Exempel. ADHD hos vuxna. Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar. funktionsnedsättningar. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempel. ADHD hos vuxna. Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar. funktionsnedsättningar. Attention Deficit Hyperactivity Disorder"

Transkript

1 Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar Psykiatrikursen ht 2013 Lena Nylander, öl, med dr Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar Utvecklingsrelaterad: Påverkas av, och påverkar individens utveckling Kognitiv: Sättet och förmågan att ta in och bearbeta information Funktionsnedsättning: Signifikant sämre funktion än genomsnittligt för åldersgruppen 1 2 Exempel ADHD Autismspektrumstörning (ASD) Generell utvecklingsstörning (mental retardation) Svagbegåvning? Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar är en inte ovanlig bakgrundsfaktor vid psykisk sjukdom Förekomst: I BEFOLKNINGEN Utvecklingsstörning 0.5 2%?? Svagbegåvning Ca 14%? (> 14%) ASD % 1.5 5% ADHD 3 5% Ca 20% I VUXENPSYKIATRIN 3 4 ADHD hos vuxna Utvecklingsrelaterad störning av uppmärksamhet och aktivitetskontroll Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (DSM IV) Hyperkinetiskt syndrom, HKD (ICD 10); något snävare definition ADHD används mest internationellt ADD, HD, eller ADHD (kombinerad form) 5 6 1

2 DAMP Dysfunction of Attention, Motor control and Perception DAMP = ADHD + DCD (tidigare kallat MBD), 2 funktionsnedsättningar DCD = Developmental Coordination Disorder (DSM IV) DAMP verkar vara svårare, mer kroniskt än enbart ADHD ADHD diagnoskriterier/dsm IV/DSM 5 6 (5)/av 9/ kriterier för uppmärksamhetsstörning (AD) 6 (5)/av 9/ kriterier för hyperaktivitet/impulsivitet (HD) Symtom skall ha förelegat före 7 (12) års ålder Funktionsnedsättningen skall visa sig inom minst två livsområden (skola, hem, relationer, arbete, fritid) 7 8 Diagnoskriterier för vuxna: UPPMÄRKSAMHETSSTÖRNING Diagnoskriterier för vuxna UPPMÄRKSAMHETSSTÖRNING Svårt koncentrera sig vid direkt tilltal Svårt att slutföra detaljerna i ett projekt när de mest krävande delarna är klara Svårt att få ordning inför uppgifter som kräver organisation Slarviga misstag när man arbetar med ett svårt eller tråkigt projekt Svårt att upprätthålla uppmärksamheten när man arbetar med en långtråkig eller repetitiv uppgift Undviker eller skjuter upp att börja på uppgifter som kräver mycket tankeverksamhet 9 10 Diagnoskriterier för vuxna UPPMÄRKSAMHETSSTÖRNING Diagnoskriterier för vuxna HYPERAKTIVITET Förlägger eller har svårt att hitta saker Lättdistraherad av aktiviteter eller ljud i omgivningen Svårigheter att minnas tidbokningar eller åtaganden Känsla av rastlöshet/oro Svårt att lugna ner sig och koppla av på fritiden Svårt hålla händer eller fötter stilla när man sitter en längre stund

3 Diagnoskriterier för vuxna HYPERAKTIVITET Diagnoskriterier för vuxna IMPULSIVITET Känner sig överaktiv eller tvungen att göra saker, som driven av en motor Pratar för mycket i sociala situationer Lämnar sin plats vid möten eller andra situationer där man förväntas sitta kvar Avslutar meningarna åt andra som talar med en Svårt att vänta på sin tur i situationer där detta krävs Avbryter/inkräktar på andra när de är upptagna ADHD Funktionshindrande störning av uppmärksamhet och/eller reglering av aktivitet och impulser Varaktigheten, graden, mängden och frekvensen (snarare än arten) av symtom är funktionshindrande, dvs påverkar major life activities Symtomen beror ej på något annat (t ex hypo/mani, missbruk, PTSD, kroppslig sjukdom) Symtomen finns även när pat fungerar som bäst Prevalens ADHD 3 5% av alla skolbarn (DSM IV) 5.3% (metastudie 2007, n= ) Studier från många länder; fler pojkar i alla studier (Minst) 50%har symtom kvar i /ung/ vuxen ålder Äldre (65+) kan besväras av ADHD 4.4% av vuxna har ADHD (USA 2004, n = 9289, år). M:F = 1.8: Orsaker till ADHD Orsaker.. Genetiska faktorer (sannolikt) polygent. Risken ökar 5 8 ggr om förstagradssläkting har ADHD Mycket prematur risken ökar 20 40% Toxisk påverkan under graviditet t ex alkohol, rökning, droger Annat som kan påverka hjärnan färgämnen, miljögifter.? Avvikande hjärnfunktion i samspel med miljön: icke ADHD vänlig miljö förvärrar symtomen och en svag hjärna har svårare att adaptera

4 Kognitiv dysfunktion bakom ADHD: Brister i exekutiva funktioner (EF) EF = Förmågan att upprätthålla en väl vald strategi för att uppnå ett senare mål Förmågan att styra sin uppmärksamhet och sitt beteende på ett målinriktat, flexibelt och energisnålt sätt, en VD i huvudet Hjärnans pannlober (står för tillämpning av det man vet) Utveckling av exekutiva funktioner /Barkley Från yttre till inre (mentala, privata) uttryck Från yttre kontroll till självkontroll Från nuet till den föreställda framtiden Från omedelbar till fördröjd behovstillfredsställelse EF och evolution/barkley ADHD enligt Barkley EF finns i stort sett inte hos andra arter Att ändra sitt beteende är att ändra sin framtid Ett immunsystem mot (mänskliga) parasiter Bristande inhibition, dvs bristande förmåga till inre, ändamålsenlig styrning av beteendet Brister i metakognition, dvs brister i arbetsminne/verbalt och icke verbalt/ och i reglering av emotioner och motivation ADHD, en motor disorder? Hjärnan vid ADHD Utförandet fungerar inte man vet hur man skall göra, men man gör det inte Intention deficit disorder man har kunskapen, men tillämpar den inte Vissa studier: Strukturella förändringar i frontostriatala nätverk Vissa studier: Nedsatt funktion i frontalloben, prefrontala cortex och striatum Castellanos 2002: Mindre hjärnvolym vid ADHD, ffa vit substans NIMH 2004: Tunnare cortex, mest uttalat frontalt. Mindre cerebellum

5 Hjärnan vid ADHD Avvikelser hos en del pat med ADHD vad gäller vissa gener med anknytning till dopamin DAT genen (dopamintransportören) och DRD 4 (dopamin 4 receptorn) Volkow 2009: Sämre (mer kortvarig) tillgång till dopamin i hjärnans belöningscentra Problem vid ADHD hos vuxna Kamratproblem, mobbing Studieproblem, svårigheter på arbetsmarknaden Tröttnar, blir uttråkad Relationsproblem Kort stubin, dålig affektkontroll Impulsivitet, risktagande Här och nu tänkande Problem vid ADHD Svårt att sköta ekonomi Svårt att passa tider Glömska, slarvighet Inre oro, rastlöshet, svårt koppla av Dålig självkänsla Psykiska problem som pålagring eller kompensation Missbruk, kriminalitet Missbruk vid ADHD Impulsivitet Sensation seeking Självmedicinering för att bli normal 20% av personer med alkoholmissbruk har/har haft ADHD 30% av personer med blandmissbruk har/har haft ADHD Kriminalitet vid ADHD 50% av intagna i svenskt fängelse hade haft ADHD som barn; 25% hade fortfarande symtom (Dalteg & Levander, Kriminalvårdsstyrelsen) Mycket brottsintensiv grupp 22% av RPU pat i Göteborg hade ADHD (Söderström) Utredning och behandling i kriminalvården (Ginsberg) Samtidiga problem vid ADHD Ångest >50% Depression/dystymi 25 40%? Bipolär sjukdom Tics/Tourettes syndrom OCD (tvångssyndrom) Inlärningsproblem Autismspektrumtillstånd?? (mest barn?) Enbart ADHD < 20%?

6 Samtidiga problem vid ADHD Trotssyndrom Uppförandestörning Antisocial personlighetsstörning dålig prognos med risk för missbruk och kriminalitet Andra personlighetsstörningar? överlappning av symtom borderline! Ätstörningar särskilt bulimi Sömnproblem ADHD starka sidor (?) hos några med god begåvning Idérikedom, kreativitet Kontaktskapande förmåga Förmåga att entusiasmera Energi och fokusering (på det som intresserar) Spontanitet Ej långsinthet ADHD i psykiatrin Mycket tyder på att ADHD är bakgrundsproblematik hos många patienter i psykiatrin, med eller utan komorbiditet. Var 5:e pat i allmänpsykiatrin (Nylander et al)? F n mycket uppmärksammat internationellt, mycket forskning kring vuxna med ADHD Behandlingsresistenta patienter?? Personlighetsstörning NUD? Smärtsyndrom 18%? ADHD i psykiatrin ADHD överdiagnostiseras hos lågbegåvade, och underdiagnostiseras hos högbegåvade Pat med sociala svårigheter har oftare ADHD än autismspektrumtillstånd Män med ADHD har ofta haft kontakt med BUP Kvinnor med ADHD söker när de blivit vuxna Utredning av ADHD Genomgång av journaler, särskilt från BUP Noggrann sjukhistoria, ända från småbarnsåldern. SKOLANAMNES! Andra problem? Intervju av anhörig (objektiv anamnes) DIVA ett nytt formulär för utredning Ev neuropsykologisk utredning, ev. CPT (Continuous Performance Test) nivå! Förankra hos patienten! Behandling av ADHD Utredningen kan vara en korttidspsykoterapi, särskilt den kognitiva bedömningen Diagnosen har ett terapeutiskt värde (men fritar ej från ansvar) Samtalsstöd självförtroende, relationer, sociala färdigheter Miljöåtgärder arbetsterapeutiska insatser, externalisering

7 Behandling av ADHD Farmakologisk behandling av ADHD Behandling av ev missbruk Behandling av ev psykisk sjukdom Arbetsminnesträning?? Habilitering utbildning, ekonomi, arbete Livstidsperspektiv Farmakoterapi centralstimulantia, antidepressiva, bupropion, atomoxetin I behandlingsstudier av barn är medicinering (centralstimulantia) överlägset ca 70% har god/mycket god effekt (>200 studier). Hälften blir symtomfria Möjligen något mindre god effekt vid behandling av vuxna 50 60% Fast vårdkontakt, uppföljning, rutiner Atomoxetin (Strattera) ett alternativ till CS Centralstimulantia Centralstimulantia Amfetamin, metylfenidat (Ritalin, Concerta, Equasym, Medikinet) Små doser (ca 5% av missbruksdoser) Licenspreparat/begränsad förskrivning Snabb effekt kort halveringstid. Slow releaseberedningar finns av metylfenidat (Concerta, Equasym) Förbättrar uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetskontroll Biverkningar oftast lindriga/övergående (huvudvärk, aptitminskning) Sällsynt med blodtrycksstegring/allvarlig kardivaskulär sjukdom eller psykos Liten risk för toleransutveckling, missbruk eller beroende Minskar kriminalitet Använt sedan 1930 talet ADHD (och mycket annat..) Hur stort funktionshindret blir beror inte bara på individens funktionsbegränsning, utan också i hög grad på omgivningen! Mer information: Nationellt vägledningsdokument: Så här kan man göra ADHD hos vuxna. Socialstyrelsens hemsida. Riksföreningen Attention Nordic J of Psychiatry nr Regionalt Vårdprogram

8 Autismspektrumtillstånd (ASD) hos vuxna Utvecklingsrelaterade störningar i förmågan till socialt samspel/kommunikation och i föreställningsförmåga ASD = WINGs TRIAD 1. Begränsad (kvalitativt nedsatt) förmåga till ömsesidig social interaktion 2. Begränsad (kvalitativt nedsatt) förmåga till ömsesidig social kommunikation 3. Begränsningar i social fantasi, beteenden, och intressen; insistence on sameness / behov av konstans Fler diagnoskriterier Diagnoskriterier Symtomen/triadproblemen har funnits sedan tidig barndom Symtomen innebär ett kliniskt signifikant funktionshinder Symtomen beror ej på något annat svår och genomgripande störning i utvecklingen av förmågan till ömsesidigt socialt samspel. Obs förmågan, ej enbart utförandet! Inget annat tillstånd som bättre förklarar symtomen ASD Kan finnas på alla kognitiva nivåer, men innebär alltid en avvikelse i förhållande till individens generella nivå, och i förhållande till vad som förväntas i den kultur där man lever Ju lägre IQ, desto oftare finns också autism Måttlig/svår utvecklingsstörning: 42% har ASD ASD i DSM IV/ICD 10 Kallas PDD (Pervasive Developmental Disorders/genomgripande störningar i utvecklingen) Autism i barndomen F84.0/autistiskt syndrom Aspergers syndrom F84.5 Atypisk autism F84.1;F84.9/PDD NOS

9 Diagnoskriterier DSM IV/ICD 10 Skillnad mellan autism och Aspergers syndrom? F84.0 Autistiskt syndrom/autism i barndomen: 1, 2, 3. F84.5 Aspergers syndrom: 1, 3. F84.1 el 9 PDD NOS/atypisk autism: 1, och något men ej tillräckligt av 2 och/eller 3. Autism: sämre språkutveckling, oftare begåvningshandikapp, tidigare upptäckt Aspergers syndrom: oftast normal begåvning, välutvecklat språk (men brister i kommunikation!), problemen tydliga senare Samma grundproblematik, men olika behov Förändringar i DSM 5 En enda diagnos: Autism spectrum disorder Benämningarna Aspergers syndrom respektive PDD NOS försvinner Triadproblem 1 och 2 slås ihop Perceptionsstörningar kommer att ingå Svårighetsgrad och hjälpbehov ska anges Vanliga tilläggsproblem vid ASD Perceptionsstörningar = annorlunda perception; ffa hörsel och/eller känsel. Oftast, men ej alltid, obehagliga. Sömnstörningar Uppmärksamhetsstörning (fokuserar fel ) Inlärningsproblem, motivationsproblem Långsamhet Psykisk ohälsa Mindre vanliga tilläggsproblem Prevalens ASD Missbruk (oftare renlevnadsmänniskor ) Kriminellt beteende (troligen oftare brottsoffer) Våldsamhet, självskador (särskilt vid autism + begåvningshandikapp) Autismspektrumtillstånd finns hos minst 0.6%, kanske uppåt 1%, av befolkningen (Brugha et al 2011: 0.98% av vuxna) Män är överrepresenterade bland dem som fått diagnos En stor grupp är de med diagnosen atypisk autism/pdd NOS

10 Teorier om kognitiva funktionsnedsättningar hos personer med ASD Brister i mentalisering (theory of mind/tom, kognitiv empati) Brister i central koherens Brister i exekutiva funktioner Normal mentalisering (kognitiv empati, social fantasi) Förmåga att förstå att andra har ett eget inre liv Förmåga att föreställa sig vad andra vet och inte vet Förmåga att dra slutsatser om andras tankar, känslor, avsikter och önskningar Förmåga att dra slutsatser om andras avsikter utifrån deras beteenden Förmåga att skapa samförstånd, samarbeta Normal mentalisering forts. Förmåga att låtsas Förmåga att ljuga och luras Förmåga att förstå vad andra vill höra Förmåga att använda vita lögner Förmåga att manipulera andra Mentalisering är alltså förmågan att ta andras perspektiv, att kunna läsa tankar Utvecklas tidigt (joint attention vid 18 mån), finns hos 4 5 åringar Är i vanliga fall snabb, intuitiv, självklar Vid ASD och normal begåvningsnivå kan man i viss utsträckning lära sig mentalisera (explicit inlärning) Något om empati Kognitiv empati = mentalisering, dvs förmågan att förstå att och vad andra tänker/känner Affektiv empati = medkänsla, vilken vanligtvis kommer till uttryck i hänsynsfullt beteende Affektiv empati (medkänsla + hänsynstagande) förutsätter kognitiv empati Något om empati Skillnad mellan ASD och psykopati ASD Psykopati Kognitiv empati + Affektiv empati /medkänsla

11 Normal central koherens En stark tendens, tydlig hos och typisk för de allra flesta människor, att snabbt se helhet, sammanhang och mening Tydlig, stark benägenhet att bearbeta information i kontext Snabb, ofta slarvig, men användbar informationsbearbetning Global, top down, strategi för informationsbearbetning Vilken nytta har man av stark central koherens? Sammanhang och mening blir snabbt tydliga i situationer, i synintryck, i tal och text Kommunikation blir meningsfull beror på vem som säger, vad som sägs, i vilket sammanhang och vilket syfte Viktigt i alla sociala sammanhang Normal central koherens Vad innebär svag central koherens? Man använder kontexten för att skapa mening Vanliga människor lägger in inte bara explicit utan även (och kanske framför allt) ickeexplicit information för att skapa mening Sekventiell, detaljorienterad strategi för informationsbearbetning Man börjar med en detalj och kommer ibland inte (mycket) längre tar tid Detaljerna blir viktigast en detalj som ändras kan bli förödande Vad innebär svag central koherens? Vad innebär svag central koherens? Nedsatt förmåga att integrera information från olika kanaler, dvs monomodal bearbetning Lokal, bitvis bearbetning Fragmenterat upplevande man får ingen ledtråd av sammanhanget utan bara av formen Fragmenterat tänkande Ingen ordningsföljd (t ex orsak verkan, tid) Idiosynkratiska associationer av händelser/upplevelser man kopplar ihop två företeelser som har råkat inträffa samtidigt och blir frustrerad om det ena inträffar och inte det andra Idiosynkratiska associationer av språk och företeelser neologismer

12 Vad innebär svag central koherens? Svag central koherens Svårigheter/oförmåga att använda relativa uttryck/begrepp, t ex pronomen eller adjektiv Svårigheter/oförmåga att skapa symboler språket uppfattas konkret En särskild kognitiv stil, långsam och noggrann Fungerar i vissa situationer men ej i sociala sammanhang Följder av svag central koherens vid utvecklingsstörning För många med autism och utvecklingsstörning är det talade språket på en alldeles för hög nivå Även de som använder (många) ord förstår dem oftast inte, eller förstår dem enbart utan kontext, som glosor Exekutiva funktioner brister vid ASD resp ADHD Arbetsminne Planering Organisation Igångsättning Flexibilitet Uthållighet Skifta uppmärksamhet Flyt, jämnhet Impulskontroll Feed back system (omdöme) M fl Automatisering, generalisering Inlärda beteenden (motorik, språk, kognition) blir automatiska Det man lärt i en situation kan modifieras och användas i andra situationer ( vi lär inte för skolan utan för livet ) Kognitiva brister vid autism och andra funktionsnedsättningar Brister i mentalisering också vid utvecklingsstörning (och vissa psyk sjd) Brister i exekutiva funktioner också vid utvecklingsstörning, ADHD, psyk sjd, somatisk sjd, tillfälliga funktionsnedsättningar. Brister i central koherens en kognitiv stil som verkar vara vanlig, möjligen typisk?, vid autism

13 Diagnostik av ASD hos vuxna ett svårt arbete som kräver erfarenhet! Insamling av bakgrundsinformation, tex BUP journaler Intervju och beteendebedömning läkare + psykolog! Intervju av anhöriga utvecklingsanamnes Vid behov: neuropsykologisk bedömning (nivå, profil, central koherens, mentalisering, exekutiva funktioner; kognitiv stil) Diagnostik Det finns inget prov eller specifikt test som ger utslag för autismspektrum ASD är beteendediagnoser Man letar efter genomgripande mönster, under livet och aktuellt, som stämmer med Wings triad, och som innebär funktionshinder. Differentialdiagnostik! Kognitiv utvecklingsanamnes är oftast utslagsgivande Utvecklingsanamnes ASD innebär att vissa förmågor inte utvecklats, eller utvecklats långsammare/annorlunda (1 och 2) ASD innebär att vissa beteenden finns kvar onormalt länge (3) ASD innebär bristande social instinkt, vilket visar sig tidigt Diagnostik Information måste insamlas från flera håll erfarenhet krävs för att bedöma informationen Diagnostisk rättssäkerhet dokumentation! Förankra hos personen Svår differentialdiagnostik: Schizofreni, personlighetsstörningar/psykopati Diagnostik Diagnoser är välgrundade arbetshypoteser, inte sanningar eller fakta De specifika kognitiva bristerna påverkar varandra och påverkas av den generella kognitiva nivån. Bristerna kan vara mindre framträdande vid hög begåvningsnivå, men tydligt och varaktigt funktionshinder måste finnas för diagnos!

14 Ojämn kognitiv nivå är vanligt vid ASD och ofta ett funktionshinder i sig leder till felaktiga förväntningar och orealistiska krav, eller till understimulans Känslomässig störning? Personer med ASD har samma känslor som andra Personer med ASD har ofta svårigheter att uttrycka och uppfatta känslor, alltså kommunikationsproblem, interaktionsproblem Ofta starka känslomässiga reaktioner Ofta reaktioner på annorlunda stimuli Hjärnan vid autism Många olika typer av avvikelser i hjärnans utseende har visats vid autism; ofta stora huvuden Många med autism har ingen påvisbar avvikelse i hjärnans utseende (med de avbildningsmetoder in vivo som vi har idag) Hjärnan vid autism Avvikande omsättning av transmittorsubstanser i hjärnan vid autism? Hyperserotoninemi Avvikande förbindelser mellan nervcellerna? Avvikande uppbyggnad på cellnivå av vissa delar av hjärnan, t ex amygdala, cerebellum (många studier/obduktion/ men små material) Epilepsi hos 30% med autism + MR Hjärnan vid autism Annorlunda aktivering i pannloberna vid mentalisering Bristande aktivering i ansiktsspecifika områden? Bristande aktivering i sk spegelneuron? Avvikelser i aktivering av det sk default nätverket? Kraftig tillväxt av hjärnan under första levnadsåren Mycket forskning pågår inget är kliniskt användbart Orsaker till autismspektrumtillstånd Överlappande med orsaker till bl a utvecklingsstörning, t ex kromosomrubbningar, fosterpåverkan (infektioner, gifter, metabolism mm) Genetik 75 90% av all autism anses ärftligt betingad (tvillingstudier mm); säkert polygent och med inverkan av miljöfaktorer

15 Psykiska sjukdomar (hos minst 40%) Behandling vid ASD Depression vanligt! Ångest vanligt! Bipolär sjukdom Psykosliknande tillstånd/schizofreni Tvångssyndrom (OCD) Ätstörning Autism är en kognitiv variant; ASD kan inte botas De flesta med ASD vill inte behandlas Viktigast: Kunskap om funktionshindret och om individen, som leder till miljöanpassning Därnäst pedagogik explicit lärande Behandling Utredningen är en behandling kan ge bekräftelse och insikt Information litteratur, föreningar, internet Vårdkontakt med kontinuitet och exekutivt stöd (psykiska besvär, intyg etc) Samtalsstöd, eventuellt Habilitering LSS insatser (behovsbedömning) Behandling Skapa autism vänlig miljö; minska stress, minska fragmentering Stöd åt anhöriga (avlastning, information) anhöriga är ofta personliga assistenter! Hjälpmedel (kognitiva) Avslappning Sysselsättning Positivt och viktigt Autismspektrumtillstånd är utvecklingsrelaterade De primära svårigheterna (Wings triad) blir inte värre, snarare bättre (under förutsättning att miljön inte motverkar detta!) Funktionsbegränsningen är personbunden, funktionshindret är miljöbetingat Medicinering Ingen medicin kan bota autism Svåra beteendestörningar (ffa vid utvecklingsstörning) kan ibland minska med vissa mediciner, sedan kroppslig orsak uteslutits Medicin får aldrig ersätta andra insatser, t ex pedagogiska eller miljömässiga

16 Medicinering Varje medicinering är ett försök där man ej kan förutsäga resultatet, och måste följas upp noggrant Ofta mycket känsliga för mediciner! Frågor kring ASD (med dagens definitioner) Var går gränsen för normalspektrum? Är normalitet detsamma som livskvalitet? Behöver uddaskap diagnostiseras? Hur många lider av ASD behövs diagnos? Överdiagnostik? Kan autism se ut hur som helst? Mer information: Så här kan man göra AST hos vuxna. Vägledningsdokument på Socialstyrelsens hemsida. Regionalt vårdprogram: Utvecklingsstörning, begåvningsnivå och psykisk ohälsa För att förstå en människa måste man förstå vad just den människan förstår Kierkegaard (Psykisk) utvecklingsstörning ICD 10, DSM IV Begåvningsfunktionsnedsättning som har uppkommit under utvecklingsperioden 0 16 år och som medför hjälpbehov (= funktionshinder) IQ under 70, lägre abstraktionsnivå än normalt för åldern Brister i adaptiv förmåga DSM 5: IDD, ej siffra som gräns men krav på begåvningstest Finns hos minst 0.5% (2%) av befolkningen Utvecklingsstörning (intellectual disability/id, learning disability/ld) De flesta men inte alla! upptäcks i förskole /skolåldern Rättigheter till stöd LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) Personkrets 1 i LSS (liksom ASD) Boende, daglig verksamhet, personlig assistans, ledsagare, kontaktperson mm En så kallad pluslag goda levnadsomständigheter

17 Bedömning av kognitiv nivå ( IQ test ) Wechsler skalorna, f n WAIS IV mest använt för vuxna i Sverige Standardiserade frågor och uppgifter, ordnade i stigande abstraktionsgrad Utförs av leg psykologer Normerat Validitet (mäter kapacitet till intelligent beteende) Reliabilitet (mätvärdet är riktigt) 14 deltest (verbala/performance) som mäter olika delförmågor Bedömning av kognitiv nivå ( IQ test ) Intelligenskvoten, IQ, är personens medelvärde på de 14 deltesten När nivån är mycket ojämn blir det mindre meningsfullt att tala om IQ IQ samvarierar i viss utsträckning med en del andra kognitiva förmågor Uppmärksamhet, uthållighet, impulskontroll Andra aspekter av exekutiva funktioner Förmåga till flexibelt socialt samspel Kommunikationsförmåga Ovanstående oftast nedsatta hos personer med utvecklingsstörning alla förmågor måste ses i förhållande till nivån Vid utvecklingsstörning (med eller utan autism) Kan man drabbas av vilka somatiska eller psykiska sjukdomar som helst Ökad sårbarhet för sjukdom (många studier)! Sjukdom upptäcks sent; svårigheter i diagnostik och behandling Personer med utvecklingsstörning blir äldre, och får därmed nya sjukdomar Diagnostik av psykisk sjukdom vid utvecklingsstörning Vid lindrig utvecklingsstörning och om pat har språk kan ofta gängse kriterier användas Vid medelsvår/svår utvecklingsstörning: Gängse kriterier kan ej användas. Pat kan inte själv beskriva symtom. Kan ibland ej medverka. Begränsad beteenderepertoar: samma symtom kan ha olika bakgrund somatisk, psykiatrisk, miljö OMGIVNINGEN MÅSTE MEDVERKA Diagnostik av psykisk sjukdom vid utvecklingsstörning Ibland (särskilt vid samtidig autism) motoriska symtom/katatoni DM ID diagnoskriterier, komplement till DSM IV Beteenderegistrering Diagnostik (och behandling) är svårt och måste få ta tid Hur gör man när det är svårt? Rådfråga en mer erfaren kollega!

18 Stress och ångest.. Krav > individens resurser = stress. Kontrollförlust (olika grader) medför stress och kan ge ångest. Gäller vid alla begåvningsnivåer!! Beteendeproblem. För VEM är beteendet ett problem? VEMS beteende är problemskapande? Självskadebeteende Våldsamhet Obehagligt beteende ( förargelseväckande ) som leder till social exklusion Beteendet är kommunikation! Man gör det man kan Beteendeförändringar Alla beteendeförändringar, inklusive förstärkning av typiskt beteende, kan bero på sjukdom, eller biverkningar av medicin Alla beteendeförändringar kan bero på vantrivsel, irritation, brister i personkemi, brister i miljön, att personen inte förstår situationen Alla beteendeförändringar kan vara reaktion på övermäktiga krav (snabbhet, förståelse, socialt samspel, kommunikation) Bemötande Alla behöver en daglig tillvaro som präglas av Begriplighet (jag vet vad) Hanterbarhet (jag kan hur) Meningsfullhet (jag har glädje av) Hur detta ska åstadkommas är olika för olika personer Vad är meningsfullt det som är roligt! Fokusera på well being! Behandling med psykofarmaka Vansklig till individer med hjärnskador och/eller annorlunda kognitiv funktion (stor risk för maligna neuroleptikasyndrom, serotonerga syndrom, biverkningar) Låga doser! Långsam ökning Definiera målsymtom och planera utvärdering och uppföljning Involvera omgivningen Sätt ut medicin som ej haft avsedd effekt! Symtom kan vara reaktion på biverkningar! Eller på annan brist på well being Tyrer P, Oliver Africano P, Bouras N, Cooray S et al (2008). Risperidone, haloperidol, and placebo in the treatment of aggressive challenging behaviour in patients with intellectual disability: a randomised controlled trial. Lancet, Vol 371,

19 Svagbegåvning IQ 70 80/85 (1 2 SD under medel) Normalt (14% av befolkningen) men inte oproblematiskt i dagens samhälle Abstraktionsförmåga under medel Skolproblem, problem i arbetslivet: Skolanamnes! Sårbarhet för psykisk sjukdom 30% av psykiatrins patienter? Terapiresistens, non compliance.. Inga särskilda rättigheter, svårt få stödinsatser Kognitiva svårigheter Problem med INPUT (= sinnesorganens funktion och/eller tolkning och bearbetning (kognition))ger problem med OUTPUT (beteenden, symtom) Psykiatriska diagnoser grundas oftare på OUTPUT än på förståelse för bristerna i INPUT För att förstå en människa behöver man förstå vad just den människan förstår Samma symtom kan ha många orsaker; samma orsak kan ge skiftande symtom Svensk lärobok 2013 Finns patognomona symtom i psykiatrin? Finns psykiatrisk komorbiditet? Medicine s ground state is uncertainty. And wisdom for both patients and doctors is defined by how one copes with it. Atul Gawande, MD (2002)

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD hos vuxna. ADHD - diagnoskriterier. ADHD diagnoskriterier/dsm-iv. ADHD - diagnoskriterier. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD hos vuxna Utvecklingsrelaterade störningar i uppmärksamhet och aktivitetskontroll. Göteborg 18 november 2011 Attention Deficit Hyperactivity Disorder Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning.

Läs mer

Kognitiv psykiatri Kognitiva funktioners betydelse inom psykiatrin

Kognitiv psykiatri Kognitiva funktioners betydelse inom psykiatrin Neuropsykiatri? Kognitiv psykiatri Kognitiva funktioners betydelse inom psykiatrin Eskilstuna 2 november 2015 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne, LU, GU lena.nylander@skane.se All psykiatri

Läs mer

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt 12 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 10.45 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 Marie Adolfsson

Läs mer

Målgrupp för VUB. VUB teamet i Region Skåne Varför? För vem? Intelligensen är normalfördelad. Nivåindelning

Målgrupp för VUB. VUB teamet i Region Skåne Varför? För vem? Intelligensen är normalfördelad. Nivåindelning VUB teamet i Region Skåne Varför? För vem? Målgrupp för VUB Vuxna (> 18 år)med utvecklingsstörning och svåra beteendeproblem, där insatser från vuxenpsykiatri och vuxenhabilitering ej haft tillräcklig

Läs mer

Disposition. Vilka diagnoser? Paradigmskifte? Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autismspektrumtillstånd (AST)

Disposition. Vilka diagnoser? Paradigmskifte? Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autismspektrumtillstånd (AST) Disposition Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vilka diagnoser? Vad är diagnoserna? Hannah Jakobsson, leg. psykolog, Cereb Prevalens Behandlingsmöjligheter Vad kan primärvården

Läs mer

Vad är kognitiva svårigheter? Vuxna med kognitiva svårigheter kombination med missbruk. Intelligensen är normalfördelad

Vad är kognitiva svårigheter? Vuxna med kognitiva svårigheter kombination med missbruk. Intelligensen är normalfördelad Vuxna med kognitiva svårigheter kombination med missbruk Stockholm 1 oktober 2010 Lena Nylander, överläkare, Vo psykiatri Lund lena.nylander@skane.se Vad är kognitiva svårigheter? Brister i de redskap

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

Autism hos barn och unga Anders Hermansson Psykolog och Helén Kindvall Kurator. Psykiatriveckan 2016, BUP

Autism hos barn och unga Anders Hermansson Psykolog och Helén Kindvall Kurator. Psykiatriveckan 2016, BUP Autism hos barn och unga Anders Hermansson Psykolog och Helén Kindvall Kurator Psykiatriveckan 2016, BUP 1 Upplägg 17.15 18.00 Föreläsning 18.00 18.15 Fika 18.15 18.45 Föreläsning 2 ANNORLUNDASKAP ELLER

Läs mer

Grundkurs om NPF för skolan

Grundkurs om NPF för skolan Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan 10 april 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson och Miriam Lindström www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs mer

Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan

Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan Linköping 22 oktober 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson, Johanna Björk och Team Botkyrka www.attention-utbildning.se 1 Dagens program 9.30 11.00 NPF aktuell

Läs mer

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller

Läs mer

Neuropsykiatri. Sandra Mulaomerovic ÖL i psykiatri

Neuropsykiatri. Sandra Mulaomerovic ÖL i psykiatri Neuropsykiatri Sandra Mulaomerovic ÖL i psykiatri Diagnoser Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar avser diagnoser: 1. ADHD - med både hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning - med enbart hyperaktivitet

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 25 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) En handbok för psykiatrin, som innehåller

Läs mer

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL 2014-10-13 Sidan 1 ADHD hos vuxna ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL Innehåll Korta fakta om ADHD Svårigheter i vardagen Utredning, diagnostik Behandling och stöd Modediagnos eller kärt barn med många

Läs mer

HUR HJÄRNAN ARBETAR ELLER HUR BETER VI OSS EGENTLIGEN? Sig-Britt Jutblad, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, leg.

HUR HJÄRNAN ARBETAR ELLER HUR BETER VI OSS EGENTLIGEN? Sig-Britt Jutblad, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, leg. HUR HJÄRNAN ARBETAR ELLER HUR BETER VI OSS EGENTLIGEN? Sig-Britt Jutblad, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, leg. psykoterapeut EXEKUTIVA FUNKTIONER KAPTENEN PÅ KOMMANDOBRYGGAN EXEKUTIVA FUNKTIONER

Läs mer

Autism en introduktion

Autism en introduktion Autism en introduktion SvenOlof Dahlgren svenolof@huh.se Ulrika Långh ulrika.langh@sll.se DIAGNOSTIK Brytningstid: Två diagnostiska system ICD-10 (WHO:s) och DSM 5 (APA) som inte är matchade med varandra

Läs mer

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog stina.jarvholm@vgregion.se Koncentrationssvårigheter, Vem/vad menar vi? Stora varaktiga

Läs mer

UT I DET OKÄNDA Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar hos äldre (60+)

UT I DET OKÄNDA Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar hos äldre (60+) UT I DET OKÄNDA Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar hos äldre (60+) Lena Nylander, överläkare, med dr Vuxenpsykiatri Lund Gillbergcentrum Göteborgs universitet Vad är kognitiva svårigheter?

Läs mer

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Koncentrationssvårigheter Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Koncentrationssvårigheter vad är det? 2. Olika typer av koncentrationssvårigheter 3. Typiska problem

Läs mer

Grundkurs om NPF för skolan

Grundkurs om NPF för skolan Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan Göteborg 28 oktober 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson och Miriam Lindström www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs mer

Marie Adolfsson. Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan 3 oktober 2013. www.attention-utbildning.se. Dagens agenda

Marie Adolfsson. Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan 3 oktober 2013. www.attention-utbildning.se. Dagens agenda Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan 3 oktober 2013 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vad omfattar begreppet och hur kan det yttra sig?

Läs mer

Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd. Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog

Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd. Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog Autism/Aspergers syndrom och unga rätt hjälp och stöd Psykisk Ohälsa Barn 2013; Hannah Jakobsson, leg. psykolog 10.45-11.25 Autism/Aspergers syndrom Vilka diagnoser ingår i autismspektrumet? Vilka kriterier

Läs mer

Förstärkt familje/jourhem, Uppsala kommun

Förstärkt familje/jourhem, Uppsala kommun Förstärkt familje/jourhem, Uppsala kommun 2017 12 05 Lydia Springer lydia.springer@regionuppsala.se Christine Mattsson christine.eriksson-mattsson@regionuppsala.se SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling

Läs mer

Välkommen till Grundkurs om NPF

Välkommen till Grundkurs om NPF Välkommen till Grundkurs om NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Lindesberg 12 april 2016 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 09.30 11.30 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vad

Läs mer

Marie Adolfsson. Välkommen till Grundkurs om NPF 19 september 2013. www.attention-utbildning.se. Dagens agenda

Marie Adolfsson. Välkommen till Grundkurs om NPF 19 september 2013. www.attention-utbildning.se. Dagens agenda Välkommen till Grundkurs om NPF 19 september 2013 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vad omfattar begreppet? Orsaker, styrkor och svårigheter,

Läs mer

Välkommen till Temadag om problematisk frånvaro

Välkommen till Temadag om problematisk frånvaro Välkommen till Temadag om problematisk frånvaro Luleå 12 februari 2014 Föreläsare: Miriam Lindström och Marie Adolfsson www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 10.30 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs mer

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13 Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se Aspekter på stöd i skolan Skolan är en viktig skyddsfaktor inte minst för barn med funktionsproblem Men också

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Skoldagen 21 mars 2013 Sofia Cassel Leg. Psykolog Sofia Cassel legitimerad psykolog, Inside Team 2 Agenda Fakta om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vanliga

Läs mer

Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar

Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar Normalitet Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog Vi definierar det icke-normala på tre olika sätt - Psykiatriska kriteriet: När beteendet är så pass avvikande att

Läs mer

Barn med specialbehov. 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Barn med specialbehov. 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Barn med specialbehov 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Barn med specialbehov vad är det? 2. Teori- Olika typer av specialbehov -Inlärningen

Läs mer

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande sätt

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande sätt Aspergers Syndrom A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande sätt 1. påtagligt bristande förmåga att använda varierande ickeverbala beteenden som

Läs mer

Utbildningsdag 1 2010-03-16. Vård- och omsorgsförvaltningen. Utbildningsinnehåll dag 1

Utbildningsdag 1 2010-03-16. Vård- och omsorgsförvaltningen. Utbildningsinnehåll dag 1 Vård- och omsorgsförvaltningen Utbildningsdag 1 2010-03-16 Utifrån kunskap och beprövad erfarenhet ska vi belysa psykiska funktionshinder i samhället ur ett helhetsperspektiv - och vad som avgör rätten

Läs mer

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Maria Unenge Hallerbäck Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD /ADD Autismspektrumtillstånd autism, atypisk

Läs mer

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2 1/12 2004 ADHD och autism Björn Kadesjö Vad är ADHD? 1 ADHD i olika åldrar 1 Så vanligt är ADHD 2 Samtidiga problem 2 Orsaker till ADHD 3 Behandling 3 ADHD och autism 4 Vad är ADHD? ADHD (attention deficit/hyperactivity

Läs mer

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa En kunskapsöversikt om anhörigas erfarenheter samt insatser i form av: information, stöd och behandling/terapi relevanta ur ett anhörigperspektiv Ylva Benderix

Läs mer

Utvecklingsstörning 2

Utvecklingsstörning 2 Utvecklingsstörning 2 LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd Personer med betydande och bestående

Läs mer

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd?

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd? Barn o ungas psykiska ohälsa Hur kan familjerna få stöd? Ylva Benderix leg psykoterapeut, dr i vårdvetenskap 1 Psykisk ohälsa bland unga undersöktes under 2013 av Socialstyrelsen. Barn och unga`s hälsa,

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Barnläkarveckan i Karlstad 2013-04-23 /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus i Mariestad och Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY

ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations 2014-11-12 Monica Jonsson, Tua Bardosson Syftar till att hitta hela gruppen av tidigt

Läs mer

Värt att veta om ADHD

Värt att veta om ADHD Sidan 1 Värt att veta om ADHD - förhållningssätt & strategier för personal Anna Backman Legitimerad psykolog ADHD-center, SLSO anna.backman@sll.se Sidan 2 Översikt 1. Diagnosen ADHD 2. Vad innebär svårigheterna?

Läs mer

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD ÄR DET? 1. Jag har ADHD 2. Vad är ADHD? 3. Symtomen 4. Impulskontrollen 5. Självkontroll 6. Exekutiva funktioner 7. Medicinering

Läs mer

AUTISMSPEKTRUM- TILLSTÅND I SKOLAN. UMEÅ 2014-10-29 Barbro Ivars-Aroch Överläkare, BUP Umeå/ Umeå Universitet

AUTISMSPEKTRUM- TILLSTÅND I SKOLAN. UMEÅ 2014-10-29 Barbro Ivars-Aroch Överläkare, BUP Umeå/ Umeå Universitet AUTISMSPEKTRUM- TILLSTÅND I SKOLAN UMEÅ 2014-10-29 Barbro Ivars-Aroch Överläkare, BUP Umeå/ Umeå Universitet AST Neuropsykiatriskt tillstånd, där genetiska faktorer och miljöfaktorer under graviditet och

Läs mer

Autism en introduktion

Autism en introduktion Autism en introduktion Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5 (DSM-5) SvenOlof Dahlgren svenolof@huh.se Ulrika Långh ulrika.langh@sll.se Det finns två huvudkriterier på Autism Varaktiga

Läs mer

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund KUNSKAP GÖR SKILLNAD Katherine Wiklund TILLGÄNGLIGHET Fysisk miljö Psykosocial miljö Kommunikation Information Bemötande Attityder TILLGÄNGLIGHET OM Lättillgängligt Mångfald Demokrati Glädje Oberoende

Läs mer

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till Utbildning i NPF och ett lösningsfokuserat förhållningssätt Jönköping 18 november Föreläsare: Marie Adolfsson och Johan Bysell www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

Unga vuxna och neuropsykiatri "Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar Nalle Puh

Unga vuxna och neuropsykiatri Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar Nalle Puh Unga vuxna och neuropsykiatri "Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar Nalle Puh Gillberg ESSENCE (early symptomatic syndromes eliciting neuro developmental clinical examinations

Läs mer

Välkommen. till en serie föreläsningar om autismspektrumtillstånd. Habiliteringscentrum - www.ltv.se/habiliteringscentrum

Välkommen. till en serie föreläsningar om autismspektrumtillstånd. Habiliteringscentrum - www.ltv.se/habiliteringscentrum Välkommen till en serie föreläsningar om autismspektrumtillstånd Dagens föreläsare Kerstin Kwarnmark, leg psykolog Farhad Assadi, leg psykolog Christoffer Lord, leg psykolog Serie föreläsningar Vad är

Läs mer

Om adhd hos vuxna.

Om adhd hos vuxna. Om adhd hos vuxna www.habilitering.se/adhd-center Föreläsningens innehåll 1. Diagnosen adhd 2. Vad innebär svårigheterna? 3. Hur vanligt är adhd? 4. Genusperspektiv 5. Förklaringsmodeller 6. Utredning

Läs mer

Varför stannar bussen när jag inte ska gå av?

Varför stannar bussen när jag inte ska gå av? Varför stannar bussen när jag inte ska gå av? Autism Aspergers syndrom SvenOlof Dahlgren E-post: svenolof@huh.se 2012-02-28 1 Typisk utveckling Kognition Diagnos Perception Samtidigt förekommande funktionshinder

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder. Ungdomar/vuxna med ADHD. Andra vanliga svårigheter ADHD. ADHD olika typer

Neuropsykiatriska funktionshinder. Ungdomar/vuxna med ADHD. Andra vanliga svårigheter ADHD. ADHD olika typer Ungdomar/vuxna med ADHD Neuropsykiatriska funktionshinder Överlappar varandra Pernilla Ekström Mob 0707 73 97 00 pernilla@hanteralivet.se www.hanteralivet.se Aspergers syndrom Tvångssyndrom Tourettes syndrom

Läs mer

Inkludering. Möjlighet eller hinder? Hur kan fler klara målen i vuxenutbildningen? Kerstin Ekengren

Inkludering. Möjlighet eller hinder? Hur kan fler klara målen i vuxenutbildningen? Kerstin Ekengren Inkludering Möjlighet eller hinder? Hur kan fler klara målen i vuxenutbildningen? Kerstin Ekengren Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Insatsernas syfte

Läs mer

AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst

AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst Kerstin Arnsvik Malmberg Specialist i Barn och ungdomspsykiatri Med.dr. BUP Skärholmen Stockholm Indikatorer för utredning När ett

Läs mer

Psykopatologi. Maria Levander. Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare

Psykopatologi. Maria Levander. Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare Psykopatologi Maria Levander Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare maria.levander@gmail.com Introduktion Dagens agenda Hur ska man förstå psykisk

Läs mer

Autismspektrumtillstånd (ASD) hos vuxna

Autismspektrumtillstånd (ASD) hos vuxna Autismspektrumtillstånd (ASD) hos vuxna Göteborg 18 november 2011 Lena Nylander Lena Nylander 2011 1 Autismspektrum - historik Berättelser från och med 1200-talet Leo Kanner 1943: Autistiska störningar

Läs mer

Riksförbundet Attention. Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon. Dagens agenda

Riksförbundet Attention. Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon. Dagens agenda Välkommen till Fördjupningskurs om NPF 24 oktober 2013 Kursledare: Urban Leijon www.attention-utbildning.se Dagens agenda 9.30 12.00 NPF - hur kan det yttra sig utifrån faktorer som diagnos, miljö, ålder

Läs mer

Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014

Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014 Concentration Deficit Disorder Rusell A. Barkley 2014 Sammanfattning av ett faktablad baserat på ett kapitel ur boken Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment (4th

Läs mer

Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson

Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson ADHD hos vuxna Kort om vad ADHD är Tillkommande problem Arbetsliv Bemötande ADHD ett livslångt funktionshinder Förr trodde man att det

Läs mer

Neuropsykiatri i förskolan

Neuropsykiatri i förskolan Neuropsykiatri i förskolan Leg. Psykolog George Rein Omtolkning av beteende Beteenden vid funktionsnedsättning är normala beteenden De uppträder mer intensivt och mer frekvent eftersom personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Utvecklingsstörning och psykisk ohälsa

Utvecklingsstörning och psykisk ohälsa Projektet Liv och hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning Roger Larsson, psykolog, utbildare i projektet kontakt : roger.larsson@vannas.se mobil: 070-264 89 49 Utvecklingsstörning och psykisk

Läs mer

Vad jag tänker tala om. Autism och åldrande. Hur definieras autism/asd? Autism i DSM 5. Vad är kognitiva svårigheter?

Vad jag tänker tala om. Autism och åldrande. Hur definieras autism/asd? Autism i DSM 5. Vad är kognitiva svårigheter? Autism och åldrande Malmö 2016 04 04 Lena Nylander Psykiater, med dr Lund lena.nylander@skane.se Vad jag tänker tala om Autism vad är det? Kognitiva svårigheter Vad vet man om hur autism och åldrande påverkar

Läs mer

ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR

ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR Alla har vi väl någon gång känt oss rastlösa, haft svårt att bibehålla koncentrationen eller gjort saker utan att tänka oss för. För personer som har diagnosen ADHD

Läs mer

Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin. Mia Ramklint

Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin. Mia Ramklint Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin Mia Ramklint När är man barn och ungdom? Spädbarn Småbarn/Förskolebarn Skolbarn Ungdomar/tonåringar Unga vuxna Barn med beteendestörningar

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland

Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå. Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Barn- och ungdomspsykiatri på primärvårdsnivå Håkan Jarbin, chöl, med dr BUP Halland Förekomst av psykiska problem hos barn- och unga 1/3 har sömnsvårigheter minst en gång i veckan ¼ har huvudvärk 1/5

Läs mer

Den neuropsykologiska utredningens betydelse vid tidig diagnosticering av schizofreni

Den neuropsykologiska utredningens betydelse vid tidig diagnosticering av schizofreni Den neuropsykologiska utredningens betydelse vid tidig diagnosticering av schizofreni Håkan Nyman Dr Med, Leg psykolog, specialist i neuropsykologi Karolinska institutet Institutionen för klinisk neurovetenskap

Läs mer

NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. NPF Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har många gånger svårt att få vardagen att fungera, vilket

Läs mer

Annorlunda tänkande vid intellektuell funktionsnedsättning. Grundproblem. Grundproblem. SvenOlof Dahlgren E-post:

Annorlunda tänkande vid intellektuell funktionsnedsättning. Grundproblem. Grundproblem. SvenOlof Dahlgren E-post: Annorlunda tänkande vid intellektuell funktionsnedsättning SvenOlof Dahlgren E-post: svenolof@huh.se 2017-01-23 1 Grundproblem Många olika diagnoser forskning oftast utifrån specifika funktionsnedsättningar.

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder Kerstin Arnsvik-Malmberg Överläkare Med.dr BUP Skärholmen Innehåll Vad är ADHD och Autismspektrumtillstånd och hur känns det igen hos barn och ungdomar/vuxna? Behandlingsstrategier

Läs mer

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande.

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande. Dubbeldiagnoser: missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa/sjukdom Definitioner Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt

Läs mer

1. Diagnosen ADHD. Barn och ungdomar med ADHD. Översikt av föreläsningen

1. Diagnosen ADHD. Barn och ungdomar med ADHD. Översikt av föreläsningen 1 Barn och ungdomar med ADHD Översikt av föreläsningen 1. Diagnosen ADHD 2. Hur vanligt är det? 3. Flickor och pojkar 4. Vad innebär svårigheterna? 5. Förklaringsmodeller 6. Hur diagnostiseras ADHD hos

Läs mer

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Björn Kadesjö UPP-centrum, Socialstyrelsen, Stockholm och ö. l. Barnneuropsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Björn

Läs mer

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Flickor/ Kvinnor med ADHD Attention Karlstad 15 november 2011 Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Vad är ADHD Vad är ADD ADHD utan hyperaktivitet Långsamhet Trötthet Svårt att komma igång 1 Vad

Läs mer

ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se

ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se 20110203 ADHD-behandling till barn; när, var och hur? Marcus Westin, BUP marcus.westin@akademiska.se ADHD I Uppsala län ca 65 000 barn Prevalens ADHD 4 % = 2 800 barn 2008 Pojkar:Flickor 5:1 (2-3:1) ADHD

Läs mer

Autismspektrumtillstånd och tvångssyndrom

Autismspektrumtillstånd och tvångssyndrom Autismspektrumtillstånd och tvångssyndrom Tvångshandlingar Ritualer Tics OCD-Obsessive Compulsive Disorder Tvångssyndrom Tvångsmässighet-generellt oflexibelt beteende Tvångsmässiga personlighetsdrag t

Läs mer

Välkommen till Grundkurs om NPF

Välkommen till Grundkurs om NPF Välkommen till Grundkurs om NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Stockholm 3 september 2015 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 09.30 11.30 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vad

Läs mer

Barn och ungdomar med adhd

Barn och ungdomar med adhd Barn och ungdomar med adhd 2 Agenda 1. Diagnosen adhd 2. Hur vanligt är det? 3. Vilka upptäcks? 4. Vad innebär svårigheterna? 5. Förklaringsmodeller 6. Hur diagnostiseras adhd? 7. Stöd och behandling 9.

Läs mer

Autismspektrumstörningar Autism Spectrum Disorders (ASD) Mia Ramklint

Autismspektrumstörningar Autism Spectrum Disorders (ASD) Mia Ramklint Autismspektrumstörningar Autism Spectrum Disorders (ASD) Mia Ramklint Social interaktion Avvikelser inom: Utveckling av språk som syftar till kommunikation Autistiska triaden Beteende-, intresse- och fantasirepertoar

Läs mer

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum 050207 Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum VUXENHABILITERINGENS PROGRAM FÖR VUXNA PERSONER MED FUNKTIONSHINDER INOM AUTISMSPEKTRUM Bakgrund Vuxenhabiliteringen

Läs mer

Autismspektrumtillstånd AST

Autismspektrumtillstånd AST Autismspektrumtillstånd AST Malin Sunesson, specialpedagog Resursgrupp Au4sm malin.sunesson@orebro.se Centralt skolstöd orebro.se DSM-5 Autismspektrumtillstånd Autistiskt syndrom Desintegrativ störning

Läs mer

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Habilitering inom BUP Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Neuropsykiatrisk behandling och habilitering inom BUP i Värmland Att begränsa symtom och förebygga psykisk ohälsa vid ASD Psykiatrisk problematik

Läs mer

Barns och ungas rätt till lärande sett ur olika perspektiv Är det bra med tidig upptäckt och tidiga insatser vad vet vi, vad gör vi?

Barns och ungas rätt till lärande sett ur olika perspektiv Är det bra med tidig upptäckt och tidiga insatser vad vet vi, vad gör vi? Barns och ungas rätt till lärande sett ur olika perspektiv Är det bra med tidig upptäckt och tidiga insatser vad vet vi, vad gör vi? 2013-09-03 / Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs

Läs mer

Aspergers syndrom - en introduktion. Historik. Diagnos 2016-01-28. Presentation. Historik. Historik. Jill Carlberg Söderlund

Aspergers syndrom - en introduktion. Historik. Diagnos 2016-01-28. Presentation. Historik. Historik. Jill Carlberg Söderlund Aspergers syndrom - en introduktion JILL CARLBERG SÖDERLUND SVENOLOF DAHLGREN Presentation Jill Carlberg Söderlund Föreläsare, egen företagare, utbildare inom autismspektrum, egen autismdiagnos SvenOlof

Läs mer

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Per Anders Hultén Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Samsjuklighet Psykisk sjukdom/störning samtidigt med missbruk/beroende Dubbeldiagnos Trippeldiagnos etc. Även samsjuklighet med en/flera

Läs mer

fortsättning: Psykiatriska problem och behandling av unga Tillstånd som är specificerade inom

fortsättning: Psykiatriska problem och behandling av unga Tillstånd som är specificerade inom Psykiatriska problem och behandling av unga 1. Utgångspunkter i den barnpsykiatriska behandlingen 2. Behandling inom ungdomspsykiatrin 3. Mentaliseringsbegreppet 4. Depression/Ångest 5. Terapiformerna

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Utbildningsdag Tierp 22 okt 2012 LYDIA SPRINGER SANDRA MELANDER lydia.springer@lul.se sandra.melander@lul.se Projektet finansieras av: SUF-Kunskapscentrum

Läs mer

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Att ha: Synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ADHD OCD DAMP Dyskalkyli NPF Dyslexi Tourettes syndrom Aspbergers syndrom ADD 1 2 Antalet medlemmar med flera funktionsnedsättningar ökar.

Läs mer

Fakta om tuberös skleros (TSC)

Fakta om tuberös skleros (TSC) Fakta om tuberös skleros (TSC) Tuberös skleros är en medfödd genetisk sjukdom som karaktäriseras av tumörliknande förändringar i hjärnan och olika organ i kroppen. Förändringarna kan vara allt från små

Läs mer

Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. Psykisk ohälsa. Specialistpsykiatri. Psykiatrin idag. Tillämpningsområden

Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. Psykisk ohälsa. Specialistpsykiatri. Psykiatrin idag. Tillämpningsområden Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom Psykisk ohälsa Specialistpsykiatri 5 december 2017 Karin Lindersson Psykiatrin idag Psykiatrisk diagnos Långvarig sjukdom Allvarlig/ komplex Samsjuklighet

Läs mer

ASD: Autismerna. www.gnc.gu.se

ASD: Autismerna. www.gnc.gu.se ASD: Autismerna Autism/autismerna är en grupp tillstånd med många olika orsaker som, om oro uppstår tidigt och diagnos ställs under de första åren ALLTID samexisterar med andra utvecklingsavvikelser eller

Läs mer

Neuropsykiatriska Vuxenteamet (NeuroVux)

Neuropsykiatriska Vuxenteamet (NeuroVux) Neuropsykiatriska Vuxenteamet (NeuroVux) Ett samarbete primärvården och vuxenpsykiatrin Tillhör Vuxenhabiliteringen, en primärvårdsverksamhet Började ta emot remisser från NLL den 3 maj 2010 En strid ström

Läs mer

Explosiva barn - Vad vet vi? - Hur hjälper vi?

Explosiva barn - Vad vet vi? - Hur hjälper vi? Explosiva barn - Vad vet vi? - Hur hjälper vi? Elisabeth Fernell, Gunnar Fransson, Mats Johnson och Sven Östlund /Presentation I: Elisabeth Fernell 2012-10-25 Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Utvecklingsneurologiska

Läs mer

Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn

Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn Giltighet 2012-12-01 tillsvidare Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga

Läs mer

Annorlunda tänkande vid utvecklingsstörning. Grundproblem. Grundproblem. SvenOlof Dahlgren E-post:

Annorlunda tänkande vid utvecklingsstörning. Grundproblem. Grundproblem. SvenOlof Dahlgren E-post: Annorlunda tänkande vid utvecklingsstörning SvenOlof Dahlgren E-post: svenolof@huh.se 2014-02-27 1 Grundproblem Många olika diagnoser forskning oftast utifrån specifika funktionsnedsättningar. Olika syn

Läs mer

ADHD hos barn, ungdomar och vuxna

ADHD hos barn, ungdomar och vuxna Sidan 1 ADHD hos barn, ungdomar och vuxna Camilla Ekstrand Enhetschef ADHD-center Sidan 2 Översikt 1. Diagnosen ADHD 2. Vad innebär svårigheterna? 3. Vad händer i hjärnan? 4. Grundläggande förhållningsätt

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Medicin vid ADD/ADHD

Medicin vid ADD/ADHD Medicin vid ADD/ADHD Om mig och mottagningen 49 år, läkare 1994 Startade 2006 hemma i källaren, kv. Aftonstjärnan 5 medarbetare 800 diagnoser 250 medicineringar Personlig erfarenhet Kvällens föreläsning

Läs mer

Hjärna och samhälle - normalitet och avvikelse

Hjärna och samhälle - normalitet och avvikelse Hjärna och samhälle - normalitet och avvikelse Hejlskov Elvén, Veje & Beier (2012): Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed. Dansk Psykologisk Forlag, Köpenhamn. Kommer på svenska på Studentliitteratur

Läs mer

ADHD FÖRSVINNER INTE NÄR SKOLDAGEN ÄR SLUT

ADHD FÖRSVINNER INTE NÄR SKOLDAGEN ÄR SLUT ADHD FÖRSVINNER INTE NÄR SKOLDAGEN ÄR SLUT För barn med ADHD hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning Vad är ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom

Läs mer