Barns säkra tillgänglighet till skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barns säkra tillgänglighet till skolan"

Transkript

1 Barns säkra tillgänglighet till skolan MATS GUMMESSON Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 2007

2 UPPSATS FÖR LICENTIATEXAMEN Barns säkra tillgänglighet till skolan MATS GUMMESSON Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 2007

3 Barns säkra tillgänglighet till skolan MATS GUMMESSON MATS GUMMESSON, 2007 Publikation Chalmers tekniska högskola Institutionen för arkitektur ISSN , 2007:02 Institutionen för arkitektur Chalmers tekniska högskola SE Göteborg Telefon +46(0) Mats Gummesson Vägverket Röda vägen 1 SE Borlänge Telefon +46(0) E-post: Detta projekt har finansierats av Vägverket. Publiceringen av denna uppsats innebär inte att finansiären har tagit ställning till åsikter, resultat och slutsatser. Chalmers Reproservice Göteborg,

4 Children s safe accessibility to school MATS GUMMESSON Department of Architecture Chalmers University of Technology Abstract Children are an exposed group in traffic as unprotected road-users. The history of traffic education and how children were looked upon in steering documents of traffic planning shows how the view of children and the traffic system from authorities and organizations have changed over time. This report describes contemporary research about children and traffic. There are four different ways for children to travel to school: by foot, by bicycle, by school transport and in their parents cars. Today children are a prioritized customer group of The National Road Administration. The letter of appropriations for The National Road Administration states "The proportion of children who themselves can use the road to school shall increase". We need a method to describe children's possibility to use the transport systems. Today we have no standardized method of measuring accessibility in the transport systems for pedestrians and cyclists. In this report the TVISS-method (Condition of Accessibility in Swedish towns), which deals with children's school roads, is used. This method is developed by Chalmers University of Technology. In the TVISS-method footpaths and bicycle paths are surveyed respecting characteristics of quality, important to children, older and disabled persons, and are digitalized in a GIS-program (Geographic Information System). After that a lot of analyses can be performed, for example examining children's roads to school. This report studies children between 7 and 12 years, and the road qualities that are important for these children's accessibility in seven towns: Helsingborg, Umeå, Luleå, Falun, Trelleborg, Alingsås and Säffle. The analyses show that in the seven towns, one child in five has a safe and accessible school road in average. There is a big difference in this respect between the seven towns. One of the reasons that very few children have a safe and accessible school road is that most school roads are very fragmented. Safe crossroads form the most important quality to make the school safely accessible for children. Only two percent of children's accidents by foot or bicycle occur on roads that TVISS would grade as safe for pedestrians and cyclists, according to an analysis of STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Even if obvious relationships are difficult to find, it seems that the conditions of accessibility in TVISS give a functional measurement of accessibility. Keywords: Accessibility, children, traffic safety, GIS, pedestrian, bicyclist, school road 3

5 4

6 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Problemdiskussion Studien Avgränsningar och begrepp Uppsatsens disposition Miljöpsykologi Miljöpsykologin kan beskriva barns interaktion med trafikmiljön Modell för sambanden mellan trafikmiljö, barn och bilister ur ett miljöpsykologiskt perspektiv Syns barn i stads- och trafikplaneringens historiska dokument? Inledning Forskargruppen SCAFT (Stadsbyggnad Chalmers Arbetsgruppen för Forskning om Trafiksäkerhet) Trafiksanering Stadens Trafiknät TRÅD Farthinder i bostadsområden TRÅD-92 remissupplaga Säkrare trafikmiljö i tätort Lugna Gatan! TRAST, Trafik för en attraktiv stad Slutsatser av genomgången i kapitel Forskning om barn och trafik Forskning om barns förutsättningar och förmåga i trafiken Barns problem i trafiken Barns resor Forskning om exponering och skaderisk Forskning om trafikmiljöåtgärder Erfarenheter av trafikundervisning Inledning Trafikundervisning införs Trafikundervisning och skadereduktion Krav på en effektivare trafikundervisning Trafikundervisningen kulminerar Ny syn på trafikundervisningen Barn och trafik på 2000-talet Trafikundervisningens effekter Organiserad skolskjuts Inledning Skolskjutsningens framväxt Skolskjutsningens omfattning Olyckor i samband med skolskjutsning Skolskjutsningens kvalitet Diskussion

7 7 Föräldrars bilskjutsande Inledning Fristående skolor och det fria valet Bilskjutsningens omfattning Föräldrars bedömning av skolvägens kvalitet Diskussion Tillgänglighet med TVISS-metoden Inledning Tillgänglighet Metod Underlag inför analyserna Resultat Känslighetsanalys Tillgänglighetsanalys 7-9 år som cyklister Tillgänglighetsanalys år som gående Tillgänglighetsanalys år som cyklister Varför har barn så dålig tillgänglighet till skolan? Trottoarer är exkluderade för barns säkra gångväg till skolan Felkällor Förbättringar Jämförelse mellan TVISS och STRADA Diskussion och slutsatser Barns rörelsefrihet Lekens betydelse för barns utveckling Trafikundervisning Resultat av tillgänglighetsanalyser Föräldrars skjutsning till och från skolan Barns skolskjutsresor TVISS som metod för tillgänglighetsanalyser Slutord Referenser Bilaga 1: Inventeringsformulär

8 Förord Pärmens två varningsmärken för lekande barn kan sägas symbolisera den förändrade inställningen till barn i trafikmiljön som skett över tiden. Så sent som 1952 springer barnen som avbildas på varningsmärket medan de går lugnt Från att ha varit orosmoment för bilisterna har barnen kommit att betraktas som en trafikantgrupp, vars berättigande krav på trafikmiljön ska beaktas. Om framväxten av detta förändrade synsätt handlar följande licentiatuppsats. I mitt arbete på Vägverkets huvudkontor har jag sedan 1997 haft barnens ställning i vägtransportsystemet som ansvarsområde. Det har inneburit att jag själv har varit aktiv i processen att stärka barnens ställning. I det arbetet har jag framställt statistik, skrivit dokument och på olika sätt medverkat i policyarbetet inom området barn och trafik. När biträdande professor Mats Reneland vid Tema Stad & Trafik, arkitektur, Chalmers tekniska högskola sökte och fick anslag från Vägverket för att finansiera mina studier som industridoktorand var kunskapsområdet givet. Jag vill tacka Mats Reneland, min handledare och examinator, som ständigt har varit ett stöd och med stor kunnighet och tålamod lotsat mig förbi alla grund i tillgänglighetsoceanen. Alla samtal med dig har gett mig insikter och kunskaper som jag har stor nytta av i mitt arbete på Vägverket. Jag hoppas att min forskarutbildning ska innebära en återbetalning av det stöd som Vägverket gett mig som industridoktorand. Tack Johan Svensson, min studiekamrat, som med ditt stora kunnande i dataprogrammet ArcView hjälpt mig vidare när inget har fungerat. Din hjälp har varit avgörande för analysernas genomförande. Tack Anders Hagson för intressanta och givande diskussioner i kursen Stads- och trafikplaneringens doktrinhistoria. Tack Mikael Elmquist och Berny Karlsson för introduktionen i och handhavandet av ArcView. Stort tack till personal på Vägverkets bibliotek i Borlänge för all hjälp med det historiska materialet. Till sist, men inte minst, vill jag tacka min familj, Inger, Jonas, Elin, Mattias och Jon som med tålamod har funnit sig i att jag, särskilt under slutdelen av detta arbete, ständigt suttit vid datorn. Borlänge i mars 2007 Mats Gummesson 7

9 8

10 1 Inledning 1.1 Bakgrund Fordons- och olycksutveckling Under de nästan femtio åren mellan 1956 och 2005 mer än femdubblades antalet personbilar i trafik i Sverige (figur 1.1). Den ökade bilismen medförde en ökning av antalet dödade och skadade barn. Under åren kulminerade antalet dödade barn i trafiken och i genomsnitt dödades 188 barn per år i trafiken under denna period. Hälften av de dödade barnen var fotgängare och cyklister. Dödade och skadade barn i trafiken sågs som ett stort problem (Sandels 1974). Bland annat därför började bilismen ifrågasättas. Ralph Naders skrift Den livsfarliga bilen publicerades 1967 i Sverige med förord av Olof Palme. Under 1960-talet var det framförallt säkerheten som stod i fokus i debatten. På 1960-talet infördes generella hastighetsgränser och bilbälten började införas i bilarna. Högertrafikomläggningen, som genomfördes 1967, föranledde en omfattande upprustning av trafikmiljön och också en stor diskussion (Hagman 2000) Antal Figur 1.1 Antalet registrerade personbilar i trafik 1956 till Uppgifter från: Den starka ökningen av antalet personbilar motsvaras av en ökning av trafiken, mätt som fordonskilometer per år. Ändå minskade antalet barn 0-17 år som dödades i trafiken kraftigt efter kulmen på 1960-talet. Ungefär en sjättedel av antalet 1956 dödades 2005 (figur 1.2). En del av dessa barn dödades när de var passagerare i personbilar och bussar och en del när de uppträdde som oskyddade trafikanter, dvs. som gående eller cyklister i trafikmiljön. Av jämförelsen mellan figurerna 1.2 och 1.3 framgår att ungefär häften av alla dödade barn var oskyddade trafikanter. 9

11 Antal Figur 1.2 Antalet dödade barn 0 17 år i trafiken under åren 1956 till Källa: Tomas Lekander, Vägverket, Antal Figur 1.3 Antalet dödade barn 0 17 år som gående och cyklister under åren 1956 till Källa: Tomas Lekander, Vägverket, Olycksutvecklingen för barn 0 17 år har alltså varit mycket positiv i Sverige sett över tiden speciellt med hänsyn tagen till personbilsutvecklingen. 10

12 Antal Sweden Iceland Norway Austria France Spain Finland Australia Canada** Japan USA Germany Great Britain Slovenia Hungary** Switzerland Czech Republic Netherlands Denmark Ireland** New Zealand Portugal** Northern Ireland Belgium* Poland South Korea Figur 1.4 Dödade cyklister och gående per i åldersgruppen 0-17 år, genomsnitt per år för åren Källa: IRTAD 2006 ( =5 års underlag, **=4 års underlag). Internationellt har Sverige lägst antal dödade barn som gående eller cyklister per individer i åldersgruppen för de länder som är representerade i IRTAD (International Road Traffic and Accident Database) och har minst fyra års underlag under perioden (figur 1.4). Bland de sju länder med lägst antal dödade 0-17-åringar finns samtliga nordiska länder representerade exklusive Danmark. Att söka förklaringar till skillnader mellan länderna kan göras genom exponeringsstudier, jämförande undersökningar av trafikmiljön och undersökningar om barns rörelsefrihet. Svårigheten med jämförelser mellan länder är just avsaknaden av exponeringsstudier. Det är svårt att hitta samband i antalet bilar per invånare och dödade barn som fotgängare och cyklister. Island som har störst antal bilar per invånare har en låg andel dödade barn som gående och cyklister. Sydkorea har det minsta antalet bilar per invånare, men har den högsta andelen dödade barn som gående och cyklister. En hög biltäthet kan innebära att barn skjutsas mer och därmed exponeras mindre som oskyddade trafikanter. Ytterligare en jämförelse kan göras med antagandet att antalet dödade barn minskar i samtliga länder över tid. Med utgångspunkt i antalet dödade barn per i åldersgruppen och med Sverige som jämförelseland skulle Tyskland motsvara Sverige under slutet av 1990-talet, USA början på 1990-talet, Irland 1980-talet, Polen 1970-talet och Sydkorea slutet av 1950-talet. 11

13 25% 20% 15% Andel 10% 5% 0% Figur 1.5 Andel dödade 0-17 år i förhållande till alla dödade i trafiken. Källa: Tomas Lekander, Vägverket, Minskningen av dödsolyckor som drabbar barn har varit större än för alla dödsolyckor (figur 1.5). Eftersom 0 17-åringarnas andel av befolkningen bara minskat från 28 % år 1956 till 21 % år 2004 är inte detta förklaringen till den stora förändringen av antalet dödsolyckor för just barn. Inte heller tycks det vara så att barnen i förhållande till den övriga befolkningen går och cyklar mindre. Barn i åldrarna 6-17 år reser knappt 15 miljarder kilometer per år. 6 % av barnens resor är som fotgängare, cyklist eller med moped vilket motsvarar 900 miljoner kilometer. Det totala resandet som fotgängare, cyklist eller mopedist i alla åldrar är 4,537 miljarder km. Det innebär att 20 % av det totala resandet i dessa kategorier görs av barn i åldrarna 6-17 år. Åldersgruppen barn 6-17 år var år 2000 drygt 15 % av hela befolkningen. Detta innebär att barn går, cyklar och åker moped i högre utsträckning än andra åldersgrupper. De förflyttningar barn gör när de är ute och leker eller bara cyklar omkring finns inte med i denna undersökning. Det innebär att skillnaden mellan barn och vuxna förmodligen är mycket större. (Ulf Magnusson, Vägverket, uttag ur RES åren ) Det kan finnas andra förklaringar till minskningen av antalet dödade barn i trafiken som till exempel trafikmiljöåtgärder speciellt inriktade på barn. Dessa förhållanden kommer att studeras närmare i föreliggande uppsats. Ytterligare en förklaring kan vara den nu utbyggda förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Genom att barn är i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har de mer tillsyn idag än tidigare. I förskoleverksamheten är barnen i relativt bilfria miljöer och har vuxna i närheten när de är ute och leker. När man jämför vilka barn som dödades som oskyddade trafikanter 1947 respektive 2005 finns stora skillnader. En stor grupp dödade oskyddade trafikanter år 1947 var barn under 7 år. 63 barn under 7 år dödades som gående och cyklister 1947 medan bara ett barn dödades år I många fall var det varubilar som körde in på gårdarna och barnen kröp in under bilarna. 12

14 Även om utvecklingen vad det gäller barnolyckor i trafiken har varit och fortfarande är mycket positiv i Sverige över tiden och i jämförelse med andra länder, har svensk transportpolitik fortfarande mycket höga ambitioner speciellt när det gäller barns trafiksäkerhet Dagens transportpolitik Nollvisionen är ett av målen för Sveriges transportpolitik. Utgångspunkten för nollvisionen är ett etiskt ställningstagande. Ingen får dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Den acceptabla siffran för antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken är noll. I propositionen Fortsatt arbete för en säker vägtrafik (prop. 2003/04:160) föreslås att denna långsiktiga inriktning i trafiksäkerhetsarbetet ska ligga fast. Etappmålet för trafiksäkerhet är att antalet personer som dödas till följd av vägtrafikolyckor bör ha halverats till år 2007 räknat från 1996 års nivå. I propositionen föreslås fortsatt och intensifierat arbete med att integrera säkerhet i utformningen av vägmiljön, i kvalitetssäkringen av transporter, i arbetsmiljöarbetet och i fordonsutvecklingen. Trafikanterna ska förmås att bättre följa trafikreglerna genom bl.a. utveckling av stödsystem och en effektivisering av övervakningen. Det krävs stora ansträngningar av samtliga aktörer för att nå målet. Propositionen slår fast att etappmålet är viktigt för att motivera och engagera den breda skalan av aktörer (http://www.vv.se/templates/page3 653.aspx). Genom att Sverige 1990 ratificerade FN:s Barnkonvention skapades ett politiskt underlag för att speciellt uppmärksamma barnens behov och rättigheter i samhället. Sverige har förbundit sig att förverkliga Barnkonventionen, som gäller alla människor under 18 år. I dag har 192 länder anslutit sig till Barnkonventionen, endast USA och Somalia står utanför (www.unicef.se, 2006). Barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten och innehåller 54 artiklar varav 6 har särskild betydelse för vägtransportsystemet. Dessa är: Artikel 2 Alla barn har samma värde och inget barn får diskrimineras. Artikel 3 Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. Artikel 6 Konventionsstaterna ska till det yttersta säkerställa barnets överlevnad och välfärd. Artikel 12 Barnets åsikter ska tillmätas betydelse utifrån mognad och ålder. Artikel 13 Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet i den form barnet väljer. Artikel 31 Konventionsstaterna ska främja barnets rätt till fritid och lek anpassad till barnets ålder. I det mest aktuella politiska dokumentet för transportsystemet, regeringens proposition 2005/06:160, Moderna transporter, anges att transportsystemet måste anpassas för att bidra till att samhällsutvecklingen blir långsiktigt hållbar såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt (prop. 2005/06:160, s 19). En långsiktigt hållbar transportförsörjning innebär att transportsystemet ska utvecklas för att tillgodose såväl dagens behov som kommande generationers behov (ibid., s 26). Barnkonventionen lyfts fram genom att propositionen anger att barn och ungdomar bör ges särskild uppmärksamhet. Det är viktigt att beslut om transportsystemets utformning och funktion också beaktar åsikter och erfarenheter hos flickor och pojkar. Trafikmiljön ska uppfattas som trygg och säker av såväl barn och ungdomar som vuxna. Barn och ungdomar i skolåldern bör i stor utsträckning kunna förflytta sig på egen hand utan att 13

15 vara beroende av att vuxna följer eller skjutsar dem (ibid., s 22). I det fortsatta arbetet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att finna mått för tillgänglighet till arbete respektive vardagliga servicefunktioner för kvinnor och män, samt barns och ungas tillgänglighet till skola och fritidsaktiviteter (ibid., s 29). Liksom för tillgänglighetsmålen krävs dock ett omfattande utvecklingsarbete av metoder och modeller. Det är angeläget att dessa arbeten drivs vidare och intensifieras. Regeringen avser att ta erforderliga initiativ för att så sker (ibid., s 30). I regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Vägverket i mål 4 för verksamhetsgren Ett tillgängligt transportsystem anges att andelen barn som på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet skall öka. Återrapporteringskravet är andel barn som på egen hand kan nyttja vägtransportsystemet, vilka åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för barn i vägtransportsystemet samt en beskrivning av hur barns erfarenheter tagits till vara i arbetet. (http://webapp.esv.se/statsliggaren/openfile.asp?regleringsbrevid=8319&visningtyp=1 &mediatyp=0&period=2006). 1.2 Problemdiskussion Inledning För barn är en trygg närmiljö både en resurs och en rättighet (SOU 2001:55, s 159). Enligt de transportpolitiska målen bör barns behov avseende tillgänglighet, säker trafik och god miljö vara vägledande för transportsystemets utformning och funktion. Barn har ett behov av att kunna ta sig till sina målpunkter på ett säkert och tryggt sätt och utan att bli utsatta för faror, luftföroreningar, buller och utan långa omvägar. Vägtransportsystemet ska även vara långsiktigt hållbart vilket innebär att den nu levande generationens behovstillfredsställelse ska ske på ett sådant sätt att kommande generationers möjlighet att tillfredställa sina behov inte begränsas (Bruntlandkommissionen, 1987). Barnkonventionen anger att barn ska ha inflytande och det att kunna komma till tals och påverka vägtransportsystemet. Om barns behov av säkra självständiga förflyttningar ska vara vägledande för transportsystemets utformning innebär det att barns behov ska prioriteras. För att kunna göra denna prioritering krävs kunskaper om hur barn förflyttar sig i vägtransportsystemet, vilka förutsättningar som krävs för deras självständiga förflyttningar och vilka deras målpunkter är. Det innebär också att barns behov ska väga tyngre än bilisternas krav på framkomlighet. Synen på barn och barndom har förändrats successivt under de senaste årtiondena. Flera orsaker bidrar till detta, snabb samhällsförändring, erkännandet av barns rättigheter genom Barnkonventionen och utvecklingen av nya teorier om barndom, barns utveckling och socialisation (SOU 2003:127, bilaga 8, s 249). Barndomen är idag allt mer strukturerad och kontrollerad i många delar av Europa. Detta beror på föräldrarnas oro för barnens säkerhet (Francis & Lorenzo 2002, s 159). Barnens livskvalitet bestäms till stor del av hur utemiljön är ordnad med tanke på deras rörelsefrihet, miljö och säkerhet. Den ökade rörlighet som personbilen medfört har påverkat bebyggelsen i de svenska tätorterna. Vid planering av bostadsområden och servi- 14

16 ceområden har man i stor utsträckning räknat med bilen som transportmedel. De flesta barnfamiljer bor i trafikintensiva tätorter. Enbart sedan 1970 har antalet personbilar ökat med 84 procent (Vägverket, Kundgruppsdokument Barn och unga, 2004) I det moderna samhället finns trafiken som ett stort hot mot barnens säkerhet och hälsa. Trots att antalet dödsfall till följd av vägtrafikskador har minskat över tid i Sverige utgör trafikskador fortfarande den främsta dödsorsaken för barn och unga (SOU 2003:127, s 255) Barns förutsättningar och förmåga i trafiken Barns möjlighet att på egen hand ta sig till och från olika målpunkter, och framför allt till skolan har man historiskt sett försökt att lösa genom trafikundervisning. I styrande dokument fram till 1979 var den gängse synen att barns problem i trafiken skulle lösas med regelinlärning, färdighets- och beteendeträning. Därmed skulle barnen kunna anpassas till trafiken. Genom inlärning och träning skulle olyckor med barn som gående och cyklister minska (se vidare kapitel 5). Men yngre barns förmåga i trafiken begränsas av såväl syn- som hörselutveckling. De kan inte sprida sin uppmärksamhet, utan de ägnar sig åt en sak i taget. Medan vuxna trafikanter kan vara sakligt inställda, så leker yngre barn även då de är ute i trafiken. En av barnens största svårigheter i trafiken är att de är fångna i ett självcentrerat tänkande. De utgår från sin egen uppfattning och kan inte förstå att motparten kan ha en annan. De kan inte sätta sig in i bilistens tänkande och ta hänsyn till det. Barn förväntar sig att vuxna ska följa de regler som gäller. Det kan få ödesdigra följder med tanke på att regler i trafiken oftast är relativa och att regelbrott är mycket vanliga (Björklid 2000). Barn utgör heller inte en homogen grupp. En 17-åring har en helt annan möjlighet att ta sig fram på egen hand i vägtransportsystemet jämfört med en 6-åring. Studier har visat att yngre skolbarn ofta förlitar sig på trafiksignaler medan äldre skolbarn gör bedömningar utifrån den totala trafiksituationen. Även om äldre skolbarn kan trafikregler så vet de också att de kan "bryta" mot dem då de inte är funktionella för deras säkerhet (Björklid 2000). Barnen är rädda för trafiken. De är rädda för bilister som inte följer gällande trafikregler. De är rädda för avgaser och buller. Bilisters brist på respekt för gällande regler, hastighetsöverträdelser, rödljuskörningar osv. upplevs som ett stort problem av barn (Björklid 2000). Barn i trafikintegrerade områden upplever trafikmiljön som mer farlig än barn i trafikseparerade områden. De känner större oro och har mer negativ erfarenhet av trafikmiljön (Björklid 1992). Småbarnsföräldrar i nybyggda bostadsområden med integrerad biltrafik oroar sig för barnens säkerhet i närmiljön (Hurtig, Paulsson & Sundberg 1995) Barns resor till och från skolan Barn (7-12 år) kan ta sig till och från skolan på i huvudsak fyra olika sätt: gå, cykla, med skolskjuts samt med bil. När barnen går och cyklar (på egen hand) innebär det att barnen själva styr över sin rörlighet, något som principiellt skiljer sig från att vara beroende av en skolskjuts eller föräldrars bilskjutsande. 15

17 En förutsättning för att barnen på egen hand ska kunna gå eller cykla till skolan är ett rimligt avstånd och att skolvägen är säker och trygg. Det är viktigt att barnen inte behöver gå långa omvägar på grund av trafikerade gator eller järnvägar. Då finns risk att de genar över trafikfarliga platser. En bra skolväg är gen, säker och utan barriärer. Skolvägarna ska också vara attraktiva, bekväma och ha god framkomlighet. Barnen går eller cyklar gärna tillsammans med andra barn. De umgås, leker och pratar med varandra när de är på väg (Vägverket, Kundgruppsdokument Barn och unga, 2004). Bostadsområden är i stor utsträckning planerade för vuxna och det är sällan som barn tillfrågas om sina behov i närmiljön (SOU 2001:55, s 160). 13 % av åringar upplever bostadsområdet som otryggt och 21 % upplever skolvägen som otrygg. Flickor och barn med föräldrar från annat födelseland upplever generellt större otrygghet i bostadsområdet och på skolvägarna (ibid., s 171). Undersökningar visar också att barns rörelsefrihet minskar. År 1985 gick 94 procent av barnen själva till skolan och arton år senare, år 2003, var andelen 67 procent (Spolander 1985 och ARS 2003). En trolig orsak till detta är att föräldrarnas medvetenhet om utemiljöns risker för de yngre barnen har ökat, med biltrafik som det främsta hotet. En femtedel av barnen 6-12 år blir skjutsade med bil till skolan varje dag (ARS 2003). Även internationella studier visar att barn i allt högre utsträckning skjutsas till skolan. När barn åker skolskjuts till skolan ingår en kortare eller längre gång- eller cykelresa. Därför har skolskjutsresan stora likheter med gång- och cykelresan till skolan. Vägen mellan hemmet och hållplatsen är problematisk för många skolskjutsbarn. De barn som bor på landsbygden är i de flesta fall hänvisade till att gå eller cykla i vägtrafiken. Vägarna på landsbygden saknar ofta gång- och cykelbanor något som gör dem farligare än tätortens gator. På landsbygdens vägar går snabb och tung trafik och den tillåtna hastigheten är inte sällan 90 km/h. I verkligheten kan hastigheten vara ännu högre (Vägverket, Kundgruppsdokument Barn och unga, 2004). Det är när barnen stiger på och av bussen och när de väntar som de utsätts för störst olycks- och hälsorisker (Anund m. fl. 2003). I samband med skolskjuts är föräldrar mest oroliga för barnen när de tar sig mellan hemmet och på- avstigningsplats och när de står och väntar på bussen (ARS 2003). Vissa internationella studier visar på en dramatisk förändring i barns rörelsefrihet. En brittisk studie visar att år 1971 fick ca 80 % av 7-9-åriga barn gå ensamma till skolan utan vuxens sällskap; 1990 hade siffran sjunkit till 15 %. Barnen skjutsas i större utsträckning till skolan än tidigare (Hillman 1990). Undersökningar från Italien visar att i flera städer som exempelvis Milano och Sienna skjutsas mer än 70 % av barnen i bil till grundskolan. Svenska föräldrar uppgav bland annat följande skäl till varför barn skjutsas till skolan (ARS 2003): Praktiskt för familjen. Trafiken är för farlig. Det är för långt att gå eller cykla. I en undersökning från England (Cross och Thorntwaite 1997) om barns resvanor anges bland annat följande skäl till varför skjutsandet i bil till skolan ökat kraftigt: Ökat bilinnehav. Föräldrars val av skola. Uppfattning om säkerhet. Ökat tidspress. 16

18 Färre busslinjer. Ökat biltrafik (som leder till ökade risker för de oskyddade trafikanterna) En teoretisk utgångspunkt Det finns två motsatta synsätt avseende barn och trafik. Det ena synsättet vill anpassa barnen till trafiken genom trafikundervisning och det andra vill anpassa trafiken till barnen genom trafikmiljöåtgärder. Mellan dessa motstridiga synsätt går det naturligtvis att positionera sig. Denna studie har en miljöpsykologisk teoretisk utgångspunkt som innebär att människors handlingar påverkas av trafikmiljön samtidigt som människor påverkar trafikmiljön. Ett exempel på detta är att en bred rak gata inbjuder till en viss handling hos bilisten och en annan hos barnet som ska passera denna gata. 1.3 Studien Studiens problem Enligt Barnkonventionen ska samhället utformas så att barns överlevnad och välfärd säkerställs. Men inom trafiksektorn dödas/skadas barn och de känner otrygghet. Det är ett problem att samhället vet för lite om hur trafikmiljön ska vara utformad för att inte barns möjligheter att på egen hand nyttja närmiljön inskränks Studiens syfte Föreliggande studie syftar till att: beskriva känd kunskap om barn, trafikmiljöer samt barn i trafikmiljöer, beskriva känd kunskap om barns resor med skolskjuts till skolan, beskriva känd kunskap om barns resor med förälders bil till skolan, beskriva känd kunskap om barns resor till skolan på egen hand, identifiera trafikmiljöparametrar som är av stor betydelse för barns säkra trafikmiljöer, beräkna barns säkra tillgänglighet till skolan i några städer Studiens frågeställningar För att belysa studiens problem och syfte avses följande forskningsfrågor studeras: Hur har barn beaktats i stads- och trafikplaneringens styrande dokument? Vad karaktäriserar en säker trafikmiljö för barn enligt forskningen? Kan barn lära sig ett trafiksäkert beteende? Hur påverkar föräldrars fria val av skola, fristående skolor och skolskjutsning barns möjlighet att på egen hand ta sig till och från skolan? Hur många barn kan på egen hand gå till skolan på ett trafiksäkert sätt? 17

19 1.4 Avgränsningar och begrepp Avgränsningar Undersökningen i kapitel 8, TVISS utgår från tillgänglighetsberäkningar för barn 7-12 år, det vill säga barn i grundskolans låg- och mellanstadium Informationsinhämtning Informationssökning via Internet har genomförts via Chalmers databaser, Google, Libris, SCB, SIKA, Regeringen, Vägverket samt Nationalencyklopedin. Vägverkets bibliotek har varit behjälpliga med viss informationssökning. Databasen IRTAD har använts för internationell statistik. Sökord som använts i olika kombinationer är child*, traffic, pedestrian education, environment, zero vision och research. Övrig informationsinhämtning har till stor del skett på Vägverkets bibliotek Tillgänglighet Tillgänglighet, som är ett av de sex transportpolitiska delmålen som riksdagen beslutat om år 1998, innebär att transportsystemet ska utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses. Vägverket startade ett utvecklingsprojekt för att utveckla tillgänglighetsbegreppet, TVISS (Reneland 2004), bland annat för barn. Begreppet tillgänglighet definierar Reneland på följande sätt: Den viktigaste aspekten på tillgänglighet är den lätthet med vilken utbud och aktiviteter kan nås. Denna lätthet beror givetvis av hur staden är organiserad, var målpunkterna finns och egenskaper hos förbindelserna mellan målpunkterna och startpunkterna. Lättheten kan mätas som den tidsuppoffring, eller kostnaden för den, som fordras för en förflyttning. Lättheten är givetvis beroende av om man går, cyklar, åker kollektivt eller bil (Reneland 2004, s 6) Trafiksäkerhet Riksdagens beslut om Nollvisionen innebär att den långsiktiga ambitionen för trafiksäkerheten ska vara att ingen dödas eller skadas allvarligt. Människans fysiska förutsättningar att tåla yttre våld vid trafikolyckor bör vara normgivande vid utformningen av vägtransportsystemet. Regeringen betonar att systemutformarna alltid bör ha det yttersta ansvaret för vägtransportsystemets hela säkerhetsnivå. Trafikanterna är liksom tidigare skyldiga att visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken samt att följa trafikreglerna. Om trafikanterna inte tar sin del av ansvaret - på grund av t.ex. bristande kunskap, acceptans eller förmåga - eller om personskador uppstår eller riskerar att uppstå av andra orsaker, måste systemutformarna vidta ytterligare åtgärder i den mån detta krävs för att motverka att människor dödas eller skadas allvarligt (Trafikutskottets betänkande 1997/98:TU04, Nollvisionen och det trafiksäkra samhället). 18

20 Nollvisionen anger: Om trafikanterna inte tar sin del av ansvaret - på grund av t.ex. bristande kunskap, acceptans eller förmåga, vilket direkt kan appliceras på barn, måste systemutformarna vidta ytterligare åtgärder i den mån detta krävs för att motverka att människor dödas eller skadas allvarligt. Det innebär att när barn inte kan ta sin del av ansvaret så åvilar detta ansvar systemutformarna, däribland väghållarna, kommuner och Vägverk m.fl. 1.5 Uppsatsens disposition I uppsatsens inledande kapitel beskrivs kortfattat karaktäristiska drag i barnets situation i trafikmiljön. Mot denna bakgrund formuleras studiens problem, syfte och vissa vägledande forskningsfrågor. Studien placeras in i ett miljöpsykologiskt teoretiskt sammanhang i det andra kapitlet. För att skapa förståelse för hur barn behandlas i dagens transportpolitik, redogörs i kapitel 3 för hur framför allt svenska myndigheter från 1960-talet och fram till idag har observerat barn och barns behov i råd och riktlinjer för stads- och trafikplanering. I kapitel 4 sammanfattas det forskningsunderlag som dessa råd och riktlinjer har och jämförelser görs med annan aktuell forskning inom området. Trafikundervisning för barn har under lång tid varit det sätt på vilket myndigheter och organisationer velat minska antalet barn som dödas och skadas i trafiken. Denna inställning har alltmer börjat ifrågasättas utifrån växande kunskaper om barns fysiologiska och psykologiska förutsättningar att klara av den växande biltrafiken och om trafikundervisningens effekter. Kapitel 5 ger en historisk återblick på hur trafikundervisningen tagits upp i olika direktiv och handledningar. Trafikundervisningens effekter diskuteras och detta leder fram till ställningstagandet att skolans arbete med trafikfrågor är viktiga, men behöver moderniseras. Hur påverkar faktorer som det fria valet, friskolor och skolskjutsning barns möjlighet att på egen hand ta sig till och från skolan? Omfattning och framväxt av organiserad skolskjutsning (kapitel 6) och föräldrars bilskjutsande (kapitel 7) redovisas. Barns möjlighet att på ett säkert och tryggt sätt ta sig till och från skolan på egen hand studeras med hjälp av TVISS-metoden för sju svenska tätorter (kapitel 8). Uppsatsen avslutas med en diskussion i kapitel 9. 19

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Barns miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga.

Barns miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga. Barns miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga Johan Faskunger Barns miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet

Läs mer

Hur stor plats tar trafiken egentligen?

Hur stor plats tar trafiken egentligen? EXAMENSARBETE Hur stor plats tar trafiken egentligen? Studie av trafikytor i Lund, från 1940 till 2010 Christine Karlsson 2011 Titel: Hur stor plats tar trafiken egentligen? Studie av trafikytor i Lund,

Läs mer

Att öka tryggheten ger ökad livskvalitet för oskyddade trafikanter

Att öka tryggheten ger ökad livskvalitet för oskyddade trafikanter Thesis 129 Att öka tryggheten ger ökad livskvalitet för oskyddade trafikanter Emma Andersson 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Avdelning Trafikteknik Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5096)1-53/2005

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

God biltillgänglighet eller god miljö i centrum?

God biltillgänglighet eller god miljö i centrum? 2000 God biltillgänglighet eller god miljö i centrum? Eva Gustavsson 2000 God biltillgänglighet eller god miljö i centrum? Eva Gustavsson Omslag: Tecknare Lotta Persson, Göteborg Utgivare: Publikation:

Läs mer

Äldres miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande. Anna Bergman Stamblewski

Äldres miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande. Anna Bergman Stamblewski Äldres miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande Anna Bergman Stamblewski Äldres miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk

Läs mer

Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem

Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem En systematisk kunskapsöversikt Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle Lyssna på mig! Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara delaktiga i möten med samhällets stödsystem Ann-Marie

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Kvadratmeter per barn Ett planeringsverktyg som mäter kvalitet?

Kvadratmeter per barn Ett planeringsverktyg som mäter kvalitet? Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Kvadratmeter per barn Ett planeringsverktyg som mäter kvalitet? Elin Normann Bjarsell Självständigt arbete 30 hp Landskapsarkitektprogrammet

Läs mer

Samhällsplanering för ett aktivt liv. fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa. Johan Faskunger

Samhällsplanering för ett aktivt liv. fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa. Johan Faskunger Samhällsplanering för ett aktivt liv fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa Johan Faskunger Samhällsplanering för ett aktivt liv fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa Johan Faskunger STATENS

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner VTI rapport 680 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner Christina Stave Tania Dukic Anna Anund Utgivare: Publikation:

Läs mer

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Innehåll Förord 5 Sammanfattning 7 Inledning 11 FN:s konvention om barnets rättigheter 15 Delaktighet 17 En lägesbeskrivning av barns delaktighet på kommunal

Läs mer

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv VTI notat 23 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv Fokusgruppsintervjuer samt analys av olycks- och skadedata Susanne Gustafsson Förord

Läs mer

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa Lärare, socialsekreterare och barn som far illa One should doubtless resist the temptation to simplify that which is not simple. Serge Moscovici och Willem Doise Studies from the Swedish Institute for

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel C-uppsats i samhällsgeografi HT 2003 Sara Persson Handledare:

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Brukarmedverkan som en del av EBP

Brukarmedverkan som en del av EBP Brukarmedverkan som en del av EBP En studie av brukarnas delaktighet i socialtjänstens verksamhetsutveckling Monica Helin Student Monica Helin Vt 2012 Examensarbete, 15 hp Masterexamen (2 år) i socialt

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

De är ju som vanligt folk, de har inte svar på allting

De är ju som vanligt folk, de har inte svar på allting ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teorier och metoder i socialt arbete C C-uppsats, 15 hp Ht 2010 De är ju som vanligt folk, de har inte svar på allting

Läs mer

En skola för eller med alla

En skola för eller med alla INGA-LILL MATSON En skola för eller med alla En kommuns arbete för att nå sina mål Licentiatavhandling i barn- och ungdomsvetenskap Individ, omvärld och lärande/forskning nr 39 Inga-Lill Matson En skola

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer