Miljöplan för. Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöplan för. Reviderad 18.02.2015"

Transkript

1 Miljöplanen har tagits fram och reviderats i samarbete med: Miljöplan för Reviderad Innehåll: Om Golfklubben Anläggning Skötsel Övrigt Miljövision & Miljöpolicy Nulägesanalys Åtgärdssammanfattning/analys Framtida/pågående miljöarbete

2 Allmänt om Golfklubben: Ronneby Golfklubb stiftades den 26 maj I oktober månad 1965 så öppnades banan för spel på 7 hål. I juli 1966 så fick banan 9 hål fick banan 18 hål och nuvarande bansträckning fick klubben Svenska Golfförbundets miljödiplom. År 2004 så erhöll klubben Ronneby Kommuns miljöpris. Banan ligger i anslutning till Brunnsskogen som är ett kommunalt reservat. Verksamhetsbeskrivning: Ronneby GK är en ideell förening och har i oktober 2014 ca 800 aktiva medlemmar. Klubben leds av en styrelse med ett antal kommittéer, kansli, klubbchef/pro, bana, shop, och restaurang. Målet är att bedriva en för en golfanläggning fullskalig verksamhet med förtroendevalda och anställda i samverkan. Målsättningen för Ronneby GK är också att med hjälp av befintliga värden kunna utveckla anläggningen till den standard som dagens golfare kräver avseende trivsel, kvalité och längre säsong. Organisation och personal: Ronneby GK har en klubbchef/pro anställd, vars uppgift är att effektuera de beslut som styrelsen fattar och ansvara för den dagliga operativa driften. Klubben har 2 visstidsanställda som delar på reception och shop. Allt ekonomijobb sköts idag på ideell basis. Ronneby GK har 1 Greenkeeper samt 4 visstidsanställda banarbetare. Ett stort arbete utförs också av ideella krafter. Anläggning: Byggnader: Klubben äger samtliga byggnader som klubbhuset med kansli, restaurang och shop, maskinhall och bagvagnsbod. Bana: Ronneby GK har en 18-hålsbana som ligger i ett mycket naturskönt område med många stora ekar och i anslutning till den berömda Brunnsparken. Banan följer verkligen naturen med höga berg och branta dalar. Det gamla kulturlandskapet gör sig tydligt påmint med stenmurar och hagmark. Inlandsisens framfart gör sig också påmind. Rullstensåsar och U-dalar är bra eempel på dessa fenomen. Området kring hål 3,4,16,17 och 18 är eempel på en U-dal. Någon rullstensås har vi inte på banan. På och kring banan finns lämningar av tidig bosättning och stenåldersgravar. Under vintern och våren har genomgripande gallringar av skog och sly skett inom banområdet. Under vintern 2015 så kommer ytterligare gallring att ske längsmed hål nr 12. Nya vägar har anlagts under åren Dammen vid hål 15 är omgrävd under våren Dammen vid hål 5 grävdes ur hösten Restaurang: Klubben har en väl inarbetad restaurang, Putt Inn. Under 2015 så kommer klubben att jobba för att hitta en ny krögare med en större golfprofil än tidigare. Den 17 mars blev det klart med

3 en ny krögare. Golfshop: Golfshopen arrenderas ut till ett företag som bedriver verksamhet i bolagsform. Skötsel: Drift och underhåll: Målet är att sköta banan på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Ingen bekämpning av ogräs sker. Ingen förebyggande sprutning med kemikaliska preparat mot skadesvampar förekommer. Luftning, dressning och ett välbalanserat gödselprogram skall verka förebyggande mot skadesvampar. Goda svampar, Tricoderma polysporum och Tricoderma harzianum, tillsätts på greenerna för att hålla de skadliga svamparna borta. Till största delen är det organiska gödselmedel som används. För att skapa bra förutsättningar för gräset att må bra så gallras det i trädbestånd och undervegetationen nära greenområdena. Ljus och vind gör att gräsytorna torkar upp snabbt och risken för svampangrepp minskar och därmed också användandet av kemiska bekämpningsmedel. Driften och underhållet av banan på Ronneby GK sköts av totalt 5 anställda. Anställningsformerna är 1 tills vidare och 4 visstidsanställda utöver detta så tillkommer ideella insatser. Bevattningsanläggning: Ronneby GK har en bevattningsanläggning som förser alla greener och tees samt fairways, med vatten från Ronneby ån. Bevattningsanläggningen får anses vara relativt omodern med dagens mått mätt. Renovering och uppgradering påbörjades under 2014 och kommer att fortsätta under Renoveringen har till syfte att uppgradera till dagens standard. Bekämpningsmedel och kemikalier: Av miljöskäl minimeras användandet av bekämpningsmedel. De medel som används är enbart mot svampangrepp på greenerna och årligen söks tillstånd för användning hos Miljökontoret i Ronneby. Sprutjournal förs som visa när bekämpning skett, rådande väderlek osv. Medlen förvaras tillsammans med övriga kemikalier i låst skåp med värme, ventilation och tätt golv. Sprayburkar med rostlösningsmedel och färgburkar förvaras i verkstaden. Dieselolja och bensin förvaras i tankar. Runt tankarna finns betongkar så kallade säkerhetskar. Källsortering: Källsortering sker enligt Miljötekniks policy. Vi har container för brännbart och wellpapp. Glas och aluminium sorteras ut manuellt i samband med soptömning. Matavfall sorteras i för ändamålet avsedd container/sopkärl.

4 Naturvård: Miljön runt banan med stora ekar är en utmärkt biotop för ekoar och innebär att dessa finns i ganska stor population. Vid gallring av skog så lämnas mycket ved kvar i skogen i syfte att gynna ekoe och andra skalbaggar. Finns också ett stort bestånd av den fridlysta idegranen inom banområdet. I området kring banan finns fast population av hare, räv och rådjur. Vintern 2013 så fick vi också ett kort besök av varg som dokumenterades av länsstyrelsens viltspårare. Ett rikt fågelliv med många arter finns och utmärkande är glada, hök, ormvråk och korp. Senaste inventeringen påvisa också att det finns minst 3 olika sorter av orkidéer på banan, Nattviol, Adam och Eva samt Majnycklar. Övrigt: Grannar, myndighetskontakter, intressenter: Ronneby GK har få grannar som gränsar till banan, Kontakten med dessa fungerar bra, Banan ligger i ett naturvårdsområde som till vissa delar har Natura 2000 klassificering. Innebär att vi har täta kontakter med kommunen och länsstyrelsen.

5 Miljövision & Miljöpolicy: Klubben ansluter sig till Sv. Golfförbundets Miljövision o Strategiska mål, genom att verka för att: Tillhandahålla en golfanläggning av hög standard, garantera ett hållbart utnyttjande av naturresurser samt bidra till en hälsosam miljö. Golfförbundets strategiska miljömål: God bebyggd miljö och god hälsa. Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap. Behovsanpassad gödning samt giftminimerad miljö. Grundvatten av god kvalité. Begränsad klimatpåverkan och frisk luft. Öka miljömedvetenheten inom golfklubben och dess medlemmar. Beslutad av styrelsen och enhälligt godkänd vid klubbens årsmöte har golfklubben därför - baserat på ovanstående, beslutat anta följande: Ronneby GKs Miljöpolicy: att fortlöpande förbättra miljöarbetet att minimera negativ påverkan på luft, mark och vatten då särskilt uppmärksamma att vi gränsar intill Ronneby ån och Brunnsskogen att främja en biologisk mångfald i våra naturområden på och utanför spelplan. att vara sparsamma med energi att all vår verksamhet genomsyras av ett kretsloppstänkande. att göra miljömässigt riktiga inköp hos leverantörer med en tydlig miljöprofil. att förebygga olyckor i det dagliga arbetet. att följa gällande lagar och förordningar samt ha en väl fungerande egenkontroll. Med utgångspunkt från vår miljöpolicy ska klubben upprätta en handlingsplan som revideras årligen. Miljörevision sker årligen under februari månad.

6 Nulägesanalys Baserat på vad som framkommit i nulägesanalysen har miljögruppen tagit fram åtgärdsplaner, som redovisas efter nulägesanalysen. 1. Förvaring och hantering av bekämpningsmedel Förvaras kemikalier åtskilda från eplosiva varor. Typ bensin. 1.2 Har kem.lagret ett golv som håller kvar ev. spill 1.3 Finns pärm med aktuella säkerhetsblad i anslutning. till kemlagret? 1.4 Används den skyddsutrustning som anges på säkerhetsbladet? 1.5 Förvaras alla kemikalier i originalförpackning? 1.6. Är dörren till kem.lagret markerad med skylt? 1.7 Används och förvaras endast preparat som är godkända av kemikalieinspektionen?

7 1.8 Finns giltiga ADR-intyg om farligt gods. Transporteras utöver begränsad mängd med annat fordon än traktor. 2. Rutiner vid påfyllning och rengöring av sprutan. 2.1 Läses preparatets etikett eller säkerhetsblad innan bekämpning? 2.2 Är sprutan regelbundet kalibrerad? 2.3 Är sprutan funktionstestad av auktoriserad testare? Nyligen inköpt 2.4 Används den skyddsutrustning som anges på skyddsbladet? 2.5 Sker påfyllning av sprutan på lämplig plats typ biobädd, platta med uppsamling etc. 2.6 Sker rengöring av på en plats där risk för läckage till vatten o miljö minimerats. Vi har efter samråd med myndighet kommit fram till lämplig plats 2.7 Rengörs tomma bekämpningsmedelsförpackningar genom tre sköljningar, innan de lämnas till avfall?

8 2.8 Hålls skyddsavstånd till minst 30 m till brunnar och vatten vid fyllning och rengöring. 3. Spridning av bekämpningsmedel. 3.1 Har de som utför bekämpningen giltigt kunskapsbevis för klass 2L och eller tillstånd för 1L? 3.2 Är den kemiska bekämpningen anmäld till kommunen? 3.3 Används avdriftreducerande utrustning, typ kjolar och/eller munstycken 3.4 Iakttages nödvändiga mark- och vindanpassade skyddsavstånd mot t.e. vattenmiljöer 3.5 Skrivs journal över bekämpningen? 4. Lagring av diesel. Cisterner. 4.1 Finns tillstånd från kommunen om ni sammanlagt lagrar mer än 3 kbm dieselolja. 4.2 Är cisterner större än 1 kbm besiktigad av ackrediterad firma?

9 4.3 Finns fungerande överfyllnadsskydd och avluftning Har kopia skickats till kommunen på cisternens besiktningsintyg. 4.5 Finns skydd mot spill till miljö och vatten vid påfyllnad och tankning? 4.6 Står cisternen på jämt bärande underlag och är skyddad för korrasion o åverkan? 4.7 Förvaras diesel inom vattenskyddsområde? 5. Farligt avfall. 5.1 Lämnas farligt avfall till kommunen eller annan godkänd mottagare? E. oljefilter, lysrör batterier. 5.2 Journalförs mängd, typ av avfall, som uppstår och vart det lämnas? 5.3 Är ev. transport av farligt gods anmäld till Länsstyrelsen 5.4 Lämnas transportdokument om farligt avfall som hämtas av entreprenör? 6. Övrigt avfall. 6.1 Lämnas allt övrigt avfall till kommunens mottagningsstation 6.2 Anmäls transporter av mer än 50 ton alt. 250 kbm övrigt avfall till Länsstyrelsen. Ja Nej Icke aktuellt Kommentar Åtgärd dat

10 7. Vattenverksamhet. 7.1 Har kontakt tagits med Länsstyrelsen innan avvattning, dikning, eller annan ändring av vattennivån? 7.2 Finns tillstånd från miljödomstolen om bevattnings- eller annan vattenverksamhet bedrivs. Behövs ej om allm. eller enskilda intressen ej skadas. Vattendom finns 8. Spridning av gödsel och annat organiskt material. 8.1 Sprids organiska och/eller mineralgödselmedel under perioden. 1/12 till 28/2? 8.2 Vid ev. spridning av slam, följs föreskrifterna avseende givor? 9. Natur- och Kulturmiljö. 9.1 Kontaktas Länsstyrelsen för samråd innan åtgärder som kan skada naturmiljön påbörjas. 9.2 Finns Natura område eller andra biotopskyddade Ja Nej Ej aktuellt Kommentar Åtgärd dat.

11 områden på eller i anslutning till banan? 9.3 Tas hänsyn vid arbeten att inte e. våtmarker, stenmurar öppna diken mm, skadas? 9.4 Finns vattenskyddsområden på eller i anslutning till banan? Vilka regler gäller? 9.5 Finns kulturminnen eller fornlämningar på banan? 10. ENERGIANVÄNDNING: Elförbrukning per år: kwh/år Elbesparande åtgärder: Luftvärmepumpar Byta ut direktverkande el element Nya lysrör Timers till all belysning Siste man (PERSONAL) kolla alla toaletter/omklädningsrum 11. INKÖPSRUTINER/ KONTOR/ADMINISTRATION/KOMMUNIKATION Finns policy för: Ja Nej Ej aktuellt Kommentar Åtgärd. dat Miljömärkning/miljömär kta produkter? 11.2 Lokalt producerat? 11.3 Återvinning? 11.4 Samordnade utskick? Elektronisk medlemsfakt. Hemsida 11.5 Papperskonsumtion? 12. RESTAURANG Finns policy för: Ja Nej Ej aktuellt Kommentar Åtgärd. dat Engångsartiklar

12 12.2 Lokalt producerat? 12.3 Återvinning/ Avfallshantering? 12.4 Energisnåla köksmaskiner? 12.5 Kravodlat? 13. Shop Finns policy för: Ja Nej Ej aktuellt Kommentar Åtgärd. dat Emballagehantering/ Återvinning/ Avfallshantering? 13.1 Miljövänliga varor såsom miljöpeggar? Åtgärdssammanfattning/analys efter nulägesanalys från miljögruppen/miljöansvarig. Arbetet med att förändra invanda vanor och beteenden tar tid och vi har en resa att göra Sakta men säkert så blir vi bättre på att hushålla med resurserna. Ett framsteg är att vi numera fakturerar alla medlemmar via e-faktura. Samtliga leverantörer till Ronneby GK och Ronneby Golfanläggning AB anmodas att skicka e-faktura. Den el vi köper är klassad som klimatsmart. Framtida/pågående miljöarbete: Våra dammar är i behov utav renovering/förändring. Vi har också ambition att anlägga ett antal vildängar med därtill hörande fjärilspark. Inventering av antal fågelarter på och omkring banan samt uppsättning av fler holkar. Isättning av gräskarp i dammarna, de som saknar fisk idag. Ordna vattenspel i dammarna för att öka syresättningen i vattnet. Vår inre miljö kommer att kartläggas under 2015 med förhoppning om att kunna spara mer resurser där elanvändning är en viktig del.

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB

MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB MILJÖPLAN FÖR ÄLVKARLEBY GOLFKLUBB Sammanfattning Älvkarleby GK:s styrelse tog beslut våren 2009 att tillsätta en miljögrupp med målet att kunna söka Svenska Golfförbundets miljödiplom för miljö- och kvalitetsarbetet.

Läs mer

Antagen av årsmötet 2010-11-27

Antagen av årsmötet 2010-11-27 VISBY GOLFKLUBB Miljöplan 2010 - Antagen av årsmötet 2010-11-27 Innehållsförteckning Inledning... 3 Strategiska miljömål... 3 Miljöpolicy... 3 Byggnader... 3 Energi... 4 Maskiner... 5 Vatten... 5 Växtnäring...

Läs mer

Foto omslagsbild: Jan Runnding

Foto omslagsbild: Jan Runnding Miljöplanen är fastställdes av styrelsen -04-08 Reviderad -10-20 Foto omslagsbild: Jan Runnding Sundsvalls Golfklubb Golfvägen 5 862 34 KVISSLEBY www.sundsvallsgolfklubb.se Kontakt: Per-Erik Sjöström 060-51

Läs mer

tillsyn av golfbanor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

tillsyn av golfbanor Projekt inom Miljösamverkan Skåne tillsyn av golfbanor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Version november 2010 2 Projekt Tillsyn av golfbanor Innehållsförteckning sid 2 Inbjudan till tillsynsseminarium 2008-11-06, Vasatorps GK Helsingborg

Läs mer

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb Miljöplan för Örbyhus Golfklubb 2014-08-11 1 Innehållsförteckning 1 Övergripande målsättning 2 Ansvar 3 Miljöpolicy 4 Historik 5 Delaktighet och samarbete 6 Fastigheter 6:1 Klubbhus, hotell och kontor

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Innehåll 1. Kulturhistoria och landskapsvård 2. Kommunikation och utbildning 3. Avfall 4. Utsläpp till luft och vatten 5. Byggnader,

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

Miljöplan för BURVIKs Golfanläggning

Miljöplan för BURVIKs Golfanläggning Sida 1 av 20 Miljöplan för BURVIKs Golfanläggning Upprättad av Miljökommittén den 2015.05.18 Kjell Lindgren, Anders Ohlin, Kristina Hjerppe, Börje Lundin, Arne Norling, Ulf Andersson i samarbete med Eva

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2010 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2011 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER. Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg

IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER. Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg IP SIGILL standard Utgåva 2012:1 Giltig från 2012-02-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg

Läs mer

Checklista för Findus ärtodlare 2015 Ska fyllas i av alla lantbrukare - även de som har egen IP SIGILL-certifiering

Checklista för Findus ärtodlare 2015 Ska fyllas i av alla lantbrukare - även de som har egen IP SIGILL-certifiering Checklista för Findus ärtodlare 2015 Ska fyllas i av alla lantbrukare - även de som har egen IP SIGILL-certifiering Denna checklista gäller för: Företag/namn: Findus gårds-/fältnr: Underskrift: Datum:

Läs mer

Elmia Miljöinformation

Elmia Miljöinformation Elmia Miljöinformation Så tänker vi! - Elmia och miljön Miljöarbetet har i många år varit en naturlig del av vår vardag. Vi på Elmia ser miljöfrågorna som avgörande för vår framtid som mötesplats och samtliga

Läs mer

IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01

IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01 IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP sigill frukt & grönt Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker

Läs mer

TILLSYN AV JORDBRUKSFÖRETAG AVSEENDE VÄXTNÄRINGSLÄCKAGE. - Projekt inom Miljösamverkan Skåne

TILLSYN AV JORDBRUKSFÖRETAG AVSEENDE VÄXTNÄRINGSLÄCKAGE. - Projekt inom Miljösamverkan Skåne TILLSYN AV JORDBRUKSFÖRETAG AVSEENDE VÄXTNÄRINGSLÄCKAGE - Projekt inom Miljösamverkan Skåne Fastställd 2011-12-19 Version december 2011 Inledning I både nationella, regionala och lokala miljömål framgår

Läs mer

Hösten 2001 tilldelades Kvarnby GK Svenska Golfförbundets miljödiplom som första golfklubb i Skåne.

Hösten 2001 tilldelades Kvarnby GK Svenska Golfförbundets miljödiplom som första golfklubb i Skåne. Miljökommittén syftar till att stimulera intresset för områdets djur- och växtvärld att öka kunskapen om arter och hur dessa kan bevaras att markera vårt kulturarv att föreslå miljöförbättrande åtgärder

Läs mer

Elmia Miljöinformation

Elmia Miljöinformation Elmia Miljöinformation Så tänker vi! - Elmia och miljön Miljöarbetet har i många år varit en naturlig del av vår vardag. Vi på Elmia ser miljöfrågorna som avgörande för vår framtid som mötesplats och samtliga

Läs mer

Till flera avsnitt finns dessutom en del allmänna upplysningar placerade direkt under avsnittsrubriken

Till flera avsnitt finns dessutom en del allmänna upplysningar placerade direkt under avsnittsrubriken Bilaga 2 till Miljötillsyn på lantbruk - Handledning för miljökontoren (2007) Förklaringar till checklista för tillsyn på lantbruk uppdaterad 22 juni 2011 Checklistan finns i bilaga 1. Här i bilaga 2 finns

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

SÄKERT VÄXTSKYDD - HANTERING RÅDGIVNINGSUNDERLAG FÖR MODUL 13 A GREPPA NÄRINGEN

SÄKERT VÄXTSKYDD - HANTERING RÅDGIVNINGSUNDERLAG FÖR MODUL 13 A GREPPA NÄRINGEN SÄKERT VÄXTSKYDD - HANTERING RÅDGIVNINGSUNDERLAG FÖR MODUL 13 A GREPPA NÄRINGEN Reviderad av Anette Bramstorp, HIR, Malmöhus, feb. 2007 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEKÄMPNINGSMEDEL I MILJÖN...3 Vad gäller för

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Miljöutredning för CeJi

Miljöutredning för CeJi Miljöutredning för CeJi Samuel Sandholm Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs universitet Juni 2011 Sammanfattning

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Nacka golfklubbs avfallshantering. Ett examensarbete av Fia Sandgren Lundmark

Nacka golfklubbs avfallshantering. Ett examensarbete av Fia Sandgren Lundmark Nacka golfklubbs avfallshantering Ett examensarbete av Fia Sandgren Lundmark Sammanfattning Sedan Nacka golfklubb införde källsortering år 2003 har golfklubben funderat över hur deras sortering och avfallshantering

Läs mer

Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk

Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk Undertitel Caroline Eliasson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet 1 Miljöutredning och

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Nacka golfklubbs avfallshantering. Fia Sandgren Lundmark

Nacka golfklubbs avfallshantering. Fia Sandgren Lundmark Nacka golfklubbs avfallshantering Fia Sandgren Lundmark Examensarbete Stockholm 2011 Fia Sandgren Lundmark Nacka golfklubbs avfallshantering Handledare: Monika Olsson Examinator: Monika Olsson EXAMENSARBETE

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer