704 Sökordsregister. - svenskt dödsbo utdelning - utskiftning utländskt 287, 324

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "704 Sökordsregister. - svenskt dödsbo 286 - utdelning - utskiftning 287 - utländskt 287, 324"

Transkript

1 701 Sökordsregister 10-årsregeln dagarsregeln 440 Ackord 176 Ackumulerad inkomst 191 Administrativ praxis 484 Aktieboken 308 Aktier - utdelning vid omstrukturering 315 Aktieägartjänster 222, 223 Aktiv näring 587 Allmän löneavgift 561 Allmän pensionsavgift 563 Allmänna avdrag 54, 102 Alternativregel 170 Ambulatorisk tolkningsprincip 384 Amsterdam-fördraget 490 Andelsbyte 141, 306 Andelshus - bostadsförmån hyror intäkter löpande driftskostnader reparationer och underhåll underskott utgiftsränta 276 Andrahandsjusteringar 415 Anglo-saxisk rätt - Common law Equity law Statutory law The trust law of the Isle of Man 621 Annan inkomst 463 Anskaffningskostnad 170 Anstånd redovisning och betalning av kupongskatt 318, 320 Anställningsintervju 60 Arbeidsmarkedsbidrag 76 Arbete i Sverige 560 Arbete i utlandet 560 Arbetsbaserade förmånerna 559 Arbetsgivaravgifter 562 Armlängdsintervall 211 Armlängdsprincipen 199, 409, 414 Armlängdsregeln 200, beskattningsårets slutenhet bevisbördan royalty särskild försiktighet 203 Arm's length principle 199 Artist 425, 444, 445 Artistbolag 445 Artistföretag 445 Arvsskatt - aktiefonder andel i bostadsrättsförening andelar i svenska ekonomiska föreningar anläggnings- eller driftkapital i förvärvsverksamhet anstånd arvsdeklaration avdragsrätt för skulder befrielse befrielse från eller nedsättning av arvsskatt enligt 58 AGL begränsad skattskyldighet bolag bostadsaktiebolag i sverige bostadsförening bosättning bouppteckning bouppteckningsskyldighet bouppteckningsskyldighetens omfattning boutredning byte av medborgarskap credit of tax-metoden 605

2 702 Sökordsregister - credit of taxmetoden det förlängda hemvistbegreppet dispensregel domicilprincipen 601, dubbelbeskattning dubbelbeskattningsavtal dygnsviloregeln exemption with progression exemptmetoden faktiska vistelse fast egendom folkbokföring full credit full exemption förlängda hemvistbegreppet hemvistbegreppet 602, inteckningsskuld medborgarskapet 601, nationalitetsprincipen nedsättning nedsättning av skatt obegränsad skattskyldighet ordinary credit rederier skattskyldig skattskyldighetens inträde skattskyldighetens territoriella omfattning skulder spärregler svenska aktier synnerliga skäl undanröjande av dubbelbeskattning utflyttning utflyttningsregel 603 A-SINK 97 - arrangör 99 - artistföretag 99 - artistisk verksamhet 98 - beskattningsmyndighet idrottslig verksamhet 99 - kontrolluppgifter redovisnings- och betalningsskyldighet 99 - skatteplikt undantagna inkomster skattepliktiga inkomster 99 - skattesats skattskyldighet 97 - socialavgifter 101 ATP 449, 461 Avdrag - för kupongskatt 318 Avgifter 58 Avgångsvederlag 54, 564 Avkastningsskatt 355, kapitalunderlaget 73 - nedsättning 75 Avoir fiscal 289 Avräkning - utländsk skatt 339 Avräkning av utländsk skatt 284 Avsiktskonventioner 579 Avskattning 61, 138, 150 Avstämningsbolag 308 Avstämningsförbehåll 308 Avstämningskonto 309 Avstämningsregister 309 Avveckling 189 Avyttring 291, definitiv förlust fusion konkurs likvidation Verklig förlust 175 Bareboat 412 Barns skolgång 55 Base-bolag 367 Begagnade försäkringar 75 Begränsad skattskyldighet 182, år från utflyttningen årsregeln begränsad avdragsrätt beskattning efter utflyttning fåmansföretag handelsbolag kapitalvinst ränta skattskyldighet 304

3 Sökordsregister tidpunkt för skattskyldighet utdelning 302 Begränsat skattskyldig 29, 79 Behörig institution 568 Behörig myndighet 370, 375, 482, 483, 540, 553 Beloppsgräns 562 Beneficial owner 417 Beroende representant 404 Beskattning efter utflyttning - 10 år från utflyttningen fåmansföretag handelsbolag svenska delägarrätter fordringsrätter tidpunkt för skattskyldighet 305 Beskattningsmyndighet 106 Beskattningsort 106, 288, 301, fysisk person förmögenhetstaxering juridisk person 197 Beskattningsorten 79 Beskattningstidpunkt 282 Beskickning 105, 574 Beskickningsmedlemmar 486 Beskickningspersonal 105 Beslut 504 Bidrag/stöd 230 Bidragsmetoden 216 Biståndsverksamhet 57 Bolag 370, 371 Bonus 54 Borgen 250 Bosatt - bo och hemvist i 31 Bostadsförmån 58 Bostadsrätt 407, avgift avyttring 277, fastighetsskatt förmån av utnyttjande förvaltningsutgift hyresintäkt hyresvärde inkomster p.g.a. innehav lättnadsregler 274, 278, omklassificering privatbostad reparation och underhåll skuldränta uppskovsavdrag utdelning uthyrning 272 Bosättningsbaserade förmånerna 559 Bosättningsbegrepp 311, 560 Bosättningsintyg 46 Bosättningsutredning 45 Branch profit tax 419 Brevlådeföretag 261 Bulvanförhållande 313 Byggentreprenad 184 Byggnad 432 Byggnad på ofri grund 432 Carry back 336 Carry forward 336, 353, 358 Central värdepappersförvarare 308 Centrum för levnadsintressena 388 CFC-bolag - ask-i-ask inkomstberäkning Clearingorganisationer 310 Comparable uncontrolled price method 212 Conduit-bolag 367 Container 399, 413, 424, 433, 465 Cost plus method 213 Cost sharing 222, 227, 258 Creditmetoden 466 Cross-border leasing 255 Dagersättning 57 Dataprogramvara 425 Definition kupongskatt Sverige 23 Definitiv förlust 175 Deklarationsskyldighet 50, 52, fåmansföretag kontrolluppgift 198

4 704 Sökordsregister Delgivning 555 Den verklige innehavaren 430 Diplomat 486, svensk 102, 104, 312, utländska 105, 312, 329 Direkt effekt 505 Direktiv EG s handräckning- och indrivning fusion förslag om beskattning av ränta och royalty förslag om beskattning av sparande moder-dotterbolag 528 Diskriminering 469, 470, 472, 474, dold (indirekt) öppen (direkt) 509 Dispens 72 Dokumentation 208 Domicil 388 Domicilbolag 261 Domicilprincipen 23 Driftställe - fast 192 Dubbel bosättning 389 Dubbelbeskattning - ekonomisk 24 - internationell 24 Dödsbo 102, 324, 329, efter begränsat skattskyldig skattskyldigt till statlig förmögenhetsskatt svenskt dödsbo utdelning - utskiftning utländskt 287, 324 E-blanketter 565 EEIG - beskattning civilrätt 117 EES 491 EES-avtalet 565 Efterredovisning 319 Efterskänkande av skatt 25, 336 EG:s handräckningsdirektiv 539, 550 EG:s hjälppersonal 574 EG:s indrivningsdirektiv 552 EG-domstolen 493 Egenavgifter 562 Egenföretagare 572 EG-fördraget 509 EG-rättskonform tolkning 506 Ej avsiktskonventioner 578 Ekonomisk dubbelbeskattning 24 Ekonomisk förening - andel 106 Ekonomisk intressegemenskap - olika rättssubjekt 201 Enskild tjänst 436 Entreprenader 193 Establishments 261 Ettårsregeln 47, 48, 50 - hembesöksdagar 52 - kortare avbrott 52 - oförutsedda händelser 53 EU konkurrensskadeavgift 120 EU/EES-försäkringsgivare 70 EU-anställda - assistenter till parlamentariker europaparlamentariker hjälppersonal lokalt anställda nationella experter särskilda rådgivare tillfälligt anställda tillfälligt uppdrag tjänstemän 496 EU-parlamentariker 59 Europaparlamentet 492 Europaråds- och OECD-konventionen 538, 549, 553 Europaskolorna, lärare vid 500 Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) - beskattning civilrätt 117 Europeiska - universitetsinstitutet 503

5 Sökordsregister 705 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 567 Europeiska Unionen 565 EU-stöd 119 exemptavtal - fastighetsskatt 272 Exemptavtal 285 Exemptmetoden 466 Expansionsfond 180, 191 Extraterritoriell beskattning 419 Familj 34, 38 FAO 114 Fast driftställe 183, 190, 202, 207, 397, 400, 432, 469, 472 Fast egendom 406, 431, 432, 464, 465 Fastighet - avyttring beskickningsfastighet fastighetsskatt omklassificering privatbostad uthyrning utomlands 267 Fastighetsskatt 269, avräkning exemptavtal 271, nedsättning skattereduktion 271, 280 Femårsregeln 43 Fideikommissarisk substitution 621 Filial 183, bokföring inkomstberäkning internprissättning näringsverksamhet registrering överföring av inventarier, fiktiv hyra 184 Fission 147, 315 Flygande och resande personal 570 FN - fackorgan sakkunniga 113, tjänstemän 113, 115 FN-soldater 57 Folkpension 449, 461 Fondbolag 311 Fordringar 157 Fordringar och skulder i utländsk valuta 160 Forskarskattenämnden 55 FoU-arbete 256 Fri bostad 57 Fri etablering 515 Fri kost 57 Fri rörlighet för arbetstagare 511 Fri rörlighet för kapital 524 Fria hemresor 57 Frihet att tillhandahålla tjänster 523 Fritt yrke 435, 436 F-skatt, 564 F-skattsedel med villkor, 583 Funktionsanalys, 211, 219 Fusion 147, 173, 314 Fusionsdirektivet 136, 145 Fusionsvederlag 149 Fåmansföretag - kapitalvinst likvidation konkurs fusion utdelning utländsk juridisk person 127 Förbindelse 76 Förbindelseorgan 568 Förbindelser om ålderspensionsavgift 576 Föreståndare 183 Företag 370, 371 Företag i annan avtalsslutande stat 372 Företag i en avtalsslutande stat 370 Företag med intressegemenskap 414 Företagsetablering - Sverige 183 Förfoganderätt 624 Förlustregeln 155 Förlängning av utsändningstid 569 Förmögenhet 464, avdrag för skuld skattskyldighetens omfattning 324 Förmögenhetsbeskattning 619

6 706 Sökordsregister Förmögenhetsskatt - avräkning av diplomater dödsbo fastighet fysisk person hyresrätt inflyttning juridisk person 324, livförsäkring näringsverksamhet utflyttning värdepapper 327 Förmögenhetsskatt 323, 369 Förordning (EEG) nr 1408/71 76, 559 Förordningar EEIG social trygghet 528 Försäkringsersättningar 563 Försäkringsrörelse 70 Förvaltare 310 Förvaltarregistrering 310 Förvaltningsutgifter 281 Förvaringsinstitut 311 GD 79 Global trading 207 Globala metoden 200 God man 562 Grundavdrag - reducerat särskilt 103 Grundtillägg 58 Gränsbelopp - anskaffningskostnad 170 Gränsgångare 443 Gränsöverskridande verksamhet 71 Guidelines 207 Gåvoskatt - andra bostäder än fastigheter anstånd befrielse begränsad skattskyldighet deklaration domicilprincipen dubbelbeskattning gåvans värde hemvistbegreppet nedsättning ordinary credit skattskyldig skattskyldigheten skattskyldighetens territoriella omfattning skulder undanröja dubbelbeskattning av gåva utländsk valuta utländska aktier 594 Haag-konventionen 613 Handelsbolag 371, 392, 403, 441 Handelsfartyg 560 Handräckning 537, 540, 553, 555 Helhetsbedömning 246 Hemortskommun 79 Hemresor 78 Hemvist 388, 389 Hemvistintyg 317 Hemvistprincipen 23, 29 Hobby 564 Hyresbostad innehav uthyrning 275 IBRD 114 ICAO 114 IDA 114 IFAD 114 IFC 114 ILO 114 IMF 114 Immateriella tillgångar 256 Immunitet och privilegier lag om 108 IMO 114 IMO-konventionen 115 Indirekt effekt 506 Indirekta skatter 369 Indrivning 552

7 Sökordsregister 707 Inflyttning till Sverige 45 Informationsutbyte 484, 537, 541 Inkomst av annat förvärvsarbete 564 Inkomst av anställning 564 Inkomst av rörelse 407 Inkomstbegrepp 564 Inkomstgrundad ålderspension 563 Inkomstslag 405 Inkorporering 362 Inskrivning i försäkringskassan 559 Inställelseresor 78 Internationell - dubbelbeskattning 24, beskattning 23 Internationell dubbelbeskattning 24 Internationell trafik 370, 375, 411 Internationella organ 317 Internordisk flyttning 46 Internprissättning 414 Investeringsobjekt 300 ITU 114 Jordbruksfastighet fastighetsskatt 271 Jämförelseränta 63 Jämförlig beskattning 162 Kalenderår 441 Kan disponeras 283 Kapitalförlust - definitiv förlust verklig förlust 175 Kapitalförluster 292 Kapitalförsäkring 67, 69, 618 Kapitalrabatt o.d. 298 Kapitalunderlaget 74 Kapitalvinst 170, år från utflyttningen årsregeln alternativregel anskaffningskostnad begränsad avdragsrätt beräkning av kapitalvinst beskattning efter utflyttning fåmansföretag handelsbolag konkurs fusion likvidation lättnadsregler tidpunkt för skattskyldighet 305 Karriärkonsulat 105 Kommissionen 493 Kompensationsinvändningar 246 Koncernbidrag 179, 474 Koncerngemensamma tjänster 222 Koncernintern andelsavyttring 145 Koncerninterna tjänster 222 Koncerninternt lån 241 Koncernregeln 145 Konkurrensskadeavgift till eu 120 Konkurs 173 Konsul 110 Konsulat 486, 574 Konsulatsmedlemmar 486 Kontantprincipen 282 Kontinentalsockeln 404 Kontoförande institut 309 Kontrolluppgift 50, 55, 284, begränsat skattskyldiga betalningar till och från utlandet förbindelse 76 - utländska företag upphovsrätt 198 Konvention 113 Konventionell beskattningsmetod 190 Konventionen om skiljedomsförfarande vid internprissättning 534 Konventioner om social trygghet 565 Konvertibla skuldebrev 422 Korglån 299 Kostnadsplusmetoden 213, 215 Krediter 240 Kulturutbyte 448 Kundfordringar 158 Kupongbolag 310 Kupongskatt anstånd avstämningsbolag 308, 316, 317, diplomater 107, direktnedsättning dödsbo 312

8 708 Sökordsregister - efterredovisning 319, europeiska intressegrupperingar handelsbolag hemvistintyg indrivning kommanditbolag kupongbolag kupongbolag 310, rederier redovisningstidpunkt 318, restitution 317, skatteinbetalning värdepappersfonder 311, 318, 319 Kvalifikationskonflikter 387 Källskatt definitiv 308 Källstatsprincipen 23, 29, 79, 391 Lagerfastighet 194 Leasingavgifter 424 Letter of comfort 252 Lex ASEA 154, 315 Lex loci laboris-principen 568 Likställighetsavtal 562 Likvidation 173, 314 Livförsäkring 67 - utländsk 324 Livränteförsäkring 67 Lokalanställd 58, 107, 461, 566 Luftfartyg 411, 412, 413, 433, 465 Lån - utländsk valuta 63 Lånefordringar 159 Lättnad 315 Lättnadsregler 171 LÖHS 539 Löneunderlag 170 Lösöre för personligt 300 Maastricht-fördraget 489 Management fees 222 Marie Curie-stipendium 60, 564 Marknadsprismetoden 212, 214, 221, 254 Marknadsvärde 137 Medborgare 370, 376, 469, 470 Medborgarskap 470 Medföljandetillägg 58 Metod avräkning credit exempt matching credit 335, turordning undantag undantagande 359 Metodartikeln 467 Metoder för att undanröja dubbelbeskattning 466 Modellavtal 25 Moder-dotterbolagsdirektiv 168, 417 Montörsregeln 440 Multilaterala revisioner 542 Nationalitetsprincipen 24, 391 Nationalsocialistisk förföljelse 62 Nationella experter 575 Nedsättning 75 Nedsättning av aktiekapitalet 314 Nedsättning av utländsk källskatt 284 Nettomarginalmetoden 213, 218 Nordiska konventionen 581 Normal inkomstskatt 163 Normalbelopp 78 NT-blanketten 556 Nyckelpersoner 55 Nyttjanderätt avyttring 279 Näringsbetingade andelar 161, 174 Näringsbetingat innehav 313 Näringsfastighet andelshus avyttring bostadsförmån en eller flera näringsverksamheter fastighetsskatt förmånsvärde 275 Näringsverksamhet en eller flera i utlandet, i Sverige 188

9 Sökordsregister 709 Närvaro vid skatteutredning 543, 546 Obegränsad skattskyldighet 47, 281, kvalificerad 44 Obegränsat skattskyldig 29, 79 - fysisk person juridisk person 117 Oberoende representant 397 Obetydlig del 164 OECD- modellavtal 616 OECD-rapporter 206 OECD:s modellavtal 537, 541 Offentlig tjänst 48, 608, 461 Offentligt anställda 568 Ombordanställda på fartyg/luftfartyg 48 - utländskt fartyg 48 Omfakturering 261 Omklassificering 272 Omkostnadsavdrag vid avräkning 352 Omräkningstal 269 Omstrukturering av företag 136 Omvänt likställighetsavtal 564 OSSE 57 Overall-principen 345 Parafering 26 Passiv näringsverksamhet 563 Pension 449 Pensionsförsäkring 69 Pensionssparavdrag Periodiskt understöd 60, 621 Person 370 Personaloptioner 61 Plats för företagsledning 192 Praktikanttjänstgöring 463 Preliminärskatt 284 Presumtionsregeln 161, 163, 167 Primärrätt 503 Principer - hemvist 23, 29 - källstats 23, 29, 79, nationalitets 24, 391 Prisintervall 214 Privatbostad - avyttring fastighetsskatt omklassificering ränteutgift uthyrning 272 Privatbostadsfastighet fastighetsskatt 269 Proceduravtal 50 Profit split method 213 Proportionalitetsprincipen 504 Ratifikation 26 Realisationsvinst 431 Resale price method 212 Resekostnads 59 Resevaluta 296 Restitution 315, 317, 321 Restvärdemetoden 216 Revisionsrätten 493 Riskanalys 220 Romfördraget 489, 613 Royalty 194, 422, 424 Rådet 492 Rådsdirektiv - moder- och dotterbolag 313 Ränta 285, 301, 420, 421 Räntefördelning 181, 191 Ränteinkomster 300 Räntetillägg 298 Ränteutgifter privatbostad 273 Rättfärdigande grunder - administrativa skäl behålla statens skatteintäkter den diskriminerade har andra skattefördelar effektiv skattekontroll skattesystemets inre sammanhang 510 Rättssubjekt - rättssubjektivitet självständig rättsbildning svensk intern rätt utländsk association utländska bolag 616

10 710 Sökordsregister Rörelse 370, 371, 376 Sakutdelning 165 SAS 414, 433 Schablon - avräkning 341 Schablonavdrag 586 Schablonavräkning 168 Sekretess 548 Sekundärrätt 504 Semesterersättning 53 Service fees 222 Sexmånadersregeln 47, 49 - hembesöksdagar 52 - kortare avbrott 52 - oförutsedda händelkser 53 Simultana revisioner 542, 546, 548 SINK 80 - allmän pensionsavgift 96 - beskattningsmyndighet 92 - betalning i efterskott 88 - betalning i förskott 89 - dagpendlare 82 - gränsgångare 81 - kontrolluppgift 96 - omvandling av sink 97 - redovisning och betalning 95 - skatteavdrag 93 - skattepliktiga inkomster 84 - skattesats 91 - skattskyldighet 81 - socialavgifter 95 - svenska diplomater 84 - utländsk arbetsgivare 89 - veckopendlare 82 - återbetalning av skatt 96 SIPRI 58 Sjukpenning 54 Självständig näringsverksamhet utomlands 122 Självständig yrkesutövning 435 Sjöfart 411 Sjömän 572 Skadlig skattekonkurrens 208 Skatteavtal 45 Skattebefrielse 316 Skattefria ersättningar - från DDR 62 - från Österrike 62 Skattekompensation - förmån av fri skatt 63 - kostnadsersättning 64 Skattepliktig försäkringsförmån 623 Skattereduktion 54, 282 Skattesats 282 Skattetillgodohavande 289 Skattskyldighet - begränsad 182, obegränsad KupL 308 Skenbosättning 33 Skepp 411, 412, , 465 Skiljemannaförfarande 415 Skolavgift 58 Skriftlig förbindelse 198 Skulder i utländsk 297 Skulder i utländsk valuta - beräkning av vinst/förlust kapitalrabatt o.d korglån räntetillägg 298 Solidaritetsprincipen 505 Sportutövare 444, 445 Spärrade tillgångar 328 Spärrbelopp - avkastningsskatt delbelopp expansionsmedelsskatt filialunderskott underskott av kapital underskott i förvärvskällan 350 Stadigvarande anordning 435 Stadigvarande plats 397, 400 Stadigvarande vistelse 32 - avbrott 32 Staff regulations 495 Statens riskgarantier 57 Stationerad utomlands 57 Statlig ålderspensionsavgift 562 Statsanställda 58

11 Sökordsregister 711 Strukturregeln 141 Studerande 462 Styrelsearvoden 444 Stödbrev 252 Subject to tax 412 Subpart F 368 Subsidiaritetsprincipen 504 Super royalty 258 Svenska delägarrätter, fordringsrätter 304 Särskild A-skatt 67, 586 Särskild löneskatt 191 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster 563 Särskilda skattekontoret 308 Särskilt grundavdrag - utländska pensioner 77 Särskilt system för offentligt anställda 570 Tax credit 289 Territorialitetsprincipen 505, 518 Territoriell utvidgning 486 Tillgänglig för lyftning 283, 316 Time-charter 412 Time-sharing avyttring 279 Tjänsteexport 48 Tjänsteresa 567 Tolkningsprinciper 378 Tolkningsregeln 376 Tolvmånadersperiod 32, 436, 440 Traditionell livförsäkring 67 Traktamente 57 Traktamentsersättningar 59 Transactional net margin method 213 Transaktionsbaserade metoder 212 Trekk-avtalet 556 Trettiodagarsregeln 296 Truster - accumulation trust beneficiaries beneficiärer/destinatärer constructive descretionary trust destinatärernas destinatärskretsen expressed trusts familjetrust fixed trust implied trust interest in possession trusts irrevocable limbo trusts nonresident trust offshore trust private trust protector resulting statutory the trust period trust-deed trustee trustee s legal ownership trustegendomen trusturkunden 624 Trygdeavgift 76 UD-anställda 57 Underkapitalisering 207, 249, 415, 419 Underprisöverlåtelse 140 Underrättelseskyldighet 551 Underskott - exemptavtal 124 Underskott av kapital 282 Unesco 114 UNHCR 113 Unit linked-försäkring (fondförsäkring). 67 Unitary taxation 200 Uppbördsöverenskommelse 556 Upphovsmannakonto 191 Uppskov 306 UPU 114 Utbyte av aktier 293 Utbyte av upplysningar 484 Utdelning 170, 196, 302, 314, 416, bostadsrätt gränsbelopp lättnadsregler skattetillgodohavande 286

12 712 Sökordsregister Utflyttning från Sverige 44, 294 Utflyttningsregeln - AGL 24 Uthyrning av arbetskraft 443 Utlandsstyrkan 57 Utlandstillägg 57, 104 Utländsk - förvaltare honorärkonsul 107 Utländsk arbetslöshetskassa 78 Utländsk forskare 55 Utländsk försäkring - kontrolluppgifter 76 Utländsk juridisk person ask-i-ask begreppet fåmansföretag i hemstaten inkomstberäkning inte ett skattesubjekt i hemstaten 131, skattesubjekt i hemstaten tillskott av kapitalvinstbeskattade tillgångar underskott utdelade vinstmedel 131 Utländsk källskatt 283 Utländsk livförsäkring 67, 324 Utländsk menighet 131 Utländsk pension 59, 73 Utländsk pensionsförsäkring 620 Utländsk valuta trettiodagarsregeln 296 Utländsk värdepappersfond 183 Utländska aktier m.m. 294 Utländska bostadsföretag 326 Utländska egenavgifter 588 Utländska fordringsrätter kapitalvinstberäkning konvertibla skuldebrev optionslån i utländsk valuta resevaluta utländsk valuta valutakursförändring valutaterminer, valutaoptioner m.m. 295 Utländska försäkringar - avkastningsskatt 71 - äldre utländska försäkringar 71 Utländska premieobligationer 299 Utländska socialförsäkringsavgifter 76 Utländska stat 131 Utländskt bolag - begreppet 128 Utländskt dödsbo 312 Utländskt försäkringsföretag 71 Utländskt lotteri 299 Utländskt skadeförsäkringsföretag 190 Utrikesförvaltningen 57 Utrustning 399 Utskiftning från utlandet 290 Utsändning 560 Utsändningsintyg 566 Uttag 138 Uttagsbeskattning 138, näringsverksamhet svensk näringsidkare 202 Valutakursförändring 296 Valutakursreserv 160 Verklig förlust 175 Verklig ledning 375, 412, 433 Verklig innehavare 416, 417, 420, 421, 422 Verksamhetsavyttring 147, 152 Verksamhetsgren 153 Verkställande direktör 183 WHO 114 Wien-konvention års års 110 Vinstandelslån 241 Vinstandelsstiftelse 563 Vinstfördelningsmetoden 213, 216 Vinstmetoder 213, 215 WIPO 114 WMO 114 Värdepappersfond 299, 311 Värdepappersinstitut 310

13 Sökordsregister 713 Väsentlig anknytning 33 Ålders-, sjuk- eller efterlevandepension 71 Åldersgräns 563 Åretruntbostad 36 Återbosättning Återförsäljningsmetoden 213 Återförsäljningsprismetoden 215 Återköp 315 Ökade levnadskostnader 57, 58, 78 Ömsesidig överenskommelse 207, 482 Öppna koncernbidrag 230 Överföring av pensionsutfästelser 618 Överföring av skatten 557

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Rabe och Johan Bojs Det svenska skattesystemet Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning Avdelning II: Bakgrund och principer 21 IS 1. Historik 23 1.1 Utvecklingenframtillär

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

5 Inkomst av kapital

5 Inkomst av kapital 281 5 Inkomst av kapital Grundläggande regler om detta inkomstslag redovisas i kapitel 5 i HL 02. Följande framställning är främst inriktad på att belysa sådana delar av lagstiftningen som har betydelse

Läs mer

Skatteavtal Norden. Danmark, Färöarna, Finland, Island och Norge. (1996 års avtal) Författningar t.o.m. SFS 2006:1331 har beaktats.

Skatteavtal Norden. Danmark, Färöarna, Finland, Island och Norge. (1996 års avtal) Författningar t.o.m. SFS 2006:1331 har beaktats. Skatteavtal Norden HO Danmark, Färöarna, Finland, Island och Norge (1996 års avtal) Författningar t.o.m. SFS 2006:1331 har beaktats. Innehåll 5 Innehåll Förord,.... 3 Läsanvisningar...: 9 Förkortningslista

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2011:1289 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

22 Sjöinkomstavdrag. Sammanfattning. 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227

22 Sjöinkomstavdrag. Sammanfattning. 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 397 22 Sjöinkomstavdrag 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Bakgrund Sjömansskatten har avskaffats Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:134 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 12 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad i utlandet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2011:1271 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Inkomstskattelag (1999:1229); 1 AVD. I INNEHÅLL OCH DEFINITIONER 1 kap. Grundläggande bestämmelser om kommunal och statlig inkomstskatt Innehåll 1 I denna lag finns bestämmelser

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Beskattning vid arbete utomlands - beskattning av svensk tandläkares inkomst från hyra av stol på en privatklinik i Norge?

Beskattning vid arbete utomlands - beskattning av svensk tandläkares inkomst från hyra av stol på en privatklinik i Norge? Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Programmet för Juris kandidatexamen Tillämpade studier 20 p Hösten 2005 Beskattning vid arbete utomlands - beskattning av svensk tandläkares

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Regeringens proposition 1994/95:91

Regeringens proposition 1994/95:91 Regeringens proposition 1994/95:91 Beskattningen av europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och andra inkomstskattefrågor Prop. 1994/95:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

11 Socialavgifter och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

11 Socialavgifter och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. 11 Socialavgifter och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. 2004 års regler 607 11.1 Allmänt om socialavgifter När en person ska resa ut från Sverige för arbete i annat land eller komma till Sverige

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1142 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Rubrik: - Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Rubrik: - Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter Rubrik: - Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1471 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Februari 2015 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att reglerna om fiktiv avräkning

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. Kapitalvinst utländsk valuta o.d 635 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1-2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2014-05-08 131 153736-14/113 Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs Förslag till ändringar i 42 och 44 kap. inkomstskattelagen

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kapitalvinst andra tillgångar 667 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skatteförfarandelag; utfärdad den 1 december 2011. SFS 2011:1244 Utkom från trycket den 13 december 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. AVDELNING I. INNEHÅLL,

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden Rätt skatt päarv & gäva InnehäHsforteckning INNEHÄLLSFÖRTECKNING 1 MAKARS EGENDOM 13 1.1 Inledning 13 1.1.1 Partnerskap 13 1.1.2 Samäganderätt

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Dags att deklarera. på Särskild självdeklaration 1

Dags att deklarera. på Särskild självdeklaration 1 2001 Dags att deklarera på Särskild självdeklaration 1 Deklarera på Särskild självdeklaration 1... 2 3 Nyheter... 3 Så fyller du i blanketten... 4 20 Avdrag... 6 7 Näringsverksamhet... 17 19 Skattebesked

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

1 kap. Lagens innehåll [5201] 2 kap. Lagens tillämpning [5202 5206] 3 kap. Definitioner och förklaringar [5207 5224]

1 kap. Lagens innehåll [5201] 2 kap. Lagens tillämpning [5202 5206] 3 kap. Definitioner och förklaringar [5207 5224] Skatteförfarandelag, 1 kap. [5201] 11 Skatteförfarande Skatteförfarandelag (2011:1244) Avdelning I. Innehåll, tillämpning och definitioner 1 kap. Lagens innehåll 1 [5201] I denna lag finns bestämmelser

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

Handledning för socialavgifter i internationella förhållanden

Handledning för socialavgifter i internationella förhållanden Handledning för socialavgifter i internationella förhållanden ISBN 978-91-86525-20-0 SKV 405 utgåva 11 Edita i Västerås 2010 3 Förord Denna handledning är främst avsedd för den personal inom Skatteverket

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna December 2010 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att en gränsöverskridande fusion av investeringsfonder

Läs mer

Handledning. Beräkning av pensionsgrundande inkomst och underlag för egenavgifter

Handledning. Beräkning av pensionsgrundande inkomst och underlag för egenavgifter Handledning Beräkning av pensionsgrundande inkomst och underlag för egenavgifter TAXERINGSÅRET 2008 1 INNEHÅLL FÖRKORTNINGAR... 3 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OM BERÄKNING AV PENSIONSGRUNDANDE INKOMST

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag, Avsnitt 21 445 21 Pensionssparavdrag 59 kap. IL prop. 1975/76:31, bet. 1975/76:SkU20 prop. 1979/80:68, bet. 1979/80:SkU22 prop. 1989/90:110, bet. 1989/90:SkU30 prop. 1990/91:166, bet.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

Socialförsäkringslag (1999:799)

Socialförsäkringslag (1999:799) SFS 1999:799 Källa: Rixlex Utfärdad: 1999-11-04 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:1013 Socialförsäkringslag (1999:799) [Fakta & Historik] 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om vem

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring December 2010 Sammanfattning I promemorian lämnas förslag om en ny schablonbeskattad

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels och kommanditbolag fysiska och juridiska personer. För fysiska personer

Läs mer

INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER FÖRORD. Förord

INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER FÖRORD. Förord INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER FÖRORD Förord Denna handledning är främst avsedd för den personal inom Skatteverket som arbetar med socialavgifts- och socialförsäkringsfrågor av internationell

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Fk_4064_Fa Bostadstillägg till pensionärer Uppdaterad 070101 Försäkringskassan ansvarar för förmåner inom pensionsområdet, bland annat inkomst-, tilläggs- och garantipension, omställnings- och efterlevandepension

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Skatteförfarandeförordning (2011:1261)

Skatteförfarandeförordning (2011:1261) Skatteförfarandeförordning, 2 kap. [5601] Skatteförfarandeförordning (2011:1261) 1 kap. Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck [5601] Denna förordning gäller vid tillämpning av skatteförfarandelagen

Läs mer

Öresundsregionen och skatterna på tjänsteinkomster

Öresundsregionen och skatterna på tjänsteinkomster JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Helene Gustafsson Öresundsregionen och skatterna på tjänsteinkomster Examensarbete 20 poäng Christina Moëll Skatterätt Vt 2001 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Deklarationsupplysningar

Deklarationsupplysningar Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011) 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Lena Hansson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

3 Inkomst av näringsverksamhet

3 Inkomst av näringsverksamhet 119 3 Inkomst av näringsverksamhet 3.1 Obegränsad skattskyldighet Fysisk person Juridisk person Formella kriterier, registrering etc. Byte av hemvist EEIG civilrätt 3.1.1 I Sverige hemmahörande En fysisk

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

9 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

9 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, SLF Kapitel 9 367 9 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, SLF Lag om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (1990:659, SLFL) Lag om särskild

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1999:604 Utkom från trycket den 18 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 1

Läs mer