JAK Medlemsbank. Medlemsundersökning. oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JAK Medlemsbank. Medlemsundersökning. oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN"

Transkript

1 JAK Medlemsbank Medlemsundersökning oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

2 Innehållsförteckning Bakgrund....3 Sammanfattande NMI....4 NMI Uppdelning....5 Förklaring åtgärdsmatris....6 Del 1: Service och bemötande....7 Del 1: Uppdelning....9 Del 1: Service och bemötande: Internetbank Del 1: Service och bemötande: Bankkort Del 2: Tjänster Del 2: Nya tjänster Del 3: Avtal & Villkor Del 3: Avtal & Villkor Del 4: Demokrati och engagemang Del 5: Resurspersoner Del 5: Åtgärdsmatris Del 6: Rekommenderat Del 7: Kommentarer Viktad matris Bilaga: Nya Tjänster Bilaga: Avtal & Villkor Bilaga: Kommentarer Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

3 Bakgrund Bakgrund Enkätfabriken har för JAK Medlemsbanks räkning genomfört en medlemsundersökning. Syftet med undersökningen var att skapa en bild av hur medlemmarna upplever bankens tjänster och service och kartlägga vilka faktorer som tydligast påverkar deras generella nöjdhet. Frågorna i undersökningen har tagits fram i samarbete mellan JAK Medlemsbank och Enkätfabriken med avsikten att fånga in de aspekter som är mest relevanta att mäta mot bakgrund av bankens verksamhet och förutsättningar. Genomförande Undersökningen genomfördes under oktober - november Ett stratifierat urval av medlemmar togs fram av JAK Medlemsbank, med fyra strata; lånare, sparare, unga och aktiva. Svaren samlades in via en webbenkät och telefonintervjuer. Inbjudan att delta i webbenkäten sändes per e-post till de som ingick i urvalet. Två påminnelseutskick genomfördes till de som vid tidpunkten för de aktuella utskicken inte hade svarat färdigt på undersökningen. De medlemmar som ingick i urvalet för telefonintervjuer ringdes upp under kvällstid och helger. De gavs goda möjligheter att boka en annan tid för att delta om de ej hade möjlighet att svara när de ringdes upp. Svarsfrekvens Webbenkäten skickades ut till 1554 medlemmar. Totalt besvarade 546 enkäten fullständigt vilket ger en svarsfrekvens på 26%. Telefonintervjuer gjordes till 244 medlemmar från ett urval av 1510 personer som saknade epostadress i JAK:s register. Urvalet som gjordes var i form av ett strafierat urval baserat på fyra olika grupper. Grupperna är Aktiva, Sparare, Lånare och Unga. För att kunna få ett mer representativt resultat har medelvärden, såsom NKI, viktats utifrån vilken tyngd respektive strata har. Det innebär exempelvis att de aktiva har viktats ner då de är en liten del av de totala medlemmarna men en stor del av urvalet. Sist i rapporten finns även en samlad åtgärdsmatris som är baserat på ett viktat resultat. Grafer och diagram bygger i övrigt på faktiskt resultat och ej viktat. Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

4 Sammanfattande NMI Resultat NMI NMI-frågor I figuren nedan redovisas medelvärden för de olika frågeområden som medlemsundersökningen delades upp i. Värdena är angivna på skala 1-5 där 5 är det högsta värdet. NMI 2014 ÄR 4,37 För att ge ett sammanfattande mått på medlemmarnas syn på sitt medlemskap generellt sett, ställdes i undersökningen tre så kallade nöjd medlems index-frågor. Resultaten för dessa tre frågor redovisas i figuren nedan, medelvärdet för de tre frågorna är bolagets generella NMI-värde. Detta värde är i årets undersökning 4,37. Värdet är viktat utifrån de olika grupperna av medlemmar. FRÅGEOMRÅDEN Medel 2014 oviktat Medel 2014 viktat Medel 2012 NMI 4,42 4,37 4,53 Service och bemötande 4,42 4,39 4,50 Tjänster 4,09 4,14 4,28 Avtal & Villkor 3,83 3,81 3,92 Demokrati och engagemang 4,16 4,05 4,24 Resurspersoner 4,30 4,30 4,57 NMI-FRÅGOR Jag är generellt sett nöjd med mitt medlemskap i JAK Medlemsbank och de tjänster och fördelar det ger mig Jag avser att fortsätta som medlem i JAK Medlemsbank inom överskådlig tid Jag kan rekommendera JAK Medlemsbank till vänner och bekanta 2014 oviktat 2014 viktat ,28 4,26 4,45 4,56 4,50 4,67 4,42 4,37 4,53 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jag avser att fortsätta som medlem i JAK Medlemsbank inom överskådlig tid 64% 31% 3% 2% 1% Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer Instämmer helt Jag kan rekommendera JAK Medlemsbank till vänner och bekanta 56% 32% 9% 1% 1% Jag är generellt sett nöjd med mitt medlemskap i JAK Medlemsbank och de tjänster och fördelar det ger mig 42% 47% 2% 9% 1% Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

5 NMI Uppdelning TYP AV MEDLEM TYP AV MEDLEM Aktiv Låntagare Sparare Ung NMI 4,52 4,5 4,24 4,33 Service och bemötande 4,49 4,55 4,26 4,27 Tjänster 3,99 4,26 4,07 4,05 Avtal & Villkor 3,88 3,95 3,68 3,76 Demokrati och engagemang 4,39 4,09 4,02 4 Resurspersoner 4,3... ÅLDER NMI 4,44 4,34 4,42 4,5 Service och bemötande 4,47 4,32 4,44 4,56 Tjänster 3,99 4,05 4,13 4,26 Avtal & Villkor 3,82 3,69 3,85 4,08 Demokrati och engagemang 4,21 4,08 4,16 4,25 Resurspersoner 4,44 4,13 4,26 4,31 Jag är generellt sett nöjd med mitt medlemskap i JAK Medlemsbank och de tjänster och fördelar det ger mig Jag avser att fortsätta som medlem i JAK Medlemsbank inom överskådlig tid Jag kan rekommendera JAK Medlemsbank till vänner och bekanta ÅLDER Jag är generellt sett nöjd med mitt medlemskap i JAK Medlemsbank och de tjänster och fördelar det ger mig Jag avser att fortsätta som medlem i JAK Medlemsbank inom överskådlig tid Jag kan rekommendera JAK Medlemsbank till vänner och bekanta Aktiv Låntagare Sparare Ung 4,34 4,4 4,12 4,21 4,68 4,58 4,43 4,47 4,54 4,54 4,19 4, ,31 4,19 4,28 4,42 4,58 4,51 4,56 4,59 4,46 4,35 4,42 4,51 Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

6 Förklaring åtgärdsmatris Enkätfabrikens åtgärdsmatriser syftar till att ge kunskap om både hur de tillfrågade ser på sitt medlemskap och vad som har störst inverkan på deras generella uppfattning om detsamma. Genom att mäta sambandet mellan olika frågor i undersökningen och den generella nöjdheten skapas en bild av vad som har störst effekt medlemmarnas generella uppfattning om det egna medlemskapet och vad som därför är viktigast att prioritera i ett förändringsarbete. Matrisen är indelad i fyra olika fält. I det gröna fältet finns de parametrar med hög nöjdhet men låg påverkan på den generella nöjdheten. Dessa bör man sträva efter att bevara på en god nivå men de är inte högst prioriterade. Det grå fältet inrymmer de parametrar som har låg nöjdhet men liten påverkan på den generella nöjdheten. Dessa bör man sträva efter att förbättra men de är inte högst prioriterade. Nöjdhet Låg Hög Det gula fältet är värden med hög nöjdhet och hög påverkan på den generella nöjdheten. Dessa värden bör man prioritera att bevara på en god nivå alternativt utveckla för att höja nöjdheten ytterligare. Det röda fältet inrymmer parametrar med låg nöjdhet och stor påverkan på den generella nöjdheten. Det är dessa som bör ges högst prioritet i kommande förändringsarbete. Låg Effekt Hög Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

7 Del 1: Service och bemötande Inledningsvis ställdes tre frågor om hur medlemmarna ser på service och bemötande. Medlemmarnas svar är mycket positiva på samtliga tre frågor. Särskilt positiva är medlemmarna när det gäller bemötandet från personalen på bankens kontor. Av åtgärdsmatrisen på nästa sida framgår att den faktor som har tydligast effekt på medlemmarnas generella nöjdhet är just bemötandet på bankens kontor där nöjdheten redan är hög. Därför är det viktigt att bemötandets höga kvalitet bibehålls. Efter åtgärdsmatrisen följer även en sida med tabeller med nedbrutet resultat efter olika grupper av medlemmar. Skillnaderna är små mellan hur de olika grupperna ser på de olika frågorna. Tydligt är att medlemmarna i den äldsta åldersgruppen generellt sett är mer positiva än övriga medlemmar. Sedan 2012 har medlemmarnas nöjdhet minskat något för samtliga grupper på samtliga områden. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Personalen på JAK Medlemsbanks kontor har ett positivt bemötande gentemot mig som medlem 65% 29% 5% 1% 0% Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer Instämmer helt Personalen på JAK Medlemsbanks kontor ger hjälp och support inom rimlig tid 55% 35% 7% 2% 1% Jag får den service och hjälp jag behöver som medlem 51% 40% 1% 7% 1% Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

8 Del 1: Åtgärdsmatris 1. Jag får den service och hjälp jag behöver som medlem Nöjdhet Låg Hög Personalen på JAK Medlemsbanks kontor ger hjälp och support inom rimlig tid 3. Personalen på JAK Medlemsbanks kontor har ett positivt bemötande gentemot mig som medlem Låg Hög Effekt Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

9 Del 1: Uppdelning TYP AV MEDLEM 2014 ÅLDER 2014 Aktiv Låntagare Sparare Ung Jag får den service och hjälp jag behöver som medlem 4,44 4,54 4,25 4,21 Jag får den service och hjälp jag behöver som medlem 4,41 4,32 4,4 4,55 Personalen på JAK Medlemsbanks kontor ger hjälp och support inom rimlig tid 4,44 4,51 4,38 4,05 Personalen på JAK Medlemsbanks kontor ger hjälp och support inom rimlig tid 4,36 4,4 4,43 4,57 Personalen på JAK Medlemsbanks kontor har ett positivt bemötande gentemot mig som medlem 4,6 4,66 4,42 4,52 Personalen på JAK Medlemsbanks kontor har ett positivt bemötande gentemot mig som medlem 4,68 4,44 4,55 4,7 TYP AV MEDLEM 2012 ÅLDER 2012 Aktiv Låntagare Sparare Ung Jag får den service och hjälp jag behöver som medlem 4,69 4,69 4,46 4,51 Jag får den service och hjälp jag behöver som medlem 4,56 4,57 4,61 4,71 Personalen på JAK Medlemsbanks kontor ger hjälp och support inom rimlig tid 4,77 4,67 4,43 4,56 Personalen på JAK Medlemsbanks kontor ger hjälp och support inom rimlig tid 4,61 4,59 4,62 4,76 Personalen på JAK Medlemsbanks kontor har ett positivt bemötande gentemot mig som medlem 4,9 4,8 4,55 4,69 Personalen på JAK Medlemsbanks kontor har ett positivt bemötande gentemot mig som medlem 4,76 4,74 4,77 4,8 Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

10 Del 1: Service och bemötande: Internetbank En tredjedel av de tillfrågade medlemmarna kände inte till att JAK:s internetbank erbjuder möjligheten att betala räkningar, och endast 10 procent svarar att de använder sig av JAK Internetbank för att betala räkningar. Känner du till att du kan betala räkningar via JAK Internetbanken? Ja Nej 67% 33% Betalar du räkningar via JAK Internetbank? 10% 90% På frågan om varför de inte betalar sina räkningar genom JAK Internetbank svarar de flesta att de använder en annan bank för den aktuella tjänsten. Flera nämner dessutom att de anser det krångligt att byta bank eller att den andra bankens betaltjänst är bättre utformad. Annat skäl Vill inte betala för det kontot (transaktionskonto) Har inte tänkt på att det går 15% 9% 71% Bland de som använder sig av tjänsten för att betala räkningar hos JAK Internetbank är nästan 80 procent nöjda med tjänsten. Endast 6 procent är direkt missnöjda och ingen svarar mycket missnöjd. Använder inte internetbank alls 0% 5% 20% 40% 60% 80% Hur nöjd är du med tjänsten att betala räkningar? Mycket missnöjd Missnöjd Varken eller Nöjd Mycket nöjd 25% 54% 15% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

11 Del 1: Service och bemötande: Bankkort Gällande JAK:s bankkort är två tredejdelar av användarna nöjda, varav nästan hälften är mycket nöjda. 9 procent är missnöjda och en relativt stor grupp på 22 procent är varken nöjda eller inte nöjda. Känner du till att JAK Medlemsbank numera erbjuder bankkort? Ja Nej 89% 11% Använder du JAKs bankkort? 7% 93% En tiondel av de tillfrågade visste inte om att JAK erbjuder bankkort. Har redan ett annat kort Annat skäl 26% 45% 93 procent av bankens medlemmar använder sig inte av bankens kort och nästan en majoritet av dem anger som främsta skäl att de redan har ett annat kort. 26 procent anger annat skäl, vilket mestadels specificeras som att de antingen inte har haft tid att skaffa JAK:s bankkort eller att JAK inte är deras primära bank. Tredje vanligaste skälet är att medlemmarna väntar på att bankkortet går att koppla till deras konto i internetbanken. Vill vänta tills det kan kopplas till mitt konto i internetbanken Tycker inte om att det är en kredit kopplad till kortet För dyrt Jag använder inte kort 0% 8% 5% 0% 15% 10% 20% 30% 40% 50% Hur nöjd är du med bankkortet? Mycket missnöjd Missnöjd Varken eller Nöjd Mycket nöjd 31% 38% 22% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

12 Del 2: Tjänster Två frågor ställdes om JAK medlemsbanks tjänster. Medlemmarna är överlag nöjda med de tjänster de använder sig av samt utbudet av tjänster hos JAK. Medlemmarna är dock mindre nöjda med utbudet än kvalitén på de tjänster de redan använder sig av. Som kan utläsas från åtgärdsmatrisen på följande sida ser vi att utbudet har en relativt låg inverkan på hur nöjda kunderna generellt sett är med JAK. För medlemmarna är det viktigare att de tjänster de använder i dagsläget fungerar bra. Om man bryter ned svaren på olika kund- och åldersgrupper är det tydligt att lånetagarna är den kundgrupp som är mest nöjda. Likaså är äldre kunder mer nöjda än de yngre. Jämfört med 2012 har nöjdheten minskat något för samtliga grupper på samtliga områden. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jag är generellt sett nöjd med de av JAK Medlemsbanks tjänster som jag använder 43% 46% 2% 8% 0% Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer Instämmer helt Jag är nöjd med det utbud av tjänster som JAK Medlemsbank erbjuder 28% 43% 20% 8% 1% Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

13 Del 2: Åtgärdsmatris 4. Jag är nöjd med det utbud av tjänster som JAK Medlemsbank erbjuder Nöjdhet Låg Hög Jag är generellt sett nöjd med de av JAK Medlemsbanks tjänster som jag använder Låg Hög Effekt Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

14 Del 2: Uppdelning TYP AV MEDLEM 2014 ÅLDER 2014 Aktiv Låntagare Sparare Ung Jag är nöjd med det utbud av tjänster som JAK Medlemsbank erbjuder 3,75 4,11 3,87 3,81 Jag är nöjd med det utbud av tjänster som JAK Medlemsbank erbjuder 3,72 3,84 3,95 4,14 Jag är generellt sett nöjd med de av JAK Medlemsbanks tjänster som jag använder 4,22 4,4 4,27 4,23 Jag är generellt sett nöjd med de av JAK Medlemsbanks tjänster som jag använder 4,25 4,23 4,31 4,39 TYP AV MEDLEM 2012 ÅLDER 2012 Aktiv Låntagare Sparare Ung Jag är nöjd med det utbud av tjänster som JAK Medlemsbank erbjuder 3,88 4,26 4 4,1 Jag är nöjd med det utbud av tjänster som JAK Medlemsbank erbjuder 4,01 4,03 4,03 4,24 Jag är generellt sett nöjd med de av JAK Medlemsbanks tjänster som jag använder 4,44 4,64 4,46 4,53 Jag är generellt sett nöjd med de av JAK Medlemsbanks tjänster som jag använder 4,46 4,51 4,5 4,71 Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

15 Del 2: Nya tjänster Vad för tjänster skulle du önska att JAK Medlemsbank började erbjuda dig som medlem, utöver de som redan finns? Bland fritextsvaren omnämns önskemål om tjänster som redan erbjuds av större banker, så som e-legitimation, e-faktura, app till iphone och framförallt att JAK erbjuder ett vanligt bankkort som är kopplat till kontot. Många uttrycker att de ogillar att handla på kredit med JAK:s kort, som de gör i nuläget. En del önskar också att det blev lättare att ta lån och att de generellt fick mer service med ärenden som att byta bank och få hjälp med allmänna frågor. Alla fritextsvar finns att läsa i bilagan. Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

16 Del 2: Nya tjänster När medlemmarna fick svara på vilka av JAK:s framtida satsningar de är mest intresserade av så var intresset störst för lägre lånekostnader, följt av lägre månadsbetalningar. På tredjeplats kom en mobilapp för Internetbanken. De yngsta, äldsta och aktiva medlemmarna särskiljer sig gällande hur gärna de vill se en förbättrad demokratiskt beslutsprocess. Om man ser till vilka grupper som svarat vad, så är samtliga grupper ungefär lika intresserade av olika sänkta kostnader, medan önskan om en mobilapp är störst bland de yngre användarna. Följande är några satsningar som JAK skulle kunna göra. Välj ut de två satsningar som du upplever skulle vara viktigast för dig som medlem. Sänka lånekostnaden 42% Sänka månadsbetalningen 29% Mobilapp för Internetbanken 26% Ta bort låneinsatsen när jag lånar 21% Försäkringar 14% Bättre användargränssnitt för Internetbanken 13% Medlemstidningen Grus & Guld som nättidning 13% Förbättra den demokratiska beslutsprocessen för att fler ska kunna delta aktivt 12% Kontokredit (checkkredit) 8% Vet ej / inget svar 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

17 Del 2: Nya tjänster, uppdelning TYP AV MEDLEM Aktiv Låntagare Sparare Ung Kontokredit (checkkredit) 11% 6% 7% 6% Mobilapp för Internetbanken 18% 26% 25% 47% Sänka lånekostnaden 39% 45% 42% 39% Sänka månadsbetalningen (Amortering och efterspar) 30% 31% 30% 24% Försäkringar 14% 13% 16% 11% Bättre användargränssnitt för Internetbanken 13% 11% 10% 21% Ta bort låneinsatsen när jag lånar (en insats motsvarande 6 % av lånebeloppet deponeras och återbetalas efter att lånet är slutbetalt) Förbättra den demokratiska beslutsprocessen för att fler ska kunna delta aktivt Medlemstidningen Grus & Guld som nättidning 22% 23% 20% 15% 20% 6% 7% 12% 13% 13% 12% 12% Vet ej / inget svar 4% 8% 10% 2% ÅLDER Kontokredit (checkkredit) 5% 7% 9% 9% Mobilapp för Internetbanken 35% 26% 25% 9% Sänka lånekostnaden 38% 47% 39% 42% Sänka månadsbetalningen (Amortering och efterspar) 27% 33% 33% 20% Försäkringar 16% 9% 17% 13% Bättre användargränssnitt för Internetbanken 15% 15% 10% 10% Ta bort låneinsatsen när jag lånar (en insats motsvarande 6 % av lånebeloppet deponeras och återbetalas efter att lånet är slutbetalt) Förbättra den demokratiska beslutsprocessen för att fler ska kunna delta aktivt Medlemstidningen Grus & Guld som nättidning 15% 26% 21% 22% 19% 8% 8% 18% 12% 12% 13% 15% Vet ej / inget svar 4% 5% 6% 15% Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

18 Del 2: Nya tjänster På frågan om medlemmarna skulle fortsätta spara sina pengar hos JAK, även om kravet på sparande för att kunna ta lån hävdes, svarar nästan två tredjedelar ja. Detta stämmer väl överrens med fritextkommentarerna från tidigare frågor där många svarande nämner att JAK är deras primära bank för sparande men inte transaktioner och att flera av de svarande använder JAK av ideologiska skäl. En medlem som beviljas ett lån och som inte har sparat tillräckligt, måste idag göra ett bundet sparande parallellt med avbetalningen av lånet. Skulle du spara räntefritt även om detta inte var ett krav för att låna? Jag har inget sparande 4% Nej 10% Vet ej 23% Ja, jag föredrar att spara mina pengar hos JAK 63% 0% 20% 40% 60% Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

19 Del 2: Nya tjänster, fortsättning När de svarande får ange skäl till varför de skulle fortsätta spara sina pengar hos JAK, trots att det inte är ett krav för att låna, så svarar nästan en majoritet att det gör så för att stödja JAK Medlemsbank. Den fjärdedel som svarar ett annat skäl anger att de sparar i JAK bland annat av ideologiska skäl, för att de inte tror på ränta på sparpengar eller för att de ser det som en stor risk att investera pengar i storbanker. till någon annan. Endast 3 procent ska använda sina poäng till ett stödsparprojekt. På frågan om vad medlemmarna ska använda sina sparpoäng till så svarar nästan fyra av fem att poängen ska användas till ett eget lån, medan en av fem svarar att de ska skänka sina poäng Varför skulle du föredra att spara pengarna hos JAK även om du inte behövde det för ett lån? Vad ska du använda sparpoängen till? Jag vill stödja JAK Medlemsbank 43% För eget lån 77% Annat skäl 25% Få sparpoäng 16% För att skänka till andra 21% Spara till en buffert för oväntade utlägg 15% Ett stödsparprojekt 3% Har ingen annan bank 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 20% 40% 60% 80% Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

20 Del 3: Avtal & Villkor Överlag är medlemmarna nöjda med JAK:s avtal och villkor. Endast cirka 5 procent anser att villkoren är orimliga eller otydliga. Dock anser färre än en majoritet att JAK Medlemsbank är billigare än andra banker. Kostnaden har dock, trots missnöjet, en relativt låg inverkan på medlemmarnas nöjdhet överlag, men ligger just nu på gränsen till att vara en faktor som påverkar den generella nöjdheten. Något som har en tydlig påverkan på medlemmarnas nöjdhet är huruvida det är tydligt vad de som medlemmar kan förvänta sig av JAK. Idag är det ett område som borde prioriteras, liksom huruvida medlemmarna är bekanta med bankens villkor eller ej. Liksom på tidigare områden har nöjdheten kring avtal och villkor minskat något överlag sedan % 20% 40% 60% 80% 100% JAK Medlemsbanks avtalsvillkor är rimliga 29% 51% 15% 4% 1% Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer Instämmer helt Jag upplever att jag är bekant med villkoren som gäller för avtalet mellan mig och JAK Medlemsbank 27% 50% 18% 4% 1% Det är tydligt vad jag som medlem kan förvänta mig av JAK Medlemsbank 24% 52% 18% 5% 1% JAK Medlemsbank är billigare än andra banker 19% 29% 31% 14% 7% Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

21 Del 3: Åtgärdsmatris 6. Det är tydligt vad jag som medlem kan förvänta mig av JAK Medlemsbank Nöjdhet Låg Hög Jag upplever att jag är bekant med villkoren som gäller för avtalet mellan mig och JAK Medlemsbank 8. JAK Medlemsbanks avtalsvillkor är rimliga 9. JAK Medlemsbank är billigare än andra banker Låg Hög Effekt Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

22 Del 3: Uppdelning TYP AV MEDLEM 2014 ÅLDER 2014 Det är tydligt vad jag som medlem kan förvänta mig av JAK Medlemsbank Jag upplever att jag är bekant med villkoren som gäller för avtalet mellan mig och JAK Medlemsbank Aktiv Låntagare Sparare Ung 3,94 4,03 3,87 3,87 4,2 4,1 3,7 3,79 JAK Medlemsbanks avtalsvillkor är rimliga 4,18 4,06 3,86 4,07 JAK Medlemsbank är billigare än andra banker JAK Medlemsbank har tydliga och lättillgängliga avtalsvillkor 3,26 3,59 3,3 3, Det är tydligt vad jag som medlem kan förvänta mig av JAK Medlemsbank Jag upplever att jag är bekant med villkoren som gäller för avtalet mellan mig och JAK Medlemsbank ,97 3,82 3,93 4,14 4,01 3,81 4,02 4,26 JAK Medlemsbanks avtalsvillkor är rimliga 4,2 3,9 4,04 4,14 JAK Medlemsbank är billigare än andra banker JAK Medlemsbank har tydliga och lättillgängliga avtalsvillkor 3,21 3,32 3,41 3, TYP AV MEDLEM 2012 ÅLDER 2012 Det är tydligt vad jag som medlem kan förvänta mig av JAK Medlemsbank JAK Medlemsbank har tydliga och lättillgängliga avtalsvillkor Jag upplever att jag är bekant med villkoren som gäller för avtalet mellan mig och JAK Medlemsbank Aktiv Låntagare Sparare Ung 4,36 4,22 4,1 4,15 4,21 4,09 3,92 4,26 4,35 4,18 3,75 3,63 JAK Medlemsbanks avtalsvillkor är rimliga 4,49 4,27 4,01 4,27 JAK Medlemsbank är billigare än andra banker 3,95 3,93 3,86 4,07 Det är tydligt vad jag som medlem kan förvänta mig av JAK Medlemsbank JAK Medlemsbank har tydliga och lättillgängliga avtalsvillkor Jag upplever att jag är bekant med villkoren som gäller för avtalet mellan mig och JAK Medlemsbank ,21 4,19 4,15 4,46 4,26 4,07 4 4,23 3,8 4,12 4,02 4,28 JAK Medlemsbanks avtalsvillkor är rimliga 4,32 4,26 4,19 4,41 JAK Medlemsbank är billigare än andra banker 3,96 3,89 3,91 4,06 Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

23 Del 3: Avtal & Villkor Vad tycker du skulle kunna förändras eller förtydligas gällande avtalsvillkoren för att du skulle bli mer nöjd? Bland kommentarerna framgår bland annat önskemål om en slags handbok eller liknande för att lättare ta till sig JAK:s modell. Andra önskar att informationen var mer lättillgänglig genom att samla den bättre, eventuellt anpassa informationen för de som har olika former av sparande då de upplever att en del information blev repetativ. Ett litet antal svar önskade att det skulle bli lättare för de med låg eller ingen inkomst att låna, och att kraven för att låna generellt sett var mycket högre hos JAK än hos andra banker. Flera svarade att de inte kan ta lån elller ångrar att de lånat från JAK eftersom det blir mycket dyrare än att ta lån från andra banker, medan andra svarar att de inte lånar från JAK för att göra en god affär utan av ideologiska skäl och därför inte önskar att villkoren ändras. Alla fritextsvar finns att läsa i bilagan. Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

24 Del 4: Demokrati och engagemang För nästan samtliga medlemmar är det viktigt att JAK är en medlemsägd bank utan ränta. Däremot är andelen som anser det viktigt att kunna engagera sig eller påverka beslut mindre. Ingen av frågorna har särskilt stor inverkan på hur nöjda medlemmarna är generellet med JAK. den grupp som är mest nöjda med samtliga frågor, att de upplever en försämring överlag sedan Jämfört med 2012 är förändringarna små och ingen tydlig trend kan utläsas bland grupperna. En del områden har förbättrats och andra har försämrats. Det är dock tydligt bland de aktiva medlemmarna, 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det är viktigt för mig att JAK är en medlemsägd bank 66% 26% 6% 1% 1% Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer Instämmer helt Det är viktigt för mig att JAK är en räntefri bank, dvs inte erbjuder ränta på sparande 66% 24% 3% 7% 1% Det känns enkelt för mig som medlem att engagera mig i JAK Medlemsbank om jag vill 31% 38% 21% 7% 3% Jag vet hur jag kan göra om jag vill påverka beslut och satsningar i JAK Medlemsbank 22% 37% 25% 12% 5% Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

25 Del 4: Åtgärdsmatris 10. Jag vet hur jag kan göra om jag vill påverka beslut och satsningar i JAK Medlemsbank. Nöjdhet Låg Hög Det känns enkelt för mig som medlem att engagera mig i JAK Medlemsbank om jag vill 12. Det är viktigt för mig att JAK är en medlemsägd bank 13. Det är viktigt för mig att JAK är en räntefri bank, dvs inte erbjuder ränta på sparande Låg Hög Effekt Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

26 Del 4: Uppdelning TYP AV MEDLEM 2014 ÅLDER 2014 Aktiv Lånare Sparare Ung Jag vet hur jag kan göra om jag vill påverka beslut och satsningar i JAK Medlemsbank. 4,04 3,48 3,34 3,18 Jag vet hur jag kan göra om jag vill påverka beslut och satsningar i JAK Medlemsbank. 3,6 3,4 3,74 3,78 Det känns enkelt för mig som medlem att engagera mig i JAK Medlemsbank om jag vill 4,18 3,77 3,58 3,73 Det känns enkelt för mig som medlem att engagera mig i JAK Medlemsbank om jag vill 4,04 3,74 3,81 3,92 Det är viktigt för mig att JAK är en medlemsägd bank 4,74 4,47 4,51 4,41 Det är viktigt för mig att JAK är en medlemsägd bank 4,61 4,49 4,56 4,67 Det är viktigt för mig att JAK är en räntefri bank, dvs inte erbjuder ränta på sparande 4,61 4,51 4,43 4,47 Det är viktigt för mig att JAK är en räntefri bank, dvs inte erbjuder ränta på sparande 4,52 4,58 4,47 4,56 JAK Medlemsbank är en viktig aktör för en mer rättvis och uthållig ekonomi JAK Medlemsbank är en viktig aktör för en mer rättvis och uthållig ekonomi TYP AV MEDLEM 2012 ÅLDER 2012 Aktiv Lånare Sparare Ung Jag vet hur jag kan göra om jag vill påverka beslut och satsningar i JAK Medlemsbank. 4,32 3,44 3,46 2,96 Jag vet hur jag kan göra om jag vill påverka beslut och satsningar i JAK Medlemsbank. 3,39 3,73 3,64 3,8 Det känns enkelt för mig som medlem att engagera mig i JAK Medlemsbank om jag vill 4,46 3,85 3,8 3,87 Det känns enkelt för mig som medlem att engagera mig i JAK Medlemsbank om jag vill 4,04 3,96 4,01 4,13 Det är viktigt för mig att JAK är en medlemsägd bank 4,89 4,62 4,69 4,53 Det är viktigt för mig att JAK är en medlemsägd bank 4,67 4,7 4,7 4,75 Det är viktigt för mig att JAK är en räntefri bank, dvs inte erbjuder ränta på sparande 4,83 4,55 4,74 4,58 Det är viktigt för mig att JAK är en räntefri bank, dvs inte erbjuder ränta på sparande 4,67 4,68 4,66 4,74 JAK Medlemsbank är en viktig aktör för en mer rättvis och uthållig ekonomi 4,79 4,63 4,67 4,65 JAK Medlemsbank är en viktig aktör för en mer rättvis och uthållig ekonomi 4,69 4,71 4,68 4,67 Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

27 Del 5: Resurspersoner Medlemmarna som är så kallade resurspersoner fick svara på ett antal extra frågor. I gruppen är det endast ett fåtal som är missnöjda. Överlag är nöjdheten likartad bland de olika åldersgrupperna men den har sedan 2012 gått ned något på nästan samtliga punkter. Samtliga frågor, förutom huruvida resurspersonserna får den information de behöver, driver tydligt deras generella nöjdhet med JAK. Nöjdheten är överlag hög och det är viktigt att den bibehålls på dessa punkter för att bibehålla resurspersonernas nöjdhet. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jag berättar gärna för andra om JAK Medlemsbank JAK Medlemsbanks arrangemang är lärande och utvecklande för mig som deltagare 56% 52% 33% 40% 1% 9% 1% 6% 2% Instämmer inte alls Instämmer inte Varken eller Instämmer Instämmer helt Jag får den information jag behöver om aktiviteter i min lokalavdelning 46% 37% 12% 3% 2% Möten och arrangemang inom JAK Medlemsbank karaktäriseras av öppenhet och respekt för olika åsikter 45% 43% 8% 3% 1% Jag får det stöd jag behöver för att kunna sprida JAK Medlemsbanks idéer vidare 43% 42% 11% 2% 2% Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

28 Del 5: Åtgärdsmatris 14. Jag får det stöd jag behöver för att kunna sprida JAK Medlemsbanks idéer vidare Nöjdhet Låg Hög Jag berättar gärna för andra om JAK Medlemsbank 16. Möten och arrangemang inom JAK Medlemsbank karaktäriseras av öppenhet och respekt för olika åsikter 17. JAK Medlemsbanks arrangemang är lärande och utvecklande för mig som deltagare 18. Jag får den information jag behöver om aktiviteter i min lokalavdelning Låg Hög Effekt Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

29 Del 5: Uppdelning ÅLDER 2014 Jag får det stöd jag behöver för att kunna dra nytta av JAK Medlemsbank, utifrån mina behov Jag får det stöd jag behöver för att kunna sprida JAK Medlemsbanks idéer vidare Jag berättar gärna för andra om JAK Medlemsbank Möten och arrangemang inom JAK Medlemsbank karaktäriseras av öppenhet och respekt för olika åsikter JAK Medlemsbanks arrangemang är lärande och utvecklande för mig som deltagare Jag får den information jag behöver om aktiviteter i min lokalavdelning ,38 4,05 4,18 4,23 4,57 4,22 4,39 4,45 4,35 4,07 4,31 4,3 4,65 4,24 4,38 4,35 4,33 4,2 4,13 4,23 ÅLDER 2012 Jag får det stöd jag behöver för att kunna dra nytta av JAK Medlemsbank, utifrån mina behov Jag får det stöd jag behöver för att kunna sprida JAK Medlemsbanks idéer vidare Jag berättar gärna för andra om JAK Medlemsbank Möten och arrangemang inom JAK Medlemsbank karaktäriseras av öppenhet och respekt för olika åsikter JAK Medlemsbanks arrangemang är lärande och utvecklande för mig som deltagare Jag får den information jag behöver om aktiviteter i min lokalavdelning ,59 4,72 4,43 4,46 4,64 4,62 4,56 4,38 4,74 4,78 4,71 4,7 4,63 4,81 4,66 4,49 4,72 4,77 4,62 4,51 4,39 4,5 4,32 4,21 Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

30 Del 6: Rekommenderat En fortsatt mycket stor andel av medlemmarna har rekommenderat JAK till en eller flera vänner eller bekanta. Resultatet är mycket högt i jämförelse med andra företag och organisationer Enkätfabriken gjort kund- eller medlemsundersökningar för. Har du rekommenderat någon vän eller bekant att bli medlem i JAK? Ja, flera 54% Ja, någon enstaka 39% Nej 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

31 Del 7: Kommentarer Finns något övrigt som du skulle vilja tillägga utöver det du redan svarat? storbankerna. Bland de övriga kommentarerna så önskar flera att JAK blev bättre på att synas i media och att nå ut med sin ideologi i större Alla fritextsvar finns att läsa i bilagan. utsträckning. Bland kommentarerna av den genren så önskar en del att JAK blev en tydligare aktör i samhällsdebatten och blev bättre på att argumentera för och sprida idéen om räntefria banker. En del respondenter önskar också att JAK blev bättre på att erbjuda de funktioner som andra banker har. Bland dessa efterfrågas framförallt möjligheten att inte behöva använda ett kreditkort, för att på så sätt få bättre koll på utgifter. Andra saker de saknar är autogiro, postgiro, utlandsbetalningar, bankdosa och Swish. Ytterligare en grupp efterfrågar lägre avgifter för att stärka JAK i konkurrensen mot andra banker och stärka JAK:s image som ett hållbart alternativ till storbankerna. Bland förslagen på förbättring så skriver många flera positiva kommentarer om att de gillar JAK som det är i dagsläget och ser JAK som ett bra alternativ till storbankernas monopol. Flera änvänder därför JAK som ett sätt att uttrycka sitt missnöje med Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

32 Viktad matris 1. Jag får den service och hjälp jag behöver som medlem 2. Personalen på JAK Medlemsbanks kontor ger hjälp och support inom rimlig tid Nöjdhet Låg Hög Låg Effekt Hög Personalen på JAK Medlemsbanks kontor har ett positivt bemötande gentemot mig som medlem 4. Jag är nöjd med det utbud av tjänster som JAK Medlemsbank erbjuder 5. Jag är generellt sett nöjd med de av JAK Medlemsbanks tjänster som jag använder 6. Det är tydligt vad jag som medlem kan förvänta mig av JAK Medlemsbank 7. Jag upplever att jag är bekant med villkoren som gäller för avtalet mellan mig och JAK Medlemsbank 8. JAK Medlemsbanks avtalsvillkor är rimliga 9. JAK Medlemsbank är billigare än andra banker 10. Jag vet hur jag kan göra om jag vill påverka beslut och satsningar i JAK Medlemsbank. 11. Det känns enkelt för mig som medlem att engagera mig i JAK Medlemsbank om jag vill 12. Det är viktigt för mig att JAK är en medlemsägd bank 13. Det är viktigt för mig att JAK är en räntefri bank, dvs inte erbjuder ränta på sparande 14. Jag får det stöd jag behöver för att kunna sprida JAK Medlemsbanks idéer vidare 15. Jag berättar gärna för andra om JAK Medlemsbank 16. Möten och arrangemang inom JAK Medlemsbank karaktäriseras av öppenhet och respekt för olika åsikter 17. JAK Medlemsbanks arrangemang är lärande och utvecklande för mig som deltagare 18. Jag får den information jag behöver om aktiviteter i min lokalavdelning Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

33 Bilaga: Nya Tjänster Vad för tjänster skulle du önska att JAK Medlemsbank började erbjuda dig som medlem, utöver de som redan finns? 1. E-faktura2. Autogiro3. E-faktura för JAKort4. Att kunna se JAKort transaktioner elektroniskt5. JAKort som är kopplat med kontot alltså debet kort.6. Lån utan sparande vid behov för vissa fall som ska utvärderas av handläggningen.7. Välj överförningsdatum när man vill överföra till andra bank konto.8. JAKapp. allt Alternativ till Villalån Att jag kunde lita på att jag kunde göra allt på kontot. I dagsläget tar det för lång tid att flytta pengarna från en bank till en annan bl.a Att även erbjuda kort som alla kan få, utan kredit! banken skall stödja när en medlem befinner sig i nöd läge! ex: Jag sökte låna för att kunna resa till Norge och träffa min nyfödda barnbarn fick ej! jag var tvången att lån med högränta!!? vad är skillnaden med andra banker? Bankkort kopplad till transaktionskonto Betydligt lägre priser.kontokredit.försäkringar.betalkort som inte belastar handlaren så orimligt mycket som kreditkort gör. Man skäms för att betala med kreditkort. Billigare lån än banker,ville ej betala medlems låne insattas vid låning,ville ej att JAK behåller pengar efter man harbetalat färdigt sitt lån,låneavgift ska man betala månad vissoch den ska vara billagre än banker! Byggnadskreditiv. Men att låna till ett nybyggt hus ger så ohemult hög månadskostnad att det inte ens är lönt Bättre villkor för att låna pengar. Bättre öppettider. Det borde vara möjligt att låna till bostadsrätter. Utveckla internetbanken med en funktion där man kan skänka poäng när du är inloggad på dina sidor. Poängen kan ju gå en pott där sökande får dela på poängen. Jag tycker att banken borde ha en tydligare ekoprofil, snegla på Ekobanken... difrensierade lån E-faktura Eftersparfria lån även för de med enskild firma. Helt otroligt att JAK gör skillnad på de olika företagsformerna. En mobilapp för att hantera konton En riktig app till iphone och ipad, med möjlighet till investering i byggdelån (sparlån). Möjligtvis också att kunna koppla appen till den demokratiska beslutsprocessen, att den vägen kunna lämna förslag. Skulle också önska lite snabbare betalning av räkningar och så. En smidigare valuaöverföring. Energilån med t ex solceller som säkerhet och utan förhöjd ränta som är fallet med dagens blankolån. Enklare internetbank Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

34 Bilaga: Nya Tjänster Vad för tjänster skulle du önska att JAK Medlemsbank började erbjuda dig som medlem, utöver de som redan finns? Ett vanligt bankkort. E-legitimation. Gärna att ha många konton kopplade till varandra så att en kan särskilja till exempel autogiron, inkomster, sparande och kontot som kortet är kopplat till. Gratis uttag utomlands. fullbanksservice För det första: deras policy säger att de motsätter sig räntan men ser man till verksamheten så finns det räntedrag. Jak sparar ju sina pengar på en bank och får ränta, vilket strider mot deras policy om räntebekämpning. För det andra: när man lånar pengar för att köpa ett hus till exempel så skulle jag egentligen vilja att JAK köper huset och att jag sedan köper det av dom. I annat fall när man köper pengar med pengar så kommer räntan automatiskt in eftersom det inte finns något objekt emellan. Avgiften som JAK sätter är konstant, medan bankens beror på inflation och deflation, annars är det ingen egentlig skillnad att tala om. Så om man vill motsätta sig räntan måste man förändra detta. Jag vill att JAK verkligen Har inte funderat över det Hjälp med att byta bank och få lägre bokostnad Information om Jak Bank kort / löne kontor att betala räckning på JJak bank och hur mycket renta man får på löne kontor. det information har jag inte fått eller veta om.samt att låna mer om Jak ban har pension sparade. Ingen aning ingen medlemsavgift Internetbank Internetbank Jag har skaffat Jak-kort. Känner mig del obekväm med att ha ett kreditkort, vill mycket hellre ha ett vanligt bankkort. Dels känns det så onödigt att betala fakturaavgift varje månad, hade mycket hellre fått en e-faktura eller att det drogs från mitt konto! Jag skulle vilja ha en bankdosa, nu är det så krångligt. Mobilt bank-id skulle också vara bra. jag tycker att om man betalar för ett kort redan så har jag ingen lust att betala för varje gång jag ska ta ut pengar, inte heller extra för att få betala räkningar via banken. Jag vet inte. Känner inte att jag kan använda jak som ända bank bara. Jag vill att JAK blir mer populär på bankning och tjänster som erbjuder. Folk vet inte om JAK. Det vara bra om JAK marknadsföra sig, till ex: att skicka reklam till hushåll eller liknande. Folk är trött på räntebelägde bankerna. JAK kan konkorera med dem. Ledande fråga. Att inte vara nöjd med utbudet kan ju betyda att man vill ha färre tjänster. Jag tycker det skulle vara färre tjänster och att de JAK erbjuder skulle fungera helt felfritt och helt i linje med vår idé om ekonomisk frigörelse. Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

35 Bilaga: Nya Tjänster Vad för tjänster skulle du önska att JAK Medlemsbank började erbjuda dig som medlem, utöver de som redan finns? Lokalkontor i större delar av Sverige. Är inte uppdaterad, vet inte vilka tjänster som erbjuds. Lånen är alldeles för krävande, höga krav med borgenärer, för svårt att få lån beviljat Lättare kontakt Mobilapp och bank ID Mobilapp. Ta inspiration av Swedbank och Handelsbanken. Om jag skulle ge upp Nordea skulle jag ju behöva kunna betala med JAK-kortet överallt och ta ut pengar i bankautomat. Saknar ett kort som motsvarar korten hos andra banker. Skulle önska använda JAK som en vanlig bank i så stor utsträckning som möjligt, men eftersom den inte alltid är så smidig använder jag den främst som sparbank. Som medlem behöver jag mycket mer hjälp av banken i att samarbeta med andra medlemmar över webben Sparlånemodeller som är mer baserade på att hjälpa dem som har en mer utsatt ekonomi. Svårt att föra över pengar, kunde bli enklare Swish, autogiro både till och från inlåningskonto hos JAK. Så länge räntebankerna har lägre effektivränta (cirka 2% jämfört med Jaks 3%) så har Jak ett stort problem. Tycker att JAK borde övergå till att bli sparkassa istället för att vara en bank vet ej Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

36 Bilaga: Avtal & Villkor Vad tycker du skulle kunna förändras eller förtydligas gällande avtalsvillkoren för att du skulle bli mer nöjd? Att det blir billigare. Att inte ändra reglerna så ofta, svårt att hänga med. Informera bättre om detta. Att jag engagerar mig lite mer Att JAK ej ska ta ränta för sina lån och ha en bättre utnyttjning av sparpoängen. Att kunna lån på varierande villkor Att kunna lösa in lån i förtid och inte betala mer avgift.finns inget incitament då att göra sig av med lån fast en har råd till det. Att pengarna man har hos JAK skulle vara mer lättillgängliga, och vara det avgiftsfritt att vara mer flexibelt, att låna pengar till folk som har låg inkomst och ger dem möjlighet att betala i långa perioder. att ge personliga råd och tips till dem låner och veta att har kundernas inkom blev bättra eller sämre, och fixa betlaningar flexibelt. Behöver någon slags användarhandbok för JAK så jag lär mig. Billigare lån och flexiblare säkerheter. Borgensmän onödiga Bort med låne insatts...och billagre lån än banken erbjuder annars man har ingen anledning att vara medlem hos JAK!!! Bättre låneränta/avgift nästan för hög idag när det är nollränte läge. Bättre villkor för att låna, utan efterapar om man redan har sparat poäng. De har svårt att konkurrera eftersom vanliga banker har så låg ränta. Det hade varit bättre om amortering och efterspar var lägre. Det här med räntefritt och kostnader som efterspar. Det har varit lite diskussion om detta och vissa menar att det är samma kostnad hos andra banker. Det höga eftersparandet är för betungande. Det jag känner mig osäker om och undrar över i daxläget är om jag kan testamentera mina sparpoäng. Detta då jag tror att jag aldrig kommer att behöva utnyttja dem men kanske min barn behöver längre fram. Alltså vad händer om jag dör med mina sparpoäng? Det kan stå lite tydligare att man inte får betala av lånet, utan istället fortsätta spara. Tycker man borde kunna betala bort lånet. Det måste vara mer tydlig att JAK banken är en räntefritt bank Det ställs för höga krav på inkomst för att man skall få låna. På landet har man inte lika höga inkomster som i stan och en högre grad av utbyte av tjänster mellan grannar och bekanta istället för att köpa tjänster. det vet jag inte Det är i princip omöjligt att låna till ett (litet) fritidshus som jag hade tänkt. Månadskostnaden blir för hög. Vet inte hur/om man Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

37 Bilaga: Avtal & Villkor Vad tycker du skulle kunna förändras eller förtydligas gällande avtalsvillkoren för att du skulle bli mer nöjd? kan ändra på det faktumet inom ramen för nuvarande sparlånesystem. Det är inget fel på avtalsvillkoren men jag instämmer inte alls med påståendet JAK Medlemsbank är billigare än andra banker och anser att JAK bör göra mer för att sänka främst lånekostnaden men helst även månadskostnaden. Ja, jag anser att en sänkning av lånekostnaden är viktigare än en säkning av månadskostnaden. Det är inte helt glasklar vad som gäller om man får lite extra pengar och vill betala av lånet, blir det lite svårtydbart vad som gäller kring sparande och när man får ut pengarna. Tror generellt att för nya medlemmar, som kanske inte blir medlemmar av rent ideologiska skäl utan där också det ekonomiska spelar in, är det är väldigt viktigt att det är klart vad som gäller. Det är ju svårt att vara informerad om allt, jag kan tillräckligt i dagsläget, men det finns säkert saker jag borde veta bättre. Det är viktigt att jag som medlem i JAK känner att det är det bästa alternativet. Alltså bäst för min privata ekonomi. Kan jag hitta ett billigare lån på en räntebank kommer jag naturligtvis ta det lånet. I dag är JAK långt ifrån ett alternativ om jag t ex vill köpa ett hus för ett par milj. Effektiva räntan är idag dyrare än våra lån hos ex SBAB. Eftersparet skulle behöva förändras, men går räntan upp igen så är JAK ett jättebra alternativ. En JAK-skola film. Jag har svårt att läsa mig till info. Kanske en interaktiv JAK-skola t.om.jag missar alltid när det är JAK-skola in real life. Enklare att låna blanco samt att kostander för lån redovisas iförhållande till andra bankers kostnad. Enklare och bättre jämförelser för villkor och kostnader mellan lån hos olika långivare, ink. JAK. Ett förslag vore att man skulle kunna lägga upp sitt lån i delar, så att man fick ut delar av eftersparet och insatsen efterhand, istället för som nu efter flera år. Finns en del som behöver ses över Flexibilitet i poängsystemet. Betala gärna mer om jag har färre poäng och vill kunna göra ett riktig flexibelt hantering.sedan tycker jag att jaga poäng är viktig. D.V.S. VARJE krona jag stoppa in skall ge poäng och det betyder avkastning på lönekontot. Frågan är missriktad. Jag tror inte att Jak är billigare, punkt slut. Får mer information för mig som är student erbjuder många andra banker kostnadsfria tjänster, därför väljer jag dem idag. Förbättrad telefonkontakt eftersom jag inte kan använda dator. Förenkla informationen och slå samman informationen när man har flera lån/ åtagande med banken. Så att all information finns Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

38 Bilaga: Avtal & Villkor Vad tycker du skulle kunna förändras eller förtydligas gällande avtalsvillkoren för att du skulle bli mer nöjd? på ett ställe och att villkoren som är samma inte upprepas utan istället hävisar... Förtydligande överlag, lättare att hitta de viktiga områdena i avtalen. Ganska luddigt om hur sparpoängen beräknasonödigt krångligt system, 1 kr borde vara 1 poäng oavsett om det är spar vid lån eller bara spar. Göra om lånen lite så man inte behövde ha så mycket sparpoäng för att få ner efterlikviden som man betalar in. Det kunde ha varit lite enklare att låna och att man inte skulle behöva efterspara så mycket som hela insatsen. Har aldrig lånat själv, men läser ofta, att folk har problem med återbetalning, kanske pga ändrade levnadsvillkor. Kanske måste det finnas en alternativ avbetalningsplan som kan erbjudas med hjälp av särskild omprövningsgrupp Har fått räkningar som påminnelseavgifter utan någon förklaring vad de relaterar till (medlemsavgift eller något annat). Tycker iallafall att någon förklaring borde bifogas dem. har ingen åsikt Har inte kollat genom dem riktigt. Hej Det hade varit bättre om månad summan varit mindre ok lite mer information om bankkort och möjlighet att använda det på samma sätt som man använder dagens bankkort. Helst skulle man vilja att sparpoängen ger mer så det blir billigare att låna. Hur efterspar fungerar när man söker lån är lite oklart. Ett bättre sätt att räkna sparpoäng hade varit bra. Idag har vi bolån med en ränta på 1.8%, vi betalar kronor i månaden för räntan. Lånar vi samma summa från JAK skulle kostnaden bli 6000 plus 6000 i efterspar. Med den låga ränta som vi har idag är det helt omöjligt att välja JAK istället för andra banker. Man borde ta bort sparandet på sidan av avbetalningen, eller i alla fall för oss som bor i storstaden. JAK har en kortare amorteringsplan än andra banker vilket innebä Idag är räntan så låg så det blir dyrare att låna i JAK och sparar man för att sedan låna så lönar det sig inte och jag kan tänka mig att det är därför JAK tappat medlemmar. Info blad vid ny medlemskap. Informationen om återbetalning av lån kan bli bättre. Ingen medlemsavgift Ingenting Ingenting Ingenting Ingenting, har hört en del som sagt att de haft svårt att fatta villkoren, men det har jag tyckt var konstigt Inget Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

39 Bilaga: Avtal & Villkor Vad tycker du skulle kunna förändras eller förtydligas gällande avtalsvillkoren för att du skulle bli mer nöjd? Inget särskillt, jag borde väl sätta mig in i dem bättre. inget. Har andra synpunkter på JAK Inget. Men fjärde frågan, vad som är billigt, beror ju på ur vilket perspektiv (för vem och i vilket tidsperspektiv). För mej som enskild medlem och nu är JAK dyrare men för samhället och på lång sikt är det billigare (lönsamt) att välja JAK. Ingeting just nu! Insatsen behöver sänkas alt. tas bort eftersom medlemskapsantalet är högre i antal än vad det var för 10 år sen. jag borde läsa på. det står säkert. Jag funderar en del på vad som händer med mina lån då jag dör. Hur överlåter jag lån till någon annan? Jag försökte komma med en idé som skulle göra mig skuldfri på kortare tid, men fick nobben. Min idé var att efter halva tiden betala in resten av lånet med det jag sparat ihop. Jag tyckte att jag skulle klara av den höga kostnaden per månad om det var under en kortare tid, men inte i 5 år, som det gällde. Efter det har jag tappat intresset för JAK och flera gånger tänkt sluta spara. Har bara inte fått det gjort.med vänlig hälsningmaria Mikko jag har ingen uppfattning om avtalsvillkoren. Jag har lite dålig koll på huruvida JAK är billigare eller dyrare än andra banker, men det är ingenting som jag tycker JAK behöver förändra. Jag kommer inte ihåg villkoren. Men är övertygad om att det är lätt att f tag i dem när jag behöver. Jag känner mig osäker på hur banken fungerar. Jag skulle vilja att det fanns autogiro för överföring mellan konton Jag skulle vilja förändra det här med efterspar, mindre krav. Jag tror jag skulle känna mer förtroende för den räntefria banken om räntan (låneavgiften) försvann så snabbt som möjligt...jobba i den riktningen och prioritera bort annat. Jag tycker att det är konstigt och för mycket med alla avgifter; medlemsavgift, låneavgift samt en avgift för avbetalning. Detta behöver förändras. Jag tycker ni verkar bra på alla vis, det är jag som inte är så insatt, trots att jag har konton hos er. Skulle behöva vara mer insatt i er verksamhet för att kunna komma med någon konstruktiv kritik:) Jag vet inte, men det känns liksom att det ställs enorma krav för att få lån jmf. med andra banker. jag vet nog inte vad som menas med avtal och villkor. Jag vill tydligare se vad JAK gör för gott i samhället. Varför ska jag annars kunna be mina vänner att börja spara i JAK. Jag vill se att JAK satsar mer på kooperativ.(de här frågorna i enkäten tycker jag är otydliga. Förstår inte riktigt den tidigare frågan om Grus och Guld, vilken satsning i vilken riktning??! tex) Jag är egentligen nöjd Enkätfabriken: Medlemsundersökning: november

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi 2007-06-27 Hushållens ekonomiska förmåga en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 UNDERSÖKNINGEN 3 Förord De senaste åren har allt fler finansiella beslut och allt

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Välj din bank Har du någon gång funderat över etik, värdegrund och ideologi i samband med att du

Läs mer

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Linn Henriksson Sofia Johansson Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Business Administration Master s Thesis 15 HP Term: Spring 2011 Supervisor: Dan Nordin Förord

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot Undersökning via webbpanel/webbenkät: Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot september 2014 Fakta om undersökningen Metod:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden Kundrösten Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden 1 Förord Hur ska vi skapa en långsiktigt bättre bankmarknad i Sverige? Hur skapar vi tryggare banker som sätter kunden och hennes behov främst? Hur

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18

Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18 Enheten för Medie- och Kommunikationsvetenskap Lunds universitet Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18 1. Inledning...2 1.1 Uppdraget...2 1.2

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Ålderism bland SPF:s medlemmar

Ålderism bland SPF:s medlemmar Ålderism bland SPF:s medlemmar Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre Rapport från medlemsenkät 2012 J. Lars G. Nilsson Ansvarig för ålderismprogrammet inom SPF lars.nilsson@spf.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet

Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet December 2014 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Genomförande... 3 1.3. Målgrupp och urval i undersökningen... 4 1.4. Disposition...

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

Medborgarinflytandet i Ale kommun

Medborgarinflytandet i Ale kommun Medborgarinflytandet i Ale kommun Rapport 2 Medborgarpanelen i Ale kommun Tycker att det är ganska tyst om var man ska ha åsikter Har skrivit ett direkt mail och fick till ett möte med kommunpolitiker.

Läs mer