Ärende 6 KTN Miljöredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 6 KTN 130422. Miljöredovisning 2013-04-22"

Transkript

1 Miljöredovisning

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid 2 Verksamhetsbeskrivning sid 3 Organisation och ledning sid 5 Kommunikation sid 6 Redovisningsprinciper sid 6 Miljöpolicy och miljömål sid 7 Miljöresultat sid 8 Miljömål och aktiviteter sid 13 Miljöekonomi sid 24 Analys och framåtblick sid 24 2

3 Verksamhetsbeskrivning Skånetrafikens arbetar för att fler ska åka kollektivt och därigenom bidra till en bättre miljö med lägre utsläpp till luft. Resorna ska vara så hållbara ur miljösynpunkt som möjligt. Kollektivtrafiken ska vara ett mer miljöanpassat alternativ än bilen och om fler åker kollektivt är det bättre för miljön än om samma resor utförs med bil. De helt dominerande formerna av miljöpåverkan från Skånetrafikens verksamhet är avgasutsläpp i form av koldioxid, kväveoxider, partiklar mm och buller från bussar och tåg. All el till tågen är dock förnybar el från vattenkraft, vindkraft eller biobränslen. Övrig miljöpåverkan från Skånetrafikens verksamhet är relativt liten i förhållande till trafikverksamheten. Det är miljöpåverkan från trycksaker, tidtabeller mm, och försäljning av biljetter och plastkort samt kontor och tjänstebilar som har identifierats. Skånetrafikens huvudmål är att utsläppen per personkilometer skall vara lägre i kollektivtrafiken än i biltrafiken. Bilarna blir dock bättre och bättre men eftersom många reser ensamma i bilen blir deras utsläpp ändå högre. Bra miljöval märkning finns på pågatågen, Öresundstågen och bussar med reningsgrad EURO IV, V och VI. Miljöledningssystemet Skånetrafiken är miljöcertifierat enligt ISO Miljöledningssystemets delar beslutas enligt följande: Kollektivtrafiknämnden tar beslut om policy och de övergripande miljömålen. Ledningsgruppen tar beslut om de detaljerade miljömålen. Styrgruppen för miljö tar beslut om det löpande miljöarbetet och om olika insatser under året. Målen för miljöarbetet formuleras i övergripande miljömål, som antogs av kollektivtrafiknämnden 2008, samt detaljerade miljömål. De övergripande miljömålen är fossilfri kollektivtrafik, resenär och information samt entreprenörernas medverkan. Beslutet i nämnden för kollektivtrafik om att kollektivtrafiken i Skåne på sikt ska bli fossilfri är ett stort steg i rätt riktning. För stadsbussarna är målet 2015 och tre år senare omfattas även regionbussarna. Alla kollektivfordon ska köras med fossilfria bränslen 2020 är det tänkt. Fossilfri kollektivtrafik är en långsiktig strategi. Miljöfrågorna behandlas i Skånetrafikens ledningsgrupp och i styrgruppen för miljö. I och med Skånetrafikens miljöledningssystem pågår ett arbete med att få miljöfrågorna att genomsyra det dagliga arbetet. Varje vår presenteras en miljöredovisning för föregående år och trafikens utsläpp till miljön redovisas i siffror. På hösten redovisas hittills uppnådda resultat men inte några uppdaterade siffror på utsläppen. Miljöredovisningen är också en del av Region Skånes redovisning. 3

4 Måttuppgift Förvaltning Värde Enhet EnergiförbrukningCO2,Kollektivtrafik Helaregionen ,00 kgco2 EnergiförbrukningCO2,Serviceresor Helaregionen ,00 kgco2 EnergikollektivtrafikenTotalenergiförbrukning Helaregionen ,00 kwh EnergikollektivtrafikenAndelförnybarenergi Helaregionen 83,00% % EnergikollektivtrafikenTotaltkördakm(sträcka) Helaregionen ,00 km EnergikollektivtrafikenTotaltkördapersonkilometer Helaregionen ,00 km EnergikollektivtrafikenTotalmängdbränsle,naturgas Helaregionen ,00 Nm3 EnergikollektivtrafikenTotalmängdbränsle,biogas Helaregionen ,00 Nm3 Energikollektivtrafiken%Andelbiogas Helaregionen 62,70% % EnergikollektivtrafikenCO2perpersonkilometer Helaregionen 12,00 grco2 EnergikollektivtrafikenAndelpersonkilometermed Helaregionen 83,00% % förnybarenergi EnergiserviceresorTotalenergiförbrukning Helaregionen ,00 kwh Energiserviceresor%Förnybarenergi Helaregionen 40,00% % EnergiserviceresorTotaltkördakm(sträcka) Helaregionen ,72 km EnergiserviceresorTotaltkördapersonkilometer Helaregionen ,40 km EnergiserviceresorTotalmängdbränsle,naturgas Helaregionen ,41 Nm3 EnergiserviceresorTotalmängdbränsle,biogas Helaregionen ,41 Nm3 Energiserviceresor%Andelbiogas Helaregionen 40,00% % EnergiserviceresorCO2perpersonkilometer Helaregionen 280,00 grco2 EnergiserviceresorAndelpersonkilometermedförnybar Helaregionen 19,00% % energi EnergiförbrukningkollektivtrafikenochserviceresorEnergi Helaregionen ,00 kwh Emissionerkollektivtrafikenochserviceresor Helaregionen ,00 kgco2 Emissionerkollektivtrafikenochserviceresor Helaregionen ,00 kgnox Emissionerkollektivtrafikenochserviceresor Helaregionen kgstoft Även ett antal andra frågor finns om köldmedia, läkemedel med flera som Skånetrafiken inte rapporterar utan i stället rapporterar utsläpp från trafiken. Ledningens genomgång Ledningens genomgång är en del av miljöledningssystemet och en möjlighet att säkerställa att målen är på väg att uppnås. Vid den fullständiga genomgången av miljöledningssystemet skall följande punkter gås igenom: 4

5 Miljöläget i stort och Skånetrafikens nuvarande miljöprestanda Uppföljning av tidigare beslutade åtgärder vid ledningens genomgång Miljöpolicy Mål Genomgång av avvikelser inom miljöledningssystemet Externa krav från kunder och andra intressenter som kommer till vår kännedom. Vad har förändrats? Externa och interna förändringar i teknik, opinion, marknadsutveckling mm som görs. Hur påverkar de vårt miljöarbete? Senast gjorda externa och interna revisioner Senaste utbildningsprogrammet Förändrade lagkrav och andra krav. Följer vi dessa? Förbättringsförslag Resursbehov för att underhålla ledningssystemet Ledningens genomgång görs enligt rutin 3.2, Rutiner för genomgång av miljöledningssystemet. Organisation och ledning Som en del av Region Skåne rapporterar Skånetrafiken till huvudsakligen miljömål 1 om fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet i miljöprogram för Region Skåne Även när det gäller energisnåla produkter arbetar Skånetrafiken för att minimera energiåtgången. För att minska på kemikalieanvändningen använder Skånetrafiken bisfenolfria papper för kvitton. Det bidrar till Region Skånes miljömål 6 om att kemikalieutsläppen ska minska. Omfattningen på miljöledningssystemet är från huvudkontoret i Hässleholm, kontoren i Lund och Malmö samt ut till kundcenter i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö samt till Serviceresor och beställningscentralen i Helsingborg. Även entreprenörerna omfattas av miljöledningssystemet som en indirekt miljöaspekt och omfattas av de övergripande miljömålen. Skånetrafiken bevakar kontinuerligt gällande lagstiftning och statliga och regionala miljökrav. Någon verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken bedrivs inte. Våra trafikföretag måste givetvis följa gällande lagstiftning. Skånetrafiken följer kraven i lagar på miljöområdet och strävar också efter att klara de utsläppsminskningar som finns i nationella och regionala miljömål. Vi medverkar också i arbetet med att klara de nya miljökvalitetsnormerna för luften i våra tätorter, främst Malmö och Helsingborg. Det är nödvändigt för Skånetrafiken att uppfattas som trovärdig i miljöfrågor. 5

6 Kommunikation Muntlig och skriftlig information har getts vid åtskilliga tillfällen under året. Fossilfri kollektivtrafik och biogas diskuteras ofta nationellt, regionalt och lokalt.. Skriftlig kommunikation sprids vid behov till bland annat kommuner, via tidningsartiklar och insändare som besvaras men också till andra som är intresserade av Skånetrafikens miljöarbete. Skriftlig och muntlig information ges också till studenter och de som arbetar med olika frågor angående kollektivtrafikens positiva påverkan på miljön och som ett medel att komma tillrätta med klimatpåverkan. Rapporter sprids till Länsstyrelsen om kväveoxidhalterna i Helsingborg och Malmö. Skånetrafikens miljöredovisning sprids via externa webben och föredrag. Skånetrafiken har ett miljöledningssystem som leds via miljöstrategen och omfattar hela Skånetrafiken. Spridningen av information sker via avdelningscheferna. Information internt sprids också via introduktion av nyanställda. Miljöhandboken finns på det interna nätet och alla kan läsa och ta del av den. Studiebesök från Stockholm Läns Landstings miljönätverk med drygt 30 personer som lyssnade och diskuterade kollektivtrafik på förmiddagen. Eftermiddagen ägnades åt studiebesök. Redovisningsprinciper Det sker två uppföljningar av miljöarbetet per år genom miljöredovisning till ledningsgruppen och till kollektivtrafiknämnden. Se beskrivning under rubriken verksamhetsbeskrivning. Beräkningar av utsläppsmängder görs i januari varje år. Beräkningsgrunder, avgränsningar och definitioner har arbetats fram och en utveckling pågår för att underlätta inrapportering och att kvalitetssäkra siffrorna. Miljöredovisning i form av siffror har lämnats för verksamheten Skånetrafikens tjänstebilars tankning följs också upp och de tankas huvudsakligen med fordonsgas. Förbrukningen av el för 2012 var 190 GWh för Öresundståg och Pågatåg. Serviceresor har en redovisning över körda km och utsläpp i samma format som trafiken med bussar och tåg. De redovisas separat för att underlätta jämförelsen med tidigare år. För Skånetrafikens bussar och tåg finns utsläppen beräknade sedan 1999 och för Serviceresor sedan Serviceresors tjänstebilar tankas också med gas och följs upp. De är tre i Helsingborg och tre i Hässleholm. Miljöpolicy och miljömål 6

7 Skånetrafikens miljöpolicy visar inriktningen på miljöarbetet och har inte ändrats under året. Miljöpolicy Skånetrafiken skall upprätthålla och utveckla en trafik som ger ökade marknadsandelar och är det mest miljöanpassade persontransportalternativet i Skåne (utöver gång och cykel). Skånetrafiken skall verka för ett bra samspel mellan bebyggelse, transportinfrastruktur och kollektivtrafik, så att trafikarbetet minimeras. Därigenom bidrar Skånetrafiken till en bättre miljö och en långsiktigt hållbar utveckling genom ständig förbättring. En långsiktig vision är att alla fordon successivt ska minska sina utsläpp och drivas med ökande andel förnybar energi. Skånetrafikens miljöarbete skall vara en integrerad del av verksamheten, och utgår från gällande miljölagstiftning och andra tillämpliga krav. Miljöarbetet inriktas på att: Öka resandet och marknadsandelarna Arbeta för Fossilfri kollektivtrafik Ställa lämpliga miljökrav vid upphandling av trafik och andra tjänster samt teknisk utrustning och produkter. Driva en trafik med god beläggning i fordonen, gena körvägar och hög framkomlighet. Miljöanpassa den egna verksamheten. Vidareutbilda våra medarbetare för att säkerställa delaktighet och engagemang i arbetet. Miljöpolicyn har antagits av nämnden för kollektivtrafik

8 Miljöresultat Miljöredovisning 2012 Exklusive Serviceresor: (Exklusive Serviceresor.. forts) Körd sträcka Pågatåg (km) Öresundståg (km) Regionbussar diesel (vkm) Regionbussar naturgas (vkm) Regionbussar biogas (vkm) Stadsbussar diesel (km) Stadsbussar naturgas (km) Stadsbussar biogas (km) Stadsbussar el (km) Totalt körd sträcka (km) ,1% 8

9 El- och bränsleförbrukning Omräknat i GWh Elförbrukning för pågatåg (kwh) ,47 Elförbrukning för Öresundståg (kwh) ,00 Dieselförbrukning för regionbussar (liter) ,40 Naturgasförbrukning för regionbussar (Nm3) ,40 Biogasförbrukning för regionbussar (Nm3) ,04 Dieselförbrukning för stadsbussar (liter) ,18 Naturgasförbrukning för stadsbussar (Nm3) ,94 Biogasförbrukning för stadsbussar (Nm3) ,35 Stadsbussar el (GWh) 0,3 0,42 0,42 Total energiförbrukning (GWh) ,7% Andel förnybar energi (%) 59,1% 68,2% 15,4% Utsläpp i samband med trafik CO2 (ton) ,2% NOx (ton) ,6% PM (ton) 5 3 Resor Pågatåg (st) Öresundståg (st) Öresundståg Bron (st) 0 0 (Ingår nu i Öresundståg) Regionbussar diesel (st) Regionbussar naturgas (st) Regionbussar biogas (st) Stadsbussar diesel (st) Stadsbussar naturgas (st) Stadsbussar biogas (st) Stadsbussar el (st) Total resor (st) ,1% Trafikarbete (personkm) Pågatåg (personkm) Öresundståg (personkm) Öresundståg Bron (personkm) 0 0 (Ingår nu i Öresundståg) Regionbussar diesel (personkm) Regionbussar naturgas (personkm) Regionbussar biogas (personkm) Stadsbussar diesel (personkm) Stadsbussar naturgas (personkm) Stadsbussar biogas (personkm) Stadsbussar el (personkm) Totalt personkilometer ,4% Utsläpp per personkilometer CO2 (gram/personkm) 14,94 12,02-19,5% Nox (gram/personkm) 0,16 0,16 0,1% PM (gram/personkm) 0,0021 0,0015 Andel personkm med förnybar energi 78% 83% 6,3% Antal pkm med förnybar energi ,7% Total Gasförbrukning Natur+Biogas (Nm3) ,6% Mängd biogas (Nm3) ,7% Andel Biogas (%) 54,5% 62,7% 14,9% Energiförbrukning per pkm (kwh/pkm) 0,1893 0,2067 9,2% 9

10 Miljöredovisning 2012 Inklusive Serviceresor: Körd sträcka Pågatåg (km) Öresundståg (km) Regionbussar diesel (vkm) Regionbussar naturgas (vkm) Regionbussar biogas (vkm) Stadsbussar diesel (km) Stadsbussar naturgas (km) Stadsbussar biogas (km) Stadsbussar el (km) Personbil - diesel (km) Personbil - bensin (km) 0 0 Personbil - etanol (km) 0 0 Personbil - naturgas (km) Personbil - biogas (km) Specialfordon - diesel (km) Specialfordon - bensin (km) 0 0 Specialfordon - etanol (km) 0 0 Specialfordon - naturgas (km) 0 0 Specialfordon - biogas (km) 0 0 Totalt körd sträcka (km) ,4% El- och bränsleförbrukning Omräknat i GWh Elförbrukning för pågatåg (kwh) ,47 Elförbrukning för Öresundståg (kwh) ,00 Dieselförbrukning för regionbussar (liter) ,40 Naturgasförbrukning för regionbussar (Nm 3 ) ,40 Biogasförbrukning för regionbussar (Nm 3 ) ,04 Dieselförbrukning för stadsbussar (liter) ,18 Naturgasförbrukning för stadsbussar (Nm 3 ) ,94 Biogasförbrukning för stadsbussar (Nm 3 ) ,35 Stadsbussar el (GWh) 0,3 0,3 0,30 Personbil - diesel (liter) ,5876 3,9 Personbil - bensin (liter) Personbil - etanol (liter) Personbil - naturgas (Nm3) ,47 Personbil - biogas (Nm3) ,6 Specialfordon - diesel (liter) ,8 Specialfordon - bensin (liter) Specialfordon - etanol (liter) Specialfordon - naturgas (Nm3) Specialfordon - biogas (Nm3) Total energiförbrukning (GWh) ,0% Andel förnyelsebar energi (%) 55,5% 64,7% 16,6% Utsläpp i samband med trafik CO 2 (ton) ,2% NOx (ton) ,6% 10

11 Resor Pågatåg (st) Öresundståg (st) Öresundståg Bron (st) 0 0 (Ingår nu i Öresundståg) Regionbussar diesel (st) Regionbussar naturgas (st) Regionbussar biogas (st) Stadsbussar diesel (st) Stadsbussar naturgas (st) Stadsbussar biogas (st) Stadsbussar el (st) Total resor (st) ,1% Trafikarbete (personkm) Pågatåg (personkm) Öresundståg (personkm) Öresundståg Bron (personkm) 0 0 (Ingår nu i Öresundståg) Regionbussar diesel (personkm) Regionbussar naturgas (personkm) Regionbussar biogas (personkm) Stadsbussar diesel (personkm) Stadsbussar naturgas (personkm) Stadsbussar biogas (personkm) Stadsbussar el (personkm) Personbil - diesel (pkm) Personbil - bensin (pkm) 0 0 Personbil - etanol (pkm) 0 0 Personbil - naturgas (pkm) Personbil - biogas (pkm) Specialfordon - diesel (pkm) Specialfordon - bensin (pkm) 0 0 Specialfordon - etanol (pkm) 0 0 Specialfordon - naturgas (pkm) 0 0 Specialfordon - biogas (pkm) 0 0 Totalt personkilometer ,4% Utsläpp per personkilometer CO 2 (gram/personkm) 17,88 14,57-18,5% Nox (gram/personkm) 0,16 0,16 0,1% Andel personkm med förnybar energi 77% 82% 6,3% Antal pkm med förnybar energi ,7% Total Gasförbrukning Natur+Biogas (Nm 3 ) ,8% Mängd biogas (Nm3) ,8% Andel Biogas (%) 50,8% 61,0% 20,0% Energiförbrukning per pkm (kwh/pkm) 0,2013 0,2204 9,5% 11

12 Miljöredovisning Exklusive Serviceresor 2012 Nyckeltal: Ändring (%) Totalt körd sträcka (km) ,1% Total energiförbrukning (GWh) ,7% Andel förnybar energi (%) 59,1% 68,2% 15,4% Utsläpp i samband med trafik CO2 (ton) ,2% NOx (ton) ,6% PM (ton) ,2% Total resor (st) ,1% Totalt personkilometer ,4% Utsläpp per personkilometer CO2 (gram/personkm) 14,94 12,02-19,5% Nox (gram/personkm) 0,16 0,16 0,1% PM (gram/personkm) 0,0021 0, ,5% Andel personkm med förnybar energi 78% 83% 6,3% Antal pkm med förnybar energi ,7% Total Gasförbrukning Natur+Biogas (Nm3) ,6% Mängd biogas (Nm3) ,7% Andel Biogas (%) 54,5% 62,7% 14,9% Energiförbrukning per pkm (kwh/pkm) 0,1893 0,2067 9,2% I princip samtliga nyckeltal pekar i rätt riktning här kommer ett sammandrag: Antal personkilometer har ökat med 0,4 % mellan 2011 och 2012 Antal vagnkilometer har ökat med 3,1 % mellan 2011 och 2012 Koldioxidutsläppen har samtidigt totalt minskat med 19,5 % mellan 2011 och 2012 Utsläpp av NOx är konstant Andelen persontrafik med förnybar energi har ökat Biogasanvändningen har ökat PM = partiklar (totalt och per pkm) har minskat 12

13 Miljöredovisning Inklusive Serviceresor 2012 Nyckeltal: Ändring (%) Totalt körd sträcka (km) ,4% Total energiförbrukning (GWh) ,0% Andel förnyelsebar energi (%) 55,5% 64,7% 16,6% Utsläpp i samband med trafik CO2 (ton) ,2% NOx (ton) ,6% Total resor (st) ,1% Totalt personkilometer ,4% Utsläpp per personkilometer CO2 (gram/personkm) 17,88 14,57-18,5% Nox (gram/personkm) 0,16 0,16 0,1% Andel personkm med förnybar energi 77% 82% 6,3% Antal pkm med förnybar energi ,7% Total Gasförbrukning Natur+Biogas (Nm3) ,8% Mängd biogas (Nm3) ,8% Andel Biogas (%) 50,8% 61,0% 20,0% Energiförbrukning per pkm (kwh/pkm) 0,2013 0,2204 9,5% Miljömål och aktiviteter Övergripande miljömål Skånetrafiken: Fossilfri kollektivtrafik För att nå miljömålet Fossilfri kollektivtrafik pågår flertalet aktiviteter. Aktiviteterna som pågår kan, tillsammans med Region Skånes ambition att vara fossilfria 2020, göra att produktion och användning av biogas ökar. Det är viktigt att Skånetrafiken fortsätter att driva utvecklingen av ökad produktion av biogas genom att visa på behovet av gas. Miljöfrågorna beaktas vid alla trafikupphandlingar genom att miljökraven finns med i förfrågningsunderlag och avtal. Krav på teknisk utveckling av fordon, motorer och bränsle i en för miljön positiv riktning sker främst i våra upphandlingar och återfinns i vår miljöpolicy. Där står bland annat att en långsiktig vision är att alla fordon successivt ska minska sina utsläpp och drivas av en ökande andel förnybar energi. Riktlinjer och branschgemensamma krav finns. Arbetet med att fråga efter gasfordon i upphandlingen har gett resultat. Antalet regionbussar som drivs med gas ökar. Stadsbussarna är sedan årsskiftet 2011 och 2012 gasbussar. 13

14 Ängelholm har fått tankställe för gas och nya bussar. En omflyttning av gasbussar har gjorts och Ystad har fått två stadsbussar med gas ytterligare. Målåren 2015, 2018 och 2020 har hittills uppnåtts enligt följande. Uppdaterad GIS-karta över regionbusslinjer som drivs med gas. De blå punkterna är depåer och de har gas enligt följande. Lund Malmö Lund Ja Lund Öster Ja Lund Sjöbo Nej Trelleborg Arriva Söderslätt Blandat/Nej Veolia Ja Anderslöv och anropsstyrt Nej Landskrona Ja Ystad 1 blandat och resten Nej Eslöv Ja Helsingborg Ja Hässleholm Ja/Nej Kristianstad 4 blandat och 1 nej Ja Ängelholm Nordväst Nej/blandat Ängelholm/Klippan Ja/blandat 14

15 Malmö Stadsbuss och största förbrukaren av gas. Använder följande mängder bränsle Stadsbussardiesel Stadsbussarnaturgas Stadsbussarbiogas Rötningsanläggning för framställning av biogas byggs på Jordberga. Anläggningen kommer att producera 110 GWh biogas. Utsläppen av koldioxid kan minska med ton per år. Sysavs styrelse har fattat beslut om att bygga en biogasanläggning i Malmö. Kapaciteten kommer att bli ton varav cirka hälften kommer från matavfall. Resten av avfallet som ska användas i anläggningen väntas komma från livsmedelsavfall och gödsel. Anläggningen väntas stå färdig Den planerade Dalbyanläggningen ska ge 60 GWh, som ska matas in på Lunds Energis befintliga naturgasnät. Tillståndsansökan är lämnad och produktionen väntas starta Med Serviceresors fordons behov av biogas genom de upphandlingar som görs, ökar behovet av biogas på mindre orter. Fler aktörer som använder fordonsgas behövs för att kunna hitta lösningar som är ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Serviceresor har behov av biogas på fler platser än depåerna och i mindre mängd. Utbyggnad av tankstationer är angeläget och ingår i det arbete som Skånetrafiken deltar i. Utpekade platser med behov av tankning för personbil är Tomelilla och Simrishamn. Trafikarbete (personkm) Personbil - diesel (pkm) Personbil - naturgas (pkm) Personbil - biogas (pkm) Specialfordon - diesel (pkm) Totalt personkilometer Utsläpp per personkilometer CO2 (gram/personkm) 281 Nox (gram/personkm) 0,35 Andel personkm med förnybar energi 19 % Antal pkm med förnybar energi Total Gasförbrukning Natur+Biogas (Nm3) Mängd biogas (Nm3) Andel Biogas (%) 39,8% Energiförbrukning per pkm (kwh/pkm) 1,66 el gas Miljönyttan är stor i hela Skåne och ett inhemskt, förnybart bränsle som har en stabil prisbild kan gynna kollektivtrafiken men har också stora värden för havsmiljö och minskning av 15

16 kväveläckage. Biogasen släpper inte ut mer koldioxid än vad råvarorna som biogasen gjorts av har tagit upp. Gödselbaserad biogas bidrar till den största minskningen av utsläpp. Ersättandet av handelsgödsel i jordbruket bidrar till ytterligare minskning. Skånetrafiken deltar i flera projekt som handlar om biogas i Skåne. Skånetrafiken deltar i följande grupper och bidrar med underlag för behov av gas. Styrgrupp för utveckling av Region Skånes klimatstrategi, styrgrupp för Biogas Syd, arbetsgruppsmöten kring insatsområden i färdplan för Biogas och referensgrupp för biogasdoktoranden på Campus Helsingborg, Lunds universitet. Klimatsamverkan Skåne har en åtgärdsplan där Skånetrafiken deltar i en arbetsgrupp och projekt. Skåne är också pilotlän för biogas Färdplan för biogas i Skåne Beviljade ansökningar till Region Skånes utvecklingsmedel. Nätstudie för ökad biogasproduktion och distribution i sydöstra Skåne. BioMil AB leder projektet och arbete görs även i Infrastrukturgruppen i Färdplanen för biogas i Skåne. Studien har beviljats kr. Syftet med nätstudien är att ta fram ett koncept för nätuppbyggnad och affärsmodell för gasnät från Österlen till Öresund. Den ska visa ledningsdragningen och hur detta kan driva biogasutbyggnaden i sydöstra Skåne. Fossilfri fordonsflotta, det nationella målet 2050 Skånetrafikens miljöstrateg deltar i en referensgrupp till fossilfri fordonsflotta som Energigas Sverige har startat. De huvudområden som identifierades för inspel till utredningen för fossiloberoende fordonsflotta är följande: Biogaspotential Energimyndighetens potential för biogas används generellt och denna stämmer inte överens med branschens uppfattning om mängder. Potentialen från jordbruket och förgasningen skiljer sig mest åt. En ny studie är på gång där potentialen kopplas till kostnaden och den samhällsekonomiska nyttan. Underlag som redan har tagits fram ska användas. Kostnader för produktion och distribution av fordonsgas tas fram inom ett projekt med Svenskt gastekniskt centrum, SGC, och Energigas Sverige. Samhällsekonomiska nyttor och kostnader Miljö och hälsa. Infrastruktur Det diskuteras att naturgasen är en inlåsning i fossilt beroende. Detta och andra inlåsningseffekter behöver arbetas om. T.ex. har naturgasnätet fungerat i Skåne som transportör av stora mängder biogas. Fordonsutveckling 16

17 Nya fordonstyper med gasdrift och t.ex. låggolv behöver tas fram. Skåneexpressen är ett annat exempel. En sammanställning av gashybridsatsningar i olika delar av världen tas fram av Energigas Sverige. Styrmedel Fortsatt energiskattebefrielse för biogas. Lägre energiskatt för naturgas än för oljeprodukter. Metanreduceringsstödet. Den åtstramade Miljöbilsdefinitionen som gäller från och med Fortsatt incitament för tjänstebilar. En förmånsreduktion som är kopplad till miljöbilsdefinitionen för att uppnå teknikneutralitet. Energigas Sveriges Klimatbonus arbetas in i utredningen som ett förslag till stimulans. Klimatcertifikat, feed-in tariff och kvotplikt är andra styrmedel som diskuteras. Användarperspektivet Var gör gasen mest nytta? Material till den nationella utredningen lämnas under Utredningen var tänkt att presentera resultat under Utredningens sakkunniggrupp för fossiloberoende fordonsflotta, FFF, träffas under våren och arbetet kan följas på nedanstående adress. Länsstyrelsen Länsstyrelsens miljömålsarbete för de nationella miljömålen. Bland annat följs nivåerna av kväveoxider i Malmö och Helsingborg. Skånetrafikens bussdepåer har lagts in kan ingå som ett lager i GIS-verktyget. Verktyget ska kunna användas av kommuner med flera för att kunna planera för biogasanläggningar. Nytt GIS-verktyg avslöjar Skånes biogaspotential Publicerad 29 juni

18 Det nya GIS-verktyget lanserades sommaren 2012 och har utvecklats inom projektet Biogassys, Biogas Syd och Länsstyrelsen. Potentialen för skånsk biogas framträder tydligt och varannan skånsk privatbil skulle kunna drivas med biogas. Verktyget kan användas för strategisk biogasplanering på kommunal nivå. Restprodukterna som kartlagts är avloppsslam, matavfall, industriavfall, gödsel och odlingsrester som halm och potatisblast. Totalt blir det 3 TWh vilket är en tiodubbling av den produktion som sker idag GIS-verktyget finns på Länsstyrelsens hemsida. Klimatsamverkan Skåne Den så kallade Monoliten som har en skärm där förbipasserande kan trycka och svara på frågor om sitt beteende när det gäller resvanor. Det går också att få tips på förbättringar att göra som har positiv inverkan på klimatet. Monoliten har tagits fram som ett projekt inom Klimatsamverkan Skånes transportgrupp. I samma grupp har också en rapport tagits fram som visar på bland annat potentialen för fossilfria drivmedel i Skåne. Sweco har fått i uppdrag att utifrån befintliga rapporter skapa en helhetssyn över potential och incitament för införandet av fossilfria drivmedel i Skåne. Rapporten kan fungera på både nationell, regional och lokal nivå. Det som behövs är bland 18

19 annat ökat och fortsatt stöd för biogasproduktion och konsumtion, FOU för ny teknik, ökad stöd för utveckling av kollektivtrafik och system för bra och dåligt alternativ. Transporterna i framtiden tros öka väsentligt. Det tre delar som rapporten har undersökt och knutit samman är systemgränser (substrat/råvaror), fordonstyper och fordonsutveckling (worst case/konservativ). Potentialen för produktionen av förnybara drivmedel är 6 TWh. Trots avgränsningsproblematik visar rapporten vikten av att ett helhetstänk är nödvändigt. Fortsatt samarbete och stöd för ny produktion är viktigt. Citat ur SWECO rapport framtagen i Klimatsamverkan Skåne Skånetrafikens strategi, att öka antalet bussar som drivs av biogas varje år, bedöms efter resultaten i denna rapport som en bra och möjlig strategi. Bedömd potential av biogas överstiger uppskattat drivmedelsbehov för Skånetrafikens bussar med marginal. Enligt Skånetrafikens prognos behövs ca 430 GWh biogas till 2020 och ca 700 GWh biogas till I båda fallen understiger efterfrågan bedömd potential för biogas. 19

20 Rapporten i sin helhet finns på ovanstående adress. Skånetrafikens behov av energi kommer enligt denna rapport inte att använda allt som är möjligt att producera. 20

21 Koldioxidbesparingen ger följande lättnader i utsläpp av koldioxid och kväveoxider. Skånetrafikens CO2 Utsläpp (g/pkm) CO2 (g/pkm) Årtal Skånetrafikens koldioxidutsläpp minskar varje år tack vare byte till större andel biogas. Kväveoxiderna visar också på nedåtgående utsläpp men inte lika mycket. Från 2011 finns siffror om utsläppen av partiklar i huvudsak genererat av dieselbussarna. Skånetrafikens NOx Utsläpp (g/pkm) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 NOx Årtal Skånetrafikens utsläpp av kväveoxider, NOX, minskar för varje år också tack vare att drivmedlet är naturgas och biogas. 21

22 Projekt med Svenskt Gastekniskt centrum, SGC Skånetrafiken deltar i två projekt angående att undersöka utsläpp från gasmotorer. Mer information kommer om projektens resultat. Det som heter Test of unregulated emissions in heavy duty gas vehicles kommer att lämna en rapport våren Det andra projektet håller på att starta. Det gäller projekt som handlar om metod för att säkerställa testmetoder för förnybar CNG. En utrustning för att mäta ska tas fram för att kunna följa renheten och energiinnehållet i CNG. Olja som smutsat ner gasen samt vatteninnehåll ska också mätas. Övergripande miljömål: Entreprenörernas medverkan Tillsammans med trafikföreetagen diskuterar vi miljöarbetet och försöker förbättra. Energileverantörerna deltar i grupper och vi diskuterar hur vi kan öka biogasproduktionen. Skånetrafikens behov av biogas till 2030 med 5 % resandeökning Skånetrafikens biogasbehov har förlängts till 2030 i enlighet med de år som projektet Klimatsamverkan Skåne omfattar. Bilden nedan visar Skånetrafikens behov av gas till 2030 med 5 % resandeökning. Biogasbehov*** , 2015, 2018, 2020 & 2030 Årtal 2012 Biogas Biogas Biogas Biogas Biogas 2030 (Nm 3 ) (Nm 3 ) (Nm 3 ) (Nm 3 ) (Nm 3 ) Regionbussar diesel (vkm) Regionbussar naturgas (vkm) Regionbussar biogas (vkm) Stadsbussar diesel (vkm) Stadsbussar naturgas (vkm) Stadsbussar biogas (vkm) Personbil - biogas (vkm) Specialfordon - biogas (vkm) Summa körd sträcka (vkm) Summa volym biogas (Nm 3 ) ***) Förutsättningar för beräkninge* Körd sträcka med alla fordo r 5 % /år * Vid ovanstående årtal antar vi att all körning sker med biogas * Därvid flyttas körsträcka från diesel över till biogasbuss Övergripande miljömål: Resenär och information Licens för Bra Miljöval, , har Skånetrafiken fått för pågatågen och den har utökats för att gälla även Öresundståg och bussar med hög reningsgrad under Naturskyddsföreningens märkning kan användas i större utsträckning än tidigare. Skånetrafiken har märkt bussar med hög reningsgrad, EURO IV, V, VI med Bra Miljöval dekaler. Dessa fordon är gasdrivna och kan med sina låga utsläpp av koldioxid, kväveoxid och partiklar klara 22

23 kraven. Den 7 juni 2011 lanserades de nya kriterierna för Bra Miljöval persontransporter. De nya kriterierna förändras från att ställa krav på andel icke förnybar energi till att ställa krav på energieffektivitetet för all energi som används i transporterna. Kraven på miljöfarliga utsläpp skärps och krav ställs på utsläpp av koldioxidekvivalenter för hela livscykeln. Licenstagaren måste ha en ökad kännedom om drivmedlets ursprung och spårbarhet. Det finns också en fond som pengar kan sökas ur för att ytterligare minska persontransporters påverkan på miljön. Utbyte av kemikalier För att skydda både kunder och anställda använder Skånetrafiken bisfenolfria kassakvitton. Ämnet har visat sig vara hormonsstörande och bör inte användas. Information till kunder Miljöfrågan har fortsatt att belysas i texter i tidningen METRO. Skånetrafikens reseplanerare Skånetrafikens reseplanerare visar flertalet resor med grön pil. Buller Omkring svenskar utsätts för vägtrafikbuller som överstiger 55 dba utomhus vid bostaden, visar en undersökning för 2006 som levererades till Naturvårdsverket i slutet av Nästa kartläggning påbörjas 2013 och förväntas klar Gasbussar har en nivå på 77 dba. Buller och ljud ingår i med preciseringar i fem av de nationella miljökvalitetsmålen. 23

24 Preciseringar ska förtydliga målen och vad de innebär och användas vid uppföljning. God bebyggd miljö, Storslagen fjällmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Myllrande våtmarker. Miljöekonomi För miljön regionalt betyder användningen av biogas förbättringar i form av minskade utsläpp och lägre buller. Avgaserna innehåller inte lika många föroreningar som vid bensin- och dieseldrift. Emissionerna av kolmonoxid, kolväten, svavelföreningar och kväveoxider är lägre än vid bensin- och dieseldrift. Skånetrafikens miljömål är som tidigare påpekats att trafiken ska bedrivas med 100 % fossilfritt år Detta innebär i dagsläget att färre drivmedelsalternativ finns till förfogande än om målet är att bli 90 % fossilfria. Denna skillnad innebär att bränslen som RME är otänkbara med Skånetrafikens målsättning. I dagsläget är gas det alternativet som uppfyller kraven för fossilfritt. Naturskyddsföreningens krav på alternativa bränslen har använts som utgångspunkt. Även märkningen Bra Miljöval är, när det gäller bussarna, beroende av att biogasens låga utsläpp finns med i den beräkning över Skånetrafikens totala utsläpp som görs för att uppfylla kraven för märkningen Klimp Skånetrafiken har fått klimatinvesteringspengar, KLIMP, från Naturvårdsverket för att täcka en del av merkostnaden för de nya gasbussarna. I år, 2012, har den andra och sista omgången av KLIMP avslutas. Naturskyddsföreningen har godkänt de rapporter som har skickats in och revisorns kontroll av lämnade uppgifter har också godkänts. Beloppet kronor har betalats ut till Skånetrafiken. Analys och framåtblick Miljörevisioner i miljöledningssystemet kommer att genomföras i slutet av Skånetrafiken har använt SP Science partner som certifieringsorgan för den externa revisionen. Skånetrafiken räknar med ett fortsatt ökat resande och ökade marknadsandelar. Fortsatt arbete behövs för att en ökning av biogasanvändningen ska ske och mycket arbete pågår. Miljözoner och dess efterlevnad kan vara ett sätt att understryka behovet av fortsatt användning av gasfordon i städerna för att minska skadliga utsläpp till luften. Den betydande miljöpåverkan som övervakas är: Utsläpp till luft i form av koldioxid och kväveoxid. Energiförbrukningen genom Skånetrafikens trafikarbete 24

25 Användningen av råvaror och resurser samt fossila bränslen i fordon Reducering av koldioxid till följd av transportarbetet Samhällsnyttan Fossilfri kollektivtrafik, andelen förnybara bränslen Omvärldsbevakning Alla beslutsfattare bör sträva mot transportsystem som ger förutsättningar för att minska klimatpåverkan säger Catharina Elmsäter-Svärd. Uttalandet finns i en annonsbilaga till Dagens Industri, tisdagen den 5 februari, I samma artikel står det att utsläppen från vägtrafiken inte har ökat i samma takt som trafiken. Från 2006 till 2011 har koldioxidutsläppen minskat genom fordonsteknisk utveckling och ökad andel biodrivmedel. I 2012 års ranking flyttas Sverige ner från första till fjärde plats som främsta klimatnation i OECDs rapport. I en undersökning som görs vart femte år av International Energy Agency, IEA, granskas energipolitiken i varje land. IEA, International Energy Agency, är en energiorganisation som OECD-länderna bildat. Sverige får högt betyg för sin energipolitik är en rubrik i Dagens Industri den 5 februari, 2013, på debattsidan. Energipolitiken håller på att nå koldioxidmålet och Sverige har fått effektivare energianvändning. Målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 bör följas av en handlingsplan för hur målet ska nås på ett kostnadseffektivt sätt, säger Anna-Karin Hatt, it- och energiminister i debattartikeln. När det gäller biogas kan EU besluta om att endast 5 % odlad gröda kan ingå i förnybara drivmedel. Detta påverkar i mindre omfattning biogas men har stor påverkan på RME, rapsmetylester. Synpunkter på tomgångskörning dyker upp då och då och bör kommuniceras med alla trafikoperatörer. Sammanfattning trafiksäkerhet, miljö och vägslitage Utifrån ovan gjorda antaganden och övrig indata värderas Skånetrafikens samhällsnytta i form av minskade trafikolyckor, förbättrad luftmiljö och minskat vägslitage enligt tabellen. Miljoner kronor år 2011 Trafikslag Trafiksäkerhet Miljö Vägslitage Tåg Regionbuss Stadsbuss Skånetrafiken totalt Tack vare Skånetrafiken har alltså återigen samhället tjänat en dryg miljard kronor år 2011, jämfört med om resenärerna skulle ha använt bil, cyklat eller gått för att nå sina resmål. Det bör påpekas att beräkningarna och beräkningsmetoden bygger på många antaganden. Det är också värt att notera att vi har antagit att alla resor skulle ha utförts även om det inte fanns någon kollektivtrafik. Det är mer sannolikt att en del av resorna inte skulle ha gjorts, det vill säga en del hade stannat hemma eller rest till andra resmål. För att värdera effekten av att invånarna har 25

26 möjlighet att resa mellan orter i olika kommuner o.s.v. brukar man prata om regionförstoringseffekter. Dessa effekter är än så länge svåra att värdera. Att miljönyttan inte blir lika stor som föregående år beror på de indata som används i beräkningarna. I dessa beräkningar har för biltrafiken använts emissionsfaktorer från Handbok för vägtrafikens luftföroreningar (Trafikverkets hemsida) för Nyare emissionsfaktorer har ansetts viktiga och har använts. Nya riktlinjer för hur de olika utsläppen ska värderas (ASEK 5, Trafikverket, 2012) finns för kväveoxider, kolväten och koldioxid som värderas lägre än föregående år. Däremot värderas partiklar högre. En annan förändring i indata är förändring av bilars utsläpp i gram/km. Dessa data hämtas från Handbok för vägtrafikens luftföroreningar (Trafikverket, 2011). För en genomsnittlig bil har utsläpp av ett par ämnen ökat, medan utsläppen minskat för ett par andra och det ger en skillnad i resultatet. Det finns samhällseffekter som inte har kvantifierats och värderats i dessa beräkningar. Exempel är trängsel, buller, ytanvändning, arbetsmarknadseffekter och hälsoeffekter. För några av dessa finns numera beräkningsmetoder, som inte fanns för några år sedan. Även för trafiksäkerhet, miljö och slitage finns andra sätt att beräkna de samhällsekonomiska effekterna, än de som använts i denna rapport. Uppföljning av tidigare beslutade åtgärder vid ledningens genomgång Inga nya tidigare beslutade åtgärder vid ledningens genomgång finns. Genomgång av avvikelser inom miljöledningssystemet samt senaste interna revisionen Avvikelserna 2012 var mindre. De var ett organisationsschema som inte var ersatt med den nya organisation som skulle träda i kraft men som inte hade beskrivits ännu. Den andra var att beslut angående kommunikation av betydande miljöaspekt måste enligt ISO standarden fattas. Den tredje var att rutin ska uppdateras med att en utvärdering av legala och andra krav följs. Ny extern revision genomförs i slutet av 2013 för att kunna få ett nytt certifikat avseende ISO Externa krav från kunder och andra intressenter. Vad har förändrats? De externa kraven från kunder och andra intressenter har beaktats. Önskemål om beräkningar avseende Skånetrafikens gasdrift efterfrågas allt mer. Externa och interna förändringar i teknik, opinion, marknadsutveckling mm. Hur påverkar de vårt miljöarbete? 26

27 Intresset för kollektivtrafikresor ökar och många företag är intresserade av ett hållbart resande. Antal bussar och serviceresefordons behov av tankning har visats för att ingå som underlag för planerad produktion av biogas. Senaste utbildningsprogrammet Introduktioner för nyanställda samt enskilda introduktioner hålls regelbundet. Ny miljöutbildning ska planeras in. Förändrade lagkrav och andra krav. Följer vi dessa? Uppdatering av lagkrav har gjorts och dessa följs. En genomgång av varje separat lagkrav görs av miljöstrategen inför nästa revision. Förbättringsförslag Mail till miljöstrategen samt kontakt under pågående daglig verksamhet ger förbättringsförslag. Dessa förslag sammanställs efter förra miljörevisionen i dokument hos miljöstrategen. Förbättringsförslag diskuteras ofta. Pappersmuggar i köket, är det nödvändigt? Tidtabellsutskick ger det fler resenärer? Miljönyttan kommer att försöka beräknas. Återvinna sommarkort Resursbehov för att underhålla ledningssystemet Resursbehovet för att underhålla ledningssystemet anses tillräckliga. Hör gärna av er om ni har frågor till: Kristina Christensson Miljöstrateg

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson Klimp för biogas -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp biogas, miljö och kretslopp Vad är Klimp? Klimatinvesteringsprogrammet 2003-2012 Fokus på att reducera utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma?

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Håkan Sköldberg, Profu 2015 05 13 Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi och

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 4 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till?

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Per Kågeson Almedalen 2014 Hur långt kan man hinna till 2030? 2013 var vägtrafikens utsläpp tillbaka på 1990 års nivå och låg ca 10 % under 2007 års toppnivå

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället. Anna Grauers, E.ON Gas Sverige AB 14 maj 2013

Tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället. Anna Grauers, E.ON Gas Sverige AB 14 maj 2013 Tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället Anna Grauers, E.ON Gas Sverige AB 14 maj 2013 Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 72 000 medarbetare som genererade

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. 2002 Hållbar utveckling i Kalmar län 2003 Hållbarhet in i RUPen Första regionala miljömål (lst) 2004 Första läns KLIMP (2004, 2005,2006, 2007,

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 4 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Leveransavtal med Stockholm Gas AB

Leveransavtal med Stockholm Gas AB 1(3) Datum 2009-06-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 3957 Identitet Styrelsen Leveransavtal med Stockholm Gas AB Ärendet Ett förslag till avtal om leverans av biogas har arbetats fram mellan AB Storstockholms

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se - en målsättning Dokument Lokala miljömål Fordonsupphandling Inköpspolicy för motorfordon Lokala miljömål Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

MILJÖPROGRAM FÖR WEST CONSULT AB 2004-2008

MILJÖPROGRAM FÖR WEST CONSULT AB 2004-2008 MILJÖPROGRAM FÖR WEST CONSULT AB 2004-2008 ÖVERGRIPANDE MÅL West Consult tillhandahåller varor och tjänster till specialisttandvården, fr.a. ortodontivården, av sådant slag och på ett sådant sätt att invånarnas

Läs mer

Biogasträff Regionförbundet i Örebro. 13 februari 2013 Lars Bengtsson

Biogasträff Regionförbundet i Örebro. 13 februari 2013 Lars Bengtsson Biogasträff Regionförbundet i Örebro 13 februari 2013 Lars Bengtsson E.ON har investerat >500 MSEK och fortsätter investera ~100 MSEK/år i utveckling av dagens fordonsgasmarknad Omsättning (MSEK) Anläggningar

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

VAD ÄR HÅLLBART VARDAGSRESANDE?

VAD ÄR HÅLLBART VARDAGSRESANDE? VAD ÄR HÅLLBART VARDAGSRESANDE? Raul Carlson Viktoria Swedish ICT HÅLLBARHET OCH VARDAGSRESANDE Försurande ämnen Gödande ämnen Koldioxid Resurser Relativt stor inverkan på ekonomisk aktivitet BNP-skala

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för Skånes färdplan för biogas: Skåne - Europas ledande biogasregion 2030... 2 Varför en skånsk färdplan för biogas?... 2 Skåne Europas ledande biogasregion 2030...

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763. Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel.

Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763. Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel. Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763 Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel. Vindkraft på gång 785 verk = 5,1 TWh 75 % = 3,8 TWh Jämtlandsgas Vilka

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Vätgas och/eller syntetisk metan genom Power to Gas Studier kring drivmedelsförsörjning i Östersunds kommun. Farzad Mohseni Östersund, 2014-11-18

Vätgas och/eller syntetisk metan genom Power to Gas Studier kring drivmedelsförsörjning i Östersunds kommun. Farzad Mohseni Östersund, 2014-11-18 Vätgas och/eller syntetisk metan genom Power to Gas Studier kring drivmedelsförsörjning i Östersunds kommun Farzad Mohseni Östersund, 2014-11-18 Disposition Alternativa drivmedel Vätgas Syntetisk metan

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Frågor och svar om biogas

Frågor och svar om biogas är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Mer information: Frågor och svar om biogas Miljöförvaltningen, Box 380 24, 100 64 Stockholm,

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012. Olle Hådell

Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012. Olle Hådell Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012 Olle Hådell Annual production (Gb/yr) Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer