Självskada, emotionell instabilitet och DBT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Självskada, emotionell instabilitet och DBT"

Transkript

1 Självskada, emotionell instabilitet och DBT Föreläsning läkarstuderande maj 2014 Camilla Hallek, barn- och ungdomspsykiater DBT- teamet BUP Stockholm

2 Dialek'sk beteendeterapi på BUP Agenda Ø Självskada, förekomst och funk'on Ø Målgrupp DBT på BUP Ø Borderline personlighetsstörning/ emo'onell instabilitet Ø personlighetsstörning relevant i tonåren? Ø Dialek'sk beteendeterapi Ø Diskussion, ev fallbeskrivning

3 Vad menas med självskada? A; avsiktligt <llfoga sig skada

4 Ø I befolkningsundersökningar tonåringar i Sverige, Norge, England (ca - 00) liknande resultat: 7% uppger självskada senaste året, 12 % flickor, 3% pojkar Ø CASE- studien (publicerad 2008): 8,9% av flickor, 2,6% av pojkar uppger självskada senast året Ø Andra studier (t.ex. USA) visar högre siffror, 12-21% av ungdomar har självskadat senaste året. Ø Svenska studier senaste åren upp emot 30-45%... Ø Klinisk popula'on klart högre prevalens (21-41%) och särskilt vanligt hos gruppen tonåringar som vårdas inneliggande inom psykiatrin (40-61%)

5 Ø 48% hade bestämt sig inom en 'mme före självskadan Ø 1/4 av flickor och 1/5 av pojkar uppger a` ingen annan känner 'll självskadan Ø Totalt ca 12% av de senaste självskadeepisoderna ledde 'll sjukvårdskontakt (18% pojkar och 11% flickor) CASE- studien

6 Självskadans funk<on A; reglera känslor

7 Sker i e; sammanhang med andra

8 Vanligaste skäl för självskada (ungdomar med medelsvår/svår skada): Inre nega<v förstärkning (a` slippa något obehagligt): - A` stoppa/fly ifrån nega'va känslor 37,9% - A` slippa 'llstånd av tomhet, avstängdhet 33,3% Inre posi<v förstärkning (a` få/'llföra något): - A` känna något, även om det är smärta 41,4% - A` slappna av 32,8%

9 Skäl för självskada forts. Y;re (social) posi<v förstärkning: - A` få en reak'on från någon, även om den är nega'v 39% - A` få upplevelse av kontroll över situa'onen 37,4% - A` få uppmärksamhet 35,6% Y;re (social) nega<v förstärkning: - A` slippa göra något som man inte vill göra 32,2% - A` slippa skola/jobb eller andra ak'viteter 29,9% (Lloyd- Richardson et al, 2007)

10 Känsloreglering m.h.a. självskada Ocast inten'on a` minska nega'v affekt ex: ilska, rädsla, skam och ledsenhet Flera tänkbara vägar: Distrak'on från känslan materialisering byta ut den mer svårgripbara känslomässiga smärtan mot mer konkret smärta Ändra känslan: frigörande av endorfiner som ger analgesi/ känsla av välbefinnande Effek<vt på kort sikt, men dysfunk<onellt på lång sikt! Ex på ref: Reasons for adolescents deliberate self harm: a cry of pain and/or a cry for help?, Scoliers m.fl. 2008

11 Vem skadar sig själv? Hawton m.fl, flera studier talet Faktorer associerade med självskada Ø a` ha vän(ner) som självskadat nyligen Ø självskada i familjen Ø droganvändning (inkl alkohol) Ø depression Ø ångest Ø impulsivitet Ø dålig självkänsla Ø mobbning Ø övergrepp Ø lagöverträdelser Ø bristande copingstrategier för nega'va emo'oner

12 Målgrupp DBT på BUP Stockholm Ungdomar upp t.o.m. 17 års ålder med återkommande självskadebeteende, ev. självmordsförsök och/eller de drag som kännetecknar emo'onellt instabil personlighetsstörning d.v.s. instabila rela'oner, instabil självbild och självkänsla, svängningar i affekter, tomhetskänsla, impulsivitet och ev. övergående stressrelaterade dissocia'va symtom Ungdomar från hela länet Ej etablerat missbruk, svårare ätstörning, pågående psykos, au'smspektrumstörning eller mental retarda'on

13 Emotionell instabilitet

14 Biosociala modellen i DBT Transak'onell modell för interak'on mellan en medfödd sårbarhet/drag och omgivningen. I DBT fokus på emo'onell känslighet (snabb uppgång av känsla, starkt känslopåslag och långsam återgång 'll basnivå ) och en invaliderande omgivning. Medfödd emotionell känslighet Invaliderande miljö Marsha Linehan, 1993

15 Borderline personlighetsstörning (BPD) samsjuklighet axel I diagnoser Zanarini, M et al, Am J Psychiatry, 2004 Axel I diagnos BPD, baseline (%) BPD, 6- års uppföljning Annan personl.störn, baseline (%) Egentlig depression 86,6 61,4 56,7 36,5 Dystymi 44,8 40,5 29,2 23,8 Bipolär I 0 1,1 (n=3) 0 0 Annan personl.störn, 6- års- uppföljning Bipolär II 5,5 4,6 0 1,6 (n=1) Ångeststörning 89,0 60,2 56,9 23,8 - Social fobi 49,7 17,4 22,2 6,4 - PTSD 58,3 34,9 25,0 4,8 Alkohol missbruk/beroende 50,3 11,4 38,9 4,8 Drog missbruk/beroende 46,6 12,9 34,7 3,2 Ätstörning 53,8 33,7 26,4 14,3 - Anorexia nervosa 21,7 2,7 5,6 1,6

16 10- års uppföljning, symtom i remission Akuta symtom Quasi psycho'c thought Missbruk Promiskuitet Självskada, självmordsförsök Stormiga rela'oner demandingness Problem i behandling/ behandlings- rela'oner Affek'v instabilitet Mer kroniska symtom Kronisk depression Kronisk känsla av hopplöshet, hjälplöshet, värdelöshet Kronisk ilska, frekventa aggressionsutbro` Känsla av ensamhet, tomhet Svårighet a` tolerera ensamhet Allmän impulsivitet (ex hetsätning, vårdslös bilkörning) Akuta symtom = episodiska/reak<va e; sä; a; handskas med de mer stabila personlighetsdragen?

17 Samband/samsjuklighet BPD och ADHD Studie (Philipsen et al, 2008), 118 kvinnor, medelålder 29 år, öppenvårdspa'enter med diagnosen BPD; 41,5% uppfyllde kriterier för ADHD i barndomen (retrospek'v diagnos, endast kombinerad typ), 16,1% uppfyllde kriterier för ADHD vid bedömningen ( vuxen- ADHD ). Signifikant associa'on mellan ADHD i barndomen och svårighetsgrad av borderline personlighetsstörning. Oklart hur associa'onen ADHD och BPD uppkommer. Man fann högre förekomst av emo'onal abuse hos dem med ADHD- symtom i barndomen. Impulsivitet ingår i båda diagnoserna.

18 Samband/samsjuklighet bipolär II och BPD? Studier kommer 'll motsa`a resultat vad gäller samband BPD och bipolär sjukdom (bipolärt spektrum). Orsaker 'll skillnader: olika strikt diagnos'k av bipolär II finns överlappning av symtom/personlighetsdrag (impulsivitet, affek'v instabilitet) Personlighetsstörningar ska enligt defini'on vara varak'ga och stabila, vilket inte stämmer för BPD Studie (Benazzi, 2008) undersöker förekomst av hypomani (= kärnsymtom vid bipolär sjukdom) vid BPD och finner a` flera BPD kriterier är vanliga vid bipolär II, men endast e` hypomanikriterium (riskfyllda impulsiva ak'viteter) är signifikant associerat med BPD.

19 Är personlighetsstörningsdiagnoser relevanta i tonåren? I DSM IV u`rycks det som a` dessa personlighetsdrag oca funnits sedan tonåren och a` diagnos kan sä`as om symtomen/problembilden konstant har påverkat personens dagliga funk'on i över e` års 'd. Temperament i 'dig barndom är en stark prediktor av personlighetsdrag i vuxen ålder. Omgivningen förstärker eller försvagar hur mycket olika delar av temperamentet u`rycks.

20 BPD i tonåren? Forts Studie visat a` symtom/dysfunk'on inom kluster B i 'dig ungdom (10-14 åå) var starkt korrelerad 'll kluster B- symtomatologi i åå. Borderlinesymtom vid 13,7 åå (flickor=pojkar), uppföljning vid 16, 22 och 33 åå (prospek'v studie) visar klart lägre funk'on vad gäller: Uppnådda mål i arbete och studier Rela'oner och socialt stöd Funk'onsnivå (GAF) Upplevd lägre grad av life sa'sfac'on Klart större andel (3 ggr ökad risk) för a` man har samhällsstöd som tex. sjukpension eller socialbidrag

21 Tidig upptäckt av BPD Andrew Chanen, Australien, 2012 Skillnader tonårs- BPD från vuxen- BPD : ü Vissa kriterier svårare a` uppfylla pga ej hunnit dit utvecklingsmässigt, t.ex. hota/bönfalla vid separa'oner ü Saknar iatrogena fenomen (sådant som skapats genom vårdkontakter) ü Har inte lika mycket dura'on of illness - faktorer, t.ex. polyfarmaci, livss'lsproblem, trauman, kroniska och återkommande axel I- störningar ü Unga har inte samma neurobiologiska fynd som vuxna (ingen minskning av hippocampus, amygdala t.ex.)

22 Sammanfa;ning: Större symtomvaria'on över 'd hos tonåringar Subgrupp av ungdomar med mer allvarliga BPD- symtom där diagnosen blir stabil över 'd Annan subgrupp mindre allvarlig Även när personen i vuxen ålder inte längre uppfyller kriterierna helt (ej har diagnosen) kvarstår funk<onsnedsä;ning inom flera områden! Störst predik'vt värde BPD i tonåren: iden<tetsstörning, affek<v instabilitet, inadekvat intensiv vrede

23 Dialek<sk beteendeterapi Utvecklades under 80- talet av psykologiprofessor Marsha Linehan, Sea`le. DBT bygger på: Inlärningsteori/beteendeterapi utgör kärnan- där noggrann funk'onell analys görs i syce a` 'llsammans med pat kartlägga utlösande faktorer, känslor, tankar, problembeteenden och olika förstärkare/konsekvenser. Lära sig känna igen egna reak'oner och öva på färdigheter. Dialek<sk filosofi - skapa balans mellan acceptans och förändring. Validering förmedla a` pa'entens beteende är fullt begripligt - förstå, acceptera, respektera tankar och känslor och handlingar och - sam'digt behöva förändra (sådant som går) för a` få bä`re livskvalitet.

24 Dialek<sk beteendeterapi forts. Zenbuddhis<sk filosofi - där man har hämtat medveten närvaro. A` sträva ecer a` vara närvarande i sig själv, med andra och det runtomkring oss. A` observera, beskriva och delta. Utan a` döma, göra en sak i taget och a` göra det som fungerar. Kogni<v teori - t ex arbete med automa'ska tankar, grundantaganden. Dock inte all'd 'llämpbart med kogni'va strategier såsom sokra'ska resonemang i samband med starka känslopåslag.

25 Acceptans, validering Förändring

26 Hur behandlingen är upplagd Individualterapi (ocast 1 session/v) Färdighetsträning i grupp för ungdomar (6-8/grupp, löpande intag) 2½ 'mme/v (2 ledare) Färdighetsträning för föräldrar och andra närstående, 8 ggr à 2½ 'mme + uppföljning (2 ledare) Familjeterapisessioner för a` befästa nya färdigheter och förhållningssä` (individuellt upplägg) Telefonsupport för ungdom och familj Alla terapeuter ingår i e` team, träffas 1 ggr/v Kontrakt skrivs, oca 3-4 månader i taget, utvärdering inför ny` kontrakt. Behandlings'd 9 mån 1½ år.

27 Målhierarki, Fas 1 1. Livshotande beteenden 2. Terapistörande beteenden 3. Livskvalitetsstörande beteenden 4. Befästa och lära sig y;erligare färdigheter (rela<oner, känslor, medveten närvaro mm)

28 Målhierarki forts Fas 2: Bearbeta svåra livshändelser, minska pos;rauma<sk stress Fas 3-4: Öka självrespekt Uppnå individuella mål Vara engagerad i si; eget liv och sina rela<oner Leva i medveten närvaro

29 Sårbarhet: sovit och ä't dåligt, bråk hemma Exempel på händelsekedja: Bråk m. pojkvän Drar sig undan Ingen vill ensam vara med mig, jag är värdelös Sårbarhet hos individen: 'digare erfarenheter, erfarenheter, emo'onell instabilitet ärclighet Stark oro, förtvivlan Skär sig i armen Oro, förtvivlan minskar Kompisarna oroliga, vill hjälpa Vid kedjeanalys med tonåringar kartläggs sårbarhet, triggers, känslor, tankar (ooa dömanden) och problembeteendens kort- och långsikqga konsekvenser, samt alternaqva säs as hantera situaqonen lära sig färdigheter.

30 Primära och sekundära känslor Primär känsla den initiala normativa responsen, adaptiv och effektiv Sekundär känslaemotionell respons på primär känsla genom tidigare inlärning Ex: Pelle har bjudit hem en vän han inte sett på länge och verkligen vill träffa. Nu ringer vännen och säger att det tyvärr inte passar så bra just nu. Pelle svarar surt: Nähä, passar det inte så får det väl vara då och lägger på.

31 Fallexempel, pa'ent remi`erad 'll DBT- teamet } Flicka, 17 år } Bor med mamma. Fld separerade, har regelbunden kontakt med pappa (kompliceras av a` pappa oca mår psykiskt dåligt, i perioder är suicidal). En två år yngre bror har nyss suiciderat. En äldre halvbror har ångestproblema'k, har gjort suicidförsök, en äldre halvsyster har hac drogproblem. Modern uppger inga psykiska problem (förutom krisreak'on). } Har tagit uppehåll från gymnasiet redan före broderns död då hon velat finnas 'll hands för honom medan han mådde psykiskt mycket dåligt. } All'd varit e` känsligt barn, svårt med separa'oner, lä`väckt rädsla i olika situa'oner. Lä` a` få kompisar, men ibland utny`jad i rela'oner, svårt a` säga nej. Lä` för a` lära i skolan och gå` ut nian med bra betyg trots en del frånvaro. Har partner, men förhållandet är stormigt. } Självskadebeteende sedan 13 års ålder (skär sig), ständigt återkommande tankar på självmord som en utväg, men ej gjort någon suicidhandling. Kontakt med lokal BUP- mo`agning i 2½ års 'd. } Beskriver humörsvängningar, kan komma inom loppet av någon 'mme, si`er i 'mmar 'll dagar, men har även längre sammanhängande perioder med sänkt stämningsläge som kommer varje höst sedan 4 år 'llbaka och si`er i 3-4 månader. Provat SSRI utan effekt. } Uppfyller 7/9 kriterier för BPD: separa'onskänslig, instabila rela'oner, instabil självbild, affek'v instabilitet, självskada/självmordstankar, kronisk tomhetskänsla, övergående paranoida tankegångar. Diagnoser? Behandling?

32 Kriterier borderline personlighetsstörning, DBT- projektets utvärdering Dissociativa paranoida symtom Aggressiva impulser Tomhetskänsla Affektiv Instabilitet Suisidalt självskadande beteende Symtomet kvarstår Symtomet försvinner Symtomet uppkommer Aldrig haft symtomet Impulsivitet Instabil självbild Instabila mellanmänskliga realtioner Separations problem

33 Självskadehandlingar Antal Tid (månader) Före påbörjad behandling hade 26 av pa'enterna gjort självmordsförsök. Under behandlings'dens första 8 månader rapporterades 6 självmordsförsök. Ecer 8 månader förekom inga fler självmordsförsök i studiegruppen.

34 SCL- 90 Start 32 ungdomar och avslut samma 32 ungdomar 3 2,5 subskalor SCL ,5 1 0,5 start avslut 0 Somatisering Tvångtankar Interpersonell känslighet Depression Ångest Aggresivitet Fobiskt ångest Paranoida föreställningar Psykotisism

35

Inledning till Therese Sterners del av rapporten

Inledning till Therese Sterners del av rapporten Inledning till Therese Sterners del av rapporten Lars-Gunnar Lundh Klinisk erfarenhet ligger långt ner i evidenshierarkin. Men även om klinisk erfarenhet inte kan ligga till grund för några slutsatser

Läs mer

Nr 44 Dialektisk beteendeterapi på BUP-kliniken i Örebro en pilotstudie samt test av en utvärderingsmodell. Sara Kjellgren Maria Malmberg Carin Falk

Nr 44 Dialektisk beteendeterapi på BUP-kliniken i Örebro en pilotstudie samt test av en utvärderingsmodell. Sara Kjellgren Maria Malmberg Carin Falk Nr 44 Dialektisk beteendeterapi på BUP-kliniken i Örebro en pilotstudie samt test av en utvärderingsmodell Sara Kjellgren Maria Malmberg Carin Falk ISSN: 1403-6827 Rapporten finns att hämta på www.orebroll.se/pfc

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Beteendeaktivering vid borderline personlighetsstörning och depression Hanna Sahlin Berg Handledare: Jonas Ramnerö Psykoterapeutexamensarbete 2010 Psykologexamensarbete STOCKHOLMS 2008 UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Vad vet vi om flickor som skär sig?

Vad vet vi om flickor som skär sig? Vad vet vi om flickor som skär sig? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer

Introduktion Inledning Självskadande beteende har under senare år kommit att få stor uppmärksamhet, såväl i ett kliniskt- och forskningsperspektiv

Introduktion Inledning Självskadande beteende har under senare år kommit att få stor uppmärksamhet, såväl i ett kliniskt- och forskningsperspektiv 1 Abstract The aim of this study was to introduce a Swedish translation of an instrument for assessing the functions of non-suicidal self-injury (NSSI). The instrument chosen was the Inventory of Non-

Läs mer

Riktlinje depression. sfbup. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri

Riktlinje depression. sfbup. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri Riktlinje depression 2014 sfbup Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Håkan Jarbin, med dr, leg psykoterapeut, SFBUP och BUP Halland Anne-Liis von Knorring, professor emerita,

Läs mer

2014-05-19. - kunskap, förståelse & bemötande. Om föreläsaren. Om eftermiddagen. Vad är självskadebeteende? Ett nytt fenomen?

2014-05-19. - kunskap, förståelse & bemötande. Om föreläsaren. Om eftermiddagen. Vad är självskadebeteende? Ett nytt fenomen? Om föreläsaren Thérèse Eriksson, beteendevetare, f.k. psykologi Självskadebeteende - kunskap, förståelse & bemötande Thérèse Eriksson, beteendevetare www.thereseeriksson.se www.thereseeriksson.se info@thereseeriksson.se

Läs mer

Jag vågade faktiskt delta i samtalet

Jag vågade faktiskt delta i samtalet Täby-Vallentuna-Lidingö psykiatriska sektor verksamhetschef: Leif Wahlquist Jag vågade faktiskt delta i samtalet En studie efter gruppbehandling med kognitiv terapi med patienter med diagnosen social fobi

Läs mer

Prevention av ökad stress, psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol baserad på Acceptance and Commitment Therapy

Prevention av ökad stress, psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol baserad på Acceptance and Commitment Therapy Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 30 p Höstterminen 2009 Prevention av ökad stress, psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol baserad på Acceptance and Commitment Therapy En randomiserad

Läs mer

BP, BPD, ADHD om komplex diagnostik och en integrativ psykiatri. En fallbeskrivning

BP, BPD, ADHD om komplex diagnostik och en integrativ psykiatri. En fallbeskrivning BP, BPD, ADHD om komplex diagnostik och en integrativ psykiatri. En fallbeskrivning Detta är ett sammandrag av ett föredrag som vi höll i januari 2009 när SPF-ST hade sin årliga konferens i Gimo. Det är

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Du som är så ung kan väl inte ha så ont. Från hopplöshet till hopp

Du som är så ung kan väl inte ha så ont. Från hopplöshet till hopp Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Danderyds sjukhus Smärtrehab HUS 32 2014-12-19 1(33) Du som är så ung kan väl inte ha så ont Från hopplöshet till hopp KARTLÄGGNING AV DEN UNGA SMÄRTPATIENTEN

Läs mer

De som inte syns en kvalitativ studie om att vara anhörig till missbrukare

De som inte syns en kvalitativ studie om att vara anhörig till missbrukare De som inte syns en kvalitativ studie om att vara anhörig till missbrukare Amie Åkerman Evelina Bäcklund Lunds Universitet Socialhögskolan HT 2011 Handledare: Mats Hilte Abstract Authors: Evelina Bäcklund,

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

HUVEN - En verksamhet för barn och ungdomar som har en anhörig med missbruksproblematik

HUVEN - En verksamhet för barn och ungdomar som har en anhörig med missbruksproblematik ESKILSTUNA KOMMUN HUVEN - En verksamhet för barn och ungdomar som har en anhörig med missbruksproblematik Bakgrund, Forskning & Metodik Therese Linejung 2011 A R B E T S M A R K N A D S - O C H F A M I

Läs mer

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014

DEP LYFTET. Diagnostik och bedömning. Undervisningsmaterial. Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin. Version 1 2014 Version 1 2014 DEP LYFTET Undervisningsmaterial Diagnostik och bedömning Anna Santesson Markus Andersson Håkan Jarbin DEPLYFTET diagnostik och bedömning INNEHÅLL Den diagnostiska processen 4 Inledning

Läs mer

Depression och mani. Denna tidskrift ges ut av Lunds universitet och Region Skåne. November 2010

Depression och mani. Denna tidskrift ges ut av Lunds universitet och Region Skåne. November 2010 a k t u ellt o m v e t ensk a p o ch häl sa juni 2010 Aktuellt om Vetenskap & hälsa November 2010 Depression och mani Denna tidskrift ges ut av Lunds universitet och Region Skåne a k t u ellt o m v e t

Läs mer

Uppsala. November 2009. Januari. Februari. Mars. Ändrat datum för årsmötet

Uppsala. November 2009. Januari. Februari. Mars. Ändrat datum för årsmötet Uppsala November 2009 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hej kära mamma en personlig reflexion... sid 2 Anmälan sista cafékvällen för hösten smörgåstårta... sid 3 Information om personliga ombud... sid 4 Om

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne JUNI 2014 ung i dag om ungdomars hälsa 1 INNEHÅLL 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20

Läs mer

Alkohol och depression när två diagnoser förekommer sam=digt

Alkohol och depression när två diagnoser förekommer sam=digt Alkohol och depression när två diagnoser förekommer sam=digt Varför dricker den deprimerade och tvärtom? Hur kan man samordna behandlingarna för alkoholberoende och depression? Behandlingsmetoder Agneta

Läs mer

Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande. Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri

Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande. Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 FÖRORD 5 INLEDNING

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer