Exempel. ADHD hos vuxna. Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar. funktionsnedsättningar. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempel. ADHD hos vuxna. Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar. funktionsnedsättningar. Attention Deficit Hyperactivity Disorder"

Transkript

1 Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar Psykiatrikursen ht 2013 Lena Nylander, öl, med dr Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar Utvecklingsrelaterad: Påverkas av, och påverkar individens utveckling Kognitiv: Sättet och förmågan att ta in och bearbeta information Funktionsnedsättning: Signifikant sämre funktion än genomsnittligt för åldersgruppen 1 2 Exempel ADHD Autismspektrumstörning (ASD) Generell utvecklingsstörning (mental retardation) Svagbegåvning? Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar är en inte ovanlig bakgrundsfaktor vid psykisk sjukdom Förekomst: I BEFOLKNINGEN Utvecklingsstörning 0.5 2%?? Svagbegåvning Ca 14%? (> 14%) ASD % 1.5 5% ADHD 3 5% Ca 20% I VUXENPSYKIATRIN 3 4 ADHD hos vuxna Utvecklingsrelaterad störning av uppmärksamhet och aktivitetskontroll Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (DSM IV) Hyperkinetiskt syndrom, HKD (ICD 10); något snävare definition ADHD används mest internationellt ADD, HD, eller ADHD (kombinerad form) 5 6 1

2 DAMP Dysfunction of Attention, Motor control and Perception DAMP = ADHD + DCD (tidigare kallat MBD), 2 funktionsnedsättningar DCD = Developmental Coordination Disorder (DSM IV) DAMP verkar vara svårare, mer kroniskt än enbart ADHD ADHD diagnoskriterier/dsm IV/DSM 5 6 (5)/av 9/ kriterier för uppmärksamhetsstörning (AD) 6 (5)/av 9/ kriterier för hyperaktivitet/impulsivitet (HD) Symtom skall ha förelegat före 7 (12) års ålder Funktionsnedsättningen skall visa sig inom minst två livsområden (skola, hem, relationer, arbete, fritid) 7 8 Diagnoskriterier för vuxna: UPPMÄRKSAMHETSSTÖRNING Diagnoskriterier för vuxna UPPMÄRKSAMHETSSTÖRNING Svårt koncentrera sig vid direkt tilltal Svårt att slutföra detaljerna i ett projekt när de mest krävande delarna är klara Svårt att få ordning inför uppgifter som kräver organisation Slarviga misstag när man arbetar med ett svårt eller tråkigt projekt Svårt att upprätthålla uppmärksamheten när man arbetar med en långtråkig eller repetitiv uppgift Undviker eller skjuter upp att börja på uppgifter som kräver mycket tankeverksamhet 9 10 Diagnoskriterier för vuxna UPPMÄRKSAMHETSSTÖRNING Diagnoskriterier för vuxna HYPERAKTIVITET Förlägger eller har svårt att hitta saker Lättdistraherad av aktiviteter eller ljud i omgivningen Svårigheter att minnas tidbokningar eller åtaganden Känsla av rastlöshet/oro Svårt att lugna ner sig och koppla av på fritiden Svårt hålla händer eller fötter stilla när man sitter en längre stund

3 Diagnoskriterier för vuxna HYPERAKTIVITET Diagnoskriterier för vuxna IMPULSIVITET Känner sig överaktiv eller tvungen att göra saker, som driven av en motor Pratar för mycket i sociala situationer Lämnar sin plats vid möten eller andra situationer där man förväntas sitta kvar Avslutar meningarna åt andra som talar med en Svårt att vänta på sin tur i situationer där detta krävs Avbryter/inkräktar på andra när de är upptagna ADHD Funktionshindrande störning av uppmärksamhet och/eller reglering av aktivitet och impulser Varaktigheten, graden, mängden och frekvensen (snarare än arten) av symtom är funktionshindrande, dvs påverkar major life activities Symtomen beror ej på något annat (t ex hypo/mani, missbruk, PTSD, kroppslig sjukdom) Symtomen finns även när pat fungerar som bäst Prevalens ADHD 3 5% av alla skolbarn (DSM IV) 5.3% (metastudie 2007, n= ) Studier från många länder; fler pojkar i alla studier (Minst) 50%har symtom kvar i /ung/ vuxen ålder Äldre (65+) kan besväras av ADHD 4.4% av vuxna har ADHD (USA 2004, n = 9289, år). M:F = 1.8: Orsaker till ADHD Orsaker.. Genetiska faktorer (sannolikt) polygent. Risken ökar 5 8 ggr om förstagradssläkting har ADHD Mycket prematur risken ökar 20 40% Toxisk påverkan under graviditet t ex alkohol, rökning, droger Annat som kan påverka hjärnan färgämnen, miljögifter.? Avvikande hjärnfunktion i samspel med miljön: icke ADHD vänlig miljö förvärrar symtomen och en svag hjärna har svårare att adaptera

4 Kognitiv dysfunktion bakom ADHD: Brister i exekutiva funktioner (EF) EF = Förmågan att upprätthålla en väl vald strategi för att uppnå ett senare mål Förmågan att styra sin uppmärksamhet och sitt beteende på ett målinriktat, flexibelt och energisnålt sätt, en VD i huvudet Hjärnans pannlober (står för tillämpning av det man vet) Utveckling av exekutiva funktioner /Barkley Från yttre till inre (mentala, privata) uttryck Från yttre kontroll till självkontroll Från nuet till den föreställda framtiden Från omedelbar till fördröjd behovstillfredsställelse EF och evolution/barkley ADHD enligt Barkley EF finns i stort sett inte hos andra arter Att ändra sitt beteende är att ändra sin framtid Ett immunsystem mot (mänskliga) parasiter Bristande inhibition, dvs bristande förmåga till inre, ändamålsenlig styrning av beteendet Brister i metakognition, dvs brister i arbetsminne/verbalt och icke verbalt/ och i reglering av emotioner och motivation ADHD, en motor disorder? Hjärnan vid ADHD Utförandet fungerar inte man vet hur man skall göra, men man gör det inte Intention deficit disorder man har kunskapen, men tillämpar den inte Vissa studier: Strukturella förändringar i frontostriatala nätverk Vissa studier: Nedsatt funktion i frontalloben, prefrontala cortex och striatum Castellanos 2002: Mindre hjärnvolym vid ADHD, ffa vit substans NIMH 2004: Tunnare cortex, mest uttalat frontalt. Mindre cerebellum

5 Hjärnan vid ADHD Avvikelser hos en del pat med ADHD vad gäller vissa gener med anknytning till dopamin DAT genen (dopamintransportören) och DRD 4 (dopamin 4 receptorn) Volkow 2009: Sämre (mer kortvarig) tillgång till dopamin i hjärnans belöningscentra Problem vid ADHD hos vuxna Kamratproblem, mobbing Studieproblem, svårigheter på arbetsmarknaden Tröttnar, blir uttråkad Relationsproblem Kort stubin, dålig affektkontroll Impulsivitet, risktagande Här och nu tänkande Problem vid ADHD Svårt att sköta ekonomi Svårt att passa tider Glömska, slarvighet Inre oro, rastlöshet, svårt koppla av Dålig självkänsla Psykiska problem som pålagring eller kompensation Missbruk, kriminalitet Missbruk vid ADHD Impulsivitet Sensation seeking Självmedicinering för att bli normal 20% av personer med alkoholmissbruk har/har haft ADHD 30% av personer med blandmissbruk har/har haft ADHD Kriminalitet vid ADHD 50% av intagna i svenskt fängelse hade haft ADHD som barn; 25% hade fortfarande symtom (Dalteg & Levander, Kriminalvårdsstyrelsen) Mycket brottsintensiv grupp 22% av RPU pat i Göteborg hade ADHD (Söderström) Utredning och behandling i kriminalvården (Ginsberg) Samtidiga problem vid ADHD Ångest >50% Depression/dystymi 25 40%? Bipolär sjukdom Tics/Tourettes syndrom OCD (tvångssyndrom) Inlärningsproblem Autismspektrumtillstånd?? (mest barn?) Enbart ADHD < 20%?

6 Samtidiga problem vid ADHD Trotssyndrom Uppförandestörning Antisocial personlighetsstörning dålig prognos med risk för missbruk och kriminalitet Andra personlighetsstörningar? överlappning av symtom borderline! Ätstörningar särskilt bulimi Sömnproblem ADHD starka sidor (?) hos några med god begåvning Idérikedom, kreativitet Kontaktskapande förmåga Förmåga att entusiasmera Energi och fokusering (på det som intresserar) Spontanitet Ej långsinthet ADHD i psykiatrin Mycket tyder på att ADHD är bakgrundsproblematik hos många patienter i psykiatrin, med eller utan komorbiditet. Var 5:e pat i allmänpsykiatrin (Nylander et al)? F n mycket uppmärksammat internationellt, mycket forskning kring vuxna med ADHD Behandlingsresistenta patienter?? Personlighetsstörning NUD? Smärtsyndrom 18%? ADHD i psykiatrin ADHD överdiagnostiseras hos lågbegåvade, och underdiagnostiseras hos högbegåvade Pat med sociala svårigheter har oftare ADHD än autismspektrumtillstånd Män med ADHD har ofta haft kontakt med BUP Kvinnor med ADHD söker när de blivit vuxna Utredning av ADHD Genomgång av journaler, särskilt från BUP Noggrann sjukhistoria, ända från småbarnsåldern. SKOLANAMNES! Andra problem? Intervju av anhörig (objektiv anamnes) DIVA ett nytt formulär för utredning Ev neuropsykologisk utredning, ev. CPT (Continuous Performance Test) nivå! Förankra hos patienten! Behandling av ADHD Utredningen kan vara en korttidspsykoterapi, särskilt den kognitiva bedömningen Diagnosen har ett terapeutiskt värde (men fritar ej från ansvar) Samtalsstöd självförtroende, relationer, sociala färdigheter Miljöåtgärder arbetsterapeutiska insatser, externalisering

7 Behandling av ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Behandling av ev missbruk Behandling av ev psykisk sjukdom Arbetsminnesträning?? Habilitering utbildning, ekonomi, arbete Livstidsperspektiv Farmakoterapi centralstimulantia, antidepressiva, bupropion, atomoxetin I behandlingsstudier av barn är medicinering (centralstimulantia) överlägset ca 70% har god/mycket god effekt (>200 studier). Hälften blir symtomfria Möjligen något mindre god effekt vid behandling av vuxna 50 60% Fast vårdkontakt, uppföljning, rutiner Atomoxetin (Strattera) ett alternativ till CS Centralstimulantia Centralstimulantia Amfetamin, metylfenidat (Ritalin, Concerta, Equasym, Medikinet) Små doser (ca 5% av missbruksdoser) Licenspreparat/begränsad förskrivning Snabb effekt kort halveringstid. Slow releaseberedningar finns av metylfenidat (Concerta, Equasym) Förbättrar uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetskontroll Biverkningar oftast lindriga/övergående (huvudvärk, aptitminskning) Sällsynt med blodtrycksstegring/allvarlig kardivaskulär sjukdom eller psykos Liten risk för toleransutveckling, missbruk eller beroende Minskar kriminalitet Använt sedan 1930 talet ADHD (och mycket annat..) Hur stort funktionshindret blir beror inte bara på individens funktionsbegränsning, utan också i hög grad på omgivningen! Mer information: Nationellt vägledningsdokument: Så här kan man göra ADHD hos vuxna. Socialstyrelsens hemsida. Riksföreningen Attention Nordic J of Psychiatry nr Regionalt Vårdprogram

8 Autismspektrumtillstånd (ASD) hos vuxna Utvecklingsrelaterade störningar i förmågan till socialt samspel/kommunikation och i föreställningsförmåga ASD = WINGs TRIAD 1. Begränsad (kvalitativt nedsatt) förmåga till ömsesidig social interaktion 2. Begränsad (kvalitativt nedsatt) förmåga till ömsesidig social kommunikation 3. Begränsningar i social fantasi, beteenden, och intressen; insistence on sameness / behov av konstans Fler diagnoskriterier Diagnoskriterier Symtomen/triadproblemen har funnits sedan tidig barndom Symtomen innebär ett kliniskt signifikant funktionshinder Symtomen beror ej på något annat svår och genomgripande störning i utvecklingen av förmågan till ömsesidigt socialt samspel. Obs förmågan, ej enbart utförandet! Inget annat tillstånd som bättre förklarar symtomen ASD Kan finnas på alla kognitiva nivåer, men innebär alltid en avvikelse i förhållande till individens generella nivå, och i förhållande till vad som förväntas i den kultur där man lever Ju lägre IQ, desto oftare finns också autism Måttlig/svår utvecklingsstörning: 42% har ASD ASD i DSM IV/ICD 10 Kallas PDD (Pervasive Developmental Disorders/genomgripande störningar i utvecklingen) Autism i barndomen F84.0/autistiskt syndrom Aspergers syndrom F84.5 Atypisk autism F84.1;F84.9/PDD NOS

9 Diagnoskriterier DSM IV/ICD 10 Skillnad mellan autism och Aspergers syndrom? F84.0 Autistiskt syndrom/autism i barndomen: 1, 2, 3. F84.5 Aspergers syndrom: 1, 3. F84.1 el 9 PDD NOS/atypisk autism: 1, och något men ej tillräckligt av 2 och/eller 3. Autism: sämre språkutveckling, oftare begåvningshandikapp, tidigare upptäckt Aspergers syndrom: oftast normal begåvning, välutvecklat språk (men brister i kommunikation!), problemen tydliga senare Samma grundproblematik, men olika behov Förändringar i DSM 5 En enda diagnos: Autism spectrum disorder Benämningarna Aspergers syndrom respektive PDD NOS försvinner Triadproblem 1 och 2 slås ihop Perceptionsstörningar kommer att ingå Svårighetsgrad och hjälpbehov ska anges Vanliga tilläggsproblem vid ASD Perceptionsstörningar = annorlunda perception; ffa hörsel och/eller känsel. Oftast, men ej alltid, obehagliga. Sömnstörningar Uppmärksamhetsstörning (fokuserar fel ) Inlärningsproblem, motivationsproblem Långsamhet Psykisk ohälsa Mindre vanliga tilläggsproblem Prevalens ASD Missbruk (oftare renlevnadsmänniskor ) Kriminellt beteende (troligen oftare brottsoffer) Våldsamhet, självskador (särskilt vid autism + begåvningshandikapp) Autismspektrumtillstånd finns hos minst 0.6%, kanske uppåt 1%, av befolkningen (Brugha et al 2011: 0.98% av vuxna) Män är överrepresenterade bland dem som fått diagnos En stor grupp är de med diagnosen atypisk autism/pdd NOS

10 Teorier om kognitiva funktionsnedsättningar hos personer med ASD Brister i mentalisering (theory of mind/tom, kognitiv empati) Brister i central koherens Brister i exekutiva funktioner Normal mentalisering (kognitiv empati, social fantasi) Förmåga att förstå att andra har ett eget inre liv Förmåga att föreställa sig vad andra vet och inte vet Förmåga att dra slutsatser om andras tankar, känslor, avsikter och önskningar Förmåga att dra slutsatser om andras avsikter utifrån deras beteenden Förmåga att skapa samförstånd, samarbeta Normal mentalisering forts. Förmåga att låtsas Förmåga att ljuga och luras Förmåga att förstå vad andra vill höra Förmåga att använda vita lögner Förmåga att manipulera andra Mentalisering är alltså förmågan att ta andras perspektiv, att kunna läsa tankar Utvecklas tidigt (joint attention vid 18 mån), finns hos 4 5 åringar Är i vanliga fall snabb, intuitiv, självklar Vid ASD och normal begåvningsnivå kan man i viss utsträckning lära sig mentalisera (explicit inlärning) Något om empati Kognitiv empati = mentalisering, dvs förmågan att förstå att och vad andra tänker/känner Affektiv empati = medkänsla, vilken vanligtvis kommer till uttryck i hänsynsfullt beteende Affektiv empati (medkänsla + hänsynstagande) förutsätter kognitiv empati Något om empati Skillnad mellan ASD och psykopati ASD Psykopati Kognitiv empati + Affektiv empati /medkänsla

11 Normal central koherens En stark tendens, tydlig hos och typisk för de allra flesta människor, att snabbt se helhet, sammanhang och mening Tydlig, stark benägenhet att bearbeta information i kontext Snabb, ofta slarvig, men användbar informationsbearbetning Global, top down, strategi för informationsbearbetning Vilken nytta har man av stark central koherens? Sammanhang och mening blir snabbt tydliga i situationer, i synintryck, i tal och text Kommunikation blir meningsfull beror på vem som säger, vad som sägs, i vilket sammanhang och vilket syfte Viktigt i alla sociala sammanhang Normal central koherens Vad innebär svag central koherens? Man använder kontexten för att skapa mening Vanliga människor lägger in inte bara explicit utan även (och kanske framför allt) ickeexplicit information för att skapa mening Sekventiell, detaljorienterad strategi för informationsbearbetning Man börjar med en detalj och kommer ibland inte (mycket) längre tar tid Detaljerna blir viktigast en detalj som ändras kan bli förödande Vad innebär svag central koherens? Vad innebär svag central koherens? Nedsatt förmåga att integrera information från olika kanaler, dvs monomodal bearbetning Lokal, bitvis bearbetning Fragmenterat upplevande man får ingen ledtråd av sammanhanget utan bara av formen Fragmenterat tänkande Ingen ordningsföljd (t ex orsak verkan, tid) Idiosynkratiska associationer av händelser/upplevelser man kopplar ihop två företeelser som har råkat inträffa samtidigt och blir frustrerad om det ena inträffar och inte det andra Idiosynkratiska associationer av språk och företeelser neologismer

12 Vad innebär svag central koherens? Svag central koherens Svårigheter/oförmåga att använda relativa uttryck/begrepp, t ex pronomen eller adjektiv Svårigheter/oförmåga att skapa symboler språket uppfattas konkret En särskild kognitiv stil, långsam och noggrann Fungerar i vissa situationer men ej i sociala sammanhang Följder av svag central koherens vid utvecklingsstörning För många med autism och utvecklingsstörning är det talade språket på en alldeles för hög nivå Även de som använder (många) ord förstår dem oftast inte, eller förstår dem enbart utan kontext, som glosor Exekutiva funktioner brister vid ASD resp ADHD Arbetsminne Planering Organisation Igångsättning Flexibilitet Uthållighet Skifta uppmärksamhet Flyt, jämnhet Impulskontroll Feed back system (omdöme) M fl Automatisering, generalisering Inlärda beteenden (motorik, språk, kognition) blir automatiska Det man lärt i en situation kan modifieras och användas i andra situationer ( vi lär inte för skolan utan för livet ) Kognitiva brister vid autism och andra funktionsnedsättningar Brister i mentalisering också vid utvecklingsstörning (och vissa psyk sjd) Brister i exekutiva funktioner också vid utvecklingsstörning, ADHD, psyk sjd, somatisk sjd, tillfälliga funktionsnedsättningar. Brister i central koherens en kognitiv stil som verkar vara vanlig, möjligen typisk?, vid autism

13 Diagnostik av ASD hos vuxna ett svårt arbete som kräver erfarenhet! Insamling av bakgrundsinformation, tex BUP journaler Intervju och beteendebedömning läkare + psykolog! Intervju av anhöriga utvecklingsanamnes Vid behov: neuropsykologisk bedömning (nivå, profil, central koherens, mentalisering, exekutiva funktioner; kognitiv stil) Diagnostik Det finns inget prov eller specifikt test som ger utslag för autismspektrum ASD är beteendediagnoser Man letar efter genomgripande mönster, under livet och aktuellt, som stämmer med Wings triad, och som innebär funktionshinder. Differentialdiagnostik! Kognitiv utvecklingsanamnes är oftast utslagsgivande Utvecklingsanamnes ASD innebär att vissa förmågor inte utvecklats, eller utvecklats långsammare/annorlunda (1 och 2) ASD innebär att vissa beteenden finns kvar onormalt länge (3) ASD innebär bristande social instinkt, vilket visar sig tidigt Diagnostik Information måste insamlas från flera håll erfarenhet krävs för att bedöma informationen Diagnostisk rättssäkerhet dokumentation! Förankra hos personen Svår differentialdiagnostik: Schizofreni, personlighetsstörningar/psykopati Diagnostik Diagnoser är välgrundade arbetshypoteser, inte sanningar eller fakta De specifika kognitiva bristerna påverkar varandra och påverkas av den generella kognitiva nivån. Bristerna kan vara mindre framträdande vid hög begåvningsnivå, men tydligt och varaktigt funktionshinder måste finnas för diagnos!

14 Ojämn kognitiv nivå är vanligt vid ASD och ofta ett funktionshinder i sig leder till felaktiga förväntningar och orealistiska krav, eller till understimulans Känslomässig störning? Personer med ASD har samma känslor som andra Personer med ASD har ofta svårigheter att uttrycka och uppfatta känslor, alltså kommunikationsproblem, interaktionsproblem Ofta starka känslomässiga reaktioner Ofta reaktioner på annorlunda stimuli Hjärnan vid autism Många olika typer av avvikelser i hjärnans utseende har visats vid autism; ofta stora huvuden Många med autism har ingen påvisbar avvikelse i hjärnans utseende (med de avbildningsmetoder in vivo som vi har idag) Hjärnan vid autism Avvikande omsättning av transmittorsubstanser i hjärnan vid autism? Hyperserotoninemi Avvikande förbindelser mellan nervcellerna? Avvikande uppbyggnad på cellnivå av vissa delar av hjärnan, t ex amygdala, cerebellum (många studier/obduktion/ men små material) Epilepsi hos 30% med autism + MR Hjärnan vid autism Annorlunda aktivering i pannloberna vid mentalisering Bristande aktivering i ansiktsspecifika områden? Bristande aktivering i sk spegelneuron? Avvikelser i aktivering av det sk default nätverket? Kraftig tillväxt av hjärnan under första levnadsåren Mycket forskning pågår inget är kliniskt användbart Orsaker till autismspektrumtillstånd Överlappande med orsaker till bl a utvecklingsstörning, t ex kromosomrubbningar, fosterpåverkan (infektioner, gifter, metabolism mm) Genetik 75 90% av all autism anses ärftligt betingad (tvillingstudier mm); säkert polygent och med inverkan av miljöfaktorer

15 Psykiska sjukdomar (hos minst 40%) Behandling vid ASD Depression vanligt! Ångest vanligt! Bipolär sjukdom Psykosliknande tillstånd/schizofreni Tvångssyndrom (OCD) Ätstörning Autism är en kognitiv variant; ASD kan inte botas De flesta med ASD vill inte behandlas Viktigast: Kunskap om funktionshindret och om individen, som leder till miljöanpassning Därnäst pedagogik explicit lärande Behandling Utredningen är en behandling kan ge bekräftelse och insikt Information litteratur, föreningar, internet Vårdkontakt med kontinuitet och exekutivt stöd (psykiska besvär, intyg etc) Samtalsstöd, eventuellt Habilitering LSS insatser (behovsbedömning) Behandling Skapa autism vänlig miljö; minska stress, minska fragmentering Stöd åt anhöriga (avlastning, information) anhöriga är ofta personliga assistenter! Hjälpmedel (kognitiva) Avslappning Sysselsättning Positivt och viktigt Autismspektrumtillstånd är utvecklingsrelaterade De primära svårigheterna (Wings triad) blir inte värre, snarare bättre (under förutsättning att miljön inte motverkar detta!) Funktionsbegränsningen är personbunden, funktionshindret är miljöbetingat Medicinering Ingen medicin kan bota autism Svåra beteendestörningar (ffa vid utvecklingsstörning) kan ibland minska med vissa mediciner, sedan kroppslig orsak uteslutits Medicin får aldrig ersätta andra insatser, t ex pedagogiska eller miljömässiga

16 Medicinering Varje medicinering är ett försök där man ej kan förutsäga resultatet, och måste följas upp noggrant Ofta mycket känsliga för mediciner! Frågor kring ASD (med dagens definitioner) Var går gränsen för normalspektrum? Är normalitet detsamma som livskvalitet? Behöver uddaskap diagnostiseras? Hur många lider av ASD behövs diagnos? Överdiagnostik? Kan autism se ut hur som helst? Mer information: Så här kan man göra AST hos vuxna. Vägledningsdokument på Socialstyrelsens hemsida. Regionalt vårdprogram: Utvecklingsstörning, begåvningsnivå och psykisk ohälsa För att förstå en människa måste man förstå vad just den människan förstår Kierkegaard (Psykisk) utvecklingsstörning ICD 10, DSM IV Begåvningsfunktionsnedsättning som har uppkommit under utvecklingsperioden 0 16 år och som medför hjälpbehov (= funktionshinder) IQ under 70, lägre abstraktionsnivå än normalt för åldern Brister i adaptiv förmåga DSM 5: IDD, ej siffra som gräns men krav på begåvningstest Finns hos minst 0.5% (2%) av befolkningen Utvecklingsstörning (intellectual disability/id, learning disability/ld) De flesta men inte alla! upptäcks i förskole /skolåldern Rättigheter till stöd LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) Personkrets 1 i LSS (liksom ASD) Boende, daglig verksamhet, personlig assistans, ledsagare, kontaktperson mm En så kallad pluslag goda levnadsomständigheter

17 Bedömning av kognitiv nivå ( IQ test ) Wechsler skalorna, f n WAIS IV mest använt för vuxna i Sverige Standardiserade frågor och uppgifter, ordnade i stigande abstraktionsgrad Utförs av leg psykologer Normerat Validitet (mäter kapacitet till intelligent beteende) Reliabilitet (mätvärdet är riktigt) 14 deltest (verbala/performance) som mäter olika delförmågor Bedömning av kognitiv nivå ( IQ test ) Intelligenskvoten, IQ, är personens medelvärde på de 14 deltesten När nivån är mycket ojämn blir det mindre meningsfullt att tala om IQ IQ samvarierar i viss utsträckning med en del andra kognitiva förmågor Uppmärksamhet, uthållighet, impulskontroll Andra aspekter av exekutiva funktioner Förmåga till flexibelt socialt samspel Kommunikationsförmåga Ovanstående oftast nedsatta hos personer med utvecklingsstörning alla förmågor måste ses i förhållande till nivån Vid utvecklingsstörning (med eller utan autism) Kan man drabbas av vilka somatiska eller psykiska sjukdomar som helst Ökad sårbarhet för sjukdom (många studier)! Sjukdom upptäcks sent; svårigheter i diagnostik och behandling Personer med utvecklingsstörning blir äldre, och får därmed nya sjukdomar Diagnostik av psykisk sjukdom vid utvecklingsstörning Vid lindrig utvecklingsstörning och om pat har språk kan ofta gängse kriterier användas Vid medelsvår/svår utvecklingsstörning: Gängse kriterier kan ej användas. Pat kan inte själv beskriva symtom. Kan ibland ej medverka. Begränsad beteenderepertoar: samma symtom kan ha olika bakgrund somatisk, psykiatrisk, miljö OMGIVNINGEN MÅSTE MEDVERKA Diagnostik av psykisk sjukdom vid utvecklingsstörning Ibland (särskilt vid samtidig autism) motoriska symtom/katatoni DM ID diagnoskriterier, komplement till DSM IV Beteenderegistrering Diagnostik (och behandling) är svårt och måste få ta tid Hur gör man när det är svårt? Rådfråga en mer erfaren kollega!

18 Stress och ångest.. Krav > individens resurser = stress. Kontrollförlust (olika grader) medför stress och kan ge ångest. Gäller vid alla begåvningsnivåer!! Beteendeproblem. För VEM är beteendet ett problem? VEMS beteende är problemskapande? Självskadebeteende Våldsamhet Obehagligt beteende ( förargelseväckande ) som leder till social exklusion Beteendet är kommunikation! Man gör det man kan Beteendeförändringar Alla beteendeförändringar, inklusive förstärkning av typiskt beteende, kan bero på sjukdom, eller biverkningar av medicin Alla beteendeförändringar kan bero på vantrivsel, irritation, brister i personkemi, brister i miljön, att personen inte förstår situationen Alla beteendeförändringar kan vara reaktion på övermäktiga krav (snabbhet, förståelse, socialt samspel, kommunikation) Bemötande Alla behöver en daglig tillvaro som präglas av Begriplighet (jag vet vad) Hanterbarhet (jag kan hur) Meningsfullhet (jag har glädje av) Hur detta ska åstadkommas är olika för olika personer Vad är meningsfullt det som är roligt! Fokusera på well being! Behandling med psykofarmaka Vansklig till individer med hjärnskador och/eller annorlunda kognitiv funktion (stor risk för maligna neuroleptikasyndrom, serotonerga syndrom, biverkningar) Låga doser! Långsam ökning Definiera målsymtom och planera utvärdering och uppföljning Involvera omgivningen Sätt ut medicin som ej haft avsedd effekt! Symtom kan vara reaktion på biverkningar! Eller på annan brist på well being Tyrer P, Oliver Africano P, Bouras N, Cooray S et al (2008). Risperidone, haloperidol, and placebo in the treatment of aggressive challenging behaviour in patients with intellectual disability: a randomised controlled trial. Lancet, Vol 371,

19 Svagbegåvning IQ 70 80/85 (1 2 SD under medel) Normalt (14% av befolkningen) men inte oproblematiskt i dagens samhälle Abstraktionsförmåga under medel Skolproblem, problem i arbetslivet: Skolanamnes! Sårbarhet för psykisk sjukdom 30% av psykiatrins patienter? Terapiresistens, non compliance.. Inga särskilda rättigheter, svårt få stödinsatser Kognitiva svårigheter Problem med INPUT (= sinnesorganens funktion och/eller tolkning och bearbetning (kognition))ger problem med OUTPUT (beteenden, symtom) Psykiatriska diagnoser grundas oftare på OUTPUT än på förståelse för bristerna i INPUT För att förstå en människa behöver man förstå vad just den människan förstår Samma symtom kan ha många orsaker; samma orsak kan ge skiftande symtom Svensk lärobok 2013 Finns patognomona symtom i psykiatrin? Finns psykiatrisk komorbiditet? Medicine s ground state is uncertainty. And wisdom for both patients and doctors is defined by how one copes with it. Atul Gawande, MD (2002)

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD hos vuxna Utvecklingsrelaterade störningar i uppmärksamhet och aktivitetskontroll. Göteborg 18 november 2011 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning.

Läs mer

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos

TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Specialistarbete inom pedagogisk psykologi TIO POJKARS UPPLEVELSER AV SKOLPROBLEM OCH HUR DET GICK SEDAN Uppföljningsstudie av ungdomar med och utan ADHD-diagnos Oktober 2012 Marie Hilding Handledare Birgitta

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter

Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Specialpedagogiska programmet GÖTEBORG UNIVERSITY Department of Education Pedagogiskt arbete för barn med koncentrationssvårigheter Examensarbete

Läs mer

SFBUPs Riktlinje ADHD

SFBUPs Riktlinje ADHD 2015-02-06 1 SFBUPs Riktlinje ADHD Svenska Föreningen för Barn- o Ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Gunilla Granholm, leg psykolog Kerstin Malmberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri, med. dr Marcus Westin,

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Fall. Differentialdiagnostik. Kunskapsmål. Psykiatripartners Resurs AB. Suzanne Blomstedt. «Lat, nonchalant, slarvig och korkad.

Fall. Differentialdiagnostik. Kunskapsmål. Psykiatripartners Resurs AB. Suzanne Blomstedt. «Lat, nonchalant, slarvig och korkad. Fall Lat, nonchalant, slarvig och korkad Självdestruktiv Brister i exekutiv funktion, uppmärksamhet, arbetsminne och motivation 1 Kunskapsmål Hur förhåller man sig till neuropsykiatrisk problematik utifrån

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690

Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690 Neuropsykiatriska diagnoser Kristina Darfeldt leg.psykolog, specialist i klinisk psykologi kristina.darfeldt@brackediakoni.se Telefon: 031-502690 Disposition Neuropsykiatriska diagnoser Orsaker förekomst

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

ADHD hos barn och vuxna

ADHD hos barn och vuxna ADHD hos barn och vuxna Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en.xqvndsv YHUVLNW. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län 2008-07-17

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna

Regionalt vårdprogram 2010. ADHD vuxna Regionalt vårdprogram 2010 ADHD vuxna Regionalt vårdprogram ADHD vuxna 2010 1 Regionalt vårdprogram ADHD Innehåll Bakgrund... 4 Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Epidemiologi... 6 Diagnosen ADHD... 6

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder Kerstin Arnsvik-Malmberg Överläkare Med.dr BUP Skärholmen Innehåll Vad är ADHD och Autismspektrumtillstånd och hur känns det igen hos barn och ungdomar/vuxna? Behandlingsstrategier

Läs mer

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR Version 2 Dokumenttyp Vårdprogram Utfärdande PE Närsjukvården i Östergötland Utfärdande enheter Länspsykiatrin, Barn- och ungdomspsykiatrin samt Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET

BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET BARN SOM VÄCKER ORO - OCH BARN SOM BORDE GÖRA DET Kompendium sammanställt av Berit Lagerheim till föreläsning 3 oktober 2006 Kungsporten, Huskvarna "Barn som väcker oro" handlar om att sätta på sig rätt

Läs mer

Kliniska riktlinjer adhd

Kliniska riktlinjer adhd Kliniska riktlinjer adhd 2012 Kliniska riktlinjer adhd Innehåll 1. Syfte 3 2. Genomförandeplan 3 3. Klinisk bild 3 4. Utredning 5 Basnivå 6 Medelnivå 7 Extranivå 8 5. Behandling 9 Behandling av lindrig

Läs mer

Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01

Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01 Version nr Diarie nr År/löp nr 2 Sidan 1 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Vårdprogram vid ADHD Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 2010-08-27 Upprättad

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD Revideras senast februari 2015 Peik Gustafsson Lars-Henry Gustle Elisabet Sandberg Kullenberg Pia Tallberg Margarita

Läs mer

Kliniska riktlinjer - adhd

Kliniska riktlinjer - adhd 1 Kliniska riktlinjer - adhd (Arbetsgrupp psykolog Jan Johansson, ST-läkare Nina Delling och överläkare PeO Andersson samt referensgrupp psykolog Bengt Andersson, överläkare Anna Santesson och chefsöverläkare

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet - ADD ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en samlingsbeteckning för olika former av uppmärksamhetssvårigheter. Det som ofta associeras till

Läs mer

Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar

Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar Institutionen för Psykologi Lunds Universitet Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar Kristian Hallsten & David Köster Psykologexamensuppsats. 2013 Handledare: Susanna Vestberg Biträdande

Läs mer

Aspergers syndrom, flickor Nyhetsbrev 229

Aspergers syndrom, flickor Nyhetsbrev 229 Nyhetsbrev 229 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som har samma diagnos,

Läs mer