4(,*?$>%$%& "#$%& '#$%& J%%(HK++>LM4#(DG%$%& '("")*+,-./" name="description"> 4(,*?$>%$%& "#$%& '#$%& J%%(HK++>LM4#(DG%$%& '("")*+,-./"> 4(,*?$>%$%&!!">

"#$%&'(#!)*+,$%&!-.!/01'+2! 34&!%45!667789:;<66! =4>4(,*?$>%$%&!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""#$%&'(#!)*+,$%&!-.!/01'+2! 34&!%45!667789:;<66! =4>4(,*?$>%$%&!! @!AB%1B4$!C!9@!,(D(E'(4!
4(,*?$>%$%&!! @!AB%1B4$!C!9@!,(D(E'(4!

Transkript

1 "#$%&'(#)*+,$%&-./01'+2 34&% :;<66 =4>4(,*?$>%$%& "#$%&

2 '#$%&

3 J%%(HK++>LM4#(DG%$%& '("")*+,-./ ,+,5/ ,+57*-/,+8.-9:;<-/, :</;-C)D4.:;5/C</,7;5/,'("" F 2:</;-C)D4.:;5/C</,/G-/,H/,)+5/;<7-DI;D J K*-)/*4H)-4C+8.:D4,<-,7*-7, L "#$#%"&''$()$**+),&)( "#$%&'$ M/<7C-4-,:*;);D "' N4C4;<,:*;);D "$ O-:CC54<:*/,./-/, "1?4<<4GAC5/<4;4CP< "> (#)&'*+'&,-.&, M/<7C-4-,:*;);D "% N4C4;<,:*;);D "F O-:CC54<:*/,./-/, "J?4<<4GAC5/<4;4CP< "L M/5+B)<;);D<H,);8)H-/, '( $#$%&

4 "#$%&'(#)*+,$%&-./01'+2 "BE#+$&B'(+*00$4B00*4#(%B?>(4G*%D(4%(%*DHB%&(>$#G4N*E$%#(B%%B#B%&(>5.(+*00(%$%*E0B4(%#(>B?>(4E*#>?B4B%,(0(4$*,LM44BK4(#5 "##$%$&'()*+)$ VM4(+>(4(>1+#B#(#100&$DG#$++:;N9/:;NQ2S"TU5 VM4(+>(EB4&$%B+(%100&$DG#$++:9FR/:7<N6R2 V(>1+#B#(L#(4>GB##100&$DG#$++:;NI/:;NQ2S"TU5 UB>>BL+M,(L4K%,(%+M0B%,(?(4G>BEH(#(%100&$DG#$++FN</:FN62S"TU5 "0(+>BA#(%0*G(4+*D*5D*EE(,DBQFFFFF4(&$>#4(4B,(>0(+B4(LM4?P4?B,(> $ W*G(4X*D*NE(%4(>1+#B#(#P4L*4#>B##%(&B#$?#0K&41%,B?+K&BEB4&$%B+(4$0*G(4N>*E G*%>*+$,(4B#>G4$%&,(>#M4>#BBG#M4(4%B5YP4LM4A*''B4?$%1BG#$?#E(,B##LM4P%,4B 04*,1G#E$Z(%5 =4(#HB4?B4$#>0P%%B%,($*DHE(,LM4?P4?(#B?W*G(4+*D*5S(,>$%BQFFFFF (%LB%#B>#$>GEMA+$&H(#5T%EBA*4$#(#B?%[4(&$>#4(4$%&B4%BG*EE(4L4K%.4B>$+$(%N>*E B%>(>?B4B,(#E(>#?P+1#?(DG+B,(+B%,(#$#(4E(4B?(:HB%,(+5 BG#$?(4$%&>&4B,(%$,(%(%*4EBG1%,,B#B'B>(%*DH%K+M%>BEH(#5-++*0(4B#$??(4G>BEH(#G*EE(4B##G*%>*+$,(4B>#$++SB+#BG*%#*4(#?$+G(#G*EE(4B##E$%>GB,( *0(4B#$?BG*>#%B,(4%B>BE#&M4B*4&B%$>B#$*%(%(LL(G#$?B4(5 $ 0('/1&)+($'2*$)3456)+($ "#$%&'(#)*+,$%&(4'A1,(4&(%*E>$%B,*##(4'*+B&0*G(4NDB>$%*N>0*4#>0(+*DHB%,4B >0(+L*4E(4>K>*E>G4B0+*##(458<RB?*E>P##%$%&G*EE(4L4K%0*G(4N;RL4K%DB>$%* $ $ 1#$%&

5 7.(&5./$ $ "#$%&'(#>#4(>#M4>#BEB4G%B,(4$#(4E(4B?*E>P##%$%&P4"?(4$&(NW*+(%*DH]$%+B%, E(,B%W*G(4X*D*>P4-4&(%#$%BN"?(4$&(*DH^[>G+B%,5J#(4E(4B?4(&$>#4(4B,(G1%,(4 P4.4B>$+$(%>#M4>#5 >#$%&

6 815/+($ $ >0(+B4(#$ _$,1#&K%&(%B?K4(#100&$DGB%#B+(#4(&$>#4(4B,(>0(+B4(#$++8II<9I *DHB%#B+(#BG#$?B>0(+B4(#$++Q8FI5 "0(+B4BG#$?$#(#*DHB%#B+4(&$>#4(4B,(>0(+B4(?$,1#&K%&(%B?4(>0(G#$?(G?B4#B+ W(4$*, -%#B+BG#$?B>0(+B4( -%#B+4(&$>#4(4B,(>0(+B4( ;9 QQQF98 Q9IF 8F7<FQ ;Q8; 8<6QI8 Q8FI 8II<9I $ $ %#$%&

7 9:(;.<)5%5=6>+(4))+<6+$,46+5)<%=.$*45/+<6+($15/+($"##$ $%G4KE>LM4?P4?B?W*G(4X*D*N(%0*G(4>BA#E(,DBQFFFFF4(&$>#4(4B,(G1%,(4*DH(## >#*4#$%L+M,(B?%[B>0(+B4(L4K%"[,BE(4$GB5W*G(4X*D*P4'B>(4B,0K 3%&BE(%P#?(4G(#5 "#PEEB%'(>+1#B,(P?(%*E(%*E?P%,>0+$#N?$+G(#4(>1+#(4B,($B###$*&BE+BBG#$(4 "#(LB%SBH+>#($%?B+,(>$%#$++>#[4(+>(%5 O(+>*%$%>*E%[B>#[4(+>(+(,BEM#(4NE(,B%>#[4(+>(*4,LM4B%,(^*4>#(%"M,(4'(4&*DH *4,$%B4$(+(,BE*#(%b1>#BL)B&EB%B?'MA,(*E?B+5cBG*'U(&(+(L#(4#4P,,(b1>#BL )B&EB%>*E?(4G>#P++B%,(,$4(G#M4LM4"#$%&'(#)*+,$%&-.5 _$,,(#G*%>#$#1(4B%,(>#[4(+>(EM#(#?B+,(>W(GGB"($#*+B#$++%[>#[4(+>(*4,LM4B%,(5 Y(%<8A1+$LM4LM++<6FFFF/<6FFFFF$%%B%,(%*E?P%,B>0+$##(%2#(DG%$%&>*0#$*%(4 1#B%B##%K&*#$%+M>(%&A*4,(>5 \%,(4LAP4,(G?B4#B+(#'(>+1#B,("#$%&'(#SB+#BX#,B##>G4$?B%(4?P4,(#0K>$%B $EEB#(4$(++BB%+P&&%$%&>#$++&K%&B4>*E100G*EE$#$>BE'B%,E(,LM4?P4?B? >*EG*%D(4%(%>4(>1+#B#%(&B#$?#E(,DB7F;<FFFG45O(,>G4$?%$%&(%P4$%#( +$G?$,$#(#>0K?(4GB%,(5 "#[4(+>(%$"#$%&'(#)*+,$%&-.'(>+1#B,(P?(%B##(L#(4>GP%GB8IQQFFFG4B?L*4,4B% 0K,*##(4'*+B&(#"#$%&'(#SB+#BX#,5.(+*00(#E*#>?B4B4%(,>G4$?%$%&(%B?,( $EEB#(4$(++BB%+P&&%$%&>#$++&K%&B4%B>*E&A*4,($"#$%&'(#SB+#BX#,1%,(4LAP4,( 4(,*?$>%$%&>04$%D$0(4B?>((%,($%#PG#(4L4K%>0(+?(4G>BEH(#(%5.*+B&(#HB4#$,$&B4( 4(,*?$>B#>0(+$%#PG#(4>*E%(##*#B?(4HK++%B>0(+$%>B#>(4*DH1#'(#B+,B>0(+?$%>#(4 E$%>GB#E(,>0(+>GB##(4*DH+$D(%>B?&$L#(4#$++>0(++(?(4B%#M4(45O14(,*?$>B> >0(+$%#PG#(4>*E%(##*#B?(4HK++%B>0(+$%>B#>(4*DH1#'(#B+,B>0(+?$%>#(4E$%>GB#E(, >0(+>GB##(45Y(##BHB4P%,4B#>LM4B##HB(%(%H(#+$&4(,*?$>%$%&>04$%D$0$%*EG*%D(4%(% LM4B##G1%%BEMA+$&&M4BAPELM4(+>(E(,,(#%[+$&(%LM4?P4?B,(W*G(4X*D*5 cpelm4(+>(#b+(%lm4lm4(&k(%,(k4hb4a1>#(4b#>0ke*#>?b4b%,(>p##5 F#$%&

8 _$,B4('(>+1#B,(,(%(Z#4B'*+B&>>#PEEB%*E%[(E$>>$*%E(,B??$G(+>(LM4 BG#$(P&B4%B>LM4(#4P,(>4P###$++LM4EK%LM4)(%4$GU?$DG?$B'*+B&5O[(E$>>$*%(%B?7 "#$%&'(#SB+#BX#,5.(+*00(#E*#>?B4B4%(,>G4$?%$%&(%>*E"#$%&'(#SB+#BX#,&A*4,( O(,>G4$?%$%&(%P4$%#(+$G?$,$#(#>0K?(4GB%,(5 J#$%&

9 HB,(?$,K4(#>1#&K%&$%&B1#(>#K(%,(#(DG%$%&>*0#$*%(45.*+B&(#HB4(##BG#$(>+B&C-:BG#$(45.*+B&(#>BG#$(P4EB4G%B,>%*#(4B,0K-G#$(#*4&(#>EB4G%B,>0+B#>ddd5BG#$(#*4&(#5>(5 $ $ $ F.G5$ $$$ $$ H$.;$>'<.=+)$ B5).<$.&)%+($ )*E(41%bBE$%&_(%#14(>X#,5 6FNFF b1>#bl)b&eb% INI; 6688;; "$Z"$>-b 9N;7 I;F7FI ^B%&(,,*%/3?(4>(B>2X#,5 9N<I IF6888 SB##$B>SB##>>*% <N;8 L#$%&

10 "#$%&'(#)*+,$%&-. "d(,(% 34&f667789:;<66 "(#$%&

11 ""#$%&

12 Koncernens rapport över totalresultatet Belopp i tkr Not Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Driftskostnader i spelverksamheten Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1,2, Finansnetto Finansiella intäkter 9 1 Finansiella kostnader -43 Summa finansnetto -42 Resultat före skatt Skatt Årets resultat Resultat per aktie ( kronor) Övrigt totalresultat, intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Övrigt totalresultat för året Summa totalresultat för perioden Totalresultat per aktie ( kronor) (36)

13 Koncernens rapport över finansiell ställning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (36)

14 Koncernens rapport över finansiell ställning Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsdifferens Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - Koncern Belopp i tkr Not Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser 18 Garantiförbindelser (36)

15 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Övrigt Balanserat Aktie- tillskjutet Omräknings- resultat Summa kapital kapital reserv inkl årets eget kapital Ingående eget kapital Årets totalresultat Nyemission Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets totalresultat Nyemission Utgående eget kapital Koncernens rapport över kassaflöden Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet; - Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i dotterbolag -10 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -17 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - - Kassaflöde från investeringsverksamheten -27 Finansieringsverksamheten Nyemission - - Avgår emissionskostander Erhållna aktieägartillskott - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten -44 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferens vid konsolidering av dotterbolag Likvida medel vid årets slut Erhållna räntor 1 Betalda räntor (36)

16 Resultaträkning - moderföretaget Belopp i tkr Not Nettoomsättning Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat 1,2, Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat (36)

17 Balansräkning - moderföretaget Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (36)

18 Balansräkning - moderföretaget Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget Belopp i tkr Not Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser 18 Garantiförbindelser (36)

19 Sammanställning över förändringar i eget kapital - moderföretaget Balanserat Aktie- Överkurs- resultat Summa kapital fond inkl årets eget kapital Moderföretaget Ingående eget kapital Omföring överkusfond Nyemission Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Omföring överkusfond Nyemission Årets resultat Utgående eget kapital Kassaflödesanalys - moderföretaget Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. - Nedskrivning av fordringar från dotterbolag Återföring av nedskrivning av fordringar från dotterbolag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i dotterbolag Kassaflöde från investeringssverksamheten -10 Finansieringsverksamheten Nyemission - - Avgår emissionskostander Återbetalning av fordringar från dotterbolag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Erhållna räntor Betalda räntor (36)

20 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges NOT 1 Allmän information Stingbet Holding AB, , bedriver konsultverksamhet inom IT, marknadsföring och management samt genom dotterbolag spelverksamhet över internet. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på Malta och Costa Rica. Moderbolaget är ett aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier är upptagna till handel på Aktietorget. NOT 2 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) så som dessa antagits av EU, IFRIC-tolkningar samt Maltese Companies Act 1995, som gäller för de bolag som rapporterar enligt IFRS, så som dessa antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR1 kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Koncernredovisningen består av moderbolaget och dess dotterbolag Stingbet Malta Limited, PokerLoco Malta Limited och Valdemo Trading Limited, Cypern samt PokerLoco Maltas dotterbolag Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica och Valdemo Tradings dotterbolag Eurobet Operation Limited, Malta. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Moderbolaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.3, det vill säga samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet "Moderbolagets redovisningsprinciper". De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen (ÅRL) samt i vissa fall av skatteskäl. Ändringar i redovisningsprinciper Stingbet Holding har från och med detta räkenskapsår ändrat sina redovisningsprinciper avseende redovisning av intäkter från spelverksamheten. Bolaget har tidigare redovisat spelintäkter som nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter och licensavgifter till spelleverantörer, men redovisar nu spelintäkter som nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter. Förändringen har gjorts för att skapa en enhetlig redovisingsprincip inom koncernen och möjliggöra jämförelse med det under året förvärvade PokerLoco. Jämförelsetalen för föregående år har justerats på motsvarande sätt. Licensavgifter till spelleverantörer har tidigare år nettoredovisats som en intäktsreduktion men har som en följd av ändrade redovisningsprinciper av intäkter från och med detta räkenskapsår redovisats som driftskostnader i spelverksamhet. Jämförelsetalen för föregående år har justerats på motsvarande sätt. Förändringen innebär i praktiken att Stingbet Malta Ltd ökar sina intäkter samtidigt som driftskostnaderna för spelverksamheten också ökar med motsvarande belopp. På så vis ger en jämförelse mellan de båda spelverksamheterna en rättvis bild, då den under året förvärvade spelverksamheten PokerLoco haft en annan redovisningsprincip tidigare, vilken nu tillämpats i koncernen som helhet. Effekten har alltså blivit att intäkterna för spelverksamheten under 2010 därmed ökat från tkr till tkr, medan driftskostnaderna i spelverksamheten ökat med motsvarande belopp, från tkr till tkr. Resultateffekten är dock oförändrad. Tillämpade värderingsgrunder och klassificering Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor vilket även utgör rapporteringsvaluta för 20 (36)

21 moderbolaget och för koncernen. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental. Tillgångar klassificeras som omsättningstillgångar om de förväntas bli sålda under, eller är avsedda för försäljning eller förbrukning under, företagets normala verksamhetscykel, om de innehas främst för handelsändamål, om de förväntas bli realiserade inom tolv månader från balansdagen eller om de utgörs av likvida medel. Alla andra tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar. Skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förväntas bli reglerade under företagets normala verksamhetscykel, om de innehas främst för handelsändamål, om de förväntas bli reglerade inom tolv månader från balansdagen eller om företaget inte har en ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader efter balansdagen. Alla andra skulder klassificeras som långfristiga skulder. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Det område som innefattar en hög grad av bedömningar, som är komplexa eller sådana områden där antagande och uppskattningar är av väsentlig betydelse, är främst antaganden och uppskattningar för prövning av nedskrivningsbehov för immateriella tillgångar med obegränsad ekonomisk livslängd. Koncernredovisning Dotterbolag Dotterbolag är bolag som står under ett bestämmande inflytande från Stingbet Holding AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. I normalfallet innebär det att Stingbet Holding har mer än 50 procent av rösterna. Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Dotterbolags finansiella rapporter inkluderas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Rapportering per segment Rörelsesegmenten rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporteringen som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som moderbolagets styrelse, vilken fattar strategiska beslut. Utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningen redovisas över resultaträkningen. Omräkning av utländska verkamheter Verksamheter vars funktionella valuta är annan än svenska kronor omräknas till svenska kronor enligt dagskursmetoden, innebärande att tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och resultaträkningens poster omräknas till genomsnittskurs. Valutakursdifferenser som uppkommer 21 (36)

22 vid omräkningen klassificeras som eget kapital och överförs till koncernens omräkningsreserv. Redovisning av intäkter Stingbet Holding har från och med detta räkenskapsår ändrat sina redovisningsprinciper avseende redovisning av intäkter från spelverksamheten. Bolaget har tidigare redovisat spelintäkter som nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter och licensavgifter till spelleverantörer, men redovisar nu spelintäkter som nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter. Förändringen har gjorts för att skapa en enhetlig redovisingsprincip inom koncernen och möjliggöra jämförelse med det under året förvärvade PokerLoco. Jämförelsetalen för föregående år har justerats på motsvarande sätt. Intäkt redovisas när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att erhållas efter vissa specifika kriterier har uppfyllts. I de fall intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt men transaktionen ännu ej har avslutats på balansdagen kommer intäkten att redovisas i balansräkningen som upplupen intäkt. Det är dock endast i yttersta undantagsfall som de upplupna spelintäkterna inte är definitiva. Intäkter från sålda tjänster redovisas exklusive moms och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Sålda tjänster innefattar konsultintäkter från IT, marknadsföring och management. Övriga intäkter Intäkter för sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet redovisas som övriga intäkter. Posten bestod föregående år huvudsakligen av en engångsersättning från en tidigare leverantör till ett av dotterbolagen inom koncernen. Driftskostnader i spelverksamhet Driftskostnader i spelverksamheten avser kostnader för betalningstjänster för insättningar av spelinsatser och utbetalning av vinster, licensavgifter till spelleverantörer, kostnader för bonus till spelarna och ersättningar till samarbetspartners och affiliates. Ersättningen till samarbetspartners och affiliates är volymrelaterad och kopplad till den förmedlade slutkundens spel inom koncernens spelverksamheter. Licensavgifter till spelleverantörer har tidigare år nettoredovisats som en intäktsreduktion men har som en följd av ändrade redovisningsprinciper av intäkter från och med detta räkenskapsår redovisats som driftskostnader i spelverksamhet. Jämförelsetalen för föregående år har justerats på motsvarande sätt. Övriga rörelsekostnader Intäkter för sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet avseende rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas som övriga rörelsekostnader. Posten utgörs av nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar i form av kunddatabaser till bedömt marknadsvärde per balansdagen. Skatter Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatteskuld och förändringar i avsättning för uppskjuten skatt samt förändringar i det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar. Aktuell skatteskuld baseras på det skattepliktiga resultatet för året. Det skattepliktiga resultatet skiljer sig från det nettoresultat som redovisas i resultaträkningen, då det inte omfattar intäkts- och kostnadsposter som ej är skattepliktiga eller avdragsgilla eller som är skattepliktiga eller avdragsgilla andra år än det aktuella räkenskapsåret. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som är föreskrivna på balansdagen eller tidigare har aviserats. Uppskjuten skatt är den skatt som bolaget förväntar sig betala eller erhålla på grund av skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värde som används i beräkningen av det skattepliktiga resultatet. 22 (36)

23 Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas och medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Materiella anläggningstillgångar Ägda tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Avskrivningar redovisas över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Immateriella tillgångar Immateriella anläggningstillgångar med obestämd nyttjandeperiod Immateriella anläggningstillgångar består av förvärvade tillgångar i form av kunddatabaser, som bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod och inte är föremål för årliga avskrivningar. Dessa tillgångar bedöms årligen för att identifiera eventuella nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuella ackumulerade nedskrivningar. Finansiella tillgångar Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: till verkligt värde via resultaträkningen samt lånefordringar och kundfordringar. Klassificeringen beror på det ändamål för vilket de finansiella tillgångarna förvärvades. Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte utgör derivat med fasta betalningar eller med betalningar som går att fastställa och som inte är noterade på en aktiv marknad. Lånefordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket bestäms utifrån den effektivränta som beräknas vid anskaffningstidpunkten. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts utan diskontering. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. Finansiella skulder Finansiella skulder klassificeras som finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare. Annars klassificeras de som långfristiga skulder. Likvida medel Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Resultat per aktie Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. 23 (36)

24 Redovisningsprinciper för moderbolaget Avvikelser mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper motiveras av de begränsningar årsredovisningslagen medför i tillämpningen av IFRS i moderbolaget samt de beskattningsregler som möjliggör en annan redovisning för juridisk person än för koncernen. Koncernföretag Andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget till anskaffningsvärde reducerat med eventuella nedskrivningar. Uppdelning av bundet och fritt kapital I moderbolagets balansräkning delas eget kapital upp i bundet respektive fritt eget kapital i enlighet med årsredovisningslagen. 24 (36)

25 Not 3 Rapportering per segment Ledningen har fastställt rörelsesegmenten med utgångspunkt från de rapporter som granskats av moderbolagets verkställande direktör och överlämnats till styrelsen. Dessa används för att fatta strategiska beslut. Ledningen betraktar verksamheten huvudsakligen från ett geografiskt perspektiv. Den främsta måttstocken för moderbolagets verkställande direktör och styrelse vid utvärdering av rörelsesegmentens verksamhet är bruttoresultatet, vilket definieras som nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter och licensavgifter, kostnader för betalningstjänster för insättningar av spelinsatser och utbetalningar av vinster, kostnader för bonus till spelarna och ersättningar till samarbetspartners och affiliates. Stingbet Malta Limited, PokerLoco Malta Limited och Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica erhåller sina intäkter från spelverksamheten. Moderbolaget Stingbet Holding erhåller sina intäkter från konsulttjänster inom IT, marknadsföring och management. I segmentet övrigt enligt nedan ingår de vilande dotterbolagen Valdemo Trading Limited, Cypern, och Eurobet Operation Limited, Malta, hyresintäkter samt elimineringar av koncerninterna valutakursdifferenser. Intäkter varav koncernintern försäljning Driftskostnader spelverksamhet Bruttoresultat Rörelseresultat Resultat före skatt varav resultat från andel i koncernföretag Resultat före skatt exkl res från andel i koncernftg Resultat efter skatt exkl res från andel i koncernftg Tillgångar varav koncerninterna tillgångar Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar Skulder varav koncerninterna skulder Skulder exkl koncerninterna skulder Stingbet Holding Spel Sverige verksamhet Övrigt Summa Stingbet Holding Spel Sverige verksamhet Övrigt Summa Intäkter varav koncernintern försäljning Driftskostnader spelverksamhet Bruttoresultat Nedskrivning immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat före skatt varav resultat från andel i koncernföretag Resultat före skatt exkl res från andel i koncernftg Resultat efter skatt exkl res från andel i koncernftg Tillgångar varav koncerninterna tillgångar Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar Skulder varav koncerninterna skulder Skulder exkl koncerninterna skulder (36)

26 Not 4 Övriga rörelseintäkter Koncernen Engångsersättning från tidigare leverantör Hyresintäkter 59 - Avyttring av mjukvara Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Till revisorer och revisionsföretag har följande ersättningar utgått för revision och annan granskning enligt lagstiftning samt för rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen (Revisionsuppdrag). Ersättning har även utgått för övrig fristående rådgivning, (Övriga uppdrag) 2011 Koncern Moderföretag Revisionsuppdrag, Nexia Övriga uppdrag, Nexia Revisionsuppdrag, andra revisionsbolag Koncern Moderföretag Revisionsuppdrag, Nexia Övriga uppdrag, Nexia Revisionsuppdrag, andra revisionsbolag (36)

27 Not 6 Anställda, löner, ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda varav varav 2011 kvinnor 2010 kvinnor Moderföretaget Sverige Dotterföretag Malta Koncernen totalt Företagsledning varav varav Antal personer i ledande ställning 2011 kvinnor 2010 kvinnor Moderföretaget Styrelsen Koncernen totalt Styrelser Övriga ledande befattningshavare Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderföretaget (varav pensionskostnad) (10) (2) ( ) ( ) Dotterföretag (varav pensionskostnad) ( ) ( ) ( ) ( ) Koncernen totalt (varav pensionskostnad) (10) ( ) ( ) ( ) Löner och fördelade mellan styrelseledamöter och Verkställande direktör och övriga anställda Styrelse VD Övriga Styrelse VD Övriga anställda anställda Moderföretaget Dotterföretag Koncernen totalt (36)

28 Not 7 Övriga rörelsekostnader Koncernen Nedskrivning immateriella anläggningstillgångar Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag Moderbolaget Nedskrivning av fordringar från koncernföretag Återföring av nedskrivn av fordringar från koncernföretag Not 9 Ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter 1-1 Moderbolaget Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga Not 10 Skatt Koncern Aktuell skatt Periodens skattekostnad Uppskjuten skatt Återföring av uppskjuten skattefordran - 39 Skatteintäkt uppskjuten skattefordran - - Total redovisad skattekostnad i Koncern Moderföretaget Aktuell skatt - - Uppskjuten skatt - - Total redovisad skattekostnad i moderföretaget 28 (36)

29 Not 11 Materiella anläggningstillgångar Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans - - Investering 18 - Valutakursförändringar -1 - Utgående balans 17 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans - - Årets avskrivning -4 - Valutakursförändringar - - Utgående balans -4 Redovisat värde vid periodens slut 13 Not 12 Andra immateriella tillgångar Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans Investering Nedskrivningar Valutakursförändringar Utgående balans Redovisat värde vid periodens slut Koncernens immateriella anläggningstillgångar består av förvärvade kunddatabaser härrörande från förvärven av PokerLoco, Frontbet, Stingbet, FishNChips, Slitzpoker, U2 Poker och PSI poker. Då dessa kunddatabaser bedöms ha en obestämdbar nyttjandeperiod och därmed inte är föremål för årliga avskrivningar görs årligen en nedskrivningsprövning genom att återvinningsvärdet beräknas utifrån dess nyttjandevärde. De nedskrivningar som gjorts under året har avsett kunddatabaserna i Frontbet, Stingbet, FishNChips, Slitzpoker, U2 Poker och PSI poker. Bedömningen gjordes på tidigare erfarenheter samt att intäkterna för dessa kunddatabaser minskade med ca 50% under 2011 samtidigt som antalet aktiva spelare liksom marginalen per intäktsgenererande spelare minskade. Även externa faktorer som likviditet i det pokernätverk som dessa kunddatabaser bedriver sin spelverksamhet på visar att även den globala likviditeten sjunkit med mer än 50% under 2011 ( källa: pokerscout.com). En nedskrivningsprövning har även gjorts för den förvärvade kunddatabasen i PokerLoco, men styrelsen har bedömt att marknadsvärdet inte understiger bokfört värde. Vid nedskrivningsprövning har styrelsen i huvudsak bedömt följande viktiga faktorer för verksamheten: inflödet av nya kunder per månad, konvertering av nya kunder till betalande kunder, konvertering till olika produkter, livslängd samt marginal per aktiv kund. Externa faktorer för olika lokala marknader samt även globala faktorer för olika leverantörer eller produkter har också vägts in vid bedömningstillfället. Not 13 Andelar i koncernföretag 29 (36)

30 Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Investering 10 - Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade nedskrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar Årets nedskrivningar - - Utgående ackumulerade nedskrivningar Redovisat värde vid periodens slut Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Andel Redovisat Redovisat Dotterbolag/Säte Org.nr i % värde värde Stingbet Malta Limited, Malta C % PokerLoco Malta Limited, Malta C % 10 Valdemo Trading Limited, Cyprus HE % Dotterbolag till PokerLoco Malta Limited Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica % Dotterbolag till Valdemo Trading Limited Eurobet Operations Limited, Malta C % 30 (36)

31 Not 14 Fordringar hos koncernföretag Fordringar med förfall 5 år och längre Stingbet Malta Limited Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica Fordringar med förfall inom ett år Stingbet Malta Limited PokerLoco Malta Limited Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica Valdemo Trading Limited, Cypern Eurobet Operation Limited, Malta - 36 Långfristiga fordringar hos koncernföretag Valdemo Trading Limited, Cypern Ingående anskaffningsvärde Erhållna amorteringar Utgående anskaffningsvärde Ingående nedskrivningar Årets återföring av nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Stingbet Malta Limited, Malta Ingående anskaffningsvärde Investeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica Ingående anskaffningsvärde Investeringar Utgående anskaffningsvärde Utgående redovisat värde långfristiga fordringar (36)

32 Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Upplupna intäkter Förutbetalade hyres- och leasingkostnader Förutbetalade arvoden 44 Övriga förutbetalade kostnader Moderföretag Förutbetalade hyres- och leasingkostnader Övriga förutbetalade kostnader Not 16 Eget Kapital Aktiekapitalets sammansättning Moderbolaget Antal aktier Aktiekapital (kronor) För specifikation av förändringar Eget Kapital moderbolaget se sidan 9. Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Upplupna kostnader spelverksamheten Revisionsarvoden Bokslutskostnader Upplupna löner och ersättningar 61 Övriga upplupna kostnader Moderbolaget Revisionsarvoden Bokslutskostnader Upplupna löner och ersättningar 52 Övriga upplupna kostnader Not 18 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Koncern Bankgaranti till förmån för Euroclear - 9 Moderbolaget Bankgaranti till förmån för Euroclear (36)

33 Not 19 Närståendetransaktioner Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterbolag och dess dotterbolag, se not 13 och 14. Sålda tjänster mellan moderbolag och dotterbolag avser främst IT-, marknadsförings- och managementtjänster. Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Vederlagsfria tjänster har inte levererats. Moderbolagets fordringar på koncernföretagen Stingbet Malta Limited och Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica löper med en marknadsmässig ränta. Transaktioner med närstående Moderbolaget Försäljning av tjänster till koncernföretag Ränteintäkter från koncernföretag Fordringar från koncernföretag Ack nedskrivningar fordringar från koncernföretag Bokfört värde fordringar från koncernföretag Not 20 Koncernen Finansiella instrument Lånefordringar och kundfordringar Icke finansiella tillgångar Finansiella tillgångar som inte omfattas av IAS 39 Summa redovisat värde Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter 0 Likvida medel Summa Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupen kostnad Förutbetalda intäkter 0 Summa Koncernen Lånefordringar och kundfordringar Icke finansiella tillgångar Finansiella tillgångar som inte omfattas av IAS 39 Summa redovisat värde Immateriella anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Likvida medel Summa (36)

34 Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupen kostnad Förutbetalda intäkter 0 0 Summa Moderbolaget Lånefordringar och kundfordringar Icke finansiella tillgångar Finansiella tillgångar som inte omfattas av IAS 39 Summa redovisat värde Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar hos koncernftg Övr kortfristiga fordringar koncernftg Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Likvida medel Summa Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupen kostnad Förutbetalda intäkter 0 0 Summa Moderbolaget Lånefordringar och kundfordringar Icke finansiella tillgångar Finansiella tillgångar som inte omfattas av IAS 39 Summa redovisat värde Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar hos koncernftg Övr kortfristiga fordringar koncernftg Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Likvida medel Summa Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupen kostnad Förutbetalda intäkter 0 0 Summa (36)

35 Not 21 Finansiella risker Koncernens finansverksamhet bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy, vilken strävar till att minimera koncernens risknivå. Finansieringen av dotterbolag sker i huvudsak via moderbolaget. Valutarisk Koncernens resultat påverkas av valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens resultat räknas om till svenska kronor. Koncernens egna kapital påverkas även av valutakursförändringar när tillgångar och skulder i utländska dotterbolag räknas om till svenska kronor. Nedan visas väsentliga balansposter i dotterbolagen per balansdagen i ursprunglig valuta. Belopp i Belopp i Bokfört TEuro Tkr TUSD Tkr värde i Tkr Immateriella tillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och Bank Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Refinansieringsrisk, likviditetsrisk och kapitalhantering Koncernens verksamhet är främst finansierad via egna medel. De utländska bolagen finansieras genom koncerninterna lån hos moderbolaget. Koncernens icke-finansiella anläggningstillgångar består av förvärvade kunddatabaser. Framtida investeringar i materiella anläggningstillgångar bedöms främst kunna finansieras med internt genererade medel eller hyreslösningar. Behov av extern finansiering bedöms kunna uppstå i samband med expansion av koncernens verksamhet eller vid eventuella kommande förvärv av företag eller kunddatabaser. Målsättningen är att främst förvärva genom kontant betalning och eller genom emission av egna aktier. 35 (36)

36 Ränterisk Koncernens intäkter och kassaflöde från rörelsen är i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer. Motpartsrisker och kreditrisker Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gentemot finansiella motparter. Stingbet har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Stockholm den 3 april 2012 Pekka Seitola Anders Edvardsson Henrik Kvick Ordförande Niklas Lundell Stefan Mahlstein Ted Nelson Jakob Kegel Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 4 april 2012 Per-Åke Bois Auktoriserad revisor 36 (36)

37

38

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Catena AB Org nr 556294-1715 Får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Finansiell information. innehåll

Finansiell information. innehåll Finansiell information innehåll 42 Femårsöversikt för koncernen 43 Förvaltningsberättelse 46 Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen 47 Rapport över finansiella ställningen för koncernen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009

Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009 Fastställt av Posten Nordens styrelse 11 november 2009 Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med lag och normgivning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2014 Oboya Horticulture Industries AB

2014 Oboya Horticulture Industries AB Årsredovisning 2014 Oboya Horticulture Industries AB www.oboya.se Kort om Oboya Oboya Horticulture är en internationell koncern med bas i Sverige. Bolaget startades av Robert Wu 2006 och är verksamt inom

Läs mer

Noter till de finansiella rapporterna

Noter till de finansiella rapporterna Noter till de finansiella rapporterna Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Tkr) 1. Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 Free2Move Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING/2014 ADVANCING CANCER TREATMENT

ÅRSREDOVISNING/2014 ADVANCING CANCER TREATMENT ÅRSREDOVISNING/2014 ADVANCING CANCER TREATMENT INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN Flerårsöversikt... 6 Rapport över totalresultat... 7 Rapport över finansiell ställning...

Läs mer

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004 Koncernredovisning enligt IFRS för räkenskapsåret 2004 Koncernresultaträkning upprättad enligt IFRS TSEK NOT 2004 Intäkter 2, 3 621 945 Kostnader för sålda varor 4, 6 300 850 Bruttoresultat 321 095 Övriga

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer