Miljöskyddsnämnden. Protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöskyddsnämnden. Protokoll 2012-06-12 43-54"

Transkript

1 Miljöskyddsnämnden OBS! Detta är en version utan personuppgifter. För att ta del av protokollet i sin helhet kontakta miljöskyddskontoret.

2 Miljöskyddsnämndens sammanträde den 12 juni sid Informationer och överläggningar... 4 Godkännande av föredragningslista... 5 Val av justerare... 5 Delegationsbeslut... 6 Redovisning av uppdrag... 7 Yttrande angående förstudie för väg 180 genom Alingsås, Bolltorps handelsområde Yttrande över förslag till detaljplan, samråd, bostäder vid Skårsvägen Yttrande över förslag till detaljplan, granskning, verksamheter vid Sveagatan 8c Yttrande över ansökan om förhandsbesked Bryngenäs 1: Föreläggande om åtgärder för lagring av brandfarliga vätskor på fastigheten Torp 1:59, Alingsås kommun Förbud att hantera brandfarlig vara på fastigheten Slävik 1: Föreläggande om att utföra återkommande kontroll enligt NFS 2003:24 av cistern och tillhörande rörledningar på fastigheten Slävik 1: Yttrande till förvaltningsrätten angående livsmedel... 38

3 Miljöskyddsnämnden Sida 3 Plats och tid Sveagatan 12, lokal Skräddaren Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Thomas Pettersson (C), ordförande Birgit Börjesson (S) Anders Strömqvist (S) Kent Engh (S) John Wetterling (S) Eva-Lotta Pamp (M) Kjell Magnusson (M) Gunno Wallmyr (FP) Karl Wrede (M) Pia Carlsson (M) Angela Borg (FP), Karin Johansson (M) Catharina Pettersson, miljöskyddschef Ulrika Samuelsson, nämndsekreterare Under information och föredragningar: Sture Alexandersson, miljöskyddsinspektör Anders Löfgren, miljöskyddsinspektör Susanna Olsson, miljöskyddsinspektör Anna Ebbesson, miljöskyddsinspektör John Thorbäck, miljöskyddsinspektör Jörgen Claesson, miljöskyddsinspektör Utses att justera Anders Strömqvist Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika Samuelsson Thomas Pettersson Anders Strömqvist Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljöskyddsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Miljöskyddskontoret, Sveagatan 12 Underskrift

4 Miljöskyddsnämnden Sida 4 Informationer och överläggningar Länsstyrelsen a) Länsstyrelsen har beslutat att avslå överklagande av beslut om avslag på ansökan om tillstånd att sprida bekämpningsmedel på fastigheten Gräfsnäs 1:13 i Alingsås kommun. Miljöskyddskontoret b) Rapport om aktuella miljöskyddsärenden

5 Miljöskyddsnämnden Sida 5 MN 43 Godkännande av föredragningslista Miljöskyddsnämndens beslut Miljöskyddsnämnden godkänner föredragningslistan. MN 44 Val av justerare Beredning Till justerare av protokollet tillsammans med ordförande föreslås Anders Strömqvist (S). Justering av protokollet sker fredagen den 15 juni kl på miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens beslut Miljöskyddsnämnden väljer Anders Strömqvist (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

6 Miljöskyddsnämnden Sida 6 MN 45 Delegationsbeslut Delegationsbeslut 132/12-195/12 har fattats sedan förra sammanträdet. Beredning En förteckning över besluten som fattats sedan förra mötet har upprättats och skickats ut tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på miljöskyddskontoret och vid nämndens möten. Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 4 juni Miljöskyddsnämndens beslut Miljöskyddsnämnden tar del av delegationsbesluten.

7 Miljöskyddsnämnden Sida 7 MN 46, Dnr , Dia 03 Redovisning av uppdrag Ärendebeskrivning Samtliga tre förvaltningar på Sveagatan har haft i uppdrag att se över behovet av gemensamma resurser för administration och ekonomi. Uppdraget genomfördes under våren 2012 och redovisas i sammanfattad form här. Till grund för denna sammanfattning ligger två parallella uppdrag som genomförts av Ulrika Samuelsson för administrationsfunktionen och Martin Wollhag för ekonomifunktionen. Härvid har den s.k. HUKI-modellen använts för arbetet. Organisationsförändringen föreslås träda i kraft Förslaget Administration Genomförd genomgång visar att bristerna på den administrativa sidan finns i huvudsak på SBK. För TF bedöms nuvarande bemanning vara både tillräcklig och adekvat under förutsättning att viss support ges från övriga administratörer som säkerhet för registrering i Platina. MK har behov av ytterligare administratör motsvarande ca 0,5 tjänst. Därutöver saknas minst 1,5 administratörer för att klara behovet inom SBK. Förslaget till beslut blir att bilda en administrativ avdelning på SBK, som servar SBK och MK i första hand men med säkerhetsfunktion för nämndsekreterarskapet och registrering i Platina på TF. Ulrika Samuelsson flyttar till SBK och leder denna funktion. Då receptionsfunktionen till största del betjänar SBK är det också naturligt att ansvaret för den gemensamma receptionen ingår i denna avdelning, liksom serviceassistenten. Nuvarande administratör hos TF föreslås stanna kvar då hon också innehar vissa handläggaruppgifter här. Ulrika Samuelsson får också uppdraget att ansvara för ledning och utveckling av administrativa rutiner för nämndarbete och diariehantering för samtliga tre nämnder på Sveagatan. I denna kapacitet leder hon också berörda administratörer på teknisk förvaltning och miljöskyddskontoret. Ekonomi Som en följd av att den ekonom som servat exploatering och VA-avdelningarna har slutat finns f.n. en brist inom ekonomifunktionen. Ytterligare två personer som arbetar med ekonomi inom TF kommer inom ca två år att gå i pension. Detta samt behovet av bättre möjligheter för att utveckla projektekonomi och ekonomisk uppföljning och analys gör att det finns ett behov av att snarast rekrytera en ekonom.

8 Miljöskyddsnämnden Sida 8 Forts MN 46 I utredningen föreslås också att ekonomifunktionen bildar en egen enhet som servar alla avdelningar inom de tre förvaltningarna och med god uppbackning för varandra. Ekonomifunktionen föreslås ligga kvar på TF. Övrig personal Inom nuvarande administrationsenheten vid TF finns ytterligare två personer personalman och informatör. Dessa båda tjänster föreslås organisatoriskt liga kvar på TF och ingår tillammans med nuvarande stab och administratör i en administrativ enhet på TF direkt under Teknisk chef. Beredning Förslaget har diskuterats vid gemensamma samverkansmöten på förvaltningarna och en presentation och frågestund för all personal har genomförts Då förslaget berör mer än en förvaltning har det också behandlas i Centrala samverkansgruppen (Cesam) 29 maj Det mötet följs av en MBLförhandling i Cesams regi den 7 juni. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 4 juni Miljöskyddskontorets förslag till beslut i miljöskyddsnämnden Miljöskyddsnämnden beslutar att godkänna utredningen om administration och ekonomihanteringen vid de tre kommunala förvaltningarna på Sveagatan. Yrkande Thomas Pettersson (C), Eva-Lotta Pamp (M), Kjell Magnusson (M), Gunno Wallmyr (FP) och Karl Wrede (M) yrkar att miljöskyddsnämnden beslutar att godkänna utredningen om administrationen vid de tre kommunala förvaltningarna vid Sveagatan. Ekonomifunktionen bör stärkas och utformas som en avdelning med en avdelningschef, som också har personalansvar. Birgit Börjesson (S), John Wetterling (S), Kent Engh (S) och Anders Strömqvist (S) yrkar på återremiss av ärendet för förtydligande av varför man valt olika lösningar för administrationen och ekonomifunktionen. Proposition Ordföranden ställer proposition på Birgit Börjesson (S), John Wetterling (S), Kent Engh (S) och Anders Strömqvist (S) yrkande och finner att detta har avslagits. Ordförande ställer proposition på Thomas Petterssons (C), Eva-Lotta Pamps (M), Kjell Magnussons (M), Gunno Wallmyrs (FP) och Karl Wredes (M) yrkande mot miljöskyddskontorets förslag till beslut och finner att Thomas Petterssons (C), Eva-Lotta Pamps (M), Kjell Magnussons (M), Gunno Wallmyrs (FP) och Karl Wredes (M) yrkande har bifallits.

9 Miljöskyddsnämnden Sida 9 Forts MN 46 Tilläggsyrkande Thomas Pettersson (C), Eva-Lotta Pamp (M), Kjell Magnusson (M), Gunno Wallmyr (FP) och Karl Wrede (M) yrkar på att miljöskyddsnämnden föreslår tekniska förvaltningen att någon av de ekonomer som ska nyanställas besitter miljöekonomikompetens. Proposition Ordförande ställer proposition på Thomas Petterssons (C), Eva-Lotta Pamps (M), Kjell Magnussons (M), Gunno Wallmyrs (FP) och Karl Wredes (M) tilläggsyrkande och finner att detta har bifallits. Miljöskyddsnämndens beslut Miljöskyddsnämnden beslutar att godkänna utredningen om administrationen vid de tre kommunala förvaltningarna vid Sveagatan. Ekonomifunktionen bör stärkas och utformas som en avdelning med en avdelningschef, som också har personalansvar. Miljöskyddsnämnden föreslår tekniska förvaltningen att någon av de ekonomer som ska nyanställas besitter miljöekonomikompetens. Exp: Akten

10 Miljöskyddsnämnden Sida 10 MN 47, Dnr , Dia 21 Yttrande angående förstudie för väg 180 genom Alingsås, Bolltorps handelsområde Ärendebeskrivning Trafikverket har översänt en förstudie om väg 180 (Kungälvsvägen) för samråd och yttrande från miljöskyddsförvaltningen. Trafikverket har i sin förstudie för väg 180 i samband med ombyggnad vid Bolltorps handelsområde beskrivit tre större förändringar av vägutförandet. Förändringarna består av att de två rödljusförsedda korsningarna längs med Kungälvsvägen i var sitt hörn av handelsområdet ska byggas om till rondeller. Den tredje större förändringen är att ytterligare en utfart från handelsområdet ska byggas mellan dessa rondeller. Övriga mindre punkter som berörs är nya busshållplatser för kollektivtrafiken samt gång- och cykelbanornas sträckningar. Detaljplanen för Bolltorps handelsområde där även vägutformningen ingår har två gånger tidigare varit uppe till nämnden för yttrande i samband med detaljplaneprocessen. Miljöskyddsnämnden har då inte haft några synpunkter på vägens utförande. Planen är dock fortfarande inte tagen, detta kommer att ske i Stadsbyggnadsnämnden den 19 juni och senare även i Kommunfullmäktige. Beredning Förorenade områden Trafikverket uppger i förstudien att det finns risk för att träffa på markföroreningar på två olika platser i samband med vägarbetet. En av platserna är tankstationen i korsningen Kungälvsvägen / Kungegårdsgatan. Denna plats har även miljöskyddskontoret uppmärksammat tidigare i samband med tillsyn på verksamheten som bedrivs där. Miljöskyddsnämnden har då ställt krav på grundvattenprovtagning på fastigheten. Den andra platsen med risk för föroreningar som anges är Tolfs metallgjuteri. Denna lokalisering intill väg 180 har dock inte miljöskyddskontoret någon kännedom om. Enligt våra register har Tolfs metallgjuteri tidigare legat placerad på fastigheten Noltorp 1:2 som ligger 600 meter söder om väg 180. Denna fastighet har dessutom redan blivit sanerad. I Länsstyrelsens framtagna Regionalt program Förorenade områden i Västra Götalands län som hänvisas till i förstudien framgår dock inte fastighetsbeteckning för Tolfs metallgjuteri. En tredje plats med risk för att förorenade massor ska påträffas är hela planområdet för Bolltorps handelsområde längs med väg 180. Västra delen av området på fastigheten Fodret 6 där kommunen tidigare haft sitt förråd har vid tidigare provtagning konstaterats var förorenat och sanering av delar av fastigheten har påbörjats under Flera andra fastigheter inom planområdet kommer också att beröras av vägbyggnationen, här har dock kommunen inte genomfört någon provtagning så föroreningssituationen är i dagsläget okänd. Enligt miljöskyddskontorets vetskap har kommunen har inte heller i planprocessen genomfört någon historisk kartläggning av tidigare potentiella miljöstörande verksamheter som varit belägna på platsen. Av miljöskyddskontorets egna register kan man dock utläsa att det på en av

11 Miljöskyddsnämnden Sida 11 Forts MN 47 fastigheterna (Fodret 12) finns en bilverkstad med en cistern för brandfarliga vätskor, som inte är invallad och som tidigare inte besiktigats inom rätt tidsintervall. Flera liknande verksamheter som hanterar oljor och drivmedel finns också inom området. Dessutom har en av fastigheterna (Fodret 7) tidigare inhyst ett väveri. Äldre textilindustrier brukar ofta ha gett upphov förorenade områden. Förorenade massor Förorenade massor förekommer mycket ofta när mark som sedan gammalt varit anspråkstagen ska grävas upp och fraktas bort. Förhållandena på den aktuella platsen avhandlas i stycket ovan men till det kommer även de massor som nu ligger under och i anslutning till vägarna. Även sådana områden är i regel förorenade till en viss grad och behöver hanteras utifrån det. Buller Trafikverket anger i sin förstudie att de mest utsatta husen i dag har en bullernivå på 63 db(a) som ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Uppräknat till 2020 års värden blir nivån max 64 db(a). Riktvärdena vid nybyggnation anger att ekvivalentnivån utomhus ska ligga på 55 db(a) medan infrastrukturpropositionen anger 65dB(a). Gällande maximalnivån så anges denna till 76 db(a) vid fasad vilket däremot är över det värde på 70 db(a) som anges i Infrastrukturpropositionen. Gående, cyklister och trafiksäkerhet Flera nya parkeringsplatser har skapats inom planområdet för att underlätta för biltrafiken från och till området. Motsvarande åtgärder för att främja gång och cykeltrafikanter har däremot inte vidtagits. Sammanlagt planeras tre infarter till handelsområdet, de två befintliga kommer byggas om till rondeller medan en ny korsning enbart för påfart från öster och utfart mot väster. I Trafikverkets förstudie anger man att trafiksäkerheten längs med Kungälvsvägen inte påverkas mer än marginellt till följd av den nya utfart som ska anläggas. Anledningen till detta är att vänstersvängande fordonsrörelser inte blir möjliga och korsande trafik undviks på det viset. Miljöskyddskontorets synpunkter Förorenade områden Tankstationen vid Kungälvsvägen är ålagd att genomföra grundvattenprovtagningar på sin fastighet. Vägarbeten i anslutning till detta kan komma att påverka grundvattnets nivå och status och därför bör kontakt med aktuell verksamhetsutövare tas innan arbetet startas. Då uppgifterna om Tolfs metallgjuteris placering inte stämmer överens med miljöskyddskontorets register ställer sig miljöskyddskontoret frågande till vilken verksamhet och placering det är som avses i förstudien. Då delar av planområdet för Bolltorps handelsområde inte har varit föremål för någon provtagning av marken sedan tidigare anser miljöskyddskontoret att det finns en uppenbar risk för att Trafikverket kommer att påträffa förorenade områden när rondellerna och nya vägsträckningar anläggs.

12 Miljöskyddsnämnden Sida 12 Forts MN 47 Förorenade massor Massor som grävs upp för att transporteras bort eller schaktas runt på fastigheten i större omfattning måste provtas, om man misstänker att dessa kan vara förorenade, för att avgöra hur de får användas. Områden som kan antas vara förorenade är massor som ligger under befintlig asfalt, diken och vägrenar samt de områden som avhandlas i ovanstående stycke om förorenade områden. Trafikverkets förstudie anger att flera allvarliga olyckor har skett i området. Vid dessa tillfällen kan både drivmedel och oljor ha läckt ut och trängt igenom asfalten samt runnit ut i diken och vägren. Även eventuellt släckvatten kan ha fört med sig föroreningar ner i marken. Till det kommer alla diffusa utsläpp som härrör från slitage på bildäck och vägbana, stoftnedfall från avgaser samt spill från passerande fordon. Då Trafikverket står som verksamhetsutövare är det även de som ansvarar för att korrekta provtagningar genomförs på massorna samt att massorna fraktas till rätt behandlingsplats. Att samtliga transporter är försedda med korrekt dokumentation för att få transportera och lossa massorna faller också inom detta ansvarsområde. Själva utförandet kan naturligtvis lämnas över på entreprenörer men det är Trafikverket som är ansvariga för att kontrollera att det går rätt till. Föroreningar som påträffas i samband med markarbeten på området omfattas av en upplysningsplikt och tillsynsmyndigheten ska underrättas så fort föroreningen upptäcks. Eventuella saneringar som vidtas på marken till följd av detta ska också anmälas till miljöskyddskontoret och genomföras i samråd med kontoret. Buller Även om 55 db(a) är den nivån som är önskvärd och man bör sikta mot så delar miljöskyddskontoret Trafikverkets syn bullerfrågan för den aktuella vägsträckningen och anser att konstruktionerna av rondellerna inte är att betrakta som nybyggnation. Detta ställningstagande förutsätter att den trafikökning som beräknas ske speglar en allmänt ökad trafikbelastning och således inte är en följd av någon trafikomläggning eller liknande. Miljöskyddskontoret räknar inte heller med att den planerade lokalgata som ska gå tvärs genom planområdet ska ge något tillskott i buller för kringboende. Då maxnivån vid fasad överskrider de värden som anges i infrastrukturpropositionen behöver Trafikverket säkerställa att de fastigheter som berörs av höga ljudnivåer faktiskt har en bullerskyddad uteplats där bullernivån är under 70 db(a) Gående, cyklister och trafiksäkerhet Gång och cykelbroar eller tunnlar borde anordnas förbi Kungälvsvägen för att planskilja motorfordon från övriga trafikanter. Genom att främja och underlätta motorlösa transporter kan man förhoppningsvis minska biltrycket i Alingsås och i Bolltorp samtidigt som man skapar säkra passager förbi en av de hårt trafikerade lederna. Även om korsande motorfordonsrörelser undviks i den nya utfart som planers vid Kungälvsvägen så innebär inte detta att alla korsande fordonsrörelser kommer att undvikas. Cyklister kommer enligt Trafikverkets förstudie fortfarande att använda cykelvägen förbi handelsområdet. Det anges att cyklisterna ska uppmärksammas på den korsande trafiken genom att cykelvägen svänger av, men då det är cyklisterna som har företräde och inte ska hindras bör även biltrafiken uppmärksammas på den korsande cykelvägen.

13 Miljöskyddsnämnden Sida 13 Forts MN 47 En avsmalnande eller upphöjd körbana bör anläggas för att undvika att bilister har blicken för långt fram eller blir stående på cykelbanan. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 4 juni Miljöskyddsnämndens beslut Miljöskyddsnämnden rekommenderar Trafikverket att vidta följande åtgärder i samband med ombyggnationen av väg 180 förbi Bolltorps handelsområde. 1. Ta kontakt med verksamhetsutövaren på tankstationen för att tillgodogöra sig miljöskyddsnämndens beslut och verksamhetens planer för provtagning. På så sätt kan man förlägga arbeten som eventuellt kan påverka tankstationens provtagningsmöjligheter och resultat till tillfällen då så liten påverkan som möjligt erhålls. 2. Genomföra en fördjupad utredning över vilka berörda områden som kan innehålla förorenade massor. Den exakta placeringen av den eventuella föroreningskällan Tolfs metallgjuteri bör fastställas här. 3. Utarbeta en plan för att få kontroll över de provtagningar som behöver utföras och för att handskas med de förorenade massor som kan komma att uppstå. 4. Säkerställa att samtliga berörda fastigheter har en bullerdämpad uteplats som uppfyller minst vad som anges i Infrastrukturpropositionen. 5. Utarbeta en lösning där gång- och cykelkorsningar planskiljs från motortrafik. 6. Vid den nya utfarten till Kungälvsvägen anlägga en konstruktion som uppmärksammar bilisterna på den korsande cykelvägen. Exp: Trafikverket, Malin Andersson, Göteborg Samhällssbyggnadskontoret, Hans Nerstu Akten

14 Miljöskyddsnämnden Sida 14 MN 48, Dnr , Dia 21 Yttrande över förslag till detaljplan, samråd, bostäder vid Skårsvägen Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden har för samråd översänt ett förslag till detaljplan för del av Skår. Planens syfte är att möjliggöra komplettering av bebyggelsen med ca 70 bostäder i blandad upplåtelseform. Förutom ett område på och kring ängarna vid Skårsvägen ingår också Lövekulle 1:129 på Talludden och ett område vid slutet av Höjdvägen i planen. Beredning Boende i området har ifrågasatt den föreslagna detaljplanen när det gäller skada för naturvården, upphävande av strandskyddet, den ökade biltrafiken, bebyggelsens omfattning och inplacering i landskapet samt påverkan på möjligheterna till rekreation. Man ifrågasätter också om planen inte medför betydande miljöpåverkan och att en MKB bör göras. Frågor i planen som berör Miljöskyddsnämnden handlar om naturvård, buller och vibrationer från järnvägen, trafik och strandskydd. Naturvård Som ett av flera underlag för planen finns en naturvärdesbedömning gjord av Pro Natura. I rapporten finns 23 delområden beskrivna och klassade i tre nivåer: höga naturvärden, måttliga naturvärden och begränsade naturvärden. Bedömningen omfattar inte hela planområdet, ex vis behandlas inte de stora bostadsfastigheterna i områdets västra del och inte området norr om Marbotorpsvägen. Bedömningen tar heller inte upp frågor som landskapsbild och områdets karaktär. I grova drag planeras bebyggelse till åkermark i områdets centrala del som enligt naturvärdesbedömningens klassning har måttliga naturvärden och till ung genomgallrad ekskog i planområdet södra del som bedöms ha begränsade naturvärden. Äldre ekskog med inslag av andra trädslag samt närmast angränsande åkermark bedöms ha höga naturvärden och ska bevaras som natur. I planbeskrivningen ges också exempel på åtgärder som kan förstärka dessa områdens kvalité för boende, flora och fauna. Något sådant tas dock inte upp som bestämmelser. De obebyggda skogsklädda kullarna vid den centrala åkermarken samt delar av åkermarken omfattas av riksintresse för naturvården. Skälet till detta är förekomst av mycket höga naturvärden knutna till sjöar, odlingslandskap, miljöer av geovetenskapligt värde samt lövskogar. Det angivna skälet är generellt för ett mycket större område och alla värden finns inte på alla ställen som omfattas av riksintresset. Ny bebyggelse tar marginellt i anspråk mark inom riksintresset.

15 Miljöskyddsnämnden Sida 15 Forts MN 48 Tågbuller och vibrationer Planområdet ligger nära Västra Stambanan och berörs av buller från den. En bullerutredning utförd av Soundcon visar att bostäder som byggs enligt planförslaget klarar gällande riktvärden för buller om en 330 m lång och 3 m hög skärm anordnas på banans västra sida. En sådan skärm sänker också bullernivån för delar av befintlig bebyggelse. Planförslaget innehåller dock inte någon bestämmelse om att bullerskärm ska anordnas. Vibrationer från tågtrafiken har mätts i bostad på Lövekulle 1:143, ca 350 m från järnvägen. Slutsatsen blev att fastigheten inte utsätts för störande eller skadliga vibrationer. Strandskydd Inom delar av planområdet har strandskyddet upphävts i samband med tidigare detaljplanering. När en äldre detaljplan ersätts med en ny återinträder strand skyddet. Strandskyddet kan upphävas i den nya planen om det finns särskilda skäl. Miljöbalken 7 kap 18c : Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, 6. eller behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Ytterligare vägledning om strandskydd finns i Naturvårdsverkets handbok 2009:4, utgåva 2. I planförslaget upphävs strandskyddet inom kvartersmark. För bebyggelse på Talludden samt mellan Mjörn och Skårsvägen motiveras upphävandet med att områdena redan är ianspråktagna på ett sätt som gör att de saknar betydelse för strandskyddet. För delar av denna bebyggelse anges också att den avskiljs från stranden av annan bebyggelse. Det senare motivet uppges också gälla för övrig föreslagen bebyggelse. Biltrafik Trafikbelastningen på Skårsvägen beräknas som mest kunna bli 720 fordon per dygn. Idag sker ca 300 fordonsrörelser per dygn. Ökningen medför att Skårsvägen måste breddas och GC-väg anordnas. Lövekullevägen anges som stråk till stadens centrum och Stadsskogsgatan/Hedvigsbergsvägen till E20. Båda förbindelserna uppges klara den trafikökning som planen leder till.

16 Miljöskyddsnämnden Sida 16 Forts MN 48 Miljöskyddskontorets synpunkter Naturvård Det är positivt att de fysiska naturvärdena av hög klass i området lämnas orörda. Naturvärden som landskapsbild och områdets karaktär påverkas dock väsentligt. Särskilt allvarligt är att landskapsbilden för riksintresset påverkas, inte bara av bebyggelsen inom det utan även utanför det. Bebyggelsens omfattning på åkrarna i områdets centrala delar behöver minskas bland annat av detta skäl. Inför granskningen av förslaget bör naturvärdesbedömningen kompletteras beträffande området norr om Marbotorpsvägen och landskapsbilden för hela området. Tågbuller och vibrationer Om en bullerskärm är en förutsättning för byggande av bostäder, ska det finnas en bestämmelse i detaljplanen som anger att sådan ska anordnas. Vibrationer har mätts ca 350 m från järnvägen. Bostäder planeras på ett avstånd på drygt 100 m. Marken består av lera som är vibrationskänslig. Att direkt överföra den gjorda mätningen till planerad bebyggelse kan vara missvisande. Vibrationerna i mark bör utredas för det minsta avståndet mellan järnväg och planerade bostäder. Strandskydd Strandskyddet upphävs för kvartersmark. Det bör också upphävas för gatumark och u-områden utanför kvartersmark så att dispensförfarande i senare skede undviks. Synpunkter anges här med de beteckningar som används i planbeskrivningen s 15. 1, 3B och strandnära 4. Planen ger möjlighet att ersätta befintliga förhållandevis små byggnader med väsentligt större byggnader avsedda för året runt boende. Det skulle kräva fällande av träd och markarbeten vilket kan ha en påverkan på växt- och djurlivet samt skulle påverka landskapsbilden väsentligt i ett mycket känsligt område. I områden med stora värden för friluftslivet och för djuroch växtlivet, ska undantag från strandskyddet tillämpas restriktivt. I detta fall handlar det om etablerade tomtplatser och upphävande av strandskyddet är nödvändigt i vissa avseenden. Dock bör planbestämmelserna inte vara så frikostliga att skada sker på växt- och djurlivet samt landskapsbilden. 3A med komplementbyggnader. Etablerad tomtplats. 2. Byggnationen sker på etablerad tomtplats. 5 och 7. Platserna är avskilda från området närmast strandlinjen av bebyggelse och etablerade tomtplatser. 6. Uppges i planbeskrivningen vara avskilda från området närmast stranden genom bebyggelse. Området ligger dock innanför en ca 100 m bred naturmark och någon avskiljande bebyggelse finns inte här. Det angivna särskilda skälet för att upphäva strandskyddet för område 6 finns inte.

17 Miljöskyddsnämnden Sida 17 Forts MN 48 Biltrafik Planförslaget medför att ökningen av biltrafik på Skårsvägen blir kraftig, upp till 140% av dagens trafik. Den breddning av vägen som planen nödvändiggör bör utformas så att den inte leder till ökade hastigheter. Lövekullevägen bör inte anges som stråk för biltrafik till stadens centrum. I stället bör Stadsskogsgatan/Hedvigsbergsvägen/E20 anges. Övrigt Mast för mobiltelefoni finns ca 50 m från närmaste planerad byggnad. Även om strålningen från denna inte medför hälsorisker eller att riktvärden överskrids, upplevs denna typ av byggnadsverk av många som hotfulla och obehagliga. Även detta bör beaktas vid inplacering av nya bostäder. Ett gångstråk från Höjdvägen till naturmarken norr om planerad bebyggelse vid denna väg bör ordas. Planförslagets innehåll en rad frågor som berör miljön, bl a strandskydd, riksintresse för naturvården, biltrafik i området och genom staden, buller och vibrationer från järnvägen. Det är inte självklart att MKB inte behövs. I vart fall behöver behovsbedömningen redovisas. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 4 juni 2012.

18 Miljöskyddsnämnden Sida 18 Forts MN 48 Miljöskyddskontorets förslag till beslut Miljöskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på planförslaget: Inför granskningen av förslaget bör naturvärdesbedömningen kompletteras beträffande området norr om Marbotorpsvägen och landskapsbilden för hela området. Vibrationerna i mark bör utredas för det minsta avståndet mellan järnväg och planerade bostäder. Området söder om Marbotorpsvägens förlängning mot den skogsklädda kullen bör undantas från exploatering. Orsaken är dels att det mesta av bebyggelsen ligger inom strandskyddat område, dels den skada bebyggelse skulle utgöra på riksintresset för naturvård när det gäller landskapsbilden. Om en bullerskärm är en förutsättning för byggande av bostäder, ska det finnas en bestämmelse i detaljplanen som anger att sådan ska anordnas. Avsteg från gällande riktvärden är inte tillämpligt i denna plan. Tillåten byggnadsyta för 1, 3B och strandnära 4 bör avvika bara måttligt från den byggnadsyta som befintliga byggnader har. Lövekullevägen bör inte anges som stråk för biltrafik till stadens centrum. I stället bör Stadsskogsgatan/Hedvigsbergsvägen/E20 anges. Det hot och obehag som många upplever av telefonmaster bör beaktas vid inplacering av bostäder. Ett gångstråk från Höjdvägen till naturmarken norr om planerad bebyggelse vid denna väg bör ordas. Underlaget för bedömning av behovet av MKB behöver redovisas inför granskning av planen. Nämnden avvaktar med att ta ställning i denna fråga. Yrkande Thomas Pettersson (C), Eva-Lotta Pamp (M), Kjell Magnusson (M), Gunno Wallmyr (FP) och Karl Wrede (M) yrkar att första punkten i miljöskyddskontorets förslag till beslut ersätts med följande: inför granskningen av förslaget bör naturvärdesbedömningen kompletteras och en kulturvärdesbedömning genomföras beträffande området norr om Marbotorpsvägen och landskapsbilden för hela området. Proposition Ordföranden ställer proposition på Thomas Petterssons (C), Eva-Lotta Pamps (M), Kjell Magnussons (M), Gunno Wallmyrs (FP) och Karl Wredes (M) yrkande och finner att detta har bifallits.

19 Miljöskyddsnämnden Sida 19 Forts MN 48 Miljöskyddsnämndens beslut Miljöskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på planförslaget: Inför granskningen av förslaget bör naturvärdesbedömningen kompletteras och en kulturvärdesvbedömning genomföras beträffande området norr om Marbotorpsvägen och landskapsbilden för hela området. Vibrationerna i mark bör utredas för det minsta avståndet mellan järnväg och planerade bostäder. Området söder om Marbotorpsvägens förlängning mot den skogsklädda kullen bör undantas från exploatering. Orsaken är dels att det mesta av bebyggelsen ligger inom strandskyddat område, dels den skada bebyggelse skulle utgöra på riksintresset för naturvård när det gäller landskapsbilden. Om en bullerskärm är en förutsättning för byggande av bostäder, ska det finnas en bestämmelse i detaljplanen som anger att sådan ska anordnas. Avsteg från gällande riktvärden är inte tillämpligt i denna plan. Tillåten byggnadsyta för 1, 3B och strandnära 4 bör avvika bara måttligt från den byggnadsyta som befintliga byggnader har. Lövekullevägen bör inte anges som stråk för biltrafik till stadens centrum. I stället bör Stadsskogsgatan/Hedvigsbergsvägen/E20 anges. Det hot och obehag som många upplever av telefonmaster bör beaktas vid inplacering av bostäder. Ett gångstråk från Höjdvägen till naturmarken norr om planerad bebyggelse vid denna väg bör ordas. Underlaget för bedömning av behovet av MKB behöver redovisas inför granskning av planen. Nämnden avvaktar med att ta ställning i denna fråga. Exp: Samhällsbyggnadsnämnden, Lars Rosén

20 Miljöskyddsnämnden Sida 20 MN 49, Dnr , Dia 21 Yttrande över förslag till detaljplan, granskning, verksamheter vid Sveagatan 8c Ärendebeskrivning Byggnadsnämnden har remitterat förslag till ändrad detaljplan för del av Myggan 4. Förslaget omfattar gamla Bil Nilssons byggnad samt marken närmast omkring denna. Nuvarande plan anger småindustri inom området. Förslaget anger handel, restaurang, samlingslokal och kontor. Mer störande verksamhet lokaliseras till byggnadens norra del, mot Stråhles allé. Avsikten med förslaget är att ge möjlighet till permanent bygglov för befintlig verksamhet och att möjliggöra ombyggnad för hotell och kontor. Enligt förslaget ges möjlighet att höja byggnadskroppen närmast Göteborgsvägen till 4 våningar, den översta indragen, samt den tidigare verkstadsbyggnaden till två våningar. Miljöskyddsnämnden har tidigare lämnat yttrande över ett samrådsförslag. Beredning I samrådet föreslog Miljöskyddsnämnden att planen skulle utökas till att omfatta korsningarna Sveagatan/Göteborgsvägen och Göteborgsvägen/Stråhles allé för lösande av trafikproblem i området. Nämnden föreslog också att planen utökas till att omfatta hela Myggan 4 samt delar av Myggan 3, 5 och 9 för att lösa dagvattenfrågan för hela parkeringsytan inom handelsområdet. När det gäller de nämnda gatukorsningarna anges att de ingår i ett planarbete som ska påbörjas så snart trafikverket har redovisat vilket område man behöver för ytterligare spår genom Alingsås. Tekniska kontoret utreder vilka provisoriska åtgärder i form av ändrade körfält som kan vidtas tills ombyggnader kan göras. Den nu aktuella planen ger utrymme för cirkulationsplatser i nämnda korsningar. När det gäller dagvattenlösningar anges att den nu aktuella planen endast har till syfte att möjliggöra för befintliga verksamheter att ansöka om permanent bygglov. För planområdet finns en bestämmelse om att förorenat dagvatten från hårdgjorda ytor ska renas innan det släpps till kommunens ledningsnät. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 4 juni Miljöskyddsnämndens beslut Nämnden har ingen erinran mot de ändringar för området som förslaget medför. Nämnden anser dock att åtgärder för att avhjälpa trafikproblemen vid korsningarna Sveagatan/Göteborgsvägen och Göteborgsvägen/Stråhles allé snarast behöver vidtas för att förbättra trafikflödet och minska störningar till bostäder vid Sveagatan. Att hänvisa till ett beställt planarbete som ligger i en okänd framtid är inte tillräckligt. Utformning av de aktuella gatukorsningarna kan inte vara beroende av antalet järnvägsspår genom Alingsås. Exp: SBN

21 Miljöskyddsnämnden Sida 21 MN 50, Dnr Yttrande över ansökan om förhandsbesked Bryngenäs 1:16 Ärendebeskrivning Miljöskyddskontoret har från samhällsbyggnadskontoret fått en remiss angående ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Bryngenäs 1:16. Ansökan ersätter tidigare ansökan om förhandsbesked (samhälls byggnadskontorets dnr ) med i princip samma läge och omfattning. Den tidigare ansökan har återtagits bl.a. på grund av att tillfarten till föreslagna tomter har flyttats österut. I miljöskyddsnämndens yttrande över den tidigare ansökan om förhandsbesked beslöts att positivt förhandsbesked inte bör lämnas med anledning av att det inte är lämpligt att lösa VA-frågan med enskilda anläggningar i området och att Byggnationen bör avvakta tills det finns en gemensam lösning av VA i området, i första hand kommunalt VA och inom ramen för en detaljplan. I övrigt behöver man också redovisa hur man klarar gällande riktvärden för buller och vibrationer från Västra stambanan. Beredning Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut den 31 januari 2012 om planbeställning för perioden våren 2012 hösten Någon detaljplan för aktuellt område i Bryngeskog är inte medtagen i planbeställningen. Att en detaljplan inte är aktuellt i området bekräftar samhällsbyggnadskontoret i dess beredning av detta ärende. Platsen för sökt förhandsbesked ligger delvis inom strandskyddat område. Enligt samhällsbyggnadskontoret kommer en dispensansökan att tillstyrkas med hänvisning till att som särskilt skäl för undantag från strandskyddsbestämmelserna, är platsen avskild från strandområdet av järnväg och bebyggelse. Om prövning av strandskyddsdispens har skett ur ett biologiskt perspektiv framgår inte ur handlingarna. Miljöskyddsnämnden har i yttrandet av den tidigare ansökan om förhandsbesked meddelat att det av principiella skäl inte är lämpligt att lösa VA-frågan med enskilda anläggningar. Bakgrundet till ställningstagandet är bl.a. att i område R15 i fördjupad översiktsplan för Staden, anges att detaljplan ska krävas vid uppförande av fler än två byggnader. Då förhandsbesked redan lämnats för tre byggnader i området bör det nu bli fråga om detaljplan och kommunalt VA. Sökanden har inkommit med en ansökan om att inrätta en avloppsanordning för de tilltänkta bostäderna. Ansökt avloppsanordningen består av en gemensam infiltrationsanläggning för BDT-vatten samt wc-avlopp till slutna tankar för var och en av de planerade bostäderna. Miljöskyddskontoret avser att via delegation från Miljöskyddsnämnden, fatta beslut om tillstånd till ansökt avloppsanordning. Att avloppsfrågan i detta ärende kan lösas med ett tillstånd löser inte problemet med vattenförsörjningen till bostäderna. Miljöskyddskontoret har tidigare påtalat att fastighetsägare i området klagat över att man har problem med

22 Miljöskyddsnämnden Sida 22 Forts MN 50 vattenkvaliteten och med brunnarnas kapacitet. Situationen i området är den att vattenbrunnar och enskilda avloppsanläggningar är placerade om vartannat vilket innebär risker för vattenförsörjningen för de tilltänkta bostäderna. Att också öka uttaget av grundvatten generellt i området bidrar sannorlikt till sämre dricksvattenkapacitet i de befintliga dricksvattenbrunnarna och kanske också sämre dricksvattenkvalitet. I 33 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges att I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt; 1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar, 2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt, 3. medge tillräckligt dagsljus, 4. hållas tillfredsställande uppvärmd, 5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, 6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål. Miljöskyddskontoret anser att det finns risk för att sista punkten ovan inte kan tillgodoses för de befintliga bostäderna i området med enskild vattenförsörjning samt för de tilltänkta bostäderna, om fortsatt byggnation innebär att vattenförsörjningen ska lösas med en eller flera enskilda vattentäkter. Innan ett ev. positivt förhandsbesked beviljas bör ett av nedanstående alternativ tillgodoses. en geo-hydrologisk utredning görs i syfte att visa på om grundvatten förhållandet på platsen är av sådan art att den säkerställer vattenför sörjningen för befintliga, och i detta ärende ansökta bostäder, till erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet. kommunalt dricksvatten kopplas till de tilltänkta bostäderna. Området som ska bebyggas är påverkat av buller från Västra Stambanan och E- 20. Trafikverket har i det tidigare ärendet om förhandsbesked lämnat yttrande och rekommenderat att förhandsbeskedet ska avstyrkas. För att göra en annan bedömning behöver ansökan kompletteras med en bullerberäkning baserad på möjlig framtida trafikering av järnvägen samt eventuell risk för vibrationer. Miljöskyddskontoret bedömer att sökanden behöver anlita en sakkunnig för bedömning om Trafikverkets beräkning håller erforderlig kvalitet att utgå ifrån, inkl. framtida trafikbelastning. Om Trafikverkets beräkning inte håller erforderlig kvalitet behövs en komplettering till underlaget eller en ny beräkning. Utredningen ska visa vilka åtgärder som behövs för att klara 55 dba, ekvivalent värde vid fasad och 70 dba, maximalt värde vid uteplats. Ett utlåtande från sakkunnig behövs också om vilka eventuella åtgärder som behövs för att klara riktvärdet för vibrationer. Om båda husen kan grundläggas på berg behövs inte någon sådan utredning.

23 Miljöskyddsnämnden Sida 23 Forts MN 50 Miljöskyddskontorets synpunkter Vid prövning av dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. miljöbalken, ska två förutsättningar vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges för någon av de åtgärder som är förbjudna i strandskyddat område: 1. det ska finnas särskilda skäl för dispens. 2. syftet med strandskyddet påverkas inte, det vill säga djur- och växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte. Ur handlingarna till detta ärende framgår det inte om punkt nummer 2 har prövats med avseende på om djur- och växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt. Om så är fallet ska detta motiveras till ett beslut om strandskyddsdispens. Arbetsutskottets beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 4 juni Miljöskyddsnämndens beslut Miljöskyddsnämnden vidhåller sin tidigare uppfattning att fortsatt byggnation i område R15 inte är i linje med FÖP Staden. En eventuell fortsatt byggnation i området ska i första hand föregås av en detaljplaneläggning och gemensamt VA. Om förhandsbesked ändå lämnas ska dessförinnan ett av nedanstående alternativ tillgodoses. en geo-hydrologisk utredning tillsätts i syfte att visa på om grundvattenförhållandet på platsen är av sådan art att den säkerställer vattenförsörjningen för befintliga, och i detta ärende ansökta bostäder, till erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet om en ny enskild vattentäkt tas upp Utredningen bekostas av sökanden. kommunalt.dricksvatten kopplas till de tilltänkta bostäderna. Avloppsfrågan bedöms gå att lösa med enskild anläggning. Vid prövning av en dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken ska också beaktas att syftet med strandskyddet inte motverkas ur ett biologiskt perspektiv. Exp: Samhällsbyggnadsnämnden

24 Miljöskyddsnämnden Sida 24 MN 51, Dnr: , Föreläggande om åtgärder för lagring av brandfarliga vätskor på fastigheten Torp 1:59, Alingsås kommun Ärendebeskrivning Sollebrunns Oljeservice AB bedriver en verksamhet på fastigheten Torp 1:59 där eldningsolja och diesel lagras i 6 stycken stora cisterner ovan jord. Cisternerna möjliggör en lagring av 202,5 m3 brandfarliga vätskor och kräver tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Cisternerna har funnits på fastigheten troligen sedan 1960-talet. Sollebrunns Oljeservice AB tog över cisternerna år Sollebrunns Oljeservice AB sökte nytt tillstånd för hanteringen av brandfarliga varor på fastigheten Torp 1:59. Ärendet remitterades till miljöskyddskontoret för synpunkter Miljöskyddskontoret och samhällsbyggnadskontoret besökte verksamheten Miljöskyddskontoret framförde vid besöket att åtgärder för att förse cisternerna med sekundärt skydd bedömdes som nödvändiga. Verksamheten delade inte denna uppfattning och gavs därför möjlighet att skriftligt redovisa sin bedömning av riskerna. I yttrandet till Samhällsbyggnadskontoret framförde miljöskyddskontoret att För att uppnå syftet med lagen brandfarliga och explosiva varor bedömer Miljöskyddskontoret att tillståndet till brandfarliga varor på fastigheten Torp 1:59 bör förses med villkor om att cisterner och rörledningar skall förses med sekundärt skydd. Med samma motivering bör även tillståndet förses med villkor om påkörningsskydd runt cisternernas sidor lämnade Samhällsbyggnadskontoret tillstånd till hantering av brandfarlig vara med en tidsbegränsning till Av beslutet framgår att miljöskyddskontorets yttrande skall iakttas. Beredning Nuvarande ägare tog över Sollebrunns Oljeservice år 2000 och hade då en genomgång med räddningstjänsten och miljöskyddskontoret om vilka åtgärder som krävdes på depån. Ägaren till Sollebrunns Oljeservice är av uppfattningen att en miljöskyddsinspektör lovat att inga krav på invallning ska ställas på dessa befintliga cisterner. Granskning av anteckningar och handlingar hos miljöskyddskontoret visar inte några sådana löften. Verksamheten hos Sollebrunns Oljeservice är anmälningspliktig enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) och omfattas därmed om reglerna om egenkontroll (Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll, SFS 1998:901). Efter besöket begärde miljöskyddskontoret in en riskanalys för oljelagringen samt de rutiners som finns i företagets egenkontroll som berör lagringen och oljeavskiljaren vid platsen för lastning och lossning av petroleumprodukter till lagringscisternerna.

25 Miljöskyddsnämnden Sida 25 Forts MN 51 Sollebrunns Oljeservice redogjorde vid ett möte på miljöskyddskontoret för sin verksamhet och överlämnade sin riskanalys kompletterat med rutiner och handlingsplan för spill och brand. Företagets bedömning är att deras rutiner är tillräckliga och att en invallning av cisternerna inte behövs samt att det är för kostsamt. Miljöskyddskontoret vidhöll vid mötet behovet av en invallning och gav företaget 6 månader för att ta fram en handlingsplan för hur cisternerna ska kunna förses med invallning. Ett uppföljande möte hölls för att företaget skulle presentera sin handlingsplan. Vid mötet överlämnade företaget sin plan gällande investeringar i oljedepåverksamheten. Av planen framgår att man har för avsikt att Investera i två nya tankbilar Ombyggnad av kontorslokaler med bl a ergonomisikt anpassade arbetsplatser Investering i en fyllningsanläggning på lagret Anställa 2 nya säljare Investerar i en oljeavskiljare för dagvattnet tillsammans med den nya brandstationen En spillplatta med oljeavskiljare kommer att installeras vid drivmedelsanläggningen När det gäller invallning av oljedepån framför företaget att det är en alltför omfattande investering (beräknas till 1-2 miljoner) och att man sedan år 2000 redan investerat för minst 3 miljoner kronor i denna anläggning. Skäl för beslut Invallning av cisterner Miljöbalken var år 2000 ny och vägledningar och praxis var fortfarande under framtagande. Som myndighet kan vi inte ge löften om sådant som rör åtgärder framåt i tiden då lagstiftning och bedömningar ändras. Vid förändringar som innebär ökade krav är det dock möjligt att verksamheterna får tid för att anpassa sig. Miljöbalken är en ramlag som är av övergripande karaktär. Detaljer framgår i större utsträckning av förordningar och föreskrifter. När det gäller skyddsåtgärder för förvaring av kemikalier, flytande farligt avfall och oljeprodukter så anger miljöbalken inga detaljerade riktlinjer. Krav på åtgärder skall därför bedömas i enskilda fall. Åtgärder ska då vara miljömässigt motiverade, tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga. Vägledning för bedömning finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och där framgår att i mindre volymer så krävs invallning (eller sekundärt skydd) på oljecisterner inom vattenskyddsområde redan vid volymer på 250 liter. I den praxis som utvecklats i form av villkorsformuleringar i tillståndsprövningar och policys i olika län är grundkravet att cisterner ska vara invallade även utanför vattenskyddsområde, men att det kan finnas skäl till undantag om det är cisterner på mindre än 5 kubikmeter som är placerade på ett sätt som ger en liten risk.

26 Miljöskyddsnämnden Sida 26 Forts MN 51 Sollebrunns Oljeservice har möjlighet att lagra 202,5 m3 brandfarliga vätskor på fastigheten Torp 1:59. Fastigheten ligger inte i vattenskyddsområde, men ett spill riskerar att nå Mellbyån och gränsen för vattenskyddsområdet för Sollebrunn på mycket kort tid. Avståndet från cisternerna till ett dike och en dagvattenbrunn som leder direkt ner till Mellbyån är i storleksordningen meter. Företaget bedömer att sannolikheten för en sådan händelse är väldigt liten. Miljöskyddskontoret har dock framfört att vi inte delar denna bedömning. En orsak är att stöld av bränslen har blivit allt vanligare och att det förekommer att tjuvarna borrar hål i cisterner för att komma åt bränslet. Svenska Petroleum Institutet anger i sin vägledning stöld och åverkan som skäl till att cisterner bör vara invallade. Ett utsläpp av diesel i Mellbyån i april 2005 spårades av räddningstjänsten och miljöskyddskontoret till fastigheten Torp 1:59. En övertankning hade skett vid dieselpumpen på fastigheten och spillet hade nått en dagvattenbrunn och sedan runnit vidare till Mellbyån. Olyckshändelsen visade att spill från tankplatsen inte kan samlas upp och att dagvattenbrunnar i närheten inte är kopplade till oljeavskiljare. Händelsen 2005 har visat att det finns en påtaglig risk att läckage från tankplatsen för diesel eller från depån når vattendraget. Att installera oljeavskiljare på dagvattenbrunnar förbättrar säkerheten för mindre spill och olyckor men är inte en tillräcklig lösning för att ta omhand några större volymer som det som lagras på Sollebrunns Oljeservice fastighet. Kostnaden för invallning är något som myndigheten ska ta hänsyn till i rimlighetsavvägningen vilket innebär att kostnaden ska sättas i relation till nyttan av åtgärden ur miljösynpunkt och vad som är rimligt för branschen. För att bedöma kostnadens rimlighet har Miljöskyddskontoret tagit in offerter från 2 olika företag för att få en uppfattning av vilka kostnader det rör sig om för att valla in respektive dubbelmantla de befintliga cisternerna. Det visade sig att anläggningskostnaden för en invallning är minst 1 miljon kronor. En lösning med dubbelmantling av cisternerna är något billigare men är en något sämre lösning jämfört med invallning. Övriga åtgärder Tankplatsen för diesel behöver förses med en tät spillzon i tillräcklig storlek för de fordon som tankar där. Spillzonens lutningar ska anpassas så att spill inte kan nå omgivningen. Om spillzonen inte förses med tak ska dagvattnet från spillzonen passera en bensin- och oljeavskiljare med tillräcklig dimensionering för verksamheten. Som vägledning finns svensk standard för dimensionering, SS-EN och 2. När det gäller spillzoners utformning för dieselanläggningar finns vägledning att hämta från Svenska Petroleum Institutet. Av rekommendationer framgår att spillzonen ska ha en tät beläggning och täcka slangens längd + 1 meter. Med tät beläggning menas i detta fall betong, betongsten, asfalt med ytbeläggning eller en tät gummiduk under markytan.

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Vattenskydd Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i markförlagda cisterner regleras i flera olika lagstiftningar.

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING Sida 1(8) Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanen har

Läs mer

BULLER Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik samt flyg

BULLER Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik samt flyg BULLER 1. 2. En ökad samordning av planoch bygglagen och miljöbalken En ändring i plan- och bygglagen som motsvarar miljöbalkens krav Tillsyn enligt miljöbalken som utgår från den bedömning som Tydligare

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 1 Miljönämnden 2008 02 21 12 1 Dnr 2008 0170 Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 Ärendebeskrivning Miljönämnden har erhållit rubricerat

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt KOMMENTARER Sida 1 av 5 Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt 2 Enskild brunnsanläggning De föreslagna skyddsföreskrifterna anger, Primär

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Ingela Isaksson 08-731 30 05 2015-01-09 PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön Detta PM är upprättat i samband med att detaljplanläggning har inletts för

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Cisterndagarna 2017 Göteborg januari

Cisterndagarna 2017 Göteborg januari Cisterndagarna 2017 Göteborg 24-25 januari Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 Kyriakos Zachariadis, Frida Rudsander Handläggare Naturvårdsverket 1 Ansvarsfördelning tillsynsmyndigheter MB (NV)

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare Övriga närvarande Marie-Christine

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg.

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg. Ärendebeskrivning s1(3) Datum 2016-08-29 Beteckning Dnr 2016-0337 Bygglov med lokaliseringsprövning och strandskydddispens Nybyggnad av enbostadshus Ingared 4:94, församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 2010 03 02 35 37 Byggnadsnämnden Sida 2 2010 03 02 Byggnadsnämndens sammanträde 2010 03 02 35 Uppföljning av budget 2010 02 28 36 Anslag för lägenhetsregister 37 Remiss överklagande av

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

Miljödepartementet STOCKHOLM

Miljödepartementet STOCKHOLM Centrum för biologisk mångfald (CBM) YTTRANDE 2002-10-15 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport 5185 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg, Sekreterare.

Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg, Sekreterare. 2016-02-18 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, B-salen, kl. 09:30 10:50 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg,

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Kallelse. Jävsnämnden kallas till sammanträde Plats och tid Amsterdam, Förvaltningshuset 13:00-17:00. Ordförande Pia Jansson (M)

Kallelse. Jävsnämnden kallas till sammanträde Plats och tid Amsterdam, Förvaltningshuset 13:00-17:00. Ordförande Pia Jansson (M) Sid 1(28) Kallelse Jävsnämnden kallas till sammanträde 2016-09-07 Plats och tid Amsterdam, Förvaltningshuset 13:00-17:00 Ordförande Pia Jansson (M) Förhinder anmäls till lena.arnberg@gavle.se Sid 2(28)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Grå Tisdagen den 18 februari 2014, klockan 16:00 16:20 Anna Mörée, ordf. (M) Sven Arne Nilsson (KD) Lars-Olle Tuvesson (S) Sören Rudmer (M) Bengt

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN BMN: 2014-04-23 LAGA KRAFT: 2014-05-23 2013-11-06, REV. 2014-01-07 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Samrådsredogörelse ANTAGANDEHANDLING 1(5) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljusfors 3:6

Samrådsredogörelse ANTAGANDEHANDLING 1(5) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljusfors 3:6 Samrådsredogörelse 1(5) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljusfors 3:6 inom Skärblacka i Norrköpings kommun den 1 mars 2016 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2016-06-14, 119 Laga kraft: 2016-07-15

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken 2016-03-15 Åsa Borgardt, länsjurist God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sandra Gustafsson 2016-12- 08 PBN 2015 001672 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kåbo 49:1 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 0 : 1, S p å r v ä e l b y t e FURET/SANNARP, HALMSTADS KOMMUN Plan E308 K Enkelt förfarande,

Läs mer