Hur fortskrider miljöarbetet i Nyköpings kommun? Lever kommunen upp till de uppställda målen i den interna Miljöplan. planen. en?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur fortskrider miljöarbetet i Nyköpings kommun? Lever kommunen upp till de uppställda målen i den interna Miljöplan. planen. en?"

Transkript

1 Miljöbokslut 25

2 MILJÖ Hur fortskrider miljöarbetet i Nyköpings kommun? Lever kommunen upp till de uppställda målen i den interna Miljöplan planen en? Miljöbokslutet sammanfattar vad som hänt i det INTERNA miljöarbetet under 25. Ett år är en kort tidsrymd när det handlar om förändringar som kanske inte ger resultat förrän på betydligt längre sikt. Det är då viktigt att vi sätter in dagens miljöarbete i ett större sammanhang och ser vilka mål vi strävar mot i framtiden. Nyköpings kommun arbetar efter en Miljöplan för det interna miljöarbetet, antagen 22. Den ställer upp de politiska målsättningarna för miljöarbetet i kommunen, vilka beskrivs genom långsiktliga mål, åtgärder och mätbara delmål. Miljöplanen kommer att revideras under 26. I miljöbokslutet följs Miljöplanens mål och åtgärder upp, syftet är att öka kompetensen om det samlade miljöarbetet i hela kommunen. Bokslutet ska beskriva förändringar, tydliggöra trender som kommunen ansvarar för och ge underlag till det fortsatta miljöarbetet. I bokslutet liksom i Miljöplanen är miljömålen indelade efter den kommunala organisationen och de verksamheter som genomför arbetet. Delmålen som redovisas i miljöbokslutet är en del av miljöarbetet, en annan viktig del är det vardagliga arbetet, trots att det inte alltid går att mäta. Tack alla ni som bidragit till en bättre miljö under 25! Sammanfattning Sammanfattningen redovisar de mätbara delmål som kommunen skall ha uppfyllt till , dvs. inte mål för tidigare år. Av de totalt 16 mätbara delmålen som ska redovisas 25 kunde komplett information inte tas fram för fyra cykelresande i tjänst, antalet buss- och tågtrafikanter, Eco-Driving och Heavy Eco-Driving utbildning. Målområden Inköp/upphandling av varor och tjänster Fysiskplanering Fastigheter och lokaler Transporter och arbetsfordon Når vi målen? Delmål för 25? KRAV-märkt mat Miljöbilar Elförbrukning Kemikalier Upphandling Cykelvägar Cyklister Grönområden Förorenade områden Energibesparing Miljöfarliga material och kemikalier Koldioxidutsläpp Miljöanpassade bränslen Teckenförklaring: Vi är på G! Det har inte rört på sig! Vi är på väg mot fel håll! 2

3 Inköp/upphandling av varor och tjänster Mål: Kommunen ska vara ett föredöme och skall eftersträva miljöanpassade alternativ vid kommunal upphandling. KRAV-märkt mat Delmålet om att 2 % av den mat som serveras i skolor, förskolor och äldreboenden skall vara producerad enligt KRAV s regler senast är inte uppfyllt. Under 22 var 15 % av maten som serverades i förskolor, skolor och gymnasium producerad enligt KRAV`s regler men detta togs bort 23 p.g.a. besparingar. Därefter har ingen ny upphandling av KRAV-märkta produkter gjorts. Upphandling av KRAV-märkta produkter uppmuntrar till livsmedelsproduktion med liten miljöbelastning, ett mål som kommunen verkar för vid tecknandet av arrendeavtal för sin egen mark. Miljöbilar 25 fanns det 38 miljöbilar i kommunen, detta motsvarar cirka 25 % av kommunens totala bilinnehav på 15 bilar. Av andelen miljöbilar står etanoldrivna bilar för majoriteten. Upphandlingen av biogasbilar har ännu inte tagit fart i kommunen, men andelen ökas sakta från år till år. Ökningen av miljöbilar är en direkt effekt av miljöplanens mål. Mer information om kommunens delmål om koldioxidutsläpp och miljöanpassade bränslen finns att läsa under rubriken: Transporter och arbetsfordon. Kommunens bilpark Fördelning av miljöbilar i kommuen 2 KD stab Antal År Vanliga bilar Miljöbilar Vård och omsorg Barn/ undom/ kultur Teknik Sociala Antal miljöbilar Målet var att minst 5 % av kommunens fordonspark, maskiner och arbetsredskap skall senast 25 bestå av fordon som drivs med förnyelsebara bränslen. Elförbrukning Delmålet att elen som kommunen förbrukar senast 25 skall vara producerat enligt Bra Miljövals regler eller motsvarande är inte uppfyllt. Nyköpings kommuns el är miljövarudeklarerad och kommer uteslutande från förnyelsebara energikällor så som vind och vattenkraft, men uppfyller inte kraven för Bra Miljöval. MWh Andel grön el av totalelförbrukningen Vanlig el Grön el FAKTARUTA Källa: SNF År För att klassas som Bra Miljöval skall elen i förväg uppfylla krav uppsatta utav en av elbolaget oberoende part, vilket i Sverige är Naturskyddsföreningen. För vindkraftverk finns kravet att de inte får vara byggda i viktiga fågelsträck eller på yngelplatser, då man inte vet hur vindkraftverken påverkar naturen. Företag som levererar el från vattenkraftverk skall avsätta pengar i en fond som används för att minska skadorna i naturen. Vattenkraftverken får inte heller torrlägga vattendrag. 23 var 18 % av kommunens elförbrukning Bra Miljöval men detta togs bort vid nyupphandlingen 24. Miljövarudeklarerad el betyder el som åtföljs av väldigt detaljerad information om miljöpåverkan utifrån livscykelanalyser. Informationen redovisas på ett standardiserat sätt enligt fastställda produktspecifika regler. Miljövarudeklarationen är i sig ingen garanti att produkten har mindre miljö miljöpåverkan än övrig el. 3

4 Kemikalier Av de kemiska produkter som kommunen köper skall 9 % senast uppfylla Bra Miljövals regler eller motsvarande. Bra Miljövalsmärkningen omfattar främst produkter som städkemikalier, tvätt- och diskmedel, därför gäller uppföljningen kommunens ram- och städentreprenadsavtal för dessa produkter. Både Nyköpings kommuns avtal för städentreprenad och ramavtalet för tvätt- och diskmedel, städkemikalier samt hygienprodukter uppfyller delmålet. Kommunens städentreprenörer köper själva in sina produkter utefter de miljökrav som ställts och uppföljning sker av kommunfastigheter för att säkerställa målet. Att en kemisk produkt är märkt med Bra Miljöval eller motsvarande kriterier innebär att miljöbelastningen under hela produktens livscykel är reducerad. Ingredienser som används skall snabbt kunna brytas ned till ofarliga ämnen i naturen, hälsofarliga ämnen får inte ingå och förnybara råvaror gynnas dvs. produkten är så skonsam mot miljön och människors hälsa som möjligt. Övriga kemiska produkter och kemikalier som kommunen använder omfattas av produktvalsprincipen enligt miljöbalken, dvs. att där det är möjligt ersätta miljöfarliga kemikalier mot produkter som anses mindre farliga. Kommunen har satt upp ett mätbart delmål om kartläggning och uppförandet av handlingsplaner för kemikalier, se under rubriken: Fastigheter och lokaler Miljöfarliga material och kemikalier. Upphandling Kommunen skall vid upphandling av tjänster senast till minst 8 % använda sig av företag som har ett aktivt miljöarbete. Samtliga av dagens upphandlingsavtal följer Nyköpings kommuns miljöanpassade upphandlingspolicy. I policyn ställs krav på att leverantören skall redovisa företagets miljöpolicy, eventuell certifiering enligt EMAS eller ISO 14 samt de beslut, som företaget berörs av enligt miljölagstiftningen. Genom att miljöanpassa all upphandling ger kommunen en viktig signal till marknaden att miljöanpassning är ett kundkrav. Målsättningen är även att inspirera andra att handla miljövänligt genom att vara ett gott exempel. Fysisk planering Mål: Samhällsbyggande och nyttjande av naturresurser skall vara inriktade på en långsiktig hållbar utveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. I samhällsplaneringen skall miljöanpassade transportsystem, som minimerar transportvolymen, prioriteras. Den biologiska mångfalden i kommunen skall bibehållas. Förorenade områden som kommunen har ansvar för skall identifieras och åtgärdas med avseende på riskerna för hälsa och miljö. Cykelvägar och cyklister Sträckan gång och cykelväg i kommunen har ökat med 7 km från till , delmålet var 5 km och har därmed uppnåtts. Enligt de undersökningar som genomförts minskade trots detta andelen cyklister i Nyköping under samma tidsperiod. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar är en viktig trafikåtgärd som bidrar till en tryggare infrastruktur i Nyköping. Att öka framkomligheten för cyklister är en förutsättning för ökat cyklande, men sker ingen information eller marknadsföring kan det ta lång tid innan bilisterna upptäcker detta och ändrar sina trafikvanor. Att byta transportmedel från bil till cykel har många fördelar; en cykel kräver lite utrymme, den är energisnål, bullrar inte, medför inga luftföroreningar och bidrar till en ökad hälsa. Cykling har därför en given plats i kommunens mål mot miljöanpassade transportsystem. Grönområden Antal ha mark som utpekas som kärnområden och spridningskorridorer i grönstrukturplanen skall vara oförändrad eller ha ökat jämfört med Delmålet är inte uppfyllt på så vis att en grönstrukturplan för Nyköpings tätort inte är framtagen. I den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort (FÖP), som är ute på utställning under 26, finns däremot förslag till gröna kilar och värdekärnor. Områden har identifierats med hjälp av natur-, kulturmiljö- och rekreationsintressen, men en mer detaljerad studie behöver göras. Bevarandet av dessa områden tas upp som riktlinjer för den fortsatta planeringen i kommunen. Av de kärnområden som finns är Labro ängar, Svanviken - Lindbacken och Strandstuviken naturreservat samt klassade som Natura 2-områden. Arbete pågår även för att göra om Hållet Marieberg - Stenbro till naturreservat. Jämfört med FÖP för Nyköpings tätort från 199 har närströvområdet Malmbryggshagen starkt påverkas av bebyggelse. Ytterligare sex närströvområden kan påverkas av byggnation enligt utställningsversionen av nya FÖP för Nyköpings tätort: Bastenhäll, skogen väster om Kuggnäs, Alhagen, Liljedal, Nöthagen och Västra Hållet. Att göra en bra avvägning mellan tätortens utbyggnad, genom nybyggnation och förtätning, mot bevarandet av natur- kulturmiljö- och rekreationsområden är mycket viktig. Förutsättningen för en attraktiv tätort och med en lång- 4

5 siktig hållbar utveckling sammanfaller på många sätt med en god tillgång till natur- kulturmiljö- och rekreationsområden. Förorenade områden Förorenade områden där kommunen är markägare skall ha identifierats och undersökts till 24. Sanering av prioriterade områden skall ha påbörjats på 2 % av identifierade områden senast Enligt Miljöbalken är det i första hand verksamhetsutövaren och inte alltid markägaren som är ansvarig för efterbehandling, dvs. ska vidta åtgärder så att risken för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön förebyggs. Inom kommunen har cirka 35 områden identifierats där Nyköpings kommun som verksamhetsutövare kan ha gett upphov till föroreningar. Förorenade områden är markområden, byggnader, grundvatten eller sediment som genom avfallsdeponering, förvaring av ämnen eller utsläpp av något slag fått en påtagligt högre föroreningshalt än omgivningen. Risken för att människors hälsa eller miljön ska skadas beror på flera faktorer; farligheten av föroreningarna, föroreningsnivåerna, spridningsförutsättningarna, förekomsten av värdefullnatur i området samt i vilken utsträckning som människor kan bli utsatta för föroreningarna i fråga. Hittills har tre objekt i kommunen undersökts; Kungshagen, Spelhagen samt en tipp på industriområdet i Vrena. Endast ett objekt där kommunen är markägare har sanerats, den sk Pontonatomten. I samtliga av dessa fall har undersökningar och sanering skett av andra intressenter än Nyköpings kommun. Enligt nya FÖP för Nyköpings tätort, utställningsversion 26, kan ytterligare sanering bli aktuell i samband med nyexploatering eller om läckage förekommer som påverkar omkringliggande områden negativt. Fastigheter och lokaler I STÖV-projektet ska styr- och reglersystem installeras i totalt 125 av kommens anläggningar som använder olja, fjärrvärme eller el för uppvärmning. I dagsläget är det sammanlagt 89 anläggningar där installation och inställning av styr- och reglersystemet är genomfört och klart. För kommunens anläggningar inom kontor, skola, förskola och omsorg har styr- och reglersystemet gett resultat, en minskad energiförbrukning på cirka 25 % per m 2 från 22 till En effektiv energianvändning innebär mindre utsläpp och därmed mindre negativa effekter på miljön. Miljöfarliga material och kemikalier Kartläggning av miljöfarliga material och kemikalier i kommunens lokaler ska ske systematisk och resultera i en handlingsplan, senast För sin undervisning inom ämnet kemi ansvarar kommunens skolor för en mindre mängd kemikalier. På respektive skola skall en förteckning finnas över de kemikalier som används i undervisningen och uppföljning ingår i den årliga säkerhetsronden med skyddsombudet och den yttersta ansvarige. Samtliga skolenheter har genomfört en stor säkerhetsrond tillsammans med Räddningstjänsten där alla risk- och säkerhetsaspekter belysts. En kurs gällande den nya paragrafen om brandfarlig vara har hållits för berörd personal. Tekniska divisionen har upprättat en handlingsplan och gemensam kemikalielista som bidrar till större kontroll över vilka kemikalier som används inom verksamheten. Personalen har även fått en genomgång Energiförbrukning för kommunens anläggingar Mål: Kommunens lokaler skall ha en liten belastning på miljön under hela livscykeln, från byggnation till drift, underhåll och rivning. Kommunens lokaler ska ha en sund inre miljö. Energibesparning Energianvändningen ska minska med minst 1 % från i kommunens egna anläggningar och verksamhet (Ur kommunens energiplan). Jämförbara data, sk Nyckeltal, finns att tillgå från år 22 för kommunens anläggningar, därför sker jämförelsen utifrån detta årtal. Kwh/m Kontor Skolor Förskolor Omsorg Den minskade energianvändningen är direkt kopplat till STÖVprojektet. Staplarna visar ett medelvärde (kwh/m2) för anläggningarna i varje grupp. 5

6 utav säkerhetsdatablad med hjälp av kemister från RECI. Ur hälso- och miljösynpunkt är det viktigt att vara väl informerad om kemikaliernas effekter och hur man bör hantera dem. Åtgärder för att minska användningen av relevanta kemikalier samt utbyte mot mindre farliga kemikalier där så är möjligt är en viktig del i kommunens strävan mot att minska sin belastning på miljön. Transporter och arbetsfordon Mål: Utsläppen från kommunens transporter och personaltrafik skall minska. Kommunens transporter och personaltrafik skall vara effektiva och miljöanpassade. Koldioxidutsläpp (CO 2 ) Från 2 till 25 har kommunens verksamheter minskat CO 2-utsläppen från fossila bränslen, som drivmedel och eldningsolja med 8 %. Därmed har inte målet uppnåtts, vilket var en minskning på 23 %. Utsläpp från fossila bränslen är idag huvudorsaken till många av de stora miljöproblemen. Vid förbränningen frigörs växthusgaser som metan, dikväveoxid och främst koldioxid, vilket påverkar vårt klimat. Bilarnas andel av de totala föroreningsutsläppen växer stadigt och enligt framtida prognoser kommer biltrafiken att öka ytterligare. Nyköpings kommun har satsat på etanol- och biogas bilar, då dessa bränslen inte leder till ökade netto utsläpp av koldioxid. Satsningen har gett en minskning på 14 % av CO 2-utsläppen från drivmedel mellan åren 2 och 25. Men för att nå målet om minskade CO 2-utsläpp krävs att en större del av kommunens fordon byts ut mot miljöbilar samt ytterligare åtgärder i form av samåkning och samordning av transporter och leveranser. Koldioxidutsläpp Under år 25 stod kommunens fastigheter som värms med eldningsolja för mer än hälften av kommunens CO 2- utsläppen från fossila bränslen. Från 2 till 25 minskade CO 2-utsläppen marginellt, däremot ökade antalet fastigheter som värmdes med eldningsolja. Mellan åren 21 till 24 var förbrukningsnivåerna och därmed CO 2- utsläppen mellan 2-4 % högre jämfört med 2 och 25 års nivå. Under perioden togs exempelvis flera luftvärmepumpar ur bruk vilket ökade antalet fastigheter som värmdes med eldningsolja. Genom installation av styr- och reglersystem minskade dock förbrukningen. Men utöver energieffektivisering krävs en övergång från fossila bränslen till förnyelsebara och miljövänliga bränslen för att man skall kunna nå målet om minskade CO 2- utsläpp. Miljöanpassade bränslen Delmålet att 5 % av kommunens fordonspark, maskiner och arbetsredskap senast skall bestå av fordon som drivs med förnyelsebara bränslen är inte uppfyllt. I dagsläget ligger den siffran på cirka 45 %. En god förutsättning för övergången från fossila bränslen till miljöanpassade bränslen är att det nu går att tanka både etanol och biogas i Nyköping. Främst används etanolbränsle och under 25 motsvarade den mängden 3 % av den totala bränsleförbrukningen i kommunen, en ökning med 3 promille från 24. Kommunen uppfyller inte heller kravet på att alla arbetsmaskiner skall kunna drivas med miljöanpassade bränslen, för närvarande ligger siffran på cirka 8 %. Cirka 69 % drivs med miljö Bränsleförbrukning 1 6 Kg CO Bensin CO2 Diesel CO2 Etanol CO2 Eldningsolja CO2 Liter Bensin Diesel Etanol Eldningsolja Nyköpings kommun har minskat sin användning av bensin och eldningsolja men detta är inte tillräckligt för att nå målet om minskade CO 2 -utsläpp. 6

7 bränslen. För arbetsredskap med 2 och 4 takts motorer (bla motorsågar, gräsklippare, mopeder) finns motorbränslet alkylatbensin att tillgå. Fördelen med alkylatbensin är att det i stort sett inte innehåller de skadligaste kolvätena som bensen, aromater, polyaromater eller olefiner. En äldre 2-taktsmotor med förgasare, som mer eller mindre oförbränt släpper ut mellan 2-3 % av motorbränslet, ger minskade hälso- och miljörisker om den drivs med alkylatbensin. För att nå kommunens mål med miljöanpassade och förnyelsebara bränslen behöver man se till de fordon och maskiner som drivs med diesel. Det finns alternativa bränslen att driva dieselmotorer på, men försäljningsställen och därmed tillgängligheten för dem saknas idag i Nyköping. Fordon och arbetsmaskiner som drivs med fossila bränslen står för en viktig del av emissionsutsläppen och påverkar i allra högsta grad vår egen hälsa. I en tätort kan föroreningarna bidra till en rad negativa effekter på vår hälsa så som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och lungsjukdomar. Störst problem får de människor som redan av andra orsaker liver av sådana sjukdomar. Därför är kommunens mål om att minska sina utsläpp, miljöanpassa samt effektivisera sina transporter och personaltrafik ytterst viktiga. Miljön och framtiden Sveriges riksdag har tagit fram 16 miljömål, vilka skall genomsyra den kommunala verksamheten. Det övergripande målet är att vi till nästa generation (år 22) skall kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Kommunens deltagande i arbetet är ytterst viktigt och förväntningarna är höga. Miljömålen är en inbjudan men även en utmaning från nationell nivå eftersom kommunerna inte får något generellt tillskott. Redan idag pågår miljöarbete inom kommunen med översiktsplanering, Agenda 21, gröna nyckeltal, miljöpolicy, miljöplan, miljöbokslut och lokala naturvårdsprojekt som omfattar delar de nationella miljömålen och bidrar till att uppfylla dem. Under 26 kommer kommunens Miljöplan att revideras, vilket kommer att innebära ett omfattande arbete med förhoppning om att förbättra miljöarbetet i kommunen ytterligare. Det är viktigt att miljöfrågorna i kommunen följer utvecklingen och inte ligger steget efter. Nyköpings kommun skall vara ett föredöme för sina invånare och skall i enlighet med sin Miljöpolicy arbeta utefter en helhetssyn, samverkan, engagemang och nytänkande! 7

8 8

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 216 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 Datum Sida 2010-02-22 1(16) Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Strategiskt miljöarbete... 4 Miljöpolitiskt

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial Åtgärdsworkshop Valdemarsvik Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 22? Hemläxa och bakgrundsmaterial 1 Detta dokument innehåller de fakta kring Valdemarsviks nuläge, alternativ

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun 573 82 Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon:

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015 Miljöredovisning 2015 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Motion till Kommunfullmäktige

Motion till Kommunfullmäktige Motion till Kommunfullmäktige Det ska vara enkelt att vara klimatsmart i Linköping Inledning Det står klart att klimatförändringarna är orsakade av människor. Och det är vi människor som skapat problemen

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Miljöprogram 2010-2013

Miljöprogram 2010-2013 Miljöprogram 2010-2013 Inledning Drivkraften i landstingets miljöarbete är att bidra till att skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Detta ligger i linje med landstingets vision

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöprogram 2012-2015. Policy och program

Miljöprogram 2012-2015. Policy och program Policy och program Foto: Patrik Leonardsson Miljöprogram 2012-2015 Region Halland är ett föredöme på miljöområdet och arbetar för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Detta avspeglas

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 4. Hållbart transportsystem 2011-11-01 Petra Bjurhall, Grontmij AB Petra.Bjurhall@grontmij.com, 070-317 17 67 Inventering av åtgärder

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen

Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Ett rent hav med bra fiskbestånd och en klimatsmart utveckling i Östersjöregionen är möjlig. Det finns

Läs mer

Begränsad klimatpåverkan. Fokus föreslås på följande målområden. Bakgrund

Begränsad klimatpåverkan. Fokus föreslås på följande målområden. Bakgrund Fokus föreslås på följande målområden Begränsad klimatpåverkan Bakgrund Genom framför allt förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas tillför människan atmosfären stora mängder av lagrad

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90

Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 31 a 1 (6) MILJÖPLAN 2014-2020 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Norrbottens läns landstings miljöpolicy

Norrbottens läns landstings miljöpolicy Norrbottens läns landstings miljöpolicy Miljöpolicyn anger färdriktningen för landstingets miljöarbete 2 Varje generation är skyldig att vårda jordens naturresurser och livsmiljöer så att kommande släkten

Läs mer