MILJÖTIPS: BILVÅRDSPRODUKTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖTIPS: BILVÅRDSPRODUKTER"

Transkript

1 Fordon MILJÖTIPS: BILVÅRDSPRODUKTER Avfettning, schampo, polermedel och spolarvätska används i stora kvantiteter. Varje år säljs flera hundra ton avfettningsmedel och tusentals ton spolarvätska. Till detta kommer hundratals ton av fönsterputs, bilvax, lim, spackel, antirost-medel, polish, rubbing, vinyluppfräschare och andra kemiska underhållsprodukter. Det huvudsakliga innehållet i dessa produkter är lösningsmedel, tensider, metylklorid, 1-trikloretan, epoxi och isocyanat. Flera av dessa ämnen är starkt ifrågasatta eller till och med förbjudna och måste ersättas. Allergier, luftvägssjukdomar och ännu värre sjukdomar hör till de mest framträdande hälsoproblemen som utsläpp av lösningsmedel och liknande ämnen bidrar till. Idag vet vi också att människans och även djurens fortplantningsförmåga skadas av exempelvis klororganiska gifter som PCB och dioxin. Naturen reagerar ofta långsamt på utsläpp av främmande ämnen. Idag ser vi alltså bara en del av de skador som uppkommer i längre perspektiv. Kom ihåg att inga ämnen försvinner från vår planet, de sprids och/eller omvandlas. Ett första steg är att med hjälp av miljöutredning kartlägga åkeriets inköp, hantering och omhändertagande av produkter som innehåller farliga kemikalier. Då får man en helhetsbild av problemets omfattning. Steg två är att byta ut icke miljöanpassade produkter mot sådana som är det. Idag finns många bra och dugliga alternativ på marknaden, och de blir allt fler. I Norstedts inköpshandbok Inköps- Miljöpraktika får du på ett lättöverskådligt sätt hjälp med förslag på miljöanpassade bilvårds- och underhållsprodukter. Det gäller också att se till att rester och tomma förpackningar tas om hand på ett riktigt sätt. Att gällande lagstiftning följs är ett minimikrav. Till sist: fundera på om inte en del produkter kan uteslutas helt. Att sluta köpa vissa produkter är det bästa sättet att spara miljön och pengar! Tänk på detta: Köp bara miljöanpassade produkter Köp vätskor i storpack Använd gärna samma dunk flera gånger Använd så lite kemikalier som möjligt Ta hand om tomma förpackningar på rätt sätt

2 Bränsle MILJÖTIPS: DIESEL/BRÄNSLEFÖRBRUKNING I detta faktablad menar vi diesel när vi talar om bränsle. Förbrukningen av andra bränslen inom Schenker-BTL är nämligen försumbar jämfört med åtgången av diesel. Varje år förbrukar Schenker-BTL ABs inrikesfordon cirka 148 miljoner liter diesel. Till denna siffra kan läggas det som våra utrikes fordon kör upp. Detta ger trots införande av miljödiesel klass 1, stora utsläpp av miljöförstörande ämnen. En dieselmotor släpper bland annat ut kolväten, kväveoxider, svaveloxider och partiklar som påverkar miljön och människans hälsa. Kväveoxider bidrar bland annat till försurning och ökad förekomst av marknära ozon som stör växternas fotosyntes och lungfunktionen hos människor. Koldioxid har blivit allt aktuellare de senaste åren. Gasen är inte giftig, men förstärker den så kallade växthuseffekten. Och trafiken producerar enorma mängder koldioxid. Genom reaktion med luftens syre ger varje förbrukad liter diesel upphov till utsläpp av cirka 2 kilo koldioxid. I början av 90-talet införde dåvarande Bilspedition miljödiesel klass 1. Detta bränsle är mycket bättre ur miljösynpunkt jämfört med vanlig diesel. Använder man dessutom filter eller katalysator blir avgaserna ännu renare. Men på sikt räcker det inte. Utsläppen måste minska rejält. Här spelar biobränslen, exempelvis etanol, stor roll. Innan de har slagit igenom på bred front är snålkörning den kanske bästa vägen att minska dieselförbrukningen. Många bäckar små.. är ett gammalt talesätt som passar utmärkt när det handlar om bränsleförbrukning. Om alla tusentals lastbilar inom Schenker-BTL AB justeras och körs så varsamt att dieselförbrukningen per bil minskar med 2 dl per mil motsvarar detta cirka 7 miljoner liter varje år! Att köra med fulla bilar och att planera körningarna för maximal fyllnadsgrad skonar miljön. Mobitex och GPS underlättar planeringen rejält. Schenker-BTL deltar i olika projekt som rör lastplanering och erbjuder utbildningsprogram. Videon Miljöförare har tagits fram av TYA i samarbete med bl.a Schenker-BTL, andra transport- och speditionsföretag samt lastbilstillverkare och SÅ. Tänk på detta Tanka diesel MK1 Håll jämn fart Kolla lufttrycket i däcken 1 gång per månad Underhåll fordonen regelbundet För bok över bränsleförbrukningen Planera för maximal fyllnadsgrad Använd motorvärmare

3 Däck MILJÖTIPS: DÄCK I Sverige säljs varje år cirka en halv miljon lastbilsdäck. Inom Schenker-BTLs inrikesverksamhet rullar ungefär däck. Ett däck innehåller 85 % gummi, 12 % stål och 3 % textil. Gummiblandningen består av en mängd olika kemikalier samt ofta även högaromatisk, giftig olja. Ett system för att ta hand om uttjänta däck har byggts upp via Svensk Däckåtervinning AB som i samarbete med Rang Sells har 100 återvinningsstationer landet över. En avgift på nya däck betalar systemet. Däck påverkar miljön under hela sin livscykel, det vill säga från utvinning av råvarorna till dess att däcket tjänat ut. I huvudsak är det tillsatsämnena som skapar problem när däcken slits under användningen. Varje år sprids ton gummipartiklar från däckens slitbanor. Från ett fjärråkeri med 10 bilar sprids i genomsnitt ut 2 ton partiklar per år. De högaromatiska oljorna, som används för att göra däcken mjuka, hör till de miljöfarligaste ämnena. Däcken ger ifrån sig större utsläpp av dessa ämnen än själva bilmotorn gör! Däck innehåller också giftiga tungmetaller. Till exempel hamnar 140 ton zink i naturen årligen. Ett annat problem är de bränder som ofta uppstår i soptippar där stora mängder däck dumpats. Bränderna är svårsläckta och ger upphov till stora utsläpp av sot och giftig PCB. Det finns många sätt att minska däckens miljöpåverkan. Att regummera däck är en bra metod att spara miljö. Schenker-BTL har ställt krav på att däckproducenterna tar fram däck utan högaromatisk olja (så kallade HA-oljor). Fabrikanterna erbjuder nu även däck som är bättre ur miljösynpunkt och kan återvinnas ordentligt. Ett bra däck är tyst, har lågt rullmotstånd, kombinerar låg vikt med lång livslängd och går lätt att återvinna. Dessutom ska det ge ifrån sig små mängder skadliga ämnen när det rullar i trafiken. För dig som inköpare gäller det att välja däck som har bra regummeringsförmåga och att använda rätt däck för rätt körsituation. Att mönsterskära däcket är också bra. Till sist är det viktigt att däcken tas om hand på ett miljöriktigt vis när de är slut. Tänkt på detta Köp däck som uppfyller högt ställda miljö krav Köp däck med lågt rullmotstånd och hög regummeringsbarhet Köp däck som går att mönsterskära Kolla lufttrycket ofta Skifta fordonens hjul inbördes för jämnare slitage Lätta boggietrycket vid dockning och tomkörning Se till att uttjänta däck återvinns

4 Fordon MILJÖTIPS VID FORDONSKÖP I Schenker-BTLs inrikesverksamhet sysselsätts lastbilar och cirka släp. Det betyder stor miljöpåverkan, men också att en så stor aktör kan göra mycket genom att driva på utvecklingen. Sedan år 1990 finns miljöklasser på alla fordon. Av de normer som EU fastställt finns idag Euro 1, Euro 2 och Euro 3, ju högre siffra, desto bättre miljöprestanda. Idag finns miljözoner i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund. Det betyder att gamla lastbilar med sämre motorer stängs ute från de känsliga citykärnorna. Miljözonerna är ett starkt skäl att satsa på fordon som är renare och mindre bullriga. Fordon och släp ger upphov till utsläpp när de byggs, när de används och när de slutligen skrotas. Avgaser, försurning, buller och trängsel är de problem man tänker på först. Att fordon tär på våra naturresurser och ställer till problem vid skrotning är nackdelar som blir allt mer märkbara. Schenker-BTL driver och deltar i olika projekt som syftar till att minska fordonens miljöpåverkan, till exempel att använda biobaserade bränslen som etanol. Vi använder ny informationsteknik (IT) som ger kortare transportsträckor och effektivare utnyttjande. Vi ställer krav på tillverkare och bevakar utvecklingen både inom och utanför Sveriges gränser. Vi utbildar, informerar och är med i nätverk och grupper som arbetar för bättre miljö. Som köpare av fordon kan du påverka mycket. Däck utan HA-oljor, bullerdämpade bilar, vattenbaserade lacker, alternativa bränslen, snåla motorer, Mobitex och GPS, kapell utan PVC, freonfria skåp och kylaggregat samt en hög återvinningsgrad är bara några av alla de miljöbaserade krav en fordonsköpare har rätt att ställa idag. Producenterna gör de lastbilar och släp som marknaden frågar efter. Till hjälp vid inköp finns en heltäckande miljödeklaration, MDF-97, som har tagits fram av Schenker-BTL och SÅ. Tänk på detta Använd miljödeklarationen vid fordonsinköp Följ med i forskning och teknisk utveckling Ställ krav ständigt!

5 Fordon MILJÖTIPS: FORDONSTVÄTT Varje dag tvättas i snitt 200 lastbilar inom Schenker-BTLs inrikesverksamhet. Rena bilar är snygga och rostar mindre. Men biltvättar förbrukar mycket vatten och kemikalier liter tvättmedel, avfettning och andra tvättkemikalier går åt årligen. För att tvätta en bil med släp krävs cirka liter vatten. Det betyder att åtskilliga miljoner liter rent vatten förbrukas varje år i våra tvättanläggningar. I det använda tvättvattnet från en biltvätt finns mängder med farliga kemikalier. Enbart en droppe avfettning förstör åtskilliga liter vatten! Förutom själva tvättmedlet innehåller vattnet smuts från bilen, avfettningsmedel och ofta även oljor och tungmetaller. De två sistnämnda ämnesgrupperna ställer till problem i reningsverken som ska ta hand om avloppsvattnet. Höga halter av giftiga tungmetaller i avloppsvattnet gör också att slammet som produceras i reningsverken inte kan användas som gödning på våra åkrar. Det finns numera många tvättanläggningar som är bra ur miljösynpunkt. Miljöanpassade anläggningar är vattensnåla och använder bra tvätt- och avfettningsmedel. Välj en modern tvättanläggning som återanvänder minst 80 % tvättvattnet, är ansluten till kommunal rening och har godkänd sedimenteringsbrunn som sköts regelbundet. Är tvätten dessutom försedd med ytterligare rening, till exempel lamellavskiljare, filter och återvinningskammare, och utnyttjar returemballage samt källsorterar avfall är detta extra plus. Viktigt är också att inte använda ett längre tvättprogram än vad som behövs. Välj en tvätt med miljöanpassade produkter Använd refillförpackningar Välj en tvätt där minst 80 procent av vattnet återanvänds Tvätta alltid fordon där tvättvattnet kan tas om hand miljöriktigt

6 Utbildning MILJÖTIPS: UTBILDNING & INFORMATION Vi är alla överens om att det är viktigt med kunskap om hur människa, djur och natur påverkas av dagens moderna samhälle. Adekvat information är en förutsättning för att kunna fatta rätt inköpsbeslut och kunna ta miljöhänsyn vid valet av produkter. Kunskap styr också våra attityder och påverkar vårt sätt att agera. Att hitta rätt i den informationsflod som finns är däremot inte lätt. Det gäller för åkeriet att avsätta tid för utbildning av och information till sina anställda. Transporter smutsar ner vår miljö på flera olika sätt. Det gäller hela kedjan från produktion av själva fordonet, till drift och underhåll och till slut skrotningen. Men med rätt information och rätt arbetsmetoder kan vi alla hjälpas åt att angripa problemen. Lastplanering med modern IT-teknik, nya motorer, rätt bränsle, bättre däck, och miljöanpassade tvätt- och smörjmedel är några exempel på hur vi inom transportbranschen kan reducera den negativa påverkan. Vi kan se till; att vi regelbundet utbildar oss att vi håller personalmöten där miljöfrågor diskuteras att vi alltid rapporterar in miljöincidenter för att dra lärdom och underlätta förebyggande åtgärder. Schenker-BTL AB har medverkat i produktionen av en videofilm om lastbilsförare och miljö. Filmen kan beställas från TYA, telefon Tänk på detta: Att diskutera miljöfrågor på personalmöten. Att införa rutiner för hantering av förbättringsförslag på miljö- och kvalitetsområdet. Att utbilda personalen i körteknik och andra miljörfrämjande åtgärder. Att följa Schenker-BTLs trafiksäkerhetspolicy Hjälpmedel Schenker-BTLs Chaufförshandbok Schenker-BTLs Kurskatalog Norstedts Inköps- och Miljöpraktika

7 Underhåll MILJÖTIPS: SERVICE & UNDERHÅLL Syftet med service och underhåll är främst att undvika driftstörningar och att hålla fordonet i gott skick. En välskött lastbil bidrar också till att skona miljön bland annat tack vare minskad bränsleåtgång. Vid service byts bland annat motorolja (17 40 liter), växellådsolja (12 15 liter) och bakaxelolja (10 12 liter). Dessutom byts kylarvätskan vartannat år för att skydda mot korrosion. Utöver detta finns cirka 7 liter hydraulolja i bakgavelhissen. I Schenker-BTLs inrikesverksamhet förbrukas varje år ungefär en halv miljon liter motorolja och liter hydraulolja, för att ta två exempel. De filter som byts är oljefilter, luftfilter, bränslefilter och vattenfilter. Tusentals ton oljefilter kasseras årligen. Använda oljor, glykol, filter och övriga delar som byts är i allmänhet skadliga för miljön och människan. Till exempel vet vi att begagnad motorolja kan ge allvarliga hudsjukdomar. Och bortkastade filter ligger på soptippar och läcker ut olja som förstör mark och grundvatten. Vissa förpackningar som innehållit vätskor och andra kemiska ämnen räknas också som miljöfarligt avfall. Detsamma gäller även för absorbtionsmedel som använts för att suga upp spill. För att undvika onödiga förpackningar är det bra att köpa oljor och andra vätskor i bulk. Följ de instruktioner som finns för hur avfallsvätskor ska tas om hand. Filter pressas för att få ut kvarvarande vätskor och lämnas därefter enligt anvisningar från Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Både förbrukade vätskor och filter skall tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Mindre mängder olja kan till exempel lämnas tillbaka till försäljningsstället. Välj oljor som påverkar miljön så lite som möjligt. Idag finns bra syntetiska-/biobaserade alternativ som är miljöanpassade. Se även Miljötips: Bilvårdsprodukter samt Norsteds Inköps- & Mijöpraktika. Ren smörja är nu ersatt av Svensk Standard SS Hydraulvätskor. Tänk på detta Anlita bara verkstäder som uppfyller följande kvalitets- och miljökrav: Källsorterar sitt avfall Har godkända avlopp Använder miljöanpassade produkter Har rena och snygga lokaler Kontrollera om det går att köra längre mellan oljebytena om modernare oljekvalitet används. Hör med fordonsleverantören!

8 Bränsle MILJÖTIPS: TANKANLÄGGNINGAR Ungefär fordon rullar inom Schenker-BTLs inrikesverksamhet. I genomsnitt tankar varje fordon tre gånger i veckan. Om man antar att det spills 1 cl diesel vid varje tankning så blir detta på ett år hela liter. Tankningarna sker på såväl stora som små och egna anläggningar. Alla slags cisterner måste vara utrustade med överfyllnadsskydd. När det gäller tankar som är större än 3 kubikmeter ska man kontakta de lokala brandmyndigheterna som kan ge besked om vilka ytterligare krav som ställs, I vissa kommuner är det istället miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som man ska kontakta. Lokalt kan det krävas tillstånd att inneha en tankningsanläggning. Dieselspill är vanligt både vid tankning av fordon och när själva cisternerna fylls. Dieseloljan hamnar i marken och bidrar till att förstöra grundvattnet. Den vanligaste orsaken till cisternspill är att överfyllnadsskyddet är trasigt. Andra miljöstörningar som är vanliga är avgasning från vätskan ut i fria luften samt buller och lukt från tomgångskörning. Vi tankar bara miljödiesel klass 1. Det finns en rad saker att kontrollera när det gäller tankanläggningar. Tanka bara på välskötta ställen och låt inte fordonet stå på tomgång. Spillzonen runt pumparna ska vara belagd och dräneringsbrunnar vara anslutna till oljeavskiljare, liksom dagvattenbrunnar. Oljeavskiljaren måste vara dimensionerad även för regnvatten om tak saknas över pumparna. Påfyllnings- och tömningsplatser ska vara försedda med spillskydd. Pistolventilen ska vara konstruerad så att man inte av misstag kan få ut bränsle och den ska stängas av om den ramlar från fordonets påfyllnadsöppning. Tankanläggningen ska ses över varje dag och det gäller också mätarskåpen invändigt. Bränsletanken ska vara invallad så att läckor inte når grundvattnet. Tänk på detta Undvik spill vid tankning Kontrollera oljeavskiljare regelbundet Se till att överfyllnadsskyddet fungerar Undvik tomgångskörning vid tankning Se över tankanläggningen dagligen

9 Fordon MILJÖTIPS: SANERINGSUTRUSTNING Hantering av oljor och kemikalier innebär alltid en risk, fordon innehåller drivmedel och oljor av olika slag. Ett utsläpp från fordon eller skada på kemikaliegods som transporteras kan leda till utsläpp som både är negativt för miljön och företagets image. Dessutom kan det i ogynnsamma fall bli mycket kostsamt att sanera. Att vara förberedd är bästa skyddet. En liter diesel räcker för att göra liter dricksvatten otjänligt. Oljor och drivmedel som rinner ner i dagvattenbrunnar går som regel rakt ut i sjöar och vattendrag. Ett litet läckage i form av en droppe var femte sekund blir på ett år 190 liter. Miljöbalken säger bland annat att vi skall tillämpa försiktighetsprincipen, vi har skyldighet att vidta åtgärder och vi har ett skadeansvar. Schenker-BTL AB och Unisorb Miljöteknik har tillsammans tagit fram en beredskapsväska för fordon. Med den i lastbilshytten blir det möjligt att snabbt ingripa om spill eller läckage skulle uppstå. Väskan, som har artikelnummer , beställs enkelt från Unisorb. Uppge transportörnummer och artikelnummer. Väskan innehåller följande: Total kapacitet 16 liter 24 universalark 50x40 cm för uppsugning av olje- och kemspill, som kan användas som torkduk. 1 universalorm, 1,2 x 7,5 cm för uppsugning av olje-och kemspill. Ormen kan användas som invallning. 1 brunnsbag/minipool, som kan användas som brunnstätning eller för att samla upp olja som läcker ut från ett fordon. 1 avfallsäck. Refillen har artikelnummer R Unisorb Miljöteknik AB Box 23, TROLLHÄTTAN Telefon Fax e-post: Prisinformation med mera finns på separat produktblad från Unisorb/Schenker-BTL, se vår webbplats

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Bilaga 3 MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Senast uppdaterad 2007-04-10 Utmaning Åtgärd Miljönytta Ekonomi, teknik, tid och kvalitet Hur använder vi våra bilar bäst? Rätt transportslag

Läs mer

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret informerar om MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljöråd och krav för verksamheter med fordonstvätt i Borlänge kommun Information från miljökontoret våren 2009, reviderad hösten 2011 Inledning

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Miljöredovisning 2009

Miljöredovisning 2009 Miljöredovisning 2009 Towe Grew VD Diskteknik AB/Jasico AB /Cleano AB. Mina bästa miljöspartips: Jag försöker att alltid gå eller cykla kortare sträckor på fritiden.jag sparar både på miljön och jag får

Läs mer

Bilavfettning - dags att välja grönt

Bilavfettning - dags att välja grönt Bilavfettning - dags att välja grönt Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2010:13 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Hagfors kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav 2/3

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Vårt vatten & avfall. Viktig information om dricksvatten, avlopp och avfallshantering

Vårt vatten & avfall. Viktig information om dricksvatten, avlopp och avfallshantering Vårt vatten & avfall Viktig information om dricksvatten, avlopp och avfallshantering 1 Vår gemensamma framtid Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer. Luften, vattnet och marken förorenas.

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Askersunds kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav

Läs mer

Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella.

Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella. Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö VAGGERYDS MILJÖSIDOR A Agenda 21 är ett slutdokument

Läs mer

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande Välkommen! Välkommen till Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering! Det är ett miljöledningssystem som riktar sig till företag, föreningar, kommunala enheter och andra verksamheter inom vår kommun. För enkelhets

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Abstract... 5 Sammanfattning... 6 1. Generella och specifika mål... 7 2. Bakgrund... 7 3. Viktiga föroreningskällor för dagvatten... 9 3.1 Däckslitage... 10 3.2 Smörjmedel... 11

Läs mer

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion

Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier Vi som älskar hållbar mjölkproduktion Skånemejerier är en del av kretsloppet. Vi arbetar i alla led för att ta vårt ansvar med målsättningen att uppnå

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Farligt avfall. En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Farligt avfall. En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall MILJÖFÖRVALTNINGEN Farligt avfall En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall Blomquist Annonsbyrå Illustrationer: Johnny Dyrander Tryckeri: Centraltryckeriet/Impress Vad

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö.

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Svenskt Näringsliv 2008, 114 82 Stockholm, www.svensktnaringsliv.se Formgivning: Leif, en reklambyrå. Tryck: Åtta.45. Papper:

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning Välkommen till Håll Sverige Rents Miljöutbildning Denna miljöutbildning är ämnad för dig som arrangerar ett event. Eventet är eller avser att bli ett: Miljömärkt Event av Miljömärkt Event har en logotyp

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst

Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst Förslag till mallar för kommunal upphandling 2006-10-13 version 2 Förord Kommunernas trafiksäkerhetsarbete har traditionellt

Läs mer