1996 års miljöredovisning från AB Beg. Bildelar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1996 års miljöredovisning från AB Beg. Bildelar"

Transkript

1 1996 års miljöredovisning från AB Beg. Bildelar

2

3 VD har ordet AB Begagnade Bildelars affärsidé är återanvändning och materialåtervinning från både krockskadade och uttjänta bilar. När vi säljer en begagnad reservdel innebär det att en reservdel mindre behöver nytillverkas, vilket innebär att resurser sparas. Vår verksamhet ingår som en mycket viktig del i ett kretslopp, där det gäller att återanvända och återvinna så långt det är möjligt för att inte jordens resurser ska ta slut. Vi vet att omvärlden har intresse av att vi arbetar på ett bra sätt med miljöfrågor. Vi har därför valt att införa ett miljöledningssystem och att miljöcertifera vårt företag. För att kunna ligga steget före och för att kunna ha god framförhållning vid investeringar satsar vi på att arbeta med miljöfrågor enligt ISO och EMAS. Vi är övertygade om att vi har slagit in på rätt väg. I denna vår första miljöredovisning berättar vi om vårt företag och hur det påverkar miljön. Vi redovisar också hur miljöpåverkan kan minska och att vi redan har vidtagit åtgärder i det syftet. Om Du vill veta mer om vårt miljöarbete eller undrar över något i miljöredovisningen, ring oss på telefon och prata med vår miljösamordnare Lotta Nordenhed. Monica Adolfson VD, AB Begagnade Bildelar 3

4 Miljöstyrningssystemet Vad är ett miljöstyrningssystem? Ett miljöstyrningssystem är ett verktyg som används för att få en överblick över verksamhetens miljöpåverkan och för att kontrollera hur miljöpåverkan hela tiden kan minskas. Miljöstyrningssystemet är också ett hjälpmedel för att genomföra företagets miljöpolicy. Miljöstyrning för oss är en metod att systematiskt gå igenom varje del av verksamheten från kontor till verkstad och från inköp till utleverans. Minst en gång per år gör ett oberoende kontrollorgan en genomgång av företagets miljöarbete. Vi är certfierade enligt ISO och registrerade enligt EMAS. AB Begagnade Bildelar har valt att följa ISO i uppbyggnaden av systemet, med tillägg för EMAS. I april 1996 inleddes arbetet. Ett samarbete med bland andra länsstyrelsen och ALMI. Syftet med miljöstyrningssystem för AB Begagnade Bildelar är att: Minska verksamhetens miljöbelastning Informera berörda intressenter om miljöarbetet i verksamheten,t.ex.kunder, leverantörer, egen personal och myndigheter. Dokumentera ansvarsfördelningen rörande miljöfrågor. Dokumentera rutiner för kontroll av verksamhetens miljöpåverkan. AB BEG. Miljöle han MILJÖLEDNINGSSYSTEM Vad är ISO 14001? ISO är internationella standardiseringskommisionens standard för miljöledningssystem. ISO består av 18 element och 52 "skall" satser. Miljöpolicyn är det centralt styrande dokumentet. ISO syftar till kontinuerlig miljöförbättring. 4

5 Vad är EMAS? EMAS betyder Eco Management and Audit Scheme och är EUs system för miljöstyrning och miljörevision. Miljöstyrningssystemet BILDELAR dnings dbok ENLIGT SS-EN ISO AB BEG. BILDELAR AB Begagnade Bildelar har deltagit i ALMI-koncernens Miljö 4-projekt vid införandet av miljöledningssystem i företaget. Samtidigt har vi även deltagit i EU-kommissionens p r o j e k t Euromanagement Environment, som haft som syfte att driva på arbetet med att införa miljöstyrningssystem i mindre och medelstora företag. ALMI-koncernen har varit en av de organisationer i Sverige som fungerat som stöd för de företag som varit intresserade att delta i EU:s projekt. Genomförande av miljöutredning och fastställande av miljöpolicy var de första stegen på vägen mot ett fungerande miljöledningssystem. Stor vikt har sedan lagts vid att medvetandegöra miljöpolicyn för alla på företaget. Information om policyn har bl a spritts vid utbildningen i miljöfrågor som alla på företaget deltagit i. Utbildningen har varit viktig för förståelsen för miljöarbetet vid det egna företaget, men också för miljöfrågor i övrigt i samhället. Miljömål och miljöprogram har utarbetats, varefter alla miljöarbetsuppgifter delegerats till berörda personer i företaget. En miljöhandbok har upprättats som innehåller arbetsinstruktioner för allt miljöarbete i företaget, men också rutiner för regelbunda miljörevisioner och företagsledningens genomgång av miljöarbetet. Certifiering enligt ISO samt registrering enligt EMAS genomfördes hösten

6 Vår verksamhet AB Begagnade Bildelar köper in och demonterar bilar. Vår affärsidé är återanvändning och återvinning av bildelar. Miljöfarligt innehåll tas om hand och användbara bildelar kommer åter till nytta. Företaget startades 1934 i Linköping som ett familjeföretag. Företaget finns idag i Råbergaområdet, Linköping, och låg tidigare på två olika adresser i Linköpings centrum. Verksamhetens närmaste granne är industriverksamheten SAAB. Sedan 1947 drivs företaget som aktiebolag. Företaget har idag 8 anställda. Omsättning var i Linköping 6,1 MKr under Företagets processer och produkter Företaget bedriver verksamhet i både Linköping och Norrköping. Krockskadade bilar från försäkringsbolag samt uttjänta bilar demonteras demonterades 868 bilar i Linköping. Begagnade reservdelar säljs över disk men skickas även över hela landet. Vid ankomsten till företaget upprättas en demonteringslista över den uttjänta eller krockskadade bilen. Där anges vilka delar och komponenter som är aktuella att demontera från den inkomna bilen. Demonteringslistan upprättas för varje enskild bil med utgångspunkt från bilmärke och årsmodell. Miljösanering Demonteringen inleds med en miljösanering, då bilen töms på AC-kylmedel, motor- och växellådsolja, bakaxelolja, bromsvätska, kylarvätska, spolarvätska och bensin eller diesel. Kvicksilverbrytare, blyvikter, oljefilter och batterier plockas bort. 6

7 Efter miljösaneringen demonteras de komponenter från bilen som kan säljas som reservdelar. Reservdelarna lagras på särskilda lagerplatser. av demonterade komponenter som reservdelar och i andra hand genom återvinning av demonterat material. Utveckling av möjligheterna att återta energi- Demonterade bilar pressas innehållet i bilkomponenter pågår också. Demonterade bilar pressas i egen eldriven press, alternativt i en inhyrd extern press. Genom att införa miljöstyrningssystem i De pressade bilarna fraktas sedan till vår verksamhet kommer vi att på ett systematiskt sätt kunna arbeta med miljö- Gotthards eller Stena Bilfragmentering för fragmentering (sönderdelning). frågor och ständigt följa utvecklingen Gotthards och Stena Bilfragmentering inom branschen. Vi kan snabbt ta till oss sorterar skrotet i olika metaller som sedan återanvänds vid tillverkning av nya larna som kan återanvändas eller åter- information om vilka komponenter i bi- produkter. vinnas eller som skall ingå i miljösanering av bilen och vi kan snabbt ta till oss ny Utvecklingen inom branschen teknik som gör det lättare att demontera Inom bildemonteringsbranschen sker en olika komponenter. ständig utveckling av metoder och verktyg som ska förbättra demonteringen av skrotade bilar. Målet är i första hand att minska mängden material från bilarna som måste deponeras genom försäljning 7

8 Miljöutredning Miljöarbetet har inletts med en De äldre bilarna är ofta svårare att demontera och det är svårare att få avsätt- miljöutredning Arbetet med att införa ett miljöstyrningssystem vid AB Begagnade Bildelar påbör- dessa. ning för material och komponenter i jades i april En miljösamordnare vid företaget utsågs, som tillsammans För den plats där företaget bedriver med en utomstående miljökonsult har sin verksamhet är den mest betydande drivit arbetet. Det första som gjordes var miljöaspekten att alla miljöfarliga vätskor en miljöutredning, som blev färdig i september Miljöutredningen visar vil- bilen före pressning och fragmentering, och komponenter töms och plockas ur ken miljöpåverkan företagets verksamhet för att förhindra spridning till har på omgivningen. omgivningen. Det är också viktigt att de miljöfarliga komponenterna lagras på ett Påverkan på bl a luft och vatten, bullerfrågor, avfalls- och kemikaliefrågor har läckage av miljöfarliga ämnen till den bra sätt, så att det inte kan ske några kartlagts. Miljöutredningen har visat var yttre miljön. Att beskriva och kvantifiera det är viktigt att sätta in arbetsinsatser och miljöpåverkan på platsen har visat sig vara den har därför fått styra vårt miljöarbete. svårt. Påverkansgraden beror till stor del på innehållet i de bilar som demonteras Bra demontering viktigast för miljön och det innehållet varierar i sin tur bl a Miljöutredningen har visat att det är beroende på andelen äldre och nya bilar mycket viktigt att demonteringen av bilen är väl genomtänkt. Om demonter- som kommer in till företaget. ingen inte görs ordentligt, kan användbara delar och komponenter gå förlorade. avloppsnätet utan använder oss av en Vi är ej anslutna till det kommunala De kommer då att hamna på soptippen septisk tank. Avloppet i verkstaden i stället för att återanvändas och bli en leds via oljeavskiljare till en separat del av kretsloppet. Det här är den mest tank. Miljöpåverkan orsakad av resursförbrukning av t ex transporter, betydande miljöaspekten för företaget sett i ett globalt miljöperspektiv. elektricitet,olja och vatten, är till skillnad från många andra verksamheter mycket Bilar av senare årsmodeller är bättre begränsad. Fristående bärgningsföretag anpassade för att återvinning och återanvändning av demonterade komponen- företaget sker transporter med anlitas för intransport av bilar. Inom ter ska kunna ske, medan äldre bilar dieseldriven truck samt eltruck. tillverkats utan någon sådan tanke. 8 Interntransporterna är små.

9 Vårt miljöarbete Miljöarbetet har givit resultat Sedan företaget påbörjade sitt miljöarbete har aktiviteter genomförts för att uppfylla uppsatta miljömål. Nedan redovisas utfallet av utförda miljöåtgärder fram till och med den 30 juni Mål 1 Förbättrad teknik har införts för tömning av broms- och spolarvätska, som gör det enklare att tömma vätskesystemen och medför att tömningen blir mer fullständig. Införande av ny teknik som gör det enklare att tömma bilarna även på spillolja och bensin/diesel har införts. Mål 2 Rutin för att samla upp och omhänderta oljeförorenade sågspån (absorbtionsmedel) har införts. Mål 3 Demonteringslistorna och demonterings instruktionerna har förbättrats. Det vill säga att de innehåller de idag kända komponenter/vätskor som ska ingå i en miljösanering eller som kan återförsäljas eller återvinnas. Mål 5 Skriftliga arbetsinstruktioner har införts där miljön kan påverkas om instruktionen ej följs. Meddelat miljöbeslut uppfylls Företagets verksamhet klassificeras som en så kallad anmälningspliktig anläggning enligt Miljöskyddsförordningen. Detta innebär att en anmälan om verksamheten måste inges till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Företaget fick efter att ha gett in sin anmälan ett beslut, med vissa råd om hur verksamheten ska bedrivas. Företaget uppfyller samtliga lämnade råd. Miljöarbetet fortsätter Företaget kommer att fortsätta sitt miljöarbete för att uppfylla resterande delmål under 1997 och Nya mål kommer att framtas för att miljöarbetet hela tiden ska förbättras och miljöpåverkan minskas. Mer information om det fortsatta miljöarbetet ges i nästa miljöredovisning som kommer att ges ut under september Mål 4 Pappersåtervinning för kontorsdelen har införts. 9

10 Miljöpolicy Allmänt om miljöpolicyn Miljöpolicyn är det centralt styrande dokumentet i AB Begagnade Bildelars miljöstyrningssystem. Policyn gäller hela företaget och alla anställda. Miljöhänsyn skall vara en del av den dagliga verksamheten. Policyn skall förverkligas genom AB Begagnade Bildelars miljöstyrningssystem. Kommunikation av miljöpolicyn Denna miljöpolicy revideras varje år. Den finns tillgänglig för våra leverantörer, kunder och allmänheten. De mål som slås fast i denna policy beskrivs i miljömålen och miljöprogrammet som genomförs i vår verksamhet. 10

11 Miljöpolicy Vår affärsidé är återanvändning och återvinning av bildelar. Vi skall sträva efter att bilen i första hand återanvänds som reservdelar, i andra hand finna metoder och system för att öka återvinningen. På detta sätt ska avfallsmängderna bli så små som möjligt. Vår demontering av bilar skall vara genomtänkt och utarbetad för att undvika onödig miljöpåverkan. Vi skall arbeta enligt metoder där lägsta kravet är att vi följer lagar och regler. Vi skall jobba för att ständigt minska vår miljöpåverkan. I vårt arbete ställer vi upp miljömål. Målen förfinas allt eftersom erfarenheter vinns. Våra anställda utbildas och deltar i utvecklingen av vårt miljöledningssystem. Vi skall öppet redovisa miljöfakta. 11

12 Miljömål Med utgångspunkt från de mest betydande miljöaspekterna har vi formulerat miljömål som syftar till att minska påverkan på miljön. För att kunna uppfylla miljömålen har vi ett miljöprogram, som består av målen med olika delmål, som vart och ett måste uppfyllas. Minska den ofullständiga demonteringen av avfall och restprodukter. Vid demontering av bilar är det viktigt att de delar av bilen som har negativ påverkan på miljön plockas bort och tas omhand på rätt sätt innan pressning sker. Förbättra lagringen av restprodukter. De restprodukter som plockas ur bilen måste lagras under tak så att regnvatten inte kan föra med sig föroreningar till marken. Förbättra lagringen av avfall. Förbättra arbetet vid bilpressningen. Vid pressningen är det viktigt att se till att delar från bilen inte kastas omkring eller att miljöfarliga vätskor som inte helt kunnat tömmas ur bilen droppar ned på marken. Genom att marken inte nås av bildelar eller vätskor från bilen minskar påverkan på mark. Minska volymen oljebemängt vatten. Vi har sluten tank för brunnarna i verkstaden. Genom att minska volymen oljebemängt vatten erhålls också mindre volym vatten att omhänderta som farligt avfall. Vilket minskar kostnaderna. Kontrollera containrars täthet I containrar förvaras bl a batterier. Det är viktigt att containrarna är täta så att läckage inte når marken. Spilloljetanken måste vara invallad, så att läckage från tanken inte kan nå marken. Rutinerna för uppsamlande av oljeförorenat spån (absorbtionsmedel) måste förbättras så att marken inte förorenas. Förbättra demonteringslistor Genom att förbättra demonteringslistorna kan alla de komponenter som det är möjligt att återanvända/återvinna demonteras ur bilarna. Eventuell förekomst av kvicksilverkomponenter kontrolleras och plockas ur. 12

13 Miljöprogram Miljöförbättrande aktivitet. Ska vara genomfört Öka mängden demonterade kvicksilverkomponenter. Mars 1998 Bevaka information om elkomponenters PCB-innehåll. Mars 1998 Förbättra tömningen av spillolja ur bilarna. Mars 1998 Förbättra tömningen av kylarvätska ur bilarna. Mars 1998 Bevaka information om återvinning av plaster. Januari 1998 Förbättra lagringen av kylare. December 1997 Förbättra lagringen av motorer och växellådor. Mars 1998 Valla in spilloljetanken. September 1997 Omgående inskrivning av anländande bil och upprättande av demonteringslista. Juli 1997 Minska kringkast av fragment vid pressningen. Maj 1998 Minska volymen oljebemängt vatten från verkstaden. Juni 1998 Kontrollera containers täthet. Mars

14 14

15 Tabeller Mängd uppkommet farligt avfall & avfall Farligt avfall 1996 Bilbatterier Blyvikter Bromsvätska Glykolhaltig kylarvätska 8 ton 200 kg 30 liter 800 liter Kvicksilver * Köldmedier från bilarnas ACanläggningar, R12 Oljefilter 3.6 kg 150 kg Oljehaltigt vatten 4.5 m 3 Spillolja 3 m 3 Avfall Däck 4.5 ton Septisk tank 96 m 3 Soptunna 500 kg * insamling pågår, ännu ej levererat. Anmärkning: Små avfallsmängder är inte alltid positivt. Exempelvis är det bättre ju mer spillolja vi kan samla in ur bilen innan den pressas. Resursförbrukning Typ av resurs / råvara Förbrukad mängd 1996 Diesel Class 1 Blank/DBI 2.8 m 3 El Eldningsolja 1 Färgad/D10F3 107 MWh 7.7 m 3 Färskvatten 80 m 3 15

16 MÅRTEN Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. AB BEG. BILDELAR Ensbovägen, Box 159, Linköping, Telefon , Telefax Miljöansvarig: Lotta Nordenhed

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljöredovisning 2007

Miljöredovisning 2007 Miljöredovisning 27 S-223 Innehållsförteckning Ordlista 2 VD har ordet 3 Presentation av Milko 4 Flöden i Milko 6 Ekologiska produkter 7 Vision, affärsidé, miljöpolicy 7 Reportage ekologisk produktion

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk

Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk Undertitel Caroline Eliasson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet 1 Miljöutredning och

Läs mer

Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun

Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Miljöutredning för Vuxenutbildningen i Lysekils kommun Madelene Hallberg Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

Varför miljöcertifiera företag?

Varför miljöcertifiera företag? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anneli Johansson & Vlora Uka Varför miljöcertifiera företag? Företagsekonomi C-uppsats Termin: Ht 2008 Handledare: Tommy Bood Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 Sysavs kretsloppsplan för perioden 2011-2015 visar vägen för avfallshanteringen inom Sysavregionen under de närmaste åren. Inriktning och mål i planen har tagits fram

Läs mer

Elmia Miljöinformation

Elmia Miljöinformation Elmia Miljöinformation Så tänker vi! - Elmia och miljön Miljöarbetet har i många år varit en naturlig del av vår vardag. Vi på Elmia ser miljöfrågorna som avgörande för vår framtid som mötesplats och samtliga

Läs mer

Miljöpolicy. Vi ska också, genom att vidga miljö- och hälsoarbetet, v erka för god hälsa och positiv livsmiljö i Jämtlands län.

Miljöpolicy. Vi ska också, genom att vidga miljö- och hälsoarbetet, v erka för god hälsa och positiv livsmiljö i Jämtlands län. Miljöbokslut 2001 Miljöpolicy Landstinget ska i den egna v erksamheten sträv a efter att välja rätt teknisk, ekonomisk och hälsobefrämjande lösning för största möjliga miljöhänsyn. Vi ska också, genom

Läs mer

Miljöredovisning. Vattenfall Vattenkraft 2014

Miljöredovisning. Vattenfall Vattenkraft 2014 Miljöredovisning Vattenfall Vattenkraft 2014 Innehåll 03 Samling kring vattenkraften Christer Ljunggren 04 Om Vattenfall Vattenkraft 06 Miljöåret 2014 08 Förbättringar och innovation inom Vattenkraft Intervju

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Elmia Miljöinformation

Elmia Miljöinformation Elmia Miljöinformation Så tänker vi! - Elmia och miljön Miljöarbetet har i många år varit en naturlig del av vår vardag. Vi på Elmia ser miljöfrågorna som avgörande för vår framtid som mötesplats och samtliga

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

Miljö som konkurrensmedel

Miljö som konkurrensmedel 2003:055 SHU EXAMENSARBETE Miljö som konkurrensmedel Intervjuer med fem småföretag och två revisorer CHARLOTTA HOFVERBERG JESSICA OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Bilavfettning - dags att välja grönt

Bilavfettning - dags att välja grönt Bilavfettning - dags att välja grönt Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2010:13 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet

Läs mer

Avfallsplan för Huddinge kommun

Avfallsplan för Huddinge kommun 1 Avfallsplan för Huddinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-16 2 Avfallsplan Sida 1 Vision 3 2 Avgränsningar och styrmedel 4 2.1 Lagar 4 2.1.1 Gällande renhållningslagstiftning 4 2.1.2 Nationella

Läs mer

MILJÖREDOVISNING SCANIA 1998

MILJÖREDOVISNING SCANIA 1998 MILJÖREDOVISNING SCANIA 1998 INNEHÅLL Verkställande direktörens kommentar 1 Scania idag 2 Transportsektorn och omvärlden 4 Scanias miljöarbete 6 Forskning och utveckling för framtiden 10 Scanias lastbilar

Läs mer