Stubo AB Miljöredovisning Miljöredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stubo AB Miljöredovisning 2013. Miljöredovisning 2013 --- 1 ---"

Transkript

1 Miljöredovisning

2 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2013 Stubos miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden ISO och bolaget har varit certifierat sedan Sedan dess har löpande tredjepartsrevisioner utförts och certifikatet förnyats var tredje år. MILJÖPÅVERKAN Stubos verksamhet ger i första hand upphov till miljöpåverkan inom följande nyckelområden: Energi (uppvärmning, varmvattenberedning och el för fastighetsdrift) Vatten och avlopp (förbrukning av rent vatten och utsläpp av spillvatten) Avfall (hushållsavfall och avfall från företagets egen verksamhet) Kemikaliehantering (inköp, användning, förvaring m.m.) Transporter och trädgårdsskötsel (förbrukning av fossila drivmedel m.m.) Inomhusmiljö (buller, fukt, mögel, radon m.m.) Företagets hyresgäster har tillsammans en stor påverkan på miljön genom sitt utnyttjande av lägenheterna och sina olika livsstilar. MILJÖASPEKTER Verksamhetens miljöaspekter (dvs hur vi skulle kunna på verka miljön) finns samlade i ett miljöaspektregister där bedömning och identifiering av de betydande miljöaspekterna har gjorts. Våra betydande miljöaspekter bedöms vara: Förbrukning av el för fastighetsdrift Exponering av radon i våra lägenheter Projekt och entreprenader Miljöaspektsregistret revideras minst en gång årligen

3 POLICY OCH ORGANISATION Stubo har antagit en miljö- och kvalitetspolicy som uttrycker våra ambitioner med lednings-arbetet. Policyn antogs av ledningen och bedöms årligen i samband med ledningens genomgång. MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY: Vi på Stubo AB skall bedriva vår verksamhet så att vi ser till att miljöhänsyn tas och god kvalitet upprätthålls i alla led, från projektering och produktion till förvaltning och rivning. Vi skall i all vår verksamhet bedriva ett ständigt förbättringsarbete, samt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark. Vi skall hushålla med resurser och använda bästa möjliga teknik så att naturtillgångar nyttjas effektivt, samt i första hand välja material som inte skadar människor, djur eller natur. Vi skall i all verksamhet följa gällande lagstiftning och övriga krav som vi berörs av. Vi skall kontinuerligt öka våra medarbetares, leverantörers och kunders miljö- och kvalitets-medvetenhet, inspirera till ett personligt engagemang och därigenom gemensamt skapa förutsättningar för en miljöanpassad förvaltning med god kvalitet. Policyn har kommunicerats till samtliga anställda samt företrädare för ägarna. Den finns även tillgänglig på företagets hemsida. ORGANISATION OCH SAMVERKAN Företagets ledningsgrupp och VD, Rolf Granlöf, har det övergripande ansvaret för miljöarbetet och ledningssystemet. Tommy Borg fungerar som miljöansvarig och ansvarar för det operativa miljöarbetet. Alla medarbetare förväntas emellertid ta sin del av ansvaret för företagets arbete med ledningssystemet. Ledningsgruppen utgörs av VD, ekonomiansvarig, förvaltare, uthyrningsansvarig och verksamhetssamordnare. Samarbete i miljöfrågor sker inom Miljönätverket Sjuhärad där följande företag ingår: Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Fristadbostäder AB, Stubo AB, Vårgårda Bostäder AB och Tranemobostäder AB. Miljönätverket Sjuhärad har byggt upp ett gemensamt integrerat ledningssystem som finns tillgängligt via miljönätverkets hemsida (7miljö.se). Här finns även Stubos egna interna rutiner och hjälpdokument tillgängliga. Miljönätverket har träffats vid flera tillfällen i olika konstellationer. De miljöansvariga i bolagen har regelbundna träffar. Interna revisioner utförs av Miljönätverket Sjuhärads revisionsgrupp. INFORMATION OCH UTBILDNINGAR Under året har flera internutbildningstillfällen ägt rum i form av personalmöten, grund- och vidareutbildning av personal, samt information till styrelsen. Ledningens genomgång har hållits vid ett tillfälle under året ( ). Personalens genomgång hölls

4 MÅL OCH RESULTAT Policyns vision och ledningssystemets krav på ständig förbättring förverkligas genom att företaget ställer upp övergripande och detaljerade mål. Målen är kopplade till de betydande miljöaspekterna. Åtgärder som skall säkerställa att målen nås finns samlade i handlingsplaner med ansvarsfördelning och tidsangivelser. De detaljerade mål som omfattar förbrukningar redovisas i denna miljöredovisning, övriga återfinns i dokumentet Detaljerade mål. MÅL Stubo skall: medverka till minskade förbrukningar (energi och vatten) i alla fastigheter. förbättra inköps- och upphandlingsprocesserna för att bl.a. minska kemiska produkters påverkan på miljön. sköta fastigheter och grönområden på ett sätt som överensstämmer med kretsloppsprincipen och medverka till bevarande av den biologiska mångfalden. förbättra vår interna och externa kommunikation. förbättra inomhusmiljön för våra hyresgäster. öka kvalitets- miljö- och arbetsmiljömedvetenheten genom utbildning, information, samt genom leverantörs- och entreprenörskrav. förbättra bolagets arbetsmiljöarbete. ÅTGÄRDER SOM HAR GENOMFÖRTS UNDER ÅRET Löpande har 71 kyl/frys bytts ut mot nya. Kontinuerligt utbyte av blandare och toaletter till snålspolande. Löpande utbyte till lågenergilampor. Bytt ut oljepanna till elpanna i Villa Skogslyckan. Alla oljeuppvärmning är därmed borttagen! Införandet av nytt fastighetssystem har påbörjats. Utbyte av styr- och reglerutrustning i undercentraler pågår. Byte av värme- och vattenstammar på Hemrydsg 4, samt förberedande arbete för mätning av kall- och varmvatten. Tagit fram och redovisat jämförande statistik över drivmedelsförbrukning per bil. Övergång till miljödiesel för samtliga dieselbilar. Monterat Pax Passad-fläktar med kontinuerlig drift på Vegag 9-19 för bättre inomhusklimat. Ny kulvert på Villav 3 i Marbäck. Under året har olika arbetsgrupper inom miljönätverket arbetat med att revidera existerande styr- och hjälpdokument, samt ta fram nya för de delar som saknats i ledningssystemet

5 AKTUELLT INFÖR NÄSTA ÅR Under 2014 kommer omcertifieringsrevision att genomföras av revisorer från SP Certifiering. Minst två interna revisioner kommer att utföras av Miljönätverket Sjuhärads internrevisionsgrupp. Fortsatt arbete med att ständigt förbättra vårt ledningssystem. Fortsatt utbyte av kyl/frys/sval till nyare, energisnålare modeller. Fortsatta OVK-besiktningar och radonmätningar. Fortsatt utbyte till vattenbesparande armaturer. Fortsatt utbyte till lågenergilampor. Utbyte till ny styr- och reglerutrustning i undercentralerna. Införande av nytt fastighetsdatasystem (Vitec). Ombyggnation av Hemrydsgatan 4 (fönster och balkonger), samt utbyte av värme- och vattenstammar. Fönsterbyten i tomma lägenheter i Timmele. Montera Pax Passad-fläktar för bättre inomhusklimat i Hökerum, Älmestad och Dalum. Fortsatt utbyte av värme- och vattenstammar i beståndet. RESULTAT OCH AVSTÄMNINGAR 1998/1999 och 2004 utgjorde referensår för tidigare mål och redovisas därför. Förbrukningarna vid värme- och varmvattenproduktion är värmeindexkorrigerade. I slutet av redovisningen jämförs resultaten med nyckeltal från SABO, SCB och genomsnittet för Miljönätverket Sjuhärad (föregående år). Vi redovisar inte längre avfall och återvinning eftersom vi har mycket liten möjlighet att påverka detta. Eftersom ett flertal av företagets förbrukningssiffror vägs mot uthyrd yta, redovisas även dessa uppgifter här. För att ge en mer rättvis bild av företagets miljöprestanda under mätperioden redovisas mätetalen för vatten i förhållande till den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder. UTHYRNING Uthyrningsbar yta lägenheter, m² BOA Uthyrningsbar yta lokaler, m² LOA Uthyrningsbar yta totalt, m² BOA+LOA Uthyrningsgrad, % (BOA) 96,7% Uthyrd yta, m² BOA+LOA Uthyrningsbar yta totalt exkl kallhyra, m 2 BOA+LOA Antal lägenheter Antal lokaler 67 Lägenheter med kallhyra (vars förbrukning inte ingår i våra uppgifter) räknas inte med i ytan när det gäller förbrukning för uppvärmning och varmvatten

6 ENERGIFÖRBRUKNING, UPPVÄRMNING OCH VARMVATTEN Id Detaljerat mål Mätetal Resultat DU1-1 Energiförbrukning för uppvärmning och varmvatten skall senast 2020 uppgå till max 130 kwh/m 2. Värmeindexkorrigerad förbrukning i kwh/m 2 (BOA+LOA) 140 kwh/m 2 Under perioden har energiförbrukningen i kwh/m² (värmeindexkorrigerad) minskat med 12% (19 kwh/m 2 ). Den totala faktiska energiförbrukningen har minskat med 691 MWh (6%) jämfört med Den energiindexerade totalförbrukningen har minskat med 812 MWh, dvs drygt 7%. Den faktiska oljeförbrukningen har minskat med 100% (210 m 3 ) jämfört med Jämfört med 1998 har oljeförbrukningen minskat med 964 m 3. Stubo ligger på en förhållandevis hög energiförbrukning och vi har inlett ett flertal åtgärder för att minska vår energiförbrukning. ELFÖRBRUKNING Den totala elförbrukningen har ökat med MWh (66%) under perioden Fastighetselen har under samma period ökat med 31% (548 MWh). Förbrukningen av fastighetsel uttryckt i kwh/m² har ökat med 28% under samma period. Till stor del beror ökningen av den totala elförbrukningen på att vi har installerat fler värmepumpar under de senaste åren. Observera att andelen fastighetsel är schabloniserad

7 VATTENFÖRBRUKNING Den totala vattenförbrukningen har ökat med m 3 eller 14% jämfört med Förbrukningen i liter/m 2 har under samma period ökat med knappt 11% (115 liter/m 2 ). Om man tar hänsyn till uthyrningsgraden har förbrukningen ökat med 106 liter/m 2 (10%). Även om förbrukningen ökat sedan 2009, så har ökningen avstannat och man ser en klar minskning under de två senaste åren. Vi kommer att utreda åtgärder för att minska vattenförbrukningen. KÖLDMEDIER Den totala köldmediemängden (jämfört 2009) har ökat med 37%. Mängden HCFC (R22) har minskat med knappt 19 kg eller 63% sedan Arbetet med att avveckla anläggningar som innehåller HCFC pågår. Användningen av CFC avslutades före med undantag av mindre mängder i äldre kylar och frysar i företagets lägenheter. Observera att lägenheternas köksvitvaror ej ingår i sammanställningen. Anledningen till de senaste årens ökning av köldmedier beror främst på utbytet av oljepannor till värmepumpar i kringorterna

8 TJÄNSTERESOR OCH TRANSPORTER Id Detaljerat mål Mätetal Resultat DU1-2 Utsläppet av fossil koldioxid från varje tjänstebil Andel tjänstebilar som uppnår 55% skall senast 2016 vara högst 220 g/km. målet (mål 100%). Det faktiska antalet körda mil har ökat med knappt mil eller 10% jämfört med Den totala drivmedelsförbrukningen för tjänstebilarna har ökat med 285 liter eller 3% jämfört med Förbrukningen av drivmedel i liter per mil för tjänstebilarna har minskat med 9% under samma period. Utsläpp av fossil koldioxid per körd kilometer har minskat med 25%, mycket beroende på att samtliga dieselbilar nu körs på biodiesel. Bensin-, gas- och dieseldrivna bilar Fossilt CO 2 -utläpp Objekt Bränsleslag liter km liter/mil Totalt, kg g/km Vaktmästeri1 Bensin , ,7 Vaktmästeri2 Diesel , ,4 Vaktmästeri3 Diesel , ,5 Vaktmästeri4 Diesel , ,6 Vaktmästeri5 Diesel , ,4 Vaktmästeri6 Diesel , ,9 Vaktmästeri7 Diesel , ,1 Vaktmästeri8 Diesel , ,6 Vaktmästeri9 Diesel , ,0 Kontoret1 Gas/bensin , ,9 Kontoret2 Gas/bensin , ,2 Totalt, bensin , ,5 Totalt, diesel , , kg CO 2 per m 3 bensin (källa etanol.nu/naturvårdsverket) kg CO 2 per m 3 biodiesel (75% fossil diesel) (källa etanol.nu/naturvårdsverket och OKQ8) I dagsläget klarar sex av totalt elva fordon gränsen på 220 g/km fossil koldioxid, dvs 55%. De bensin- och dieselbilar som används spänner mellan 174 g/km och 433 g/km utsläppt fossil koldioxid (medelvärde 241 g/km). Dessa värden är en bit ifrån vårt målvärde för 2016 (220 g/km)

9 DRIVMEDELSFÖRBRUKNING Den totala mängden förbrukade drivmedel har minskat med liter eller 20% jämfört med Diagrammet till höger redovisar all drivmedelsförbrukning, dvs bilar såväl som traktorer, maskiner och motorredskap. JÄMFÖRELSE OCH ANALYS År Energi (kwh/m 2 ) Fastighetsel (kwh/m 2 ) Vatten (liter/m 2 ) SABO *# SCB/Energimynd. # Miljönätverket # Miljönätverket # Stubo Energiförbrukningarna (ej el) är värmeindexkorrigerade # Förbrukningar (energi & el) omräknade från Atemp till BOA+LOA (faktor 0,85 från Energimyndigheten). * Energi & el från Skåneinitiativet. Vattenförbrukningen är uthyrningsgradsjusterad. Vattenförbrukning från 2011 Som framgår av siffrorna ovan, så ligger Stubo på en ganska hög nivå när det gäller energiförbrukning och fastighetsel, men låga nivåer för vatten

10 Diagrammet visar utsläpp av fossil koldioxid. Uppgifterna för fjärrvärme och el kommer från våra leverantörer, övriga beräknas utifrån omräkningstal (t.ex. drivmedel). Den stora minskningen beror främst på att vi successivt har fasat ut all uppvärmning med olja. Vårt miljöarbete för att minska utsläppen av fossil koldioxid ger resultat! KOLDIOXIDUTSLÄPP RAPPORTERADE AVVIKELSER, TILLBUD MM Andelen rapporterade avvikelser från egen verksamhet har minskat till ca en fjärdedel jämfört med Det löpande arbetet med ledningssystemet och ständiga förbättringar är beroende av denna rapportering Avvikelser, egen verksamhet Avvikelser, revisioner Tillbud Förbättringsförslag Kundklagomål Totalt

11 LAGKRAV OCH EFTERLEVNAD Den lagstiftning som berör företagets verksamhet finns specificerad i nätverkets lagförteckning. Denna uppdateras löpande och en lagbevakningstjänst finns att tillgå. Företagets verksamhet berörs även av lokala, kommunala krav, branschöverenskommelser och regionala krav. Miljöfarlig verksamhet Nedanstående av bolagets fastigheter inhyser aggregat med köldmedier som är kontrollpliktiga. 2 värmepumpar på Solrosens äldreboende i Ulricehamn (totalt 7,5 kg HFC) 2 kompressorer på Södra Kullagatan 3 (totalt 6 kg HCFC) 1 kylanläggning på Sturegatan 6 (4,6 kg HFC) 1 värmepump på Sanatorievägen (4,2 kg HFC) Kemiska produkter Stubo hanterar ett antal olika kemiska produkter, men det rör sig i de flesta fall om begränsade mängder. Undan för undan har vi fasat ut de farligaste kemiska produkterna och ersatt dem med mindre skadliga. Avfall Alla hushåll har tillgång till fastighetsnära återvinningsstationer för källsortering. Stubo har tillstånd för egentransport av farligt avfall som uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet. Transportdokument skrivs och signeras vid alla transporter av farligt avfall, oavsett om transporten utförs i egen regi eller inte. Ulricehamn, Per Östlund Verksamhetssamordnare

12

Bakre raden fr.v: Mattias Severinsson, Eva-Lena Malmlund, Kenneth Axebrink, Martin Stigssson, Bengt Söderlund, Anette Lövqvist och Tommy Czolowski.

Bakre raden fr.v: Mattias Severinsson, Eva-Lena Malmlund, Kenneth Axebrink, Martin Stigssson, Bengt Söderlund, Anette Lövqvist och Tommy Czolowski. FRIBOS personal Bakre raden fr.v: Mattias Severinsson, Eva-Lena Malmlund, Kenneth Axebrink, Martin Stigssson, Bengt Söderlund, Anette Lövqvist och Tommy Czolowski. Främre raden fr.v: Hannu Markkanen, Monica

Läs mer

REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 MILJÖPÅVERKAN

REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 MILJÖPÅVERKAN REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fristadbostäder AB:s (härefter FRIBO) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001:2004

Läs mer

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 INNEHÅLL Miljöansvarig har ordet 3 Miljöarbete 4-6 Arbetsmiljöarbete

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Dnr LD15/00576, LS 2015-06-01 11, LF 2015-06-15--16 16 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2014... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna... 6 Miljömålsarbete...

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE FÖRÄNDRADE METODER FORTSÄTTER TRENDEN MED MINSKADE CO2-UTSLÄPP FÖRVÄRV PÅVERKAR VÅR KLIMATPÅVERKAN

VÅRT MILJÖARBETE FÖRÄNDRADE METODER FORTSÄTTER TRENDEN MED MINSKADE CO2-UTSLÄPP FÖRVÄRV PÅVERKAR VÅR KLIMATPÅVERKAN HÄNT UNDER 2013 Arbetet med bostadsrättsföreningar Miljöföredrag på temat nyheter inom miljöområdet genomfördes på Ordförandekonferensen i mars. Projektledning av flera renoveringsprojekt har genomförts,

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2011... 1 Förvaltningsvisa miljömål... 15

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Bilaga 4 (Energiplanen 2011-13) Energieffektiviseringsstrategi För Alingsås kommuns interna verksamheter Med tillhörande sammanställning av remissvar Sammanfattning Alingsås kommuns energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Antagen av kommunfullmäktige Datum: 2011-06-21 ver.1.4 1 BESLUTSDEL 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Utgångspunkter för Energi- och klimatplanen...3 1.3 Organisation av

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE

MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE MILJÖBOKSLUT 2012 FÖR VERKSAMHETERNA INOM SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I ALERIS DIVISION HEALTHCARE Innehållsförteckning 1

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Beslutsdelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Beslutsdelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Beslutsdelen Köpings kommun Rapporten skriven av: Arbetsgruppen för "klimatplanen", 2013-02-08 Antagen av: Kommunfullmäktige 2013-04-28 Rapporten finns även att

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Energibokslut 2008 Fastighet

Energibokslut 2008 Fastighet Energibokslut 2008 Fastighet Videgårdens förskola och Brunkullans äldreboende, våra två första fastigheter med genomförda energibesparande åtgärdsförslag från energikartläggningarna. Åtgärderna utfördes

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Miljöredovisning JMS Mediasystem AB

Miljöredovisning JMS Mediasystem AB 1 Miljöredovisning JMS Mediasystem AB 2011 Innehåll 3 4 5 6 8 10 12 13 14 17 18 Om företaget Att satsa på miljön är att satsa på livet Miljöpolicy för JMS Mediasystem Vårt verksamhetssystem Miljömål 2011

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013-02-22 20120101-20121231 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/058648 Datum: 2013022 miljöledningsarbetet Arbetsförmedlingen

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Oktober 2011 Energiinventering och rapportförfattare: Rätta vägen på uppdrag av Tyresö kommun

Läs mer

Miljöredovisning 2007

Miljöredovisning 2007 Miljöredovisning 27 S-223 Innehållsförteckning Ordlista 2 VD har ordet 3 Presentation av Milko 4 Flöden i Milko 6 Ekologiska produkter 7 Vision, affärsidé, miljöpolicy 7 Reportage ekologisk produktion

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 DocuPartnerAB Snabbfakta DocuPartnerär ett svenskt företag huvudsakligen verksamt inom försäljning av produkter och tjänster relaterade till utskrift- och dokumenthantering.

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer