KLIMATPÅVERKAN OCH LUFTKVALITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLIMATPÅVERKAN OCH LUFTKVALITET"

Transkript

1 KLIMATPÅVERKAN OCH LUFTKVALITET Två centrala frågor för Volvos miljöarbete AB Volvo (publ) Göteborg Telefon Nr

2 Inledning 3 äl fungerande transporter är en av hörnpelarna i vårt moderna samhälle. Samtidigt är transportsektorn en betydande källa till utsläpp av olika Vämnen som påverkar hälsa och miljö. Som en av världens största tillverkare av tunga kommersiella fordon har vi inom Volvo ett självklart ansvar för att minska miljöpåverkan från de produkter vi tillverkar. Men ett offensivt miljöarbete ger oss också möjligheter att stärka både våra kunders och vår egen konkurrenskraft, samtidigt som vi bidrar till en positiv samhällsutveckling. Av de många miljöfrågor som vi arbetar med finns två som har en särställning. Den ena är klimatpåverkan, den andra är luftkvalitet. Att just dessa två områden är så viktiga för Volvo har sin naturliga förklaring. Varje ny produkt ska ha lägre miljöpåverkan än den som ersätts. Av den miljöpåverkan som våra produkter genererar från den första ritningen tills de skrotas uppstår 80 till 90 procent under den tid de används. Två tungt vägande påverkansfaktorer är utsläppen av klimatpåverkande gaser och luftföroreningar. Båda är direkt relaterade till förbränningen av bränsle. Vårt övergripande mål är att varje ny produkt vi tillverkar alltid ska ha lägre miljöpåverkan än den som ersätts. För att våra kunder ska kunna jämföra hur olika produkter påverkar miljön tar vi fram miljövarudeklarationer för våra nyckelprodukter. Vi ska vara ledande när det gäller resurseffektivitet och låg miljöpåverkan överallt där vi är verksamma. Även stora delar av den miljöpåverkan som uppstår under produktion och vid transporter till och från våra anläggningar består av utsläpp av luftföroreningar och klimatpåverkande gaser. För att minska utsläppen från våra transporter tar vi stor hänsyn till miljöpåverkan vid val av både transportslag och transportör. Miljöledningssystem har införts vid praktiskt taget samtliga produktionsenheter, och är ett viktigt styrmedel för att successivt minska miljöpåverkan. Och sedan år 2000 finns en global standard som anger lägsta godtagbara nivå för miljöarbetet vid Volvos samtliga anläggningar runt om i världen. Tydligt fokus ger resultat Genom att tydligt fokusera våra resurser till de viktigaste miljöfrågorna kan vi åstadkomma betydande resultat. Med tanke på att vi tillverkar över dieselmotorer per år, kan varje liten förbättring ge stora positiva effekter. Läs mer på vår hemsida och i årsredovisningen På kan du läsa mer om Volvokoncernens miljöarbete och inställning i olika miljöfrågor. Här hittar du också kontaktvägar för mer detaljerad information. En utförlig beskrivning av Volvos miljöarbete och roll som samhällsmedborgare finns också i Volvos årsredovisning för

3 klimatpåverkan 4 klimatpåverkan 5 Så arbetar Volvo med klimatfrågan Klimatpåverkan Den globala uppvärmningen är sannolikt en av vår tids viktigaste miljöfrågor. De flesta forskare är idag ense om att utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser genererade av mänsklig verksamhet bidrar till att höja temperaturen på jorden, vilket kan få mycket allvarliga konsekvenser. Framför allt beror de ökande koldioxidhalterna i atmosfären på förbränningen av olja, kol och naturgas. Och med tanke på den totala dominans som de fossila bränslena har de står för över 90 procent av världens kommersiella energianvändning finns tyvärr ingen snabb eller enkel lösning. Transportsektorns roll Transportsektorn som helhet står idag för ca 25 procent av den totala användningen av fossila bränslen och därmed för en ungefär lika stor andel utsläpp av fossil koldioxid. Vägtrafikens andel är ungefär 15 procent. Inom transportmedelsindustrin tas klimatfrågan på största allvar och totalt satsas över 40 miljarder dollar årligen på åtgärder, främst teknikutveckling, som kan minska utsläppen. Men trots att fordon och motorer blir allt bränsleeffektivare fortsätter de totala utsläppen av koldioxid att öka, beroende på att transportbehovet stadigt växer. För att vända utvecklingen krävs att politiker, samhällsplanerare, företag och andra aktörer gemensamt beslutar om långsiktiga mål och effektiva åtgärder. Ett aktuellt exempel är den frivilliga överenskommelse som reglerar koldioxidutsläppen från personbilar inom EU. Volvo stöder intentionerna i Kyotoprotokollet och verkar aktivt på det internationella planet för att påverka utvecklingen i rätt riktning. Ett exempel är World Economic Forum där företrädare för transportmedelsindustrin, med Volvos verkställande direktör Leif Johansson som ordförande, i februari 2002 enades kring viktiga ställningstaganden i klimatfrågan. Två huvudspår ett mål Eftersom utsläppen av växthusgaser från dagens fossilbränsledrivna fordon och motorer står i direkt relation till bränsleförbrukningen, är vårt närliggande arbete inriktat på två huvudspår. Dels arbetar vi för att göra våra produkter bränsleeffektivare, dels utvecklar vi systemlösningar som gör det möjligt för våra kunder att effektivisera sina transporter. Båda vägarna leder till lägre bränsleförbrukning och lägre klimatpåverkan. Frågan om energieffektivitet och klimatpåverkan behandlas regelbundet i Volvos strategidiskussioner. Dieselmotorn bränsleeffektivast idag Volvokoncernens motorprogram består praktiskt taget uteslutande av dieselmotorer. Motortypen är det i särklass mest energieffektiva alternativ som också uppfyller marknadens krav på tillförlitlighet. Det är en viktig förklaring till att den närmast totalt dominerar som drivkälla i tunga kommersiella fordon. En modern dieselmotor har en högsta verkningsgrad på ca 45 procent, medan en bensinmotor når upp till ca 30 procent. Volvo satsar betydande resurser för en fortsatt utveckling av motorernas bränsleeffektivitet. Transmission, rullmotstånd och luftmotstånd är andra områden som är viktiga för att minska bränsleförbrukningen, liksom optimering av kompletta drivsystem för marina applikationer. Volvo medverkar också i utvecklingen av framtidens energisnåla flygmotorer. Effektivare transporter bättre för miljön Det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att minska transporternas miljöpåverkan är att göra dem effektivare. Om en viss mängd gods, eller ett visst antal människor, kan förflyttas med färre fordon än idag, minskar de totala utsläppen samtidigt som transportföretagen effektiviserar sin verksamhet. Kan man dessutom skapa ett bättre flöde i trafiken minskar miljöbelastningen ytterligare. Här är större fordonskombinationer en verkningsfull väg, intelligenta transportsystem en annan. Vårt transportinformationssystem Dynafleet har till exempel gjort det möjligt för lastbilsåkerier att förbättra utnyttjandet av befintlig lastkapacitet med upp till 10 procent. ITS4mobility är ett annat transportlednings- och informationssystem som bidrar till att effektivisera kollektivtrafiken i städerna. Genom affärsenheten Volvo Mobility Systems kan Volvo också bidra med kompetens vid uppbyggnaden av transportsystem för storstadstrafik....fordonsindustrins största utmaning... Klimatfrågan är fordonsindustrins största utmaning för framtiden. Vi måste ytterligare förbättra våra produkter och finna nya tekniska lösningar, och inte minst bli mer aktiva i en dialog med övriga intressenter i samhället för att skapa effektiva transporter för både gods och människor. Leif Johansson, verkställande direktör i AB Volvo och koncernchef Ett brett miljöarbete Volvokoncernen är en av världens största tillverkare av tunga kommersiella fordon och dieselmotorer. Det innebär självfallet att både vår verksamhet och de produkter vi tillverkar påverkar miljön på olika sätt. För att minska de negativa effekterna bedriver vi sedan länge ett brett miljöarbete inom alla delar av vår verksamhet, från produktutveckling till återvinning. Volvos första miljöpolicy upprättades redan 1972 och sedan början av 1990-talet är miljöomsorg ett av Volvos kärnvärden.

4 klimatpåverkan 6 klimatpåverkan 7 I Volvos produktprogram finns både bussar och lastbilar för naturgas och biogas. Biogas är en biologiskt förnyelsebar resurs som inte ger något nettotillskott av koldioxid vid förbränning. Både naturgas och biogas ger också mycket låga utsläpp av andra emissioner, framför allt partiklar. ITS4mobility ITS4mobility är ett transportledningssystem för kollektiva transporter i storstadstrafik. Systemet skapar bland annat förutsättningar för ett smidigare och effektivare trafikflöde. Lastkännande hydraulik sänker bränsleförbrukningen Volvos senaste hjullastare är utrustade med ett lastkännande hydraulsystem, som inneburit att bränsleförbrukningen sänkts med upp till 10 procent. Uppfinningen som gjorts inom Volvo Construction Equipment belönades med Volvos interna miljöpris år Alternativa bränslen För att ett alternativt bränsle eller drivlina ska kunna etableras krävs inte bara att tekniken finns framme. Det behövs också en långsiktigt säkrad tillgång till bränsle och en infrastruktur för distribution av drivmedel. Dessutom måste lösningen vara ekonomiskt konkurrenskraftig på marknaden. Inom Volvo har vi under åren testat och utvärderat en rad olika alternativa bränslen och drivsystem, och har således en god teknisk beredskap för att svara mot en kommande efterfrågan. Flera produkter tillverkas också kommersiellt, till exempel bussar och lastbilar för naturgas och biogas. Vi är aktiva i utvecklingen av bränslecellsdrivna fordon, både med kompletta bussprototyper och laboratoriestudier av olika bränslecellssystem. Tekniken är dock dyr och det kommer sannolikt att dröja innan den blir ett alternativ, åtminstone för tunga fordon, där tillförlitlighet och hög verkningsgrad är avgörande faktorer. Procentuell förändring sedan 1985 Den globala vägtrafiken körda kilometer och utsläpp av CO CO 2 från vägtrafiken Körda kilometer 28%* Tack vare bränsleeffektivare fordon har utsläppen av koldioxid från vägtrafiken sedan mitten av 1980-talet ökat betydligt mindre än antalet körda kilometer. Källa: What is the automotive industry doing about climate change?, World Economic Forum * Utsläppen av CO 2 ökade 28% mindre än körda kilometer. Klimatpåverkan från den egna verksamheten Utsläppen av klimatpåverkande gaser, främst koldioxid, från vår egen verksamhet kommer dels från processer och uppvärmning av våra produktionsanläggningar, dels från transporter till och från anläggningarna. Inom Volvo pågår ett ständigt arbete för att effektivisera energianvändningen. Sedan 1995 har utsläppen av koldioxid minskat med 30 procent i förhållande till omsättningen. I och med införandet av en ny global miljöstandard för produktionsanläggningar 2000 ställer vi också tydliga krav på att nyförvärvade anläggningar arbetar enligt samma riktlinjer. Transporter Miljöpåverkan är ett viktigt kriterium vid upphandling av Volvos transporttjänster. Genom att välja det transportslag som är lämpligast för varje uppgift, eftersträva korta transportvägar och utnyttja varje fordon på ett så effektivt sätt som möjligt, minimerar vi både bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid. Mer om hur vi arbetar för att minska emissionerna från våra transporter hittar du på sid 10. Ur Volvos globala miljöstandard. Minimikrav energi och CO2 Kartlägg alla energikrävande processer av betydelse. Genomför kontinuerliga effektiviseringar av energianvändningen. Bättre planering minskade transporterna med 27% En översyn och omplanering av Volvos transporter i Storbritannien resulterade i att den totala körsträckan kunde minskas med 27 procent. Det innebar en motsvarande minskning av bränsleförbrukning och emissioner, och en betydande kostnadsbesparing. Arbetet som utfördes inom Volvo Logistics i Storbritannien belönades 2001 med Volvos interna miljöpris. Läs mer på hemsidan På hittar du mer information om bland annat: Miljövarudeklaration för Volvo Lastvagnar Dynafleet ITS4mobility Alternativa bränslen Fordonsindustrin och klimatfrågan (World Economic Forum)

5 luftkvalitet 8 luftkvalitet 9 Så arbetar Volvo med luftkvalitet Luftkvalitet Medan klimatproblematiken är global och svåröverskådlig till sin natur är problemen med luftföroreningar och luftkvalitet i huvudsak regionala eller lokala. Det finns en större kunskap om de hälsorisker och miljöeffekter som luftföroreningarna orsakar och både industrin och myndigheterna har i många länder arbetat länge och relativt framgångsrikt för att minska problemen. Från Volvos horisont välkomnar vi den allt strängare emissionslagstiftningen för lastbilar och bussar. Framför allt därför att den leder till en bättre miljö, men också för att den ger oss konkurrensfördelar. Med de stora resurser som Volvo satsar på motorutveckling har vi bättre möjligheter än många andra att uppfylla kraven i god tid. I och med att en stor del av arbetet är gemensamt för våra olika affärsområden kan den senaste tekniken också relativt snabbt införas på andra produktslag. Det innebär att vi kan ligga före emissionslagstiftningen även för anläggningsmaskiner och motorer för marint och industriellt bruk. Volvos motorprogram för lastbilar och bussar uppfyller de senaste europeiska lagkraven Euro 3 som infördes inom EU hösten Dessutom har vi flera alternativ för kunder som vill gå längre än vad lagstiftningen kräver. Volvo Emission Control (VEC) är ett system för avgasefterbehandling som kan monteras på både nya och äldre Volvo-bussar med 10-litersmotor. Utsläppen av kolväten, kolmonoxid och partiklar sänks med procent, medan kvävoxiderna halveras. Med VEC blir det möjligt att uppgradera bussar med Euro 2-motor till att klara Euro 4, som träder i kraft inom EU 2005/2006. Systemet kräver att bussen drivs med lågsvavligt dieselbränsle. Stränga lagkrav är bra för Volvo Med de resurser för motorutveckling som finns inom koncernen, har Volvo bättre möjligheter än många andra att uppfylla kommande stränga lagkrav i god tid innan de träder i kraft. Det ger oss en viktig konkurrensfördel på marknaden. Karl-Erling Trogen, miljöansvarig i Volvos koncernledning Strängare lagstiftning När det gäller utsläppen från vägtrafiken är det framför allt fyra beståndsdelar i avgaserna som har negativa effekter på hälsa och miljö kväveoxider, partiklar, kolväten och kolmonoxid. Emissionerna är strängt reglerade i lag i de flesta länder och gränsen för vad varje fordon får släppa ut sänks kontinuerligt. Inom EU har vägtrafikens utsläpp av kväveoxider de senaste tio åren minskat med över 30 procent, trots att transporterna under samma tid ökade med över 20 procent. Det har inneburit en betydande förbättring av luftkvaliteten i många städer och tätorter. En liknande utveckling kan vi se i bland annat USA och Japan. Effektivare transporter Men att enbart fokusera på minskade avgasutsläpp räcker inte. I många snabbt växande storstäder runt om i världen stiger antalet fordon till ohållbara nivåer. Och med trängsel och trafikstockningar ökar också koncentrationen av luftföroreningar, trots att utsläppen från varje enskilt fordon minskar. Därför är det också nödvändigt att effektivisera transporterna av gods och människor. Lägre utsläpp inom EU För tunga dieseldrivna fordon, som är Volvos huvudsakliga verksamhetsområde, är det framför allt kväveoxider och partiklar som står i fokus. Under den senaste 20 års-perioden har utsläppen av dessa ämnen minskat med 70 respektive 90 procent för nya lastbilar och bussar. Den senaste emissionslagstiftningen inom EU innebär att kväveoxiderna ska minskas med ytterligare två tredjedelar under de kommande tio åren. För att nå det målet krävs inte bara förfinad motorteknik och effektiv avgasefterbehandling utan också ökad tillgång till bränsle av hög kvalitet. I syfte att skynda på bränsleproducenterna publicerade fordonstillverkare från hela världen år 2000 ett dokument World-Wide Fuel Charter som bland annat efterlyser ökad tillgång till bensin och dieselolja med en svavelhalt på maximalt 5-10 ppm (parts per million). Utsläpp från vägtrafiken inom EU Kolmonoxid (CO) Kväveoxider (NOx) Lösningsmedel (VOC) Bensen Partiklar (PM, diesel) Koldioxid (CO 2) Svaveloxid (SO 2) De åtgärder som införs inom EU för att minska transportsektorns miljöpåverkan resulterar i väsentliga förbättringar av luftkvaliteten. Källa: Auto Oil 2, Transport Base Case Volvo Avgasfilter sänker, liksom VEC, utsläppen av kolväten, kolmonoxid och partiklar med procent. Däremot påverkas inte halterna av kväveoxider. Volvo Avgasfilter finns till både bussar och flera av Volvos lastbilsmodeller. Även Volvo Avgasfilter kräver ett lågsvavligt dieselbränsle. Ett alternativ för busskunder utan tillgång till lågsvavligt bränsle är en oxiderande katalysator som sänker utsläppen av kolväten och kolmonoxid med 60 procent. Flera lösningar som bidrar till minskade luftföroreningar ger också lägre utsläpp av koldioxid. Läs mer om fordon för alternativa bränslen och effektivare transporter på sid 5-6. Vårt erbjudande om uppgradering kan ge stora och omedelbara positiva miljöeffekter Lastbilskunder med äldre fordon godkända enligt Euro 1 eller Euro 2 kan få sina motorer uppgraderade till Euro 2 respektive Euro 3. Det första steget motsvarar upp mot en 15-procentig reduktion av kväveoxidutsläppen och en halvering av mängden partiklar i avgaserna. Det andra steget innebär att emissionerna sänks med ytterligare nära 30 procent. Thomas Alexandersson, chef affärsutveckling mjukvaror, Volvo Parts

6 luftkvalitet 10 ansvarsfullt företagande 11 Branschens renaste måleri Volvos måleri för lastbilshytter i Umeå är världens renaste i sitt slag. Utsläppen av lösningsmedel till luft vid fullt kapacitetsutnyttjande är mindre än en sjundedel av de nivåer som blir lag inom EU från och med Luftföroreningar från den egna verksamheten Utsläppen av luftföroreningar från Volvos produktionsanläggningar består dels av svaveldioxid och kväveoxider, som till stor del kan hänföras till energiproduktion, dels av lösningsmedel från våra målerioch ytbehandlingsprocesser. Samtliga emissioner omfattas av Volvokoncernens miljöstandard för produktionsanläggningar. Utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider från energiproduktion är starkt beroende av vilka bränslen som används. Tack vare en successiv övergång från olja till naturgas och fjärrvärme har emissionerna i förhållande till omsättningen minskat på de flesta håll under senare år. Vår motorprovning är också en källa till kväveoxidutsläpp. Utsläppen av lösningsmedel ökade något i förhållande till omsättningen under senare delen av 1990-talet. Det be- rodde på att många små anläggningar, med mindre sofistikerade produktionsoch reningsmetoder införlivades i koncernen. Utvecklingen vände under Miljökrav på egna transporter Transporterna till och från Volvos produktionsanläggningar och återförsäljare runt om i världen ger större utsläpp av luftföroreningar än verksamheten vid produktionsanläggningarna. Vid upphandlingen av transporttjänster är därför miljöpåverkan ett tungt vägande urvalskriterium. Till exempel jämför vi alltid miljöbelastningen för olika transportalternativ och transportföretag. Nya leverantörsavtal innehåller en klausul där transportören åtar sig att arbeta i enlighet med ISO 9000 och ISO Ansvarsfullt företagande Omvärldens förtroende för Volvo bygger i hög grad på ett ansvarsfullt företagande och en långsiktig och konsekvent satsning på kvalitet, säkerhet och miljö. Som ytterligare ett led i det arbetet undertecknade Volvo i november 2001 FN:s initiativ för en hållbar utveckling, Global Compact. I praktiken har Volvo sedan länge arbetat med de frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöskydd som ingår i Global Compact. I och med undertecknandet klargör vi ytterligare vår ambition att verka som en ansvarstagande och trovärdig aktör i samhället. Mer om detta hittar du i Volvokoncernens årsredovisning Vill du veta mer om FN:s Global Compact kan du gå in på inom miljöomsorg... Miljöomsorg är ett av Volvos kärnvärden. Volvo skall rankas som en ledare inom miljöomsorg bland världens främsta tillverkare av fordon och transportrelaterade produkter, utrustningar och system. Volvos miljöprogram skall kännetecknas av helhetssyn, kontinuerlig förbättring, teknisk utveckling och effektivt resursutnyttjande. Därigenom skall Volvo vinna konkurrensfördelar och bidra till en hållbar utveckling. Ur Volvos miljöpolicy Ur Volvos globala miljöstandard. Minimikrav svavel och NOx Svavelhalten i bränslet får inte överskrida: olja 1%, naturgas 0%, kol 1%, biomassa 0,05%. Utsläppen av kväveoxider får inte överskrida: olja 150 ml/mj, naturgas 70 ml/mj, biomassa 100 ml/mj, TO 100 mg. Minimikrav VOC (lösningsmedel) Upprätta en plan för hantering av lösningsmedel. Arbeta för att kontinuerligt minska utsläppen av lösningsmedel. Korta fakta om Volvokoncernen Volvo är en av världens ledande leverantörer av kommersiella transportlösningar. Inom koncernen tillverkas lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer för marint och industriellt bruk, samt flygmotorkomponenter. Sedan 2001 ingår Renault V.I. och Mack Trucks, Inc. i Volvokoncernen. Läs mer på hemsidan. Volvos miljöpolicy Emissionsdata för våra produkter Detaljerade miljödata för våra produktionsanläggningar Miljödata för våra egna transporter Information om olika samarbetsprojekt på miljöområdet där Volvo deltar TO = Thermal Oxidizer (förbränningskammare)

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

MILJÖREDOVISNING SCANIA 1998

MILJÖREDOVISNING SCANIA 1998 MILJÖREDOVISNING SCANIA 1998 INNEHÅLL Verkställande direktörens kommentar 1 Scania idag 2 Transportsektorn och omvärlden 4 Scanias miljöarbete 6 Forskning och utveckling för framtiden 10 Scanias lastbilar

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden Anders Ahlbäck x Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Chalmers och Göteborgs universitet. Sammanfattning Under 2012 har KNEGs 15 medlemmar

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET

ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET SCANIAS AFFÄRSIDÉ är att erbjuda sina kunder fordon och tjänster av hög kvalitet för kvalifi cerade varu-

Läs mer

VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED

VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED 75% JÄMFÖRT MED EN VANLIG DIESELBUSS. DEN TOTALA ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun

Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun Inklusive de kommunala bolagen Version 3 2014-10-30 1 Innehållsförteckning BAKGRUND 3 Syfte 3 Växthuseffekten och klimatförändringarna 4 Utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Vårt miljöarbete Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Ett -klart beslut. Miljöarbete en självklarhet för oss i Posten Att arbeta aktivt

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Flygets Miljökommitté

Flygets Miljökommitté Slutsatser och rekommendationer från Flygets Miljökommitté Hösten 2007 Innehåll Förord, Lena Micko, ordförande Föreningen Svenskt Flyg Sid 2 Flygets Miljökommittés ordförandes sammanfattning Sid 3 Fakta

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Nu kommer resultaten

Nu kommer resultaten Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16

För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16 För ett klimatsmart Enköping Energiplan - Faktaunderlag Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16 Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT

Läs mer

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012 2012-06-04 Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012 Bakgrund Den tekniska utvecklingen för fordon, fartyg

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden

KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden Anders Ahlbäck x Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Chalmers och Göteborgs universitet 1 KNEG på väg mot visionen en redovisning av åtaganden, 2009

Läs mer

Västsverige på väg Möjligheter, utmaningar och behov för fordonsindustrin 2008

Västsverige på väg Möjligheter, utmaningar och behov för fordonsindustrin 2008 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2008:1 ISSN 1650-7965 Västsverige på väg Möjligheter, utmaningar och behov för fordonsindustrin 2008 Det finns 62 500 anställda inom västsvensk fordonsindustri.

Läs mer