Kompetens för delaktighet och psykisk hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens för delaktighet och psykisk hälsa"

Transkript

1 Utdrag om Anhörigstöd ur slutrapport Kompetens för delaktighet och psykisk hälsa Positiv ett projekt inom psykiatrisk vård och stöd i Ekerö och norra Stockholm Bosse Söderlund

2 Norra Stockholms psykiatri 2012

3 Sammanfattning Regeringen satsade under åren drygt 400 miljoner kronor på kompetensutveckling för baspersonal inom psykiatrin (mentalskötare, boendestödjare och annan icke högskoleutbildad personal). Andra yrkesgrupper kunde delta i viss utsträckning. Pengarna skulle sökas tillsammans av kommuner och landsting. Ansökan skulle ske i samråd med brukarorganisationerna, som också skulle vara med i planering, genomförande och utvärdering av insatserna. Satsningen skulle bidra till en evidensbaserad praktik där vetenskaplig kunskap och yrkeserfarenheter kompletteras med brukares kunskaper, värderingar och önskemål. I Positivprojektet ingick sex stadsdelar i norra Stockholm, Ekerö kommun och Norra Stockholms psykiatri. Projektet var inriktat på personer med psykiska funktionshinder och på gemensamma aktiviteter för personal inom kommun och landsting. Brukarinflytande och återhämtningsperspektiv var två ledstjärnor inom projektet. Projektet kom till slut att innehålla sju aktiviteter, varav två var riktade främst till baspersonal, två till all personal och tre till brukare, patienter och närstående. Gemensam handledning och workshops med brukardeltagande genomfördes ej. Målen för projektet var bland annat att personalen skulle få en gemensam kunskapsbas, kännedom om evidensbaserade metoder inom vård, omvårdnad och stöd samt kunskaper om förutsättningarna för samverkan. Ur brukarsynvinkel fanns målen att mötas av helhetssyn över verksamhetsgränser, få ökat inflytande över vård och stöd samt att alla ska ha en individuell plan. I RSMHs återhämtningsutbildning deltog som planerat 140 personer och 39 gick en uppföljningsdag. De personliga brukarhistorierna, kunskaper om återhämtningsbegreppet och tankarna om hur man kan utveckla ett återhämtningsinriktat arbete fick flest positiva kommentarer. Två tredjedelar (78) av planerade 120 personer gick utbildningen Gemensam kunskapsbas. Denna utbildning får det högsta betyget av de tre aktiviteter som poängsattes av deltagarna. Att reflektera över yrkesroll och samarbete, brukarmedverkan och olika metoder i vardagsarbetet fick mest positiva kommentarer. 250 personer ur alla personalkategorier träffade patientkonsulterna i dialogträffar (planerat 150). Utvärderingarna är genomgående mycket positiva och betonar dialogmodellen, återhämtningsperspektivet, att lyssna till de egna berättelserna och diskussionerna om olika arbetssätt. Ett tjugotal föreläsningar samlade totalt 930 deltagare ur alla personalkategorier (600 unika personer), mot planerat 300. Inriktningen på föreläsningarna fanns främst inom områdena socialt arbete, psykiatrisk omvårdnad, brukarerfarenheter och grundläggande kunskap om psykiatriska diagnoser. Samrådsgrupperna inom fem verksamheter i landstinget samlade totalt 45 patienter och närstående samt 27 personer ur personalen. Grupperna har behandlat allt från vårdmiljö, information och bemötande till vårdutbud, vårdprocesser och organisation. Engagemanget har varit stort, men uppföljningen av mer sammansatta frågor behöver utvecklas.

4 De båda anhörigstödjarna med egen anhörigerfarenhet träffade totalt 75 anhöriga till patienter/brukare. Stödbehovet visade sig vara stort. Utvärderingarna visar på vikten av att träffa någon med liknande erfarenheter, av att bli sedd och att få stöd i att ta sig fram i kontakten med vård och myndigheter. En grupp personer med psykoserfarenhet inom IFS arbetade fram en studiecirkel på 15 träffar inriktad på att utforma sin individuella plan. En pilotcirkel genomfördes, som visade att metoden att reflektera över sina behov på olika områden i livet och skriva ned sina mål föll väl ut. Hos de kommunala verksamheter som medverkade i projektet deltog 97 % av baspersonalen i någon av de två utbildningarna, patientkonsulternas träffar eller minst tre föreläsningar. För landstingets del var siffran 34 %. Många saknade landstingspersonalens deltagande och samverkanseffekterna uteblev därför till stor del. I de intervjuer som gjordes med brukare efterlyses också mer samverkan över gränserna. Brukare och anhöriga anser att det finns en del att göra innan inflytandet fungerar tillfredsställande. Brukarorganisationerna har inte varit fullt ut delaktiga i projektet. För att till fullo dra nytta av deras erfarenheter bör de delta från start på lika villkor som övriga intressenter, i projekt av denna typ. Behovet av kompetensutveckling inom kommunens och landstingets verksamheter för psykiskt funktionshindrade är även fortsatt stort. En grundläggande utbildning för baspersonal saknas, samverkanskompetensen behöver stärkas liksom synen på brukaren som medansvarig aktör. Brukare och närstående behöver mer stöd för att uppnå delaktighet och bli aktiva i återhämtningsprocessen. Utvärderingarna i projektet visar att det finns stor skillnad mellan hur brukare och personal anser att arbetet med individuell planering fungerar. En analys av det långsiktiga behovet av kompetensutveckling och satsningar på brukarinflytande behöver göras på central ledningsnivå i verksamheterna. Brukarorganisationerna måste vara fullt delaktiga i detta arbete och få resurser för detta.

5 Kompetenssatsningens innehåll Anhörigstöd (sidan 18) Aktuell forskning och erfarenheterna från olika intresseföreningar visar att många närstående till personer med psykisk ohälsa får ett obefintligt eller bristfälligt stöd 1. Det gäller såväl i krissituationer som vid långvarigt anhörigskap. Skyldigheten för framförallt kommunerna, men även landstingen, att ge anhörigstöd vid psykiska funktionshinder betonades genom lagändringar Styrgruppen beslutade i maj 2010, efter godkännande från Socialstyrelsen, att ett pilotprojekt för anhörigstöd skulle startas inom Positivs ram. Utvecklingsarbetet skedde i samarbete med Föreningen Balans och IFS (Intresseföreningen för schizofreni). En referensgrupp med Hedvig Svedlund (IFS), Torsten Kindström (Balans), de båda anhörigstödjarna och projektledaren träffades varannan månad. Syftet var att utarbeta och pröva en modell för anhörigstöd. Tanken var att anhöriga ska få mer egenmakt och bättre förmåga att hantera sitt anhörigskap. Bedömningen gjordes att det var lättast att få kontakt med närstående i den krissituation som ett akutbesök eller en inläggning på sjukhus oftast innebär. Därför gavs mest information vid den psykiatriska länsakuten och vårdavdelningarna på S:t Görans sjukhus. 1 Östman & Kjellin 2002, Jonsson & Murray 2007, Wadefjord m.fl. 2009, Ewertzon 2010, 2012, Flyckt Regeringens proposition 2008/09:82.

6 Kompetenssatsningens resultat Anhörigstöd (sidan 46-55) I juli 2010 startade Anhörigstöd, med två personer med egen anhörigerfarenhet, Madeleine Jonsson och Agneta Hellne. Syftet var främst att utarbeta och pröva en modell där personer med egen erfarenhet som anhöriga ger anhörigstöd. Tanken var att anhöriga ska få mer egenmakt (empowerment), ökat inflytande, ökade kunskaper om rättigheter och möjligheter samt bättre förmåga att hantera sitt anhörigskap. Dessutom var tanken att stärka personalens kompetens att ge stöd till anhöriga, lyssna till deras erfarenheter och uppmärksamma deras egna behov av behandling. Inriktningen för Anhörigstöd var att o ge medmänskligt stöd, råd och vägledning o ge information om intresseföreningar, regelverk och rättigheter o ge tips om resurser som finns i samhället o diskutera nya strategier när man inte får respons De viktigaste kriterierna vid rekryteringen av anhörigstödjarna var att kunna använda sig av sina erfarenheter som anhörig för att stödja andra samt att ha en god förmåga att lyssna och kommunicera. I juli 2010 anställdes Madeleine Jonsson på 30 timmar per vecka och Agneta Hellne på cirka 10 timmar. Madeleine Jonsson var ansvarig för uppbyggnaden av projektet i samarbete med Positivs projektledare. Hon slutade i mars 2011 och därefter arbetade Agneta Hellne med något längre arbetstid fram till den 30/6, då projektet avslutades. Som handledare rekryterades psykolog Kerstin Westerberg, med lång erfarenhet av arbete med anhöriggrupper. Handledningen skedde två timmar varannan vecka från juli 2010 till juni Under sommaren 2010 iordningställdes ett rum vid S:t Görans sjukhus, vilket fungerade som kontor och samtalsrum för Anhörigstöd. Dessutom gjordes en informationsfolder, ett kontaktformulär som grund för den statistiska redovisningen och en utvärderingsblankett som skickades hem till de anhöriga efter avslutad kontakt. Madeleine Jonsson samlade material om verksamheter som kunde ge stöd och kontaktade kommuner och stadsdelar för att inventera hur deras stöd var utformat. Bedömningen gjordes att det var lättast att få kontakt med närstående i den krissituation som ett akutbesök eller en inläggning på sjukhus ofta innebär. Därför koncentrerades informationsinsatsen till den psykiatriska länsakuten och vårdavdelningarna på S:t Görans sjukhus. Under juli och augusti togs kontakt med cheferna för vårdavdelningarna och länsakuten vid S:t Görans sjukhus. Där hölls efter semestrarna informationsmöten för personalen. En avdelning bjöd in anhörigstödjarna till sin planeringsdag. Personalen delade ut foldrar till anhöriga och lade ut dem på avdelningarna. Information gick dessutom ut via föreningar, inom öppenvården och inom socialpsykiatrin. Möjlighet fanns att ta kontakt med Anhörigstöd via telefon eller mejl. Ofta har man kontaktat oss direkt på telefon och fått en tid för ett besök så snart som möjligt. Några anhöriga som inte bott i Stockholm har fått komma på ett akutbesök efter att den anhöriga tagits in på Länsakuten och vi har försökt hjälpa dem vidare till en kontakt på deras hemort.(agneta Hellne)

7 Vid den första kontakten var den viktigaste uppgiften att lyssna till hur den anhörige beskriver sin situation. En bedömning av det individuella behovet påbörjades. Stor vikt lades vid gränssättning, för att som anhörig kunna orka med och vara ett fungerande stöd. Information gavs vid behov om de möjligheter till professionellt stöd som finns. Det betonades också att stödet inte var någon behandling, att någon journalföring inte skedde och att någon rapportering till vård och socialtjänst inte skedde (om man inte kommit överens om detta). Tanken var att vanligen ha upp till fem möten med de anhöriga. En gräns sattes vid cirka 10 möten, eftersom anhörigstödet inte skulle ersätta långsiktiga behandlingskontakter. Anhörigstöd tog emot nybesök från slutet av augusti 2010 till utgången av mars Den sista kontakten avslutades i slutet av juni. Under hela perioden hade anhörigstödjarna 298 besök av 74 anhöriga samt ett stort antal telefonsamtal. I utvärderingarna från dem som avslutat kontakten beskriver de allra flesta stödet som positivt eller mycket positivt. Vanliga kommentarer är att man fått tala med någon som vet hur det är att vara anhörig och hur processen ser ut när man blir anhörig inom psykiatrin. Man har fått uppmärksamhet på vikten av att bry sig om sig själv och att man kan behöva egen hjälp. Många nämner också att man fått viktig information och stöd i att ta olika typer av kontakter. Statistisk redovisning av Anhörigstöds verksamhet Totalt besökte 74 personer Anhörigstöd, varav 56 kvinnor och 18 män. 298 besök gjordes, i genomsnitt 4,0 besök per anhörig. Antalet besök varierade mellan 1 och 10. De 74 personerna var anhöriga till 59 olika patienter/brukare. I 3 fall var tre anhöriga med och i 9 fall var två anhöriga med. Förutom besöken skedde också många telefonsamtal (ofullständigt registrerat). Anhörigskap Mormor 1 1 Mor 29 Far Maka/sambo 10 Make/sambo 4 Flickvän 1 15 Syster 6 6 Dotter 6 Son 1 Svärson 1 8 Av de anhöriga var 54 % föräldrar (40 personer) 20 % partner (15) 9 % barn (7) 8 % syskon (6) 7 % övriga närstående (5) 1 % ej uppgift (1) 5 personer var mellan 16 och 19 år. För 7 personer i övrigt finns angivet att det finns minderåriga barn i familjen (som inte kom till Anhörigstöd). Annan närstående 3 3 Ej uppgift 1 1 Totalt 74

8 Kontaktväg Kontakt via Personer Föreningar Länsakuten 9 Vårdavdelningar 21 Öppenvård 3 Socialtjänst 4 37 För de 56 personer som inte anger annan familjemedlem som kontaktväg, och där det finns uppgift, fördelade sig kontaktvägarna på följande sätt: 53 % Akutvård (30) 13 % Öppenvård och socialtjänst (7) 23 % Föreningar (13) 11 % Övriga (6) Föreläsning 4 Andra vägar 2 6 Familjemedlem 8 8 Ej uppgift Totalt 74 Andra vägar var skolkurator och Internet. Den anhöriges bostadsort Ekerö 4 Hässelby-Vällingby 4 Bromma 10 Kungsholmen 11 Norrmalm 5 Östermalm 2 Spånga-Tensta 1 Kista-Rinkeby 1 38 Av de anhöriga som hade kontakt med Anhörigstöd bodde (där uppgift fanns) 52 % i Ekerö eller norra Stockholm (38) 41 % i övriga länet (30) 7 % utanför länet (5) Övriga Stockholms stad 14 Övriga Stockholms län Utanför Stockholms län 5 5 Ej uppgift 1 1 Totalt 74

9 Patientens bostadsort Ekerö 3 Hässelby-Vällingby 5 Bromma 9 Kungsholmen 10 Norrmalm 1 Östermalm 3 Spånga-Tensta 2 Kista-Rinkeby 2 35 Av de 53 patienter där bostadsort fanns angiven, bodde 66 % i Ekerö eller norra Stockholm (35) 28 % i övriga länet (15) 6 % utanför länet (3) Övriga Stockholms stad 9 Övriga Stockholms län 6 15 Utanför Stockholms län 3 3 Ej uppgift 6 6 Totalt 59 Patientens diagnos, enligt anhöriga Schizofreni 7 Psykos Bipolär Depression 2 Ångestsyndrom 2 Tvångssyndrom 1 Ätstörning 2 Borderline 4 Självskadebeteende 2 ADHD, ADD 2 Asperger 2 17 Av de diagnoser som de anhöriga angav var 35 % psykoser (22) 27 % bipolär diagnos (17) 27 % övriga sjukdomsdiagnoser (17) 11 % självmordsförsök (7) Självmordsförsök, -planer 7 7 Totalt 63 Dessa diagnoser har angivits för 54 av de 59 patienterna. Några har alltså fler än en diagnos. För de övriga fem har ingen diagnos angivits.

10 Analys av deltagarnas utvärderingar En utvärderingsblankett med svarskuvert skickades hem till de anhöriga efter avslutad kontakt. Den innehöll följande frågor: Vilken anhörigstödjare har du varit i kontakt med? Hur många gånger? Hur har tillgängligheten till oss varit, tycker du? Har kontakten varit till något stöd för dig som anhörig? Kan du ge exempel? Har du fått någon information eller upplysning av anhörigstödjaren som du kan ha nytta av som anhörig? Kan du ge exempel? Har du något ytterligare du vill tillägga? Av cirka 70 anhöriga som fått enkäten svarade 44 på utvärderingsfrågorna. Nedan följer svaret på frågan om tillgängligheten, följt av en analys och de teman som framkommit, tillsammans med citat från anhöriga. Tillgängligheten Mycket bra eller jättebra 24 (55 %) Bra eller god 15 (34 %) Tillfredsställande eller okej 3 (7 %) Ej svar 2 (5 %) o Svaren visar på ett stort behov av stöd- och krissamtal. Det gäller såväl i akuta situationer som vid långvarigt anhörigskap. Anhöriga och andra närstående är många gånger en hårt belastad grupp. Den som ej varit i vår situation kan ej föreställa sig den sorg och frustration som vi lever i. Att då få träffa en anhörigstödjare som x är en värdefull hjälp och ger oss ork att fortsätta. (35) Som anhörig känner man sig ofta strandsatt. Bra att då ha tillfälle få råd och praktisk hjälp. (19) Under en svår tid var kontakten med x det enda som fanns initialt. Samtalet var ovärderligt och gav vidare vägledning. (9) Det var viktigt för mitt tillstånd att få denna hjälp. Det var för mig en enormt betydelsefull hjälp, och kan inte jämföras med andra kontakter. Vi är alla i den situationen beroende av hjälp. (30) o Det kan vara viktigt att få tala med någon som med liknande erfarenhet och att få höra att många befinner sig i samma situation. Bara ett samtal med någon som känner till detta område är mycket värt eftersom avdelningen inte informerar ett dugg. (14) Att få prata med någon som har erfarenheter av liknande situationer, vården, den anhöriges perspektiv har varit en livlina för mig. (20) Känslan av att tro att man är ensam om något som är lite konstigt i ens familj att få veta att det finns fler som befinner sig i samma situation. (26) Att vi inte är ensammast i hela världen att ha problemet: Anhörig, psykiskt sjuk. (38)

11 o Anhöriga behöver få veta att man måste bry sig om sig själv för att orka med sitt anhörigskap. Jag har insett att jag måste och får bry mig om mig själv. (10) Att man inte ska glömma bort sig för att kunna uthärda dagen på ett bättre och positiv sätt. (39) o Gruppen anhöriga är oersättlig och i många fall en förbisedd och outnyttjad resurs. Det finns ett stort behov av stöd i hur man ska förhålla sig och bete sig i kontakten med sin anhöriga. Vägledning och verktyg för att hantera olika situationer efterlyses. Vi har t.ex. fått stöd i vår strategi att inte ge efter utan i stället stålsätta oss som föräldrar och hålla fast vid det vi hittills uppnått och fortsätta att driva en frigörelseprocess. Vi har också fått alternativa synsätt att fundera på, nyanseringar av våra egna uppfattningar. Obs fått, inte blivit påprackade. (22) När man är förvirrad/vilsen i hur man ska göra när en anhörig verkar lida av en psykisk sjukdom och som själv inte förstår att den är sjuk, så blir det en enorm belastning på anhöriga runt om, som får ta hand om allting. Anhöriga behöver då stöd med hur man ska agera och att dra gränser gentemot den sjuke personen.(26) Jag har länge gått och undrat om jag borde ha gjort saker annorlunda, men kan släppa det nu. Det bästa stödet jag kunde få var nog det att inte vara så rädd för att göra fel och sluta klandra mig för det. (32) Att vi som familj kan prata med varann om den oro/sorg vi känner. Att dela sorg. Att förstå den anhörige. Att bättre bemöta den anhörige. (38) o Anhöriga har ofta en utsatt situation och man har svårt att göra sin röst hörd. Det är viktigt för anhöriga att bli sedda och lyssnade till. Man vill möta förståelse och bli bekräftad. Att bara få prata och veta att någon lyssnar och vet vad det handlar om. (40) Jag har fått berätta om hur jag känt och blivit hörd; har fått råd och information, om jag frågat; har bemötts av seriositet och respekt av en empatisk medmänniska. Har fått lätta till hjärtat, pröva mina tankar, fått uppmuntran och stöd. (4) Jag blev sedd och förstådd. Hon gav mig en positiv riktning och hjälpte att stärka mig i min sits, allt i hur hon bemötte mig. Jag kände mig också inräknad, jag var anhörig och behövde också hjälp. (41) Skriftlig information kan aldrig ersätta samtalet som kommunikation. Det finns mer nyanser i samtal, det är inte bara svart eller vitt.(12) o Anhöriga har ett stort behov av att få veta hur vården fungerar och vad som gäller. De behöver information och råd om hur man kan söka hjälp och ibland konkret hjälp i att ta kontakt med den. Fick ett krissamtal omgående, samt ett personligt stöd vid uppsök av läkare inom psykiatrin. [Jag fick information om] vad som sker i en sådan utsatt process som jag befann mig i samt vart jag kan vända mig i fortsättningen. (7) X förstod vår frustration när det gällde sekretess och att vi kände oss utanför. Hon vidarebefordrade det till avdelningen. (12) X kontaktade [mottagningen] och tog reda på att det fanns möjlighet till fortsatt anhörigstöd där. Det kommer också att ske tid är bokad. (22) [Jag har haft nytta av] en hel del, bland annat att prata med den anhörigas läkare, angående mediciner, vårdplanering m.m., samtal med psykolog osv. (29) Jag har fått förståelse, konkreta förslag på lösningar och uppmuntran för att våga ta initiativ. Jag fick mod och ett nytt hopp! (13)

12 o Ibland har man inte fått det stöd man behövt eller inte känt sig så väl bemött. Och om hur man skall gå tillväga vid klagomål. Kritiken mot tungroddhet och bristande information är vanlig. När min man hamnade på sjukhuset fick jag ingen kontakt/hjälp från avdelningen, x tog hand om mig när ingen annan fanns där. Jag har i min situation fått en liten, liten styrka att klara av allt kring min mans sjukdom och vår vardag och våra barn. (43) Utan det stöd jag fick av x vet jag ej hur det hade gått för mig, jag befann mig i chocktillstånd. Jag fick inte den hjälp jag sökte innan inom psykiatrin, förrän jag kom till anhörigstöd.(30) Anhörigstödet på S:t Göran har varit ett av de få ställen jag som anhörig kunnat vända mig med mina frågor. Trots att man inom den psykiatriska vården ofta hänvisar till vikten av anhörigas medverkan är jag mycket kritisk till det bemötande jag fått inom vården. Det har definitivt inte känts som att man vill ha mig med. (16) [Jag ville] berätta för läkaren om de alarmerande tecken vi observerat. Men jag blev vägrad att träffa läkaren enskilt p.g.a. sekretesslagen. [Anhörigstödjaren har] förklarat vad sekretessen innebär och hur det fungerar och gett olika förslag på hur jag som anhörig ändå skulle kunna få fram det jag vill säga. Och det har jag kunnat göra nu, genom ett nytt brev till läkaren. Resultatet är ett samtal med vårdaren och ett löfte på en ny läkartid med min son då de planerar göra en grundligare undersökning. En oerhörd lättnad för min familj! (13) Jag har länge saknat stöd för anhöriga, främst för barnen. Jag efterlyste det i somras då jag hade problem med att tackla min systers mani och vården. Min syster har varit sjuk i 35 år, och vi har aldrig fått något stöd. Jag är oerhört glad över att det nu finns anhörigstödjare. (10) Ett anhörigstöd är en ovärderlig tillgång i en situation där man som (i vårt fall) familjemedlem och anhörig till den sjuke har svårt att sortera och prioritera i den uppkomna, ofta akuta, situationen. Vi har tyvärr hittills saknat ett sådant stöd i vår mångåriga kontakt med psykiatrin i Stockholm, och detta har därför varit en mycket positiv erfarenhet. (42) o Anhöriga har fått information om litteratur, föreläsningar och om sina rättigheter och skyldigheter. De har också fått kännedom om intresseföreningar som finns. Ja, vi har fått mycket läsvärda häften som varit utmärkta komplement till samtalen. (12) Litteratur som kan vara behjälplig samt Balans förening. (30) IFS-föreningen som erbjuder samtalsgrupper. (33) Jag har fått broschyrer, information om en förening för anhöriga och det har varit bra. (23) Tips om litteratur i ämnet (som gett patienten och oss ett nytt perspektiv på sjukdomen och sjukdomens påverkan på omgivningen). (42) Lånade boken Psykiska funktionshinder stöd och hjälp vid kognitiva funktionsstörningar Därigenom ökade min förståelse för min son och hans psykiska dilemma. Det var nästan som en aha-upplevelse. (44) Utöver det som framgår av svaren på utvärderingsfrågorna så har anhöriga enligt Agneta Hellne bland annat värdesatt följande: o Att de har fått möjlighet att prata med en anhörig och sakta kunnat bygga upp en tillit. Detta har lett till att och man ibland vågat vara privat, något man inte kunnat tänka sig att vara i mötet med vården eller kommunen. o Att det inte har kostat något. o Att de inte har behövt känna någon tidspress utan har fått möjlighet till flera samtal.

13 Agneta Hellnes egna reflektioner: o Många samtal handlade om anhörigas sorgearbete. o Man kan behöva få insikt om att man behöver egen hjälp. o Många samtal har handlat om medicinering och hur den kan påverka den anhörige. Man känner inte igen sin anhörige! o Jag har haft ett bra samarbete med Balans och IFS. Återkoppling till verksamheterna Det sekundära syftet i projektet var att stärka personalens kompetens i att ge stöd till anhöriga. Agneta Hellne besökte därför avdelningar, mottagningar, stadsdelar och Ekerö kommun under april till juni I följande avsnitt beskriver hon själv sina erfarenheter: Vid mina besök har jag lämnat min preliminära rapport samt rapporterna Det borde vara kramar på recept och Samtal med anhöriga till psykiskt sjuka 3. Jag har också berättat att det kommer en slutrapport för Positivprojektet i höst, där Anhörigstöd kommer att ingå. Det var tyvärr inte möjligt för mig att återkomma till samtliga avdelningar och mottagningar, då flera hade arbetsplatsmöte samma dag och tid. Jag har sänt över min rapport för kännedom till dem som inte fått besök. Möten hos stadsdelarna och Ekerö Jag har träffat ansvariga inom Ekerö kommun och de stadsdelar som ingått i Positivprojektet. Det visade sig att man har kommit olika långt när det gäller uppbyggnaden av anhörigstödet. I några stadsdelar kartlägger man först behovet. Ingen stadsdel har hittills inrättat någon ny tjänst. Ekerö har dock gett mig en tidsbegränsad anställning från och med augusti Jag ska tillsammans med anhörigkonsulent Pia Nilsson bygga upp anhörigstöd för anhöriga till personer under 65 år med psykisk funktionsnedsättning. I några stadsdelar har den anhörigkonsulent som redan har ansvar för äldre fått sitt ansvarsområde utökat till att gälla hela funktionsnedsättningsområdet under 65. Risken finns att gruppen anhöriga till psykiskt funktionsnedsatta kan försvinna i mängden. Några ansvariga sade också att de saknade erfarenhet av psykisk sjukdom utöver den de mött hos äldre i form av lättare psykiska besvär. I en stadsdel sade man att de statliga medlen för att utveckla anhörigstödet gått till biståndsbedömarna. Att en biståndsbedömare skulle ha utrymme att erbjuda anhöriga eget samtalsstöd verkar inte troligt. Anhöriga kommer snarare att hänvisas vidare till primärvården eller inom socialtjänsten. Det kan bli svårt för anhöriga att gång på gång behöva berätta sin historia. För att orka göra detta krävs att det skapats en tillit. Möten med avdelningar och mottagningar Vid mötena lyfte jag fram två viktiga ämnen: sekretess och permission. Kanske hade en del problem inte behövt uppstå om man hanterat sekretessfrågan på ett annorlunda sätt. När man som nu ibland ställer följande fråga till patienten: Vill du ha sekretess?, låser man sig i ett negativt läge som det kan bli svårt för bägge parter att ta sig ur. 3 Jonsson & Murray 2007.

14 Jag informerade om att man på vissa mottagningar säger: Här arbetar vi med hela familjen eller Vem vill du att vi skall ha kontakt med?. Om patienten då säger att hon eller han inte vill att anhörig skall kontaktas, så finns det möjlighet för personalen att fråga varför, vilket kan ge en öppning till en fortsatt dialog. Personalen kan då få tillfälle att motivera varför det oftast är viktigt för både patient och närstående med kontakt. Beträffande permissionsfrågan berättade jag om trebarnsmamman som utan förvarning fick hem sin psykossjuke make. Han hade skrivit ut sig på egen begäran. När det finns barn i familjen är det extra viktigt att anhöriga kontaktas, vilket man bör kunna informera patienten om. Beroende på tidsbrist eller en besvärlig arbetssituation kunde jag på några avdelningar endast få 20 minuter för att informera. Det blev då mer eller mindre att säga tack och adjö. Jag blev emellertid mycket väl mottagen på samtliga avdelningar och personalen ställde frågor. Vid ett möte på en mottagning blev det uppenbart att det finns de som tror att intresseföreningarna står för anhörigstödet, även det som man nu lagstiftat om. Föreningarna stödjer visserligen sina medlemmar genom samtal, men det är bara i undantagsfall som en anhörig kan erbjudas regelbundna samtal liknande dem som vi har kunnat erbjuda inom Anhörigstöd. Medlemmarna vet också att den inom föreningen som tar emot i samtal gör det som volontär, och då vill man kanske inte besvära varandra. Man vet ju att även denne är en anhörig som har det tungt! Enligt lagen är det främst kommunen som ska stå för det långsiktiga anhörigstödet. Den närhet till stöd som fanns vid S:t Göran hjälpte dock anhöriga att ta tag i sin situation när de befann sig i ett akut skede och hade uppmanats av personalen att kontakta oss. Det är alltid mycket svårare att komma sig för att söka hjälp i efterhand, även när behovet är stort. Samtliga avdelningar och mottagningar beklagade att anhörigstödet skulle upphöra. Man hade ju precis lärt sig att vi fanns och börjat komma ihåg att informera sina anhöriga! Om sina egna möjligheter till ett utökat anhörigstöd hade man i nuläget svårt att se hur tiden skulle räcka till. Redan nu arbetar man under tidspress. Reflektioner från handledaren Kerstin Westerberg Under hösten 2010 och våren 2011 har anhörigstödjarna fått handledning varannan vecka, två gånger 45 minuter. Huvudsakligt fokus har varit processen i det stöd anhöriga har fått. Tiden har också använts till roll- och ansvarsfördelningsfrågor, uppbyggnad av verksamheten, dokumentation samt struktur och ramar för anhörigsamtalen. Anhörigstöds samtal har bestått i att ge stöd till de anhöriga, men de har även haft en informativ funktion. En annan uppgift har varit att ge information till och samarbeta med personal, framförallt på vårdavdelningarna. En svår men viktig uppgift i handledningen har varit att hantera gränssättning, främst vad gäller anhörigas förväntningar på kontakten. Andra viktiga frågor i handledningen har handlat om sekretess, helhetsperspektiv, att hålla isär privat och personligt, samarbete internt och externt, samt hur man påverkas av de projektioner som oftast sker i en denna typ av kontakt.

15 Det är av största vikt att anhörigstödjaren har så pass stor erfarenhet och självinsikt som krävs för att bli medveten om hur han eller hon påverkas och kan använda handledningstiden till att hantera detta. Det är också en tillgång att samtalsledaren har egen erfarenhet av målgruppen. Att använda sig själv som ett verktyg i kontakten med människor i kris borde alltid inkludera handledning. --- Uppfyllande av projektets mål Utarbetande och prövande av en modell för anhörigstöd där personer med egen erfarenhet som anhöriga bedriver anhörigstöd Deltagande anhöriga har fått mer egenmakt, ökat inflytande, mer kunskap och bättre hanteringsförmåga (sidan 60) En modell för anhörigstöd har tagits fram och prövats med goda preliminära resultat. Behovet av stöd visade sig vara stort. De närstående som deltagit har haft olika typer av relation till sin respektive anhörige, som i sin tur haft en stor bredd vad gäller psykiatrisk diagnos och funktionshinder. Försöket har uppskattats inom de verksamheter i landsting och kommun som berörts. Ekerö kommun använder erfarenheterna i sin uppbyggnad av närståendestöd vid psykiska funktionshinder. Många anhöriga betonade i sina utvärderingar vikten av att träffa någon med liknande erfarenhet, att bli sedd och få förståelse samt att förstå att man inte är ensam i sin situation. Många har också fått stöd till dialog med verksamheter där man tidigare kört fast eller fått kunskaper om hur vård och stöd fungerar. Ett antal anhöriga har fått hjälp att hitta verktyg för att hantera sin och sin närståendes situation eller information om föreningar och material.

16 Referenser Jonsson, Jeanette & Murray, Kerstin. Samtal med anhöriga till psykiskt sjuka erfarenheter från Upplysningen. Göteborg: FoU i väst, Proposition 2008/09:82. Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Stockholm, Socialdepartementet. Östman, Margareta & Kjellin, Lars. Stigma by association psychological factors in relatives of people with mental illness. The British Journal of Psychiatry. Vol. 181 (2002):

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 Stöd till anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning tre exempel Detta är den andra artikeln på temat stöd till anhöriga till personer

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD Fördjupat anhörigstöd - Stöd till anhöriga på Östermalm vars närstående flyttat till vård och omsorgsboende Eva Norman Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby

Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby Brukarrevision av tva boenden i Go teborg, Lundby Granskning av attityderna till och erfarenheten av två boenden i stadsdelen Lundby, Göteborgs Stad Filippa Ahlberg Gagnér/NSPHiG Andrea Liljenbrunn/NSPHiG

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Inspirationsmaterial. Samtalets betydelse 2013:1

Inspirationsmaterial. Samtalets betydelse 2013:1 Inspirationsmaterial Samtalets betydelse 2013:1 1 INSPIRATIONSMATERIAL SAMTALETS BETYDELSE 2013 FÖRFATTAREN, NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA FÖRFATTARE: JAN-OLOF SVENSSON GRAFISK FORM: RÖD REKLAMBYRÅ

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Anette Moberg Eva Sennemark 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND.... 4 2. UTVÄRDERINGEN... 5 2.1 DATAINSAMLING... 5 2.2 DATAANALYS... 5 2.3 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg

Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg Granskning av attityderna till och erfarenheten av boendet Aniara i stadsdelen Östra Göteborg, Göteborgs Stad Elin Björsell, NSPHiG Andrea

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer