Miljöstegens Miljöberättelse Giltig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöstegens Miljöberättelse 2014-2015 Giltig"

Transkript

1 Miljöstegens Miljöberättelse Giltig der perioden: Innehåll 1. Organisation och verksamhet 2. Sammanfattning av miljöpåverkan 3. Indikatorer 4. Miljö- och kvalitetspolicy 5. Miljömål Genomförda miljöförbättringar och miljörutiner Drakenbergsgatan 27, nb, Stockholm Miljöansvarig: Joakim Iliste E-post: Tfn: Hemsida:www.miljostegen.se Organisationsnr: Antal anställda: 3

2 1. Organisation och verksamhet Miljöstegen i Stockholm startade hösten 2007 och bedriver utbildnings - och konsultverksamhet inom hållbar utveckling. Vår primära målgrupp är små- och medelstora organisationer i hela landet med fokus på Storstockholm-Mälardalen, Dalarna, Gotland och Västmanland, men arbetar gärna i hela landet. Vi arbetar årligen med ca 100 organisationer med miljödiplomering och utbildar ca personer inom miljö och hållbarhet. Miljöstegen interna miljöarbete sker utifrån kraven i Svensk Miljöbas med stort fokus på att genomföra konkreta miljöförbättrande åtgärder inom såväl vårt interna miljöarbete som i vår rådgivning gentemot våra kunder. Ledningssystemet bygger på de fem grundelementen i ISO Våra mål formuleras inom bland annat områdena kompetens, avfall, energi, inköp och transporter. Uppföljning av miljöarbetet och beslut om hur miljöarbetet ska bedrivas tas på ordinarie styrelsemöten, ungefär var tredje månad Ansvarsfördelning: Ansvarig för företagets miljöarbete: Joakim Iliste Ansvarig för lagefterlevnad: Annika Johansson Intern miljörevisor: Jan Berglund 2. Sammanfattning av Miljöstegens miljöpåverkan En miljöutredning gjordes första gången i januari 2009, miljöutredningen uppdateras varje år eller vid större verksamhetsförändringar. Betydande miljöaspekterna kvantifieras och utvärderas årligen och redovisas i denna miljöberättelse. Bedömningen av våra betydande miljöaspekter har gjorts utifrån de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Miljöstegens betydande miljöaspekter ligger inom: 1. Erfarenhet och kunskap inom miljö och hållbarhet 2. Val av leverantörer och inköp 3. Tjänsteresor och persontransporter 4. Energi 2.1 Kompetens, utbildning och kommunikation Vår egen kompetens och vår kommunikation bedöms som mycket viktiga områden, eftersom vår vägledning och förmåga att inspirerar andra ger stora återverkningar i våra kunders miljöarbete. Lyckas vi är dessa även positiva miljöaspekter. 2.2 Inköp och leverantörer Våra inköp utgörs främst av livsmedel och frukt (till utbildningar, temakvällar och möten), papper och övrigt kontorsmaterial till handledningsmaterial, utbildningar mm.

3 2.3 Transporter Tjänsteresor sker övervägande med kollektiva färdmedel, buss, T-bana, pendel- och fjärrtåg. Vid resor ute i landet ibland kompletterat med taxi. Ett visst resande med taxi kan ske lokalt i undantagsfall och miljötaxi är alltid förstahandsval. Miljöstegen har ingen tjänstebil, när bil används inom företaget hyrs den och miljöbil efterfrågas. Totalt beräknas Miljöstegens bilresor att årligen understiga 50 mil. Leverantörstransporter till företaget beräknas normalt till max 8 per år och utgörs av personbil eller lätt lastbil för hämtning av returpapper, servicefordon kopieringsmaskin och någon enstaka leverans av material. 2.4 Energi Våra lokaler värms upp av fjärrvärme, uppgift om faktisk förbrukning per år saknas, men enligt hyresvärden är schablonförbrukningen 131 och 135 kwh/m2 Elanvändningen uppgår till ca kwh/år. Sedan 1 februari 2008 abonnerar Miljöstegen på miljömärkt vindkraft och äger en vindkraftsandel. 2.5 Avfall Farligt avfall som uppstår i verksamheten utgörs av el- och elektronikavfall som t.ex. datorer, lågenergilampor och batterier. Hyresvärden tillhandahåller sortering för denna fraktion. 3. Indikatorer som följs upp årligen Aktivitet Antal anställda 2, Antal besökare i lokalen Antal genomförda 163 h 228 h kundutbildningstimmar Genomförda utbildningstillfällen Antal deltagare på utbildningarna Utbildningstimmar internt (medarbetarna) Energi - fjärrvärme kwh/ 131 kwh/ 131 kwh/ (kwh), schablon kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 m 2 m 2 m 2 Energi - el (kwh) Miljömärkt el (kwh) Vindkraftandelar Kollektivtrafik i 320 mil Stockholmsområdet Tåg - mil 270 mil Flygtimmar ,5 0 0 Fossila bränslen 35 diesel diesel (bensin) Biobränsle (l)

4 Aktivitet Transporter, leveranser per år Leverantörer som 60 % 62 % 62 % 62 % 64 % 55% 75% uppfyller en eller flera av miljökraven i inköpspolicyn Miljömärkt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% kontorspapper Ekologiska livsmedel (i Ca 87 % Ca 87 % 91 % 92 % 97,1 % 87% 97% kr) Närproducerade Ca 10 % 10 % 10 % 5 % 5 % 5% - livsmedel (uppskattad siffra) Andel miljömärkt 2/17 6/17 6/17 12/21 12/21 12/21 14/21 elektronisk utrustning Miljömärkta 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% rengöringsmedel, tvål mm Eco-cotton handdukar 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Begagnade 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 99% kontorsmöbler mm Miljömärkta Golv 4 % 4 % 4 % 4 % 12 % 69% 69% Aktivitet Aktivitet

5 4. Miljö- och kvalitetspolicy Miljöstegen i Stockholm ekonomisk förening är ett kunskapsföretag som vill verka för en hållbar utveckling. Miljöstegens övergripande affärsidé är att genom konsulttjänster och utbildning stödja små och medelstora organisationer i deras hållbarhetsarbete. Miljöstegen verkar för att förebygga föroreningar i det egna interna miljöarbetet såväl som i arbetet med kunder och samarbetspartners. Miljöstegen arbetar med ständiga förbättringar gällande det interna miljö- och kvalitetsarbetet och i arbetet gentemot kunderna. Miljöstegens ambition är att sprida inspiration till sina kunder och samarbetspartners genom kompetens och trevligt bemötande. Vi verkar för nöjda kunder genom att: Se till och ta tillvara kundens specifika behov och möjligheter Vara nytänkande och utvecklingsorienterande Leverera enligt tidplan Ha goda interna rutiner Vara flexibla Internt har följande områden valts ut och prioriterats: 1. God kompetens inom miljö, kvalitet - och hållbarhetsarbete 2. Miljö- och kvalitetsaspekter avseende inköp och leverantörer 3. Miljöanpassat transportsätt 4. Effektiv energianvändning i de egna lokalerna Miljöstegens interna miljö- och kvalitetsarbete utvärderas och revideras kontinuerligt. Att efterleva gällande lagstiftning och myndighetskrav är en självklarhet. Miljöstegen antog en Miljöpolicy första gången den 31 januari 2008, som vidareutvecklades till en Miljö- och kvalitetspolicy. Senast uppdaterades miljöpolicyn den 2 juni Stockholm den 2 juni 2015 Annika Johansson Ordförande i Miljöstegen

6 5. Miljömål Miljöledningssystemet Miljöstegen ska bedriva ett effektivt miljöledningsarbete som uppfyller kraven i Svensk Miljöbas och leder till minskad miljöbelastning. 1. Kompetens, utbildning och kommunikation Samtliga medarbetare ska ha goda kunskaper om företagets miljö- och hållbarhetsarbete och våra kunder och samarbetspartners skall uppleva att företagets hållbarhetsarbete bedrivs seriöst % av medarbetarna ska fortbildas inom hållbar företagsutveckling. 1.2 Samtliga medarbetare ska öka kompetensen gällande ISO , och systematiskt arbetsmiljöarbete. 1.3 Det skriftliga handledningsmaterialet ska förbättras 1.4 samtliga medarbetare ska öka kunskaperna om KRAV:s regler 1.5 Delta i minst en mässa för att exponera Miljöstegen och dess arbete. 2. Inköp och leverantörer Alla inköp skall utvärderas ur miljöhänseende, ekonomi och livslängd. 2.1 Datorer, kanoner etc som köps in ska vara miljömärkt 2.2 Investera i material i trädgården som omvandlar kväve från luft 3. Transporter Alla transporter och resor till, från och inom företaget skall utvärderas ur miljöhänseende och ekonomi. 3.1 Utsläpp från fossila bränslen från bil ska kompenseras med investering i utvecklingsprojekt i Afrika. 4. Energi Energianvändningen skall minimeras och 100 procent av elenergin skall vara vindkraftel. 5. Avfall Allt avfall ska tas omhand på ett miljöanpassat sätt 5.1 Hitta ytterligare förslag till avfallslösning till miljöutställningen

7 6. Miljörutiner och genomförda miljöförbättringar Miljöstegen började arbeta strukturerat med miljöfrågor vid företagsstarten hösten 2007 och har sedan dess uppnått följande: Dokumentation och miljörutiner Miljöledning och befintlig dokumentation Miljöutredning Miljöberättelse med miljöpolicy, miljömål och handlingsprogram Utbildningsplan för samtliga medarbetare Miljölagkravförteckning Inköpspolicy Resepolicy Genomförda miljöförbättringar 6.1 Kompetens Samtliga medarbetare deltar årligen i kompetenshöjande aktiviteter om minst 10h 6.2 Inköp Samtliga inköps föregås av utvärdering ur miljösynpunkt utifrån vår inköpspolicy för att prioritera miljökrav vid inköp. Samtliga städ- och hygienkemikalier är miljömärkta Livsmedel som köps in till utbildningar, möten och temakvällar är ekologiskt Alla handdukar och gardiner är miljömärkta Datorer och skärmar är TCO-märkta. Diskmaskin och skrivare är Svanen-märkta möbler och inventerier är till största delen begagnade, några möbler som är svanenmärkta. Två hyllor är nyinköpta och ej miljömärkta. Vid målning av lokalen har använts Svanen-märkt färg och kemikaliefri jordfärg Åskådliggjort en större mängd miljömärkta produkter i miljöutställningen, t.ex. möbler, textil, golvmaterial, färg, kontorsmaterial etc. 6.3 Transporter Har som policy att efterfråga miljöbil när vi hyr bil och åker taxi. Väljer tåg för resor inom Sverige och om så inte är möjligt kompenseras för dessa genom investering i reduktionsenheter. Väljer leverantörer i närområdet för att minimera transporter av varor.

8 6.4 Energi Valt att investera i 1 vindkraftsandel och resterande el är även den vindkraft och miljömärkt. Investerat i Svanenmärkt kopiator/skrivare och diskmaskin. Inventerat behovet av lågenergilampor och byter kontinuerligt ut när glödlampor går sönder. Har grenuttag vid samtliga arbetsplatser. Har påverkat hyresvärden att isolera fönstren i utbildningssalen. Armaturer i utbildningssalen är LED Åskådliggjort möjliga energibesparande åtgärder/produkter i miljöutställningen 6.5 Avfall Allt kontorspapper, glas, metall och kartong sorteras och lämnas till återvinning. Har avtal med renhållningsbolag som hämtar kontorspapper. Farligt avfall källsorteras Minskat kontorspappersavfallet och pappershanddukar 6.6 Klimatkompensation och investeringar i sociala projekt Reduktionsenheter i ett vindkraftprojekt i Indien, motsvarande 6,6 ton koldioxid Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP) Sveriges konferens i Stockholm >>>länk Menskoppar för kvinnor i Burkina Faso >>>länk Trädplantering i Burkina Faso >>>länk Investering i solceller i ett kvarter i Nakamtenga, Burkina Faso. Denna miljöberättelse är antagen av: Annika Johansson, ordförande Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

SABOs miljöberättelse 2014

SABOs miljöberättelse 2014 SABOs miljöberättelse 2014 SABO AB Besöksadress: Drottninggatan 29, 7 tr, 111 51 Stockholm Postadress: Box 474, 101 29 Stockholm Telefon: 08 406 55 00 Fax: 08 20 99 04 E-post: info@sabo.se Kontaktperson:

Läs mer

Miljöberättelse Hi3G Access AB

Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelsen är giltig under perioden 2013-04-01-2014-04-30 Innehåll Organisation och verksamhet Miljöpåverkan Miljömål 2013 Genomförda miljöförbättringar Nyckeltal Bilagor

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Miljöhandbok. Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM

Miljöhandbok. Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM Miljöhandbok Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM 17 Konsumentföreningen Stockholms Miljöpolicy Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsdemokratisk organisation med

Läs mer

Miljöutredning för Laxå kommun. Uppdaterad 2015-06-29

Miljöutredning för Laxå kommun. Uppdaterad 2015-06-29 Miljöutredning för Laxå kommun 2015 Uppdaterad 2015-06-29 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 GENOMFÖRANDE... 3 2. BESKRIVNING

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Vårt miljöarbete Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Ett -klart beslut. Miljöarbete en självklarhet för oss i Posten Att arbeta aktivt

Läs mer

Miljögruppen 2013-02-25

Miljögruppen 2013-02-25 Miljögruppen 2013-02-25 Sida 1 Miljöberättelse 2013 Vision, A-kassan Vision och Allt om jobbet Media AB Adress Tel E-post Webbplats Miljösamordnare Vision, Box 7825, 103 97 Stockholm A-kassan Vision, Box

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Dnr LD15/00576, LS 2015-06-01 11, LF 2015-06-15--16 16 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2014... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna... 6 Miljömålsarbete...

Läs mer

Miljöpolicy. Vi ska också, genom att vidga miljö- och hälsoarbetet, v erka för god hälsa och positiv livsmiljö i Jämtlands län.

Miljöpolicy. Vi ska också, genom att vidga miljö- och hälsoarbetet, v erka för god hälsa och positiv livsmiljö i Jämtlands län. Miljöbokslut 2001 Miljöpolicy Landstinget ska i den egna v erksamheten sträv a efter att välja rätt teknisk, ekonomisk och hälsobefrämjande lösning för största möjliga miljöhänsyn. Vi ska också, genom

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

Policy och riktlinjer för miljöarbetet inom SOS Barnbyar Sverige

Policy och riktlinjer för miljöarbetet inom SOS Barnbyar Sverige Policy och riktlinjer för miljöarbetet inom Sverige Innehåll 1. Avsiktsförklaring...1 1.1 Med sikte på en hållbar utveckling...2 1.2 Policy och principer...2 2. Organisationens miljöpåverkan...3 2.1 Fokusområden...3

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013-02-22 20120101-20121231 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/058648 Datum: 2013022 miljöledningsarbetet Arbetsförmedlingen

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer