Hur fortskrider miljöarbetet i Nyköpings kommun? Lever kommunen upp till de uppställda målen i den interna Miljöplan. planen. en?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur fortskrider miljöarbetet i Nyköpings kommun? Lever kommunen upp till de uppställda målen i den interna Miljöplan. planen. en?"

Transkript

1 Miljöbokslut 25

2 MILJÖ Hur fortskrider miljöarbetet i Nyköpings kommun? Lever kommunen upp till de uppställda målen i den interna Miljöplan planen en? Miljöbokslutet sammanfattar vad som hänt i det INTERNA miljöarbetet under 25. Ett år är en kort tidsrymd när det handlar om förändringar som kanske inte ger resultat förrän på betydligt längre sikt. Det är då viktigt att vi sätter in dagens miljöarbete i ett större sammanhang och ser vilka mål vi strävar mot i framtiden. Nyköpings kommun arbetar efter en Miljöplan för det interna miljöarbetet, antagen 22. Den ställer upp de politiska målsättningarna för miljöarbetet i kommunen, vilka beskrivs genom långsiktliga mål, åtgärder och mätbara delmål. Miljöplanen kommer att revideras under 26. I miljöbokslutet följs Miljöplanens mål och åtgärder upp, syftet är att öka kompetensen om det samlade miljöarbetet i hela kommunen. Bokslutet ska beskriva förändringar, tydliggöra trender som kommunen ansvarar för och ge underlag till det fortsatta miljöarbetet. I bokslutet liksom i Miljöplanen är miljömålen indelade efter den kommunala organisationen och de verksamheter som genomför arbetet. Delmålen som redovisas i miljöbokslutet är en del av miljöarbetet, en annan viktig del är det vardagliga arbetet, trots att det inte alltid går att mäta. Tack alla ni som bidragit till en bättre miljö under 25! Sammanfattning Sammanfattningen redovisar de mätbara delmål som kommunen skall ha uppfyllt till , dvs. inte mål för tidigare år. Av de totalt 16 mätbara delmålen som ska redovisas 25 kunde komplett information inte tas fram för fyra cykelresande i tjänst, antalet buss- och tågtrafikanter, Eco-Driving och Heavy Eco-Driving utbildning. Målområden Inköp/upphandling av varor och tjänster Fysiskplanering Fastigheter och lokaler Transporter och arbetsfordon Når vi målen? Delmål för 25? KRAV-märkt mat Miljöbilar Elförbrukning Kemikalier Upphandling Cykelvägar Cyklister Grönområden Förorenade områden Energibesparing Miljöfarliga material och kemikalier Koldioxidutsläpp Miljöanpassade bränslen Teckenförklaring: Vi är på G! Det har inte rört på sig! Vi är på väg mot fel håll! 2

3 Inköp/upphandling av varor och tjänster Mål: Kommunen ska vara ett föredöme och skall eftersträva miljöanpassade alternativ vid kommunal upphandling. KRAV-märkt mat Delmålet om att 2 % av den mat som serveras i skolor, förskolor och äldreboenden skall vara producerad enligt KRAV s regler senast är inte uppfyllt. Under 22 var 15 % av maten som serverades i förskolor, skolor och gymnasium producerad enligt KRAV`s regler men detta togs bort 23 p.g.a. besparingar. Därefter har ingen ny upphandling av KRAV-märkta produkter gjorts. Upphandling av KRAV-märkta produkter uppmuntrar till livsmedelsproduktion med liten miljöbelastning, ett mål som kommunen verkar för vid tecknandet av arrendeavtal för sin egen mark. Miljöbilar 25 fanns det 38 miljöbilar i kommunen, detta motsvarar cirka 25 % av kommunens totala bilinnehav på 15 bilar. Av andelen miljöbilar står etanoldrivna bilar för majoriteten. Upphandlingen av biogasbilar har ännu inte tagit fart i kommunen, men andelen ökas sakta från år till år. Ökningen av miljöbilar är en direkt effekt av miljöplanens mål. Mer information om kommunens delmål om koldioxidutsläpp och miljöanpassade bränslen finns att läsa under rubriken: Transporter och arbetsfordon. Kommunens bilpark Fördelning av miljöbilar i kommuen 2 KD stab Antal År Vanliga bilar Miljöbilar Vård och omsorg Barn/ undom/ kultur Teknik Sociala Antal miljöbilar Målet var att minst 5 % av kommunens fordonspark, maskiner och arbetsredskap skall senast 25 bestå av fordon som drivs med förnyelsebara bränslen. Elförbrukning Delmålet att elen som kommunen förbrukar senast 25 skall vara producerat enligt Bra Miljövals regler eller motsvarande är inte uppfyllt. Nyköpings kommuns el är miljövarudeklarerad och kommer uteslutande från förnyelsebara energikällor så som vind och vattenkraft, men uppfyller inte kraven för Bra Miljöval. MWh Andel grön el av totalelförbrukningen Vanlig el Grön el FAKTARUTA Källa: SNF År För att klassas som Bra Miljöval skall elen i förväg uppfylla krav uppsatta utav en av elbolaget oberoende part, vilket i Sverige är Naturskyddsföreningen. För vindkraftverk finns kravet att de inte får vara byggda i viktiga fågelsträck eller på yngelplatser, då man inte vet hur vindkraftverken påverkar naturen. Företag som levererar el från vattenkraftverk skall avsätta pengar i en fond som används för att minska skadorna i naturen. Vattenkraftverken får inte heller torrlägga vattendrag. 23 var 18 % av kommunens elförbrukning Bra Miljöval men detta togs bort vid nyupphandlingen 24. Miljövarudeklarerad el betyder el som åtföljs av väldigt detaljerad information om miljöpåverkan utifrån livscykelanalyser. Informationen redovisas på ett standardiserat sätt enligt fastställda produktspecifika regler. Miljövarudeklarationen är i sig ingen garanti att produkten har mindre miljö miljöpåverkan än övrig el. 3

4 Kemikalier Av de kemiska produkter som kommunen köper skall 9 % senast uppfylla Bra Miljövals regler eller motsvarande. Bra Miljövalsmärkningen omfattar främst produkter som städkemikalier, tvätt- och diskmedel, därför gäller uppföljningen kommunens ram- och städentreprenadsavtal för dessa produkter. Både Nyköpings kommuns avtal för städentreprenad och ramavtalet för tvätt- och diskmedel, städkemikalier samt hygienprodukter uppfyller delmålet. Kommunens städentreprenörer köper själva in sina produkter utefter de miljökrav som ställts och uppföljning sker av kommunfastigheter för att säkerställa målet. Att en kemisk produkt är märkt med Bra Miljöval eller motsvarande kriterier innebär att miljöbelastningen under hela produktens livscykel är reducerad. Ingredienser som används skall snabbt kunna brytas ned till ofarliga ämnen i naturen, hälsofarliga ämnen får inte ingå och förnybara råvaror gynnas dvs. produkten är så skonsam mot miljön och människors hälsa som möjligt. Övriga kemiska produkter och kemikalier som kommunen använder omfattas av produktvalsprincipen enligt miljöbalken, dvs. att där det är möjligt ersätta miljöfarliga kemikalier mot produkter som anses mindre farliga. Kommunen har satt upp ett mätbart delmål om kartläggning och uppförandet av handlingsplaner för kemikalier, se under rubriken: Fastigheter och lokaler Miljöfarliga material och kemikalier. Upphandling Kommunen skall vid upphandling av tjänster senast till minst 8 % använda sig av företag som har ett aktivt miljöarbete. Samtliga av dagens upphandlingsavtal följer Nyköpings kommuns miljöanpassade upphandlingspolicy. I policyn ställs krav på att leverantören skall redovisa företagets miljöpolicy, eventuell certifiering enligt EMAS eller ISO 14 samt de beslut, som företaget berörs av enligt miljölagstiftningen. Genom att miljöanpassa all upphandling ger kommunen en viktig signal till marknaden att miljöanpassning är ett kundkrav. Målsättningen är även att inspirera andra att handla miljövänligt genom att vara ett gott exempel. Fysisk planering Mål: Samhällsbyggande och nyttjande av naturresurser skall vara inriktade på en långsiktig hållbar utveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. I samhällsplaneringen skall miljöanpassade transportsystem, som minimerar transportvolymen, prioriteras. Den biologiska mångfalden i kommunen skall bibehållas. Förorenade områden som kommunen har ansvar för skall identifieras och åtgärdas med avseende på riskerna för hälsa och miljö. Cykelvägar och cyklister Sträckan gång och cykelväg i kommunen har ökat med 7 km från till , delmålet var 5 km och har därmed uppnåtts. Enligt de undersökningar som genomförts minskade trots detta andelen cyklister i Nyköping under samma tidsperiod. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar är en viktig trafikåtgärd som bidrar till en tryggare infrastruktur i Nyköping. Att öka framkomligheten för cyklister är en förutsättning för ökat cyklande, men sker ingen information eller marknadsföring kan det ta lång tid innan bilisterna upptäcker detta och ändrar sina trafikvanor. Att byta transportmedel från bil till cykel har många fördelar; en cykel kräver lite utrymme, den är energisnål, bullrar inte, medför inga luftföroreningar och bidrar till en ökad hälsa. Cykling har därför en given plats i kommunens mål mot miljöanpassade transportsystem. Grönområden Antal ha mark som utpekas som kärnområden och spridningskorridorer i grönstrukturplanen skall vara oförändrad eller ha ökat jämfört med Delmålet är inte uppfyllt på så vis att en grönstrukturplan för Nyköpings tätort inte är framtagen. I den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort (FÖP), som är ute på utställning under 26, finns däremot förslag till gröna kilar och värdekärnor. Områden har identifierats med hjälp av natur-, kulturmiljö- och rekreationsintressen, men en mer detaljerad studie behöver göras. Bevarandet av dessa områden tas upp som riktlinjer för den fortsatta planeringen i kommunen. Av de kärnområden som finns är Labro ängar, Svanviken - Lindbacken och Strandstuviken naturreservat samt klassade som Natura 2-områden. Arbete pågår även för att göra om Hållet Marieberg - Stenbro till naturreservat. Jämfört med FÖP för Nyköpings tätort från 199 har närströvområdet Malmbryggshagen starkt påverkas av bebyggelse. Ytterligare sex närströvområden kan påverkas av byggnation enligt utställningsversionen av nya FÖP för Nyköpings tätort: Bastenhäll, skogen väster om Kuggnäs, Alhagen, Liljedal, Nöthagen och Västra Hållet. Att göra en bra avvägning mellan tätortens utbyggnad, genom nybyggnation och förtätning, mot bevarandet av natur- kulturmiljö- och rekreationsområden är mycket viktig. Förutsättningen för en attraktiv tätort och med en lång- 4

5 siktig hållbar utveckling sammanfaller på många sätt med en god tillgång till natur- kulturmiljö- och rekreationsområden. Förorenade områden Förorenade områden där kommunen är markägare skall ha identifierats och undersökts till 24. Sanering av prioriterade områden skall ha påbörjats på 2 % av identifierade områden senast Enligt Miljöbalken är det i första hand verksamhetsutövaren och inte alltid markägaren som är ansvarig för efterbehandling, dvs. ska vidta åtgärder så att risken för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön förebyggs. Inom kommunen har cirka 35 områden identifierats där Nyköpings kommun som verksamhetsutövare kan ha gett upphov till föroreningar. Förorenade områden är markområden, byggnader, grundvatten eller sediment som genom avfallsdeponering, förvaring av ämnen eller utsläpp av något slag fått en påtagligt högre föroreningshalt än omgivningen. Risken för att människors hälsa eller miljön ska skadas beror på flera faktorer; farligheten av föroreningarna, föroreningsnivåerna, spridningsförutsättningarna, förekomsten av värdefullnatur i området samt i vilken utsträckning som människor kan bli utsatta för föroreningarna i fråga. Hittills har tre objekt i kommunen undersökts; Kungshagen, Spelhagen samt en tipp på industriområdet i Vrena. Endast ett objekt där kommunen är markägare har sanerats, den sk Pontonatomten. I samtliga av dessa fall har undersökningar och sanering skett av andra intressenter än Nyköpings kommun. Enligt nya FÖP för Nyköpings tätort, utställningsversion 26, kan ytterligare sanering bli aktuell i samband med nyexploatering eller om läckage förekommer som påverkar omkringliggande områden negativt. Fastigheter och lokaler I STÖV-projektet ska styr- och reglersystem installeras i totalt 125 av kommens anläggningar som använder olja, fjärrvärme eller el för uppvärmning. I dagsläget är det sammanlagt 89 anläggningar där installation och inställning av styr- och reglersystemet är genomfört och klart. För kommunens anläggningar inom kontor, skola, förskola och omsorg har styr- och reglersystemet gett resultat, en minskad energiförbrukning på cirka 25 % per m 2 från 22 till En effektiv energianvändning innebär mindre utsläpp och därmed mindre negativa effekter på miljön. Miljöfarliga material och kemikalier Kartläggning av miljöfarliga material och kemikalier i kommunens lokaler ska ske systematisk och resultera i en handlingsplan, senast För sin undervisning inom ämnet kemi ansvarar kommunens skolor för en mindre mängd kemikalier. På respektive skola skall en förteckning finnas över de kemikalier som används i undervisningen och uppföljning ingår i den årliga säkerhetsronden med skyddsombudet och den yttersta ansvarige. Samtliga skolenheter har genomfört en stor säkerhetsrond tillsammans med Räddningstjänsten där alla risk- och säkerhetsaspekter belysts. En kurs gällande den nya paragrafen om brandfarlig vara har hållits för berörd personal. Tekniska divisionen har upprättat en handlingsplan och gemensam kemikalielista som bidrar till större kontroll över vilka kemikalier som används inom verksamheten. Personalen har även fått en genomgång Energiförbrukning för kommunens anläggingar Mål: Kommunens lokaler skall ha en liten belastning på miljön under hela livscykeln, från byggnation till drift, underhåll och rivning. Kommunens lokaler ska ha en sund inre miljö. Energibesparning Energianvändningen ska minska med minst 1 % från i kommunens egna anläggningar och verksamhet (Ur kommunens energiplan). Jämförbara data, sk Nyckeltal, finns att tillgå från år 22 för kommunens anläggningar, därför sker jämförelsen utifrån detta årtal. Kwh/m Kontor Skolor Förskolor Omsorg Den minskade energianvändningen är direkt kopplat till STÖVprojektet. Staplarna visar ett medelvärde (kwh/m2) för anläggningarna i varje grupp. 5

6 utav säkerhetsdatablad med hjälp av kemister från RECI. Ur hälso- och miljösynpunkt är det viktigt att vara väl informerad om kemikaliernas effekter och hur man bör hantera dem. Åtgärder för att minska användningen av relevanta kemikalier samt utbyte mot mindre farliga kemikalier där så är möjligt är en viktig del i kommunens strävan mot att minska sin belastning på miljön. Transporter och arbetsfordon Mål: Utsläppen från kommunens transporter och personaltrafik skall minska. Kommunens transporter och personaltrafik skall vara effektiva och miljöanpassade. Koldioxidutsläpp (CO 2 ) Från 2 till 25 har kommunens verksamheter minskat CO 2-utsläppen från fossila bränslen, som drivmedel och eldningsolja med 8 %. Därmed har inte målet uppnåtts, vilket var en minskning på 23 %. Utsläpp från fossila bränslen är idag huvudorsaken till många av de stora miljöproblemen. Vid förbränningen frigörs växthusgaser som metan, dikväveoxid och främst koldioxid, vilket påverkar vårt klimat. Bilarnas andel av de totala föroreningsutsläppen växer stadigt och enligt framtida prognoser kommer biltrafiken att öka ytterligare. Nyköpings kommun har satsat på etanol- och biogas bilar, då dessa bränslen inte leder till ökade netto utsläpp av koldioxid. Satsningen har gett en minskning på 14 % av CO 2-utsläppen från drivmedel mellan åren 2 och 25. Men för att nå målet om minskade CO 2-utsläpp krävs att en större del av kommunens fordon byts ut mot miljöbilar samt ytterligare åtgärder i form av samåkning och samordning av transporter och leveranser. Koldioxidutsläpp Under år 25 stod kommunens fastigheter som värms med eldningsolja för mer än hälften av kommunens CO 2- utsläppen från fossila bränslen. Från 2 till 25 minskade CO 2-utsläppen marginellt, däremot ökade antalet fastigheter som värmdes med eldningsolja. Mellan åren 21 till 24 var förbrukningsnivåerna och därmed CO 2- utsläppen mellan 2-4 % högre jämfört med 2 och 25 års nivå. Under perioden togs exempelvis flera luftvärmepumpar ur bruk vilket ökade antalet fastigheter som värmdes med eldningsolja. Genom installation av styr- och reglersystem minskade dock förbrukningen. Men utöver energieffektivisering krävs en övergång från fossila bränslen till förnyelsebara och miljövänliga bränslen för att man skall kunna nå målet om minskade CO 2- utsläpp. Miljöanpassade bränslen Delmålet att 5 % av kommunens fordonspark, maskiner och arbetsredskap senast skall bestå av fordon som drivs med förnyelsebara bränslen är inte uppfyllt. I dagsläget ligger den siffran på cirka 45 %. En god förutsättning för övergången från fossila bränslen till miljöanpassade bränslen är att det nu går att tanka både etanol och biogas i Nyköping. Främst används etanolbränsle och under 25 motsvarade den mängden 3 % av den totala bränsleförbrukningen i kommunen, en ökning med 3 promille från 24. Kommunen uppfyller inte heller kravet på att alla arbetsmaskiner skall kunna drivas med miljöanpassade bränslen, för närvarande ligger siffran på cirka 8 %. Cirka 69 % drivs med miljö Bränsleförbrukning 1 6 Kg CO Bensin CO2 Diesel CO2 Etanol CO2 Eldningsolja CO2 Liter Bensin Diesel Etanol Eldningsolja Nyköpings kommun har minskat sin användning av bensin och eldningsolja men detta är inte tillräckligt för att nå målet om minskade CO 2 -utsläpp. 6

7 bränslen. För arbetsredskap med 2 och 4 takts motorer (bla motorsågar, gräsklippare, mopeder) finns motorbränslet alkylatbensin att tillgå. Fördelen med alkylatbensin är att det i stort sett inte innehåller de skadligaste kolvätena som bensen, aromater, polyaromater eller olefiner. En äldre 2-taktsmotor med förgasare, som mer eller mindre oförbränt släpper ut mellan 2-3 % av motorbränslet, ger minskade hälso- och miljörisker om den drivs med alkylatbensin. För att nå kommunens mål med miljöanpassade och förnyelsebara bränslen behöver man se till de fordon och maskiner som drivs med diesel. Det finns alternativa bränslen att driva dieselmotorer på, men försäljningsställen och därmed tillgängligheten för dem saknas idag i Nyköping. Fordon och arbetsmaskiner som drivs med fossila bränslen står för en viktig del av emissionsutsläppen och påverkar i allra högsta grad vår egen hälsa. I en tätort kan föroreningarna bidra till en rad negativa effekter på vår hälsa så som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och lungsjukdomar. Störst problem får de människor som redan av andra orsaker liver av sådana sjukdomar. Därför är kommunens mål om att minska sina utsläpp, miljöanpassa samt effektivisera sina transporter och personaltrafik ytterst viktiga. Miljön och framtiden Sveriges riksdag har tagit fram 16 miljömål, vilka skall genomsyra den kommunala verksamheten. Det övergripande målet är att vi till nästa generation (år 22) skall kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Kommunens deltagande i arbetet är ytterst viktigt och förväntningarna är höga. Miljömålen är en inbjudan men även en utmaning från nationell nivå eftersom kommunerna inte får något generellt tillskott. Redan idag pågår miljöarbete inom kommunen med översiktsplanering, Agenda 21, gröna nyckeltal, miljöpolicy, miljöplan, miljöbokslut och lokala naturvårdsprojekt som omfattar delar de nationella miljömålen och bidrar till att uppfylla dem. Under 26 kommer kommunens Miljöplan att revideras, vilket kommer att innebära ett omfattande arbete med förhoppning om att förbättra miljöarbetet i kommunen ytterligare. Det är viktigt att miljöfrågorna i kommunen följer utvecklingen och inte ligger steget efter. Nyköpings kommun skall vara ett föredöme för sina invånare och skall i enlighet med sin Miljöpolicy arbeta utefter en helhetssyn, samverkan, engagemang och nytänkande! 7

8 8

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2011... 1 Förvaltningsvisa miljömål... 15

Läs mer

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Antagen av kommunfullmäktige Datum: 2011-06-21 ver.1.4 1 BESLUTSDEL 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Utgångspunkter för Energi- och klimatplanen...3 1.3 Organisation av

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

Miljöutredning för Laxå kommun. Uppdaterad 2015-06-29

Miljöutredning för Laxå kommun. Uppdaterad 2015-06-29 Miljöutredning för Laxå kommun 2015 Uppdaterad 2015-06-29 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 GENOMFÖRANDE... 3 2. BESKRIVNING

Läs mer

Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier

Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier 2012 Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier Framtagen av: Kontaktperson: Habo kommun & Mullsjö kommun Rikard Almgren Miljö- och energistrateg 036-442 82 69

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 13 mars 2013 Vellinge.se Projektledare Jonas Andermyr Projektgrupp Hans Folkeson Rickard

Läs mer

Ödeshögs kommun ENERGI- OCH KLIMATPLAN

Ödeshögs kommun ENERGI- OCH KLIMATPLAN 1(52) Ödeshögs kommun ENERGI- OCH KLIMATPLAN Arbetsversion 2012-01-17 Till KS 2012-01-25 2 (52) Visionen och energiplanen HÅLLBAR POSITIV EKONOMISK UTVECKLING Arbeta för ett attraktivare Ödeshög som ger

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Dnr LiÖ 2012-670 Miljöredovisning 2011 www.lio.se 2012-03-19 2 (19) Sammanfattande resultat och reflektion Mycket bra arbete sker för att minska landstingets miljöpåverkan. I många fall sker det indirekt

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer