MILJÖREDOVISNING. Aluminiumproduktion. sedan 1949!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖREDOVISNING. Aluminiumproduktion. sedan 1949!"

Transkript

1 MILJÖREDOVISNING 2011 Aluminiumproduktion sedan 1949! 1

2 innehåll Förord... 3 Verksamhetsbeskrivning och organisation... 4 Geografisk översikt... 5 En mängd miljöfördelar och användningsområden... 7 Miljöhandlingsprogram... 8 Miljöpolicy Stena Aluminium... 9 Miljöpåverkan Processens steg Flödes- och nyckeltal i Älmhult Arbetsmiljö och säkerhet Ordlista Nästa utgåva av miljöredovisningen kommer våren Har du frågor om denna miljöredovisning eller är du intresserad av att veta mer om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta oss. Liisa Hastell, miljökoordinator Tel , Erika Richard, miljökoordinator Tel , Tryckt på ett papper med 100% returfiber och med helvegetabilisk tryckfärg.

3 Stena bygger för miljön och framtiden Välkommen att ta del av Stena Aluminiums miljöredovisning för år Miljöredovisningen omfattar produktionsanläggningen i Älmhult i Sverige. Redovisningen har tagits fram under vintern 2012 och baseras på fakta över verksamhetens miljöpåverkan under Dessutom redovisas de miljöförbättrande åtgärder som genomförts samt nya miljömål för verksamhetsåret 2011/2012. Miljöarbetet är på många sätt som det mesta här i livet, vi kan vara nöjda för stunden med vad vi uppnår, men sedan tar en stark vilja över att utveckla, upptäcka nytt och förbättra. Vi slår oss aldrig till ro på Stena Aluminium och i skrivande stund befinner vi oss i den mest expansiva fasen sedan aluminiumproduktionen startade i Älmhult Vi investerar över 100 miljoner kronor i ny miljöteknik som rustar oss för framtiden. Med denna förflyttning ska vi växa och stärka vår roll som Nordens ledande producent av aluminium genom återvinning. Den offensiva satsningen på en röasrening, efterbrännkammare och förhöjd skorsten skapar flera positiva effekter. Det är en miljöinsats och våra grannar i Älmhult kan se fram emot att vi eliminerar en lukt som ibland upplevts som besvärande. Satsningen gör det också möjligt att utveckla nya produkter och tjänster i en fortsatt hög takt när vår produktion tillåts nära fördubblas till per år. Positivt är att investeringarna gör det möjligt att minska vår totala miljöpåverkan även om produktionen ökar till framöver. Det är glädjande att se hur aluminium år efter år stärker sin roll i världsproduktionen. Aluminium är förträffligt för produkter med stränga krav på hållfasthet, miljöanpassning, design med mera! Vi har en nyckelroll då det gäller att erbjuda attraktiva produkter av återvunnet material till en lång rad kunder i olika branscher med höga krav på produkter och tjänster. Med ett helt nybyggt laboratorium tar vi också ett sjumilakliv och knyter ihop våra kvalitetsprodukter med vår kompetens i en ny tappning för att hjälpa kunderna att exempelvis optimera utbytet av aluminiumprodukter, analysera och produktutveckla. Här finns också klara miljöfördelar. Vi är också i full fart med att bygga en anläggning för att ta vara på spillvärmen från processen. Värmen räcker till att värma upp motsvarande småhus året runt, vilket är mycket i en kommun där det bor personer i tätorten. Med spillvärme som blir fjärrvärme kan vi, tillsammans med E.ON, bidra till ett minskat beroende av fossila bränslen i Älmhult. Inte minst när det gäller uppvärmning av våra egna lokaler och kontor. De pågående satsningarna ska uppfattas som ett crescendo på ett mångårigt miljöarbete. Sedan 1993 har vår produktion ökat med 150 procent. Under samma period har energiförbrukningen per producerat aluminium minskat med mer än 50 procent. Vi har nyligen skrivit under Länsstyrelsens klimatavtal och kan genom vårt hållbarhetsarbete sträcka på oss av flera skäl. Men nöjda blir vi som sagt aldrig. Tack för ett gott samarbete under 2011! Staffan Persson VD Stena Aluminium 3

4 VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH ORGANISATION AFFÄRSIDÉ Att framställa kundanpassade, högvärdiga aluminiumlegeringar med återvunnet aluminium för minsta resurs- och miljöpåverkan samt att på ett lönsamt sätt bedriva handel med dessa. Aluminiumåtervinning är grunden för Stena Aluminiums affärsverksamhet. Syftet med verksamheten är att med skrot som råvara producera högvärdiga aluminiumlegeringar för gjuteriindustrin samt desoxidationsaluminium för stålindustrin. Efterfrågan på aluminium ökar i världen och det utvecklas konstant nya användningsområden för materialet. Kontinuerlig återvinning av aluminium med högt utbyte och utan att sänka kvaliteten utgör plattformen för den aluminiumproduktion som idag bedrivs inom Stena Aluminium. En viktig framgångsfaktor är bolagets förmåga att anpassa sig till marknadens behov. Genom anpassning av produktionskapaciteten ska Stena Aluminium bibehålla konkurrenskraften så att man även i framtiden betraktas som en säker och pålitlig leverantör av aluminiumprodukter. Stena Aluminiums anläggning för aluminiumåtervinning är belägen i Älmhult, där det bedrivits återvinningsverksamhet sedan början på 1900-talet och aluminiumproduktion sedan Företaget sysselsätter i dagsläget runt 100 personer. Den tillståndsgivna kapaciteten för anläggningen är , men i november 2010 lämnade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kronobergs län bolaget tillstånd att utöka produktionen till Beslutet överklagades till Miljödomstolen som lämnade sitt godkännande i juni Ärendet är överklagat till Mark- och miljööverdomstolen som väntas lämna besked under första halvåret av Stena Aluminiums verksamhet är certifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2004. Vidare är verksamheten certifierad enligt kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2008 och arbetsmiljöcertifierad enligt AFS 2001:1. I det dagliga arbetet har samtliga anställda medarbetaransvar för skeenden, händelser och avvikelser som berör och påverkar miljön. För rapportering finns en ansvarig person på varje skift. Incidenter utreds alltid för att förhindra att de upprepas. I ledningsgruppens ansvar ingår att regelbundet granska miljöpolicyns lämplighet och efterlevnad, övervaka miljömål och miljöhandlingsprogram, kommunicera med omvärlden, myndigheter och leverantörer samt kontrollera att miljöledningssystemet är effektivt och hålls aktuellt. Miljökoordinatorns uppgift är att säkerställa systemets efterlevnad. I miljögruppen utformas miljöhandlingsprogrammen, pågående revisioner behandlas och miljöpåverkande händelser i verksamheten diskuteras med syftet att förbättra och förebygga eventuella brister som kan uppstå i det dagliga arbetet. Eventuella störningar eller klagomål redovisas och prioriterade åtgärder sätts in vid behov. VD hr PRODUKTION Marknad försäljning INKÖP Administration Ekonomi TEKNIK KVALITET MILJÖ 4

5 Geografisk översikt INFART 1 På anläggningen i Älmhult sker materialhantering och tillverkning inom Stenas 18,5 hektar stora industriområde. Här har det bedrivits olika former av återvinningsverksamhet sedan Smältning av aluminium har bedrivits sedan Produktionsanläggningen gränsar i ostlig riktning närmast till järnväg (Södra Stambanan). Närområdet i västlig riktning utgörs av en 100 meter bred skyddszon bortom vilken det finns ett bostadsområde och en idrottsplats. Norr om industriområdet ligger sjön Möckeln, som utgör kommunens vattentäkt. I sydlig riktning ligger Älmhults centrum. Stena Aluminiums huvudkontor, med avdelningarna administration, försäljning, inköp, teknik, kvalitet och miljö, ligger i en kontorsbyggnad alldeles intill industriområdet Gotthards gata Ankomstmottagning 2. Skrotgård 3. Sax 4. Sortering 5. Press 6. Spånanläggning 7. Råvarulager 8. Smältugnar, legeringsugnar, gjutband 9. Färdigvarulager 10. Saltlager 11. Slagghantering 12. Förråd 13. Förråd 14. Truckverkstad 15. Mekanisk verkstad 16. Huvudkontor Häradsgatan 15 Järnvägsstation m 5

6 6 Vår produktion i Älmhult bidrar varje år till att undvika koldioxidutsläpp på Så mycket hade utsläppen ökat om inget återvanns och samma mängd aluminium framställdes av helt nya råvaror ur jordskorpan.

7 En mängd miljöfördelar och användningsområden Aluminium är ett material som är förträffligt att återvinna. Metallförlusten vid återvinning är ytterst liten och kvaliteten på omsmält material så hög att det går att använda till nya produkter i samhället om och om igen. Energibesparingen är också betydande. När man framställer aluminium genom återvinning, behövs endast 5 procent av den totala energimängd som krävs för att producera samma mängd primäraluminium. Återvinning minskar behovet av att bryta ny råvara ur jordskorpan. Genom att återvinna läggs mindre av samhällets restprodukter på sopberg och kostnaden för förbränning och deponi reduceras. Genom smart och systematisk användning av aluminium har inte minst fordonsindustrin dragit nytta av aluminiumets unika egenskaper, till exempel för att sänka vikten på fordon och därmed bidra till minskad bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Användningsområdena för aluminium sträcker sig från små, enkla husgeråd till stora, kraftigt belastade konstruktioner. Inom fordonsindustrin ger aluminiumets låga vikt, goda formbarhet och goda korrosionsbeständighet stora fördelar. Inom byggindustrin används aluminium till tak, fasader och fönster med mera. Goda korrosionsegenskaper ger lång livslängd och låga underhållskostnader. Den goda ledningsförmågan för värme och elektricitet utnyttjas i högspänningstillämpningar såsom ledningar, kondensatorer och apparathöljen. Ett mindre känt användningsområde är användning av aluminium som reduktionsmedel vid stålproduktion. Aluminium är ett mycket tätt material som skyddar mot ljus, syre och fukt. Därför används metallen frekvent inom förpackningsindustrin där aluminiumfolie används i många olika typer av förpackningar, ofta tillsammans med papper eller plast. Andra fördelar med aluminium är att det är lätt att forma. Materialet kan valsas, pressas, dras, smidas och gjutas. Dessutom kan aluminium lätt sammanfogas med hjälp av traditionell svetsning, lödning och nitning. Under normala förhållanden finns det inte heller risk för korrosion. Aluminium rostar med andra ord inte. Aluminium är ett material som kan återvinnas nära på oändligt antal gånger utan att metallens egenskaper går förlorade. 7

8 miljöhandlingsprogram Bolagets åtgärdsprogram i miljöförbättringsarbetet bygger på en sammanställning över verksamhetens totala miljöpåverkan som uppdateras varje år. Syftet med sammanställningen är att ha en aktuell kartläggning av företagets samtliga miljöaspekter för att få en helhetsbild över vilka som genererar en direkt respektive indirekt miljöpåverkan. Miljöaspekterna värderas sedan för att särskilja miljöaspekter med betydande miljöpåverkan. Med samtliga fakta exponerade på detta sätt kan vi fastställa nya miljömål inför varje nytt verksamhetsår. Under året gjordes, i enlighet med miljöhandlingsprogrammet för året, ytterligare satsningar för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Insatserna har främst inriktats på att fastställa detaljerna för reningsanläggningens utformning, att fortsatt arbeta med en ändrad slagghantering samt arbeta för att ytterligare minska energiförbrukningen. Teknik för ny röasrening De ämnen som ger upphov till luktstörningar från anläggningen är identifierade och resulterade i att en lämplig teknik för rening av röaserna kunde presenteras under Den föreslagna reningstekniken har godtagits av Miljöprövningsdelegationen liksom av Mark- och miljödomstolen och bolaget gavs tillstånd till utökad produktion i november Reningsanläggningens utformning har fastställts och installation av anläggningen påbörjades i november Energibesparingar Bolaget har under 2011 fortsatt att arbeta med att minska energiförbrukningen. Den totala energiförbrukningen 2011 uppgick till 36,8 GWh vilket motsvarar 738 kwh per producerat aluminium. Detta är en minskning med 6 procent jämfört med år 2010 och med 24 procent jämfört med år 2008, då energiförbrukningen ökade i samband med leveransstart av flytande aluminium. Bolaget har under 2011 skapat förutsättningar för leverans av spillvärme till fjärrvärmenätet. Detta innebär att värme från produktionsprocessen tas tillvara genom ett värmeåtervinningssystem med värmeväxlare och ackumulatortank. Första fjärrvärmeleveransen är beräknad till hösten Värmeåtervinningsprojektet ger bolaget möjlighet att ta tillvara energi som tidigare gått till spillo och på sikt avveckla fossil uppvärmning av de egna kontorslokalerna. Flytande aluminium Stena Aluminium är fortfarande det enda företaget i Norden som levererar aluminium i flytande form. Under 2011 levererades cirka 6850 flytande aluminium till några av kunderna i södra Sverige. Varje levererat av flytande aluminium medför en energibesparing på ca 350 kwh, främst genom att våra kunder inte behöver smälta ner aluminiumet på nytt. Avfallshantering Saltslagg är det avfall som genereras mest i Stena Aluminiums process, drygt år Bolaget har sedan 2007 bedrivit ett projekt för att minska mängden salttillsats i smältorna och detta projekt har fortsatt under Syftet med projektet är dels att reducera ämnena som gör att slaggen inte uppfyller kriterierna för deponering och dels att minska mängden saltslagg som måste deponeras. På längre sikt är målet att helt undvika deponering genom att istället generera en produkt av slaggen. Miljöhandlingsprogram 2011/2012 För att Stena Aluminiums strävan mot ständig förbättring och minskad miljöpåverkan ska uppnås upprättas varje år ett miljöhandlingsprogram med mål kopplade till verksamhetens miljöpåverkan. Nedan följer en beskrivning av några av målen för 2011/2012. Minimera luktolägenheter Under verksamhetsåret slutförs installation av röasreningsanläggning, efterbrännkammare och en högre skorsten. Problemet med lukt förväntas i och med denna åtgärd vara eliminerat. Energibesparingar Energibesparingar är ständigt aktuella och det bedrivs ett par projekt som syftar till att ytterligare minska processens energiförbrukning per färdigvara. Målet för året är att fortsatt minska energiförbrukningen och etablera denna på den låga nivå som uppnåtts under tidigare år. Avfallshantering Projektet med att finna rätt smältmetod för att minska salttillsatserna fortgår. Parallellt bedrivs projekt som syftar till att minska metallförlusterna i slaggen. I ett första skede är målet att minska salttillsatser i smältningsprocessen för att göra slaggen deponerbar igen och därmed även minska mängden avfall som exporteras. Minskad användning av råvaran salt är en annan positiv effekt. Det långsiktiga målet är att erhålla en produkt av avfallet så att deponering helt undviks. 8

9 Miljöpolicy Stena Aluminium Vi ska inom givna ekonomiska ramar utveckla arbetsmetoder och processer med hänsynstagande till miljön samt genom kontinuerliga förbättringar i vår verksamhet möta morgondagens miljökrav. Vi ska reducera vår resursförbrukning, mängden avfall samt förebygga föroreningar, buller och andra former av miljöincidenter. Vi ska beakta och föreskriva miljöaspekter i aktiviteter såsom planering, utveckling, inköp av varor och tjänster, försäljning, produktion och transporter. Vi ska utbilda och informera anställda och andra med anknytning till verksamheten för att på så sätt öka kunskapen om och förståelsen för vårt miljöarbete. Vi ska följa lagar, förordningar och andra krav inom vårt ansvarsområde. Vi ska tillhandahålla fakta beträffande vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete för kunder, leverantörer, medarbetare och allmänhet, samt ta till oss inkommande synpunkter och behandla sådana på ett seriöst sätt. Bilden visar Stena Aluminiums nya skorsten med delar av den nya röasreningsanläggningen. Utrustningen ger en effektivare rening och en minskad miljöbelastning på omgivningen.

10 Miljöpåverkan Energiförbrukning Aluminiumproduktion är förhållandevis energikrävande. Miljövinsten är dock betydande när man jämför aluminiumproduktion av skrotråvara jämfört med att producera samma mängd aluminium av jungfruliga råvaror. Energiåtgången är endast 5 procent av den som krävs för att framställa samma mängd primäraluminium genom bauxitprocessen. Siffror på vår energiförbrukning presenteras på sidan Stena Aluminium använder i huvudsak gasol som energikälla i processen. Eldningsolja används endast som energikälla i en av legeringsugnarna. Den andra legeringsugnen fick en ny gasolbrännare under 2009 och planen är att även den kvarvarande oljebrännaren ska bytas ut under de närmsta åren. Miljödiesel används som drivmedel till huvuddelen av våra arbetsfordon. Undantagen är en eltruck som används i tacklagret sedan några år tillbaka samt en eltruck som började användas i smältverket under Bolaget har som mål att investera i fler icke dieseldrivna fordon, där det bedöms lämpligt, när gamla fordon byts ut. Salt I produktionen tillsätts salt som bidrar till ett högre metallutbyte, vilket innebär ett högre resursutnyttjande av råvara och energi. Salt motverkar bildandet av aluminiumoxid som annars sker när aluminium i nedsmält tillstånd reagerar med syret i luften. Saltet bidrar till utsläpp av klorväte. Utsläppen reduceras dock genom rening i ett textilt spärrfilter. Klorväte absorberas i filtret innan utsläpp till luft genom tillsatser av kalk. Se vidare utsläpp till luft. Företaget arbetar målinriktat för att få ned mängden salt i smältprocessen. Det kortsiktiga målet är att reducera de ämnen som innebär att avfallet inte uppfyller kriterierna för att få deponeras. Ett mer långsiktigt mål är att göra en produkt av slaggen så att deponering helt undviks. Klor Aluminiumsmältorna renas i legeringsugnarna från föroreningar som har en negativ inverkan på metallkvaliteten. Detta utförs genom att tillsätta en blandning av kvävoch klorgas. Kloret bidrar till utsläpp av klorväte, som dock reduceras innan utsläpp till luft genom rening i en filteranläggning. Se vidare utsläpp till luft. Avfall Stena Aluminium bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för att minska avfallsmängderna. I processen genereras saltslagg och filterstoft samt mindre mängder slam. En del av avfallet läggs på deponi. Saltslagg och filterstoft exporteras för upparbetning respektive deponering, vilket innebär långväga transporter. Detta är inte någon önskvärd långsiktig lösning för bolaget. Målet är istället att få slaggen deponerbar genom att förändra slaggens sammansättning. Därmed skulle också de långväga transporterna minskas. Ett mer långsiktigt mål är att helt undvika deponering av slagg genom att istället generera en produkt av slaggen. Utsläpp till luft Utsläppen från processen reduceras genom att röaserna renas i filteranläggningarna. Smält- och legeringsprocessen samt förbränningen av fossila bränslen ger upphov till utsläpp av bland annat väteklorid, vätefluorid, svaveldioxid, kväveoxid, koldioxid, dioxiner och stoft. Dessa ämnen har olika påverkan på miljön, såsom exempelvis försurning, övergödning eller klimatpåverkan. Samtliga ovanstående ämnen mäts i enlighet med bolagets kontrollprogram genom vilket efterlevnaden av bolagets utsläppsvillkor kontrolleras. Buller Aluminiumskrot från hela svenska samhället tas tillvara i bolagets produktion i Älmhult. Skrothanteringen är en integrerad och självklar del i verksamheten och bearbetning av materialet är alltid förenat med visst buller. Vidare uppstår buller i samband med smältprocessen. Ett antal åtgärder har vidtagits för att minska denna påverkan och kontinuerligt arbete för att minimera bullerpåverkan pågår ständigt. Att gällande bullervillkor för verksamheten efterlevs kontrolleras årligen genom mätningar av en oberoende konsult. År 2011 mottog bolaget klagomål på buller från närboende. Endast i ett fåtal fall har någon speciellt bullrande verksamhet kunnat konstateras i samband med klagomålen. Lukt Stena Aluminium har med åren fått bebyggelse nära inpå verksamhetsområdet, vilket skapar nya utmaningar för verksamheten. Bolaget har under 2011 registrerat 35 klagomål på lukt. Omfattande lukt- och hälsoeffektsutredningar visar att koncentrationen av ämnen i omgivningen baserat på utsläpp från bolaget inte ger upphov till hälsoeffekter för boende i närområdet. De ämnen som orsakar luktstörningarna har identifierats och i samband med bolagets ansökan om tillstånd till utökad produktion presenterades en lämplig reningsteknik. Under 2011 har installation påbörjats av nytt textilt spärrfilter, en efterbrännkammare samt en högre skorsten. Dessa åtgärder ska eliminera olägenheterna med lukt. 10

11 ProcessENS Steg Råvaran som används i tillverkningen utgörs huvudsakligen av aluminiumskrot i form av fabrikationsspill och uttjänta aluminiumprodukter. Legeringsmetaller, främst kisel och koppar, mindre kvantiteter zink, magnesium och natrium används, liksom förlegerad aluminium innehållande något av grundämnena titan, järn, mangan eller strontium. Tillverkningen sker i följande sex steg: 1. ANKOMSTMottagning Det första steget är att väga, kontrollera och klassa inkommande material. Kvalitetsbedömningen sker enligt Stena Aluminiums 42 råvaruspecifikationer. 2. Preparering För optimal hantering i den fortsatta processen prepareras råvaran. Det rör sig om viss manuell sortering, klippning av storstyckig plåt, pressning av skrymmande material och brikettering av aluminiumspån. Utsorterat icke-aluminiumskrot går till återvinning och emulsioner av olja och vatten från spånorna sänds till destruktion. 3. Smältning Den bearbetade råvaran smälts i tippbara smältugnar med oxyfuelbrännare. Salttillsats (natrium- och kaliumklorid) skyddar metallen mot oxidation. Smältan förs över till legeringsugnar för färdigställande. Saltslaggen tappas ur och skickas för omhändertagande. Röaser från smältugnarna leds till röasreningsanläggningen. 4. Legering / Raffinering I legeringsugnarna får smältan sin specifika och slutliga sammansättning genom tillsatser av legeringsämnen. Med hjälp av kväv- och klorgas renas smältan. Föroreningar och slagg rakas ur, tappas upp i behållare och återvinns i processen. Den röas som alstras leds till röasreningsanläggningen. 5. Provanalys Under processen tas löpande prover för att säkerställa rätt analys och därmed säkra kundens krav på vår produkt. 6. GJUTNING, EMBALLERING och leverans Den färdiga aluminiumprodukten kan levereras i tre olika former; drops, tackor eller i flytande form. Den vanligaste formen är tackor. Efter gjutning och avsvalning kan tackorna emballeras för leverans till kund. Stena Aluminium levererar även drops till stålindustrin. Flytande metall hälls i termosar som levereras till kund i speciallastbil. 11

12 Flödes- och nyckeltal i Älmhult Nyckeltal totalt PRODUKTION ENHET Total produktion Drops Flytande Tackor ENHET Aluminiumskrot Kisel FÖRBRUKNING Övriga legeringsämnen m3ntg m GWh 7,3 7,3 7,6 7,1 7,8 6,9 Klor Kvävgas m Gasol Eldningsolja (Eo1) El 5,7 5,9 4,2 3,6 6 6, m ntg 2,82 2,76 2,95 2,71 4,00 4,05 Salt Vatten m Syrgas 3 3 AVFALL ENHET Saltslagg Filterstoft Oljeemulsion m ENERGIFÖRBRUKNING STENA ALUMINIUM AB Energiförbrukning per energislag (MWh/år) DIESEL GASOL ELDNINGSOLJA EL EL EL ÅR Kommentar till diagram Staplarna anger den totala energiförbrukningen per år fördelat på förbrukningen av gasol, eldningsolja, el och fordonsdiesel. Linjen anger energiförbrukning per producerat aluminium per år angivet i kwh/. Uppgången i energiförbrukning 2008 beror på att bolaget introducerade produkten flytande aluminium, där Stena Aluminium förbrukar mer energi mot att besparingarna är desto större hos kunden. Genom intrimning av brännare med mera kunde 2007 års nivå nås igen året därpå. 12 Energiförbrukning per färdigvara (kwh/)

13 Nyckeltal per producerat aluminium FÖRBRUKNING ENHET kwh m3ntg 14,3 13,9 16,0 17,6 18,7 17,9 l kwh Klor 0,14 0,14 0,10 0,10 0,12 0,14 Kvävgas 3 m 1,6 1,2 1,4 1,0 1,0 1,0 m ntg l AVFALL ENHET Saltslagg Filterstoft Oljeemulsion Venturislam 0 1,0 3,2 1,4 0,4 2,4 ENHET Stoft 0,02 0,08 0,05 0,02 0,07 0,11 HCl 0,05 0,15 0,10 0,04 0,07 0,14 HF 0,001 0,001 0,001 0,0005 0,01 0,001 SO2 0,33 1,26 1,69 0,39 0,33 0,37 CO2* NO2 0,29 0,27 0,35 0,26 0,24 0,38 Dioxin** µg 0,22 0,10 0,25 0,16 1,4 1,8 Total energi Gasol Eldningsolja (Eo1) El Syrgas 3 Salt Vatten UTSLÄPP TILL LUFT * Baserat på produktionens förbrukning av fossila bränslen. ** TCDD-ekvivalenter enligt I-TEQ. TILLVERKNING AV NYA PRODUKTER PRIMÄRVERK (BAUXITPROCESS) ANVÄNDNING AV ALUMINIUMBASERADE PRODUKTER a var ärrå Prim UTTJÄNTA PRODUKTER LÄMNAS TILL ÅTERVINNINGSCENTRAL STÅLVERK Fly ta nd Tac ea lum kor iniu m Dro ps ALUMINIUMSKROTET SORTERAS UT Avfall genererat i Älmhult 2011 Farligt avfall Filterstoft: Saltslagg: Oljeemulsion: 812 m3 Venturislam: 120 Oljeavfall: 6 Avfall Osorterat avfall: 53 Rivningsvirke: 60 STENA ALUMINIUM 13

14 Arbetsmiljö och säkerhet Stena Metallkoncernen påbörjade 2009/2010 arbetet med att förändra säkerhetskulturen inom koncernen för att minska antalet arbetsolyckor med 80 procent fram till år 2011/2012. Som ett led i detta får alla medarbetare en dags säkerhetsutbildning som syftar till att öka riskmedvetandet och engagemanget för säkerhetsfrågor. ANTAL Stenas principer om säkerhet Alla olyckor och arbetsskador kan förhindras. Alla olyckor och tillbud skall rapporteras och åtgärdas så att de inte händer igen. Som Stenaanställd eller underentreprenör föregår jag alltid med gott exempel. Säkerhet är en självklar del av vårt affärsmannaskap. Säkerhet är bra för affärerna. ARBETSSKADOR OCH TILLBUD HISTORIK ARBETSSKADOR OCH TILLBUD HISTORIK ARBETSOLYCKA MED FRÅNVARO ARBETSOLYCKA UTAN FRÅNVARO TILLBUD 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 VERKSAMHETSÅR En positiv utveckling har påbörjats när det gäller antalet arbetsolyckor. Vid årets slut hade 391 dagar utan arbetsskador med frånvaro uppnåtts. Det stigande antalet tillbudsrapporter uppmuntras av bolaget, då uppmärksammandet av dessa innebär att olyckor kan förebyggas. Förbättringsprogram Stena Aluminium är arbetsmiljöcertifierat enligt AFS 2001:1 och har därigenom ett självpåtaget uppdrag att arbeta för ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet. Liksom på miljöområdet arbetar därför bolaget med årliga förbättringsprogram där mål för verksamhetsåret sätts upp. Fokusområden verksamhetsår 2011/2012 Fortsatt arbete för att inga arbetsolyckor ska inträffa. Samtliga medarbetare ska ha genomgått en dags säkerhetsutbildning. Samtliga medarbetare ska när de genomgått säkerhetsutbildning gå minst två safety walks per år. Slutföra separering av gång- och körbanor på verksamhetsområdet, och även inomhus i verksamhetens lokaler. Arbeta för att korttidsfrånvaron är max 2,5 procent. 14

15 ORDLISTA * Grundämnen och kemiska föreningar Aluminium kemisk beteckning: Al En mjuk lättmetall som är det tredje vanligast förekommande grundämnet i jordskorpan. Dioxiner Samlingsnamn för mycket miljöfarliga organiska föreningar som kan bildas vid förbränningsprocesser under samtidig närvaro av klor/klorider, syre och kolväten. Järn kemisk beteckning: Fe Metalliskt grundämne. Beroende på legeringstyp kan järn betraktas som en förorening eller som ett önskvärt legeringsämne för att förstärka specifika egenskaper hos legeringen. Kaliumklorid kemisk beteckning KCl Kemisk förening. Salt som används i en blandning med natriumklorid för att lösa aluminiumoxid och för att skydda aluminiummetallen under smältning. KALK Kemisk förening av kalcium, syre och väte. Benämns släckt kalk. Kisel kemisk beteckning: Si Grundämne. Det vanligast förekommande legeringsämnet i aluminiumlegeringar för gjutgods. Tillsätts för att förstärka specifika egenskaper. Klorgas kemisk beteckning: Cl 2 Gasformigt grundämne. Används i processen för att rena flytande aluminium. Klorväte kemisk beteckning: HCl Kemisk förening som förekommer i gasform samt inlöst i vatten. Den vatteninlösta formen benämns saltsyra. Koldioxid kemisk beteckning: CO 2 Gasformig kemisk förening. Bildas vid förbränning av kol, t ex olja, gasol och diesel. Kolväte Kemisk förening av kol och väte. Koppar kemisk beteckning: Cu Metalliskt grundämne. Tillsätts som legeringsämne för att förstärka specifika egenskaper hos aluminumlegeringar. Kväveoxider kemisk beteckning: No x Kväveoxider är ett samlingsnamn för de oxider av kväve som uppstår vid förbränning vid höga temperaturer. Bildas t ex vid förbränning av olja, diesel och gasol. Kvävgas kemisk beteckning: N 2 Gasformigt grundämne som finns naturligt i luft. Magnesium kemisk beteckning: Mg Metalliskt grundämne. Tillsätts som legeringsämne för att förstärka specifika egenskaper hos aluminiumlegeringar. Mangan kemisk beteckning: Mn Metalliskt grundämne. Tillsätts som legeringsämne för att förstärka specifika egenskaper hos aluminiumlegeringar. Natrium kemisk beteckning: Na Metalliskt grundämne. Tillsätts som legeringsämne för att förstärka specifika egenskaper hos aluminiumlegeringar. Natriumhydroxid kemisk beteckning: NaOH Starkt frätande bas, mest känt som lut. Används för att neutralisera det vatten som renar röaserna i våtfiltret. Natriumklorid kemisk beteckning: NaCl Känt som koksalt Används i en blandning med kaliumklorid för att lösa aluminiumoxid och för att skydda aluminiummetallen under smältning. Strontium kemisk beteckning: Sr Metalliskt grundämne. Tillsätts som legeringsämne för att förstärka specifika egenskaper hos aluminiumlegeringar. Svaveldioxid kemisk beteckning: SO 2 Gasformig kemisk förening som t ex bildas vid förbränning av svavelhaltig olja. Syrgas kemisk beteckning: O 2 Gasformigt grundämne som finns naturligt i luft. Titan kemisk beteckning: Ti Metalliskt grundämne. Tillsätts som legeringsämne för att förstärka specifika egenskaper hos aluminium. Vätefluorid kemisk beteckning: HF Kemisk förening av väte och fluor. Även känt som fluorväte. Väteklorid kemisk beteckning: HCl Kemisk förening av väte och klor. Förr kallat klorväte. Zink kemisk beteckning: Zn Metalliskt grundämne. Tillsätts som legeringsämne för att förstärka specifika egenskaper hos aluminium. ÖVRIGA FÖRKLARINGAR Deponi Plats för slutlig förvaring av avfall. Destruktion Oskadliggöra miljöfarliga ämnen, t ex färgrester och emulsioner som används vid skärande bearbetning. Emulsioner Finfördelade vätskedroppar uppblandade i en annan vätska. Filterstoft Partiklar som fångas upp av det textila spärrfiltret. Förlegerad aluminium Legering av aluminium och en eller flera grundämnen, löses i aluminiumsmältan för att förstärka egenskaper hos aluminiumlegeringar. Legeringsmetaller /Legeringsämnen Metaller som löses i aluminiumsmältan för att förstärka egenskaper hos aluminiumlegeringar. Miljöpolicy En skriftlig förklaring om hur företaget ska förhålla sig till miljöfrågor och hur dessa ska integreras i företagets miljöarbete. Miljörevision Granskning av företagets verksamhet ur miljöperspektiv, t ex utsläpp, resursförbrukning etc. Oxidation En reaktion mellan ett metalliskt grundämne och syre under bildning av motsvarande metalloxid. Oxyfuelbrännare Brännare där bränslet förbränns med ren syrgas. Primäraluminium Aluminium som är framställd genom elektrolys av aluminiumoxid. Radiak-kontroll Kontroll av ev. förekomst av radioaktiv strålning i materialleveranser. Raffinering Förfarande för att rena flytande aluminium. Skrotboken Publikation innehållande anvisningar för skrotklassificering mm. Slagg En restprodukt från smältugnarna, huvudsakligen bestående av natriumoch kaliumklorid. Textilt spärrfilter Anläggning som avskiljer stoft ur röaser med hjälp av filter av textilt material. Våtfilter Filter som renar röaser med hjälp av vatten. Venturislam Slam som bildas vid rening av röaser i våtfilter av venturityp. Återvinning Använt material som samlas in för att bli ny råvara och nya produkter. * Vissa förklaringar i ordlistan är anpassade till och endast giltiga för denna typ av verksamhet. 15

16 Tryckt på 100% återvunnet papper Stena Aluminium AB Gotthards Gata 5 Box 44 SE Älmhult Telefon

Stena Aluminium Miljöredovisning 2009

Stena Aluminium Miljöredovisning 2009 Stena Aluminium Miljöredovisning 2009 Innehåll Välkommen Förord... 3 Verksamhetsbeskrivning och organisation... 4 Geografisk översikt... 5 Stena Aluminium och miljön... 7 Aluminium - miljöfördelar och

Läs mer

Miljöredovisning. Aluminiumproduktion genom. återvinning sedan 1949!

Miljöredovisning. Aluminiumproduktion genom. återvinning sedan 1949! Miljöredovisning Aluminiumproduktion genom 2014 återvinning sedan 1949! MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0250 Nordiska Miljömärkningen Svanen Färgkod PMS 354, Fyrfärgskod C-91%, Y-83% M-0,0%,,K-0,0%. Standardfärger

Läs mer

Miljöredovisning Aluminiumproduktion genom återvinning sedan 1949.

Miljöredovisning Aluminiumproduktion genom återvinning sedan 1949. Miljöredovisning Aluminiumproduktion genom återvinning sedan 1949. 2015 innehåll Förord från VD 3 Verksamhetsbeskrivning och organisation 4 Geografisk översikt 6 En viktig del i ett hållbart kretslopp

Läs mer

Stena satsar på miljön och framtiden

Stena satsar på miljön och framtiden Stena satsar på miljön och framtiden 1 Stena beredd att satsa 100 miljoner på bättre miljö i Älmhult och globalt Utbyggt smältverk spar miljön Stena Aluminiums expansion i Älmhult betyder inte bara fler

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss Ämnen omkring oss 1 Mål Eleverna ska kunna > Kunna förklara vad en atom och molekyl är. > Vet a vad ett grundämne är och ge exempel > Veta vad en kemisk förening är och ge exempel > Veta att ämnen har

Läs mer

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt

Miljöplan Datum 2011-05-18 Sida 1 av 5 Projekt Sida 1 av 5 Innehåll 1 Inledning sida 1 2 Omfattning sida 1 3 Projekt information sida 2 4 Miljöpolicy sida 2 5 Miljöaspekter sida 2 6 Lagar och andra krav sida 3 7 Projektorganisation sida 3 8 Utbildning

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Moderna slutbehandlingslösningar för farligt avfall Avfallskonferansen 2007, Bodø, Norge

Moderna slutbehandlingslösningar för farligt avfall Avfallskonferansen 2007, Bodø, Norge Moderna slutbehandlingslösningar för farligt avfall Avfallskonferansen 2007, Bodø, Norge Taina Noopila, 6.6.2007 Moderna slutbehandlingslösningar för farligt avfall Kort om Ekokem Eliminering av skadliga

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic PM Strängpressning Individuell inlämningsuppgift Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic 1 Innehåll Inledning och Bakgrund... 3 Vad innebär Strängpressning?... 4 Hur går

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Lineo 1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2012-11-01 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

http://www.skogsindustrierna.org/framtid/gymnasiet/kemilaromedel/grundamnen/teoritext_1 Grundämnen och kemiska föreningar 1. Grundämnen Människan har länge känt till nio grundämnen, nämligen metallerna:

Läs mer

Avfallsförbränning. Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala

Avfallsförbränning. Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala Avfallsförbränning Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala är ett av Sveriges största fjärrvärmebolag. Våra huvudprodukter

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Framställning av järn

Framställning av järn Ämnen i jordskorpan Få rena grundämnen i naturen Ingår i kemiska föreningar I berggrunden (fasta massan i jordskorpan) finns många olika kemiska föreningar. De flesta berggrund innehåller syre Berggrunden

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning 2012-12-04 Utgåva (1) MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetsbeskrivning Glafsfjordens maskin & Svets AB är en komplett mekanisk verkstad etablerad på Jössefors industriområde utanför Arvika. Företaget har 12 personer

Läs mer

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03 Aluminium 1 1807 1824 1886 - Engelsmannen Humphrey Davy (1778-1829) insåg att metallen måste finnas men lyckades inte framställa den. - Han gav den dock namnet Aluminum. - Den danske vetenskapsmannen H.

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Produkten är inte klassificerad som farlig. Profilerna i den form de levereras är inte skadliga för människa eller omgivning.

Produkten är inte klassificerad som farlig. Profilerna i den form de levereras är inte skadliga för människa eller omgivning. Gäller för legeringar Sapa 6060 F22 och Sapa EN AW 6060, 6063, 6005, 6005A, 6082, gulkromaterad ytbehandling, med eller utan pulverlack. 1. Namnet på blandningen och företaget Produktnamn:, (legeringar

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Takgenomföring-BRTF Varmförzinkad stålplåt. BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

Takgenomföring-BRTF Varmförzinkad stålplåt. BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Takgenomföring-BRTF Varmförzinkad stålplåt Branschstandard enligt BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn BRTF Varmförzinkad stålplåt

Läs mer

Det mesta är blandningar

Det mesta är blandningar Det mesta är blandningar Allt det vi ser runt omkring oss består av olika ämnen ex vatten, socker, salt, syre och guld. Det är sällan man träffar på rena ämnen. Det allra mesta är olika sorters blandningar

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Additivs inverkan på lågtemperaturkorrosion SEBRA Bränslebaserad el- och värmeproduktion Stockholm juni 2016 SP Sveriges Tekniska

Additivs inverkan på lågtemperaturkorrosion SEBRA Bränslebaserad el- och värmeproduktion Stockholm juni 2016 SP Sveriges Tekniska Additivs inverkan på lågtemperaturkorrosion SEBRA Bränslebaserad el- och värmeproduktion Stockholm 15-16 juni 2016 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Anders Hjörnhede Mål Genom dosering av svavel

Läs mer

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP KEMI RUNT OMKRING OSS Man skulle kunna säga att kemi handlar om ämnen och hur ämnena kan förändras. Kemi finns runt omkring oss hela tiden. När din mage smälter maten är det kemi, när din pappa bakar sockerkaka

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Det som bör kontrolleras är att klassificeringen är riktig och i enlighet med Förordningen om farligt avfall, SFS 1996:971. Eftersom avfallsprodukter till

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 Ord från miljöchefen Våren är här och det har blivit dags att summera UNIT4 Agressos miljöarbete 2012. Just den här våren

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm.

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm. Kemi Inom no ämnena ingår tre ämnen, kemi, fysik och biologi. Kemin, läran om ämnena, vad de innehåller, hur de tillverkas mm. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström

Läs mer

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen Mineraler Mineraler Begreppen mineraler och spårämnen Benämningarna för de oorganiska grundämnena och föreningarna är något inexakta. Talspråksmässigt använder vi begreppen mineraler, mineralämnen och

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Aluminium - den gröna metallen

Aluminium - den gröna metallen Aluminium - den gröna metallen Förekomst Aluminium är näst efter syre och kisel det vanligaste grundämnet i jordskorpan. Ur mineralen bauxit framställs aluminiumoxid, utgångsmaterialet vid metalltillverkningen.

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn VAV tillbehör 1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2012-11-01 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor före du vill starta verksamheten. Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan.

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Syror och baser Lösningar Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Om man blandar en syra och en bas kan man få det att bli neutralt.

Läs mer