Miljöredovisning AGA Gas AB. Miljöredovisning 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning 2011 - AGA Gas AB. Miljöredovisning 2011."

Transkript

1 Miljöredovisning AGA Gas AB Miljöredovisning 2011.

2 2 Innehåll Innehåll. 3 Om AGAs miljöredovisning 4 VD har ordet: Vårt miljöarbete handlar mycket om samarbete, information och påverkan 5 AGA i korthet 7 Strategi & målsättning för miljö/energi 8 Gröna nyckeltal 12 Hållbarhet uppnås genom samarbete 20 AQVIA - kolsyrat vatten i hemmet 21 HiQ special- och kalibrergaser. Mätning och kalibrering för miljöns skull 22 AGA investering för bättre miljö ECOVAR, REBOX, OXYGON, SISOURCE, HIQ och AQVIA är The Linde Groups registrerade varumärke.

3 Om AGAs miljöredovisning 3 Om AGAs miljöredovisning. Miljö och hållbarhet är en nyckelfråga i samhället och för dagens näringsidkare. Genom denna miljöredovisning är vårt syfte att visa våra kunder, samarbetspartners, myndigheter och allmänheten vad vi inom AGA Gas AB gör för att reducera vår och våra samarbetspartners klimatpåverkan. Vi har som ambition att ge en övergripande bild av vår verksamhet, redogöra för AGAs fokus, framsteg, resultat och utmaningar för att nå vår miljömålsättning och ett hållbart företagande. AGA är en del av Linde Group. Våra miljöindikatorer/gröna nyckeltal är utvalda med internationellt erkända normer för hållbarhetsredovisning, såsom rekommendationerna i Global Reporting Initiative (GRI), World Business Council on Sustainable Development (WBCD) och Responsible Care initiativet. Våra regionala miljödata extraheras från den globala databas som används för vår rapportering av ansvarsfullt företagande. Utvalda miljömässiga/gröna nyckeltal i den globala Corporate Responsibilityrapporten har oberoende granskats och därefter bekräftats av KPMG Sustainability. Redovisningen har avgränsats till att inkludera de fyra senaste åren för AGAs gröna nyckeltal. På grund av förändringar i rapporteringsprocesser över tiden, finns partiellt ofullständig information under våra redovisade gröna nyckeltal. Om information inte är tillgänglig eller alltför osäker för att rapporteras, är detta markerat med. Denna miljöredovisning är tryckt på 100% återvunnet obestruket papper.

4 4 VD har ordet: Vårt miljöarbete handlar mycket om samarbeten, information och påverkan VD har ordet: Vårt miljöarbete handlar mycket om samarbete, information och påverkan. Miljösamarbeten med kunder, leverantörer och övriga inom näringslivet. Information till förtroendevalda politiker gällande alternativa miljölösningar. Påverkan och kravställning gentemot våra leverantörer. Vårt miljöarbete handlar mycket om samarbete för att skapa bättre förutsättningar för hållbarhet. Tillsammans med våra kunder arbetar vi med innovativa lösningar för att optimera deras industriprocesser med ökad effektivisering och mindre miljöpåverkan som mål. Vi invigde Östersjöns första terminal för LNG (flytande naturgas) under 2011, vilket ger bättre förutsättningar för industri, sjöfart och fordonsindustri att konvertera från dagens olja eller marindiesel till det miljömässigt bättre LNG. Vi bygger fordonsgasmackar tillsammans med våra kunder. Vi ställer krav på våra speditörer gällande effektiviserade och mer miljövänliga transporter. Vi är aktiva i utvecklings- och samarbetsprojekt som ska minimera den tunga trafikens påverkan på klimatet. Fortsatt arbete för miljön är en självklarhet i våra produktionsprocesser, men för att nå hållbarhet på sikt, kommer vi att fortsätta att sätta krav på partners, informera, påverka men framförallt delta i samarbeten som leder till innovativa lösningar med hållbarhet över tiden. Optimerade transporter med 3% lägre utsläpp Inom AGA är bulk- och flasktransporter till kunder en betydande del av verksamheten. Vi arbetar aktivt med att minimera AGAs miljömässiga påverkan genom att förbättra vår ruttplanering samt ställa krav gällande våra speditörers lastbilar och ekonomiska körning. Under 2012 har vi målsättningen att minska utsläpp från både bulk- och flasktransporter med 3%. ECOVAR -minskar transporter Där det är möjligt installerar vi små produktionsanläggningar, så kallade ECOVAR -anläggningar ute hos våra kunder och minskar därmed behovet av bulktransport. ECOVAR -anläggningarna styrs från ett centralt kontrollrum där våra operatörer och ingenjörer kontinuerligt arbetar med energieffektivisering genom att anpassa lasten efter kundernas förbrukning och att optimera processen, vilket ytterligare minskar en negativ klimatpåverkan. Koldioxidutsläpp beräkning som underlättar miljöarbete För att kunna bistå våra kunder i deras miljöarbete, har AGA tagit fram beräkningar som visar koldioxidutsläpp för våra viktigaste gaser; syre, kväve och argon. Som exempel kan nämnas flytande syre (LOX) som innebär 62 gram koldioxid/nm³ varav transporten orsakar 20% av utsläppet. Energieffektivisering AGA deltar sedan många år i Energimyndighetens PFE, Programmet för Energieffektivisering. Under PFE programmets första femårsperiod har AGA genomfört åtgärder som resulterat i en elbesparing på cirka 19GWh årligen. Vår målsättning under 2012 är att energinyttjandet i våra luftseparationsanläggningar ska minska med 0,5% under 2012 gentemot uppsatt fabriksmodell. En låg målsättning kan tyckas, men baserat på AGAs redan energieffektiva produktionsenheter innebär vår målsättning en omfattande översyn för att optimera processerna ytterligare. Globala och lokala hållbarhetsfrågor Som del av Linde Group agerar vi både globalt och lokalt i hållbarhetsfrågor. AGAs svenska ledningssystem är miljö- och kvalitetscertifierat. En certifiering vi omsätter från teori till praktik. AGAs miljö, kvalitets-, säkerhets- och hälsoarbete samordnas under den interna organisationen SHEQ (Safety, Health, Environment, Quality). Fyra områden som är fundamentala för vår verksamhet. Våra miljömässiga mål i Sverige och övriga bolag inom Linde Group ska vara ambitiösa men realistiska. I AGA Sverige är transporter och energinyttjande våra fokusområden där mycket har förbättrats, men där mer kan uträttas. AGA har kommit en bra bit på vägen, vilket vi vill visa med denna första miljöredovisning. Men för att uppnå en miljöoptimerad produktionskedja hela vägen, har vi en hel del utmaningar framför oss. Jan Bäckvall, VD AGA AB

5 AGA i korthet 5 AGA i korthet. AGA har produktionsenheter runt om i Sverige. Cirka 650 medarbetare arbetar inom produktion, administration, forskning & utveckling. AGA är del av Linde Group som är börsnoterat i Tyskland med cirka anställda runt om i världen. Sverige Produktionsanläggningar Anläggning hos kund Industrigasproduktionen är kärnan i AGAs verksamhet. Men utvecklingen går även mot innovativa alternativa miljömässiga energigaser för industri, sjöfart och fordonstrafik. Biogas och flytande naturgas (LNG) är viktiga fokusområden för nu- och framtid. Industrigasens användningsområde är omfattande och används i metallurgiska processer, kemiindustri, livsmedelsindustri, läkemedelsindustri, glas- och elektroniktillverkning samt i forskning och utveckling. Vid svetsning, kylning, uppvärmning, industritvätt och labbanalyser är gas en del av processen. AGAs verksamhet är uppdelad mot kunder inom industri, Industrial Gases och hälsa-/sjukvård, Healthcare. Inom AGAs produktionsanläggningar produceras syre, kväve, argon, tryckluft, vätgas och koldioxid. Inom luftseparationsanläggningarna, ASUerna (Air Separation Units) produceras syre, kväve och argon i både flytande- (LOX, LIN, LAR) 1 och gasform (GOX, GAN, GAR) 2. Över hela Sverige finns dessutom mindre anläggningar på plats hos kunder för produktion av vätgas, syre och kväve. I Nynäshamn invigdes under 2011 LNG- terminalen som är en mellanlagring för flytande naturgas, LNG, för vidare distribution till kunder i Sverige. 1 LOX: Liquid Oxygen/flytande syre. LIN: Liquid Nitrogen/flytande kväve. LAR: Liquid Argon/flytande argon. 2 GOX: Gaseous Oxygen/gasformig syre. GAN: Gaseous Nitrogen/gasformig kväve. GAR: Gaseous Argon/gasformig argon.

6 6

7 Strategi & målsättning för miljö/energi 7 Strategi & målsättning för miljö/energi. Miljöoptimerade transporter till kund och energieffektiv produktion är våra fokusområden för 2012 tillsammans med våra långsiktiga samarbetsprojekt, där hållbarhet ska skapas över tiden. Vår miljö/energimålsättning för 2012 är: -0,5% energinyttjande jämfört med en optimerad energimodell på våra luftseparationsanläggningar (ASUer) -3% fordonsutsläpp vid flasktransporter -3% fordonsutsläpp vid bulktransporter Fortsatta samarbeten och kundprojekt som ger hållbarhet på sikt. AGA Gas AB är miljöcertifierad enligt ISO samt certifierad enligt svensk standard för energiledningssystem SS som övergår till ISO under Energiledningssystemet ska bidra till ökad energieffektivitet och reduktion av energikostnader. Den svenska verksamheten arbetar enligt Plast- & Kemiföretagens program Ansvar och Omsorg med fokus på ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa och miljö.

8 8 Gröna nyckeltal Gröna nyckeltal. Inom AGA och Linde Group genomförs kontinuerliga mätningar av den miljömässiga påverkan vår verksamhet innebär. Resultaten analyseras och åtgärder vidtas för att uppnå förbättrad hållbarhet. Under de senaste åren har ett flertal miljöförbättrande projekt initierats med fokus att ytterligare energieffektivisera vår verksamhet. Våra luftseparationsanläggningar står för majoriteten av vårt energibehov och huvuddelen av våra indirekta koldioxidutsläpp. Genom energieffektiviseringsprogram reducerar vi vårt energinyttjande och de indirekta koldioxidutsläppen över tiden. Utöver koldioxid, uppgick övriga växthusgaser 3 till ca 803 ton under Koldioxidutsläpp (CO 2 ) i ton Totalt indirekt 4 CO 2 utsläpp Totalt direkt CO 2 utsläpp (exkl. transportfordon) Totalt CO 2 utsläpp transportfordon-flaskor 6 (baserad på bränsleförbrukning) Totalt CO 2 utsläpp transportfordon-bulk 6 (baserad på bränsleförbrukning) Energinyttjande i MWh Totalt energinyttjande Elektricitet Fjärrvärme och ånga Gasol CH4, HFC, N 2 O, PFC, SF6. 4 Koldioxidutsläpp som genereras av elproduktion. Utsläpp schablonberäknad enligt IEAs (International Energy Agency) indirekta utsläppsfaktor 5 AGA investerar i en sub-cooling anläggning under 2012 på LNG-terminalen i Nynäshamn. Metanet återkondenseras och underkyls med flytande kvävgas och kan därefter återföras till lagertanken. Sub-coolingen bidrar till att återkondeseringsanläggningen kan nyttjas fullt ut. Behovet av fackling med koldioxidutsläpp som följd reduceras därmed kraftigt. 6 Fordon ägs av speditör. Healthcare ej inkluderat i flask transporter. 7 Uppgift inte tillgänglig/alltför osäker för att anges. 8 Främst uppvärmning av fabrikslokal.

9 Gröna nyckeltal 9 AGAs energimix Procentuell fördelning energimix AGAs energimix kan ses som ett snitt av den svenska elproduktionen, med en uppdelning på olika energislag. AGA använder sig av 47% vattenkraft, 4% vindkraft, 38% kärnkraft samt 11% värmekraft. Värmekraft 11% Vindkraft 4% Vattenkraft 47% Genom ökad efterfrågan på AGAs industrigaser har energinyttjandet ökat något under 2011 trots genomförd energieffektivisering. Energifrågan är ett av våra främsta fokusområden där vi kontinuerligt tittar på hur vi kan effektivisera driften med positivt miljö- och kostnadsmässigt utfall. Förnyelsebar energi ska utgöra en större del av vårt energibehov under kommande år än i dag. Kärnkraft 38% Investering i vindkraft Som del av vår energistrategi är AGA delägare med 9% i vindkraftsinvesteringen VindIn som ska vara färdigställt 2014 och producera 1TW elektricitet årligen. Som en del i detta program så kommer 30 vindkraftverk att uppföras i nordvästra Ångermanland med en effekt av 2.3 MW per verk. En investering med långsiktighet i fokus. Deltagande i Programmet för Energieffektivisering AGAs produktionsenheter är energieffektiva, men genom att deltaga i Energimyndighetens PFE, Programmet för Energieffektivisering, åtar vi oss att effektivisera elanvändningen ytterligare under den femåriga programperioden som avslutas Genom PFE programmet genereras energieffektivitet, kostnadsmässiga besparingar i form av skattelättnader och minskad energiförbrukning samt reducerad miljöpåverkan. Långsiktighet och incitament ger möjlighet till ytterligare steg för miljöförbättringar genom investeringar i innovativ energisnål teknik. Produktion hos kund och automatiseringar ger energibesparingar Under de senaste åren har AGA genomfört energibesparande åtgärder genom att förlägga produktionsanläggningen direkt hos kund. Genom att producera gas på plats istället för att transportera i flytande form, innebär detta en energibesparing på cirka 40%, ett koncept vi kallar ECOVAR. Ett exempel på detta är hos kund i Hofors, där gasformig syrgas produceras på plats istället för att fraktas i flytande form från vår närmaste anläggning i Avesta. Genom att förse anläggningarna med sofistikerade automatiska processtyrningssystem som ALC (Automatic Load Change) och LMPC (Linear Modular Predictive Control), optimeras processen och anpassas lasten på anläggningarna till kundernas behov, med energieffektivitet som positiv konsekvens. Allt kontrollrumsarbete har förlagts till ett centralt kontollrum, ROC (Remote Operation Center), där våra operatörer och processingenjörer systematiskt arbetar med ständig förbättring av energianvändningen. Regelbundna energikartläggningar Hur energianvändningen ser ut i detalj och vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra har AGA identifierat genom omfattande energikartläggningar som uppdateras vart tredje år. Kartläggningarna utgör en bra plattform att fatta välgrundade beslut hur på bästa sätt effektivisera energianvändningen. Genom att kontinuerligt mäta, rapportera och analysera energiförbrukningen synliggörs energifrågan dagligen och energitänket genomsyrar hela organisationen.

10 10 Gröna nyckeltal Fabriksmodell för att optimera energinyttjandet Varje luftseparationsanläggning inom AGA har en modell för energinyttjandet att eftersträva. Modellen är baserad på optimala förhållanden utan oplanerade produktionsstopp. Modellen är baserad på empiriska fakta gällande fabrikens kapacitet och prestanda. Genom operatörernas uppföljning av energinyttjandet som sker kontinuerligt on-line, kan åtgärder vidtas snabbt vid behov. Genom effektivisering av processerna har avvikelsen gentemot modellen reducerats senaste åren vilket åskådliggörs i diagrammet nedan. Luftseparationsanläggning, avvikelse mot modell Procentuell avvikelse mot modell ( %) 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 8,0% 8,0% 7,3% 6,8% Vatten I våra anläggningar används vatten från närliggande hav och älvar som kylmedium i processen. Vattnet värms upp några grader i slutna värmeväxlare, förorenas inte och kan återföras till recipienten utan någon risk för ekosystemet. I de fall när det inte finns närliggande vattendrag har vi installerat öppna kyltorn där vattnet recirkulerar och det enbart behöver tillföras mindre mängder så kallat make-up vatten för att kompensera för avdunstning, stänk och avblödning av vatten. Avfall Vi ser kontinuerligt på metoder för att reducera och undvika onödigt avfall. Återvinning är prioriterat. Där så inte är möjligt hanterar vi avfall enligt gällande miljölagstiftning. Avfall från vår produktion består främst av oljor eller oljeförorenat material, kemikalier, metallavfall och gasflaskor. Huvuddelen av våra gasflaskor kan dock återanvändas under hela livscykeln. Vi klassificerar avfallet som farligt eller ofarligt i enlighet med lagstiftning. År Vatten (H 2 O) i m³ Make-up vatten till kyltorn Söt-/saltvatten Tillkommande inrapporterande produktionsanläggningar samt ändring i inrapporteringssystem.

11 Gröna nyckeltal 11 Utsläpp till luft Våra luftseparationsanläggningar släpper inte ut några direkta luftföroreningar. Vissa produktionsprocesser, dock, släpper ut oorganiska gaser så som flyktiga organiska föreningar (VOC) 10. VOC uppstår främst vid målning och rengöring av metall så som tankar och gasflaskor. Under 2011 har AGA rapporterat in 2 ton VOC till myndigheter. I samarbete med våra kunder bidrar vi till att förbättra deras förbränningsprocesser genom att ersätta luft med syre som förbättrar produktionsprocesser och innebär reducerade utsläpp av luftföroreningar. Läs mer om OXYGON, REBOX och Oxyfuel under Hållbarhet uppnås genom samarbete. LoTox 11 är AGAs applikation för att möta framtida strängare krav på reducerade kväveutsläpp (NOx) från förbränningsanläggningar, rökgasapplikationer och vid energiproduktion. Tekniken har framgångsrikt använts på global nivå på främst raffinaderier. För den svenska marknaden innebär LoTox mervärde för främst större förbränningsugnar med befintlig rökgassrening med skrubber. I kombination med ozon blir NOx vattenlöslig och kan tvättas bort ur rökgaserna. LoTox har den effektivaste reningsprocessen på marknaden i jämförelse med katalytiska processer. Dessutom är applikationen mindre känslig för partiklar och andra föroreningar än processer som använder katalysator. 10 Volatile organic compounds. 11 Low-temperature-oxidation.

12 12 Hållbarhet uppnås genom samarbete Hållbarhet uppnås genom samarbete. För att uppnå miljömålen krävs samarbete, kravställande och incitament. Samarbete mellan industrier. Samarbete mellan leverantör och kund. Samarbete mellan regering och industri. AGA i sin roll som leverantör, inköpare, utvecklare och innovatör ställer krav och samarbetar för att bidra till en förbättrad miljöutveckling. BiMe- & Clean-Truck Tung trafik med mindre miljöpåverkan lastbilar trafikerar Sverige. Tunga trafiken har ökat med cirka 35% under en tioårsperiod. Med en dieselförbrukning på 3,5 liter per mil och ett genomsnitt på 8000 mil per år innebär detta en stor negativ miljöpåverkan. AGA ingår i projekten BiMe -Truck och CleanTruck som främjar utvecklingen av miljölastbilar och tillgången på tankställen för miljömässigt bränsle. Bi-Me Truck är ett samverkansprojekt mellan lastbilstillverkare och gasleverantörer och medfinansiärer. I första fasen ska 100 tunga och klimatsmarta lastbilar som drivs med flytande metan introduceras på marknaden. Genom att kombinera teknik med flytande metan i dieselmotorer och bygga nödvändig infrastruktur för bränslet, möjliggörs en framtida miljövänligare lastbilsfordonspark. Flytande metan kan vara både biogas och naturgas. Bulktransport till kund 7% lägre avgasutsläpp AGAs kunder som använder stora kvantiteter gas, mottar sina bulkleveranser med lastbil. AGA initierade ett enkelt men miljösparande projekt inom Nordeuropa. Vid tecknande av speditörskontrakt anges ett ålderskrav på lastbilen som maximalt får vara fem år. När speditören måste ersätta ett äldre fordon är kravet att lastbilen lever upp till senaste utsläppsklass för dieselmotorer som rättar sig efter EUs regler gällande tung trafik. Utöver bilens motorkrav pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete som innebär ekonomisk bilkörning, så kallat eco-driving och ruttplanering som bidrar till lägre bränsleförbrukning med förbättrad miljökonsekvens. Som ett resultat av initiativet har avgasutsläppen minskat med 7% per 1000 kilometer under och utsläppen fortsätter att sjunka. Främsta bidragande orsak är motorkraven. Under 2012 ska utsläppen minska med ytterligare 3% för både bulk- och flasktransporter. Som ett fortsatt projekt för effektivare körning, startar AGA under 2012 ett centra för ruttplanering av flasktransporter i Rotebro utanför Stockholm. Utsläpp bulktransporter AGAs verksamhet i nordeuropa Den senast öppnade stationen öppnades i Järna utanför Stockholm i november Med fordonsgas, som består av biogas, LNG eller en blandning, minskas koldioxidutsläpp med 20-80% i jämförelse med diesel, vilket innebär en koldioxidreduktion uppgående till 13 ton 12 för en lastbil under ett år som kör på LNG (flytande naturgas) istället för diesel. Clean Truck projektet pågår i Stockholm under och har som mål att etablera mackar för förnybart bränsle, testa och demonstrera nya sorters miljölastbilar. Ett projekt som är nödvändigt för att komma till rätta med den tunga trafikens negativa miljöpåverkan. Kg/1000 km År 12 28m³ dieselförbrukning/lastbil x 80%=22,4m³=227 MWh. Skillnad CO 2 diesel (260 kg/mwh) och LNG (200 kg/mwh) blir 60x227=13620 kg, cirka 13 ton. 13 Region Europe North: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Island.

13 13

14 14

15 Hållbarhet uppnås genom samarbete 15 En enkel miljöåtgärd som initierats är att täcka flasktransporter vilket ger en strömlinjeform och därmed en ytterligare reducering av bränsleförbrukningen. AGA ser med tillförsikt fram emot kommande lastbilar med bi-fuel drift med diesel/fordonsgas. Metangas (biogas eller LNG, flytande naturgas), vilket kraftigt kan reducera den tunga trafikens utsläpp. (Se ovan i BiMe & Clean truck ) SAPA Heat Transfer 42% mindre koldioxid med oxyfuel Miljömässiga framsteg uppstår ofta i samarbete med våra kunder när produktionsprocessen ska effektiviseras. Genom att ersätta traditionell luftförbränning med oxyfuelteknik, förbränning med syrgas istället för med luft, uppnås såväl ökad effektivitet, som reducerad miljöpåverkan. Förbränningsteknik med oxyfuel med låg flamtemperatur bidrar till en jämn uppvärmning av aluminium under själva smältningsprocessen med mindre oxidation, lägre bränsleförbrukning samt reducerat utsläpp av kväve-, svavel- och koldioxid. SAPA Heat Transfer i Finspång tillverkar värmeväxlarband av delvis återvunnet material. SAPAs behov av en årlig kapacitetsökning med ton, ledde till beslut om en ny ugn utrustad med oxyfuel-brännare, som tas i drift under SAPAs tidigare positiva erfarenheter från denna applikation går tillbaka redan till 1994 då oxyfuel användes för första gången inom verksamheten. Genom att använda oxyfuel istället för luftbrännare i produktionen reducerar SAPA sitt koldioxidutsläpp med 42% med hänsyn tagen till syrgasens miljöpåverkan gällande produktion och transport. REBOX teknik reducerar Outokumpus koldioxidutsläpp med 34% Genom syrgasteknik kan processen i uppvärmnings- och smältugnar effektiviseras. Med REBOX oxyfuel-teknik i värmnings- och glödgningsugnar ersätts förbränningsluft med rent syre. I konventionella ugnar med luft-bränslebrännare orsakar upphettning av all kvävgas som finns i förbränningsluften, avsevärda energiförluster i form av heta avgaser. Med oxyfuel-teknik ersätts förbränningsluften med rent syre och därmed behöver inte stora volymer kvävgas värmas upp i onödan. Ugnseffektiviteten ökar och avgasvolymerna minskar. Flamlösa oxyfuel-brännare är en vidareutveckling av tekniken som innebär att flamtemperaturen blir betydligt lägre, vilket ger minskad kväveoxidbildning. Outokumpu Stainless i Avesta har använt sig av AGAs oxyfuel teknik sedan år 2001 och uppgraderade till flamlösa oxybrännare under 2007 och 2008 med målsättningen att reducera kväveoxidutsläppen. Prestandatester visar att energiförbrukningen reducerades med ungefär 35% och kväveoxidutsläppen halverades. SAPA Heat Transfer AB i Finspång REBOX - teknik hos Outokumpu

16 16 Hållbarhet uppnås genom samarbete OXYGON effektiviserad industriprocess och bättre miljö I stål- och gjuteriindustrin förvärms olika kärl såsom skänkar, gjutlådor och konvertrer för att öka kvaliteten i stålet. Genom AGAs flamlösa oxyfuel-teknik reduceras bränslekostnaden, förlängs kärlets livslängd samt minskas uppvärmningstiden. Fördelar som 50% minskad bränsleförbrukning, kraftigt reducerade svavel- och kväveoxidutsläpp samt 50% reducerat koldioxidutsläpp innebär att industrin skonar både miljö och plånbok på ett säkert sätt. Klimatneutral koldioxid genom bättre resursutnyttjande AGA har tecknat ett intentionsavtal med Lantmännen gällande uppförandet av en koldioxidfabrik i Norrköping där man tillvaratar och renar koldioxid. Lantmännens produktion av bioetanol och proteinprodukter till fodermarknaden genererar restprodukten koldioxid, som från och med 2014 ska tillvaratas och renas i detta samarbetsprojekt med vidare distribution till AGAs kunder. Att tillvarata koldioxiden istället för att släppa ut direkt i atmosfären, förlänger kretsloppet och skapar mervärde av råvarans samtliga delar. Förbättrad miljönytta genom att utnyttja synergieffekter mellan industriföretag ger bättre resursutnyttjande med mindre påverkan på miljön. SISOURCE tjänster för kemikaliehantering AGA har helhetsansvaret för kemikaliehanteringen inom Saabs affärsområde Aeronautics, sedan AGA köper in, lagrar, blandar och destruerar kemikalier. Tidigare kasserades en mängd kemikalier då utgångsdatum hade passerat, vilket Saab inte ansåg förenligt med miljöansvar och kostnader. I och med att kemikalieprodukter inte är en så kallad kärnverksamhet för Saab, men kräver stor kunskap, beslutades om ett samarbete med AGA som leverantör. AGA har ett nära samarbete med Saabs miljöavdelning och upprättar nödvändig dokumentation och granskar alla produkter som kommer in i verksamheten från ett miljöperspektiv. Det initiala lokala samarbetet med Saab i Linköping, utvidgas nu till övriga affärsområden inom Saab. Ur ett miljöperspektiv innebär SISOURCE lösningar att den förbättrade processtekniken minskar kemikaliebehovet, planerade inköp minskar onödigt kasserande, hantering av miljöfarligt avfall och returer sker strukturerat samt att nödvändig dokumentation för myndigheter upprättas. Kemikaliehantering från anskaffning till avfallshantering. SISOURCE tjänster för kemikaliehantering

17 17 Vi bygger biogasmackar med våra kunder Biogas som förnyelsebart bränsle ökar i användning. Främsta användningsområdet i dagsläget är fordonstrafik med privatbilister och taxiföretag. Alltfler mackar etableras vilket ökar tillgängligheten på fordonsgas som består av biogas eller en blandning av biogas och naturgas. I samarbeten med våra kunder uppför vi fordonsgasmackar och ser till att fordonsgas finns tillgängligt. AGA har byggt samt sköter distribution och underhåll på drygt 20 gasmackar varav 8 gasmackar är byggda eller ombyggda under Under 2011 byggdes även Storstockholms första tankställe med flytande fordonsgas för tunga fordon. Fordonsgas innebär en koldioxidreduktion med 20-80% i jämförelse med bensin, en miljöutveckling åt rätt håll.

18 18

19 19

20 20 Aqvia - kolsyrat vatten i hemmet AQVIA - kolsyrat vatten i hemmet. Under 2000-talet har efterfrågan på kolsyrat vatten ökat extremt. Bryggerierna har erbjudit en uppsjö av naturella och smaksatta alternativ. Genom att transportera flaskor med vatten över hela Sverige medför det naturligtvis en negativ miljöpåverkan. Dels genom transporter och dels vid produktion av nya PET-flaskor. All AGAs koldioxid är återanvänd. Genom att tillvarata och rena restprodukten koldioxid som uppstår i produktionsprocesser, återanvänds råvaran med ett förbättrat kretslopp som resultat. I dagsläget kommer koldioxiden (kolsyran) från Tyskland, men vi undersöker möjligheten till lokal fyllningstation som därmed skulle bidra till förbättrad miljöcykel. AGA har lanserat AQVIA kolsyremaskin på marknaden. Genom att introducera kolsyremaskiner för hemmet, reduceras transportpåverkan och kunderna kan skapa sitt individuella vatten utan onödig miljöbelastning.

21 HiQ specialgaser. Kalibrering och 21 HiQ special- och kalibrergaser. Mätning och kalibrering för miljön skull. HiQ special- och kalibrergaser hjälper industrin att övervaka, kontrollera och reducera utsläpp till luft, mark och vatten och därmed minimera skadlig påverkan på miljön, i enlighet med gällande miljölagstiftning. AGAs kunder inom kemiindustri och energiproduktion använder HiQ specialgaser i sina processer för kalibrering, mätning och kvalitetskontroll. HiQ specialgaser används i instrument för övervakning av industriers luftkvalitet, utsläpp från skorstenar, flyktiga organiska föreningar och lösningsmedel samt för analys av föroreningar i mark och vatten. Ett nytt område är process- och kvalitetskontroll av de alltfler biogasanläggningar som byggs. Kalibrergaserna används för att kontrollera att instrumenten mäter rätt, ned på detaljerad ppb 14 -nivå. Huvudsakliga övervakningsområden är: Kolmonoxid, koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och kolväten som uppstår vid förbränning Flyktiga organiska föreningar från kemi och läkemedelsindustri och annan tillverkning där lösningsmedel används Vätesulfid och metylmerkaptan från massabruk samt metan, koldioxid, vätesulfid, syre, vätgas och ammoniak från biogas processer. Utsläpp från fordon av kolmonoxid, koldioxid och kolväten i lagstadgad årlig besiktning. 14 ppb: parts per billion, miljondel.

22 22 AGA investering för bättre miljö AGA investering för bättre miljö. Etablerande av LNG- terminal ökad tillgång på miljövänligt bränsle Under maj 2011 invigdes AGAs LNG 15 terminal i Nynäshamn med kubikmeter lagerkapacitet av LNG, flytande naturgas. Som ett komplement till biogas, skapades nu förutsättningarna och tillgången för industri, sjöfart och fordonsindustri att konvertera från miljöbelastande bränslen till ett betydligt bättre miljöalternativ. Genom att konvertera från olja reduceras koldioxidutsläppen med 20-30%. LNG har ett högt energinnehåll, vilket innebär att en liter flytande LNG innehåller samma energimängd som 600 liter naturgas i gasform. Detta har fördelen av effektivare transporter med mindre miljöpåverkan. Då tillgången på biogas är otillräcklig idag och kommer att vara så under en överskådlig framtid, är den flytande naturgasen ett bra miljömässigt alternativ. LNG är både en bro till biogassamhället och ett nödvändigt komplement för att uppnå satta miljömål. 15 LNG: Liquefied natural gas.

23 AGA investering för bättre miljö 23 Coral Carbonic projekterar för LNG som båtbränsle Den drygt 79 meter långa Coral Carbonic ägs av det holländska rederiet Anthony Veder och transporterar LIC 16, flytande koldioxid, för AGA. Koldioxiden uppstår som en restprodukt från ett raffinaderi i Sköldvik i Finland och transporteras efter rening till AGAs kunder i Norden och Baltikum. Fartyget har en lastkapacitet på 1200 ton flytande koldioxid och drivs idag på MDO (marine diesel oil), men förstudie och engineering gällande konvertering till LNG 17 (flytande naturgas) är pågående i ett samarbete mellan rederi och AGA. En eventuell konvertering till det betydligt mer miljövänliga LNG skulle genomföras inom ett par år. LNG innehåller varken svavel eller tungmetaller och reducerar koldioxidutsläpp med 20-30% jämfört med olja. LNG tillmötesgår IMO s (International Maritime Organization) direktiv att svavelinnehåll i fartygsbränsle ej får överstiga 0.1 viktprocent från och med Dessutom uppfylls kommande krav på minskade kväveoxidutsläpp. 16 Liquid carbon dioxide. 17 Liquefied natural gas.

24 Ledande inom innovation. Med innovativa koncept spelar AGA en banbrytande roll. Som ledande teknikföretag är det vår uppgift att kontinuerligt erbjuda förbättringar. Drivna av traditionellt entreprenörskap arbetar vi därför ständigt med att utveckla nya högkvalitativa produkter och innovativa processer. AGA skapar mervärden som ger tydliga konkurrensfördelar och ökad vinst. Våra koncept skräddarsys för att uppfylla kundens krav. Vi erbjuder såväl standardiserade som kundanpassade lösningar. Detta gäller alla branscher och alla företag oavsett storlek. AGA ideas become solutions. AGA Gas AB HL

magasinet 1 Seagas leverar flytande naturgas - LNG TEMA MILJÖ Biogas - soppa på sopor V8 Thunder cars Scania satsar på hållbar transporter

magasinet 1 Seagas leverar flytande naturgas - LNG TEMA MILJÖ Biogas - soppa på sopor V8 Thunder cars Scania satsar på hållbar transporter magasinet 1 2013 I varje nummer: Kort och gott Profilen Så funkar det Säkerhet Gaslära Historia Seagas leverar flytande naturgas - LNG TEMA MILJÖ Scania satsar på hållbar transporter Biogas - soppa på

Läs mer

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden Anders Ahlbäck x Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Chalmers och Göteborgs universitet. Sammanfattning Under 2012 har KNEGs 15 medlemmar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden Hållbarhetsredovisning för E.ON Norden 2013 Innehåll E.ON 2013 VD-ord 3 Bolagsstyrning 5 Vårt hållbarhetsarbete 6 Om redovisningen 8 Våra hållbarhetsmål 9 Ansvarsområden Miljö och klimat 10 Forskning och

Läs mer

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar 1 Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar Klimatbokslut Axfood Coca-Cola Enterprises Sverige Fortum Värme JM Procter & Gamble Sverige Svenska

Läs mer

Innovation är kärnan Hållbarhet är ledordet

Innovation är kärnan Hållbarhet är ledordet HÅLLBARHETSREDOVISNING BillerudKorsnäs utvecklar och erbjuder material av nyfiber samt lösningar för smarta förpackningar som adderar värde hela vägen hem till kunden. Innovation är kärnan Hållbarhet är

Läs mer

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012 Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS VERKSAMHETSLÄNDER Norge Sverige Estland Danmark Lettland Polen Inledning 3 Mot ett miljöföretag i världsklass Transporter,

Läs mer

BLICC #5 SVERIGE. Business Leaders Initiative on Climate Change

BLICC #5 SVERIGE. Business Leaders Initiative on Climate Change BLICC #5 SVERIGE Klimatarbetet sprids till kunder Klimatneutralitet växande trend Beräkning av klimatpåverkan Fortum JM Lfv LÄNSFÖRSÄKRINGAR MKB Fastighets AB Statoil Stena Metall Vasakronan SMHI [expertpartner]

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden

KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden Anders Ahlbäck x Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Chalmers och Göteborgs universitet 1 KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden, 2009

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Innehåll Viktiga händelser 2009 Koncernöversikt s.i s.ii Posten Norden 2009 i sammandrag s.1

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Energimarknad i förändring. Resultatrapport 2012 enligt GRI

Energimarknad i förändring. Resultatrapport 2012 enligt GRI Energimarknad i förändring Resultatrapport 212 enligt GRI Koncernens noter Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 3 4 Redovisningsprofil 5 Styrning av hållbarhetsarbetet 6 Miljö 8 14 Samhälle 15 26 Ekonomi

Läs mer

preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision.

preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision. preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision. Preemraff Lysekil, Sverige. Flygfoto över produkthamnen på raffinaderi Preemraff Lysekil. Innehåll. Start...4 VD har ordet...

Läs mer

Miljöredovisning. Vattenfall Vattenkraft 2014

Miljöredovisning. Vattenfall Vattenkraft 2014 Miljöredovisning Vattenfall Vattenkraft 2014 Innehåll 03 Samling kring vattenkraften Christer Ljunggren 04 Om Vattenfall Vattenkraft 06 Miljöåret 2014 08 Förbättringar och innovation inom Vattenkraft Intervju

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS MATERIAL & BRÄNSLEN SÅ STÄRKER VI SVERIGES KONKURRENSKRAFT

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS MATERIAL & BRÄNSLEN SÅ STÄRKER VI SVERIGES KONKURRENSKRAFT ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus FRAMTIDENS MATERIAL & BRÄNSLEN Nr. 2 4STEG SÅ STÄRKER VI SVERIGES KONKURRENSKRAFT

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

Nu kommer resultaten

Nu kommer resultaten Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt

Läs mer

Fokus på kunder, kompetens och kostnader

Fokus på kunder, kompetens och kostnader Ragn-Sells Miljöredovisning 2009 Fokus på kunder, kompetens och kostnader År 2009 tog lågkonjunkturen sitt grepp om världen. Även vi i avfallsbranschen påverkades av detta. Vi kan dock glädjande konstatera

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013

STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 DETTA ÄR STENA AB TOTALA INTÄKTER MSEK VERKSAMHET ÖVER 30 240 HELA VÄRLDEN 173 26 800 FARTYG INKLUSIVE NYBYGGEN OMTANKE 1 I PRAKTIKEN ANSTÄLLDA 96 BOSTÄDER OCH LOKALER

Läs mer