KLIMATPÅVERKAN OCH LUFTKVALITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLIMATPÅVERKAN OCH LUFTKVALITET"

Transkript

1 KLIMATPÅVERKAN OCH LUFTKVALITET Två centrala frågor för Volvos miljöarbete AB Volvo (publ) Göteborg Telefon Nr

2 Inledning 3 äl fungerande transporter är en av hörnpelarna i vårt moderna samhälle. Samtidigt är transportsektorn en betydande källa till utsläpp av olika Vämnen som påverkar hälsa och miljö. Som en av världens största tillverkare av tunga kommersiella fordon har vi inom Volvo ett självklart ansvar för att minska miljöpåverkan från de produkter vi tillverkar. Men ett offensivt miljöarbete ger oss också möjligheter att stärka både våra kunders och vår egen konkurrenskraft, samtidigt som vi bidrar till en positiv samhällsutveckling. Av de många miljöfrågor som vi arbetar med finns två som har en särställning. Den ena är klimatpåverkan, den andra är luftkvalitet. Att just dessa två områden är så viktiga för Volvo har sin naturliga förklaring. Varje ny produkt ska ha lägre miljöpåverkan än den som ersätts. Av den miljöpåverkan som våra produkter genererar från den första ritningen tills de skrotas uppstår 80 till 90 procent under den tid de används. Två tungt vägande påverkansfaktorer är utsläppen av klimatpåverkande gaser och luftföroreningar. Båda är direkt relaterade till förbränningen av bränsle. Vårt övergripande mål är att varje ny produkt vi tillverkar alltid ska ha lägre miljöpåverkan än den som ersätts. För att våra kunder ska kunna jämföra hur olika produkter påverkar miljön tar vi fram miljövarudeklarationer för våra nyckelprodukter. Vi ska vara ledande när det gäller resurseffektivitet och låg miljöpåverkan överallt där vi är verksamma. Även stora delar av den miljöpåverkan som uppstår under produktion och vid transporter till och från våra anläggningar består av utsläpp av luftföroreningar och klimatpåverkande gaser. För att minska utsläppen från våra transporter tar vi stor hänsyn till miljöpåverkan vid val av både transportslag och transportör. Miljöledningssystem har införts vid praktiskt taget samtliga produktionsenheter, och är ett viktigt styrmedel för att successivt minska miljöpåverkan. Och sedan år 2000 finns en global standard som anger lägsta godtagbara nivå för miljöarbetet vid Volvos samtliga anläggningar runt om i världen. Tydligt fokus ger resultat Genom att tydligt fokusera våra resurser till de viktigaste miljöfrågorna kan vi åstadkomma betydande resultat. Med tanke på att vi tillverkar över dieselmotorer per år, kan varje liten förbättring ge stora positiva effekter. Läs mer på vår hemsida och i årsredovisningen På kan du läsa mer om Volvokoncernens miljöarbete och inställning i olika miljöfrågor. Här hittar du också kontaktvägar för mer detaljerad information. En utförlig beskrivning av Volvos miljöarbete och roll som samhällsmedborgare finns också i Volvos årsredovisning för

3 klimatpåverkan 4 klimatpåverkan 5 Så arbetar Volvo med klimatfrågan Klimatpåverkan Den globala uppvärmningen är sannolikt en av vår tids viktigaste miljöfrågor. De flesta forskare är idag ense om att utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser genererade av mänsklig verksamhet bidrar till att höja temperaturen på jorden, vilket kan få mycket allvarliga konsekvenser. Framför allt beror de ökande koldioxidhalterna i atmosfären på förbränningen av olja, kol och naturgas. Och med tanke på den totala dominans som de fossila bränslena har de står för över 90 procent av världens kommersiella energianvändning finns tyvärr ingen snabb eller enkel lösning. Transportsektorns roll Transportsektorn som helhet står idag för ca 25 procent av den totala användningen av fossila bränslen och därmed för en ungefär lika stor andel utsläpp av fossil koldioxid. Vägtrafikens andel är ungefär 15 procent. Inom transportmedelsindustrin tas klimatfrågan på största allvar och totalt satsas över 40 miljarder dollar årligen på åtgärder, främst teknikutveckling, som kan minska utsläppen. Men trots att fordon och motorer blir allt bränsleeffektivare fortsätter de totala utsläppen av koldioxid att öka, beroende på att transportbehovet stadigt växer. För att vända utvecklingen krävs att politiker, samhällsplanerare, företag och andra aktörer gemensamt beslutar om långsiktiga mål och effektiva åtgärder. Ett aktuellt exempel är den frivilliga överenskommelse som reglerar koldioxidutsläppen från personbilar inom EU. Volvo stöder intentionerna i Kyotoprotokollet och verkar aktivt på det internationella planet för att påverka utvecklingen i rätt riktning. Ett exempel är World Economic Forum där företrädare för transportmedelsindustrin, med Volvos verkställande direktör Leif Johansson som ordförande, i februari 2002 enades kring viktiga ställningstaganden i klimatfrågan. Två huvudspår ett mål Eftersom utsläppen av växthusgaser från dagens fossilbränsledrivna fordon och motorer står i direkt relation till bränsleförbrukningen, är vårt närliggande arbete inriktat på två huvudspår. Dels arbetar vi för att göra våra produkter bränsleeffektivare, dels utvecklar vi systemlösningar som gör det möjligt för våra kunder att effektivisera sina transporter. Båda vägarna leder till lägre bränsleförbrukning och lägre klimatpåverkan. Frågan om energieffektivitet och klimatpåverkan behandlas regelbundet i Volvos strategidiskussioner. Dieselmotorn bränsleeffektivast idag Volvokoncernens motorprogram består praktiskt taget uteslutande av dieselmotorer. Motortypen är det i särklass mest energieffektiva alternativ som också uppfyller marknadens krav på tillförlitlighet. Det är en viktig förklaring till att den närmast totalt dominerar som drivkälla i tunga kommersiella fordon. En modern dieselmotor har en högsta verkningsgrad på ca 45 procent, medan en bensinmotor når upp till ca 30 procent. Volvo satsar betydande resurser för en fortsatt utveckling av motorernas bränsleeffektivitet. Transmission, rullmotstånd och luftmotstånd är andra områden som är viktiga för att minska bränsleförbrukningen, liksom optimering av kompletta drivsystem för marina applikationer. Volvo medverkar också i utvecklingen av framtidens energisnåla flygmotorer. Effektivare transporter bättre för miljön Det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att minska transporternas miljöpåverkan är att göra dem effektivare. Om en viss mängd gods, eller ett visst antal människor, kan förflyttas med färre fordon än idag, minskar de totala utsläppen samtidigt som transportföretagen effektiviserar sin verksamhet. Kan man dessutom skapa ett bättre flöde i trafiken minskar miljöbelastningen ytterligare. Här är större fordonskombinationer en verkningsfull väg, intelligenta transportsystem en annan. Vårt transportinformationssystem Dynafleet har till exempel gjort det möjligt för lastbilsåkerier att förbättra utnyttjandet av befintlig lastkapacitet med upp till 10 procent. ITS4mobility är ett annat transportlednings- och informationssystem som bidrar till att effektivisera kollektivtrafiken i städerna. Genom affärsenheten Volvo Mobility Systems kan Volvo också bidra med kompetens vid uppbyggnaden av transportsystem för storstadstrafik....fordonsindustrins största utmaning... Klimatfrågan är fordonsindustrins största utmaning för framtiden. Vi måste ytterligare förbättra våra produkter och finna nya tekniska lösningar, och inte minst bli mer aktiva i en dialog med övriga intressenter i samhället för att skapa effektiva transporter för både gods och människor. Leif Johansson, verkställande direktör i AB Volvo och koncernchef Ett brett miljöarbete Volvokoncernen är en av världens största tillverkare av tunga kommersiella fordon och dieselmotorer. Det innebär självfallet att både vår verksamhet och de produkter vi tillverkar påverkar miljön på olika sätt. För att minska de negativa effekterna bedriver vi sedan länge ett brett miljöarbete inom alla delar av vår verksamhet, från produktutveckling till återvinning. Volvos första miljöpolicy upprättades redan 1972 och sedan början av 1990-talet är miljöomsorg ett av Volvos kärnvärden.

4 klimatpåverkan 6 klimatpåverkan 7 I Volvos produktprogram finns både bussar och lastbilar för naturgas och biogas. Biogas är en biologiskt förnyelsebar resurs som inte ger något nettotillskott av koldioxid vid förbränning. Både naturgas och biogas ger också mycket låga utsläpp av andra emissioner, framför allt partiklar. ITS4mobility ITS4mobility är ett transportledningssystem för kollektiva transporter i storstadstrafik. Systemet skapar bland annat förutsättningar för ett smidigare och effektivare trafikflöde. Lastkännande hydraulik sänker bränsleförbrukningen Volvos senaste hjullastare är utrustade med ett lastkännande hydraulsystem, som inneburit att bränsleförbrukningen sänkts med upp till 10 procent. Uppfinningen som gjorts inom Volvo Construction Equipment belönades med Volvos interna miljöpris år Alternativa bränslen För att ett alternativt bränsle eller drivlina ska kunna etableras krävs inte bara att tekniken finns framme. Det behövs också en långsiktigt säkrad tillgång till bränsle och en infrastruktur för distribution av drivmedel. Dessutom måste lösningen vara ekonomiskt konkurrenskraftig på marknaden. Inom Volvo har vi under åren testat och utvärderat en rad olika alternativa bränslen och drivsystem, och har således en god teknisk beredskap för att svara mot en kommande efterfrågan. Flera produkter tillverkas också kommersiellt, till exempel bussar och lastbilar för naturgas och biogas. Vi är aktiva i utvecklingen av bränslecellsdrivna fordon, både med kompletta bussprototyper och laboratoriestudier av olika bränslecellssystem. Tekniken är dock dyr och det kommer sannolikt att dröja innan den blir ett alternativ, åtminstone för tunga fordon, där tillförlitlighet och hög verkningsgrad är avgörande faktorer. Procentuell förändring sedan 1985 Den globala vägtrafiken körda kilometer och utsläpp av CO CO 2 från vägtrafiken Körda kilometer 28%* Tack vare bränsleeffektivare fordon har utsläppen av koldioxid från vägtrafiken sedan mitten av 1980-talet ökat betydligt mindre än antalet körda kilometer. Källa: What is the automotive industry doing about climate change?, World Economic Forum * Utsläppen av CO 2 ökade 28% mindre än körda kilometer. Klimatpåverkan från den egna verksamheten Utsläppen av klimatpåverkande gaser, främst koldioxid, från vår egen verksamhet kommer dels från processer och uppvärmning av våra produktionsanläggningar, dels från transporter till och från anläggningarna. Inom Volvo pågår ett ständigt arbete för att effektivisera energianvändningen. Sedan 1995 har utsläppen av koldioxid minskat med 30 procent i förhållande till omsättningen. I och med införandet av en ny global miljöstandard för produktionsanläggningar 2000 ställer vi också tydliga krav på att nyförvärvade anläggningar arbetar enligt samma riktlinjer. Transporter Miljöpåverkan är ett viktigt kriterium vid upphandling av Volvos transporttjänster. Genom att välja det transportslag som är lämpligast för varje uppgift, eftersträva korta transportvägar och utnyttja varje fordon på ett så effektivt sätt som möjligt, minimerar vi både bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid. Mer om hur vi arbetar för att minska emissionerna från våra transporter hittar du på sid 10. Ur Volvos globala miljöstandard. Minimikrav energi och CO2 Kartlägg alla energikrävande processer av betydelse. Genomför kontinuerliga effektiviseringar av energianvändningen. Bättre planering minskade transporterna med 27% En översyn och omplanering av Volvos transporter i Storbritannien resulterade i att den totala körsträckan kunde minskas med 27 procent. Det innebar en motsvarande minskning av bränsleförbrukning och emissioner, och en betydande kostnadsbesparing. Arbetet som utfördes inom Volvo Logistics i Storbritannien belönades 2001 med Volvos interna miljöpris. Läs mer på hemsidan På hittar du mer information om bland annat: Miljövarudeklaration för Volvo Lastvagnar Dynafleet ITS4mobility Alternativa bränslen Fordonsindustrin och klimatfrågan (World Economic Forum)

5 luftkvalitet 8 luftkvalitet 9 Så arbetar Volvo med luftkvalitet Luftkvalitet Medan klimatproblematiken är global och svåröverskådlig till sin natur är problemen med luftföroreningar och luftkvalitet i huvudsak regionala eller lokala. Det finns en större kunskap om de hälsorisker och miljöeffekter som luftföroreningarna orsakar och både industrin och myndigheterna har i många länder arbetat länge och relativt framgångsrikt för att minska problemen. Från Volvos horisont välkomnar vi den allt strängare emissionslagstiftningen för lastbilar och bussar. Framför allt därför att den leder till en bättre miljö, men också för att den ger oss konkurrensfördelar. Med de stora resurser som Volvo satsar på motorutveckling har vi bättre möjligheter än många andra att uppfylla kraven i god tid. I och med att en stor del av arbetet är gemensamt för våra olika affärsområden kan den senaste tekniken också relativt snabbt införas på andra produktslag. Det innebär att vi kan ligga före emissionslagstiftningen även för anläggningsmaskiner och motorer för marint och industriellt bruk. Volvos motorprogram för lastbilar och bussar uppfyller de senaste europeiska lagkraven Euro 3 som infördes inom EU hösten Dessutom har vi flera alternativ för kunder som vill gå längre än vad lagstiftningen kräver. Volvo Emission Control (VEC) är ett system för avgasefterbehandling som kan monteras på både nya och äldre Volvo-bussar med 10-litersmotor. Utsläppen av kolväten, kolmonoxid och partiklar sänks med procent, medan kvävoxiderna halveras. Med VEC blir det möjligt att uppgradera bussar med Euro 2-motor till att klara Euro 4, som träder i kraft inom EU 2005/2006. Systemet kräver att bussen drivs med lågsvavligt dieselbränsle. Stränga lagkrav är bra för Volvo Med de resurser för motorutveckling som finns inom koncernen, har Volvo bättre möjligheter än många andra att uppfylla kommande stränga lagkrav i god tid innan de träder i kraft. Det ger oss en viktig konkurrensfördel på marknaden. Karl-Erling Trogen, miljöansvarig i Volvos koncernledning Strängare lagstiftning När det gäller utsläppen från vägtrafiken är det framför allt fyra beståndsdelar i avgaserna som har negativa effekter på hälsa och miljö kväveoxider, partiklar, kolväten och kolmonoxid. Emissionerna är strängt reglerade i lag i de flesta länder och gränsen för vad varje fordon får släppa ut sänks kontinuerligt. Inom EU har vägtrafikens utsläpp av kväveoxider de senaste tio åren minskat med över 30 procent, trots att transporterna under samma tid ökade med över 20 procent. Det har inneburit en betydande förbättring av luftkvaliteten i många städer och tätorter. En liknande utveckling kan vi se i bland annat USA och Japan. Effektivare transporter Men att enbart fokusera på minskade avgasutsläpp räcker inte. I många snabbt växande storstäder runt om i världen stiger antalet fordon till ohållbara nivåer. Och med trängsel och trafikstockningar ökar också koncentrationen av luftföroreningar, trots att utsläppen från varje enskilt fordon minskar. Därför är det också nödvändigt att effektivisera transporterna av gods och människor. Lägre utsläpp inom EU För tunga dieseldrivna fordon, som är Volvos huvudsakliga verksamhetsområde, är det framför allt kväveoxider och partiklar som står i fokus. Under den senaste 20 års-perioden har utsläppen av dessa ämnen minskat med 70 respektive 90 procent för nya lastbilar och bussar. Den senaste emissionslagstiftningen inom EU innebär att kväveoxiderna ska minskas med ytterligare två tredjedelar under de kommande tio åren. För att nå det målet krävs inte bara förfinad motorteknik och effektiv avgasefterbehandling utan också ökad tillgång till bränsle av hög kvalitet. I syfte att skynda på bränsleproducenterna publicerade fordonstillverkare från hela världen år 2000 ett dokument World-Wide Fuel Charter som bland annat efterlyser ökad tillgång till bensin och dieselolja med en svavelhalt på maximalt 5-10 ppm (parts per million). Utsläpp från vägtrafiken inom EU Kolmonoxid (CO) Kväveoxider (NOx) Lösningsmedel (VOC) Bensen Partiklar (PM, diesel) Koldioxid (CO 2) Svaveloxid (SO 2) De åtgärder som införs inom EU för att minska transportsektorns miljöpåverkan resulterar i väsentliga förbättringar av luftkvaliteten. Källa: Auto Oil 2, Transport Base Case Volvo Avgasfilter sänker, liksom VEC, utsläppen av kolväten, kolmonoxid och partiklar med procent. Däremot påverkas inte halterna av kväveoxider. Volvo Avgasfilter finns till både bussar och flera av Volvos lastbilsmodeller. Även Volvo Avgasfilter kräver ett lågsvavligt dieselbränsle. Ett alternativ för busskunder utan tillgång till lågsvavligt bränsle är en oxiderande katalysator som sänker utsläppen av kolväten och kolmonoxid med 60 procent. Flera lösningar som bidrar till minskade luftföroreningar ger också lägre utsläpp av koldioxid. Läs mer om fordon för alternativa bränslen och effektivare transporter på sid 5-6. Vårt erbjudande om uppgradering kan ge stora och omedelbara positiva miljöeffekter Lastbilskunder med äldre fordon godkända enligt Euro 1 eller Euro 2 kan få sina motorer uppgraderade till Euro 2 respektive Euro 3. Det första steget motsvarar upp mot en 15-procentig reduktion av kväveoxidutsläppen och en halvering av mängden partiklar i avgaserna. Det andra steget innebär att emissionerna sänks med ytterligare nära 30 procent. Thomas Alexandersson, chef affärsutveckling mjukvaror, Volvo Parts

6 luftkvalitet 10 ansvarsfullt företagande 11 Branschens renaste måleri Volvos måleri för lastbilshytter i Umeå är världens renaste i sitt slag. Utsläppen av lösningsmedel till luft vid fullt kapacitetsutnyttjande är mindre än en sjundedel av de nivåer som blir lag inom EU från och med Luftföroreningar från den egna verksamheten Utsläppen av luftföroreningar från Volvos produktionsanläggningar består dels av svaveldioxid och kväveoxider, som till stor del kan hänföras till energiproduktion, dels av lösningsmedel från våra målerioch ytbehandlingsprocesser. Samtliga emissioner omfattas av Volvokoncernens miljöstandard för produktionsanläggningar. Utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider från energiproduktion är starkt beroende av vilka bränslen som används. Tack vare en successiv övergång från olja till naturgas och fjärrvärme har emissionerna i förhållande till omsättningen minskat på de flesta håll under senare år. Vår motorprovning är också en källa till kväveoxidutsläpp. Utsläppen av lösningsmedel ökade något i förhållande till omsättningen under senare delen av 1990-talet. Det be- rodde på att många små anläggningar, med mindre sofistikerade produktionsoch reningsmetoder införlivades i koncernen. Utvecklingen vände under Miljökrav på egna transporter Transporterna till och från Volvos produktionsanläggningar och återförsäljare runt om i världen ger större utsläpp av luftföroreningar än verksamheten vid produktionsanläggningarna. Vid upphandlingen av transporttjänster är därför miljöpåverkan ett tungt vägande urvalskriterium. Till exempel jämför vi alltid miljöbelastningen för olika transportalternativ och transportföretag. Nya leverantörsavtal innehåller en klausul där transportören åtar sig att arbeta i enlighet med ISO 9000 och ISO Ansvarsfullt företagande Omvärldens förtroende för Volvo bygger i hög grad på ett ansvarsfullt företagande och en långsiktig och konsekvent satsning på kvalitet, säkerhet och miljö. Som ytterligare ett led i det arbetet undertecknade Volvo i november 2001 FN:s initiativ för en hållbar utveckling, Global Compact. I praktiken har Volvo sedan länge arbetat med de frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöskydd som ingår i Global Compact. I och med undertecknandet klargör vi ytterligare vår ambition att verka som en ansvarstagande och trovärdig aktör i samhället. Mer om detta hittar du i Volvokoncernens årsredovisning Vill du veta mer om FN:s Global Compact kan du gå in på inom miljöomsorg... Miljöomsorg är ett av Volvos kärnvärden. Volvo skall rankas som en ledare inom miljöomsorg bland världens främsta tillverkare av fordon och transportrelaterade produkter, utrustningar och system. Volvos miljöprogram skall kännetecknas av helhetssyn, kontinuerlig förbättring, teknisk utveckling och effektivt resursutnyttjande. Därigenom skall Volvo vinna konkurrensfördelar och bidra till en hållbar utveckling. Ur Volvos miljöpolicy Ur Volvos globala miljöstandard. Minimikrav svavel och NOx Svavelhalten i bränslet får inte överskrida: olja 1%, naturgas 0%, kol 1%, biomassa 0,05%. Utsläppen av kväveoxider får inte överskrida: olja 150 ml/mj, naturgas 70 ml/mj, biomassa 100 ml/mj, TO 100 mg. Minimikrav VOC (lösningsmedel) Upprätta en plan för hantering av lösningsmedel. Arbeta för att kontinuerligt minska utsläppen av lösningsmedel. Korta fakta om Volvokoncernen Volvo är en av världens ledande leverantörer av kommersiella transportlösningar. Inom koncernen tillverkas lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer för marint och industriellt bruk, samt flygmotorkomponenter. Sedan 2001 ingår Renault V.I. och Mack Trucks, Inc. i Volvokoncernen. Läs mer på hemsidan. Volvos miljöpolicy Emissionsdata för våra produkter Detaljerade miljödata för våra produktionsanläggningar Miljödata för våra egna transporter Information om olika samarbetsprojekt på miljöområdet där Volvo deltar TO = Thermal Oxidizer (förbränningskammare)

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Är luftkvalitén i Lund bättre än i Teckomatorp?

Är luftkvalitén i Lund bättre än i Teckomatorp? Är luftkvalitén i bättre än i? Namn: Katarina Czabafy 9c. Datum: 20.05.2010. Mentor: Olle Nylén Johansson. Innehållsförtäckning: INLEDNING.S 3. SYFTE/FRÅGESTÄLLNING.S 3. BAKGRUND.S 3. METOD... S 3-4. RESULTAT...S

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete Presentation vid Kristianstads kommuns miljöfika, 2014-09-18 Annika Jönsson myschenker e-business EDI DB Schenkers övergripande miljömål Vårt mål är att

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Gas och LNG för hållbara transporter Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Olle Hådell 7 februari 2012 Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter krävs om samhället

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 Vad är LNG och vad kan den göra för miljön? Naturgasen kondenseras till flytande

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN

volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN 2 VI ANTAR utmaningen. Jordens klimatsystem är i obalans. Att vrida utvecklingen rätt är en av de största utmaningar som mänskligheten ställts inför. Det är också den i särklass

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08 HUR STÄLLER VI EFFEKTIVA MILJÖKRAV I UPPHANDLINGAR? Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08

Läs mer

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd ...för att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan Vad är Trafikverket? I huvudsak en sammanslagning av Vägverket och

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Bilismens miljöproblem Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Många typer av miljöpåverkan Avgasemissioner Buller Slitagepartiklar Klimatpåverkan Markanvändning, barriäreffekter och landskapspåverkan

Läs mer

Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon

Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon liij ]Swede Gas AB 1989 FORSKNING UTVECKLING PEMONSTRATION MINSKAT KOLDIOXIDUTSLAPP MED NATURGASDRIVNA FORDON STOCKHOLM 1989-07-03 VATTENFALL SMÅSKALIG

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen

Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen Energianvändning i olika sektorer Mtoe 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Transportsektorn

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik)

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) Fossilfri fordonstrafik erfarenheter och utmaningar (erfaringer og utfordringer) Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) hakan.johansson@trafikverket.se

Läs mer

Ett ansvar som koncernen kontinuerligt arbetar med

Ett ansvar som koncernen kontinuerligt arbetar med Förvaltningsberättelse 2010 Hållbar ut veckling Ett ansvar som koncernen kontinuerligt arbetar med Att vara ett ansvarstagande företag med förmåga att anpassa sig till förändringar i omvärlden blir allt

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Målsättning: Projekten syftar till teoretisk- och i vissa fall experimentell fördjupning inom områdena termodynamik, klimatfysik och förbränning, med en tydlig

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 28.1.2011 2010/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer Bilaga 6:1, bränsleförbrukning och trafikarbete för år 2016 Scenariot bygger på HBEFA3.2-modellen, SE_Emission_90_16_35_FEB_2017 na inkluderar körning med varm motor, kallstarter, avdunstning samt försämring

Läs mer

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation Volvo Group 2014 Volvo koncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella

Läs mer

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 9 Förutsättningar och övergripande krav Dessa krav syftar till att åstadkomma

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vt. 21/5-2010 1 Innehållsförteckning Sida 1: Rubrik, framsida Sida 2: Innehållsförteckning Sida 3: Inledning, Bakgrund Sida 4: frågeställning,

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas?

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-11-25 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets precisering

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv

Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv Maria Grahn Fysisk resursteori, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg maria.grahn@fy.chalmers.se Energisystemet (el, värme och transportbränslen) står

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030 Tomas Österlund Miljöstrateg Europa 2020 Aim EU Aim 2020 Sweden Aim 2020 Sweden Situation 2012 Västra Götaland Aim 2020 Västra Götaland. Situation 2012

Läs mer

Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM. Stockholm,

Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM. Stockholm, Corporate Public Policy and Responsibility GOGREEN PROGRAM Stockholm, 2011-02-10 DAX30 CO 2 Emissions 2009 ALTERNATIVE OPENING SLIDE Company Emissions [Mio. tonnes CO 2 ] 144.9 * 1c 290.6 *1a 90.0 *2a

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön

Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön Kjell Larsson Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet kjell.larsson@lnu.se Upplägg Vilka är de viktigaste miljöeffekterna av sjöfart? Vilka effekter kan vi förvänta

Läs mer

B-TEORI. Lektion 1 Trafiken och samhället

B-TEORI. Lektion 1 Trafiken och samhället B-TEORI Lektion 1 Trafiken och samhället Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! bengt hedlund - bräckegymnasiet 2(23) Grundläggande regler En trafikant

Läs mer

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW.

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Alternative fuels Regional Manager Sales, Trucks VATTEN LUFT Vad är egentligen ett ton CO 2? 10 m diameter

Läs mer

TRAFIK AB. Kalmar 2008-06-04. Thomas Rehnström

TRAFIK AB. Kalmar 2008-06-04. Thomas Rehnström KALMAR LÄNS L TRAFIK AB Kalmar 2008-06-04 Kalmar kommun Under flera år haft processen igång om vilka kommunala fordon som kan nyttja biogas Ansökan om KLIMP bidrag till biogasbussar Upphandling linjetrafik

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Dieselpersonbilar - behövs de?

Dieselpersonbilar - behövs de? 1(7) 2017-12-20 Dieselpersonbilar - behövs de? För tillfället pågår en intensiv debatt gällande dieselbilens vara eller inte vara. Den är kopplad till luftkvalitet i våra storstäder och förslag till miljözoner

Läs mer

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB

Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål. SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö. Nordic Road Safety AB Materialeffektivt system Broräcke med höghållfast stål SF H2 High Det hållbara valet för ekonomi och miljö Nordic Road Safety AB 2017-09-06 GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL 2030 3 SVERIGES KLIMATMÅL 3 TRAFIKVERKETS

Läs mer

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-013575-206 SID 1 (9) 2012-05-09 Handläggare: Lova André Nilsson Telefon: 08-508 28 940 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05-22 p. 23 Definition

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Jan Lindgren Projektledare Miljö och trafiksäkerhet Vägverket Region Mitt 2009-12-02 Vägverket 1 Disposition Vad är hållbara nivåer? Hur ser de

Läs mer

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Vårt miljöarbete Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Ett -klart beslut. Miljöarbete en självklarhet för oss i Posten Att arbeta aktivt

Läs mer

Feature: DME vägen mot en hållbar stad?

Feature: DME vägen mot en hållbar stad? Pressinformation Feature: DME vägen mot en hållbar stad? Om 50 år bor det fler människor i storstäder än vad det i dag gör på hela planeten. Att försörja dessa växande metropoler på ett ekologiskt hållbart

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar

Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar NYA VOLVO METANDIESEL Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar Kommer dina lastbilar att hålla ditt företag konkurrenskraftigt i morgon? Två stora utmaningar Ditt företag står säkert väl rustat för

Läs mer

Miljöfordon. Fredrik Ohlsson Produktchef Norden

Miljöfordon. Fredrik Ohlsson Produktchef Norden Miljöfordon Fredrik Ohlsson Produktchef Norden Dettifoss 200 ton per sekund Dramatiskt ökande transport behov Lagstiftning, en kraftfull grön resurs PM (g/kwh) 0.36 Eu1 (1993) Existerande och planerad

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Lastbilsleveranser oktober 2011

Lastbilsleveranser oktober 2011 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser oktober 2011 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under oktober till 22 028 fordon. Detta var en ökning med 25% jämfört

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Lastbilsleveranser februari 2011

Lastbilsleveranser februari 2011 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser februari 2011 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under februari till 17 862 fordon. Detta var en ökning med 49% jämfört

Läs mer

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL

MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL MINSKA DIN KLIMATPÅVERKAN TILLSAMMANS MED DHL Transporter är en förutsättning för global handel och ett fungerande samhälle. På DHL transporterar vi allt från livsmedel till medicin och byggnadsmaterial.

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Vägtrafikens och sjöfartens emissioner. Erik Fridell

Vägtrafikens och sjöfartens emissioner. Erik Fridell Vägtrafikens och sjöfartens emissioner Erik Fridell 2013-10-24 Research and consultancy by IVL Swedish Environmental Research Institute around 200 employees engineers, economists, social scientists, geoscientists,

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Höganäs - med naturgas till framtiden. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs - med naturgas till framtiden. Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs - med naturgas till framtiden Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: cirka

Läs mer

KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET

KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET JURIDIKEN Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Läs mer

BRANSCHGEMENSAMT MILJÖPROGRAM

BRANSCHGEMENSAMT MILJÖPROGRAM BRANSCHGEMENSAMT MILJÖPROGRAM VERSION 2.0 Bakom programmet står Svensk Kollektivtrafik, SKL, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet och Trafikverket Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan

Läs mer

Egenkontrollkampanj transportföretag 2008

Egenkontrollkampanj transportföretag 2008 MILJÖFÖRVALTNINGEN Egenkontrollkampanj transportföretag 2008 Tillsyn av transporter En rapport från Miljöförvaltningen Katarina Olsson och Emma Nordling Juni 2009, dnr: 2008-003085-206 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Luftföroreningars klimatpåverkan Synergier och konflikter i åtgärdsarbete. HC Hansson, Stefan Åström ITM, IVL

Luftföroreningars klimatpåverkan Synergier och konflikter i åtgärdsarbete. HC Hansson, Stefan Åström ITM, IVL Luftföroreningars klimatpåverkan Synergier och konflikter i åtgärdsarbete HC Hansson, Stefan Åström ITM, IVL Bakgrund Utsläpp av luftföroreningar och växthustgaser härstammar till stor del från samma utsläppskällor

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

Att navigera mellan klimatskeptiker & domedagsprofeter Föredrag för GAME & Näringslivets miljöchefer Göteborg Fysisk resursteori Energi & Miljö, Chalmers Norra halvklotets medeltemperatur under de senaste

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer