Under år 1909 tillsatte de nämnda föreningarna en interimstyrelse, vilken fick i uppdrag att utarbeta stadgar, samt att

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Under år 1909 tillsatte de nämnda föreningarna en interimstyrelse, vilken fick i uppdrag att utarbeta stadgar, samt att"

Transkript

1 DEL 8 På följande sidor är ett utdrag ur boken Lindås Från by till samhälle Fortsättning från Del 7 (att tänka på när du läser dessa avsnitt, är att boken skrevs ) Sida 1

2 FÖRENINGEN FOLKETS HUS Tanken på en Folketshusförening uppkom bland platsens arbetare redan år Sålunda företogs bland platsens organiserade arbetare en uttaxering av 5 öre per vecka och arbetare, för att bilda en folketshusfond. Avd nr 61 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet förvaltade de uttaxerade medlen. Under år 1908 överenskoms med platsens Verdandilog, om samarbete i och för Folkets Hus. Detta samarbete resulterade i att de nämnda föreningarna gemensamt hyrde en plan å 2 skäppland jord under en tid av 3 år, samt å denna plan uppförde en dansbana och under denna tid gemensamt anordnade friluftsfester. Under år 1909 tillsatte de nämnda föreningarna en interimstyrelse, vilken fick i uppdrag att utarbeta stadgar, samt att sammankalla platsens arbetare till möte för att besluta om en Folketshusförenings bildande. Detta möte avhölls den 4 april 1909, varvid enhälligt beslutades att bilda Föreningen Folkets Hus u p a i Lindås, och de av interimstyrelsen utarbetade stadgarna antogs. Föreningens första styrelse valdes och bestod av följande personer: Thure Molin, Thure Pettersson, Karl V Bergvall, Karl Bank, Hjalmar Lindberg, Ludvig Andersson och Knut Andersson. Suppleanter för dessa blev: A B Lindström, August Strömgren, och Axel Bank. Revisorer blev: Frans Johansson, John Ahlin och Gustav Lindqvist. Vid denna tiden hyrde Verdandilogen och avd 61 gemensamt en möteslokal i huset in på gården i Gottfrid Johnssons fastighet i Lindås, men blev på förekommen anledning uppsagda från lokalen, och de blev nödsakade att flytta in i andra lokaler. När föreningsintressena på platsen var i stigande, och de hyrda lokalerna var trånga och ej för föreningen ändamålsenliga, såg sig Föreningen Folkets Hus, trots dålig ekonomi, nödsakad att om möjligt anskaffa en större och lämpligare lokal. Sida 2

3 En kommitté av två personer tillsattes, vilken fick i uppdrag att underhandla med husägaren Ville Jonsson, som ämnade sälja sin fastighet. Dessa underhandlingar ledde ej till något resultat, beroende på prisfrågan. På möte med föreningsmedlemmarna den 5 augusti 1910 beslutades att låta frågan om inköp av en redan befintlig fastighet falla, men beslutades i stället att om möjligt inköpa tomt till en Folkets Park, samt å densamma uppföra en danspaviljong. En lämplig tomt fanns till salu, den tidigare Folkets Park, vilken ägdes av Axel Andersson, i Torsjö. Kommittérade, Thure Molin och Frans Johansson, besökte Andersson, ett flertal gånger, och resultatet blev att föreningen inköpte tomten för ett pris av 600 kr. Vid köpet var Karl Karlsson körkarl. År 1910 togs tomten i bruk och den gamla dansbanan uppflyttades dit. Planeringsarbete företogs så fort sig göra lät, och dessa arbeten utfördes gratis av platsens arbetare på fritid. Föreningen invigde parken med en friluftsfest söndagen den 11 juni Under år 1913 beslutade föreningen att låta uppföra en ny dansbana eller paviljong i parken, vilket vore möjligt att använda som möteslokal. År 1916 väcktes förslag inom styrelsen om att inköpa fastigheten Sandås, vilken ägdes av Ludvig Andersson. Frågan dryftades en längre tid inom styrelsen, samt å möte med föreningens medlemmar den 17 juni Sida 3

4 Den 29 juni avhölls ännu ett möte varvid beslöts att ge styrelsen i uppdrag att inköpa nämnda fastighet till ett pris av kr. Denna fastighet brann ner i april 1921, och därmed var Koopertiva föreningen Fram, Lindås, som hade sina affärslokaler i denna fastighet, husvill. På möte den 12 augusti samma år beslöts, på anmodan av nämnda förening, att bygga en ny fastighet i den brunnas ställe. Denna fastighet kostade föreningen ca kr, och var ämnad att så fort som möjligt överlåtas till Koopertiva Föreningen Fram. Tanken på att bygga ett Folkets Hus, var aktuell bland medlemmarna i Folkets Husföreningen, samt hade dryftats redan på årsmötet 1919, men ställts på framtiden. År 1923 inlämnade avd 158 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet en motion till föreningens årsmöte om byggandet av ett Folkets Hus, men på grund av att föreningens kapital, genom byggandet av affärsfastigheten, var fastlåst beslöts att fortfarande låta frågan vila. Frågan diskuterades fortfarande på varje årsmöte. Först den 21 mars 1926 beslöts att bygga ett Folkets Hus i Lindås samhälle å föreningstomten. En byggnadskommitté tillsattes och denna fick i uppdrag att från olika byggmästare infordra anbud för uppförande av ett Folkets Hus enligt godkända ritningar. Föreningen avhöll möte den 16 juli samma år för granskning av inkomna anbud och mötet beslöt att anta byggmästare Aron Ottossons anbud å kr, vilket var det lägsta inkomna från olika byggmästare. Då lokalen var fullt färdig att tas i bruk, belöpte sig kostnaden för densamma med inventarier till ca kr. Invigningsfest, i samband med basar, avhölls i de nya lokalerna lördagen den 4 och söndagen den 5 december Resultatet av denna fest blev mycket gott beroende på att varorna till densamma i stor utsträckning skänkts, samt att alla medverkande gjorde sitt arbete gratis. På årsmöte med föreningsmedlemmarna i mars 1928 väcktes förslag om att försälja föreningsägda affärsfastigheten till Koopertiva Föreningen Fram i Lindås. Efter en längre diskussion i frågan beslöts att ge styrelsen i uppdrag att erbjuda dem fastigheten för en försäljningssumma av ca kr, samt att då styrelsen erhöll svar från nämnda förening, sammankalla Folkets Husföreningens medlemmar till extra möte. Sida 4

5 Detta möte hölls i augusti samma år, varvid beslöts på styrelsens förslag att försälja affärsfastigheten för kr till Koopertiva med tillträde den 1 oktober Snart visade det sig, särskilt vid anordnandet av basarer, och med tanke på att kunna anordna större inbjudningsmöten och samkväm, att det behövdes en danslokal sammanbyggd med Folkets Hus övriga lokaler. På föreningens årsmöte den 25 mars 1930 framkom därför ett förslag om att bygga en dylik danslokal. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan och låta uppgöra ritningar och arbetsbeskrivning, samt när detta var gjort, utlysa ett nytt möte för behandling av frågan. Detta möte avhölls den 30 juni samma år, varvid beslöts att bygga en sådan danslokal. En byggnadskommitté tillsattes som fick i uppdrag att lämna ut arbetet på entreprenad, samt ordna med den ekonomiska del av saken. Vid granskning av de inkomna anbuden befanns det att byggmästare Yngve Olsson, Emmaboda och dito Gunnar Johansson, Lindås, hade begärt samma pris à kr. Styrelsen beslöt antaga den senares anbud, vilken även uppförde danslokalen, samt tillika lånade föreningen en del pengar, att ekonomisera byggandet med. Den invigdes med anordnandet av en basar den 25 och 26 oktober samma år. Sida 5

6 Denna lokal var sedan en längre tid framåt en av Folkets Hus mest använda lokaler, när den användes vid föreningars och klubbars samkvämsmöten, samt även som gymnastiksal och som träningslokal för fotbollspelare, samt av badminton- och bordtennisspelare och även som träningslokal av Lindås Boxningsklubb. Av detta framgår att föreningen på bästa sätt försökt att tillhandahålla lokaler till samhällsbornas skilda intressen. Det är givetvis svårt att ur ekonomisk synpunkt tillhandahålla lokaler till så låga hyror som de hyrande ofta fordrar, men tack vare att föreningen driver biografrörelse i egen regi har detta lyckats hittills. Denna biografrörelse startades under höstsäsongen 1932 i och med att föreningen beslutade inköpa en ljudfilmsapparat. Föreningen har sedan undan för undan sökt förbättra denna rörelse vad maskineri, lokaler och organisation beträffar. Den första biografmaskinen var ur teknisk synpunkt ej av förstklassigt slag, varför en bättre sådan installerades under höstsäsongen På årsmöte 1944 beslutades på styrelsens förslag att ansluta biografen till Folkrörelsens Biografkedja i Småland, och därmed följde automatiskt medlemskap i Folkets Husföreningarnas Riksorganisation. År 1945 genomfördes en genomgripande renovering och omändring av Folkets Hus, särskilt vad stora salen och scenen beträffar, med avsikt att få en mera ändamålsenlig biograf och teatersalong. En arkitekt från Folkets Husföreningarnas arkitektkontor anlitades och han uppgjorde en på lång sikt genomförbar plan för utveckling av Folkets Hus lokaler. I samband med denna renovering installerades även moderna biograffåtöljer i salongen, vilka inköptes hos Sveriges Folkbiografers AB. Omändringen av scenen, som bestod i att scenöppningen gjordes högre och bredare, samt därtill att en ny ridå uppsattes, har gjort det möjligt att vi numera kan engagera Riksteatern och andra teatersällskap vid deras turnéer, som omväxling till biografprogrammen. Sida 6

7 I och med att Lindås Konsumtionsförening år 1947 flyttade in i nybyggd fastighet blev Folkets Husförening erbjuden att återförvärva den gamla affärsfastigheten till ett pris av kr. På extra möte med föreningens medlemmar den 3 november samma år beslöts att köpa fastigheten för detta pris. Styrelsen fick bemyndigande att inteckna fastigheten för upplåning av pengar till köpesumman, samt befogenhet att ordna med vad de olika lokalerna skulle användas till. När bristen på lärosalar i samhällets skolor vid denna tiden var stor, och för att undvika dubblering av befintliga sådana, omändrades själva affärslokalen till skolsal och uthyrdes som sådan, lagerutrymmen ändrades om till bibliotek och studierum och ett rum uthyrdes till frisérsalong. I lägenheten på övre våningen erhölls en utmärkt vaktmästarebostad. Sämre ställt är det vad Folkets Park beträffar, enär dansbanan och övriga byggnader där är ganska dåliga, men det föreligger mötesbeslut på att så snart byggnadstillstånd kan erhållas, uppföra en efter tidens krav fullt modern danslokal med teaterscen, som medger möjlighet att kunna kontraktera större revy- och operettsällskap. Parken anslöts år 1949 till Folkets Parkers Centralorganisation. Sida 7

8 År 1949 firade Föreningen Folkets Hus i Lindås sin 40-åriga tillvaro med en festlighet i Folkets Hus, Folkets Hus Riksorganisation representerades vid detta tillfälle av ombudsman Anton Östlund, vilken även höll högtidstalet. Omedelbart härefter överlämnade Östlund diplom till pionjärerna samt de som tillhört styrelsen i minst 10 år. De som fick mottaga diplom var: Thure Molin, Ludvig Andersson, Valter Schröder, Ernst Karlsson, Ernst H Samuelsson, Karl Bank, Helmer Lindqvist och Sven Melin. Tiden efter föreningens 40-årsjubileum har det ändrats och förbättrats mycket i Folkets Hus lokaler, och dess verksamhet i övrigt. Denna redogörelse är avsedd att endast beröra verksamheten i början av 1900-talet, varför vi överlämnar vad som timat å senare tid till en kommande generation. Lindås Folkets Hus har alltid varit en samlingslokal för ortens befolkningsorganisationer. Föreningen vill även i fortsättningen arbeta vidare på den inslagna vägen och hoppas i detta sitt arbete på stöd från hela ortsbefolkningen. MUSIKKÅREN När man ska försöka skriva historik går man som regel till gamla protokoll och handlingar. I Lindås musikkår har tyvärr sådana handlingar antingen aldrig funnits eller också har sådana förstörts. Tydligen var noterna i stället mera omhuldande, det bevisas därav att sådana finns sedan år Endast genom att tillfråga en del av de äldre f d musikanterna har det lyckats att få fram en bild av musikkårens öden genom 75 år. Någon historik blir det därför inte, endast en samling historier. Det exakta datumet har inte varit möjligt att fastställa men i april 1907 togs de första stegen för kårens tillblivelse, och det var sannerligen inga små barnasteg. Det var nämligen den stora friskusen och mångfrestaren Oskar Franzén, som flyttade från Emmaboda till Lindås. Emmaboda hade redan då startat musikkår och i den deltog Franzén med liv och lust. När han flyttade till Lindås tog han sin bastuba med sig och inte nog med det, han tog även två bärande stämmor med sig hit. Det var Knut Andersson och Karl Jonsson som blåste basun resp esskornett. Följden av denna utbrytning blev att Emmaboda fick lägga ned sin musikkår. Sida 8

9 Inom kort trimmades det ihop en sextett med tillhörande trumslagare. Sextetten bestod av Karl Jonsson esskornett, Erik Karlsson b-kornett, Knut Andersson basun, Torsten Rinaldo 2:dre tenor, Sivers Bäckström althorn, Oskar Franzén bastuba och Bremer Bäckström trummor. Karl Jonsson var ledare. Av dessa finns endast en i livet, nämligen Knut Andersson, som är farmare i Amerika. Debuten för stormusiken, som den då alltid kallades, skedde på en friluftsfest vid den lilla fyrkantiga dansbanan som utgjorde den blygsamma början till vårt nuvarande Folkets Hus och Park. Denna dansbana var belägen där framlidne Viktor Banks fastighet nu ligger. Ingen debut utan nervositet, säger man väl alltid, och det gällde även vid denna debut. Det blev nämligen mässfall (jag höll på att säga mässingsfall), beroende på att trumslagaren den dagen konfirmerades i Vissefjärda kyrka, och utan trummor kunde man inte spela. Trumslagaren kom dock till sist och debuten skedde. Honoraret blev 14 kr, dvs 2 kr per man och festen pågick i 10 timmar. Kåren fortsatte sin verksamhet och nya mannar började arbetade med. Redan omkring år 1910, ser vi Janne Knutsson och Gunnar Lindström med. Knutsson var då 13 år. Här skymtar vidare Axel Bank, Janrik Ahlin, Nybro, en bror till John och Gunnar Ahlin, Gottfrid Karlsson, son till framlidne Niklas Karlsson, Frans Karlsson, en bror till Gunnar och Selfrid Karlsson samt Erik Lindström, bror till Gunnar Lindström, även han trumslagare. År 1913 kom Albert Nilsson, vilken på senare tid skulle ta hand om ledningen under en lång följd av år. Gustav Kvist, Gustav Bergström, Folke Bäckström och Ludvig Larsson var de mannar, som bar upp kåren de år som följde fram till Musikanterna var i flitig verksamhet under sommarmånaderna. Ingen festarrangör med självaktning kunde undgå att engagera stormusiken. Varför stormusiken? De festplatser som besökts var Transjö, Torsås, Gullabo, Holmsjö, Saleboda och Emmaboda m fl kringliggande platser. Musiken som utfördes var mest dansmusik, men även en del konsertmusik utfördes, och egna konserter hölls. Sida 9

10 I en gammal notbok kan man bland annat läsa om en konsertvals som heter Die Hydropathen. Under denna står inskrivet följande: Den 4 mars 1908 Musikfanjunkare vid Kungl Smålands Husarer Carl Rosell. Då liksom nu utförde man potpurrier ouvertyrer ur kända operor och operetter. I en annan bok finner man att Sivers Bäckström varit kompositör. Kompositionen hette Snöglitter. Övningarna hölls i början i Gullbergs verkstad. Senare övade man i en lokal, tillhörig lantbrukare Gottfrid Jonsson på gården mitt emot smeden Franzéns. En fanjunkare Lundvall hade hand om ledningen. De flesta resor, som företogs på den tiden, skedde med lövad hästskjuts men ofta per cykel. När man åkte så långt som till Torsås t ex kom man aldrig hem förrän dagen efter på morgonen. Plåster på såren var det väldiga middagsbord, som alltid stod dukat och som måste avätas innan spelningarna började. Festerna började som regel kl 13 på eftermiddagen, så maten var nog nödvändig. År 1924 tyckte Albert Nilsson att det var tid för en större nyrekrytering. Han förmådde några av samhällets yngre pojkar att deltaga i tre övningar i veckan på scenen i Folkets Park. Nytillskotten var Einar Lindqvist, Fritz Johansson, Tage Lindqvist, Nils Niklasson, Karl Johansson, Artur Lindkvist och året efter Knut Carlstedt. Av dessa finns fortfarande två kvar. Redan Första maj 1925 var de nya färdiga att deltaga i marschen genom samhället, dels på morgonen och dels senare i första maj-demonstrationen. Albert Nilsson fortsatte med oförtruten energi att lära upp nya pojkar, Harry och Hilding Roosqvist, Hilding Zakrisson, Nils Lund, Valfrid Bank, Göte Niklasson, Elion Åsberg, Henning Matsson, Francis Lindström, Yngve Thulin och Ingvar Nilsson. Sida 10

11 Börje Lindström lärde han upp under 30-talet, Sigurd Roosqvist kom Han hade gjort sina lärospån i Emmaboda. Roosqvist blev ordförande i kåren, en plats som han hade i 35 år. Han har tillsammans med Janne Knutsson klarat av det mesta organisationsarbetet under denna tid. Janne Knutsson har varit med så länge vi minns och det är ju en hel del år. Som vi ser har en hel del av de uppräknade försvunnit ur kåren, men nya har kommit och på 40-talet kom Nils Elovsson och på 50-talet Tommy Lindström, Ulf Andersson, Stig Bergström och Sigvard Håkansson. Nilsson lade ner ett storartat arbete, och när man tänker på att han i över 20 år, fram till 1945, var ledare och lärare utan någon som helst ersättning, så förstår man att intresset måste ha varit stort. Några av musikanterna har ju också i andra sammanhang visat att grunden höll att bygga på. Vi har Lund, som är yrkesmusiker i Gävle, Yngve Karlsson god klarinettist i Trollhättan samt Nils Niklasson basist i Värnamo, numera åter i faderhuset. År 1946 avgick Nilsson som ledare och eftersom ingen av medlemmarna ansåg sig kapabel att leda måste en ledare anskaffas utifrån. F 12 i Kalmar kontaktades och fanjunkare Gunnar Millgård trädde till. Sida 11

12 Han har i 11 år varit lärare och ledare, och det minsta man kan säga om honom är att ingen av oss i musikkåren har någonsin ångrat detta steg. Efter honom kom Spångberg 57-62, Dahlskog 62-66, Villas 66-68, Alvin och Bondesson från De olika evenemang kåren medverkat i är tyvärr inte antecknade, men av egna arrangemang kan märkas en konsert så gott som årligen. Konserten har varje gång haft som extra inslag sångsolon samt andra framträdanden av kårmedlemmarna själva samt vid flera tillfällen framträdande av utomstående. En sådan dag som 1 maj har kåren haft ända upp till fyra spelningar i olika samhällen. På friluftsfester och samkväm har det medverkats flitigt, och om så fordrats har även icke musikprogram utförts. Hur det kan gå när man ska stå till tjänst med andra program än musik fick kårens bildare O Franzén erfara i Påryd en gång. Franzén var som förut nämnts en mångfrestare av stora mått. Han blev anmodad att hålla ett föredrag på en friluftsfest i samband med musikengagemang där. Troligen var det ett nykterhetsföredrag. Han klev upp i talarstolen och började sitt tal. På den tiden fanns på varje fest ett stort inslag berusade. Denna fest var inget undantag. Om föredraget väckte deras misshag eller det var någon annan orsak, vet ingen, men talarstolen bars bort från festplatsen med talaren fortfarande kvar däri. Friskusen Franzén fortsatte talet som om ingenting hade hänt under tiden han bars bort. Han talade fortfarande när den sattes ner igen och publiken följde snällt med utanför festplatsen. Historien förmäler inte om han fick applåder eller ej efteråt, men jag skulle tro att de var ovationsartade efter den prestationen. Även tillsammans med andra musiksammanslutningar har genomförts en del evenemang. Bland dessa kan märkas program ihop med Musikkåren Lyran i Kalmar. Tillsammans med Emmaboda musikkår har till och med idrottsutbyte förekommit i samband med musik. Spelningar ihop med Målerås, Orrefors, Johansfors, Nybro och Karlskrona musikkårer har även förekommit. På tal om idrottsutbyte måste en historia från en spelning i Trekanten räddas från glömskan. Musiken var engagerad för spelning lördag-söndag i Trekanten. Sida 12

13 Efter övernattning fortsatte festen på söndagen. Bland attraktioner på festen märktes en tävlan i dragkamp mellan Trekanten och Kalmar. Då ingen matchdomare fanns att tillgå vädjade man till Lindåskåren om att utse en domare. Den stora spjuvern och evige pojken Gunnar Lindström åtog sig domarskapet. Som bekant har man tre märken i marken vid dragkamp. På repet finns ett rött band eller rosett, som vid dragkampens början skall vara placerat över mittmärket. När dragkampen började var allt i sin ordning och Gunnar Lindström gav tecken till att börja. När det ena laget började dra över märket flyttade antagligen Lindström bandet, och på så sätt fanns ingen möjlighet för någon att bli vinnare. Publiken trängde på mer och mer, och till sist hjälpe de till med dragkampen på båda håll så många som kunde få plats vid repen. Antagligen slutade matchen oavgjord, men vi tror inte att den gode Gunnar blivit anlitad flera gånger som domare. Som avslutning på detta försök till historik kan sägas att kåren under de senaste 35 åren har fungerat som musikcirkel under ABF, att den åtnjuter anslag årligen från såväl kommun, industrier som enskilda och att ingen av medlemmarna någonsin uppburit någon som helst ersättning utan i stället vid flera tillfällen tillskjutit de medel som fattats vid brydsamma ekonomiska tillfällen. Vi hoppas livligt att nya musikanter skall leda till att den föryngring, som alltid måste förekomma för att kåren skall kunna fortsätta sin verksamhet, blir verklighet. ABF:S STUDIECIRKEL, BIBLIOTEK OCH AVD 325 En gång på hösten1917, diskuterades studiefrågan på Metalls månadsmöte. Därefter beslutades att en studiecirkel i ämnet skönlitteratur skulle bildas. Metalls avdelning anslog 25 kr till bokinköp, sedan skulle cirkelmedlemmarna betala 2 kr i medlemsavgift. Till studieledare valdes Janne Knutsson. Femton medlemmar antecknade sig. Så beslutades att medlemmarna skulle träffas i hemmen på söndagarna. Starten var nu klar, man tog kontakt med ABF-förbundet, varvid cirkeln erhöll 25 kr i startbidrag, på villkor att när böckerna var lästa av studiecirkelns medlemmar, skulle de bilda grunden till ett blivande bibliotek. Sida 13

14 Om biblioteket sedan var öppet en gång i veckan för allmänheten, kunde man erhålla statsbidrag för bibliotekets utgifter. Medlemmarna valde och köpte in böckerna själva med den största omsorg och sedan fick böckerna cirkulera bland medlemmarna. Två gånger i månaden samlades man och diskuterade innehållet. Det var både intressanta och kunskapsgivande intryck som deltagarna hade funnit vid läsningen av de olika författarnas verk. Skönlitteraturen, liksom all konst, är en spegel av livet och som meddelar kunskap i mera lättillgänglig form. Vilka var nu de författare vars böcker studerades? Det var klassiska skönlitterära verk, man kan också säga tidlösa böcker som ständigt är nya för varje generation som växer upp. August Strindberg: Svenska öden och äventyr, Röda rummet m fl, Viktor Rydberg: Vapensmeden, Den siste Athenaren, Selma Lagerlöf: Gösta Berlings saga, Emile Zola: I grus och spillror, Carillo Flamarion: Bebodda världar, Världens undergång, Joch Landers: Avgrundens folk, John Finkelman m fl. Det är väl ingen nytta med att läsa romaner, tyckte många. Men medlemmarna hade en helt annan uppfattning. Man fann kunskap, ordförrådet blev bättre och rikare. Genom läsning av exempelvis Rydbergs: Den siste Athenaren, fick man kunskap om Greklands forna liv och historia mm. År 1919 hade studiecirkeln nr 583 slutfört sitt arbete och de lästa böckerna beslutade man efter ett sammanträde med ABF:s distriktsrepresentant bibliotekarie Sven Pettersson, Kalmar, bilda Lindås ABF avd studiecirkelbibliotek nr 325. Janne Knutsson blev bibliotekarie och fick hålla lokal för biblioteket i hemmet, där plats bereddes i den egna bokhyllan. Senare skänktes en bokhylla av socialistiska klubben, den var av smide, tillverkad av den av alla äldre Lindåsbor så välkända smidesmästaren Gunnar Lindström. De ekonomiska resurserna var mycket små på den tiden. Allt måste medlemmarna göra själva. Ingen hade något betalt eller ersättning utan det var förtroendeuppdrag gjort av intresse. Sida 14

15 Biblioteket var öppet varje söndag mellan kl 10-11, varje boklån betalades med 5 öre per bok och vecka. Bildningsarbetet hade kommit igång, cirkel 583 var fortfarande i arbete, fast nu studerades fackföreningskunskap, svenska språket, nationalekonomi, bokföring, musik och andra ämnen. En fastare ekonomisk grund byggdes upp kring bildningsverksamheten med fasta årliga avgifter av varje ansluten organisation, att erläggas per år och medlem. Statsbidrag erhölls, liksom kommunalt bidrag till biblioteket, cirklar och annan bildningsverksamhet. En erinran om kommunalt bidrag gjordes de första åren. Vi tillhörde då Vissefjärda kommun. Det förorsakade långa debatter. Dock var begäran blygsam: kr. Vid en sådan debatt framkom följande yttringar: De fick ju anslag till böcker förra året, man borde undersöka om de har läst dem först, innan vi lämnar nytt anslag, sade den gode kommunalmannen och satte sig. År 1930 flyttade biblioteket in i nybyggda Folkets Hus. En ny tid hade kommit. Anslagen höjdes både kommunal och statligt hade ABF möte med i Lindås valda studieledare och övriga intresserade där. Instruktör Olof Lundkvist, Oskarshamn, höll ett upplysande och orienterande föredrag med anledning av krigsutbrottet. Ett år senare överlämnade Olof Lundkvist från ABF-distriktet fem böcker som premier för ett välskött bibliotek. Samtidigt önskade instruktören en del upplysningar hur krisen inverkat på studiearbetet. Han fick svaret att studiearbetet fått en del mindre störningar men att verksamheten fortsatt i de cirklar som påbörjats. År 1947 flyttade ABF in i den lokalen som nu delvis är bibliotek. Läser man protokollen var där stor aktivitet och Janne satt kvar som ordförande. Studiesäsongen medlades att ABF och KF beslutat samordna sina studier. Att Konsum inte ansåg sig kunna betala mer än 40 öre i medlemsavgift p g a dålig ekonomi, godkändes av årsmötet. Styrelsen upptog denna summa; kr som anslag. Skolan hyrde lokal av Folkets Hus och då den blev ledig 1958 beslutades att ABF skulle hyra den sedan Folkets Hus förening gått med på något förmånligare villkor med en årshyra av kr. Därmed hade lokalfrågan fått en positiv lösning. Sida 15

16 Den första utlåningskvällen i den större och tidsenliga lokalen var den 19 maj 1959, som antecknades på ordförandens önskan. ABF:s studierektor Hugo Heffler högtidstalade. Lindås musikkår medverkade liksom lokala förmågor. Senare blev det aktuellt att katalogisera bokbeståndet, varvid biblioteksassistent Maja Molander, Centralbiblioteket i Kalmar och Birger Gleisner, Emmaboda, varit behjälpliga. Här fick Lindåsborna sin service mitt i centrum av samhället med bibliotek och bildningsverksamhet. Biblioteken centraliserades allmänt i kommunens regi. Efter flera möten med långa diskussioner beslutades att överlämna biblioteket till Vissefjärda kommun fr o m den 1 juli det var den sista ABF avd i distriktet, enligt Hallenberg, som överlämnade ett välskött bibliotek i kommunal regi, efter 49 års verksamhet. På samma möte informerade instruktörerna Hallenberg och Olausson om fördelarna med en stor avdelning inom ABF. Genom centralisering av administration, upplysning av propaganda samt uppläggning av studieverksamheten kan den bli effektivare och mindre arbetskrävande. Efter denna information beslutade mötet enhälligt att Lindås ABF avd skulle ingå i Nybroblocket fr o m 1/ Styrelsens slutord på års verksamhetsberättelse är väl på sin plats att ange. Där uttalas bl a en förhoppning om fortsatt framgång både för biblioteket och avdelningen. Vi är övertygade om att biblioteket har en stor uppgift att fylla i samhället. En förhoppning är att vi också i framtiden skall ha tillfredsställelsen att se både bokantal, utlåningar och låntagare öka i takt med samhällets utveckling FORTSÄTTNING FÖLJER I DEL 9 med bland annat Sida 16

17 Koopertiva: Lindås, Vårt skötebarn Konsum, Vårt fall Avd 666 Aktiv av NOV, Numera avd av Verdandi Lindås Arbetarekommun (historik åren ) Lindås Socialdemokratiska Ungdomsklubb Efterkrigstiden De sista sju åren Kvinnoklubben Lindåskretsen av svenska Röda Korset (del 9 kommer att finnas på hemsidan i början av mars 2015) Sida 17

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE DEL 6 På följande sidor är ett utdrag ur boken Lindås Från by till samhälle Fortsättning från Del 5 (att tänka på när du läser dessa avsnitt, är att boken skrevs 1980-83) Sida 1 EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund

Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund STADGAR Antagna vid konstituerande möte 19 september 1959, ändrade genom beslut vid årsmöte 2 februari 1974, årsmöte 23 februari

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper.

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. 1965.05.06 Bland övriga frågor, tog Reymond Skjulstad upp frågan om man inte genom eget arbete på vägen skulle kunna underhålla och förbättra den till en ringa kostnad.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson 1931 Ernst Rosenberg Seel Johansson Klubben bildas 15 mars 1931 En fotboll och fotbollströjor inköps En hoppställning, en diskus, ett spjut och en kula inköps Inköp av ett dussin bandyklubbor Årsfest Årsavgiften

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Närvarande: Martin Fogel Monica Larsson Gustav Karreskog Frida Söderling Eva Kindbladh Linus Behrenfeldt Love Andersson

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

BILDA SPORTFISKEKLUBB

BILDA SPORTFISKEKLUBB BILDA SPORTFISKEKLUBB Bilda sportfiskeklubb Mer än 2,5 miljoner svenskar tycker om att sportfiska. I Sverige ägnar man sig åt att sportfiska i runda tal ca 35 miljoner dagar. Mot den bakgrunden är det

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar

Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Till Styrelsen för Svensk Flyghistorisk Förening Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Det följande ska inte ses som kritik eller liknande. Jag önskar bara lite mer ordning och reda. Och det är just

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar Eastfield s Linedancers Club Reviderad 2011-11-16 vid extra medlemsårsmöte. 1 Föreningens namn och mål Org.nr.: 802437-4764 Föreningsstadgar Föreningens namn är Eastfield s Linedancers Club (EFLD). Dess

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer