M I L J Ö B O K S L U T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M I L J Ö B O K S L U T 2 0 0 8"

Transkript

1 M I L J Ö B O K S L U T F Ö R M U N K F O R S K O M M U N D A T U M

2 Bild på omslaget: Geijersallén M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n

3 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VARFÖR MILJÖBOKSLUT?... 2 MUNKFORS EKOKOMMUN OCH FAIRTRADE CITY... 3 AVFALL OCH ÅTERVINNING... 4 ENERGI OCH KLIMAT... 6 VATTEN NATURVÅRD KEMIKALIER MILJÖARBETE I FÖRVALTNINGARNA ALLMÄN MILJÖMEDVETENHET NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅLEN, GÅR DET ÅT RÄTT HÅLL?... 18

4 Sida 2 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n VARFÖR MILJÖBOKSLUT? Syftet med miljöbokslutet är att synliggöra miljöförhållanden i kommunen och beskriva miljöarbetet, ge underlag för uppföljning och utvärdering av planer, program, verksamhet och miljöpolicy samt vara underlag till nya lokala miljömål. Det finns en etisk dimension i att redovisa påverkan, tillstånd och åtgärder för miljön. Den ger en beskrivning av vårt förhållande till naturen. Människan är inte skild från naturen utan en del av den och hela vår existens är beroende av naturen. Vi talar allt mer ofta om det hållbara samhället ett samhälle som vi ska uppnå för att inte omöjliggöra för kommande generationer att leva ett gott liv. Arbetet i vår kommun fortgår med långsiktiga strategier som naturvårdsplan, klimatplan och lokala miljömål. Planerna är viktiga för att rätt prioriteringar görs för att uppnå det Hållbara Munkfors som är en del av kommunvisionen. Vi fortsätter vår ambition att lyfta fram etisk handel i vårt arbete som Fairtrade City. Närheten till naturen kommer att vara ett fortsatt starkt argument både för att leva i Munkfors och för att besöka bygden, denna närhet värnar vi genom att satsa på vandringsleder och närnatur. Avfallshanteringen har byggts upp under flera år och är nu väl fungerande med en tillgänglig återvinningscentral och det är med stor besvikelse vi konstaterar att centralt ansvariga för återvinningen istället för att ytterligare förbättra systemen, väljer att minska servicen genom borttagande av återvinningsstationer och fastighetsnära insamling som så förtjänstfullt utförts av IFK. Det är spännande att se att företagen enträget arbetar vidare med miljöfrågorna i certifieringar och diplomeringar och man kan vara stolt över kommunens företag även i detta sammanhang.. Klimatfrågan fortsätter att engagera och även om det i skrivandets stund är full vinter kan vi i vår omvärld se effekterna av ett förändrat klimat. Vår påverkan försöker vi hejda genom satsningar för minskad energiförbrukning och nu senast med antagande av riktlinjer för transporter och resor. Det är nu allas ansvar, både förtroendevalda och medarbetares att fortsätta hushålla med våra gemensamma resurser. Fairtrade City En kommun som engagerar sig för etisk konsumtion Héctor Vallejos Kommunstyrelsens ordförande

5 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n Sida 3 M U N KFORS E KOKOMMUN OCH FA IRT RADE CITY Munkfors kommun gick 1993 med i Det Naturliga Stegets ekokommunnätverk (KF ) övergick nätverket till Föreningen Sveriges Ekokommuner. Föreningens syfte är att arbeta för att de fyra systemvillkoren uppfylls i kommunen. Med hjälp av systemvillkoren uppnås en balans som tryggar kommande generationers livsvillkor och en hållbar utveckling. Villkoren uttrycks på följande sätt ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i naturen det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte systematiskt utarmas och trängas undan effektiv och rättvis resursomsättning Munkfors kommun ska som ekokommun: Vara ett föredöme för kommuninvånarna, det lokala näringslivet och andra kommuner, samt pådrivande i strävan mot ett långsiktigt hållbart samhälle Prioritera miljöarbete som en av de strategiskt viktigaste verksamheterna inom kommunen. Varje del av kommunens arbetsområden skall ta sitt ansvar för miljöfrågorna. Miljöhänsyn ska beaktas i varje beslut-på alla nivåer i organisationen, eftersom miljöarbetet angår alla och bygger på delaktighet. Ta sitt ansvar för att internationella, nationella och regionala miljömål uppfylls. D v s att minst uppfylla kraven i lagar och förordningar på miljöområdet, samt att sträva mot att de miljömål som sätts upp av olika myndigheter skall nås. Ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet. Årligen öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan. Ständigt utveckla och förbättra sin verksamhet så att den medför minimal påverkan på miljön och utnyttjar energi- och naturresurser på ett effektivt sätt så att förnybara resurser prioriteras. Samhällsplaneringen skall präglas av kretsloppsprincipens villkor. Kontinuerligt sprida och fördjupa kunskaperna om kretsloppsprincipen bland sina anställda, förtroendevalda, kunder och leverantörer. Det kommer att ske genom utbildning, information och miljökrav vid upphandling. Varje nämnd och styrelse ansvarar för att den egna verksamheten drivs efter kommunens miljöpolicy. Munkfors kommuns miljöpolicy antagen av kommunfullmäktige I november 2006 diplomerades Munkfors som Sveriges andra Fairtrade City, en kommun som engagerar sig för etisk konsumtion ett sätt att ta vårt globala ansvar och leva upp till effektiv och rättvis resursfördelning i världen. Återdiplomering gjordes under Systemvillkor 4 -effektiv och rättvis resursomsättning

6 Sida 4 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n AV FA L L OCH ÅTERV INNING Avfallshanteringen har inte genomgått någon större förändring under 2008 förutom att återvinningsstationen i Ransäter lades ner i januari. Därmed finns två återvinningsstationer i kommunen vilka drivs av Svensk tidnings och förpackningsinsamling. Dessutom finns återvinningscentralen där det förutom återvinningsmaterial också kan avlämnas grovavfall. Denna drivs på entreprenad av Munkfors Åkeri AB. Allt hushållsavfall från kommunen och även större delen av grov- och industriavfallet förbränns vid Karlskoga Energi AB efter omlastning i Hagfors. Vid återvinningscentralen delas numera också brännbart grovavfall från obrännbar deponirest. Totala mängden avfall(exklusive återvinningsmaterial) har ökat vilket kan vara en effekt av att det i Ransäter numera saknas återvinningsstation. En ökad mängd avfall som inte återvinns kan därmed bli en följd. Mängden hushållsavfall är relativt stabil över åren med en liten ökning till 221 kg/invånare år Motsvarande siffra i Forshaga var 242 kg och i Hagfors 195(2007), Sunne 216(2007) och Torsby 251 kg/invånare(2007). Endast ca 70 ton avfall går numera på deponi som obrännbart. k g/ i nv Olika avfallslag i kg/invånare över tid uppmättes volymerna av avfallet, det var då mycket stora mängder grovavfall vilket visar sig att de ligger helt utanför dagens kurva. Exempelvis var insamlad total mängd avfall över 800 kg/invånare Hushållsavfall Återvinning Total avfallsmängd Systemvillkor 2 --ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen

7 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n Sida 5 Mängden insamlat återvinningsmaterial i form av övriga förpackningar (plast och metall) är i nivå med grannkommunernas. Utvecklingen är inte längre positiv utan insamlingsresultaten är konstant. Under 2008 har en liten mängd glas redovisats, troligen fanns ett lager på återvinningscentralen vid årsskiftet. Insamlingen av allpapper och well från hushåll, företag och verksamheter håller emellertid en jämn och hög nivå. Den hushållsnära pappersinsamlingen Allp app er Övriga Förpackningar Totalt Glas Textil som utförs av IFK:s fotbollssektion är en viktig faktor för det goda insam- lingsresultatet, denna upphörde dock 31 december Övrigt avfall som hanteras separat när det kommer till återvinningscentralen, och på så sätt kan destrueras på ett miljöriktigt sätt eller återvinnas framgår av vidstående tabell. Nivåerna var de samma som tidigare år med undantag för trycimpregnerat material som ökade avsevärt samt farligt avfall som varierar över åren. Mängden insamlat farligt avfall har ökat medan elektronikavfallet minskat det senaste året. Det är mängden vitvaror och kylar/frysar som Minskat medan insamlingen av annan elektronik, glödlampor och liknande ökat. ton Återvinningscentralens mottagnings och mellanlagringsstation för farligt avfall är enbart avsedd för hushållen Avfallsslag Mängd Förändring Farligt avfall inkl. spillolja (hämtas för destruktion) metallskrot (pressas och hämtas för återvinning) Rent träavfall (körs till Hagfors för flisning) Tryckimpregnerat trä (körs till Hagfors för flisning) Vitvaror samt kyl och frys (hämtas för återvinning och destruktion av freon) Total elektronik (inkl. vitvaror och kyl/frys) 11,7 ton ton - 1,5 ton - 31 ton + 34 ton

8 Sida 6 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n E N ERGI OCH KLIMAT KOMMUNFÖRVALTNINGARNAS TOTALA ENERGIFÖRBRUKNING Nedan finns en sammanställning av kommunens energiförbrukning fördelad på olika energislag. Energisammanställningen omfattar enbart kommunens egen verksamhet. Energiåtgång i de lokaler som kommunen tillhandahåller industri och andra verksamheter och boende är därför inte medräknad. Totalt har energiåtgången minskat med ca 30 %, med anledning av både minskning av lokalytan och energiåtgärder. I beräkningen ska tas med att ytan de lokaler som kommunen har verksamhet i minskat med ca 15 % mellan 2000 och 2008 samt att vattenverken lagts ned. All el som kommunen förbrukat under året kommer från vatten- och vindkraft. Elen för vägbelysning har ökat men siffran är också säkrare än tidigare år. Energin till lokaler har minskat mellan året 2007 och 2008 medan Energislag Kvadratmeter lokalyta kwh resp m kwh resp m Minskning El lokaler El övriga anläggningar El vägbelysning Olja EO Fjärrvärme Pellets Bensin Diesel till bilar Diesel till arbetsfordon Privata bilar Totalt energin till transporter ökat. Sammantaget minskade energiförbrukningen med 237 MWh mellan 2007 och Diesel till bilar 1% Bensin 5% Pellets 5% Diesel till arbetsfordon 3% Privata bilar 1% fjärrvärme 34% el 51% Energislag använda inom Munkfors kommuns verksamheter 2008 olja 0% Systemvillkor 2 -ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i naturen

9 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n Sida 7 Fjärrvärme Munkfors Värmeverk AB ägs till 60 % av Munkfors kommun. Sedan vintern 1996 är produktionen huvudsakligen biobränslebaserad fjärrvärme. Under år 2008 var drygt 96 % av produktionen flisbaserad värme medan eldningsolja 1 stod för resten av den 46,4 GWh stora produktionen, vilket var den största andelen biobränsle över åren. Under 2007 har en(1) ny villaabonnent anslutits till fjärrvärmen. Större delen av askan från anläggningen används idag för sluttäckning av avfallsupplaget medan flygaskan som är en mindre del återtas av bränsleleverantören. På sikt bör askan nyttiggöras med en återföring till skogsmark. Lokaluppvärmning Under året var 92 % av lokalytan huvudsakligen biobränsleuppvärmda (beräknat på antalet kvadratmeter och undantaget anläggningar som reningsverk och pumpstationer). Under 2008 gjorde kommunen endast av med 700 liter EO1 för uppvärmning! Antalet kwh för uppvärmning och el som åtgår är något lägre än för Gruppb Sunnev. Tallbackskontoret Forsnässkolan Skolor och kontor Energiförbrukningen per kvadratmeter i lokaler varierar beroende på uppvärmningsform, utförande och omfattning av ventilation. De olika lokalernas energiförbrukning framgår av diagram. Trenden med en ökande elförbrukning i skolor och kontor tycks vara bruten och alla har minskat sin elförbrukning. Målsättningen bör vara att på sikt ska ingen lokal göra av med mer Tallåsgården Hagalundsskolan Sjukhuset Kommunkontoret Kommunförrådet Ransätersskolan Munkerudsskolan Skulpturhuset Uppvärmning/varmvatten Diagram: antalet kwh/m2 som åtgick i kommunens verksamhetslokaler under 2008 fördelat på el samt uppvärmning när denna består i annat än el. energi än 110 kwh/m2, som exempelvis Munkerudsskolan som är den nyaste av kommunens byggnader. Eftersom Forsnässkolan står för 35 % av kommunens lokalenergi samtidigt som energiåtgången är relativt hög per kvadratmeter finns en stor energibesparingspotential i en ombyggnad/renovering. El

10 Sida 8 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n Övriga lokaler och verksamheter Energiförbrukningen i övriga anläggningar har minskat kraftigt de senaste åren, mycket beroende på förnyelsen av pump- och tryckstegringsstationer samt ombyggnad av reningsverk. Gatubelysning Under 2008 åtgick för gatubelysning som Munkfors kommun ansvarar för ca 859 MWh. Detta är högre än tidigare år. Viss belysning har tillkommit, dels är redovisningen av förbukningen betydligt säkrare än tidigare år. Inga åtgärder har gjorts under året förutom dagligt underhåll. Resor och transporter i tjänsten Energin för transporter utgör ungefär 10 % av kommunens energianvändning. Inom kommunens förvaltningar användes 2008 sammanlagt liter bensin samt (7 983 till personbilar) liter diesel. Utöver detta kördes mil med egna bilar under året. Mängden inköpt bensin minskade jämfört med året innan. Dieselinköpen ökar eftersom ett medvetet val varit (sedan våren 2007) att gå över till drivmedelssnåla dieselbilar i bilpoolerna, dock ökade antalet mil med egen bil. Sammantaget ökade åtgången av energi för resor i arbetet till kwh/ årsarbetare från kwh Beräknat på antal mil med egen bil samt bensin/dieselförbrukningen så reste kommunens anställda en sträcka motsvarande 13 varv runt jorden med bil under året. Drivmedlen till personfordon har minskat med liter, statistik för samtliga fordons resesträcka har inte sammanställts. Redovisning av antalet kilometer resor i kollektiva transportmedel finns inte. Kostnaden för resor utöver dem med egen bil, och kommunala leasingbilar uppgick 2008 till kronor. Riktlinjer för inköp och val av resor antogs i Kommunfullmäktige under året. I denna sammanställning saknas inhyrda bussar, skolskjutsar, entreprenadmaskiner och liknande som kommunen köper in av andra företag men som rätteligen tillhör kommunens miljöbelastning. Miljöpåverkan från detta är möjligt att påverka vid upphandling av dessa tjänster. En sammanställning är i dagsläget emellertid svår att göra. k W h Energiåt gång per årsarbet are Energiåtgång för persontransporter per årsarbetare

11 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n Sida 9 KOMMUNFÖRVALTNINGARNAS KLIMATPÅVERKAN Kommunförvaltningarnas energianvändningen resulterar i en klimatpåverkan. Totalt bildas 212 ton fossil(2008) koldioxid, varav drygt tre fjärdedelar kommer från bränslen till fordon och arbetsmaskiner. Resterande är huvudsakligen från fjärrvärmens oljeeldning. Elen som förbrukas är koldioxid-neutral eftersom den är baserad på vatten- och vindkraft. Medräknat är inte heller resor i kollektiva transportmedel samt köpt verksamhet av olika slag. Di esel ti l l ar betsf or don 50 Diesel til l bi lar 21 Ol j a E O1 2 B ensi n 70 Fj är r vär me 44 Fördelning av fossil koldioxid baserat på olika källor totalt 212 ton 2008 ENERGIÅTGÅNG/ K LIMATPÅVERKAN I KOMMUNEN S OM GEOGRAF IS KT OMRÅDE Elåtgången i kommunen som helhet beskriver det besparings/ effektiviseringsarbete som sker bland industrier, verksamhe M W h ter och enskilda fastighetsägare och bostadsbolag. Många fastighetsägare ersätter oljeeldning med värmepumpar av olika slag, El-energi man sänker då den totala energiförbrukningen kraftigt men samtidigt ökar (MWh) elåtgången och importen av el från bl. a. kolkraftverk i exempelvis Danmark. Man måste i dessa sammanhang betona att det viktigaste arbetet inte alltid är konvertering utan besparing och effektivisering. Statistik över elförbrukningen i kommunen som helhet inhämtas från SCB och har sina begränsningar, den senaste statistiken är från Elenergi använd i hela kommunen som georafiskt område över tid. Eftersom klimatfrågan är en av de viktigaste miljöfrågorna är det angeläget att kommunen informerar sig om utvecklingen och verkar för att användningen av fossila bränslen minskar i kommunen. Därför inhämtas uppgifter om de totala oljeleveranserna till kommunen från SCB. Fördelningen sedan 1990 framgår av diagram på nästa sida. Som komplement har en kurva på årsmedeltemperaturen lagts in i diagrammet. I statistiken från SCB finns en fördröjning på ett år, senaste statistik är alltså från år Leveransen av eldningsolja till kommunen har minskat med ca 74 % under tiden efter en viss ökning Leveransen av fordonsbränslen har de senaste året varit relativt konstant medan fördelningen mellan bensin och diesel förändras nu kan man notera en minskande trend.

12 Sida 10 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n Leveranserna av de fossila bränslena återspeglas i ett utsläpp av koldioxid. De fossila bränslenas samlade koldioxidutsläpp redovisas av diagram. De nuvarande nationella miljökvalitetsmålen innebär att Sverige ska minska sina koldioxidutsläpp med minst 4 % t o m jämfört med år Sammantaget har koldioxidutsläppen minskat med 26 % mellan åren 1990 och m grader celcius Bensin Diesel EO1 EO 2-5 Årsmedeltemperatur Bensin- och dieselförbrukningen står nu för 89 % av koldioxid-utsläppen från oljeleveranserna till vår kommun. Den stora utmaningen framöver är alltså att minska utsläppen av koldioxid från transporter. Övergång till fordon med alternativa bränslen och bränslesnålare fordon är en åtgärd men ska vara kompletterad med åtgärder för att minska mängden transporter och bränsle. Detta kan ske genom bränslesnålare körning, ökad användning av kollektivtrafik och cykling och minskade transporter och resor genom användning av modern teknik. Eftersom mycket av bensinen köps av bilister som passerar Munkfors är vår rådighet över minskad åtgång begränsad i fortsättningen utan mer beroende av vad som händer med bensin/dieselpris, förnyelse av bilpark, varutransporter e.t.c. i landet som helhet. Oljeleveranser Källa: SCB Årsmedeltemperatur Munkfors Källa SMHI Ton Av statistik från 2007 vet vi att munkforsinvånarna har fler bilar än Värmländska genomsnittskommunen och kör ungefär 100 mil mer än länsinvånaren Total CO2 ton(exkl el) Linjär (Total CO2 ton(exkl el)) Oljeleveranserna omräknade till koldioxid

13 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n Sida 11 VATTEN DR ICKSVATTEN Under 2008 köptes kubikmeter dricksvatten av Hagfors vattenverk vilket är en ökning med 10 % jämfört med Vattenanvändningen påverkar både kemikalie- och energianvändning. Att minimera användningen av dricksvatten är därför en prioriterad fråga ur ett helhetsperspektiv. Användningen av dricksvatten fördelad på olika typer av användare framgår av nedanstående cirkeldiagram. Posten övriga omfattar bland annat de förbrukare där ingen mätning av förbrukad mängd sker, avgift tas ut för en schabloniserad förbrukning. Ej debiterat är vattenmängden som skiljer mellan av Hagfors köpt vattenmängd och den som debiterats kunder i Munkfors samt Forshaga kommun (vatten skickas vidare till konsumenter i norra delen av Forshaga kommun). Dvs vatten som försvinner ut ur ledningsnätet antingen genom läckage eller används vid anläggningar utan vattenmätare. Stora insatser har gjorts för att hitta läckage under de senaste åren och under de senaste två åren har det fått märkbar effekt. Under början av 2000-talet tillverkades mer än dubbelt så mycket vatten som såldes till konsument. Nu är läckaget ut ut ledningsnätet ca 33 %. Användningen är 49 m3/invånare (hushåll). AVLOPPSVATTEN Avloppsreningsverken i kommunen har under 2008 behandlat m3 avloppsvatten. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år men beror huvudsakligen på att verken byggts om och mätningarna nu är säkrare samt att Mjönäs avloppsvatten tas emot från Hagfors kommun. Även bräddningen från verket och nätet är numera mer noggrant registrerat och uppmätt. Genom sanering av föråldrat ledningsnät minskar inläckage av mark- och grundvatten i ledningsnätet, läckaget in i systemet är fortfarande mycket stort nämligen 49 %. Med det renade vattnet släpptes under året ut ca 3,5 ton biologiskt nedbrytbart organiskt material samt 2,3 ton fosfor. Avloppsslam kan vara ett mycket gott jordförbättringsmedel då det innehåller både fosfor och organiskt material. Vid kommunens avloppsreningsverk avvattnades under året 602,5 ton avloppsslam och transporterades till Sunne avloppsreningsverk för rötning. Den mängd fosfor som finns i slammet är ca kg per år. Detta motsvarar den genomsnittliga årliga fosforgivan på ca 100 ha jordbruksmark. Nu tas också slammets energiinehåll tillvara i Sunne. Övriga Ej debiterat 36% 7% Kommunf örvalt nin gar 6% Indust ri 7% Hushåll 44% Dricksvattnets fördelning till slutliga användare 2008

14 Sida 12 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n N ATURV ÅRD Naturen är en viktig faktor i kommunens attraktivitet både för kommuninvånare och besökare. I miljöbalken stadgas också klart att naturen har ett egenvärde och ska skyddas för sin egen skull. Strategiskt naturvårdsarbete har bedrivits bl.a. i form av kalkning under hela 90-talet och fram till nu. Under 2008 finns följande noterat från naturvårdsområdet: Ingen kalkning utfördes i enlighet med länsstyrelsen kalkningsplan Ytterligare biotopvårdande åtgärder genomfördes av Forshagaakademins elever nerströms Ransbergs Herrgård Floran i Munkfors kommun kom ut Kommunfullmäktige informerades om arbetet med naturvårdsplan och guidades i botaniskt intressanta områden av Gunnel Johansson och Erik Eriksson Ytterligare sand tillfördes den nya badstranden på Hästskoholmen Arbetet med att erbjuda en vandringsguide och kvalitetssäkrade vandringsleder fortsatte under året. Gunnel Johansson och Erik Eriksson vid presskonferens om Floran i Munkfors kommun

15 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n Sida 13 Totalt är i kommunen 20,6 ha mark skyddad, motsvarande 0,15 % av kommunens yta, vilket inte förändrats under året. SKOG Munkfors kommun äger som organisation 282,6 ha produktiv skogsmark. 2,6 % av denna skogsareal innehåller nyckelbiotoper som har skyddats genom biotopskydd. Av kommunens markinnehav är alltså totalt ca 4 % skyddat genom reservat och biotopskydd. Under året har sammanlagt ca 222 m3fub(fastkubikmeter under bark) avverkats på kommunens skogsinnehav, i enlighet med Grön skogsbruksplan för Munkfors kommuns skog. Det har sålts 271,3 kbm GROT och 4,7 ha mark har markberetts. Dessutom har nya skogsplantor planterats. FÖRSURNING OCH VATTENKVALITET Vattenkvalitén är god i kommunens sjöar. För planerad kalkning av kommunens sjöar finns en kalkningsplan för Värmlands län upprättad av Länsstyrelsen. De sjöar som därmed finns med i planen är Vågsjöarna och Ransjön. För kalkningen erhåller kommunen 85 % av kostnaden i statsbidrag. Sedan 2002 bedrivs kalkningen av Värmlands kalkningsförbund. Uppföljning av försurningen görs i de sjöar som finns med i kalkningsplanen två gånger per år. I Vågsjön som är en regional referenssjö görs provtagningar fyra gånger per år av Statens Lantbruksuniversitet. Kalkningsplanen har omarbetats under så att de småtjärnar som tidigare kalkats har undantagits från statsbidragsstödd kalkning. Systemvillkor 3 - det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte systematiskt utarmas och trängas undan

16 Sida 14 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n KEMIKALIER KEMIKALIEHANTERING Gräs i vägbeläggningen bekämpas med ättiksyra eller gasol som är relativt miljövänliga bekämpningssätt. I övrigt används inga kemiska bekämpningsmedel inom kommunens grönområdesskötsel. Kommunens freonanvändning har minskat och förändrats under de senaste åren. I kommunens kyl-/frys- och ventilationsanläggningar finns enbart tillåtna köldmedier. Ett aggregat i kommunkontorets ventilationssystem och ett i kylanläggningen i Sjukhemmets kök innehåller fortfarande ett köldmedium som ej får fyllas på efter den 31 december En konvertering behöver därmed göras till ett godkänt köldmedium i dessa aggregat. Övriga aggregat är numera konverterade till godkända köldmedier som vid läkage kan återfyllas. Kommunen köper stora mängder kemikalier för städning, vattenrening och underhåll av maskiner. Flertalet av städkemikalierna som används är miljömärkta/miljöanpassade. Genom nedläggning av vattenverket minskadeanvändningen av klor kraftigt. Klorhantering finns kvar vid kommunens simhall. UPPHANDLING 2002 antog kommunfullmäktige en inköps- och upphandlingspolicy. Av denna framgår att följande upphandlingsregler gäller i kommunen: kommunstyrelsen har det övergripande och samordnande ansvaret för att driva arbetet med miljöanpassning av all upphandling i Munkfors kommun vid varje upphandlingstillfälle skall bestämmas vilka miljökriterier som ska gälla vid upphandling leverantören ska så långt det är möjligt lämna en deklaration över varans respektive tjänstens miljöpåverkan leverantören bör redovisa företagets miljöpolicy och eventuell certifiering. Miljöaspekterna finns numera med som stående punkt på upphandlingsgruppens möten. Under 2006 utnämndes Munkfors kommun till den andra Fairtrade City i Sverige vilket innebär att man ska arbeta för etisk handel. Praktiskt kan det beskrivas som ett aktivt informationsarbete och en ökad konsumtion av produkter märkta med Rättvisemärkt. Upphandlingsreglementet ska uppdateras med regler för de etiska aspekterna. Fortsatt arbete sker inför en förnyad diplomering under Ungefär en tredjedel av kommunens kaffekonsumtion var KRAV och Rättvisemärkt, och detta var framförallt personalkaffe på olika arbetsplatser.

17 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n Sida 15 M I L J ÖARBETE I FÖRVALT N IN GARNA Följande åtgärder har förvaltningscheferna m.fl. meddelat att man gjort: Miljö- och byggförvaltningen Miljödiplomeringen har hållits för sjätte året i rad. 13 företag/verksamheter återdiplomerades vilket är ett minskat antal från föregående år. Av de sju företag som inte återdiplomerats har flertalet gjort åtgärder men inte hunnit med den obligatoriska redovisningen. Munkfors miljöpris utdelades till Geijerskolan för bl.a. sina åtgärder för minskad energiförbrukning och biotopskydd. Kommunstyrelsen med tekniska Fortsatt fokus på transportfrågorna, riktlinjer för resor och transporter i tjänsten har beslutats av Kommunfullmäktige, två cyklar varav en elcykel har inköpts till kommunkontoret och nya bilar är miljöfordon. Kommunledningskontorets julklapp var ekologiska produkter från Torfolks gård. Lokalvården och fastighetsskötseln har tillsammans tittat på filmen En obekväm sanning. En miljöalmanacka har återigen tagits fram tillsammans med Sunne, Torsby och Hagfors kommuner. Kultur- och utbildningsnämnden Vi källsorterar på Forsnässkolan, Tallåsgården, Munkerudsskolan, Ransätersskolan och hemma hos vår enda dagbarnvårdare. Lampor byts mot lågenergilampor kontinuerligt. Grön flagg hos förskolan i Ransäter. Ökad andel Rättvisemärkt (Fair Trade) kaffe (överallt utom i köket) Vår förvaltning har köpt julklappar från Torfolk, kravmärkt. Städschema för barnen på Forsnässkolan där de får ta bort klotter och annan nedskräpning. Många av vår personal som deltog i stegtävlingen med Trappa ställde bilen hemma och gick till jobbet. Några fortsätter med det. Inköp av ekologisk mjölk till barnen i förskolan och skolan. Grönsaker från Torfolk i mån av tillgång. Till skolan har handlats ekologiskt för ca kronor eller knappt 10 % av matbudgeten. Övrigt Av inköpta livsmedel (baserat på livsmedelskostnaden) till skola var 10 procent ekologiskt producerat, den positiva trenden från år 2006/7 kvarstår (0,3 % 2006). All drickmjölk i skolorna är sedan hösten 2007 KRAV-märkt.

18 Sida 16 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n A L L MÄN MILJÖMEDVETENHET Att beskriva invånares och verksamhetsutövares miljömedvetenhet är inte enkelt. För att på något sätt kunna beskriva den kan vissa nyckeltal ändå följas upp årligen. Ett mått är andelen hushåll som väljer förlängt sophämtningsintervall/komposterar vilket under 2008 var 12 procent av abonnemangen, vilket innebär en marginell ökning jämfört med tidigare år. Ett annat sätt är att följa upp mängden försålda ekologiska varor. Material har därför inhämtats om de två varugrupperna konsumtionsmjölk och kaffe. Inkommet material visar att knappt 5 % av den försålda mängden mjölk och kaffe är KRAV-märkt. Av kaffet är drygt 3 % dessutom Rättvisemärkt. Företagens miljömedvetenhet kan beskrivas genom hur många företag som har ett miljöledningssystem. Sådana finns av olika slag varav ISO och Emas är de mest kända. Miljöledning kan också bedrivas på ett enklare sätt vilket de miljödiplomerade företagen gör. Idag är fyra företag i Munkfors ISO certifierade (www.certifiering.nu) och 13 företag/verksamheter återdiplomerades i Företagscentrums regi. Några av de företagare som återdiplomerades 2008/9.

19 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n Sida 17 N AT I ONELLA M I L J ÖKVA L I T ETSMÅLEN GÅR DET ÅT R ÄTT HÅLL? Frisk luft Grundvatten av god kvalitet Allt fler fastighetsägare övergår till att elda med pelletsbrännare, använda fjärrvärme eller komplettera sin panna med ackumulatortank. Bidrag för fortsatta sådana satsningar skulle behövas. Luftmiljön påverkas också positivt lokalt av att man installerar värmepumpar. Levande sjöar och vattendrag Kalkning sker regelbundet av flera sjöar i kommunen. Ett antal naturvårdsprojekt har startats för att öka kunskapen om naturen, öka nyttjandet av vandringsleder etc. Arbetet med en naturvårdsplan pågår. Ingen speciell påverkan på grundvatten sker i kommunens verksamhet. Inga åtgärder har vidtagits mot gamla deponier och liknande. Avfallsupplaget har lagts ner och sluttäckning pågår för att minimera utlakningen av farliga ämnen till grundvatten. Myllrande våtmarker Inget arbete sker för att öka våtmarkernas ekologiska status. Ingen negativ åtgärd har vidtagits heller. Aktuell inventering saknas. Arbetet med en naturvårdsplan pågår. Ingen övergödning Bara naturlig försurning Avloppsreningsverkets slam kommer att kunna återföras i kretsloppet då det nu tas omhand i Sunnes rötningsanläggning. Enskilda avlopp i kommunen är överlag av dålig kvalitet. Kommunens utsläpp av försurande ämnen minskar med minskad oljeeldning. Motverkas dock av generellt ökade transporter. Arbetet med en naturvårdsplan pågår. Levande skogar En grön skogsbruksplan finns. Alla nyckelbiotoper på kommunal mark kommer att tas omhand för bevarande. Biotopskydd finns för de viktigaste.. Arbetet med en naturvårdsplan pågår. Ett rikt odlingslandskap Kommunen påverkar detta mål endast marginellt. Genom inköp av ekologiskt odlade produkter bidrar man till ökad ekologisk odling. Inköpen av ekologiska livsmedel till kommunal verksamhet har minskat, invånarnas inköp har ökat. Arbetet med en naturvårdsplan pågår.

20 Sida 18 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n God bebyggd miljö Kommunen har bidragit till minskade utsläpp från oljepannor genom utbyggnad av fjärrvärme. Inlämningen av farligt avfall för destruktion är god. Cykelleden Klarälvsbanan möjliggör cykelpendling på ett trafiksäkert sätt. Ytterligare kan göra för kulturvärdena, trafik, gång- och cykelbanor m m. Giftfri miljö Samordningen av inköp har förbättrats, inköparna har utbildats. Lokalt odlade ekologiska grönsaker används till viss del i kommunens kostverksamhet och ekologisk mjölk köps in till skolmaten. Ett rikt växt- och djurliv Arbetet med en naturvårdsplan pågår. På sikt kommer denna att ge upphov till förbättringar på området. Information och kunskap ökar genom de naturvårdsprojekt som kommunen bedriver. Skyddande ozonskikt Utbyte har skett av flertalet skadliga freoner i anläggningar som drivs av kommunen och andra verksamheter i kommunen. Begränsad klimatpåverkan Stor andel av kommunens lokalyta värms med biobränslebaserad fjärrvärme. Antalet enskilda som konverterar från oljeeldning ökar. Arbete för att minska drivmedelsanvändningen pågår. Kommunens el kommer från vind och vatten vilket är klimatneutralt.

21 M i l j ö b o k s l u t M u n k f o r s K o m m u n

22 Miljöbokslut 2008 Munkfors Kommun Box Munkfors Tfn:

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Antagen av kommunfullmäktige Datum: 2011-06-21 ver.1.4 1 BESLUTSDEL 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Utgångspunkter för Energi- och klimatplanen...3 1.3 Organisation av

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2011... 1 Förvaltningsvisa miljömål... 15

Läs mer

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9 MILJÖSIDOR De flesta av oss har insett att vi måste göra något åt de miljöproblem vi har idag. Din insats för miljön är en förutsättning för att problem i vår kommun, Småland, Sverige och i hela världen

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Miljöredovisning 2008 Härryda kommun

Miljöredovisning 2008 Härryda kommun Miljöredovisning 28 Härryda kommun 29-4-9 Miljösamordningen Miljöredovisning Härryda kommun 28 1 Innehåll FÖRORD... 2 MILJÖREDOVISNING 28 I KORTHET... 3 INLEDNING... 5 NÅGOT FRÅN VÅR OMVÄRLD... 6 RESULTAT

Läs mer

Miljöutredning för Laxå kommun. Uppdaterad 2015-06-29

Miljöutredning för Laxå kommun. Uppdaterad 2015-06-29 Miljöutredning för Laxå kommun 2015 Uppdaterad 2015-06-29 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 GENOMFÖRANDE... 3 2. BESKRIVNING

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Miljö- redovisning 2012

Miljö- redovisning 2012 Miljö- redovisning 2012 Miljöredovisningen för 2012 har tagits fram av Sektorn för samhällsbyggnad i Härryda kommun. Miljösamordnare Karin Meyer är ansvarig. Sammanställningen har skett med hjälp av Anne

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Miljöredovisning 2011 Östersunds kommun INLEDNING...3 Inriktningsmål...3 Goda exempel...4 Uppföljning av miljömålen...4 KOMMUNENS MILJÖMÅL OCH RESULTAT...5 Luft och klimat...5 Energi...16 Miljön i Östersund...20

Läs mer

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014 Inledning Innehåll A Inledning... 1 A.1 Klimatutmaningen... 1 A.2 En strategi för klimatet... 1 B el... 2 B.1 Nordanstig, en kommun med karaktär... 2 B.2 Övergripande energibalans och klimatpåverkan för

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING 4 1.1 Vad säger lagen? 4 1.2 Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Ödeshögs kommun ENERGI- OCH KLIMATPLAN

Ödeshögs kommun ENERGI- OCH KLIMATPLAN 1(52) Ödeshögs kommun ENERGI- OCH KLIMATPLAN Arbetsversion 2012-01-17 Till KS 2012-01-25 2 (52) Visionen och energiplanen HÅLLBAR POSITIV EKONOMISK UTVECKLING Arbeta för ett attraktivare Ödeshög som ger

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-25 Kf 9/2008 Omslagsfoto av Karin Carlsson. Bilden är tagen i juli 2007 och visar Bruksfallet i Svartån. Efter en sommar med

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN

HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2005 års Miljöpristagare Till en verksamhet inom kommunens förvaltningar och bolag som under det gångna året bedrivit ett förtjänstfullt och engagerat miljöarbete.

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer