AKTIE-ANSVAR GRAAL TRENDHEDGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIE-ANSVAR GRAAL TRENDHEDGE"

Transkript

1 AKTIE-ANSVAR GRAAL TRENDHEDGE Organisationsnummer: Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till balansräkning Sid 5-6 Redovisningsprinciper Sid 7

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmän information År 2015 är fondens sjätte verksamhetsår. Fonden är en specialfond, en s.k. "hedgefond" vars placeringsstrategi använder systematiska trendföljande handelsmodeller. De statistiska modellerna analyserar en marknads prisrörelser för att identifiera situationer där det föreligger en förhöjd sannolikhet för att framtida prisrörelser skall uppstå i en viss riktning, stigande eller sjunkande. Fondens förvaltningsstrategi benämns managed future eller Commodity Trading Advisors (CTA). Fondbolag till fonden är Aktie-Ansvar AB. Förvaringsinstitut för fonden är SEB. Andelsvärdet per uppgick till 101,32 kr. Fondens utveckling Graal Trendhedge sjönk under första halvåret med 1,6 % samtidigt som HFRX Systematic Diversified CTA Index sjönk 3,0 %.. Fondförmögenhetsutveckling Fondförmögenheten steg under första halvåret från 58,7 miljoner till 80,5 miljoner. Fonden hade under året ett nettoinflöde på 24 miljoner. Viktiga händelser under halvåret Året inleddes starkt positivt som en följd av att tydligare trender utvecklats på många marknader. En fortsatt turbulens på de globala finansmarknaderna orsakade stigande marknadsvolatilitet inom samtliga tillgångsklasser. Ökningen i volatilitet tillsammans med en normalisering av korrelationsmönster mellan marknaderna visade sig vara fördelaktig för systematiska trendföljande investeringsstrategier. Februari kännetecknades av att investerarna utökade sina portföljer med riskfylllda tillgångar och att de globala aktiemarknaderna steg på bred front. Första kvarttalet avslutades med en stärkt amerikansk dollar, dykande oljepriser och fortsatt fallande långa räntor. Euroområdets statsobligationsräntor föll till rekordlåga nivåer, med ett tilltagande antal maturiteter i ett negativt territorium. April kännetecknades av trendsvängningar på bred front. Största svängningarna sågs i råvarusegmentet där den nedåtgående trenden tog en paus och marknaden svängde uppåt. På räntemarknaden gav investerarna det tydligaste tecknet hittills på att man håller på att tappa tålamodet med de rekordlåga räntenivåerna för euroomorådets statsobligationer och ingen marknad besparades från utförsäljningen i slutet av månaden. Maj visade sig vara en sågande och trendlös månad då marknaderna fortsatte att smälta rörelserna från årets början. Under juni låg marknadernas fokus på att försöka greppa konsekvenserna av Grerklandskrisen. Som en följd av krissituationen i Grekland såldes aktiemarknaderna kraftigt ner i slutet av månaden. I USA föll DJIA- och S&P 500-indexen under nollstrecket sedan årets början, även i Storbritannien sjönk FTSE All-share-indexet med -6,3 % i juni och uppvisade röda siffror för Fondens placeringar Året inleddes med starka avkastningar i räntor och råvaror. I februari noterades de bästa avkastningarna från långa positioner på aktiemarknaden. Mars avslutades med positiv avkastning i räntor och valutor, samtidigt som fonden under första kvarttalet kunde notera positiv avkastning från samtliga fyra tillgångsklasser. I april visade aktier en blygsam positiv avkastning medan övriga tillgångsslag visade en negativ avkastning. De två sista månaderna visade sig vara utmanande för fonden med en negativ avkastning på aktie- och räntemarknaderna, men fonden ändå lyckades kapitalisera på en del av marknadsrörelserna och generera en positiv avkastning i råvarusegmentet. Framtidsutsikter Framöver så är sannolikheten stor att volatiliteten kommer att vara fortsatt hög i alla fyra tillgångsklasser givet man tar in alla faktorer som påverkar de globala marknaderna. Stigande volatilitet med stora rörelser har traditionellt varit en bra miljö för trendföljande investeringsstrategier. En annan viktig faktor som påverkar marknaderna är att divergenserna i penningpolitiken kvarstår. Europeiska centralbanken ECB tillämpar en mycket expansiv politik medan Fed är i startblocken att inleda räntehöjningar. 1

3 Fondens risker Fonden har en portfölj bestående av bland annat börshandlade aktieindexterminer, ränteterminer, råvaruterminer samt börshandlade och OTC-handlade valutaterminer. De marknadsrisker som följer av dessa investeringar innefattar främst marknadsrörelser i respektive termins underliggande instrument. Fondens risker i dessa derivat fångas upp genom att den totala risken mäts med hjälp av Value at Risk, för djupare diskussion kring vald modell se separat avsnitt nedan om derivat. Fondens VaR uppgick per balansdagen 0,77 %, att jämföra med de maximalt tillåtna 5 %. Som högst under året uppgick VaR till 1,05 % och som lägst 0,50 % medan den genomsnittliga VaR uppgick till 0,71 %. VaR mäts och regleras även för enskilda derivatinstrument. Fonden hade per balansdagen en motpartsrisk mot SEB via handel i OTC-derivat som uppgick till 0,8 % av fondförmögenheten, väl under de maximalt tillåtna 10 %. Alla börshandlade terminer som fonden gör transaktioner i är clearade och har SEB Futures som motpart. Fondens totala säkerheter som ställts för handeln i derivat håller sig väl under de för fonden maximalt tillåtna. Fonden har även innehav i räntebärande värdepapper vilket medför ränte- och kreditrisk. Dessa risker är dock begränsade då fondens räntepapper har kort duration och god kreditvärdighet. Särskilt om derivatinstrument Enligt fondbestämmelserna har fonden möjlighet att använda derivatinstrument i sin förvaltning för att skydda och förbättra avkastningen och för att skapa hävstång. Fonden har under året handlat med indexterminer på de större aktie- och ränte- och råvarumarknaderna. Därtill har handel skett med valutaterminer (börshandlade och OTC-kontrakt). All handel i derivat har gjorts i syfte att öka eller minska exponeringen mot enskilda marknader och tillgångsslag. Handeln i derivat är en naturlig del av fondens förvaltning och har varit omfattande under året. All handel med terminer (inklusive OTC-handel) har skett med SEB som motpart. För att mäta fondens sammanlagda exponering tillämpas VaR metoden. VaR är ett sannolikhetsbaserat mått som säger oss hur stor den maximala förlusten väntas vara ett visst antal dagar under en given tidsperiod. Vid beräkning av fondens VaR används en tidshorisont på en dag och ett konfidensintervall på 95 % vilket innebär att siffran säger oss hur stor den maximala förlusten väntas vara 19 dagar av 20. Fondens VaR var per balansdagen 0,77 %. Fondens motpartsrisk som följer av ovan nämnda handel med derivat håller sig väl under fondens maximalt tillåtna. Riskuppföljning Fondbolagets riskavdelning kontrollerar löpande att fonden följer såväl lag som fondbestämmelser samt genomför regelbundna och lämpliga tester för att bedöma fondens aktuella risknivå. Fonden bedöms under året ha förvaltats i enlighet med den riskprofil som är gällande för fonden. 2

4 FONDFÖRMÖGENHETENS FÖRÄNDRING OCH VÄRDEUTVECKLING HFRX Systematic Diversified CTA Datum Fondförmögenhet Fondandelar Andelsvärde Utdelning Avkastning Index¹ (kr) (st) (kr) (kr) (%) (%) ,68-5,7 1, ,53 0,05-8,6-1, , ,0-7, , ,7-1, ,94-13,1 3, , ,6-3,0 ¹ HFRX Systematic Diversified CTA Index är konstruerat för att spegla hedgefonder vars strategi baseras på matematiska-, tekniska- och/eller algoritmmodeller. Detta är den kategori av hedgefondindex som Graal Trendhedge är mest jämförbar med. Riskmått Totalrisk fonden, % (senaste 24 mån) 10,1 Totalrisk index (HFRX Systematic Diversified CTA Index), % (senaste 24 mån) 5,7 Aktiv risk, % (senaste 24 mån) 8,1 Använd riskbedömningsmetod VaR Genomsnittlig årsavkastning Genomsnittlig årsavkastning, % (senaste 24 mån) 2,1 Genomsnittlig årsavkastning, % (senaste 5 åren) - (Uppgift redovisas ej eftersom fonden startade ) Balansräkning Fondens ställning framgår av efterföljande balansräkning med bokslutskommentarer. 3

5 BALANSRÄKNING Tillgångar Överlåtbara värdepapper Not Penningmarknadsinstrument Not OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Not Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Not Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med posititv marknadsvärde Summa Tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Not Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Not Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not Poster inom linjen Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument

6 NOTER Not 1 - Innehav och positioner i finansiella instrument Finansiella instrument Noterings- Marknads- Kate- Emittent Antal valuta värde Andel % gori TERMINSKONTRAKT, AKTIEINDEX CME E-MINI NASDAQ 100 INDEX FUTURE Delivery SEP-15 CME 1 USD 0 0,0 2 CME STANDARD AND POORS 500 E-MINI FUTURE Delivery sep-15 CME 1 USD 0 0,0 2 EURNXT.PAR CAC40 INDEX FUTURE Delivery JUL-15 EUREX -3 EUR 0 0,0 2 EUREX DAX FUTURE Delivery SEP-15 EUREX 2 EUR 0 0,0 2 HKFE HANG SENG CHINA ENTERPRISES FUTURE Delivery JUL- HKFE 1 HKD 0 0,0 2 IDEM FTSE MIB FUTURE Delivery SEP-15 MIF -1 EUR 0 0,0 2 KLSE COMPOSITE INDEX FUTURES Delivery JUL-15 MDEX -1 MYR 0 0,0 2 LIFFE FTSE 100 INDEX FUTURE Delivery SEP-15 EURONEXT 1 GBP 0 0,0 2 MEFF EURO IBEX-35 FUTURE Delivery JUL-15 MEFF 2 EUR 0 0,0 2 MSE S+P CANADA 60 INDEX FUTURE Delivery SEP-15 ME -5 CAD 0 0,0 2 SAFEX TOP 40 INDEX FUTURE Delivery SEP-15 SAFEX 2 ZAR 0 0,0 2 SIMEX MSCI TAIWAN STOCK INDEX FUTURE Delivery JUL-15 SGX 2 USD 0 0,0 2 SIMEX CNX NIFTY INDEX FUTURE NEW $2 Delivery JUL-15 SGX 4 USD 0 0,0 2 SIMEX NIKKEI 225 FUTURE Delivery SEP-15 SGX 2 JPY 0 0,0 2 OM. OMXS 30 INDEX FUTURE Delivery JUL-15 NASDAQ OMX 1 SEK 0 0,0 2 SUMMA TERMINSKONTRAKT AKTIEINDEX 0 0,0 TERMINSKONTRAKT, OBLIGATIONER 10YR COMMONWEALTH TREASURY BOND FUTURE Delivery SEP- ASX -2 AUD 0 0,0 2 AUSTRALIAN 3 YR (6%) TREASURY BOND FUT Delivery SEP-15 ASX 12 AUD 0 0,0 2 CBOT 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURE Delivery SEP-15 CBOT 9 USD 0 0,0 2 CBOT FIVE YEAR TREASURY NOTE FUTURE Delivery SEP-15 CBOT 22 USD 0 0,0 2 CBOT TWO YEAR TREASURY NOTE FUTURE Delivery SEP-15 CBOT 41 USD 0 0,0 2 CBOT U.S. TREASURY BOND FUTURE Delivery SEP-15 CBOT -2 USD 0 0,0 2 LIFFE LONG GILT FUTURE Delivery SEP-15 EURONEXT -3 GBP 0 0,0 2 EUREX EURO BOBL FUTURES Delivery SEP-15 EUREX -10 EUR 0 0,0 2 EUREX EURO SCHATZ FUTURE Delivery SEP-15 EUREX 1 EUR 0 0,0 2 EUREX SWISS FEDERAL 10 YEAR BOND FUTURE Delivery SEP- EUREX -1 CHF 0 0,0 2 EUREX EURO BUND FUTURE Delivery SEP-15 EUREX 2 EUR 0 0,0 2 KRX 3YR KTB FUTURE Delivery SEP-15 KRX 4 KRW 0 0,0 2 MSE 10YR CANADIAN GOVERNMENT BOND FUT Delivery SEP-15 ME 10 CAD 0 0,0 2 TSE 10 YEAR GOVERNMENT BOND FUTURE Delivery SEP-15 TSE 2 JPY 0 0,0 2 SUMMA TERMINSKONTRAKT, OBLIGATIONER 0 0,0 TERMINSKONTRAKT, KORTA RÄNTOR AUSTRALIAN 90 DAY BANK ACCEPTED BILLS F Delivery DEC-15 ASX 10 AUD 0 0,0 2 AUSTRALIAN 90 DAY BANK ACCEPTED BILLS F Delivery SEP-15 ASX 9 AUD 0 0,0 2 LIFFE 3 MONTH EUROSWISS FUTURE Delivery DEC-15 EURONEXT 12 CHF 0 0,0 2 LIFFE 3 MONTH EUROSWISS FUTURE Delivery DEC-16 EURONEXT 1 CHF 0 0,0 2 LIFFE 3 MONTH EUROSWISS FUTURE Delivery SEP-15 EURONEXT 13 CHF 0 0,0 2 LIFFE SHORT STERLING FUTURES Delivery DEC-15 EURONEXT -16 GBP 0 0,0 2 LIFFE 3MTH EURIBOR INTEREST RATE FUTURE Delivery DEC-16 EURONEXT -6 EUR 0 0,0 2 LIFFE SHORT STERLING FUTURES Delivery SEP-15 EURONEXT 19 GBP 0 0,0 2 MSE 3M CANADIAN BANKERS ACCEPTANCE FUT Delivery DEC- ME 12 CAD 0 0,0 2 MSE 3M CANADIAN BANKERS ACCEPTANCE FUT Delivery SEP- ME 30 CAD 0 0,0 2 NZFE 90 DAY BANK ACCEPTED BILLS F Delivery DEC-15 NZFE 2 NZD 0 0,0 2 SUMMA TERMINSKONTRAKT, KORTA RÄNTOR 0 0,0 TERMINSKONTRAKT, RÅVAROR KLSE CRUDE PALM OIL FUTURES Delivery SEP-15 MDEX -2 MYR 0 0,0 2 CBOT CORN FUTURES Delivery DEC-15 CBOT -5 USD 0 0,0 2 CBOT SOYBEAN OIL FUTURE DELIVERY DEC-15 CBOT -9 USD 0 0,0 2 CBOT WHEAT FUTURE Delivery DEC-15 CBOT -2 USD 0 0,0 2 CBOT SOYBEAN FUTURE Delivery NOV-15 CBOT 4 USD 0 0,0 2 CBOT SOYBEAN MEAL FUTURE Delivery DEC-15 CBOT 5 USD 0 0,0 2 CME GOLDMAN SACHS COMMODITY INDX FUTURE Delivery JUL- CME -2 USD 0 0,0 2 CME LEAN HOGS FUTURE Delivery AUG-15 CME -6 USD 0 0,0 2 CME LIVE CATTLE FUTURE Delivery AUG-15 CME 4 USD 0 0,0 2 COMEX COPPER FUTURE Delivery SEP-15 COMEX -8 USD 0 0,0 2 COMEX SILVER FUTURE DELIVERY SEP-15 COMEX -1 USD 0 0,0 2 COMEX GOLD FUTURE Delivery AUG-15 COMEX -1 USD 0 0,0 2 COMEX PLATINUM FUTURE DELIVERY OCT-15 COMEX -8 USD 0 0,0 2 ICE BRENT CRUDE OIL FUTURE Delivery AUG-15 ICE -1 USD 0 0,0 2 ICE CANOLA FUTURE DELIVERY NOV-15 ICE 64 CAD 0 0,0 2 ICE COCOA FUTURE Delivery SEP-15 ICE 30 USD 0 0,0 2 ICE COFFEE FUTURE Delivery SEP-15 ICE -1 USD 0 0,0 2 ICE COTTON FUTURE Delivery DEC-15 ICE 11 USD 0 0,0 2 ICE GAS OIL FUTURE Delivery JUL-15 ICE -4 USD 0 0,0 2 ICE SUGAR NO.11 FUTURE Delivery OCT-15 ICE -11 USD 0 0,0 2 LIFFE COCOA FUTURES Delivery SEP-15 EURONEXT 15 GBP 0 0,0 2 5

7 LME ALUMINIUM HIGH GRADE USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -4 USD ,1 2 LME COPPER A GRADE USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -3 USD ,1 2 LME LEAD USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -4 USD ,1 2 LME PRIMARY NICKEL USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -3 USD ,1 2 LME SHG ZINC USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -1 USD ,0 2 LME TIN USD FUTURE Delivery 16-SEP-15 LME -1 USD ,0 2 NY HARBOR ULSD FUTURES Delivery AUG-15 NYMEX -2 USD 0 0,0 2 NYMEX NY HARBOR RBOB GASOLINE Delivery AUG-15 NYMEX 1 USD 0 0,0 2 NYMEX PALLADIUM FUTURE Delivery SEP-15 NYMEX -4 USD 0 0,0 2 NYMEX HENRY HUB NATURAL GAS FUTURE Delivery AUG-15 NYMEX -1 USD 0 0,0 2 NYMEX LIGHT SWEET CRUDE OIL FUTURE Delivery AUG-15 NYMEX 1 USD 0 0,0 2 SAFEX WHITE MAIZE FUTURE Delivery DEC-15 SAFEX 1 ZAR 0 0,0 2 SUMMA TERMINSKONTRAKT, RÅVAROR ,4 TERMINSKONTRAKT, VALUTOR CME EURODOLLAR FUTURE DELIVERY DEC-15 CME 29 USD 0 0,0 2 CME EURODOLLAR FUTURE DELIVERY SEP-15 CME 28 USD 0 0,0 2 CME EURODOLLAR FUTURE Delivery DEC-16 CME 15 USD 0 0,0 2 CME AUSTRALIAN DOLLAR FUTURE Delivery SEP-15 CME -7 USD 0 0,0 2 CME JAPANESE YEN FUTURE Delivery SEP-15 CME -4 USD 0 0,0 2 CME EURO FX FUTURE Delivery SEP-15 CME -10 USD 0 0,0 2 CME BRITISH POUND FUTURE Delivery SEP-15 CME 19 USD 0 0,0 2 CME CANADIAN DOLLAR FUTURE Delivery SEP-15 CME -6 USD 0 0,0 2 CME MEXICAN PESO FUTURE Delivery SEP-15 CME -9 USD 0 0,0 2 CME NEW ZEALAND DOLLAR FUTURE Delivery SEP-15 CME -2 USD 0 0,0 2 ICE MINI USD/SEK KRONE FUTURE Delivery SEP-15 ICE 1 SEK 0 0,0 2 TIFFE EUROYEN FUTURE Delivery SEP-15 TIFFE -12 JPY 0 0,0 2 US DOLLAR/SOUTH AFRICAN RAND FUTURE Delivery SEP-15 ICE -1 ZAR 0 0,0 2 VALUTERMIN (FORWARD) USDINR SEB USD ,0 7 SUMMA TERMINSKONTRAKT, VALUTOR ,0 RÄNTEMARKNAD NORDEA KREDIT 5528, NORDEA SEK ,1 1 STADSHYPOTEK 1578, SHB SEK ,1 1 SWEDBANK HYPOTEK 184, SWEDBANK SEK ,5 1 SCBC (SBAB) SCBC SEK ,8 1 SVEASKOG FC SVEASKOG SEK ,2 7 SWEDAVIA FC SWEDAVIA SEK ,2 7 VASAKRONAN FC VASAKRONAN SEK ,2 7 SUMMA RÄNTEMARKNAD ,1 Summa finansiella instrument ,5 Varav med positivt marknadsvärde ,5 Varav med negativt marknadsvärde ,0 Kategori 1: "Överlåtbara värdepapper upptagna till handel ,5 på reglerad marknad eller motsv marknad utanför EES" Kategori 2: "Övriga finansiella instrument upptagna till handel ,4 på reglerad marknad eller motsv marknad utanför EES" Kategori 7: "Övriga finansiella instrument" ,7 Övriga tillgångar/skulder ,5 Summa fondförmögenhet ,0 Avrundningsdifferenser kan förekomma i ovanstående not. Total exponering mot ett och samma företag eller företagsgrupp där fonden innehar flera olika typer av finansiella tillgångar Emittent % av fondförm. - - Not 2 - Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenheten vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat Fondförmögenheten vid årets slut

8 Redovisningssprinciper Fondens redovisningsprinciper bygger på god redovisningssed och är i tillämpliga delar upprättade enligt lagen om värdepappersfonder i dess lydelse före 22 juli 2013, Finansinspektionens föreskrifter 2008:11, Fondbolagens förenings rekommendationer samt bokföringslagen. 7

HALVÅRSRAPPORT 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM AND PRESTO

HALVÅRSRAPPORT 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM AND PRESTO HALVÅRSRAPPORT 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM AND PRESTO S R HALVÅRSRAPPORT 2014 Estlander & Partners Fondbolag Ab Nedre Torget 1 A, 65100 Vasa FO-nummer 1830022-0 HALVÅRSRAPPORT 2014 MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Halvårsredogörelse för Excalibur 2014

Halvårsredogörelse för Excalibur 2014 Halvårsredogörelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge halvårsredogörelse för Excalibur för perioden 1 januari 30 juni 2014 Halvårsredogörelsen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn. eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie-

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Helårsredogörelse för Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-12-31 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge helårsredogörelse

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2012

Årsberättelse för Excalibur 2012 Årsberättelse för Excalibur 2012 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2012 Årsberättelsen

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2014 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare...4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Pension... 11 13 Lannebo Småbolag...14 17 Lannebo Småbolag

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2011

Årsberättelse för Excalibur 2011 Årsberättelse för Excalibur 2011 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2011 Årsberättelsen

Läs mer

Halvårsredogörelse 30 juni 2015. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig

Halvårsredogörelse 30 juni 2015. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Halvårsredogörelse 30 juni 2015 ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig ICA FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2015 Innehåll 3 VD-ord 3 Risk 4 ICA Banken Varlig 6 ICA Banken Måttlig 8 ICA Banken Modig

Läs mer

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Halvårsredogörelse 30 juni 2014 ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig ICA FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Innehåll 3 VD-ord 3 Risk 4 ICA Banken Varlig 6 ICA Banken Måttlig 8 ICA Banken Modig

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer