VERKSAMHETSBERÄTTELSE årsmöte. Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till. torsdagen den 10 april 2014 kl i Tekniskas Salar,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. årsmöte. Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till. torsdagen den 10 april 2014 kl. 17.30 i Tekniskas Salar,"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tekniska Föreningen i Finland r.f. sammankallas till årsmöte torsdagen den 10 april 2014 kl i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors

2 Tekniska Föreningen i Finland r.f. Årsmöte torsdagen den klockan på Tekniskas Salar Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Fastställande av föredragningslistan för mötet och val av två protokolljusterare 4. Konstaterande av mötets laglighet 5. Meddelanden från styrelsen 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen 7. Fastställande av bokslutet 8. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och de redovisningsskyldiga 9. Övriga ärenden Verksamhetsberättelsen för år 2013 finns på > om tfif och delas ut på mötet. Efter mötet håller skådespelaren Riko Eklundh ett föredrag under rubriken Baku! Vindarnas och eldarnas stad, ett Klondyke för finländska ingenjörer Därefter mingel med DIFF på Tekniskas Salar. Mötesdeltagarna bjuds på en kvällsbit. Styrelsen 2

3 TEKNISKA FÖRENINGEN I FINLAND r.f. Verksamhetsberättelse för år 2013 Allmänt 2013 var Tekniska Föreningen i Finlands 133:e verksamhetsår. Totalt hade föreningen 4457 medlemmar varav 1255 är yngre medlemmar. Programverksamheten var livlig, totalt 57 evenemang ordnades under året. Dessutom ordnades föreningsmöten och 10:ans bord samt DIAS-gillet träffades månatligen med undantag av sommaren. Orfeus utnyttjades flitigt och olika grupper sammanträdde i lokalen så gott som varje kväll från måndag till torsdag. Föreningens stadgar genomgick en uppdatering som godkändes av ett extra föreningsmöte samt på årsmötet Efter mindre tekniska ändringar godkände patentoch registerstyreslen de nya stadgarna i januari I februari ordnades en workshop i Teknologföreningens utrymmen i Otnäs vars syfte var att fundera på TFiF:s framtid och områden föreningen skall fokusera på. Som deltagare bjöds in både aktiva TFiF:are samt diplomingenjörer som valt att inte ansluta sig till TFiF. DI Johan Löfman från Mirror CoCreation Oy fungerade som mentor under evenemanget. Samarbetet med DIFF fortsatte enligt inkörda verksamhetsformer. Det gemensamma Hederskodexet uppdaterades och antogs av vardera föreningens årsmöten TFiF-husets tredje år med hotellverksamhet i fastigheten förlöpte väl. Inga hyresgäster har bytts under året. Styrelsens arbetsgrupper Styrelsen tillsatte 2011 tre arbetsgrupper med målet att utveckla föreningen så att den är livskraftig även i framtiden. Grupperna var: - visionärerna, som planerade föreningens verksamhet och image både på kort och på lång sikt, så att den även i fortsättningen skall motsvara de behov medlemmarna har - strategigruppen, som behandlade strategiskt viktiga frågor - teknologgruppen, som utvecklade samarbete och programutbudet med studeranden Styrelsen upplöste grupperna i slutet av år 2013 i och med att de utfört sina uppdrag. På hösten tillsatte styrelsen en ny arbetsgrupp Tillväxtgruppen vars uppgift var att komma fram med ett förslag på ett nytt utskott för ungdomar. Enligt styrelsens tidigare beslut sammanslogs teknologutskottet och ungdomsutskottet till ett nytt utskott. Det nya utskottets arbetsnamn är Utskottet De Yngres Råd. Yrkesutövning och kompetens Avdelningsverksamheten Fackavdelningarna (Arkitektgillet (A), avdelningen för byggnadsteknik (B), avdelningen för energiteknik (ET), 3

4 avdelningen för kemi (K) och avdelningen för teknisk fysik (F)) arrangerade fortgående möten och exkursioner. TFiX TFiX Mentoringprogrammet ordnade mentoringvåg nr. 8 under januari-maj Våg nr. 9 startade i oktober 2013 och pågår fram till maj Dessa två vågor lockade en avsevärd mängd ansökningar. Speciellt glädjande var att många mentorer anmälde sig till programmet. Under match making -processen parades sammanlagt ihop 7 (våg 8) respektive 10 (våg 9) mentorpar. Nytt för detta år var att även medlemmar i DIFF kunde delta i programmet. Två kick off-seminarier ordnades i Helsingfors och även Åbo och Vasa hade var sitt seminarium inbokat men dessa avbokades på grund av lamt intresse. Kurs-, mötes- och exkursionsverksamhet Kompetensutskottets uppgift är att bevaka att det inom TFiF och DiFF finns ett utbud av verksamhet som bidrar till att utöka medlemmarnas kompetens både inom arbetslivet och i det privata livet. Verksamheten kan grupperas under nedanstående i viss mån överlappande rubriker: - Ledarskap inklusive teamwork - Social kompetens i allmänhet - Företagande och företagsamhet (inkl. kreativitet och innovation) - Personlig utveckling och karriärstöd - IT/datorkunskap och andra arbetslivsfärdigheter av allmän natur - Internationellt och interkulturellt samarbete Under året har utskottets verksamhet koncentrerat sig till huvudstadsregionen. populäraste var Energilösningar för stuga och småhus och Cybersäkerhet - hoten i din vardag. Föreläsningar kring återvinning och energifrågor lockade många åhörare och temakvällar kring välbefinnande både fysiskt och psykiskt - var också välbesökta. I Åbo deltog TFiF i arrangemangen av AIR-seminariet (alumniföreningen för diplomingenjörs-utbildningen vid Åbo Akademi) som gick under rubriken Från tidning till tablet. I Tammerfors ordnade man en rysk afton som inkluderade allt från en rysk meny till presentationer av rysk matkultur samt en resa med transsibiriska järnvägen. Flera företagsbesök gjordes under året. TFiF besökte bl.a. Arctia Shippings flytande kontorshusbygge, Kuusakoski återvinningsanläggningar i Lahtis och Heinola. I Österbotten besökte man Westenergy i Vasa och Botnia Marin i Malax. Åboavdelningen besökte i samband med årsmötet Aboa Mare där man fick bekanta sig med fartygssimulatorer. På våren ordnades det även ett seminarium om företagarskap i Åbo. Quintec Quintec bekantade sig med konst från presidentens slott som ställts ut på Ateneum samt ordnade en teprovning. Programutskottet Totalt ordnade programutskottet sex olika evenemang, bland dessa de traditionella tillställningarna som barnfesten, detta år med cirkustema, 1:a maj lunchen samt jullunchen. Under året arrangerade utskott och avdelningar i Helsingfors 12 evenemang inriktade på yrkeskompetens. De 4

5 Medlemsförmåner Stipendier och understöd Stipendierna beviljas ur de fonder TFiF:s stiftelse förvaltar eller ur stiftelsens egna medel. Stipendieutskottet, som tillsätts av föreningen, delade ut sammanlagt (2012: ) till föreningsmedlemmar. Tidskrifter Föreningsmedlemmarna erhöll inom ramen för medlemsavgiften två externa medlemsförmånstidskrifter samt medlemstidningen Gula Bladet. TFiF prenumererade på Forum för ekonomi och teknik till alla medlemmar. Prenumerationspriset var 34,65 för ordinarie medlemmar och 17,05 för studerande (2012: 33,08 /16,35). Därtill prenumereradetfif på Talentumtidskriften Tekniikka & Talous för alla ordinarie medlemmar enligt ett avtal för Denna tidning kunde bytas ut mot en annan av Talentum utgiven tidning, bland dem också Affärsvärlden och Ny Teknik som utkommer i Sverige. Avtalet med Talentum Media Oy har förnyats för perioden Medlemmarna kan nu välja mellan en papperstidning utgiven av Talentum i Finland eller en tidning i digitalt format som ingår i digitaltjänsten Talentum Summa. Förutom tidningen erbjuder Summatjänsten nyheter som kontinuerligt uppdateras. Via Summa-tjänsten kan man även alternativt välja en Talentum tidning som utkommer i Sverige och tjänsten gör det möjligt för utlandsmedlemmar att till ett fördelaktigt pris prenumerera på digitaltidningar. Summa-tjänsten fungerar både i PC, smarttelefon och på pekplatta. Teknologerna har möjlighet att avgiftsfritt även få tillgång till en digital version av Talouselämä. Yngre medlemmar får Tekniikka & Talous digitalt förutsatt att de årligen fyllt i medlemsenkäten gällande sommarjobb som TEK genomför. Genom samarbetsavtalet med Talentum beviljas medlemmarna 40 % rabatt på övriga tidningar, inklusive Talouselämä, och 20 % rabatt på Talentums böcker. Försäkringsservice TFiF-medlemmarna och deras familjer kunde under år 2013 teckna förmånliga försäkringar via Folksam. Dessutom finns det medlemmar som sedan tidigare har en grupplivförsäkring i Aktia Livförsäkring Ab. På hösten slöts ett nytt avtal med Aktia Livförsäkring beträffande rabatter på livförsäkringar. Föreningen får en förmedlingsprovision för försäkringarna. För samtliga yrkesverksamma medlemmar hade föreningen tecknat en gruppansvars- och rättsskyddsförsäkring. Premien för denna försäkring ingick i medlemsavgiften. Arbetsmarknadsärenden Den internationella verksamheten Tillsammans med DIFF, IL och TEK var TFiF via den nationella kommittén (Kansko) medlem i FEANI (Fédération Européenne d Associations Nationales d Ingenieurs). I FEANIs verksamhet ingår att övervaka och värna om ingenjörsutbildningens status och ingenjörstitelns gångbarhet, främst inom Europa. Intresset för europaingenjörstiteln, som beviljas av FEANI, var fortsättningsvis lågt både inom föreningen och nationellt. 5

6 Samarbetet mellan de nordiska ingenjörsorganisationerna fortsatte under året inom ramen för Nording. Administrationen av Nording sker under ledning av en huvudkoordinator och ansvaret gick vid årsmötet över från Finland till Sverige. Den finländska verksamheten administreras via Kansko. Nording samarbetar även med ett annat nordiskt samarbetsorgan Association of Nordic Engineers (ANE) som koordinerar danska, svenska och norska ingenjörsorganisationers verksamhet på det internationella planet inom politiska organ. Samarbete med Teknikens Akademikerförbund, TEK TFiF har fyra representanter samt fyra suppleanter i TEK:s fullmäktige. Föreningens avtalsenliga mandat i TEK:s styrelse innehades av Kimmo Leveelahti ( ) och hans suppleant är Nora Ilivitzky. TFiF har även representanter i ett flertal av de utskott som bevakar arbetsmarknads-ärenden inom TEK bl.a. en till två representanter i utbildnings-, teknologi- och företagarutskottet samt i utskotten för anställda inom privata sektorn, kommunala sektorn och universitet och den statliga sektorn. Dessutom har TFiF en representant i utskottet för medlemsärenden. TEK:s och TFiF:s pensionärer ordnar inom ramen för DIAS-gillet (Diplomiinsinöörien ja arkkitehtien seniorit) program i form av lunchmöten och exkursioner. Närmare information om TEKs verksamhet fås ur förbundets egen årsberättelse, som publiceras på TEK:s hemsida. Arbetsmarknadsfrågor sköts för TFiFmedlemmarnas del av TEK genom att medlemmarna ansluter sig via TFiF till TEK. Medlemskapet i arbetslöshetskassan IAET ingår i TEK-avgiften för ordinarie medlemmar. Även yngre medlemmar kan ansluta sig till kassan. Registreringen sköts enligt avtal av TFiF. Vid årets slut var 1992 ordinarie medlemmar TFiF/TEK-medlemmar (2012: 1906). Dessutom hörde 1179 yngre medlemmar till TEK via TFiF. TFiF/TEK-medlemmar som gått i pension kan vara TFiF/TEKpensionärsmedlemmar och år 2013 var dessa 147 till antalet (2012: 175). Medlemsavgiften för TEK-medlemskap var 224. I avgiften ingick medlemsavgiften i arbetslöshetskassan IAET 75 och ett bidrag på 6 för arbetsmarknadsåtgärder. Medlemskapet i arbetslöshetskassan IAET administreras av TFiF endast för de medlemmar som också är medlemmar i TEK (undantag är yngre medlemmar som kan höra till kassan utan TEK-medlemskap). Enligt arbetslöshetskassans statistik lyfte 6,0 % dvs. 111 av 1855 IAETregistrerade TFiF-medlemmar arbetslöshetsdagpenning under året 2013 (år ,9 %). Priset Finländskt Ingenjörsarbete delades år 2013 ut för 33:e gången och tillföll arbetsgruppen bestående av DI Riku Pulli, ingenjör Janne Kallio och TkD Hannu Mäkelä som tillsammans med Sandviks automationsteam utvecklat Autominegruvautomationssystemet. Med hjälp av systemet blir gruvarbetet tryggare, effektivare och skonsammare för hälsan. TFiF och TEK delade för 15:e gången ut priset för årets bästa doktorsavhandling. Detta år var det TkD Antti Karilainen från 6

7 Aalto-Universitetet med avhandlingen Magnetic materials and responses in antenna applications som belönades. Priset för bästa diplomarbete delades ut för 28:e gången och gick till DI Jarno Kukkola från Aalto-Universitetet. Fritid och rekreation Programverksamheten Antalet deltagare i jullunchen låg på samma nivå som året innan. Totalt deltog 114 gäster (37 TFiF/DIFF medlemmar). Första maj-lunchen lockade 111 deltagare vilket var något färre än året innan (137). Seniorerna hade hög aktivitetsnivå med två temakvällar, fyra exkursioner och tre längre resor; en till Litauen på våren och två till Albanien och Makedonien på hösten. Eftersom intresset för den planerade resan till Albanien och Makedonien överskred förväntningarna gick man genast in för att ordna en resa till. Höjdpunkter förutom huvudstaden Tirana var bl.a. Butrint och Gjirokaster i söder, Ohridsjön med omgivningar i öst och Kruja i norr. En vårutfärd med besök bl.a. till K. Hartwall Ab i Söderkulla ordnades i maj. Barnens teknikdag ordnades traditionsenligt i Åbo tillsamman med studerande vid Åbo Akademi. I programmet deltog 50 personer. I Österbotten ordnades en föreläsning "Hur skapa ljudmiljöer för människor". Teaterbesök ordnades i Helsingfors, Vasa och Åbo. Livligast var teaterbesöken i Helsingfors där teatervännerna såg fyra pjäser på Lilla Teatern och två på Stadsteatern. Efter föreställningarna på Lilla Teatern ordnades eftertillställningar på Klubb Orfeus som besöktes av regissörer och skådespelare och gav gästerna en chans att diskutera föreställningarna med ensemblen. Före föreställningen av Metsäperkele på stadsteatern i april gjorde deltagarna en rundtur i kulisserna. På sitsen i november efter föreställningen Bara för dej avtackades Pekka Strang, som vid årsskiftet avgick som konstnärlig ledare för Lilla Teatern. Programverksamheten i sin helhet omfattade totalt 57 evenemang (2012: 81) och hade ca 1300 deltagare. Idrottsverksamheten Grupper som tillsammans utövar en sport och som till övervägande del består av TFiF-medlemmar kunde år 2012 ansöka om understöd. Totalt utbetalades 880 (2012: 750 ) i understöd. Intressegruppen för teknisk svenska Intressegruppen för teknisk svenska premierade detta år inte något examensarbete. Intressegruppen för teknikhistoria Intressegruppen för teknikhistoria har återupptagit verksamheten och sammankommit för att diskutera kommande projekt. Etikverksamheten Etikutskottets uppgift är att befrämja och stimulera ingenjörernas, arkitekternas och de studerandes intresse för etiska frågor samt att få dem att i sitt arbete beakta värderingar och inspirera dem att aktivt delta i samhällsdebatten ur en etisk synvinkel. På TFiF:s och DIFF:s styrelsers begäran moderniserade etikutskottet dokumentet Hederskodex och miljöansvar. Den uppdaterade hederskodexen godkändes på vardera föreningens årsmöte i april. 7

8 För att följa upp kodexen och förankra den i medlemskårerna anordnade utskottet en programkväll med rubriken På heder och samvete finsk verklighet på hösten. Alec Estlander, Claus Montonen och Håkan West presenterade var sitt casefall: Talvivaara, Riskvissling resp. Planerat föråldrande i produktutveckling, vilka sedan diskuterades i grupp. De 25 deltagarna ansåg kvällen givande. Verksamhet riktad till utbildningssektorn Föreningen understöder olika åtgärder ägnade att öka antalet svenskspråkiga sökande till utbildningslinjerna vid de tekniska universiteten. Bl.a. är föreningen en av huvudarrangörerna för TekNatur tävlingen. TekNatur TekNatur projektet körde igång under våren 2012 och avslutades med finalen för projekt- och sjukampstävlingen 2013 på Arcada i Helsingfors den I projekttävlingen, för elever i årskurs 7 9 samt gymnasier, deltog totalt 39 bidrag och i Sjukampens uttagningstävlingar för elever i årskurs 7, deltog 2116 elever runt om i Svenskfinland. TekNatur/CERN-fysiktävlingen för gymnasieelever, där priset var en studieresa för de fem bästa till det sameuropeiska forskningslaboratoriet CERN i Genève, genomfördes i maj I denna tävling deltog 137 elever från 22 finlandssvenska gymnasier. Den del av kostnaderna för TekNatur som inte täcktes av understöd finansierades detta år av TFiF (21,5 %), Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland, STV (57 %) och Driftingenjörsförbundet (21,5 %). Fysikersamfundet i Finland och Högskolan Arcadas ingenjörsutbildning deltog även i arrangemangen där bl.a. den senare bidrog ekonomiskt med att gratis ställa utrymmen och utrustning till förfogande för finaltillställningen. Tävlingen stöddes ekonomiskt även av R. Erik Serlachius stiftelse, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Svenska kulturfonden, Oscar Öflunds stiftelse, Svenska folkskolans vänner, Utbildningsstyrelsen, Konecranes, Wärtsilä, ABB, Neste Oil och Kemira. Styrgruppen för projektet bestod av Åsa Lindberg (STV), Britta Sunde (TFiF), Kristina Morberg (DIFF) och Maria von Bonsdorff-Hermunen (Arcada). Det praktiska genomförandet av TekNatur-tävlingen sköttes av Arcada. Kostnaderna för Teknatur 2013 var ,68 varav den externa finansieringen utgjorde TFiF:s andel av kostnaderna var 3 909,71 (2012: 3 430,38 ). SIC-seminarium I samband med TekNatur hölls det femte s.k. SIC-seminariet för lärare i naturvetenskapliga ämnen i svenskspråkiga högstadier och gymnasier. Seminariet, som finansierades av Svenska tekniska vetenskapsakademien, Magnus Ehrnrooths stiftelse, Utbildningsstyrelsen och TFiF:s stiftelse, var en framgång med 93 deltagare från hela Svenskfinland. STV:s skolkommitté TFiF hade en utsedd represen-tant i Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finlands skolkommitté. Teknologverksamhet Teknologsamarbetets mål är att trygga återväxten i föreningen men även att på lång sikt trygga tillgången av svenskspråkigt tekniskt kunnande. Samarbetsfrågorna med teknologerna 8

9 sköts av Teknologutskottet, som består av representanter för Kemistklubben (KK), Datateknologerna vid ÅA (DaTe) och Teknologföreningen (TF). I slutet av året upplöstes teknologutskottet av styrelsen då teknologutskottet och ungdomsutskottet sammanslogs. Kontakterna till teknologerna uppehålls även via teknologkontaktpersoner i Otnäs, Vasa och Åbo, vilka verkar i samarbete med TEK. I februari ordnades tillsammans med TEK en informationskväll i Otnäs om sommarjobb. I Åbo ingår detta i en kurshelhet där ombudsmannen i Åbo medverkar. Den traditionella TFiF-sitzen arrangerades i oktober där TFiF:s verksamhet presenteras för Åbo- och Vasagulnäbbar samt Otnäsphuxar. Tillställningen inleddes med info på Lilla Teatern med därpå följande rundvandring på Klubb Orfeus och Tekniskas Salar. Traditionellt avslutades kvällen med en gemensam sits på TF i Otnäs. Föreningens samtliga möten och evenemang är öppna för teknologmedlemmarna. I TFiF:s styrelse sitter en representant från Teknologförening vid Aaltouniversitetet och en från Kemistklubben vid Åbo Akademi. TFiF har ekonomiskt understött ett flertal teknologaktiviteter som exkursioner och seminarier. Dessutom understöder föreningen studentorganisationerna i deras arbete att locka ungdomar till teknisknaturvetenskapliga studier. Organisation och samarbete Föreningens styrelse 2013 Ordförande DI Mikaela Runeberg I vice ordförande DI Lotta von Schantz II vice ordförande DI Henrik Diesen Medlemmar Teknolog Johnny Boxstöm DI Marcus Bäck DI Gustaf Gripenberg DI Magnus Hindström DI Emil Karlsson Teknolog Thomas Kurtén DI Annica Lindfors TkD Carl-Eric Wilén Sekreterare DI Britta Sunde, verksamhetsledare Styrelsen har sammanträtt till 9 styrelsemöten. Presidiet, som består av ordförande samt första och andra vice ordförande, har sammankommit vid behov. Medlemsaktiviteter utanför Helsingforsregionen Föreningen har avdelningar i Åbo och i Tammerfors. I Österbotten lades TFiF:s och DIFF:s gemensamma programutskott ner i och med att verksamheten i praktiken sköts av DIFF:s styrelse i Österbotten. TFiF och Driftingenjörsförbundet i Finland, DIFF r.f. Alla program som arrangeras är öppna för båda föreningarnas medlemmar. Webbsystemet och medlemsregistren är integrerade och intressegrupperna och avdelningarna gemensamma med några få undantag. Kanslipersonalens arbetstimmar för webbsystemet och evenemang bokförs 9

10 och i slutet av året fakturerar parterna varandra för arbetstimmarna. Verksamhetskostnaderna fördelas i förhållande till medlemsantalet. Det gemensamma presidiet (TFiF:s och DIFF:s presidier) har sammankommit till gemensamma möten tre gånger under året. Programutbudet för TFiF och DIFF koordinerades av ett programkoordineringsmöte som sammankallats fyra gånger år Revisor och verksamhetsgranskare Föreningens revisor 2013 CGR-revisor Rabbe Nevalainen, AltumAudit Oy Ab Föreningens verksamhetsgranskare 2013: Ordinarie: DI Ralf Wahlsten Suppleanter: DI Karl-Johan Ström DI Thomas Branders Garantiföreningen Garantiföreningens årsmöte fastställde medlemsavgiften till 50. På grund av olyckliga sammanträffanden skickades dock ingen separat faktura ut till medlemmarna för denna avgift år Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse Stiftelsen verksamhet finns beskriven i stiftelsens verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen publiceras på TFiF:s webbplats. Kanslifunktioner Personal Studentmerkonom Ira Vaskola jobbar som organisationsassistent. Hon har hand om föreningens och stiftelsens administrativa uppgifter inklusive medlemsregistret. Hon sköter därtill layout planeringen av Gula Bladet och TFiF:s marknadsförings- och informationsmaterial. DI Annika Nylander jobbar som projektkoordinator. Hon fungerar som huvudanvändare för TFiF:s och DIFF:s webbsystem och handhar därmed även vidare utveckling av och implementeringar i webbsystemet. Hon fungerar som TFiF:s informatör och sköter om programverksamheten. Bokföringen sköttes av bokföringsbyrå Stefan Hörhammer. DI Britta Sunde fungerar som verksamhetsledare för föreningen. Hon fungerar som sekreterare för föreningens styrelse samt ombud för stiftelsens styrelse. Ekon.stud. Salomon Schubak fungerar som värd på Klubb Orfeus 16 timmar i veckan exklusive sommarmånaderna. Tekn. stud. Mia Adolfsson fungerade som ombudsman för TFiF och TEK i Åboregionen fram tills den då DI Minna Blomster återvände från sin familjeledighet. Därefter fortsatte Mia som arbetsmarknadsombudsman för TEK men återinträder fr.o.m. den som ombudsman då Minna på nytt blir familjeledig. Ombudsmannen assisteras i teknologärenden av högskolekontaktpersonen vid Åbo Akademi. Som svenskspråkiga TFiF-TEK högskolekontaktpersoner år 2013 fungerade teknolog Zacharias Aarnio från Åbo Akademi, teknolog Fanny Henriksson från Aalto-universitetet samt Nora Möttönen från Åbo Akademi (Vasa). Kansliutrymmen Föreningens och Stiftelsens Helsingforskansli som föreningen delar med DIFF är beläget på Banvaktsgatan 2A i Östra 10

11 Böle. Åbokansliet i DataCity utnyttjas tillsammans med TEK. Klubblokal och mötesutrymmen Styrelse- och utskottsmötena hålls i första hand i den gemensamma klubblokalen, Klubb Orfeus, i källarvåningen i TFiFhuset. Servicen i klubben sköts i föreningarnas egen regi av klubbvärden. Maten levereras av utomstående aktörer. Under året drevs verksamheten i Tekniskas Salar i TFiF-husets 6:e våning av Capital Crew Helsinki Oy, som hör till gruppen Capital Catering. TFiF och DIFF har fortsättningsvis rätt att utnyttja utrymmena för sin egen verksamhet och medlemmarna beviljas rabatt på restaurangservicen. Informationsverksamheten Den interna kommunikationen sköts via medlemstidningen Gula Bladet, Nyhetsbrevet och föreningens hemsida på Internet samt per e-post. Föreningen utnyttjar också en sida för föreningsmeddelanden i Forum för ekonomi och teknik. Vissa av föreningens aktivitetsgrupper utnyttjar även sociala medier (Facebook, LinkedIn) för informationsspridning. Medlemstidningen Gula Bladet utkom 5 gånger under året (2012: 5). Tidningen ges ut tillsammans med DIFF. Den totala upplagan per nummer är för TFiF och DIFF ca Nyhetsbrevet skickades ut 8 gånger (2012: 5). Dessutom skickades ett nyhetsbrev riktat till teknologerna tre gånger. Webbutskottet Webbutskottet fortsatte under 2013 med att i enlighet med sina målsättningar att utveckla och förbättra webbsystemet och fungera som stöd för systemförvaltningen och behandla samt prioritera förändringshanteringen. Tyngdpunkten i systemutvecklingen låg på att fortsätta förbättra användarvänligheten genom att förbättra strukturen på innehållet samt planera och förverkliga ett grafiskt ansiktslyft för webbsystemet. Till målsättningarna hörde även diverse förbättringar av kansligränssnittet samt medlemsregistret Katalogen. Utskottet tog del av resultaten från en TFIF:s Visionärsworkshop som anordnades och inkorporerade dessa i sina målsättningar. Konkreta förbättringar och uppdateringar som gjordes i webbsystemet år 2013 var en förbättring av medlemsregistret Katalogen och att medlemmarna kan kontrollera sina uppgifter i sin medlemsprofil. Systemet justerades även gällande inkommande referensbetalningar samt rapporter som från medlemsregistret levereras till tidningshusen för medlemsförmånstidningarna. Därutöver påbörjades arbetet med omstrukturering av webbsidornas innehåll (sitemap) samt det grafiska utseendet. Detta planeras vara slutfört i början av år Medlemsregistret Föreningen upprätthåller tillsammans med DIFF ett medlemsregister som ingår som en del i webbsystemet som levererats av Innofactor Oy. Systemet utvecklas kontinuerligt och på sikt kommer ytterligare förbättringar att genomföras för att göra registret mera användarvänligt för medlemmarna samt för att frigöra resurser på kansliet. TFiF svarar enligt avtal också för uppdateringen av TEK:s medlemsregister för TFiF-TEK medlemmarnas del samt registrering av dessa medlemmar i IAET-kassan. Automatisk synkronisering mellan TFiF:s och TEK:s register är under arbete. 11

12 Medlemskåren Nedan en sammanställning av medlemsantalet 2013 jämfört med 2012 Ordinarie medlemmar Ordinarie medlemmar Ökning av medlemsantalet 42 Yngre medlemmar Yngre medlemmar Minskning av antalet yngre medlemmar 10 Totalt medlemmar i slutet av året 4457 Föreningen hade 11 hedersmedlemmar den Den regionala fördelningen av TFiFmedlemmar : Region Procentuell fördelning Birkaland 2 Nyland 60 Åboland 23 Åland 1 Österbotten 9 Övriga Finland 2 Utlandet 4 Totalt 100% medlemsavgift på 65. Den nedsatta avgiften för äkta makar/samboende inkluderade inte medlemstidningarna. Pensionärer, arbetslösa, fortsättningsstuderande, föräldralediga samt yngre medlemmar som efter avlagd examen antagits som ordinarie medlemmar betalade en nedsatt medlemsavgift på 97. Den nedsatta medlemsavgiften för nyutexaminerade ordinarie medlemmar gäller under de första 12 månaderna efter examen. Medlemsavgiften för medlemmar utanför Norden var 24. Denna avgift inkluderade inte tidskrifter. Möjlighet fanns att prenumerera på tidskrifterna Affärsmagasinet Forum, Tekniikka & Talous samt Gula Bladet mot en tilläggsbetalning ifall man så önskade. Medlemsavgiften för företagsmedlem var Inbetalda medlemsavgifter bokfördes till värdet av ,14 (2012: ,31 ). Stiftelsen understödde föreningens verksamhet med (2012: ). Dessutom understöddes föreningen ur de förvaltade fonderna med ,89 (16 550,17 år 2012). 12 Föreningens ekonomi Föreningens bokslut uppvisade ett underskott på 720,16. Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar var 130, en ökning med 1 från år Seniormedlemmar samt TFiF äkta makar eller medlem samboende med annan TFiF medlem betalade en nedsatt

13 Bilaga Sammansättningen i olika TFiF interna och externa organ 2013 Arbetsmarknadsutskottet Sami Liponkoski, ordf. Jori Byskata Nora Ilivitzky Kimmo Leveelahti Annica Lindfors Kalevi Linko Siv Pensar Britta Sunde Lars Stormbom Etikutskottet Claus Montonen, ordf. Klara Eklund Alec Estlander Mikael Airas Johan Horelli Stephan Horn Ina Lilljeström Fabian Mårtenson Göran Nyman Robert Uhlenius Christina Waddington Håkan West DIFF: Bengt Norrman Kompetensutskottet Leena Sarvaranta, ordf. Niklas Andersson Sture Carlson Ralf Eklund Lars Engström Johanna Nyberg Gustaf Gripenberg DIFF: Fredrik Johansson Programkoordineringsutskottet (T/D) Henrik Diesen, ordf. Stephan Horn Annika Nylander, sekr. DIFF: Kurt Främling Programutskottet - Helsingfors (T/D) Anne Kostiainen, ordf. Christian Conrad Anders Hedman Lars Baarman Lars Ollonqvist AnneMarie Hjelt Julia Pettersson-Hakava DIFF: Anders Berg Ralf Nikander Aleksi Pihkanen Barnfestkommittén som tillskott till PU Hannele Eriksson Lasse Ollonqvist Jonna Sahlin Reidar Wasenius Stipendieutskottet Clas Bergring, ordf. Lars Gestranius Robert Silén Kaj Skogster, TF kurator Carl-Mikael Tåg, KK kurator Carl-Eric Wilén Britta Sunde, sekr. Seniorutskottet Per Kock, ordf. Clas Bergring Henrik Diesen Lars Engström Reinhold Enqvist Folke Malmgren DIFF: Marco Ekroth Ralf Nikander Per Nyström Rolf Uddström Teknologutskottet 2013 Ella Warras (TF) Hanna Kaukonen (TF) Dana Hellgren (TF) Richard Rappu (TF) Fanny Henriksson, kontakt Aalto Zacharias Aarnio, kontakt Åbo Chrisann Hindsberg (KK) Sofia Törmä (KK) Markus Norrgård (Date) Patrik Levander (Date) Ungdomsutskottet Wilhelm Berlin Erik Fallenius Mikael Louhi Niklas Nylund Hanna Silvaani Henrik Taubert Manuela Tigerstedt Peter Wiik 13

14 Valkommittén (föreslår sig själv för valmötet) Uffe Cederqvist, ordf. Christian Elg Marina Sundelin-Järvi Mathias Johnsson Robert Silén Webbutskottet (T/D) Niklas Andersson, ordf. Mikael Johnson Annika Nylander, sekr DIFF: Nina Norrman Nina Öhrnberg Kristina Morberg, verks.led. Britta Sunde, verks.led. 14

15 TFiF:s förtroendevalda 2013 Siftelsens styrelse Kaj Hedvall, ordf Mikaela Runeberg Torbjörn Jakas 2013 Sebastian Savander Carl Slätis Britta Sunde, sekr. Garantiföreningens styrelse (väljs på Garantiföreningens årsmöte) Robert Uhlenius, ordf. Henrik Janson Ulf Cederqvist Göran Nyman Kaj Skogster Per Kock TEK:s utbildningsutskott Eric Enqvist Mats Rönnholm TEK:s teknologiutskott Christian Carlsson Martin Ollus Den Nationella kommittén för Feani-ärenden (Kansko) Britta Sunde Mikaela Runeberg, suppl. Forum - Styrelsen (Förlags Ab) Reidar Wasenius Lars Engström, suppl. TEK:s styrelse Kimmo Leveelahti Nora Ilivitzky TEK:s fullmäktige Annica Lindfors Martin Evers Lars Stormbom Nora Ilivitzky 15

16 Delegationen för den svenska litteraturens främjande Henrik Janson Stiftelsen för teknikens främjande( ) Uffe Cederqvist Runar Törnqvist, suppl. Delegationen för Stiftelsen för Tekniska Museet Silvio Hjelt Styrelsen för Teknikhistoriska Samfundet Styrelsen för Walter Ahlströms stiftelse ( ) Henrik Saxén Christian Kurtén Nordisk Byggdags Finlandsavdelnings styrelse Stephan Horn Insinöörijärjestöjen Puolustusasiain Työelin (IPATE) Lars Pawli Silvio Hjelt, suppl. Finlands Svenska Bostadsstiftelse - Delegationen Sebastian Savander Nordiska vägtekniska förbundets avdelning i Finland Kristian Appel DIAS-gillet, styrelsen Reinhold Enqvist Svenska Tekniska Vetenskapsakademiens i Finlands skolkommitté Carl-Erik Wilén Föreningen är utan personrepresentation medlem i Centralen för Tekniska Terminologi och Vetenskapliga Samfundens Delegation 16

17 Avdelningar 2013 (avdelningarnas styrelser väljs på deras årsmöten) Arkitektgillet Daniela Grotenfelt, ordf. Christer Finne Sara Frankenhaeuser Lars-Magnus Ollonqvist Sebastian Savander Jutta Telivuo Rabbe Tiainen Avdelningen för byggnadsteknik Frej Werner, ordf. Marcus Lindh Mats Lindholm Siru Lönnqvist Leif Sebbas David Helander, teknolog, Aalto Ronny Engblom, teknolog., Aalto Christoffer Lindholm, stud., DIFF Avdelningen för energiteknik Ha Hoang, ordf. Kaj Bäckman Kasper Dahlberg, teknolog Frank Hoverfelt Pejk Jansson Fabian Mårtenson Kurt Westerlund Bengt Juselius, DIFF Kristian Martin, studerande, DIFF Mats Wiljander, DIFF Fredrik Winberg, studerande, DIFF Åboavdelningen Peter Holmlund, ordf. Zacharias Aarnio, teknolog Wilhelm Berlin Timo Heikkinen Niclas Jern Andreas Johansson, teknolog Date Casimir Kasvi, teknolog KK Zara Lundegård, teknolog DaTe Jon von Weimarn Carl-Johan Wikman Mia Adolfsson, TFiF-TEK ombudsman, sekr. Tammerforsavdelningen Simon Hannus, ordf. Per Fröberg Anders Holmqvist Sami Liponkoski TFiX mentoring Niklas Andersson, Sammankallare Niklas Skogster Kim Lehto Max Wilhelmson Freya Böök, Kristina Morberg, DIFF Avdelningen för teknisk fysik Jukka Kostiainen ordf. Anders Diehl Andreas Henelius Björn Palmén Quintec Annette Grönqvist, ordf. Freya Böök Nina Elmgren Mona Grönstrand Annika Malm Agneta Skogster-Järvi, DIFF 17

18 18 Tekniska Föreningen i Finland r.f. RESULTATRÄKNING ORDINARIE VERKSAMHET MEDLEMSFÖRMÅNER & PUB- LIKATIONER Kostnader , , , ,66 Summa medlemsförmåner , ,66 MEDLEMSVERKSAMHET Deltagaravgifter , ,70 Evenemangskostnader , ,55 DIFF andel 4 142, ,87 Verksamhetsorgan , ,92 DIFF andel 4 145, ,42 Klubb Orfeus (inklusive personal) , ,00 Avskrivningar (Klubb Orfeus) -302,70-403,59 DIFF andel 5 834, ,77 Gula Bladet , ,65 DIFF andel 235, ,46 Summa medlemsverksamhet , ,49 SAMARBETE Nationellt samarbete , ,40 Internationellt samarbete , ,74 Teknologsamarbete , ,99 Summa samarbete , ,13 ORGANISATION Bokföring, löneräkning och konsultering , ,40 Revision , ,00 Styrelse , ,07 Medlemsrekrytering , ,28 Övriga intäkter och kostnader , ,52 Summa organisation , ,27 KANSLI Webbsystemet drift , ,55 DIFF andel i webbdrift 6 414, ,72 Lönekostnader , ,11

19 Personalförmåner , ,07 Personalinsats bokförd i webbprojektet Externa ersättningar för personalinsatser 5 220, , , ,40 Övriga kanslikostnader , ,67 DIFF andel 3 101, ,66 Externa ersättningar för kanslikostnader , ,00 Avskrivningar (kansli) -595,39-793,86 Summa kansli , ,08 PROJEKT OCH PRODUKTER Webbprojektet kostnader , ,76 Webbprojektet kansliresurs , ,40 Webbprojektet DIFF-andel , ,47 TekNatur och Sic-seminariet , ,38 Summa projekt och tjänster , ,07 ORDINARIE VERKSAMHETENS UNDERSKOTT , ,70 MEDELANSKAFFNING Agenturprovisioner 6 264, ,05 Medlemsavgifter , ,38 TEK-medlemsavgifter , ,07 Kostnader för avgiftsindrivning , ,11 Understöd stiftelsen (för verksamheten) , ,00 Understöd ur stiftelsens fonder , ,17 Medelanskaffning summa , ,42 MEDELANSKAFFNING SAM- MANLAGT , ,42 PLACERADE MEDEL Räntor och dividender 4 788, ,80 Placerade medel summa 4 788, ,80 PLACERADE MEDEL SAMMANLAGT 4 788, ,80 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/ UNDERSKOTT -720, ,52 19

20 Tekniska Föreningen i Finland r.f. BALANSRÄKNING AKTIVA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH PLACERINGAR MATERIELLA NYTTIGHETER Inventarier 2 694, , , ,36 PLACERINGAR Aktier (Förlagsaktiebolaget Forum) 6 969, ,71 Börsaktier , , , ,96 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH PLACERINGAR SAMMANLAGT , ,32 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Lager klubb Orfeus 795,09 556,44 Lager Finlandssvenska Tekniker 0,00 795, , ,39 FORDRINGAR Fodringar stiftelsen , ,27 Fordringar DIFF , ,21 Kontofordringar 1 412,97 448,28 Övriga fordringar 395, ,48 Aktiva resultatregleringar , , , ,02 KASSA OCH BANKTILLGODOHAVANDEN , ,34 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGS- TILLGÅNGAR SAMMANLAGT , ,75 AKTIVA SAMMANLAGT , ,07 20

21 Tekniska Föreningen i Finland r.f. BALANSRÄKNING PASSIVA EGET KAPITAL Överskott från tidigare år , ,64 Räkenskapsperiodens överskott/underskott -720, ,52 EGET KAPITAL SAMMANLAGT , ,16 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Kontoskulder , ,94 Passiva resultatregleringar , ,42 Skulder till DIFF 1 270, ,26 Övriga kortfristiga skulder 3 986, ,29 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT , ,91 PASSIVA SAMMANLAGT , ,07 21

22 TEKNISKA FÖRENINGENS I FINLAND STIFTELSE Verksamhetsberättelse 2013 Allmänt Stiftelsen har tillsammans med andra stiftelser med teknisk bakgrund inlett ett samarbete som går under namnet TSRsamarbete. Förkortningen TSR-yhteistyö står för Tekniikan alan säätiöiden, rahastojen ja yhdistysten yhteistyö. I detta samarbete deltar förutom TFiF:s stiftelse även Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland (STV), Tekniikan edistämissäätiö, Teknillisen korkeakoulun tukisäätiö och Tekniikan Akatemia säätiö. Fr.o.m fördelades förvaltningen av portföljen inom TSR-samarbetet så att Pohjola Varainhoito Oy, FIM Varainhoito Oy och SEB Varainhoito Oy fick lika stora andelar av portföljen. Dessa förvaltare bör följa en placeringspolitik som utformades i samarbete med fyra teknologirelaterade samfund inom TSR-samarbetet. Med dessa har man även kommit överens om en gemensam uppföljning och rapportering av placeringarna. Tekniska Föreningens i Finlands Stiftelse placerade 3,9 miljoner i TSRsamarbetet i juni Under året utarbetade stiftelsens styrelse en arbetsordning samt slog fast en placeringspolitik för stiftelsen. TFiF:s stiftelse anslöt sig till Delegationen för stiftelser och fonder rf. på våren Fastigheten TFiF-huset, Eriksgatan 2 Året med Omena Hotels Oy som hyresgäst har förlöpt väl. Hyreskontraktet med hotellkedjan gäller till år Mindre reparationsarbeten har utförts i byggnaden under året. Ingen förändring har skett gällande hyresgästerna i huset förutom att Restaurang Pihatonttu bytt inriktning och är numera en fisk- och skaldjursrestaurang som går under namnet Merelle. Hyresavtalet har uppdaterats med Full Time Oy (tidigare Enres Oy) som driver restaurangen. Placeringsverksamheten År 2013 var hyresintäkterna från TFiFhuset ,44 ( ,52 år 2012) och kostnaderna inkluderat avskrivningar (utan räntekostnader) var ,61 ( ,93 år 2012). I kostnaderna ingår direkta skatter ,67. Fastighetsbidraget efter avskrivningar år 2013 var ,83 (år 2012 var fastighetsbidraget ,59 ). Kostnaderna för Omena- projektet har aktiverats och kostnadsförs enligt en avskrivningsplan fr.o.m. år Stiftelsens placeringsverksamhet visade år 2013 ett överskott på ,31 (år 2012 överskott ,98 ). Stiftelsens administrativa kostnader år 2013 var ,22 (år ,88 ). Fondernas förvaltning Fonderna är inte kopplade till en specifik egendom och för år 2013 bokades en avkastning på 4 % räknat på fondkapitalet (4 % år 2012 ). Principerna för behandlingen av den årligen bokade fondavkastningen regleras av respektive fonds föreskrifter. I balansspecifikationerna redovisas fondernas kapital vid årets början och 22

23 årets slut, ur fondmedel utbetalade stipendier samt fondavkastningen. Stipendiebeloppet som utdelas fastställs på basen av föregående års fondavkastning. De förvaltade fondernas bokföringsvärde ( ) var den : Jubileumsfonden ,06 80-årsfonden ,06 Hintzes fond 2 733,05 Zittings & Nybergs fond ,81 Wärtsiläs publikationsfond 6 346,98 Hausens fond ,14 Hyvinge fabriks fond ,06 Stenbergs fond ,82 Hugo Eklunds Yrkesskolefond Hugo Eklunds Stipendiefond ,18 Familjen Ärts Stipendiefond ,67 Engels fond ,21 Freywid Wegelius fond ,45 Hedboms fond ,64 Fonder med egen täckning: Martin Pacius Minnesfond ,90 Stiftelsens eget kapital består av fondernas kapital, överskott från tidigare år samt årets överskott enligt nedanstående ( ): Fastighetsfonden ,08 Åbergs fond ,79 Garantiföreningens fond ,79 Förvaltade fonder ,87 Överskott från tidigare år ,28 Periodens överskott ,15 Sammanlagt eget kapital ,96 för övriga ändamål 5 509,50 (0 år 2012). Fondavkastningen till TFiF var ,89 (16 550,17 år 2012 ). Styrelsen 2013 ordförande DI, ED Kaj Hedvall vice ordförande DI Mikaela Runeberg medlemmar DI Carl Slätis Ark. Sebastian Savander ekonom DE Torbjörn Jakas Tekniska Föreningens verksamhetsledare, DI Britta Sunde, fungerade som stiftelsens ombudsman och styrelsens sekreterare. Revisor 2013 Revisor: CGR-revisor Rabbe Nevalainen, AltumAudit Oy Ab Verksamheten 2014 Amorteringarna och räntekostnaderna gällande lånet för ombyggnaden av TFiF-huset finansieras i första hand med intäkter från fastigheten. En justering av hyresavtalet diskuteras med hotellentreprenören under första kvartalet. Stipendier kommer att beviljas i samma utsträckning som tidigare. Under 2014 planerar man att utföra en fasadrenovering samt reparera fasadbelysningen. Stipendier och understöd År 2013 var summan av utdelade stipendier ,00 (26 700,00 år 2012). Understödet till TFiF för verksamheten var ,00 ( ,00 år 2012) och 23

24 Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse RESULTATRÄKNING ORDINARIE VERKSAMHET FASTIGHETEN Intäkter , ,52 Kostnader , ,26 Direkta skatter , ,26 Fastighetsbidrag , ,00 AVSKRIVNINGAR Avskrivningar fastigheten , , , ,41 KANSLI OCH ADMINISTRATION Administrativa kostnader , ,88 Personalkostnader , ,00 Kanslikostnader , , , ,88 UNDERSTÖD OCH STIPENDIER Understöd TFiF (för verksamheten) , ,00 Understöd TFiF (övrigt) ,50 0,00 Övriga understöd ,60 0,00 Stipendier och understöd , , , ,00 ORDINARIE VERKSAMHETENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT , ,71 PLACERADE MEDEL INTÄKTER Hyresintäkter , ,00 Ränteintäkter , ,72 Dividendintäkter , ,70 Avkastningar aktiefonder 1 808,45 0,00 Överlåtelsevinster , ,24 Återtagningar av nedvärderingar , ,39 Övriga intäkter , , , ,99 24

25 KOSTNADER Serviceavgifter och förvarsarvoden , ,80 Tekningsräntor , ,07 Räntekostnader , ,30 Överlåtelseförluster , ,73 Nedvärderingar , ,76 Övriga kostnader , , , ,01 ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT AV PLACERADE MEDEL , ,98 FONDER FONDAVKASTNING Fondavkastning , ,59 Fondavkastning (TFiF) , ,17 Utdelade stipendier 8 855, , , ,76 FONDER MED EGEN TÄCKNING Fondavkastning (M.Pacius) -840,00-840,00 Överföring till kapitalet 840,00 0,00 840,00 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT , ,93 25

26 Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse BALANSRÄKNING A K T I V A ANLÄGGNINGSTILLGÅN- GAR OCH PLACERINGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Elanslutning 650,00 650,00 Tomt , ,62 Byggnad , ,00 Grundförbättring , ,45 Restaurangprojekt , ,79 Hissar 1 756, ,87 Hissar , ,46 Byggnadtekniska anläggningar , ,44 Vatten och avlopp 3 944, ,84 El-anläggning 9 197, ,75 Fläktanläggning 7 847, ,78 Köksrenovering , ,77 Hotell ombyggnaden , ,48 Inventarier 4 186, , , ,49 26 PLACERINGAR Aktier och andelar , ,86 Ålandsbanken aktier 0, ,04 Ålandsbanken aktiefonder , ,99 Ålandsbanken ränteinstrument 0, ,39 Taaleritehdas ränteinstrument , ,71 FIM Forte 0, ,53 Fondbolaget Fondita Ab 0, ,00 Odin Forvaltning AS 0, ,00 SEB aktiefonder ,29 0,00 SEB ränteinstrument ,88 0,00

27 FIM fondbolag ,47 0,00 FIM aktiefonder ,13 0,00 FIM ränteinstrument ,66 0,00 Pohjola aktiefonder ,18 0,00 Pohjola ränteinstrument , ,13 0, ,52 ANLÄGGNINGSTILLGÅN- GAR OCH PLACERINGAR SAMMANLAGT , ,01 FONDER MED EGEN TÄCKNING M.PACIUS FOND Börsaktier , ,01 Fordran av stiftelsen , , , ,91 FONDER MED EGEN TÄCKNING SAMMANLAGT , ,91 FINANSIERINGS- TILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRIN- GAR Resultaregleringar , ,65 Resultaregleringar (fastigheten) , ,40 Hyresfordringar (fastigheten) 0, , , ,51 KASSA OCH BANK- TILLGODOHAVANDEN , ,63 FINANSIERINGS- TILLGÅNGAR SAMMAN- LAGT , ,14 AKTIVA SAMMANLAGT , ,06 27

28 Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse BALANSRÄKNING P A S S I V A EGET KAPITAL FONDER Fastighetsfonden , ,08 Åbergs fond , ,79 Garantiföreningens fond , ,79 Jubileumsfonden , ,06 80-årsfonden , ,06 Hinzes fond 2 733, ,05 Zitting & Nybergs fond , ,36 Wärtsiläs publ.fond 6 346, ,61 Hausens fond , ,67 Hyvinge fabriks fond , ,83 Stenbergs fond , ,52 Eklunds yrkesskolefond , ,35 Eklunds stipendiefond , ,13 Ärts fond , ,72 Engels fond , ,78 Wegelius fond , ,09 Hedboms fond , , , ,85 FONDER MED EGEN TÄCKNING Martin Pacius minnesfond , , , ,91 ÖVRIGT EGET KAPITAL Överskott från tidigare år , ,35 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , , , ,28 EGET KAPITAL SAMMANLAGT , ,04 28

29 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från bank (fastigheten) , , , ,10 Kortfristigt Lån från bank (fastigheten) , ,87 Skulder till M.Pacius fond , ,90 Hyresgarantier (fastigheten) Leverantörsskulder (fastigheten) 2 745, , , ,44 Resultatregleringar , ,40 Resultatregleringar (fastigheten) Övriga skulder (fastigheten) , , , ,30 Skulder till TFiF , ,27 Skulder till TFiF (fastigheten) , , , ,92 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT , ,02 PASSIVA SAMMANLAGT , ,06 29

30 30 Revisionsberättelse Till medlemmarna i Tekniska Förening i Finland r.f. Jag har reviderat Tekniska Föreningen i Finland r.f:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet. Styrelsens ansvar Styrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt samt för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Min skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhets berättelsen på grundval av min revision. Revisionslagen förutsätter att jag iakttar yrkesetiska principer. Jag har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att jag planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot föreningen, eller brutit mot föreningslag eller föreningens stadgar. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i föreningens lednings bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen Enligt min mening har jag inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för mitt utlåtande. Utlåtande Enligt min mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om föreningens ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria. Helsingfors den 5 mars 2014 Rabbe Nevalainen CGR

31 Verksamhetsgranskningsberättelse Jag har granskat Tekniska Föreningen i Finlands rf:s bokslut och förvaltning för räkenskapsåret Bokslutet, som har upprättats av styrelsen, omfattar verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, jämte noter till bokslutet. Verksamhetsgranskningen har för bokföringens och bokslutets del utförts i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet till väsentliga delar innehåller föreningens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och av föreningen ställd säkerhet. Vid granskningen av förvaltningen har klarlagts att styrelsen handlat lagenligt och verksamheten skett enligt föreningslagens stadganden. I mitt utlåtande konstaterar jag att bokslutet är härlett ur bokföringen. Verksamhetsberättelsen är i överensstämmelse med bokföring och förvaltning. Bokslutet kan fastställas och ansvarsfrihet för den av mig granskade redovisningsperioden beviljas för styrelsens medlemmar. Helsingfors, den mars 2014 Ralf Wahlsten DI 31

TFiF Verksamhetsberättelse 2014. Årsmöte torsdagen den 16 april 2015 kl. 17.30 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors

TFiF Verksamhetsberättelse 2014. Årsmöte torsdagen den 16 april 2015 kl. 17.30 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors TFiF Verksamhetsberättelse 2014 Årsmöte torsdagen den 16 april 2015 kl. 17.30 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors 2 Tekniska Föreningen i Finland r.f. Årsmöte torsdagen den 16.4.2015 klockan 17.30

Läs mer

sammankallas till valmöte

sammankallas till valmöte Tekniska Föreningen 2.9.2010 i Finland r.f. sammankallas till valmöte tisdagen den 2 december 2014 kl. 17.30 i Tekniskas Salar, Eriksgatan Nr 2, Helsingfors. 5 Ärenden: 1. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

BALANS BOK 1.1.2014-31.12.2014. Ålands Idrottsförbund r.f. Östra Esplanadgatan 7. 22100 MARIE HAMN FO-nummer 1008820-2

BALANS BOK 1.1.2014-31.12.2014. Ålands Idrottsförbund r.f. Östra Esplanadgatan 7. 22100 MARIE HAMN FO-nummer 1008820-2 BALANS BOK 1.1.2014-31.12.2014 Ålands Idrottsförbund r.f Östra Esplanadgatan 7 22100 MARIE HAMN FO-nummer 1008820-2 Balansboken är uppgjord av: Nova Alandia Ab Fabriksgatan 10 22100 MARIEHAMN FO-nummer

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Militarsallskapet i Stockholm Sida 1 (3) Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Org nr 802002-3134 2014 Styrelsen f6r Militarsallskapet i Stockholm Mr Flamed avge berattelse for verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Stadgor för Merkantila Klubben r.f.

Stadgor för Merkantila Klubben r.f. Stadgor för Merkantila Klubben r.f. 16.10.2012 0 Innehåll KAPITEL 1: ALLMÄNNA STADGAR... 1 1... 1 2... 1 KAPITEL 2: MEDLEMMAR... 1 3... 1 4... 2 5... 2 KAPITEL 3: HEDERSUTMÄRKELSER... 2 6... 2 KAPITEL

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00 BALANSRÄKNING AKTIVA Sida: 1 (1) RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR Resultatregleringar 1800 Resultatregleringar 8 401,17 8 401,17 4 858,79 4 858,79 FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Herden 5 1(5) Org.nr. 769603-9788 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. Brf Herden 5 1(5) Org.nr. 769603-9788 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Brf Herden 5 1(5) ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för bostadsrättsföreningen Herden 5 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 21/9-31/12 2010. Under våren

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer