LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9)"

Transkript

1 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Tid: Klockan Plats: HSO, Annegården, Lund Omfattning: Närvarande: Almén Mai HSO Andersson Jan-Eric Byggnadsnämnden Andersson Kenth Barn- och skolnämnd Öster Bengtsson Bengt SRF Lundabygden Bergwall Lars LKF, adjungerad Boije Kjell Byggnadsnämnden Bolding Nilla HSO, ordförande Ekensteen Vilhelm HSO Fast Ann-Christin SRF Lundabygden Flodin Matilda Barn- och skolnämnd Lunds stad Helmius Agneta Barn- och skolnämnd Lunds stad Järbel Torell Gunilla HSO Lager John Vård- och omsorgsnämnden Larsdotter Maria HSO Nordbeck Carolina Barn- och skolnämnd Öster Olsson Eva Vård- och omsorgsnämnden Olsson Jeanette Kommunstyrelsen Paulsson Therese Handikappsekreterare, sekreterare Persson Jeanette HSO Ryltenius-Holmberg Gun-Britt HSO Quensel Maria HSO Selander Ann-Christine HSO Stensson Martin Socialnämnden Swahn Birger Kultur- och fritidsnämnden Övriga närvarande: Björk Johannes Kultur- och fritidsförvaltningen Brusk Lotta Kultur- och fritidsförvaltningen Henriksson Eva Vård- och omsorgsförvaltningen Meyer Helen Vård- och omsorgsförvaltningen Ortman Hanna Kultur- och fritidsförvaltningen Anmält förhinder: Gunnlaugsdóttir Helena HSO

2 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 2(9) Johansson Jan-Erik Stadsbyggnadskontoret Klette Tove Kommunstyrelsen Krantz Oskar Tekniska nämnden Ponsler Inger Kultur- och fritidsnämnden Wallin Marianne Socialnämnden 58 Mötets öppnande Vice ordförande Vilhelm Ekensteen, HSO, hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Med anledning av att ordförande har fått förhinder med kort varsel föreslår Vilhelm Ekensteen att Nilla Bolding, HSO, utses till ordförande för dagens möte. 59 Val av ordförande Handikapprådet beslutar att utse Nilla Bolding, HSO, till ordförande för sammanträdet. 60 Upprop av närvarande Samtliga närvarande presenterar sig. Sekreteraren talar om vem som har förhinder. 61 Val av justerare samt ersättare Handikapprådet beslutar: att utse Ann-Christine Selander, HSO, till justerare och Eva Olsson, vård- och omsorgsnämnden, som ersättare. 62 Godkännande av dagordning Handikapprådet beslutar: att fastställa den föreslagna dagordningen. 63 Frågor föregående mötesprotokoll Mai Almén, HSO, påtalar att ett tillägg behöver göras till föregående protokoll enligt följande: I samband med 49 De nya stadsbussarna i Lund presenterade Maria Quensel, HSO, ett bildspel med exempel på brister i tillgängligheten på de nya bussarna. Maria förtydligade genom detta bildspel de problem som lyftes och som är redogjorda i protokollet.

3 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 3(9) 64 Tillgänglighet SommarLund Hanna Ortman, Johannes Björk och Lotta Brusk från kulturkansliet inom kultur- och fritidsförvaltningen informerar om SommarLund som arrangerades för tredje gången i år. SommarLund arrangerades i somras på 45 olika platser i kommunen och man hade 215 olika kulturevenemang. Spelplatserna fanns både i centrum, i de olika stadsdelarna samt i byarna. Kärnvärden för SommarLund är synlighet, tillgänglighet, delaktighet och hållbarhet. Detta innebär alltså att man har jobbat med tillgänglighet utifrån definitionen att SommarLund ska finnas inpå knuten, i kommunens olika delar samt att det ska vara låga trösklar till arrangemangen och det ska vara enkelt att hitta information om dem. Man har även utgått från olika målgrupper och satsat på att arrangemangen ska vara gratis och även utgått från tillgänglighet ur ett socioekonomiskt perspektiv. Maria Quensel, HSO, ifrågasätter hur tillgängligt stenbrottet i Dalby är som spelplats. Johannes Björk instämmer i att stenbrottet idag inte är i praktiken öppet för alla men man har från kulturkansliet försökt göra vad man har kunnat. Bland annat satte man in extra mycket personal som kunde vara behjälpliga vid evenemangen. Det finns dock många utmaningar med denna plats och Johannes efterlyser konkreta tips från representanterna i handikapprådet. Kulturkansliet kommer även framöver att konsultera kommunens tillgänglighetsrådgivare för att tillsammans med honom se över lösningar på problemen. Mai Almén, HSO, föreslår att kulturkansliet inför nästa SommarLund kontaktar handikapprådets bygg- och trafikmiljögrupp för att diskutera hur man ska hantera tillgängligheten till de olika evenemangen och spelplatserna. Johannes är positiv till detta förslag och påtalar att det behövs en strukturell lösning av dessa problem. Ann-Christin Fast, SRF-Lundabygden, påtalar att gruppen hon representerar hade svårt att hitta till evenemangen och att det inte erbjöds någon ledsagning på plats. Det hade även varit önskvärt att något arrangemang hade blivit syntolkat. Ann-Christin undrar om den personal som ska finnas vid varje arrangemang också kan hjälpa till och vara ett stöd för personer med synnedsättning. Vetskapen om detta skulle ha stor betydelse för den grupp hon representerar. Hanna Ortman påpekar att de som arbetar på de olika evenemangen inte alltid kan se på en person att denne har en funktionsnedsättning. Kulturkansliet önskar därför att man, om man önskar stöd på evenemanget, ringer den jourtelefon som finns på SommarLunds hemsida. Kanske ska informationen om detta spridas även via den inläsning av programmet som skickas hem till personer med synnedsättning, likaså information om att man ska kontakta kulturkansliet om man vill ha något specifikt evenemang syntolkat. Mai Almén, HSO, föreslår att man i programmet för SommarLund skriver ut hur tillgängliga de olika spelplatserna är och att det finns hjälp att få på varje arrangemang. Många av programpunkterna är redan idag tillgängliga men det behöver stå i programmet eftersom alla inte vet detta.

4 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 4(9) Maria Larsdotter, HSO, tipsar om att man kan ha foton på de olika spelplatserna i programmet. Detta skulle underlätta mycket för de personer som har någon form av autism eftersom man då kan bilda sig en uppfattning på förhand om hur området dit man ska ser ut. Ann-Christin Fast lyfter fram Malmöfestivalens lösning med samarbete med föreningen Syntolkning.nu. Där valde man att syntolka några av arrangemangen och skrev ut detta i programmet. Hanna Ortman lyfter frågan kring om representanterna i handikapprådet vill ha en lösning liknande Malmös där man väljer ut några programpunkter att syntolka eller om vi istället ska ha en lösning där man kan få alla programpunkter syntolkade om man hör av sig i förväg. Denna lösning menar Hanna att man har idag vad gäller teckentolkning men att det aldrig är någon som har hört av sig. Kanske behöver informationen bli tydligare att man faktiskt kan få detta. Johannes påtalar även att man i kommunen på ett övergripande och strukturellt plan måste diskutera och hantera vem som ska ta kostnaderna för olika tillgänglighetslösningar. Johannes redogör för vad man gör redan idag avseende tillgänglighet. Till exempel när man hyr in toaletter är det alltid handikapptoalett, programmet läses in på CD-skiva och man informerar om busslinjer till och från de spelplatser där man anser att det behövs. Det finns även en del förbättringsområden utöver det som redan tagits upp, som till exempel att kulturkansliet för en dialog med kommunens tillgänglighetsrågivare och funktionshinderföreningar, att man använder sig av befintliga verktyg och styrdokument såsom arrangörsguiden och bemötandeguiden, definierar svårtillgängliga platser och informerar om det i det tryckta programmet. Man efterfrågar även kontakt med nätverk för personer med hörselnedsättningar/ döva som man kan skicka ut riktad information till. Johannes lyfter fram ett antal utmaningar för framtiden till exempel i form av att kulturkansliet behöver fördjupa sin kunskap kring funktionsnedsättningar och tillgänglighet samt bygga nätverk som ett stöd för att arbeta med frågorna. Man behöver även reda ut och få klarhet i hur det ser ut med upphandling av syn- och teckentolkning idag och vilka kostnader avseende tillgänglighet som ska tas av SommarLund. Överlag behövs det på ett övergripande plan i kommunen en struktur och hållbarhet i hur kostnader som följer med tillgänglighetsarbetet och arbetet med kommunens plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar ska hanteras. Man önskar även hjälp med att resonera kring när teckentolkning behövs på hemsidan. Mai Almén, HSO, påtalar att representanterna i kommunala handikapprådet som också sitter i kommunstyrelsen måste ta frågorna kring problem med kostnader och vart ansvaret ligger för dessa med sig till kommunstyrelsen för att lyfta frågan där. Carolina Nordbeck, barn- och skolnämnd öster och kommunstyrelsen, uppger att det finns avsatta medel för att genomföra åtgärderna i planen för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning och att man då som förvaltning eller nämnd måste komma in med en ansökan till kommunstyrelsen för att få tillgång till dessa pengar.

5 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 5(9) 65 Information personlig assistans Eva Henriksson och Helen Meyer från vård- och omsorgsförvaltningen informerar om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt skillnaden mellan denna lag och socialtjänstlagen, SoL. Alla har rätt att få insatser enligt SoL men för att få insatser enligt LSS måste man ingå i en av de tre så kallade personkretsarna och alltså ha specifika diagnoser alternativt ha en funktionsnedsättning som är stor och varaktig, som medger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som innebär att man har ett omfattande behov av stöd och service. Helen och Eva går igenom de insatser man kan beviljas inom ramen för LSS. En av dem är personlig assistans. Ann-Christin Fast och Bengt Bengtsson, SRF Lundabygden, lyfter frågan kring ledsagarservice och varför personer med grav synnedsättning och blinda inte ingår i personkretsen trots att det är en varaktig funktionsnedsättning som begränsar en mycket i vardagen. De påtalar att man i vissa andra kommuner bedömer att personer med synnedsättning ingår i personkretsen och därmed har rätt till gratis ledsagarservice till exempel. De båda menar att kommunen väl måste kunna göra sin egen bedömning även om det finns rättspraxis som säger något annat. Helen är helt enig med Ann-Christin och Bengt att synnedsättning är en varaktig funktionsnedsättning. Dock måste man för att ingå i personkretsen även ha betydande svårigheter i den dagliga livsföringen liksom ett omfattande behov av stöd och service. Vad gäller rättspraxis är domar från Högsta förvaltningsdomstolen prejudicerande, vilket alltså innebär att kommunen ska följa dem. Eva och Helen redogör för kundval inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Kundvalet omfattar bara vissa insatser, däribland personlig assistans, där kommunen idag inte längre har någon egen utförarverksamhet. Nilla Bolding, HSO, undrar hur man löser en situation där det inte fungerar mellan brukare och den privata utföraren och vad Lunds kommun tar för ansvar då. Eva informerar om att kommunen har fyra godkända företag som man har avtal med avseende personlig assistans. Om det är så att det inte fungerar tilldelas man en personlig assistent från något av de andra godkända företagen. Tilldelning görs genom en särskilt tilldelningsordning. Eva och Helen informerar vidare om att när man ansöker om personlig assistans ansöker man antingen om ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för assistans, vilket innebär att man själv väljer assistansbolag fritt på den öppna marknaden, eller så ansöker man om biträde av personlig assistans och då blir man tilldelad assistans från något av de fyra företag som kommunen har avtal med. Dessa så kallade LOV -företag (lagen om valfrihet) tog över från och med den 15 maj i år. 30 personer hade innan dess Lunds kommun som utförare av sin personliga assistans. Endast två stycken ville eller kunde inte själv välja utförare och blev därmed tilldelad ett av de fyra LOV-företagen. Övriga valde alltså utförare på den öppna marknaden. Maria Larsdotter, HSO, ifrågasätter benämningen godkända företag. Alla assistansbolag måste ha tillstånd och vara godkända. Den information som har gått ut från kommunen

6 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 6(9) har missuppfattats av vissa som att man bara har att välja mellan de som är godkända av kommunen. Helen tackar för den viktiga informationen och förklarar att avsikten är att man vill vara så tydligt som möjligt gentemot brukarna. Att man benämner det godkända företag innebär att de är godkända av och uppfyller de ytterligare krav som vård- och omsorgsnämnden ställer. Vilhelm Ekensteen, HSO, redogör för scenarion där man kan råka ut för att den personliga assistansen, till exempel på grund av sjukdom, inte fungerar och undrar hur kommunen tar sitt yttersta ansvar för brukarens rätt till och behov av assistans. Helen och Eva uppger att det dels ska finnas ett avtal mellan assistansbolaget och brukaren och när en assistent är sjuk ansöker bolaget om ersättning för vikarier hos kommunen. Skulle det vara en akut situation där assistansbolaget inte kan lösa assistansen för en brukare har kommunen alltid det yttersta ansvaret och skulle behöva lösa det på bäst möjliga sätt. Exempel på lösningar skulle kunna vara att personen i fråga får korttidsvistelse alternativt får hemvård eftersom man får anta att det handlar om en tillfällig lösning. Man ska kontakta kommunen omedelbart om denna situation uppstår. Maria Larsdotter, HSO, ifrågasätter hur man skulle kunna hantera detta för vuxna personer med autismspektrumtillstånd och om det verkligen finns korttidsvistelse för denna grupp. Det behövs en beredskap för att dessa situationer kan uppstå. De har redan uppstått men i de fallen har brukarna fått hjälp av anhöriga. Alla brukare har inte anhöriga. Det är önskvärt att kommunen konkretiserar hur man ska hantera detta. Helen uppger att det ska finnas korttidsvistelse för ungdomar och vuxna men att hon idag inte kan svara på exakt hur man skulle lösa en sådan situation eftersom det aldrig har hänt tidigare. Helen och Eva tar informationen med sig för att se över det hela. 66 Uppföljning av ärenden och sekreteraren redogör för uppföljning av ärenden från föregående protokoll. 67 Arbetsgruppernas rapporter Brukarrådet för äldre och funktionshindrade i kollektivtrafiken Brukarrådet hade ett extra möte den 28 oktober med anledning av stora problem med den nya utföraren av färdtjänsten. Vid mötet försäkrade man att det hela handlar om inkörningsproblem, att det redan har blivit bättre och kommer att bli ännu bättre de kommande veckorna. Upplever man fortsatt problem ska man kontakta färdtjänstbolaget, tekniska förvaltningen och även gärna representanterna i brukarrådet. Samma problematik uppstår dock varenda gång kommunen byter utförare av färdtjänsten och kommunen måste bli tydligare vid upphandling. Detta är något som brukarrådet särskilt måste bevaka vid framtida upphandlingar.

7 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 7(9) Vilhelm Ekensteen, HSO, vill påtala att anledningen till att handikapprådet och kommunen överhuvudtaget kan vara med och påverka färdtjänsten är för att den är kvar inom kommunen och inte hos regionen. Detta är viktigt att komma ihåg för framtiden. Maria Quensel, HSO, informerar om att problemet med att elmopeder inte får åka med i kollektivtrafiken beror på att de inte är klassificerade, något som man alltså jobba med. Bygg- och trafikmiljögruppen Har inte haft något möte men tittar på ritningar och försöker få till ett möte med park-och natur avseende Bjerredsparkens planerade gång- och cykelvägar samt lekplats. Mai Almén, HSO, påtalar att ett förslag från socialdepartementet angående att ändra i plan- och bygglagen för att kunna bygga mindre studentbostäder har varit på remiss hos kommunstyrelsen. Kommunkontoret ställde sig positiva till alla förändringar i förslaget. I och med att kommunstyrelsen antog kommunkontorets förslag till yttrande innebär det att man i princip uppger sig vara positivt inställd till inskränkningar i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Mai menar att det är allvarligt att detta inte har skickats vidare för yttrande även från kommunala handikapprådet. Nilla Bolding, HSO, rapporterade att hon per e-post tagit kontakt med de två personer som i egenskap av ny Domprost och tillträdande arbetsledande komminister från och med den 1 januari 2014 ansvarar för Domkyrkan. Hon har påtalat att kryptan och det övre planet, som tillsammans har flertalet av gudstjänsterna i Domkyrkan, inte är tillgängliga för personer med rörelsenedsättningar. Kommunservicegruppen Vid senaste mötet pratade man om Socialstyrelsens nya riktlinjer för bemanning på särskilt boende som börjar gälla Trots att riktlinjerna har skjutits på framtiden har vård- och omsorgsförvaltningen begärt pengar, 13,5 miljoner kronor, för en försöksverksamhet med utökad bemanning på demensenheter. Annelise Håkansson som är verksamhetschef för området särskilt boende för äldre inom vård- och omsorgsförvaltningen går i pension i december och kommer att ersättas av Veronika Welin som närmast kommer från Hässleholms kommun. Förvaltningen informerade även om ett samarbetsprojekt mellan Mårtenslunds särskilda boende för äldre, Lunds Tekniska högskola och LKF som handlar om hur belysningen kan påverka människor att må bättre. LSS-gruppen Vid senaste mötet pratade man om behov i centrum (BIC). Modellen som kommer från Socialstyrelsen ska börja användas efter nyår. Gruppen bestämde att representanterna från vård- och omsorgsförvaltningen vid varje möte ska rapportera hur många som står i kö till LSS-bostad, hur många platser som finns samt hur mycket som byggs.

8 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 8(9) Skolgruppen Ann-Christin Fast, SRF, är ny representant i skolgruppen. Emma Möller, utbildningsförvaltningen, som är sammankallande för gruppen slutar och ersätts av Elin Ahx. Från barn- och skolförvaltning Lund öster kommer utvecklingsledare Pia Olsson att delta. Barn- och skolförvaltning Lunds stad har ännu ingen representant. Man diskuterade några elevexempel där eleverna inte fått det särskilda stöd som de har rätt till. Förvaltningarnas representanter förtydligade med anledning av detta hur stort ansvar rektorn har för detta enligt den nya skollagen. Förvaltningen ska utifrån denna diskussion lyfta fram ett antal önskemål från funktionshinderrepresentanterna till sina chefer. Önskemålen handlar bland annat om att Lund ska trycka på regionen och snabbare få till ett samarbete/få del av program och hjälpmedel för synskadade elever samt att det ska finnas information för rektorer/förskolechefer på hemsidan om hur man går tillväga när man får barn/elever med olika funktionsnedsättningar och att man ska ha en kunskapsbank inom kommunen med vad det innebär att ha elever med olika funktionsnedsättningar. 68 Kommunala nämnders rapporter Barn- och skolnämnd Lunds stad Inget att rapportera. Barn- och skolnämnd Öster Vid förra sammanträdet beslutade man bland annat att anta en ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Ann-Christin Fast, SRF Lundabygden, efterfrågar ett samarbete mellan de tre skol- och utbildningsnämnderna avseende frågor kring elever med funktionsnedsättningar. Byggnadsnämnden Inget att rapportera. Kommunstyrelsen Inget att rapportera. Kultur- och fritidsnämnden Inget att rapportera. Socialnämnden Vid förra sammanträdet beslutade man att anta förvaltningens förslag till yttrande över ärendet Revidering, Full delaktighet för alla. Förvaltningen anser att förslaget till plan är tydligt och bra skrivet men man är dock tveksam till att ha särskilda samordnare för tillgänglighet på varje förvaltning. Vad gäller utbildning och arbete bedriver socialförvaltningen och kommunen redan idag olika samverkansprojekt.

9 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 9(9) Tekniska nämnden Ingen närvarande. Utbildningsnämnden Ingen närvarande. Vård- och omsorgsnämnden Vid förra sammanträdet behandlades ärendet Ansökningar från handikapp- och andra ideella organisationer om bidrag för En förening fick avslag på grund av att den inte låg inom ramen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Tre föreningar fick avslag på grund av att de ansågs ha för god ekonomi. LKF LKF fortsätter att bygga mer bostäder helt i enlighet med kommunledningskontorets uppmaning. 69 Övrigt Mai Almén, HSO, informerar om att hon har varit i kontakt med ett företag som har så kallade högtalarvästar som kan användas till exempel vid guidade turer. Än så länge finns det ingen inbyggd teleslinga i dessa men detta ska företaget titta på och återkoppla kring. Handikapprådet och funktionshinderföreningarna är välkomna att låna en väst för att prova hur det fungerar. 70 Tid för nästa sammanträde Rådets nästa sammanträde är tisdagen den 3 december kl på Annegården. Therese Paulsson sekreterare Nilla Bolding ordförande Ann-Christine Selander, HSO justerande

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28 Kommunstyrelsens samverkanråd kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012 Brukarstödcentrum HSO Göteborg Besöksadress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg Postadress: Brukarstödcentrum, HSO Göteborg, Box 120 53, 402 41

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-09-19 1(12) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Torsdag 19 september 2013 kl. 13.00 15.15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, avgående sekreterare

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

LSS-insatser till barn och ungdomar

LSS-insatser till barn och ungdomar LSS-insatser till barn och ungdomar En kartläggning inom Göteborgsregionens medlemskommuner November 2004 Lena Larsson 2 Förord Denna rapport är resultatet av ett kartläggningsarbete som har initierats

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-01-21 Tid 2014-01-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Information om brukarundersökningen

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

Familjerådslag vid bostadsproblem

Familjerådslag vid bostadsproblem FoU-Södertörn Skriftserie nr 76/09 Familjerådslag vid bostadsproblem Susanne Lagerman & Eva-Marie Åkerlund FoU-Södertörn och författarna 2009 FoU-Södertörns Skriftserie nr 76/09 ISSN 1403-8358 1 Förord

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer