Inbjudan till teckning av Units

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av Units"

Transkript

1 EMISSIONSFOLDER Inbjudan till teckning av Units I POWERCELL SWEDEN AB (PUBL) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm NOVEMBER - DECEMBER 2014 DESIGN LEAD MANAGER CO-LEAD MANAGER Denna trycksak är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats. Allt ansvar för dess innehåll vilar på PowerCell Sweden AB. FONDKOMMISSION

2 PowerCell Sweden - en potentiell "game changer" I korthet PowerCell Sweden AB är ett svenskt Göteborgsbaserat företag som grundades Bolagets historia startade för 20 år sedan som ett utvecklingsprojekt inom Volvokoncernen. PowerCell har patenterat avancerad teknologi vilken utgör basen för Bolagets produktplattform av bränslecellsstackar och bränslereformer samt kombinationen av dem i ett bränslecellssystem. Bränslereformern omvandlar (reformerar) diesel till vätgas som i sin tur driver bränslecellen miljövänligt utan giftiga utsläpp. En miljövänlig elgenerator utan uppladdning, utan utsläpp, men kostnadseffektiv. Att effektivt kunna omvandla standarddiesel till vätgas och att sedan kunna använda denna reformatgas i bränslecellen gör PowerCell unikt. Andra system använder exempelvis reformerad metanol eller ren vätgas. Diesel har dock fördelen av en fullt fungerande infrastruktur för leveranser runtom i världen, inklusive de mest svårtillgängliga områden, vilket inte är fallet med vare sig metanol eller vätgas. Kombinationen av diesel som bränsle med bränslecellssystemets mycket höga verkningsgrad gör PowerCells tekniklösning mer kostnadseffektiv att använda än andra bränslecellssystem och särskilt gentemot generatorer drivna av dieselbaserade förbränningsmotorer. Med PowerCells teknik kan bränsleceller snabbt bli introducerade i större skala för applikationer och marknader med behov av aggregat för hjälpkraft eller avbrottsfri kraftförsörjning, så kallade APU (Auxiliary Power Unit) respektive UPS (Uninterruptible Power Supply). Exempel på segment med stor potential för PowerCells teknik är elaggregat för telekommaster, hushåll och båtar, elhybridfordon, kyltransporter och militära applikationer. Highlights Unikt patenterat bränslecellssystem som miljövänligt drivs med vanlig diesel Mer kostnadseffektiv än både andra bränsleceller och diesel aggregat baserade på förbränningsmotorer Inga utsläpp av giftiga avgaser och halverad CO2, jämfört med förbränningsmotorer Låg ljudnivå och inga vibrationer Produkter i påbörjad lansering. Bränslecellsstackar redo för kommersialisering 2015, bränslecellssystem i valideringsprocess hos kund, förväntad lansering andra halvåret 2016 En rad stora adresserade tillämpningsområden där Bolagets teknologi snabbt kan slå igenom, såsom: Telekom, för drift av otillgängliga mobilnätstationer. Detta område är prioriterat och närmast lansering På sikt hög framtida potential - elkraft till hushåll, båtar, kyl & frys- transporter, extra kraftenhet (sk APU) till transportfordon Mångmiljardmarknad inom den valda telekommarknadsinriktningen, 3-5 mdr kr enbart i Afrika Hög framtida potential med applikationer inom reservkraftaggregat till större lastbilar och kyloch frystransporter Pågående tester med globala telekomoperatören Vodacom (Vodafone) i Sydafrika Bolaget medverkar i flera stora EU finansierade utvecklingsprojekt, bl.a. tillsammans med VW och BMW Starka större ägare i form av Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital Marknadspotential Tillväxten i bränsleceller drivs i första hand av trenden mot decentraliserad elförsörjning. Allt fler producerar lokalt med alternativa energikällor. Detta i sin tur kräver reserv- eller tilläggskraft för att skapa tillförlitlighet. De nuvarande alternativen är övervägande dieselgeneratorer och gasbrännare. Nackdelarna att de är dyra i drift (på grund av låg verkningsgrad), dyra i underhåll, har störande höga ljudnivåer och en negativ miljöpåverkan. Den oberoende analys- och konsultfirman 4th Energy Wave* rapporterar att antalet levererade bränslecellssystem sedan 2009 närapå fyrdubblats på fem år från dåvarande till enheter, varav de största ökningarna kommit de sista två åren. 4th Energy Wave tror att detta är en större förändring i marknadsmönstret vilket kan förebåda ett genombrott på marknaden. Denna efterfrågeförändring i marknaden är global och något helt annat än den minimala och lokala efterfrågan som vi sett hittills. Analysföretaget menar vidare att de huvudsakliga drivkrafterna bakom en framtida ökning dels kommer ifrån ett ökat krav på tillförlitlighet i strömförsörjningen, dels ifrån ett behov av att säkra sig gentemot hårdare miljölagstiftning. PowerCell har valt att inrikta sig i första hand mot primär kraftgenerering för stationärt bruk och specifikt för mobilnätsbasstationer utan tillgång till stabilt elnät. Inte minst viktigt är att nätägare och systemintegratörer har visat tydligt intresse att ta till sig nya tekniska lösningar. Navigant Research förväntar sig att den globala stationära bränslecellsmarknaden ska växa från USD 1,4 miljarder 2013 till USD 40,0 miljarder år 2022, en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 45,1 %. I mobilteleföretagens samarbetsorganisation GSMAs senaste rapport från juni 2014 (Green Power för Mobile Bi-Annual Report, juni 2014) bedöms antalet telekommaster utanför tillförlitligt elnät att öka med 16 % till 1,2 miljoner över de nästa sex åren. 80 % av ökningen sker i Asien och Afrika, vilka är Power- Cells prioriterade områden. 1,4 MDR USD 40 MDR USD Marknadstillväxten som förutspås inom det stationära området enligt Navigant Research. Källa: Stationary Fuel Cells Will Reach $40 Billion in Annual Revenue by 2022, Navigant Research press release, 10 mars, 2014 * Fuel Cell Annual Review, 2013, September 2014

3 Konkurrensfördelar BRÄNSLECELLER SOM DRIVS MED DIESEL Powercell har i dagsläget den enda fungerade systemlösningen där PEM-bränsleceller drivs av reformergas utvunnen av kommersell diesel. LÄGRE KOSTNADER FÖR DECENTRALISERAD, SMÅSKALIG ELPRODUKTION PowerCells bränsleceller är betydligt energieffektivare än motsvarande mikrokraftverk drivna av diesel eller annat bränsle. FRI FRÅN GIFTIGA UTSLÄPP Powercells produkter genererar inga utsläpp av giftiga avgaser (NOx, CO, SOx, partiklar). Med fossila bränslen blir utsläppen av växthusgasen CO2 hälften eller ännu mindre jämfört med förbränningsmotorer. FLEXIBEL BRÄNSLEANVÄNDNING Powercells bränsleceller kan drivas med ett stort antal reformerade bränslen, såväl bensin, metanol och etanol som naturgas, biogas med flera. TYSTGÅENDE, LÅGA VIBRATIONER OCH LÅG ENERGIFÖRLUST VIA VÄRME Driften sker i det närmaste ljudlöst. Detta skapar möjligheter att använda bränslecellsteknik där dieselkraftverk utesluts på grund av avgaser, oljud och värmeavtryck, t.ex. militärapplikationer. LEGALA KRAV Bolagets produkter uppfyller förväntade framtida hårdare miljökrav. Verksamhet En stor del av PowerCells verksamhet består av produktutveckling. Bolagets Styrelse och ägare bedömer att totalt över 500 Mkr har investerats i PowerCells teknik sedan projektet startade inom Volvokoncernen. Bolagets nuvarande bränslecellsstack, S1 är modulär och levereras i utförande 1-6 kw. Nästa generations bränslecellsstack, S2 kommer att vara mer robust och kostnadseffektiv samt levereras i olika storlekar med en uteffekt på 5-25 kw. Bolaget har tills vidare valt att fokusera kommersialiseringen på de segment för vilka S1 och S2 är lämpliga, det vill säga system med effektbehov mellan 1 och 25 kw. Bolaget utvecklar även tillsammans med ett flertal fordonstillverkare och forskningsinstitut en tredje generationens stack, "S3", som skall klara av de rigorösa fordonskraven och dimensioneras för effektområdet kw. Baserat på dessa produkter och med föreliggande emission bedömer Bolaget att det finns goda möjligheter att skapa en uthållig lönsamhet som bedöms kunna nås under Framtida möjligheter 1mW 1W 1kW 10kW 100kW 1MW Bolaget ser möjligheter att i samarbete med underleverantörer och kunder fortsätta utvecklingen när Mobile Laptop det gäller nya systemtillämpningar devices av typen Power- Pac som elaggregat i mikrokraftverk för produktion av el och värme för hushåll och byggnader, militära tillämpningar samt för mobila applikationer. Exempel på andra områden som Bolaget bedömer intressanta är reservkraftaggregat till större lastbilar (i USA kallade Class 8 sleeper cabs ) och kyl- och frystransporter. Det kommer krävas ytterligare finansiering för att nå dessa marknader. Household mchp Stationary Containers Första marknad för PowerPac Telecom Vehicle APU Material handling Thermo transport Car propulsion Truck propulsion Pow pla Indus PowerPac har utvecklats i egen regi som ett stationärt kraftaggregat. PowerPac kommer under den kommande perioden vidareutvecklas och anpassas för industriell produktion. Affärs- och finansiell plan Nuvarande affärsplan och därtill kopplade finansiella plan baseras på industrialisering och kommersialisering av Bolagets bränslecellsstackar och det stationära elaggregatet PowerPac. Patent Military vehicle Marine Applikationsområden för för PowerCells teknik PowerCells teknik Range extenders Bus propulsion Potentiell framtida Potentiell marknad för bränslecellsstack framtida markn bränslecellstack under ut under utveckling PowerCell äger själv alla sina patent (förutom ett som ägs tillsammans med VW). Bolaget avsätter stora resurser till arbetet med att patentskydda sina produkter. Patentstrategin är internationell och går ut på att bygga upp en stark och konkurrenskraftig patentportfölj för att stärka Bolagets marknadsposition och säkra investeringar i nya produkter, tjänster och teknologier. PowerCells patentportfölj består idag av 54 beviljade patent och 20 patentansökningar uppdelat i 15 patentfamiljer. Samtliga patent har en löptid på 20 år från ansökningsdatumet. Patent är godkända i USA, Kanada, Kina, Japan, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Taiwan. Produkter Bränslecellsstackarna S1 och S2, som täcker ett effektområde från 1-25 kw, har påbörjat, respektive blir under 2015, redo för global kommersialisering, huvudsakligen för att bli inbyggda i kundernas egna produkter så som mikrokraftverk för privata hushåll, reservkraftsaggregat och även militära applikationer. För bränslecellssystemet väntar närmast förberedelser för att möjliggöra industriell produktion av ett stationärt 3 kw elaggregat ( PowerPac ). Det dieseldrivna bränslecellsaggregatet har under 2014 demonstrerats i skarp driftsmiljö tillsammans med Vodafone i Sydafrika och kommer att valideras under 2015 under omfattande provningar. Power- Pac förväntas kunna lanseras andra halvåret Marknadsinriktningen för PowerPac-systemet är initialt elförsörjning av telekommaster i områden med otillförlitliga elnät, som i dagsläget till 90 % består av dieselgeneratorer. Detta är en marknad som enbart i Afrika årligen omfattar 3-5 miljarder kronor. Över en livscykel är PowerPac enligt kalkyler baserade på mastoperatörernas data mer än en tredjedel billigare än dieselaggregaten och dessutom helt utan giftiga utsläpp. FALL 1: PRIMÄR ELKÄLLA FÖR TELEKOMBASSTATIONER OFF-GRID ACKUMULERAD KOSTNAD (K ) 500 H 2 -BRÄNSLECELLSYSTEM DIESELGENERATOR 350 METANOL BRÄNSLECELLSYSTEM 300 DIESELGENERATOR + BATTERIER POWERPAC ÅR

4 VD har ordet Efter tjugo års forskning och utveckling och en halv miljard investerade kronor står PowerCells teknik på tröskeln till serieproduktion. PowerCells resa påbörjades inom Volvokoncernens väggar, liksom Volvo en gång själv påbörjade sin resa med starka band till SKF. Tanken från början har varit att hitta metoder att miljövänligt och kostnadseffektivt skapa el-energi där den behövs och med de bränslen som är kommersiellt tillgängliga. De alternativ som är dominerande idag är i många avseenden omoderna då de utöver den kraftigt negativa miljöpåverkan, både vad gäller utsläpp av avgaser och i form av oväsen, även kommer att bli mycket kostsamma att driva när oljepriset stiger. HÄNVISNING TILL UPPRÄTTAT PROSPEKT Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats. Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I prospektet för PowerCell Sweden AB (publ) finns en beskrivning av de potentiella risker som är förknippade med Bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Bränsleceller löser många av dessa problem. Helt fria från utsläpp har de lång driftstid och drivs direkt av bränslet. Problemet har i stället varit att bränslekravet varit vätgas med hög renhetsgrad, en mycket tuff infrastrukturutmaning då utbyggandet av denna är i sin linda och kommer att så förbli under många år framöver. Som exempel kan nämnas att Sverige i skrivande stund endast har ett tankställe för bränslecellsbaserade bilar, baserat i Malmö. PowerCell utgör ett stort klassiskt svenskt industriprojekt som nu står på tröskeln till en fullskalig marknadslansering. Avancerad teknologi som utnyttjar existerande förutsättningar för att skära kostnader och underlätta för tusentals människor och dessutom tjäna den globala miljön. Jag kunde inte vara stoltare och mer hedrad över att tillsammans med mina oerhört kompetenta och engagerade medarbetare få ta PowerCell till First North vid Nasdaq Stockholm och påbörja resan för att bli ännu ett i raden av svenska bolag i världsklass. Vi har potentialen. Självklart är vårt mål att också kunna ge våra aktieägare en bra avkastning på deras insatta kapital. i november 2014 Magnus Henell, VD Prospektet för PowerCell Sweden AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på: samt via SE ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING! POWERCELLS FYRA AKTIEÄGARE ANDEL Volvo Group Venture Capital, en del av Volvokoncernen Finindus, ett belgiskt riskkapitalbolag Midroc New Technology, ett bolag inom Midroc-sfären Fouriertransform, ett svenskt statligt riskkapitalbolag 16,12 % 21,92 % 30,98 % 30,98 % 19 NOV Första teckningsdag 9 DEC Sista teckningsdag NOVEMBER DECEMBER JANUARI 11 DEC Preliminär dag för offentligt tillkännagivande av utfallet i emissionen 19 DEC Preliminär första listningsdag för aktien 14 JAN Preliminär första listningsdag för teckningsoptioner 100 % EMISSIONSVILLKOR Emission av Units i PowerCell Sweden AB (publ) om ca 115 Mkr. En Unit består av en Aktie och en teckningsoption (TO1). Varje Unit erbjuds för 8,60 kr/st. Emissionen är garanterad upp till ca 80 % (ca 92 Mkr) genom dels teckningsförbindelser och dels ett garantikonsortium som arrangerats av G&W Fondkommission. Värderingen på bolaget är ca 199 MSEK före tillkomst av nytt kapital i Bolaget. Bolaget avser att ansöka om listning av både Aktien och TO1 på First North vid Nasdaq Stockholm snarast möjligt efter emissionens genomförande. TECKNINGSTID 19 november 9 december 2014 Aktiens ISIN-kod kommer att vara SE med kortnamnet PCELL. Teckningsoptionens ISIN-kod kommer att vara SE LOCK-UP Bolagets befintliga aktieägare har genom avtal förbundit sig att inte avyttra aktier i Bolaget före den 4 januari 2016 utan skriftligt medgivande från G&W Fondkommission. TECKNINGSOPTIONEN LIKVIDDAG OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 december t.o.m den 31 december 2015 teckna ytterligare en ny aktie för 9,63 kronor/st. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med aktien under dess löptid. 3 dagar efter utsänd avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 11 december. Preliminärt torsdagen den 11 december 2014 PRESENTATIONSTILLFÄLLEN 19 november Avanza Börskväll i Stockholm 24 november Aktiespararnas Stora Aktiedagen i Göteborg 4 december G&W Småbolagsfrukost på Operaterrassen Stockholm Avanza investerarlunch Stockholm 9 december Aktiespararnas Stora aktiekväll i Stockholm

5 Anmälningssedel för teckning av Units bestående av aktier och teckningsoptioner i PowerCell AB (publ) Skickas eller faxas till: Avanza Bank AB Att: Emissionsavdelningen/PoweCell Box 1399 SE STOCKHOLM Besöksadress: Regeringsgatan 103 Tel: /Fax: Mail: Erbjudandet: Anmälningsperiod: 19 november 9 december 2014 Teckningskurs: 8,60 SEK per Unit. Varje Unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Betalning: Enligt instruktion på avräkningsnota, 3 bankdagar efter utsänd avräkningsnota. Anmälningssedeln ska vara Avanza Bank tillhanda senast den 9 december För fullständig information och villkor se Prospektet utgivet av styrelsen i PowerCell AB (publ) i november Anmälan: Jag/vi anmäler mig/oss härmed för teckning/förvärv av st Units i PowerCell AB (publ). Courtage uttas ej. Betalning skall ske mot avräkningsnota som skickas ut till dem som erhåller tilldelning. I det fall undertecknad erhåller tilldelning skall leverans ske till nedanstående VP-konto eller depå. Leverans kan komma att ske vid två olika tillfällen eftersom en Unit består av både en aktie samt en vederlagsfri teckningsoption. Aktier levereras direkt efter att Avanza erhållit full betalning enligt avräkningsnota genom ett aktielån från huvudägarna. Teckningsoptionen levereras efter att Bolagsverket registrerat emissionen, vilket beräknas ske i januari VP-konto Bank/förvaltare Depå Bank/förvaltare OBS! Om du/ni vill teckna aktier via ett konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner (exempelvis ISK, IPS eller Kapitalförsäkring), kontakta Er förvaltare för teckning av dessa Units. Undertecknad är medveten om och medger att: Anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Avanza Bank AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av Units (innefattande teckning av underliggande aktier och teckningsoptioner) enligt villkor i Prospektet utgivet av styrelsen i PowerCell AB (publ) i november Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid E-post Efternamn/Firma Förnamn Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) 1) Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Datum samt Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndarens) Namnförtydligande 1) Om Ni är bosatt utomlands skall Ni även besvara frågorna nedan angående Politiskt utsatt ställning. Politiskt utsatt ställning (Besvaras endast om ni är bosatt utomlands) Är Ni, nära familjemedlem till er alternativt om det finns enskilda ägare vid teckning av juridisk person med en röst- eller ägarandel större än 25 % (både direkt och indirekt ägande räknas) en person i politisk utsatt ställning enligt lag(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? JA 2) NEJ Om ja, vänligen fyll i nedanstående information om personen som innehar/innehaft offentlig position Personnummer Namn (efternamn, tilltalsnamn) Vilken typ av funktion Datum för upphörande (om den upphört) 2) Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande ex Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Avanza Bank AB. Om teckningen avser ett belopp som överstiger EUR och tecknaren inte är bosatt på sin folkbokföringsadress, skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln skall vara giltig. Juridisk person som tecknar för ett belopp som överstiger EUR skall alltid en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling för behörig firmatecknare medfölja anmälningssedeln för att den skall vara giltig. Juridisk person skall även fylla i informationen under avsnittet ÄGARE på omstående sida för att anmälningssedeln skall vara giltig.

6 Viktig information 1. Avanza Bank AB (org. nr ) (Avanza Bank) är ett bankaktiebolag som i enlighet med lagen om bank- och finansieringsrörelse har tillstånd att bedriva bankrörelse, vilket bland annat innefattar rätt att tillhandahålla betaltjänster. Vidare har Avanza Bank tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, samt tillstånd att bedriva pensionssparrörelse enligt lagen om individuellt pensionssparande (IPS). Avanza Bank står under Finansinspektionens tillsyn. Det uppdrag som Avanza Bank erhåller från de som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Avanza Bank att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VPkonton och depåer. Det ev. pris som utgår för det uppdrag som Avanza Bank erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida. 2. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser. 3. Erbjudandet riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsmemorandumet får inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av Units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. 4. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med ett enskilt erbjudande. 5. Utöver vad som angivits ovan samt i informationsmaterialet kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Avanza Bank. 6. Det uppdrag som lämnas till Avanza Bank enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. 7. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande. 8. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Tecknaren kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om tecknaren som behandlats. Undertecknare av anmälningssedel är vidare införstådd med att Avanza Bank, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Avanza Bank skyldig att tillhandahålla Avanza Bank sådana uppgifter. 9. All information rörande Avanza Banks tjänster tillhandahålles på svenska. 10. Avanza Bank ansvarar ej för tekniska fel eller fel i telekommunikationseller posthantering i samband med inlämnande av anmälningssedel. 11. VP-konto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. 12. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. 13. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 14. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte kommer att bli kund hos Avanza Bank. Avanza Bank kommer därmed bland annat inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende er teckning av Units i denna emission. 15. Reklamation mot Avanza Banks utförande av det uppdrag som lämnats till Avanza Bank genom ingivande av anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Avanza Bank gå förlorad. 16. Eventuella klagomål i anledning av Avanza Banks hantering av anmälningssedel som ingivits till Avanza Bank kan skriftligen ställas till Avanza Banks klagomålsansvarig på den adress, det telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln. 17. Om du vill ha råd angående ett klagomålsärende med någon utanför Avanza Bank kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol. 18. Avanza Bank följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Avanza Banks erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. ÄGARE avseende bolag med organisationsnummer: Det finns ingen enskild ägare med en röst- eller ägarandel större än 25% (både direkt och indirekt ägande räknas) Om det finns enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25% (både direkt och indirekt ägande räknas), ange dem nedan. ÄGARE PERSONNR/ORG.NR INNEHAV AV AKTIER % INNEHAV RÖSTER % Om någon av ovanstående delägare är en juridisk person, vänligen ange vem som i sådan delägare har en röst- eller ägarandel större än 25%. ÄGARE PERSONNR/ORG.NR INNEHAV AV AKTIER % INNEHAV RÖSTER %

Inbjudan att köpa preferensaktier i Hancap AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North.

Inbjudan att köpa preferensaktier i Hancap AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North. Inbjudan att köpa preferensaktier i Hancap AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North. Pris: 35,00 SEK Utdelning: 3,50 SEK per år Inlösen: 50,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) i samband med listning på Aktietorget. Anmälningstid 31 mars 29 april. H1 Communication AB (publ) ansvarar för innehållet i denna trycksak. www.h-1.se

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North Om Capacent Capacent Holding AB (publ) ( Bolaget eller Capacent ) är ett nordiskt managementkonsultbolag,

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015

INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015 DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I VENDATOR AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET. INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

effektiv och miljövänlig framställning av etanol

effektiv och miljövänlig framställning av etanol Inbjudan till teckning av A- och B-aktier effektiv och miljövänlig framställning av etanol Taurus har utvecklat och patenterat en avancerad jäsningsteknologi som kan omvandla pentoser, dvs. femkolssocker,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB (publ)»» Objektiva diagnosstöd»» Undersökning av läkemedels och andra substansers verkan»» Forskningsinstrument SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units

Inbjudan till teckning av Units Inbjudan till teckning av Units I POWERCELL SWEDEN AB (PUBL) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm NOVEMBER 2014 DESIGN WWW.CATINO.SE FONDKOMMISSION DEFINITIONER PowerCell eller Bolaget -

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibler i

Inbjudan att teckna konvertibler i Inbjudan att teckna konvertibler i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Årlig ränta: 9,05 % Löptid: 2 år Med Värmlands Finans erbjudande kan du tjäna pengar på två sätt:»» Du får en årlig fast hög ränta

Läs mer

DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN AKTIESPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY.

DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN AKTIESPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY. DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN SPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY. Inbjudan att teckna aktier i Cortus Energys nyemission 7 april 24 april 2015 Marknadsföringsbroschyr

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

Erbjudande om deltagande i nyemission för Delta Minerals AB

Erbjudande om deltagande i nyemission för Delta Minerals AB Erbjudande om deltagande i nyemission för Delta Minerals AB 2 juni 19 juni 2014 Ett miljöprojekt i det mineralrika Filippinerna Några ord från VD Det är med stor glädje jag presenterar Delta Minerals AB,

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Oboya Horticulture Industries AB (publ.)

Oboya Horticulture Industries AB (publ.) EMISSIONSMEMORANDUM 2014 Välkommen EMISSIONSMEMORANDUM att teckna aktier 2014 i Oboya Horticulture Industries AB (publ.) Oboya Horticulture Industries AB (publ.) EMISSIONSMEMORANDUM 2014 1 EMISSIONSMEMORANDUM

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Inbjudan till teckning av A-aktier

Inbjudan till teckning av A-aktier Inbjudan till teckning av A-aktier Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES DETECTION Biosensor Applications Sweden AB (publ) mobile EQUIPMENT FOR DRUG AND EXPLOSIVES

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Uppgifter om förmedlare Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn Besöksadress

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL 1 HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL KONTROLLERA ELLER FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer hos Avanza Bank: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma E-post Personnr/Org.nr Gatuadress Telefon dagtid (även riktnr) Telefon

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014

Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014 Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014 Till medlemmar och medarbetare Denna broschyr är avsedd som vägledning åt dig som i egenskap av medlem eller medarbetare erbjuds att teckna förlagsandelar

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ) Riktat erbjudande till aktieägare i Melker Schörling AB (publ) och anställda inom Absolent Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ) Teckningstid 15 26 september 2014 Introduktion till

Läs mer

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år Vi ger dig 9,05 % avkastning per år Placera smart, placera hos oss Erbjudande att teckna Obligationslån Värmlands Finans Sverige AB (publ) Erbjudande att teckna obligationslån Teckningstid: 10 december

Läs mer

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466

Jojka Communications AB (publ) Org.nr: 556666-6466 INFORMATIONSMEMORANDUM ANGÅENDE ERBJUDANDE OM DELTAGANDE I EMISSION I JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) Styrelsen för Jojka Communications AB (publ), nedan benämnt Jojka eller Bolaget, har med årsstämmans

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2014 ÅRSREDOVISNING Detta är PowerCell PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsföretag. Bolaget tillverkar miljövänliga elgeneratorer utifrån unik bränslecells- och reformerteknik som

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014 VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014 AFFÄRSIDÉ Bolagets affärsidé är att våra närodlade naturchips ska upplevas som godare,

Läs mer

CybAero offentliggör Memorandum

CybAero offentliggör Memorandum Pressmeddelande 2013-11-18 CybAero offentliggör Memorandum Styrelsen i CybAero AB (publ) ( CybAero ) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission ( Emissionen ).

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier

årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier årlig avkastning 12% Erbjudande om teckning av preferensaktier 2014 årlig avkastning 12% OM EMISSIONEN Till årsskiftet kommer 24Gold International AB (publ) förutsatt lyckad emission att fusioneras med

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 ~KOMMUN 1 (2) 2014-01-02 VlTRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET o l Västmanlandsfonden Västmaniandsfonden begär i bifogad skrivelse daterad 2013-12-13 "att kommunstyrelsen

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 5 maj - 1 juni 2014 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Orion Infra AB. www.orioninfra.se

Inbjudan till teckning av aktier. Orion Infra AB. www.orioninfra.se Inbjudan till teckning av aktier Orion Infra AB SIDAN 2 Orion Infra AB Järnvägsbranschen expanderar i lågkonjunkturen Investeringarna i infrastrukturen ökar när konjunkturen blir tuffare. En av anledningarna

Läs mer

COMBIGENE AB (PUBL) org. nr 556403-3818. Inbjudan att teckna units i. Inför notering på AktieTorget

COMBIGENE AB (PUBL) org. nr 556403-3818. Inbjudan att teckna units i. Inför notering på AktieTorget Inbjudan att teckna units i COMBIGENE AB (PUBL) org. nr 556403-3818 Inför notering på AktieTorget Föremålet för CombiGenes verksamhet är att utnyttja genterapi för behandling av epilepsi och andra neurologiska

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev i TiksPac AB (publ) 26 februari 12 mars 2014 Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014

FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 Inbjudan till teckning av aktier i Sensavis AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION Teckningtid 3 nov 17 nov 2014 When I met with Sensavis and saw The 3D Classroom for the first time I couldn t believe what I saw.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GRANULAR AB (PUBL) 12 maj 3 juni 2014

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GRANULAR AB (PUBL) 12 maj 3 juni 2014 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GRANULAR AB (PUBL) 12 maj 3 juni 2014 Aktieägande är per definition ett risktagande. Eftersom en aktieinvestering kan sjunka i värde är det inte säkert att en investerare

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför bolagsstämman den 28 maj 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier i samband med listning på Aktietorget SnoWolverine AB (publ.) Teckningstid: 12 februari 12 mars 2009 Första dag för handel på Aktietorget beräknas bli den 6 april 2009

Läs mer

Konfidentiellt. Företagsobligation Health II. Memorandum

Konfidentiellt. Företagsobligation Health II. Memorandum Konfidentiellt Företagsobligation Health II Memorandum Företagsobligation Health II Konfidentiellt 2(6) INFORMATIONEN I DETTA MEMORANDUM ÄR KONFIDENTIELL OCH ENBART ÄGNAD FÖR DEN PERSON TILL VILKET DEN

Läs mer

Relation & Brand inbjuder härmed till teckning av aktier i samband med ägarspridning

Relation & Brand inbjuder härmed till teckning av aktier i samband med ägarspridning Relation & Brand inbjuder härmed till teckning av aktier i samband med ägarspridning www.relationbrand.com Erbjudande Relation & Brand erbjuder nu nya och befintliga aktieägare att köpa aktier i Relation

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Delårsrapport APR-JUN 2015. PowerCell Sweden AB (Publ) Org.nr 556759-8353 Ruskvädersgatan 12 418 34 Göteborg Tel: +46 (31) 720 36 20 www.powercell.

Delårsrapport APR-JUN 2015. PowerCell Sweden AB (Publ) Org.nr 556759-8353 Ruskvädersgatan 12 418 34 Göteborg Tel: +46 (31) 720 36 20 www.powercell. Delårsrapport APR-JUN Delårsrapport april-juni First North vid Nasdaq Stockholm, PCELL Viktiga händelser Första order av S1-plattformen till ett energismart hus Ett hus med el från egna bränsleceller,

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ)

Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ) Information om nyemission av aktier i BioInvent International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING

INBJUDAN TILL TECKNING INBJUDAN TILL TECKNING 3 NOVEMBER - 18 NOVEMBER 2014 www.doxa.se DOXA I KORTHET AFFÄRSIDÉ Doxas affärsidé är att utveckla, tillverka och kommersialisera egenutvecklade biokeramiska dentala produkter. AFFÄRSMODELL

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Skänk din aktieutdelning

Skänk din aktieutdelning Skänk din aktieutdelning Skänker du din aktieutdelning till Österledskyrkan i Gamla Uppsala behöver du inte betala kapitalskatt på utdelningen. Det innebär att din gåva ökar med 40 procent i värde! Bakgrund:

Läs mer

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB The Empire AB (556586-2264) 2003-10-20 BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB Bästa aktieägare! Som tidigare meddelats på vår hemsida www.emcap.se samt i pressreleaser av den 29 april, den 20 maj, den 14

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer