Medikalisering & diagnostisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medikalisering & diagnostisering"

Transkript

1 Medikalisering & diagnostisering Thérèse Eriksson SOCB06 V.T Examinator: Eva Kärfve 1

2 INTRODUKTION Psykisk ohälsa är, tillsammans med värk, den vanligast orsaken till att människor upplever sin hälsa som nedsatt (Statens folkhälsoinstitut, 2009). På internet finns i det närmaste obegränsade möjligheter att testa sig själv, sitt barn eller någon anhörig för olika psykiatriska diagnoser 1. Det finns diskussionsforum där experter vågar sig på att diagnostisera anonyma personer, och kvällstidningar bidrar med självtest gällande bland annan vuxen-adhd 2. Trots denna myckna omskrivning, är fördomarna kring psykisk ohälsa fortfarande många, och okunskapen stor (Lundberg, 2010). År 2009 initierade regeringen ett projekt, Hjärnkoll, med syfte att förbättra allmänhetens attityder till personer med psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder (Hjärnkoll, 2011). Förbättrade attityder gentemot personer som drabbas av psykisk ohälsa är sannolikt en förutsättning för att minska mörkertalen och i förlängningen även öka den psykiska hälsan. Däremot vore det av intresse att närmare undersöka inte bara attityder gentemot de som drabbas av psykisk ohälsa, utan också de drabbades upplevelser. I ett samhälle där akademiska och yrkesmässiga prestationer premieras, och där psykisk sjukdom fortfarande är tabu, blir diagnosens betydelse för den enskilda individen särskilt intressant. Särskilt intressant är diagnosens betydelse för den enskilda individen med tanke på medikaliseringsprocessen och det ständigt ökande antalet diagnoser. Ofta lyfts fördelarna med en diagnos fram, inte minst när det gäller barn och ungdomar i behov av stöd, där en diagnos snarast är en förutsättning för att kunna få anpassad skolundervisning eller stöd. De eventuella nackdelar en psykiatrisk diagnos medför talas det dock mycket tyst om, och även forskningen är gles på området. Syftet med föreliggande uppsats är därför att undersöka och beskriva medikaliseringens och diagnostiseringens betydelse för brukaren eller patienten. METOD Under arbetet med uppsatsen har två metoder använts. Uppsatsens stommen utgörs av en litteraturstudie med utgångspunkt i litteratur knuten till kursen Den mentala (o)hälsans sociologi. Därutöver har artikelsökningar gjorts i LibHub, Lunds Universitets biblioteks sökmotor. Sökord som använts är företrädelsevis diagnosis, sociology, stigma, mental disorder och selflabeling i olika kombinationer. Som komplement till litteraturstudien har även en enkätundersökning riktad till personer som antingen har eller har haft en psykiatrisk diagnos genomförts. Frågorna i enkäten kretsar kring 1 Se tex. 2 Se tex. 2

3 upplevelsen av att ha fått en psykiatrisk diagnos, och vilken betydelse diagnosen har för den som diagnostiserats. Enkäten skickades ut till 30 kvinnor som alla skriver en personlig blogg på internet där de berättar om sina psykiska problem. Bloggarna söktes upp genom ett bloggforum 3 som samlar omkring 160 bloggar som på olika sätt knyter an till psykisk sjukdom. Då många av dessa bloggar skrivs anonymt eller av annat skäl saknar kontaktuppgifter, decimerades antalet möjliga bloggare att kontakta kraftigt. Till sist valdes trettio bloggare ut slumpmässigt bland de som offentliggjort sina kontaktuppgifter. Till dessa skickades ett e-postmeddelande med en kort beskrivning av uppsatsens syfte, samt en inbjudan att besvara några korta frågar i ett frågeformulär. En länk till frågeformuläret bifogades. Frågeformuläret innehöll, utöver två frågor om kön och ålder, fem obligatoriska frågor med flervalsalternativ, samt en öppen fråga om diagnostiseringsförfarandet som inte var obligatorisk att besvara. Etiska övervägningar Att göra studier som inkluderar personer med psykisk ohälsa kan anses problematiskt, då det är omöjligt att veta vilka reaktioner som frågor kring sjukdomen utlöser. Inför denna uppsats gavs instruktioner där bland annat en liten undersökning, deltagande observation samt intervjuer nämndes som möjliga metodologiska tillvägagångssätt. Initialt övervägdes att göra intervjuer, men en enkätundersökning bedömdes vara mindre resurskrävande och kunde i högre grad garantera deltagarnas anonymitet. En enkätundersökning bedömdes även kunna falla inom ramen för de metodologiska tillvägagångssätt som skulle godtas för kursen. Förhoppningen är att frågor kring sjukdom och diagnos i lägre grad riskerar att utlösa negativa reaktioner hos personer som redan är öppna med sin sjukdom/problematik genom en offentlig blogg på internet, än hos personer som försöker att dölja sin problematik. Samtliga deltagare uppmanades att kontakta uppsatsförfattaren vid frågor eller funderingar, och frivilligheten att delta betonades. ANALYS Teoretisk referensram Av betydelse för uppsatsen är flera olika teoretikers resonemang kring medikalisering, mentalsjukdomar, diagnoser och diagnostisering. Av särskilt intresse är Conrads (2007) diskussion kring medikalisering, Johannissons (i Hallerstedt, 2009) dito kring diagnosens betydelse samt Goffmans (1963) resonemang kring avvikande och stigma. 3 3

4 Medikalisering och diagnoser Under nittonhundratalet har ett stort antal nya sjukdomar tagit plats i den medicinska nomenklaturen. Särskilt tydlig har denna sjukdomstillväxt varit under nittonhundratalets senare hälft, då en rad nya sjukdomar har kommit att definieras. Processen kallas medikalisering och innebär att problem eller åkommor, som tidigare inte varit medicinska, nu definieras och behandlas som medicinska dito. Vanligtvis beskrivs de i termer av sjukdom eller störning (Conrad, 2007). Viktigt att poängtera är att medikalisering per se inte är någonting negativt, däremot är mycket av den sociologiska litteraturen som behandlar processen kritisk. Broom och Woodward (1996) tillhör dem som menar att medikalisering både kan vara till hjälp och till stjälp. Kanske allra tydligast syns medikaliseringsprocessen i den amerikanska Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM, den manual som används av läkare som stöd vid diagnostisering av psykiska sjukdomar. Den första och andra versionen av DSM publicerades i amerika år 1952 respektive 1968 och vilade på den psykodynamiska grund som då var rådande inom psykiatrin. Den tredje versionen, DSM-III, publicerades år 1980 och kom att bli en tydlig brytpunkt i synsättet inom psykiatrin. De mentala störningarna klassificerades nu utifrån symtom i stället för som tidigare, utifrån beteendets bakomliggande mekanismer. I och med DSM-III ökade antalet mentala störningar avsevärt, en utveckling som fortsatt i de följande utgåvorna. Den senaste versionen, DSM IV-TR, publicerades år 2000 och är en textberabetning av DSM IV. Denna utgåva omfattar närmare 400 olika diagnoser (Brante i Hallerstedt, 2006). Hur många diagnoser som den femte versionen kommer att omfatta när den släpps i maj 2013 är ännu inte fastslaget, men de utkast som hittills offentliggjorts pekar på ytterligare utökning av manualens omfattning (APA, 2010a; APA, 2010b). Ordet diagnos kommer från grekiskans dia som betyder genom, och gnosis som betyder kunskap. En diagnos i sin ursprungliga betydelse ställs därför genom kunskap. I och med DSM III kom mentala problem i avsevärt högre utsträckning än tidigare att beskrivas i medicinska termer, och i dag har de medicinska (och därmed biologiska) förklaringarna till psykiska sjukdomar ett tydligt tolkningsföreträde. Kärfve (i Hallerstedt, 2006) menar att psykiatrin i huvudsak bör betraktas som ett försök att från medicinskt håll förklara mänskligt beteende. Psykiatrin är bara ett av flera perspektiv som vetenskapen bjuder, och bör inte ges större utrymme än exempelvis de psykologiska och sociologiska. Trots det handlar det i dag i det närmaste om en ensamrätt för medicinen (i Hallerstedt, 2006). Tomas J. Scheff (1999) menar, i likhet med Kärfve att de biologiska förklaringarna till psykisk sjukdom inte är så självklara som företrädarna för det biologiska sjukdomsperspektivet gärna vill göra gällande. Han beskriver tre påståenden som den rådande psykiatriska forskningen vill mena är uppfyllda: de psykiska sjukdomarnas etiologi (att orsakerna är 4

5 huvudskligen biologiska), dess klassifikation (att sjukdomarna kan klassificeras i DSM) och dess behandling (att psykisk sjukdom kan effektivt och säkert behandlas med psykofarmaka). Enligt Scheff kan inget av dessa tre påståenden med säkerhet kan sägas vara bekräftade, och han menar vidare att de psykiska sjukdomarna i DSM-systemet snarast är försök att bekräfta den rådande psykiatriska metoden, än empiriska studier (Scheff, 1999). Det förändrade synsättet, där psykodynamiska förklaringsmodeller helt fått lämna plats för de medicnska, blir särskilt tydliga om man också tittar på utvecklingen inom läkemedesindustrin. Rose (2004) menar att vi har omdefinierat oss som människor och numera vill förstå oss själva i termer av hjärna och kropp. Han menar att det synsätt som nu råder är att alla våra mänskliga beteenden kan härledas till neurokemiska reaktioner. Det innebär i sin tur att våra tankar och känslor, vårt humör och vårt uppförande kan modifieras på kemisk väg, något som läkemedelsbranschen inte varit sena att utnyttja. Under 1990-talet skedde en fundamental förändring i det psykiatriska tänkandet och dess praktik. I vissa fall har helt nya diagnoser uppstått och därmed skapat nya sjukdomar att medicinera, andra gånger har redan befintliga diagnoser utvidgats. Ett exempel på detta är lanseringen av det nya antidepressiva läkemedlen, så kallade SSRIpreparat 4. Oberoende av att evidensen för kopplingen mellan neurotransmittorer och depression var svag, så offentliggjordes det snarast som ett tveklöst faktum. De nya antidepressiva preparaten entrade marknaden med ett tveksamt evidensbaserat stöd, men tack vare en effektiv marknadsföring med ett översvallande folkligt stöd (Rose, 2004). Vidare menar Conrad (2007) att läkemedelsbranschens roll har förändrats de senaste decennierna. Under 1970-talet var de viktigaste krafterna bakom medikaliseringen läkarna och olika sociala rörelser och intresseföreningar. I takt med ett förändrat synsätt inom medicinen, likt det Rose (2004) beskriver i sin artikel Becoming Neurochemical Selves, skedde också en förändring i de bakomliggande krafterna för en ökad medikalisering. Läkemedelsföretagen har nu fått en avgörande roll i medikaliseringen, och marknadsför sina varor inte bara till läkare utan också till allmänheten. Läkemedel blev inte bara ett botemedel mot en redan befintlig sjukdom, utan också ett sätt att marknadsföra nya sjukdomar och diagnoser. (Rose, 2004; Conrad 2007). Conrad (2007) menar bland annat att läkemedelsbranschen spelade en avgörande roll i marknadsföringen av den neuropsykiatriska diagnosen ADHD 5, samt i de båda ångestdiagnoserna GAD 6 och SAD 7. 4 SSRI-preparat: selektiva serotoninåterupptagshämmare 5 ADHD: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 6 GAD: General Anxiety Disorder; generaliserat ångessyndrom 7 SAD: Social Anxiety Disorder; social fobi 5

6 Diagnosens makt En diagnos är inte bara en kort sifferkod och ett par medicinskt klingande ord. Bakom varje fastställd, och i journalen inskriven, psykiatrisk diagnos finns en människa som fått sitt beteende; sina tankar, känslor eller upplevelser kategoriserade och etiketterade. I takt med att det diagnostiska smörgåsbordet blir allt mer innehållsrikt, ökar också antalet människor som kan komma att diagnostiseras. Många av de befintliga diagnoserna har kritiserats för att vara vagt formulerade, och för att med lite god vilja kunna inkludera fler än de exkluderar. För att diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning ska kunna ställas krävs exempelvis att patienten uppfyller minst fem av nio diagnoskriterier. Enkel matematik säger att två personer med samma diagnos bara behöver ha ett enda symtom gemensamt. Det i sin tur väcker den självklara frågan vad som egentligen ska avses som symtomatiskt för emotionell instabil personlighetsstörning, om så stora variationer är möjliga. Rosenhan (1973) genomförde i början av 1970-talet en uppmärksammad studie där han lät åtta pseudopatienter söka psykiatrisk vård för rösthallucinationer. Alla åtta pseudopatienter blev inskrivna på kliniken omedelbart, och sju av dem diagnostiserades med schizofreni vid inskrivningstillfället. Så snart de blivit inskrivna på avdelningen, slutade de att simulera sjukdomssymtomen, men trots det skulle det dröja mellan 7 och 52 dagar innan pseudopatienterna skrevs ut från sina respektive kliniker. Även om Rosenhans studie har närmare trettio år på nacken, sätter den fingret på en central fråga: hur definierar vi friskt och sjukt, och hur skiljer vi dem åt? Om det inte krävs mer än att en i övrigt frisk person bekräftar rösthallucinos för att vårdas i snitt 19 dygn på ett mentalsjukhus, är det då verkligen möjligt att hävda att diagnossystemet är säkert? Det är därför särskilt viktigt att medvetandegöra de (sido)effekter och innebörder som en psykiatrisk diagnos för med sig. Balint (Balint, 1957, refererat i Conrad, 2007) menar att en medicinsk diagnos förvandlar en oorganiserad sjukdom som kan vara oklar och mystisk, till en mer begriplig och organiserad sjukdom. Diagnosen kan alltså sägas fylla en förklarande roll, som omvandlar diffusa problem och skrämmande symtom till en konkret verklighet. En allvarlig diagnos kan i många fall vara att föredra framför att fortsätta sväva i ovisshet. Detta eftersom en avgränsad diagnos är lättare att hantera än det ospecifika och subjektiva lidandet. Johannisson beskriver denna process genom att referera till Foucault, som menar att namngivning skapar verklighet diagnosen kan synliggöra och ge det tidigare oförklarliga lidandet ett namn (Johannisson, i Hallerstedt 2006). Namngivning har vidare en egen makt. När en ny diagnos väl exponerats och legitmerats, drar den självsändigt till sig nya bärare. Detta vore en av förklaringarna till att olika tidsepoker har olika framträdande sjukdomar eller symtom: nostalgiker och melankoliker, hypokondriker och neurasteniker, fibromyalgiker och utbrända (i Hallerstedt 206). 6

7 Conrad (2007) menar att det utöver detta finns en rad olika anledningar till att söka efter en diagnos. En diagnos kan erbjuda avlastning från känslor av oro, ångest och skuld och kan ge fördelar och vinster (Huibers & Wessely, 2006; Johannisson i Hallerstedt, 2006). För en person som under hela sitt liv känt sig avvikande, kan en diagnos kännas lockande då den kan erbjuda en grupptillhörighet (Kärfve i Hallerstedt, 2006). Huibers och Wessely (2006) har i en översiktsartikel studerat för- och nackdelarna med att ställa diagnosen CFS, kroniskt trötthetssyndrom. En av de fördelar med att få en diagnos, som många patienter har angivit, är att själva diagnosen blir en intervention i sig själv. Diagnosen erbjuder en socialt accepterad förklaring till varför personen inte kan hantera vardagen som tidigare, och ökar också förståelsen och acceptansen från människor runt omkring. En diagnos medför dock inte bara fördelar. Huibers och Wessely (2006) menar att en CFS-diagnos också kan leda till att patienten i allt för hög grad fokuserar på sina sjukdomssymtom. Det i sin tur kan skapa en negativ spiral där patienten validerar sina besvär och symtom, och där diagnosen till sist fungerar som en självuppfyllande profetia. Vidare menar de att själva diagnosen gör att den drabbade åtar sig en sjukroll och utvecklar en sjukdomsidentitet, något som självklart inte har gynnsam effekt på ett tillfrisknande. Diagnosen kan dessutom leda till känslor av utanförskap, skam, förlust och stigmatisering (Johannisson i Hallerstedt, 2006). Goffman (1963) beskriver termen stigma som en djupt misskrediterande egenskap, men menar samtidigt att det är kontexten som avgör stigmat. Det är alltså inte själva egenskapen (tex. psykisk sjukdom) som utgör stigmat, utan egenskapen i relation till ett socialt sammanhang. Stigma ses som en social konstruktion och vad som anses vara stigmatiserat varierar både mellan kulturer och olika tidsepoker (Lundberg, 2010). Goffman beskriver hur en individ: besitter ett stigma, han avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar (1963, s. 14). En person som bär ett stigma kan oroa sig för att hennes tillkortakommanden eller olämpliga beteenden kan tolkas hennes som direkta egenskap att vara olik andra (stigma). Någon som vårdats inom den psykiatriska slutenvården kan vara rädd att råka i ordväxling med sin arbetsgivare, eftersom detta kan tolkas som ett utslag av att vara avvikande, snarare än som en allmänmänsklig reaktion (1963). Diagnosen eller stigmat blir en börda som personen i fråga ständigt ska förhålla sig till. För vissa personer som drabbas av en psykisk sjukdom, är konsekvenserna av den stigmatisering de utsätts för, lika smärtsam som själva sjukdomen (Link & Phelan, 1999). Dessutom handlar återhämtning inte bara om att tillfriska från en psykisk sjukdom, utan även från effekten av att vara stämplad som mentalt sjuk (Deegan, 1993, refererat i Link & Phelan, 1999). 7

8 I de allra flesta fall är en diagnos sannolikt inte enbart positiv eller enbart negativ, utan bär drag av båda delarna. Haynes (2003) har intervjuat ett antal personer med psykiatriska diagnoser och beskriver hur intervjupersonerna ser diagnosen som ett tveeggat svärt. Å ena är diagnosen något som legitimerar deras känsla av avvikande, samtidigt som den å andra sidan befäster den. Enkätundersökning Av de trettio personer som ombads att besvara frågeformuläret om sin upplevelse av en psykiatrisk diagnos, har nitton besvarat det. Samtliga respondenter är kvinnor i åldrarna år. Tio personer har angivit emotionell instabil personlighetsstörning, också kallat borderline personlighetsstörning, som sin huvuddiagnos. Två personer har angivit depression och två bipolär sjukdom, vidare har en angivit ätstörningar, en schizofreni, en Aspergers syndrom, en PTSD samt en person ADHD som sin primära diagnos. Tretton av de nitton respondenterna uppger att diagnosen haft delvis positiv eller avgörande positiv betydelse för dem, två personer tycker varken att diagnosen gjort till eller från, och fyra personer anger att diagnosen haft en delvis negativ negativ eller avgörande negativ betydelse för dem. Tolv respondenter uppger att diagnosen innebar en lättnad för dem, och fjorton upplever diagnosen som en bekräftelse. Nio personer upplevde diagnosen förvirrande, sju upplevde känslor av sorg i samband med diagnosen, och fem personer upplevde känslor av skam. En kvinna som diagnostiserats med emotionell instabil personlighetsstörning upplevde sin diagnos som kränkande, men menade samtidigt att diagnosen var bekräftande och att den gav henne en förklaring till varför hon var som hon var. Arton av de nitton kvinnorna har beskrivit kort hur det gick till när de fick sin psykiatriska diagnos. Femton av dem hade fått genomgå någon sorts diagnostisk utredning, allt från att besvara något enstaka frågeformulär, till en omfattande utredning med både psykologiska och somatiska interventioner. Två av kvinnorna beskriver hur de fick sin diagnos (i båda fallen emotionell instabil personlighetsstörning, borderline) efter ett kortare läkarsamtal. Ingen av dem informerades vid tillfället om att de fått en diagnos, utan fick på olika sätt kännedom om detta ett eller flera år senare. Avslutning Samtliga kvinnor som deltog i enkätundersökningen driver, eller har drivit, en blogg på internet där de med varierande detaljrikedom berättar om sina problem och sin sjukdomssituation. En tjugoårig kvinna presenterar sig själv på sin blogg med orden: I höstas fick jag diagnosen ADHD, i samband med detta rätades flera knutar ut i min trassliga barndom. Jag kan nu se att det inte var mitt fel att jag var slarvig, glömsk, lat, dagdrömmande och så vidare. Det var inte mitt fel att jag 8

9 hade svårt att göra läxorna hemma och hade svårt för att hänga med i undervisningen i skolan. Citatet exemplifierar den avlastning av känlsor av skuld och oro som ofta lyfts fram som en av fördelarna med diagnoser (Conrad, 2007). Även den positiva inställning till sin diagnos som en klar majoritet av respondenterna uttrycker, kan kopplas till denna avlastning av negativa känslor. Bland de respondenter som uppgav att diagnosen haft positiv betydelse för dem, nämns bland annat att de fått mer stöd i skolan, rätt läkemedel och tillgång till en specifik typ av terapi, vilket kan jämföras med de sjukdomsvinster Huibers och Wessely (2006) diskuterar. Tolv av nitton respondenter upplever också diagnosen som en förklaring till varför hon är som hon är. De tydligt negativa erfarenheterna av en psykiatrisk diagnos är förhållandevis få i detta begränsade urval av respondenter. Bara en av deltagarna har beskrivit upplevelsen av diagnosen som stigmatiserade, och två respondenter har upplevt diagnosen kränkande. Däremot har flera deltagare blandade känslor inför sin diagnos, och beskriver såväl känslor av lättnad som skam. En kvinna med bipolär sjukdom skriver: [Diagnosen] är som en bekräftelse på att jag är "fel" eller hur man nu ska säga. Sen har det också varit lättnad, då det har förklarat mycket mitt beteende för mig själv som jag inte har förstått tidigare. Så jag har haft väldigt blandade känslor inför mina diagnoser. Att två kvinnor däremot inte genomgått någon utredning innan de fått diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning är dock både upprörande och iögonfallande. Att de inte heller informerats om diagnosen vid tillfället, utan slumpmässigt fått kännedom om detta först år senare är självklart inte acceptabelt. Dessa kvinnor var också två av de som angivit att diagnosen haft negativ betydelse för dem. Ytterligare en kvinna har beskrivit att hon av en slump fått veta att hennes läkare ställt en diagnos som hon inte informerats om. Det vore av intresse för vidare studier att fördjupa sig i upplevelsen av att diagnostiseras med en psykisk sjukdom. Även om medikaliseringen för med sig positiva effekter genom att skapa ge en tillhörighet även åt människor som inte till fullo uppfyller samhällets för stunden rådande norm, bör dess negativa effekter inte heller underskattas. Inte minst eftersom många av de nya diagnoser som medikaliseringen fört med sig, som ADHD, aspergers syndrom och anorexia nervosa, riktar sig mot barn och unga människor. Om det som Deegan (refererat i Link & Phelan, 1999) skrivit innehåller den minsta kärna av sanning, bör det rimligtvis innebära stora svårigheter för den som diagnostiserats i unga år att återhämta sig inte bara från en psykisk sjukdom, utan också en identiteten och stämpeln som psykiskt sjuk. Diagnosens makt och betydelse för individen är något som bör tas i beaktande var gång diagnosmanualen plockas fram. 9

10 Referenser APA (2010a) DSM-5 Overview: The Future Manual. Tillgänglig via: Hämtad APA (2010b) Timeline. Tillgänglig via: Hämtad Brante, T. (2006). Den nya psykiatrin: exemplet ADHD. I Hallerstedt, G. (Red.) Diagnosens makt. Om kunskap, pengar och lidande (pp ). Göteborg: Daidalos. Broom, D., H., & Woodward, R., V., (1996). Medicalisation reconsidered: toward a collaborative approach to care. Sociology of Health and Illness, 18(3), Conrad, P., (2007). The medicalization of society. Baltimore: John Hopins Goffman, E., (1963). Stigma. Den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Nordstedts förlag. Haynes, Y., M., (2003). Experiencing psychiatric diagnosis: client perspectives on being named mentally ill. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10, Hjärnkoll (2011a). Om hjärnkoll. Tillgänglig via: Hämtad Huibers, M., J., H., & Wessely, S., (2006). The act of diagnosis: pros and cons of labelling chronic fatigue syndrome. Pychological Medicine, 36, Johannisson, K. (2006). Hur skapas en diagnos? Ett historiskt perspektiv. I Hallerstedt, G. (Red). Diagnosens makt. Om kunskap, pengar och lidande (pp ). Göteborg: Daidalos. Kärfve, E. (2006). Den mänskliga mångfalden diagnosen som urvalsintrument. I Hallerstedt, G. (Red). Diagnosens makt. Om kunskap, pengar och lidande (pp ). Göteborg: Daidalos. Link, B., G., & Phelan, Jo., G., (1999). Labeling and Stigma. I Aneshensel, C., S., & Phelan, Jo., C. (ed.). Handbook of the Sociology of Mental Health. New York: Kluwer Academic Lundberg, B. (2010). Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom. Doktorsavhandling, Lunds Universitet, Institutionen för hälsa, vård och samhälle. Rose, N., (2004). Becoming neurochemical selves. Rosenhan, D., L., (1973). On being sane in insane places. Science, 179(4070), Scheff, T., J., (1999). Being Mentally Ill. A Sociolical Theory. (3. uppl.) Hawthorne: Aldine De Gruyter. Statens Folkhälsoinstitut. (2009). Folkhälsorapport Available at 71_ pdf Häntad

Anhöriga till missbrukare

Anhöriga till missbrukare Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project first cycle Socialt arbete 15 hp Social work 15 credits Anhöriga till missbrukare En jämförande studie om den hjälp som finns och de behov de

Läs mer

Patienters upplevelser av vården för självskadebeteende. Thérèse Eriksson & Sofia Åkerman

Patienters upplevelser av vården för självskadebeteende. Thérèse Eriksson & Sofia Åkerman Patienters upplevelser av vården för självskadebeteende Thérèse Eriksson & Sofia Åkerman Sammanfattning Syftet med denna rapport var att redogöra för patienters upplevelser av vården för självskadebeteende.

Läs mer

Depression, skrot & piller

Depression, skrot & piller Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV Depression, skrot & piller En antologi om förlossningsdepression, träning och ADHD i en tid av biomedikalisering Sara Bjälemark Gustav Backlund Alexandra

Läs mer

En kvalitativ textanalys av svensk dagspress gällande ADHD fenomenet.

En kvalitativ textanalys av svensk dagspress gällande ADHD fenomenet. Stockholms Universitet Intuitionen för Socialt arbete Socialhögskolan En kvalitativ textanalys av svensk dagspress gällande ADHD fenomenet. Handledare: Catharina Löf Författare: Ulrika Gresnes, Pernilla

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Upplevelsen av kognitiv beteendeterapi via internet hos personer som lider av prokrastinering: En kvalitativ studie. Josefine Almquist Tangen Handledare: Per Carlbring & Alexander Rozental C-UPPSATS, PSYKOLOGI

Läs mer

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Specialpedagogiska programmet GÖTEBORG UNIVERSITY Department of Education Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter Examensarbete

Läs mer

Resurser inom vuxenpsykiatrin för behandling av sexuella avvikelser.

Resurser inom vuxenpsykiatrin för behandling av sexuella avvikelser. Resurser inom vuxenpsykiatrin för behandling av sexuella avvikelser. Sara Persson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Vt 2014 Handledare: Veronika Fridlund Sammanfattning Uppsatsen

Läs mer

Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD

Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2013:38 Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD Ingrid Albrektsson

Läs mer

Inledning till Therese Sterners del av rapporten

Inledning till Therese Sterners del av rapporten Inledning till Therese Sterners del av rapporten Lars-Gunnar Lundh Klinisk erfarenhet ligger långt ner i evidenshierarkin. Men även om klinisk erfarenhet inte kan ligga till grund för några slutsatser

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2008:4 Social Insurance Report. Ojämlikhet och utanförskap

Socialförsäkringsrapport 2008:4 Social Insurance Report. Ojämlikhet och utanförskap Social Insurance Report Ojämlikhet och utanförskap Rapport från forskarseminarium i Umeå 23 24 januari 2008 Utgivare Upplysningar Hemsida Försäkringskassan Försäkringsutveckling Agneta Kruse 08-786 92

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

Sociala arbetskooperativ- ett bättre alternativ till sysselsättning?

Sociala arbetskooperativ- ett bättre alternativ till sysselsättning? Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Beteendevetenskapliga programmet, Social omsorg Uppsatsarbete, SSC122 Vårterminen 2009 Sociala arbetskooperativ- ett bättre alternativ till sysselsättning? En

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Svaghet eller styrka? - en litteraturstudie om diskurser kring barn i koncentrationssvårigheter

Svaghet eller styrka? - en litteraturstudie om diskurser kring barn i koncentrationssvårigheter Svaghet eller styrka? - en litteraturstudie om diskurser kring barn i koncentrationssvårigheter Anna Rynning och Hanna Svensson Examensarbete: LAU390 Handledare: Lena Fridlund Examinator:Anna-Lena Lilliestam

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

När skuldfällan slog igen Upplevelser av överskuldsättning och ekonomisk rådgivning

När skuldfällan slog igen Upplevelser av överskuldsättning och ekonomisk rådgivning När skuldfällan slog igen Upplevelser av överskuldsättning och ekonomisk rådgivning Anna Lindström Socialhögskolan vid Lunds universitet HT-08 Handledare: Torbjörn Hjort Abstract Author: Anna Lindström

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare hade hon svarat. Jag blev så chockad, jag tror att det

Läs mer

En undersökning av anhörigstöd i Säffle och Kristinehamns kommun

En undersökning av anhörigstöd i Säffle och Kristinehamns kommun Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Victoria Lönnfjord En undersökning av anhörigstöd i Säffle och Kristinehamns kommun FoU-rapport 2011:3, Utgåva 2 Victoria Lönnfjord En

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

tidningen och elektronisk lagring på internet. Frilansare som säljer material till tidningen förutsätts medge publicering i den tryckta

tidningen och elektronisk lagring på internet. Frilansare som säljer material till tidningen förutsätts medge publicering i den tryckta Revansch! 2013:5 Årgång 33 Pris 45 kr Utges av RSMH DE ÄR PSYKRADIKALA Tema: Diagnoser Inflation i antalet diagnoser Läkemedelsbolagen vinnare Mikaela blev hjälpt + 13 filmer om psykisk ohälsa REDAKTÖREN

Läs mer

Skulle det vara jobbigt att arbeta med någon som har sjukdomen demens?

Skulle det vara jobbigt att arbeta med någon som har sjukdomen demens? SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN VID UPPSALA UNIVERSITET Skulle det vara jobbigt att arbeta med någon som har sjukdomen demens? En kvantitativ studie av socionomstudenters attityder, kunskaper och erfarenheter

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Är piller lösningen?

Är piller lösningen? Är piller lösningen? - En studie om ADHD-medicineringens möjligheter och hinder för personer med både en ADHD-diagnos och ett beroende av alkohol eller narkotika. Av: Camilla Lindblom, Caroline Paulsson

Läs mer

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Det diffusa tvånget Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet ISBN 978 91 7086 183 3 RiR 2009:10 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Socialdepartementet Datum: 2009-06-03 Dnr: 31-2007-1287

Läs mer

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn En utvärderingssammanställning Magnus Karlsson, fil dr Ersta Sköndal Högskola, 2008 Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn 1 Ungas psykiska ohälsa och

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer