KLIMATPÅVERKAN OCH LUFTKVALITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLIMATPÅVERKAN OCH LUFTKVALITET"

Transkript

1 KLIMATPÅVERKAN OCH LUFTKVALITET Två centrala frågor för Volvos miljöarbete AB Volvo (publ) Göteborg Telefon Nr

2 Inledning 3 äl fungerande transporter är en av hörnpelarna i vårt moderna samhälle. Samtidigt är transportsektorn en betydande källa till utsläpp av olika Vämnen som påverkar hälsa och miljö. Som en av världens största tillverkare av tunga kommersiella fordon har vi inom Volvo ett självklart ansvar för att minska miljöpåverkan från de produkter vi tillverkar. Men ett offensivt miljöarbete ger oss också möjligheter att stärka både våra kunders och vår egen konkurrenskraft, samtidigt som vi bidrar till en positiv samhällsutveckling. Av de många miljöfrågor som vi arbetar med finns två som har en särställning. Den ena är klimatpåverkan, den andra är luftkvalitet. Att just dessa två områden är så viktiga för Volvo har sin naturliga förklaring. Varje ny produkt ska ha lägre miljöpåverkan än den som ersätts. Av den miljöpåverkan som våra produkter genererar från den första ritningen tills de skrotas uppstår 80 till 90 procent under den tid de används. Två tungt vägande påverkansfaktorer är utsläppen av klimatpåverkande gaser och luftföroreningar. Båda är direkt relaterade till förbränningen av bränsle. Vårt övergripande mål är att varje ny produkt vi tillverkar alltid ska ha lägre miljöpåverkan än den som ersätts. För att våra kunder ska kunna jämföra hur olika produkter påverkar miljön tar vi fram miljövarudeklarationer för våra nyckelprodukter. Vi ska vara ledande när det gäller resurseffektivitet och låg miljöpåverkan överallt där vi är verksamma. Även stora delar av den miljöpåverkan som uppstår under produktion och vid transporter till och från våra anläggningar består av utsläpp av luftföroreningar och klimatpåverkande gaser. För att minska utsläppen från våra transporter tar vi stor hänsyn till miljöpåverkan vid val av både transportslag och transportör. Miljöledningssystem har införts vid praktiskt taget samtliga produktionsenheter, och är ett viktigt styrmedel för att successivt minska miljöpåverkan. Och sedan år 2000 finns en global standard som anger lägsta godtagbara nivå för miljöarbetet vid Volvos samtliga anläggningar runt om i världen. Tydligt fokus ger resultat Genom att tydligt fokusera våra resurser till de viktigaste miljöfrågorna kan vi åstadkomma betydande resultat. Med tanke på att vi tillverkar över dieselmotorer per år, kan varje liten förbättring ge stora positiva effekter. Läs mer på vår hemsida och i årsredovisningen På kan du läsa mer om Volvokoncernens miljöarbete och inställning i olika miljöfrågor. Här hittar du också kontaktvägar för mer detaljerad information. En utförlig beskrivning av Volvos miljöarbete och roll som samhällsmedborgare finns också i Volvos årsredovisning för

3 klimatpåverkan 4 klimatpåverkan 5 Så arbetar Volvo med klimatfrågan Klimatpåverkan Den globala uppvärmningen är sannolikt en av vår tids viktigaste miljöfrågor. De flesta forskare är idag ense om att utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser genererade av mänsklig verksamhet bidrar till att höja temperaturen på jorden, vilket kan få mycket allvarliga konsekvenser. Framför allt beror de ökande koldioxidhalterna i atmosfären på förbränningen av olja, kol och naturgas. Och med tanke på den totala dominans som de fossila bränslena har de står för över 90 procent av världens kommersiella energianvändning finns tyvärr ingen snabb eller enkel lösning. Transportsektorns roll Transportsektorn som helhet står idag för ca 25 procent av den totala användningen av fossila bränslen och därmed för en ungefär lika stor andel utsläpp av fossil koldioxid. Vägtrafikens andel är ungefär 15 procent. Inom transportmedelsindustrin tas klimatfrågan på största allvar och totalt satsas över 40 miljarder dollar årligen på åtgärder, främst teknikutveckling, som kan minska utsläppen. Men trots att fordon och motorer blir allt bränsleeffektivare fortsätter de totala utsläppen av koldioxid att öka, beroende på att transportbehovet stadigt växer. För att vända utvecklingen krävs att politiker, samhällsplanerare, företag och andra aktörer gemensamt beslutar om långsiktiga mål och effektiva åtgärder. Ett aktuellt exempel är den frivilliga överenskommelse som reglerar koldioxidutsläppen från personbilar inom EU. Volvo stöder intentionerna i Kyotoprotokollet och verkar aktivt på det internationella planet för att påverka utvecklingen i rätt riktning. Ett exempel är World Economic Forum där företrädare för transportmedelsindustrin, med Volvos verkställande direktör Leif Johansson som ordförande, i februari 2002 enades kring viktiga ställningstaganden i klimatfrågan. Två huvudspår ett mål Eftersom utsläppen av växthusgaser från dagens fossilbränsledrivna fordon och motorer står i direkt relation till bränsleförbrukningen, är vårt närliggande arbete inriktat på två huvudspår. Dels arbetar vi för att göra våra produkter bränsleeffektivare, dels utvecklar vi systemlösningar som gör det möjligt för våra kunder att effektivisera sina transporter. Båda vägarna leder till lägre bränsleförbrukning och lägre klimatpåverkan. Frågan om energieffektivitet och klimatpåverkan behandlas regelbundet i Volvos strategidiskussioner. Dieselmotorn bränsleeffektivast idag Volvokoncernens motorprogram består praktiskt taget uteslutande av dieselmotorer. Motortypen är det i särklass mest energieffektiva alternativ som också uppfyller marknadens krav på tillförlitlighet. Det är en viktig förklaring till att den närmast totalt dominerar som drivkälla i tunga kommersiella fordon. En modern dieselmotor har en högsta verkningsgrad på ca 45 procent, medan en bensinmotor når upp till ca 30 procent. Volvo satsar betydande resurser för en fortsatt utveckling av motorernas bränsleeffektivitet. Transmission, rullmotstånd och luftmotstånd är andra områden som är viktiga för att minska bränsleförbrukningen, liksom optimering av kompletta drivsystem för marina applikationer. Volvo medverkar också i utvecklingen av framtidens energisnåla flygmotorer. Effektivare transporter bättre för miljön Det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att minska transporternas miljöpåverkan är att göra dem effektivare. Om en viss mängd gods, eller ett visst antal människor, kan förflyttas med färre fordon än idag, minskar de totala utsläppen samtidigt som transportföretagen effektiviserar sin verksamhet. Kan man dessutom skapa ett bättre flöde i trafiken minskar miljöbelastningen ytterligare. Här är större fordonskombinationer en verkningsfull väg, intelligenta transportsystem en annan. Vårt transportinformationssystem Dynafleet har till exempel gjort det möjligt för lastbilsåkerier att förbättra utnyttjandet av befintlig lastkapacitet med upp till 10 procent. ITS4mobility är ett annat transportlednings- och informationssystem som bidrar till att effektivisera kollektivtrafiken i städerna. Genom affärsenheten Volvo Mobility Systems kan Volvo också bidra med kompetens vid uppbyggnaden av transportsystem för storstadstrafik....fordonsindustrins största utmaning... Klimatfrågan är fordonsindustrins största utmaning för framtiden. Vi måste ytterligare förbättra våra produkter och finna nya tekniska lösningar, och inte minst bli mer aktiva i en dialog med övriga intressenter i samhället för att skapa effektiva transporter för både gods och människor. Leif Johansson, verkställande direktör i AB Volvo och koncernchef Ett brett miljöarbete Volvokoncernen är en av världens största tillverkare av tunga kommersiella fordon och dieselmotorer. Det innebär självfallet att både vår verksamhet och de produkter vi tillverkar påverkar miljön på olika sätt. För att minska de negativa effekterna bedriver vi sedan länge ett brett miljöarbete inom alla delar av vår verksamhet, från produktutveckling till återvinning. Volvos första miljöpolicy upprättades redan 1972 och sedan början av 1990-talet är miljöomsorg ett av Volvos kärnvärden.

4 klimatpåverkan 6 klimatpåverkan 7 I Volvos produktprogram finns både bussar och lastbilar för naturgas och biogas. Biogas är en biologiskt förnyelsebar resurs som inte ger något nettotillskott av koldioxid vid förbränning. Både naturgas och biogas ger också mycket låga utsläpp av andra emissioner, framför allt partiklar. ITS4mobility ITS4mobility är ett transportledningssystem för kollektiva transporter i storstadstrafik. Systemet skapar bland annat förutsättningar för ett smidigare och effektivare trafikflöde. Lastkännande hydraulik sänker bränsleförbrukningen Volvos senaste hjullastare är utrustade med ett lastkännande hydraulsystem, som inneburit att bränsleförbrukningen sänkts med upp till 10 procent. Uppfinningen som gjorts inom Volvo Construction Equipment belönades med Volvos interna miljöpris år Alternativa bränslen För att ett alternativt bränsle eller drivlina ska kunna etableras krävs inte bara att tekniken finns framme. Det behövs också en långsiktigt säkrad tillgång till bränsle och en infrastruktur för distribution av drivmedel. Dessutom måste lösningen vara ekonomiskt konkurrenskraftig på marknaden. Inom Volvo har vi under åren testat och utvärderat en rad olika alternativa bränslen och drivsystem, och har således en god teknisk beredskap för att svara mot en kommande efterfrågan. Flera produkter tillverkas också kommersiellt, till exempel bussar och lastbilar för naturgas och biogas. Vi är aktiva i utvecklingen av bränslecellsdrivna fordon, både med kompletta bussprototyper och laboratoriestudier av olika bränslecellssystem. Tekniken är dock dyr och det kommer sannolikt att dröja innan den blir ett alternativ, åtminstone för tunga fordon, där tillförlitlighet och hög verkningsgrad är avgörande faktorer. Procentuell förändring sedan 1985 Den globala vägtrafiken körda kilometer och utsläpp av CO CO 2 från vägtrafiken Körda kilometer 28%* Tack vare bränsleeffektivare fordon har utsläppen av koldioxid från vägtrafiken sedan mitten av 1980-talet ökat betydligt mindre än antalet körda kilometer. Källa: What is the automotive industry doing about climate change?, World Economic Forum * Utsläppen av CO 2 ökade 28% mindre än körda kilometer. Klimatpåverkan från den egna verksamheten Utsläppen av klimatpåverkande gaser, främst koldioxid, från vår egen verksamhet kommer dels från processer och uppvärmning av våra produktionsanläggningar, dels från transporter till och från anläggningarna. Inom Volvo pågår ett ständigt arbete för att effektivisera energianvändningen. Sedan 1995 har utsläppen av koldioxid minskat med 30 procent i förhållande till omsättningen. I och med införandet av en ny global miljöstandard för produktionsanläggningar 2000 ställer vi också tydliga krav på att nyförvärvade anläggningar arbetar enligt samma riktlinjer. Transporter Miljöpåverkan är ett viktigt kriterium vid upphandling av Volvos transporttjänster. Genom att välja det transportslag som är lämpligast för varje uppgift, eftersträva korta transportvägar och utnyttja varje fordon på ett så effektivt sätt som möjligt, minimerar vi både bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid. Mer om hur vi arbetar för att minska emissionerna från våra transporter hittar du på sid 10. Ur Volvos globala miljöstandard. Minimikrav energi och CO2 Kartlägg alla energikrävande processer av betydelse. Genomför kontinuerliga effektiviseringar av energianvändningen. Bättre planering minskade transporterna med 27% En översyn och omplanering av Volvos transporter i Storbritannien resulterade i att den totala körsträckan kunde minskas med 27 procent. Det innebar en motsvarande minskning av bränsleförbrukning och emissioner, och en betydande kostnadsbesparing. Arbetet som utfördes inom Volvo Logistics i Storbritannien belönades 2001 med Volvos interna miljöpris. Läs mer på hemsidan På hittar du mer information om bland annat: Miljövarudeklaration för Volvo Lastvagnar Dynafleet ITS4mobility Alternativa bränslen Fordonsindustrin och klimatfrågan (World Economic Forum)

5 luftkvalitet 8 luftkvalitet 9 Så arbetar Volvo med luftkvalitet Luftkvalitet Medan klimatproblematiken är global och svåröverskådlig till sin natur är problemen med luftföroreningar och luftkvalitet i huvudsak regionala eller lokala. Det finns en större kunskap om de hälsorisker och miljöeffekter som luftföroreningarna orsakar och både industrin och myndigheterna har i många länder arbetat länge och relativt framgångsrikt för att minska problemen. Från Volvos horisont välkomnar vi den allt strängare emissionslagstiftningen för lastbilar och bussar. Framför allt därför att den leder till en bättre miljö, men också för att den ger oss konkurrensfördelar. Med de stora resurser som Volvo satsar på motorutveckling har vi bättre möjligheter än många andra att uppfylla kraven i god tid. I och med att en stor del av arbetet är gemensamt för våra olika affärsområden kan den senaste tekniken också relativt snabbt införas på andra produktslag. Det innebär att vi kan ligga före emissionslagstiftningen även för anläggningsmaskiner och motorer för marint och industriellt bruk. Volvos motorprogram för lastbilar och bussar uppfyller de senaste europeiska lagkraven Euro 3 som infördes inom EU hösten Dessutom har vi flera alternativ för kunder som vill gå längre än vad lagstiftningen kräver. Volvo Emission Control (VEC) är ett system för avgasefterbehandling som kan monteras på både nya och äldre Volvo-bussar med 10-litersmotor. Utsläppen av kolväten, kolmonoxid och partiklar sänks med procent, medan kvävoxiderna halveras. Med VEC blir det möjligt att uppgradera bussar med Euro 2-motor till att klara Euro 4, som träder i kraft inom EU 2005/2006. Systemet kräver att bussen drivs med lågsvavligt dieselbränsle. Stränga lagkrav är bra för Volvo Med de resurser för motorutveckling som finns inom koncernen, har Volvo bättre möjligheter än många andra att uppfylla kommande stränga lagkrav i god tid innan de träder i kraft. Det ger oss en viktig konkurrensfördel på marknaden. Karl-Erling Trogen, miljöansvarig i Volvos koncernledning Strängare lagstiftning När det gäller utsläppen från vägtrafiken är det framför allt fyra beståndsdelar i avgaserna som har negativa effekter på hälsa och miljö kväveoxider, partiklar, kolväten och kolmonoxid. Emissionerna är strängt reglerade i lag i de flesta länder och gränsen för vad varje fordon får släppa ut sänks kontinuerligt. Inom EU har vägtrafikens utsläpp av kväveoxider de senaste tio åren minskat med över 30 procent, trots att transporterna under samma tid ökade med över 20 procent. Det har inneburit en betydande förbättring av luftkvaliteten i många städer och tätorter. En liknande utveckling kan vi se i bland annat USA och Japan. Effektivare transporter Men att enbart fokusera på minskade avgasutsläpp räcker inte. I många snabbt växande storstäder runt om i världen stiger antalet fordon till ohållbara nivåer. Och med trängsel och trafikstockningar ökar också koncentrationen av luftföroreningar, trots att utsläppen från varje enskilt fordon minskar. Därför är det också nödvändigt att effektivisera transporterna av gods och människor. Lägre utsläpp inom EU För tunga dieseldrivna fordon, som är Volvos huvudsakliga verksamhetsområde, är det framför allt kväveoxider och partiklar som står i fokus. Under den senaste 20 års-perioden har utsläppen av dessa ämnen minskat med 70 respektive 90 procent för nya lastbilar och bussar. Den senaste emissionslagstiftningen inom EU innebär att kväveoxiderna ska minskas med ytterligare två tredjedelar under de kommande tio åren. För att nå det målet krävs inte bara förfinad motorteknik och effektiv avgasefterbehandling utan också ökad tillgång till bränsle av hög kvalitet. I syfte att skynda på bränsleproducenterna publicerade fordonstillverkare från hela världen år 2000 ett dokument World-Wide Fuel Charter som bland annat efterlyser ökad tillgång till bensin och dieselolja med en svavelhalt på maximalt 5-10 ppm (parts per million). Utsläpp från vägtrafiken inom EU Kolmonoxid (CO) Kväveoxider (NOx) Lösningsmedel (VOC) Bensen Partiklar (PM, diesel) Koldioxid (CO 2) Svaveloxid (SO 2) De åtgärder som införs inom EU för att minska transportsektorns miljöpåverkan resulterar i väsentliga förbättringar av luftkvaliteten. Källa: Auto Oil 2, Transport Base Case Volvo Avgasfilter sänker, liksom VEC, utsläppen av kolväten, kolmonoxid och partiklar med procent. Däremot påverkas inte halterna av kväveoxider. Volvo Avgasfilter finns till både bussar och flera av Volvos lastbilsmodeller. Även Volvo Avgasfilter kräver ett lågsvavligt dieselbränsle. Ett alternativ för busskunder utan tillgång till lågsvavligt bränsle är en oxiderande katalysator som sänker utsläppen av kolväten och kolmonoxid med 60 procent. Flera lösningar som bidrar till minskade luftföroreningar ger också lägre utsläpp av koldioxid. Läs mer om fordon för alternativa bränslen och effektivare transporter på sid 5-6. Vårt erbjudande om uppgradering kan ge stora och omedelbara positiva miljöeffekter Lastbilskunder med äldre fordon godkända enligt Euro 1 eller Euro 2 kan få sina motorer uppgraderade till Euro 2 respektive Euro 3. Det första steget motsvarar upp mot en 15-procentig reduktion av kväveoxidutsläppen och en halvering av mängden partiklar i avgaserna. Det andra steget innebär att emissionerna sänks med ytterligare nära 30 procent. Thomas Alexandersson, chef affärsutveckling mjukvaror, Volvo Parts

6 luftkvalitet 10 ansvarsfullt företagande 11 Branschens renaste måleri Volvos måleri för lastbilshytter i Umeå är världens renaste i sitt slag. Utsläppen av lösningsmedel till luft vid fullt kapacitetsutnyttjande är mindre än en sjundedel av de nivåer som blir lag inom EU från och med Luftföroreningar från den egna verksamheten Utsläppen av luftföroreningar från Volvos produktionsanläggningar består dels av svaveldioxid och kväveoxider, som till stor del kan hänföras till energiproduktion, dels av lösningsmedel från våra målerioch ytbehandlingsprocesser. Samtliga emissioner omfattas av Volvokoncernens miljöstandard för produktionsanläggningar. Utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider från energiproduktion är starkt beroende av vilka bränslen som används. Tack vare en successiv övergång från olja till naturgas och fjärrvärme har emissionerna i förhållande till omsättningen minskat på de flesta håll under senare år. Vår motorprovning är också en källa till kväveoxidutsläpp. Utsläppen av lösningsmedel ökade något i förhållande till omsättningen under senare delen av 1990-talet. Det be- rodde på att många små anläggningar, med mindre sofistikerade produktionsoch reningsmetoder införlivades i koncernen. Utvecklingen vände under Miljökrav på egna transporter Transporterna till och från Volvos produktionsanläggningar och återförsäljare runt om i världen ger större utsläpp av luftföroreningar än verksamheten vid produktionsanläggningarna. Vid upphandlingen av transporttjänster är därför miljöpåverkan ett tungt vägande urvalskriterium. Till exempel jämför vi alltid miljöbelastningen för olika transportalternativ och transportföretag. Nya leverantörsavtal innehåller en klausul där transportören åtar sig att arbeta i enlighet med ISO 9000 och ISO Ansvarsfullt företagande Omvärldens förtroende för Volvo bygger i hög grad på ett ansvarsfullt företagande och en långsiktig och konsekvent satsning på kvalitet, säkerhet och miljö. Som ytterligare ett led i det arbetet undertecknade Volvo i november 2001 FN:s initiativ för en hållbar utveckling, Global Compact. I praktiken har Volvo sedan länge arbetat med de frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöskydd som ingår i Global Compact. I och med undertecknandet klargör vi ytterligare vår ambition att verka som en ansvarstagande och trovärdig aktör i samhället. Mer om detta hittar du i Volvokoncernens årsredovisning Vill du veta mer om FN:s Global Compact kan du gå in på inom miljöomsorg... Miljöomsorg är ett av Volvos kärnvärden. Volvo skall rankas som en ledare inom miljöomsorg bland världens främsta tillverkare av fordon och transportrelaterade produkter, utrustningar och system. Volvos miljöprogram skall kännetecknas av helhetssyn, kontinuerlig förbättring, teknisk utveckling och effektivt resursutnyttjande. Därigenom skall Volvo vinna konkurrensfördelar och bidra till en hållbar utveckling. Ur Volvos miljöpolicy Ur Volvos globala miljöstandard. Minimikrav svavel och NOx Svavelhalten i bränslet får inte överskrida: olja 1%, naturgas 0%, kol 1%, biomassa 0,05%. Utsläppen av kväveoxider får inte överskrida: olja 150 ml/mj, naturgas 70 ml/mj, biomassa 100 ml/mj, TO 100 mg. Minimikrav VOC (lösningsmedel) Upprätta en plan för hantering av lösningsmedel. Arbeta för att kontinuerligt minska utsläppen av lösningsmedel. Korta fakta om Volvokoncernen Volvo är en av världens ledande leverantörer av kommersiella transportlösningar. Inom koncernen tillverkas lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer för marint och industriellt bruk, samt flygmotorkomponenter. Sedan 2001 ingår Renault V.I. och Mack Trucks, Inc. i Volvokoncernen. Läs mer på hemsidan. Volvos miljöpolicy Emissionsdata för våra produkter Detaljerade miljödata för våra produktionsanläggningar Miljödata för våra egna transporter Information om olika samarbetsprojekt på miljöområdet där Volvo deltar TO = Thermal Oxidizer (förbränningskammare)

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN

volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN 2 VI ANTAR utmaningen. Jordens klimatsystem är i obalans. Att vrida utvecklingen rätt är en av de största utmaningar som mänskligheten ställts inför. Det är också den i särklass

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen

Vårt miljöarbete. Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Vårt miljöarbete Miljöinformation om Posten Meddelande AB och Posten Logistik AB - två dotterbolag inom Postenkoncernen Ett -klart beslut. Miljöarbete en självklarhet för oss i Posten Att arbeta aktivt

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Miljöpåverkan av godstransporter på landsväg

Miljöpåverkan av godstransporter på landsväg UMEÅ UNIVERSITET PROJEKTRAPPORT Miljöprojekt 2p Oktober 2002 Handledare: Fredrik Lundmark Miljöpåverkan av godstransporter på landsväg Thomas Mejtoft Sammanfattning I denna rapport har en jämförelse mellan

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Miljöpåverkan från dieselpersonbilar

Miljöpåverkan från dieselpersonbilar RAPPORTER FRÅN SLB-ANALYS NR 1:99 Miljöpåverkan från personbilar EN UNDERSÖKNING I STOCKHOLMS STAD OCH LÄN MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, AUGUSTI 1999 Miljöpåverkan från personbilar EN UNDERSÖKNING I

Läs mer

Kraftfulla vägar till framtiden

Kraftfulla vägar till framtiden Kraftfulla vägar till framtiden INNEÅLL Inledning 3 Den största utmaningen någonsin 4 Vilken väg skall vi välja? 6 Nya dieselmotorer 8 Naturgas/Biogas 10 DME 12 ybrider 14 Bränsleceller 16 Tillsammans

Läs mer

Res rätt och vinn tid Temadag om effektivt och hållbart resande, 30 nov-06

Res rätt och vinn tid Temadag om effektivt och hållbart resande, 30 nov-06 Bild 1 Res rätt och vinn tid Temadag om effektivt och hållbart resande, 30 nov-06 Bild 2 Miljömål 2004-06: Minska miljöpåverkan vid tjänsteresor, resor till och från arbetet samt övriga transporter Resultat:

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker.

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Maria Grahn SP systemanalys Chalmers, Energi och Miljö Koordinator

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Underlagsrapport till Klimatprogram 2012 Västerås stad 2011-10-10 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 1.1 Utsläpp

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

VAD ÄR HÅLLBART VARDAGSRESANDE?

VAD ÄR HÅLLBART VARDAGSRESANDE? VAD ÄR HÅLLBART VARDAGSRESANDE? Raul Carlson Viktoria Swedish ICT HÅLLBARHET OCH VARDAGSRESANDE Försurande ämnen Gödande ämnen Koldioxid Resurser Relativt stor inverkan på ekonomisk aktivitet BNP-skala

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING KÖP ELLER LEASING AV PERSONBILAR, MINIBUSSAR OCH LÄTTA LASTBILAR För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/.

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten Skånes Energiting Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten 2 80 % Kundnöjdhet 80 % Medarbetarnöjdhet 9 % Avkastning på eget kapital 0 % Utsläpp

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Miljöbedömning av Alingsås energiplan 2011-2013

Miljöbedömning av Alingsås energiplan 2011-2013 Bilaga 3 (Energiplanen 2011-13) Miljöbedömning av Alingsås energiplan 2011-2013 Dagens energianvändning med stor andel fossila bränslen påverkar miljön på flera sätt. Påverkan sker i alla led. Från utvinning

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken 2009-05-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Information från Ulricehamns kommun Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt i butikens

Läs mer

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation 180000 medlemmar, 6000 aktiva Natur, hälsa, global solidaritet

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Utredningen ett energieffektivare Sverige

Utredningen ett energieffektivare Sverige YTTRANDE 1(9) Datum: 2009-01-26 Beteckning: Ert datum: 2008-11-19 Er beteckning: N2008/2573/E Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Utredningen ett energieffektivare Sverige Sammanfattning

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Trosa kommuns miljökrav

Trosa kommuns miljökrav Trosa kommun 2014-05-26 Trosa kommuns miljökrav Bilaga 4 Rev Ändringen avser Datum Sign 1 Innehåll 1 ALLMÄNT...3 2 DEFINITIONER...3 3 DIESELMOTORDRIVNA MASKINER...3 3.1 DIESELMOTORER I FORDON OCH ARBETSMASKINER...

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

PM Emissioner från fordonsparken med fokus på utsläpp av kväveoxider (NO x ) - på uppdrag av BioFuel Region AB

PM Emissioner från fordonsparken med fokus på utsläpp av kväveoxider (NO x ) - på uppdrag av BioFuel Region AB PM Emissioner från fordonsparken med fokus på utsläpp av kväveoxider (NO x ) - på uppdrag av BioFuel Region AB 1. Inledning Mars 2011 presenterade Europeiska Kommissionen en färdplan 1) för ett konkurrenskraftigt

Läs mer

Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus

Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus Skånes Energiting 2011-06-09 Leif Persson, Terracastus NSR NSR:s och dess ägarkommuner ägarkommuner Betjänar 6 kommuner 236 000 invånare och industri NSR:s biogasstrategi Skapa affärs- och miljönytta

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen för fossilfri fordonstrafik

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 4 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer