Miljöpolicy för Landskrona kommun, mål 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöpolicy för Landskrona kommun, mål 7"

Transkript

1 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(5) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Högni Hansson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Miljöpolicy för Landskrona kommun, mål 7 Kommunfullmäktige har återremitterat till miljönämnden frågan om mål 7 i kommunens miljöpolicy. Miljönämnden ska beakta hybridfordon och små dieselfordon vid framtagandet av miljömålen. Det framgår inte av beslutet varför just dessa fordonstyper ska beaktas. Det finns därför ingen vägledning för vilka kriterier som ska vara som grund för kommunens fordonspark. Förslag till beslut Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra miljömål 7 i kommunens miljöpolicy enligt något av följande alternativ: 1. Miljömål 7 andra punkten får följande lydelse: Alla inköp av eller leasing av fordon till kommunen eller fordon för persontransporter som kör på entreprenad, som köps in, hyrs eller leasas ska, under förutsättning att de finns tillgängliga på marknaden, använda el, biobränsle eller fordonsgas som drivmedel eller vara små dieselfordon eller hybridfordon. Detta gäller från och med det datum när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 2. Miljömål 7 andra punkten upphävs. 3. Miljömål 7 andra punkten får följande lydelse: Alla inköp av eller leasing av fordon till kommunen eller fordon för persontransporter som kör på entreprenad, som köps in, hyrs eller leasas ska, under förutsättning att de finns tillgängliga på marknaden, använda biogas eller grön gas som drivmedel eller drivas med grön el. Detta gäller från och med det datum när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Miljönämnden förordar alternativ 3, eftersom det leder till bäst miljö och ger kommunen bäst ställning som en kommun med höga miljöambitioner. Det ger även bättre trovärdighet i arbetet med att få andra verksamheter inom kommunens gränser att klimatanpassa sina transporter. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\Högni\Miljönämnden\miljöpolicyn mål 7 MN.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 13:26:

2 2(5) Bakgrund och motivering Miljöpolicyns syfte är att miljöanpassa den kommunala verksamheten. Det innebär att den kommunala verksamheten ska skada miljön så litet som möjligt. Därför har Landskrona kommun en miljöpolicy med 8 olika övergripande mål som ska uppnås inom 10 år. Miljömålen anger hur den kommunala verksamheten ska vara ekologiskt hållbar. Frågan är om kommunfullmäktigebeslutet överensstämmer med detta mål? Det viktigaste syftet med miljömål 7 är att klimatanpassa de transporter som kommunen genomför eller låter genomföra. Även miljömålen frisk luft ha betydelse för valet av fordon och drivmedel. Det är främst kväveoxider och partiklar som orsakar hälsoproblem. De partikelhalter som mätts upp i Landskrona kan statistiskt förkorta livet med 2 månader hos landskronaborna eller annorlunda uttryckt så går i genomsnitt 30 landskronabor per år en för tidig död till mötes orsakade av partiklar i luften. Det är därför angeläget att miljömål 7 återspeglar detta. Ytterligare skäl till miljömål 7 är att kommunen ska vara förebild för andra verksamheter inom kommunens gränser. Det ger kommunen bättre trovärdighet i miljömålsarbetet gentemot industrier, lantbruk och andra verksamheter inom kommunen. Värdering av alternativen Föreningen Gröna bilister har specialiserat sig på fordon, bränslen och transporter och har bl.a. rankat fordon, bränslen och kommuner beroende på hur miljöanpassade transporterna är. Gröna bilister rankar dieselfordon sämre än andra fordon ur miljösynpunkt. Det är främst kvävedioxidutsläppen som är orsaken förutom koldioxidutsläppen. Även partikelutsläppen från dieselfordon är högre än från andra fordon och partikelfilter är en förutsättning för att dieselfordon kan komma i fråga som en del i miljöanpassningen av transporterna. Koldioxidutsläppen är lägst för biogasfordon med 0-utsläpp. Gröna bilisters jämförelse av olika fordonstyper avseende miljöpåverkan ser ut på följande sätt: Typ av fordon /bränsle Lokal miljöpåverkan Global påverkan Elfordon Inga avgasutsläpp Mycket liten (svenskt el-genomsnitt) Biogas* Naturgas* Etanol E85* Lägre partikel- och kväveoxidutsläpp samt utsläpp av reaktiva kolväten. Se biogas Lägre kväveoxidutsläpp Minus 50-90% beroende på gasproduktion och fordonstyp Minus 20-25% jf bensin Oförändrat jf diesel Minus 60-80% jf bensin Minus 40-60% jf diesel Elhybriddrift* Lägre kolväte- och kväveoxidut- Minus 30-50% jf bensin

3 3(5) Bensin jf diesel utan part.filter Diesel med partikelfilter säpp 2-4 ggr mindre kväveoxider 3-10 ggr mindre partiklar 5-10 ggr mer kolväten Partiklar som bensin Övrigt, se ovan Något lägre än diesel 20-35% större påverkan Se ovan * Jämfört med motsvarande konventionellt bensin- /dieselfordon Av denna jämförelse framgår att biogas och el är ur miljösynpunkt bäst och att därefter kommer etanol och elhybrid. Dieseldrift ger inga större fördelar ur miljösynpunkt. Landskrona i jämförelse med andra kommuner Kommunfullmäktiges beslut om miljöpolicy 1999 var ett mycket framsynt beslut som byggde bl.a. på de vetenskapliga kunskaper som då fanns om t.ex. växthuseffekten. Klimatfrågan har inte minskat i betydelse sen dess. Avsikten var att arbetet med att uppnå dessa mål under en tio-årsperiod skulle i första hand bedrivas inom arbetet med miljöledningsarbetet. I det arbetet ska de kommunala förvaltningarna göra en miljöutredning, fastställa de väsentliga miljöaspekterna avseende den egna verksamheten och sätta upp egna mål som komplement till de som kommunfullmäktige redan har beslutat om och ta fram en handlingsplan som ska leda till åtgärder som i sin tur medför att miljömålen uppnås. Resultatet har dock hittills varit klent. Endast 15 % av kommunens fordon uppfyller kommunens miljömål Målet är 100% år I föreningen Gröna bilister granskning av kommunernas transporter ur miljösynpunkt 2006 som rapporterades i maj 2006 fick Landskrona 3 stjärnor av 10 möjliga och hamnade på plats De kommuner som fick högst betyg fick 9 stjärnor. På plats 1-5 var Göteborg, Växjö, Kristianstad, Östersund och Örnsköldsvik. Granskningen som görs med ekonomiskt stöd från Konsumentverket verkar vara välgjord och till största delen byggd på objektiva faktorer. Av rapporten framgår bl.a. År 2002 svarade transportsektorn för 52% av koldioxidutsläppen i Landskona kommun. Koldioxidutsläppen från transportsektorn i Landskrona är väsentligt högre än i Skåne som helhet, och uppgick till 3,3 ton per invånare år 2002 jämfört med 2,3 ton i medeltal för hela Skåne. Vägtrafiken i Landskrona kommun verkar ha ökat kraftigt mellan år 1993 och Vid två mätpunkter på väg E6 norr respektive söder om avfarten till Landskrona, var ökningen 50%, medan den va 25% på väg 17, som leder in till Landskrona. Ökningen av lastbilstrafiken var särskilt dramatisk: Vid mätpunkterna på väg E6 va den ca 80% medan den var 55% på väg 17. Gröna bilisters slutsatser är följande: Landskrona kommun får betyget 3 av maximala 10 från Gröna Bilister. Om det ambitiösa målet ska uppfyllas att ställa om den kommunala trafiken till icke-

4 4(5) fossila bränslen senast år 2008, måste det snarast paras med hårda krav vid upphandling av fordon. Kortare uttryckt är målet beundransvärt, medan medlen att nå det än så länge verkar saknas. Bland det positiva i kommunens arbete för att minska bilismens miljöpåverkan märks: Den kraftfulla målsättningen att alla kommunala fordon ska drivas på el, biobränslen eller naturgas senast å Att utbildning av kommunanställda i sparsam körning nu kommit igång Att en kommunintern bilpool med övervägande andel miljöfordon snart ska starta Avsaknaden av kommunala förmånsbilar Att kommunen sökt Klimp-bidrag för att subventionera inköp av gasbilar och startande av elbilspooler för boende i hyresfastigheter. Satsning på kollektivtrafiken, som lett till en kraftig ökning av antalet passagerare. Gröna Bilister har ett antal rekommendationer till kommunen. Bland dessa märks bl.a. Ställ krav på fordon vid upphandling fordon och transporttjänster. Köp gasdrivna renhållningsfordon. Upprätta en central plan för fortsatt utbildning av kommunanställda i sparsam körning. Erbjud t.ex. åkerier och taxi kurser i sparsam körning. Erbjud gratis parkering för alla miljöbilar. Uppmuntra bildandet av privata bilpooler. Bygg ut den kommunala bilpoolen och hyr ut den till allmänheten under helger och kvällar. Åtgärder med anledning av rapporten Direkt efter att rapporten hade publicerats, föreslog miljönämnden, som har fått ansvaret för införandet av miljöledningssystemet, kommunfullmäktige en ändring av miljömål 7 som gäller kommunens fordon. Miljönämnden föreslog att miljömålet ändrades till att endast fordon som uppfyllde de av kommunfullmäktige beslutade miljömålet fick köpas in efter det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Ärendet återremitterades p.g.a. en fråga om vilken definition av miljöfordon som åsyftades. Miljönämnden besvarade frågan (att uttrycket miljöfordon inte har någon relevans för miljömålet). Ärendet blev sedan liggande på juridiska enheten en längre tid tills det nyligen togs upp i kommunfullmäktige och återremitterades återigen och där det ska beaktas att även små dieselbilar och hybridfordon kan omfattas av miljöpolicyn för transporter. Det verkar som om de olika definitioner för miljöbilar som använts har rört till det vid behandlingen av frågan. Kommunfullmäktiges beslut 1999 kom till innan någon miljöbilsdefinition fanns. Landskrona kommuns miljömål är konkret utformat och därför helt oberoende av hur många miljöbilsdefinitioner som uppstår. Slutsatser Utsläppen av växthusgaser är betydligt högre från dieselfordon än bilar med förnybara bränslen som nuvarande miljömål för Landskrona föreskriver. I en jämförelse som Gröna bilister gjort på miljöfordon som omfattas av miljöbilspremien hamnar dieselfordonen längst ner på listan. Utsläppen av kväveoxider är så stora att man inte rekommenderar dieselfordon för trafik i tätbebyggda områden. Den ändring av miljömål 7 som kommunfullmäktige återremitterat till miljönämnden ökar inte kommunens möjligheter att nå målet klimatneutral

5 5(5) kommun och skulle medföra att de miljökrav som kommunfullmäktige beslutade om för snart 10 år sedan sänks både när det gäller utsläppen av hälsoskadliga ämnen och växthusgaser. Efter miljönämndens ursprungliga initiativ för en förändring av miljömålet har kommunen fått Klimp-pengar för att ge ett bidrag till biogasfordon. Det medför att alla kommunala förvaltningar har möjlighet att få statsbidrag till att täcka en del av merkostnaden för ett biogasfordon. Miljönämnden anser att det ingår i nämndens uppgift att redovisa vad som är bäst för miljön förutom att redovisa ett förslag till beslut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Därför redovisar nämnden flera alternativ för miljömålet miljöanpassade transporter för Landskrona kommun. Skillnaden i miljöpåverkan mellan nuvarande bilpark och en bilpark bestående av dieselfordon och hybridfordon är inte så stor att det kan antas vara skäligt att sätta särskilda regler om det i miljöpolicyn. Det blir i så fall endast bensindrivna fordon och större dieselfordon som utesluts ur den kommunala bilparken. Då kan man lika gärna slopa miljöpolicyn. Det bästa alternativet och det smidigaste är att föreskriva att samtliga fordon ska köras på el eller biogas eller grön gas. Det finns tankställe i Landskrona och allt fler bilmärken och storlekar finns på marknaden. Det skulle föra upp Landskrona med raketfart på rankinglistan från en föga hedrande låg placering. Genom det skulle Landskrona återfå den plats som kommunen hade för flera år sedan när den hade ett av de mest ambitiösa miljömålen på detta område. Det är vid genomförandet som det brustit. Miljönämndens initiativ 2006 att ändra miljömål 7 avsåg att ändra på genomförandet så att målet skulle uppnås år Avsikten var inte att sänka miljöambitionen. Utvecklingen i omvärlden motiverar inte att målet sänks. Klimateffekten har inte avtagit och den tekniska eller ekonomiska utvecklingen av fordon eller tvingar inte fram en ambitionssänkning, tvärt om. Tillgången på fordonsbränslen i Landskrona utgör idag inte något hinder längre. Därför finns det inget skäl att inte tillämpa det alternativ som är bäst ur miljösynpunkt och som man dessutom kan få statsbidrag till, d.v.s. biogas eller grön gas. Högni Hansson miljöchef

6

7

8

9

10

11 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(2) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Högni Hansson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Granskning av målstyrning och internkontroll Kommunrevisionen har granskat miljönämndens målstyrning och internkontroll. Revisionen konstaterar att det förekommer uppföljning av målen, men att uppföljningen är tydligare kopplad till tillsynsplanen än övrig måluppföljning. Graden av måluppfyllelse framgår inte alltid helt klart. Det finns ett antal dokument som reglerar det dagliga arbetet och revisionen konstaterar att dokumenten är grundliga och väl utarbetade samt ger tydliga riktlinjer för vad som gäller. Revisionen konstaterar att några riktlinjer för arbetet med den interna kontrollen har inte antagits, att nämnden är väl medveten om vikten av bra internkontroll, men att det förekommer brister i utförandet. Förslag till beslut Miljönämnden har för avsikt att införa rutiner som följer kommunens föreslagna reglemente för internkontroll och att införa stickprovskontroller och regelbundna muntliga uppföljningar av verksamheten med varje medarbetare. Motivering Miljöförvaltningen har koncentrerat sig på att planera arbetet och följa upp resultaten av arbetet. Dessutom har det lagts ner ett stort arbete på att arbetet ska kunna skötas på ett rättssäkert sätt. I övrigt har de ekonomiska frågorna skötts i enlighet med de instruktioner som har angetts från kommunens centrala ekonomiska administration. Tidigare ekonomiska revisioner har inte gett någon antydan om att det skulle finnas brister i den ekonomiska kontrollen. Nu föreligger ett förslag till reglemente för internkontroll och ett arbete har redan påbörjats vid förvaltningen för att ta fram rutiner som ska kunna uppfylla reglementet. Revisionen konstaterar att miljönämnden har ett antal välgjorda och tydliga dokument som styr verksamheten. Uppföljningen av verksamheten görs regelbundet och ger en bra bild av hur verksamheten genomförs. Självklart kan den uppföljningen bli bättre. Revisionen föreslår stickprovskontroller för att följa upp om dokumenten följs. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\Högni\Miljönämnden\Internkontroll revisionen2007.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 13:27:

12 2(2) De åtgärder som planeras är bl.a. stickprovskontroller som revisionen föreslår och att återuppta de regelbundna muntliga uppföljningar som legat nere en tid. Det innebär en kort muntlig genomgång med var och en om hur arbetet framskrider. Det, förutom den uppföljning som sker varje tertial och vid varje års slut, borde borga för att kontrollen av verksamheten uppfyller de krav som revisionen anser är tillräcklig. Högni Hansson miljöchef

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(4) Datum Handläggare Håkan Ärnflykt Er Referens Vår Referens Miljöförvaltningen Miljönämnden Landskrona kommun Verksamhetsplan för miljöförvaltningen 2008 Miljöförvaltningen har utifrån föreliggande resurser på 9,6 ordinarie handläggartjänster samt två projekttjänster inom klimatprogrammet upprättat ett förslag till verksamhetsplan för Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att med godkännande lägga bilagd verksamhetsplan till handlingarna. Verksamhetsplan 2008 Miljönämndens viktigaste uppgifter och det som tar mest resurser i anspråk är tillsynen. Den är starkt reglerad och utrymmet för egna politiska ställningstagande för miljönämnden är mycket begränsat både till omfattning, form och innehåll. Även miljöövervakningen, kontrollen av miljösituationen, har allt mer blivit reglerad inte minst efter införandet av miljökvalitetsnormer. Där finns det dock betydligt större utrymme för egna beslut om både inriktning och omfattning. Miljömålen som antagits av riksdag och länsstyrelsen är inte bindande, men det förutsätts av både riksdag och regering att kommunerna utför i många avseenden ett omfattande arbete. Omfattning och inriktning är i flera avseenden vagt reglerad. Den övergripande prioriteringen innebär en satsning på tillsynen och miljöövervakningen som tidigare år och att miljömålsarbetet och klimparbetet prioriteras. Riskklassificering av alla miljöfarliga verksamheter, framtagande av ett kemikalieregister, ny avgiftstaxa, införande av egenkontroll för lokaler och fastighetsägare prioriteras. Likaså prioriteras handlingsprogrammet för naturvårdsprogrammet, rapporter för Elfria zoner, bekämpningsmedel i enskilda brunnar och enkäten om barns miljörelaterade hälsa. Vidare genomförs en enkät om miljö och hälsa i Landskrona samt en undersökning av hälsoeffekter av bekämpningsmedel i dricksvatten. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn handl. Tfn exp. Fax S:\gemensam\WORD\ADMIN\Verksamhetsplanering\verksamhetsplan2008MN.doc Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 13:28:

27 2(4) Verksamhetsplan på områdesnivå Hälsoskydd, renhållning och enskilda avlopp Omfattar handläggning av klagomål och ansökningar, anmälningar och dispenser. Särskild tillsyn av solarier kommer att utföras. Införande av egenkontroll för förskolor, skolor, vården och fritid- och kulturs verksamheter samt för de större fastighetsägarna kommer att prioriteras. Även revidering av renhållningsordningen prioriteras. Rapport om det nationella projektet om radon i förskolor och skolor och rapport om undersökningen av elfria zoner kommer att sammanställas. Enkät om miljö och hälsa i Landskrona genomförs. Dricksvatten Förutom handläggning av klagomål kommer tillsyn ske av det kommunala vattnet samt Vattenföreningars dricksvatten. Uppföljning av legionellaprovtagning och av enskilda vattentäkter genomförs. Arbete bedrivs för ett vattenskyddsområde i Tullstorp. Grundvattenkontroll utförs som under tidigare år och rapport över kontrollen sedan starten1992 prioriteras. Även rapport över undersökning av bekämpningsmedel i enskilda brunnar prioriteras. Undersökning av hälsoeffekter hos personer som bor där dricksvattenbrunnarna uppvisat höga halter av bekämpningsmedel genomförs. Livsmedel Omfattar godkännande och registrering av nya livsmedelsanläggningar hantering av klagomål, provtagningar och lämnande av information. Anläggningar som fick kontroll under 2006 ca 150 st. kontrolleras under Smiley genomförs som ett pilotprojekt för restaurangerna i centrum, ca 20 st. Medverka i PIK-projekt och genomföra en särskild potatiskampanj. Miljöskydd Samtliga B och C verksamheter samt hälften av U verksamheterna kommer att få tillsyn där energifrågorna och utfasningen av kemikalier särskilt kontrolleras. Riskklassificering av alla miljöfarliga verksamheter prioriteras liksom framtagandet av en ny avgiftstaxa. Medverkan kommer att ske i Miljösamverkan Skånes arbetsgrupper för industriavfall och trafikbuller. Beredskapsplan för kemikalieolyckor och brand utarbetas tillsammans med räddningstjänsten. Kemikalieskydd Tillsyn av samtliga tillverkare och importörer av kemiska produkter och kontroll av köldmediarapporter. Handläggning av ärenden om markföroreningar. Delta i tillsynsprojekt om bekämpningsmedel i detaljhandeln och om golfbanor. Medverka i arbetsgrupp för kemikaliekontroll enligt REACH. Upprätta ett cisternregister och utöva tillsyn av cisterner inom Tullstorps vattenskyddsområde. Framtagandet av ett kemikalieregister ges hög prioritet, liksom framtagandet av information (skriftlig och genom utbildning) om hushållskemikalier på olika språk.

28 3(4) Miljöövervakning Miljöövervakningen för luft omfattar mätningar av svaveldioxid, kväveoxider, partiklar, VOC, ozon, metaller och PAH samt bly i grönsaker och gräs som tidigare år. Utökade partikelmätningar görs samt medverkan i mätningar av metaller i svävande och fallande stoft. Recipientkontroll genomförs för Saxån- Braån, Råån och havet, liksom provtagning av strandbad, enskilda vattentäkter och grundvatten. Miljöbarometerns och Miljöatlasen innehåll kompletteras och redovisningen av luftmätningarna på hemsidan uppdateras. Enkäten om barns miljörelaterade hälsa slutrapporteras. Miljöledningsarbete Miljöutbildning för anställda och förtroendevalda intensifieras. Handledning av förvaltningarna i miljöledningssystemet fortsätter. En rapport om Bilpoolsprojektet färdigställs och åtgärder för en större satsning för kommunens bilpark föreslås. Utbildning i ECO-driving för förvaltningarna genomförs. Aktiv medverkan i Europeiska trafikantveckan och i referensgruppen för ekologiska livsmedelsinköp. Uppföljning av kommunens miljömål prioriteras särskilt. Genomföra åtgärder enligt miljöhandlingsplanen för miljöförvaltningen. Lantbruk, hästgårdar, djurskydd Tillsyn av 40 lantbruk, 40 hästhållare och kennlar, katterier och zoobutiker kommer att prioriteras. I övrigt ingår handläggning av klagomål och anmälningar om spridning av rötslam. Miljömålsarbetet Arbetet med att ta fram ett kommunalt miljöhandlingsprogram fortsätter. Miljöredovisning Producera kommunens miljöredovisning Klimatprogrammet Administration och rapportering av klimatbudget och åtgärder. En uppföljning kommer att göras av kommunens klimatstrategi. Under informationsarbetet kommer insatser om gasfordon, passivhus och klimatfrågor i allmänhet. Särskilda aktiviteter anordnas såsom bl.a. Energidag, Miljöbilsdag, Solenergidag och Cykelns dag. Inom transportsamordningsarbetet kommer ca 100 företag att erbjudas konsulthjälp för inventering och åtgärdsförslag för gods- och persontransporter (gröna transportprogram). Om kommunen får Klimpmedel tillkommer insatser i projekten Energieffektiva hushållsmaskiner och i ett cykelprojekt (Cykelcentrum vid tågstationerna, Cykla och gå till jobbet och bilfri skolskjuts).

29 4(4) Naturvård Arbetet med att genomföra Natur- och rekreationsåtgärder (NIP) längs Saxån och Braån fortskrider, liksom arbetet för att öka natur och rekreationsvärdena i tätortsnära skogar. Planeringsunderlag för våtmarker i odlingsbygd tas fram. Inventering av rödlistade arter och åtgärder för hotade och sällsynta groddjur genomförs. Arbeta för att etablera Skåneleden genom Landskrona och knyta samman den med Helsingborg och Kävlinge. Utreda möjligheterna att kommunen tar över skötselansvaret av naturreservat. Handlingsprogrammet för naturvård ges särskild prioritet Saxån och Braån Recipientkontrollen av åarna fortsätter och ett pilotprojekt om reglerad dränering genomförs. Råån Anläggning av våtmarker fortskrider. Näringsreduktion i anlagda våtmarker i Långeberga försöksanläggning undersöks. Recipientkontrollen utvärderas. Havet Öresundsvattensamarbetet fortsätter. Provtagning av algtoxiner och undersökning av miljögifter i fisk genomförs. Övrigt Verksamhetsplanering, tillsynsplanering, behovsutredning, vecko- och månadsplanering och uppföljning, projektplanering, budgetprognos och budgetuppföljning, verksamhetsberättelse, arbetsplatsmöten, miljöskyddsmöten och andra interna samordningsmöten, postöppning, kvartsamtal, utvecklingssamtal, förberedelser och redovisningar för nämnden. Besvarande av enkäter, remisser, bygglov och detaljplaner. Registerhållning, dataadministration/support/underhåll/utveckling, fakturering, utbildning, seminarier, deltagande i arbetsgrupper, möten i allmänhet m.m. Högni Hansson miljöchef Håkan Ärnflykt stf miljöchef

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 1(1) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Barbro Olsson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Sammanträdesdagar för miljönämnden 2008 Arbetsutskott tisdagar kl i miljöförvaltningens bibliotek 29 januari 26 februari 25 mars 29 april 27 maj 26 augusti 23 september 28 oktober 25 november Miljönämnden torsdagar kl i rum februari 6 mars 3 april 8 maj 4 juni (onsdag) 4 september 2 oktober 6 november 4 december Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\ANNAT\dagar mn 2008.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 13:37:

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Miljönämndens sammanträde

Miljönämndens sammanträde KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-05-27 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 2 gröna bilar av 10 möjliga (19 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 December 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320 220

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Miljöredovisning 2011 Östersunds kommun INLEDNING...3 Inriktningsmål...3 Goda exempel...4 Uppföljning av miljömålen...4 KOMMUNENS MILJÖMÅL OCH RESULTAT...5 Luft och klimat...5 Energi...16 Miljön i Östersund...20

Läs mer

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 4 gröna bilar av 10 möjliga (40 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 September 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen Datum Vår beteckning Handläggare, telefon 2012-09-18 10/0390-460 Kent

Läs mer

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-01-20 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Miljörapport 2013. Helsingborgs stad

Miljörapport 2013. Helsingborgs stad Miljörapport 2013 Helsingborgs stad Inledning Denna miljörapport är den andra rapporten kopplad till Helsingborgs stads miljöprogram för åren 2011-2015. Rapporten visar hur arbetet med att uppnå miljöprogrammets

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst

Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst Förslag till mallar för kommunal upphandling 2006-10-13 version 2 Förord Kommunernas trafiksäkerhetsarbete har traditionellt

Läs mer

Trafikverkens miljörapport år 2000

Trafikverkens miljörapport år 2000 Trafikverkens miljörapport år 2000 Trafikverkens miljörapport år 2000 Förord Transporter innebär en stor påverkan på miljön. Utsläpp av kväveoxider, koldioxid, kolväten och partiklar påverkar människors

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 6 gröna bilar av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Juni 2011 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr.

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Antagen av kommunfullmäktige Datum: 2011-06-21 ver.1.4 1 BESLUTSDEL 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Utgångspunkter för Energi- och klimatplanen...3 1.3 Organisation av

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun Strategin omfattar följande delar: A: Prioriterade åtgärder B: Förutsättningar för energi- och klimatstrategi C: Den totala energianvändningen i Sundsvall

Läs mer

Miljöutredning för Laxå kommun. Uppdaterad 2015-06-29

Miljöutredning för Laxå kommun. Uppdaterad 2015-06-29 Miljöutredning för Laxå kommun 2015 Uppdaterad 2015-06-29 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 GENOMFÖRANDE... 3 2. BESKRIVNING

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT 2007. Granskning av miljöledningsarbetet. Malmö stad

R EVISIONSRAPPORT 2007. Granskning av miljöledningsarbetet. Malmö stad R EVISIONSRAPPORT 2007 Granskning av miljöledningsarbetet Malmö stad Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte

Läs mer