4(,*?$>%$%& "#$%& '#$%& J%%(HK++>LM4#(DG%$%& '("")*+,-./" name="description"> 4(,*?$>%$%& "#$%& '#$%& J%%(HK++>LM4#(DG%$%& '("")*+,-./"> 4(,*?$>%$%&!! - PDF">

"#$%&'(#!)*+,$%&!-.!/01'+2! 34&!%45!667789:;<66! =4>4(,*?$>%$%&!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""#$%&'(#!)*+,$%&!-.!/01'+2! 34&!%45!667789:;<66! =4>4(,*?$>%$%&!! @!AB%1B4$!C!9@!,(D(E'(4!
4(,*?$>%$%&!! @!AB%1B4$!C!9@!,(D(E'(4!

Transkript

1 "#$%&'(#)*+,$%&-./01'+2 34&% :;<66 =4>4(,*?$>%$%& "#$%&

2 '#$%&

3 J%%(HK++>LM4#(DG%$%& '("")*+,-./ ,+,5/ ,+57*-/,+8.-9:;<-/, :</;-C)D4.:;5/C</,7;5/,'("" F 2:</;-C)D4.:;5/C</,/G-/,H/,)+5/;<7-DI;D J K*-)/*4H)-4C+8.:D4,<-,7*-7, L "#$#%"&''$()$**+),&)( "#$%&'$ M/<7C-4-,:*;);D "' N4C4;<,:*;);D "$ O-:CC54<:*/,./-/, "1?4<<4GAC5/<4;4CP< "> (#)&'*+'&,-.&, M/<7C-4-,:*;);D "% N4C4;<,:*;);D "F O-:CC54<:*/,./-/, "J?4<<4GAC5/<4;4CP< "L M/5+B)<;);D<H,);8)H-/, '( $#$%&

4 "#$%&'(#)*+,$%&-./01'+2 "BE#+$&B'(+*00$4B00*4#(%B?>(4G*%D(4%(%*DHB%&(>$#G4N*E$%#(B%%B#B%&(>5.(+*00(%$%*E0B4(%#(>B?>(4E*#>?B4B%,(0(4$*,LM44BK4(#5 "##$%$&'()*+)$ VM4(+>(4(>1+#B#(#100&$DG#$++:;N9/:;NQ2S"TU5 VM4(+>(EB4&$%B+(%100&$DG#$++:9FR/:7<N6R2 V(>1+#B#(L#(4>GB##100&$DG#$++:;NI/:;NQ2S"TU5 UB>>BL+M,(L4K%,(%+M0B%,(?(4G>BEH(#(%100&$DG#$++FN</:FN62S"TU5 "0(+>BA#(%0*G(4+*D*5D*EE(,DBQFFFFF4(&$>#4(4B,(>0(+B4(LM4?P4?B,(> $ W*G(4X*D*NE(%4(>1+#B#(#P4L*4#>B##%(&B#$?#0K&41%,B?+K&BEB4&$%B+(4$0*G(4N>*E G*%>*+$,(4B#>G4$%&,(>#M4>#BBG#M4(4%B5YP4LM4A*''B4?$%1BG#$?#E(,B##LM4P%,4B 04*,1G#E$Z(%5 =4(#HB4?B4$#>0P%%B%,($*DHE(,LM4?P4?(#B?W*G(4+*D*5S(,>$%BQFFFFF (%LB%#B>#$>GEMA+$&H(#5T%EBA*4$#(#B?%[4(&$>#4(4$%&B4%BG*EE(4L4K%.4B>$+$(%N>*E B%>(>?B4B,(#E(>#?P+1#?(DG+B,(+B%,(#$#(4E(4B?(:HB%,(+5 BG#$?(4$%&>&4B,(%$,(%(%*4EBG1%,,B#B'B>(%*DH%K+M%>BEH(#5-++*0(4B#$??(4G>BEH(#G*EE(4B##G*%>*+$,(4B>#$++SB+#BG*%#*4(#?$+G(#G*EE(4B##E$%>GB,( *0(4B#$?BG*>#%B,(4%B>BE#&M4B*4&B%$>B#$*%(%(LL(G#$?B4(5 $ 0('/1&)+($'2*$)3456)+($ "#$%&'(#)*+,$%&(4'A1,(4&(%*E>$%B,*##(4'*+B&0*G(4NDB>$%*N>0*4#>0(+*DHB%,4B >0(+L*4E(4>K>*E>G4B0+*##(458<RB?*E>P##%$%&G*EE(4L4K%0*G(4N;RL4K%DB>$%* $ $ 1#$%&

5 7.(&5./$ $ "#$%&'(#>#4(>#M4>#BEB4G%B,(4$#(4E(4B?*E>P##%$%&P4"?(4$&(NW*+(%*DH]$%+B%, E(,B%W*G(4X*D*>P4-4&(%#$%BN"?(4$&(*DH^[>G+B%,5J#(4E(4B?4(&$>#4(4B,(G1%,(4 P4.4B>$+$(%>#M4>#5 >#$%&

6 815/+($ $ >0(+B4(#$ _$,1#&K%&(%B?K4(#100&$DGB%#B+(#4(&$>#4(4B,(>0(+B4(#$++8II<9I *DHB%#B+(#BG#$?B>0(+B4(#$++Q8FI5 "0(+B4BG#$?$#(#*DHB%#B+4(&$>#4(4B,(>0(+B4(?$,1#&K%&(%B?4(>0(G#$?(G?B4#B+ W(4$*, -%#B+BG#$?B>0(+B4( -%#B+4(&$>#4(4B,(>0(+B4( ;9 QQQF98 Q9IF 8F7<FQ ;Q8; 8<6QI8 Q8FI 8II<9I $ $ %#$%&

7 9:(;.<)5%5=6>+(4))+<6+$,46+5)<%=.$*45/+<6+($15/+($"##$ $%G4KE>LM4?P4?B?W*G(4X*D*N(%0*G(4>BA#E(,DBQFFFFF4(&$>#4(4B,(G1%,(4*DH(## >#*4#$%L+M,(B?%[B>0(+B4(L4K%"[,BE(4$GB5W*G(4X*D*P4'B>(4B,0K 3%&BE(%P#?(4G(#5 "#PEEB%'(>+1#B,(P?(%*E(%*E?P%,>0+$#N?$+G(#4(>1+#(4B,($B###$*&BE+BBG#$(4 "#(LB%SBH+>#($%?B+,(>$%#$++>#[4(+>(%5 O(+>*%$%>*E%[B>#[4(+>(+(,BEM#(4NE(,B%>#[4(+>(*4,LM4B%,(^*4>#(%"M,(4'(4&*DH *4,$%B4$(+(,BE*#(%b1>#BL)B&EB%B?'MA,(*E?B+5cBG*'U(&(+(L#(4#4P,,(b1>#BL )B&EB%>*E?(4G>#P++B%,(,$4(G#M4LM4"#$%&'(#)*+,$%&-.5 _$,,(#G*%>#$#1(4B%,(>#[4(+>(EM#(#?B+,(>W(GGB"($#*+B#$++%[>#[4(+>(*4,LM4B%,(5 Y(%<8A1+$LM4LM++<6FFFF/<6FFFFF$%%B%,(%*E?P%,B>0+$##(%2#(DG%$%&>*0#$*%(4 1#B%B##%K&*#$%+M>(%&A*4,(>5 \%,(4LAP4,(G?B4#B+(#'(>+1#B,("#$%&'(#SB+#BX#,B##>G4$?B%(4?P4,(#0K>$%B $EEB#(4$(++BB%+P&&%$%&>#$++&K%&B4>*E100G*EE$#$>BE'B%,E(,LM4?P4?B? >*EG*%D(4%(%>4(>1+#B#%(&B#$?#E(,DB7F;<FFFG45O(,>G4$?%$%&(%P4$%#( +$G?$,$#(#>0K?(4GB%,(5 "#[4(+>(%$"#$%&'(#)*+,$%&-.'(>+1#B,(P?(%B##(L#(4>GP%GB8IQQFFFG4B?L*4,4B% 0K,*##(4'*+B&(#"#$%&'(#SB+#BX#,5.(+*00(#E*#>?B4B4%(,>G4$?%$%&(%B?,( $EEB#(4$(++BB%+P&&%$%&>#$++&K%&B4%B>*E&A*4,($"#$%&'(#SB+#BX#,1%,(4LAP4,( 4(,*?$>%$%&>04$%D$0(4B?>((%,($%#PG#(4L4K%>0(+?(4G>BEH(#(%5.*+B&(#HB4#$,$&B4( 4(,*?$>B#>0(+$%#PG#(4>*E%(##*#B?(4HK++%B>0(+$%>B#>(4*DH1#'(#B+,B>0(+?$%>#(4 E$%>GB#E(,>0(+>GB##(4*DH+$D(%>B?&$L#(4#$++>0(++(?(4B%#M4(45O14(,*?$>B> >0(+$%#PG#(4>*E%(##*#B?(4HK++%B>0(+$%>B#>(4*DH1#'(#B+,B>0(+?$%>#(4E$%>GB#E(, >0(+>GB##(45Y(##BHB4P%,4B#>LM4B##HB(%(%H(#+$&4(,*?$>%$%&>04$%D$0$%*EG*%D(4%(% LM4B##G1%%BEMA+$&&M4BAPELM4(+>(E(,,(#%[+$&(%LM4?P4?B,(W*G(4X*D*5 cpelm4(+>(#b+(%lm4lm4(&k(%,(k4hb4a1>#(4b#>0ke*#>?b4b%,(>p##5 F#$%&

8 _$,B4('(>+1#B,(,(%(Z#4B'*+B&>>#PEEB%*E%[(E$>>$*%E(,B??$G(+>(LM4 BG#$(P&B4%B>LM4(#4P,(>4P###$++LM4EK%LM4)(%4$GU?$DG?$B'*+B&5O[(E$>>$*%(%B?7 "#$%&'(#SB+#BX#,5.(+*00(#E*#>?B4B4%(,>G4$?%$%&(%>*E"#$%&'(#SB+#BX#,&A*4,( O(,>G4$?%$%&(%P4$%#(+$G?$,$#(#>0K?(4GB%,(5 J#$%&

9 HB,(?$,K4(#>1#&K%&$%&B1#(>#K(%,(#(DG%$%&>*0#$*%(45.*+B&(#HB4(##BG#$(>+B&C-:BG#$(45.*+B&(#>BG#$(P4EB4G%B,>%*#(4B,0K-G#$(#*4&(#>EB4G%B,>0+B#>ddd5BG#$(#*4&(#5>(5 $ $ $ F.G5$ $$$ $$ H$.;$>'<.=+)$ B5).<$.&)%+($ )*E(41%bBE$%&_(%#14(>X#,5 6FNFF b1>#bl)b&eb% INI; 6688;; "$Z"$>-b 9N;7 I;F7FI ^B%&(,,*%/3?(4>(B>2X#,5 9N<I IF6888 SB##$B>SB##>>*% <N;8 L#$%&

10 "#$%&'(#)*+,$%&-. "d(,(% 34&f667789:;<66 "(#$%&

11 ""#$%&

12 Koncernens rapport över totalresultatet Belopp i tkr Not Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Driftskostnader i spelverksamheten Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1,2, Finansnetto Finansiella intäkter 9 1 Finansiella kostnader -43 Summa finansnetto -42 Resultat före skatt Skatt Årets resultat Resultat per aktie ( kronor) Övrigt totalresultat, intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Övrigt totalresultat för året Summa totalresultat för perioden Totalresultat per aktie ( kronor) (36)

13 Koncernens rapport över finansiell ställning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (36)

14 Koncernens rapport över finansiell ställning Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsdifferens Balanserade vinstmedel inkl årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - Koncern Belopp i tkr Not Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser 18 Garantiförbindelser (36)

15 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Övrigt Balanserat Aktie- tillskjutet Omräknings- resultat Summa kapital kapital reserv inkl årets eget kapital Ingående eget kapital Årets totalresultat Nyemission Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets totalresultat Nyemission Utgående eget kapital Koncernens rapport över kassaflöden Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet; - Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i dotterbolag -10 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -17 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - - Kassaflöde från investeringsverksamheten -27 Finansieringsverksamheten Nyemission - - Avgår emissionskostander Erhållna aktieägartillskott - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten -44 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferens vid konsolidering av dotterbolag Likvida medel vid årets slut Erhållna räntor 1 Betalda räntor (36)

16 Resultaträkning - moderföretaget Belopp i tkr Not Nettoomsättning Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat 1,2, Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat (36)

17 Balansräkning - moderföretaget Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (36)

18 Balansräkning - moderföretaget Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget Belopp i tkr Not Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser 18 Garantiförbindelser (36)

19 Sammanställning över förändringar i eget kapital - moderföretaget Balanserat Aktie- Överkurs- resultat Summa kapital fond inkl årets eget kapital Moderföretaget Ingående eget kapital Omföring överkusfond Nyemission Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Omföring överkusfond Nyemission Årets resultat Utgående eget kapital Kassaflödesanalys - moderföretaget Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. - Nedskrivning av fordringar från dotterbolag Återföring av nedskrivning av fordringar från dotterbolag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i dotterbolag Kassaflöde från investeringssverksamheten -10 Finansieringsverksamheten Nyemission - - Avgår emissionskostander Återbetalning av fordringar från dotterbolag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Erhållna räntor Betalda räntor (36)

20 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges NOT 1 Allmän information Stingbet Holding AB, , bedriver konsultverksamhet inom IT, marknadsföring och management samt genom dotterbolag spelverksamhet över internet. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på Malta och Costa Rica. Moderbolaget är ett aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier är upptagna till handel på Aktietorget. NOT 2 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) så som dessa antagits av EU, IFRIC-tolkningar samt Maltese Companies Act 1995, som gäller för de bolag som rapporterar enligt IFRS, så som dessa antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR1 kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Koncernredovisningen består av moderbolaget och dess dotterbolag Stingbet Malta Limited, PokerLoco Malta Limited och Valdemo Trading Limited, Cypern samt PokerLoco Maltas dotterbolag Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica och Valdemo Tradings dotterbolag Eurobet Operation Limited, Malta. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Moderbolaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.3, det vill säga samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet "Moderbolagets redovisningsprinciper". De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen (ÅRL) samt i vissa fall av skatteskäl. Ändringar i redovisningsprinciper Stingbet Holding har från och med detta räkenskapsår ändrat sina redovisningsprinciper avseende redovisning av intäkter från spelverksamheten. Bolaget har tidigare redovisat spelintäkter som nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter och licensavgifter till spelleverantörer, men redovisar nu spelintäkter som nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter. Förändringen har gjorts för att skapa en enhetlig redovisingsprincip inom koncernen och möjliggöra jämförelse med det under året förvärvade PokerLoco. Jämförelsetalen för föregående år har justerats på motsvarande sätt. Licensavgifter till spelleverantörer har tidigare år nettoredovisats som en intäktsreduktion men har som en följd av ändrade redovisningsprinciper av intäkter från och med detta räkenskapsår redovisats som driftskostnader i spelverksamhet. Jämförelsetalen för föregående år har justerats på motsvarande sätt. Förändringen innebär i praktiken att Stingbet Malta Ltd ökar sina intäkter samtidigt som driftskostnaderna för spelverksamheten också ökar med motsvarande belopp. På så vis ger en jämförelse mellan de båda spelverksamheterna en rättvis bild, då den under året förvärvade spelverksamheten PokerLoco haft en annan redovisningsprincip tidigare, vilken nu tillämpats i koncernen som helhet. Effekten har alltså blivit att intäkterna för spelverksamheten under 2010 därmed ökat från tkr till tkr, medan driftskostnaderna i spelverksamheten ökat med motsvarande belopp, från tkr till tkr. Resultateffekten är dock oförändrad. Tillämpade värderingsgrunder och klassificering Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor vilket även utgör rapporteringsvaluta för 20 (36)

21 moderbolaget och för koncernen. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental. Tillgångar klassificeras som omsättningstillgångar om de förväntas bli sålda under, eller är avsedda för försäljning eller förbrukning under, företagets normala verksamhetscykel, om de innehas främst för handelsändamål, om de förväntas bli realiserade inom tolv månader från balansdagen eller om de utgörs av likvida medel. Alla andra tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar. Skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förväntas bli reglerade under företagets normala verksamhetscykel, om de innehas främst för handelsändamål, om de förväntas bli reglerade inom tolv månader från balansdagen eller om företaget inte har en ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader efter balansdagen. Alla andra skulder klassificeras som långfristiga skulder. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Det område som innefattar en hög grad av bedömningar, som är komplexa eller sådana områden där antagande och uppskattningar är av väsentlig betydelse, är främst antaganden och uppskattningar för prövning av nedskrivningsbehov för immateriella tillgångar med obegränsad ekonomisk livslängd. Koncernredovisning Dotterbolag Dotterbolag är bolag som står under ett bestämmande inflytande från Stingbet Holding AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. I normalfallet innebär det att Stingbet Holding har mer än 50 procent av rösterna. Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Dotterbolags finansiella rapporter inkluderas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Rapportering per segment Rörelsesegmenten rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporteringen som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som moderbolagets styrelse, vilken fattar strategiska beslut. Utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningen redovisas över resultaträkningen. Omräkning av utländska verkamheter Verksamheter vars funktionella valuta är annan än svenska kronor omräknas till svenska kronor enligt dagskursmetoden, innebärande att tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och resultaträkningens poster omräknas till genomsnittskurs. Valutakursdifferenser som uppkommer 21 (36)

22 vid omräkningen klassificeras som eget kapital och överförs till koncernens omräkningsreserv. Redovisning av intäkter Stingbet Holding har från och med detta räkenskapsår ändrat sina redovisningsprinciper avseende redovisning av intäkter från spelverksamheten. Bolaget har tidigare redovisat spelintäkter som nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter och licensavgifter till spelleverantörer, men redovisar nu spelintäkter som nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter. Förändringen har gjorts för att skapa en enhetlig redovisingsprincip inom koncernen och möjliggöra jämförelse med det under året förvärvade PokerLoco. Jämförelsetalen för föregående år har justerats på motsvarande sätt. Intäkt redovisas när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att erhållas efter vissa specifika kriterier har uppfyllts. I de fall intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt men transaktionen ännu ej har avslutats på balansdagen kommer intäkten att redovisas i balansräkningen som upplupen intäkt. Det är dock endast i yttersta undantagsfall som de upplupna spelintäkterna inte är definitiva. Intäkter från sålda tjänster redovisas exklusive moms och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Sålda tjänster innefattar konsultintäkter från IT, marknadsföring och management. Övriga intäkter Intäkter för sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet redovisas som övriga intäkter. Posten bestod föregående år huvudsakligen av en engångsersättning från en tidigare leverantör till ett av dotterbolagen inom koncernen. Driftskostnader i spelverksamhet Driftskostnader i spelverksamheten avser kostnader för betalningstjänster för insättningar av spelinsatser och utbetalning av vinster, licensavgifter till spelleverantörer, kostnader för bonus till spelarna och ersättningar till samarbetspartners och affiliates. Ersättningen till samarbetspartners och affiliates är volymrelaterad och kopplad till den förmedlade slutkundens spel inom koncernens spelverksamheter. Licensavgifter till spelleverantörer har tidigare år nettoredovisats som en intäktsreduktion men har som en följd av ändrade redovisningsprinciper av intäkter från och med detta räkenskapsår redovisats som driftskostnader i spelverksamhet. Jämförelsetalen för föregående år har justerats på motsvarande sätt. Övriga rörelsekostnader Intäkter för sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet avseende rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas som övriga rörelsekostnader. Posten utgörs av nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar i form av kunddatabaser till bedömt marknadsvärde per balansdagen. Skatter Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatteskuld och förändringar i avsättning för uppskjuten skatt samt förändringar i det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar. Aktuell skatteskuld baseras på det skattepliktiga resultatet för året. Det skattepliktiga resultatet skiljer sig från det nettoresultat som redovisas i resultaträkningen, då det inte omfattar intäkts- och kostnadsposter som ej är skattepliktiga eller avdragsgilla eller som är skattepliktiga eller avdragsgilla andra år än det aktuella räkenskapsåret. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som är föreskrivna på balansdagen eller tidigare har aviserats. Uppskjuten skatt är den skatt som bolaget förväntar sig betala eller erhålla på grund av skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värde som används i beräkningen av det skattepliktiga resultatet. 22 (36)

23 Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas och medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Materiella anläggningstillgångar Ägda tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Avskrivningar redovisas över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Immateriella tillgångar Immateriella anläggningstillgångar med obestämd nyttjandeperiod Immateriella anläggningstillgångar består av förvärvade tillgångar i form av kunddatabaser, som bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod och inte är föremål för årliga avskrivningar. Dessa tillgångar bedöms årligen för att identifiera eventuella nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuella ackumulerade nedskrivningar. Finansiella tillgångar Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: till verkligt värde via resultaträkningen samt lånefordringar och kundfordringar. Klassificeringen beror på det ändamål för vilket de finansiella tillgångarna förvärvades. Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte utgör derivat med fasta betalningar eller med betalningar som går att fastställa och som inte är noterade på en aktiv marknad. Lånefordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket bestäms utifrån den effektivränta som beräknas vid anskaffningstidpunkten. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts utan diskontering. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. Finansiella skulder Finansiella skulder klassificeras som finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare. Annars klassificeras de som långfristiga skulder. Likvida medel Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Resultat per aktie Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. 23 (36)

24 Redovisningsprinciper för moderbolaget Avvikelser mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper motiveras av de begränsningar årsredovisningslagen medför i tillämpningen av IFRS i moderbolaget samt de beskattningsregler som möjliggör en annan redovisning för juridisk person än för koncernen. Koncernföretag Andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget till anskaffningsvärde reducerat med eventuella nedskrivningar. Uppdelning av bundet och fritt kapital I moderbolagets balansräkning delas eget kapital upp i bundet respektive fritt eget kapital i enlighet med årsredovisningslagen. 24 (36)

25 Not 3 Rapportering per segment Ledningen har fastställt rörelsesegmenten med utgångspunkt från de rapporter som granskats av moderbolagets verkställande direktör och överlämnats till styrelsen. Dessa används för att fatta strategiska beslut. Ledningen betraktar verksamheten huvudsakligen från ett geografiskt perspektiv. Den främsta måttstocken för moderbolagets verkställande direktör och styrelse vid utvärdering av rörelsesegmentens verksamhet är bruttoresultatet, vilket definieras som nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter och licensavgifter, kostnader för betalningstjänster för insättningar av spelinsatser och utbetalningar av vinster, kostnader för bonus till spelarna och ersättningar till samarbetspartners och affiliates. Stingbet Malta Limited, PokerLoco Malta Limited och Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica erhåller sina intäkter från spelverksamheten. Moderbolaget Stingbet Holding erhåller sina intäkter från konsulttjänster inom IT, marknadsföring och management. I segmentet övrigt enligt nedan ingår de vilande dotterbolagen Valdemo Trading Limited, Cypern, och Eurobet Operation Limited, Malta, hyresintäkter samt elimineringar av koncerninterna valutakursdifferenser. Intäkter varav koncernintern försäljning Driftskostnader spelverksamhet Bruttoresultat Rörelseresultat Resultat före skatt varav resultat från andel i koncernföretag Resultat före skatt exkl res från andel i koncernftg Resultat efter skatt exkl res från andel i koncernftg Tillgångar varav koncerninterna tillgångar Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar Skulder varav koncerninterna skulder Skulder exkl koncerninterna skulder Stingbet Holding Spel Sverige verksamhet Övrigt Summa Stingbet Holding Spel Sverige verksamhet Övrigt Summa Intäkter varav koncernintern försäljning Driftskostnader spelverksamhet Bruttoresultat Nedskrivning immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat före skatt varav resultat från andel i koncernföretag Resultat före skatt exkl res från andel i koncernftg Resultat efter skatt exkl res från andel i koncernftg Tillgångar varav koncerninterna tillgångar Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar Skulder varav koncerninterna skulder Skulder exkl koncerninterna skulder (36)

26 Not 4 Övriga rörelseintäkter Koncernen Engångsersättning från tidigare leverantör Hyresintäkter 59 - Avyttring av mjukvara Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Till revisorer och revisionsföretag har följande ersättningar utgått för revision och annan granskning enligt lagstiftning samt för rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen (Revisionsuppdrag). Ersättning har även utgått för övrig fristående rådgivning, (Övriga uppdrag) 2011 Koncern Moderföretag Revisionsuppdrag, Nexia Övriga uppdrag, Nexia Revisionsuppdrag, andra revisionsbolag Koncern Moderföretag Revisionsuppdrag, Nexia Övriga uppdrag, Nexia Revisionsuppdrag, andra revisionsbolag (36)

27 Not 6 Anställda, löner, ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda varav varav 2011 kvinnor 2010 kvinnor Moderföretaget Sverige Dotterföretag Malta Koncernen totalt Företagsledning varav varav Antal personer i ledande ställning 2011 kvinnor 2010 kvinnor Moderföretaget Styrelsen Koncernen totalt Styrelser Övriga ledande befattningshavare Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Moderföretaget (varav pensionskostnad) (10) (2) ( ) ( ) Dotterföretag (varav pensionskostnad) ( ) ( ) ( ) ( ) Koncernen totalt (varav pensionskostnad) (10) ( ) ( ) ( ) Löner och fördelade mellan styrelseledamöter och Verkställande direktör och övriga anställda Styrelse VD Övriga Styrelse VD Övriga anställda anställda Moderföretaget Dotterföretag Koncernen totalt (36)

28 Not 7 Övriga rörelsekostnader Koncernen Nedskrivning immateriella anläggningstillgångar Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag Moderbolaget Nedskrivning av fordringar från koncernföretag Återföring av nedskrivn av fordringar från koncernföretag Not 9 Ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter 1-1 Moderbolaget Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga Not 10 Skatt Koncern Aktuell skatt Periodens skattekostnad Uppskjuten skatt Återföring av uppskjuten skattefordran - 39 Skatteintäkt uppskjuten skattefordran - - Total redovisad skattekostnad i Koncern Moderföretaget Aktuell skatt - - Uppskjuten skatt - - Total redovisad skattekostnad i moderföretaget 28 (36)

29 Not 11 Materiella anläggningstillgångar Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans - - Investering 18 - Valutakursförändringar -1 - Utgående balans 17 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans - - Årets avskrivning -4 - Valutakursförändringar - - Utgående balans -4 Redovisat värde vid periodens slut 13 Not 12 Andra immateriella tillgångar Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans Investering Nedskrivningar Valutakursförändringar Utgående balans Redovisat värde vid periodens slut Koncernens immateriella anläggningstillgångar består av förvärvade kunddatabaser härrörande från förvärven av PokerLoco, Frontbet, Stingbet, FishNChips, Slitzpoker, U2 Poker och PSI poker. Då dessa kunddatabaser bedöms ha en obestämdbar nyttjandeperiod och därmed inte är föremål för årliga avskrivningar görs årligen en nedskrivningsprövning genom att återvinningsvärdet beräknas utifrån dess nyttjandevärde. De nedskrivningar som gjorts under året har avsett kunddatabaserna i Frontbet, Stingbet, FishNChips, Slitzpoker, U2 Poker och PSI poker. Bedömningen gjordes på tidigare erfarenheter samt att intäkterna för dessa kunddatabaser minskade med ca 50% under 2011 samtidigt som antalet aktiva spelare liksom marginalen per intäktsgenererande spelare minskade. Även externa faktorer som likviditet i det pokernätverk som dessa kunddatabaser bedriver sin spelverksamhet på visar att även den globala likviditeten sjunkit med mer än 50% under 2011 ( källa: pokerscout.com). En nedskrivningsprövning har även gjorts för den förvärvade kunddatabasen i PokerLoco, men styrelsen har bedömt att marknadsvärdet inte understiger bokfört värde. Vid nedskrivningsprövning har styrelsen i huvudsak bedömt följande viktiga faktorer för verksamheten: inflödet av nya kunder per månad, konvertering av nya kunder till betalande kunder, konvertering till olika produkter, livslängd samt marginal per aktiv kund. Externa faktorer för olika lokala marknader samt även globala faktorer för olika leverantörer eller produkter har också vägts in vid bedömningstillfället. Not 13 Andelar i koncernföretag 29 (36)

30 Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Investering 10 - Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade nedskrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar Årets nedskrivningar - - Utgående ackumulerade nedskrivningar Redovisat värde vid periodens slut Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Andel Redovisat Redovisat Dotterbolag/Säte Org.nr i % värde värde Stingbet Malta Limited, Malta C % PokerLoco Malta Limited, Malta C % 10 Valdemo Trading Limited, Cyprus HE % Dotterbolag till PokerLoco Malta Limited Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica % Dotterbolag till Valdemo Trading Limited Eurobet Operations Limited, Malta C % 30 (36)

31 Not 14 Fordringar hos koncernföretag Fordringar med förfall 5 år och längre Stingbet Malta Limited Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica Fordringar med förfall inom ett år Stingbet Malta Limited PokerLoco Malta Limited Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica Valdemo Trading Limited, Cypern Eurobet Operation Limited, Malta - 36 Långfristiga fordringar hos koncernföretag Valdemo Trading Limited, Cypern Ingående anskaffningsvärde Erhållna amorteringar Utgående anskaffningsvärde Ingående nedskrivningar Årets återföring av nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Stingbet Malta Limited, Malta Ingående anskaffningsvärde Investeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica Ingående anskaffningsvärde Investeringar Utgående anskaffningsvärde Utgående redovisat värde långfristiga fordringar (36)

32 Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Upplupna intäkter Förutbetalade hyres- och leasingkostnader Förutbetalade arvoden 44 Övriga förutbetalade kostnader Moderföretag Förutbetalade hyres- och leasingkostnader Övriga förutbetalade kostnader Not 16 Eget Kapital Aktiekapitalets sammansättning Moderbolaget Antal aktier Aktiekapital (kronor) För specifikation av förändringar Eget Kapital moderbolaget se sidan 9. Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Upplupna kostnader spelverksamheten Revisionsarvoden Bokslutskostnader Upplupna löner och ersättningar 61 Övriga upplupna kostnader Moderbolaget Revisionsarvoden Bokslutskostnader Upplupna löner och ersättningar 52 Övriga upplupna kostnader Not 18 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Koncern Bankgaranti till förmån för Euroclear - 9 Moderbolaget Bankgaranti till förmån för Euroclear (36)

33 Not 19 Närståendetransaktioner Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterbolag och dess dotterbolag, se not 13 och 14. Sålda tjänster mellan moderbolag och dotterbolag avser främst IT-, marknadsförings- och managementtjänster. Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Vederlagsfria tjänster har inte levererats. Moderbolagets fordringar på koncernföretagen Stingbet Malta Limited och Loco Marketing Parters Sociedad Anonima, Costa Rica löper med en marknadsmässig ränta. Transaktioner med närstående Moderbolaget Försäljning av tjänster till koncernföretag Ränteintäkter från koncernföretag Fordringar från koncernföretag Ack nedskrivningar fordringar från koncernföretag Bokfört värde fordringar från koncernföretag Not 20 Koncernen Finansiella instrument Lånefordringar och kundfordringar Icke finansiella tillgångar Finansiella tillgångar som inte omfattas av IAS 39 Summa redovisat värde Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter 0 Likvida medel Summa Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupen kostnad Förutbetalda intäkter 0 Summa Koncernen Lånefordringar och kundfordringar Icke finansiella tillgångar Finansiella tillgångar som inte omfattas av IAS 39 Summa redovisat värde Immateriella anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Likvida medel Summa (36)

34 Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupen kostnad Förutbetalda intäkter 0 0 Summa Moderbolaget Lånefordringar och kundfordringar Icke finansiella tillgångar Finansiella tillgångar som inte omfattas av IAS 39 Summa redovisat värde Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar hos koncernftg Övr kortfristiga fordringar koncernftg Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Likvida medel Summa Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupen kostnad Förutbetalda intäkter 0 0 Summa Moderbolaget Lånefordringar och kundfordringar Icke finansiella tillgångar Finansiella tillgångar som inte omfattas av IAS 39 Summa redovisat värde Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar hos koncernftg Övr kortfristiga fordringar koncernftg Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Likvida medel Summa Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupen kostnad Förutbetalda intäkter 0 0 Summa (36)

35 Not 21 Finansiella risker Koncernens finansverksamhet bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy, vilken strävar till att minimera koncernens risknivå. Finansieringen av dotterbolag sker i huvudsak via moderbolaget. Valutarisk Koncernens resultat påverkas av valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens resultat räknas om till svenska kronor. Koncernens egna kapital påverkas även av valutakursförändringar när tillgångar och skulder i utländska dotterbolag räknas om till svenska kronor. Nedan visas väsentliga balansposter i dotterbolagen per balansdagen i ursprunglig valuta. Belopp i Belopp i Bokfört TEuro Tkr TUSD Tkr värde i Tkr Immateriella tillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och Bank Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Refinansieringsrisk, likviditetsrisk och kapitalhantering Koncernens verksamhet är främst finansierad via egna medel. De utländska bolagen finansieras genom koncerninterna lån hos moderbolaget. Koncernens icke-finansiella anläggningstillgångar består av förvärvade kunddatabaser. Framtida investeringar i materiella anläggningstillgångar bedöms främst kunna finansieras med internt genererade medel eller hyreslösningar. Behov av extern finansiering bedöms kunna uppstå i samband med expansion av koncernens verksamhet eller vid eventuella kommande förvärv av företag eller kunddatabaser. Målsättningen är att främst förvärva genom kontant betalning och eller genom emission av egna aktier. 35 (36)

36 Ränterisk Koncernens intäkter och kassaflöde från rörelsen är i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer. Motpartsrisker och kreditrisker Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gentemot finansiella motparter. Stingbet har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Stockholm den 3 april 2012 Pekka Seitola Anders Edvardsson Henrik Kvick Ordförande Niklas Lundell Stefan Mahlstein Ted Nelson Jakob Kegel Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 4 april 2012 Per-Åke Bois Auktoriserad revisor 36 (36)

37

38

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxten fortsatte under fjärde kvartalet Fjärde kvartalet

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt: intäkterna ökade med 127%

Fortsatt kraftig tillväxt: intäkterna ökade med 127% Bokslutskommuniké 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt kraftig tillväxt: intäkterna

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2013

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2013 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2013 ! 2(32) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2013 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Förvärv slutfört, fortsatt stark tillväxt

Förvärv slutfört, fortsatt stark tillväxt Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2016 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Förvärv

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Intäkterna uppgick till tkr ( tkr), en ökning med 367%.

Intäkterna uppgick till tkr ( tkr), en ökning med 367%. Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Stark avslutning på året Fjärde kvartalet Intäkterna uppgick

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Årsredovisning januari 31 december 2009

Stingbet Holding AB (publ) Årsredovisning januari 31 december 2009 Stingbet Holding AB (publ) Årsredovisning 2009 1 januari 31 december 2009 Stockholm den 13 maj 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2009 3 Styrelse 5 Ledande befattningsinnehavare 5 Stingbetaktien

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-05-02 Styrelsen och verkställande direktören för Global Fastighet Utbetalning 2008 AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer