Miljöredovisning AGA Gas AB. Miljöredovisning 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2011 - AGA Gas AB. Miljöredovisning 2011."

Transkript

1 Miljöredovisning AGA Gas AB Miljöredovisning 2011.

2 2 Innehåll Innehåll. 3 Om AGAs miljöredovisning 4 VD har ordet: Vårt miljöarbete handlar mycket om samarbete, information och påverkan 5 AGA i korthet 7 Strategi & målsättning för miljö/energi 8 Gröna nyckeltal 12 Hållbarhet uppnås genom samarbete 20 AQVIA - kolsyrat vatten i hemmet 21 HiQ special- och kalibrergaser. Mätning och kalibrering för miljöns skull 22 AGA investering för bättre miljö ECOVAR, REBOX, OXYGON, SISOURCE, HIQ och AQVIA är The Linde Groups registrerade varumärke.

3 Om AGAs miljöredovisning 3 Om AGAs miljöredovisning. Miljö och hållbarhet är en nyckelfråga i samhället och för dagens näringsidkare. Genom denna miljöredovisning är vårt syfte att visa våra kunder, samarbetspartners, myndigheter och allmänheten vad vi inom AGA Gas AB gör för att reducera vår och våra samarbetspartners klimatpåverkan. Vi har som ambition att ge en övergripande bild av vår verksamhet, redogöra för AGAs fokus, framsteg, resultat och utmaningar för att nå vår miljömålsättning och ett hållbart företagande. AGA är en del av Linde Group. Våra miljöindikatorer/gröna nyckeltal är utvalda med internationellt erkända normer för hållbarhetsredovisning, såsom rekommendationerna i Global Reporting Initiative (GRI), World Business Council on Sustainable Development (WBCD) och Responsible Care initiativet. Våra regionala miljödata extraheras från den globala databas som används för vår rapportering av ansvarsfullt företagande. Utvalda miljömässiga/gröna nyckeltal i den globala Corporate Responsibilityrapporten har oberoende granskats och därefter bekräftats av KPMG Sustainability. Redovisningen har avgränsats till att inkludera de fyra senaste åren för AGAs gröna nyckeltal. På grund av förändringar i rapporteringsprocesser över tiden, finns partiellt ofullständig information under våra redovisade gröna nyckeltal. Om information inte är tillgänglig eller alltför osäker för att rapporteras, är detta markerat med. Denna miljöredovisning är tryckt på 100% återvunnet obestruket papper.

4 4 VD har ordet: Vårt miljöarbete handlar mycket om samarbeten, information och påverkan VD har ordet: Vårt miljöarbete handlar mycket om samarbete, information och påverkan. Miljösamarbeten med kunder, leverantörer och övriga inom näringslivet. Information till förtroendevalda politiker gällande alternativa miljölösningar. Påverkan och kravställning gentemot våra leverantörer. Vårt miljöarbete handlar mycket om samarbete för att skapa bättre förutsättningar för hållbarhet. Tillsammans med våra kunder arbetar vi med innovativa lösningar för att optimera deras industriprocesser med ökad effektivisering och mindre miljöpåverkan som mål. Vi invigde Östersjöns första terminal för LNG (flytande naturgas) under 2011, vilket ger bättre förutsättningar för industri, sjöfart och fordonsindustri att konvertera från dagens olja eller marindiesel till det miljömässigt bättre LNG. Vi bygger fordonsgasmackar tillsammans med våra kunder. Vi ställer krav på våra speditörer gällande effektiviserade och mer miljövänliga transporter. Vi är aktiva i utvecklings- och samarbetsprojekt som ska minimera den tunga trafikens påverkan på klimatet. Fortsatt arbete för miljön är en självklarhet i våra produktionsprocesser, men för att nå hållbarhet på sikt, kommer vi att fortsätta att sätta krav på partners, informera, påverka men framförallt delta i samarbeten som leder till innovativa lösningar med hållbarhet över tiden. Optimerade transporter med 3% lägre utsläpp Inom AGA är bulk- och flasktransporter till kunder en betydande del av verksamheten. Vi arbetar aktivt med att minimera AGAs miljömässiga påverkan genom att förbättra vår ruttplanering samt ställa krav gällande våra speditörers lastbilar och ekonomiska körning. Under 2012 har vi målsättningen att minska utsläpp från både bulk- och flasktransporter med 3%. ECOVAR -minskar transporter Där det är möjligt installerar vi små produktionsanläggningar, så kallade ECOVAR -anläggningar ute hos våra kunder och minskar därmed behovet av bulktransport. ECOVAR -anläggningarna styrs från ett centralt kontrollrum där våra operatörer och ingenjörer kontinuerligt arbetar med energieffektivisering genom att anpassa lasten efter kundernas förbrukning och att optimera processen, vilket ytterligare minskar en negativ klimatpåverkan. Koldioxidutsläpp beräkning som underlättar miljöarbete För att kunna bistå våra kunder i deras miljöarbete, har AGA tagit fram beräkningar som visar koldioxidutsläpp för våra viktigaste gaser; syre, kväve och argon. Som exempel kan nämnas flytande syre (LOX) som innebär 62 gram koldioxid/nm³ varav transporten orsakar 20% av utsläppet. Energieffektivisering AGA deltar sedan många år i Energimyndighetens PFE, Programmet för Energieffektivisering. Under PFE programmets första femårsperiod har AGA genomfört åtgärder som resulterat i en elbesparing på cirka 19GWh årligen. Vår målsättning under 2012 är att energinyttjandet i våra luftseparationsanläggningar ska minska med 0,5% under 2012 gentemot uppsatt fabriksmodell. En låg målsättning kan tyckas, men baserat på AGAs redan energieffektiva produktionsenheter innebär vår målsättning en omfattande översyn för att optimera processerna ytterligare. Globala och lokala hållbarhetsfrågor Som del av Linde Group agerar vi både globalt och lokalt i hållbarhetsfrågor. AGAs svenska ledningssystem är miljö- och kvalitetscertifierat. En certifiering vi omsätter från teori till praktik. AGAs miljö, kvalitets-, säkerhets- och hälsoarbete samordnas under den interna organisationen SHEQ (Safety, Health, Environment, Quality). Fyra områden som är fundamentala för vår verksamhet. Våra miljömässiga mål i Sverige och övriga bolag inom Linde Group ska vara ambitiösa men realistiska. I AGA Sverige är transporter och energinyttjande våra fokusområden där mycket har förbättrats, men där mer kan uträttas. AGA har kommit en bra bit på vägen, vilket vi vill visa med denna första miljöredovisning. Men för att uppnå en miljöoptimerad produktionskedja hela vägen, har vi en hel del utmaningar framför oss. Jan Bäckvall, VD AGA AB

5 AGA i korthet 5 AGA i korthet. AGA har produktionsenheter runt om i Sverige. Cirka 650 medarbetare arbetar inom produktion, administration, forskning & utveckling. AGA är del av Linde Group som är börsnoterat i Tyskland med cirka anställda runt om i världen. Sverige Produktionsanläggningar Anläggning hos kund Industrigasproduktionen är kärnan i AGAs verksamhet. Men utvecklingen går även mot innovativa alternativa miljömässiga energigaser för industri, sjöfart och fordonstrafik. Biogas och flytande naturgas (LNG) är viktiga fokusområden för nu- och framtid. Industrigasens användningsområde är omfattande och används i metallurgiska processer, kemiindustri, livsmedelsindustri, läkemedelsindustri, glas- och elektroniktillverkning samt i forskning och utveckling. Vid svetsning, kylning, uppvärmning, industritvätt och labbanalyser är gas en del av processen. AGAs verksamhet är uppdelad mot kunder inom industri, Industrial Gases och hälsa-/sjukvård, Healthcare. Inom AGAs produktionsanläggningar produceras syre, kväve, argon, tryckluft, vätgas och koldioxid. Inom luftseparationsanläggningarna, ASUerna (Air Separation Units) produceras syre, kväve och argon i både flytande- (LOX, LIN, LAR) 1 och gasform (GOX, GAN, GAR) 2. Över hela Sverige finns dessutom mindre anläggningar på plats hos kunder för produktion av vätgas, syre och kväve. I Nynäshamn invigdes under 2011 LNG- terminalen som är en mellanlagring för flytande naturgas, LNG, för vidare distribution till kunder i Sverige. 1 LOX: Liquid Oxygen/flytande syre. LIN: Liquid Nitrogen/flytande kväve. LAR: Liquid Argon/flytande argon. 2 GOX: Gaseous Oxygen/gasformig syre. GAN: Gaseous Nitrogen/gasformig kväve. GAR: Gaseous Argon/gasformig argon.

6 6

7 Strategi & målsättning för miljö/energi 7 Strategi & målsättning för miljö/energi. Miljöoptimerade transporter till kund och energieffektiv produktion är våra fokusområden för 2012 tillsammans med våra långsiktiga samarbetsprojekt, där hållbarhet ska skapas över tiden. Vår miljö/energimålsättning för 2012 är: -0,5% energinyttjande jämfört med en optimerad energimodell på våra luftseparationsanläggningar (ASUer) -3% fordonsutsläpp vid flasktransporter -3% fordonsutsläpp vid bulktransporter Fortsatta samarbeten och kundprojekt som ger hållbarhet på sikt. AGA Gas AB är miljöcertifierad enligt ISO samt certifierad enligt svensk standard för energiledningssystem SS som övergår till ISO under Energiledningssystemet ska bidra till ökad energieffektivitet och reduktion av energikostnader. Den svenska verksamheten arbetar enligt Plast- & Kemiföretagens program Ansvar och Omsorg med fokus på ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa och miljö.

8 8 Gröna nyckeltal Gröna nyckeltal. Inom AGA och Linde Group genomförs kontinuerliga mätningar av den miljömässiga påverkan vår verksamhet innebär. Resultaten analyseras och åtgärder vidtas för att uppnå förbättrad hållbarhet. Under de senaste åren har ett flertal miljöförbättrande projekt initierats med fokus att ytterligare energieffektivisera vår verksamhet. Våra luftseparationsanläggningar står för majoriteten av vårt energibehov och huvuddelen av våra indirekta koldioxidutsläpp. Genom energieffektiviseringsprogram reducerar vi vårt energinyttjande och de indirekta koldioxidutsläppen över tiden. Utöver koldioxid, uppgick övriga växthusgaser 3 till ca 803 ton under Koldioxidutsläpp (CO 2 ) i ton Totalt indirekt 4 CO 2 utsläpp Totalt direkt CO 2 utsläpp (exkl. transportfordon) Totalt CO 2 utsläpp transportfordon-flaskor 6 (baserad på bränsleförbrukning) Totalt CO 2 utsläpp transportfordon-bulk 6 (baserad på bränsleförbrukning) Energinyttjande i MWh Totalt energinyttjande Elektricitet Fjärrvärme och ånga Gasol CH4, HFC, N 2 O, PFC, SF6. 4 Koldioxidutsläpp som genereras av elproduktion. Utsläpp schablonberäknad enligt IEAs (International Energy Agency) indirekta utsläppsfaktor 5 AGA investerar i en sub-cooling anläggning under 2012 på LNG-terminalen i Nynäshamn. Metanet återkondenseras och underkyls med flytande kvävgas och kan därefter återföras till lagertanken. Sub-coolingen bidrar till att återkondeseringsanläggningen kan nyttjas fullt ut. Behovet av fackling med koldioxidutsläpp som följd reduceras därmed kraftigt. 6 Fordon ägs av speditör. Healthcare ej inkluderat i flask transporter. 7 Uppgift inte tillgänglig/alltför osäker för att anges. 8 Främst uppvärmning av fabrikslokal.

9 Gröna nyckeltal 9 AGAs energimix Procentuell fördelning energimix AGAs energimix kan ses som ett snitt av den svenska elproduktionen, med en uppdelning på olika energislag. AGA använder sig av 47% vattenkraft, 4% vindkraft, 38% kärnkraft samt 11% värmekraft. Värmekraft 11% Vindkraft 4% Vattenkraft 47% Genom ökad efterfrågan på AGAs industrigaser har energinyttjandet ökat något under 2011 trots genomförd energieffektivisering. Energifrågan är ett av våra främsta fokusområden där vi kontinuerligt tittar på hur vi kan effektivisera driften med positivt miljö- och kostnadsmässigt utfall. Förnyelsebar energi ska utgöra en större del av vårt energibehov under kommande år än i dag. Kärnkraft 38% Investering i vindkraft Som del av vår energistrategi är AGA delägare med 9% i vindkraftsinvesteringen VindIn som ska vara färdigställt 2014 och producera 1TW elektricitet årligen. Som en del i detta program så kommer 30 vindkraftverk att uppföras i nordvästra Ångermanland med en effekt av 2.3 MW per verk. En investering med långsiktighet i fokus. Deltagande i Programmet för Energieffektivisering AGAs produktionsenheter är energieffektiva, men genom att deltaga i Energimyndighetens PFE, Programmet för Energieffektivisering, åtar vi oss att effektivisera elanvändningen ytterligare under den femåriga programperioden som avslutas Genom PFE programmet genereras energieffektivitet, kostnadsmässiga besparingar i form av skattelättnader och minskad energiförbrukning samt reducerad miljöpåverkan. Långsiktighet och incitament ger möjlighet till ytterligare steg för miljöförbättringar genom investeringar i innovativ energisnål teknik. Produktion hos kund och automatiseringar ger energibesparingar Under de senaste åren har AGA genomfört energibesparande åtgärder genom att förlägga produktionsanläggningen direkt hos kund. Genom att producera gas på plats istället för att transportera i flytande form, innebär detta en energibesparing på cirka 40%, ett koncept vi kallar ECOVAR. Ett exempel på detta är hos kund i Hofors, där gasformig syrgas produceras på plats istället för att fraktas i flytande form från vår närmaste anläggning i Avesta. Genom att förse anläggningarna med sofistikerade automatiska processtyrningssystem som ALC (Automatic Load Change) och LMPC (Linear Modular Predictive Control), optimeras processen och anpassas lasten på anläggningarna till kundernas behov, med energieffektivitet som positiv konsekvens. Allt kontrollrumsarbete har förlagts till ett centralt kontollrum, ROC (Remote Operation Center), där våra operatörer och processingenjörer systematiskt arbetar med ständig förbättring av energianvändningen. Regelbundna energikartläggningar Hur energianvändningen ser ut i detalj och vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra har AGA identifierat genom omfattande energikartläggningar som uppdateras vart tredje år. Kartläggningarna utgör en bra plattform att fatta välgrundade beslut hur på bästa sätt effektivisera energianvändningen. Genom att kontinuerligt mäta, rapportera och analysera energiförbrukningen synliggörs energifrågan dagligen och energitänket genomsyrar hela organisationen.

10 10 Gröna nyckeltal Fabriksmodell för att optimera energinyttjandet Varje luftseparationsanläggning inom AGA har en modell för energinyttjandet att eftersträva. Modellen är baserad på optimala förhållanden utan oplanerade produktionsstopp. Modellen är baserad på empiriska fakta gällande fabrikens kapacitet och prestanda. Genom operatörernas uppföljning av energinyttjandet som sker kontinuerligt on-line, kan åtgärder vidtas snabbt vid behov. Genom effektivisering av processerna har avvikelsen gentemot modellen reducerats senaste åren vilket åskådliggörs i diagrammet nedan. Luftseparationsanläggning, avvikelse mot modell Procentuell avvikelse mot modell ( %) 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 8,0% 8,0% 7,3% 6,8% Vatten I våra anläggningar används vatten från närliggande hav och älvar som kylmedium i processen. Vattnet värms upp några grader i slutna värmeväxlare, förorenas inte och kan återföras till recipienten utan någon risk för ekosystemet. I de fall när det inte finns närliggande vattendrag har vi installerat öppna kyltorn där vattnet recirkulerar och det enbart behöver tillföras mindre mängder så kallat make-up vatten för att kompensera för avdunstning, stänk och avblödning av vatten. Avfall Vi ser kontinuerligt på metoder för att reducera och undvika onödigt avfall. Återvinning är prioriterat. Där så inte är möjligt hanterar vi avfall enligt gällande miljölagstiftning. Avfall från vår produktion består främst av oljor eller oljeförorenat material, kemikalier, metallavfall och gasflaskor. Huvuddelen av våra gasflaskor kan dock återanvändas under hela livscykeln. Vi klassificerar avfallet som farligt eller ofarligt i enlighet med lagstiftning. År Vatten (H 2 O) i m³ Make-up vatten till kyltorn Söt-/saltvatten Tillkommande inrapporterande produktionsanläggningar samt ändring i inrapporteringssystem.

11 Gröna nyckeltal 11 Utsläpp till luft Våra luftseparationsanläggningar släpper inte ut några direkta luftföroreningar. Vissa produktionsprocesser, dock, släpper ut oorganiska gaser så som flyktiga organiska föreningar (VOC) 10. VOC uppstår främst vid målning och rengöring av metall så som tankar och gasflaskor. Under 2011 har AGA rapporterat in 2 ton VOC till myndigheter. I samarbete med våra kunder bidrar vi till att förbättra deras förbränningsprocesser genom att ersätta luft med syre som förbättrar produktionsprocesser och innebär reducerade utsläpp av luftföroreningar. Läs mer om OXYGON, REBOX och Oxyfuel under Hållbarhet uppnås genom samarbete. LoTox 11 är AGAs applikation för att möta framtida strängare krav på reducerade kväveutsläpp (NOx) från förbränningsanläggningar, rökgasapplikationer och vid energiproduktion. Tekniken har framgångsrikt använts på global nivå på främst raffinaderier. För den svenska marknaden innebär LoTox mervärde för främst större förbränningsugnar med befintlig rökgassrening med skrubber. I kombination med ozon blir NOx vattenlöslig och kan tvättas bort ur rökgaserna. LoTox har den effektivaste reningsprocessen på marknaden i jämförelse med katalytiska processer. Dessutom är applikationen mindre känslig för partiklar och andra föroreningar än processer som använder katalysator. 10 Volatile organic compounds. 11 Low-temperature-oxidation.

12 12 Hållbarhet uppnås genom samarbete Hållbarhet uppnås genom samarbete. För att uppnå miljömålen krävs samarbete, kravställande och incitament. Samarbete mellan industrier. Samarbete mellan leverantör och kund. Samarbete mellan regering och industri. AGA i sin roll som leverantör, inköpare, utvecklare och innovatör ställer krav och samarbetar för att bidra till en förbättrad miljöutveckling. BiMe- & Clean-Truck Tung trafik med mindre miljöpåverkan lastbilar trafikerar Sverige. Tunga trafiken har ökat med cirka 35% under en tioårsperiod. Med en dieselförbrukning på 3,5 liter per mil och ett genomsnitt på 8000 mil per år innebär detta en stor negativ miljöpåverkan. AGA ingår i projekten BiMe -Truck och CleanTruck som främjar utvecklingen av miljölastbilar och tillgången på tankställen för miljömässigt bränsle. Bi-Me Truck är ett samverkansprojekt mellan lastbilstillverkare och gasleverantörer och medfinansiärer. I första fasen ska 100 tunga och klimatsmarta lastbilar som drivs med flytande metan introduceras på marknaden. Genom att kombinera teknik med flytande metan i dieselmotorer och bygga nödvändig infrastruktur för bränslet, möjliggörs en framtida miljövänligare lastbilsfordonspark. Flytande metan kan vara både biogas och naturgas. Bulktransport till kund 7% lägre avgasutsläpp AGAs kunder som använder stora kvantiteter gas, mottar sina bulkleveranser med lastbil. AGA initierade ett enkelt men miljösparande projekt inom Nordeuropa. Vid tecknande av speditörskontrakt anges ett ålderskrav på lastbilen som maximalt får vara fem år. När speditören måste ersätta ett äldre fordon är kravet att lastbilen lever upp till senaste utsläppsklass för dieselmotorer som rättar sig efter EUs regler gällande tung trafik. Utöver bilens motorkrav pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete som innebär ekonomisk bilkörning, så kallat eco-driving och ruttplanering som bidrar till lägre bränsleförbrukning med förbättrad miljökonsekvens. Som ett resultat av initiativet har avgasutsläppen minskat med 7% per 1000 kilometer under och utsläppen fortsätter att sjunka. Främsta bidragande orsak är motorkraven. Under 2012 ska utsläppen minska med ytterligare 3% för både bulk- och flasktransporter. Som ett fortsatt projekt för effektivare körning, startar AGA under 2012 ett centra för ruttplanering av flasktransporter i Rotebro utanför Stockholm. Utsläpp bulktransporter AGAs verksamhet i nordeuropa Den senast öppnade stationen öppnades i Järna utanför Stockholm i november Med fordonsgas, som består av biogas, LNG eller en blandning, minskas koldioxidutsläpp med 20-80% i jämförelse med diesel, vilket innebär en koldioxidreduktion uppgående till 13 ton 12 för en lastbil under ett år som kör på LNG (flytande naturgas) istället för diesel. Clean Truck projektet pågår i Stockholm under och har som mål att etablera mackar för förnybart bränsle, testa och demonstrera nya sorters miljölastbilar. Ett projekt som är nödvändigt för att komma till rätta med den tunga trafikens negativa miljöpåverkan. Kg/1000 km År 12 28m³ dieselförbrukning/lastbil x 80%=22,4m³=227 MWh. Skillnad CO 2 diesel (260 kg/mwh) och LNG (200 kg/mwh) blir 60x227=13620 kg, cirka 13 ton. 13 Region Europe North: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Island.

13 13

14 14

15 Hållbarhet uppnås genom samarbete 15 En enkel miljöåtgärd som initierats är att täcka flasktransporter vilket ger en strömlinjeform och därmed en ytterligare reducering av bränsleförbrukningen. AGA ser med tillförsikt fram emot kommande lastbilar med bi-fuel drift med diesel/fordonsgas. Metangas (biogas eller LNG, flytande naturgas), vilket kraftigt kan reducera den tunga trafikens utsläpp. (Se ovan i BiMe & Clean truck ) SAPA Heat Transfer 42% mindre koldioxid med oxyfuel Miljömässiga framsteg uppstår ofta i samarbete med våra kunder när produktionsprocessen ska effektiviseras. Genom att ersätta traditionell luftförbränning med oxyfuelteknik, förbränning med syrgas istället för med luft, uppnås såväl ökad effektivitet, som reducerad miljöpåverkan. Förbränningsteknik med oxyfuel med låg flamtemperatur bidrar till en jämn uppvärmning av aluminium under själva smältningsprocessen med mindre oxidation, lägre bränsleförbrukning samt reducerat utsläpp av kväve-, svavel- och koldioxid. SAPA Heat Transfer i Finspång tillverkar värmeväxlarband av delvis återvunnet material. SAPAs behov av en årlig kapacitetsökning med ton, ledde till beslut om en ny ugn utrustad med oxyfuel-brännare, som tas i drift under SAPAs tidigare positiva erfarenheter från denna applikation går tillbaka redan till 1994 då oxyfuel användes för första gången inom verksamheten. Genom att använda oxyfuel istället för luftbrännare i produktionen reducerar SAPA sitt koldioxidutsläpp med 42% med hänsyn tagen till syrgasens miljöpåverkan gällande produktion och transport. REBOX teknik reducerar Outokumpus koldioxidutsläpp med 34% Genom syrgasteknik kan processen i uppvärmnings- och smältugnar effektiviseras. Med REBOX oxyfuel-teknik i värmnings- och glödgningsugnar ersätts förbränningsluft med rent syre. I konventionella ugnar med luft-bränslebrännare orsakar upphettning av all kvävgas som finns i förbränningsluften, avsevärda energiförluster i form av heta avgaser. Med oxyfuel-teknik ersätts förbränningsluften med rent syre och därmed behöver inte stora volymer kvävgas värmas upp i onödan. Ugnseffektiviteten ökar och avgasvolymerna minskar. Flamlösa oxyfuel-brännare är en vidareutveckling av tekniken som innebär att flamtemperaturen blir betydligt lägre, vilket ger minskad kväveoxidbildning. Outokumpu Stainless i Avesta har använt sig av AGAs oxyfuel teknik sedan år 2001 och uppgraderade till flamlösa oxybrännare under 2007 och 2008 med målsättningen att reducera kväveoxidutsläppen. Prestandatester visar att energiförbrukningen reducerades med ungefär 35% och kväveoxidutsläppen halverades. SAPA Heat Transfer AB i Finspång REBOX - teknik hos Outokumpu

16 16 Hållbarhet uppnås genom samarbete OXYGON effektiviserad industriprocess och bättre miljö I stål- och gjuteriindustrin förvärms olika kärl såsom skänkar, gjutlådor och konvertrer för att öka kvaliteten i stålet. Genom AGAs flamlösa oxyfuel-teknik reduceras bränslekostnaden, förlängs kärlets livslängd samt minskas uppvärmningstiden. Fördelar som 50% minskad bränsleförbrukning, kraftigt reducerade svavel- och kväveoxidutsläpp samt 50% reducerat koldioxidutsläpp innebär att industrin skonar både miljö och plånbok på ett säkert sätt. Klimatneutral koldioxid genom bättre resursutnyttjande AGA har tecknat ett intentionsavtal med Lantmännen gällande uppförandet av en koldioxidfabrik i Norrköping där man tillvaratar och renar koldioxid. Lantmännens produktion av bioetanol och proteinprodukter till fodermarknaden genererar restprodukten koldioxid, som från och med 2014 ska tillvaratas och renas i detta samarbetsprojekt med vidare distribution till AGAs kunder. Att tillvarata koldioxiden istället för att släppa ut direkt i atmosfären, förlänger kretsloppet och skapar mervärde av råvarans samtliga delar. Förbättrad miljönytta genom att utnyttja synergieffekter mellan industriföretag ger bättre resursutnyttjande med mindre påverkan på miljön. SISOURCE tjänster för kemikaliehantering AGA har helhetsansvaret för kemikaliehanteringen inom Saabs affärsområde Aeronautics, sedan AGA köper in, lagrar, blandar och destruerar kemikalier. Tidigare kasserades en mängd kemikalier då utgångsdatum hade passerat, vilket Saab inte ansåg förenligt med miljöansvar och kostnader. I och med att kemikalieprodukter inte är en så kallad kärnverksamhet för Saab, men kräver stor kunskap, beslutades om ett samarbete med AGA som leverantör. AGA har ett nära samarbete med Saabs miljöavdelning och upprättar nödvändig dokumentation och granskar alla produkter som kommer in i verksamheten från ett miljöperspektiv. Det initiala lokala samarbetet med Saab i Linköping, utvidgas nu till övriga affärsområden inom Saab. Ur ett miljöperspektiv innebär SISOURCE lösningar att den förbättrade processtekniken minskar kemikaliebehovet, planerade inköp minskar onödigt kasserande, hantering av miljöfarligt avfall och returer sker strukturerat samt att nödvändig dokumentation för myndigheter upprättas. Kemikaliehantering från anskaffning till avfallshantering. SISOURCE tjänster för kemikaliehantering

17 17 Vi bygger biogasmackar med våra kunder Biogas som förnyelsebart bränsle ökar i användning. Främsta användningsområdet i dagsläget är fordonstrafik med privatbilister och taxiföretag. Alltfler mackar etableras vilket ökar tillgängligheten på fordonsgas som består av biogas eller en blandning av biogas och naturgas. I samarbeten med våra kunder uppför vi fordonsgasmackar och ser till att fordonsgas finns tillgängligt. AGA har byggt samt sköter distribution och underhåll på drygt 20 gasmackar varav 8 gasmackar är byggda eller ombyggda under Under 2011 byggdes även Storstockholms första tankställe med flytande fordonsgas för tunga fordon. Fordonsgas innebär en koldioxidreduktion med 20-80% i jämförelse med bensin, en miljöutveckling åt rätt håll.

18 18

19 19

20 20 Aqvia - kolsyrat vatten i hemmet AQVIA - kolsyrat vatten i hemmet. Under 2000-talet har efterfrågan på kolsyrat vatten ökat extremt. Bryggerierna har erbjudit en uppsjö av naturella och smaksatta alternativ. Genom att transportera flaskor med vatten över hela Sverige medför det naturligtvis en negativ miljöpåverkan. Dels genom transporter och dels vid produktion av nya PET-flaskor. All AGAs koldioxid är återanvänd. Genom att tillvarata och rena restprodukten koldioxid som uppstår i produktionsprocesser, återanvänds råvaran med ett förbättrat kretslopp som resultat. I dagsläget kommer koldioxiden (kolsyran) från Tyskland, men vi undersöker möjligheten till lokal fyllningstation som därmed skulle bidra till förbättrad miljöcykel. AGA har lanserat AQVIA kolsyremaskin på marknaden. Genom att introducera kolsyremaskiner för hemmet, reduceras transportpåverkan och kunderna kan skapa sitt individuella vatten utan onödig miljöbelastning.

21 HiQ specialgaser. Kalibrering och 21 HiQ special- och kalibrergaser. Mätning och kalibrering för miljön skull. HiQ special- och kalibrergaser hjälper industrin att övervaka, kontrollera och reducera utsläpp till luft, mark och vatten och därmed minimera skadlig påverkan på miljön, i enlighet med gällande miljölagstiftning. AGAs kunder inom kemiindustri och energiproduktion använder HiQ specialgaser i sina processer för kalibrering, mätning och kvalitetskontroll. HiQ specialgaser används i instrument för övervakning av industriers luftkvalitet, utsläpp från skorstenar, flyktiga organiska föreningar och lösningsmedel samt för analys av föroreningar i mark och vatten. Ett nytt område är process- och kvalitetskontroll av de alltfler biogasanläggningar som byggs. Kalibrergaserna används för att kontrollera att instrumenten mäter rätt, ned på detaljerad ppb 14 -nivå. Huvudsakliga övervakningsområden är: Kolmonoxid, koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och kolväten som uppstår vid förbränning Flyktiga organiska föreningar från kemi och läkemedelsindustri och annan tillverkning där lösningsmedel används Vätesulfid och metylmerkaptan från massabruk samt metan, koldioxid, vätesulfid, syre, vätgas och ammoniak från biogas processer. Utsläpp från fordon av kolmonoxid, koldioxid och kolväten i lagstadgad årlig besiktning. 14 ppb: parts per billion, miljondel.

22 22 AGA investering för bättre miljö AGA investering för bättre miljö. Etablerande av LNG- terminal ökad tillgång på miljövänligt bränsle Under maj 2011 invigdes AGAs LNG 15 terminal i Nynäshamn med kubikmeter lagerkapacitet av LNG, flytande naturgas. Som ett komplement till biogas, skapades nu förutsättningarna och tillgången för industri, sjöfart och fordonsindustri att konvertera från miljöbelastande bränslen till ett betydligt bättre miljöalternativ. Genom att konvertera från olja reduceras koldioxidutsläppen med 20-30%. LNG har ett högt energinnehåll, vilket innebär att en liter flytande LNG innehåller samma energimängd som 600 liter naturgas i gasform. Detta har fördelen av effektivare transporter med mindre miljöpåverkan. Då tillgången på biogas är otillräcklig idag och kommer att vara så under en överskådlig framtid, är den flytande naturgasen ett bra miljömässigt alternativ. LNG är både en bro till biogassamhället och ett nödvändigt komplement för att uppnå satta miljömål. 15 LNG: Liquefied natural gas.

23 AGA investering för bättre miljö 23 Coral Carbonic projekterar för LNG som båtbränsle Den drygt 79 meter långa Coral Carbonic ägs av det holländska rederiet Anthony Veder och transporterar LIC 16, flytande koldioxid, för AGA. Koldioxiden uppstår som en restprodukt från ett raffinaderi i Sköldvik i Finland och transporteras efter rening till AGAs kunder i Norden och Baltikum. Fartyget har en lastkapacitet på 1200 ton flytande koldioxid och drivs idag på MDO (marine diesel oil), men förstudie och engineering gällande konvertering till LNG 17 (flytande naturgas) är pågående i ett samarbete mellan rederi och AGA. En eventuell konvertering till det betydligt mer miljövänliga LNG skulle genomföras inom ett par år. LNG innehåller varken svavel eller tungmetaller och reducerar koldioxidutsläpp med 20-30% jämfört med olja. LNG tillmötesgår IMO s (International Maritime Organization) direktiv att svavelinnehåll i fartygsbränsle ej får överstiga 0.1 viktprocent från och med Dessutom uppfylls kommande krav på minskade kväveoxidutsläpp. 16 Liquid carbon dioxide. 17 Liquefied natural gas.

24 Ledande inom innovation. Med innovativa koncept spelar AGA en banbrytande roll. Som ledande teknikföretag är det vår uppgift att kontinuerligt erbjuda förbättringar. Drivna av traditionellt entreprenörskap arbetar vi därför ständigt med att utveckla nya högkvalitativa produkter och innovativa processer. AGA skapar mervärden som ger tydliga konkurrensfördelar och ökad vinst. Våra koncept skräddarsys för att uppfylla kundens krav. Vi erbjuder såväl standardiserade som kundanpassade lösningar. Detta gäller alla branscher och alla företag oavsett storlek. AGA ideas become solutions. AGA Gas AB HL

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 Vad är LNG och vad kan den göra för miljön? Naturgasen kondenseras till flytande

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Energigaserna i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige

Energigaserna i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Energigaserna i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Mer energigas till industrin Energigaserna ökar konkurrenskraften TWh 15 12 9 6 3 0 Gasol Naturgas Olja Energigas Olja Energigas År 2010 År

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Mattias Svensson Svenskt Gastekniskt Center Svenska luftvårdsföreningens seminarium 18 november 2008 Fordonsgasens potential som drivmedel Störst inhemsk

Läs mer

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR BIOGAS MELLANNORRLAND ETT SAMARBETSPROJEKT I MELLANNORRLAND MELLAN SUNDSVALLS OCH ÖSTERSUNDS KOMMUNER Sveriges Miljömål MATAVFALLET MINSKAR TILL 2015 MED MINST 20 PROCENT JÄMFÖRT

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N N O V E M B E R 2 11 Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas.

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas. Uppgradering och förvätskning av biogas möjliggör att biogasen når marknaden Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden morgan.larsson@biofrigas.se Vi är alla beroende av transporter. - Välj den fossilfria

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö Nordic Road Safety AB 2017-09-06 GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL 2030 3 SVERIGES KLIMATMÅL 3 TRAFIKVERKETS

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Klimatrapport 2014. Destination Sigtuna AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2014. Destination Sigtuna AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2014 Destination Sigtuna AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Destination Sigtuna AB, kontaktperson är Camilla Zedendahl Denna rapport täcker

Läs mer

Miljöfordon. Fredrik Ohlsson Produktchef Norden

Miljöfordon. Fredrik Ohlsson Produktchef Norden Miljöfordon Fredrik Ohlsson Produktchef Norden Dettifoss 200 ton per sekund Dramatiskt ökande transport behov Lagstiftning, en kraftfull grön resurs PM (g/kwh) 0.36 Eu1 (1993) Existerande och planerad

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Best Western Arlanda Hotellby Kontaktperson är Sara Zivkov Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

SSAB:s miljöinvestering konvertering från EO5 olja till naturgas Gasdagarna maj Thomas Melin SSAB

SSAB:s miljöinvestering konvertering från EO5 olja till naturgas Gasdagarna maj Thomas Melin SSAB SSAB:s miljöinvestering konvertering från EO5 olja till naturgas Gasdagarna 25-26 maj SSAB Agenda Kort om SSAB Bakgrund Varför naturgas och vilka alternativen hade varit. Investeringen Vad har gjorts,

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Energigaser bra för både jobb och miljö

Energigaser bra för både jobb och miljö Energigaser bra för både jobb och miljö Energitillförsel Sverige 2008 (612 TWh) 2 Biobränslen 183 123 Vattenkraft Naturgas 68 Olja Kol Värmepumpar Kärnkraft Vindkraft 5 27 194 10 Energitillförsel i Sverige

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

LNG och LBG i Sverige - en översikt

LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG för en hållbar energiomställning i Sverige. Onsdagen den 26 mars 2014. Michelle Ekman Mattias Hanson Henrik Dahlsson Översikt Vad är LNG och LBG? Produktegenskaper

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Miljöarbete inom transport. 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare

Miljöarbete inom transport. 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare Miljöarbete inom transport 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare Agenda ICA miljömål + aktiviteter Avtalskrav Uppföljning och återkoppling 2014-03-14 2 Avgränsning

Läs mer

VOLVO BI-FUEL EN UNIK LÖSNING FÖR GASDRIFT

VOLVO BI-FUEL EN UNIK LÖSNING FÖR GASDRIFT VOLVO BI-FUEL EN UNIK LÖSNING FÖR GASDRIFT 2016 1 Vad är Westport? Engineering the world's most advanced natural gas engines and vehicles» Ingenjörsbolag med huvudkontor i Vancouver, Canada. Startades

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

SHIPPING AND MARINE TECHNOLOGY MARITIME ENVIRONMENT. Hur miljövänligt är LNG?

SHIPPING AND MARINE TECHNOLOGY MARITIME ENVIRONMENT. Hur miljövänligt är LNG? Hur miljövänligt är LNG? Innehåll Utsläpp vid förbränning Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Framtida möjligheter - inblandning av biogas? Miljöpåverkan vid förbränning Utsläpp av koldioxid Utsläpp

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport

Läs mer

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW.

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Alternative fuels Regional Manager Sales, Trucks VATTEN LUFT Vad är egentligen ett ton CO 2? 10 m diameter

Läs mer

Klimatrapport Destination Sigtuna AB. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (6)

Klimatrapport Destination Sigtuna AB. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (6) Klimatrapport 2015 Destination Sigtuna AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Destination Sigtuna AB, kontaktperson är Camilla Zedendahl Denna rapport täcker

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Flytande metan tillgänglighet i Sverige.

Flytande metan tillgänglighet i Sverige. Flytande metan tillgänglighet i Sverige. 2009-02-11 11/02/2009 1 Biogas tankställen i Stockholm Begränsat med naturgas/metan rörledning i Sverige-Norge Liten befolkning Stora avstånd Billig elproduktion

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Hanna

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Minskning av koldioxid och energieffektivisering i investeringsprocessen. Melker Lundmark

Minskning av koldioxid och energieffektivisering i investeringsprocessen. Melker Lundmark Minskning av koldioxid och energieffektivisering i investeringsprocessen Melker Lundmark Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter Enligt Energimyndighetens riktlinjer för förordningen

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Klimatrapport 2013. Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Hotell Kristina AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

GAS SOM ENERGIKÄLLA. Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna.

GAS SOM ENERGIKÄLLA. Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna. GAS SOM ENERGIKÄLLA Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna. 1700-talet industriutvecklingen- fick gasen stå tillbaka

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen

Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen LNG/LBG-infrastruktur i Sverige - Studie av förutsättningar för utbyggnad av landbaserad infrastruktur för flytande naturgas och flytande biogas 2011-09-29

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Supertech Sverige AB

Supertech Sverige AB Made in Italy Supertech Sverige AB Presenterar Supertech Den enda lösningen i världen som verkar direkt inuti tanken Spara Miljön med upp till 75% i reduktion av avgaser Spara upp till 12% i bränsle förbrukning

Läs mer