Protokoll nr fört vid styrelsesammanträde för Nora Utveckling AB. Bror-Erik Israelsson Ivar Fernemo Hendrik Burgering John SundelI Jan Forslund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr 8 2012 fört vid styrelsesammanträde för Nora Utveckling AB. Bror-Erik Israelsson Ivar Fernemo Hendrik Burgering John SundelI Jan Forslund"

Transkript

1 Protokoll nr fört vid styrelsesammanträde för Nora Utveckling AB Tid: Plats: 7 september 2012 kl Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande: Bror-Erik Israelsson Ivar Fernemo Hendrik Burgering John SundelI Jan Forslund Christer Stromberg Solveig Oscarsson Jeanette Berggren, VD Lars Winell, ekonomiansvarig 78 Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 79 Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 80 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet, valdes Lars Winell 81 Val av justerare Till justerare att jämte ordförande justera protokollet, utsågs Jan Forslund. 82 Föregående mötes protokoll Jeanette Berggren gick igenom protokoll nr 5, 12 juni 2012 där mötet ajournerades och återupptogs 14 juni 2012, protokoll nr 6, 28 juni 2012 samt protokoll nr 7,16 juli att lägga ovanstående protokoll till handlingarna. 83 Ekonomisk rapport Månadsrapport juli Lars Winell föredrog den ekonomiska rapporten per 31 juli 2012 samt den prognos som tjänstemännen tagit fram för helåret Det ackumulerade utfallet per 31 juli visar på ett negativt resultat på 185 tkr. Prognosen pekar på ett årsresultat på ca minus 1,9 Mkr. De huvudsakliga orsakerna till det prognosticerade underskottet avser ökade underhållskostnader och köpta tjänster, ökade vattenkostnader, ökade räntekostnader samt kostnader för att effektivisera administrativa rutiner. Styrelsen undrade vilka kostnader som är möjliga att minska för att nå ett bättre resultat än tjänstemännens prognos. Diskussion följde om underhållskostnader, köpta tjänster samt personalen förmåner.

2 Styrelsen önskade se en resultatrapport fördelad på dels kommunfastigheter och dels övriga fastigheter Jeanette Berggren presenterade ett åtgärdspaket för att få ekonomin i balans. Vissa åtgärder kan göras omedelbart och vissa åtgärder ger kostnadsbesparingar på sikt. Atgärdspaketet ska arbetas vidare med i bolagets ledningsgrupp och beräkning av kostnadsbesparingar ska göras. En diskussion följde om resultatutveckling för åren 2013 till Förslag lades att för 2013 ska budgeten vara i balans, för 2014 ska resultatmålet vara +1,5% av omsättningen samt för 2015 ska resultatmålet vara +2,5% av omsättningen. En förutsättning i att förbättra resultatet ska vara oförändrad borgensavgif!. att ge verkställande direktören i uppdrag att spara ca 1 Mkr utifrån det prognosticerade resultatet 2012 samt att verkställande direktören ger förslag om vilka åtgärder som görs. att ge verkställande direktören i uppdrag att för 2013 lägga en budget i balans samt att lägga prognos för 2014 på +1,5% av omsättningen och för 2015 på +2,5% av omsättningen. att ge tjänstemännen i uppdrag att ta fram resultatrapport fördelad på kommunfastigheter och övriga fastigheter. Aterkoppling från Skatteverket. Lars Winell informerade om att svar erhållits från Skatteverket avseende de ytor som inte blivit frivilligt momsregistrerade i rätt tid. Skatteverket anser att investeringsmoms ska återbetalas och att jämkning ska ske 10 år framåt i tiden. Det kommer att innebära en likviditetsbelastning med ca 12 Mkr i år, som sedan löpande minskar de kommande 10 åren. 84 Rapport till Nora Rådhus 30 augusti 2012 Jeanette Berggren gick igenom den rapport som presenterades för styrelsen för Nora Rådhus den 30 augusti Ivar Fernemo föreslog att på slutet lägga till sund ekonomi. Förslag till ny lydelse blev "nöjda kunder, stolta ägare, stolt och engagerad personal samt sund ekonomi". att lägga rapporten till handlingarna med ovanstående ändring. 85 Försäljning av aktieinnehav i Norabostäder till Nora Rådhus Förslag framlades att sälja att sälja aktieinnehavet i Norabostäder AB till Nora Rådhus AB för tkr genom en revers och att reversen räntebeläggs med bolagets genomsnittsränta. Att sälja aktieinnehavet i Norabostäder AB till Nora Rådhus AB för tkr genom en revers. Reversen räntebeläggs med bolagets genomsnittsränta.

3 86 Styrelsens arbetsordning En arbetsgrupp bestående av Bror-Erik Israelsson, Jan Forslund och Ivar Fernemo presenterade ett förslag till ny arbetsordning. Diskussion om innehållet följde där följande ändringar föreslogs; Stycke A 2.5, Ändra lydelsen "Fattade beslut med reservationer." till "Fattade beslut med avvikande mening". Stycke A 2.5, tredje stycket. Ändra från lydelsen "Protokollet skall undertecknas av sekreteraren och justeras snarast möjligt efter upprättande." till "Protokollet skall undertecknas av sekreteraren och justeras senast fem arbetsdagar efter upprättande." Stycke B 2.2, Ändra lydelsen "Anställning eller uppsägning av personal" till" Anställning eller uppsägning av personal i ledande befattningar". Stycke B 2.2, Ändra lydelsen "Löner eller andra anställningsvillkor för anställda, efter samråd med kommunen." till " Löner eller andra anställningsvillkor för anställda samordnas med kommunen." samt flytta denna punkt till slutet på andra stycket. att godkänna arbetsordningen med ovan angivna ändringar. 87 Lokalkontrakt, lokaler, fastigheter Bryggeriet. Jeanette Berggren rapporterade; att destilleriet har slutbesiktigats och att ett 25-årigt hyresavtal har tecknats med Bergslagens Destilleri AB. Några mindre småjobb slutförs i september. att den hyresgäst som hyrt Cafeet under sommarperioden fortsätter att hyra cafeet fram till maj 2013 som en temporär lösning. Hyresgästen betalar en reducerad hyra på grund av att det endast kommer att vara begränsade öppettider. Hyresgästen kommer inte att ha besiktningsrätt. att Forcit vill ta grannlokalen, där Hand i hand hyr, i anspråk. Hand i hand har erbjudits andra lokaler dels i Nora Utvecklings lokaler och dels i andra lokaler. Forcit tar på sig flyttkostnaderna. att det finns ett skyddsrum på Bryggeriområdet. Jeanette Berggren föreslog att skyddsrummet skulle avaktiveras. att ge i uppdrag till verkställande direktören att avaktivera befintligt skyddsrum. Gammelgården Jeanette Berggren informerade att det finns en intressent som vill hyra Gammelgården och göra ett hälsocenter. Styrelsen förde en diskussion om den bästa lösningen för Gammelgården och Eliassonska gården, som ingår i samma fastighet, långsiktigt är att fortsätta att äga eller att sälja fastigheten.

4 att ge i uppdrag till verkställande direktören att ta fram hur stor kostnaden är för att stycka av fastigheten samt att utreda marknadsvärdet för respektive fastighet. Pers hyttans industriområde Jeanette Berggren rapporterade; att fastigheten Svarven 13 sålts till Hermanssons plåt. att Gyttorp Cartridge har behov av fler kontorsarbetsplatser samt en byggnad för provskjutning. Godsmagasinet Avseende Godsmagasinet gjordes ett besök på plats. Där visades åtgärder som Nora Utveckling är skyldiga att göra enligt avtal. Det konstaterades att Nora Utveckling enligt avtalet med NJOV endast belastas med utgifter som inte kan hyres sättas mot NJOV som hyresgäst. att ge i uppdrag till verkställande direktören att ta fram hur stor kostnaderna enligt avtalet blir samt att hyressätta detta mot kommunen. HagbyÄngar Jeanette Berggren informerade att saneringsarbetet fortgår. Hittills har ca 900 tkr kostnadsförts och at! total kostnad inte beräknas understiga 1,2 Mkr. att ge i uppdrag till verkställande direktören att utreda ansvaret för det uppkomna saneringsarbetet. Orica Jeanette Berggren redogjorde för det aktuella läget avseende fastigheterna på Orica. Det handlar om fem fastigheter, varav endast några kan vara av intresse för Nora Utveckling. Jan Noriund har träffat andra kommuner angående möjligheten att ha arkiv i en av fastigheterna. För närvarande saknas underlag för att komma vidare i processen. Annexet Jeanette Berggren meddelade att kalkyl för ombyggnad har kommit och att kommunen är nöjd. Ombyggnaden beräknas till max 2,8 Mkr inklusive egen projekttid. Ombyggnaden hyressätts mot kommunen. 88 Finansiering Finanspolicy Lars Winell gick igenom förslag till finanspolicy som utarbetats i samarbete med Entropi. Styrelsen diskuterade policyn och ansåg att den var väldigt omfattande. att ge i uppdrag till verkställande direktören att göra en mindre omfattande policy. Omsättning av lån Lars Winell informerade att ett lån hos Kommuninvest på 70 Mkr ska omsättas den 7 oktober 2012 samt att et! lån hos Bergslagens sparbank kan omsättas den 30 november 2012.

5 att ge i uppdrag till verkställande direktören att omsätta båda lånen till bästa möjliga ränta även om det innebär att antalet kreditgivare blir färre än tre. Beslut att omsätta lån för perioden fattades i protokoll 5, 60. Nyupplåning På grund av Skatteverkets beslut om återföring av moms behövs en nyupplåning på 12 Mkr med amortering under 10 år. Styrelsen uppdrar till Jeanette Berggren att från och med den till och med den , för företagets räkning nyupplåna, dvs. öka företagets skulder under nämnda period, med totalt kr. Långsiktig finansiering Styrelsen tog upp frågan om långsiktig finansiering och vad storleken på ett skäligt kapitaltillskott skulle kunna vara. att ge i uppdrag till verkställande direktören att föra frågan vidare om vilken soliditetsnivå som kan vara lämpligt för ett kommunalt fastighetsbolag. 89 Övriga frågor Aktuella projekt och processer Jeanette Berggren gick igenom den utsända listan med status på aktuella projekt och processer. att godkänna listan Nästkommande möten att årets kommande styrelsemöten ska hållas; Den 1 oktober 2012, , Tertialbokslut 2 Den 13 november 2012, , Budget 2013 Den 11 december, Mötets avslut Ordföranden tackade de närvarande och sammanträdet avslutades. Vid protokollet 10M w_ $;~~~, ~~ Lars Winell Bror-Erik Israelsson v~;n -~~ rslund