Regional utvecklingsplan för psykiatri. Rapport från arbetsgrupp VID ÖVERGÅNG MELLAN UNGDOM OCH VUXEN EXERCI DOLORE IRIUUAT COMMODO REDOLO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional utvecklingsplan för psykiatri. Rapport från arbetsgrupp VID ÖVERGÅNG MELLAN UNGDOM OCH VUXEN EXERCI DOLORE IRIUUAT COMMODO REDOLO"

Transkript

1 Regional utvecklingsplan för psykiatri UNGA VUXNA MINIM, - CONSEQUAT PRINCIPER COMMODO FÖR BEHANDLINGSKONTINUITET DUIS DELENIT, EPIDEMIOLOGI EXERCI DOLORE IRIUUAT COMMODO REDOLO VID ÖVERGÅNG MELLAN UNGDOM OCH VUXEN Rapport från arbetsgrupp

2

3 1 (9) Dnr HSS Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Stephan Ehlers UPPDRAG 1.1 Bakgrund 1.2 Problem 1.3 Mål 1.4 Målgrupper 2 ARBETSGÅNG OCH RESULTAT 3 SAMMANFATTNING AV DET LOKALA UTVECKLINGSARBE- TET FÖR UNGA VUXNA ÅR INOM VÄSTRA GÖTALANDS- REGIONEN 3.1 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU Befintlig BUP, BNK och VUP-verksamhet för unga vuxna år inom SU Planerad BUP, BNK och VUP-verksamhet för unga vuxna år inom SU 3.2 Skaraborgs sjukhus, SkaS Unga vuxna med måttlig psykiatrisk problematik Unga vuxna med allvarlig psykiatrisk problematik 3.3 Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS Förslag till organisatorisk modell Personal och kompetensstruktur Regionala nätverk och kompetenscentrum 3.4 NU-sjukvården Samverkan VUP och BUP i NU-sjukvården kring unga vuxna 4 SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 4.1 Lokalt anpassad åldersväxling och ansvarsfördelning mellan BUP och VUP inom Västra Götalandsregionen 4.2 Regionala nätverk och regionala kliniska kompetenscentrum 4.3 Förslag till åtgärder Bilagor 1 Schematisk bild över BUP, VUP, PV och kommunal verksamhet 2 Lägesbeskrivning av befintlig och planerad vård för unga vuxna år inom SU Rapport och åtgärdsförslag för psykiatriskt arbete bland unga vuxna år, framtagen i samarbete mellan VUP och BUP, SkaS, Unga vuxna i Södra Älvsborg, Samarbete mellan Vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri i NUsjukvården kring åldersgruppen år Psykiatriskt ungdomsteam i NU-sjukvården, Rapport från ungdomsmottagningen Fyrbodal Uppdrag neuropsykiatri för unga vuxna i VG-regionen Uppdragshandling

4 Arbetsgrupp Stephan Ehlers, BUP, SU, gruppledare Håkan Andersson, VUP, SKAS Gunilla Johansson, Ungdomsmottagningen Fyrbodal, Trollhättan Peter Tallberg, BUP, NU Eva Blixt, VUP, NU Gunnar Gunnarsson, VUP, SÄS Björn Kadesjö, BNK, SU Mikael Ingsberg Projektadministratör 2 (9) Dnr HSS

5 3 (9) Dnr HSS UNGA VUXNA - PRINCIPER FÖR BEHANDLINGSKONTINUITET VID ÖVERGÅNG MELLAN UNGDOM OCH VUXEN Förkortningar som används i rapporten: ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder BNK Barnneuropsykiatriska kliniken BUP Barn- och Ungdomspsykiatri LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård OCD Obsessive Compulsive Disorder (Tvångssyndrom) PV Primärvården UM Ungdomsmottagning VC Vårdcentral VUP Vuxenpsykiatri 1. UPPDRAG 1.1 Bakgrund Såväl den Nationella handlingsplanen som Västra Götalandsregionens handlingsplan uppmärksammar särskilt patienter i gränslandet mellan BUP och VUP med betoning på vikten av ökad kontinuitet i vården. 1.2 Problem Kontinuitetsbrottet i vården leder ofta till problem när patienten vid 18 års ålder lämnar BUP och ansvaret övergår till VUP. Den nuvarande fixa åldersgränsen tillåter inte en övergång anpassad efter patientens psykiatriska problem och psykosociala situation. Det riskerar att överremittering sker under en period när patienten har dåliga förutsättningar att klara av ett skifte från en vårdgivare, med allt vad det innebär, till en annan med följden att den psykiska ohälsan förvärras. 1.3 Mål Målet är att inom regionen utveckla lokalt anpassade vårdkedjor, som sträcker sig över aktuella åldersgränser och berörda psykiatriska verksamheter, med syftet att förbättra kontinuiteten och kvaliteten i den psykiatriska vården för gruppen år. I uppdraget ingick att utifrån lokala förutsättningar pröva följande organisatoriska principer: Samordning av insatserna mellan BUP och VUP genom åldersväxling och ansvarsuppdelning mellan specialiteterna baserad på debutålder för patientgrupperna, som ingår i målgruppen Ansvarig specialitet ansvarar för utveckling av personal- och kompetensstruktur för utredning och behandling samt utveckling av lokalt vårdprogram och vårdkedjeplan

6 4 (9) Dnr HSS Patientgrupper Unga vuxna i åldersgruppen år med allvarliga kroniska eller återkommande psykiatriska problem inom följande områden: Psykoser Affektiva störningar Självskadande och/eller självmordsnära beteenden Ätstörningar Missbruk Neuropsykiatriska funktionshinder 2. ARBETSGÅNG OCH RESULTAT Arbetsgruppen har haft 6 möten. Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete och parallellt med de lokalt tillsatta grupper inom VGR som arbetar med unga vuxna genom att representanter för de lokala grupperna har ingått i arbetsgruppen. Gruppen började med att göra en inventering av befintlig verksamhet för målgruppen inom VGR och har därefter diskuterat lokal anpassning och verksamhetsutveckling utifrån uppdragets principer. Det framstod tidigt att patientunderlaget ger olika förutsättningarna för subspecialisering och utveckling av specialmottagningar. Inom SU finns större möjligheter att utveckla specialenheter för enskilda patientgrupper jämfört med inom SÄS, SKAS och NU som i högre grad måste utgå ifrån öppen- och slutenvård riktat mot hela målgruppen unga vuxna. Dessa skilda förutsättningar för subspecialisering tydliggjorde behovet av regionala kliniska kompetenscentrum och professionella nätverk för de verksamheter riktade mot uppdragets patientgrupper som finns i regionen. Under arbetets gång tydliggjordes BUPs och VUPs olika uppdrag. BUP är både en specialistresurs dit barn och ungdomar remitteras men även en basresurs dit den enskilde kan söka sig direkt och är därmed sin egen primärvård. VUP å andra sidan har ett entydigt uppdrag som psykiatrisk specialistresurs och remissinstans för primärvården. Även om arbetsgruppens fokus har legat på de unga vuxna som behöver antingen BUPs eller VUPs specialistresurser vill vi uppmärksamma behovet av förbättrad vård inom primärvården för gruppen unga vuxna med lindrig till måttlig problematik. Här avses gruppen ungdomar som har BUP- kontakt men som inte har så allvarliga besvär att han/hon är aktuell för VUP när kontakten med BUP avslutas vid 18 års ålder. Denna grupp unga vuxna behöver och ställer själva i ökande grad krav på lättillgänglig och kvalificerad psykoterapeutisk hjälp som är svår att tillgodose inom primärvården samtidigt som man beskrivs ha ett stort motstånd mot att bli remitterad till vuxenpsykiatrin. En vanlig kontaktorsak är ångest kombinerat med depressiva symtom och i förlängningen utveckling av själmordsbenägenhet. Ungdomsmottagningar utökade med bl.a. psykologer med god terapeutisk kompetens skulle bli ett viktigt komplement till vårdcentraler för de unga vuxna med lindrig till måttlig problematik som inte kräver vuxenpsykiatrins resurser efter 18 års ålder (se bilaga 7). Med bilden i bilaga 1 vill vi illustrera BUPs, VUPs, PVs uppdrag och avgränsning gentemot varandra mot bakgrund av kommunal verksamhet. Den streckade överlappningen mellan BUP och VUP symboliserar ansvarsfördelningen verksamheterna emellan för gruppen år. Symbolen UM åskådliggör att psykosocialt förstärkta ungdomsmott-

7 5 (9) Dnr HSS agningar inom PV skulle bli en viktig länk i vårdkedjan mellan BUP och VC och mellan VC och VUP för gruppen år med lindriga till måttliga psykiska besvär. 3. SAMMANFATTNING AV DET LOKALA UTVECKLINGSARBETET FÖR UNGA VUXNA INOM VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN (se också bilagor 2 till 7): 3.1 Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU Arbetsgrupper med representanter från BUP och VUP har utarbetat verksamhetsförslag för att öka kontinuiteten och subspecialiseringen i vården för unga vuxna. Utgångspunkten har varit att bygga vidare på den kompetens som finns inom respektive specialitet och att beskriva hur samarbetet mellan specialiteterna kan förbättras (se bilaga 2). Förslagen har under specialitetsansvarig Erik Brenners ledning förankrats på verksamhetschefsnivå och enighet råder om att utveckla vården enligt föreslagna riktlinjer Befintlig BUP, BNK* och VUP verksamhet för unga vuxna år inom SU SU BNK BNK BUP VUP VUP Mottagning Mottagning Mottagning/dagvård Mottagning/slutenvård: Psykosvård i Väst, SLÖP NO Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade*** * Barnneuropsykiatriska kliniken ** Säkra finansiering *** Mottagningen började ta emot barn- och ungdomar 2001 Patientgrupp ADHD, alla åldrar** Autism, alla åldrar** Ätstörningar, till 25 år Schizofreni, från 16 år Döva och hörselskadade, alla åldrar Planerad BUP, BNK och VUP verksamhet för unga vuxna år inom SU SU VUP BUP BUP VUP VUP Slutenvård Slutenvård, 8 platser Mottagning/hemvård Slutenvård: Vårdenheten för omsorgspsykiatri BUP/VUP, samordning BUP/VUP, samordning Specialmottagning *Med personalförstärkning inom befintligt platsantal Patientgrupp Missbrukare, år Ätstörningar, år OCD, till 25 år (debut <18 år), Specifik OCDbehandling år Autism/svår utvecklingsstörning, från 16 år* Social fobi Bipolära syndrom Självskadande beteende och underliggande komplex psykiatrisk störning, år

8 6 (9) Dnr HSS Skaraborg sjukhus, SkaS En projektgrupp med personal från BUP och VUP har arbetat fram förslag för ökad tillgänglighet och förbättrade vård- och behandlingsformer för patienter i åldersgruppen år (se bilaga 3) Unga vuxna med måttlig psykiatrisk problematik: För bättre kontinuitet föreslås att personal från öppenvårdsmottagningar inom VUP och BUP arbetar i nära anslutning till ungdomsmottagningar, skolhälsovård och primärvård. Önskvärt är att denna personal delar sin tjänstgöring mellan modermottagningen och ungdomsmottagningen Unga vuxna med allvarlig psykiatrisk problematik: Man bör inte tillskapa en ny fristående ungdomspsykiatrisk organisation för denna grupp utan istället låta VUP respektive BUP i nära samarbete utveckla de olika specialområdena så att de omfattar hela åldersgruppen år. Vi föreslår således att man utgår från redan befintlig verksamhet med den förändringen att respektive verksamhet förskjuter åldersgränserna uppåt och nedåt. För närvarande finns för denna grupp: psykosmottagning, ätstörningsenhet, neuropsykiatrisk mottagning, behandlingshem för ungdomar, psykiatrisk öppenvårdsmottagning med resurser för svåra personlighetsstörningar och ungdomar med dubbeldiagnos, d.v.s. missbruk i kombination med annan allvarlig störning, samt slutenvårdsavdelning för ungdomar. VUP bör utveckla sin psykosbehandling till att omfatta ungdomar från 16 år. BUP bör utveckla sin neuropsykiatriska utredningsenhet till att omfatta vuxna till 25 år. Det är angeläget med en akutavdelning (integrerad sluten- och öppenvård) anpassad för ungdomar år. Storleken på denna bör vara 6-8 platser. Behandlingshemmen Pejas hus och Snäckan inom VUP som idag vänder sig till åldersgruppen år, bör sänka åldersgränsen till 16 år. Ett nattbemannat behandlingshem behövs inom BUP för åldersgruppen år. För akutpsykiatrisk verksamhet rekommenderar vi att VUPs nuvarande mobila team utsträcker sitt ansvar till att omfatta ungdomar fr.o.m. 16 år. När det gäller vårdbehovet för ungdomar med missbruk i kombination med psykisk störning (s.k. dubbeldiagnos) är behoven så stora och svårhanterbara att en särskild utredning bör tillsättas i samverkan mellan psykiatrin och representanter för kommunernas socialtjänst. S:ta Helenamottagningen (ätstörningsenheten) spänner redan idag över hela åldersgruppen och vi föreslår att denna enhet kvarstår oförändrad. 3.3 Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS En arbetsgrupp med representanter från VUP och BUP i SÄS bildades våren 2003 med syftet att hitta lokala lösningar för närmare på överremittering, behandlingsutbud och prioriteringsfrågor för unga vuxna (se bilaga 4).

9 7 (9) Dnr HSS Förslag till organisatorisk modell Psykoser. VUP ansvarar från 16 år. Affektiva störningar 18 år. VUP ansvarar från 16 år vid Bipolärt syndrom. Självskadande och/eller självmordsnära beteenden. VUP ansvarar från 18 år. Vid 16 år vid allvarlig komplex problematik. Ätstörningar BUP ansvarar upp till 25 år om debutålder har skett före 18 år. För nybesök ansvarar VUP från 18 år. Regionala slutenvårdsplatser på SU. Missbruk VUP ansvarar från 18 år dock 16 år vid komplicerade fall i samverkan med socialtjänsten. Regionala avgiftningsplatser på SU vid 16 år. Neuropsykiatriska funktionshinder. VUP ansvarar från 18 år. Inom gruppen neuropsykiatriska funktionshinder bör det tillföras både utrednings- och behandlingsresurser. Behandlingshem för utagerade ungdomar med personlighetsstörning behöver tillskapas Personal och kompetensstruktur Målgruppen unga vuxna ställer stora krav på personalen kompetens och flexibilitet. Det bör finnas ett rikt utbud av olika kompetenser för utredning och behandling. Teamet bör vara väl sammansatt med leg. psykologer/psykoterapeuter, specialistläkare, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeuter Regionala nätverk och kompetenscentrum De kompetenscentrum som bör bildas inom regionen bör finnas representerade i alla delar av regionen. Fördelen med detta är att stödja och utveckla det lokala utvecklingsarbetet som förekommer och främja samverkan inom regionen. 3.4 NU-sjukvården Samverkan VUP och BUP i NU- sjukvården kring unga vuxna (se bilaga 5). Inom NU- sjukvården har VUP bildat ett psykiatriskt ungdomsteam för åldern med säte i Vänerborg för att underlätta skiftet från BUP till VUP i första hand för patienter med allvarliga psykiska besvär. Teamet arbetar inom hela NU- sjukvården (se bilaga 6). Lokala ungdomspsykiatriska mottagningar med något olika inriktning planeras i Uddevalla och Strömstad. Dessa mottagningar kommer att ha målgruppen 16-25, men inte ha samordningsuppgifter för NU-sjukvården. För neuropsykiatri finns team inrättade på BUP och VUP. Dessa kommer att arbeta inom de traditionella åldersgrupperna, men har nu inlett ett samarbete för att underlätta kontinuitet och överlämnande. BNK har här en naturlig roll som regionalt kompetenscentrum och samordnare av nätverk.

10 8 (9) Dnr HSS För autismspektrumstörningar föreslås en liknande organisation som för ADHD, Eventuellt möjlighet till regional slutenvård, från 16 års ålder. Unga missbrukare är f.n. en liten grupp på BUP. Avgiftning sker på Barn- och ungdomsmedicin med konsultationer från BUP. Ansvaret ligger kvar på BUP till 18 år. Däremot är samarbete viktigt. Schizofrenivård är en mycket begränsad del av BUPs verksamhet inom NUsjukvården och dessutom saknas LPT- vård inom BUP. Enligt avtal sköter VUP LPT- vård från 16 år. Förslaget är att BUP utreder och diagnostiserar schizofreni och att VUP sköter patienter från 16 års ålder. Inom NU-sjukvården vårdas patienter med OCD, social fobi och bipolära syndrom inom allmänpsykiatrisk öppenvård. Psykiatriska Ungdomsteamet arbetar tillsammans med BUP och VUP med att överbrygga åldersgränsen så att denna inte blir ett hinder för patientens möjlighet till adekvat vård. Litiumpatienter inom BUP föreslås knytas till VUPs litiumdispensärer. 4. SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 4.1 Lokalt anpassad åldersväxling och ansvarsfördelning mellan BUP och VUP inom Västra Götalandsregionen Tabellen sammanfattar arbetsgruppens förslag till lokalt anpassad åldersväxling och ansvarsfördelning mellan BUP och VUP. En bärande idé är tydlig ansvarsfördelning mellan specialiteterna medan åldersväxlingen varierar beroende den praxis som utvecklats lokalt. Patientgrupp NU SÄS SKAS SU Psykoser: VUP > 16 år VUP > 16 år VUP > 16 år VUP > 16 år schizofreni Affektiva BUP < 18 > VUP VUP > 16 år vid Bipolärt syndrom BUP < 18 > VUP VUP > 16 år vid Bipolärt syndrom VUP > 16 år BUP < 18 > VUP Självskadande BUP < 18 > VUP (VUP står för LPT-vård) VUP > 16 år vid allvarlig komplex problematik Ätstörningar VUP >18 år? BUP < 25 år om debut före 18 år BUP, Helenamott Ingen åldersgräns VUP > 16 år vid allvarlig komplex problematik? BUP < 25 år Slutenvård - regional resurs Neuropsykiatri BUP < 18 > VUP BUP < 18 > VUP BUP < 25 år BNK < 25 år, öppenvård VUP > 16 år, slutenvård vid svår utvecklingsstörning (regional resurs?) Missbruk VUP > 16 år vid allvarlig komplex problematik Samverkan VUP och SoS bör utredas Slutenvård Akutavd (SLÖP) år VUPs behandlingshem > 16 år Öppenvård VUP år, mobilt psykiatriskt öppenvårdsteam* * En resurs som inte tagit över någon annans ansvar VUPs mobila team > 16 år VUP > 16 år Regional resurs?

11 9 (9) Dnr HSS Regionala nätverk och regionala kliniska kompetenscentrum Av ovanstående tabell framgår att det finns önskemål om specialiserad regional vård för ätstörningar, neuropsykiatriska tillstånd och missbruk. Arbetsgruppen föreslår att de verksamheter riktade mot målgruppen som finns i regionen knyts ihop i professionella nätverk och att man inom nätverket i samverkan med berörda aktörer ger förslag på vilken enhet inom nätverket som kan utgöra kliniskt kompetenscentrum och remissinstans för övriga vårdenheter. Nätverket för ätstörningar Näver är ett exempel på ett initiativ i den riktningen. Arbetsgruppen finner det angeläget att utvecklingen av regionala nätverk påskyndas genom separata uppdrag liknande det om neuropsykiatriskt nätverk med BNK som regional resurs och kompetenscentrum (se bilaga 8). 4.3 Förslag till åtgärder Ökad kontinuitet och kvalitet i vården baserad på patientgruppernas behov genom: Lokalt anpassad ansvarsfördelning och åldersväxling mellan BUP och VUP Lokalt anpassad subspecialisering baserad på patientunderlag Regional vård för vissa patientgrupper Regionala professionella nätverk Regionala kliniska kompetenscentrum Psykosocialt förstärkta ungdomsmottagningar

12 Bilaga 1

13 (7) Bilaga 2 Dnr HSS Lägesbeskrivning av befintlig och planerad vård för unga vuxna år inom SU Under 2002 har arbetsgrupper med representanter från barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och vuxenpsykiatri (VUP) utarbetat förslag till verksamhetsplaner för de diagnosgrupper i målgruppen unga vuxna som bedöms behöva specialiserat omhändertagande för att öka kontinuiteten och kvaliteten i vården i övergångsfasen mellan ungdoms- och vuxenlivet. Utgångspunkten har varit att bygga vidare på den kompetens som finns inom respektive specialitet och att beskriva hur samarbetet mellan specialiteterna kan förbättras. En bärande idé i upplägget är organisatorisk tydlighet dvs antingen har VUP eller BUP ansvaret för vården och därmed ansvar för en optimal personal och kompetensstruktur för patientgruppen ifråga. Sammanfattning av arbetsgruppernas förslag Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD) ADHD debuterar under tidiga barnaår men innebär för många fortsatta betydelsefulla svårigheter i ungdomsåren och i unga vuxenår. I brist på neuropsykiatrisk kunskap inom vuxenpsykiatrin har BNK under åren även utrett unga vuxna och även tagit ansvar för uppföljningskontakter upp i vuxenåren. Sedan två år bedrivs ett speciellt vuxenprojekt inom BNK med avsikt att öka kunskapen om neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna. Det innebär att det inom BNK finns erfarenheter av dessa problemområden att ta till vara, vidareutveckla och sprida. I ungdomsåren innebär behandling allt mer att hjälpa individen att själv förstå sitt sätt att fungera, att lära sig tackla svåra situationer, att få hjälp med tillrättalägganden i skola och arbetsliv. Den kan också innebära medicinering kombinerat med andra behandlingsinsatser. Insatser inom socialtjänst och kriminalvård till ungdomar med sociala problem och som har ADHD behöver kombineras med kunskap om hur ADHD-symtomen förstärker problemen och kanske förhindrar framgångsrik behandling. Huvudmotivet för att skapa en enhet som specifikt riktar sig till denna ungdomsgrupp är bristen på kontinuitet i vården av unga med ADHD och den bristande kunskapen om ADHD inom många verksamheter som riktar sig till unga med problem. Schizofreni Tidig upptäckt och kontinuitet i vården är ett mycket viktigt samarbetsområde för BUP och vuxenpsykiatrin (VUP). Ansvaret för att diagnostisera misstänkta patienter med schizofreni mellan 16 till 18 år skall ligga på BUPs akutenhet enligt utrednings- och diagnosrutiner i Psykiatriska föreningens Kliniska riktlinjer för schizofreni. Gemensamma ställningstaganden till fortsatt handläggning och behandlingsansvar skall eftersträvas, med konsultation från VUP och gemensamma teamdiskussioner. Slöp-enhet PsykosVård i Väst Psykiatri Sahlgrenskas slöp-enhet PsykosVård i Väst (PVV) är basen i vuxenpsykiatrins ungdomsarbete i västra Göteborg. PVV har ansvaret att vara kunskapscentrum för arbetet med unga psykospatienter. Hit kommer också det praktiska arbetet att koncentreras. Enheten har dock p.g.a. sin hemlika miljö utan låsta dörrar svårighet att vårda svårt utagerande patienter. Är patienten i åldern år föreslår arbetsgruppen att vården normalt sker på PVV (eller inledningsvis på BUPs akutavdelning) men att möjligheten finns att slutenvården sker på vuxenpsykiatrins akutavdelning.

14 2 (7) Bilaga 2 Dnr HSS Psykosvård i Nordost Vuxenpsykiatrins bas kommer att utgöras av resurspersoner inom respektive psykosöppenvårdsteam kompletterat med personal inom aktuell vårdenhet då dygnetruntvård är aktuell. Unga patienter boende i Nordost kommer i största möjliga utsträckning att ha sina behandlingskontakter inom den nystartade enheten SLÖP NO, som rymmer såväl öppenvård som tillgång till vårdplatser. Modellen bygger på att patienten så långt det är möjligt ska mötas och ha sina behandlingsinsatser i närområdet, där personal kommer att inrikta del av sitt arbete mot unga patienter. På detta sätt bildas ett nätverk, öppenvårdspersonal och personal inom berörd dygnetruntvård, med särskild uppgift att vara en resursgrupp och kunskapsbank. Detta ger tillgång till det tvärprofessionella teamets samlade kompetens. Ätstörning BUPs Anorexi-Bulimimottagning startade 1994 för patienter upp till 25 års ålder. Mottagningsverksamheten kompletterades 2001 med en dagvårdsenhet för åldersgruppen år. Behovet av slutenvård är stort. I augusti vårdades 12 av Anorexi-Bulimienhetens patienter i åldrarna år vid olika slutenvårdsenheter inom psykiatrin i Göteborg och Mölndal samt vid behandlingshem för ätstörning enligt Riksvårdsavtalet (via EPV-sekretariatet) i Stockholm och Linköping. I genomsnitt vårdas patienter varje år från Anorexi-Bulimienheten i olika former av slutenvård. Drygt hälften är mellan år. Patienter med ätstörning har ofta ett vårdbehov som växlar mellan öppenvård-dagvårdslutenvård. En slutenvårdsavdelning bör därför samlokaliseras och integreras med den Anorexi-Bulimienhet som finns inom Barn- och Ungdomspsykiatrin, Drottning Silvias BUS, för effektivt utnyttjande av resurser i samverkan med andra vårdgivare. Närhet till somatisk vård bör också eftersträvas eftersom en del patienter i perioder är i behov av medicinsk slutenvård. Anorexi- och bulimivård kräver dessutom nära samarbete anhöriga. Viktiga inslag i vården är näringstillförsel, matträning, stöd och övervakning före och efter måltiden, vid behov sondmatning, samt social träning och hjälp med annan psykiatrisk problematik via såväl medicinering, psykoterapi, miljöterapi som sjukgymnastik. Det stora slutenvårdsbehovet gjorde att beställarna vände sig till BUP och VUP verksamheterna inom VGR för med begäran inför 2003 om kostnadskalkyler för slutenvård. BUPs Anorexi-Bulimimenhet inom SU har i samverkan med VUP gett en kostnadskalkyl för 8 slutenvårdsplatser med möjlighet till vård enligt LPT med möjlighet för övriga BUP och VUP verksamheterna inom VGR att utnyttja platserna. Missbrukare år Antalet missbrukare mellan år i behov av planerad avgiftning är relativt sett få, men växande i antal. Detta gäller såväl alkohol, s.k. partydroger och GHB samt inte minst heroinmissbruk som drar sig allt längre nedåt i åldrarna. Unga missbrukare har i dag i allt högre grad ett blandmissbruk. Intoxikationer, utan mer avancerad missbruksbild, sköts f.n. av barnmedicin i samarbete med BUP. Så bör det också hanteras fortsättningsvis. Huvudansvaret för vård av unga missbrukare och initiativ till avgiftning åvilar socialtjänsten. De akuta, såväl som långsiktiga psykiatriska insatserna faller på sjukvården. Den långsiktiga behandlingen av unga missbrukare, såväl öppen som institutionsvård, bör därför bedrivas inom socialtjänsten med stöd från BUP och vuxenpsykiatrin. Behov av sluten sjukhusvård bör däremot tillgodoses av sjukvården i nära samarbete med socialtjänsten. Missbrukare mellan år har många gemensamma behov vad gäller förhållningssätt och metodik. Om sjukvården skall kunna ta ett samlat ansvar för denna grupp, bör huvudansvaret för dem som är mellan år överföras från BUP till VUPs

15 3 (7) Bilaga 2 Dnr HSS Beroende/missbruksvård. Detta förutsätter dock att BUP kvarstår med konsultativa barnoch ungdomspsykiatriska insatser för gruppen. Om ett samlat verksamhetsområde för Beroende/missbruk genomförs, bör huvudansvaret för sjukvårdens insatser för unga missbrukare ligga på detta. För personer över 18 år har vuxenpsykiatrin avgiftningsavdelningar, varav Avd 83, PS, vänder sig särskilt till narkotikamissbrukare, främst heroinister. Att blanda unga missbrukare med äldre avancerade missbrukare är dock synnerligen olämpligt. Dels för att man skapar kontakter med och påverkas av de äldre missbrukarna, dels för att metodiken i arbetssättet bör vara annorlunda. Därför föreslås att man inom vuxenpsykiatrin tillskapar en slutenvårdsenhet, i nära samverkan med BUP och Socialtjänst. Denna skall ingå i vårdkedja med existerande öppenvård för unga missbrukare, ungdomsmottagningar, socialtjänstens ungdomsgrupper samt ungdomsinstitutioner. Enheten skall omfatta 5-6 vårdplatser och skall kunna stå för avgiftning, utredning, motivationsarbete och behandling. Verksamheten skall arbeta integrerat med socialtjänst och ha möjlighet till familje- och nätverksarbete. Autismspektrumstörning Den Barnneuropsykiatriska. enheten (BNK) vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus tillhandahåller specialiserad och högspecialiserad verksamhet för utredning, behandlingsplanering och behandling vid autismspektrumstörningar för VG-regionen och, i viss omfattning, på riksnivå. Vårdenheten för omsorgspsykiatri, (SU/Mölndal) är en specialenhet med 6 vårdplatser för vuxna med måttlig till grav utvecklingsstörning och psykiatriska symtom: Här har patienter efter noggranna förberedelser, inklusive hembesök, kunnat tas in för en period av 4-8 veckor. Utredning och behandling vid avdelningen kan beskrivas under tre rubriker: psykiatrisk-neuromedicinsk, neuropsykologisk och omvårdnadsmässig-social. Avdelningen är speciellt utformad för detta ändamål och har specialkunnig personal. Man kan beskriva denna omsorgspsykiatriska verksamhet som del i en vårdkedja. Öppenvård Den grupp unga vuxna som är i behov av uppföljning från BNKs sida uppskattas till i storleksordningen 50 personer med autistiskt syndrom och minst 250 personer med autismliknande tillstånd inklusive Aspergers syndrom. De flesta behöver bara ett årligt besök. Erfarenhetsmässigt kommer ett betydande antal att vara i behov av mer omfattande insatser. Behovet av läkarbesök kan därför uppskattas till mellan 400 och 450 besök per år. De flesta av dessa sker i mottagningsverksamhet vid BNK men i vissa fall finns behov av att förlägga besök i annan lokal/miljö. Till detta kommer behov av läkarmedverkan vid konferenser av olika slag vid i storleksordningen 50 tillfällen. Här skall påpekas att läkarbesök i en sådan verksamhet praktiskt taget aldrig kan vara kortare än I timme. Behovet av besök i sjukvårdande behandling uppskattas till 800. Drygt hälften gäller besök hos psykolog medan resterande fördelar sig ungefärligen jämnt på sjuksköterska, specialpedagog och kurator. I föreberedelserna för inrättande av ett team enligt ovan ingår att ett detaljerat vårdprogram för denna grupp patienter och deras uppföljning utarbetas. Grunderna för ett sådant vårdprogram finns redan i erfarenheterna vid kliniken från tidigare och inom Vuxenprojektet. Det finns också betydande erfarenheter av forsknings- och utvecklingsarbete liksom undervisning och kunskapsspridning. Vid BNK bör inrättas ett särskilt team för uppföljning av personer mellan 16 och 25 års ålder med autismspektrumstörning. Slutenvård Erfarenheten visar att ett begränsat antal personer med kombinationen autism och måttlig till grav utvecklingsstörning kan utveckla så svåra och speciella psykiska symtom och beteendeavvikelser att de har behov av längre eller kortare tids specialiserad psykiatrisk sjukhusvård. Alltsedan institutioner och specialsjukhus för personer med

16 4 (7) Bilaga 2 Dnr HSS utvecklingstörning avvecklats har denna grupp patienter varit hänvisade till vård på akutavdelning inom vuxenpsykiatrin. Följderna av detta har ibland varit katastrofala. Många vuxna med förståndshandikapp och autism får de basala medicinska insatserna inom primärvården. Vid behov remitteras patienten till allmänpsykiatrin i öppen eller sluten vård. Vårdenheten för omsorgspsykiatri tillhandahåller högspecialiserad vård för en liten andel av den aktuella personkretsen. För barn och ungdomar som drabbas av motsvarande allvarliga symtom finns inte några resurser för sjukhusvård. Inom BUPs slutenvård saknas i stort kunskaper om denna patientkategori. Akutavdelningen vid BUP är heller inte lokalmässigt anpassad för sådana vårdinsatser. Det år svårt att uppskatta hur stort antal patienter i åldrar år som kan bli aktuella för denna vårdform. Vi tror att det kan röra sig om mellan 10 och 20 vårdtillfällen. per år. Vården skall klaras inom befintligt platsantal. Vårdenheten för omsorgspsykiatri bör ges en personalmässig förstärkning så att ungdomar med måttlig till grav utvecklingsstörning och autism som utvecklar allvarliga neuropsykiatriska komplikationer vid behov kan erbjudas planerad sluten vård från 16 års ålder. Rutiner för remittering till Vårdenheten för omsorgspsykiatri ses över i syfte att ytterligare definiera målgrupperna och förbättra möjligheterna att planera vården. Häri innefattas en översyn i ett vidare perspektiv av samarbetet mellan BNK och Vuxenpsykiatrin, särskilt Vårdenheten för omsorgspsykiatri, när det gäller ungdomar och vuxna med svår utvecklingsstörning och autism. Döva och hörselskadade med psykiatriska problem Vuxenpsykiatriska mottagningen för Döva och hörselskadade med psykiatriska problem blev en permanent mottagning Mottagningen har hela Västra Götaland som upptagningsområde. I Göteborg går 130 elever på den kommunala grundskolan för döva och hörselskadade. I Vänersborg ligger den statliga grundskolan och där går cirka 75 elever. Inom upptagningsområdet finns två specialskolor för döva och gravt hörselskadade i åldersgruppen 7-16 år (döva elever går 10 år i grundskolan). Det finns gymnasieklasser på Katrinelundsgymnasiet för hörselskadade, där går 22 elever. Inom några år kommer det att etableras ett gymnasium för döva och gravt hörselskadade här i Göteborg, varför det kommer att ske en ökning med ungdomar i årsåldern. Mottagningen började ta emot barn och ungdomar 2001, i dagsläget har vi tagit emot 18 barn och ungdomar i åldern 0-25 år, varav 6 är mellan 16 och 25 år. Skall vi kunna erbjuda våra tjänster till gruppen år är det nödvändigt med utökning av kuratorstjänsten, samt utöka psykolog och psykiatriker tiden När det gäller lokalfrågan för den barnpsykiatriska mottagningen och var den bör placeras, borde det vara naturligt att den ligger tillsammans med andra barnmottagningar. Vår patientgrupp har många gånger flera handikapp, varför ett samarbete mellan olika specialiteter är nödvändigt. Bipolärt syndrom Specialiserad verksamhet för patienter med bipolärt syndrom saknas såväl inom BUP som VUP. Speciella mottagningsrutiner har ofta tillskapats för målgruppen, såväl för uppföljning av insatt farmakologisk behandling, som tillämpandet av strukturerade psykoedukativa behandlingsinsatser till patienter och anhöriga, individuellt och i grupp. Samarbete med intresseföreningar finns även utvecklade på flera håll. Emellertid sker denna subspecialiserade verksamhet inom VUPs öppenvård. Ansvarsfördelningen för patienter i åldersgruppen år med bipolärt syndrom föreslås ej ändras från den nuvarande ordningen. Detta innebär att BUP behåller ansvaret till 18 år. Slutenvårdsbehovet bör täckas genom att ungdomen kan beredas vård inom lämpliga lokaler och där bistås av kompetent utbildad personal med erfarenhet av att bistå ungdomar. Ytterligare en aspekt utgör det olämpliga i att blanda ungdomar med vuxna patienter.

17 5 (7) Bilaga 2 Dnr HSS Vuxenpsykiatrisk konsult föreslås bistå med utrednings- och behandlingsförslag där behov föreligger. Förberedelser inför överförandet av en ungdom från BUP till respektive vuxenpsykiatrisk klinik görs i tidigt skede. Ungdom med diagnosen bipolärt syndrom som bedöms vara i behov av underhållsmedicinering fortsatt stöd och uppföljning aktualiseras vid vuxenpsykiatrin med god marginal före 18 års ålder. Tvångssyndrom (Obsessive-Compulsive Disorder/OCD) OCD har sin högsta incidens i tidiga tonår då knappt 0.75% utvecklar symtom. Hos vuxna har ca 2-3% symtom varav drygt hälften insjuknat i barn- & ungdomsåren. Inom barn- & ungdomspsykiatrin i Göteborg finns en särskild OCD-mottagning, som arbetar med ett hembaserat vårdprogram med Kognitiv Beteendeterapi (KBT) som grund och med läkemedelsbehandling (när så erfordras) som komplement. Vårdprogrammet som fungerar mycket väl kan lätt anpassas till hela åldersspannet år. Med beaktande av ovanstående ter det sig rimligt att barn- ungdomspsykiatrin tar ansvar för OCD patienter i åldrarna eftersom en betydande andel av dessa redan har kontakt med barnpsykiatrin och då där finns en utbyggd behandlingsmodell. Vad gäller vuxna med OCD som debuterat i åldrarna är detta en förhållandevis stor grupp (uppskattad prevalens 2-3%), med ett samsjuklighetsmönster som delvis skiljer sig från yngre patienter och med problem inom arbetslivet som kräver andra kunskaper än de som finns inom barn- & ungdomspsykiatrin. Dessutom finns inom vuxenpsykiatrin en begränsad kunskap om och erfarenhet av exponeringsbehandling varför det är av vikt att även beakta behovet av kunskapsöverföring från OCD/ångest mottagningen till vuxenpsykiatrin. För vuxna med OCD med debut i åldrarna föreslår vi därför: (1) patienterna skall ha förankring i den distriktsbaserade vuxenpsykiatrin som sänder remiss till OCD/ångest mott; (2) att OCD mott:s insats skall vara inriktad på en avgränsad diagnostik och behandling av OCD symtomen under en begränsad tid (sammanlagt 15 sessioner); (3) att då samsjuklighet som kräver vuxenpsykiatriska kunskaper och resurser (ex missbruk, affektiv sjukdom etc.) föreligger skall behandlingen för denna ligga kvar i vuxenpsykiatrin vare sig denna behandling kräver öppenvård eller slutenvård, varvid hög prioritet skall ges insatsen; (4) att OCD/ångest mottagningen skall även lägga vikt vid pedagogiska insatser mot patienten och mot patientens handläggare i den distriktsbaserade vuxenpsykiatrin vid återremittering för ev. fortsatt behov av psykiatrisk vård; (5) att forskning och kvalitetssäkring av allt arbete skall ingå. Varje vuxenpsykiatrisk distriktsmottagning skall utse person som är ansvarig för kontakt med OCD/ångest mottagningen för att underlätta kommunikation och patientöverföring. Social fobi Social fobi är ett tillstånd som nästan alltid debuterar i tidiga år och ofta blir tydligt under adolescensen. Allmänt accepterat är att cirka fyrtio procent ses redan innan tio års ålder och omkring nittiofem procent före tjugo års ålder. Samsjuklighet med andra psykiatriska tillstånd är hög vid social fobi. Ofta förekommande är depressivitet och andra ångestsyndrom som panikångest och generaliserad ångest. Symtomlindring med alkohol medför inte sällan utveckling av ett alkoholberoende. De sekundära tillstånden är oftast det som orsakar patientens kontakt med sjukvården. Symtomatologin och åtföljande funktionsnedsättningar i synnerhet hos barn och ungdomar i skolpliktig ålder leder ofta till en kontakt med BUP. Det är också här kompetens för behandling har utvecklats.

18 6 (7) Bilaga 2 Dnr HSS Inom den vuxenpsykiatriska verksamheten i Göteborg finns inget specifikt behandlingscentrum för social fobi utan sköts mer eller mindre systematiskt på de enskilda psykiatriska öppenvårdsmottagningarna. Det är, som tidigare påpekats, dock ovanligt att den primära kontakten med vuxenpsykiatrin är initierad av ett primärsökande för tillståndet utan återfinns som primär orsak till de samsjukliga tillstånden i första hand depression eller alkoholberoende. Individer med diagnostiserad social fobi som är funktionshindrande och uppfyllande kriterierna ICD-10 eller DSM-IV förslås även fortsättningsvis behandlas upp till arton års ålder inom barnpsykiatriska verksamhetsområdet. Efter arton års ålder fortsätter behandlingen inom den vuxenpsykiatriska öppenvården. Pågår en aktiv gruppbehandling inom BUP fortsätter dock denna även efter arton års ålder. Inom VUP bedöms det inte behövas en specialenhet för behandling av social fobi. Istället bör varje psykiatrisk öppenvårdsenhet i allmänpsykiatri skapa behövlig kompetens. Remittering från BUP ska göras i god tid. För att underlätta överremittering föreslås också att en kontaktperson vid varje allmänpsykiatrisk enhet utses för samarbete med verksamheten vid BUP. Kontaktpersonen ska också erbjudas utbildning i metodiken som bedrivs vid specialenheten på BUP. Direktkontakten mellan denna kontaktman och kontaktman vid BUP utgör en väsentlig del i att underlätta överremittering och en garant för fortsatt adekvat behandling. VUP har rehabiliteringsansvaret för de patienter över 18 års, som fortfarande är knutna till specialenheten vid BUP. Självskadande beteende och underliggande komplex psykiatrisk störning Det finns en stor grupp unga med denna typ av beteende, graden av bakomliggande störning kan vara svår att bedöma. I gruppen unga vuxna med djupgående psykiatrisk problematik och behov av specialinsatser är en uppskattning inom SU/vuxenpsykiatri ca 100 nya remisser/år fördelat enl. nedan: Mölndal: 20 remisser/år Östra: remisser/år (till PBV) PS: remisser/år Därtill kommer inom BUP ca 25 nya pat/år. Psykiatri Sahlgrenska har kartlagt de personer som gjort självmordsförsök. I åldersgruppen år hade 27 personer gjort självmordsförsök, vilket motsvarar cirka 30 % av alla självmordsförsök i den totala undersökningsgruppen (92 personer). Man fann att 14 (52 %) personer fyllde kriterier för någon form av personlighetsstörning, varav 12 fyllde kriterierna för borderline personlighetsstörning. Arbetsgruppens uppfattning är att specialmottagningar/enheter behövs. För detta talar gruppens storlek, störningens komplexitet samt svårigheter i ordinarie psykiatrisk organisation att etablera behandlingskontakter, behålla dem och bedriva framgångsrik vård/behandling. Fördelarna med övergripande enhet för åldern (15) år skulle bli flera i denna patientgrupp som bl.a. karaktäriseras av stora svårigheter med anknytning och kontinuitet i en turbulent och svängig tonårstid Med en specialenhet skulle behovet av slutenvård minska (på samma sätt som behovet av slutenvård minskat för borderlinepatienter knutna till PBV). Dock skulle enheten behöva tillgång till alternativt innefatta viss slutenvård/dygnet-runtvård. Kanske behövs två typer av sådana platser, dels "sviktplatser" med låg personalbemanning, låg omvårdnadsnivå (bl.a. för att motverka regression) dels i vissa fall slutenvårdsplatser med möjlighet till LPT-vård. Om patienten behöver fortsatt vuxenpsykiatrisk kontakt sker remitteringen i ett lugnare skede efter 25 år.

19 7 (7) Bilaga 2 Dnr HSS Enhetens uppdrag skulle kunna innefatta såväl diagnostik och behandling som utbildning, forskning och utveckling av behandlingsmetoder. Vårdprogram bör utformas och utvecklas i den personalgrupp som skall arbeta på enheten/enheterna. Som utgångspunkt föreslås det vårdprogram för borderline personlighetsstörning som utarbetades En möjlig svårighet för denna typ av enhet kan bli hur man skall ingå i befintliga organisationer och att mängden samarbetspartner kan bli mycket stor. Arbetsgruppernas förslag till samarbete och ansvarsfördelning mellan BUP och VUP inom SU för patienter år, baserat på patientgrupp, debutålder och förlopp sammanfattade i följande tabell: I denna patientgrupp är det extra viktigt med korta effektiva remitteringsvägar och korta väntetider En remitteringsväg blir naturligt via BUP alternativt vuxenpsyk, om möjligt muntliga överföringsdiskussioner vid team. Spännande vore att utveckla ett snabbt omhändertagande av patienter som skadat sig och sökt/är inlagda inom somatiken t.ex. IVA, MAVA, medicin och kirurgi. Eventuellt bör kontakter då förmedlas av VUP/BUPkonsult. Patientgrupp BUP/BNK VUP ADHD Mottagning: BNK, till 25 år Autismspektrumstörningar Mottagning: BNK, till 25 år Slutenvård: Vårdenheten för omsorgspsykiatri, autism/svår utvecklingsstörning, från 16 år* Unga missbrukare Konsultativa insatser Slutenvård, 6 platser, år Ätstörningar Slutenvård, 8 platser, till 25 år Schizofreni Utredning/diagnos Mottagning/slutenvård: Psykosvård i Väst, Psykosvård NO, från 16 år** OCD Mottagning/hemvård: till 25 år Mottagning, från 18 år (debut <18 år), specifik OCDbehandling år Social fobi Mottagning, till 18 år Mottagning, från 18 år Bipolära syndrom Mottagning/slutenvård, till 18 år Mottagning/slutenvård, från 18 år Självskadande beteende och underliggande komplex psykiatrisk störning Döva/hörselskadade med psykiatriska problem Specialenhet, öppen/slutenvård, år Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade, alla åldrar *Med personalförstärkning inom befintligt platsantal **Medel beviljade 2002 för två SLÖP-enheter inom psykiatri Sahlgrenska respektive psykiatri Östra med behandlingsansvar för patienter med schizofreni från 16 års ålder *** Mottagningen började ta emot barn- och ungdomar 2001

20 1 (7) Bilaga 3 HSS Bakgrund och uppdrag Nationella handlingsplanen tar fasta på att åldersgruppen år har speciella behov som idag inte tillgodoses av den nuvarande psykiatriska organisationen i Sverige. Den visar bl a på bristande tillgänglighet, kontinuitetsbrott mellan BUP ( barn- och ungdomspsykiatri ) och VUP ( vuxenpsykiatri ) samt bristande samordning mellan de resurser som idag arbetar med ungdomars psykiatriska problem. Den Nationella handlingsplanen är omarbetad till en lokal handlingsplan för Skaraborg. Denna har i sin tur legat till grund för divisionsledningens uppdrag till arbetsgruppen. Av uppdragshandlingen framgår att arbetsgruppen i samverkan mellan BUP och VUP skall utarbeta en plan för ökad tillgänglighet och förbättrade vård- och behandlingsformer för patienter i åldersgruppen år (i föreliggande rapport omnämnda som ungdomar eller unga vuxna ). Utifrån detta önskar man ett underlag för beslut om resursförstärkning. Metod Projektgruppen har utgjorts av personal från Barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin i Skaraborg. Gruppen har träffats vid elva tillfällen maj-december Deltagare: VUP Karin Lidbaum Ingela Bergqvist Arne Fredén Håkan Andersson Psykolog, Skövde, öppenvård. Samordnare för gruppen Socionom, Lidköping, öppenvård Psykiatrisjuksköterska, Falköping, behandlingshemmet Pejas hus Överläkare BUP Christina Hult Kerstin Jaeckel Mildred Oudin Socionom, Skövde, slutenvård Socionom, Falköping, öppenvård Överläkare Arbetet har bestått av följande moment: Gruppdiskussioner Det har varit stimulerande och inspirerande diskussioner, där vi på ett konstruktivt sätt har använt samlade erfarenheter från psykiatri i olika former. Synpunkter och information har även inhämtats från övrig personal i respektive verksamhet. Psykolog Anders Wellsmo har bjudits in för att presentera ungdomsrådgivningen Humlan i Göteborg. Bengt Eriksson, FoU-samordnare på Kommunförbundet, har medverkat vid ett 1

21 2 (7) Bilaga 3 HSS tillfälle med syftet att diskutera samverkan kring den aktuella åldersgruppen. Jan Dahlgren, psykolog, som var en av representanterna i Referensgruppen för ungdomar i Lidköping (ett tvåårigt samverkansprojekt mellan BUP och VUP) har delat med sig av erfarenheterna från projektet. Erfarenheter har förmedlats från barn- och vuxenpsykiatrins gemensamma höstmöte i Lund år 2002 med temat åringar. Vi har även haft informationsutbyte med den grupp på regionnivå som arbetar övergripande med målgrupp. Som diskussionsunderlag har statistik över antal personer och olika diagnosgrupper i åldern år i Skaraborg, tagits fram. Vi har inhämtat information om pågående samarbetsprojekt i andra delar av VG-regionen (se bilagor). Studiebesök och intervjuer Vi har besökt elevhälsovården på fyra gymnasier i tre kommuner, ungdomsmottagningar 1 i: Falköping, Skövde och Lidköping, socialtjänsten i Skövde och Lidköping, alkohol- och narkotikaenhet (ANE) i Falköping, S:ta Helena mottagningen i Skövde (ätstörningsenhet för alla åldrar i BUPs regi). Telefonintervjuer har genomförts med Fenix samtalsmottagning i Halmstad och samtalsmottagningen för ungdomar i Varberg (SAMU) (se bilagor). Resultat Vid kartläggningen av våra egna och närliggande verksamheter framkom följande punkter: Representanter från elevhälsovård, socialtjänsten och ungdomsmottagningarna upplever sig ofta alltför ensamma med otillräcklig kompetens att handlägga sina klienters psykiska problem. Ungdomsmottagningarnas belastning tycks vara stor och man hinner sällan med det förebyggande arbetet. Vi har mött tankegångar kring behandlingsarbete med ungdomar som mer tar fasta på ungdomstidens särskilda problemområden än att fokusera på psykiatrins traditionella indelning i diagnoser. Gymnasieskolan lyfter särskilt fram den psykiska ohälsan hos många elever på IVprogrammet. Eleverna där är ofta mycket svårmotiverade till kontakter med psykiatrin. Kuratorer inom gymnasieskolan pekar på skolornas bristande resurser och möjligheter att göra utredningar och på så vis bättre förstå elevernas problem. Socialtjänsten poängterar den ofta allvarliga psykiatriska problematiken hos missbrukande ungdomar. Man efterlyser mer vilja från sjukvårdens sida att ta gemensamt ansvar. 1 Ungdomsmottagningarna har en lång tradition att ta hand om ungdomars sex- och samlevnadsproblem och en stor del av verksamheten är preventivmedelsrådgivning. Man tar även emot ungdomar med psykosociala problem. 2

22 3 (7) Bilaga 3 HSS Inom socialtjänsten har man företrädelsevis kontakt med pojkar. En stor del av dem bedöms ha allvarliga psykiska problem. Inom psykiatrin är däremot inte unga pojkar representerade i någon stor utsträckning. Socialtjänsten ser att psykiatrin ej tar ansvar för barn till psykiskt sjuka och föräldrar med missbruk, trots att det förekommer betydande psykiatriska problem hos barnet. Många ungdomar beskrivs ha ett stort motstånd mot remittering till vuxenpsykiatrin, då man inte vill definiera sig som psykiskt sjuk. I praktiken innebär detta att många unga människor med svåra psykiska problem stannar kvar på basnivån 2 vad gäller omhändertagande. Det är svårigheter för angränsande verksamheter att förstå gränsdragningen mellan primärvården och psykiatrin. Lidköpings samarbete mellan ungdomsarbetare gav uppslag till förändringar och pekade på problem. Man poängterade vikten av personkännedom för att underlätta samarbetet. Det upplevdes som förvirrande med skiftande åldersgränser inom olika verksamheter. Vårdgrannarna upplever psykiatrin som otillgänglig och svår att rådgöra med, vilket både gäller hur patientkontakterna sköts och hur man som yrkesperson blir bemött. Samarbetet är ofta baserat på personlig kännedom och beroende av informella kontaktnät. När sådant finns är det positivt. Basnivåns personalresurser består främst av yrkeskategorierna: socionom, sjuksköterska, barnmorska och allmänläkare (primärvården). Inställningen är att BUP är lättare ta kontakt med och det är främst dit man vänder sig om man behöver överremmitera. Man nämner problemet med väntetider inom BUP. Uppfattningen är att det är långa väntetider och medicininriktat inom VUP. Socialtjänsten har få kontakter med VUP eftersom de anser att de äldre ungdomarnas problem har en betydande, social tyngd som gör att det inte är möjligt att motivera till psykiatrisk kontakt. Vi har sett behov av behandlingshemsplatser för yngre ungdomar. Befintliga behandlingshem på vuxensidan för låg omhändertagandenivå för att kunna behandla minderåriga (exempelvis avsaknad av nattpersonal). Ungdomar uttrycker rädsla inför slutenvårdsbehandling i inom vuxenpsykiatrin. Det tycks finnas dålig kunskap om psykiatrins organisation och arbetssätt. På liknande sätt är okunskapen om andra verksamheter utbredd inom psykiatrin. Samarbetet mellan BUP och VUP inom divisionen är i dagsläget näst intill obefintligt. Undantaget är Flyktingpsykiatriska teamet där man idag arbetar gränsöverskridande BUP-VUP med t.ex remissgenomgångar i norra delen av Skaraborg. På flera andra håll i 2 Med basnivå menas verksamheter som tar hand om ungdomar och unga vuxna med lättare psykosocial problematik, tex skolhälsovård och ungdomsmottagningar. 3

23 4 (7) Bilaga 3 HSS landet finns välfungerande verksamheter för åldersgruppen år. De sker i samverkan mellan BUP och VUP. Diskussion Vad de unga i årsåldern egentligen tycker och tänker om kontakten eller tillgängligheten till våra eller andra verksamheter för unga kan vi bara ana oss till; vi tar endast hänsyn till de synpunkter vi fått i andra hand av de som träffar de unga. De verksamheter vi besökt arbetar alla med ungdomar och deras problem på skilda sätt. I sitt arbete möter de ungdomar med tung psykiatrisk problematik. Det görs ett gott arbete av engagerad personal för ungdomar ute i kommunerna och inom psykiatrin, men det går även att peka på vissa brister. Samarbete med vårdgrannar och inom organistionen Vi kan konstatera att samarbete runt åringarna finns, men är personbundet. Nackdelen med detta kontaktsätt är att det står och faller med enstaka personers engagemang. Samtidigt är fördelen att det är förankrat i genuint intresse. För att orka med personligt engagemang och ge samarbetet mer stabilitet bör även samarbete vara sanktionerat från ledningshåll och delvis vara formaliserat. I kölvattnet av vår projektgrupps träffar har nytt samarbete mellan BUP och VUP inletts. Detta visar på vikten av kontaktytor. Samarbetet mellan psykiatri och vårdgrannar måste utvecklas. Detta är en absolut förutsättning för att förbättra tillgänglighet och behandling för årsgruppen inom psykiatrin. För att få till stånd ett sådant samarbete behöver idéerna förankras på ett sådant sätt att alla berörda kan se vinsterna. Även ekonomiskt bistånd är nödvändigt. Samarbetet mellan BUP och VUP sinsemellan är i dagsläget näst intill obefintligt. En utveckling och förbättring är absolut nödvändig både vad gäller sluten - och öppenvård. Ett exempel på hur viktigt det är att idéer är förankrade på alla nivåer är Referensgruppen för ungdomar i Lidköping. Där arbetade man fram kontaktytor och förslag på förbättringar som inte följts upp. Erfarenheter från det arbetet finns med i vår rapport. Vid vår kartläggning av basnivån fann vi att vissa yrkeskategorier ej är representerade där. Detta gör det svårare att få fatt på alla perspektiv av ungdomars problem. Utifrån ungdomens bästa vore det en vinst om man öppnar kanalerna in till psykatrin, så att till exempel arbetsterapeut-, psykiater- och psykologbedömningar på ett enkelt sätt kan komma till stånd när behov finns. Man bör även peka på bristerna och bygga ut dessa resurser på basnivån, för att undvika att psykiatrins resurser blockeras. Åldersgränserna inom psykiatrin Åldersgränsen inom psykiatrin får följder för hur vårdgrannar resonerar kring remittering. Ett stort bekymmer är svårigheterna med den absoluta åldersgränsen 18 år inom psykiatrin, en gräns som inte finns i andra verksamheter. Åldersgränsen påverkar de ungas och vårdgrannarnas resonemang kring att ta kontakt med psykiatrin. En remittering till BUP upplevs ofta som meningslös i gränsåldern, samtidigt som VUP inte ses som något alternativ för en ung människa. Psykatrin behöver därför tydliggöra sina arbetsformer inför övriga ungdomsarbetare. På andra håll har man löst frågan om åldersgränser på det sättet att man erbjuder samtalsbehandling riktad till ungdomar på särskilda mottagningar. Dessa drivs på 4

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport.

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport. ~.6 Jä.mtlandS Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (2) 2012-01-16 Dnr REVj17j2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Granskning av n (BUP) På vårt uppdrag

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Äldre med psykiska funktionshinder;

Äldre med psykiska funktionshinder; Äldre med psykiska funktionshinder; en kartläggning Delrapport 3 Intervjuer med äldre som har insatser från stadens äldreomsorg, med företrädare för brukarorganisationer samt med personal inom staden och

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR ÄTSTÖRNINGAR I VÄSTERBOTTEN 2010 2012

VÅRDPROGRAM FÖR ÄTSTÖRNINGAR I VÄSTERBOTTEN 2010 2012 ÄTSTÖRNINGAR är ett vanligt och allvarligt tillstånd som oftast debuterar hos ungdomar och kan påverka unga människors liv under många viktiga år. Ätstörningsvård i Västerbotten bedrivs inom barnoch vuxenpsykiatrin,

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg Datum 2012-09-26 Diarienummer HSN6 28-2012 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Borås Handläggare Anders Thorstensson Tfn: 010-441 39 48 E-post: anders.thorstensson@vgregion.se Ätstörningsvård i Södra

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Landstinget Kronoberg. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån

Främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Landstinget Kronoberg. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån Främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Landstinget Kronoberg Det är bättre att stämma i bäcken än i ån April 2009 Främjande av psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Landstinget Kronoberg Främjande

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

GENOMLYSNING DALARNAS VUXENPSYKIATRI

GENOMLYSNING DALARNAS VUXENPSYKIATRI GENOMLYSNING AV DALARNAS VUXENPSYKIATRI 2005-09-07 Kristina Lange Carlsson Innehåll 1 Uppdraget..3 1.1 Bakgrund..3 1.2 Innehåll.3 2 Genomlysningen...4 2.1 Styrgrupp..4 2.2 Facklig samverkansgrupp.4 2.3

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående - En kartläggning i Halland 2008 Annelie Georgsson Meddelandeserien 2008:5 FoU/Äldreomsorg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

RÅDGIVNINGSBYRÅN I NARKOTIKAFRÅGOR Lund DE FÖRSTA 40 ÅREN

RÅDGIVNINGSBYRÅN I NARKOTIKAFRÅGOR Lund DE FÖRSTA 40 ÅREN 1 RÅDGIVNINGSBYRÅN I NARKOTIKAFRÅGOR Lund DE FÖRSTA 40 ÅREN 2 Bakgrund Rådgivningsbyrån startades den 1 december 1972 med Lunds sjukvårdsdistrikt och Lunds kommun som huvudmän. Detta förhållande kvarstår

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering västra sjukvårdsregionen Foto: Rickard Eriksson Förord Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

Verksamheter och insatser för lätt till medelsvår psykisk ohälsa - första linjen - för barn och unga i Uppsala län 2013

Verksamheter och insatser för lätt till medelsvår psykisk ohälsa - första linjen - för barn och unga i Uppsala län 2013 Slutrapport Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa I Uppsala län 150213 anja.kivimaki@akademiska.se Verksamheter och insatser för lätt till medelsvår psykisk ohälsa - första linjen - för barn

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Samverkan mellan kommuner och landstinget i Örebro län

Samverkan mellan kommuner och landstinget i Örebro län Revisionsrapport* Samverkan mellan kommuner och landstinget i Örebro län - avseende barn och unga med psykisk ohälsa Hallsbergs kommun Karlskoga kommun Laxå kommun Lekeberg kommun Lindesbergs kommun Sydnärkes

Läs mer

Barn och ungdomar med ADHD ur ett genusperspektiv Gällivare kommun

Barn och ungdomar med ADHD ur ett genusperspektiv Gällivare kommun Revisionsrapport Barn och ungdomar med ADHD ur ett genusperspektiv Gällivare kommun Augusti 2010 Andreas O. Jönsson Lars-Börje Sehlberg 2010-08-30 Lars-Börje Sehlberg, projektledare Hans Forsström, uppdragsledare

Läs mer

Samverkan mellan kommuner och landstinget i Södermanlands län

Samverkan mellan kommuner och landstinget i Södermanlands län Revisionsrapport Samverkan mellan kommuner och landstinget i Södermanlands län - avseende barn och unga med psykisk ohälsa Sammanfattande rapport Eskilstuna kommun Flens kommun Gnesta kommun Katrineholms

Läs mer

Jämställd vård - Barn och ungdomar med ADHD

Jämställd vård - Barn och ungdomar med ADHD Revisionsrapport Jämställd vård - Barn och ungdomar med ADHD - fokus på flickornas situation Norrbottens läns landsting April 2010 Jan-Erik Wuolo, Certifierad kommunal revisor Andreas Jönsson, Revisionskonsult

Läs mer

Nationella självskadeprojektet

Nationella självskadeprojektet DELRAPPORT TILL SOCIALDEPARTEMENTET Nationella självskadeprojektet 2013-10-15 1 Nationella självskadeprojektet Ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om vården av unga med självskadebeteende Under

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Kartläggning av framgångsrik praxis för bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården

Kartläggning av framgångsrik praxis för bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 139 Kartläggning av framgångsrik praxis för bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården

Läs mer

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vem tar hand om dem?

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vem tar hand om dem? Barn och ungdomar med psykisk ohälsa Vem tar hand om dem? Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

Utvärdering av SLÖP-modellen

Utvärdering av SLÖP-modellen Utvärdering av SLÖP-modellen Integrerad sluten- och öppenvård i psykosvård Trygghet Tillgänglighet Meningsfullhet Nödvändighet Psykiatri Östra Annika Söderlund Utvärdering av SLÖP-modellen. Integrerad

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer