Inbjudan till teckning av Units

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av Units"

Transkript

1 EMISSIONSFOLDER Inbjudan till teckning av Units I POWERCELL SWEDEN AB (PUBL) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm NOVEMBER - DECEMBER 2014 DESIGN LEAD MANAGER CO-LEAD MANAGER Denna trycksak är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats. Allt ansvar för dess innehåll vilar på PowerCell Sweden AB. FONDKOMMISSION

2 PowerCell Sweden - en potentiell "game changer" I korthet PowerCell Sweden AB är ett svenskt Göteborgsbaserat företag som grundades Bolagets historia startade för 20 år sedan som ett utvecklingsprojekt inom Volvokoncernen. PowerCell har patenterat avancerad teknologi vilken utgör basen för Bolagets produktplattform av bränslecellsstackar och bränslereformer samt kombinationen av dem i ett bränslecellssystem. Bränslereformern omvandlar (reformerar) diesel till vätgas som i sin tur driver bränslecellen miljövänligt utan giftiga utsläpp. En miljövänlig elgenerator utan uppladdning, utan utsläpp, men kostnadseffektiv. Att effektivt kunna omvandla standarddiesel till vätgas och att sedan kunna använda denna reformatgas i bränslecellen gör PowerCell unikt. Andra system använder exempelvis reformerad metanol eller ren vätgas. Diesel har dock fördelen av en fullt fungerande infrastruktur för leveranser runtom i världen, inklusive de mest svårtillgängliga områden, vilket inte är fallet med vare sig metanol eller vätgas. Kombinationen av diesel som bränsle med bränslecellssystemets mycket höga verkningsgrad gör PowerCells tekniklösning mer kostnadseffektiv att använda än andra bränslecellssystem och särskilt gentemot generatorer drivna av dieselbaserade förbränningsmotorer. Med PowerCells teknik kan bränsleceller snabbt bli introducerade i större skala för applikationer och marknader med behov av aggregat för hjälpkraft eller avbrottsfri kraftförsörjning, så kallade APU (Auxiliary Power Unit) respektive UPS (Uninterruptible Power Supply). Exempel på segment med stor potential för PowerCells teknik är elaggregat för telekommaster, hushåll och båtar, elhybridfordon, kyltransporter och militära applikationer. Highlights Unikt patenterat bränslecellssystem som miljövänligt drivs med vanlig diesel Mer kostnadseffektiv än både andra bränsleceller och diesel aggregat baserade på förbränningsmotorer Inga utsläpp av giftiga avgaser och halverad CO2, jämfört med förbränningsmotorer Låg ljudnivå och inga vibrationer Produkter i påbörjad lansering. Bränslecellsstackar redo för kommersialisering 2015, bränslecellssystem i valideringsprocess hos kund, förväntad lansering andra halvåret 2016 En rad stora adresserade tillämpningsområden där Bolagets teknologi snabbt kan slå igenom, såsom: Telekom, för drift av otillgängliga mobilnätstationer. Detta område är prioriterat och närmast lansering På sikt hög framtida potential - elkraft till hushåll, båtar, kyl & frys- transporter, extra kraftenhet (sk APU) till transportfordon Mångmiljardmarknad inom den valda telekommarknadsinriktningen, 3-5 mdr kr enbart i Afrika Hög framtida potential med applikationer inom reservkraftaggregat till större lastbilar och kyloch frystransporter Pågående tester med globala telekomoperatören Vodacom (Vodafone) i Sydafrika Bolaget medverkar i flera stora EU finansierade utvecklingsprojekt, bl.a. tillsammans med VW och BMW Starka större ägare i form av Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital Marknadspotential Tillväxten i bränsleceller drivs i första hand av trenden mot decentraliserad elförsörjning. Allt fler producerar lokalt med alternativa energikällor. Detta i sin tur kräver reserv- eller tilläggskraft för att skapa tillförlitlighet. De nuvarande alternativen är övervägande dieselgeneratorer och gasbrännare. Nackdelarna att de är dyra i drift (på grund av låg verkningsgrad), dyra i underhåll, har störande höga ljudnivåer och en negativ miljöpåverkan. Den oberoende analys- och konsultfirman 4th Energy Wave* rapporterar att antalet levererade bränslecellssystem sedan 2009 närapå fyrdubblats på fem år från dåvarande till enheter, varav de största ökningarna kommit de sista två åren. 4th Energy Wave tror att detta är en större förändring i marknadsmönstret vilket kan förebåda ett genombrott på marknaden. Denna efterfrågeförändring i marknaden är global och något helt annat än den minimala och lokala efterfrågan som vi sett hittills. Analysföretaget menar vidare att de huvudsakliga drivkrafterna bakom en framtida ökning dels kommer ifrån ett ökat krav på tillförlitlighet i strömförsörjningen, dels ifrån ett behov av att säkra sig gentemot hårdare miljölagstiftning. PowerCell har valt att inrikta sig i första hand mot primär kraftgenerering för stationärt bruk och specifikt för mobilnätsbasstationer utan tillgång till stabilt elnät. Inte minst viktigt är att nätägare och systemintegratörer har visat tydligt intresse att ta till sig nya tekniska lösningar. Navigant Research förväntar sig att den globala stationära bränslecellsmarknaden ska växa från USD 1,4 miljarder 2013 till USD 40,0 miljarder år 2022, en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 45,1 %. I mobilteleföretagens samarbetsorganisation GSMAs senaste rapport från juni 2014 (Green Power för Mobile Bi-Annual Report, juni 2014) bedöms antalet telekommaster utanför tillförlitligt elnät att öka med 16 % till 1,2 miljoner över de nästa sex åren. 80 % av ökningen sker i Asien och Afrika, vilka är Power- Cells prioriterade områden. 1,4 MDR USD 40 MDR USD Marknadstillväxten som förutspås inom det stationära området enligt Navigant Research. Källa: Stationary Fuel Cells Will Reach $40 Billion in Annual Revenue by 2022, Navigant Research press release, 10 mars, 2014 * Fuel Cell Annual Review, 2013, September 2014

3 Konkurrensfördelar BRÄNSLECELLER SOM DRIVS MED DIESEL Powercell har i dagsläget den enda fungerade systemlösningen där PEM-bränsleceller drivs av reformergas utvunnen av kommersell diesel. LÄGRE KOSTNADER FÖR DECENTRALISERAD, SMÅSKALIG ELPRODUKTION PowerCells bränsleceller är betydligt energieffektivare än motsvarande mikrokraftverk drivna av diesel eller annat bränsle. FRI FRÅN GIFTIGA UTSLÄPP Powercells produkter genererar inga utsläpp av giftiga avgaser (NOx, CO, SOx, partiklar). Med fossila bränslen blir utsläppen av växthusgasen CO2 hälften eller ännu mindre jämfört med förbränningsmotorer. FLEXIBEL BRÄNSLEANVÄNDNING Powercells bränsleceller kan drivas med ett stort antal reformerade bränslen, såväl bensin, metanol och etanol som naturgas, biogas med flera. TYSTGÅENDE, LÅGA VIBRATIONER OCH LÅG ENERGIFÖRLUST VIA VÄRME Driften sker i det närmaste ljudlöst. Detta skapar möjligheter att använda bränslecellsteknik där dieselkraftverk utesluts på grund av avgaser, oljud och värmeavtryck, t.ex. militärapplikationer. LEGALA KRAV Bolagets produkter uppfyller förväntade framtida hårdare miljökrav. Verksamhet En stor del av PowerCells verksamhet består av produktutveckling. Bolagets Styrelse och ägare bedömer att totalt över 500 Mkr har investerats i PowerCells teknik sedan projektet startade inom Volvokoncernen. Bolagets nuvarande bränslecellsstack, S1 är modulär och levereras i utförande 1-6 kw. Nästa generations bränslecellsstack, S2 kommer att vara mer robust och kostnadseffektiv samt levereras i olika storlekar med en uteffekt på 5-25 kw. Bolaget har tills vidare valt att fokusera kommersialiseringen på de segment för vilka S1 och S2 är lämpliga, det vill säga system med effektbehov mellan 1 och 25 kw. Bolaget utvecklar även tillsammans med ett flertal fordonstillverkare och forskningsinstitut en tredje generationens stack, "S3", som skall klara av de rigorösa fordonskraven och dimensioneras för effektområdet kw. Baserat på dessa produkter och med föreliggande emission bedömer Bolaget att det finns goda möjligheter att skapa en uthållig lönsamhet som bedöms kunna nås under Framtida möjligheter 1mW 1W 1kW 10kW 100kW 1MW Bolaget ser möjligheter att i samarbete med underleverantörer och kunder fortsätta utvecklingen när Mobile Laptop det gäller nya systemtillämpningar devices av typen Power- Pac som elaggregat i mikrokraftverk för produktion av el och värme för hushåll och byggnader, militära tillämpningar samt för mobila applikationer. Exempel på andra områden som Bolaget bedömer intressanta är reservkraftaggregat till större lastbilar (i USA kallade Class 8 sleeper cabs ) och kyl- och frystransporter. Det kommer krävas ytterligare finansiering för att nå dessa marknader. Household mchp Stationary Containers Första marknad för PowerPac Telecom Vehicle APU Material handling Thermo transport Car propulsion Truck propulsion Pow pla Indus PowerPac har utvecklats i egen regi som ett stationärt kraftaggregat. PowerPac kommer under den kommande perioden vidareutvecklas och anpassas för industriell produktion. Affärs- och finansiell plan Nuvarande affärsplan och därtill kopplade finansiella plan baseras på industrialisering och kommersialisering av Bolagets bränslecellsstackar och det stationära elaggregatet PowerPac. Patent Military vehicle Marine Applikationsområden för för PowerCells teknik PowerCells teknik Range extenders Bus propulsion Potentiell framtida Potentiell marknad för bränslecellsstack framtida markn bränslecellstack under ut under utveckling PowerCell äger själv alla sina patent (förutom ett som ägs tillsammans med VW). Bolaget avsätter stora resurser till arbetet med att patentskydda sina produkter. Patentstrategin är internationell och går ut på att bygga upp en stark och konkurrenskraftig patentportfölj för att stärka Bolagets marknadsposition och säkra investeringar i nya produkter, tjänster och teknologier. PowerCells patentportfölj består idag av 54 beviljade patent och 20 patentansökningar uppdelat i 15 patentfamiljer. Samtliga patent har en löptid på 20 år från ansökningsdatumet. Patent är godkända i USA, Kanada, Kina, Japan, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Taiwan. Produkter Bränslecellsstackarna S1 och S2, som täcker ett effektområde från 1-25 kw, har påbörjat, respektive blir under 2015, redo för global kommersialisering, huvudsakligen för att bli inbyggda i kundernas egna produkter så som mikrokraftverk för privata hushåll, reservkraftsaggregat och även militära applikationer. För bränslecellssystemet väntar närmast förberedelser för att möjliggöra industriell produktion av ett stationärt 3 kw elaggregat ( PowerPac ). Det dieseldrivna bränslecellsaggregatet har under 2014 demonstrerats i skarp driftsmiljö tillsammans med Vodafone i Sydafrika och kommer att valideras under 2015 under omfattande provningar. Power- Pac förväntas kunna lanseras andra halvåret Marknadsinriktningen för PowerPac-systemet är initialt elförsörjning av telekommaster i områden med otillförlitliga elnät, som i dagsläget till 90 % består av dieselgeneratorer. Detta är en marknad som enbart i Afrika årligen omfattar 3-5 miljarder kronor. Över en livscykel är PowerPac enligt kalkyler baserade på mastoperatörernas data mer än en tredjedel billigare än dieselaggregaten och dessutom helt utan giftiga utsläpp. FALL 1: PRIMÄR ELKÄLLA FÖR TELEKOMBASSTATIONER OFF-GRID ACKUMULERAD KOSTNAD (K ) 500 H 2 -BRÄNSLECELLSYSTEM DIESELGENERATOR 350 METANOL BRÄNSLECELLSYSTEM 300 DIESELGENERATOR + BATTERIER POWERPAC ÅR

4 VD har ordet Efter tjugo års forskning och utveckling och en halv miljard investerade kronor står PowerCells teknik på tröskeln till serieproduktion. PowerCells resa påbörjades inom Volvokoncernens väggar, liksom Volvo en gång själv påbörjade sin resa med starka band till SKF. Tanken från början har varit att hitta metoder att miljövänligt och kostnadseffektivt skapa el-energi där den behövs och med de bränslen som är kommersiellt tillgängliga. De alternativ som är dominerande idag är i många avseenden omoderna då de utöver den kraftigt negativa miljöpåverkan, både vad gäller utsläpp av avgaser och i form av oväsen, även kommer att bli mycket kostsamma att driva när oljepriset stiger. HÄNVISNING TILL UPPRÄTTAT PROSPEKT Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats. Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I prospektet för PowerCell Sweden AB (publ) finns en beskrivning av de potentiella risker som är förknippade med Bolaget och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas skall dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas. Bränsleceller löser många av dessa problem. Helt fria från utsläpp har de lång driftstid och drivs direkt av bränslet. Problemet har i stället varit att bränslekravet varit vätgas med hög renhetsgrad, en mycket tuff infrastrukturutmaning då utbyggandet av denna är i sin linda och kommer att så förbli under många år framöver. Som exempel kan nämnas att Sverige i skrivande stund endast har ett tankställe för bränslecellsbaserade bilar, baserat i Malmö. PowerCell utgör ett stort klassiskt svenskt industriprojekt som nu står på tröskeln till en fullskalig marknadslansering. Avancerad teknologi som utnyttjar existerande förutsättningar för att skära kostnader och underlätta för tusentals människor och dessutom tjäna den globala miljön. Jag kunde inte vara stoltare och mer hedrad över att tillsammans med mina oerhört kompetenta och engagerade medarbetare få ta PowerCell till First North vid Nasdaq Stockholm och påbörja resan för att bli ännu ett i raden av svenska bolag i världsklass. Vi har potentialen. Självklart är vårt mål att också kunna ge våra aktieägare en bra avkastning på deras insatta kapital. i november 2014 Magnus Henell, VD Prospektet för PowerCell Sweden AB (publ) finns tillgängligt för nedladdning på: samt via SE ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING! POWERCELLS FYRA AKTIEÄGARE ANDEL Volvo Group Venture Capital, en del av Volvokoncernen Finindus, ett belgiskt riskkapitalbolag Midroc New Technology, ett bolag inom Midroc-sfären Fouriertransform, ett svenskt statligt riskkapitalbolag 16,12 % 21,92 % 30,98 % 30,98 % 19 NOV Första teckningsdag 9 DEC Sista teckningsdag NOVEMBER DECEMBER JANUARI 11 DEC Preliminär dag för offentligt tillkännagivande av utfallet i emissionen 19 DEC Preliminär första listningsdag för aktien 14 JAN Preliminär första listningsdag för teckningsoptioner 100 % EMISSIONSVILLKOR Emission av Units i PowerCell Sweden AB (publ) om ca 115 Mkr. En Unit består av en Aktie och en teckningsoption (TO1). Varje Unit erbjuds för 8,60 kr/st. Emissionen är garanterad upp till ca 80 % (ca 92 Mkr) genom dels teckningsförbindelser och dels ett garantikonsortium som arrangerats av G&W Fondkommission. Värderingen på bolaget är ca 199 MSEK före tillkomst av nytt kapital i Bolaget. Bolaget avser att ansöka om listning av både Aktien och TO1 på First North vid Nasdaq Stockholm snarast möjligt efter emissionens genomförande. TECKNINGSTID 19 november 9 december 2014 Aktiens ISIN-kod kommer att vara SE med kortnamnet PCELL. Teckningsoptionens ISIN-kod kommer att vara SE LOCK-UP Bolagets befintliga aktieägare har genom avtal förbundit sig att inte avyttra aktier i Bolaget före den 4 januari 2016 utan skriftligt medgivande från G&W Fondkommission. TECKNINGSOPTIONEN LIKVIDDAG OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 december t.o.m den 31 december 2015 teckna ytterligare en ny aktie för 9,63 kronor/st. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med aktien under dess löptid. 3 dagar efter utsänd avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 11 december. Preliminärt torsdagen den 11 december 2014 PRESENTATIONSTILLFÄLLEN 19 november Avanza Börskväll i Stockholm 24 november Aktiespararnas Stora Aktiedagen i Göteborg 4 december G&W Småbolagsfrukost på Operaterrassen Stockholm Avanza investerarlunch Stockholm 9 december Aktiespararnas Stora aktiekväll i Stockholm

5 Anmälningssedel för teckning av Units bestående av aktier och teckningsoptioner i PowerCell AB (publ) Skickas eller faxas till: Avanza Bank AB Att: Emissionsavdelningen/PoweCell Box 1399 SE STOCKHOLM Besöksadress: Regeringsgatan 103 Tel: /Fax: Mail: Erbjudandet: Anmälningsperiod: 19 november 9 december 2014 Teckningskurs: 8,60 SEK per Unit. Varje Unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Betalning: Enligt instruktion på avräkningsnota, 3 bankdagar efter utsänd avräkningsnota. Anmälningssedeln ska vara Avanza Bank tillhanda senast den 9 december För fullständig information och villkor se Prospektet utgivet av styrelsen i PowerCell AB (publ) i november Anmälan: Jag/vi anmäler mig/oss härmed för teckning/förvärv av st Units i PowerCell AB (publ). Courtage uttas ej. Betalning skall ske mot avräkningsnota som skickas ut till dem som erhåller tilldelning. I det fall undertecknad erhåller tilldelning skall leverans ske till nedanstående VP-konto eller depå. Leverans kan komma att ske vid två olika tillfällen eftersom en Unit består av både en aktie samt en vederlagsfri teckningsoption. Aktier levereras direkt efter att Avanza erhållit full betalning enligt avräkningsnota genom ett aktielån från huvudägarna. Teckningsoptionen levereras efter att Bolagsverket registrerat emissionen, vilket beräknas ske i januari VP-konto Bank/förvaltare Depå Bank/förvaltare OBS! Om du/ni vill teckna aktier via ett konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner (exempelvis ISK, IPS eller Kapitalförsäkring), kontakta Er förvaltare för teckning av dessa Units. Undertecknad är medveten om och medger att: Anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Avanza Bank AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av Units (innefattande teckning av underliggande aktier och teckningsoptioner) enligt villkor i Prospektet utgivet av styrelsen i PowerCell AB (publ) i november Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid E-post Efternamn/Firma Förnamn Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) 1) Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Datum samt Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndarens) Namnförtydligande 1) Om Ni är bosatt utomlands skall Ni även besvara frågorna nedan angående Politiskt utsatt ställning. Politiskt utsatt ställning (Besvaras endast om ni är bosatt utomlands) Är Ni, nära familjemedlem till er alternativt om det finns enskilda ägare vid teckning av juridisk person med en röst- eller ägarandel större än 25 % (både direkt och indirekt ägande räknas) en person i politisk utsatt ställning enligt lag(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? JA 2) NEJ Om ja, vänligen fyll i nedanstående information om personen som innehar/innehaft offentlig position Personnummer Namn (efternamn, tilltalsnamn) Vilken typ av funktion Datum för upphörande (om den upphört) 2) Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande ex Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Avanza Bank AB. Om teckningen avser ett belopp som överstiger EUR och tecknaren inte är bosatt på sin folkbokföringsadress, skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln skall vara giltig. Juridisk person som tecknar för ett belopp som överstiger EUR skall alltid en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling för behörig firmatecknare medfölja anmälningssedeln för att den skall vara giltig. Juridisk person skall även fylla i informationen under avsnittet ÄGARE på omstående sida för att anmälningssedeln skall vara giltig.

6 Viktig information 1. Avanza Bank AB (org. nr ) (Avanza Bank) är ett bankaktiebolag som i enlighet med lagen om bank- och finansieringsrörelse har tillstånd att bedriva bankrörelse, vilket bland annat innefattar rätt att tillhandahålla betaltjänster. Vidare har Avanza Bank tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, samt tillstånd att bedriva pensionssparrörelse enligt lagen om individuellt pensionssparande (IPS). Avanza Bank står under Finansinspektionens tillsyn. Det uppdrag som Avanza Bank erhåller från de som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Avanza Bank att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VPkonton och depåer. Det ev. pris som utgår för det uppdrag som Avanza Bank erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida. 2. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser. 3. Erbjudandet riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsmemorandumet får inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av Units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. 4. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med ett enskilt erbjudande. 5. Utöver vad som angivits ovan samt i informationsmaterialet kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Avanza Bank. 6. Det uppdrag som lämnas till Avanza Bank enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. 7. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande. 8. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Tecknaren kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om tecknaren som behandlats. Undertecknare av anmälningssedel är vidare införstådd med att Avanza Bank, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Avanza Bank skyldig att tillhandahålla Avanza Bank sådana uppgifter. 9. All information rörande Avanza Banks tjänster tillhandahålles på svenska. 10. Avanza Bank ansvarar ej för tekniska fel eller fel i telekommunikationseller posthantering i samband med inlämnande av anmälningssedel. 11. VP-konto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. 12. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. 13. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 14. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte kommer att bli kund hos Avanza Bank. Avanza Bank kommer därmed bland annat inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende er teckning av Units i denna emission. 15. Reklamation mot Avanza Banks utförande av det uppdrag som lämnats till Avanza Bank genom ingivande av anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Avanza Bank gå förlorad. 16. Eventuella klagomål i anledning av Avanza Banks hantering av anmälningssedel som ingivits till Avanza Bank kan skriftligen ställas till Avanza Banks klagomålsansvarig på den adress, det telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln. 17. Om du vill ha råd angående ett klagomålsärende med någon utanför Avanza Bank kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol. 18. Avanza Bank följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Avanza Banks erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. ÄGARE avseende bolag med organisationsnummer: Det finns ingen enskild ägare med en röst- eller ägarandel större än 25% (både direkt och indirekt ägande räknas) Om det finns enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25% (både direkt och indirekt ägande räknas), ange dem nedan. ÄGARE PERSONNR/ORG.NR INNEHAV AV AKTIER % INNEHAV RÖSTER % Om någon av ovanstående delägare är en juridisk person, vänligen ange vem som i sådan delägare har en röst- eller ägarandel större än 25%. ÄGARE PERSONNR/ORG.NR INNEHAV AV AKTIER % INNEHAV RÖSTER %

DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN AKTIESPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY.

DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN AKTIESPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY. DENNA TRYCKSAK MEDFÖLJER SOM BILAGA I TIDNINGEN SPARAREN. ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ CORTUS ENERGY. Inbjudan att teckna aktier i Cortus Energys nyemission 7 april 24 april 2015 Marknadsföringsbroschyr

Läs mer

Inbjudan att köpa preferensaktier i Hancap AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North.

Inbjudan att köpa preferensaktier i Hancap AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North. Inbjudan att köpa preferensaktier i Hancap AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North. Pris: 35,00 SEK Utdelning: 3,50 SEK per år Inlösen: 50,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt

Läs mer

INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015

INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september 2015 DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I VENDATOR AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET. INBJUDAN ATT INVESTERA I VENDATORS FÖRETRÄDESEMISSION 17 augusti - 3 september

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2014 ÅRSREDOVISNING Detta är PowerCell PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsföretag. Bolaget tillverkar miljövänliga elgeneratorer utifrån unik bränslecells- och reformerteknik som

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units

Inbjudan till teckning av Units Inbjudan till teckning av Units I POWERCELL SWEDEN AB (PUBL) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm NOVEMBER 2014 DESIGN WWW.CATINO.SE FONDKOMMISSION DEFINITIONER PowerCell eller Bolaget -

Läs mer

Konfidentiellt. Företagsobligation Health II. Memorandum

Konfidentiellt. Företagsobligation Health II. Memorandum Konfidentiellt Företagsobligation Health II Memorandum Företagsobligation Health II Konfidentiellt 2(6) INFORMATIONEN I DETTA MEMORANDUM ÄR KONFIDENTIELL OCH ENBART ÄGNAD FÖR DEN PERSON TILL VILKET DEN

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibler i

Inbjudan att teckna konvertibler i Inbjudan att teckna konvertibler i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Årlig ränta: 9,05 % Löptid: 2 år Med Värmlands Finans erbjudande kan du tjäna pengar på två sätt:»» Du får en årlig fast hög ränta

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Sivers IMA Holding AB (publ)

Sivers IMA Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) November 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 19 Viktig information Med Sivers IMA eller Bolaget avses Sivers

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Information till dig som är aktieägare i AB Sagax

Information till dig som är aktieägare i AB Sagax Information till dig som är aktieägare i AB Sagax Sagax har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier där du som aktieägare i Sagax har möjlighet att deltaga Erbjudandet i korthet: Teckningskurs:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i LightLab Sweden AB (publ) April 2009

Inbjudan till teckning av aktier i LightLab Sweden AB (publ) April 2009 Inbjudan till teckning av aktier i LightLab Sweden AB (publ) April 2009 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Bakgrund och motiv LightLab är ett forsknings- och utvecklingsbolag som utvecklar och avser kommersialisera

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Sivers IMA Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i. Sivers IMA Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) Februari 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 19 Sivers IMA Holding AB (publ) Föreliggande Memorandum avser

Läs mer

Inbjudan till teckning av svenska depåbevis avseende aktier utgivna av Mycab International national S.A. Januari februari 2012

Inbjudan till teckning av svenska depåbevis avseende aktier utgivna av Mycab International national S.A. Januari februari 2012 Inbjudan till teckning av svenska depåbevis avseende aktier utgivna av Mycab International national S.A. Januari februari 2012 Mycab gör äntligen taxiresan till en modern reseprodukt, tillgänglig via reseindustrins

Läs mer

Miljövänlig energi för framtiden

Miljövänlig energi för framtiden Miljövänlig energi för framtiden Företrädesemission i AB Igrene (publ) Teckningsperiod 18 mars - 9 april 2015 AB Igrene har hittat gas av hög kvalitet på flera ställen runt Siljansringen. Igrenes aktie

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

SVENSK MIKROVÅGSTEKNOLOGI FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS MOBILNÄT

SVENSK MIKROVÅGSTEKNOLOGI FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS MOBILNÄT SVENSK MIKROVÅGSTEKNOLOGI FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS MOBILNÄT Erbjudande om att delta i nyemission och planerad listning på NGM Nordic MTF. Januari 2011 2 SIVERS IMA VIKTIG INFORMATION! I detta memorandum

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta Informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av erbjudandet att

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Detta Emissionsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna aktier i Cortus Energy AB (publ). Erbjudandet

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Företrädesemission 16 31 mars 2015 Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Viktig information Denna information finns endast på svenska.» Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) (556889-7887) är ett

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Januari 2013 Biosensor Applications Sweden AB Solna Strandväg 3 SE-171 54 Solna, Sweden Telefon: +46 (0)8 706 75 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Emission i Cantargia A

Emission i Cantargia A Emission i Cantargia AB inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm Cantargia AB (556791-6019) utvecklar en antikroppsbaserad behandling som attackerar cancerstamceller roten till sjukdomen

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MARS, 2014 VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Karo Bio om högst 165 315 790 aktier som emitteras

Läs mer

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer