4(,*?$>%$%& "#$%& '#$%& J%%(HK++>LM4#(DG%$%& '("")*+,-./" name="description"> 4(,*?$>%$%& "#$%& '#$%& J%%(HK++>LM4#(DG%$%& '("")*+,-./"> 4(,*?$>%$%&!! - PDF">

"#$%&'(#!)*+,$%&!-.!/01'+2! 34&!%45!667789:;<66! =4>4(,*?$>%$%&!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""#$%&'(#!)*+,$%&!-.!/01'+2! 34&!%45!667789:;<66! =4>4(,*?$>%$%&!! @!AB%1B4$!C!9@!,(D(E'(4!
4(,*?$>%$%&!! @!AB%1B4$!C!9@!,(D(E'(4!

Transkript

1 "#$%&'(#)*+,$%&-./01'+2 34&% :;<66 =4>4(,*?$>%$%& "#$%&

2 '#$%&

3 J%%(HK++>LM4#(DG%$%& '("")*+,-./ ,+,5/ ,+57*-/,+8.-9:;<-/, :</;-C)D4.:;5/C</,7;5/,'("" F 2:</;-C)D4.:;5/C</,/G-/,H/,)+5/;<7-DI;D J K*-)/*4H)-4C+8.:D4,<-,7*-7, L "#$#%"&''$()$**+),&)( "#$%&'$ M/<7C-4-,:*;);D "' N4C4;<,:*;);D "$ O-:CC54<:*/,./-/, "1?4<<4GAC5/<4;4CP< "> (#)&'*+'&,-.&, M/<7C-4-,:*;);D "% N4C4;<,:*;);D "F O-:CC54<:*/,./-/, "J?4<<4GAC5/<4;4CP< "L M/5+B)<;);D<H,);8)H-/, '( $#$%&

4 "#$%&'(#)*+,$%&-./01'+2 "BE#+$&B'(+*00$4B00*4#(%B?>(4G*%D(4%(%*DHB%&(>$#G4N*E$%#(B%%B#B%&(>5.(+*00(%$%*E0B4(%#(>B?>(4E*#>?B4B%,(0(4$*,LM44BK4(#5 "##$%$&'()*+)$ VM4(+>(4(>1+#B#(#100&$DG#$++:;N9/:;NQ2S"TU5 VM4(+>(EB4&$%B+(%100&$DG#$++:9FR/:7<N6R2 V(>1+#B#(L#(4>GB##100&$DG#$++:;NI/:;NQ2S"TU5 UB>>BL+M,(L4K%,(%+M0B%,(?(4G>BEH(#(%100&$DG#$++FN</:FN62S"TU5 "0(+>BA#(%0*G(4+*D*5D*EE(,DBQFFFFF4(&$>#4(4B,(>0(+B4(LM4?P4?B,(> $ W*G(4X*D*NE(%4(>1+#B#(#P4L*4#>B##%(&B#$?#0K&41%,B?+K&BEB4&$%B+(4$0*G(4N>*E G*%>*+$,(4B#>G4$%&,(>#M4>#BBG#M4(4%B5YP4LM4A*''B4?$%1BG#$?#E(,B##LM4P%,4B 04*,1G#E$Z(%5 =4(#HB4?B4$#>0P%%B%,($*DHE(,LM4?P4?(#B?W*G(4+*D*5S(,>$%BQFFFFF (%LB%#B>#$>GEMA+$&H(#5T%EBA*4$#(#B?%[4(&$>#4(4$%&B4%BG*EE(4L4K%.4B>$+$(%N>*E B%>(>?B4B,(#E(>#?P+1#?(DG+B,(+B%,(#$#(4E(4B?(:HB%,(+5 BG#$?(4$%&>&4B,(%$,(%(%*4EBG1%,,B#B'B>(%*DH%K+M%>BEH(#5-++*0(4B#$??(4G>BEH(#G*EE(4B##G*%>*+$,(4B>#$++SB+#BG*%#*4(#?$+G(#G*EE(4B##E$%>GB,( *0(4B#$?BG*>#%B,(4%B>BE#&M4B*4&B%$>B#$*%(%(LL(G#$?B4(5 $ 0('/1&)+($'2*$)3456)+($ "#$%&'(#)*+,$%&(4'A1,(4&(%*E>$%B,*##(4'*+B&0*G(4NDB>$%*N>0*4#>0(+*DHB%,4B >0(+L*4E(4>K>*E>G4B0+*##(458<RB?*E>P##%$%&G*EE(4L4K%0*G(4N;RL4K%DB>$%* $ $ 1#$%&

5 7.(&5./$ $ "#$%&'(#>#4(>#M4>#BEB4G%B,(4$#(4E(4B?*E>P##%$%&P4"?(4$&(NW*+(%*DH]$%+B%, E(,B%W*G(4X*D*>P4-4&(%#$%BN"?(4$&(*DH^[>G+B%,5J#(4E(4B?4(&$>#4(4B,(G1%,(4 P4.4B>$+$(%>#M4>#5 >#$%&

6 815/+($ $ >0(+B4(#$ _$,1#&K%&(%B?K4(#100&$DGB%#B+(#4(&$>#4(4B,(>0(+B4(#$++8II<9I *DHB%#B+(#BG#$?B>0(+B4(#$++Q8FI5 "0(+B4BG#$?$#(#*DHB%#B+4(&$>#4(4B,(>0(+B4(?$,1#&K%&(%B?4(>0(G#$?(G?B4#B+ W(4$*, -%#B+BG#$?B>0(+B4( -%#B+4(&$>#4(4B,(>0(+B4( ;9 QQQF98 Q9IF 8F7<FQ ;Q8; 8<6QI8 Q8FI 8II<9I $ $ %#$%&

7 9:(;.<)5%5=6>+(4))+<6+$,46+5)<%=.$*45/+<6+($15/+($"##$ $%G4KE>LM4?P4?B?W*G(4X*D*N(%0*G(4>BA#E(,DBQFFFFF4(&$>#4(4B,(G1%,(4*DH(## >#*4#$%L+M,(B?%[B>0(+B4(L4K%"[,BE(4$GB5W*G(4X*D*P4'B>(4B,0K 3%&BE(%P#?(4G(#5 "#PEEB%'(>+1#B,(P?(%*E(%*E?P%,>0+$#N?$+G(#4(>1+#(4B,($B###$*&BE+BBG#$(4 "#(LB%SBH+>#($%?B+,(>$%#$++>#[4(+>(%5 O(+>*%$%>*E%[B>#[4(+>(+(,BEM#(4NE(,B%>#[4(+>(*4,LM4B%,(^*4>#(%"M,(4'(4&*DH *4,$%B4$(+(,BE*#(%b1>#BL)B&EB%B?'MA,(*E?B+5cBG*'U(&(+(L#(4#4P,,(b1>#BL )B&EB%>*E?(4G>#P++B%,(,$4(G#M4LM4"#$%&'(#)*+,$%&-.5 _$,,(#G*%>#$#1(4B%,(>#[4(+>(EM#(#?B+,(>W(GGB"($#*+B#$++%[>#[4(+>(*4,LM4B%,(5 Y(%<8A1+$LM4LM++<6FFFF/<6FFFFF$%%B%,(%*E?P%,B>0+$##(%2#(DG%$%&>*0#$*%(4 1#B%B##%K&*#$%+M>(%&A*4,(>5 \%,(4LAP4,(G?B4#B+(#'(>+1#B,("#$%&'(#SB+#BX#,B##>G4$?B%(4?P4,(#0K>$%B $EEB#(4$(++BB%+P&&%$%&>#$++&K%&B4>*E100G*EE$#$>BE'B%,E(,LM4?P4?B? >*EG*%D(4%(%>4(>1+#B#%(&B#$?#E(,DB7F;<FFFG45O(,>G4$?%$%&(%P4$%#( +$G?$,$#(#>0K?(4GB%,(5 "#[4(+>(%$"#$%&'(#)*+,$%&-.'(>+1#B,(P?(%B##(L#(4>GP%GB8IQQFFFG4B?L*4,4B% 0K,*##(4'*+B&(#"#$%&'(#SB+#BX#,5.(+*00(#E*#>?B4B4%(,>G4$?%$%&(%B?,( $EEB#(4$(++BB%+P&&%$%&>#$++&K%&B4%B>*E&A*4,($"#$%&'(#SB+#BX#,1%,(4LAP4,( 4(,*?$>%$%&>04$%D$0(4B?>((%,($%#PG#(4L4K%>0(+?(4G>BEH(#(%5.*+B&(#HB4#$,$&B4( 4(,*?$>B#>0(+$%#PG#(4>*E%(##*#B?(4HK++%B>0(+$%>B#>(4*DH1#'(#B+,B>0(+?$%>#(4 E$%>GB#E(,>0(+>GB##(4*DH+$D(%>B?&$L#(4#$++>0(++(?(4B%#M4(45O14(,*?$>B> >0(+$%#PG#(4>*E%(##*#B?(4HK++%B>0(+$%>B#>(4*DH1#'(#B+,B>0(+?$%>#(4E$%>GB#E(, >0(+>GB##(45Y(##BHB4P%,4B#>LM4B##HB(%(%H(#+$&4(,*?$>%$%&>04$%D$0$%*EG*%D(4%(% LM4B##G1%%BEMA+$&&M4BAPELM4(+>(E(,,(#%[+$&(%LM4?P4?B,(W*G(4X*D*5 cpelm4(+>(#b+(%lm4lm4(&k(%,(k4hb4a1>#(4b#>0ke*#>?b4b%,(>p##5 F#$%&

8 _$,B4('(>+1#B,(,(%(Z#4B'*+B&>>#PEEB%*E%[(E$>>$*%E(,B??$G(+>(LM4 BG#$(P&B4%B>LM4(#4P,(>4P###$++LM4EK%LM4)(%4$GU?$DG?$B'*+B&5O[(E$>>$*%(%B?7 "#$%&'(#SB+#BX#,5.(+*00(#E*#>?B4B4%(,>G4$?%$%&(%>*E"#$%&'(#SB+#BX#,&A*4,( O(,>G4$?%$%&(%P4$%#(+$G?$,$#(#>0K?(4GB%,(5 J#$%&

9 HB,(?$,K4(#>1#&K%&$%&B1#(>#K(%,(#(DG%$%&>*0#$*%(45.*+B&(#HB4(##BG#$(>+B&C-:BG#$(45.*+B&(#>BG#$(P4EB4G%B,>%*#(4B,0K-G#$(#*4&(#>EB4G%B,>0+B#>ddd5BG#$(#*4&(#5>(5 $ $ $ F.G5$ $$$ $$ H$.;$>'<.=+)$ B5).<$.&)%+($ )*E(41%bBE$%&_(%#14(>X#,5 6FNFF b1>#bl)b&eb% INI; 6688;; "$Z"$>-b 9N;7 I;F7FI ^B%&(,,*%/3?(4>(B>2X#,5 9N<I IF6888 SB##$B>SB##>>*% <N;8 L#$%&

10 "#$%&'(#)*+,$%&-. "d(,(% 34&f667789:;<66 "(#$%&

11 ""#$%&

12 Koncernens rapport över totalresultatet Belopp i tkr Not Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Driftskostnader i spelverksamheten Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1,2, Finansnetto Finansiella intäkter 9 1 Finansiella kostnader -43 Summa finansnetto -42 Resultat före skatt Skatt Årets resultat Resultat per aktie ( kronor) Övrigt totalresultat, intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Övrigt totalresultat för året Summa totalresultat för perioden Totalresultat per aktie ( kronor) (36)

13 Koncernens rapport över finansiell ställning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (36)

14 Koncernens rapport över finansiell ställning Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsdifferens Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - Koncern Belopp i tkr Not Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser 18 Garantiförbindelser (36)

15 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Övrigt Balanserat Aktie- tillskjutet Omräknings- resultat Summa kapital kapital reserv inkl årets eget kapital Ingående eget kapital Årets totalresultat Nyemission Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets totalresultat Nyemission Utgående eget kapital Koncernens rapport över kassaflöden Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet; - Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i dotterbolag -10 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -17 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - - Kassaflöde från investeringsverksamheten -27 Finansieringsverksamheten Nyemission - - Avgår emissionskostander Erhållna aktieägartillskott - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten -44 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferens vid konsolidering av dotterbolag Likvida medel vid årets slut Erhållna räntor 1 Betalda räntor (36)

16 Resultaträkning - moderföretaget Belopp i tkr Not Nettoomsättning Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat 1,2, Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat (36)

17 Balansräkning - moderföretaget Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (36)

18 Balansräkning - moderföretaget Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget Belopp i tkr Not Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser 18 Garantiförbindelser (36)

19 Sammanställning över förändringar i eget kapital - moderföretaget Balanserat Aktie- Överkurs- resultat Summa kapital fond inkl årets eget kapital Moderföretaget Ingående eget kapital Omföring överkusfond Nyemission Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Omföring överkusfond Nyemission Årets resultat Utgående eget kapital Kassaflödesanalys - moderföretaget Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. - Nedskrivning av fordringar från dotterbolag Återföring av nedskrivning av fordringar från dotterbolag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i dotterbolag Kassaflöde från investeringssverksamheten -10 Finansieringsverksamheten Nyemission - - Avgår emissionskostander Återbetalning av fordringar från dotterbolag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Erhållna räntor Betalda räntor (36)

20 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges NOT 1 Allmän information Stingbet Holding AB, , bedriver konsultverksamhet inom IT, marknadsföring och management samt genom dotterbolag spelverksamhet över internet. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på Malta och Costa Rica. Moderbolaget är ett aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier är upptagna till handel på Aktietorget. NOT 2 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) så som dessa antagits av EU, IFRIC-tolkningar samt Maltese Companies Act 1995, som gäller för de bolag som rapporterar enligt IFRS, så som dessa antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR1 kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Koncernredovisningen består av moderbolaget och dess dotterbolag Stingbet Malta Limited, PokerLoco Malta Limited och Valdemo Trading Limited, Cypern samt PokerLoco Maltas dotterbolag Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica och Valdemo Tradings dotterbolag Eurobet Operation Limited, Malta. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Moderbolaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.3, det vill säga samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet "Moderbolagets redovisningsprinciper". De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen (ÅRL) samt i vissa fall av skatteskäl. Ändringar i redovisningsprinciper Stingbet Holding har från och med detta räkenskapsår ändrat sina redovisningsprinciper avseende redovisning av intäkter från spelverksamheten. Bolaget har tidigare redovisat spelintäkter som nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter och licensavgifter till spelleverantörer, men redovisar nu spelintäkter som nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter. Förändringen har gjorts för att skapa en enhetlig redovisingsprincip inom koncernen och möjliggöra jämförelse med det under året förvärvade PokerLoco. Jämförelsetalen för föregående år har justerats på motsvarande sätt. Licensavgifter till spelleverantörer har tidigare år nettoredovisats som en intäktsreduktion men har som en följd av ändrade redovisningsprinciper av intäkter från och med detta räkenskapsår redovisats som driftskostnader i spelverksamhet. Jämförelsetalen för föregående år har justerats på motsvarande sätt. Förändringen innebär i praktiken att Stingbet Malta Ltd ökar sina intäkter samtidigt som driftskostnaderna för spelverksamheten också ökar med motsvarande belopp. På så vis ger en jämförelse mellan de båda spelverksamheterna en rättvis bild, då den under året förvärvade spelverksamheten PokerLoco haft en annan redovisningsprincip tidigare, vilken nu tillämpats i koncernen som helhet. Effekten har alltså blivit att intäkterna för spelverksamheten under 2010 därmed ökat från tkr till tkr, medan driftskostnaderna i spelverksamheten ökat med motsvarande belopp, från tkr till tkr. Resultateffekten är dock oförändrad. Tillämpade värderingsgrunder och klassificering Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor vilket även utgör rapporteringsvaluta för 20 (36)

21 moderbolaget och för koncernen. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental. Tillgångar klassificeras som omsättningstillgångar om de förväntas bli sålda under, eller är avsedda för försäljning eller förbrukning under, företagets normala verksamhetscykel, om de innehas främst för handelsändamål, om de förväntas bli realiserade inom tolv månader från balansdagen eller om de utgörs av likvida medel. Alla andra tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar. Skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förväntas bli reglerade under företagets normala verksamhetscykel, om de innehas främst för handelsändamål, om de förväntas bli reglerade inom tolv månader från balansdagen eller om företaget inte har en ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader efter balansdagen. Alla andra skulder klassificeras som långfristiga skulder. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Det område som innefattar en hög grad av bedömningar, som är komplexa eller sådana områden där antagande och uppskattningar är av väsentlig betydelse, är främst antaganden och uppskattningar för prövning av nedskrivningsbehov för immateriella tillgångar med obegränsad ekonomisk livslängd. Koncernredovisning Dotterbolag Dotterbolag är bolag som står under ett bestämmande inflytande från Stingbet Holding AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. I normalfallet innebär det att Stingbet Holding har mer än 50 procent av rösterna. Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Dotterbolags finansiella rapporter inkluderas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Rapportering per segment Rörelsesegmenten rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporteringen som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som moderbolagets styrelse, vilken fattar strategiska beslut. Utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningen redovisas över resultaträkningen. Omräkning av utländska verkamheter Verksamheter vars funktionella valuta är annan än svenska kronor omräknas till svenska kronor enligt dagskursmetoden, innebärande att tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och resultaträkningens poster omräknas till genomsnittskurs. Valutakursdifferenser som uppkommer 21 (36)

22 vid omräkningen klassificeras som eget kapital och överförs till koncernens omräkningsreserv. Redovisning av intäkter Stingbet Holding har från och med detta räkenskapsår ändrat sina redovisningsprinciper avseende redovisning av intäkter från spelverksamheten. Bolaget har tidigare redovisat spelintäkter som nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter och licensavgifter till spelleverantörer, men redovisar nu spelintäkter som nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter. Förändringen har gjorts för att skapa en enhetlig redovisingsprincip inom koncernen och möjliggöra jämförelse med det under året förvärvade PokerLoco. Jämförelsetalen för föregående år har justerats på motsvarande sätt. Intäkt redovisas när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att erhållas efter vissa specifika kriterier har uppfyllts. I de fall intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt men transaktionen ännu ej har avslutats på balansdagen kommer intäkten att redovisas i balansräkningen som upplupen intäkt. Det är dock endast i yttersta undantagsfall som de upplupna spelintäkterna inte är definitiva. Intäkter från sålda tjänster redovisas exklusive moms och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Sålda tjänster innefattar konsultintäkter från IT, marknadsföring och management. Övriga intäkter Intäkter för sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet redovisas som övriga intäkter. Posten bestod föregående år huvudsakligen av en engångsersättning från en tidigare leverantör till ett av dotterbolagen inom koncernen. Driftskostnader i spelverksamhet Driftskostnader i spelverksamheten avser kostnader för betalningstjänster för insättningar av spelinsatser och utbetalning av vinster, licensavgifter till spelleverantörer, kostnader för bonus till spelarna och ersättningar till samarbetspartners och affiliates. Ersättningen till samarbetspartners och affiliates är volymrelaterad och kopplad till den förmedlade slutkundens spel inom koncernens spelverksamheter. Licensavgifter till spelleverantörer har tidigare år nettoredovisats som en intäktsreduktion men har som en följd av ändrade redovisningsprinciper av intäkter från och med detta räkenskapsår redovisats som driftskostnader i spelverksamhet. Jämförelsetalen för föregående år har justerats på motsvarande sätt. Övriga rörelsekostnader Intäkter för sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet avseende rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas som övriga rörelsekostnader. Posten utgörs av nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar i form av kunddatabaser till bedömt marknadsvärde per balansdagen. Skatter Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatteskuld och förändringar i avsättning för uppskjuten skatt samt förändringar i det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar. Aktuell skatteskuld baseras på det skattepliktiga resultatet för året. Det skattepliktiga resultatet skiljer sig från det nettoresultat som redovisas i resultaträkningen, då det inte omfattar intäkts- och kostnadsposter som ej är skattepliktiga eller avdragsgilla eller som är skattepliktiga eller avdragsgilla andra år än det aktuella räkenskapsåret. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som är föreskrivna på balansdagen eller tidigare har aviserats. Uppskjuten skatt är den skatt som bolaget förväntar sig betala eller erhålla på grund av skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värde som används i beräkningen av det skattepliktiga resultatet. 22 (36)

23 Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas och medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Materiella anläggningstillgångar Ägda tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Avskrivningar redovisas över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Immateriella tillgångar Immateriella anläggningstillgångar med obestämd nyttjandeperiod Immateriella anläggningstillgångar består av förvärvade tillgångar i form av kunddatabaser, som bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod och inte är föremål för årliga avskrivningar. Dessa tillgångar bedöms årligen för att identifiera eventuella nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuella ackumulerade nedskrivningar. Finansiella tillgångar Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: till verkligt värde via resultaträkningen samt lånefordringar och kundfordringar. Klassificeringen beror på det ändamål för vilket de finansiella tillgångarna förvärvades. Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte utgör derivat med fasta betalningar eller med betalningar som går att fastställa och som inte är noterade på en aktiv marknad. Lånefordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket bestäms utifrån den effektivränta som beräknas vid anskaffningstidpunkten. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts utan diskontering. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. Finansiella skulder Finansiella skulder klassificeras som finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare. Annars klassificeras de som långfristiga skulder. Likvida medel Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Resultat per aktie Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. 23 (36)

24 Redovisningsprinciper för moderbolaget Avvikelser mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper motiveras av de begränsningar årsredovisningslagen medför i tillämpningen av IFRS i moderbolaget samt de beskattningsregler som möjliggör en annan redovisning för juridisk person än för koncernen. Koncernföretag Andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget till anskaffningsvärde reducerat med eventuella nedskrivningar. Uppdelning av bundet och fritt kapital I moderbolagets balansräkning delas eget kapital upp i bundet respektive fritt eget kapital i enlighet med årsredovisningslagen. 24 (36)

25 Not 3 Rapportering per segment Ledningen har fastställt rörelsesegmenten med utgångspunkt från de rapporter som granskats av moderbolagets verkställande direktör och överlämnats till styrelsen. Dessa används för att fatta strategiska beslut. Ledningen betraktar verksamheten huvudsakligen från ett geografiskt perspektiv. Den främsta måttstocken för moderbolagets verkställande direktör och styrelse vid utvärdering av rörelsesegmentens verksamhet är bruttoresultatet, vilket definieras som nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter och licensavgifter, kostnader för betalningstjänster för insättningar av spelinsatser och utbetalningar av vinster, kostnader för bonus till spelarna och ersättningar till samarbetspartners och affiliates. Stingbet Malta Limited, PokerLoco Malta Limited och Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica erhåller sina intäkter från spelverksamheten. Moderbolaget Stingbet Holding erhåller sina intäkter från konsulttjänster inom IT, marknadsföring och management. I segmentet övrigt enligt nedan ingår de vilande dotterbolagen Valdemo Trading Limited, Cypern, och Eurobet Operation Limited, Malta, hyresintäkter samt elimineringar av koncerninterna valutakursdifferenser. Intäkter varav koncernintern försäljning Driftskostnader spelverksamhet Bruttoresultat Rörelseresultat Resultat före skatt varav resultat från andel i koncernföretag Resultat före skatt exkl res från andel i koncernftg Resultat efter skatt exkl res från andel i koncernftg Tillgångar varav koncerninterna tillgångar Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar Skulder varav koncerninterna skulder Skulder exkl koncerninterna skulder Stingbet Holding Spel Sverige verksamhet Övrigt Summa Stingbet Holding Spel Sverige verksamhet Övrigt Summa Intäkter varav koncernintern försäljning Driftskostnader spelverksamhet Bruttoresultat Nedskrivning immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat före skatt varav resultat från andel i koncernföretag Resultat före skatt exkl res från andel i koncernftg Resultat efter skatt exkl res från andel i koncernftg Tillgångar varav koncerninterna tillgångar Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar Skulder varav koncerninterna skulder Skulder exkl koncerninterna skulder (36)

26 Not 4 Övriga rörelseintäkter Koncernen Engångsersättning från tidigare leverantör Hyresintäkter 59 - Avyttring av mjukvara Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Till revisorer och revisionsföretag har följande ersättningar utgått för revision och annan granskning enligt lagstiftning samt för rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen (Revisionsuppdrag). Ersättning har även utgått för övrig fristående rådgivning, (Övriga uppdrag) 2011 Koncern Moderföretag Revisionsuppdrag, Nexia Övriga uppdrag, Nexia Revisionsuppdrag, andra revisionsbolag Koncern Moderföretag Revisionsuppdrag, Nexia Övriga uppdrag, Nexia Revisionsuppdrag, andra revisionsbolag (36)

27 Not 6 Anställda, löner, ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda varav varav 2011 kvinnor 2010 kvinnor Moderföretaget Sverige Dotterföretag Malta Koncernen totalt Företagsledning varav varav Antal personer i ledande ställning 2011 kvinnor 2010 kvinnor Moderföretaget Styrelsen Koncernen totalt Styrelser Övriga ledande befattningshavare Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderföretaget (varav pensionskostnad) (10) (2) ( ) ( ) Dotterföretag (varav pensionskostnad) ( ) ( ) ( ) ( ) Koncernen totalt (varav pensionskostnad) (10) ( ) ( ) ( ) Löner och fördelade mellan styrelseledamöter och Verkställande direktör och övriga anställda Styrelse VD Övriga Styrelse VD Övriga anställda anställda Moderföretaget Dotterföretag Koncernen totalt (36)

28 Not 7 Övriga rörelsekostnader Koncernen Nedskrivning immateriella anläggningstillgångar Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag Moderbolaget Nedskrivning av fordringar från koncernföretag Återföring av nedskrivn av fordringar från koncernföretag Not 9 Ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter 1-1 Moderbolaget Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga Not 10 Skatt Koncern Aktuell skatt Periodens skattekostnad Uppskjuten skatt Återföring av uppskjuten skattefordran - 39 Skatteintäkt uppskjuten skattefordran - - Total redovisad skattekostnad i Koncern Moderföretaget Aktuell skatt - - Uppskjuten skatt - - Total redovisad skattekostnad i moderföretaget 28 (36)

29 Not 11 Materiella anläggningstillgångar Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans - - Investering 18 - Valutakursförändringar -1 - Utgående balans 17 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans - - Årets avskrivning -4 - Valutakursförändringar - - Utgående balans -4 Redovisat värde vid periodens slut 13 Not 12 Andra immateriella tillgångar Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans Investering Nedskrivningar Valutakursförändringar Utgående balans Redovisat värde vid periodens slut Koncernens immateriella anläggningstillgångar består av förvärvade kunddatabaser härrörande från förvärven av PokerLoco, Frontbet, Stingbet, FishNChips, Slitzpoker, U2 Poker och PSI poker. Då dessa kunddatabaser bedöms ha en obestämdbar nyttjandeperiod och därmed inte är föremål för årliga avskrivningar görs årligen en nedskrivningsprövning genom att återvinningsvärdet beräknas utifrån dess nyttjandevärde. De nedskrivningar som gjorts under året har avsett kunddatabaserna i Frontbet, Stingbet, FishNChips, Slitzpoker, U2 Poker och PSI poker. Bedömningen gjordes på tidigare erfarenheter samt att intäkterna för dessa kunddatabaser minskade med ca 50% under 2011 samtidigt som antalet aktiva spelare liksom marginalen per intäktsgenererande spelare minskade. Även externa faktorer som likviditet i det pokernätverk som dessa kunddatabaser bedriver sin spelverksamhet på visar att även den globala likviditeten sjunkit med mer än 50% under 2011 ( källa: pokerscout.com). En nedskrivningsprövning har även gjorts för den förvärvade kunddatabasen i PokerLoco, men styrelsen har bedömt att marknadsvärdet inte understiger bokfört värde. Vid nedskrivningsprövning har styrelsen i huvudsak bedömt följande viktiga faktorer för verksamheten: inflödet av nya kunder per månad, konvertering av nya kunder till betalande kunder, konvertering till olika produkter, livslängd samt marginal per aktiv kund. Externa faktorer för olika lokala marknader samt även globala faktorer för olika leverantörer eller produkter har också vägts in vid bedömningstillfället. Not 13 Andelar i koncernföretag 29 (36)

30 Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Investering 10 - Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade nedskrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar Årets nedskrivningar - - Utgående ackumulerade nedskrivningar Redovisat värde vid periodens slut Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Andel Redovisat Redovisat Dotterbolag/Säte Org.nr i % värde värde Stingbet Malta Limited, Malta C % PokerLoco Malta Limited, Malta C % 10 Valdemo Trading Limited, Cyprus HE % Dotterbolag till PokerLoco Malta Limited Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica % Dotterbolag till Valdemo Trading Limited Eurobet Operations Limited, Malta C % 30 (36)

31 Not 14 Fordringar hos koncernföretag Fordringar med förfall 5 år och längre Stingbet Malta Limited Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica Fordringar med förfall inom ett år Stingbet Malta Limited PokerLoco Malta Limited Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica Valdemo Trading Limited, Cypern Eurobet Operation Limited, Malta - 36 Långfristiga fordringar hos koncernföretag Valdemo Trading Limited, Cypern Ingående anskaffningsvärde Erhållna amorteringar Utgående anskaffningsvärde Ingående nedskrivningar Årets återföring av nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Stingbet Malta Limited, Malta Ingående anskaffningsvärde Investeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica Ingående anskaffningsvärde Investeringar Utgående anskaffningsvärde Utgående redovisat värde långfristiga fordringar (36)

32 Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Upplupna intäkter Förutbetalade hyres- och leasingkostnader Förutbetalade arvoden 44 Övriga förutbetalade kostnader Moderföretag Förutbetalade hyres- och leasingkostnader Övriga förutbetalade kostnader Not 16 Eget Kapital Aktiekapitalets sammansättning Moderbolaget Antal aktier Aktiekapital (kronor) För specifikation av förändringar Eget Kapital moderbolaget se sidan 9. Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Upplupna kostnader spelverksamheten Revisionsarvoden Bokslutskostnader Upplupna löner och ersättningar 61 Övriga upplupna kostnader Moderbolaget Revisionsarvoden Bokslutskostnader Upplupna löner och ersättningar 52 Övriga upplupna kostnader Not 18 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Koncern Bankgaranti till förmån för Euroclear - 9 Moderbolaget Bankgaranti till förmån för Euroclear (36)

33 Not 19 Närståendetransaktioner Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterbolag och dess dotterbolag, se not 13 och 14. Sålda tjänster mellan moderbolag och dotterbolag avser främst IT-, marknadsförings- och managementtjänster. Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Vederlagsfria tjänster har inte levererats. Moderbolagets fordringar på koncernföretagen Stingbet Malta Limited och Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica löper med en marknadsmässig ränta. Transaktioner med närstående Moderbolaget Försäljning av tjänster till koncernföretag Ränteintäkter från koncernföretag Fordringar från koncernföretag Ack nedskrivningar fordringar från koncernföretag Bokfört värde fordringar från koncernföretag Not 20 Koncernen Finansiella instrument Lånefordringar och kundfordringar Icke finansiella tillgångar Finansiella tillgångar som inte omfattas av IAS 39 Summa redovisat värde Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter 0 Likvida medel Summa Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupen kostnad Förutbetalda intäkter 0 Summa Koncernen Lånefordringar och kundfordringar Icke finansiella tillgångar Finansiella tillgångar som inte omfattas av IAS 39 Summa redovisat värde Immateriella anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Likvida medel Summa (36)

34 Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupen kostnad Förutbetalda intäkter 0 0 Summa Moderbolaget Lånefordringar och kundfordringar Icke finansiella tillgångar Finansiella tillgångar som inte omfattas av IAS 39 Summa redovisat värde Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar hos koncernftg Övr kortfristiga fordringar koncernftg Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Likvida medel Summa Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupen kostnad Förutbetalda intäkter 0 0 Summa Moderbolaget Lånefordringar och kundfordringar Icke finansiella tillgångar Finansiella tillgångar som inte omfattas av IAS 39 Summa redovisat värde Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar hos koncernftg Övr kortfristiga fordringar koncernftg Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Likvida medel Summa Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupen kostnad Förutbetalda intäkter 0 0 Summa (36)

35 Not 21 Finansiella risker Koncernens finansverksamhet bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy, vilken strävar till att minimera koncernens risknivå. Finansieringen av dotterbolag sker i huvudsak via moderbolaget. Valutarisk Koncernens resultat påverkas av valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens resultat räknas om till svenska kronor. Koncernens egna kapital påverkas även av valutakursförändringar när tillgångar och skulder i utländska dotterbolag räknas om till svenska kronor. Nedan visas väsentliga balansposter i dotterbolagen per balansdagen i ursprunglig valuta. Belopp i Belopp i Bokfört TEuro Tkr TUSD Tkr värde i Tkr Immateriella tillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och Bank Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Refinansieringsrisk, likviditetsrisk och kapitalhantering Koncernens verksamhet är främst finansierad via egna medel. De utländska bolagen finansieras genom koncerninterna lån hos moderbolaget. Koncernens icke-finansiella anläggningstillgångar består av förvärvade kunddatabaser. Framtida investeringar i materiella anläggningstillgångar bedöms främst kunna finansieras med internt genererade medel eller hyreslösningar. Behov av extern finansiering bedöms kunna uppstå i samband med expansion av koncernens verksamhet eller vid eventuella kommande förvärv av företag eller kunddatabaser. Målsättningen är att främst förvärva genom kontant betalning och eller genom emission av egna aktier. 35 (36)

36 Ränterisk Koncernens intäkter och kassaflöde från rörelsen är i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer. Motpartsrisker och kreditrisker Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gentemot finansiella motparter. Stingbet har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Stockholm den 3 april 2012 Pekka Seitola Anders Edvardsson Henrik Kvick Ordförande Niklas Lundell Stefan Mahlstein Ted Nelson Jakob Kegel Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 4 april 2012 Per-Åke Bois Auktoriserad revisor 36 (36)

37

38

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2013

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2013 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2013 ! 2(32) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2013 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2014

DELÅRSRAPPORT Q3 2014 DELÅRSRAPPORT Q3 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014.

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014. Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014. Verkställande direktören i Swedfund International AB lämnar härmed sin delårsrapport för perioden januari till och med mars 2014. Delårsrapporten

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

556802!6891"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

556802!6891!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Årsredovisning+för+FINTAB(publ)' 20141231 5568026891 2 Åretsomgått Summeringenav2014ärförFINTbådeenpositivbild,dåviharknutitfleranyabrakontakteratt samarbetamedpåvåramarknader,menviserävenenmindrepositivbilddådetgällerantaletnya

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer