VERKSAMHETSBERÄTTELSE årsmöte. Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till. torsdagen den 10 april 2014 kl i Tekniskas Salar,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. årsmöte. Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till. torsdagen den 10 april 2014 kl. 17.30 i Tekniskas Salar,"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till årsmöte torsdagen den 10 april 2014 kl i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors

2 Tekniska Föreningen i Finland r.f. Årsmöte torsdagen den klockan på Tekniskas Salar Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Fastställande av föredragningslistan för mötet och val av två protokolljusterare 4. Konstaterande av mötets laglighet 5. Meddelanden från styrelsen 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen 7. Fastställande av bokslutet 8. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och de redovisningsskyldiga 9. Övriga ärenden Verksamhetsberättelsen för år 2013 finns på > om tfif och delas ut på mötet. Efter mötet håller skådespelaren Riko Eklundh ett föredrag under rubriken Baku! Vindarnas och eldarnas stad, ett Klondyke för finländska ingenjörer Därefter mingel med DIFF på Tekniskas Salar. Mötesdeltagarna bjuds på en kvällsbit. Styrelsen 2

3 TEKNISKA FÖRENINGEN I FINLAND r.f. Verksamhetsberättelse för år 2013 Allmänt 2013 var Tekniska Föreningen i Finlands 133:e verksamhetsår. Totalt hade föreningen 4457 medlemmar varav 1255 är yngre medlemmar. Programverksamheten var livlig, totalt 57 evenemang ordnades under året. Dessutom ordnades föreningsmöten och 10:ans bord samt DIAS-gillet träffades månatligen med undantag av sommaren. Orfeus utnyttjades flitigt och olika grupper sammanträdde i lokalen så gott som varje kväll från måndag till torsdag. Föreningens stadgar genomgick en uppdatering som godkändes av ett extra föreningsmöte samt på årsmötet Efter mindre tekniska ändringar godkände patentoch registerstyreslen de nya stadgarna i januari I februari ordnades en workshop i Teknologföreningens utrymmen i Otnäs vars syfte var att fundera på TFiF:s framtid och områden föreningen skall fokusera på. Som deltagare bjöds in både aktiva TFiF:are samt diplomingenjörer som valt att inte ansluta sig till TFiF. DI Johan Löfman från Mirror CoCreation Oy fungerade som mentor under evenemanget. Samarbetet med DIFF fortsatte enligt inkörda verksamhetsformer. Det gemensamma Hederskodexet uppdaterades och antogs av vardera föreningens årsmöten TFiF-husets tredje år med hotellverksamhet i fastigheten förlöpte väl. Inga hyresgäster har bytts under året. Styrelsens arbetsgrupper Styrelsen tillsatte 2011 tre arbetsgrupper med målet att utveckla föreningen så att den är livskraftig även i framtiden. Grupperna var: - visionärerna, som planerade föreningens verksamhet och image både på kort och på lång sikt, så att den även i fortsättningen skall motsvara de behov medlemmarna har - strategigruppen, som behandlade strategiskt viktiga frågor - teknologgruppen, som utvecklade samarbete och programutbudet med studeranden Styrelsen upplöste grupperna i slutet av år 2013 i och med att de utfört sina uppdrag. På hösten tillsatte styrelsen en ny arbetsgrupp Tillväxtgruppen vars uppgift var att komma fram med ett förslag på ett nytt utskott för ungdomar. Enligt styrelsens tidigare beslut sammanslogs teknologutskottet och ungdomsutskottet till ett nytt utskott. Det nya utskottets arbetsnamn är Utskottet De Yngres Råd. Yrkesutövning och kompetens Avdelningsverksamheten Fackavdelningarna (Arkitektgillet (A), avdelningen för byggnadsteknik (B), avdelningen för energiteknik (ET), 3

4 avdelningen för kemi (K) och avdelningen för teknisk fysik (F)) arrangerade fortgående möten och exkursioner. TFiX TFiX Mentoringprogrammet ordnade mentoringvåg nr. 8 under januari-maj Våg nr. 9 startade i oktober 2013 och pågår fram till maj Dessa två vågor lockade en avsevärd mängd ansökningar. Speciellt glädjande var att många mentorer anmälde sig till programmet. Under match making -processen parades sammanlagt ihop 7 (våg 8) respektive 10 (våg 9) mentorpar. Nytt för detta år var att även medlemmar i DIFF kunde delta i programmet. Två kick off-seminarier ordnades i Helsingfors och även Åbo och Vasa hade var sitt seminarium inbokat men dessa avbokades på grund av lamt intresse. Kurs-, mötes- och exkursionsverksamhet Kompetensutskottets uppgift är att bevaka att det inom TFiF och DiFF finns ett utbud av verksamhet som bidrar till att utöka medlemmarnas kompetens både inom arbetslivet och i det privata livet. Verksamheten kan grupperas under nedanstående i viss mån överlappande rubriker: - Ledarskap inklusive teamwork - Social kompetens i allmänhet - Företagande och företagsamhet (inkl. kreativitet och innovation) - Personlig utveckling och karriärstöd - IT/datorkunskap och andra arbetslivsfärdigheter av allmän natur - Internationellt och interkulturellt samarbete Under året har utskottets verksamhet koncentrerat sig till huvudstadsregionen. populäraste var Energilösningar för stuga och småhus och Cybersäkerhet - hoten i din vardag. Föreläsningar kring återvinning och energifrågor lockade många åhörare och temakvällar kring välbefinnande både fysiskt och psykiskt - var också välbesökta. I Åbo deltog TFiF i arrangemangen av AIR-seminariet (alumniföreningen för diplomingenjörs-utbildningen vid Åbo Akademi) som gick under rubriken Från tidning till tablet. I Tammerfors ordnade man en rysk afton som inkluderade allt från en rysk meny till presentationer av rysk matkultur samt en resa med transsibiriska järnvägen. Flera företagsbesök gjordes under året. TFiF besökte bl.a. Arctia Shippings flytande kontorshusbygge, Kuusakoski återvinningsanläggningar i Lahtis och Heinola. I Österbotten besökte man Westenergy i Vasa och Botnia Marin i Malax. Åboavdelningen besökte i samband med årsmötet Aboa Mare där man fick bekanta sig med fartygssimulatorer. På våren ordnades det även ett seminarium om företagarskap i Åbo. Quintec Quintec bekantade sig med konst från presidentens slott som ställts ut på Ateneum samt ordnade en teprovning. Programutskottet Totalt ordnade programutskottet sex olika evenemang, bland dessa de traditionella tillställningarna som barnfesten, detta år med cirkustema, 1:a maj lunchen samt jullunchen. Under året arrangerade utskott och avdelningar i Helsingfors 12 evenemang inriktade på yrkeskompetens. De 4

5 Medlemsförmåner Stipendier och understöd Stipendierna beviljas ur de fonder TFiF:s stiftelse förvaltar eller ur stiftelsens egna medel. Stipendieutskottet, som tillsätts av föreningen, delade ut sammanlagt (2012: ) till föreningsmedlemmar. Tidskrifter Föreningsmedlemmarna erhöll inom ramen för medlemsavgiften två externa medlemsförmånstidskrifter samt medlemstidningen Gula Bladet. TFiF prenumererade på Forum för ekonomi och teknik till alla medlemmar. Prenumerationspriset var 34,65 för ordinarie medlemmar och 17,05 för studerande (2012: 33,08 /16,35). Därtill prenumereradetfif på Talentumtidskriften Tekniikka & Talous för alla ordinarie medlemmar enligt ett avtal för Denna tidning kunde bytas ut mot en annan av Talentum utgiven tidning, bland dem också Affärsvärlden och Ny Teknik som utkommer i Sverige. Avtalet med Talentum Media Oy har förnyats för perioden Medlemmarna kan nu välja mellan en papperstidning utgiven av Talentum i Finland eller en tidning i digitalt format som ingår i digitaltjänsten Talentum Summa. Förutom tidningen erbjuder Summatjänsten nyheter som kontinuerligt uppdateras. Via Summa-tjänsten kan man även alternativt välja en Talentum tidning som utkommer i Sverige och tjänsten gör det möjligt för utlandsmedlemmar att till ett fördelaktigt pris prenumerera på digitaltidningar. Summa-tjänsten fungerar både i PC, smarttelefon och på pekplatta. Teknologerna har möjlighet att avgiftsfritt även få tillgång till en digital version av Talouselämä. Yngre medlemmar får Tekniikka & Talous digitalt förutsatt att de årligen fyllt i medlemsenkäten gällande sommarjobb som TEK genomför. Genom samarbetsavtalet med Talentum beviljas medlemmarna 40 % rabatt på övriga tidningar, inklusive Talouselämä, och 20 % rabatt på Talentums böcker. Försäkringsservice TFiF-medlemmarna och deras familjer kunde under år 2013 teckna förmånliga försäkringar via Folksam. Dessutom finns det medlemmar som sedan tidigare har en grupplivförsäkring i Aktia Livförsäkring Ab. På hösten slöts ett nytt avtal med Aktia Livförsäkring beträffande rabatter på livförsäkringar. Föreningen får en förmedlingsprovision för försäkringarna. För samtliga yrkesverksamma medlemmar hade föreningen tecknat en gruppansvars- och rättsskyddsförsäkring. Premien för denna försäkring ingick i medlemsavgiften. Arbetsmarknadsärenden Den internationella verksamheten Tillsammans med DIFF, IL och TEK var TFiF via den nationella kommittén (Kansko) medlem i FEANI (Fédération Européenne d Associations Nationales d Ingenieurs). I FEANIs verksamhet ingår att övervaka och värna om ingenjörsutbildningens status och ingenjörstitelns gångbarhet, främst inom Europa. Intresset för europaingenjörstiteln, som beviljas av FEANI, var fortsättningsvis lågt både inom föreningen och nationellt. 5

6 Samarbetet mellan de nordiska ingenjörsorganisationerna fortsatte under året inom ramen för Nording. Administrationen av Nording sker under ledning av en huvudkoordinator och ansvaret gick vid årsmötet över från Finland till Sverige. Den finländska verksamheten administreras via Kansko. Nording samarbetar även med ett annat nordiskt samarbetsorgan Association of Nordic Engineers (ANE) som koordinerar danska, svenska och norska ingenjörsorganisationers verksamhet på det internationella planet inom politiska organ. Samarbete med Teknikens Akademikerförbund, TEK TFiF har fyra representanter samt fyra suppleanter i TEK:s fullmäktige. Föreningens avtalsenliga mandat i TEK:s styrelse innehades av Kimmo Leveelahti ( ) och hans suppleant är Nora Ilivitzky. TFiF har även representanter i ett flertal av de utskott som bevakar arbetsmarknads-ärenden inom TEK bl.a. en till två representanter i utbildnings-, teknologi- och företagarutskottet samt i utskotten för anställda inom privata sektorn, kommunala sektorn och universitet och den statliga sektorn. Dessutom har TFiF en representant i utskottet för medlemsärenden. TEK:s och TFiF:s pensionärer ordnar inom ramen för DIAS-gillet (Diplomiinsinöörien ja arkkitehtien seniorit) program i form av lunchmöten och exkursioner. Närmare information om TEKs verksamhet fås ur förbundets egen årsberättelse, som publiceras på TEK:s hemsida. Arbetsmarknadsfrågor sköts för TFiFmedlemmarnas del av TEK genom att medlemmarna ansluter sig via TFiF till TEK. Medlemskapet i arbetslöshetskassan IAET ingår i TEK-avgiften för ordinarie medlemmar. Även yngre medlemmar kan ansluta sig till kassan. Registreringen sköts enligt avtal av TFiF. Vid årets slut var 1992 ordinarie medlemmar TFiF/TEK-medlemmar (2012: 1906). Dessutom hörde 1179 yngre medlemmar till TEK via TFiF. TFiF/TEK-medlemmar som gått i pension kan vara TFiF/TEKpensionärsmedlemmar och år 2013 var dessa 147 till antalet (2012: 175). Medlemsavgiften för TEK-medlemskap var 224. I avgiften ingick medlemsavgiften i arbetslöshetskassan IAET 75 och ett bidrag på 6 för arbetsmarknadsåtgärder. Medlemskapet i arbetslöshetskassan IAET administreras av TFiF endast för de medlemmar som också är medlemmar i TEK (undantag är yngre medlemmar som kan höra till kassan utan TEK-medlemskap). Enligt arbetslöshetskassans statistik lyfte 6,0 % dvs. 111 av 1855 IAETregistrerade TFiF-medlemmar arbetslöshetsdagpenning under året 2013 (år ,9 %). Priset Finländskt Ingenjörsarbete delades år 2013 ut för 33:e gången och tillföll arbetsgruppen bestående av DI Riku Pulli, ingenjör Janne Kallio och TkD Hannu Mäkelä som tillsammans med Sandviks automationsteam utvecklat Autominegruvautomationssystemet. Med hjälp av systemet blir gruvarbetet tryggare, effektivare och skonsammare för hälsan. TFiF och TEK delade för 15:e gången ut priset för årets bästa doktorsavhandling. Detta år var det TkD Antti Karilainen från 6

7 Aalto-Universitetet med avhandlingen Magnetic materials and responses in antenna applications som belönades. Priset för bästa diplomarbete delades ut för 28:e gången och gick till DI Jarno Kukkola från Aalto-Universitetet. Fritid och rekreation Programverksamheten Antalet deltagare i jullunchen låg på samma nivå som året innan. Totalt deltog 114 gäster (37 TFiF/DIFF medlemmar). Första maj-lunchen lockade 111 deltagare vilket var något färre än året innan (137). Seniorerna hade hög aktivitetsnivå med två temakvällar, fyra exkursioner och tre längre resor; en till Litauen på våren och två till Albanien och Makedonien på hösten. Eftersom intresset för den planerade resan till Albanien och Makedonien överskred förväntningarna gick man genast in för att ordna en resa till. Höjdpunkter förutom huvudstaden Tirana var bl.a. Butrint och Gjirokaster i söder, Ohridsjön med omgivningar i öst och Kruja i norr. En vårutfärd med besök bl.a. till K. Hartwall Ab i Söderkulla ordnades i maj. Barnens teknikdag ordnades traditionsenligt i Åbo tillsamman med studerande vid Åbo Akademi. I programmet deltog 50 personer. I Österbotten ordnades en föreläsning "Hur skapa ljudmiljöer för människor". Teaterbesök ordnades i Helsingfors, Vasa och Åbo. Livligast var teaterbesöken i Helsingfors där teatervännerna såg fyra pjäser på Lilla Teatern och två på Stadsteatern. Efter föreställningarna på Lilla Teatern ordnades eftertillställningar på Klubb Orfeus som besöktes av regissörer och skådespelare och gav gästerna en chans att diskutera föreställningarna med ensemblen. Före föreställningen av Metsäperkele på stadsteatern i april gjorde deltagarna en rundtur i kulisserna. På sitsen i november efter föreställningen Bara för dej avtackades Pekka Strang, som vid årsskiftet avgick som konstnärlig ledare för Lilla Teatern. Programverksamheten i sin helhet omfattade totalt 57 evenemang (2012: 81) och hade ca 1300 deltagare. Idrottsverksamheten Grupper som tillsammans utövar en sport och som till övervägande del består av TFiF-medlemmar kunde år 2012 ansöka om understöd. Totalt utbetalades 880 (2012: 750 ) i understöd. Intressegruppen för teknisk svenska Intressegruppen för teknisk svenska premierade detta år inte något examensarbete. Intressegruppen för teknikhistoria Intressegruppen för teknikhistoria har återupptagit verksamheten och sammankommit för att diskutera kommande projekt. Etikverksamheten Etikutskottets uppgift är att befrämja och stimulera ingenjörernas, arkitekternas och de studerandes intresse för etiska frågor samt att få dem att i sitt arbete beakta värderingar och inspirera dem att aktivt delta i samhällsdebatten ur en etisk synvinkel. På TFiF:s och DIFF:s styrelsers begäran moderniserade etikutskottet dokumentet Hederskodex och miljöansvar. Den uppdaterade hederskodexen godkändes på vardera föreningens årsmöte i april. 7

8 För att följa upp kodexen och förankra den i medlemskårerna anordnade utskottet en programkväll med rubriken På heder och samvete finsk verklighet på hösten. Alec Estlander, Claus Montonen och Håkan West presenterade var sitt casefall: Talvivaara, Riskvissling resp. Planerat föråldrande i produktutveckling, vilka sedan diskuterades i grupp. De 25 deltagarna ansåg kvällen givande. Verksamhet riktad till utbildningssektorn Föreningen understöder olika åtgärder ägnade att öka antalet svenskspråkiga sökande till utbildningslinjerna vid de tekniska universiteten. Bl.a. är föreningen en av huvudarrangörerna för TekNatur tävlingen. TekNatur TekNatur projektet körde igång under våren 2012 och avslutades med finalen för projekt- och sjukampstävlingen 2013 på Arcada i Helsingfors den I projekttävlingen, för elever i årskurs 7 9 samt gymnasier, deltog totalt 39 bidrag och i Sjukampens uttagningstävlingar för elever i årskurs 7, deltog 2116 elever runt om i Svenskfinland. TekNatur/CERN-fysiktävlingen för gymnasieelever, där priset var en studieresa för de fem bästa till det sameuropeiska forskningslaboratoriet CERN i Genève, genomfördes i maj I denna tävling deltog 137 elever från 22 finlandssvenska gymnasier. Den del av kostnaderna för TekNatur som inte täcktes av understöd finansierades detta år av TFiF (21,5 %), Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland, STV (57 %) och Driftingenjörsförbundet (21,5 %). Fysikersamfundet i Finland och Högskolan Arcadas ingenjörsutbildning deltog även i arrangemangen där bl.a. den senare bidrog ekonomiskt med att gratis ställa utrymmen och utrustning till förfogande för finaltillställningen. Tävlingen stöddes ekonomiskt även av R. Erik Serlachius stiftelse, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Svenska kulturfonden, Oscar Öflunds stiftelse, Svenska folkskolans vänner, Utbildningsstyrelsen, Konecranes, Wärtsilä, ABB, Neste Oil och Kemira. Styrgruppen för projektet bestod av Åsa Lindberg (STV), Britta Sunde (TFiF), Kristina Morberg (DIFF) och Maria von Bonsdorff-Hermunen (Arcada). Det praktiska genomförandet av TekNatur-tävlingen sköttes av Arcada. Kostnaderna för Teknatur 2013 var ,68 varav den externa finansieringen utgjorde TFiF:s andel av kostnaderna var 3 909,71 (2012: 3 430,38 ). SIC-seminarium I samband med TekNatur hölls det femte s.k. SIC-seminariet för lärare i naturvetenskapliga ämnen i svenskspråkiga högstadier och gymnasier. Seminariet, som finansierades av Svenska tekniska vetenskapsakademien, Magnus Ehrnrooths stiftelse, Utbildningsstyrelsen och TFiF:s stiftelse, var en framgång med 93 deltagare från hela Svenskfinland. STV:s skolkommitté TFiF hade en utsedd represen-tant i Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finlands skolkommitté. Teknologverksamhet Teknologsamarbetets mål är att trygga återväxten i föreningen men även att på lång sikt trygga tillgången av svenskspråkigt tekniskt kunnande. Samarbetsfrågorna med teknologerna 8

9 sköts av Teknologutskottet, som består av representanter för Kemistklubben (KK), Datateknologerna vid ÅA (DaTe) och Teknologföreningen (TF). I slutet av året upplöstes teknologutskottet av styrelsen då teknologutskottet och ungdomsutskottet sammanslogs. Kontakterna till teknologerna uppehålls även via teknologkontaktpersoner i Otnäs, Vasa och Åbo, vilka verkar i samarbete med TEK. I februari ordnades tillsammans med TEK en informationskväll i Otnäs om sommarjobb. I Åbo ingår detta i en kurshelhet där ombudsmannen i Åbo medverkar. Den traditionella TFiF-sitzen arrangerades i oktober där TFiF:s verksamhet presenteras för Åbo- och Vasagulnäbbar samt Otnäsphuxar. Tillställningen inleddes med info på Lilla Teatern med därpå följande rundvandring på Klubb Orfeus och Tekniskas Salar. Traditionellt avslutades kvällen med en gemensam sits på TF i Otnäs. Föreningens samtliga möten och evenemang är öppna för teknologmedlemmarna. I TFiF:s styrelse sitter en representant från Teknologförening vid Aaltouniversitetet och en från Kemistklubben vid Åbo Akademi. TFiF har ekonomiskt understött ett flertal teknologaktiviteter som exkursioner och seminarier. Dessutom understöder föreningen studentorganisationerna i deras arbete att locka ungdomar till teknisknaturvetenskapliga studier. Organisation och samarbete Föreningens styrelse 2013 Ordförande DI Mikaela Runeberg I vice ordförande DI Lotta von Schantz II vice ordförande DI Henrik Diesen Medlemmar Teknolog Johnny Boxstöm DI Marcus Bäck DI Gustaf Gripenberg DI Magnus Hindström DI Emil Karlsson Teknolog Thomas Kurtén DI Annica Lindfors TkD Carl-Eric Wilén Sekreterare DI Britta Sunde, verksamhetsledare Styrelsen har sammanträtt till 9 styrelsemöten. Presidiet, som består av ordförande samt första och andra vice ordförande, har sammankommit vid behov. Medlemsaktiviteter utanför Helsingforsregionen Föreningen har avdelningar i Åbo och i Tammerfors. I Österbotten lades TFiF:s och DIFF:s gemensamma programutskott ner i och med att verksamheten i praktiken sköts av DIFF:s styrelse i Österbotten. TFiF och Driftingenjörsförbundet i Finland, DIFF r.f. Alla program som arrangeras är öppna för båda föreningarnas medlemmar. Webbsystemet och medlemsregistren är integrerade och intressegrupperna och avdelningarna gemensamma med några få undantag. Kanslipersonalens arbetstimmar för webbsystemet och evenemang bokförs 9

10 och i slutet av året fakturerar parterna varandra för arbetstimmarna. Verksamhetskostnaderna fördelas i förhållande till medlemsantalet. Det gemensamma presidiet (TFiF:s och DIFF:s presidier) har sammankommit till gemensamma möten tre gånger under året. Programutbudet för TFiF och DIFF koordinerades av ett programkoordineringsmöte som sammankallats fyra gånger år Revisor och verksamhetsgranskare Föreningens revisor 2013 CGR-revisor Rabbe Nevalainen, AltumAudit Oy Ab Föreningens verksamhetsgranskare 2013: Ordinarie: DI Ralf Wahlsten Suppleanter: DI Karl-Johan Ström DI Thomas Branders Garantiföreningen Garantiföreningens årsmöte fastställde medlemsavgiften till 50. På grund av olyckliga sammanträffanden skickades dock ingen separat faktura ut till medlemmarna för denna avgift år Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse Stiftelsen verksamhet finns beskriven i stiftelsens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen publiceras på TFiF:s webbplats. Kanslifunktioner Personal Studentmerkonom Ira Vaskola jobbar som organisationsassistent. Hon har hand om föreningens och stiftelsens administrativa uppgifter inklusive medlemsregistret. Hon sköter därtill layout planeringen av Gula Bladet och TFiF:s marknadsförings- och informationsmaterial. DI Annika Nylander jobbar som projektkoordinator. Hon fungerar som huvudanvändare för TFiF:s och DIFF:s webbsystem och handhar därmed även vidare utveckling av och implementeringar i webbsystemet. Hon fungerar som TFiF:s informatör och sköter om programverksamheten. Bokföringen sköttes av bokföringsbyrå Stefan Hörhammer. DI Britta Sunde fungerar som verksamhetsledare för föreningen. Hon fungerar som sekreterare för föreningens styrelse samt ombud för stiftelsens styrelse. Ekon.stud. Salomon Schubak fungerar som värd på Klubb Orfeus 16 timmar i veckan exklusive sommarmånaderna. Tekn. stud. Mia Adolfsson fungerade som ombudsman för TFiF och TEK i Åboregionen fram tills den då DI Minna Blomster återvände från sin familjeledighet. Därefter fortsatte Mia som arbetsmarknadsombudsman för TEK men återinträder fr.o.m. den som ombudsman då Minna på nytt blir familjeledig. Ombudsmannen assisteras i teknologärenden av högskolekontaktpersonen vid Åbo Akademi. Som svenskspråkiga TFiF-TEK högskolekontaktpersoner år 2013 fungerade teknolog Zacharias Aarnio från Åbo Akademi, teknolog Fanny Henriksson från Aalto-universitetet samt Nora Möttönen från Åbo Akademi (Vasa). Kansliutrymmen Föreningens och Stiftelsens Helsingforskansli som föreningen delar med DIFF är beläget på Banvaktsgatan 2A i Östra 10

11 Böle. Åbokansliet i DataCity utnyttjas tillsammans med TEK. Klubblokal och mötesutrymmen Styrelse- och utskottsmötena hålls i första hand i den gemensamma klubblokalen, Klubb Orfeus, i källarvåningen i TFiFhuset. Servicen i klubben sköts i föreningarnas egen regi av klubbvärden. Maten levereras av utomstående aktörer. Under året drevs verksamheten i Tekniskas Salar i TFiF-husets 6:e våning av Capital Crew Helsinki Oy, som hör till gruppen Capital Catering. TFiF och DIFF har fortsättningsvis rätt att utnyttja utrymmena för sin egen verksamhet och medlemmarna beviljas rabatt på restaurangservicen. Informationsverksamheten Den interna kommunikationen sköts via medlemstidningen Gula Bladet, Nyhetsbrevet och föreningens hemsida på Internet samt per e-post. Föreningen utnyttjar också en sida för föreningsmeddelanden i Forum för ekonomi och teknik. Vissa av föreningens aktivitetsgrupper utnyttjar även sociala medier (Facebook, LinkedIn) för informationsspridning. Medlemstidningen Gula Bladet utkom 5 gånger under året (2012: 5). Tidningen ges ut tillsammans med DIFF. Den totala upplagan per nummer är för TFiF och DIFF ca Nyhetsbrevet skickades ut 8 gånger (2012: 5). Dessutom skickades ett nyhetsbrev riktat till teknologerna tre gånger. Webbutskottet Webbutskottet fortsatte under 2013 med att i enlighet med sina målsättningar att utveckla och förbättra webbsystemet och fungera som stöd för systemförvaltningen och behandla samt prioritera förändringshanteringen. Tyngdpunkten i systemutvecklingen låg på att fortsätta förbättra användarvänligheten genom att förbättra strukturen på innehållet samt planera och förverkliga ett grafiskt ansiktslyft för webbsystemet. Till målsättningarna hörde även diverse förbättringar av kansligränssnittet samt medlemsregistret Katalogen. Utskottet tog del av resultaten från en TFIF:s Visionärsworkshop som anordnades och inkorporerade dessa i sina målsättningar. Konkreta förbättringar och uppdateringar som gjordes i webbsystemet år 2013 var en förbättring av medlemsregistret Katalogen och att medlemmarna kan kontrollera sina uppgifter i sin medlemsprofil. Systemet justerades även gällande inkommande referensbetalningar samt rapporter som från medlemsregistret levereras till tidningshusen för medlemsförmånstidningarna. Därutöver påbörjades arbetet med omstrukturering av webbsidornas innehåll (sitemap) samt det grafiska utseendet. Detta planeras vara slutfört i början av år Medlemsregistret Föreningen upprätthåller tillsammans med DIFF ett medlemsregister som ingår som en del i webbsystemet som levererats av Innofactor Oy. Systemet utvecklas kontinuerligt och på sikt kommer ytterligare förbättringar att genomföras för att göra registret mera användarvänligt för medlemmarna samt för att frigöra resurser på kansliet. TFiF svarar enligt avtal också för uppdateringen av TEK:s medlemsregister för TFiF-TEK medlemmarnas del samt registrering av dessa medlemmar i IAET-kassan. Automatisk synkronisering mellan TFiF:s och TEK:s register är under arbete. 11

12 Medlemskåren Nedan en sammanställning av medlemsantalet 2013 jämfört med 2012 Ordinarie medlemmar Ordinarie medlemmar Ökning av medlemsantalet 42 Yngre medlemmar Yngre medlemmar Minskning av antalet yngre medlemmar 10 Totalt medlemmar i slutet av året 4457 Föreningen hade 11 hedersmedlemmar den Den regionala fördelningen av TFiFmedlemmar : Region Procentuell fördelning Birkaland 2 Nyland 60 Åboland 23 Åland 1 Österbotten 9 Övriga Finland 2 Utlandet 4 Totalt 100% medlemsavgift på 65. Den nedsatta avgiften för äkta makar/samboende inkluderade inte medlemstidningarna. Pensionärer, arbetslösa, fortsättningsstuderande, föräldralediga samt yngre medlemmar som efter avlagd examen antagits som ordinarie medlemmar betalade en nedsatt medlemsavgift på 97. Den nedsatta medlemsavgiften för nyutexaminerade ordinarie medlemmar gäller under de första 12 månaderna efter examen. Medlemsavgiften för medlemmar utanför Norden var 24. Denna avgift inkluderade inte tidskrifter. Möjlighet fanns att prenumerera på tidskrifterna Affärsmagasinet Forum, Tekniikka & Talous samt Gula Bladet mot en tilläggsbetalning ifall man så önskade. Medlemsavgiften för företagsmedlem var Inbetalda medlemsavgifter bokfördes till värdet av ,14 (2012: ,31 ). Stiftelsen understödde föreningens verksamhet med (2012: ). Dessutom understöddes föreningen ur de förvaltade fonderna med ,89 (16 550,17 år 2012). 12 Föreningens ekonomi Föreningens bokslut uppvisade ett underskott på 720,16. Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar var 130, en ökning med 1 från år Seniormedlemmar samt TFiF äkta makar eller medlem samboende med annan TFiF medlem betalade en nedsatt

13 Bilaga Sammansättningen i olika TFiF interna och externa organ 2013 Arbetsmarknadsutskottet Sami Liponkoski, ordf. Jori Byskata Nora Ilivitzky Kimmo Leveelahti Annica Lindfors Kalevi Linko Siv Pensar Britta Sunde Lars Stormbom Etikutskottet Claus Montonen, ordf. Klara Eklund Alec Estlander Mikael Airas Johan Horelli Stephan Horn Ina Lilljeström Fabian Mårtenson Göran Nyman Robert Uhlenius Christina Waddington Håkan West DIFF: Bengt Norrman Kompetensutskottet Leena Sarvaranta, ordf. Niklas Andersson Sture Carlson Ralf Eklund Lars Engström Johanna Nyberg Gustaf Gripenberg DIFF: Fredrik Johansson Programkoordineringsutskottet (T/D) Henrik Diesen, ordf. Stephan Horn Annika Nylander, sekr. DIFF: Kurt Främling Programutskottet - Helsingfors (T/D) Anne Kostiainen, ordf. Christian Conrad Anders Hedman Lars Baarman Lars Ollonqvist AnneMarie Hjelt Julia Pettersson-Hakava DIFF: Anders Berg Ralf Nikander Aleksi Pihkanen Barnfestkommittén som tillskott till PU Hannele Eriksson Lasse Ollonqvist Jonna Sahlin Reidar Wasenius Stipendieutskottet Clas Bergring, ordf. Lars Gestranius Robert Silén Kaj Skogster, TF kurator Carl-Mikael Tåg, KK kurator Carl-Eric Wilén Britta Sunde, sekr. Seniorutskottet Per Kock, ordf. Clas Bergring Henrik Diesen Lars Engström Reinhold Enqvist Folke Malmgren DIFF: Marco Ekroth Ralf Nikander Per Nyström Rolf Uddström Teknologutskottet 2013 Ella Warras (TF) Hanna Kaukonen (TF) Dana Hellgren (TF) Richard Rappu (TF) Fanny Henriksson, kontakt Aalto Zacharias Aarnio, kontakt Åbo Chrisann Hindsberg (KK) Sofia Törmä (KK) Markus Norrgård (Date) Patrik Levander (Date) Ungdomsutskottet Wilhelm Berlin Erik Fallenius Mikael Louhi Niklas Nylund Hanna Silvaani Henrik Taubert Manuela Tigerstedt Peter Wiik 13

14 Valkommittén (föreslår sig själv för valmötet) Uffe Cederqvist, ordf. Christian Elg Marina Sundelin-Järvi Mathias Johnsson Robert Silén Webbutskottet (T/D) Niklas Andersson, ordf. Mikael Johnson Annika Nylander, sekr DIFF: Nina Norrman Nina Öhrnberg Kristina Morberg, verks.led. Britta Sunde, verks.led. 14

15 TFiF:s förtroendevalda 2013 Siftelsens styrelse Kaj Hedvall, ordf Mikaela Runeberg Torbjörn Jakas 2013 Sebastian Savander Carl Slätis Britta Sunde, sekr. Garantiföreningens styrelse (väljs på Garantiföreningens årsmöte) Robert Uhlenius, ordf. Henrik Janson Ulf Cederqvist Göran Nyman Kaj Skogster Per Kock TEK:s utbildningsutskott Eric Enqvist Mats Rönnholm TEK:s teknologiutskott Christian Carlsson Martin Ollus Den Nationella kommittén för Feani-ärenden (Kansko) Britta Sunde Mikaela Runeberg, suppl. Forum - Styrelsen (Förlags Ab) Reidar Wasenius Lars Engström, suppl. TEK:s styrelse Kimmo Leveelahti Nora Ilivitzky TEK:s fullmäktige Annica Lindfors Martin Evers Lars Stormbom Nora Ilivitzky 15

16 Delegationen för den svenska litteraturens främjande Henrik Janson Stiftelsen för teknikens främjande( ) Uffe Cederqvist Runar Törnqvist, suppl. Delegationen för Stiftelsen för Tekniska Museet Silvio Hjelt Styrelsen för Teknikhistoriska Samfundet Styrelsen för Walter Ahlströms stiftelse ( ) Henrik Saxén Christian Kurtén Nordisk Byggdags Finlandsavdelnings styrelse Stephan Horn Insinöörijärjestöjen Puolustusasiain Työelin (IPATE) Lars Pawli Silvio Hjelt, suppl. Finlands Svenska Bostadsstiftelse - Delegationen Sebastian Savander Nordiska vägtekniska förbundets avdelning i Finland Kristian Appel DIAS-gillet, styrelsen Reinhold Enqvist Svenska Tekniska Vetenskapsakademiens i Finlands skolkommitté Carl-Erik Wilén Föreningen är utan personrepresentation medlem i Centralen för Tekniska Terminologi och Vetenskapliga Samfundens Delegation 16

17 Avdelningar 2013 (avdelningarnas styrelser väljs på deras årsmöten) Arkitektgillet Daniela Grotenfelt, ordf. Christer Finne Sara Frankenhaeuser Lars-Magnus Ollonqvist Sebastian Savander Jutta Telivuo Rabbe Tiainen Avdelningen för byggnadsteknik Frej Werner, ordf. Marcus Lindh Mats Lindholm Siru Lönnqvist Leif Sebbas David Helander, teknolog, Aalto Ronny Engblom, teknolog., Aalto Christoffer Lindholm, stud., DIFF Avdelningen för energiteknik Ha Hoang, ordf. Kaj Bäckman Kasper Dahlberg, teknolog Frank Hoverfelt Pejk Jansson Fabian Mårtenson Kurt Westerlund Bengt Juselius, DIFF Kristian Martin, studerande, DIFF Mats Wiljander, DIFF Fredrik Winberg, studerande, DIFF Åboavdelningen Peter Holmlund, ordf. Zacharias Aarnio, teknolog Wilhelm Berlin Timo Heikkinen Niclas Jern Andreas Johansson, teknolog Date Casimir Kasvi, teknolog KK Zara Lundegård, teknolog DaTe Jon von Weimarn Carl-Johan Wikman Mia Adolfsson, TFiF-TEK ombudsman, sekr. Tammerforsavdelningen Simon Hannus, ordf. Per Fröberg Anders Holmqvist Sami Liponkoski TFiX mentoring Niklas Andersson, Sammankallare Niklas Skogster Kim Lehto Max Wilhelmson Freya Böök, Kristina Morberg, DIFF Avdelningen för teknisk fysik Jukka Kostiainen ordf. Anders Diehl Andreas Henelius Björn Palmén Quintec Annette Grönqvist, ordf. Freya Böök Nina Elmgren Mona Grönstrand Annika Malm Agneta Skogster-Järvi, DIFF 17

18 18 Tekniska Föreningen i Finland r.f. RESULTATRÄKNING ORDINARIE VERKSAMHET MEDLEMSFÖRMÅNER & PUB- LIKATIONER Kostnader , , , ,66 Summa medlemsförmåner , ,66 MEDLEMSVERKSAMHET Deltagaravgifter , ,70 Evenemangskostnader , ,55 DIFF andel 4 142, ,87 Verksamhetsorgan , ,92 DIFF andel 4 145, ,42 Klubb Orfeus (inklusive personal) , ,00 Avskrivningar (Klubb Orfeus) -302,70-403,59 DIFF andel 5 834, ,77 Gula Bladet , ,65 DIFF andel 235, ,46 Summa medlemsverksamhet , ,49 SAMARBETE Nationellt samarbete , ,40 Internationellt samarbete , ,74 Teknologsamarbete , ,99 Summa samarbete , ,13 ORGANISATION Bokföring, löneräkning och konsultering , ,40 Revision , ,00 Styrelse , ,07 Medlemsrekrytering , ,28 Övriga intäkter och kostnader , ,52 Summa organisation , ,27 KANSLI Webbsystemet drift , ,55 DIFF andel i webbdrift 6 414, ,72 Lönekostnader , ,11

19 Personalförmåner , ,07 Personalinsats bokförd i webbprojektet Externa ersättningar för personalinsatser 5 220, , , ,40 Övriga kanslikostnader , ,67 DIFF andel 3 101, ,66 Externa ersättningar för kanslikostnader , ,00 Avskrivningar (kansli) -595,39-793,86 Summa kansli , ,08 PROJEKT OCH PRODUKTER Webbprojektet kostnader , ,76 Webbprojektet kansliresurs , ,40 Webbprojektet DIFF-andel , ,47 TekNatur och Sic-seminariet , ,38 Summa projekt och tjänster , ,07 ORDINARIE VERKSAMHETENS UNDERSKOTT , ,70 MEDELANSKAFFNING Agenturprovisioner 6 264, ,05 Medlemsavgifter , ,38 TEK-medlemsavgifter , ,07 Kostnader för avgiftsindrivning , ,11 Understöd stiftelsen (för verksamheten) , ,00 Understöd ur stiftelsens fonder , ,17 Medelanskaffning summa , ,42 MEDELANSKAFFNING SAM- MANLAGT , ,42 PLACERADE MEDEL Räntor och dividender 4 788, ,80 Placerade medel summa 4 788, ,80 PLACERADE MEDEL SAMMANLAGT 4 788, ,80 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/ UNDERSKOTT -720, ,52 19

20 Tekniska Föreningen i Finland r.f. BALANSRÄKNING AKTIVA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH PLACERINGAR MATERIELLA NYTTIGHETER Inventarier 2 694, , , ,36 PLACERINGAR Aktier (Förlagsaktiebolaget Forum) 6 969, ,71 Börsaktier , , , ,96 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH PLACERINGAR SAMMANLAGT , ,32 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Lager klubb Orfeus 795,09 556,44 Lager Finlandssvenska Tekniker 0,00 795, , ,39 FORDRINGAR Fodringar stiftelsen , ,27 Fordringar DIFF , ,21 Kontofordringar 1 412,97 448,28 Övriga fordringar 395, ,48 Aktiva resultatregleringar , , , ,02 KASSA OCH BANKTILLGODOHAVANDEN , ,34 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGS- TILLGÅNGAR SAMMANLAGT , ,75 AKTIVA SAMMANLAGT , ,07 20

21 Tekniska Föreningen i Finland r.f. BALANSRÄKNING PASSIVA EGET KAPITAL Överskott från tidigare år , ,64 Räkenskapsperiodens överskott/underskott -720, ,52 EGET KAPITAL SAMMANLAGT , ,16 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Kontoskulder , ,94 Passiva resultatregleringar , ,42 Skulder till DIFF 1 270, ,26 Övriga kortfristiga skulder 3 986, ,29 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT , ,91 PASSIVA SAMMANLAGT , ,07 21

22 TEKNISKA FÖRENINGENS I FINLAND STIFTELSE Verksamhetsberättelse 2013 Allmänt Stiftelsen har tillsammans med andra stiftelser med teknisk bakgrund inlett ett samarbete som går under namnet TSRsamarbete. Förkortningen TSR-yhteistyö står för Tekniikan alan säätiöiden, rahastojen ja yhdistysten yhteistyö. I detta samarbete deltar förutom TFiF:s stiftelse även Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland (STV), Tekniikan edistämissäätiö, Teknillisen korkeakoulun tukisäätiö och Tekniikan Akatemia säätiö. Fr.o.m fördelades förvaltningen av portföljen inom TSR-samarbetet så att Pohjola Varainhoito Oy, FIM Varainhoito Oy och SEB Varainhoito Oy fick lika stora andelar av portföljen. Dessa förvaltare bör följa en placeringspolitik som utformades i samarbete med fyra teknologirelaterade samfund inom TSR-samarbetet. Med dessa har man även kommit överens om en gemensam uppföljning och rapportering av placeringarna. Tekniska Föreningens i Finlands Stiftelse placerade 3,9 miljoner i TSRsamarbetet i juni Under året utarbetade stiftelsens styrelse en arbetsordning samt slog fast en placeringspolitik för stiftelsen. TFiF:s stiftelse anslöt sig till Delegationen för stiftelser och fonder rf. på våren Fastigheten TFiF-huset, Eriksgatan 2 Året med Omena Hotels Oy som hyresgäst har förlöpt väl. Hyreskontraktet med hotellkedjan gäller till år Mindre reparationsarbeten har utförts i byggnaden under året. Ingen förändring har skett gällande hyresgästerna i huset förutom att Restaurang Pihatonttu bytt inriktning och är numera en fisk- och skaldjursrestaurang som går under namnet Merelle. Hyresavtalet har uppdaterats med Full Time Oy (tidigare Enres Oy) som driver restaurangen. Placeringsverksamheten År 2013 var hyresintäkterna från TFiFhuset ,44 ( ,52 år 2012) och kostnaderna inkluderat avskrivningar (utan räntekostnader) var ,61 ( ,93 år 2012). I kostnaderna ingår direkta skatter ,67. Fastighetsbidraget efter avskrivningar år 2013 var ,83 (år 2012 var fastighetsbidraget ,59 ). Kostnaderna för Omena- projektet har aktiverats och kostnadsförs enligt en avskrivningsplan fr.o.m. år Stiftelsens placeringsverksamhet visade år 2013 ett överskott på ,31 (år 2012 överskott ,98 ). Stiftelsens administrativa kostnader år 2013 var ,22 (år ,88 ). Fondernas förvaltning Fonderna är inte kopplade till en specifik egendom och för år 2013 bokades en avkastning på 4 % räknat på fondkapitalet (4 % år 2012 ). Principerna för behandlingen av den årligen bokade fondavkastningen regleras av respektive fonds föreskrifter. I balansspecifikationerna redovisas fondernas kapital vid årets början och 22

23 årets slut, ur fondmedel utbetalade stipendier samt fondavkastningen. Stipendiebeloppet som utdelas fastställs på basen av föregående års fondavkastning. De förvaltade fondernas bokföringsvärde ( ) var den : Jubileumsfonden ,06 80-årsfonden ,06 Hintzes fond 2 733,05 Zittings & Nybergs fond ,81 Wärtsiläs publikationsfond 6 346,98 Hausens fond ,14 Hyvinge fabriks fond ,06 Stenbergs fond ,82 Hugo Eklunds Yrkesskolefond Hugo Eklunds Stipendiefond ,18 Familjen Ärts Stipendiefond ,67 Engels fond ,21 Freywid Wegelius fond ,45 Hedboms fond ,64 Fonder med egen täckning: Martin Pacius Minnesfond ,90 Stiftelsens eget kapital består av fondernas kapital, överskott från tidigare år samt årets överskott enligt nedanstående ( ): Fastighetsfonden ,08 Åbergs fond ,79 Garantiföreningens fond ,79 Förvaltade fonder ,87 Överskott från tidigare år ,28 Periodens överskott ,15 Sammanlagt eget kapital ,96 för övriga ändamål 5 509,50 (0 år 2012). Fondavkastningen till TFiF var ,89 (16 550,17 år 2012 ). Styrelsen 2013 ordförande DI, ED Kaj Hedvall vice ordförande DI Mikaela Runeberg medlemmar DI Carl Slätis Ark. Sebastian Savander ekonom DE Torbjörn Jakas Tekniska Föreningens verksamhetsledare, DI Britta Sunde, fungerade som stiftelsens ombudsman och styrelsens sekreterare. Revisor 2013 Revisor: CGR-revisor Rabbe Nevalainen, AltumAudit Oy Ab Verksamheten 2014 Amorteringarna och räntekostnaderna gällande lånet för ombyggnaden av TFiF-huset finansieras i första hand med intäkter från fastigheten. En justering av hyresavtalet diskuteras med hotellentreprenören under första kvartalet. Stipendier kommer att beviljas i samma utsträckning som tidigare. Under 2014 planerar man att utföra en fasadrenovering samt reparera fasadbelysningen. Stipendier och understöd År 2013 var summan av utdelade stipendier ,00 (26 700,00 år 2012). Understödet till TFiF för verksamheten var ,00 ( ,00 år 2012) och 23

24 Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse RESULTATRÄKNING ORDINARIE VERKSAMHET FASTIGHETEN Intäkter , ,52 Kostnader , ,26 Direkta skatter , ,26 Fastighetsbidrag , ,00 AVSKRIVNINGAR Avskrivningar fastigheten , , , ,41 KANSLI OCH ADMINISTRATION Administrativa kostnader , ,88 Personalkostnader , ,00 Kanslikostnader , , , ,88 UNDERSTÖD OCH STIPENDIER Understöd TFiF (för verksamheten) , ,00 Understöd TFiF (övrigt) ,50 0,00 Övriga understöd ,60 0,00 Stipendier och understöd , , , ,00 ORDINARIE VERKSAMHETENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT , ,71 PLACERADE MEDEL INTÄKTER Hyresintäkter , ,00 Ränteintäkter , ,72 Dividendintäkter , ,70 Avkastningar aktiefonder 1 808,45 0,00 Överlåtelsevinster , ,24 Återtagningar av nedvärderingar , ,39 Övriga intäkter , , , ,99 24

25 KOSTNADER Serviceavgifter och förvarsarvoden , ,80 Tekningsräntor , ,07 Räntekostnader , ,30 Överlåtelseförluster , ,73 Nedvärderingar , ,76 Övriga kostnader , , , ,01 ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT AV PLACERADE MEDEL , ,98 FONDER FONDAVKASTNING Fondavkastning , ,59 Fondavkastning (TFiF) , ,17 Utdelade stipendier 8 855, , , ,76 FONDER MED EGEN TÄCKNING Fondavkastning (M.Pacius) -840,00-840,00 Överföring till kapitalet 840,00 0,00 840,00 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT , ,93 25

26 Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse BALANSRÄKNING A K T I V A ANLÄGGNINGSTILLGÅN- GAR OCH PLACERINGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Elanslutning 650,00 650,00 Tomt , ,62 Byggnad , ,00 Grundförbättring , ,45 Restaurangprojekt , ,79 Hissar 1 756, ,87 Hissar , ,46 Byggnadtekniska anläggningar , ,44 Vatten och avlopp 3 944, ,84 El-anläggning 9 197, ,75 Fläktanläggning 7 847, ,78 Köksrenovering , ,77 Hotell ombyggnaden , ,48 Inventarier 4 186, , , ,49 26 PLACERINGAR Aktier och andelar , ,86 Ålandsbanken aktier 0, ,04 Ålandsbanken aktiefonder , ,99 Ålandsbanken ränteinstrument 0, ,39 Taaleritehdas ränteinstrument , ,71 FIM Forte 0, ,53 Fondbolaget Fondita Ab 0, ,00 Odin Forvaltning AS 0, ,00 SEB aktiefonder ,29 0,00 SEB ränteinstrument ,88 0,00

27 FIM fondbolag ,47 0,00 FIM aktiefonder ,13 0,00 FIM ränteinstrument ,66 0,00 Pohjola aktiefonder ,18 0,00 Pohjola ränteinstrument , ,13 0, ,52 ANLÄGGNINGSTILLGÅN- GAR OCH PLACERINGAR SAMMANLAGT , ,01 FONDER MED EGEN TÄCKNING M.PACIUS FOND Börsaktier , ,01 Fordran av stiftelsen , , , ,91 FONDER MED EGEN TÄCKNING SAMMANLAGT , ,91 FINANSIERINGS- TILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRIN- GAR Resultaregleringar , ,65 Resultaregleringar (fastigheten) , ,40 Hyresfordringar (fastigheten) 0, , , ,51 KASSA OCH BANK- TILLGODOHAVANDEN , ,63 FINANSIERINGS- TILLGÅNGAR SAMMAN- LAGT , ,14 AKTIVA SAMMANLAGT , ,06 27

28 Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse BALANSRÄKNING P A S S I V A EGET KAPITAL FONDER Fastighetsfonden , ,08 Åbergs fond , ,79 Garantiföreningens fond , ,79 Jubileumsfonden , ,06 80-årsfonden , ,06 Hinzes fond 2 733, ,05 Zitting & Nybergs fond , ,36 Wärtsiläs publ.fond 6 346, ,61 Hausens fond , ,67 Hyvinge fabriks fond , ,83 Stenbergs fond , ,52 Eklunds yrkesskolefond , ,35 Eklunds stipendiefond , ,13 Ärts fond , ,72 Engels fond , ,78 Wegelius fond , ,09 Hedboms fond , , , ,85 FONDER MED EGEN TÄCKNING Martin Pacius minnesfond , , , ,91 ÖVRIGT EGET KAPITAL Överskott från tidigare år , ,35 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , , , ,28 EGET KAPITAL SAMMANLAGT , ,04 28

29 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från bank (fastigheten) , , , ,10 Kortfristigt Lån från bank (fastigheten) , ,87 Skulder till M.Pacius fond , ,90 Hyresgarantier (fastigheten) Leverantörsskulder (fastigheten) 2 745, , , ,44 Resultatregleringar , ,40 Resultatregleringar (fastigheten) Övriga skulder (fastigheten) , , , ,30 Skulder till TFiF , ,27 Skulder till TFiF (fastigheten) , , , ,92 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT , ,02 PASSIVA SAMMANLAGT , ,06 29

30 30 Revisionsberättelse Till medlemmarna i Tekniska Förening i Finland r.f. Jag har reviderat Tekniska Föreningen i Finland r.f:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet. Styrelsens ansvar Styrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt samt för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Min skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhets berättelsen på grundval av min revision. Revisionslagen förutsätter att jag iakttar yrkesetiska principer. Jag har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att jag planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot föreningen, eller brutit mot föreningslag eller föreningens stadgar. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i föreningens lednings bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen Enligt min mening har jag inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för mitt utlåtande. Utlåtande Enligt min mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om föreningens ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria. Helsingfors den 5 mars 2014 Rabbe Nevalainen CGR

31 Verksamhetsgranskningsberättelse Jag har granskat Tekniska Föreningen i Finlands rf:s bokslut och förvaltning för räkenskapsåret Bokslutet, som har upprättats av styrelsen, omfattar verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, jämte noter till bokslutet. Verksamhetsgranskningen har för bokföringens och bokslutets del utförts i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet till väsentliga delar innehåller föreningens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och av föreningen ställd säkerhet. Vid granskningen av förvaltningen har klarlagts att styrelsen handlat lagenligt och verksamheten skett enligt föreningslagens stadganden. I mitt utlåtande konstaterar jag att bokslutet är härlett ur bokföringen. Verksamhetsberättelsen är i överensstämmelse med bokföring och förvaltning. Bokslutet kan fastställas och ansvarsfrihet för den av mig granskade redovisningsperioden beviljas för styrelsens medlemmar. Helsingfors, den mars 2014 Ralf Wahlsten DI 31

sammankallas till valmöte

sammankallas till valmöte Tekniska Föreningen 2.9.2010 i Finland r.f. sammankallas till valmöte tisdagen den 2 december 2014 kl. 17.30 i Tekniskas Salar, Eriksgatan Nr 2, Helsingfors. 5 Ärenden: 1. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Visit Åland. Verksamhetsberättelse 2012

Visit Åland. Verksamhetsberättelse 2012 Visit Åland Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 1 Styrelseordförandens översikt 2012 2 Visit Åland r.f. 3 Medlemsorganisationen Visit Åland 5 Nätbaserad marknadsföring 8 Mässor 9 Återförsäljare 10 Press

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och partsgrupper per 31 december 2012 REPRESENTANTSKAPET Arbetsgivarverkets ledamöter Claes Vallin, Affärsverket Svenska kraftnät Dan Hultgren, Arbetsgivarverket Karl

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Magnus Hedberg Vd Jusek Vd har ordet Det gångna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING På omslaget (från vänster): Maria Linder, Birgitta Beckman och Klaus Buttenschön. Fotograf: Stefan Bladh. PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 STIFTELSEN ARCADA Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Stiftelsen upprätthåller Yrkeshögskolan

Läs mer

Sveriges kristna råds och Sveriges Frikyrkosamråds ekonomiska redovisning av verksamhetsåren 2011 och 2012

Sveriges kristna råds och Sveriges Frikyrkosamråds ekonomiska redovisning av verksamhetsåren 2011 och 2012 Sveriges kristna råds och Sveriges Frikyrkosamråds ekonomiska redovisning av verksamhetsåren 2011 och 2012 Sveriges kristna råd Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18,

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Förbundets fonder 6 Intressepolitik 8 Ungdomsverksamheten 11 Barn- och föräldraverksamheten 11 Rehabilitering

Läs mer

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2009 Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 7. Korsholms nya bokbuss 8. Biblioteksverksamhet utan gränser

Läs mer

Ansökan från HSO Uppsala kommun om bidrag för verksamhetsåret 2015

Ansökan från HSO Uppsala kommun om bidrag för verksamhetsåret 2015 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-02-03 Diarienummer OSN-2015-0042.15 Omsorgsnämnden Ansökan från HSO Uppsala kommun om bidrag för verksamhetsåret 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Årsredovisning. Njurförbundet 1

Årsredovisning. Njurförbundet 1 Årsredovisning 2008 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Njurfonden 5 Alwallsfonden 6 Rekreationsfonden 6 Intressepolitik 7 Ungdomsverksamheten 10 Barn- och föräldraverksamheten

Läs mer

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar A rsrapporter MKF Missionskyrkan i Finland FMF Fria Missionsförbundet rf FMU Föreningen Missionskyrkans Ungdom och deras samarbetsorganisationer 2013 Utgiven av Missionskyrkan i Finland Elevkåren i högstadiet

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2010

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2010 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2010 Foto omslag: Victoria Sjöström 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 4 Ekonomiskt resultat, ställning och personal 5 Intäkter och kostnader

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL RAYs BOKSLUT 2013 INNEHÅLL 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Finansieringsanalys 15 Redovisningsprinciper för bokslutet 18 Noter till

Läs mer

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse

Läs mer

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Svenska pensionärsförbundet IT för Seniorer Slutrapport 1.1.2010-31.5.2015 8.7.2015 Mona Lehtonen Svenska pensionärsförbundet Pb 129, 00101 Helsingfors

Läs mer

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014.

Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. Handlingar till HSB:s bostadsrättsförening Hamnkaptenens årsstämma 21 maj 2014. 1. Kallelse och dagordning. 2. Förvaltningsberättelse och årsredovisning.. 3. Valberedningens förslag. 4. Proposition och

Läs mer