Miljöpolicy för Landskrona kommun, mål 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöpolicy för Landskrona kommun, mål 7"

Transkript

1 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(5) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Högni Hansson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Miljöpolicy för Landskrona kommun, mål 7 Kommunfullmäktige har återremitterat till miljönämnden frågan om mål 7 i kommunens miljöpolicy. Miljönämnden ska beakta hybridfordon och små dieselfordon vid framtagandet av miljömålen. Det framgår inte av beslutet varför just dessa fordonstyper ska beaktas. Det finns därför ingen vägledning för vilka kriterier som ska vara som grund för kommunens fordonspark. Förslag till beslut Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra miljömål 7 i kommunens miljöpolicy enligt något av följande alternativ: 1. Miljömål 7 andra punkten får följande lydelse: Alla inköp av eller leasing av fordon till kommunen eller fordon för persontransporter som kör på entreprenad, som köps in, hyrs eller leasas ska, under förutsättning att de finns tillgängliga på marknaden, använda el, biobränsle eller fordonsgas som drivmedel eller vara små dieselfordon eller hybridfordon. Detta gäller från och med det datum när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 2. Miljömål 7 andra punkten upphävs. 3. Miljömål 7 andra punkten får följande lydelse: Alla inköp av eller leasing av fordon till kommunen eller fordon för persontransporter som kör på entreprenad, som köps in, hyrs eller leasas ska, under förutsättning att de finns tillgängliga på marknaden, använda biogas eller grön gas som drivmedel eller drivas med grön el. Detta gäller från och med det datum när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Miljönämnden förordar alternativ 3, eftersom det leder till bäst miljö och ger kommunen bäst ställning som en kommun med höga miljöambitioner. Det ger även bättre trovärdighet i arbetet med att få andra verksamheter inom kommunens gränser att klimatanpassa sina transporter. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\Högni\Miljönämnden\miljöpolicyn mål 7 MN.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 13:26:

2 2(5) Bakgrund och motivering Miljöpolicyns syfte är att miljöanpassa den kommunala verksamheten. Det innebär att den kommunala verksamheten ska skada miljön så litet som möjligt. Därför har Landskrona kommun en miljöpolicy med 8 olika övergripande mål som ska uppnås inom 10 år. Miljömålen anger hur den kommunala verksamheten ska vara ekologiskt hållbar. Frågan är om kommunfullmäktigebeslutet överensstämmer med detta mål? Det viktigaste syftet med miljömål 7 är att klimatanpassa de transporter som kommunen genomför eller låter genomföra. Även miljömålen frisk luft ha betydelse för valet av fordon och drivmedel. Det är främst kväveoxider och partiklar som orsakar hälsoproblem. De partikelhalter som mätts upp i Landskrona kan statistiskt förkorta livet med 2 månader hos landskronaborna eller annorlunda uttryckt så går i genomsnitt 30 landskronabor per år en för tidig död till mötes orsakade av partiklar i luften. Det är därför angeläget att miljömål 7 återspeglar detta. Ytterligare skäl till miljömål 7 är att kommunen ska vara förebild för andra verksamheter inom kommunens gränser. Det ger kommunen bättre trovärdighet i miljömålsarbetet gentemot industrier, lantbruk och andra verksamheter inom kommunen. Värdering av alternativen Föreningen Gröna bilister har specialiserat sig på fordon, bränslen och transporter och har bl.a. rankat fordon, bränslen och kommuner beroende på hur miljöanpassade transporterna är. Gröna bilister rankar dieselfordon sämre än andra fordon ur miljösynpunkt. Det är främst kvävedioxidutsläppen som är orsaken förutom koldioxidutsläppen. Även partikelutsläppen från dieselfordon är högre än från andra fordon och partikelfilter är en förutsättning för att dieselfordon kan komma i fråga som en del i miljöanpassningen av transporterna. Koldioxidutsläppen är lägst för biogasfordon med 0-utsläpp. Gröna bilisters jämförelse av olika fordonstyper avseende miljöpåverkan ser ut på följande sätt: Typ av fordon /bränsle Lokal miljöpåverkan Global påverkan Elfordon Inga avgasutsläpp Mycket liten (svenskt el-genomsnitt) Biogas* Naturgas* Etanol E85* Lägre partikel- och kväveoxidutsläpp samt utsläpp av reaktiva kolväten. Se biogas Lägre kväveoxidutsläpp Minus 50-90% beroende på gasproduktion och fordonstyp Minus 20-25% jf bensin Oförändrat jf diesel Minus 60-80% jf bensin Minus 40-60% jf diesel Elhybriddrift* Lägre kolväte- och kväveoxidut- Minus 30-50% jf bensin

3 3(5) Bensin jf diesel utan part.filter Diesel med partikelfilter säpp 2-4 ggr mindre kväveoxider 3-10 ggr mindre partiklar 5-10 ggr mer kolväten Partiklar som bensin Övrigt, se ovan Något lägre än diesel 20-35% större påverkan Se ovan * Jämfört med motsvarande konventionellt bensin- /dieselfordon Av denna jämförelse framgår att biogas och el är ur miljösynpunkt bäst och att därefter kommer etanol och elhybrid. Dieseldrift ger inga större fördelar ur miljösynpunkt. Landskrona i jämförelse med andra kommuner Kommunfullmäktiges beslut om miljöpolicy 1999 var ett mycket framsynt beslut som byggde bl.a. på de vetenskapliga kunskaper som då fanns om t.ex. växthuseffekten. Klimatfrågan har inte minskat i betydelse sen dess. Avsikten var att arbetet med att uppnå dessa mål under en tio-årsperiod skulle i första hand bedrivas inom arbetet med miljöledningsarbetet. I det arbetet ska de kommunala förvaltningarna göra en miljöutredning, fastställa de väsentliga miljöaspekterna avseende den egna verksamheten och sätta upp egna mål som komplement till de som kommunfullmäktige redan har beslutat om och ta fram en handlingsplan som ska leda till åtgärder som i sin tur medför att miljömålen uppnås. Resultatet har dock hittills varit klent. Endast 15 % av kommunens fordon uppfyller kommunens miljömål Målet är 100% år I föreningen Gröna bilister granskning av kommunernas transporter ur miljösynpunkt 2006 som rapporterades i maj 2006 fick Landskrona 3 stjärnor av 10 möjliga och hamnade på plats De kommuner som fick högst betyg fick 9 stjärnor. På plats 1-5 var Göteborg, Växjö, Kristianstad, Östersund och Örnsköldsvik. Granskningen som görs med ekonomiskt stöd från Konsumentverket verkar vara välgjord och till största delen byggd på objektiva faktorer. Av rapporten framgår bl.a. År 2002 svarade transportsektorn för 52% av koldioxidutsläppen i Landskona kommun. Koldioxidutsläppen från transportsektorn i Landskrona är väsentligt högre än i Skåne som helhet, och uppgick till 3,3 ton per invånare år 2002 jämfört med 2,3 ton i medeltal för hela Skåne. Vägtrafiken i Landskrona kommun verkar ha ökat kraftigt mellan år 1993 och Vid två mätpunkter på väg E6 norr respektive söder om avfarten till Landskrona, var ökningen 50%, medan den va 25% på väg 17, som leder in till Landskrona. Ökningen av lastbilstrafiken var särskilt dramatisk: Vid mätpunkterna på väg E6 va den ca 80% medan den var 55% på väg 17. Gröna bilisters slutsatser är följande: Landskrona kommun får betyget 3 av maximala 10 från Gröna Bilister. Om det ambitiösa målet ska uppfyllas att ställa om den kommunala trafiken till icke-

4 4(5) fossila bränslen senast år 2008, måste det snarast paras med hårda krav vid upphandling av fordon. Kortare uttryckt är målet beundransvärt, medan medlen att nå det än så länge verkar saknas. Bland det positiva i kommunens arbete för att minska bilismens miljöpåverkan märks: Den kraftfulla målsättningen att alla kommunala fordon ska drivas på el, biobränslen eller naturgas senast å Att utbildning av kommunanställda i sparsam körning nu kommit igång Att en kommunintern bilpool med övervägande andel miljöfordon snart ska starta Avsaknaden av kommunala förmånsbilar Att kommunen sökt Klimp-bidrag för att subventionera inköp av gasbilar och startande av elbilspooler för boende i hyresfastigheter. Satsning på kollektivtrafiken, som lett till en kraftig ökning av antalet passagerare. Gröna Bilister har ett antal rekommendationer till kommunen. Bland dessa märks bl.a. Ställ krav på fordon vid upphandling fordon och transporttjänster. Köp gasdrivna renhållningsfordon. Upprätta en central plan för fortsatt utbildning av kommunanställda i sparsam körning. Erbjud t.ex. åkerier och taxi kurser i sparsam körning. Erbjud gratis parkering för alla miljöbilar. Uppmuntra bildandet av privata bilpooler. Bygg ut den kommunala bilpoolen och hyr ut den till allmänheten under helger och kvällar. Åtgärder med anledning av rapporten Direkt efter att rapporten hade publicerats, föreslog miljönämnden, som har fått ansvaret för införandet av miljöledningssystemet, kommunfullmäktige en ändring av miljömål 7 som gäller kommunens fordon. Miljönämnden föreslog att miljömålet ändrades till att endast fordon som uppfyllde de av kommunfullmäktige beslutade miljömålet fick köpas in efter det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Ärendet återremitterades p.g.a. en fråga om vilken definition av miljöfordon som åsyftades. Miljönämnden besvarade frågan (att uttrycket miljöfordon inte har någon relevans för miljömålet). Ärendet blev sedan liggande på juridiska enheten en längre tid tills det nyligen togs upp i kommunfullmäktige och återremitterades återigen och där det ska beaktas att även små dieselbilar och hybridfordon kan omfattas av miljöpolicyn för transporter. Det verkar som om de olika definitioner för miljöbilar som använts har rört till det vid behandlingen av frågan. Kommunfullmäktiges beslut 1999 kom till innan någon miljöbilsdefinition fanns. Landskrona kommuns miljömål är konkret utformat och därför helt oberoende av hur många miljöbilsdefinitioner som uppstår. Slutsatser Utsläppen av växthusgaser är betydligt högre från dieselfordon än bilar med förnybara bränslen som nuvarande miljömål för Landskrona föreskriver. I en jämförelse som Gröna bilister gjort på miljöfordon som omfattas av miljöbilspremien hamnar dieselfordonen längst ner på listan. Utsläppen av kväveoxider är så stora att man inte rekommenderar dieselfordon för trafik i tätbebyggda områden. Den ändring av miljömål 7 som kommunfullmäktige återremitterat till miljönämnden ökar inte kommunens möjligheter att nå målet klimatneutral

5 5(5) kommun och skulle medföra att de miljökrav som kommunfullmäktige beslutade om för snart 10 år sedan sänks både när det gäller utsläppen av hälsoskadliga ämnen och växthusgaser. Efter miljönämndens ursprungliga initiativ för en förändring av miljömålet har kommunen fått Klimp-pengar för att ge ett bidrag till biogasfordon. Det medför att alla kommunala förvaltningar har möjlighet att få statsbidrag till att täcka en del av merkostnaden för ett biogasfordon. Miljönämnden anser att det ingår i nämndens uppgift att redovisa vad som är bäst för miljön förutom att redovisa ett förslag till beslut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Därför redovisar nämnden flera alternativ för miljömålet miljöanpassade transporter för Landskrona kommun. Skillnaden i miljöpåverkan mellan nuvarande bilpark och en bilpark bestående av dieselfordon och hybridfordon är inte så stor att det kan antas vara skäligt att sätta särskilda regler om det i miljöpolicyn. Det blir i så fall endast bensindrivna fordon och större dieselfordon som utesluts ur den kommunala bilparken. Då kan man lika gärna slopa miljöpolicyn. Det bästa alternativet och det smidigaste är att föreskriva att samtliga fordon ska köras på el eller biogas eller grön gas. Det finns tankställe i Landskrona och allt fler bilmärken och storlekar finns på marknaden. Det skulle föra upp Landskrona med raketfart på rankinglistan från en föga hedrande låg placering. Genom det skulle Landskrona återfå den plats som kommunen hade för flera år sedan när den hade ett av de mest ambitiösa miljömålen på detta område. Det är vid genomförandet som det brustit. Miljönämndens initiativ 2006 att ändra miljömål 7 avsåg att ändra på genomförandet så att målet skulle uppnås år Avsikten var inte att sänka miljöambitionen. Utvecklingen i omvärlden motiverar inte att målet sänks. Klimateffekten har inte avtagit och den tekniska eller ekonomiska utvecklingen av fordon eller tvingar inte fram en ambitionssänkning, tvärt om. Tillgången på fordonsbränslen i Landskrona utgör idag inte något hinder längre. Därför finns det inget skäl att inte tillämpa det alternativ som är bäst ur miljösynpunkt och som man dessutom kan få statsbidrag till, d.v.s. biogas eller grön gas. Högni Hansson miljöchef

6

7

8

9

10

11 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(2) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Högni Hansson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Granskning av målstyrning och internkontroll Kommunrevisionen har granskat miljönämndens målstyrning och internkontroll. Revisionen konstaterar att det förekommer uppföljning av målen, men att uppföljningen är tydligare kopplad till tillsynsplanen än övrig måluppföljning. Graden av måluppfyllelse framgår inte alltid helt klart. Det finns ett antal dokument som reglerar det dagliga arbetet och revisionen konstaterar att dokumenten är grundliga och väl utarbetade samt ger tydliga riktlinjer för vad som gäller. Revisionen konstaterar att några riktlinjer för arbetet med den interna kontrollen har inte antagits, att nämnden är väl medveten om vikten av bra internkontroll, men att det förekommer brister i utförandet. Förslag till beslut Miljönämnden har för avsikt att införa rutiner som följer kommunens föreslagna reglemente för internkontroll och att införa stickprovskontroller och regelbundna muntliga uppföljningar av verksamheten med varje medarbetare. Motivering Miljöförvaltningen har koncentrerat sig på att planera arbetet och följa upp resultaten av arbetet. Dessutom har det lagts ner ett stort arbete på att arbetet ska kunna skötas på ett rättssäkert sätt. I övrigt har de ekonomiska frågorna skötts i enlighet med de instruktioner som har angetts från kommunens centrala ekonomiska administration. Tidigare ekonomiska revisioner har inte gett någon antydan om att det skulle finnas brister i den ekonomiska kontrollen. Nu föreligger ett förslag till reglemente för internkontroll och ett arbete har redan påbörjats vid förvaltningen för att ta fram rutiner som ska kunna uppfylla reglementet. Revisionen konstaterar att miljönämnden har ett antal välgjorda och tydliga dokument som styr verksamheten. Uppföljningen av verksamheten görs regelbundet och ger en bra bild av hur verksamheten genomförs. Självklart kan den uppföljningen bli bättre. Revisionen föreslår stickprovskontroller för att följa upp om dokumenten följs. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\Högni\Miljönämnden\Internkontroll revisionen2007.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 13:27:

12 2(2) De åtgärder som planeras är bl.a. stickprovskontroller som revisionen föreslår och att återuppta de regelbundna muntliga uppföljningar som legat nere en tid. Det innebär en kort muntlig genomgång med var och en om hur arbetet framskrider. Det, förutom den uppföljning som sker varje tertial och vid varje års slut, borde borga för att kontrollen av verksamheten uppfyller de krav som revisionen anser är tillräcklig. Högni Hansson miljöchef

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(4) Datum Handläggare Håkan Ärnflykt Er Referens Vår Referens Miljöförvaltningen Miljönämnden Landskrona kommun Verksamhetsplan för miljöförvaltningen 2008 Miljöförvaltningen har utifrån föreliggande resurser på 9,6 ordinarie handläggartjänster samt två projekttjänster inom klimatprogrammet upprättat ett förslag till verksamhetsplan för Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att med godkännande lägga bilagd verksamhetsplan till handlingarna. Verksamhetsplan 2008 Miljönämndens viktigaste uppgifter och det som tar mest resurser i anspråk är tillsynen. Den är starkt reglerad och utrymmet för egna politiska ställningstagande för miljönämnden är mycket begränsat både till omfattning, form och innehåll. Även miljöövervakningen, kontrollen av miljösituationen, har allt mer blivit reglerad inte minst efter införandet av miljökvalitetsnormer. Där finns det dock betydligt större utrymme för egna beslut om både inriktning och omfattning. Miljömålen som antagits av riksdag och länsstyrelsen är inte bindande, men det förutsätts av både riksdag och regering att kommunerna utför i många avseenden ett omfattande arbete. Omfattning och inriktning är i flera avseenden vagt reglerad. Den övergripande prioriteringen innebär en satsning på tillsynen och miljöövervakningen som tidigare år och att miljömålsarbetet och klimparbetet prioriteras. Riskklassificering av alla miljöfarliga verksamheter, framtagande av ett kemikalieregister, ny avgiftstaxa, införande av egenkontroll för lokaler och fastighetsägare prioriteras. Likaså prioriteras handlingsprogrammet för naturvårdsprogrammet, rapporter för Elfria zoner, bekämpningsmedel i enskilda brunnar och enkäten om barns miljörelaterade hälsa. Vidare genomförs en enkät om miljö och hälsa i Landskrona samt en undersökning av hälsoeffekter av bekämpningsmedel i dricksvatten. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn handl. Tfn exp. Fax S:\gemensam\WORD\ADMIN\Verksamhetsplanering\verksamhetsplan2008MN.doc Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 13:28:

27 2(4) Verksamhetsplan på områdesnivå Hälsoskydd, renhållning och enskilda avlopp Omfattar handläggning av klagomål och ansökningar, anmälningar och dispenser. Särskild tillsyn av solarier kommer att utföras. Införande av egenkontroll för förskolor, skolor, vården och fritid- och kulturs verksamheter samt för de större fastighetsägarna kommer att prioriteras. Även revidering av renhållningsordningen prioriteras. Rapport om det nationella projektet om radon i förskolor och skolor och rapport om undersökningen av elfria zoner kommer att sammanställas. Enkät om miljö och hälsa i Landskrona genomförs. Dricksvatten Förutom handläggning av klagomål kommer tillsyn ske av det kommunala vattnet samt Vattenföreningars dricksvatten. Uppföljning av legionellaprovtagning och av enskilda vattentäkter genomförs. Arbete bedrivs för ett vattenskyddsområde i Tullstorp. Grundvattenkontroll utförs som under tidigare år och rapport över kontrollen sedan starten1992 prioriteras. Även rapport över undersökning av bekämpningsmedel i enskilda brunnar prioriteras. Undersökning av hälsoeffekter hos personer som bor där dricksvattenbrunnarna uppvisat höga halter av bekämpningsmedel genomförs. Livsmedel Omfattar godkännande och registrering av nya livsmedelsanläggningar hantering av klagomål, provtagningar och lämnande av information. Anläggningar som fick kontroll under 2006 ca 150 st. kontrolleras under Smiley genomförs som ett pilotprojekt för restaurangerna i centrum, ca 20 st. Medverka i PIK-projekt och genomföra en särskild potatiskampanj. Miljöskydd Samtliga B och C verksamheter samt hälften av U verksamheterna kommer att få tillsyn där energifrågorna och utfasningen av kemikalier särskilt kontrolleras. Riskklassificering av alla miljöfarliga verksamheter prioriteras liksom framtagandet av en ny avgiftstaxa. Medverkan kommer att ske i Miljösamverkan Skånes arbetsgrupper för industriavfall och trafikbuller. Beredskapsplan för kemikalieolyckor och brand utarbetas tillsammans med räddningstjänsten. Kemikalieskydd Tillsyn av samtliga tillverkare och importörer av kemiska produkter och kontroll av köldmediarapporter. Handläggning av ärenden om markföroreningar. Delta i tillsynsprojekt om bekämpningsmedel i detaljhandeln och om golfbanor. Medverka i arbetsgrupp för kemikaliekontroll enligt REACH. Upprätta ett cisternregister och utöva tillsyn av cisterner inom Tullstorps vattenskyddsområde. Framtagandet av ett kemikalieregister ges hög prioritet, liksom framtagandet av information (skriftlig och genom utbildning) om hushållskemikalier på olika språk.

28 3(4) Miljöövervakning Miljöövervakningen för luft omfattar mätningar av svaveldioxid, kväveoxider, partiklar, VOC, ozon, metaller och PAH samt bly i grönsaker och gräs som tidigare år. Utökade partikelmätningar görs samt medverkan i mätningar av metaller i svävande och fallande stoft. Recipientkontroll genomförs för Saxån- Braån, Råån och havet, liksom provtagning av strandbad, enskilda vattentäkter och grundvatten. Miljöbarometerns och Miljöatlasen innehåll kompletteras och redovisningen av luftmätningarna på hemsidan uppdateras. Enkäten om barns miljörelaterade hälsa slutrapporteras. Miljöledningsarbete Miljöutbildning för anställda och förtroendevalda intensifieras. Handledning av förvaltningarna i miljöledningssystemet fortsätter. En rapport om Bilpoolsprojektet färdigställs och åtgärder för en större satsning för kommunens bilpark föreslås. Utbildning i ECO-driving för förvaltningarna genomförs. Aktiv medverkan i Europeiska trafikantveckan och i referensgruppen för ekologiska livsmedelsinköp. Uppföljning av kommunens miljömål prioriteras särskilt. Genomföra åtgärder enligt miljöhandlingsplanen för miljöförvaltningen. Lantbruk, hästgårdar, djurskydd Tillsyn av 40 lantbruk, 40 hästhållare och kennlar, katterier och zoobutiker kommer att prioriteras. I övrigt ingår handläggning av klagomål och anmälningar om spridning av rötslam. Miljömålsarbetet Arbetet med att ta fram ett kommunalt miljöhandlingsprogram fortsätter. Miljöredovisning Producera kommunens miljöredovisning Klimatprogrammet Administration och rapportering av klimatbudget och åtgärder. En uppföljning kommer att göras av kommunens klimatstrategi. Under informationsarbetet kommer insatser om gasfordon, passivhus och klimatfrågor i allmänhet. Särskilda aktiviteter anordnas såsom bl.a. Energidag, Miljöbilsdag, Solenergidag och Cykelns dag. Inom transportsamordningsarbetet kommer ca 100 företag att erbjudas konsulthjälp för inventering och åtgärdsförslag för gods- och persontransporter (gröna transportprogram). Om kommunen får Klimpmedel tillkommer insatser i projekten Energieffektiva hushållsmaskiner och i ett cykelprojekt (Cykelcentrum vid tågstationerna, Cykla och gå till jobbet och bilfri skolskjuts).

29 4(4) Naturvård Arbetet med att genomföra Natur- och rekreationsåtgärder (NIP) längs Saxån och Braån fortskrider, liksom arbetet för att öka natur och rekreationsvärdena i tätortsnära skogar. Planeringsunderlag för våtmarker i odlingsbygd tas fram. Inventering av rödlistade arter och åtgärder för hotade och sällsynta groddjur genomförs. Arbeta för att etablera Skåneleden genom Landskrona och knyta samman den med Helsingborg och Kävlinge. Utreda möjligheterna att kommunen tar över skötselansvaret av naturreservat. Handlingsprogrammet för naturvård ges särskild prioritet Saxån och Braån Recipientkontrollen av åarna fortsätter och ett pilotprojekt om reglerad dränering genomförs. Råån Anläggning av våtmarker fortskrider. Näringsreduktion i anlagda våtmarker i Långeberga försöksanläggning undersöks. Recipientkontrollen utvärderas. Havet Öresundsvattensamarbetet fortsätter. Provtagning av algtoxiner och undersökning av miljögifter i fisk genomförs. Övrigt Verksamhetsplanering, tillsynsplanering, behovsutredning, vecko- och månadsplanering och uppföljning, projektplanering, budgetprognos och budgetuppföljning, verksamhetsberättelse, arbetsplatsmöten, miljöskyddsmöten och andra interna samordningsmöten, postöppning, kvartsamtal, utvecklingssamtal, förberedelser och redovisningar för nämnden. Besvarande av enkäter, remisser, bygglov och detaljplaner. Registerhållning, dataadministration/support/underhåll/utveckling, fakturering, utbildning, seminarier, deltagande i arbetsgrupper, möten i allmänhet m.m. Högni Hansson miljöchef Håkan Ärnflykt stf miljöchef

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 1(1) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Barbro Olsson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Sammanträdesdagar för miljönämnden 2008 Arbetsutskott tisdagar kl i miljöförvaltningens bibliotek 29 januari 26 februari 25 mars 29 april 27 maj 26 augusti 23 september 28 oktober 25 november Miljönämnden torsdagar kl i rum februari 6 mars 3 april 8 maj 4 juni (onsdag) 4 september 2 oktober 6 november 4 december Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\ANNAT\dagar mn 2008.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 13:37:

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västerås ****** (6 stjärnor av 10 möjliga) En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västerås ****** (6 stjärnor av 10 möjliga) En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västerås ****** (6 stjärnor av 10 möjliga) - En granskning av Gröna Bilister Juli 2004 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljöbilssituationen i Sala **** 4 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Sala **** 4 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Sala **** 4 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Oktober 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se - en målsättning Dokument Lokala miljömål Fordonsupphandling Inköpspolicy för motorfordon Lokala miljömål Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Ägs gemensamt av: Staten (Miljödepartementet) Sveriges kommuner och landsting Svenskt Näringsliv Mer info: www.miljostyrning.se

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation

Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation MILJÖFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-03-19 Henric Barkman, 054-540 4706 henric.barkman@karlstad.se Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation Bakgrund och underlag Kommunfullmäktige beslutade år 2008

Läs mer

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Utlåtande 2010:20 RII (Dnr 303-1466/2009) Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Miljöbilsdefinition

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771 Fordonsanalys - ett verktyg för en energieffektivare fordonspark? Kristianstad 2011-01-24 Presentation Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) jáäà Ñ êî~äíåáåöéå Datum 2006-01-17 Handläggare Olle Nordell olle.nordell@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Planeringsunderlag för utbyggnad

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Maria Sandström 1 Beaktade trafikfall Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038 Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Nuvarande trafikvolym ca 220 000

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Fordon

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Fordon Buy Smart+ Grön upphandling i Europa Fordon Innehåll Introduktion Teknik Märkning Kriterier Tips Introduktion Introduktion Utmaningar Klimatet Vägtrafiken orsakar 20 % av CO 2 -utsläppen i EU Utsläpp av

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Ratta rätt vid fordonsinköp. Inköpspolicy. Tommy Johansson Kommunalråd 1995 - Ordförande i kommunstyrelsen Östra Göinge kommun

Ratta rätt vid fordonsinköp. Inköpspolicy. Tommy Johansson Kommunalråd 1995 - Ordförande i kommunstyrelsen Östra Göinge kommun Ratta rätt vid fordonsinköp. Tommy Johansson Kommunalråd 1995 - Ordförande i kommunstyrelsen Östra Göinge kommun Kommunen har inte enda miljöbil Gröna bilister riktar skarp kritik mot Östra Göinge kommun.

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Bygg- och miljönämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Anordnat Solenergi-seminarie

Läs mer

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010)

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Lokala miljömål för Simrishamns kommun Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Inledning Lokala miljömål för Simrishamns kommun Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategi och energiplan Klimatstrategi och energiplan för Färgelanda kommun BESLUTAD I FULLMÄKTIGE 2008-12-29 Innehållsförteckning 1. Inriktningsmål och uppdrag / direktiv 2. Bakgrund 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014

Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Nyckeltalen Nyckeltalen i denna del är de nyckeltal som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och som ska publiceras i Kolada, men som inte

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan. Kommunala fordon - drift och uppföljning Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.se Tel 031-3399333 God fordonshantering Frigör bilanvändares arbetstid till själva jobbet.

Läs mer

Miljömål Trollhättan Lokal tillämpning av de nationella miljömålen

Miljömål Trollhättan Lokal tillämpning av de nationella miljömålen Miljömål Trollhättan Lokal tillämpning av de nationella miljömålen Ledningsgrupp för Planeringsfrågor och Agenda 21 Arbetsgrupp från olika förvaltningar Referensgrupp/kontaktpersoner Styrgrupp Dokument

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Biogas som drivmedel Östersund

Biogas som drivmedel Östersund Biogas som drivmedel Östersund Kommunens klimatmål i Agenda 21 och i miljöledningssystem 75% av kommunförvaltningens fordon och motorredskap ska vara anpassade för och drivas med förnyelsebara bränslen..

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm Clean Vehicles in Stockholm Kommunens roll CLEAN VEHICLES IN STOCKHOLM ENVIRONMENT & HEALTH ADM www.miljobilar.stockholm.se Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm 170.000 miljöbilar 20 %! 95 200.000 % av

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Inspirationsseminarium; Ökad användning av biogas Borås 2014-11-19 1 Välkommen till Härryda kommun Från djupa skogar och klara vatten är det

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Un 52 Dnr 2012.316. Beslutsförslag för området transporter: Upphandlingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

Un 52 Dnr 2012.316. Beslutsförslag för området transporter: Upphandlingsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Upphandlingsnämnden 2013-04-11 13 Protokollsutdrag: Samtliga nämnder Un 52 Dnr 2012.316 Miljöplan 2013-2014 Beslut Upphandlingsnämnden beslutar

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Miljöbokslut för 2010

Miljöbokslut för 2010 Miljöbokslut för 2010 Simrishamns kommun Inledning Lokala miljömål för Simrishamns kommun Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust och hav. De prioriterade miljömålen har därför inriktats på dessa

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer