AKTIE-ANSVAR GRAAL TRENDHEDGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIE-ANSVAR GRAAL TRENDHEDGE"

Transkript

1 AKTIE-ANSVAR GRAAL TRENDHEDGE Organisationsnummer: Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till balansräkning Sid 5-6 Redovisningsprinciper Sid 7

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmän information År 2015 är fondens sjätte verksamhetsår. Fonden är en specialfond, en s.k. "hedgefond" vars placeringsstrategi använder systematiska trendföljande handelsmodeller. De statistiska modellerna analyserar en marknads prisrörelser för att identifiera situationer där det föreligger en förhöjd sannolikhet för att framtida prisrörelser skall uppstå i en viss riktning, stigande eller sjunkande. Fondens förvaltningsstrategi benämns managed future eller Commodity Trading Advisors (CTA). Fondbolag till fonden är Aktie-Ansvar AB. Förvaringsinstitut för fonden är SEB. Andelsvärdet per uppgick till 101,32 kr. Fondens utveckling Graal Trendhedge sjönk under första halvåret med 1,6 % samtidigt som HFRX Systematic Diversified CTA Index sjönk 3,0 %.. Fondförmögenhetsutveckling Fondförmögenheten steg under första halvåret från 58,7 miljoner till 80,5 miljoner. Fonden hade under året ett nettoinflöde på 24 miljoner. Viktiga händelser under halvåret Året inleddes starkt positivt som en följd av att tydligare trender utvecklats på många marknader. En fortsatt turbulens på de globala finansmarknaderna orsakade stigande marknadsvolatilitet inom samtliga tillgångsklasser. Ökningen i volatilitet tillsammans med en normalisering av korrelationsmönster mellan marknaderna visade sig vara fördelaktig för systematiska trendföljande investeringsstrategier. Februari kännetecknades av att investerarna utökade sina portföljer med riskfylllda tillgångar och att de globala aktiemarknaderna steg på bred front. Första kvarttalet avslutades med en stärkt amerikansk dollar, dykande oljepriser och fortsatt fallande långa räntor. Euroområdets statsobligationsräntor föll till rekordlåga nivåer, med ett tilltagande antal maturiteter i ett negativt territorium. April kännetecknades av trendsvängningar på bred front. Största svängningarna sågs i råvarusegmentet där den nedåtgående trenden tog en paus och marknaden svängde uppåt. På räntemarknaden gav investerarna det tydligaste tecknet hittills på att man håller på att tappa tålamodet med de rekordlåga räntenivåerna för euroomorådets statsobligationer och ingen marknad besparades från utförsäljningen i slutet av månaden. Maj visade sig vara en sågande och trendlös månad då marknaderna fortsatte att smälta rörelserna från årets början. Under juni låg marknadernas fokus på att försöka greppa konsekvenserna av Grerklandskrisen. Som en följd av krissituationen i Grekland såldes aktiemarknaderna kraftigt ner i slutet av månaden. I USA föll DJIA- och S&P 500-indexen under nollstrecket sedan årets början, även i Storbritannien sjönk FTSE All-share-indexet med -6,3 % i juni och uppvisade röda siffror för Fondens placeringar Året inleddes med starka avkastningar i räntor och råvaror. I februari noterades de bästa avkastningarna från långa positioner på aktiemarknaden. Mars avslutades med positiv avkastning i räntor och valutor, samtidigt som fonden under första kvarttalet kunde notera positiv avkastning från samtliga fyra tillgångsklasser. I april visade aktier en blygsam positiv avkastning medan övriga tillgångsslag visade en negativ avkastning. De två sista månaderna visade sig vara utmanande för fonden med en negativ avkastning på aktie- och räntemarknaderna, men fonden ändå lyckades kapitalisera på en del av marknadsrörelserna och generera en positiv avkastning i råvarusegmentet. Framtidsutsikter Framöver så är sannolikheten stor att volatiliteten kommer att vara fortsatt hög i alla fyra tillgångsklasser givet man tar in alla faktorer som påverkar de globala marknaderna. Stigande volatilitet med stora rörelser har traditionellt varit en bra miljö för trendföljande investeringsstrategier. En annan viktig faktor som påverkar marknaderna är att divergenserna i penningpolitiken kvarstår. Europeiska centralbanken ECB tillämpar en mycket expansiv politik medan Fed är i startblocken att inleda räntehöjningar. 1

3 Fondens risker Fonden har en portfölj bestående av bland annat börshandlade aktieindexterminer, ränteterminer, råvaruterminer samt börshandlade och OTC-handlade valutaterminer. De marknadsrisker som följer av dessa investeringar innefattar främst marknadsrörelser i respektive termins underliggande instrument. Fondens risker i dessa derivat fångas upp genom att den totala risken mäts med hjälp av Value at Risk, för djupare diskussion kring vald modell se separat avsnitt nedan om derivat. Fondens VaR uppgick per balansdagen 0,77 %, att jämföra med de maximalt tillåtna 5 %. Som högst under året uppgick VaR till 1,05 % och som lägst 0,50 % medan den genomsnittliga VaR uppgick till 0,71 %. VaR mäts och regleras även för enskilda derivatinstrument. Fonden hade per balansdagen en motpartsrisk mot SEB via handel i OTC-derivat som uppgick till 0,8 % av fondförmögenheten, väl under de maximalt tillåtna 10 %. Alla börshandlade terminer som fonden gör transaktioner i är clearade och har SEB Futures som motpart. Fondens totala säkerheter som ställts för handeln i derivat håller sig väl under de för fonden maximalt tillåtna. Fonden har även innehav i räntebärande värdepapper vilket medför ränte- och kreditrisk. Dessa risker är dock begränsade då fondens räntepapper har kort duration och god kreditvärdighet. Särskilt om derivatinstrument Enligt fondbestämmelserna har fonden möjlighet att använda derivatinstrument i sin förvaltning för att skydda och förbättra avkastningen och för att skapa hävstång. Fonden har under året handlat med indexterminer på de större aktie- och ränte- och råvarumarknaderna. Därtill har handel skett med valutaterminer (börshandlade och OTC-kontrakt). All handel i derivat har gjorts i syfte att öka eller minska exponeringen mot enskilda marknader och tillgångsslag. Handeln i derivat är en naturlig del av fondens förvaltning och har varit omfattande under året. All handel med terminer (inklusive OTC-handel) har skett med SEB som motpart. För att mäta fondens sammanlagda exponering tillämpas VaR metoden. VaR är ett sannolikhetsbaserat mått som säger oss hur stor den maximala förlusten väntas vara ett visst antal dagar under en given tidsperiod. Vid beräkning av fondens VaR används en tidshorisont på en dag och ett konfidensintervall på 95 % vilket innebär att siffran säger oss hur stor den maximala förlusten väntas vara 19 dagar av 20. Fondens VaR var per balansdagen 0,77 %. Fondens motpartsrisk som följer av ovan nämnda handel med derivat håller sig väl under fondens maximalt tillåtna. Riskuppföljning Fondbolagets riskavdelning kontrollerar löpande att fonden följer såväl lag som fondbestämmelser samt genomför regelbundna och lämpliga tester för att bedöma fondens aktuella risknivå. Fonden bedöms under året ha förvaltats i enlighet med den riskprofil som är gällande för fonden. 2

4 FONDFÖRMÖGENHETENS FÖRÄNDRING OCH VÄRDEUTVECKLING HFRX Systematic Diversified CTA Datum Fondförmögenhet Fondandelar Andelsvärde Utdelning Avkastning Index¹ (kr) (st) (kr) (kr) (%) (%) ,68-5,7 1, ,53 0,05-8,6-1, , ,0-7, , ,7-1, ,94-13,1 3, , ,6-3,0 ¹ HFRX Systematic Diversified CTA Index är konstruerat för att spegla hedgefonder vars strategi baseras på matematiska-, tekniska- och/eller algoritmmodeller. Detta är den kategori av hedgefondindex som Graal Trendhedge är mest jämförbar med. Riskmått Totalrisk fonden, % (senaste 24 mån) 10,1 Totalrisk index (HFRX Systematic Diversified CTA Index), % (senaste 24 mån) 5,7 Aktiv risk, % (senaste 24 mån) 8,1 Använd riskbedömningsmetod VaR Genomsnittlig årsavkastning Genomsnittlig årsavkastning, % (senaste 24 mån) 2,1 Genomsnittlig årsavkastning, % (senaste 5 åren) - (Uppgift redovisas ej eftersom fonden startade ) Balansräkning Fondens ställning framgår av efterföljande balansräkning med bokslutskommentarer. 3

5 BALANSRÄKNING Tillgångar Överlåtbara värdepapper Not Penningmarknadsinstrument Not OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Not Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Not Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med posititv marknadsvärde Summa Tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Not Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Not Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument

6 NOTER Not 1 - Innehav och positioner i finansiella instrument Finansiella instrument Noterings- Marknads- Kate- Emittent Antal valuta värde Andel % gori TERMINSKONTRAKT, AKTIEINDEX CME E-MINI NASDAQ 100 INDEX FUTURE Delivery SEP-15 CME 1 USD 0 0,0 2 CME STANDARD AND POORS 500 E-MINI FUTURE Delivery sep-15 CME 1 USD 0 0,0 2 EURNXT.PAR CAC40 INDEX FUTURE Delivery JUL-15 EUREX -3 EUR 0 0,0 2 EUREX DAX FUTURE Delivery SEP-15 EUREX 2 EUR 0 0,0 2 HKFE HANG SENG CHINA ENTERPRISES FUTURE Delivery JUL- HKFE 1 HKD 0 0,0 2 IDEM FTSE MIB FUTURE Delivery SEP-15 MIF -1 EUR 0 0,0 2 KLSE COMPOSITE INDEX FUTURES Delivery JUL-15 MDEX -1 MYR 0 0,0 2 LIFFE FTSE 100 INDEX FUTURE Delivery SEP-15 EURONEXT 1 GBP 0 0,0 2 MEFF EURO IBEX-35 FUTURE Delivery JUL-15 MEFF 2 EUR 0 0,0 2 MSE S+P CANADA 60 INDEX FUTURE Delivery SEP-15 ME -5 CAD 0 0,0 2 SAFEX TOP 40 INDEX FUTURE Delivery SEP-15 SAFEX 2 ZAR 0 0,0 2 SIMEX MSCI TAIWAN STOCK INDEX FUTURE Delivery JUL-15 SGX 2 USD 0 0,0 2 SIMEX CNX NIFTY INDEX FUTURE NEW $2 Delivery JUL-15 SGX 4 USD 0 0,0 2 SIMEX NIKKEI 225 FUTURE Delivery SEP-15 SGX 2 JPY 0 0,0 2 OM. OMXS 30 INDEX FUTURE Delivery JUL-15 NASDAQ OMX 1 SEK 0 0,0 2 SUMMA TERMINSKONTRAKT AKTIEINDEX 0 0,0 TERMINSKONTRAKT, OBLIGATIONER 10YR COMMONWEALTH TREASURY BOND FUTURE Delivery SEP- ASX -2 AUD 0 0,0 2 AUSTRALIAN 3 YR (6%) TREASURY BOND FUT Delivery SEP-15 ASX 12 AUD 0 0,0 2 CBOT 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE Delivery SEP-15 CBOT 9 USD 0 0,0 2 CBOT FIVE YEAR TREASURY NOTE FUTURE Delivery SEP-15 CBOT 22 USD 0 0,0 2 CBOT TWO YEAR TREASURY NOTE FUTURE Delivery SEP-15 CBOT 41 USD 0 0,0 2 CBOT U.S. TREASURY BOND FUTURE Delivery SEP-15 CBOT -2 USD 0 0,0 2 LIFFE LONG GILT FUTURE Delivery SEP-15 EURONEXT -3 GBP 0 0,0 2 EUREX EURO BOBL FUTURES Delivery SEP-15 EUREX -10 EUR 0 0,0 2 EUREX EURO SCHATZ FUTURE Delivery SEP-15 EUREX 1 EUR 0 0,0 2 EUREX SWISS FEDERAL 10 YEAR BOND FUTURE Delivery SEP- EUREX -1 CHF 0 0,0 2 EUREX EURO BUND FUTURE Delivery SEP-15 EUREX 2 EUR 0 0,0 2 KRX 3YR KTB FUTURE Delivery SEP-15 KRX 4 KRW 0 0,0 2 MSE 10YR CANADIAN GOVERNMENT BOND FUT Delivery SEP-15 ME 10 CAD 0 0,0 2 TSE 10 YEAR GOVERNMENT BOND FUTURE Delivery SEP-15 TSE 2 JPY 0 0,0 2 SUMMA TERMINSKONTRAKT, OBLIGATIONER 0 0,0 TERMINSKONTRAKT, KORTA RÄNTOR AUSTRALIAN 90 DAY BANK ACCEPTED BILLS F Delivery DEC-15 ASX 10 AUD 0 0,0 2 AUSTRALIAN 90 DAY BANK ACCEPTED BILLS F Delivery SEP-15 ASX 9 AUD 0 0,0 2 LIFFE 3 MONTH EUROSWISS FUTURE Delivery DEC-15 EURONEXT 12 CHF 0 0,0 2 LIFFE 3 MONTH EUROSWISS FUTURE Delivery DEC-16 EURONEXT 1 CHF 0 0,0 2 LIFFE 3 MONTH EUROSWISS FUTURE Delivery SEP-15 EURONEXT 13 CHF 0 0,0 2 LIFFE SHORT STERLING FUTURES Delivery DEC-15 EURONEXT -16 GBP 0 0,0 2 LIFFE 3MTH EURIBOR INTEREST RATE FUTURE Delivery DEC-16 EURONEXT -6 EUR 0 0,0 2 LIFFE SHORT STERLING FUTURES Delivery SEP-15 EURONEXT 19 GBP 0 0,0 2 MSE 3M CANADIAN BANKERS ACCEPTANCE FUT Delivery DEC- ME 12 CAD 0 0,0 2 MSE 3M CANADIAN BANKERS ACCEPTANCE FUT Delivery SEP- ME 30 CAD 0 0,0 2 NZFE 90 DAY BANK ACCEPTED BILLS F Delivery DEC-15 NZFE 2 NZD 0 0,0 2 SUMMA TERMINSKONTRAKT, KORTA RÄNTOR 0 0,0 TERMINSKONTRAKT, RÅVAROR KLSE CRUDE PALM OIL FUTURES Delivery SEP-15 MDEX -2 MYR 0 0,0 2 CBOT CORN FUTURES Delivery DEC-15 CBOT -5 USD 0 0,0 2 CBOT SOYBEAN OIL FUTURE DELIVERY DEC-15 CBOT -9 USD 0 0,0 2 CBOT WHEAT FUTURE Delivery DEC-15 CBOT -2 USD 0 0,0 2 CBOT SOYBEAN FUTURE Delivery NOV-15 CBOT 4 USD 0 0,0 2 CBOT SOYBEAN MEAL FUTURE Delivery DEC-15 CBOT 5 USD 0 0,0 2 CME GOLDMAN SACHS COMMODITY INDX FUTURE Delivery JUL- CME -2 USD 0 0,0 2 CME LEAN HOGS FUTURE Delivery AUG-15 CME -6 USD 0 0,0 2 CME LIVE CATTLE FUTURE Delivery AUG-15 CME 4 USD 0 0,0 2 COMEX COPPER FUTURE Delivery SEP-15 COMEX -8 USD 0 0,0 2 COMEX SILVER FUTURE DELIVERY SEP-15 COMEX -1 USD 0 0,0 2 COMEX GOLD FUTURE Delivery AUG-15 COMEX -1 USD 0 0,0 2 COMEX PLATINUM FUTURE DELIVERY OCT-15 COMEX -8 USD 0 0,0 2 ICE BRENT CRUDE OIL FUTURE Delivery AUG-15 ICE -1 USD 0 0,0 2 ICE CANOLA FUTURE DELIVERY NOV-15 ICE 64 CAD 0 0,0 2 ICE COCOA FUTURE Delivery SEP-15 ICE 30 USD 0 0,0 2 ICE COFFEE FUTURE Delivery SEP-15 ICE -1 USD 0 0,0 2 ICE COTTON FUTURE Delivery DEC-15 ICE 11 USD 0 0,0 2 ICE GAS OIL FUTURE Delivery JUL-15 ICE -4 USD 0 0,0 2 ICE SUGAR NO.11 FUTURE Delivery OCT-15 ICE -11 USD 0 0,0 2 LIFFE COCOA FUTURES Delivery SEP-15 EURONEXT 15 GBP 0 0,0 2 5

7 LME ALUMINIUM HIGH GRADE USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -4 USD ,1 2 LME COPPER A GRADE USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -3 USD ,1 2 LME LEAD USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -4 USD ,1 2 LME PRIMARY NICKEL USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -3 USD ,1 2 LME SHG ZINC USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -1 USD ,0 2 LME TIN USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -1 USD ,0 2 NY HARBOR ULSD FUTURES Delivery AUG-15 NYMEX -2 USD 0 0,0 2 NYMEX NY HARBOR RBOB GASOLINE Delivery AUG-15 NYMEX 1 USD 0 0,0 2 NYMEX PALLADIUM FUTURE Delivery SEP-15 NYMEX -4 USD 0 0,0 2 NYMEX HENRY HUB NATURAL GAS FUTURE Delivery AUG-15 NYMEX -1 USD 0 0,0 2 NYMEX LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE Delivery AUG-15 NYMEX 1 USD 0 0,0 2 SAFEX WHITE MAIZE FUTURE Delivery DEC-15 SAFEX 1 ZAR 0 0,0 2 SUMMA TERMINSKONTRAKT, RÅVAROR ,4 TERMINSKONTRAKT, VALUTOR CME EURODOLLAR FUTURE DELIVERY DEC-15 CME 29 USD 0 0,0 2 CME EURODOLLAR FUTURE DELIVERY SEP-15 CME 28 USD 0 0,0 2 CME EURODOLLAR FUTURE Delivery DEC-16 CME 15 USD 0 0,0 2 CME AUSTRALIAN DOLLAR FUTURE Delivery SEP-15 CME -7 USD 0 0,0 2 CME JAPANESE YEN FUTURE Delivery SEP-15 CME -4 USD 0 0,0 2 CME EURO FX FUTURE Delivery SEP-15 CME -10 USD 0 0,0 2 CME BRITISH POUND FUTURE Delivery SEP-15 CME 19 USD 0 0,0 2 CME CANADIAN DOLLAR FUTURE Delivery SEP-15 CME -6 USD 0 0,0 2 CME MEXICAN PESO FUTURE Delivery SEP-15 CME -9 USD 0 0,0 2 CME NEW ZEALAND DOLLAR FUTURE Delivery SEP-15 CME -2 USD 0 0,0 2 ICE MINI USD/SEK KRONE FUTURE Delivery SEP-15 ICE 1 SEK 0 0,0 2 TIFFE EUROYEN FUTURE Delivery SEP-15 TIFFE -12 JPY 0 0,0 2 US DOLLAR/SOUTH AFRICAN RAND FUTURE Delivery SEP-15 ICE -1 ZAR 0 0,0 2 VALUTERMIN (FORWARD) USDINR SEB USD ,0 7 SUMMA TERMINSKONTRAKT, VALUTOR ,0 RÄNTEMARKNAD NORDEA KREDIT 5528, NORDEA SEK ,1 1 STADSHYPOTEK 1578, SHB SEK ,1 1 SWEDBANK HYPOTEK 184, SWEDBANK SEK ,5 1 SCBC (SBAB) SCBC SEK ,8 1 SVEASKOG FC SVEASKOG SEK ,2 7 SWEDAVIA FC SWEDAVIA SEK ,2 7 VASAKRONAN FC VASAKRONAN SEK ,2 7 SUMMA RÄNTEMARKNAD ,1 Summa finansiella instrument ,5 Varav med positivt marknadsvärde ,5 Varav med negativt marknadsvärde ,0 Kategori 1: "Överlåtbara värdepapper upptagna till handel ,5 på reglerad marknad eller motsv marknad utanför EES" Kategori 2: "Övriga finansiella instrument upptagna till handel ,4 på reglerad marknad eller motsv marknad utanför EES" Kategori 7: "Övriga finansiella instrument" ,7 Övriga tillgångar/skulder ,5 Summa fondförmögenhet ,0 Avrundningsdifferenser kan förekomma i ovanstående not. Total exponering mot ett och samma företag eller företagsgrupp där fonden innehar flera olika typer av finansiella tillgångar Emittent % av fondförm. - - Not 2 - Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat Fondförmögenheten vid årets slut

8 Redovisningssprinciper Fondens redovisningsprinciper bygger på god redovisningssed och är i tillämpliga delar upprättade enligt lagen om värdepappersfonder i dess lydelse före 22 juli 2013, Finansinspektionens föreskrifter 2008:11, Fondbolagens förenings rekommendationer samt bokföringslagen. 7

HALVÅRSRAPPORT 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM AND PRESTO

HALVÅRSRAPPORT 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM AND PRESTO HALVÅRSRAPPORT 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM AND PRESTO S R HALVÅRSRAPPORT 2014 Estlander & Partners Fondbolag Ab Nedre Torget 1 A, 65100 Vasa FO-nummer 1830022-0 HALVÅRSRAPPORT 2014 MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER

1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Kontotyp Depåavgift Realtidskurser

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

L Y N X. Arsberattelse 2000. I i

L Y N X. Arsberattelse 2000. I i L Y N X Arsberattelse 2000 I i L Y N X Arsberattelse för verksamhetsåret 2 o o o Styrelsen och utrl?ställande dircl?tören jör Silutr Kripitaljiirualtning AB flr härmed rllge jöijandl' rlrsber;ittelse jörfòndl'n

Läs mer

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil i förvalsalternativet AP7 Såfa och

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

AP7 Aktiefond. AP7 Räntefond

AP7 Aktiefond. AP7 Räntefond Halvårsredogörelse 2015 AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond Halvårsredogörelse 2015 AP7 1 AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Denna halvårsredogörelse omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Fonden Crescit är en nyskapande specialfond med tillstånd att förvalta

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

h a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 5

h a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 5 h a l v å r s r a p p o r t 2 0 0 5 Styrelsen och verkställande direktören för Lynx Asset Management AB får härmed avge följande halvårsrapport för fonden Lynx för perioden 1 januari till 30 juni 2005.

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Halvårsredogörelse för Excalibur 2015

Halvårsredogörelse för Excalibur 2015 Halvårsredogörelse för Excalibur 2015 Excalibur Asset Management AB Styrelse och VD för Excalibur Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Excalibur för perioden 1 januari 30 juni 2015.

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Halvårsredogörelse 30 juni 2014 ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig ICA FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Innehåll 3 VD-ord 3 Risk 4 ICA Banken Varlig 6 ICA Banken Måttlig 8 ICA Banken Modig

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09 Absolutavkastning 2014-04-09 Innehåll Affärside och mål Portföljstruktur Risker och riskkontroll Nyckeltal Affärside och mål Skapa en jämn genomsnittlig årsavkastning på 7 % inom intervallet 0-15 %. Låg

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Tundra Vietnam Fund 515602-6824

Tundra Vietnam Fund 515602-6824 Årsberättelse för Tundra Vietnam Fund Perioden 2014-05-06-2014-12-31 Tundra Vietnam Fund 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed avge

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Helårsredogörelse för Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-12-31 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge helårsredogörelse

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (Fonden) namn är Enter Maximal Growth Markets Fonden är en global strategifond. Enligt lagen

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Global Select 2014

Halvårsredogörelse för Lancelot Global Select 2014 Halvårsredogörelse för Lancelot Global Select 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Global Select för perioden 1 januari 30 juni 2014

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Halvårsredogörelse 30 Juni 2013. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig

Halvårsredogörelse 30 Juni 2013. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Halvårsredogörelse 30 Juni 013 ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig ICA FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 013 Innehåll 3 VD-ord 3 Risk ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Redovisningsprinciper

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Halvårsredogörelse för Excalibur 2014

Halvårsredogörelse för Excalibur 2014 Halvårsredogörelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge halvårsredogörelse för Excalibur för perioden 1 januari 30 juni 2014 Halvårsredogörelsen

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Fondbestämmelser Spektrum

Fondbestämmelser Spektrum Fondbestämmelser Spektrum 1 SPECIALFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Spektrum, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad LIF, dessa

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer