Under år 1909 tillsatte de nämnda föreningarna en interimstyrelse, vilken fick i uppdrag att utarbeta stadgar, samt att

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Under år 1909 tillsatte de nämnda föreningarna en interimstyrelse, vilken fick i uppdrag att utarbeta stadgar, samt att"

Transkript

1 DEL 8 På följande sidor är ett utdrag ur boken Lindås Från by till samhälle Fortsättning från Del 7 (att tänka på när du läser dessa avsnitt, är att boken skrevs ) Sida 1

2 FÖRENINGEN FOLKETS HUS Tanken på en Folketshusförening uppkom bland platsens arbetare redan år Sålunda företogs bland platsens organiserade arbetare en uttaxering av 5 öre per vecka och arbetare, för att bilda en folketshusfond. Avd nr 61 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet förvaltade de uttaxerade medlen. Under år 1908 överenskoms med platsens Verdandilog, om samarbete i och för Folkets Hus. Detta samarbete resulterade i att de nämnda föreningarna gemensamt hyrde en plan å 2 skäppland jord under en tid av 3 år, samt å denna plan uppförde en dansbana och under denna tid gemensamt anordnade friluftsfester. Under år 1909 tillsatte de nämnda föreningarna en interimstyrelse, vilken fick i uppdrag att utarbeta stadgar, samt att sammankalla platsens arbetare till möte för att besluta om en Folketshusförenings bildande. Detta möte avhölls den 4 april 1909, varvid enhälligt beslutades att bilda Föreningen Folkets Hus u p a i Lindås, och de av interimstyrelsen utarbetade stadgarna antogs. Föreningens första styrelse valdes och bestod av följande personer: Thure Molin, Thure Pettersson, Karl V Bergvall, Karl Bank, Hjalmar Lindberg, Ludvig Andersson och Knut Andersson. Suppleanter för dessa blev: A B Lindström, August Strömgren, och Axel Bank. Revisorer blev: Frans Johansson, John Ahlin och Gustav Lindqvist. Vid denna tiden hyrde Verdandilogen och avd 61 gemensamt en möteslokal i huset in på gården i Gottfrid Johnssons fastighet i Lindås, men blev på förekommen anledning uppsagda från lokalen, och de blev nödsakade att flytta in i andra lokaler. När föreningsintressena på platsen var i stigande, och de hyrda lokalerna var trånga och ej för föreningen ändamålsenliga, såg sig Föreningen Folkets Hus, trots dålig ekonomi, nödsakad att om möjligt anskaffa en större och lämpligare lokal. Sida 2

3 En kommitté av två personer tillsattes, vilken fick i uppdrag att underhandla med husägaren Ville Jonsson, som ämnade sälja sin fastighet. Dessa underhandlingar ledde ej till något resultat, beroende på prisfrågan. På möte med föreningsmedlemmarna den 5 augusti 1910 beslutades att låta frågan om inköp av en redan befintlig fastighet falla, men beslutades i stället att om möjligt inköpa tomt till en Folkets Park, samt å densamma uppföra en danspaviljong. En lämplig tomt fanns till salu, den tidigare Folkets Park, vilken ägdes av Axel Andersson, i Torsjö. Kommittérade, Thure Molin och Frans Johansson, besökte Andersson, ett flertal gånger, och resultatet blev att föreningen inköpte tomten för ett pris av 600 kr. Vid köpet var Karl Karlsson körkarl. År 1910 togs tomten i bruk och den gamla dansbanan uppflyttades dit. Planeringsarbete företogs så fort sig göra lät, och dessa arbeten utfördes gratis av platsens arbetare på fritid. Föreningen invigde parken med en friluftsfest söndagen den 11 juni Under år 1913 beslutade föreningen att låta uppföra en ny dansbana eller paviljong i parken, vilket vore möjligt att använda som möteslokal. År 1916 väcktes förslag inom styrelsen om att inköpa fastigheten Sandås, vilken ägdes av Ludvig Andersson. Frågan dryftades en längre tid inom styrelsen, samt å möte med föreningens medlemmar den 17 juni Sida 3

4 Den 29 juni avhölls ännu ett möte varvid beslöts att ge styrelsen i uppdrag att inköpa nämnda fastighet till ett pris av kr. Denna fastighet brann ner i april 1921, och därmed var Koopertiva föreningen Fram, Lindås, som hade sina affärslokaler i denna fastighet, husvill. På möte den 12 augusti samma år beslöts, på anmodan av nämnda förening, att bygga en ny fastighet i den brunnas ställe. Denna fastighet kostade föreningen ca kr, och var ämnad att så fort som möjligt överlåtas till Koopertiva Föreningen Fram. Tanken på att bygga ett Folkets Hus, var aktuell bland medlemmarna i Folkets Husföreningen, samt hade dryftats redan på årsmötet 1919, men ställts på framtiden. År 1923 inlämnade avd 158 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet en motion till föreningens årsmöte om byggandet av ett Folkets Hus, men på grund av att föreningens kapital, genom byggandet av affärsfastigheten, var fastlåst beslöts att fortfarande låta frågan vila. Frågan diskuterades fortfarande på varje årsmöte. Först den 21 mars 1926 beslöts att bygga ett Folkets Hus i Lindås samhälle å föreningstomten. En byggnadskommitté tillsattes och denna fick i uppdrag att från olika byggmästare infordra anbud för uppförande av ett Folkets Hus enligt godkända ritningar. Föreningen avhöll möte den 16 juli samma år för granskning av inkomna anbud och mötet beslöt att anta byggmästare Aron Ottossons anbud å kr, vilket var det lägsta inkomna från olika byggmästare. Då lokalen var fullt färdig att tas i bruk, belöpte sig kostnaden för densamma med inventarier till ca kr. Invigningsfest, i samband med basar, avhölls i de nya lokalerna lördagen den 4 och söndagen den 5 december Resultatet av denna fest blev mycket gott beroende på att varorna till densamma i stor utsträckning skänkts, samt att alla medverkande gjorde sitt arbete gratis. På årsmöte med föreningsmedlemmarna i mars 1928 väcktes förslag om att försälja föreningsägda affärsfastigheten till Koopertiva Föreningen Fram i Lindås. Efter en längre diskussion i frågan beslöts att ge styrelsen i uppdrag att erbjuda dem fastigheten för en försäljningssumma av ca kr, samt att då styrelsen erhöll svar från nämnda förening, sammankalla Folkets Husföreningens medlemmar till extra möte. Sida 4

5 Detta möte hölls i augusti samma år, varvid beslöts på styrelsens förslag att försälja affärsfastigheten för kr till Koopertiva med tillträde den 1 oktober Snart visade det sig, särskilt vid anordnandet av basarer, och med tanke på att kunna anordna större inbjudningsmöten och samkväm, att det behövdes en danslokal sammanbyggd med Folkets Hus övriga lokaler. På föreningens årsmöte den 25 mars 1930 framkom därför ett förslag om att bygga en dylik danslokal. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan och låta uppgöra ritningar och arbetsbeskrivning, samt när detta var gjort, utlysa ett nytt möte för behandling av frågan. Detta möte avhölls den 30 juni samma år, varvid beslöts att bygga en sådan danslokal. En byggnadskommitté tillsattes som fick i uppdrag att lämna ut arbetet på entreprenad, samt ordna med den ekonomiska del av saken. Vid granskning av de inkomna anbuden befanns det att byggmästare Yngve Olsson, Emmaboda och dito Gunnar Johansson, Lindås, hade begärt samma pris à kr. Styrelsen beslöt antaga den senares anbud, vilken även uppförde danslokalen, samt tillika lånade föreningen en del pengar, att ekonomisera byggandet med. Den invigdes med anordnandet av en basar den 25 och 26 oktober samma år. Sida 5

6 Denna lokal var sedan en längre tid framåt en av Folkets Hus mest använda lokaler, när den användes vid föreningars och klubbars samkvämsmöten, samt även som gymnastiksal och som träningslokal för fotbollspelare, samt av badminton- och bordtennisspelare och även som träningslokal av Lindås Boxningsklubb. Av detta framgår att föreningen på bästa sätt försökt att tillhandahålla lokaler till samhällsbornas skilda intressen. Det är givetvis svårt att ur ekonomisk synpunkt tillhandahålla lokaler till så låga hyror som de hyrande ofta fordrar, men tack vare att föreningen driver biografrörelse i egen regi har detta lyckats hittills. Denna biografrörelse startades under höstsäsongen 1932 i och med att föreningen beslutade inköpa en ljudfilmsapparat. Föreningen har sedan undan för undan sökt förbättra denna rörelse vad maskineri, lokaler och organisation beträffar. Den första biografmaskinen var ur teknisk synpunkt ej av förstklassigt slag, varför en bättre sådan installerades under höstsäsongen På årsmöte 1944 beslutades på styrelsens förslag att ansluta biografen till Folkrörelsens Biografkedja i Småland, och därmed följde automatiskt medlemskap i Folkets Husföreningarnas Riksorganisation. År 1945 genomfördes en genomgripande renovering och omändring av Folkets Hus, särskilt vad stora salen och scenen beträffar, med avsikt att få en mera ändamålsenlig biograf och teatersalong. En arkitekt från Folkets Husföreningarnas arkitektkontor anlitades och han uppgjorde en på lång sikt genomförbar plan för utveckling av Folkets Hus lokaler. I samband med denna renovering installerades även moderna biograffåtöljer i salongen, vilka inköptes hos Sveriges Folkbiografers AB. Omändringen av scenen, som bestod i att scenöppningen gjordes högre och bredare, samt därtill att en ny ridå uppsattes, har gjort det möjligt att vi numera kan engagera Riksteatern och andra teatersällskap vid deras turnéer, som omväxling till biografprogrammen. Sida 6

7 I och med att Lindås Konsumtionsförening år 1947 flyttade in i nybyggd fastighet blev Folkets Husförening erbjuden att återförvärva den gamla affärsfastigheten till ett pris av kr. På extra möte med föreningens medlemmar den 3 november samma år beslöts att köpa fastigheten för detta pris. Styrelsen fick bemyndigande att inteckna fastigheten för upplåning av pengar till köpesumman, samt befogenhet att ordna med vad de olika lokalerna skulle användas till. När bristen på lärosalar i samhällets skolor vid denna tiden var stor, och för att undvika dubblering av befintliga sådana, omändrades själva affärslokalen till skolsal och uthyrdes som sådan, lagerutrymmen ändrades om till bibliotek och studierum och ett rum uthyrdes till frisérsalong. I lägenheten på övre våningen erhölls en utmärkt vaktmästarebostad. Sämre ställt är det vad Folkets Park beträffar, enär dansbanan och övriga byggnader där är ganska dåliga, men det föreligger mötesbeslut på att så snart byggnadstillstånd kan erhållas, uppföra en efter tidens krav fullt modern danslokal med teaterscen, som medger möjlighet att kunna kontraktera större revy- och operettsällskap. Parken anslöts år 1949 till Folkets Parkers Centralorganisation. Sida 7

8 År 1949 firade Föreningen Folkets Hus i Lindås sin 40-åriga tillvaro med en festlighet i Folkets Hus, Folkets Hus Riksorganisation representerades vid detta tillfälle av ombudsman Anton Östlund, vilken även höll högtidstalet. Omedelbart härefter överlämnade Östlund diplom till pionjärerna samt de som tillhört styrelsen i minst 10 år. De som fick mottaga diplom var: Thure Molin, Ludvig Andersson, Valter Schröder, Ernst Karlsson, Ernst H Samuelsson, Karl Bank, Helmer Lindqvist och Sven Melin. Tiden efter föreningens 40-årsjubileum har det ändrats och förbättrats mycket i Folkets Hus lokaler, och dess verksamhet i övrigt. Denna redogörelse är avsedd att endast beröra verksamheten i början av 1900-talet, varför vi överlämnar vad som timat å senare tid till en kommande generation. Lindås Folkets Hus har alltid varit en samlingslokal för ortens befolkningsorganisationer. Föreningen vill även i fortsättningen arbeta vidare på den inslagna vägen och hoppas i detta sitt arbete på stöd från hela ortsbefolkningen. MUSIKKÅREN När man ska försöka skriva historik går man som regel till gamla protokoll och handlingar. I Lindås musikkår har tyvärr sådana handlingar antingen aldrig funnits eller också har sådana förstörts. Tydligen var noterna i stället mera omhuldande, det bevisas därav att sådana finns sedan år Endast genom att tillfråga en del av de äldre f d musikanterna har det lyckats att få fram en bild av musikkårens öden genom 75 år. Någon historik blir det därför inte, endast en samling historier. Det exakta datumet har inte varit möjligt att fastställa men i april 1907 togs de första stegen för kårens tillblivelse, och det var sannerligen inga små barnasteg. Det var nämligen den stora friskusen och mångfrestaren Oskar Franzén, som flyttade från Emmaboda till Lindås. Emmaboda hade redan då startat musikkår och i den deltog Franzén med liv och lust. När han flyttade till Lindås tog han sin bastuba med sig och inte nog med det, han tog även två bärande stämmor med sig hit. Det var Knut Andersson och Karl Jonsson som blåste basun resp esskornett. Följden av denna utbrytning blev att Emmaboda fick lägga ned sin musikkår. Sida 8

9 Inom kort trimmades det ihop en sextett med tillhörande trumslagare. Sextetten bestod av Karl Jonsson esskornett, Erik Karlsson b-kornett, Knut Andersson basun, Torsten Rinaldo 2:dre tenor, Sivers Bäckström althorn, Oskar Franzén bastuba och Bremer Bäckström trummor. Karl Jonsson var ledare. Av dessa finns endast en i livet, nämligen Knut Andersson, som är farmare i Amerika. Debuten för stormusiken, som den då alltid kallades, skedde på en friluftsfest vid den lilla fyrkantiga dansbanan som utgjorde den blygsamma början till vårt nuvarande Folkets Hus och Park. Denna dansbana var belägen där framlidne Viktor Banks fastighet nu ligger. Ingen debut utan nervositet, säger man väl alltid, och det gällde även vid denna debut. Det blev nämligen mässfall (jag höll på att säga mässingsfall), beroende på att trumslagaren den dagen konfirmerades i Vissefjärda kyrka, och utan trummor kunde man inte spela. Trumslagaren kom dock till sist och debuten skedde. Honoraret blev 14 kr, dvs 2 kr per man och festen pågick i 10 timmar. Kåren fortsatte sin verksamhet och nya mannar började arbetade med. Redan omkring år 1910, ser vi Janne Knutsson och Gunnar Lindström med. Knutsson var då 13 år. Här skymtar vidare Axel Bank, Janrik Ahlin, Nybro, en bror till John och Gunnar Ahlin, Gottfrid Karlsson, son till framlidne Niklas Karlsson, Frans Karlsson, en bror till Gunnar och Selfrid Karlsson samt Erik Lindström, bror till Gunnar Lindström, även han trumslagare. År 1913 kom Albert Nilsson, vilken på senare tid skulle ta hand om ledningen under en lång följd av år. Gustav Kvist, Gustav Bergström, Folke Bäckström och Ludvig Larsson var de mannar, som bar upp kåren de år som följde fram till Musikanterna var i flitig verksamhet under sommarmånaderna. Ingen festarrangör med självaktning kunde undgå att engagera stormusiken. Varför stormusiken? De festplatser som besökts var Transjö, Torsås, Gullabo, Holmsjö, Saleboda och Emmaboda m fl kringliggande platser. Musiken som utfördes var mest dansmusik, men även en del konsertmusik utfördes, och egna konserter hölls. Sida 9

10 I en gammal notbok kan man bland annat läsa om en konsertvals som heter Die Hydropathen. Under denna står inskrivet följande: Den 4 mars 1908 Musikfanjunkare vid Kungl Smålands Husarer Carl Rosell. Då liksom nu utförde man potpurrier ouvertyrer ur kända operor och operetter. I en annan bok finner man att Sivers Bäckström varit kompositör. Kompositionen hette Snöglitter. Övningarna hölls i början i Gullbergs verkstad. Senare övade man i en lokal, tillhörig lantbrukare Gottfrid Jonsson på gården mitt emot smeden Franzéns. En fanjunkare Lundvall hade hand om ledningen. De flesta resor, som företogs på den tiden, skedde med lövad hästskjuts men ofta per cykel. När man åkte så långt som till Torsås t ex kom man aldrig hem förrän dagen efter på morgonen. Plåster på såren var det väldiga middagsbord, som alltid stod dukat och som måste avätas innan spelningarna började. Festerna började som regel kl 13 på eftermiddagen, så maten var nog nödvändig. År 1924 tyckte Albert Nilsson att det var tid för en större nyrekrytering. Han förmådde några av samhällets yngre pojkar att deltaga i tre övningar i veckan på scenen i Folkets Park. Nytillskotten var Einar Lindqvist, Fritz Johansson, Tage Lindqvist, Nils Niklasson, Karl Johansson, Artur Lindkvist och året efter Knut Carlstedt. Av dessa finns fortfarande två kvar. Redan Första maj 1925 var de nya färdiga att deltaga i marschen genom samhället, dels på morgonen och dels senare i första maj-demonstrationen. Albert Nilsson fortsatte med oförtruten energi att lära upp nya pojkar, Harry och Hilding Roosqvist, Hilding Zakrisson, Nils Lund, Valfrid Bank, Göte Niklasson, Elion Åsberg, Henning Matsson, Francis Lindström, Yngve Thulin och Ingvar Nilsson. Sida 10

11 Börje Lindström lärde han upp under 30-talet, Sigurd Roosqvist kom Han hade gjort sina lärospån i Emmaboda. Roosqvist blev ordförande i kåren, en plats som han hade i 35 år. Han har tillsammans med Janne Knutsson klarat av det mesta organisationsarbetet under denna tid. Janne Knutsson har varit med så länge vi minns och det är ju en hel del år. Som vi ser har en hel del av de uppräknade försvunnit ur kåren, men nya har kommit och på 40-talet kom Nils Elovsson och på 50-talet Tommy Lindström, Ulf Andersson, Stig Bergström och Sigvard Håkansson. Nilsson lade ner ett storartat arbete, och när man tänker på att han i över 20 år, fram till 1945, var ledare och lärare utan någon som helst ersättning, så förstår man att intresset måste ha varit stort. Några av musikanterna har ju också i andra sammanhang visat att grunden höll att bygga på. Vi har Lund, som är yrkesmusiker i Gävle, Yngve Karlsson god klarinettist i Trollhättan samt Nils Niklasson basist i Värnamo, numera åter i faderhuset. År 1946 avgick Nilsson som ledare och eftersom ingen av medlemmarna ansåg sig kapabel att leda måste en ledare anskaffas utifrån. F 12 i Kalmar kontaktades och fanjunkare Gunnar Millgård trädde till. Sida 11

12 Han har i 11 år varit lärare och ledare, och det minsta man kan säga om honom är att ingen av oss i musikkåren har någonsin ångrat detta steg. Efter honom kom Spångberg 57-62, Dahlskog 62-66, Villas 66-68, Alvin och Bondesson från De olika evenemang kåren medverkat i är tyvärr inte antecknade, men av egna arrangemang kan märkas en konsert så gott som årligen. Konserten har varje gång haft som extra inslag sångsolon samt andra framträdanden av kårmedlemmarna själva samt vid flera tillfällen framträdande av utomstående. En sådan dag som 1 maj har kåren haft ända upp till fyra spelningar i olika samhällen. På friluftsfester och samkväm har det medverkats flitigt, och om så fordrats har även icke musikprogram utförts. Hur det kan gå när man ska stå till tjänst med andra program än musik fick kårens bildare O Franzén erfara i Påryd en gång. Franzén var som förut nämnts en mångfrestare av stora mått. Han blev anmodad att hålla ett föredrag på en friluftsfest i samband med musikengagemang där. Troligen var det ett nykterhetsföredrag. Han klev upp i talarstolen och började sitt tal. På den tiden fanns på varje fest ett stort inslag berusade. Denna fest var inget undantag. Om föredraget väckte deras misshag eller det var någon annan orsak, vet ingen, men talarstolen bars bort från festplatsen med talaren fortfarande kvar däri. Friskusen Franzén fortsatte talet som om ingenting hade hänt under tiden han bars bort. Han talade fortfarande när den sattes ner igen och publiken följde snällt med utanför festplatsen. Historien förmäler inte om han fick applåder eller ej efteråt, men jag skulle tro att de var ovationsartade efter den prestationen. Även tillsammans med andra musiksammanslutningar har genomförts en del evenemang. Bland dessa kan märkas program ihop med Musikkåren Lyran i Kalmar. Tillsammans med Emmaboda musikkår har till och med idrottsutbyte förekommit i samband med musik. Spelningar ihop med Målerås, Orrefors, Johansfors, Nybro och Karlskrona musikkårer har även förekommit. På tal om idrottsutbyte måste en historia från en spelning i Trekanten räddas från glömskan. Musiken var engagerad för spelning lördag-söndag i Trekanten. Sida 12

13 Efter övernattning fortsatte festen på söndagen. Bland attraktioner på festen märktes en tävlan i dragkamp mellan Trekanten och Kalmar. Då ingen matchdomare fanns att tillgå vädjade man till Lindåskåren om att utse en domare. Den stora spjuvern och evige pojken Gunnar Lindström åtog sig domarskapet. Som bekant har man tre märken i marken vid dragkamp. På repet finns ett rött band eller rosett, som vid dragkampens början skall vara placerat över mittmärket. När dragkampen började var allt i sin ordning och Gunnar Lindström gav tecken till att börja. När det ena laget började dra över märket flyttade antagligen Lindström bandet, och på så sätt fanns ingen möjlighet för någon att bli vinnare. Publiken trängde på mer och mer, och till sist hjälpe de till med dragkampen på båda håll så många som kunde få plats vid repen. Antagligen slutade matchen oavgjord, men vi tror inte att den gode Gunnar blivit anlitad flera gånger som domare. Som avslutning på detta försök till historik kan sägas att kåren under de senaste 35 åren har fungerat som musikcirkel under ABF, att den åtnjuter anslag årligen från såväl kommun, industrier som enskilda och att ingen av medlemmarna någonsin uppburit någon som helst ersättning utan i stället vid flera tillfällen tillskjutit de medel som fattats vid brydsamma ekonomiska tillfällen. Vi hoppas livligt att nya musikanter skall leda till att den föryngring, som alltid måste förekomma för att kåren skall kunna fortsätta sin verksamhet, blir verklighet. ABF:S STUDIECIRKEL, BIBLIOTEK OCH AVD 325 En gång på hösten1917, diskuterades studiefrågan på Metalls månadsmöte. Därefter beslutades att en studiecirkel i ämnet skönlitteratur skulle bildas. Metalls avdelning anslog 25 kr till bokinköp, sedan skulle cirkelmedlemmarna betala 2 kr i medlemsavgift. Till studieledare valdes Janne Knutsson. Femton medlemmar antecknade sig. Så beslutades att medlemmarna skulle träffas i hemmen på söndagarna. Starten var nu klar, man tog kontakt med ABF-förbundet, varvid cirkeln erhöll 25 kr i startbidrag, på villkor att när böckerna var lästa av studiecirkelns medlemmar, skulle de bilda grunden till ett blivande bibliotek. Sida 13

14 Om biblioteket sedan var öppet en gång i veckan för allmänheten, kunde man erhålla statsbidrag för bibliotekets utgifter. Medlemmarna valde och köpte in böckerna själva med den största omsorg och sedan fick böckerna cirkulera bland medlemmarna. Två gånger i månaden samlades man och diskuterade innehållet. Det var både intressanta och kunskapsgivande intryck som deltagarna hade funnit vid läsningen av de olika författarnas verk. Skönlitteraturen, liksom all konst, är en spegel av livet och som meddelar kunskap i mera lättillgänglig form. Vilka var nu de författare vars böcker studerades? Det var klassiska skönlitterära verk, man kan också säga tidlösa böcker som ständigt är nya för varje generation som växer upp. August Strindberg: Svenska öden och äventyr, Röda rummet m fl, Viktor Rydberg: Vapensmeden, Den siste Athenaren, Selma Lagerlöf: Gösta Berlings saga, Emile Zola: I grus och spillror, Carillo Flamarion: Bebodda världar, Världens undergång, Joch Landers: Avgrundens folk, John Finkelman m fl. Det är väl ingen nytta med att läsa romaner, tyckte många. Men medlemmarna hade en helt annan uppfattning. Man fann kunskap, ordförrådet blev bättre och rikare. Genom läsning av exempelvis Rydbergs: Den siste Athenaren, fick man kunskap om Greklands forna liv och historia mm. År 1919 hade studiecirkeln nr 583 slutfört sitt arbete och de lästa böckerna beslutade man efter ett sammanträde med ABF:s distriktsrepresentant bibliotekarie Sven Pettersson, Kalmar, bilda Lindås ABF avd studiecirkelbibliotek nr 325. Janne Knutsson blev bibliotekarie och fick hålla lokal för biblioteket i hemmet, där plats bereddes i den egna bokhyllan. Senare skänktes en bokhylla av socialistiska klubben, den var av smide, tillverkad av den av alla äldre Lindåsbor så välkända smidesmästaren Gunnar Lindström. De ekonomiska resurserna var mycket små på den tiden. Allt måste medlemmarna göra själva. Ingen hade något betalt eller ersättning utan det var förtroendeuppdrag gjort av intresse. Sida 14

15 Biblioteket var öppet varje söndag mellan kl 10-11, varje boklån betalades med 5 öre per bok och vecka. Bildningsarbetet hade kommit igång, cirkel 583 var fortfarande i arbete, fast nu studerades fackföreningskunskap, svenska språket, nationalekonomi, bokföring, musik och andra ämnen. En fastare ekonomisk grund byggdes upp kring bildningsverksamheten med fasta årliga avgifter av varje ansluten organisation, att erläggas per år och medlem. Statsbidrag erhölls, liksom kommunalt bidrag till biblioteket, cirklar och annan bildningsverksamhet. En erinran om kommunalt bidrag gjordes de första åren. Vi tillhörde då Vissefjärda kommun. Det förorsakade långa debatter. Dock var begäran blygsam: kr. Vid en sådan debatt framkom följande yttringar: De fick ju anslag till böcker förra året, man borde undersöka om de har läst dem först, innan vi lämnar nytt anslag, sade den gode kommunalmannen och satte sig. År 1930 flyttade biblioteket in i nybyggda Folkets Hus. En ny tid hade kommit. Anslagen höjdes både kommunal och statligt hade ABF möte med i Lindås valda studieledare och övriga intresserade där. Instruktör Olof Lundkvist, Oskarshamn, höll ett upplysande och orienterande föredrag med anledning av krigsutbrottet. Ett år senare överlämnade Olof Lundkvist från ABF-distriktet fem böcker som premier för ett välskött bibliotek. Samtidigt önskade instruktören en del upplysningar hur krisen inverkat på studiearbetet. Han fick svaret att studiearbetet fått en del mindre störningar men att verksamheten fortsatt i de cirklar som påbörjats. År 1947 flyttade ABF in i den lokalen som nu delvis är bibliotek. Läser man protokollen var där stor aktivitet och Janne satt kvar som ordförande. Studiesäsongen medlades att ABF och KF beslutat samordna sina studier. Att Konsum inte ansåg sig kunna betala mer än 40 öre i medlemsavgift p g a dålig ekonomi, godkändes av årsmötet. Styrelsen upptog denna summa; kr som anslag. Skolan hyrde lokal av Folkets Hus och då den blev ledig 1958 beslutades att ABF skulle hyra den sedan Folkets Hus förening gått med på något förmånligare villkor med en årshyra av kr. Därmed hade lokalfrågan fått en positiv lösning. Sida 15

16 Den första utlåningskvällen i den större och tidsenliga lokalen var den 19 maj 1959, som antecknades på ordförandens önskan. ABF:s studierektor Hugo Heffler högtidstalade. Lindås musikkår medverkade liksom lokala förmågor. Senare blev det aktuellt att katalogisera bokbeståndet, varvid biblioteksassistent Maja Molander, Centralbiblioteket i Kalmar och Birger Gleisner, Emmaboda, varit behjälpliga. Här fick Lindåsborna sin service mitt i centrum av samhället med bibliotek och bildningsverksamhet. Biblioteken centraliserades allmänt i kommunens regi. Efter flera möten med långa diskussioner beslutades att överlämna biblioteket till Vissefjärda kommun fr o m den 1 juli det var den sista ABF avd i distriktet, enligt Hallenberg, som överlämnade ett välskött bibliotek i kommunal regi, efter 49 års verksamhet. På samma möte informerade instruktörerna Hallenberg och Olausson om fördelarna med en stor avdelning inom ABF. Genom centralisering av administration, upplysning av propaganda samt uppläggning av studieverksamheten kan den bli effektivare och mindre arbetskrävande. Efter denna information beslutade mötet enhälligt att Lindås ABF avd skulle ingå i Nybroblocket fr o m 1/ Styrelsens slutord på års verksamhetsberättelse är väl på sin plats att ange. Där uttalas bl a en förhoppning om fortsatt framgång både för biblioteket och avdelningen. Vi är övertygade om att biblioteket har en stor uppgift att fylla i samhället. En förhoppning är att vi också i framtiden skall ha tillfredsställelsen att se både bokantal, utlåningar och låntagare öka i takt med samhällets utveckling FORTSÄTTNING FÖLJER I DEL 9 med bland annat Sida 16

17 Koopertiva: Lindås, Vårt skötebarn Konsum, Vårt fall Avd 666 Aktiv av NOV, Numera avd av Verdandi Lindås Arbetarekommun (historik åren ) Lindås Socialdemokratiska Ungdomsklubb Efterkrigstiden De sista sju åren Kvinnoklubben Lindåskretsen av svenska Röda Korset (del 9 kommer att finnas på hemsidan i början av mars 2015) Sida 17

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE DEL 6 På följande sidor är ett utdrag ur boken Lindås Från by till samhälle Fortsättning från Del 5 (att tänka på när du läser dessa avsnitt, är att boken skrevs 1980-83) Sida 1 EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN

Läs mer

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Så började det Törnsfalls pensionärsförening bildades vid ett möte i National i Almvik den 9 maj 1954. Föreningen startade med 15 medlemmar. Ernst Renström valdes som ordförande,

Läs mer

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Folkets Park Rune Larsson VÅR HEMBYGD Kolbäcks Folkets Park Kolbäcks Folkets Park Redigerad utskrift av K.A. Ragnars intervju med parkföreståndare Einar Rundgren. K.A. Ragnar, som var hembygdsföreningens förste ordförande,

Läs mer

Vilka kan vara med i bygdegårdsföreningen? Hur bildas en bygdegårdsförening? Interimsstyrelsens uppgifter

Vilka kan vara med i bygdegårdsföreningen? Hur bildas en bygdegårdsförening? Interimsstyrelsens uppgifter Som hjälp för den som tänker bilda en bygdegårdsförening har följande handledning sammanställts. Vilka kan vara med i bygdegårdsföreningen? Ett av villkoren för erhållande av bidrag från staten till en

Läs mer

Vasa Svenska Kvinnoklubb.

Vasa Svenska Kvinnoklubb. Stadgar för Vasa Svenska Kvinnoklubb. S i. Vasa Svenska Kvinnoklubb utgör en filial av Finlands Svenska Kvinnoförbund, som har sin centralstyrelse i Helsingfors. 2. Föreningens ändamål är att förena svenska

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Det första biblioteket i Mönsterås var detta bokskåp som fanns i kyrkans sakristia. Det fanns ett hundratal böcker och en lånejournal.

Det första biblioteket i Mönsterås var detta bokskåp som fanns i kyrkans sakristia. Det fanns ett hundratal böcker och en lånejournal. Det första biblioteket i Mönsterås var detta bokskåp som fanns i kyrkans sakristia. Det fanns ett hundratal böcker och en lånejournal. BIBLIOTEKET MELLAN ÅREN 1898 OCH 1915 1898 bildades det första lånebiblioteket

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra.

Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra. Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra. I årsskriften 1993 finns en artikel om nykterhetsföreningen i Vallkärra. Efter mycket letande har vi nu lyckats spåra förenigsprotokoll och medlemsförteckningar

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Till Styrelsen för Svensk Flyghistorisk Förening Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Det följande ska inte ses som kritik eller liknande. Jag önskar bara lite mer ordning och reda. Och det är just

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Östersund den 11 febr 2015 Till medlemmar i SeniorNet Östersund Kallelse till årsmöte Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Dag och tid: onsdagen den 16 mars 2016, kl 13.00 Plats:

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER?

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? Då är vi tacksamma om Du meddelar oss i gästboken här på hemsidan eller via e-post till slataflybyalag@gmail.com Ange bild nr och vilka

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Härjedalen Protokoll fört vid årsmöte med Sida1 av (5) Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Den 28 mars 2015 på Svegs Folkets Hus. Närvarande var följande medlemmar: Abbas Khanahmadi Sören Backlund

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Musikkår

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Musikkår Rune Larsson VÅR HEMBYGD Kolbäcks Musikkår Bilden på omslaget är från Kolbäcks Musikkårs spelning i Godtemplarlokalen 1952. Foto Gustaf Åhman. Nedre r: Tage Pettersson, Bertil Strömbäck. Stig Larsson,

Läs mer

PRO Eslöv 70 år 1943 2013.

PRO Eslöv 70 år 1943 2013. PRO Eslöv 70 år 1943 2013. Inledning 1942 mitt under brinnande krig bildades Sveriges pensionärers riksorganisation. Anledningen till detta var pensionärernas svåra situation i samhället. Få pensionärer

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Mariestads. Pensionärsförening

Mariestads. Pensionärsförening Mariestads Pensionärsförening 70 År 1944-2014 HISTORIK avseende Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad, 70 år 17 mars 2014. Inledning I år, 2014 fyller Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Jubileumsskrift JÖNKÖPING - TRANÅS - HABO - MULLSJÖ

Jubileumsskrift JÖNKÖPING - TRANÅS - HABO - MULLSJÖ Jubileumsskrift Det är lätt att tappa bort sina rötter. Det starka trädet som är rotat i jorden kommer att bära sådan frukt som bars i det förgångna. Precis som äppelträd bär de frukt år efter år. Det

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2, GA 3) 2016-03-27

PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2, GA 3) 2016-03-27 PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2, GA 3) 2016-03-27 Plats: Klingavälsgården, Karup 1. FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE Ordföranden

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Närvarande: Martin Fogel Monica Larsson Gustav Karreskog Frida Söderling Eva Kindbladh Linus Behrenfeldt Love Andersson

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Till medlemmar i SeniorNet Östersund

Till medlemmar i SeniorNet Östersund Östersund den 11 jan 2015 Kallelse till årsmöte Till medlemmar i SeniorNet Östersund Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Dag och tid: onsdagen den 11 mars 2015, kl 13.00 Plats:

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Falköpings Bibliotek genom tiderna

Falköpings Bibliotek genom tiderna Första biblioteket i Silvénska huset på Storgatan Falköpings Bibliotek genom tiderna Biblioteket idag. Foto: bibliotekets arkiv Redan 1841 togs initiativet till det första lånebiblioteket i Falköping,

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona.

Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona. Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona. 1 Ordföranden Bengt Almqvist förklarade årsmötet öppnat. Han hälsade medlemmarna

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl på Kustbohemmet PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE i Ramsö Fastighetsägareförening Söndag den 1 juni 2008 kl.10.30 på Kustbohemmet 1. Mötet öppnas. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av Monica Åkerlund-Baumgarten. 2. Val av

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009

Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009 Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009 Den här veckan startar vi vår uppfräschning av EFS kyrkan! i sidan Byggnytt kan du få se vad som händer under några intensiva veckor. Vi har en kostnadsberäkning

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper.

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. 1965.05.06 Bland övriga frågor, tog Reymond Skjulstad upp frågan om man inte genom eget arbete på vägen skulle kunna underhålla och förbättra den till en ringa kostnad.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Välkommen till BYGGETTAN 2015

Välkommen till BYGGETTAN 2015 Välkommen till BYGGETTAN 2015 PRO-BYGGETTANS uppgifter - Aktivt medverka för att pensionerade medlemmar i Byggettan organiseras i en enhetlig organisation. - Som fristående intresseorganisation verka för

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Protokoll fördt vid Avd. no 33s ordinarie möten Lördagen d. 14 Jan. 1911. Ordföranden föredrog det nya aftalet för Avd. som godkände detsamma.

Protokoll fördt vid Avd. no 33s ordinarie möten Lördagen d. 14 Jan. 1911. Ordföranden föredrog det nya aftalet för Avd. som godkände detsamma. Protokoll fördt vid Avd. no 33s ordinarie möten Lördagen d. 14 Jan. 1911. 1 Mötet öppnades kl 4.30 e.m. af Ordf Oskar Andersson.. 2 Förra mötets protokoll upplästes och godkändes.. 3 Ordföranden föredrog

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer