Dag 1 - Tisdag 21 oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dag 1 - Tisdag 21 oktober 2014"

Transkript

1 Dag 1 - Tisdag 21 oktober :45 Registrering, morgonkaffe samt besök hos utställarna 08:30 Välkommen till PsykoterapiMässan Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR hälsar välkommen 08:40 Sigmund Soback, ordförande, PsykoterapiStiftelsen hälsar välkommen 08:50 Diana Segerstedt, ordförande, Akademikerförbundet SSRs yrkesförening för legitimerade psykoterapeuter hälsar välkommen 09:00 Mr Tourette och jag - inledningspass av Pelle Sandstrak 09:30-10:30 Valbart pass 1 1A Dissociation in Chronic Trauma: A Conflict of Incompatible Desires (dubbelpass) Trauma is a biopsychosocial injury that ensues when individuals are exposed to an adverse event or string of events that they cannot integrate. The essence of the injury is a dissociation of the personality as a whole embrained, embodied, and environmentally embedded system. The division is between two or more conscious and self-conscious dissociative subsystems or parts of the personality. The dissociation commonly involves a division of incompatible wills. A particular will is associated a particular evolutionary derived action system. In its primary form there is a dissociation between subsystems of the personality mediated by action systems for approaching attractive stimuli and subsystems mediated by action systems for avoiding or escaping from aversive, harmful stimuli. Put in other words, one apparently normal part of the personality (ANP) is oriented toward functioning in daily life, and another emotional part (EP) is fixated on major threat. This primary dissociation is a prototype on a dimension of complexity, and it characterizes PTSD and simple dissociative disorders of movement and sensation. In secondary dissociation characteristic of complex PTSD, complex dissociative disorders of movement and sensation, as well as many cases of dissociative disorder NOS--there are more than one EPs. Fragile EPs engage in mammalian defensive actions or in attachment cry. Controlling EPs concern traumatized individuals desire to influence their fate in which context they tend to imitate perpetrators. These parts are predominantly mediated by the action system of social dominance. In tertiary dissociation characteristic of dissociative identity disorder-- there are also more than ANP. Dissociation of the personality manifests in cognitive-emotional and sensorimotor dissociative symptoms. These can be understood as mental and behavioral actions that are substitutes for more adaptive actions traumatized individuals are (so far) unable to engage in. Healing from trauma takes the development of adaptive actions that fit individuals present world, particularly the integrative actions of synthesis, personification, and presentification.

2 Ellert R.S. Nijenhuis, Ph.D., is a psychologist, psychotherapist, and researcher. He has been engaged in the diagnosis and treatment of severely traumatized patients for more than thirty years. 1B OBS! Pass 1A fortsätter efter förmiddagskaffet kl. 11:00-12:00 ADHD-hjälpen - för ett liv i balans Under föreläsningen kommer den nya boken ADHD-hjälpen - för ett liv i balans att presenteras. Boken vänder sig till personer som har ADHD, men också till deras anhöriga. Katarina kommer att tala om psykologisk behandling vid ADHD och ta upp några av de användbara behandlingsstrategier som tas upp i boken. 1C Katarina A. Sörngård är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i neuropsykologi samt psykologisk behandling. Behandling av Borderline med Transference Focused Psykoterapi Transference Focused Psykoterapi är en evidensbaserad psykodynamisk psykoterapi för individer medborderline personlighetssyndrom. Psykiatriprofessorn Otto Kernberg och hans team av forskare, kliniker och teoretiker har arbetat under de senaste 40 åren med att forska om och utveckla TFP som bygger på objektrelationsteorin. Vid slutet av föredraget ska deltagaren kunna: 1) Förstå den centrala betydelsen en individs inre föreställningar om självet och betydelsefulla andra spelar för personligheten och personlighetsstörningar 2) Förstå behovet av att med hjälp av TFP som är en strukturell psykoterapeutisk behandling, minska borderlinepatientens utagerande beteende och härbärgera känslorna inom terapins ramar och 3) Använda tolkningar för att hjälpa patienten att bli medveten om och kunna behärska sitt omedvetna dysfunktionella beteende vilket tidigare förnekats och agerats ut. 1D Sophie Steijer är specialistläkare i psykiatri- och leg. psykoterapeut. Gruppens potential - att leda och utveckla gruppbehandling Vi som skrivit den här boken har arbetat med gruppterapi sedan vi var unga. Tillsammans med kollegor och studenter som vi handlett har vi delat glädjen att se hur medlemmarna i en grupp växer och utvecklas genom att ge och få stöd av varandra. Att arbeta med grupper i vården har för oss alla bidragit till en känsla av meningsfullhet i arbetet. Det har varit en erfarenhet som inte bara bidragit till att vi kunnat känna oss nöjda med vårt arbete, utan också till att bli personligt berörda av att se vilken kraft det finns i den inbyggda mänskliga viljan att betyda något för en annan människa, som kommer till uttryck i en grupp som från början inte kände varandra. Goda grupperfarenheter bidrar inte bara till minskade symtom, utan ger hopp om ett annat sorts liv i stort och i slutändan ett hopp om att det går att övervinna mänsklig destruktivitet genom samtal, utbyte och dialog. Detta är en erfarenhet som är angelägen, menar vi, och vi vill dela med oss av vår kunskap om gruppens potential.

3 1E Christer Sandahl är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i samhälls- och beteendevetenskap vid Karolinska Institutet. Gruppterapi - en introduktion Gruppterapi är en av metoderna att arbeta med psykiska problem. Metoden har använts sedan början av 1900-talet då pionjärer både i Europa och USA började använda grupper för att hjälpa människor med ett psykiskt lidande. Gruppterapin växte sig stark i Sverige efter andra världskriget då den fördes hit i första hand från England där man under kriget arbetat med traumatiserade militärer i gruppterapi. Idag använder vi grupper både inom och utanför vården. Under seminariet presenteras teoretiska grunder för gruppterapi och exempel på när gruppterapi är särskilt verksamt. 1F Pia Litzell Berg är socionom, leg. psykoterapeut och redaktör för Psykoterapi - teori och metod, Tidskriften Socionomen. Självskadebeteende och internet Trauma efter övergrepp online/offline och sex som självskadebeteende. Vad behöver unga som utsätts för sexuella övergrepp och som utsätter sig själva genom ett sexuellt riskbeteende? Vad är hjälpsamma förhållningssätt i det psykoterapeutiska arbetet utifrån målgrupp och innehåll, för patienten respektive terapeuten. Poa Samuelberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi är verksam som psykolog vid BUPs Traumaenhet, en länsövergripande specialenhet inom SLSO, med traumafokuserad samt övergreppsspecifik behandling. 10:30- Förmiddagskaffe, tid att besöka utställarna 11:00 11:00-12:00 Valbart pass 2 2A Pass 1A fortsätter... 2B Fokuserad ACT-korta interventioner för hållbar förändring Behovet av effektiva och kostnadseffektiva behandlingar är enorma i förhållande till vad vården kan erbjuda idag. Runt 50% av klienter som söker på en ordinär vårdcentral har problem där evidensbaserad psykologisk behandling borde vara förstahandsvalet, samtidigt som många vårdcentraler är väldigt underbemannade gällande kompetens att erbjuda detta. Detta problem löser man inte enbart med att anställa utan det krävs också nya sätt att organisera och utföra vården på. Fokuserad ACT är en modell som utarbetats i miljöer där väldigt tidsbegränsade insatser kan erbjudas, ofta 1-4 besök utanför specialistvården. Hur organiserar man vård för bästa möjliga kostnads och komptensutnyttjande samt hur går själva behandlingen till? Vilka kan dra nytta av dessa insatser och vilket stöd finns det för korta insatser?

4 2C Thomas Gustavsson är leg. psykolog, peer reviewed ACT-trainer och har sedan 2001 arbetat med olika typer av beteendeterapier, främst inom psykiatri men även inom socialtjänst, missbruksvård, SiS och kommunala verksamheter. Min mamma kunde inte hitta mig Kliv in i barnpsykoterapeutens och ta del av erfarenheter från psykoterapeutiskt arbete. Via kliniska vinjetter kommer psykoterapi med adopterade och familjehemsplacerade barn speciellt att belysas. 2D May Nilsson är socionom, leg. psykoterapeut och verksam vid Erica-stiftelsen. Vad är Interpersonell Psykoterapi (IPT)? Vad är Interpersonell Psykoterapi IPT? Vad är verksamt? Hur utför man IPT-terapi? Thomas Ström är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare, ackrediterad terapeut- handledare för IPT. 2E Unni Bonnedal är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare, certifierad terapeut- och handledare för IPT på D-nivå och lärare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Den levda kroppen och mötet i terapirummet Föreläsningen belyser kroppen ur ett existentiellt perspektiv med utgångspunkt i den existensfilosofiska traditionen och den franske fenomenologen Merleau-Ponty s begrepp Den Levda Kroppen. Tankegångarna har haft betydelse för nutida psykoterapiinriktningars metodutveckling såsom relationell, affekt- och känslofokuserad psykoterapi. Nyckelorden för föreläsningen är: Kropp, relation, intersubjektivitet, stämning, överföring/motöverföring och möte. 2F Elisabeth Serrander, leg. existentiell psykoterapeut, handledare och universitetsadjunkt. Elisabeth är författare till böcker om yoga och österländsk filosofi samt medförfattare i Bara detta liv, red. D. Stiwne (Natur och Kultur, 2008) och Ompröva livet, red. D. Stiwne (Studentlitteratur, 2010). Psykoanalys - till försvar för det omedvetna Jag vill lyfta blicken från vår tids metodfokusering och istället betona ett förhållningssätt till den inre och yttre verkligheten som kännetecknas av respekt för människans inre liv. Jag kommer att tala om i hur hög grad det omedvetna utgör den verklighet vi vistas i. Och om samtalets möjligheter att påverka denna verklighet Gunnar Berggren är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA). Han

5 undervisar på Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Gunnar är även ordförande i Svenska psykoanalytiska föreningen. 12:10-13:10 Valbart pass 3 3 Lunchpaus, tid att besöka utställarna. Lättare lunch serveras i utställningshallen. 3A Modet att mötas - samtal mellan terapeut och klient som varit utsatt för våld om deras resa tillsammans Det krävs mod att som våldsutsatt berätta om våldet, och terapeuten behöver mod att ställa frågor och ta emot det som berättas. Vad gör vi med den berättelse som vi får ta del av? Vad behövs för att den våldutsatta ska känna sig lyssnad på och tagen på allvar? Hur påverkar terapeutens egna känslor och värderingar samtalet? Hur förhåller vi oss till våldet vid en separation? Finns det en risk att våldet osynliggörs eller bagatelliseras? Hur ser vi till barnens bästa? Är det som vi professionella gör alltid till nytta? 3B 3C Marianne Haraldsson är socionom och leg. psykoterapeut. Tillsammans med en tidigare, anonym klient talar hon om modet att mötas. Arbeta med mentaliseringsbaserade tekniker Niki Sundström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, MBT-teamet i Huddinge. Peder Björling, överläkare MBT-teamet i Huddinge. Akademikerförbundet SSRs yrkesförening för legitimerade psykoterapeuter presenterar: Panelsamtal Framtidens psykoterapiutbildning Samtalsledare/Moderator: Kjell Jonsson är ledamot i Akademikerförbundet SSRs yrkesförening för legitimerade psykoterapeuter, socionom, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. I panelen deltar: Ylva Semelius, socionom, leg. psykoterapeut och adjunkt/studierektor vid enheten för psykoterapi, Umeå universitet. Lena Tärnhäll, socionom, leg. psykoterapeut och adjunkt/samordnare för Grundläggande psykoterapiutbildning vid Lunds universitet. Anna Norlén, leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt verksamhetschef, Ericastiftelsen. 3D I panelen kommer även samhällsrepresentanter från politiken att medverka. PASSET INSTÄLLT Workshop - Psykodramaintroduktion Sonja Nyström är mentalskötare och leg. psykoterapeut. Hon har arbetat inom psykiatri och beroendevård i snart 35 år och är idag verksam som psykoterapeut inom

6 3E beroendevården samt i egen firma. Sonja arbetar med individuella samtal och med grupper i psykodrama samt gruppanalys. Compassionfokuserad terapi Vad är compassion? Varför ny terapimetod? Självkritik, självförtroende och self-compassion Forskning, praktisk tillämpning och övningar 3F Christina Andersson och Sofia Viotti är psykologer, utbildade i CFT och har gjort Sveriges första studie om compassion vid Karolinska Institutet. INSTÄLLT PASS Nätverksmötet - som en möjlighet till förändring Att se barnet i sitt sammanhang Att erbjuda en arena för samverkan mellan de privata och de professionella Att tillsammans upptäcka möjligheter Här presenteras ett arbete med Nätverksmöten inom Barn- och Ungdomspsykiatri, Mellanvård Sydväst, Stockholms Läns Landsting Inom Mellanvården arbetar vi med barn, ungdomar och deras familjer, vilka har stor s.k. vårdtyngd. Vår erfarenhet är att ju större vårdtyngd desto fler professionella inblandade. En annan tendens, som vi sett, är att fokus alltmer riktas mot barnet och dess svårigheter. Ofta ser vi också att just dessa familjer har ett litet och/eller bräckligt privat nätverk. Vi är fyra medarbetare inom Mellanvård Sydväst som erbjuder oss att mobilisera, hålla i och följa upp nätverksmöten. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter och tillsammans med er inspirera till fortsatt metodutveckling. Nätverkslaget inom BUP Mellanvård Sydväst Ellen Gustafsson, socionom, leg.psykoterapeut. Marianne Engström, leg.sjuksköterska. Maria Gustavsson, socionom, leg.psykoterapeut. Anders Jogstam, socionom. 13:20-14:20 Valbart pass 4 4 Lunchpaus, tid att besöka utställarna. Lättare lunch serveras i utställningshallen. 4A Workshop: Phase-oriented Treatment of Dissociation in Chronic Trauma (dubbelpass) This workshop highlights the breakdown of integrative actions during adverse events that can cause a particular dissociation of the personality. It describes mental and behavioral actions that maintain this dissociation and emphasizes integrative actions

7 needed to resolve dissociation and to become more adaptive in meeting daily life challenges. Phase-oriented treatment can be framed in terms of overcoming specific trauma-related phobias. Phase 1 is geared toward overcoming phobias of traumaderived mental and behavioral actions, of dissociative parts of the personality, and of attachment and attachment loss with the therapist. Phase 2 is directed toward overcoming the phobia of traumatic memories, and phobias related to insecure attachment to perpetrator(s). In Phase 3, treatment is focused on overcoming phobias of normal life, healthy risk-taking and change, and intimacy. In clinical practice, these phases are flexible and recursive. The presentation includes didactics on theory and demonstration of some techniques using video presentations. Ellert R.S. Nijenhuis, Ph.D., is a psychologist, psychotherapist, and researcher. He has been engaged in the diagnosis and treatment of severely traumatized patients for more than thirty years. 4B OBS! Pass 4A fortsätter kl. 14:30-15:30 Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi: teori, praktik och forskning Föreläsningen kommer innehålla en översikt av: Den teoretiska basen i affektteori, anknytningsteori och Malans trianglar Generella principer för affektfokuserat arbete Specifika principer för affektfokuserat arbete Specifika principer för arbete med försvar, fördjupning av affekter och reglering av ångest/skam Forskningsstödet för affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi 4C Peter Lilliengren är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och fil. dr i psykologi. Katja Bergsten är leg. psykolog/leg. psykoterapeut och fil dr. i psykologi. Om kreativitet och att leva kreativt Inom psykoanalysen finns flera teorier om kreativitet, om hur den utvecklas och om hinder för dess utveckling, där Donald Winnicotts teorier är bland de mest intressanta. Hans teorier om den godartade illusionen, om barnets övergångsobjekt och om det potentiella rummet är originella och meningsfulla. Det potentiella rummet där inre och yttre verklighet blandas är platsen för barnets lek och sedan för den vuxnes skapande verksamhet. Denna kreativitet är inte i första hand förmågan att skapa konstverk utan att kunna leva kreativt och uppleva världen kreativt. 4D Arne Jemstedt, leg. läkare, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA), Svenska psykoanalytiska föreningen. Unified Protocol en diagnosöverskridande och affektfokuserad KBT-metod

8 Hur ser behandlingen ut? Vad är nytt med Unified Protocol? För vilka patienter lämpar sig Unified Protocol? Vilket forskningsstöd finns för Unified Protocol? 4E Billy Larsson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, utbildad handledare, fil dr. i psykologi och har fackgranskat den svenska översättningen av Unified Protocol. INSTÄLLT PASS Levnadsvanor! Presentationen kommer att handla om fysisk aktivitet vid ångest. Hur kan Socialstyrelsens rekommendationer kring fysisk aktivitet inspirera psykoterapeuten i det psykoterapeutiska arbetet? 4F Birgitta Härkönen Smidhammar, är leg. psykoterapeut och har de senaste 20 åren arbetat inom olika verksamheter, däribland Stockholms läns landsting samt olika högskolor och numera även inom privat verksamhet. En psykoterapimottagning för homo-, bi- och transpersoner HBT-Hälsan är Stockholms läns landstings psykoterapimottagning för målgruppen homo-, bi- och transpersoner samt deras närstående. Mottagningen startade 1986 och har gått från att vara en psykosocial verksamhet för HIV/aidsdrabbade bi- och homosexuella män till att idag ta emot hela hbt-gruppen för psykoterapeutiska samtal om frågor som handlar om sexuell läggning, könsidentitet m.m. Vi har för avsikt att dels presentera verksamheten, dels göra nedslag i målgruppsspecifika frågeställningar och dilemman som vi möter i vårt dagliga arbete. 5A 5B Johan Demarkesse och Magnus Svensson, båda socionomer och leg. psykoterapeuter, håller i presentationen. 14:30-15:30 Valbart pass 5 Pass 4A fortsätter... Klinisk barnpsykologi - När barns normala utveckling kommer på avvägar Presentationen handlar om: Samspel mellan barns medfödda egenskaper och den omgivande miljön som inte gynnar barns psykiska utveckling Ett utvecklingspsykopatologiskt perspektiv på barns kliniska symtombilder Diagnostik av de yngsta barnens symtombilder - ett språk för att underlätta

9 kommunikation och behandlingsplanering 5C 5D Pia Risholm Mothander, doc, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Juridik för psykoterapeuter Susanne Linder är advokat vid Advokaterna Gröndahl, Linder & Rohtlieb AB och undervisar i socialkunskap på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Ekopsykoterapi för människa och natur Hur ska vi se på psykoterapins roll i ljuset av klimatförändring, pågående massutrotning av växter och djur och hot om kollapsande ekosystem? Vilken diagnos ska vi sätta på en civilisation som förstör sina egna livsbetingelser? Vad är det för psykologiska mekanismer som gör att människor saknar krismedvetande inför miljö- och klimathoten? Vilka former av psykiska problem ger miljöförstöring upphov till och hur kan de bearbetas psykoterapeutiskt? Dessa spörsmål är centrala inom ekopsykologin som här presenteras utifrån sin praktiska tillämpning i psykoterapeutiskt arbete. 5E 5F Hans Landeström är leg. psykolog, leg. psykoterapeut Parterapi enligt Emotionally Focused Therapy Gerd Elliot är socionom, legitimerad psykoterapeut, certifierad EFT-terapeut, auktoriserad familjerådgivare. Tommy Waad är leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, leg. sjuksköterska, Certifierad EFT-terapeut, Certifierad Gottman-terapeut, Certifierad Gottman-educator. ISTDP - Treating Anxiety in the Traumatized Patient In the presentation, Jon Frederickson will give a theoretical overview of ISTDP's view of anxiety, video clips from the first therapy session showing the pathways etc. Jon Fredericksson, MSW is co-chair of the ISTDP Training Program at the Washington School of Psychiatry where he has been on the faculty since :30- Eftermiddagskaffe, tid att besöka utställarna 16:00 16:00-17:00 Valbart pass 6 6A Minipsykiatri (DSM-5) 6B Jörgen Herlofson är specialistläkare i psykiatri och leg. psykoterapeut med KBTinriktning. Återfallsprevention/ÅP/utifrån KBT vid alkoholproblem, hos unga och hos vuxna Återfallsprevention är en metod som erbjuder klienter en verktygslåda av kognitiva

10 och beteendemässiga färdigheter för svåra lägen. Som innebär förhöjd risk för att falla tillbaka i problembeteendet. Att dricka alkohol på ett problematiskt sätt. I föreläsningen beskrivs 2010-talets evidensbaserade ÅP, som bland annat inkluderat den tredje vågens beteendeterapier. Liksom metodens praktiska användning med olika klientgrupper. Som unga vuxna, LVM-klienter, och socialt välintegrerade riskbrukare av alkohol. 6C Liria Ortiz är leg. psykolog och psykoterapeut, och specialist i klinisk psykologi, och författare till flera läroböcker. Hennes senaste bok är Att motivera till att vilja leva med motiverande chattsamtal utgiven av Mind Peter Wirbing är beteendevetare med psykoterapiutbildning med KBT-inriktning, och expert i alkoholfrågor, och författare till flera läroböcker. Att arbeta psykoterapeutiskt med våldsutsatta barn och ungdomar Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att öka kunskapen om utsatta barns situation samt att påverka samhället så att alla barn som behöver det ska få den hjälp som de har rätt till. De våldsutsatta barnen har länge varit en grupp som Rädda Barnen har arbetat för att synliggöra. Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer tar emot barn och ungdomar för stöd och behandling. Ett av syftena med Centrums behandlingsarbete är att hitta och utveckla metoder för att ge de mest utsatta barnen i samhället hjälp att bearbeta traumatiska upplevelser. Vi arbetar integrativt med flera ansatser beroende på barnets unika situation. 6D Maud Jonsson, socionom, leg. Psykoterapeut på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer i Umeå. Anna Thom Olin, leg. psykolog på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer i Göteborg. Terapeutiska utmaningar i mentaliseringsbaserad terapi Med utgångspunkt från våra kliniska erfarenheter och med exempel från vårt arbete tänkte vi belysa: Teoriutvecklingen inom MBT: hypermentalisering, naturlig pedagogik och epistemisk tillit. Teamarbete kring komplicerade patienter och terapiprocesser och att motarbeta demoralisering. Vad är nyckeln till terapeutisk förändring hos borderlinepatienter? Skiften i förmågan att mentalisera själv och andra och att fungera relationellt. Föreläsningen hålls av MBT-teamet Huddinge. Joakim Löf, leg. psykolog, Christina Morberg-Pain, leg. psykolog, Anna Sten, leg. läkare, barn- och ungdomspsykiater, Niki

11 6E Sundström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Fredrik Tysklind, leg. psykolog. Att leva med smärta - Act som livsstrategi Kunskapen om smärta och smärtbehandling är större än någonsin men trots detta fortsätter långvarig smärta att förstöra livet för många människor. I boken Att leva med smärta presenteras en väg att gå när livet har krympt men värken finns kvar, när smärtstillande inte hjälper och drömmar om framtiden hamnat på undantag. Att leva med smärta bygger på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en vidareutveckling inom kognitiv beteendeterapi (KBT) med inslag av mindfulness. Föreläsningen beskriver problemet långvarig smärta och hur det påverkar livet, vad ACT är och hur det kan användas för att öka förmågan att leva aktivt och meningsfullt också med en smärta som inte försvinner. Dessutom ges en översikt av det vetenskapliga stödet för ACT vid smärta samt en beskrivning av pågående forskning inom området. 6F Rikard Wicksel, leg. psykolog och med. dr, är en förgrundsfigur inom den internationella ACT-forskningen. Han är en av grundarna till Sektionen för Beteendemedicinsk Smärtbehandling vid Karolinska Universitetssjukhuset och är idag ansvarig både för dess kliniska del och för forskningsverksamheten. Han är även verksam vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet. ISTDP Workshop - Case presentation: The man who had 14 previous therapies In the workshop, you will see the opening minutes of anxiety work, followed by the breakthrough to grief at the end of the session. Jon Fredricksson, MSW is co-chair of the ISTDP Training Program at the Washington School of Psychiatry where he has been on the faculty since :00-18:30 Mingel med vin/alkoholfritt alternativ och tilltugg Dag 2 - Onsdag 22 oktober :30 Morgonkaffe samt besök hos utställarna 09:30-10:30 Valbart pass 7 7A Premiär: Akademikerförbundet SSRs yrkesförening för legitimerade psykoterapeuter presenterar 7A: Ny etisk kod för psykoterapeuter Den psykoterapeutiska situationen aktualiserar etiska frågor som psykoterapeuten har att bedöma.det handlar dels om grundläggande värderingsfrågor, dels om mer konkreta etiska frågeställningar som kan uppkomma i en viss situation, inför en viss patient eller en kategori patienter. Psykoterapi aktualiserar grundläggande värderingsfrågor: Frågor om livets villkor och förpliktelser, om att bedöma aktuella kultur- och samhällsvillkor och tongivande mentaliteter som påverkar vårt sätt att leva och att tolka vårt liv. En annan övergripande fråga med värderande inslag är vilka mål och medel psykoterapi bör ha. Akademikeförbundet SSRs yrkesförening för

12 legitimerade psykoterapeuter har under det senaste året arbetat fram en etisk kod för psykoterapeuter. Det arbetet presenteras för första gången här på Psykoterapimässan. 7B Erik Blennberger är professor, teol. dr och forskningsledare vid Institutet för organisations- och arbetslivsetik på Ersta Sköndal högskola. I samråd med en referensgrupp av erfarna psykoterapeuter med olika inriktningar har han skrivit en etisk kod för psykoterapeuter på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Modell för utvärderind av handledning Föreläsaren berättar om egna erfarenheter som ledde fram till slutsatsen att utvärdering av handledning är ett eftersatt område. Relationen till handledaren är ett av de områden som poängteras i modellen. Våga fråga om relationen! är en uppmaning till handledare att leva som man lär och inte undvika eller förringa betydelsen av att noggrant utvärdera och metakommunicera relationen mellan handledaren och de handledda. 7C Lars Wåxberg är leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut, handledarutbildad. Lars har arbetat inom psykiatrisk vård, primärvård och som egenföretagare under lång tid. Lars har förutom psykodynamisk psykoterapiutbildning påbyggnad inom bl. a. klinisk hypnos, EMDR och KBT. Psykoterapi: Från personkult, metodkult och evidenskult till relevant kompetens och kunskap Psykoterapi har, som många nya kunskapsområden, länge haft att legitimerat sig med hänvisning till yttre kriterier, som förgrundsgestalter, vissa metoder eller vissa evidensmått. Idag kan psykoterapi istället mer självklart beskrivas utifrån sina egna, unika meriter, av relevant kompetens och kunskap, vilka mer ingående beskrivs här. 7D Gunnar Bohman är med. dr, universitetslektor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare som har sin yrkesbakgrund som psykolog, psykoterapeut och handledare inom både psykiatriska och somatiska verksamhetsområden. På Stockholms universitet undervisar och handleder han inom ramen för psykoterapimomentet med psykodynamisk inriktning på institutionens psykolog- och psykoterapeututbildningar. Gunnar är även styrelseledamot i RPC. Självhjälp för OCD - hur kan det gå till? Under seminariet får du följa hur KBT för OCD/tvångssyndrom utifrån en självhjälpsbok kan gå till. Du får lära dig hur man kan förstå tvångsproblem utifrån inlärningspsykologiska principer och hur dessa principer omsätts i behandling. Författaren beskriver gången i behandlingen utifrån en exempelperson och ger levande exempel på hur övningar går till, svårigheter som kan uppstå och hur man kan hantera dessa. Fri från tvång är den första svenska självhjälpsboken för tvångsproblem. Den är baserad

13 på KBT, förstahandsvalet vid psykologisk behandling av tvångsproblem enligt forskning. För att visa hur behandlingen går till, får du följa fyra personer som lider av olika typer av tvång. Författaren ger dig kunskap om tvångsproblem och går igenom hur man steg för steg kan bli friare från tvång. 7E Mia Asplund är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Efter flera år inom öppenvårdspsykiatrin arbetar hon sedan 2010 på Ångestenheten på Karolinska sjukhuset, en specialistmottagning för personer med tvångsyndrom och dysmorfofobi. Förutom sitt arbete som behandlare handleder och utbildar hon andra om ångestsyndrom och behandling med KBT. Panelsamtal: Krux och dilemman i klinisk praxis: Definitioner och praxis utifrån olika psykoterapeutiska inriktningar Under ledning av: Lis Johles. Lis är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare. Hon har klinisk erfarenhet av att behandla patienter med KBT sedan 1986 och sitter med i Psykoterapimässans programkommitée. 7F Paneldeltagare: Birgitta Ingridsdotter, leg. psykolog. Karin Ovefelt, leg. psykolog. Cecilia Fyring, leg. psykolog. Med Tao i tankarna - Livsfilosofi som komplement till psykoterapi? Lösryckta delar av österländsk filosofi som Mindfulness och Acceptans har blivit en del av den psykoterapeutiska agendan. Här vill Marta visa att gammal kinesisk livsfilosofi kan vara ett komplement i vår psykoterapeutiska vardag. Marta Cullberg Weston är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och författare till ett flertal uppmärksammade och uppskattade böcker, bl.a Ditt inre centrum, Självkänsla på djupet, Från skam till självrespekt, Lär känna dig själv på djupet, Avund och konkurrens och Tröst och reparation. 10:30- Förmiddagskaffe, tid att besöka utställarna 11:00 11:00-12:00 Valbart pass 8 8A Kroppsmedvetande, en resurs inom psykoterapi Kroppsmedvetande är förutsättningen för många viktiga psykofysiska funktioner så det är angeläget men inte alltid lätt att arbeta med detta inom psykoterapi. Exempelvis vid traumabehandling behövs kroppsmedvetenhet för att kunna bearbeta trauma samtidigt som kontakten med kroppen kan medföra risk för retraumatisering. Terapeuten behöver kunskap både i att undersöka och arbeta med patientens

14 kroppsmetvetenhet för att kunna identifiera ev risker med behandlingen samt att kunna anpassa denna till patientens resurser och svagheter. Utifrån patientfall kommer jag att belysa hur man som psykoterapeut kan arbeta med att bedöma och främja patientens kroppsmedvetenhet. Föredraget kommer att beröra: Kroppsmedvetande som en förutsättning för affektmedvetenhet? Kroppsmedvetande som en förutsättning för affektreglering och mentalisering? Kroppsmedvetande som en förutsättning för affektreglering och mentalisering? Kroppsmedvetande som en förutsättning för att förstå sig själv, för att kunna kommunicera med omgivningen och därmed kunna skapa hållbara relationer 8B Jan Johansson är leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut. Egenföretagarservice för psykoterapeuter Under detta pass kommer vi att behandla olika frågeställningar som rör egenföretagarmedlemmar. Hur ska man tänka i pensions- och försäkringsfrågor? Vilka rättigheter har jag som egenföretagare? Vad kan jag göra om en patient inte betalar? Är exempel på frågor vi kommer att beröra. Ta tillfället i akt att ställa dina frågor som rör den praktiska delen av eget företagarskap. 8C Katarina Selldahl är ombudsman på Akademikerförbundet SSR och väl insatt i frågeställningar som rör eget företagande Transkulturell psykiatri Transkulturell psykiatri handlar om betydelsen av kultur och kontext vid psykisk ohälsa, sjukdom och behandling. Den här föreläsningen ger en allmän introduktion till ämnet. Exempel på hur såväl kulturella faktorer som mänskors livssituation kan påverka uttryck och förståelse av psykisk sjukdom samt förväntningar på behandling beskrivs. Hur betydelsen av kultur och kontext kan utforskas på ett individuellt sätt med stöd av den nya kulturformuleringsintervjun i diagnosmanualen DSM-5 presenteras. 8D Sofie Bäärnhielm är med. dr, psykiater och enhetschef på Transkulturellt centrum, som är Stockholms läns landstings kunskapscentrum i transkulturell psykiatri samt asyl- och flyktingsjukvård/tandvård. Centret arbetar även med hälsokommunikation till nyanlända flyktingar samt invandrare med behov. Sofie Bäärnhielm har varit med som rådgivare om kulturella aspekter vid utvecklingen av den internationella psykiatriska diagnosmanualen DSM-5. Den psykodynamiska processen under lupp - Vad fungerar och när fungerar det? Vilka interventioner är förknippade med positivt utfall? Behöver olika patienter olika terapeutiskt bemötande?

15 Vad kan kliniknära forskning lära oss som behandlare? 8E Föreläsningen hålls av PTP-psykologerna Jakob Mechler och Karin Lindqvist som grundade psykodynamiskt.nu då de själva saknade lättillgängliga fakta om psykodynamisk forskning och tog saken i egna händer. Spel-, data- och köpberoende Det finns ingen godkänd vetenskaplig diagnos avseende dataspelsmissbruk men likväl finns stora problem i många familjer och i skolan. Owe har haft ca 600 ungdomar för bedömning och behandling, där dataspelen helt hat tagit över deras liv med många negativa konsekvenser(skolk, sömn- o matproblem, hygien, familjekonflikter mm). Denna föreläsning handlar om hur man kan arbeta med denna problematik genom KBT inkl självregleringstekniker, anhörigmedverkan, återfallsprevention. 8F Owe Sandberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fd chefpsykolog vid Kriminalvårdsstyrelsen i över 20 år, behandlingsansvarig Kolmårdens behandlingshem och Game Over i Linköping , numera privatpraktik Sveavägen Stockholm. Den förvirrade glömskan - i teori, terapi och juridik Att minnas och berätta om våld och övergrepp Bortträngning eller medveten glömska? Förövarstrategier Intervjumetodik på minnespsykologisk grund Att ta emot berättelser om svåra upplevelser Sven Å Christianson är professor i psykologi vid Stockholms universitet, leg. psykolog och författare. 12:10-13:10 Valbart pass 9 9 Lunchpaus, tid att besöka utställarna. Lättare lunch serveras i utställningshallen 9A Dunderhonung vid psykoterapi - är det en bra idé? Man har i flera amerikanska studier visat att läkemedlet D-Cykloserin kan påskynda och förbättra psykoterapi. Denna presentation kommer att handla om nyligen genomförd svensk dubbelblindad randomiserad studie. Studien är den största i sitt slag med 128 patienter och vi har precis brutit blindningen. Vad blev då resultatet? 9B Erik Andersson är leg. psykolog vid mottagningen för tvångssyndrom, Psykiatri Sydväst, med. dr, Karolinska sjukhuset. Jag törs men gör det ändå - rädsla eller låg självkänsla? Hur stor betydelse har självkänsla och rädsla för barns välmående? Vilka fallgropar finns när man vill stärka barns självkänsla?

16 Hur kan föräldrar förebygga onödig rädsla? De fem viktigaste föräldrafärdigheterna enligt forskningen. Hur undviker man tjat och press när barnet helt enkelt inte vågar eller vill? 9C Martin Forster är leg. psykolog och doktor i psykologi. EMDR - Psykoterapi med vetenskaplig evidens - Behandling vid inte bara PTSD? Upprepad forskning visar att negativa livshändelser bidrar till både psykiska och somatiska symptom. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en internationellt erkänd metod för behandling av PTSD och andra problemställningar som har sitt ursprung i negativa livshändelser som medfört störande symptom. Effektiviteten har påvisats i flera metaanalyser. EMDR rekommenderas för behandling av PTSD av flera internationella organ, senast 2013 av Världshälsoorganisationen (WHO). Jämfört med traumafokuserad KBT (TF-KBT) uppnås i EMDR snabba resultat utan hemläxor och utan detaljerade beskrivningar av den traumatiska upplevelsen. Presentationen kommer att kort beskriva tillvägagångssättet, metodens tillämpningsområden, exempelvis vid komplex PTSD, samt belysa förklaringsmodeller för EMDR-metodens effektivitet. Ögonrörelsernas betydelse kommer att diskuteras. 9D Kerstin Bergh Johannesson är med. dr, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, psykoterapihandledare och certifierad lärare i EMDR. Hon är verksam vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Institutionen för neurovetenskap/psykiatri på Uppsala universitet. Internetbehandling - framtidens psykoterapi? På denna föreläsning kommer du lära dig mer om en av de snabbast växande områdena inom psykologin idag - psykoterapi via internet. Modern teknik i form av datorer, internet och smarta telefoner ger nya möjligheter att nå ut med fungerande behandling till individer i behov av hjälp. Över 15 års forskning på behandling via internet visar att det är en fungerande metod med vetenskapligt stöd. Lär dig mer om vad metoden innebär och de möjligheter och utmaningar som finns när psykoterapin tar steget in i den digitala tidsåldern. 9E Kristofer Vernmark är leg. psykolog, verksam vid Psykologpartners med ansvar för utveckling och implementering av internetbehandling. Han har medverkat i flera forskningsprojekt samt infört internetbehandling i bland annat primärvård, psykiatri och företagshälsovård. INSTÄLLT PASS Att implementera KBT i Kina Hur arbetar man med psykoterapi i Kina? Hur ser man på psykoterapi och vilka utövar

17 den? Hur ser utbildningen ut? Svaret är att det skiljer sig mycket från västerländsk forskning och klinisk verksamhet. Lyssna till Jan-Eric och Meiling som sedan en tid tillbaka arbetar med att starta upp psykoterapeutisk utbildningsverksamhet i Shanghai i samarbete med kinesiska universitet. Vilka svårigheter har de mött och hur planerar de att implementera KBT i Kina? Ta del av historien om hur västerländsk psykoterapi och österländsk tradition möts. 9F Jan-Eric Jönsson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut (KBT) och handledare. Han har arbetat som klinisk psykolog i psykiatrin i många år och har de senaste åren har han arbetat som lärare och handledare vid Göteborgs universitet. Han är specialiserad i OCD, social fobi, paniksyndrom, specifik fobi, GAD, depression och personlighetsstörningar. Meiling Liu är filosofie doktor i rättspsykologi. Hon har 13 års erfarenhet som lärare och forskare vid universitet i Kina. Mellan 2010 och 2012 forskade Meiling vid psykologiska institutionen på Göteborgs universitet. Meiling är idag verksam som organisationskonsult. INSTÄLLT PASS Självmordsupplysningen - en suicidpreventiv plats på nätet Den ideella föreningen Mind har sedan hösten 2011 erbjudit chattsamtal, information, blogg, forum och mailfrågelåda på sin webbstödsida Självmordsupplysningen. Varje vardagskväll chattar utbildade volontärer med ca 20 personer som söker hopp och stöd. Vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter efter mer än två års arbete. Marie-Louise Söderberg är beteendevetare och projektledare på Mind (www.mind.se) 13:20-14:20 Valbart pass Lunchpaus, tid att besöka utställarna. Lättare lunch serveras i utställningshallen. 10A Konsten att rädda liv - om att förebygga självmord Kan man se på suicid som en konsekvens av utanförskap? Vad kan man göra för att förhindra? Varför är vi så rädda för att prata om självmord? Vilken betydelse har bemötande och professionell attityd? 10B Ullakarin Nyberg är överläkare vid Norra Stockholms psykiatri och forskare på Karolinska institutet. Leva med tinnitus genom KBT och ACT Teori och forskning rörande KBT och ACT vid tinnitusbesvär Hur går behandlingen till?

18 10C 10D Vendela Zetterqvist är leg. psykolog och filosofie doktor, verksam vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Paneldiskussion: Vad kan vi lära av fallet Tomas Quick? Deltar i panelen gör: Cajsa Lindholm, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Sven Å Christianson, professor, leg. psykolog, minnesforskare. Gunnar Berggren, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA). Christian Rück, psykiater, docent, leg. läkare, specialist i psykiatri. Visualisering i psykoterapi med barn och unga Att använda visualisering som terapeutisk intervention vid emotionell bearbetning har framhållits av flera kognitivt orienterade kliniker och teoretiker.i det psykoterapeutiska arbetet skiljer sig generellt inte visualisering som intervention mellan barn och vuxna.dock behöver man anpassa visualiseringen utifrån barnets förmåga och intresse, välja ett åldersadekvat språk, anpassa tiden och göra instruktionerna konkreta och förståliga. 10E Lovisa Bonerfält är socionom och leg. psykoterapeut med stor erfarenhet att möta traumatiserade barn och deras familjer. Föredraget baseras på aktuell forskning och genomsyras av exempel och fallbeskrivningar som belyser hur man kan använda sig av visualisering i psykoterapi med barn och unga. Äldre får hjälp i gruppterapi - teoretiska grunder och erfarenheter I en grupp för äldre beskrev en deltagare hur han kom i kontakt med händelser från sin barndom och att livet kom ifatt honom tack vare gruppen. Han hade haft farhågor före gruppbehandling att det skulle bli för smärtsamt att riva upp de gamla minnen men kunde konstatera Ju mer man pratade om det som var svårt desto bättre blev det. Inom Psykiatri Södra Stockholm har det funnits psykodynamisk gruppterapi för äldre patienter sedan Tillsammans med en kollega fick jag medel från Socialstyrelsen att dokumentera arbetet med grupperna. Under seminariet presenteras de erfarenheter gruppdeltagarna beskrivit samt de teoretiska grunder arbetet vilar på. 10F Pia Litzell Berg är socionom, leg. psykoterapeut och redaktör för Psykoterapi teori och metod, Tidskriften Socionomen. Ensamkommande barns psykiska hälsa och ohälsa - på gränsen mellan vård och omsorg Teman som tas upp i föreläsningen är: Migrationsstress och trauma - vanliga tankefällor Den kulturella bakgrundens (o)betydelse - individen i centrum Vad behöver barnen i vardagen och när ska man vända sig till barnpsykiatri

19 Olika typer av kriser och krishantering "PUT-svackan" - vad innebär den? 11A 11B Marie Balint är fil dr, leg. psykolog/leg. psykoterapeut och divisionssamordnare för vård av ensamkommande på BUP Stockholm. 14:30-15:30 Valbart pass 11<7font> Att hitta sig själv via kroppen en förutsättning vid psykoterapeutiskt arbete med barn och ungdom. Ulrika Wallbing är fysioterapeut, specialist psykiatri/psykosomatik, grundläggande psykoterapeututbildning barn/ungdom, Nacka Rehab Centrum, Nacka. Behandling av PTSD med prolonged exposure. Teori, praktik och forskningsstöd Prolonged exposure är den metod som har starkast forskningsstöd vad gäller behandling av posttraumatiskt stressyndrom. Metoden har utvecklats av forskaren och klinikern Edna Foa och utvärderats i många länder för klienter med olika kulturell bakgrund. Seminariet kommer att ge en översikt av såväl teorin bakom metoden som hur den används praktiskt. En översikt av metodens forskningsstöd kommer också att ges. 11C Maria Bragesjö är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, certifierad behandlare, handledare och trainer i prolonged exposure. Hela Människan I sin senaste bok Hela Människan presenterar Åke Högberg ett alternativ till den fragmentering som nu pågår. Boken berättar om hur arbete med kreativa uttryckssätt kan gå till. Symbolterapi innebär att man låter terapiprocessen styras av innehållet i drömmar, visualiseringar och de bilder som klienten målar. När det finns en bra anknytning lyfter klientens omedvetna fram just de aspekter som klienten inte förmått att möta i sitt liv. Terapin styrs då mot det sanna självet. 11D Föreläsningen hålls av Åke Högberg. Åke föreläser om symbolterapins teori och praktik. Han är leg. psykoterapeut och symbolterapeut. Har utbildat 500 personer i tvåårig symbolterapiutbildning. Det där med HUR - en workshop i ickeverbal kommunikation Det talas mycket om vikten av att beakta den ickeverbala kommunikationen i det terapeutiska rummet, men hur kan det gå till? Ta en paus från det verbala och delta i en workshop där vi lyssnar till vår egen kropp och andras. Till musik undersöker vi tillsammans olika positioner, riktningar och rörelsekvaliteter. Detta för att vi på ett mer metodiskt o systematiskt sätt ska kunna begripliggöra den ickeverbala kommunikationen, fysiska egenskaper och beteenden hos oss själva och vår patient.

20 Utgångspunkten är Laban Movement Analysis, ett analyssystem för rörelseobservation och beskrivning av rörelse utvecklat av Rudolf Laban och Warren Lamb, som bl a används inom teater, sjukgymnastik och dans- och rörelseterapi. 11E Elisabet Rosén är leg. psykolog, dans- och rörelseterapeut, leg. psykoterapeut, handledare- och lärare i psykoterapi. Paneldiskussion - Rehabgarantin och dess utformning - vilka är förbättringsmöjligheterna? I panelen kommer samhällsrepresentanter från berörda myndigheter och representanter ur det psykoterapeutiska fältet att medverka. Moderator/Samtalsledare: Titti Fränkel, utvecklingschef Akademikerförbundet SSR och Tomas Klingström, socionom/leg. Psykoterapeut, är samtalsedare. 11F I panelen deltar: Mårten Gerle, psykiatriker och sakkunnig på Socialstyrelsen och Gunnar Bohman, styrelseledamot i RPC, med. dr, universitetslektor, leg. psykolog. Psykoterapeut vid Stockholms universitet. Gunnar Berggren är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA). Han undervisar på Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. HSP och otrygg anknytning - finns högkänslighet? Vad är högkänslighet? Hur presenteras HSP (highly sensitive persons) i media? HSP och ambivalent anknytning - hör de ihop? Psykoterapi för högsensitiva personer med anknytningsskador. Lisa Pousette är socionom och leg. psykoterapeut, psykodynamisk inriktning med KBT kompetens. 15:30- Eftermiddagskaffe, tid att besöka utställarna 16:10 16:10-17:10 Valbart pass 12 12A Biverkningar av psykoterapi? 12B Ulf Jonsson, leg. psykolog, med. dr, SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering). Stabiliseringsgrupp för våldsutsatta kvinnor (30 minuter) Inom Psykiatri Södra har våldet mot kvinnor uppmärksammats på olika sätt genom informationsmaterial till patienter, rapport, föreläsningar och handlingsplan om våld och bemötande av patienter som varit och är utsatta. Det erbjuds olika

21 psykoterapeutiska behandlingar för patienterna. Ett behandlingsarbete som pågår är att skapa en psykopedagogisk behandlingsmodell i grupp. Den riktar sig till kvinnor som har psykiatrisk kontakt för flertal olika symtom och svårigheter i sina liv. Behandlingen syftar till att förmedla kunskap, nya hanteringssätt och bygga en grund för stabilitet och balans i livet. Vi arbetar med samtal och kroppskännnedomsövningar. Under passet kommer föreläsarna att berätta om modellen och reflektioner utifrån hittills gjorda erfarenheter Helene Karlsson Eklundh är leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut, Gruppenheten, Psykiatri Södra Stockholm Dialektisk beteendeterapi för män med borderline, personlighetsstörning och antisociala beteenden (30 minuter) Borderline personlighetsstörning (BPS) är ett allvarligt psykiatriskt tillstånd som kännetecknas av känslomässig instabilitet och impulsivitet, vilket ofta tar sig uttryck i destruktiva beteenden. Suicidrisken för personer med BPS är högre än för många andra grupper av patienter inom psykiatrin och för män finns ett tydligt samband mellan BPS och kriminalitet och våld. Den mest undersökta av de behandlingsmetoder som har visat god effekt i studier är dialektisk beteendeterapi (DBT). Metoden är utformad och utvärderad för kvinnor med BPS och tyvärr ingår sällan män i utvärderingarna. I Sverige finns få möjligheter för män med våldsamma eller kriminella beteenden att få DBTbehandling, de erbjuds i stället ofta avgränsade behandlingsinterventioner mot specifika problembeteenden, såsom missbruk eller partnervåld. Behandlingsforskning visar dock att det är viktigt att interventioner fokuserar på borderlinesymtomen för att personer med BPS skall kunna förändra destruktiva beteenden. Därför kommer i detta projekt att undersökas om DBT kan minska destruktiva beteenden, såsom kriminella beteenden, självskadande beteenden och missbruksbeteenden, samt öka psykisk hälsa hos män med BPS och antisociala beteenden. Inom ramen för detta projekt erbjuds 32 män med BPS och antisociala beteenden ett års behandling med DBT inom sedvanlig psykiatrisk öppenvård. Behandlingen utvärderas genom att deltagarnas psykiska hälsa samt centrala problembeteenden följs upp före-, under- och efter behandlingen. 12C Dan Wetterborg är leg. psykolog, Prima barn och vuxenpsykiatri AB och doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Peter Dehlbom är leg. psykolog och psykoterapeut, DBT-teamet Psykiatri Södra Stockholm. Kan psykodynamisk gruppterapi vara till hjälp vid psykossjukdom? (30 minuter) En psykodynamisk terapigrupp har oftast medlemmar med olika diagnoser och svårigheter. Ibland kan det dock finnas skäl att i stället tänka att det är just att möta andra med samma eller liknande problem, som är mest hjälpsamt.

22 Under seminariet presenterar vi en terapigrupp där alla medlemmar har en psykossjukdom. Vad har varit viktigt att få prata om? Hur har gruppens medlemmar kunnat hjälpa varandra? Vad har vi gruppledare särskilt behövt beakta? Pia Litzell Berg, socionom, leg. psykoterapeut, Gruppenheten Psykiatri Södra Stockholm. Karin Ollén, mentalskötare, grundutbildning o psykodynamisk psykoterapi, steg-1 Psykiatrisk vårdenhet Södermalm, Psykiatri Södra Stockholm. Carina Wincrantz, behandlingsansvarig mentalskötare. Metakognitiv träning i grupp för patienter med psykosdiagnos (30 minuter) Alexandr Kuzmin, överläkare, specialist läkare psykiatri, Psykiatri Södra Stockholm 12D Östra Teatern presenterar Pjäs: Churchill var inte heller klok - om arbetslivet för personer med funktionsnedsättning Arbetslösheten bland funktionsnedsatta ökar dramatiskt och är nu uppe i 56 procent. I pjäsen får vi följa tre unga människors kamp för att ta sig in i arbetslivet: Anton med en lindrig utvecklingsstörning, Hanna med adhd och Jonas med Aspergers syndrom. De möter en arbetsmiljö där rekryteringssajter, bemanningsfirmor och facilityföretag har tagit över och där slimmade strukturer och krav på effektivitet stänger dem ute. Hanna bränner ständigt ut sig. Jonas klarar inte att vara i grupp. Men vad händer när Anton äntligen får ett jobb? Hela arbetsplatsen utvecklas! Churchill var inte heller klok är den femte utbildningspjäsen som Östra Teatern lanserar. Sedan starten 2003 har över personer i Sverige, Norge och Finland sett någon av pjäserna som handlar om samhällets bemötande av personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Manus: Gunilla Boëthius Regi: Stephen Rappaport Östra Teaterns ensemble: Maria Lindström, Petter Billengren, Joakim Sikberg Producent: Ulrika Ragnar Borell "Detta är en underbar pjäs som i högt tempo tar med åskådarna ut på en emotionell berg- och dalbaneresa." Tidningen Unik "Med mycket träffsäkerhet, humor och värme fick de fram andemeningen i det som många i vår omgivning slåss för: hur kan man få plats på arbetsmarknaden om man har en funktionsnedsättning eller en annorlunda personlighet, hur ska det gå om man kan

Kvällens schema. Mentaliseringsbaserad terapi. MBT-teamet består nu av:

Kvällens schema. Mentaliseringsbaserad terapi. MBT-teamet består nu av: Kvällens schema Mentaliseringsbaserad terapi Vad är borderline personlighetsstörning? Varför får man borderline personlighetsstörning? Vad är mentalisering? Vad är agentskap? Vad gör vi här? Vad kan man

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Missbrukspsykologi. En introduktion till ämnet. Claudia Fahlke, professor & leg psykolog

Missbrukspsykologi. En introduktion till ämnet. Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Missbrukspsykologi En introduktion till ämnet Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset claudia.fahlke@psy.gu.se

Läs mer

Personlighetsstörningar 2012

Personlighetsstörningar 2012 Gå 5 betala för 4! Personlighetsstörningar 2012 Konferensen som ger dig aktuell kunskap, utveckling och den senaste forskningen! Problematisering av diagnos och diagnostisering vid personlighetsstörningar

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet)

Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet) Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet) Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Karolinska Institutet Sektionen för beroendeforskning Beroendecentrum Stockholm Centrum för Psykiatriforskning

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

Beteendeanalys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender

Beteendeanalys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender Innehåll: Beteendeanalys Positiv och negativ förstärkning KBT i praktiken Exemplet paniksyndrom KBT vid depression KBT vid kroniska tillstånd Nya trender Människan är rationell! Men vi gör ju så dumma

Läs mer

Små barn och Trauma Stöd och behandling vid traumatillstånd

Små barn och Trauma Stöd och behandling vid traumatillstånd Små barn och Trauma Stöd och behandling vid traumatillstånd Anna Norlén Verksamhetschef & Rektor Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut ERICASTIFTELSEN ERICASTIFTELSEN Högskoleutbildning Psykoterapi för barn

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010 Preliminär version 4 mars 2009 Regionala seminarier Remissförfarande t.o.m. 8 juni 2009 Definitiv version presenteras 16 mars 2010. Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom!"#$"#%&"#'()*+,"$-&))+!"#$%&##&'(#)*

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

2012-04-17. Några myter om psykisk ohälsa! VÅGA SÄGA JA TILL LIVET om att övervinna borderline" Myt: En psykiskt sjuk person kan inte jobba"

2012-04-17. Några myter om psykisk ohälsa! VÅGA SÄGA JA TILL LIVET om att övervinna borderline Myt: En psykiskt sjuk person kan inte jobba VÅGA SÄGA JA TILL LIVET om att övervinna borderline Författare/Föreläsare, Attitydambassadör & Kursledare! Jouanita Törnström Surahammar, 18 April 2012! Några myter om psykisk ohälsa! Myt: En psykiskt

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD info@solplacering.se 060-61 55 00 BRUKSGÅRDEN KVINNOBEHANDLING Välkommen till Bruksgården HVB kvinnobehandling! Bruksgården HVB ligger beläget i Norrlands huvudstad

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik

Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik p ro g r a m Kultur, kontext och psykiatrisk diagnostik Konferens 6 7 november 2008 Stockholm Ursäkta mig doktorn men jag förstår inte. Jag mötte distriktsläkaren och berättade om min ryggvärk. Han trodde

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa?

Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa? Ångest, oro, rädsla, panik. Vad är vad och hur kan vi hjälpa? Lisa Boutz Leg. psykolog Barn- och ungdomspsykiatri Ångest = ett sinnestillstånd som karaktäriseras av oro och rädsla och som påverkar oss

Läs mer

Mentalisering Att leka med verkligheten

Mentalisering Att leka med verkligheten Mentalisering Att leka med verkligheten Per Wallroth fil. dr, leg. psykolog leg. psykoterapeut, psykoanalytiker MBT-teamet Huddinge www.mbtsverige.se Observera! Åhörarkopior av de här PowerPointbilderna

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

INTENSIVUTBILDNING Dialektisk beteendeterapi

INTENSIVUTBILDNING Dialektisk beteendeterapi KBT-gruppen i Stockholm i samarbete med Behavioral Tech inbjuder till INTENSIVUTBILDNING Dialektisk beteendeterapi Huvudlärare: Charles Swenson, MD Medverkande lärare: Maria Bragesjö, leg psykolog Anna

Läs mer

Ensamkommande ungdomars psykiska (o)hälsa och speciella familjesituation

Ensamkommande ungdomars psykiska (o)hälsa och speciella familjesituation Uppsala 2013 okt Ensamkommande ungdomars psykiska (o)hälsa och speciella familjesituation Problematik Migrationsstress - Trauma Förståelse Förhållningssätt Behandlingsbehov Familjeåterförening med komplikationer

Läs mer

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Vi är ett mindre förstärkt familjevårdsföretag med säte i Borås. I vår verksamhet arbetar personal med lång, gedigen utbildning och erfarenhet inom missbruksvård och mänskligt beteende (konsulenter). Vi

Läs mer

Wise Mind AB. Fyra dagars utbildning i. KBT vid Sviktande självkänsla och perfektionism hos ungdomar och vuxna. CEFALÚ på SICILIEN.

Wise Mind AB. Fyra dagars utbildning i. KBT vid Sviktande självkänsla och perfektionism hos ungdomar och vuxna. CEFALÚ på SICILIEN. Wise Mind AB Fyra dagars utbildning i KBT vid Sviktande självkänsla och perfektionism hos ungdomar och vuxna CEFALÚ på SICILIEN 2-6 juli 2015 Cefalù är en italiensk medeltidsstad på Siciliens norra kust,

Läs mer

Behandlingsprogram och psykopedagogisk kurs MBT

Behandlingsprogram och psykopedagogisk kurs MBT Behandlingsprogram och psykopedagogisk kurs MBT Christina Morberg-Pain & Fredrik Tysklind MBT-teamet 5 december 2014 MBT-teamet Remiss En remiss inkommer till MBT-teamet. Information Patienten kallas och

Läs mer

Det finns flera definitioner av mentalisering, Bateman och Fonagy formulerar det enligt nedan:

Det finns flera definitioner av mentalisering, Bateman och Fonagy formulerar det enligt nedan: Artikel i Sokraten 1/2009 medlemstidning Svenska Föreningen för Kognitiv Beteendeterapi MBT vs. Same, same but different Jag är sedan hösten 2008 överläkare på MBT-teamet Huddinge men är på tisdagar student

Läs mer

Lärare och handledare på grundläggande psykoterapiutbildning/ Basutbildningen KBT (steg -1 ), Göteborg våren 2015 hösten 2016

Lärare och handledare på grundläggande psykoterapiutbildning/ Basutbildningen KBT (steg -1 ), Göteborg våren 2015 hösten 2016 Lärare och handledare på grundläggande psykoterapiutbildning/ Basutbildningen KBT (steg -1 ), Göteborg våren 2015 hösten 2016 Anna Ehnvall är rektor, examinator, föreläsare och handledare på utbildningen.

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Kursbeskrivning. Grundläggande psykoterapiutbildning för barn- och ungdomspsykiatriker. november 2014 mars 2016. BUP Stockholm

Kursbeskrivning. Grundläggande psykoterapiutbildning för barn- och ungdomspsykiatriker. november 2014 mars 2016. BUP Stockholm Kursbeskrivning Grundläggande psykoterapiutbildning för barn- och ungdomspsykiatriker november 2014 mars 2016 BUP Stockholm Innehåll Utbildningen är en läkarorienterad psykoterapeutisk utbildning med tre

Läs mer

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till 17:e Nordiska Konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar Medkänsla och arbetsglädje i en värld av grymhet

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping

20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping 20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping Flyktingmedicinskt centrum (FMC):s historia har påverkats

Läs mer

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Depression Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Aarøe, Rolf Vinn över din depression: en självhjälpsbok. 2006, 274 s. Addis, Michael E Ta makten

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT i psykiatri Psykologpartners & Integrerad Närsjukvård i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen erbjuder en unik utbildning över 4 terminer

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

Effektivare rehabilitering inom vården

Effektivare rehabilitering inom vården REHABILITERINGS- GARANTIN Effektivare rehabilitering inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 augusti 2009 TALARE FRÅN Jag kommer kommer du? Regeringen Christina Husmark Pehrsson Socialstyrelsen

Läs mer

Vår hjälte. Översikt över Mentaliseringsbaserad terapi teori och praktik. Vad är mentalisering? Vad är mentalisering? Vad är mentalisering?

Vår hjälte. Översikt över Mentaliseringsbaserad terapi teori och praktik. Vad är mentalisering? Vad är mentalisering? Vad är mentalisering? Vår hjälte Översikt över Mentaliseringsbaserad terapi teori och praktik HT 2010 Per Wallroth 2 Vad är mentalisering? Mentalisering = holding mind in mind. Mentalisering = att förstå att alla människor

Läs mer

BOGRUPPEN KLINISKT TEAM

BOGRUPPEN KLINISKT TEAM BOGRUPPEN KLINISKT TEAM Stärker den kliniska verksamheten och tryggar upp vårdkvalitén Det kliniska teamet arbetar idag som ett självständigt team inom Bogruppen och handleder/utbildar personal med traumaperspektiv

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Sammanfattning SPF och SFBUP tillstyrker att psykoterapeutexamen ges som en utbildning på avancerad nivå inom högskolan.

Sammanfattning SPF och SFBUP tillstyrker att psykoterapeutexamen ges som en utbildning på avancerad nivå inom högskolan. YTTRANDE Utbildningsdepartementet Ert diarienr U2012/1608/UH 103 33 STOCKKHOLM En ny psykoterapeutexamen (2011:20R) Svenska psykiatriska föreningen (SPF) organiserar Sveriges specialister i vuxenpsykiatri.

Läs mer

Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Slutrapport PTSD. Posttraumatiskt stressyndrom

Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Slutrapport PTSD. Posttraumatiskt stressyndrom Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Slutrapport PTSD Posttraumatiskt stressyndrom Hälso- och sjukvårdsavdelningen Maj 2012 PTSD, Post Traumatic Stress Disorder Inledning PTSD är ett tillstånd

Läs mer

Transkulturellt Centrum inbjuder till konferens i Stockholm om. Torsdag-fredag 7 8 november 2013

Transkulturellt Centrum inbjuder till konferens i Stockholm om. Torsdag-fredag 7 8 november 2013 Transkulturellt Centrum inbjuder till konferens i Stockholm om Torsdag-fredag 7 8 november 2013 Huvudföreläsare Huvudtalare är professor Laurence Kirmayer från McGill University, Montreal, Kanada och

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB

GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB Kursstart 2015-11-20 Sista ansökningsdag: 2015-10-12 GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV

Läs mer

STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Hösten 2015, utb.kod: S1152

STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Hösten 2015, utb.kod: S1152 STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) Hösten 2015, utb.kod: S1152 Med start i oktober 2015 anordnar Kognio - centrum för KBT följande grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad

Läs mer

Är kognitiv beteendeterapi något för dig?

Är kognitiv beteendeterapi något för dig? Målet med kognitiv psykoterapi är att lindra individens känslomässiga lidande via tankar, föreställningar, mentala bilder, principer eller kognitioner som kan resultera i plågsamma känslor och försämrad

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 9. Vardagsångest och hur man hanterar den... 65. kapitel 1 Vad är ångest?... 11. kapitel 2 Teorier om ångest...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 9. Vardagsångest och hur man hanterar den... 65. kapitel 1 Vad är ångest?... 11. kapitel 2 Teorier om ångest... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 9 kapitel 1 Vad är ångest?... 11 kapitel 2 Teorier om ångest.... 27 kapitel 3 Arv eller miljö?... 51 kapitel 4 Michael Palin och Graham Taylor: Vardagsångest och hur

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Stockholm 24-25 januari 2014. på Stockholms universitet PROGRAM ÖVERSIKT. Varmt välkomna! Maria Edlund, Henrik Lennartsson & Andreas Murray

Stockholm 24-25 januari 2014. på Stockholms universitet PROGRAM ÖVERSIKT. Varmt välkomna! Maria Edlund, Henrik Lennartsson & Andreas Murray Stockholm 24-25 januari 2014 på Stockholms universitet PROGRAM ÖVERSIKT Varmt välkomna! Maria Edlund, Henrik Lennartsson & Andreas Murray www.ungavuxnadagarna.se mbj En hälsning från arrangörerna Varmt

Läs mer

Lärare och handledare på grundläggande psykoterapiutbildning/ Basutbildningen KBT (steg -1 ), Göteborg våren 2015 hösten 2016

Lärare och handledare på grundläggande psykoterapiutbildning/ Basutbildningen KBT (steg -1 ), Göteborg våren 2015 hösten 2016 Lärare och handledare på grundläggande psykoterapiutbildning/ Basutbildningen KBT (steg -1 ), Göteborg våren 2015 hösten 2016 Anna Ehnvall är rektor, examinator, föreläsare och handledare på utbildningen.

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Agneta Öjehagen Definition Förekomst Samverkan Metoder Riskbruk och psykisk sjukdom Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Mindfulness. som intervention i Familjekonstellationer

Mindfulness. som intervention i Familjekonstellationer Mindfulness som intervention i Familjekonstellationer Vad är mindfulness? Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det. Jon Kabat Zinn Vad är mindfulness? Ett förhållningssätt: o

Läs mer

Korta utbildningar i Bemötande Återhämtning Brukarinflytande Empowerment RSMH UTBILDNING

Korta utbildningar i Bemötande Återhämtning Brukarinflytande Empowerment RSMH UTBILDNING Catrin Fryklund Korta utbildningar i Bemötande Återhämtning Brukarinflytande Empowerment RSMH UTBILDNING Bemötande våra värderingars ansikte Hur viktigt är ditt bemötande i ditt arbete? Helt avgörande

Läs mer

Affektfokuserad psykoterapi i praktiken. www.affekta.se

Affektfokuserad psykoterapi i praktiken. www.affekta.se Affektfokuserad psykoterapi i praktiken www.affekta.se Freud Malan / Davanloo Rogers / Perls Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) Patricia Coughlin Affect Phobia Therapy (APT) Leigh McCullough

Läs mer

Dialektisk Beteendeterapi, DBT för Emotionellt Instabil Personlighetsstörning, IPS.

Dialektisk Beteendeterapi, DBT för Emotionellt Instabil Personlighetsstörning, IPS. Dialektisk Beteendeterapi, DBT för Emotionellt Instabil Personlighetsstörning, IPS. & anpassningar till missbruksproblematik Anna Kåver Leg. psykolog/leg. psykoterapeut Specialist i klinisk psykologi Handledare

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT

Utbildnings- och kursplan för Basutbildning, KBT 1 för Basutbildning, KBT Övergripande beskrivning av utbildningen 1. Omfattning Denna basutbildning är en sammanhållen deltidsutbildning fördelad över tre terminer. Den innehåller minst 240 timmar teoretisk

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Tisdagen den 5/2 Kl.13.30 15.30

Tisdagen den 5/2 Kl.13.30 15.30 Föreläsningar Våren 2013 ANMÄLAN: info@sesamuppsala.se eller 0722018971(röstbrevlåda finns) Föreläsningarna är kostnadsfria och antal platser är begränsat. Glöm inte att lämna återbud ifall du inte tänker

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

BORDERLINE. och konsten att dra i handbromsen - när känslorna är överallt och tomheten lurar runt hörnet.

BORDERLINE. och konsten att dra i handbromsen - när känslorna är överallt och tomheten lurar runt hörnet. BORDERLINE och konsten att dra i handbromsen - när känslorna är överallt och tomheten lurar runt hörnet. Hur hamnade jag här? 2006-02-28 Göran Rydén 2 Vad ska jag prata om? Några ord om diagnostik Om anknytning

Läs mer

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Känslor och sårbarhet Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Emotionell instabilitet Impulsivitet Kraftig ångest Snabba svängningar i humör Ilskeproblematik Svårigheter i relationer Svårt att veta vem

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

KBT- sömnbehandling på internet i NSÖ

KBT- sömnbehandling på internet i NSÖ - KBT- sömnbehandling på internet i NSÖ Informationsmaterial till personal på vårdcentraler i NSÖ. Uppdaterad januari 2012. Du hittar även information om projektet på www.susanneprojektet.info Hanna Tillgren

Läs mer

Missbrukande kvinnor

Missbrukande kvinnor Grupprabatt! Gå fyra betala för tre! Missbrukande kvinnor Nya riskgrupper, verksamma insatser och ett förbättrat bemötande Ändrade drogvanor och nya riskgrupper ta del av senaste nytt! Lär dig mer om missbruk

Läs mer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer Monica Brendler Lindqvist, socionom, leg.psykoterapeut, handledare, verksamhetschef, Röda Korsets Center för torterade flyktingar, Stockholm

Läs mer

Agenda för workshop. Workshop ACT. ACT på kartan (Kåver, 2006) 2012-09-14. Vilken typ av psykologi vill ACT/RFT skapa?

Agenda för workshop. Workshop ACT. ACT på kartan (Kåver, 2006) 2012-09-14. Vilken typ av psykologi vill ACT/RFT skapa? Agenda för workshop Workshop ACT Cecilia Olsson Leg sjukgymnast & beteendevetare www.livspraktiken.se Placera ACT på kartan Kort introduktion till ACT Beteendets funktion & Beteendeanalys ACTs sex kärnprocesser,

Läs mer

Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd. Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog. Bup Traumaenhet Moa.mannheimer@sll.

Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd. Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog. Bup Traumaenhet Moa.mannheimer@sll. Barnmisshandel - Barns utsatthet och behov av stöd Moa Mannheimer, enhetschef, leg psykolog Bup Traumaenhet Moa.mannheimer@sll.se BUP Traumaenhet, Stockholm Behandling & kunskapsspridning 1. Barn och unga

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015

Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 1 Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 Nollvision Lars Sonde Utredare och forskare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Engagerad i Svenskt Demenscentrums utbildningsarbete. Under föreläsningen

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Ibland är det en fördel att kunna skriva om saker som är svåra att tala om.

Ibland är det en fördel att kunna skriva om saker som är svåra att tala om. Ibland är det en fördel att kunna skriva om saker som är svåra att tala om. Lite inspiration om Internetbaserat stöd och coaching chatt med patienter inom habilitering Habiliteringen Skövde: Verksamhetsutvecklare

Läs mer

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Defini&on samsjuklighet Patienter, klienter med psykisk sjukdom, personlighetsstörning och samtidigt

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Återhämtning - en introduktion

Återhämtning - en introduktion - en introduktion Återhämtning från allvarliga psykiska problem Luleå 24 april 2012 Alain Topor FoU-enheten. Psykiatri Södra Stockholm Institutionen för Socialt Arbete. Stockholms Universitet alain.topor@socarb.su.se

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären

Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären Centrum för Organisationspsykologi erbjuder den 9 14 augusti (eftermiddagen

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Komplexa fall. Göran Rydén, verksamhetschef Norra Stockholms psykiatri Överläkare, psykoanaly?ker

Komplexa fall. Göran Rydén, verksamhetschef Norra Stockholms psykiatri Överläkare, psykoanaly?ker Komplexa fall Göran Rydén, verksamhetschef Norra Stockholms psykiatri Överläkare, psykoanaly?ker Sanna, 24 år Kontakt med BUP p g a systern Ätstörni ng, ångest, depressi on noterad es inte Självskad ande,

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

IMPLEMENTERINGSARBETE I SVENSK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

IMPLEMENTERINGSARBETE I SVENSK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD .se IMPLEMENTERINGSARBETE I SVENSK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Kristofer Vernmark, psykolog kristofer.vernmark@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se Vi hjälper verksamheter i hälso- och

Läs mer

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS.

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS. I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Vill du och ditt barn delta i en forskningsstudie med syfte att utforma och utvärdera behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) för ungdomar med irritable

Läs mer