Kompetens för delaktighet och psykisk hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens för delaktighet och psykisk hälsa"

Transkript

1 Utdrag om Anhörigstöd ur slutrapport Kompetens för delaktighet och psykisk hälsa Positiv ett projekt inom psykiatrisk vård och stöd i Ekerö och norra Stockholm Bosse Söderlund

2 Norra Stockholms psykiatri 2012

3 Sammanfattning Regeringen satsade under åren drygt 400 miljoner kronor på kompetensutveckling för baspersonal inom psykiatrin (mentalskötare, boendestödjare och annan icke högskoleutbildad personal). Andra yrkesgrupper kunde delta i viss utsträckning. Pengarna skulle sökas tillsammans av kommuner och landsting. Ansökan skulle ske i samråd med brukarorganisationerna, som också skulle vara med i planering, genomförande och utvärdering av insatserna. Satsningen skulle bidra till en evidensbaserad praktik där vetenskaplig kunskap och yrkeserfarenheter kompletteras med brukares kunskaper, värderingar och önskemål. I Positivprojektet ingick sex stadsdelar i norra Stockholm, Ekerö kommun och Norra Stockholms psykiatri. Projektet var inriktat på personer med psykiska funktionshinder och på gemensamma aktiviteter för personal inom kommun och landsting. Brukarinflytande och återhämtningsperspektiv var två ledstjärnor inom projektet. Projektet kom till slut att innehålla sju aktiviteter, varav två var riktade främst till baspersonal, två till all personal och tre till brukare, patienter och närstående. Gemensam handledning och workshops med brukardeltagande genomfördes ej. Målen för projektet var bland annat att personalen skulle få en gemensam kunskapsbas, kännedom om evidensbaserade metoder inom vård, omvårdnad och stöd samt kunskaper om förutsättningarna för samverkan. Ur brukarsynvinkel fanns målen att mötas av helhetssyn över verksamhetsgränser, få ökat inflytande över vård och stöd samt att alla ska ha en individuell plan. I RSMHs återhämtningsutbildning deltog som planerat 140 personer och 39 gick en uppföljningsdag. De personliga brukarhistorierna, kunskaper om återhämtningsbegreppet och tankarna om hur man kan utveckla ett återhämtningsinriktat arbete fick flest positiva kommentarer. Två tredjedelar (78) av planerade 120 personer gick utbildningen Gemensam kunskapsbas. Denna utbildning får det högsta betyget av de tre aktiviteter som poängsattes av deltagarna. Att reflektera över yrkesroll och samarbete, brukarmedverkan och olika metoder i vardagsarbetet fick mest positiva kommentarer. 250 personer ur alla personalkategorier träffade patientkonsulterna i dialogträffar (planerat 150). Utvärderingarna är genomgående mycket positiva och betonar dialogmodellen, återhämtningsperspektivet, att lyssna till de egna berättelserna och diskussionerna om olika arbetssätt. Ett tjugotal föreläsningar samlade totalt 930 deltagare ur alla personalkategorier (600 unika personer), mot planerat 300. Inriktningen på föreläsningarna fanns främst inom områdena socialt arbete, psykiatrisk omvårdnad, brukarerfarenheter och grundläggande kunskap om psykiatriska diagnoser. Samrådsgrupperna inom fem verksamheter i landstinget samlade totalt 45 patienter och närstående samt 27 personer ur personalen. Grupperna har behandlat allt från vårdmiljö, information och bemötande till vårdutbud, vårdprocesser och organisation. Engagemanget har varit stort, men uppföljningen av mer sammansatta frågor behöver utvecklas.

4 De båda anhörigstödjarna med egen anhörigerfarenhet träffade totalt 75 anhöriga till patienter/brukare. Stödbehovet visade sig vara stort. Utvärderingarna visar på vikten av att träffa någon med liknande erfarenheter, av att bli sedd och att få stöd i att ta sig fram i kontakten med vård och myndigheter. En grupp personer med psykoserfarenhet inom IFS arbetade fram en studiecirkel på 15 träffar inriktad på att utforma sin individuella plan. En pilotcirkel genomfördes, som visade att metoden att reflektera över sina behov på olika områden i livet och skriva ned sina mål föll väl ut. Hos de kommunala verksamheter som medverkade i projektet deltog 97 % av baspersonalen i någon av de två utbildningarna, patientkonsulternas träffar eller minst tre föreläsningar. För landstingets del var siffran 34 %. Många saknade landstingspersonalens deltagande och samverkanseffekterna uteblev därför till stor del. I de intervjuer som gjordes med brukare efterlyses också mer samverkan över gränserna. Brukare och anhöriga anser att det finns en del att göra innan inflytandet fungerar tillfredsställande. Brukarorganisationerna har inte varit fullt ut delaktiga i projektet. För att till fullo dra nytta av deras erfarenheter bör de delta från start på lika villkor som övriga intressenter, i projekt av denna typ. Behovet av kompetensutveckling inom kommunens och landstingets verksamheter för psykiskt funktionshindrade är även fortsatt stort. En grundläggande utbildning för baspersonal saknas, samverkanskompetensen behöver stärkas liksom synen på brukaren som medansvarig aktör. Brukare och närstående behöver mer stöd för att uppnå delaktighet och bli aktiva i återhämtningsprocessen. Utvärderingarna i projektet visar att det finns stor skillnad mellan hur brukare och personal anser att arbetet med individuell planering fungerar. En analys av det långsiktiga behovet av kompetensutveckling och satsningar på brukarinflytande behöver göras på central ledningsnivå i verksamheterna. Brukarorganisationerna måste vara fullt delaktiga i detta arbete och få resurser för detta.

5 Kompetenssatsningens innehåll Anhörigstöd (sidan 18) Aktuell forskning och erfarenheterna från olika intresseföreningar visar att många närstående till personer med psykisk ohälsa får ett obefintligt eller bristfälligt stöd 1. Det gäller såväl i krissituationer som vid långvarigt anhörigskap. Skyldigheten för framförallt kommunerna, men även landstingen, att ge anhörigstöd vid psykiska funktionshinder betonades genom lagändringar Styrgruppen beslutade i maj 2010, efter godkännande från Socialstyrelsen, att ett pilotprojekt för anhörigstöd skulle startas inom Positivs ram. Utvecklingsarbetet skedde i samarbete med Föreningen Balans och IFS (Intresseföreningen för schizofreni). En referensgrupp med Hedvig Svedlund (IFS), Torsten Kindström (Balans), de båda anhörigstödjarna och projektledaren träffades varannan månad. Syftet var att utarbeta och pröva en modell för anhörigstöd. Tanken var att anhöriga ska få mer egenmakt och bättre förmåga att hantera sitt anhörigskap. Bedömningen gjordes att det var lättast att få kontakt med närstående i den krissituation som ett akutbesök eller en inläggning på sjukhus oftast innebär. Därför gavs mest information vid den psykiatriska länsakuten och vårdavdelningarna på S:t Görans sjukhus. 1 Östman & Kjellin 2002, Jonsson & Murray 2007, Wadefjord m.fl. 2009, Ewertzon 2010, 2012, Flyckt Regeringens proposition 2008/09:82.

6 Kompetenssatsningens resultat Anhörigstöd (sidan 46-55) I juli 2010 startade Anhörigstöd, med två personer med egen anhörigerfarenhet, Madeleine Jonsson och Agneta Hellne. Syftet var främst att utarbeta och pröva en modell där personer med egen erfarenhet som anhöriga ger anhörigstöd. Tanken var att anhöriga ska få mer egenmakt (empowerment), ökat inflytande, ökade kunskaper om rättigheter och möjligheter samt bättre förmåga att hantera sitt anhörigskap. Dessutom var tanken att stärka personalens kompetens att ge stöd till anhöriga, lyssna till deras erfarenheter och uppmärksamma deras egna behov av behandling. Inriktningen för Anhörigstöd var att o ge medmänskligt stöd, råd och vägledning o ge information om intresseföreningar, regelverk och rättigheter o ge tips om resurser som finns i samhället o diskutera nya strategier när man inte får respons De viktigaste kriterierna vid rekryteringen av anhörigstödjarna var att kunna använda sig av sina erfarenheter som anhörig för att stödja andra samt att ha en god förmåga att lyssna och kommunicera. I juli 2010 anställdes Madeleine Jonsson på 30 timmar per vecka och Agneta Hellne på cirka 10 timmar. Madeleine Jonsson var ansvarig för uppbyggnaden av projektet i samarbete med Positivs projektledare. Hon slutade i mars 2011 och därefter arbetade Agneta Hellne med något längre arbetstid fram till den 30/6, då projektet avslutades. Som handledare rekryterades psykolog Kerstin Westerberg, med lång erfarenhet av arbete med anhöriggrupper. Handledningen skedde två timmar varannan vecka från juli 2010 till juni Under sommaren 2010 iordningställdes ett rum vid S:t Görans sjukhus, vilket fungerade som kontor och samtalsrum för Anhörigstöd. Dessutom gjordes en informationsfolder, ett kontaktformulär som grund för den statistiska redovisningen och en utvärderingsblankett som skickades hem till de anhöriga efter avslutad kontakt. Madeleine Jonsson samlade material om verksamheter som kunde ge stöd och kontaktade kommuner och stadsdelar för att inventera hur deras stöd var utformat. Bedömningen gjordes att det var lättast att få kontakt med närstående i den krissituation som ett akutbesök eller en inläggning på sjukhus ofta innebär. Därför koncentrerades informationsinsatsen till den psykiatriska länsakuten och vårdavdelningarna på S:t Görans sjukhus. Under juli och augusti togs kontakt med cheferna för vårdavdelningarna och länsakuten vid S:t Görans sjukhus. Där hölls efter semestrarna informationsmöten för personalen. En avdelning bjöd in anhörigstödjarna till sin planeringsdag. Personalen delade ut foldrar till anhöriga och lade ut dem på avdelningarna. Information gick dessutom ut via föreningar, inom öppenvården och inom socialpsykiatrin. Möjlighet fanns att ta kontakt med Anhörigstöd via telefon eller mejl. Ofta har man kontaktat oss direkt på telefon och fått en tid för ett besök så snart som möjligt. Några anhöriga som inte bott i Stockholm har fått komma på ett akutbesök efter att den anhöriga tagits in på Länsakuten och vi har försökt hjälpa dem vidare till en kontakt på deras hemort.(agneta Hellne)

7 Vid den första kontakten var den viktigaste uppgiften att lyssna till hur den anhörige beskriver sin situation. En bedömning av det individuella behovet påbörjades. Stor vikt lades vid gränssättning, för att som anhörig kunna orka med och vara ett fungerande stöd. Information gavs vid behov om de möjligheter till professionellt stöd som finns. Det betonades också att stödet inte var någon behandling, att någon journalföring inte skedde och att någon rapportering till vård och socialtjänst inte skedde (om man inte kommit överens om detta). Tanken var att vanligen ha upp till fem möten med de anhöriga. En gräns sattes vid cirka 10 möten, eftersom anhörigstödet inte skulle ersätta långsiktiga behandlingskontakter. Anhörigstöd tog emot nybesök från slutet av augusti 2010 till utgången av mars Den sista kontakten avslutades i slutet av juni. Under hela perioden hade anhörigstödjarna 298 besök av 74 anhöriga samt ett stort antal telefonsamtal. I utvärderingarna från dem som avslutat kontakten beskriver de allra flesta stödet som positivt eller mycket positivt. Vanliga kommentarer är att man fått tala med någon som vet hur det är att vara anhörig och hur processen ser ut när man blir anhörig inom psykiatrin. Man har fått uppmärksamhet på vikten av att bry sig om sig själv och att man kan behöva egen hjälp. Många nämner också att man fått viktig information och stöd i att ta olika typer av kontakter. Statistisk redovisning av Anhörigstöds verksamhet Totalt besökte 74 personer Anhörigstöd, varav 56 kvinnor och 18 män. 298 besök gjordes, i genomsnitt 4,0 besök per anhörig. Antalet besök varierade mellan 1 och 10. De 74 personerna var anhöriga till 59 olika patienter/brukare. I 3 fall var tre anhöriga med och i 9 fall var två anhöriga med. Förutom besöken skedde också många telefonsamtal (ofullständigt registrerat). Anhörigskap Mormor 1 1 Mor 29 Far Maka/sambo 10 Make/sambo 4 Flickvän 1 15 Syster 6 6 Dotter 6 Son 1 Svärson 1 8 Av de anhöriga var 54 % föräldrar (40 personer) 20 % partner (15) 9 % barn (7) 8 % syskon (6) 7 % övriga närstående (5) 1 % ej uppgift (1) 5 personer var mellan 16 och 19 år. För 7 personer i övrigt finns angivet att det finns minderåriga barn i familjen (som inte kom till Anhörigstöd). Annan närstående 3 3 Ej uppgift 1 1 Totalt 74

8 Kontaktväg Kontakt via Personer Föreningar Länsakuten 9 Vårdavdelningar 21 Öppenvård 3 Socialtjänst 4 37 För de 56 personer som inte anger annan familjemedlem som kontaktväg, och där det finns uppgift, fördelade sig kontaktvägarna på följande sätt: 53 % Akutvård (30) 13 % Öppenvård och socialtjänst (7) 23 % Föreningar (13) 11 % Övriga (6) Föreläsning 4 Andra vägar 2 6 Familjemedlem 8 8 Ej uppgift Totalt 74 Andra vägar var skolkurator och Internet. Den anhöriges bostadsort Ekerö 4 Hässelby-Vällingby 4 Bromma 10 Kungsholmen 11 Norrmalm 5 Östermalm 2 Spånga-Tensta 1 Kista-Rinkeby 1 38 Av de anhöriga som hade kontakt med Anhörigstöd bodde (där uppgift fanns) 52 % i Ekerö eller norra Stockholm (38) 41 % i övriga länet (30) 7 % utanför länet (5) Övriga Stockholms stad 14 Övriga Stockholms län Utanför Stockholms län 5 5 Ej uppgift 1 1 Totalt 74

9 Patientens bostadsort Ekerö 3 Hässelby-Vällingby 5 Bromma 9 Kungsholmen 10 Norrmalm 1 Östermalm 3 Spånga-Tensta 2 Kista-Rinkeby 2 35 Av de 53 patienter där bostadsort fanns angiven, bodde 66 % i Ekerö eller norra Stockholm (35) 28 % i övriga länet (15) 6 % utanför länet (3) Övriga Stockholms stad 9 Övriga Stockholms län 6 15 Utanför Stockholms län 3 3 Ej uppgift 6 6 Totalt 59 Patientens diagnos, enligt anhöriga Schizofreni 7 Psykos Bipolär Depression 2 Ångestsyndrom 2 Tvångssyndrom 1 Ätstörning 2 Borderline 4 Självskadebeteende 2 ADHD, ADD 2 Asperger 2 17 Av de diagnoser som de anhöriga angav var 35 % psykoser (22) 27 % bipolär diagnos (17) 27 % övriga sjukdomsdiagnoser (17) 11 % självmordsförsök (7) Självmordsförsök, -planer 7 7 Totalt 63 Dessa diagnoser har angivits för 54 av de 59 patienterna. Några har alltså fler än en diagnos. För de övriga fem har ingen diagnos angivits.

10 Analys av deltagarnas utvärderingar En utvärderingsblankett med svarskuvert skickades hem till de anhöriga efter avslutad kontakt. Den innehöll följande frågor: Vilken anhörigstödjare har du varit i kontakt med? Hur många gånger? Hur har tillgängligheten till oss varit, tycker du? Har kontakten varit till något stöd för dig som anhörig? Kan du ge exempel? Har du fått någon information eller upplysning av anhörigstödjaren som du kan ha nytta av som anhörig? Kan du ge exempel? Har du något ytterligare du vill tillägga? Av cirka 70 anhöriga som fått enkäten svarade 44 på utvärderingsfrågorna. Nedan följer svaret på frågan om tillgängligheten, följt av en analys och de teman som framkommit, tillsammans med citat från anhöriga. Tillgängligheten Mycket bra eller jättebra 24 (55 %) Bra eller god 15 (34 %) Tillfredsställande eller okej 3 (7 %) Ej svar 2 (5 %) o Svaren visar på ett stort behov av stöd- och krissamtal. Det gäller såväl i akuta situationer som vid långvarigt anhörigskap. Anhöriga och andra närstående är många gånger en hårt belastad grupp. Den som ej varit i vår situation kan ej föreställa sig den sorg och frustration som vi lever i. Att då få träffa en anhörigstödjare som x är en värdefull hjälp och ger oss ork att fortsätta. (35) Som anhörig känner man sig ofta strandsatt. Bra att då ha tillfälle få råd och praktisk hjälp. (19) Under en svår tid var kontakten med x det enda som fanns initialt. Samtalet var ovärderligt och gav vidare vägledning. (9) Det var viktigt för mitt tillstånd att få denna hjälp. Det var för mig en enormt betydelsefull hjälp, och kan inte jämföras med andra kontakter. Vi är alla i den situationen beroende av hjälp. (30) o Det kan vara viktigt att få tala med någon som med liknande erfarenhet och att få höra att många befinner sig i samma situation. Bara ett samtal med någon som känner till detta område är mycket värt eftersom avdelningen inte informerar ett dugg. (14) Att få prata med någon som har erfarenheter av liknande situationer, vården, den anhöriges perspektiv har varit en livlina för mig. (20) Känslan av att tro att man är ensam om något som är lite konstigt i ens familj att få veta att det finns fler som befinner sig i samma situation. (26) Att vi inte är ensammast i hela världen att ha problemet: Anhörig, psykiskt sjuk. (38)

11 o Anhöriga behöver få veta att man måste bry sig om sig själv för att orka med sitt anhörigskap. Jag har insett att jag måste och får bry mig om mig själv. (10) Att man inte ska glömma bort sig för att kunna uthärda dagen på ett bättre och positiv sätt. (39) o Gruppen anhöriga är oersättlig och i många fall en förbisedd och outnyttjad resurs. Det finns ett stort behov av stöd i hur man ska förhålla sig och bete sig i kontakten med sin anhöriga. Vägledning och verktyg för att hantera olika situationer efterlyses. Vi har t.ex. fått stöd i vår strategi att inte ge efter utan i stället stålsätta oss som föräldrar och hålla fast vid det vi hittills uppnått och fortsätta att driva en frigörelseprocess. Vi har också fått alternativa synsätt att fundera på, nyanseringar av våra egna uppfattningar. Obs fått, inte blivit påprackade. (22) När man är förvirrad/vilsen i hur man ska göra när en anhörig verkar lida av en psykisk sjukdom och som själv inte förstår att den är sjuk, så blir det en enorm belastning på anhöriga runt om, som får ta hand om allting. Anhöriga behöver då stöd med hur man ska agera och att dra gränser gentemot den sjuke personen.(26) Jag har länge gått och undrat om jag borde ha gjort saker annorlunda, men kan släppa det nu. Det bästa stödet jag kunde få var nog det att inte vara så rädd för att göra fel och sluta klandra mig för det. (32) Att vi som familj kan prata med varann om den oro/sorg vi känner. Att dela sorg. Att förstå den anhörige. Att bättre bemöta den anhörige. (38) o Anhöriga har ofta en utsatt situation och man har svårt att göra sin röst hörd. Det är viktigt för anhöriga att bli sedda och lyssnade till. Man vill möta förståelse och bli bekräftad. Att bara få prata och veta att någon lyssnar och vet vad det handlar om. (40) Jag har fått berätta om hur jag känt och blivit hörd; har fått råd och information, om jag frågat; har bemötts av seriositet och respekt av en empatisk medmänniska. Har fått lätta till hjärtat, pröva mina tankar, fått uppmuntran och stöd. (4) Jag blev sedd och förstådd. Hon gav mig en positiv riktning och hjälpte att stärka mig i min sits, allt i hur hon bemötte mig. Jag kände mig också inräknad, jag var anhörig och behövde också hjälp. (41) Skriftlig information kan aldrig ersätta samtalet som kommunikation. Det finns mer nyanser i samtal, det är inte bara svart eller vitt.(12) o Anhöriga har ett stort behov av att få veta hur vården fungerar och vad som gäller. De behöver information och råd om hur man kan söka hjälp och ibland konkret hjälp i att ta kontakt med den. Fick ett krissamtal omgående, samt ett personligt stöd vid uppsök av läkare inom psykiatrin. [Jag fick information om] vad som sker i en sådan utsatt process som jag befann mig i samt vart jag kan vända mig i fortsättningen. (7) X förstod vår frustration när det gällde sekretess och att vi kände oss utanför. Hon vidarebefordrade det till avdelningen. (12) X kontaktade [mottagningen] och tog reda på att det fanns möjlighet till fortsatt anhörigstöd där. Det kommer också att ske tid är bokad. (22) [Jag har haft nytta av] en hel del, bland annat att prata med den anhörigas läkare, angående mediciner, vårdplanering m.m., samtal med psykolog osv. (29) Jag har fått förståelse, konkreta förslag på lösningar och uppmuntran för att våga ta initiativ. Jag fick mod och ett nytt hopp! (13)

12 o Ibland har man inte fått det stöd man behövt eller inte känt sig så väl bemött. Och om hur man skall gå tillväga vid klagomål. Kritiken mot tungroddhet och bristande information är vanlig. När min man hamnade på sjukhuset fick jag ingen kontakt/hjälp från avdelningen, x tog hand om mig när ingen annan fanns där. Jag har i min situation fått en liten, liten styrka att klara av allt kring min mans sjukdom och vår vardag och våra barn. (43) Utan det stöd jag fick av x vet jag ej hur det hade gått för mig, jag befann mig i chocktillstånd. Jag fick inte den hjälp jag sökte innan inom psykiatrin, förrän jag kom till anhörigstöd.(30) Anhörigstödet på S:t Göran har varit ett av de få ställen jag som anhörig kunnat vända mig med mina frågor. Trots att man inom den psykiatriska vården ofta hänvisar till vikten av anhörigas medverkan är jag mycket kritisk till det bemötande jag fått inom vården. Det har definitivt inte känts som att man vill ha mig med. (16) [Jag ville] berätta för läkaren om de alarmerande tecken vi observerat. Men jag blev vägrad att träffa läkaren enskilt p.g.a. sekretesslagen. [Anhörigstödjaren har] förklarat vad sekretessen innebär och hur det fungerar och gett olika förslag på hur jag som anhörig ändå skulle kunna få fram det jag vill säga. Och det har jag kunnat göra nu, genom ett nytt brev till läkaren. Resultatet är ett samtal med vårdaren och ett löfte på en ny läkartid med min son då de planerar göra en grundligare undersökning. En oerhörd lättnad för min familj! (13) Jag har länge saknat stöd för anhöriga, främst för barnen. Jag efterlyste det i somras då jag hade problem med att tackla min systers mani och vården. Min syster har varit sjuk i 35 år, och vi har aldrig fått något stöd. Jag är oerhört glad över att det nu finns anhörigstödjare. (10) Ett anhörigstöd är en ovärderlig tillgång i en situation där man som (i vårt fall) familjemedlem och anhörig till den sjuke har svårt att sortera och prioritera i den uppkomna, ofta akuta, situationen. Vi har tyvärr hittills saknat ett sådant stöd i vår mångåriga kontakt med psykiatrin i Stockholm, och detta har därför varit en mycket positiv erfarenhet. (42) o Anhöriga har fått information om litteratur, föreläsningar och om sina rättigheter och skyldigheter. De har också fått kännedom om intresseföreningar som finns. Ja, vi har fått mycket läsvärda häften som varit utmärkta komplement till samtalen. (12) Litteratur som kan vara behjälplig samt Balans förening. (30) IFS-föreningen som erbjuder samtalsgrupper. (33) Jag har fått broschyrer, information om en förening för anhöriga och det har varit bra. (23) Tips om litteratur i ämnet (som gett patienten och oss ett nytt perspektiv på sjukdomen och sjukdomens påverkan på omgivningen). (42) Lånade boken Psykiska funktionshinder stöd och hjälp vid kognitiva funktionsstörningar Därigenom ökade min förståelse för min son och hans psykiska dilemma. Det var nästan som en aha-upplevelse. (44) Utöver det som framgår av svaren på utvärderingsfrågorna så har anhöriga enligt Agneta Hellne bland annat värdesatt följande: o Att de har fått möjlighet att prata med en anhörig och sakta kunnat bygga upp en tillit. Detta har lett till att och man ibland vågat vara privat, något man inte kunnat tänka sig att vara i mötet med vården eller kommunen. o Att det inte har kostat något. o Att de inte har behövt känna någon tidspress utan har fått möjlighet till flera samtal.

13 Agneta Hellnes egna reflektioner: o Många samtal handlade om anhörigas sorgearbete. o Man kan behöva få insikt om att man behöver egen hjälp. o Många samtal har handlat om medicinering och hur den kan påverka den anhörige. Man känner inte igen sin anhörige! o Jag har haft ett bra samarbete med Balans och IFS. Återkoppling till verksamheterna Det sekundära syftet i projektet var att stärka personalens kompetens i att ge stöd till anhöriga. Agneta Hellne besökte därför avdelningar, mottagningar, stadsdelar och Ekerö kommun under april till juni I följande avsnitt beskriver hon själv sina erfarenheter: Vid mina besök har jag lämnat min preliminära rapport samt rapporterna Det borde vara kramar på recept och Samtal med anhöriga till psykiskt sjuka 3. Jag har också berättat att det kommer en slutrapport för Positivprojektet i höst, där Anhörigstöd kommer att ingå. Det var tyvärr inte möjligt för mig att återkomma till samtliga avdelningar och mottagningar, då flera hade arbetsplatsmöte samma dag och tid. Jag har sänt över min rapport för kännedom till dem som inte fått besök. Möten hos stadsdelarna och Ekerö Jag har träffat ansvariga inom Ekerö kommun och de stadsdelar som ingått i Positivprojektet. Det visade sig att man har kommit olika långt när det gäller uppbyggnaden av anhörigstödet. I några stadsdelar kartlägger man först behovet. Ingen stadsdel har hittills inrättat någon ny tjänst. Ekerö har dock gett mig en tidsbegränsad anställning från och med augusti Jag ska tillsammans med anhörigkonsulent Pia Nilsson bygga upp anhörigstöd för anhöriga till personer under 65 år med psykisk funktionsnedsättning. I några stadsdelar har den anhörigkonsulent som redan har ansvar för äldre fått sitt ansvarsområde utökat till att gälla hela funktionsnedsättningsområdet under 65. Risken finns att gruppen anhöriga till psykiskt funktionsnedsatta kan försvinna i mängden. Några ansvariga sade också att de saknade erfarenhet av psykisk sjukdom utöver den de mött hos äldre i form av lättare psykiska besvär. I en stadsdel sade man att de statliga medlen för att utveckla anhörigstödet gått till biståndsbedömarna. Att en biståndsbedömare skulle ha utrymme att erbjuda anhöriga eget samtalsstöd verkar inte troligt. Anhöriga kommer snarare att hänvisas vidare till primärvården eller inom socialtjänsten. Det kan bli svårt för anhöriga att gång på gång behöva berätta sin historia. För att orka göra detta krävs att det skapats en tillit. Möten med avdelningar och mottagningar Vid mötena lyfte jag fram två viktiga ämnen: sekretess och permission. Kanske hade en del problem inte behövt uppstå om man hanterat sekretessfrågan på ett annorlunda sätt. När man som nu ibland ställer följande fråga till patienten: Vill du ha sekretess?, låser man sig i ett negativt läge som det kan bli svårt för bägge parter att ta sig ur. 3 Jonsson & Murray 2007.

14 Jag informerade om att man på vissa mottagningar säger: Här arbetar vi med hela familjen eller Vem vill du att vi skall ha kontakt med?. Om patienten då säger att hon eller han inte vill att anhörig skall kontaktas, så finns det möjlighet för personalen att fråga varför, vilket kan ge en öppning till en fortsatt dialog. Personalen kan då få tillfälle att motivera varför det oftast är viktigt för både patient och närstående med kontakt. Beträffande permissionsfrågan berättade jag om trebarnsmamman som utan förvarning fick hem sin psykossjuke make. Han hade skrivit ut sig på egen begäran. När det finns barn i familjen är det extra viktigt att anhöriga kontaktas, vilket man bör kunna informera patienten om. Beroende på tidsbrist eller en besvärlig arbetssituation kunde jag på några avdelningar endast få 20 minuter för att informera. Det blev då mer eller mindre att säga tack och adjö. Jag blev emellertid mycket väl mottagen på samtliga avdelningar och personalen ställde frågor. Vid ett möte på en mottagning blev det uppenbart att det finns de som tror att intresseföreningarna står för anhörigstödet, även det som man nu lagstiftat om. Föreningarna stödjer visserligen sina medlemmar genom samtal, men det är bara i undantagsfall som en anhörig kan erbjudas regelbundna samtal liknande dem som vi har kunnat erbjuda inom Anhörigstöd. Medlemmarna vet också att den inom föreningen som tar emot i samtal gör det som volontär, och då vill man kanske inte besvära varandra. Man vet ju att även denne är en anhörig som har det tungt! Enligt lagen är det främst kommunen som ska stå för det långsiktiga anhörigstödet. Den närhet till stöd som fanns vid S:t Göran hjälpte dock anhöriga att ta tag i sin situation när de befann sig i ett akut skede och hade uppmanats av personalen att kontakta oss. Det är alltid mycket svårare att komma sig för att söka hjälp i efterhand, även när behovet är stort. Samtliga avdelningar och mottagningar beklagade att anhörigstödet skulle upphöra. Man hade ju precis lärt sig att vi fanns och börjat komma ihåg att informera sina anhöriga! Om sina egna möjligheter till ett utökat anhörigstöd hade man i nuläget svårt att se hur tiden skulle räcka till. Redan nu arbetar man under tidspress. Reflektioner från handledaren Kerstin Westerberg Under hösten 2010 och våren 2011 har anhörigstödjarna fått handledning varannan vecka, två gånger 45 minuter. Huvudsakligt fokus har varit processen i det stöd anhöriga har fått. Tiden har också använts till roll- och ansvarsfördelningsfrågor, uppbyggnad av verksamheten, dokumentation samt struktur och ramar för anhörigsamtalen. Anhörigstöds samtal har bestått i att ge stöd till de anhöriga, men de har även haft en informativ funktion. En annan uppgift har varit att ge information till och samarbeta med personal, framförallt på vårdavdelningarna. En svår men viktig uppgift i handledningen har varit att hantera gränssättning, främst vad gäller anhörigas förväntningar på kontakten. Andra viktiga frågor i handledningen har handlat om sekretess, helhetsperspektiv, att hålla isär privat och personligt, samarbete internt och externt, samt hur man påverkas av de projektioner som oftast sker i en denna typ av kontakt.

15 Det är av största vikt att anhörigstödjaren har så pass stor erfarenhet och självinsikt som krävs för att bli medveten om hur han eller hon påverkas och kan använda handledningstiden till att hantera detta. Det är också en tillgång att samtalsledaren har egen erfarenhet av målgruppen. Att använda sig själv som ett verktyg i kontakten med människor i kris borde alltid inkludera handledning. --- Uppfyllande av projektets mål Utarbetande och prövande av en modell för anhörigstöd där personer med egen erfarenhet som anhöriga bedriver anhörigstöd Deltagande anhöriga har fått mer egenmakt, ökat inflytande, mer kunskap och bättre hanteringsförmåga (sidan 60) En modell för anhörigstöd har tagits fram och prövats med goda preliminära resultat. Behovet av stöd visade sig vara stort. De närstående som deltagit har haft olika typer av relation till sin respektive anhörige, som i sin tur haft en stor bredd vad gäller psykiatrisk diagnos och funktionshinder. Försöket har uppskattats inom de verksamheter i landsting och kommun som berörts. Ekerö kommun använder erfarenheterna i sin uppbyggnad av närståendestöd vid psykiska funktionshinder. Många anhöriga betonade i sina utvärderingar vikten av att träffa någon med liknande erfarenhet, att bli sedd och få förståelse samt att förstå att man inte är ensam i sin situation. Många har också fått stöd till dialog med verksamheter där man tidigare kört fast eller fått kunskaper om hur vård och stöd fungerar. Ett antal anhöriga har fått hjälp att hitta verktyg för att hantera sin och sin närståendes situation eller information om föreningar och material.

16 Referenser Jonsson, Jeanette & Murray, Kerstin. Samtal med anhöriga till psykiskt sjuka erfarenheter från Upplysningen. Göteborg: FoU i väst, Proposition 2008/09:82. Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Stockholm, Socialdepartementet. Östman, Margareta & Kjellin, Lars. Stigma by association psychological factors in relatives of people with mental illness. The British Journal of Psychiatry. Vol. 181 (2002):

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Vad kan psykiatrin göra?

Vad kan psykiatrin göra? Vad kan psykiatrin göra? Kerstin Paul Överläkare i Psykiatrin Södra, Stockholms läns landsting Tidigare vid S:t Görans uppsökarteam för hemlösa Socialpsykiatriskt Forum Idéseminarium 2006-03-06 2 Vad kan

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll MISSIV 2013-05-28 LJ 2013/41 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 Anhörig/närståendestöd i Skaraborg ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus Bakgrund I samband med den nationella satsningen

Läs mer

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet PIF - Telefontillgänglighet Nacka öppenvårdsmottagning Ett arbete gjort av: Jonny Larsson, Marie Haking, Helena Ruokonen-Johansson, Lena Thörner, Karin Wohlmer Tel: 08-718 66 00 Telefontillgänglighet på

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

K OGNUS. Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012

K OGNUS. Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012 Avslutningskonferens 29 maj 2013 Konstakademin Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012 Stockholms Läns Landsting Norra Stockholms psykiatri (projektägare) Transkulturellt Centrum Kommuner

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 Stöd till anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning tre exempel Detta är den andra artikeln på temat stöd till anhöriga till personer

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes

Diabetescoach. Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach Erfarenheter och resultat från ett projekt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes Diabetescoach ett nätverk där föräldrar hjälper andra föräldrar Diabetescoach från förälder till förälder

Läs mer

Stöd till anhörigvårdare

Stöd till anhörigvårdare Revisionsrapport Stöd till anhörigvårdare Surahammars kommun Kerstin Karlstedt Stina Björnram Surahammars kommun Söd till anhörigvårdare Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga...3 2.2. Metod och avgränsningar...3

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd?

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Utveckling av barn- och föräldrastöd vid Beroendecentrum Stockholm (BCS) Barn och unga i familjer med missbruk 2 december 2013 Christina

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp

KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp Rehabilitering, sysselsättning samt begreppet återhämtning.

Läs mer

Handlingsplan Vård- och stödsamordning

Handlingsplan Vård- och stödsamordning Handlingsplan Vård- och stödsamordning Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2013-09-25 1. Definition av målgrupp/er eller det

Läs mer

Psykiatrins utmaning. Kuno Morin Chefsöverläkare

Psykiatrins utmaning. Kuno Morin Chefsöverläkare Psykiatrins utmaning Kuno Morin Chefsöverläkare Förekomnst av psykisk sjukdom 25% av alla människor beräknas under livstiden drabbas av psykisk sjukdom (The World Health Report 2001, WHO, Genève, 2001)

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Behandling och bemötande av kvinnor med beroende och psykiatrisk samsjuklighet

Behandling och bemötande av kvinnor med beroende och psykiatrisk samsjuklighet Behandling och bemötande av kvinnor med beroende och psykiatrisk samsjuklighet Solveig Olausson Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr. i psykologi Beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 3

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 3 130924 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 3 Bakgrund Syftet med nätverket är att alla som medverkar delar med sig och sprider kunskaper samt erfarenheter

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

ACT i Malmö Workshop 141107 G U N I L L A C R U C E, P R O C E S S L E D A R E M Å N S G E R L E, P S Y K I A T E R

ACT i Malmö Workshop 141107 G U N I L L A C R U C E, P R O C E S S L E D A R E M Å N S G E R L E, P S Y K I A T E R ACT i Malmö Workshop 141107 G U N I L L A C R U C E, P R O C E S S L E D A R E M Å N S G E R L E, P S Y K I A T E R Vad betyder ACT Assertive - Bestämd, ihärdig Community - Samhälle Treatment - Behandling

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal 2013: 6 Lena Sjöström Marie Sjöström Vänersborgs kommun Innehåll 1. Sammanfattning 3

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Regeringens uppdrag till SBU inom psykiatrin

Regeringens uppdrag till SBU inom psykiatrin Regeringens uppdrag till SBU inom psykiatrin Diagnostik av förstämningssyndrom Diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrumtillstånd (AST) Implementering av psykiatriska riktlinjer och evidensbaserad

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Innehållet under denna timme Från ord till handling vad är brukarinflytande och hur kan man göra? Vad är inflytande och delaktighet Argument för Lite modeller Vad bidrar och hindrar Brukarinflytande Medborgarnas

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Lotta Persson, socialchef i Botkyrka, vice ordf i prioriteringsgruppen Vad är riktlinjerna till

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå

Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå Sammanställning Tema B Samverkan och samarbete på individnivå Hur kan man göra för att nå ut till anhöriga i ett tidigt skede och hur ska man få anhöriga att förstå att det är han/hon man vill ge stöd.

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

ENKÄT 2013 SAMVERKAN

ENKÄT 2013 SAMVERKAN ENKÄT 2013 SAMVERKAN "Jag kämpar och tänker inte ge upp!" Rapport Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg Lindhultsganan 23 41674 GÖTEBORG 073-822 30 03 goteborg@autism.se 1 Sammanfattning Föreningen

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Boka en ambassadör från (H)järnkoll

Boka en ambassadör från (H)järnkoll Boka en ambassadör från (H)järnkoll Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och berättar gärna om hur det är. Boka din egen ambassadör och slå hål på fördomar och öka dina kunskaper. Du

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Beroendekliniken. i Göteborg

Beroendekliniken. i Göteborg Beroendekliniken i Göteborg Vi erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alkohol, läkemedel och narkotika för personer med eller utan psykiatrisk problematik. Målgrupp Beroendekliniken

Läs mer