Un 52 Dnr Beslutsförslag för området transporter: Upphandlingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Un 52 Dnr 2012.316. Beslutsförslag för området transporter: Upphandlingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta"

Transkript

1 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Upphandlingsnämnden Protokollsutdrag: Samtliga nämnder Un 52 Dnr Miljöplan Beslut Upphandlingsnämnden beslutar att remittera Plan för hållbar upphandling till samtliga nämnder för yttrande senast Ärendebeskrivning Förslag prioriterade områden i Miljöplan , fordon, transporter och livsmedel. Upphandlingsförvaltningen har tillsammans med miljöstrategen i kommunen arbetat med Miljöplan Beslutsförslag för området transporter: Upphandlingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att genomföra föreslagna åtgärder som innebär låg kostnad eller ingen extra kostnad. att anslå medel för genomförandet av åtgärder gällande hybrid- eller gaskrav på fordon. att ge upphandlingsnämnden i uppdrag att ta upp dialog med Sanhals entreprenad snarast för införandet av första gasbilen i entreprenaden renhållning samt anslå medel för den merkostnaden till berörd nämnd med kr årligen under en 6-årsperiod. att krav ska ställas i kommande upphandling att fordonen för skolskjutsar ska drivas med förnyelsebart bränsle, enligt åtgärd i energi- och klimaststrategin. Beslutsförslag för området fordon: Upphandlingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa krav enligt den nya definitionen på miljöfordon från 2013 på personbilar och lätta lastbilar vid kommande upphandlingar. att personbilar och lätta lastbilar som nyinskaffas under perioden ska drivas med förnyelsebart drivmedel alternativt vara laddhybrider. att ge upphandlingsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att revidera tekniska kontorets bytesplan för Maskiner och redskap och ta fram en utbytesplan för att vi senast 2016 ska ha en maskinpark som är miljömässigt acceptable. Fokus stora miljöbovar. Beslutsförslag för området livsmedel: Upphandlingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att genomföra föreslagna åtgärder för högre andel prioriterad livsmedel i kommunens kök enligt miljöplan för upphandling samt att för genomförandet av åtgärderna anslå medel enligt följande: kr för 2013, kr för 2014, kr för 2015 samt kr för Justerare

2 VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Upphandlingsnämnden åtgärder under Skrivelse från upphandlingsförvaltningen i samarbete med Miljöstrategen ; Plan för hållbar upphandling. Justerare

3 Samtliga nämnder Plan för hållbar upphandling Bakgrund och genomförande Upphandlingsförvaltningen och miljöstrategen har sedan hösten 2012 arbetat med att titta på vilka upphandlingsområden som bör prioriteras att lyftas miljömässigt. Utifrån en förteckning med kommande upphandlingar har flera områden gåtts igenom. Överväganden av var man kan ha som mest positiv miljöpåverkan och effekt av en satsning har gjorts. Resultat Arbetet har resulterat i ett förslag om att miljömässigt lyfta områdena fordon, transporter och livsmedel. Vart och ett av dessa beskrivs nedan. Miljöplan Transporter Med transporter menas där transporten är huvudsaken eller den betydande delen av tjänsten/varan eller där transporten påverkar miljön i stor utsträckning. Värnamo kommun upphandlar transporter inom flera områden som till exempel varudistribution, varutransport, skolskjuts, avfallstransporter och områden där tunga fordon ingår i uppdraget. Vid senaste upphandlingen av respektive ovan nämnda upphandlingsområden användes baskraven i miljöstyrningsrådets miljökrav. I skolskjuts och avfallstransporter användes miljöstyrningsrådets baskrav och i varudistributionen användes baskrav på lätta fordon och avancerade krav på tunga fordon. Miljökrav vid kommande upphandlingar av transporter Miljökraven fokuserar på hur fordon kan miljöanpassas avseende utsläpp till luft av miljöpåverkande ämnen såsom kväveoxider, kolväten och partiklar. Även energieffektivitet, utsläpp av växthusgaser, buller och miljöpåverkan kopplat till service och underhåll finns inkluderade.

4 Den 1 juli 2011 infördes en lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. För att uppfylla lagen måste den upphandlande myndigheten/enheten ställa miljökrav vid upphandling av fordon (lätta och tunga) och vissa kollektivtrafiktjänster. Upphandlaren kan uppfylla lagkravet genom två olika metoder: 1. Ange miljökraven för fordonet som en teknisk specifikation. Upphandlande myndighet/enhet kommer att anta det anbud som har lägst pris eller det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. 2. Ange miljökraven för fordonet som ett tilldelningskriterium, enligt definierad metod för kostnadsberäkning (2011:847). Upphandlande myndighet/enhet kommer att anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Upphandlade transporter ska användas i större utsträckning för att säkra användningen av miljöfordon. I båda fallen av upphandlingsmetoder ska följande miljöaspekter beaktas: Energianvändning Koldioxidutsläpp Utsläpp av kväveoxider, partiklar och icke-metankolväten Förnyelsebara drivmedel Med förnyelsebara drivmedel menas drivmedel som framställs ur biologiskt material. Motsatsen är de drivmedel, t.ex. bensin, diesel och naturgas som framställs ur fossilt material. De fossila materialen har också sitt ursprung i organiskt material men det tar miljoner år för olja, kol och naturgas att bildas och av denna anledning räknas de ej som förnyelsebara. Förutom att det är en ändlig resurs så har de också andra miljöaspekter. Framför allt bidrar de till den globala uppvärmningen, men de giftiga gaser som bildas vid förbränningen är också kända för att påverka människans hälsa negativt. De förnyelsebara bränslen som finns på marknaden är: El som framställs av förnyelsebara energikällor som t.ex. vind- eller vattenkraft. En elmotor är betydligt effektivare än en

5 förbränningsmotor. Den energi som går till att driva fordonet framåt är 83%. Detta kan jämföras med 20% i en bensin eller dieselbil där det mesta av energin blir värme- och tomgångsförluster. Biogas som framställs ur slam på avloppsreningsverk men även från matavfall, gödsel och andra rötbara organiska rester. Klimatnyttan med biogas är stor dels på grund av att det ersätter fossila bränslen men även för att det är ett bra sätt att ta hand om avfall. Etanol som huvudsakligen tillverkas av spannmål, majs och sockerrör. I personbilar används E85, vilket är en blandning med 85 procent etanol och 15 procent bensin. Anledningen är att en viss mängd bensin behövs för att smörja motorerna, samt att det blir lättare att starta vid kyla med bensininblandning RME (rapsmetyleter) som görs av rapsolja och andra estrar från vegetabiliska oljor (går även under samlingsnamnet FAME). RME kan användas i dieselmotorer. Källa: Infrastruktur Kapaciteten för det tankställe för biogas som vi har på Bredasten börjar nå sin gräns. Tankstället har bara ett tankhandtag vilket utöver tidvis köbildning gör att det blir känsligt vid tekniska problem då ingen annan tankmöjlighet finns. Ytterligare tankställe alternativt höjd kapacitet på Bredasten är nödvändigt för en satsning på biogasfordon. Ett tankställe för biogas där även tankning av tunga fordon kan göras utan att samtidigt förhindra tankningsmöjligheterna för personbilar bör prioriteras. Först då blir det möjligt att i större omfattning upphandla biogasdrift för skolskjutsar, sopbilar och andra tunga fordon. I ytterområden där avstånd till tankställe för biogas är längre blir etanol och el lämpligare drivmedel. Laddstolpar till elbilar är en viktig del i satsningar på miljöfordon. Många transporter görs utanför kommungränserna där vi är beroende av att andra aktörer gör satsningar på infrastruktur för tankning/laddning. Lastbilar i entreprenaden För att kunna ställa högsta miljökrav på transporter med lastbil innebär de sådan investering att det finns skäl för längre avtalstider. I nedan beräknade kostnadsökningar är ökningen baserad på avtalstid om cirka 7

6 år. Kostnader är kalkylerade utifrån bland annat Gnosjö kommuns renhållningsupphandling där krav på gasdrivna fordon fanns. Den totala avtalsökningen blev cirka 9 %. Detta motsvarar en kostnadsökning på cirka kr per år och lastbil. Kostnadsökningen för en lastbil med hybriddrift (gas 50 % och diesel 50 %) är kr årligen. Upphandlingskraven bör givetvis också följas upp. Ett krav på förnyelsebart drivmedel i avtalet ska också innebära att entreprenören tankar detta drivmedel i sina fordon för att miljönyttan ska uppnås. Skolskjuts Skolskjutsentreprenaden har en busspark med 10 större bussar runt 50 passagerare, 10 bussar < 19 passagerare och 5 stycken minibussar. Kostnaden för skolskjuts i Värnamo kommun uppgick år 2012 till 27mkr. Merkostnaden för biogasdrift skulle bli knappt 9%. Det är långa sträckor som trafikeras i stort sett dagligen. Området är prioriterat i kommunens energi- och klimatstrategi, där en åtgärd innebär att kommunen vid kommande upphandling av skolskjutsar ska ställa som krav att de ska drivas med förnyelsebart drivmedel. Arbete med ny upphandling är påbörjat. Renhållning Nuvarande avtal löper till I energi- och klimatstrategin anges att vid upphandlingen skulle krav ställas på biogasdrift av sopbilarna. Detta finns inte med som ett specifikt krav i avtalet som började gälla Däremot ska sopbilarna enligt avtalet köras på förnyelsebart drivmedel. Det finns dock möjlighet att framföra önskemål om biogasdrift när entreprenören nyinskaffar fordon. Enligt Sandahls entreprenad AB, som utför renhållningsuppdraget, kommer förmodligen ett renhållningsfordon att bytas under året. Framkommer inga andra önskemål från kommunen kommer en dieselbil köpas. Finns intresse för gasdrift så blir detta kopplat till en kostnad för entreprenaden och en dialog får snarast startas (för start under 2013) angående införandet, nyttjande och ekonomi. Det skulle innebära omgående drift av gasbil.

7 Förslag på åtgärder i upphandling till låg eller ingen kostnadsökning. Utöver de ovan angivna åtgärderna inom området transporter föreslås följande mindre krav vid kommande upphandlingar: Krav på motorvärmare, förvärmare(diesel), doppvärmare Automatisk motoravstängning. Motorn stängs av vid förarlöst fordon och förhindrar tomgångskörning som uppvärmningssätt av fordon vintertid. -Spar bränsle och miljö -Tar bort problem med varmkörning av fordon Krav på utbildning i sparsam körning Krav på förnybart bränsle i form av FAME, t.ex. RME Merkostnadstabell Avtalsstart Kravförslag Ungefärlig merkostnad i kr och år för hela entreprenaden Väglinjemarkering Juni 2013 Hybrid: Gas/diesel Endast gas Slamtransporter December Hybrid: gas/diesel Endast gas Slamtömning Juni 2014 Hybrid: gas/diesel Endast gas Skolskjutsar Augusti Hybrid: gas/diesel Endast gas Renhållning April Hybrid: gas/diesel Endast gas September- Hybrid: gas/diesel Endast gas Anm. Samtliga merkostnader angivna av de som har entreprenaden idag och hur merkostnaden skulle kunna se ut med alternativa bränslen. Inspektion av avloppsledningar Ej med i förslaget: Entreprenaderna väglinjemarkering, slamtransport, slamtömning och inspektion av avloppsledningar ingår ej i förslaget ovan. Anledningen är att kommunen har endast en liten del av leverantörens sysselsättningsgrad och det innebär om för hårda krav ställs, kan detta innebära avsaknad av anbud.

8 Beslutsförslag för området transporter: Upphandlingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att genomföra föreslagna åtgärder som innebär låg kostnad eller ingen extra kostnad. att anslå medel för genomförandet av åtgärder gällande hybrid- eller gaskrav på fordon. att ge upphandlingsnämnden i uppdrag att ta upp dialog med Sandahls entreprenad snarast för införandet av första gasbilen i entreprenaden renhållning samt anslå medel för den merkostnaden till berörd nämnd med kr årligen under en 6-årsperiod. att krav ska ställas i kommande upphandling att fordonen för skolskjutsar ska drivas med förnyelsebart bränsle, enligt åtgärd i energi- och klimatstrategin.

9 Miljöplan fordon I Värnamo kommun drivs idag var femte bil med förnyelsebart drivmedel. Målet som togs av fullmäktige i samband med energi- och klimatstrategin innebär att hälften av bilarna ska drivas med förnyelsebart bränsle år Fossila bränslen står för en tredjedel av koldioxidutsläppen i kommunen och är därför ett givet prioriterat område. Under den kommande treårsperioden kommer följande ungefärligt antal bilar (<3,5ton) att nyinskaffas genom leasing: 2014: 24st 2015: 30st 2016: 16st Utöver dessa kommer ett antal fordon att köpas in till tekniska kontorets verksamheter. Enligt en bytesplan handlar det om 6 bilar 2014, 4 bilar 2015 och 8 bilar Tekniska kontoret väljer att ofta att köpa in bilar istället för att leasa. Snittåldern är betydligt högre för denna fordonspark än för de bilar som leasas under en treårsperiod. Kostnadsökningar För att vi ska nå våra uppsatta mål är det viktigt att vi i största möjliga utsträckning väljer fordon med förnyelsebart drivmedel vid inskaffande av nya fordon. Dessa fordon innebär en högre inköpskostnad, som till viss del kan tjänas in genom minskade driftskostnader, men ej alltid fullt ut. Merkostnaden presenteras genom några exempel nedan: Elbil istället för dieselbil: Kostnadsökningen på den årliga leasingavgiften är ca kr/bil. Bränsleförbrukning försvinner i stort sett helt så detta ger en besparing på ca kr/år (vid 1000mil/år). En uppskattad årlig kostnadsökning blir kr. Kostnadsökningen är starkt beroende av hur mycket man kör eftersom skillnaden på drivmedelskostnaden är så stor. Exempel laddhybridbil istället för dieselbil: Kostnadsökningen på den årliga leasingavgiften är ca kr/bil. Drivmedelskostnaden går ner något med laddhybrid men detta är mer av marginell karaktär. Laddhybrid kan inte räknas som ett fordon som drivs

10 som helt förnyelsebart men är så pass mycket bättre miljömässigt än dieselbilar att de ändå föreslås att ingå i miljöplanen för upphandling. I båda ovanstående exempel är supermiljöbilspremien på kr inräknad. Exempel gasbil istället för dieselbil: Kostnadsökningen på den årliga leasingavgiften är ca kr/bil. Drivmedelskostnaden går ner ca 10-20% med fordonsgas. En uppskattad årlig kostnadsökning blir 9 000kr. (vid 2000mil/år) För gasbilar finns i dagsläget ingen miljöbilspremie. Förslag till upphandlingsplan fordon Förslaget för området fordon <3,5 ton innebär att bygga vidare på satsningen på gasbilar, elbilar, laddhybrider och infrastruktur för dessa fordon. Den genomsnittliga kostnadsökningen är kr per år och fordon. Detta fördelat på kommande nyinskaffningar av fordon ger följande årliga merkostnader för satsningen. Här har även de 18 bilar som tekniska kontoret planerar att köpa in tagits upp som kostnadsökning enligt beräkning för leasingbilar. 2014: kr 2015: kr kr= kr 2016: kr kr kr= kr Nuläget innebär att var femte bil drivs med förnyelsebart bränsle vilket innebär att en del av kostnaderna ovan redan finns i verksamheterna. Om planen följs kommer 66% av fordonen i kommunens fordonsflotta vara av typen förnyelsebart bränsle eller laddhybrid vid utgången av Detta om samma antal fordon behålls i verksamheterna. Förhoppningar finns att samverkansutredningar och driftoptimeringstjänster kan minska behovet av antalet fordon. Egen bil i tjänst Värnamo kommun har ett stort användande av privata bilar i tjänsten. Under 2012 registrerades hela km för bilresor med anställdas egna bilar. Detta är drygt en fjärdedel av den totala körsträckan. Kommunens resepolicy har inget förbud mot att använda egen bil i tjänsten men det står att resor med egen bil endast kan göras i undantagsfall och då efter överenskommelse med närmaste chef.

11 I en revidering av resepolicyn bör rutinerna för användande av egna fordon i tjänsten ses över för att användandet av egen bil i tjänsten ska hållas på ett minimum. Många kommuner anger i sin resepolicy att egna bilar inte får användas i tjänst. Tunga fordon och motorredskap Kommunens maskinpark har i flera fall en relativt hög ålder. Miljönyttan med att förbättra miljöprestandan hos arbetsfordon bedöms vara hög. Detta på grund av att det är stora dieselförbrukare med bristfällig rening som dessutom körs många timmar årligen. En utredning som syftar till att kartlägga och utvärdera kommunens tunga fordon och motorredskap med avseende på brukare, användningsområde och miljöegenskaper bör göras. Utbyte av fordon bör göras så att de åtminstone lever upp till gränsvärden i EURO V. Kommunen får trovärdighetsproblem vid upphandlingar av entreprenader och transporter om de egna verksamheterna använder de miljömässigt dåliga alternativen samtidigt som relativt höga krav skall ställas på leverantörerna. Beslutsförslag för området fordon: Upphandlingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa krav enligt den nya definitionen på miljöfordon från 2013 på personbilar och lätta lastbilar vid kommande upphandlingar. att personbilar och lätta lastbilar som nyinskaffas under perioden ska drivas med förnyelsebart drivmedel alternativt vara laddhybrider att ge upphandlingsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att revidera Tekniska kontorets bytesplan för Maskiner och redskap och ta fram en utbytesplan för att vi senast 2016 ska ha en maskinpark som är miljömässigt acceptabel. Fokus på stora miljöbovar!

12 Miljöplan livsmedel Brist på vatten, minskad biologisk mångfald, reducering av fiskbestånd och spridning av kemikalier till både natur och människor. Listan kan göras lång över den miljöproblematik som har sin grund i en ohållbar livsmedelsproduktion. Maten har också en stor klimatpåverkan där en fjärdedel av Sveriges klimatpåverkande utsläpp kommer från matkedjan där råvaruproduktionen oftast står för den största delen. Ekologiskt Ekologiska livsmedel har producerats på etiska värdegrunder och ett uthålligt sätt för miljön. De innehåller inga onaturliga tillsatsmedel, varken för arom, färg eller konservering. I det ekologiska lantbruket används inga kemiska bekämpningsmedel och inget handelsgödsel. Bland annat är fosfor i handelsgödsel en ändlig resurs som tillför giftigt kadmium till våra åkrar. De kemiska bekämpningsmedlen innebär stora problem inte minst i fattiga länder där farliga bekämpningsmedel används utan tillräckligt skydd för de människor som arbetar på fälten. Djuren i en ekologisk produktion tas om hand på ett etiskt och naturligt sätt, de får ekologiskt foder till största delen odlat på den egna gården och de får röra sig fritt både ute och inne. Genmodifierade organismer, GMO, är inte tillåtet. Källa: Ekomatcentrum Förslag till miljöplan för livsmedel Ett mer miljöinriktat jordbruk har effekter på flertalet av de nationella miljömålen och på folkhälsomål om sunda och säkra miljöer och produkter. För att även komma närmre kommunens eget övergripande miljömål om att kommunens medborgare och kommunens egna anställda ska vara nöjda med kommunens miljöarbete i sin helhet är det viktigt att titta närmre på den mat som serveras. Kommunen föreslås genomföra en satsning som höjer andelen livsmedel med följande kvalitéer: Ekologiska Etiska MSC-certifierade Närproducerade Ökad djurskyddshänsyn Dessa livsmedel betecknas i miljöplanen som prioriterade livsmedel. Satsningar på livsmedel föreslås vara en kombination av att man i upphandlingarna ställer högre krav och att man i köken praktiserar metoder som gör att man kan höja andelen livsmedel ur den prioriterade gruppen.

13 Avtalsstart Satsningar på vissa områden gör större nytta än andra. Hit hör främst kaffe, bananer och fisk. Även mejeriprodukter anses vara viktiga att lyfta fram. I en föreslagen treårsplan görs i dessa produktgrupper enbart inköp av prioriterade livsmedel. Produktgrupperna står tillsammans för 15 % av de totala inköpen. Redan i dag köper vi en viss del ekologiskt, etiskt och MSC-märkt i dessa grupper. Förslag till krav vid ny upphandling Prod.gruppens andel av totala inköpen (%) Merkostnad jämfört med standardprodukter (kr) juni-14 Mjölk Ekologiskt 7, juni-14 Bananer Ekologiskt, rättvisemärkt 1, dec-14 Kaffe (ej automat) Ekologiskt, rättvisemärkt 1, dec-14 Fryst Fisk MSC 3, maj-15 Kaffe (automat) Ekologiskt, rättvisemärkt 1, Vissa avtal ligger en bit fram i tiden. De har dock med de prioriterade livsmedel med i avtalet redan nu vilket skulle göra det möjligt för kommunen att enbart ska köpa dessa. Vid nya upphandlingar finns sedan möjlighet att få bättre priser på prioriterade livsmedel om vi enbart väljer att köpa dessa. Förslaget innebär att kommunen vid ny upphandling ur dessa grupper endast köper prioriterade livsmedel. Givetvis kommer det att vara viktigt att köpa prioriterade livsmedel även när det gäller andra områden som t.ex. rotsaker, men dessa områden styrs inte av upphandlingssatsningen utan blir en fråga för respektive kök. Som komplettering till den rent upphandlingsmässiga satsningen kan och bör andra åtgärder genomföras. Detta för att inte skapa beroende av en ekonomisk satsning. Den ekonomiska satsningen är dock viktig av flera anledningar. Att kunna kommunicera att Värnamo kommun enbart köper ekologiskt kaffe, bananer och mjölk är positivt ur marknadsföringssynpunkt och för att bygga vårt varumärke. Möjlighet att få bättre pris i upphandling ökar. Den ekonomiska satsningen visar också gentemot köken att man prioriterar området och förutsätter att samma insats genom engagemang kommer från kökens håll. Besluten om inköp av prioriterade livsmedel föreslås även gälla andra former av livsmedelsinköp såsom representation, kommunfika m.m. Detta hanteras i en kommande kostpolicy. Utöver upphandlingssatsningen kan följande åtgärder ha stor effekt på hur mycket av prioriterade livsmedel som kan köpas in: Tydligt mål för området är viktigt för att vi ska arbeta åt samma håll.

14 Gemensam kostpolicy som tydligt anger inriktningen. Målsättning och kostpolicy behöver spridas och förankras i alla led. Utbildningsomgångar behöver genomföras kontinuerligt för att ge motivering och inspiration. Satsningar på klimatsmart mat ger möjlighet till större andel prioriterade livsmedel. Satsningar på minskat matsvinn i både kök och från tallrikar. Underlätta för producenter i vårt närområde att lämna anbud. Distributionscentralen har möjliggjort detta, men ytterligare åtgärder kan göras för att få fler att lämna anbud. Det kan vara att göra uppdelningar på geografiska områden och produktområden. Informationsträffar och annan information. För att få en långsiktighet i arbetet är det viktigt med feedback och uppmuntran. Att diplomera köken skulle kunna vara ett sätt. Detta kan vara KRAV-certifiering av våra kök men skulle också kunna vara ett internt system. I dagsläget står de ekologiska produkterna för ca 7% av kommunens totala livsmedelsinköp. Vissa kök har kommit en bra bit längre på väg. Att satsa ekonomiskt för att hjälpa köken att komma vidare är signal om att man prioriterar området. Utöver den ekonomiska satsningen behövs sedan också ett arbete från kökens sida för att nå fram till den målsättning som beslutas. Den upphandlingsmässiga satsningen på inköp ger ca 15% av de totala inköpen. Ett satt mål bör ligga en bra bit högre än så och för att komma dit krävs att alla gemensamt arbetar med föreslagna åtgärder ovan. Målsättningar: År 2014 ska andelen prioriterade livsmedel uppgå till 20% av kommunens totala livsmedelsinköp År 2016 ska andelen prioriterade livsmedel uppgå till 30% av kommunens totala livsmedelsinköp Åtgärder Kostpolicy, en gemensam kostpolicy tas fram. Resultat av samverkansutredning för kostområdet behöver inväntas. Målsättning Prioriterade livsmedel i upphandlingar Utbildningsinsatser, exempelvis utbildningsomgångar enligt SMART-modellen Vid upphandling dela upp på geografiska områden och produktområden Utökad information till mindre producenter i närområdet Feedback genom KRAV-certifiering av kök Övrig kommunikation/marknadsföring Matsvinnsprojekt. Odling eller uppfödning, transport, lagring och tillagning. Miljöpåverkan sker i varje led, och många arbetstimmar har lagts ned innan maten slutligen hamnar på tallriken. Att onödigt matsvinn kostar mycket pengar och ger upphov till avfall är uppenbart. Men det är också ett stort slöseri med naturens

15 resurser. Erfarenhet av matsvinnsprojekt i Tyresö kommun visar dock att minskningen av mat som slängdes där motsvarade ett värde av 77 öre per portion vilket gör att satsningen på matsvinn betalar tillbaka sig mångfalt. En besparing som av köken kan användas till större inköp av prioriterade produkter. Kostnader för åtgärderna Åtgärd Kostpolicy och målsättning Utbildningsinsatser Utökad information till mindre producenter i närområdet samt övrig kommunikation, marknadsföring KRAV-certifiering av kök Matsvinnsprojekt Upphandling Mjölk, bananer Upphandling Kaffe och fryst fisk Årlig satsning Kostnaderna för upphandlingsåtgärderna är beräknade på inköpta volymer och priser Dessa är inte konstanta under hela tidsperioden men har då de kan ändras både uppåt och nedåt tagits upp i tabellen utifrån läget för helåret Beslutsförslag för området livsmedel: Upphandlingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att att genomföra föreslagna åtgärder för högre andel prioriterade livsmedel i kommunens kök enligt miljöplan för upphandling samt för genomförandet av åtgärderna anslå medel enligt följande: kr för 2013, kr för 2014, kr för 2015 samt kr för åtgärder under 2016.

Plan för hållbar upphandling

Plan för hållbar upphandling KS strategi 2014-09-01 Plan för hållbar upphandling - FORDON -TRANSPORTER -LIVSMEDEL KS strategi 2014-09-01 Framtagen 2013, beslutad i KF 2014-02-27 Treårsplan 2014-2016 Kostnadsberäknade åtgärder för

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle.

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle. 2014-03- 14 Trafikkontoret Avdelning Avfall Nils Lundkvist nils.lundkvist@stockholm.se Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Ett hållbart samhälle 2013-09-26 Sida 2 1 Insamling av hushållsavfall

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015

Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015 Miljöberättelse kring en måltid Workshop 2 mars 2015 1 Introduktion Vi skulle gärna vilja ha en heldag med er och presentera DKs miljöarbete och ge intressanta inspel kring viktiga miljöaspekter som vi

Läs mer

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets uppdrag är att erbjuda vägledning för hållbar upphandling, miljöledning

Läs mer

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Du får vad du köper 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Succépusslet Policy Upphandling Uppföljning internt av avrop/inköp Uppföljning externt hos leverantörer Policy 1. Sitt

Läs mer

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Har vi lärt oss något?

Har vi lärt oss något? Har vi lärt oss något? - Om Energikuppen i Söderköping Sandra Ljungdahl Energi- och klimatstrateg 0121-181 14 sandra.ljungdahl@soderkoping.se Söderköpings behov och hemläxor Söderköping har deltagit i

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08 HUR STÄLLER VI EFFEKTIVA MILJÖKRAV I UPPHANDLINGAR? Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet

Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Annie Stålberg, Miljöstyrningsrådet VAD SKA JAG PRATA OM? Varför miljöanpassa upphandlingen av transporter Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg Miljökriterierna

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Hållbara livsmedelsinköp

Hållbara livsmedelsinköp Policy Hållbara livsmedelsinköp Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Hållbara livsmedelsinköp 2016-10-24 2016-2019 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för

Läs mer

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som av miljömålsberedningen

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

TRAFIK AB. Kalmar 2008-06-04. Thomas Rehnström

TRAFIK AB. Kalmar 2008-06-04. Thomas Rehnström KALMAR LÄNS L TRAFIK AB Kalmar 2008-06-04 Kalmar kommun Under flera år haft processen igång om vilka kommunala fordon som kan nyttja biogas Ansökan om KLIMP bidrag till biogasbussar Upphandling linjetrafik

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Växjö Tabell 1

Växjö Tabell 1 I fordonsunderlaget ingår både kommuners och landstings filialer och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På www.miljofordonsdiagnos.se visas endast resultat för de organisationer

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar Kommunranking 2012 Välkommen! Till vissa frågor finns anvisningar. Klicka på den blå länken vid dessa frågor. Här kan du läsa poängbedömningsmallen och ladda ner en PDF med alla frågor för utskrift. Kommunen

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader Nya gemensamma miljökrav för entreprenader har tagits fram som en överenskommelse mellan Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad. I denna broschyr kan du läsa om bakgrunden till de

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer

Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke

Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke Erik Thunström Upphandlare Sundsvalls kommun Umeå 2014-11- 06 Renare lu? med @ärrvärme - men vad gör vi åt bilen? 1969 2014 Inversioner ef problem

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241

RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN. Godkänd av kommunstyrelsen , 241 RESE- OCH TRANSPORTPOLICY FÄRGELANDA KOMMUN Godkänd av kommunstyrelsen 2009-10-07, 241 Förslaget är utarbetat av plan- och byggchef Jan Myrén, miljöstrateg Jan Sandell och Kustomsamordnare Jenny Christensson.

Läs mer

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se - en målsättning Dokument Lokala miljömål Fordonsupphandling Inköpspolicy för motorfordon Lokala miljömål Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens

Läs mer

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor Välkommen till Energifabriken AB Startade 2006, tre lantbruksfamiljer Specialister på omställning från fossil diesel till biodrivmedel Kunskap om användning, utrustning, teknik, miljö, Vi får det att fungera

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Utlåtande 2010:20 RII (Dnr 303-1466/2009) Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Miljöbilsdefinition

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET

KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET JURIDIKEN Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW.

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Alternative fuels Regional Manager Sales, Trucks VATTEN LUFT Vad är egentligen ett ton CO 2? 10 m diameter

Läs mer

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-013575-206 SID 1 (9) 2012-05-09 Handläggare: Lova André Nilsson Telefon: 08-508 28 940 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05-22 p. 23 Definition

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Ägs gemensamt av: Staten (Miljödepartementet) Sveriges kommuner och landsting Svenskt Näringsliv Mer info: www.miljostyrning.se

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Ynnor AB:s Yttrande 2016-08-09 Fi2016/01680/S2 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 2.2.14 2015-11-18 Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Göteborg Energis satsningar på biogas är lyckade ur klimatsynpunkt. Världen står inför

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29

Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29 Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29 Hur mycket handlar vi per vecka? 1500 liter mjölk 700 kg potatis 180 kg morötter 100+ kg frukt 110+ kg blandfärs för att servera

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Leveransavtal med Stockholm Gas AB

Leveransavtal med Stockholm Gas AB 1(3) Datum 2009-06-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 3957 Identitet Styrelsen Leveransavtal med Stockholm Gas AB Ärendet Ett förslag till avtal om leverans av biogas har arbetats fram mellan AB Storstockholms

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Handläggare: Charlotta Hedvik Telefon: Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden p. 15

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Handläggare: Charlotta Hedvik Telefon: Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden p. 15 MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN- OCH MILJÖAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-03-22 Handläggare: Charlotta Hedvik Telefon: 08 508 28 941 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-04-16 p. 15 Motion (2012:75)

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

TRAFIKKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET

TRAFIKKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET 2007-05-23 Kontaktperson exploateringskontoret Hans Söderström Miljö och Teknik Telefon: 08-508 261 23 hans.soderstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-06-14

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer