Blyga och ängsliga barn. Sibylla Lindgren socionom, leg.psykoterapeut, handledare i psykosocialt behandlingsarbete, BUP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blyga och ängsliga barn. Sibylla Lindgren socionom, leg.psykoterapeut, handledare i psykosocialt behandlingsarbete, BUP"

Transkript

1 Blyga och ängsliga barn Sibylla Lindgren socionom, leg.psykoterapeut, handledare i psykosocialt behandlingsarbete, BUP

2 Vad är Blyghet, Rädsla, Ångest

3 Ångestreaktion Kroppen Beteendet Tankarna

4 Ångest separationsångest specifik fobi social fobi generaliserat ångestsyndrom eller överdriven ängslighet paniksyndrom tvångssyndrom

5 Tvångssyndrom OCD Obsessive compulsive Disorder -Tvångstankar -Tvångshandlingar

6 Hur vanligt är rädslor och ångestsyndrom? 10 % av alla barn 0,5-2 % har tvångssyndrom Barn; dubbelt så många pojkar Ungdomar; är könsskillnaden utjämnad

7 Skydds- och riskfaktorer Temperament Ärftlighet Föräldrars förhållningssätt Inlärning Stressande livshändelser

8 Hur märker man om ett barn har besvär av oro ångest -svårt att prata -huvudvärk -undviker grupper -rädd för att kräkas -är rädslan rimlig -depression -små eller stora besvär -undvikande beteende

9 Bemötande och behandling -Rådgivning -Hänvisning till telefonrådgivning -Remittera -Motivera till behandling

10 Lär barnet sociala färdigheter och självhävdande kommunikation. Sätt inte etiketter på barnet, t.ex. Hon är så blyg. Låt inte blyga barn isolera sig. Bygg tillit. Lär barnet positivt självprat.

11 Generella råd när det gäller oro och rädsla Låt inte barnets rädsla styra dig så att du tar hänsyn till den som om den vore rationell. Sätt dig in i hur det känns för barnet, men utan att delta i barnets undvikande. Undvik varför-frågor. Hantera undvikanden. Hjälp barnen att känna sig kompetenta och duktiga.

12 Behåll händerna på ryggen! Vaccinera mot ångest. Ge barnet tid. Uppmuntra barnen att berätta om jobbiga erfarenheter och känslor så att de lär sig att känna igen känslor av oro, ledsenhet och ilska.

13 Tvångssyndrom Hantera milda besvär Hantera stora besvär Rekommenderad behandling Vid tvångssyndrom rekommenderas en psykologisk behandlingsmetod som kallas exponering med responsprevention (E/RP).

14 Selektiv mutism Inte talar alls eller endast med enstaka ord. Ovanligt ca 1 % Behandling individuellt. Samarbete Familj, förskola, BUP/BVC

15 Ledsna barn Åldersuppdelning Spädbarn ( Spitz ) Småbarn (Autonomi kontar skam skuld) Latensbarn 9 årskris lik eller olik, medveten om världens krig och katastrofer Tonåringar

16 Epidemiologi 9-11 år 1-2% Pojkar = Flickor Tonår 5-7% 4fl/1po

17 Klassifikation Egentlig depression Dystemi Depression UNS Depression vid somatisk sjukdom Depression vid missbruk Bipolär sjukdom

18 Depression Känsla Tanke Kropp

19 Depression i Känsla Obligatoriska förändringar i känsloläget Nedstämdhet Irritabilitet Oförmåga att uppleva glädje i något

20 Depression i Tankar Negativ syn i alla avseende. Tankar av värdelöshet och skuld Koncentration - tanke beslut Tankar på att inte vilja leva

21 Depression i Kroppen Depression i kroppen innebär Rubbningar i Energi Sömn Aptit Psykomotorik

22 Stadier i depressionsutveckling hos småbarn Ofta i samband med förlust av kontakt fysisk eller emotionell med sin närmaste vårdare Protest-kraftfullt Uppgivenhet- drar sig undan Apati- efter mer än en vecka Ointresse, dålig lekförmåga Gnällig irritabel, plågat ansiktsuttryck

23 Forts ;Stadier i depressionsutveckling hos småbarn Dålig aptit- viktnedgång Sömnstörning Motoriken hämmad o långsam, reaktioner på stimuli nedsatta. Stagnation eller förlust av färdigheter Fysisk sjuklighet, infektioner

24 Stadier i depressionsutvecklingen hos skolbarn Nedstämdhet, irritation Anhedoni- nedsatt lust och engagemang Låg självkänsla, skuldkänslor Trötthet Psykomotorisk retardation och/eller agitation Sömnstörning Aptitförändring Döds - eller suicidtankar/ handlingar

25 Psykiatriska problem under ungdomsåren Depression Självmordsförsök och självskadebeteende Ätstörning Identitetsproblem Psykotisk sjukdom Ångestsjukdom Somatoform sjukdom Autismspektrumproblematik Beteendeproblem Beteendestörning, ADHD, drogmissbruk

26 Tonåringar med psykiatrisk sjukdom Gräns mot normalt? Komorbiditet? Utvecklingsbetingade problem/neuropsykiatri? Asperger, ADHD, mental retardation Missbruk/droger? Psykosociala problem, barn som far illa? Kroppslig sjukdom? Thyreoidea Järnbrist Nutritionsbrist CNS sjukdom Mensrelaterat

27 Egentlig depression Nedstämdhet och eller irritabilitet Anhedoni - avsaknad av lust, energi Låg självkänsla, skuldkänslor Koncentrationsproblem Trötthet Psykomotorisk hämning eller agitation Sömnstörning Aptitstörning Dödstankar, suicidtankar, suicidförsök Fem av nio där nedstämdhet och anhedonin ska ingå i minst två veckor

28 Dystemi A symtom ett år för ungdomar B nedstämd större delen av dagen C minst två av följande - minskad eller ökad aptit - för lite eller för mycket sömn - brist på energi eller svaghetskänsla- - Koncentrationssvårigheter - Hopplöshetskänslor forts

29 Dystemi forts D. Ej varit besvärsfri under längre tid än 2 månader. E. Någon egentlig depr. har ej förekommit under det första året av sjukdomen. F. Inga maniska perioder G. Ingen psykos Inga fysiologiska orsaker.

30 Bipolära Symtomfrekvens - Eufori 17 % - Irritabilitet 93 % - Ökad aktivitet 66 % - Tanketrängsel 63 % - Grandiositet 54 % - Sömnstörning 29 % - Förvirrat tal 64 % - Tankeflykt 68 %

31 Bipolär sjd Karaktäristisk Comorbiditet med: ADHD( Skiljs med : förhöjt stämningsläge, gradiositet, Minskat sömnbehov tankeflykt, översexualiserat beteende Mutipla ångestsjukdomar ODD ( Trots) CD ( beteendestörning)

32 Depression Psykosociala faktorer Anknytningsproblem Livshändelserseparationer Familjedysfunktion Kritik-högt EE Svårt med konfliktlösning Kognitiva teorier Sociologiska t: KASAM Omsorgssvikt Misshandel Sexuella övergrepp Annan omsorgssvikt Pedagogiska t: Brist på erfarenhet av att kunna neg självkänsla

33 Depression Biologiska aspekter Arv Om en förälder debuterar innan 20 åå ger det en 40% riskökning. Störd kemisk balans i hjärnan; Serotonin och Dopaminteorier. Rubbningar i cortisolutsöndring liksom vid fasta och anorexi Fysisk sjukdom Astma, Diabetes, EP.

34 Duration 50 % av fallen efter 7-9 månader 80 % av fallen efter 1 år 90 % av fallen efter 2 år 1/3 depr.barn bipolär sjukdom 1/5 depr.ungdomar bipolär sjukdom

35 Behandling Familjestöd; information och rådgivning Samarbete med nätverket Psykosociala åtgärder, skolåtgärder Farmakologisk behandling Psykoterapi Familjeterapi Gruppterapi Inläggning för vård på avdelning Vård på behandlingshem

36 Behandling vid depression och suicidproblematik Ibland LPT vård för att hindra suicid Psykosociala metoder Omsorgsstöd Nätverksmobilisering Familjestöd/ Familjebehandling, FFT, ABFT Individualstöd/KBT/IPT Marte Meo/BOF Traumaterapi, EMDR Biologiska metoder Antidepressiva SSRI(Fluoxetin/serocand) Ljus ECT

37 ABFT Diamond et al 2010: KBT IPT Behandling forts. Multi- systemisk familjeterapi ( King et. al 2006, Huey;2004) DBT kombinerad med multi- family terapi Beteendeaktiverings behandling, Freij Gruppbehandling, Clarke,

38 En multifaktorell förklaringsmodell. Den första depressionen är ofta utlöst av negativ livshändelse Kognitiv teori Aron Beck Sig själv Negativ syn Omgivningen Framtiden Avståndstagande, krävande Full av besvikelser, Kritisk Frustrationer

39 Vidmakthållande Tanke känslor beteende kroppsupplevelser Emotionell sårbarhet för nedstämdhet Negativa tankar aktiveras även när personen mår bra De psykologiska processerna blir allt mer autonoma Association mellan känsla - tanke

40 Vidmakthållande tanke känslor ältande beteende kroppsupplevelser Rundgång i negativa tankar- skilj på hälsosamt reflekterande och ohälsosamt ältande Depressivt sårbara skiljer sig i sättet att förhålla sig till nedstämdhet Fastna i kriser fastnar i ohälsosamt ältande Susan Nolan Hoelsena

41 När ge psykofarmaka vid depression hos tonåringen? Djup Depression Oförmåga att gå i skola eller arbeta Allvarlig sömnstörning Hög suicidrisk Otillfredsställande resultat av psykoterapi Depression med psykotiska inslag

42 Prevention Identifiera och behandla riskgrupper (The Mental Health First Aid Training and Research Program (MHFA) och det kanadensiska Applied Suicide Intervention Suicide Intervention Skills Training (ASIS) Information? Tabun Mindre tillgång till metoder

43 Suicid Metoder Hängning Hopp Skjutvapen Farmaka, ofta med alkohol 4po/1fl Få fall under 15 år 2-3/år Relativt många mellan år 200/år Ingen säkerställd ökning, ingen minskning bland barn och ungdomar Minskning hos vuxna

44 Liten grad Grad av depression Självmordsfara Stor grad tid

45 Riskfaktorer för självmord Pojkar Tidigare försök Egentlig depression Missbruk Antisocialt beteende Suicid i närmiljön Flickor Egentlig depression Tidigare försök Antisocialt beteende Suicid i närmiljön

46

47 Självdestruktivt/ självskadebeteende Hos c:a 5 %av tonåringar 5 flickor/ 1 pojke Ofta tabletter eller ytliga skärsår/rispningar Rop på hjälp, Hjälpsökande beteende Ofta depression Barn som far illa Vid självskadebeteende ofta hög komorbiditet Vid självskadebeteende upprepade skador av samma typ

48

49 Definition Självskada - en självtillfogad skada i form av hudskärning, -rispning, -bränning, - med syfte att uppnå omedelbar lindring av ett obehagligt sinnestillstånd (som ångest, tomhetskänslor, dissociation, vrede, skam)

50 Ingen DSM diagnos Förekommer tillsammans med många olika psykiatriska diagnoser tex PTSD Man ser ofta en koppling till traumatiska livsupplevelser Ångest Psykos Depresssion Ätstörning ffa bulimi Borderline

51 självskadebeteende Ofta inte självmordssyfte Hjälpsökande beteende Lustfyllt för vissa Ofta tvångsmässigt Smärta, att känna att man finns till Ökning över tid Viss smittsamhet dvs kan spridas i vissa gäng Många söker inte vård

52 Wasserman lösning på psykiska konflikter som aggressivitet eller introaggression adaptiva aspekter, vill lösa en outhärdlig livssituation, att visa att andra lösningar tar för lång tid. kommunikativ aspekt, vill meddela sig. Lennart Gustavsson studerade 122 självmord viktig relation upphör, förväntas upphöra hoppet om en återförening är släkt. närhetsbehov frustreras - outhärdlig plåga

53 Elene Fleischer ser självmordsbeteendet i ett kommunikationsteoretiskt perspektiv. Bakom budskapet finns en mer eller mindre medveten intention. Varje verbalt eller kroppsligt meddelande påverkar mottagaren, vägran att kommunicera betonas av författaren. Från språkets möjligheter till tystnadens omöjlighet att sätta punkt för samtalet. Tillfälligt vid självmordsförsöket, definitivt vid självmordet. Talhandlingen kan riktas utåt eller inåt. Omgivande personer kan känna sig träffade, fastän den ibland egentligen endast är ett led i den suicidales eget inre samtal.

54 Aktuellt självmordsläge Hopplöshet Dödstankar Dödsönskan Suicidtankar Suicidönskan Suicidförsök (När, var, hur, varför) Suicidplaner Har du planerat hur du skulle göra för att ta ditt liv? Suicidförberedelse Har du gjort några förberedelser? Vilka? Suicidavsikt Har du samlat tabletter? Tillgång till självmordsredskap? Har du skrivit avskedsbrev? Har du bestämt dig för att ta livet av dig (var, när)?

55 anamnes upptagning och en primär diagnos undersök och bedöm vilka avhållande faktorer ungdomen berättar om undersök vilka riskfaktorer som finns för din patient undersök föräldrarnas förmåga/ eller nätverket tillåtelse att stötta sitt barn/ ung vuxen/vuxen beroende till andra (överdrivet närhetsberoende) Sedan gör man bedömning av sociala nätverket, styrka och flexibilitet. inställning till möjlighet till förändring, religiösa kulturella faktorer.

56 Negativa faktorer/ Riskfaktorer Våldsamma metoder. Patienten har tidigare gjort ett försök Suicidagerande vid psykos Egna erfarenheter av suicid i familjen upplevelse av fysiskt våld, sexuella övergrepp svårigheter att behärska impulser, erfarenhet av separation, upplevelse av social vanära. stark önskan av att vilja dö. En riskfaktor är när ungdomar byter behandlingsklinik.

57 Riskgrupper: Ungdomar/ vuxna med psykos, missbruk depressioner. Pojkar / män Borderline personlighet i mycket dåligt skick Lågbegåvade Äldre kvinnor

58 Hit kan du vända dig Bris Vuxentelefonen; Nationella hjälplinjen: Jourhavande präst finns att nå via 112 Röda korsets telefonjour: Jourhavande kompis Spes Riksförbundet för suicidprevention och efterlevnads stöd Föräldratelefon

59 Beskow J. Suiciden menthal disordering in Swedish men. Akta psychiatric Scand 1979: Suppl 277:1 138 Om livet känns hopplöst. Stöd till självmordsnära människor. Red. Beskow j. Nationella rådet för självmordsprevention, Folkhälsoinstitutet, Centrum för suicidforskning och prevention, Socialstyrelsen. Folkhälsoinstitutet, Stockholm 1996 Runesson B. Youth suicides unknown to psychiatric care providers. Threatening behavior 1992:22 (4): Rätt till liv, lust till liv. Om självmordsbeteende bland barn och ungdomar. Rapport 1995:4, Forskningsrådsnämnden. Stöd i självmordskriser. Nationellt program för utveckling av självmordsprevention, Nationella rådet för självmordsprevention. Socialstyrelsen Folkhälsoinstitutet.Centrum för suicidforskning och prevention Socialstyrelsen: Självmordspreventiva

60 Wasserman. D. Självmord- ett försummat hälsoproblem, Medicinsk kommentar. Läkartidningen 1998;49: Wolk- Wasserman D. Attemted suicide- the patient s family, social network and therapy. Doktorsavhandling. Karolinska institutet, Stockholm Fleischer Elene. Självmordsförsök som icke- verbal kommunikation. Självmordsförsök som talhandling. Filosofie doktorsavhandling från Institutet för Litteratur, Kultur og Medier samt Centret för selvmordsforskning, Odense Salander Renberg E. Perspectives on the suicide problem- from attitudes to completed suicide. Doktorsavhandling, Umeå Universitet, Socialstyrelsen 2007 Suicidprevention bland ungdomar.

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer

Riktlinje depression. sfbup. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri

Riktlinje depression. sfbup. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri Riktlinje depression 2014 sfbup Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Håkan Jarbin, med dr, leg psykoterapeut, SFBUP och BUP Halland Anne-Liis von Knorring, professor emerita,

Läs mer

Depression hos barn och ungdomar. Bruno Hägglöf Senior Professor, Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@psychiat.umu.

Depression hos barn och ungdomar. Bruno Hägglöf Senior Professor, Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@psychiat.umu. Depression hos barn och ungdomar Bruno Hägglöf Senior Professor, Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@psychiat.umu.se Förebygga och behandla depression vad kan ske i skolan? Förebygga

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever

Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009 i samband med att Stockholms

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse

Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse Kortfattat om olika diagnoser Din egen berättelse 13 13. Kortfattat om olika diagnoser Texten är hämtad från Infoteket om funktionshinder på Landstinget i Uppsala läns webbplats: www. lul.se/infoteket

Läs mer

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING FÖR LÄKARSTUDENTERNA VID ST GÖRAN VÅREN 2003 Baserat huvudsakligen på - Läkemedelsboken 2003-2004 - Läkemedelsverkets rekommendationer dec. 1995 - Förstämningssjukdomar

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014 Version 1 2014 DEP LYFTET Undervisningsmaterial Diagnostik och bedömning Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin DEPLYFTET diagnostik och bedömning INNEHÅLL Den diagnostiska processen 4 Inledning

Läs mer

Suicidnära patienter kliniska riktlinjer för utredning och vård

Suicidnära patienter kliniska riktlinjer för utredning och vård Suicidnära patienter kliniska riktlinjer för utredning och vård Ellinor Salander Renberg Charlotta Sunnqvist Åsa Westrin Margda Wærn Jussi Jokinen Bo Runeson, ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen

Läs mer

Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna

Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna Dokumenttyp: Vårdprogram Dokumentnamn: Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna, version 1 Utfärdande PE: Närsjukvården i Östergötland Utfärdande enheter Specialistpsykiatrin

Läs mer

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar version ISBN 978-91-86301-09-5 Artikelnr 2009-126-85 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord En viktig uppgift

Läs mer

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 I Förord II Denna tredje version av Riktlinjer för bedömning och behandling är inte en uppdaterad

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

Inledning till Therese Sterners del av rapporten

Inledning till Therese Sterners del av rapporten Inledning till Therese Sterners del av rapporten Lars-Gunnar Lundh Klinisk erfarenhet ligger långt ner i evidenshierarkin. Men även om klinisk erfarenhet inte kan ligga till grund för några slutsatser

Läs mer

Klinisk psykologi. Kapitel 20

Klinisk psykologi. Kapitel 20 Kapitel 20 Klinisk psykologi Erik är 27 år, tystlåten och blyg. Han är intresserad av bilar och motorer, och brukar ägna timmar i garaget och mecka med sin gamla Ford. När han inte meckar med bilen så

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

DEPRESSIVA STÖRNINGAR

DEPRESSIVA STÖRNINGAR DEPRESSIVA STÖRNINGAR 1. Depressiv sinnesstämning Avser subjektiva känslor av depression vilka baseras på verbalt uttryckta klagomål eller känner sig deprimerad, ledsen, oglad, dyster, mycket olycklig,

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning.

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg. Inledning. 1030 Psykiatri Ändrad 2011-12-28, sid 1036. Lars Häggström, Psykiatrimottagningen Affecta, Halmstad Maria Magnil, Vårdcentralen Brämaregården, Göteborg Inledning Depression är, vid sidan av hjärt-kärlsjukdom,

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

Autismspektrum. Differential-diagnos Komorbiditet

Autismspektrum. Differential-diagnos Komorbiditet Autismspektrum Differential-diagnos Komorbiditet Harald Sturm Barnneurolog/barnpsykiater Neuropsykiatriska Resursteamet Sydost BUP Stockholm harald.sturm@sll.se 1 Autismspektrum Differential-diagnos Komorbiditet

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer