704 Sökordsregister. - svenskt dödsbo utdelning - utskiftning utländskt 287, 324

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "704 Sökordsregister. - svenskt dödsbo 286 - utdelning - utskiftning 287 - utländskt 287, 324"

Transkript

1 701 Sökordsregister 10-årsregeln dagarsregeln 440 Ackord 176 Ackumulerad inkomst 191 Administrativ praxis 484 Aktieboken 308 Aktier - utdelning vid omstrukturering 315 Aktieägartjänster 222, 223 Aktiv näring 587 Allmän löneavgift 561 Allmän pensionsavgift 563 Allmänna avdrag 54, 102 Alternativregel 170 Ambulatorisk tolkningsprincip 384 Amsterdam-fördraget 490 Andelsbyte 141, 306 Andelshus - bostadsförmån hyror intäkter löpande driftskostnader reparationer och underhåll underskott utgiftsränta 276 Andrahandsjusteringar 415 Anglo-saxisk rätt - Common law Equity law Statutory law The trust law of the Isle of Man 621 Annan inkomst 463 Anskaffningskostnad 170 Anstånd redovisning och betalning av kupongskatt 318, 320 Anställningsintervju 60 Arbeidsmarkedsbidrag 76 Arbete i Sverige 560 Arbete i utlandet 560 Arbetsbaserade förmånerna 559 Arbetsgivaravgifter 562 Armlängdsintervall 211 Armlängdsprincipen 199, 409, 414 Armlängdsregeln 200, beskattningsårets slutenhet bevisbördan royalty särskild försiktighet 203 Arm's length principle 199 Artist 425, 444, 445 Artistbolag 445 Artistföretag 445 Arvsskatt - aktiefonder andel i bostadsrättsförening andelar i svenska ekonomiska föreningar anläggnings- eller driftkapital i förvärvsverksamhet anstånd arvsdeklaration avdragsrätt för skulder befrielse befrielse från eller nedsättning av arvsskatt enligt 58 AGL begränsad skattskyldighet bolag bostadsaktiebolag i sverige bostadsförening bosättning bouppteckning bouppteckningsskyldighet bouppteckningsskyldighetens omfattning boutredning byte av medborgarskap credit of tax-metoden 605

2 702 Sökordsregister - credit of taxmetoden det förlängda hemvistbegreppet dispensregel domicilprincipen 601, dubbelbeskattning dubbelbeskattningsavtal dygnsviloregeln exemption with progression exemptmetoden faktiska vistelse fast egendom folkbokföring full credit full exemption förlängda hemvistbegreppet hemvistbegreppet 602, inteckningsskuld medborgarskapet 601, nationalitetsprincipen nedsättning nedsättning av skatt obegränsad skattskyldighet ordinary credit rederier skattskyldig skattskyldighetens inträde skattskyldighetens territoriella omfattning skulder spärregler svenska aktier synnerliga skäl undanröjande av dubbelbeskattning utflyttning utflyttningsregel 603 A-SINK 97 - arrangör 99 - artistföretag 99 - artistisk verksamhet 98 - beskattningsmyndighet idrottslig verksamhet 99 - kontrolluppgifter redovisnings- och betalningsskyldighet 99 - skatteplikt undantagna inkomster skattepliktiga inkomster 99 - skattesats skattskyldighet 97 - socialavgifter 101 ATP 449, 461 Avdrag - för kupongskatt 318 Avgifter 58 Avgångsvederlag 54, 564 Avkastningsskatt 355, kapitalunderlaget 73 - nedsättning 75 Avoir fiscal 289 Avräkning - utländsk skatt 339 Avräkning av utländsk skatt 284 Avsiktskonventioner 579 Avskattning 61, 138, 150 Avstämningsbolag 308 Avstämningsförbehåll 308 Avstämningskonto 309 Avstämningsregister 309 Avveckling 189 Avyttring 291, definitiv förlust fusion konkurs likvidation Verklig förlust 175 Bareboat 412 Barns skolgång 55 Base-bolag 367 Begagnade försäkringar 75 Begränsad skattskyldighet 182, år från utflyttningen årsregeln begränsad avdragsrätt beskattning efter utflyttning fåmansföretag handelsbolag kapitalvinst ränta skattskyldighet 304

3 Sökordsregister tidpunkt för skattskyldighet utdelning 302 Begränsat skattskyldig 29, 79 Behörig institution 568 Behörig myndighet 370, 375, 482, 483, 540, 553 Beloppsgräns 562 Beneficial owner 417 Beroende representant 404 Beskattning efter utflyttning - 10 år från utflyttningen fåmansföretag handelsbolag svenska delägarrätter fordringsrätter tidpunkt för skattskyldighet 305 Beskattningsmyndighet 106 Beskattningsort 106, 288, 301, fysisk person förmögenhetstaxering juridisk person 197 Beskattningsorten 79 Beskattningstidpunkt 282 Beskickning 105, 574 Beskickningsmedlemmar 486 Beskickningspersonal 105 Beslut 504 Bidrag/stöd 230 Bidragsmetoden 216 Biståndsverksamhet 57 Bolag 370, 371 Bonus 54 Borgen 250 Bosatt - bo och hemvist i 31 Bostadsförmån 58 Bostadsrätt 407, avgift avyttring 277, fastighetsskatt förmån av utnyttjande förvaltningsutgift hyresintäkt hyresvärde inkomster p.g.a. innehav lättnadsregler 274, 278, omklassificering privatbostad reparation och underhåll skuldränta uppskovsavdrag utdelning uthyrning 272 Bosättningsbaserade förmånerna 559 Bosättningsbegrepp 311, 560 Bosättningsintyg 46 Bosättningsutredning 45 Branch profit tax 419 Brevlådeföretag 261 Bulvanförhållande 313 Byggentreprenad 184 Byggnad 432 Byggnad på ofri grund 432 Carry back 336 Carry forward 336, 353, 358 Central värdepappersförvarare 308 Centrum för levnadsintressena 388 CFC-bolag - ask-i-ask inkomstberäkning Clearingorganisationer 310 Comparable uncontrolled price method 212 Conduit-bolag 367 Container 399, 413, 424, 433, 465 Cost plus method 213 Cost sharing 222, 227, 258 Creditmetoden 466 Cross-border leasing 255 Dagersättning 57 Dataprogramvara 425 Definition kupongskatt Sverige 23 Definitiv förlust 175 Deklarationsskyldighet 50, 52, fåmansföretag kontrolluppgift 198

4 704 Sökordsregister Delgivning 555 Den verklige innehavaren 430 Diplomat 486, svensk 102, 104, 312, utländska 105, 312, 329 Direkt effekt 505 Direktiv EG s handräckning- och indrivning fusion förslag om beskattning av ränta och royalty förslag om beskattning av sparande moder-dotterbolag 528 Diskriminering 469, 470, 472, 474, dold (indirekt) öppen (direkt) 509 Dispens 72 Dokumentation 208 Domicil 388 Domicilbolag 261 Domicilprincipen 23 Driftställe - fast 192 Dubbel bosättning 389 Dubbelbeskattning - ekonomisk 24 - internationell 24 Dödsbo 102, 324, 329, efter begränsat skattskyldig skattskyldigt till statlig förmögenhetsskatt svenskt dödsbo utdelning - utskiftning utländskt 287, 324 E-blanketter 565 EEIG - beskattning civilrätt 117 EES 491 EES-avtalet 565 Efterredovisning 319 Efterskänkande av skatt 25, 336 EG:s handräckningsdirektiv 539, 550 EG:s hjälppersonal 574 EG:s indrivningsdirektiv 552 EG-domstolen 493 Egenavgifter 562 Egenföretagare 572 EG-fördraget 509 EG-rättskonform tolkning 506 Ej avsiktskonventioner 578 Ekonomisk dubbelbeskattning 24 Ekonomisk förening - andel 106 Ekonomisk intressegemenskap - olika rättssubjekt 201 Enskild tjänst 436 Entreprenader 193 Establishments 261 Ettårsregeln 47, 48, 50 - hembesöksdagar 52 - kortare avbrott 52 - oförutsedda händelser 53 EU konkurrensskadeavgift 120 EU/EES-försäkringsgivare 70 EU-anställda - assistenter till parlamentariker europaparlamentariker hjälppersonal lokalt anställda nationella experter särskilda rådgivare tillfälligt anställda tillfälligt uppdrag tjänstemän 496 EU-parlamentariker 59 Europaparlamentet 492 Europaråds- och OECD-konventionen 538, 549, 553 Europaskolorna, lärare vid 500 Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) - beskattning civilrätt 117 Europeiska - universitetsinstitutet 503

5 Sökordsregister 705 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 567 Europeiska Unionen 565 EU-stöd 119 exemptavtal - fastighetsskatt 272 Exemptavtal 285 Exemptmetoden 466 Expansionsfond 180, 191 Extraterritoriell beskattning 419 Familj 34, 38 FAO 114 Fast driftställe 183, 190, 202, 207, 397, 400, 432, 469, 472 Fast egendom 406, 431, 432, 464, 465 Fastighet - avyttring beskickningsfastighet fastighetsskatt omklassificering privatbostad uthyrning utomlands 267 Fastighetsskatt 269, avräkning exemptavtal 271, nedsättning skattereduktion 271, 280 Femårsregeln 43 Fideikommissarisk substitution 621 Filial 183, bokföring inkomstberäkning internprissättning näringsverksamhet registrering överföring av inventarier, fiktiv hyra 184 Fission 147, 315 Flygande och resande personal 570 FN - fackorgan sakkunniga 113, tjänstemän 113, 115 FN-soldater 57 Folkpension 449, 461 Fondbolag 311 Fordringar 157 Fordringar och skulder i utländsk valuta 160 Forskarskattenämnden 55 FoU-arbete 256 Fri bostad 57 Fri etablering 515 Fri kost 57 Fri rörlighet för arbetstagare 511 Fri rörlighet för kapital 524 Fria hemresor 57 Frihet att tillhandahålla tjänster 523 Fritt yrke 435, 436 F-skatt, 564 F-skattsedel med villkor, 583 Funktionsanalys, 211, 219 Fusion 147, 173, 314 Fusionsdirektivet 136, 145 Fusionsvederlag 149 Fåmansföretag - kapitalvinst likvidation konkurs fusion utdelning utländsk juridisk person 127 Förbindelse 76 Förbindelseorgan 568 Förbindelser om ålderspensionsavgift 576 Föreståndare 183 Företag 370, 371 Företag i annan avtalsslutande stat 372 Företag i en avtalsslutande stat 370 Företag med intressegemenskap 414 Företagsetablering - Sverige 183 Förfoganderätt 624 Förlustregeln 155 Förlängning av utsändningstid 569 Förmögenhet 464, avdrag för skuld skattskyldighetens omfattning 324 Förmögenhetsbeskattning 619

6 706 Sökordsregister Förmögenhetsskatt - avräkning av diplomater dödsbo fastighet fysisk person hyresrätt inflyttning juridisk person 324, livförsäkring näringsverksamhet utflyttning värdepapper 327 Förmögenhetsskatt 323, 369 Förordning (EEG) nr 1408/71 76, 559 Förordningar EEIG social trygghet 528 Försäkringsersättningar 563 Försäkringsrörelse 70 Förvaltare 310 Förvaltarregistrering 310 Förvaltningsutgifter 281 Förvaringsinstitut 311 GD 79 Global trading 207 Globala metoden 200 God man 562 Grundavdrag - reducerat särskilt 103 Grundtillägg 58 Gränsbelopp - anskaffningskostnad 170 Gränsgångare 443 Gränsöverskridande verksamhet 71 Guidelines 207 Gåvoskatt - andra bostäder än fastigheter anstånd befrielse begränsad skattskyldighet deklaration domicilprincipen dubbelbeskattning gåvans värde hemvistbegreppet nedsättning ordinary credit skattskyldig skattskyldigheten skattskyldighetens territoriella omfattning skulder undanröja dubbelbeskattning av gåva utländsk valuta utländska aktier 594 Haag-konventionen 613 Handelsbolag 371, 392, 403, 441 Handelsfartyg 560 Handräckning 537, 540, 553, 555 Helhetsbedömning 246 Hemortskommun 79 Hemresor 78 Hemvist 388, 389 Hemvistintyg 317 Hemvistprincipen 23, 29 Hobby 564 Hyresbostad innehav uthyrning 275 IBRD 114 ICAO 114 IDA 114 IFAD 114 IFC 114 ILO 114 IMF 114 Immateriella tillgångar 256 Immunitet och privilegier lag om 108 IMO 114 IMO-konventionen 115 Indirekt effekt 506 Indirekta skatter 369 Indrivning 552

7 Sökordsregister 707 Inflyttning till Sverige 45 Informationsutbyte 484, 537, 541 Inkomst av annat förvärvsarbete 564 Inkomst av anställning 564 Inkomst av rörelse 407 Inkomstbegrepp 564 Inkomstgrundad ålderspension 563 Inkomstslag 405 Inkorporering 362 Inskrivning i försäkringskassan 559 Inställelseresor 78 Internationell - dubbelbeskattning 24, beskattning 23 Internationell dubbelbeskattning 24 Internationell trafik 370, 375, 411 Internationella organ 317 Internordisk flyttning 46 Internprissättning 414 Investeringsobjekt 300 ITU 114 Jordbruksfastighet fastighetsskatt 271 Jämförelseränta 63 Jämförlig beskattning 162 Kalenderår 441 Kan disponeras 283 Kapitalförlust - definitiv förlust verklig förlust 175 Kapitalförluster 292 Kapitalförsäkring 67, 69, 618 Kapitalrabatt o.d. 298 Kapitalunderlaget 74 Kapitalvinst 170, år från utflyttningen årsregeln alternativregel anskaffningskostnad begränsad avdragsrätt beräkning av kapitalvinst beskattning efter utflyttning fåmansföretag handelsbolag konkurs fusion likvidation lättnadsregler tidpunkt för skattskyldighet 305 Karriärkonsulat 105 Kommissionen 493 Kompensationsinvändningar 246 Koncernbidrag 179, 474 Koncerngemensamma tjänster 222 Koncernintern andelsavyttring 145 Koncerninterna tjänster 222 Koncerninternt lån 241 Koncernregeln 145 Konkurrensskadeavgift till eu 120 Konkurs 173 Konsul 110 Konsulat 486, 574 Konsulatsmedlemmar 486 Kontantprincipen 282 Kontinentalsockeln 404 Kontoförande institut 309 Kontrolluppgift 50, 55, 284, begränsat skattskyldiga betalningar till och från utlandet förbindelse 76 - utländska företag upphovsrätt 198 Konvention 113 Konventionell beskattningsmetod 190 Konventionen om skiljedomsförfarande vid internprissättning 534 Konventioner om social trygghet 565 Konvertibla skuldebrev 422 Korglån 299 Kostnadsplusmetoden 213, 215 Krediter 240 Kulturutbyte 448 Kundfordringar 158 Kupongbolag 310 Kupongskatt anstånd avstämningsbolag 308, 316, 317, diplomater 107, direktnedsättning dödsbo 312

8 708 Sökordsregister - efterredovisning 319, europeiska intressegrupperingar handelsbolag hemvistintyg indrivning kommanditbolag kupongbolag kupongbolag 310, rederier redovisningstidpunkt 318, restitution 317, skatteinbetalning värdepappersfonder 311, 318, 319 Kvalifikationskonflikter 387 Källskatt definitiv 308 Källstatsprincipen 23, 29, 79, 391 Lagerfastighet 194 Leasingavgifter 424 Letter of comfort 252 Lex ASEA 154, 315 Lex loci laboris-principen 568 Likställighetsavtal 562 Likvidation 173, 314 Livförsäkring 67 - utländsk 324 Livränteförsäkring 67 Lokalanställd 58, 107, 461, 566 Luftfartyg 411, 412, 413, 433, 465 Lån - utländsk valuta 63 Lånefordringar 159 Lättnad 315 Lättnadsregler 171 LÖHS 539 Löneunderlag 170 Lösöre för personligt 300 Maastricht-fördraget 489 Management fees 222 Marie Curie-stipendium 60, 564 Marknadsprismetoden 212, 214, 221, 254 Marknadsvärde 137 Medborgare 370, 376, 469, 470 Medborgarskap 470 Medföljandetillägg 58 Metod avräkning credit exempt matching credit 335, turordning undantag undantagande 359 Metodartikeln 467 Metoder för att undanröja dubbelbeskattning 466 Modellavtal 25 Moder-dotterbolagsdirektiv 168, 417 Montörsregeln 440 Multilaterala revisioner 542 Nationalitetsprincipen 24, 391 Nationalsocialistisk förföljelse 62 Nationella experter 575 Nedsättning 75 Nedsättning av aktiekapitalet 314 Nedsättning av utländsk källskatt 284 Nettomarginalmetoden 213, 218 Nordiska konventionen 581 Normal inkomstskatt 163 Normalbelopp 78 NT-blanketten 556 Nyckelpersoner 55 Nyttjanderätt avyttring 279 Näringsbetingade andelar 161, 174 Näringsbetingat innehav 313 Näringsfastighet andelshus avyttring bostadsförmån en eller flera näringsverksamheter fastighetsskatt förmånsvärde 275 Näringsverksamhet en eller flera i utlandet, i Sverige 188

9 Sökordsregister 709 Närvaro vid skatteutredning 543, 546 Obegränsad skattskyldighet 47, 281, kvalificerad 44 Obegränsat skattskyldig 29, 79 - fysisk person juridisk person 117 Oberoende representant 397 Obetydlig del 164 OECD- modellavtal 616 OECD-rapporter 206 OECD:s modellavtal 537, 541 Offentlig tjänst 48, 608, 461 Offentligt anställda 568 Ombordanställda på fartyg/luftfartyg 48 - utländskt fartyg 48 Omfakturering 261 Omklassificering 272 Omkostnadsavdrag vid avräkning 352 Omräkningstal 269 Omstrukturering av företag 136 Omvänt likställighetsavtal 564 OSSE 57 Overall-principen 345 Parafering 26 Passiv näringsverksamhet 563 Pension 449 Pensionsförsäkring 69 Pensionssparavdrag Periodiskt understöd 60, 621 Person 370 Personaloptioner 61 Plats för företagsledning 192 Praktikanttjänstgöring 463 Preliminärskatt 284 Presumtionsregeln 161, 163, 167 Primärrätt 503 Principer - hemvist 23, 29 - källstats 23, 29, 79, nationalitets 24, 391 Prisintervall 214 Privatbostad - avyttring fastighetsskatt omklassificering ränteutgift uthyrning 272 Privatbostadsfastighet fastighetsskatt 269 Proceduravtal 50 Profit split method 213 Proportionalitetsprincipen 504 Ratifikation 26 Realisationsvinst 431 Resale price method 212 Resekostnads 59 Resevaluta 296 Restitution 315, 317, 321 Restvärdemetoden 216 Revisionsrätten 493 Riskanalys 220 Romfördraget 489, 613 Royalty 194, 422, 424 Rådet 492 Rådsdirektiv - moder- och dotterbolag 313 Ränta 285, 301, 420, 421 Räntefördelning 181, 191 Ränteinkomster 300 Räntetillägg 298 Ränteutgifter privatbostad 273 Rättfärdigande grunder - administrativa skäl behålla statens skatteintäkter den diskriminerade har andra skattefördelar effektiv skattekontroll skattesystemets inre sammanhang 510 Rättssubjekt - rättssubjektivitet självständig rättsbildning svensk intern rätt utländsk association utländska bolag 616

10 710 Sökordsregister Rörelse 370, 371, 376 Sakutdelning 165 SAS 414, 433 Schablon - avräkning 341 Schablonavdrag 586 Schablonavräkning 168 Sekretess 548 Sekundärrätt 504 Semesterersättning 53 Service fees 222 Sexmånadersregeln 47, 49 - hembesöksdagar 52 - kortare avbrott 52 - oförutsedda händelkser 53 Simultana revisioner 542, 546, 548 SINK 80 - allmän pensionsavgift 96 - beskattningsmyndighet 92 - betalning i efterskott 88 - betalning i förskott 89 - dagpendlare 82 - gränsgångare 81 - kontrolluppgift 96 - omvandling av sink 97 - redovisning och betalning 95 - skatteavdrag 93 - skattepliktiga inkomster 84 - skattesats 91 - skattskyldighet 81 - socialavgifter 95 - svenska diplomater 84 - utländsk arbetsgivare 89 - veckopendlare 82 - återbetalning av skatt 96 SIPRI 58 Sjukpenning 54 Självständig näringsverksamhet utomlands 122 Självständig yrkesutövning 435 Sjöfart 411 Sjömän 572 Skadlig skattekonkurrens 208 Skatteavtal 45 Skattebefrielse 316 Skattefria ersättningar - från DDR 62 - från Österrike 62 Skattekompensation - förmån av fri skatt 63 - kostnadsersättning 64 Skattepliktig försäkringsförmån 623 Skattereduktion 54, 282 Skattesats 282 Skattetillgodohavande 289 Skattskyldighet - begränsad 182, obegränsad KupL 308 Skenbosättning 33 Skepp 411, 412, , 465 Skiljemannaförfarande 415 Skolavgift 58 Skriftlig förbindelse 198 Skulder i utländsk 297 Skulder i utländsk valuta - beräkning av vinst/förlust kapitalrabatt o.d korglån räntetillägg 298 Solidaritetsprincipen 505 Sportutövare 444, 445 Spärrade tillgångar 328 Spärrbelopp - avkastningsskatt delbelopp expansionsmedelsskatt filialunderskott underskott av kapital underskott i förvärvskällan 350 Stadigvarande anordning 435 Stadigvarande plats 397, 400 Stadigvarande vistelse 32 - avbrott 32 Staff regulations 495 Statens riskgarantier 57 Stationerad utomlands 57 Statlig ålderspensionsavgift 562 Statsanställda 58

11 Sökordsregister 711 Strukturregeln 141 Studerande 462 Styrelsearvoden 444 Stödbrev 252 Subject to tax 412 Subpart F 368 Subsidiaritetsprincipen 504 Super royalty 258 Svenska delägarrätter, fordringsrätter 304 Särskild A-skatt 67, 586 Särskild löneskatt 191 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster 563 Särskilda skattekontoret 308 Särskilt grundavdrag - utländska pensioner 77 Särskilt system för offentligt anställda 570 Tax credit 289 Territorialitetsprincipen 505, 518 Territoriell utvidgning 486 Tillgänglig för lyftning 283, 316 Time-charter 412 Time-sharing avyttring 279 Tjänsteexport 48 Tjänsteresa 567 Tolkningsprinciper 378 Tolkningsregeln 376 Tolvmånadersperiod 32, 436, 440 Traditionell livförsäkring 67 Traktamente 57 Traktamentsersättningar 59 Transactional net margin method 213 Transaktionsbaserade metoder 212 Trekk-avtalet 556 Trettiodagarsregeln 296 Truster - accumulation trust beneficiaries beneficiärer/destinatärer constructive descretionary trust destinatärernas destinatärskretsen expressed trusts familjetrust fixed trust implied trust interest in possession trusts irrevocable limbo trusts nonresident trust offshore trust private trust protector resulting statutory the trust period trust-deed trustee trustee s legal ownership trustegendomen trusturkunden 624 Trygdeavgift 76 UD-anställda 57 Underkapitalisering 207, 249, 415, 419 Underprisöverlåtelse 140 Underrättelseskyldighet 551 Underskott - exemptavtal 124 Underskott av kapital 282 Unesco 114 UNHCR 113 Unit linked-försäkring (fondförsäkring). 67 Unitary taxation 200 Uppbördsöverenskommelse 556 Upphovsmannakonto 191 Uppskov 306 UPU 114 Utbyte av aktier 293 Utbyte av upplysningar 484 Utdelning 170, 196, 302, 314, 416, bostadsrätt gränsbelopp lättnadsregler skattetillgodohavande 286

12 712 Sökordsregister Utflyttning från Sverige 44, 294 Utflyttningsregeln - AGL 24 Uthyrning av arbetskraft 443 Utlandsstyrkan 57 Utlandstillägg 57, 104 Utländsk - förvaltare honorärkonsul 107 Utländsk arbetslöshetskassa 78 Utländsk forskare 55 Utländsk försäkring - kontrolluppgifter 76 Utländsk juridisk person ask-i-ask begreppet fåmansföretag i hemstaten inkomstberäkning inte ett skattesubjekt i hemstaten 131, skattesubjekt i hemstaten tillskott av kapitalvinstbeskattade tillgångar underskott utdelade vinstmedel 131 Utländsk källskatt 283 Utländsk livförsäkring 67, 324 Utländsk menighet 131 Utländsk pension 59, 73 Utländsk pensionsförsäkring 620 Utländsk valuta trettiodagarsregeln 296 Utländsk värdepappersfond 183 Utländska aktier m.m. 294 Utländska bostadsföretag 326 Utländska egenavgifter 588 Utländska fordringsrätter kapitalvinstberäkning konvertibla skuldebrev optionslån i utländsk valuta resevaluta utländsk valuta valutakursförändring valutaterminer, valutaoptioner m.m. 295 Utländska försäkringar - avkastningsskatt 71 - äldre utländska försäkringar 71 Utländska premieobligationer 299 Utländska socialförsäkringsavgifter 76 Utländska stat 131 Utländskt bolag - begreppet 128 Utländskt dödsbo 312 Utländskt försäkringsföretag 71 Utländskt lotteri 299 Utländskt skadeförsäkringsföretag 190 Utrikesförvaltningen 57 Utrustning 399 Utskiftning från utlandet 290 Utsändning 560 Utsändningsintyg 566 Uttag 138 Uttagsbeskattning 138, näringsverksamhet svensk näringsidkare 202 Valutakursförändring 296 Valutakursreserv 160 Verklig förlust 175 Verklig ledning 375, 412, 433 Verklig innehavare 416, 417, 420, 421, 422 Verksamhetsavyttring 147, 152 Verksamhetsgren 153 Verkställande direktör 183 WHO 114 Wien-konvention års års 110 Vinstandelslån 241 Vinstandelsstiftelse 563 Vinstfördelningsmetoden 213, 216 Vinstmetoder 213, 215 WIPO 114 WMO 114 Värdepappersfond 299, 311 Värdepappersinstitut 310

13 Sökordsregister 713 Väsentlig anknytning 33 Ålders-, sjuk- eller efterlevandepension 71 Åldersgräns 563 Åretruntbostad 36 Återbosättning Återförsäljningsmetoden 213 Återförsäljningsprismetoden 215 Återköp 315 Ökade levnadskostnader 57, 58, 78 Ömsesidig överenskommelse 207, 482 Öppna koncernbidrag 230 Överföring av pensionsutfästelser 618 Överföring av skatten 557

5 Inkomst av kapital

5 Inkomst av kapital 281 5 Inkomst av kapital Grundläggande regler om detta inkomstslag redovisas i kapitel 5 i HL 02. Följande framställning är främst inriktad på att belysa sådana delar av lagstiftningen som har betydelse

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 277. Sociala avgifter... 353. Fastighet... 409. Internationellt...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 277. Sociala avgifter... 353. Fastighet... 409. Internationellt... Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7 1 Mervärdesskatt... 277 Sociala avgifter... 353 Fastighet... 409 Internationellt... 467 Punktskatter... 695 Skatteförfarande... 815 Redovisning... 947 Brott

Läs mer

Sökordsregister 1990 2012 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år)

Sökordsregister 1990 2012 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år) Sökordsregister 1990 2012 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år) Ackord dotterbolag 347/91, 367/91 - kapitalförlust 342/11, 350/11 skattetillägg 438/03 underskottsavdrag 370/03,

Läs mer

Sökordsregister 1990 2013 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år)

Sökordsregister 1990 2013 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år) Sökordsregister 1990 2013 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år) Ackord dotterbolag 347/91, 367/91 kapitalförlust 342/11, 350/11 skattetillägg 438/03 underskottsavdrag 370/03,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Inkomstskattelag (1999:1229); 1 AVD. I INNEHÅLL OCH DEFINITIONER 1 kap. Grundläggande bestämmelser om kommunal och statlig inkomstskatt Innehåll 1 I denna lag finns bestämmelser

Läs mer

Skatteguiden. TMHorwath

Skatteguiden. TMHorwath Skatteguiden 2005 TMHorwath REVISORER med bred kompetens KONSULTER för snabba insatser Genom en decentraliserad organisation erbjuder vi våra kunder lokal service med tjänster av hög kvalitet inom områdena

Läs mer

Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

REVISORER med bred kompetens KONSULTER för snabba insatser

REVISORER med bred kompetens KONSULTER för snabba insatser REVISORER med bred kompetens KONSULTER för snabba insatser Genom en decentraliserad organisation erbjuder vi våra kunder lokal service med tjänster av hög kvalitet inom områdena revision, redovisning och

Läs mer

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 30 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2009 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Handledning. Beräkning av pensionsgrundande inkomst och underlag för egenavgifter

Handledning. Beräkning av pensionsgrundande inkomst och underlag för egenavgifter Handledning Beräkning av pensionsgrundande inkomst och underlag för egenavgifter TAXERINGSÅRET 2008 1 INNEHÅLL FÖRKORTNINGAR... 3 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OM BERÄKNING AV PENSIONSGRUNDANDE INKOMST

Läs mer

Beskattning vid arbete utomlands - beskattning av svensk tandläkares inkomst från hyra av stol på en privatklinik i Norge?

Beskattning vid arbete utomlands - beskattning av svensk tandläkares inkomst från hyra av stol på en privatklinik i Norge? Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Programmet för Juris kandidatexamen Tillämpade studier 20 p Hösten 2005 Beskattning vid arbete utomlands - beskattning av svensk tandläkares

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. 2014 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar eller annat

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 2015 Skatteregler för privatpersoner Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Skatteavtal. Indonesien. RSV 360-360 utgåva 1. Riksskatteverket

Skatteavtal. Indonesien. RSV 360-360 utgåva 1. Riksskatteverket Skatteavtal Indonesien RSV 360-360 utgåva 1 Riksskatteverket 2 SKATTEAVTALET MED INDONESIEN (1989 års avtal) Författningar t.o.m. SFS 1989:813 har beaktats. 3 Riksskatteverket inledde 1993 en utgivning

Läs mer

3 Inkomst av näringsverksamhet

3 Inkomst av näringsverksamhet 119 3 Inkomst av näringsverksamhet 3.1 Obegränsad skattskyldighet Fysisk person Juridisk person Formella kriterier, registrering etc. Byte av hemvist EEIG civilrätt 3.1.1 I Sverige hemmahörande En fysisk

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2011:1271 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs i fråga

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

Skatteavtal. Frankrike. RSV 360-250 Utg 1. Skatteförvaltningen

Skatteavtal. Frankrike. RSV 360-250 Utg 1. Skatteförvaltningen Skatteavtal Frankrike RSV 360-250 Utg 1 Skatteförvaltningen 2 SKATTEAVTALET MED FRANKRIKE (1990 års avtal) Författningar t.o.m. SFS 1992:154 har beaktats. 3 Sedan Finansdepartementets utgivning av de svenska

Läs mer

Skatteavtal Estland RSV 360-223 utgåva 1 Skatteförvaltningen

Skatteavtal Estland RSV 360-223 utgåva 1 Skatteförvaltningen Skatteavtal Estland RSV 360-223 utgåva 1 Skatteförvaltningen 2 SKATTEAVTALET MED ESTLAND (1993 års avtal) Författningar t.o.m. SFS 1993:1389 har beaktats. 3 Riksskatteverket inledde 1993 en utgivning av

Läs mer

Författningar om punktskatter 2011

Författningar om punktskatter 2011 Författningar om punktskatter 2011 ISBN 978-91-86525-32-3 SKV 490 utgåva 31 Elanders i Sverige 2011 Innehåll 3 Innehåll Förord... 5 Gemensamma författningar Skattebetalningslag (1997:483)... 7 Skattebetalningsförordning

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar. medlemmar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar. medlemmar Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Definitioner...3 Bra att veta...3 Broschyrer och blanketter... 3 Ny adress m.m.... 3 Avveckling

Läs mer

INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER FÖRORD. Förord

INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER FÖRORD. Förord INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER FÖRORD Förord Denna handledning är främst avsedd för den personal inom Skatteverket som arbetar med socialavgifts- och socialförsäkringsfrågor av internationell

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Regeringens proposition 1993/94:152 Ändrad tidpunkt för att lämna självdeklaration m.m.

Regeringens proposition 1993/94:152 Ändrad tidpunkt för att lämna självdeklaration m.m. Regeringens proposition 1993/94:152 Ändrad tidpunkt för att lämna självdeklaration m.m. Prop. 1993/94:152 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 1994 Carl Bildt Anne

Läs mer