, omklädning och uthyrda lokaler, totalt 248 m 2 per plan. Takhöjd i verkstadslokaler ca 8-10 m i kontor normalhöjd. Verkstadsbyggnaden och delar av kontoret byggdes på 1960-talet. Kontorsdelen byggdes ut i början av 1980-talet. Väggar är i tegel och en stor del av verkstaden är försedd med stora portar som är i dåligt skick. Fönster i äldre delen är tvåglasfönster, i verkstad är det två-glas fönster med mycket litet mellanrum mellan glasen. I den utbyggda delen finns 3-glasfönster. Takets ytskikt består av papp. Nytt ytskikt för tak på hela byggnaden för ca tre år sedan. 8

9 3.4 Organisation och ledning Företaget vill genom energikartläggningen få ett grepp över sin energisituation. Denna ska ligga till grund för att ta hitta vilka åtgärder som är mest aktuella att åtgärda. Uppföljning finns för el- och fjärrvärmekostnader samt vattenanvändning. Förhoppningsvis kan kartläggningen bli en start för företaget att som rutin analysera och följa upp energistatistiken årligen, samt att göra en åtgärdlista/energiplan för tänkta åtgärder. Personal är utsedd inom respektive arbetsområe att se till att all belysning, ventilation och kompressor är avstängd när arbetsdagen är slut. Rekommendationer: Vi föreslår företaget att göra en energiplan, vill man gå längre tar man fram en policy samt inför ett energiledningssystem. Vi rekommenderar också att man tar fram lämpliga nyckeltal, t.ex. kwh/m 2, kwh/arbetad timma, kwh/producerad enhet. Exempel på policys finns med i bilaga Ekonomi Några fördjupade ekonomiska kalkyler tas inte upp i denna energikartläggning utan är helt inriktad på energibesparingar i kwh eller MWh. I de förslag till energibesparingsåtgärder som ges erfordras offertförslag från konsult- respektive installationsföretag. Förslagsvis bör LCC- beräkningsmetoden användas vid investeringar och framförallt vid större investeringar. 9

10 4. Energistatistik 4.1 El Årsstatistik el. Figur 1. Diagrammet visar företagets elanvändning Figur 2. Elanvändningen fördelat månadsvis för tre år. Man kan utifrån månadsanvändningen anta att det finns en del elvärme i verksamheten. 10

11 Under semesterperioden 2013 kan man se att viss avstängning av elapparater skett jämfört med övriga år alternativt kan det tyda på att det var produktion under juli 2011 och Figur 3. Timstatistik. Effekttopparna syns tydligt varje dag under månaden. Max värde under januari var 99 kw. Toppeffekt under 2013 var 112,8 kw. Baslasten ligger på 10.2 kw nätter och helger. Figur 4. Timstatistik. Effektuttag för juni månad. Som mest användes 94,2 kw. Baslasten låg på 8-28 nätter och helger. Här kan kompressor och andra apparater varit påslagna. 11

12 Baslasten är den el som används oavsett om produktion är igång eller ej, den kallas även tomgångsförluster och ska vara så låg som möjligt. Höga värden kan bero på att man använder el för uppvärmning av lokaler eller att vissa system exempelvis ventilation eller maskinpark går i onödan. Effekttopparna är viktiga att utreda eftersom detta innebär fasta kostnader för effektabonnemang 4.2 Fjärrvärme Månadsstatistik nedan är inte normalårskorrigerad. Figur 5. Årsstatistik för fjärrvärme. Figur 6. Årsstatistik, normalårskorrigerad för fjärrvärme 12

13 Figur 7. Fjärrvärmeanvändning månadsvis för tre år. Under sommarmånaderna utgör fjärrvärmen endast tappvarmvatten. Figur 7 visar att fjärrvärmebehovet under sommarmånaderna ligger på 0,9-3,2 MWh/månad. Detta motsvarar tappvarmvattenbehovet även under resterande månader. Om andelen fjärrvärme för 2013 normalårskorrigeras får man fram, att ett normalår skulle fjärrvärmeanvändningen ha uppgått till 352 MWh. I beräkningen har 14,2 MWh för varmvatten räknats bort. Medeltemperatur för Sundsvall 2013 (normalår) Januari -7,19 (-6,5) Maj 11,73 (9,0) September 11,57 (10,4) Februari -2,95 (-6,7) Juni 15,91 (16,0) Oktober 5,74 (5,0) Mars -3,74 (-2,0) Juli 17,48 (17,0) November 1,28 (-1,4) April 3,96 (2,3) Augusti 16,13 (16,3) December 0,14 (-5,1) Figur 8. Visar medeltemperaturer för samtliga månader i Sundsvall år

14 4.3 Vatten Figur 9. Kallvattenanvändning för åren Kallvattenanvändning, m 3 /månad Figur 10. Månadsanvändning kallvatten för tre år. 14

15 5. Energibalans Här görs ingen fullständig energibalans för att få en helhetsbild av hur mycket energi som tillförs verksamheten och hur den används. Först kommer den tillförda energin under senaste kalenderår att presenteras och sedan den använda energin fördelat på de för oss kända energianvändarna. 5.1 Tillförd energi Här presenteras all tillförd energi. Det handlar om energi som köps in inklusive återvunnen energi. - Inköpt energi Köpt energi redovisas fördelat på respektive energislag. Data för inköpt energi hämtas från energistatistiken. Även kostnaderna för de olika energislagen ska redovisas med fasta och rörliga delar. Inköpt energi redovisas i kwh/år och energikostnader i SEK/år. Inköpt energi Inköpt energi kwh/år kr/kwh Energikostnader SEK/år, exkl. moms. Inkl fasta avgifter. El , Fjärrvärme , Total tillförd energi Figur 11. Tabell köpt energi. - Återvunnen energi FTX aggregat finns för kontorsventilationen. Överskottsvärme från tryckluftskompressorn används under vintertid för uppvärmning av tvätthallen. När kompressorn byttes för några år sedan kopplades den aldrig den in på kanalen för återvinning men under tiden som kartläggningen gjorts har den blivit inkopplad. 15

16 5.2 Fördelning av energianvändning För att energibalansen ska uppfyllas ska energianvändningen vara lika stor som den tillförda energin. I denna rapport kommer vi att lägga in de energianvändare under stödprocesser som är kända för oss som pumpar, fläktar, belysning, uppvärmning, motorvärmare och kompressor. Fördelning av energianvändning El under 2013 Energianvändare stödprocesser (dvs inte produktionsprocesser) kw MWh Del av tot. % kommentar Belysning ,5 Ventilation 13,5 23,8 9,8 Drifttider och vissa fläkteffekter är uppskattade. Pumpar 3,3 16 6,6 Lokalkomfort (uppvärmning) Lokalkyla 1 1 0, ,1 Direktel element, luftluftvärmepumpar drifttid 3500 h. Tryckluft Avfuktare, kompressor Kontor/administration ,1 Min 25 kw, 32 MWh uppskattat värde, 400 h produktion 0,5 1 0,4 Uppskattad drifttid: 1000 h/år. 10 4,1 Datorer, servrar, vitvaror, mm Motorvärmare 24 14,4 5,9 Drifttid ca 600 h/år. Helikoptern 1,5 13 5,3 Drifttid 8760 h/år Summa stödprocesser ,2 90,2 Produktionsprocesser 23,8 9,8 Total använd elenergi Inkl. produktion Figur 12. Tabell elanvändning exklusive produktionsprocesser t ex svetsning. Fördelning av energianvändning under 2013 Energianvändare kw MWh Del av total % kommentar El, stödprocesser ,2 39,4 El, produktionsprocesser ,8 4,3 Uppvärmning, fjärrvärme 313,9 56,3 Total använd energi 557,9 100 El och fjärrvärme Figur 13. Tabell av totalenergianvändning

17 Figur 14. Elanvändning 2013 inklusive produktionsprocesser. Figur 15. Total energianvändning

18 Kommentar: Cirkeldiagrammet ovan är ett enkelt sätt att visa hur mycket energi som går åt till olika saker i verksamheten. Oftast påvisar det att mer energi än man tror går åt till stödprocesser. Här finns oftast många lönsamma åtgärder att genomföra som inte påverkar eller innebär någon risk för produktionsstörningar. 5.3 Produktionsprocesser Produktionsprocessernas energianvändning tas inte med i kartläggningen. Maskinparken består av svetsning, borrning, svarvning samt måleri. Vid svetsning används tre punktutsugar. Dock upplevs problem med luftflödet i dessa. Bara en kan användas åt gången, annars blir utsuget för svagt. I måleriet är rummet trycksatt, tilluften förs ner via taket ner till en frånluftskanal som är integrerad i golvet. Guldkalven som arbetar med svarvning och borrning är endast påslagen under arbete. Punktutsuget med stort flöde bredvid guldkalven är endast igång vid användning av maskinen. Ingen återvinning på frånluften finns. 5.4 Stödprocesser och förslag till energisparåtgärder Den energi som används indirekt som stöd för verksamheten kallas stödprocesser till exempel belysning, ventilation, uppvärmning och tryckluft. Stödprocessernas energianvändning förutom tryckluft är inte direkt kopplad till produktionen utan beror också på väderlek/ utomhustemperatur och andra faktorer. - Klimatskal Produktionshallen och kontoret har tegelfasad och är uppförd under 1960-talet. Den södra sidan av produktionshallen samt delar av en kortsida består huvudsakligen av stora portar där skick och tätningslister är eftersatta. Väggar vid portarna är dåligt isolerade, uppskattat U-värde 2,0 W/m 2 K. Väggar i produktionshallen i övrigt är av tegelkonstruktion, utan isolering. I produktionshallen finns15 st. 2-glas fönster med mycket liten luftspalt längs norra sidan, de är högt placerade, bedömt U-värde > 3,0 W/m 2 K. Total yta ca 10 m 2. Fönster för kontor inkl uthyrd del har en total yta av 51m 2, varav 21 m 2 är av 3-glas från 1980-talet i den utbygga delen av kontoret och bedöms ha ett U-värde på 1,8 2,0 W/m 2 K. Resterande 2-glas fönster har ett U-värde på 2,8 3,0 W/m 2 K. Rekommendationer: Fasaden är företagets ansikte utåt. En översyn av portar och fasad minskar energianvändningen och ger ett bättre estetiskt intryck av företaget. Borttagande av 5 stycken portar á 44,5 m 2 samt isolering av väggen, totalt 222,5 m 2 med 200 mm isolering. Beräknat U-värde före = 3,0 W/m 2 K, U-värde efter för hela väggen = 0,2 W/m 2 K. Besparing kwh/år. Utbyte av 5 stycken gamla portar á 44,5 m 2 till nya. Beräknat U-värde före = 3,0 W/m 2 K efter U- värde = 1,2 W/m 2 K Besparing kwh/år. Vid dörren på västra väggen i produktionshallen finns stort värmeläckage. Se över dörren alternativt byt ut den! Tilläggsisolering av verkstadsvägg med 100 mm isolering ger en besparing/m 2 med 198 kwh/m 2 år. U-värde före = 2,0 W/m 2 K, U-värde efter isolering för hela väggen = 0,17 W/m 2 K. Om 18

19 isolering av väggar sker bör man även se över fönster och dörrar. I övrigt är fönsterytan relativt liten och lämnas utan förslag. - Belysning Genomgående är belysningen i industrilokalerna inte anpassade efter behovet. Ljusstyrkan (i enheten lux) ligger mellan 300 och 700 lux med de högre värdena i bilhall och måleri. Krav för arbetsbelysning är 300 till 500 lux med 200 lux i allmänbelysning. I måleriet krävs en god belysning men i många lokaler är ljusstyrkan onödigt stark. Effektivt utnyttjad belysning kräver för arbetslokaler en belysningseffekt (enhet i watt/kvadratmeter, W/m 2 ) på ca W/m 2. I dessa industrislokaler är belysningseffekten mellan 19 och 28 W/ m 2. I kontoren sitter i huvudsak T5-lysrör. Dessa är i gott skick och bra placerade. Här är belysningseffekten 10 W/ m 2, dvs. en fullgod belysning trots en låg belysningseffekt. All belysning tänds och släcks med strömbrytare, dels från central panel eller i tillhörande lokal. Belysningen i lokalerna består i huvudsak av lysrör av T8 modell i olika storlekar, förutom i kontorsdelen som har moderna T5 rör. I industrilokalerna är det T8 armaturer med tre rör (á 58 W) i varje armatur. Armaturerna är direkt monterade i taket för att inte hindra traversfunktionen. Placeringen i taket försvårar rengöring av reflektorer. Dessa armaturer installerades för ca 5 år sedan och är i bra skick och alla lysrören fungerar. Utomhusbelysningen består huvudsakligen i kvicksilverlampor på 80 resp. 125 W. Dessutom finns spotbelysning för skyltar, helikopter och flygplan. Energianvändning redovisas samt installerad effekt/m 2 för olika lokaler. Lokal Installerad effekt [W] Energianvändning [kwh/år] Yta [ m 2 ] [W/m 2 ] Maskinhall ,1 Bilhall ,7 Måleri ,6 Svarv/Borrhall ,4 Lager ,1 Kontor ,2 Omklädn. rum trapphus Utomhusbel Totalt ,1 Figur 16. Tabell för belysning. 19

20 Figur 17. Bilden visar hur mycket mer effektiva dagens belysningsteknik är jämför med äldre, Dagens belysning använder 20 % el jämfört med den teknik som fanns på 70-talet. Byt ut gamla armaturer. Om armaturerna t ex är från 1975 eller äldre ska man satsa på moderna teknik (T5- lysrör) alt LED i kombination med närvarostyrning där det är motiverat, ny teknik kan även dimras. Tänk på att inköpskostnaden kan vara liten jämfört med driftkostnaden under armaturens livslängd. Gör en LCC-analys (livscykelanalys). Vad finns på marknaden och vad blir billigast på sikt. Rekommendationer: Total installerad belysningseffekt är 42 kw som innebär att varje timma belysningen är upptänd kostar det 42 kwh och långa drifttider blir därmed kostsamma. Därför är det viktigt att tillsammans med medarbetarna se över möjligheten till arbetsplatsbelysning och att minska på både drifttider och total belysningseffekt utan att försämra arbetsmiljön Tänd inte belysningen i lokaler som inte används. Ett exempel är lagrets andra plan som väldigt sällan används. Installera närvarostyrning av belysningen i lokaler som används tillfälligt, exempelvis på lager, omklädningsrum och måleri, mm. Gör en översyn och se över behov och installera arbetsplatsbelysning (vid medarbetarnas olika arbetsplatser) och reducera antalet lysrör i tak med upptill hälften. Erhålls god arbetsplatsbelysning behövs endast enstaka lysrör i tak som allmänbelysning. Kontrollera ljuscensor för utomhusbelysningen så att inte utomhusbelysningen tänds för tidigt eller är upptänd för länge. I samband med ny fasad kan fasadbelysning av LED-modell med fördel ersätta befintlig kvicksilverbelysning och minska effekten med uppemot 80 %. I lagret bör närvarosensor installeras. Oftast är det endast två rader, för bultar och svetsdetaljer som används frekvent ni sparar 90 % av 6874 kwh = kwh/år Installera närvaro/ljudstyrning i matsal och omklädning, idag används kwh med närvarostyrning hamnar man på 410 kwh/år; ni sparar kwh/år 20

21 Installera styrning av typen Wattguard för lysrör i takbelysning, verkstadslokalen. Med Wattguard uppnår man en ytterligare besparing av elförbrukningen på omkring 40 % eller ca kwh/år utan synbar försämring av ljusstyrkan. Förutom lägre kostnader för energiförbrukningen sparar man dessutom på material. Tack vare lägre spänning och minskad värmeutveckling i armaturen ökar livslängden på lysrören. Det innebär även att arbets- och materialkostnaderna för byte av lysrör sjunker vilket ger en ännu större besparing. Möjlig besparingspotential vid reducering av antal lysrör samt installation av arbetsplatsbelysning i maskinhall, bilhall och svarv/borrhall är ca 50 % eller kwh/år. Vid byte av utomhusbelysning till fasadbelysning av LED-modell kan besparingen bli 80 % eller ca kwh/år. Vi byte till ny teknik och energieffektiv belysning, krävs att belysningen planeras om. Då kan besparingen bli ca %. - Ventilation Personalen ansvarar för att stänga av ventilationen manuellt vid arbetsdagens slut således blir drifttiden 2115 h/år. Företaget har flera ventilationsanläggningar och aggregat som är ålderstigna och slitna. FF4, svetsutsuget, har en 11 kw motor som för ändamålet är onödigt stor, här är remskivan helt utsliten och remmen är nött och bör bytas omgående. Den fungerar som utsug från 2 arbetsplatser, mätning visar effekten, 1 kw. Det är samma effekt oavsett om spjällen är öppna eller stängda. Vid öppet mäter vi 7 Ampere. Ingen styrning finns, står på under arbetsdagen. Ytterligare ett utsug, FF9 hittades under energikartläggningen, den fanns inte med på driftkortet. Mätning visar 2 kw, 3,6 A, Cosfi 0,8. Denna suger från tre arbetsplatser och är på under hela arbetsdagen. Det finns små utsug vid två arbetsplatser ca 1 kw/st. Suget i punktsugarna upplevs lågt, bara en av tre utsug går att använda på respektive sida enligt personalen. Mätning av flöden har skett vid FF4 och TA7 Ventilationen för kontoret på övervåningen var vid tillfället för energikartläggningen i full drift trots att lokalen var tom. Rekommendationer: För bästa resultat bör ett nytt ventilationsaggregat installeras för verkstadslokalen, samtliga åldersstigna fläktar vid portar mm demonteras. Resultatet blir en besparing på ca 10MWh/år i elförbrukning. Åtgärden skulle drastiskt förbättra arbetsmiljön eftersom det idag endast är en liten mängd uteluft som tillförs. Svetsutsug: En ny fläkt som är tryckstyrd för hela anläggningen skulle vara bästa alternativet. Idag är spjällen handmanövrerade och dåliga, många fläktremmar är slitna. Det kan vara klokt att passa på att förbättra detta då underhållskostnaden idag borde vara relativt höga och mycket är på gång att gå sönder. Förslag är att varje punktutsug, totalt sju stycken monteras med avstängningsspjäll. Fläktenergi från fläktar på kw kan mer än halveras. Besparingen beräknas bli ca 7 MWh/år. Arbetsmiljön förbättras. Alla svetsutsug bör ha fungerande start/stopp funktion så att de stängs av när svetsen stängs av. 21

22 Öppnas spjäll på respektive svetsutsug så startar fläktmotorn. Byt spiroröret i golvet, troligen är det läckage i röret som bidrar till dåligt sug i punktutsugen. Långtidsmätning av eleffekten på ventilationsaggregaten för att beräkna aggregatens verkliga SFP-värde. Ta fram upphandlingsunderlag om dimensionering och behov då det är aktuellt att byta ut utsug vid alla arbetsplatser. Minska ventilationsflödet på övervåningen under den tid då ingen vistas i lokalerna. Stäng av ventilationen under semesterperiod. Förteckning ventilationssystem Överlag upplevs inga problem med ventilationen. Nedan följer en förteckning över fastighetens ventilationssystem, betjäningsområden, uppmätta luftflöden, samt uppmätta effekter. Aggregat Betjäningsområde Luftflöd, l/s FF1 Takfläktar, går vid behov - 1 FF2 tvätthall, går ej - - Effekt, kw SFP,kW/m 3,s FF3 Produktion, går paralellt - 0,25 m TA1 FF4 Svetsutsug, 2 arb pl ME ,83 11kW, mätt 1 kw FF5 Återvinning fr kontor till 0,6 verkstad, 2,2 A FF6 Takfläkt = FF1-1 FF8 måleri, körs vid arbete i 2 måleri, märkeff 5,5 kw FF9 Svetsutsug, 3 arb pl - 2 TA1 Tilluft körs via timer - 0,25 TA2-TA4 Luftvärmare, portar söder - 0,75 TA5-TA6 Tilluft, går kontinuerligt - 0,5 TA7 Lager, går dagtid Till-luft kontor ,25 Till-luft, lager 360 TA8 Måleri, vid arbete i - 1 måleri, märkeff 3 kw Hjälpfläkt till TA7 förser lagerkontor - 0,125 Aerotemper 2 st. längst västerut - 0,5 fjv, termostatstyrd 1 st. måleri - 0,25 Punktutssug 2 st. arb. Pl. västra sidan, - 1 varav 1 st. anv. dagtid TA/FA Värmeåtervinning konor - 1 går dagtid Summa 13,5 Effekt (rött) = uppskattad effekt Drifttid; se resp aggregat! De som går dagtid går måndag-fredag 07-16,30. Figur 18. Tabell över fläktaggregat. 22

23 - Lokalkomfort (uppvärmning) Entré och delar av kontoret är tillbyggt på 80-talet, och har direktverkande el. Senare har luftluftvärmepumpar installerats i inre entré, konferensrum och i kontoret. Äldre delen av kontoret har vattenburet system, luft/luftvärmepump används som komfortkyla under sommaren i kontorsdelen då lokalen upplevs som mycket varm. Övervåningen ovanför kontoret hyrs ut till externt företag och används sporadiskt. Uppvärmningen är endast underhållsvärme. Total uppvärmd yta (A-temp) är 2100 m 2 för hela byggnaden. Temperatur, CO 2 -halt och luftfuktighet mättes i kontorsdelen vid besöket i januari. Temperaturen var mellan 21,7 och 24,4 C. Luftfuktigheten ligger mellan 17,9 och 21,2%. CO 2 -halten mättes till ppm. Anläggningen värms med fjärrvärme. Under år 2013 användes 313,9 MWh. Efter normalårskorrigering för orten var energianvändningen för uppvärmning 352 MWh. Tilloppstemperatur fjv = 83 C, returtemp = 39 C. Vi beräknar deltat för fjärrvärmeväxlaren med hjälp av totala MWh och m 3 och får 35,2 C. Sundsvall Energi önskar att det ligger på ca 50 C. DeltaT är därför för lågt! Elförbrukning för pumpar inklusive pumpstopp var 2013 ca 16 MWh. Total pumpeffekt 3,3 kw. Det finns pumpstopp för båda systemen. Tappvarmvattenberedaren visar 76 grader C (VVX3). Tappvarmvattenpump (nr11) 3-fas 0,125 W, Tappvarmvatten, börvärde ut 55 grader. Värmeväxling i verkstad sker med hjälp av TA 1-6 samt via frånluft från kontor till lager vid östra väggen. Luftvärmare med fjärrvärme TA 2-4, vid södra portarna avser endast uppvärmning. Friskluftsintag via TA5 och TA6 på norra sidan avger både luftvärme och tilluft enligt driftanvisning. Donen är deplacerade don och passar dåligt till förväntad funktion. Framför dessa står dessutom två stora processmaskiner som hindrar värmespridningen. Värmespridning i kontor sker via radiatorer både vattenburna och direktverkande el samt 4 luftluftvärmepumpar. Rekommendationer: Installera nya don för TA5 och TA6 som sitter högre upp och har längre kastlängd för att få ut värmen/uteluften bättre i lokalen. Se även under ventilation. För bättre värmespridning i lagret bör det vara fritt framför radiatorerna. Se över temperaturer. Det var 24 grader vid vårt besök i t.ex. konferensrummet. Det kan vara svårt med bra styrning då olika system blandats. Kontrollera orsaken till lågt deltat i fjärrvärmecentralen. Orsak kan vara att smutsfiltret är igensatt och/eller att fjärrvärmeväxlaren har börjat kalkat igen. Kontoret upplevs som varmt sommartid och vi rekommenderar att ni sätter upp markiser/ solavskärmning. 23

24 - Lokalkyla Luft/luftvärmepump/airkondition installerad i fjärmvärmeuppvärmda delen av kontoret för att förse kontoret med komfortkyla sommartid. Rekommendationer: Den vinst man gör vintertid med luftluftvärmepumpen går förlorad sommartid då den körs för att kyla kontoret. Vi rekommenderar i stället att ser över möjligheten att skärma av solinstrålning med markiser eller fasta solavskärmningar på öster och söderväggar. - Tryckluft Tryckluft används vid sex arbetsplatser/funktioner till blås, mutterdragning, borr, sträcker svets, måleri och tvätt. Företaget har en relativt ny och modern tryckluftskompressor med avlastnings- respektive avstängningsfunktion. Kompressorn är på ca 25 kw. Överskottsvärme från kompressorn utnyttjas till att värma lokalerna eller fläktas ut (sommartid). Till kompressorn finns även en mindre tank och tillhörande torkmaskin som torkar tryckluften. Värmeåtervinning finns från tryckkompressor men var inte inkopplad vid vårt första besök men vid återbesök var kompressorn ansluten för återvinning. Drifttiden för tryckluftskompressorn styrs manuellt med strömbrytare och följer arbetstiden. Tryckluft används till både större och mindre bearbetningsverktyg samt till handverktyg som använder tryckluft. Tryckluften transporterades i rörsystem till ett flertal tryckluftsuttag till olika arbetsstationer. Vid kontroll konstaterades det att avstängningskranar saknades och många av snabbkopplingarna läckte. Enligt uppgift skall dessa läckage åtgärdas och snabbkopplingar bytas ut. Vid mätning av kompressorns momentaneffekt så visade den på effekten 24 kw vid produktionsdrift och från 12 och ned till 5 kw under avlastningsdrift. (Se diagram i bilagor, figur 10.) Under denna tid användes ingen tryckluft i produktionen. Endast en kortare mätning genomfördes och produktionstiden var 30 sek och avlastningstiden var ca 3 min. Under avlastningstiden sjönk effekten i ett jämnt förlopp från 12 ned till 5 kw. Under mätningen gick inte kompressorn ner i avstängningsfunktion på grund av stora luftläckage och onödig drift i produktions- respektive avlastningsläge. Beräkning av energiåtgången under 1 år i fall (1) p g a nuvarande läckage, (2) systemet är tätt men tryckluftskompressor saknar automatisk avstängningsfunktion, (3) systemet är tätt och tryckluftskompressorn har automatisk avstängningsfunktion: 1. (1/7 x /7 x 8,5) kw x h =(3,43 + 7,29) x = 10,72 x = kwh, dvs kwh/år används utan att någon tryckluft produceras kw x h = kwh/år om inget läckage finns, dvs. en skillnad på kwh/år. Detta gäller om tryckluftskompressorns saknar avstängningsfunktion kw x h = 0 kwh/år, tryckluftkompressorn stängs ned eftersom tryckluftssystemet är tätt. Detta gäller om tryckluftskompressorn har automatisk avstängningsfunktion 24

25 Tänk på detta: Byta till mindre kompressor Täta tryckluftsläckage Sänkt tryck ger mindre läckage Trycksätt inte distributionsnätet längre tid än nödvändigt Stamnät och distributionsnät ska vara helsvetsade, det ger mindre läckage och bör sektioneras mellan större produktionsnät. Ordna avstängningsventiler mot förbrukare och uttag som ej behöver luft kontinuerligt. Figur 19. Bilden visar på energianvändningen i ett tryckluftssystem, endast 5-15% av den tillförda energin används till sitt ändamål. Rekommendationer: Två åtgärder som snarast bör genomföras är att montera kulventiler/avstängnings-kranar alternativt magnetventiler på varje tryckluftsuttag/arbetsplats från rörsystemet samt att byta ut läckande snabbkopplingar till slangar och verktyg. Då erhålls dubbel säkerhet att det inte läcker tryckluft. Vissa uttag/arbetsplatser kanske inte används dagligen och då kan dessa vara stängda med kranfunktion och onödigt luftläckage undviks även om snabbkopplingarna skulle ha mindre läckage. Informera personalen om vikten av att hålla kulventiler/kranar stängda om inte trycklufts krävs på arbetsplatsen. Verkningsgrad för kompressorer % om möjligt, ersätt med eldrivna maskiner/handverktyg. Inför som rutin att lyssna, kontrollera och täta tryckluftsläckage med täta intervall. Besparingspotential: Ca kwh/år. - Kontor/administration Kontor och administration står för en relativt liten del av energianvändningen på företaget. Det är fyra till fem personer på kontoret (verkstad 13 personer). De har var sin dator, de flesta har två skärmar. Flera skrivare/kopiatorer noterades. Dessutom finns tre datorer direkt kopplad till verkstad/produktion. Kontorspersonalen slår endast av datorerna vid längre ledighet. I pentryt vid kontoret finns ett mindre kylskåp ett litet pentry med kokplatta och micro. I personalkök finns kyl/frys varav en frys med mycket is och nästan tom. Ålder och energiklass är inte känd. Rekommendationer: Se över möjligheten att helt stänga av den frys som står halvtom med mycket is utanför köket. 25

26 Övrigt Det finns 20 stycken motorvärmare på parkeringen utan någon timer eller styrning. Vid energikartläggningen stod bilar på parkeringen. Vissa bilar hade motorvärmaren inkopplad. 16 motorvärmare som sitter i 9 h/dag i 103 dagar använder kwh/år. Vi har räknat att motorvärmarna sitter i under 600 h/år (67 dagar) och använder kwh/år. Med temperaturoch tidsstyrning (1 h/dag) används kwh/år. Start stopp av ventilation och belysning sker manuellt. Rekommendationer: Montera styrning och timer på motorvärmarna. Detta ger en besparing kwh/år. Ett centralt webbaserat årsur för styrning av all ventilation och belysning bör installeras. 26

27 6. Bilagor 1. Foton taget med värmekamera 2. Förslag på energipolicy 3. Checklista för energisparåtgärder Rapporten framtagen vid utbildning i projektet Baltic Energy tillsammans med Energikontor Västernorrland 27

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Energianalys Krylbo Verkstäder AB

Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten.

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Anderstorpskolan Skellefteå Kommun Apoidea AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1976 Area: 19 141 m 2 A temp Verksamhet:

Läs mer

Checklista: Det här ska ingå i en energikartläggning

Checklista: Det här ska ingå i en energikartläggning 1 (12) Checklista: Det här ska ingå i en energikartläggning Den här checklistan innehåller alla de delar som ska ingå i en energikartläggning enligt Energimyndighetens krav för energikartläggningsstöd.

Läs mer

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (10) Att beställa och genomföra energikartläggningar Lantbruk EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (10) Att beställa och genomföra energikartläggning lantbruk Här presenteras information om vad som

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå Mars 2007 Genomförandegrupp: Sven-Elis Fahlgren Anders Nordlund

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Datum 1 (39) Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Allmän EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (39) Instruktion i att skriva energikartläggningsrapport Allmän En energikartläggning är en metodisk

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Energianalys. Nyhammars Bruk

Energianalys. Nyhammars Bruk Energianalys Nyhammars Bruk Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011 Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002 NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikart Grundströms stugby UPPDRAGSNUMMER 4022182002 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (10) S wec o Västra Norrlandsgatan 10 B SE-903

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun

Energi. Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Energi Ylva Anger, energiingenjör TF Fastighet, Östersunds kommun Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 Fjv MWh 30 000

Läs mer

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Datum 1 (44) Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Vägledning för industriverksamheter EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (44) Instruktion i att skriva energikartläggningsrapport- Industri

Läs mer

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix

Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning av TK BYGG AB i Kalix Maj 2007 Genomförandegrupp: Erik Svedjehed Ulf Zakrisson Handledare: Jan Dahl, LTU

Läs mer

Energismarta företag

Energismarta företag Energismarta företag Miljöansvar Vi har bara en planet och det gäller att vara rädd om den Minskade energikostnader Vi måste klara energiförsörjningen till en rimlig kostnad Mål Besöka 300 företag i Dalarna

Läs mer

Energikartläggning/analys Varför?

Energikartläggning/analys Varför? Energikartläggning/analys Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut i verksamheten. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Så skriver du energikartläggningsrapport

Så skriver du energikartläggningsrapport EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 1 (43) Så skriver du energikartläggningsrapport Instruktion som följer Energimyndighetens krav för stöd för energikartläggning Datum 2 (43) Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport

Läs mer

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor.

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor. Energirondering Före ronderingen: Tag fram energistatistik värme, vatten och el månadsvis för de senaste 24 månaderna Tag fram timvärden för elanvändning under en representativ månad Kolla upp drifttider

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Checklista vid företagsbesök. Stöd för energi- och klimatrådgivare

Checklista vid företagsbesök. Stöd för energi- och klimatrådgivare Checklista vid företagsbesök Stöd för energi- och klimatrådgivare FöretagETS NAMN DATUM Besökets fyra faser Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1923 Area: 30380 m² Atemp Verksamhet: Kontor,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: Brf Havsuttern Adress: Solters plan 1E Postnr: 214 20 Ort: Malmö Datum: 2009-02-26 Fastighetsbet. Havsuttern 17 Adress Solters plan 1A-E - Södra Förstadsgatan

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Skärsta 1:83 Byggnadens adress Granlundsvägen 11 763 30 Hallstavik Datum 2016-12-16 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

Checklista: Energikartläggningens innehåll för bostadsrättsförening

Checklista: Energikartläggningens innehåll för bostadsrättsförening EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (10) Checklista: Energikartläggningens innehåll för bostadsrättsförening Den här checklistan innehåller alla de delar som bör ingå i en energikartläggning enligt Energimyndighetens

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-09-27 Fastighetsbeteckning: Halmstad Eketånga 5:203 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Företag: Halmstadvägen 14 302 91 Halmstad Lennart

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Energianalys. Hassela Skogsprodukter

Energianalys. Hassela Skogsprodukter Energianalys Hassela Skogsprodukter Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syftet är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING. Företag i samverkan

ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING. Företag i samverkan Miljöeffektiva företag Projektägare: Eskilstuna fabriksförening Mål: minska energiförbrukningen med minst 30%. Projektet, en process och ett nätverksbygge under 12 månader. 12 företag i starten 9 kom i

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden?

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden? Instruktion till Enkel Energikartläggning Detta dokument försöker förklara begrepp i den Energikartläggning enkel. Anläggningens namn: Allmänt/Energiledning Har energikartläggning genomförts? JA NEJ Är

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tegsnäset 1:57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tegsnäset 1:57 Utgåva 1:1 2013-06-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tegsnäset 1:57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Så spar du energi INDUSTRILOKALER

Så spar du energi INDUSTRILOKALER Så spar du energi INDUSTRILOKALER Om energianvändning i industrilokaler Inom industriföretag finns det ofta stor potential att energieffektivisera verksamheten, minska sin elförbrukning och spara pengar.

Läs mer

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB Mars 2007 Genomförandegrupp: Per-Erik Andersson Leif Aasa Roland

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68 Utgåva 1:1 2015-02-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Adamsberg 7:68 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer