AKTIE-ANSVAR GRAAL TRENDHEDGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIE-ANSVAR GRAAL TRENDHEDGE"

Transkript

1 AKTIE-ANSVAR GRAAL TRENDHEDGE Organisationsnummer: Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till balansräkning Sid 5-6 Redovisningsprinciper Sid 7

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmän information År 2015 är fondens sjätte verksamhetsår. Fonden är en specialfond, en s.k. "hedgefond" vars placeringsstrategi använder systematiska trendföljande handelsmodeller. De statistiska modellerna analyserar en marknads prisrörelser för att identifiera situationer där det föreligger en förhöjd sannolikhet för att framtida prisrörelser skall uppstå i en viss riktning, stigande eller sjunkande. Fondens förvaltningsstrategi benämns managed future eller Commodity Trading Advisors (CTA). Fondbolag till fonden är Aktie-Ansvar AB. Förvaringsinstitut för fonden är SEB. Andelsvärdet per uppgick till 101,32 kr. Fondens utveckling Graal Trendhedge sjönk under första halvåret med 1,6 % samtidigt som HFRX Systematic Diversified CTA Index sjönk 3,0 %.. Fondförmögenhetsutveckling Fondförmögenheten steg under första halvåret från 58,7 miljoner till 80,5 miljoner. Fonden hade under året ett nettoinflöde på 24 miljoner. Viktiga händelser under halvåret Året inleddes starkt positivt som en följd av att tydligare trender utvecklats på många marknader. En fortsatt turbulens på de globala finansmarknaderna orsakade stigande marknadsvolatilitet inom samtliga tillgångsklasser. Ökningen i volatilitet tillsammans med en normalisering av korrelationsmönster mellan marknaderna visade sig vara fördelaktig för systematiska trendföljande investeringsstrategier. Februari kännetecknades av att investerarna utökade sina portföljer med riskfylllda tillgångar och att de globala aktiemarknaderna steg på bred front. Första kvarttalet avslutades med en stärkt amerikansk dollar, dykande oljepriser och fortsatt fallande långa räntor. Euroområdets statsobligationsräntor föll till rekordlåga nivåer, med ett tilltagande antal maturiteter i ett negativt territorium. April kännetecknades av trendsvängningar på bred front. Största svängningarna sågs i råvarusegmentet där den nedåtgående trenden tog en paus och marknaden svängde uppåt. På räntemarknaden gav investerarna det tydligaste tecknet hittills på att man håller på att tappa tålamodet med de rekordlåga räntenivåerna för euroomorådets statsobligationer och ingen marknad besparades från utförsäljningen i slutet av månaden. Maj visade sig vara en sågande och trendlös månad då marknaderna fortsatte att smälta rörelserna från årets början. Under juni låg marknadernas fokus på att försöka greppa konsekvenserna av Grerklandskrisen. Som en följd av krissituationen i Grekland såldes aktiemarknaderna kraftigt ner i slutet av månaden. I USA föll DJIA- och S&P 500-indexen under nollstrecket sedan årets början, även i Storbritannien sjönk FTSE All-share-indexet med -6,3 % i juni och uppvisade röda siffror för Fondens placeringar Året inleddes med starka avkastningar i räntor och råvaror. I februari noterades de bästa avkastningarna från långa positioner på aktiemarknaden. Mars avslutades med positiv avkastning i räntor och valutor, samtidigt som fonden under första kvarttalet kunde notera positiv avkastning från samtliga fyra tillgångsklasser. I april visade aktier en blygsam positiv avkastning medan övriga tillgångsslag visade en negativ avkastning. De två sista månaderna visade sig vara utmanande för fonden med en negativ avkastning på aktie- och räntemarknaderna, men fonden ändå lyckades kapitalisera på en del av marknadsrörelserna och generera en positiv avkastning i råvarusegmentet. Framtidsutsikter Framöver så är sannolikheten stor att volatiliteten kommer att vara fortsatt hög i alla fyra tillgångsklasser givet man tar in alla faktorer som påverkar de globala marknaderna. Stigande volatilitet med stora rörelser har traditionellt varit en bra miljö för trendföljande investeringsstrategier. En annan viktig faktor som påverkar marknaderna är att divergenserna i penningpolitiken kvarstår. Europeiska centralbanken ECB tillämpar en mycket expansiv politik medan Fed är i startblocken att inleda räntehöjningar. 1

3 Fondens risker Fonden har en portfölj bestående av bland annat börshandlade aktieindexterminer, ränteterminer, råvaruterminer samt börshandlade och OTC-handlade valutaterminer. De marknadsrisker som följer av dessa investeringar innefattar främst marknadsrörelser i respektive termins underliggande instrument. Fondens risker i dessa derivat fångas upp genom att den totala risken mäts med hjälp av Value at Risk, för djupare diskussion kring vald modell se separat avsnitt nedan om derivat. Fondens VaR uppgick per balansdagen 0,77 %, att jämföra med de maximalt tillåtna 5 %. Som högst under året uppgick VaR till 1,05 % och som lägst 0,50 % medan den genomsnittliga VaR uppgick till 0,71 %. VaR mäts och regleras även för enskilda derivatinstrument. Fonden hade per balansdagen en motpartsrisk mot SEB via handel i OTC-derivat som uppgick till 0,8 % av fondförmögenheten, väl under de maximalt tillåtna 10 %. Alla börshandlade terminer som fonden gör transaktioner i är clearade och har SEB Futures som motpart. Fondens totala säkerheter som ställts för handeln i derivat håller sig väl under de för fonden maximalt tillåtna. Fonden har även innehav i räntebärande värdepapper vilket medför ränte- och kreditrisk. Dessa risker är dock begränsade då fondens räntepapper har kort duration och god kreditvärdighet. Särskilt om derivatinstrument Enligt fondbestämmelserna har fonden möjlighet att använda derivatinstrument i sin förvaltning för att skydda och förbättra avkastningen och för att skapa hävstång. Fonden har under året handlat med indexterminer på de större aktie- och ränte- och råvarumarknaderna. Därtill har handel skett med valutaterminer (börshandlade och OTC-kontrakt). All handel i derivat har gjorts i syfte att öka eller minska exponeringen mot enskilda marknader och tillgångsslag. Handeln i derivat är en naturlig del av fondens förvaltning och har varit omfattande under året. All handel med terminer (inklusive OTC-handel) har skett med SEB som motpart. För att mäta fondens sammanlagda exponering tillämpas VaR metoden. VaR är ett sannolikhetsbaserat mått som säger oss hur stor den maximala förlusten väntas vara ett visst antal dagar under en given tidsperiod. Vid beräkning av fondens VaR används en tidshorisont på en dag och ett konfidensintervall på 95 % vilket innebär att siffran säger oss hur stor den maximala förlusten väntas vara 19 dagar av 20. Fondens VaR var per balansdagen 0,77 %. Fondens motpartsrisk som följer av ovan nämnda handel med derivat håller sig väl under fondens maximalt tillåtna. Riskuppföljning Fondbolagets riskavdelning kontrollerar löpande att fonden följer såväl lag som fondbestämmelser samt genomför regelbundna och lämpliga tester för att bedöma fondens aktuella risknivå. Fonden bedöms under året ha förvaltats i enlighet med den riskprofil som är gällande för fonden. 2

4 FONDFÖRMÖGENHETENS FÖRÄNDRING OCH VÄRDEUTVECKLING HFRX Systematic Diversified CTA Datum Fondförmögenhet Fondandelar Andelsvärde Utdelning Avkastning Index¹ (kr) (st) (kr) (kr) (%) (%) ,68-5,7 1, ,53 0,05-8,6-1, , ,0-7, , ,7-1, ,94-13,1 3, , ,6-3,0 ¹ HFRX Systematic Diversified CTA Index är konstruerat för att spegla hedgefonder vars strategi baseras på matematiska-, tekniska- och/eller algoritmmodeller. Detta är den kategori av hedgefondindex som Graal Trendhedge är mest jämförbar med. Riskmått Totalrisk fonden, % (senaste 24 mån) 10,1 Totalrisk index (HFRX Systematic Diversified CTA Index), % (senaste 24 mån) 5,7 Aktiv risk, % (senaste 24 mån) 8,1 Använd riskbedömningsmetod VaR Genomsnittlig årsavkastning Genomsnittlig årsavkastning, % (senaste 24 mån) 2,1 Genomsnittlig årsavkastning, % (senaste 5 åren) - (Uppgift redovisas ej eftersom fonden startade ) Balansräkning Fondens ställning framgår av efterföljande balansräkning med bokslutskommentarer. 3

5 BALANSRÄKNING Tillgångar Överlåtbara värdepapper Not Penningmarknadsinstrument Not OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Not Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Not Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med posititv marknadsvärde Summa Tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Not Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Not Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument

6 NOTER Not 1 - Innehav och positioner i finansiella instrument Finansiella instrument Noterings- Marknads- Kate- Emittent Antal valuta värde Andel % gori TERMINSKONTRAKT, AKTIEINDEX CME E-MINI NASDAQ 100 INDEX FUTURE Delivery SEP-15 CME 1 USD 0 0,0 2 CME STANDARD AND POORS 500 E-MINI FUTURE Delivery sep-15 CME 1 USD 0 0,0 2 EURNXT.PAR CAC40 INDEX FUTURE Delivery JUL-15 EUREX -3 EUR 0 0,0 2 EUREX DAX FUTURE Delivery SEP-15 EUREX 2 EUR 0 0,0 2 HKFE HANG SENG CHINA ENTERPRISES FUTURE Delivery JUL- HKFE 1 HKD 0 0,0 2 IDEM FTSE MIB FUTURE Delivery SEP-15 MIF -1 EUR 0 0,0 2 KLSE COMPOSITE INDEX FUTURES Delivery JUL-15 MDEX -1 MYR 0 0,0 2 LIFFE FTSE 100 INDEX FUTURE Delivery SEP-15 EURONEXT 1 GBP 0 0,0 2 MEFF EURO IBEX-35 FUTURE Delivery JUL-15 MEFF 2 EUR 0 0,0 2 MSE S+P CANADA 60 INDEX FUTURE Delivery SEP-15 ME -5 CAD 0 0,0 2 SAFEX TOP 40 INDEX FUTURE Delivery SEP-15 SAFEX 2 ZAR 0 0,0 2 SIMEX MSCI TAIWAN STOCK INDEX FUTURE Delivery JUL-15 SGX 2 USD 0 0,0 2 SIMEX CNX NIFTY INDEX FUTURE NEW $2 Delivery JUL-15 SGX 4 USD 0 0,0 2 SIMEX NIKKEI 225 FUTURE Delivery SEP-15 SGX 2 JPY 0 0,0 2 OM. OMXS 30 INDEX FUTURE Delivery JUL-15 NASDAQ OMX 1 SEK 0 0,0 2 SUMMA TERMINSKONTRAKT AKTIEINDEX 0 0,0 TERMINSKONTRAKT, OBLIGATIONER 10YR COMMONWEALTH TREASURY BOND FUTURE Delivery SEP- ASX -2 AUD 0 0,0 2 AUSTRALIAN 3 YR (6%) TREASURY BOND FUT Delivery SEP-15 ASX 12 AUD 0 0,0 2 CBOT 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE Delivery SEP-15 CBOT 9 USD 0 0,0 2 CBOT FIVE YEAR TREASURY NOTE FUTURE Delivery SEP-15 CBOT 22 USD 0 0,0 2 CBOT TWO YEAR TREASURY NOTE FUTURE Delivery SEP-15 CBOT 41 USD 0 0,0 2 CBOT U.S. TREASURY BOND FUTURE Delivery SEP-15 CBOT -2 USD 0 0,0 2 LIFFE LONG GILT FUTURE Delivery SEP-15 EURONEXT -3 GBP 0 0,0 2 EUREX EURO BOBL FUTURES Delivery SEP-15 EUREX -10 EUR 0 0,0 2 EUREX EURO SCHATZ FUTURE Delivery SEP-15 EUREX 1 EUR 0 0,0 2 EUREX SWISS FEDERAL 10 YEAR BOND FUTURE Delivery SEP- EUREX -1 CHF 0 0,0 2 EUREX EURO BUND FUTURE Delivery SEP-15 EUREX 2 EUR 0 0,0 2 KRX 3YR KTB FUTURE Delivery SEP-15 KRX 4 KRW 0 0,0 2 MSE 10YR CANADIAN GOVERNMENT BOND FUT Delivery SEP-15 ME 10 CAD 0 0,0 2 TSE 10 YEAR GOVERNMENT BOND FUTURE Delivery SEP-15 TSE 2 JPY 0 0,0 2 SUMMA TERMINSKONTRAKT, OBLIGATIONER 0 0,0 TERMINSKONTRAKT, KORTA RÄNTOR AUSTRALIAN 90 DAY BANK ACCEPTED BILLS F Delivery DEC-15 ASX 10 AUD 0 0,0 2 AUSTRALIAN 90 DAY BANK ACCEPTED BILLS F Delivery SEP-15 ASX 9 AUD 0 0,0 2 LIFFE 3 MONTH EUROSWISS FUTURE Delivery DEC-15 EURONEXT 12 CHF 0 0,0 2 LIFFE 3 MONTH EUROSWISS FUTURE Delivery DEC-16 EURONEXT 1 CHF 0 0,0 2 LIFFE 3 MONTH EUROSWISS FUTURE Delivery SEP-15 EURONEXT 13 CHF 0 0,0 2 LIFFE SHORT STERLING FUTURES Delivery DEC-15 EURONEXT -16 GBP 0 0,0 2 LIFFE 3MTH EURIBOR INTEREST RATE FUTURE Delivery DEC-16 EURONEXT -6 EUR 0 0,0 2 LIFFE SHORT STERLING FUTURES Delivery SEP-15 EURONEXT 19 GBP 0 0,0 2 MSE 3M CANADIAN BANKERS ACCEPTANCE FUT Delivery DEC- ME 12 CAD 0 0,0 2 MSE 3M CANADIAN BANKERS ACCEPTANCE FUT Delivery SEP- ME 30 CAD 0 0,0 2 NZFE 90 DAY BANK ACCEPTED BILLS F Delivery DEC-15 NZFE 2 NZD 0 0,0 2 SUMMA TERMINSKONTRAKT, KORTA RÄNTOR 0 0,0 TERMINSKONTRAKT, RÅVAROR KLSE CRUDE PALM OIL FUTURES Delivery SEP-15 MDEX -2 MYR 0 0,0 2 CBOT CORN FUTURES Delivery DEC-15 CBOT -5 USD 0 0,0 2 CBOT SOYBEAN OIL FUTURE DELIVERY DEC-15 CBOT -9 USD 0 0,0 2 CBOT WHEAT FUTURE Delivery DEC-15 CBOT -2 USD 0 0,0 2 CBOT SOYBEAN FUTURE Delivery NOV-15 CBOT 4 USD 0 0,0 2 CBOT SOYBEAN MEAL FUTURE Delivery DEC-15 CBOT 5 USD 0 0,0 2 CME GOLDMAN SACHS COMMODITY INDX FUTURE Delivery JUL- CME -2 USD 0 0,0 2 CME LEAN HOGS FUTURE Delivery AUG-15 CME -6 USD 0 0,0 2 CME LIVE CATTLE FUTURE Delivery AUG-15 CME 4 USD 0 0,0 2 COMEX COPPER FUTURE Delivery SEP-15 COMEX -8 USD 0 0,0 2 COMEX SILVER FUTURE DELIVERY SEP-15 COMEX -1 USD 0 0,0 2 COMEX GOLD FUTURE Delivery AUG-15 COMEX -1 USD 0 0,0 2 COMEX PLATINUM FUTURE DELIVERY OCT-15 COMEX -8 USD 0 0,0 2 ICE BRENT CRUDE OIL FUTURE Delivery AUG-15 ICE -1 USD 0 0,0 2 ICE CANOLA FUTURE DELIVERY NOV-15 ICE 64 CAD 0 0,0 2 ICE COCOA FUTURE Delivery SEP-15 ICE 30 USD 0 0,0 2 ICE COFFEE FUTURE Delivery SEP-15 ICE -1 USD 0 0,0 2 ICE COTTON FUTURE Delivery DEC-15 ICE 11 USD 0 0,0 2 ICE GAS OIL FUTURE Delivery JUL-15 ICE -4 USD 0 0,0 2 ICE SUGAR NO.11 FUTURE Delivery OCT-15 ICE -11 USD 0 0,0 2 LIFFE COCOA FUTURES Delivery SEP-15 EURONEXT 15 GBP 0 0,0 2 5

7 LME ALUMINIUM HIGH GRADE USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -4 USD ,1 2 LME COPPER A GRADE USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -3 USD ,1 2 LME LEAD USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -4 USD ,1 2 LME PRIMARY NICKEL USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -3 USD ,1 2 LME SHG ZINC USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -1 USD ,0 2 LME TIN USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -1 USD ,0 2 NY HARBOR ULSD FUTURES Delivery AUG-15 NYMEX -2 USD 0 0,0 2 NYMEX NY HARBOR RBOB GASOLINE Delivery AUG-15 NYMEX 1 USD 0 0,0 2 NYMEX PALLADIUM FUTURE Delivery SEP-15 NYMEX -4 USD 0 0,0 2 NYMEX HENRY HUB NATURAL GAS FUTURE Delivery AUG-15 NYMEX -1 USD 0 0,0 2 NYMEX LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE Delivery AUG-15 NYMEX 1 USD 0 0,0 2 SAFEX WHITE MAIZE FUTURE Delivery DEC-15 SAFEX 1 ZAR 0 0,0 2 SUMMA TERMINSKONTRAKT, RÅVAROR ,4 TERMINSKONTRAKT, VALUTOR CME EURODOLLAR FUTURE DELIVERY DEC-15 CME 29 USD 0 0,0 2 CME EURODOLLAR FUTURE DELIVERY SEP-15 CME 28 USD 0 0,0 2 CME EURODOLLAR FUTURE Delivery DEC-16 CME 15 USD 0 0,0 2 CME AUSTRALIAN DOLLAR FUTURE Delivery SEP-15 CME -7 USD 0 0,0 2 CME JAPANESE YEN FUTURE Delivery SEP-15 CME -4 USD 0 0,0 2 CME EURO FX FUTURE Delivery SEP-15 CME -10 USD 0 0,0 2 CME BRITISH POUND FUTURE Delivery SEP-15 CME 19 USD 0 0,0 2 CME CANADIAN DOLLAR FUTURE Delivery SEP-15 CME -6 USD 0 0,0 2 CME MEXICAN PESO FUTURE Delivery SEP-15 CME -9 USD 0 0,0 2 CME NEW ZEALAND DOLLAR FUTURE Delivery SEP-15 CME -2 USD 0 0,0 2 ICE MINI USD/SEK KRONE FUTURE Delivery SEP-15 ICE 1 SEK 0 0,0 2 TIFFE EUROYEN FUTURE Delivery SEP-15 TIFFE -12 JPY 0 0,0 2 US DOLLAR/SOUTH AFRICAN RAND FUTURE Delivery SEP-15 ICE -1 ZAR 0 0,0 2 VALUTERMIN (FORWARD) USDINR SEB USD ,0 7 SUMMA TERMINSKONTRAKT, VALUTOR ,0 RÄNTEMARKNAD NORDEA KREDIT 5528, NORDEA SEK ,1 1 STADSHYPOTEK 1578, SHB SEK ,1 1 SWEDBANK HYPOTEK 184, SWEDBANK SEK ,5 1 SCBC (SBAB) SCBC SEK ,8 1 SVEASKOG FC SVEASKOG SEK ,2 7 SWEDAVIA FC SWEDAVIA SEK ,2 7 VASAKRONAN FC VASAKRONAN SEK ,2 7 SUMMA RÄNTEMARKNAD ,1 Summa finansiella instrument ,5 Varav med positivt marknadsvärde ,5 Varav med negativt marknadsvärde ,0 Kategori 1: "Överlåtbara värdepapper upptagna till handel ,5 på reglerad marknad eller motsv marknad utanför EES" Kategori 2: "Övriga finansiella instrument upptagna till handel ,4 på reglerad marknad eller motsv marknad utanför EES" Kategori 7: "Övriga finansiella instrument" ,7 Övriga tillgångar/skulder ,5 Summa fondförmögenhet ,0 Avrundningsdifferenser kan förekomma i ovanstående not. Total exponering mot ett och samma företag eller företagsgrupp där fonden innehar flera olika typer av finansiella tillgångar Emittent % av fondförm. - - Not 2 - Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat Fondförmögenheten vid årets slut

8 Redovisningssprinciper Fondens redovisningsprinciper bygger på god redovisningssed och är i tillämpliga delar upprättade enligt lagen om värdepappersfonder i dess lydelse före 22 juli 2013, Finansinspektionens föreskrifter 2008:11, Fondbolagens förenings rekommendationer samt bokföringslagen. 7

ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC,

ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, HALVÅRSRAPPORT 2015 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM OCH PRESTO HALVÅRSRAPPORT 2015 Estlander & Partners Fondbolag Ab Nedre Torget 1 A, 65100 Vasa FO-nummer 1830022-0 HALVÅRSRAPPORT 2015

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM AND PRESTO

HALVÅRSRAPPORT 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM AND PRESTO HALVÅRSRAPPORT 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM AND PRESTO S R HALVÅRSRAPPORT 2014 Estlander & Partners Fondbolag Ab Nedre Torget 1 A, 65100 Vasa FO-nummer 1830022-0 HALVÅRSRAPPORT 2014 MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

AKTIE-ANSVAR PERITUS. Organisationsnummer: 515602-1544. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3

AKTIE-ANSVAR PERITUS. Organisationsnummer: 515602-1544. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3 AKTIE-ANSVAR PERITUS Organisationsnummer: 515602-1544 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 4 Balansräkning Sid 5 Noter till

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2016 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM OCH PRESTO

HALVÅRSRAPPORT 2016 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM OCH PRESTO HALVÅRSRAPPORT 2016 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM OCH PRESTO HALVÅRSRAPPORT 2016 Estlander & Partners Fondbolag Ab Nedre Torget 1 A, 65100 Vasa FO-nummer 1830022-0 MARKNADSÖVERSIKT Under

Läs mer

AKTIE-ANSVAR FoF THREE

AKTIE-ANSVAR FoF THREE AKTIE-ANSVAR FoF THREE Organisationsnummer: 515602-6451 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Pris A,B Max. Serviceavgift. Tyskland Xetra / Frankfurt 5,00 + 0,04 % - - OTC obligationer (t.ex. Norge) 75,00 + 0,02 % - -

Pris A,B Max. Serviceavgift. Tyskland Xetra / Frankfurt 5,00 + 0,04 % - - OTC obligationer (t.ex. Norge) 75,00 + 0,02 % - - PRISÖVERSIKT DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER AKTIER, CFD, HÄVSTÅNGSPRODUKTER OCH WARRANTER PRIMÄRA BÖRSER Max. Serviceavgift Sverige Stockholmsbörsen (Large, Medium, Small cap) SEK 5,00 + 0,02 % SEK 98,00 -

Läs mer

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Kontotyp Depåavgift Realtidskurser

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

l y n x Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för fonden Lynx för perioden

l y n x Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för fonden Lynx för perioden l y n x Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för fonden Lynx för perioden 2003-01-01-2003-06-30. Förvaltarna har ordet Resultatanalys

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

Halvårsredogörelse Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer )

Halvårsredogörelse Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer ) Halvårsredogörelse 2016 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret 2016 Fonden Carlsson Noren Macro Fund är en svensk AIF-fond som

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

SPEKTRUM HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

SPEKTRUM HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 SPEKTRUM PLACERINGSINRIKTNING Spektrum är en specialfond som investerar i tillgångsslagen fondpapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument samt på konto i kreditinstitut. Vid derivatplaceringar

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Halvårsredogörelse 2016

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Halvårsredogörelse 2016 Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad AIF-fond på den svenska penningmarknaden. Wahlstedt SEK Overnight Hedge avser vara ett placeringserbjudande

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5032 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Plain Capital BronX

Plain Capital BronX Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015 Årsberättelse 2015 Förvaltningsberättelse Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad AIF-fond på den svenska penningmarknaden. Wahlstedt SEK Overnight Hedge avser vara ett placeringserbjudande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil i förvalsalternativet AP7 Såfa och

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Halvårsredogörelse 2013. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2013. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (13) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 0 5

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 0 5 å r s b e r ä t t e l s e 2 0 0 5 Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande årsberättelse för fonden Lynx för verksamhetsåret 2005. innehåll Förvaltarna

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

IKC Avkastningsfond 515602-5230

IKC Avkastningsfond 515602-5230 Halvårsredogörelse för IKC Avkastningsfond Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Avkastningsfond 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svenskregistrerad fond som står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella investerare som företag

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

lynx i korthet Förvaltande bolag Förvaltningsmål Avgifter och teckning Tillsyn

lynx i korthet Förvaltande bolag Förvaltningsmål Avgifter och teckning Tillsyn H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktier, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare:

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09 Absolutavkastning 2014-04-09 Innehåll Affärside och mål Portföljstruktur Risker och riskkontroll Nyckeltal Affärside och mål Skapa en jämn genomsnittlig årsavkastning på 7 % inom intervallet 0-15 %. Låg

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Arcturus Hedgefond

Arcturus Hedgefond Halvårsredogörelse för Arcturus Hedgefond 515602-8010 Perioden 2016-02-29-2016-06-30 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Idevall & Partners Fonder AB, 559018-1201, avger härmed

Läs mer

L Y N X. Arsberattelse 2000. I i

L Y N X. Arsberattelse 2000. I i L Y N X Arsberattelse 2000 I i L Y N X Arsberattelse för verksamhetsåret 2 o o o Styrelsen och utrl?ställande dircl?tören jör Silutr Kripitaljiirualtning AB flr härmed rllge jöijandl' rlrsber;ittelse jörfòndl'n

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Denna halvårsredogörelse omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Fonden Crescit är en nyskapande specialfond med tillstånd att förvalta

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

AP7 Aktiefond. AP7 Räntefond

AP7 Aktiefond. AP7 Räntefond Halvårsredogörelse 2015 AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond Halvårsredogörelse 2015 AP7 1 AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

PLAIN CAPITAL LUNATIX

PLAIN CAPITAL LUNATIX PLAIN CAPITAL LUNATIX FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-06-30 Bäste andelsägare, Det går inte att beskylla årets första del för att ha varit händelsefattigt. På aktiemarknaderna inleddes januari med kraftiga

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Halvårsredogörelse för Midas Aktiefond Perioden 2012-01-01-2012-06-30 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Stability

Stability Årsberättelse för Stability Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Stability 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Halvårsredogörelse för Excalibur 2015

Halvårsredogörelse för Excalibur 2015 Halvårsredogörelse för Excalibur 2015 Excalibur Asset Management AB Styrelse och VD för Excalibur Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Excalibur för perioden 1 januari 30 juni 2015.

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer