Under år 1909 tillsatte de nämnda föreningarna en interimstyrelse, vilken fick i uppdrag att utarbeta stadgar, samt att

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Under år 1909 tillsatte de nämnda föreningarna en interimstyrelse, vilken fick i uppdrag att utarbeta stadgar, samt att"

Transkript

1 DEL 8 På följande sidor är ett utdrag ur boken Lindås Från by till samhälle Fortsättning från Del 7 (att tänka på när du läser dessa avsnitt, är att boken skrevs ) Sida 1

2 FÖRENINGEN FOLKETS HUS Tanken på en Folketshusförening uppkom bland platsens arbetare redan år Sålunda företogs bland platsens organiserade arbetare en uttaxering av 5 öre per vecka och arbetare, för att bilda en folketshusfond. Avd nr 61 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet förvaltade de uttaxerade medlen. Under år 1908 överenskoms med platsens Verdandilog, om samarbete i och för Folkets Hus. Detta samarbete resulterade i att de nämnda föreningarna gemensamt hyrde en plan å 2 skäppland jord under en tid av 3 år, samt å denna plan uppförde en dansbana och under denna tid gemensamt anordnade friluftsfester. Under år 1909 tillsatte de nämnda föreningarna en interimstyrelse, vilken fick i uppdrag att utarbeta stadgar, samt att sammankalla platsens arbetare till möte för att besluta om en Folketshusförenings bildande. Detta möte avhölls den 4 april 1909, varvid enhälligt beslutades att bilda Föreningen Folkets Hus u p a i Lindås, och de av interimstyrelsen utarbetade stadgarna antogs. Föreningens första styrelse valdes och bestod av följande personer: Thure Molin, Thure Pettersson, Karl V Bergvall, Karl Bank, Hjalmar Lindberg, Ludvig Andersson och Knut Andersson. Suppleanter för dessa blev: A B Lindström, August Strömgren, och Axel Bank. Revisorer blev: Frans Johansson, John Ahlin och Gustav Lindqvist. Vid denna tiden hyrde Verdandilogen och avd 61 gemensamt en möteslokal i huset in på gården i Gottfrid Johnssons fastighet i Lindås, men blev på förekommen anledning uppsagda från lokalen, och de blev nödsakade att flytta in i andra lokaler. När föreningsintressena på platsen var i stigande, och de hyrda lokalerna var trånga och ej för föreningen ändamålsenliga, såg sig Föreningen Folkets Hus, trots dålig ekonomi, nödsakad att om möjligt anskaffa en större och lämpligare lokal. Sida 2

3 En kommitté av två personer tillsattes, vilken fick i uppdrag att underhandla med husägaren Ville Jonsson, som ämnade sälja sin fastighet. Dessa underhandlingar ledde ej till något resultat, beroende på prisfrågan. På möte med föreningsmedlemmarna den 5 augusti 1910 beslutades att låta frågan om inköp av en redan befintlig fastighet falla, men beslutades i stället att om möjligt inköpa tomt till en Folkets Park, samt å densamma uppföra en danspaviljong. En lämplig tomt fanns till salu, den tidigare Folkets Park, vilken ägdes av Axel Andersson, i Torsjö. Kommittérade, Thure Molin och Frans Johansson, besökte Andersson, ett flertal gånger, och resultatet blev att föreningen inköpte tomten för ett pris av 600 kr. Vid köpet var Karl Karlsson körkarl. År 1910 togs tomten i bruk och den gamla dansbanan uppflyttades dit. Planeringsarbete företogs så fort sig göra lät, och dessa arbeten utfördes gratis av platsens arbetare på fritid. Föreningen invigde parken med en friluftsfest söndagen den 11 juni Under år 1913 beslutade föreningen att låta uppföra en ny dansbana eller paviljong i parken, vilket vore möjligt att använda som möteslokal. År 1916 väcktes förslag inom styrelsen om att inköpa fastigheten Sandås, vilken ägdes av Ludvig Andersson. Frågan dryftades en längre tid inom styrelsen, samt å möte med föreningens medlemmar den 17 juni Sida 3

4 Den 29 juni avhölls ännu ett möte varvid beslöts att ge styrelsen i uppdrag att inköpa nämnda fastighet till ett pris av kr. Denna fastighet brann ner i april 1921, och därmed var Koopertiva föreningen Fram, Lindås, som hade sina affärslokaler i denna fastighet, husvill. På möte den 12 augusti samma år beslöts, på anmodan av nämnda förening, att bygga en ny fastighet i den brunnas ställe. Denna fastighet kostade föreningen ca kr, och var ämnad att så fort som möjligt överlåtas till Koopertiva Föreningen Fram. Tanken på att bygga ett Folkets Hus, var aktuell bland medlemmarna i Folkets Husföreningen, samt hade dryftats redan på årsmötet 1919, men ställts på framtiden. År 1923 inlämnade avd 158 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet en motion till föreningens årsmöte om byggandet av ett Folkets Hus, men på grund av att föreningens kapital, genom byggandet av affärsfastigheten, var fastlåst beslöts att fortfarande låta frågan vila. Frågan diskuterades fortfarande på varje årsmöte. Först den 21 mars 1926 beslöts att bygga ett Folkets Hus i Lindås samhälle å föreningstomten. En byggnadskommitté tillsattes och denna fick i uppdrag att från olika byggmästare infordra anbud för uppförande av ett Folkets Hus enligt godkända ritningar. Föreningen avhöll möte den 16 juli samma år för granskning av inkomna anbud och mötet beslöt att anta byggmästare Aron Ottossons anbud å kr, vilket var det lägsta inkomna från olika byggmästare. Då lokalen var fullt färdig att tas i bruk, belöpte sig kostnaden för densamma med inventarier till ca kr. Invigningsfest, i samband med basar, avhölls i de nya lokalerna lördagen den 4 och söndagen den 5 december Resultatet av denna fest blev mycket gott beroende på att varorna till densamma i stor utsträckning skänkts, samt att alla medverkande gjorde sitt arbete gratis. På årsmöte med föreningsmedlemmarna i mars 1928 väcktes förslag om att försälja föreningsägda affärsfastigheten till Koopertiva Föreningen Fram i Lindås. Efter en längre diskussion i frågan beslöts att ge styrelsen i uppdrag att erbjuda dem fastigheten för en försäljningssumma av ca kr, samt att då styrelsen erhöll svar från nämnda förening, sammankalla Folkets Husföreningens medlemmar till extra möte. Sida 4

5 Detta möte hölls i augusti samma år, varvid beslöts på styrelsens förslag att försälja affärsfastigheten för kr till Koopertiva med tillträde den 1 oktober Snart visade det sig, särskilt vid anordnandet av basarer, och med tanke på att kunna anordna större inbjudningsmöten och samkväm, att det behövdes en danslokal sammanbyggd med Folkets Hus övriga lokaler. På föreningens årsmöte den 25 mars 1930 framkom därför ett förslag om att bygga en dylik danslokal. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan och låta uppgöra ritningar och arbetsbeskrivning, samt när detta var gjort, utlysa ett nytt möte för behandling av frågan. Detta möte avhölls den 30 juni samma år, varvid beslöts att bygga en sådan danslokal. En byggnadskommitté tillsattes som fick i uppdrag att lämna ut arbetet på entreprenad, samt ordna med den ekonomiska del av saken. Vid granskning av de inkomna anbuden befanns det att byggmästare Yngve Olsson, Emmaboda och dito Gunnar Johansson, Lindås, hade begärt samma pris à kr. Styrelsen beslöt antaga den senares anbud, vilken även uppförde danslokalen, samt tillika lånade föreningen en del pengar, att ekonomisera byggandet med. Den invigdes med anordnandet av en basar den 25 och 26 oktober samma år. Sida 5

6 Denna lokal var sedan en längre tid framåt en av Folkets Hus mest använda lokaler, när den användes vid föreningars och klubbars samkvämsmöten, samt även som gymnastiksal och som träningslokal för fotbollspelare, samt av badminton- och bordtennisspelare och även som träningslokal av Lindås Boxningsklubb. Av detta framgår att föreningen på bästa sätt försökt att tillhandahålla lokaler till samhällsbornas skilda intressen. Det är givetvis svårt att ur ekonomisk synpunkt tillhandahålla lokaler till så låga hyror som de hyrande ofta fordrar, men tack vare att föreningen driver biografrörelse i egen regi har detta lyckats hittills. Denna biografrörelse startades under höstsäsongen 1932 i och med att föreningen beslutade inköpa en ljudfilmsapparat. Föreningen har sedan undan för undan sökt förbättra denna rörelse vad maskineri, lokaler och organisation beträffar. Den första biografmaskinen var ur teknisk synpunkt ej av förstklassigt slag, varför en bättre sådan installerades under höstsäsongen På årsmöte 1944 beslutades på styrelsens förslag att ansluta biografen till Folkrörelsens Biografkedja i Småland, och därmed följde automatiskt medlemskap i Folkets Husföreningarnas Riksorganisation. År 1945 genomfördes en genomgripande renovering och omändring av Folkets Hus, särskilt vad stora salen och scenen beträffar, med avsikt att få en mera ändamålsenlig biograf och teatersalong. En arkitekt från Folkets Husföreningarnas arkitektkontor anlitades och han uppgjorde en på lång sikt genomförbar plan för utveckling av Folkets Hus lokaler. I samband med denna renovering installerades även moderna biograffåtöljer i salongen, vilka inköptes hos Sveriges Folkbiografers AB. Omändringen av scenen, som bestod i att scenöppningen gjordes högre och bredare, samt därtill att en ny ridå uppsattes, har gjort det möjligt att vi numera kan engagera Riksteatern och andra teatersällskap vid deras turnéer, som omväxling till biografprogrammen. Sida 6

7 I och med att Lindås Konsumtionsförening år 1947 flyttade in i nybyggd fastighet blev Folkets Husförening erbjuden att återförvärva den gamla affärsfastigheten till ett pris av kr. På extra möte med föreningens medlemmar den 3 november samma år beslöts att köpa fastigheten för detta pris. Styrelsen fick bemyndigande att inteckna fastigheten för upplåning av pengar till köpesumman, samt befogenhet att ordna med vad de olika lokalerna skulle användas till. När bristen på lärosalar i samhällets skolor vid denna tiden var stor, och för att undvika dubblering av befintliga sådana, omändrades själva affärslokalen till skolsal och uthyrdes som sådan, lagerutrymmen ändrades om till bibliotek och studierum och ett rum uthyrdes till frisérsalong. I lägenheten på övre våningen erhölls en utmärkt vaktmästarebostad. Sämre ställt är det vad Folkets Park beträffar, enär dansbanan och övriga byggnader där är ganska dåliga, men det föreligger mötesbeslut på att så snart byggnadstillstånd kan erhållas, uppföra en efter tidens krav fullt modern danslokal med teaterscen, som medger möjlighet att kunna kontraktera större revy- och operettsällskap. Parken anslöts år 1949 till Folkets Parkers Centralorganisation. Sida 7

8 År 1949 firade Föreningen Folkets Hus i Lindås sin 40-åriga tillvaro med en festlighet i Folkets Hus, Folkets Hus Riksorganisation representerades vid detta tillfälle av ombudsman Anton Östlund, vilken även höll högtidstalet. Omedelbart härefter överlämnade Östlund diplom till pionjärerna samt de som tillhört styrelsen i minst 10 år. De som fick mottaga diplom var: Thure Molin, Ludvig Andersson, Valter Schröder, Ernst Karlsson, Ernst H Samuelsson, Karl Bank, Helmer Lindqvist och Sven Melin. Tiden efter föreningens 40-årsjubileum har det ändrats och förbättrats mycket i Folkets Hus lokaler, och dess verksamhet i övrigt. Denna redogörelse är avsedd att endast beröra verksamheten i början av 1900-talet, varför vi överlämnar vad som timat å senare tid till en kommande generation. Lindås Folkets Hus har alltid varit en samlingslokal för ortens befolkningsorganisationer. Föreningen vill även i fortsättningen arbeta vidare på den inslagna vägen och hoppas i detta sitt arbete på stöd från hela ortsbefolkningen. MUSIKKÅREN När man ska försöka skriva historik går man som regel till gamla protokoll och handlingar. I Lindås musikkår har tyvärr sådana handlingar antingen aldrig funnits eller också har sådana förstörts. Tydligen var noterna i stället mera omhuldande, det bevisas därav att sådana finns sedan år Endast genom att tillfråga en del av de äldre f d musikanterna har det lyckats att få fram en bild av musikkårens öden genom 75 år. Någon historik blir det därför inte, endast en samling historier. Det exakta datumet har inte varit möjligt att fastställa men i april 1907 togs de första stegen för kårens tillblivelse, och det var sannerligen inga små barnasteg. Det var nämligen den stora friskusen och mångfrestaren Oskar Franzén, som flyttade från Emmaboda till Lindås. Emmaboda hade redan då startat musikkår och i den deltog Franzén med liv och lust. När han flyttade till Lindås tog han sin bastuba med sig och inte nog med det, han tog även två bärande stämmor med sig hit. Det var Knut Andersson och Karl Jonsson som blåste basun resp esskornett. Följden av denna utbrytning blev att Emmaboda fick lägga ned sin musikkår. Sida 8

9 Inom kort trimmades det ihop en sextett med tillhörande trumslagare. Sextetten bestod av Karl Jonsson esskornett, Erik Karlsson b-kornett, Knut Andersson basun, Torsten Rinaldo 2:dre tenor, Sivers Bäckström althorn, Oskar Franzén bastuba och Bremer Bäckström trummor. Karl Jonsson var ledare. Av dessa finns endast en i livet, nämligen Knut Andersson, som är farmare i Amerika. Debuten för stormusiken, som den då alltid kallades, skedde på en friluftsfest vid den lilla fyrkantiga dansbanan som utgjorde den blygsamma början till vårt nuvarande Folkets Hus och Park. Denna dansbana var belägen där framlidne Viktor Banks fastighet nu ligger. Ingen debut utan nervositet, säger man väl alltid, och det gällde även vid denna debut. Det blev nämligen mässfall (jag höll på att säga mässingsfall), beroende på att trumslagaren den dagen konfirmerades i Vissefjärda kyrka, och utan trummor kunde man inte spela. Trumslagaren kom dock till sist och debuten skedde. Honoraret blev 14 kr, dvs 2 kr per man och festen pågick i 10 timmar. Kåren fortsatte sin verksamhet och nya mannar började arbetade med. Redan omkring år 1910, ser vi Janne Knutsson och Gunnar Lindström med. Knutsson var då 13 år. Här skymtar vidare Axel Bank, Janrik Ahlin, Nybro, en bror till John och Gunnar Ahlin, Gottfrid Karlsson, son till framlidne Niklas Karlsson, Frans Karlsson, en bror till Gunnar och Selfrid Karlsson samt Erik Lindström, bror till Gunnar Lindström, även han trumslagare. År 1913 kom Albert Nilsson, vilken på senare tid skulle ta hand om ledningen under en lång följd av år. Gustav Kvist, Gustav Bergström, Folke Bäckström och Ludvig Larsson var de mannar, som bar upp kåren de år som följde fram till Musikanterna var i flitig verksamhet under sommarmånaderna. Ingen festarrangör med självaktning kunde undgå att engagera stormusiken. Varför stormusiken? De festplatser som besökts var Transjö, Torsås, Gullabo, Holmsjö, Saleboda och Emmaboda m fl kringliggande platser. Musiken som utfördes var mest dansmusik, men även en del konsertmusik utfördes, och egna konserter hölls. Sida 9

10 I en gammal notbok kan man bland annat läsa om en konsertvals som heter Die Hydropathen. Under denna står inskrivet följande: Den 4 mars 1908 Musikfanjunkare vid Kungl Smålands Husarer Carl Rosell. Då liksom nu utförde man potpurrier ouvertyrer ur kända operor och operetter. I en annan bok finner man att Sivers Bäckström varit kompositör. Kompositionen hette Snöglitter. Övningarna hölls i början i Gullbergs verkstad. Senare övade man i en lokal, tillhörig lantbrukare Gottfrid Jonsson på gården mitt emot smeden Franzéns. En fanjunkare Lundvall hade hand om ledningen. De flesta resor, som företogs på den tiden, skedde med lövad hästskjuts men ofta per cykel. När man åkte så långt som till Torsås t ex kom man aldrig hem förrän dagen efter på morgonen. Plåster på såren var det väldiga middagsbord, som alltid stod dukat och som måste avätas innan spelningarna började. Festerna började som regel kl 13 på eftermiddagen, så maten var nog nödvändig. År 1924 tyckte Albert Nilsson att det var tid för en större nyrekrytering. Han förmådde några av samhällets yngre pojkar att deltaga i tre övningar i veckan på scenen i Folkets Park. Nytillskotten var Einar Lindqvist, Fritz Johansson, Tage Lindqvist, Nils Niklasson, Karl Johansson, Artur Lindkvist och året efter Knut Carlstedt. Av dessa finns fortfarande två kvar. Redan Första maj 1925 var de nya färdiga att deltaga i marschen genom samhället, dels på morgonen och dels senare i första maj-demonstrationen. Albert Nilsson fortsatte med oförtruten energi att lära upp nya pojkar, Harry och Hilding Roosqvist, Hilding Zakrisson, Nils Lund, Valfrid Bank, Göte Niklasson, Elion Åsberg, Henning Matsson, Francis Lindström, Yngve Thulin och Ingvar Nilsson. Sida 10

11 Börje Lindström lärde han upp under 30-talet, Sigurd Roosqvist kom Han hade gjort sina lärospån i Emmaboda. Roosqvist blev ordförande i kåren, en plats som han hade i 35 år. Han har tillsammans med Janne Knutsson klarat av det mesta organisationsarbetet under denna tid. Janne Knutsson har varit med så länge vi minns och det är ju en hel del år. Som vi ser har en hel del av de uppräknade försvunnit ur kåren, men nya har kommit och på 40-talet kom Nils Elovsson och på 50-talet Tommy Lindström, Ulf Andersson, Stig Bergström och Sigvard Håkansson. Nilsson lade ner ett storartat arbete, och när man tänker på att han i över 20 år, fram till 1945, var ledare och lärare utan någon som helst ersättning, så förstår man att intresset måste ha varit stort. Några av musikanterna har ju också i andra sammanhang visat att grunden höll att bygga på. Vi har Lund, som är yrkesmusiker i Gävle, Yngve Karlsson god klarinettist i Trollhättan samt Nils Niklasson basist i Värnamo, numera åter i faderhuset. År 1946 avgick Nilsson som ledare och eftersom ingen av medlemmarna ansåg sig kapabel att leda måste en ledare anskaffas utifrån. F 12 i Kalmar kontaktades och fanjunkare Gunnar Millgård trädde till. Sida 11

12 Han har i 11 år varit lärare och ledare, och det minsta man kan säga om honom är att ingen av oss i musikkåren har någonsin ångrat detta steg. Efter honom kom Spångberg 57-62, Dahlskog 62-66, Villas 66-68, Alvin och Bondesson från De olika evenemang kåren medverkat i är tyvärr inte antecknade, men av egna arrangemang kan märkas en konsert så gott som årligen. Konserten har varje gång haft som extra inslag sångsolon samt andra framträdanden av kårmedlemmarna själva samt vid flera tillfällen framträdande av utomstående. En sådan dag som 1 maj har kåren haft ända upp till fyra spelningar i olika samhällen. På friluftsfester och samkväm har det medverkats flitigt, och om så fordrats har även icke musikprogram utförts. Hur det kan gå när man ska stå till tjänst med andra program än musik fick kårens bildare O Franzén erfara i Påryd en gång. Franzén var som förut nämnts en mångfrestare av stora mått. Han blev anmodad att hålla ett föredrag på en friluftsfest i samband med musikengagemang där. Troligen var det ett nykterhetsföredrag. Han klev upp i talarstolen och började sitt tal. På den tiden fanns på varje fest ett stort inslag berusade. Denna fest var inget undantag. Om föredraget väckte deras misshag eller det var någon annan orsak, vet ingen, men talarstolen bars bort från festplatsen med talaren fortfarande kvar däri. Friskusen Franzén fortsatte talet som om ingenting hade hänt under tiden han bars bort. Han talade fortfarande när den sattes ner igen och publiken följde snällt med utanför festplatsen. Historien förmäler inte om han fick applåder eller ej efteråt, men jag skulle tro att de var ovationsartade efter den prestationen. Även tillsammans med andra musiksammanslutningar har genomförts en del evenemang. Bland dessa kan märkas program ihop med Musikkåren Lyran i Kalmar. Tillsammans med Emmaboda musikkår har till och med idrottsutbyte förekommit i samband med musik. Spelningar ihop med Målerås, Orrefors, Johansfors, Nybro och Karlskrona musikkårer har även förekommit. På tal om idrottsutbyte måste en historia från en spelning i Trekanten räddas från glömskan. Musiken var engagerad för spelning lördag-söndag i Trekanten. Sida 12

13 Efter övernattning fortsatte festen på söndagen. Bland attraktioner på festen märktes en tävlan i dragkamp mellan Trekanten och Kalmar. Då ingen matchdomare fanns att tillgå vädjade man till Lindåskåren om att utse en domare. Den stora spjuvern och evige pojken Gunnar Lindström åtog sig domarskapet. Som bekant har man tre märken i marken vid dragkamp. På repet finns ett rött band eller rosett, som vid dragkampens början skall vara placerat över mittmärket. När dragkampen började var allt i sin ordning och Gunnar Lindström gav tecken till att börja. När det ena laget började dra över märket flyttade antagligen Lindström bandet, och på så sätt fanns ingen möjlighet för någon att bli vinnare. Publiken trängde på mer och mer, och till sist hjälpe de till med dragkampen på båda håll så många som kunde få plats vid repen. Antagligen slutade matchen oavgjord, men vi tror inte att den gode Gunnar blivit anlitad flera gånger som domare. Som avslutning på detta försök till historik kan sägas att kåren under de senaste 35 åren har fungerat som musikcirkel under ABF, att den åtnjuter anslag årligen från såväl kommun, industrier som enskilda och att ingen av medlemmarna någonsin uppburit någon som helst ersättning utan i stället vid flera tillfällen tillskjutit de medel som fattats vid brydsamma ekonomiska tillfällen. Vi hoppas livligt att nya musikanter skall leda till att den föryngring, som alltid måste förekomma för att kåren skall kunna fortsätta sin verksamhet, blir verklighet. ABF:S STUDIECIRKEL, BIBLIOTEK OCH AVD 325 En gång på hösten1917, diskuterades studiefrågan på Metalls månadsmöte. Därefter beslutades att en studiecirkel i ämnet skönlitteratur skulle bildas. Metalls avdelning anslog 25 kr till bokinköp, sedan skulle cirkelmedlemmarna betala 2 kr i medlemsavgift. Till studieledare valdes Janne Knutsson. Femton medlemmar antecknade sig. Så beslutades att medlemmarna skulle träffas i hemmen på söndagarna. Starten var nu klar, man tog kontakt med ABF-förbundet, varvid cirkeln erhöll 25 kr i startbidrag, på villkor att när böckerna var lästa av studiecirkelns medlemmar, skulle de bilda grunden till ett blivande bibliotek. Sida 13

14 Om biblioteket sedan var öppet en gång i veckan för allmänheten, kunde man erhålla statsbidrag för bibliotekets utgifter. Medlemmarna valde och köpte in böckerna själva med den största omsorg och sedan fick böckerna cirkulera bland medlemmarna. Två gånger i månaden samlades man och diskuterade innehållet. Det var både intressanta och kunskapsgivande intryck som deltagarna hade funnit vid läsningen av de olika författarnas verk. Skönlitteraturen, liksom all konst, är en spegel av livet och som meddelar kunskap i mera lättillgänglig form. Vilka var nu de författare vars böcker studerades? Det var klassiska skönlitterära verk, man kan också säga tidlösa böcker som ständigt är nya för varje generation som växer upp. August Strindberg: Svenska öden och äventyr, Röda rummet m fl, Viktor Rydberg: Vapensmeden, Den siste Athenaren, Selma Lagerlöf: Gösta Berlings saga, Emile Zola: I grus och spillror, Carillo Flamarion: Bebodda världar, Världens undergång, Joch Landers: Avgrundens folk, John Finkelman m fl. Det är väl ingen nytta med att läsa romaner, tyckte många. Men medlemmarna hade en helt annan uppfattning. Man fann kunskap, ordförrådet blev bättre och rikare. Genom läsning av exempelvis Rydbergs: Den siste Athenaren, fick man kunskap om Greklands forna liv och historia mm. År 1919 hade studiecirkeln nr 583 slutfört sitt arbete och de lästa böckerna beslutade man efter ett sammanträde med ABF:s distriktsrepresentant bibliotekarie Sven Pettersson, Kalmar, bilda Lindås ABF avd studiecirkelbibliotek nr 325. Janne Knutsson blev bibliotekarie och fick hålla lokal för biblioteket i hemmet, där plats bereddes i den egna bokhyllan. Senare skänktes en bokhylla av socialistiska klubben, den var av smide, tillverkad av den av alla äldre Lindåsbor så välkända smidesmästaren Gunnar Lindström. De ekonomiska resurserna var mycket små på den tiden. Allt måste medlemmarna göra själva. Ingen hade något betalt eller ersättning utan det var förtroendeuppdrag gjort av intresse. Sida 14

15 Biblioteket var öppet varje söndag mellan kl 10-11, varje boklån betalades med 5 öre per bok och vecka. Bildningsarbetet hade kommit igång, cirkel 583 var fortfarande i arbete, fast nu studerades fackföreningskunskap, svenska språket, nationalekonomi, bokföring, musik och andra ämnen. En fastare ekonomisk grund byggdes upp kring bildningsverksamheten med fasta årliga avgifter av varje ansluten organisation, att erläggas per år och medlem. Statsbidrag erhölls, liksom kommunalt bidrag till biblioteket, cirklar och annan bildningsverksamhet. En erinran om kommunalt bidrag gjordes de första åren. Vi tillhörde då Vissefjärda kommun. Det förorsakade långa debatter. Dock var begäran blygsam: kr. Vid en sådan debatt framkom följande yttringar: De fick ju anslag till böcker förra året, man borde undersöka om de har läst dem först, innan vi lämnar nytt anslag, sade den gode kommunalmannen och satte sig. År 1930 flyttade biblioteket in i nybyggda Folkets Hus. En ny tid hade kommit. Anslagen höjdes både kommunal och statligt hade ABF möte med i Lindås valda studieledare och övriga intresserade där. Instruktör Olof Lundkvist, Oskarshamn, höll ett upplysande och orienterande föredrag med anledning av krigsutbrottet. Ett år senare överlämnade Olof Lundkvist från ABF-distriktet fem böcker som premier för ett välskött bibliotek. Samtidigt önskade instruktören en del upplysningar hur krisen inverkat på studiearbetet. Han fick svaret att studiearbetet fått en del mindre störningar men att verksamheten fortsatt i de cirklar som påbörjats. År 1947 flyttade ABF in i den lokalen som nu delvis är bibliotek. Läser man protokollen var där stor aktivitet och Janne satt kvar som ordförande. Studiesäsongen medlades att ABF och KF beslutat samordna sina studier. Att Konsum inte ansåg sig kunna betala mer än 40 öre i medlemsavgift p g a dålig ekonomi, godkändes av årsmötet. Styrelsen upptog denna summa; kr som anslag. Skolan hyrde lokal av Folkets Hus och då den blev ledig 1958 beslutades att ABF skulle hyra den sedan Folkets Hus förening gått med på något förmånligare villkor med en årshyra av kr. Därmed hade lokalfrågan fått en positiv lösning. Sida 15

16 Den första utlåningskvällen i den större och tidsenliga lokalen var den 19 maj 1959, som antecknades på ordförandens önskan. ABF:s studierektor Hugo Heffler högtidstalade. Lindås musikkår medverkade liksom lokala förmågor. Senare blev det aktuellt att katalogisera bokbeståndet, varvid biblioteksassistent Maja Molander, Centralbiblioteket i Kalmar och Birger Gleisner, Emmaboda, varit behjälpliga. Här fick Lindåsborna sin service mitt i centrum av samhället med bibliotek och bildningsverksamhet. Biblioteken centraliserades allmänt i kommunens regi. Efter flera möten med långa diskussioner beslutades att överlämna biblioteket till Vissefjärda kommun fr o m den 1 juli det var den sista ABF avd i distriktet, enligt Hallenberg, som överlämnade ett välskött bibliotek i kommunal regi, efter 49 års verksamhet. På samma möte informerade instruktörerna Hallenberg och Olausson om fördelarna med en stor avdelning inom ABF. Genom centralisering av administration, upplysning av propaganda samt uppläggning av studieverksamheten kan den bli effektivare och mindre arbetskrävande. Efter denna information beslutade mötet enhälligt att Lindås ABF avd skulle ingå i Nybroblocket fr o m 1/ Styrelsens slutord på års verksamhetsberättelse är väl på sin plats att ange. Där uttalas bl a en förhoppning om fortsatt framgång både för biblioteket och avdelningen. Vi är övertygade om att biblioteket har en stor uppgift att fylla i samhället. En förhoppning är att vi också i framtiden skall ha tillfredsställelsen att se både bokantal, utlåningar och låntagare öka i takt med samhällets utveckling FORTSÄTTNING FÖLJER I DEL 9 med bland annat Sida 16

17 Koopertiva: Lindås, Vårt skötebarn Konsum, Vårt fall Avd 666 Aktiv av NOV, Numera avd av Verdandi Lindås Arbetarekommun (historik åren ) Lindås Socialdemokratiska Ungdomsklubb Efterkrigstiden De sista sju åren Kvinnoklubben Lindåskretsen av svenska Röda Korset (del 9 kommer att finnas på hemsidan i början av mars 2015) Sida 17

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik.

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik. "DET VAR SÅ HÄR DET BÖRJADE I SJÖVIK". Ingen av de som var mest aktiva med bildandet av Sjöviks Idrottsförening lever fortfarande. Kanske kan den bakgrund som finns beskriven i början av denna studie ändå

Läs mer

Söderköpings stadsbibliotek 75 år

Söderköpings stadsbibliotek 75 år Söderköpings stadsbibliotek 75 år Den 27 juli 1914 avled lärarinnan och stadsfullmäktigeledamoten fröken Anna Lovisa (Annie) Nyström efter en längre tids sjukdom. Annie Nyström kallades i nekrologen vid

Läs mer

EN KULTURHÄRD HÖGST UPP I HÖGA NORDEN

EN KULTURHÄRD HÖGST UPP I HÖGA NORDEN EN KULTURHÄRD HÖGST UPP I HÖGA NORDEN Luleås folkbibliotek 1896-1930 I början var det ett skåp. Ett bokskåp försett med glasdörrar. En söndagsflanerande lulebo kunde finna skåpet i den stora salen i Godtemplarhuset

Läs mer

Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000

Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000 1 Björn Horgby 090414 Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000 Den här texten är ett empiriskt kapitel i en kommande bok som handlar om kampen

Läs mer

32 år bland pingstvänner i Solna

32 år bland pingstvänner i Solna 32 år bland pingstvänner i Solna av Olle Eriksson En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund det som i dag är Solna. Från 1914 till 1946. Första upplagan augusti 1994 Från den lilla stugan på Aspgatan

Läs mer

2:a uppdaterade upplagan 2012 Ulf Bergman

2:a uppdaterade upplagan 2012 Ulf Bergman 2:a uppdaterade upplagan 2012 Ulf Bergman 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Föreningen tillkommer... 4 Området och dess gränser... 9 Jordgubben förändras... 13 Stugorna... 18 Fester... 24 Sommarfesterna...

Läs mer

en 80-årig historia 1928-2008 Examensarbete av Erica Ek Boman Kulturturism med marknadsföring Bild från Mariestads bildarkiv/stadsbiblioteket

en 80-årig historia 1928-2008 Examensarbete av Erica Ek Boman Kulturturism med marknadsföring Bild från Mariestads bildarkiv/stadsbiblioteket en 80-årig historia 1928-2008 Bild från Mariestads bildarkiv/stadsbiblioteket Examensarbete av Erica Ek Boman Kulturturism med marknadsföring INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 FRÅGESTÄLLNINGAR...

Läs mer

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren Bertil Sigge Siggelin med sonen Håkan bygger första kolonistugan på C 06 november 1988. foto/ bs Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren December 2007 foto/bs Dom första tio

Läs mer

DE SVENSKA STATARNAS ORGANISERING EN FALLSTUDIE AV SVENSKA LANTARBETAREFÖRBUNDET AVDELNING N:O 71 BÄRBO MED OMNEJD.

DE SVENSKA STATARNAS ORGANISERING EN FALLSTUDIE AV SVENSKA LANTARBETAREFÖRBUNDET AVDELNING N:O 71 BÄRBO MED OMNEJD. EKONOMISK HISTORIA STOCKHOLMS UNIVERSITET FORTS. KURSEN HT 1984 DE SVENSKA STATARNAS ORGANISERING EN FALLSTUDIE AV SVENSKA LANTARBETAREFÖRBUNDET AVDELNING N:O 71 BÄRBO MED OMNEJD. OLA JORDÁN 1 Förord Denna

Läs mer

Norrhults Folkets Hus och Park

Norrhults Folkets Hus och Park www.lansstyrelsen.se/kronoberg Norrhults Folkets Hus och Park Byggnadsminnen i Kronobergs län Norrhults Folkets Hus och Park Byggnadsminnen i Kronobergs län Norrhults Folkets Hus och Park Copyright 2012

Läs mer

Jubileum. VEGA 50 år

Jubileum. VEGA 50 år Jubileum VEGA 50 år VEGA 50 år Byalaget VEGA, som äger och förvaltar Vega, är resultatet av en sammanslagning av Byggnadsföreningen Vega och Vegbyortens byalag. I och med ett vikande intresse för föreningsliv

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

Årgång 7 Årsskrift 2005

Årgång 7 Årsskrift 2005 Årgång 7 Årsskrift 2005 Bränneriet Verksamheten Människorna Byggnaden Utgiven av Sandbybygdens Hembygdsförening 3 Fotona har välvilligt ställts till förfogande av Nils-Arne Andersson, Bengt Hansson, Inga

Läs mer

Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia

Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia av Olle Eriksson En uppsats om Pingströrelsen i Nynäshamn under 20 och 30-talet. Första upplagan juni 1993 Hur en stillastående utpost blev en växande församling

Läs mer

Skyttets historia. Så här såg uniformen ut i Stockholm 1864.

Skyttets historia. Så här såg uniformen ut i Stockholm 1864. Skyttets historia Skyttet har funnits länge. Så länge människan har jagat har skyttet funnits till. Och en bra träning har alltid varit tävlingar. Redan på medeltiden anordnades skyttetävlingar både på

Läs mer

LINDESKOLAN Projektarbete Lindesberg 2007-2008 Att bo i Löa

LINDESKOLAN Projektarbete Lindesberg 2007-2008 Att bo i Löa LINDESKOLAN Projektarbete Lindesberg 2007-2008 Att bo i Löa Namn: Sofia Elvenäs och Anna Lager Klass: Sp05C och Sp05B Handledare: Karin Smed-Gerdin Medbedömare: Staffan Rohm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning

Läs mer

Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2)

Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2) Historik över Floda Framtids Byggnadsförening 1910-1937 (del 1) och senare Floda Folketshusförening 1936-1999 (del 2) Historik över Floda Folketshusförening u.p.a. från 1936 Protokoll den 21 juli 1936.

Läs mer

BIOGRAFRAPPORT 2013. Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013. Film i Värmland

BIOGRAFRAPPORT 2013. Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013. Film i Värmland BIOGRAFRAPPORT 2013 Av: Ninni Norlinder, Biografutvecklare på Film i Värmland, 22 mars 2013 Film i Värmland Innehåll Inledning sid 3 Metod sid 3 Läget för biograferna sid 4 Film i Värmlands arbete sid

Läs mer

SkantzenTidningen *** Medlemstidning för Svedvi Berg hembygdsförening. Nr 6, sommaren 2003. NÅGOT OM HEMBYGDSRÖRELSEN

SkantzenTidningen *** Medlemstidning för Svedvi Berg hembygdsförening. Nr 6, sommaren 2003. NÅGOT OM HEMBYGDSRÖRELSEN SkantzenTidningen NÅGOT OM HEMBYGDSRÖRELSEN Medlemstidning för Svedvi Berg hembygdsförening. Nr 6, sommaren 2003. REDAKTION: Folke Ericsson, Kanalvägen 17 734 40 Hallstahammar. Tel. 0220-151 27 Inger Eriksson,

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

FÖRORD. Högt skall vi höja våra facklor och när vi en gång falla, skall andra taga dem ur våra händer och lyfta dem mot det gryende morgonljuset.

FÖRORD. Högt skall vi höja våra facklor och när vi en gång falla, skall andra taga dem ur våra händer och lyfta dem mot det gryende morgonljuset. 1 FÖRORD Högt skall vi höja våra facklor och när vi en gång falla, skall andra taga dem ur våra händer och lyfta dem mot det gryende morgonljuset. Vi måste veta historien för att kunna forma framtiden.

Läs mer

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr Jordägarna tvingas förhandla: Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr KUNGSÄNGEN (augusti 1919). Folkskolläraren Oscar Sjölander i Kungsängen ledde den nyligen avslutade och framgångsrika strejken bland Upplands

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer

Årgång 6 Årsskrift 2004

Årgång 6 Årsskrift 2004 Årgång 6 Årsskrift 2004 Så var det förr i Södra Sandby Ett brinnande intresse Bo-Arne Andersson Tryckeri ny verksamhet i Södra Sandby Bertil Ekstrand Rövarskatten som rövades bort från Sandby Inge Larsson

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

Ö G O N B L I C K O C H B I L D E R 1 9 4 8-2 0 0 8

Ö G O N B L I C K O C H B I L D E R 1 9 4 8-2 0 0 8 Ö G O N B L I C K O C H B I L D E R 1 9 4 8-2 0 0 8 2 Finnvedsbostäder 60-år Finnvedsbostäder 60-år 3 Finnvedsbostäder har redan börjat med framtidens boende. Oxtorget är det bästa exemplet på passivhus

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers femte föreningsstämma, den 20-21 oktober 2012 i ABF-huset, Stockholm

PROTOKOLL fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers femte föreningsstämma, den 20-21 oktober 2012 i ABF-huset, Stockholm PROTOKOLL fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers femte föreningsstämma, den 20-21 oktober 2012 i ABF-huset, Stockholm Lördagen den 20 oktober 2012 1 FÖRENINGSSTÄMMANS ÖPPNANDE Sean Kelly och

Läs mer

I kampen för friheten

I kampen för friheten I kampen för friheten Av Sven Nygårds 1982 1 Förord Här har du en sammanfattning av mina svarsbrev. Om jag lyckats besvara dina frågor har du själv att avgöra. Vad jag upplevt som barn tror jag överensstämmer

Läs mer