LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9)"

Transkript

1 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Tid: Klockan Plats: HSO, Annegården, Lund Omfattning: Närvarande: Almén Mai HSO Andersson Jan-Eric Byggnadsnämnden Andersson Kenth Barn- och skolnämnd Öster Bengtsson Bengt SRF Lundabygden Bergwall Lars LKF, adjungerad Boije Kjell Byggnadsnämnden Bolding Nilla HSO, ordförande Ekensteen Vilhelm HSO Fast Ann-Christin SRF Lundabygden Flodin Matilda Barn- och skolnämnd Lunds stad Helmius Agneta Barn- och skolnämnd Lunds stad Järbel Torell Gunilla HSO Lager John Vård- och omsorgsnämnden Larsdotter Maria HSO Nordbeck Carolina Barn- och skolnämnd Öster Olsson Eva Vård- och omsorgsnämnden Olsson Jeanette Kommunstyrelsen Paulsson Therese Handikappsekreterare, sekreterare Persson Jeanette HSO Ryltenius-Holmberg Gun-Britt HSO Quensel Maria HSO Selander Ann-Christine HSO Stensson Martin Socialnämnden Swahn Birger Kultur- och fritidsnämnden Övriga närvarande: Björk Johannes Kultur- och fritidsförvaltningen Brusk Lotta Kultur- och fritidsförvaltningen Henriksson Eva Vård- och omsorgsförvaltningen Meyer Helen Vård- och omsorgsförvaltningen Ortman Hanna Kultur- och fritidsförvaltningen Anmält förhinder: Gunnlaugsdóttir Helena HSO

2 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 2(9) Johansson Jan-Erik Stadsbyggnadskontoret Klette Tove Kommunstyrelsen Krantz Oskar Tekniska nämnden Ponsler Inger Kultur- och fritidsnämnden Wallin Marianne Socialnämnden 58 Mötets öppnande Vice ordförande Vilhelm Ekensteen, HSO, hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Med anledning av att ordförande har fått förhinder med kort varsel föreslår Vilhelm Ekensteen att Nilla Bolding, HSO, utses till ordförande för dagens möte. 59 Val av ordförande Handikapprådet beslutar att utse Nilla Bolding, HSO, till ordförande för sammanträdet. 60 Upprop av närvarande Samtliga närvarande presenterar sig. Sekreteraren talar om vem som har förhinder. 61 Val av justerare samt ersättare Handikapprådet beslutar: att utse Ann-Christine Selander, HSO, till justerare och Eva Olsson, vård- och omsorgsnämnden, som ersättare. 62 Godkännande av dagordning Handikapprådet beslutar: att fastställa den föreslagna dagordningen. 63 Frågor föregående mötesprotokoll Mai Almén, HSO, påtalar att ett tillägg behöver göras till föregående protokoll enligt följande: I samband med 49 De nya stadsbussarna i Lund presenterade Maria Quensel, HSO, ett bildspel med exempel på brister i tillgängligheten på de nya bussarna. Maria förtydligade genom detta bildspel de problem som lyftes och som är redogjorda i protokollet.

3 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 3(9) 64 Tillgänglighet SommarLund Hanna Ortman, Johannes Björk och Lotta Brusk från kulturkansliet inom kultur- och fritidsförvaltningen informerar om SommarLund som arrangerades för tredje gången i år. SommarLund arrangerades i somras på 45 olika platser i kommunen och man hade 215 olika kulturevenemang. Spelplatserna fanns både i centrum, i de olika stadsdelarna samt i byarna. Kärnvärden för SommarLund är synlighet, tillgänglighet, delaktighet och hållbarhet. Detta innebär alltså att man har jobbat med tillgänglighet utifrån definitionen att SommarLund ska finnas inpå knuten, i kommunens olika delar samt att det ska vara låga trösklar till arrangemangen och det ska vara enkelt att hitta information om dem. Man har även utgått från olika målgrupper och satsat på att arrangemangen ska vara gratis och även utgått från tillgänglighet ur ett socioekonomiskt perspektiv. Maria Quensel, HSO, ifrågasätter hur tillgängligt stenbrottet i Dalby är som spelplats. Johannes Björk instämmer i att stenbrottet idag inte är i praktiken öppet för alla men man har från kulturkansliet försökt göra vad man har kunnat. Bland annat satte man in extra mycket personal som kunde vara behjälpliga vid evenemangen. Det finns dock många utmaningar med denna plats och Johannes efterlyser konkreta tips från representanterna i handikapprådet. Kulturkansliet kommer även framöver att konsultera kommunens tillgänglighetsrådgivare för att tillsammans med honom se över lösningar på problemen. Mai Almén, HSO, föreslår att kulturkansliet inför nästa SommarLund kontaktar handikapprådets bygg- och trafikmiljögrupp för att diskutera hur man ska hantera tillgängligheten till de olika evenemangen och spelplatserna. Johannes är positiv till detta förslag och påtalar att det behövs en strukturell lösning av dessa problem. Ann-Christin Fast, SRF-Lundabygden, påtalar att gruppen hon representerar hade svårt att hitta till evenemangen och att det inte erbjöds någon ledsagning på plats. Det hade även varit önskvärt att något arrangemang hade blivit syntolkat. Ann-Christin undrar om den personal som ska finnas vid varje arrangemang också kan hjälpa till och vara ett stöd för personer med synnedsättning. Vetskapen om detta skulle ha stor betydelse för den grupp hon representerar. Hanna Ortman påpekar att de som arbetar på de olika evenemangen inte alltid kan se på en person att denne har en funktionsnedsättning. Kulturkansliet önskar därför att man, om man önskar stöd på evenemanget, ringer den jourtelefon som finns på SommarLunds hemsida. Kanske ska informationen om detta spridas även via den inläsning av programmet som skickas hem till personer med synnedsättning, likaså information om att man ska kontakta kulturkansliet om man vill ha något specifikt evenemang syntolkat. Mai Almén, HSO, föreslår att man i programmet för SommarLund skriver ut hur tillgängliga de olika spelplatserna är och att det finns hjälp att få på varje arrangemang. Många av programpunkterna är redan idag tillgängliga men det behöver stå i programmet eftersom alla inte vet detta.

4 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 4(9) Maria Larsdotter, HSO, tipsar om att man kan ha foton på de olika spelplatserna i programmet. Detta skulle underlätta mycket för de personer som har någon form av autism eftersom man då kan bilda sig en uppfattning på förhand om hur området dit man ska ser ut. Ann-Christin Fast lyfter fram Malmöfestivalens lösning med samarbete med föreningen Syntolkning.nu. Där valde man att syntolka några av arrangemangen och skrev ut detta i programmet. Hanna Ortman lyfter frågan kring om representanterna i handikapprådet vill ha en lösning liknande Malmös där man väljer ut några programpunkter att syntolka eller om vi istället ska ha en lösning där man kan få alla programpunkter syntolkade om man hör av sig i förväg. Denna lösning menar Hanna att man har idag vad gäller teckentolkning men att det aldrig är någon som har hört av sig. Kanske behöver informationen bli tydligare att man faktiskt kan få detta. Johannes påtalar även att man i kommunen på ett övergripande och strukturellt plan måste diskutera och hantera vem som ska ta kostnaderna för olika tillgänglighetslösningar. Johannes redogör för vad man gör redan idag avseende tillgänglighet. Till exempel när man hyr in toaletter är det alltid handikapptoalett, programmet läses in på CD-skiva och man informerar om busslinjer till och från de spelplatser där man anser att det behövs. Det finns även en del förbättringsområden utöver det som redan tagits upp, som till exempel att kulturkansliet för en dialog med kommunens tillgänglighetsrågivare och funktionshinderföreningar, att man använder sig av befintliga verktyg och styrdokument såsom arrangörsguiden och bemötandeguiden, definierar svårtillgängliga platser och informerar om det i det tryckta programmet. Man efterfrågar även kontakt med nätverk för personer med hörselnedsättningar/ döva som man kan skicka ut riktad information till. Johannes lyfter fram ett antal utmaningar för framtiden till exempel i form av att kulturkansliet behöver fördjupa sin kunskap kring funktionsnedsättningar och tillgänglighet samt bygga nätverk som ett stöd för att arbeta med frågorna. Man behöver även reda ut och få klarhet i hur det ser ut med upphandling av syn- och teckentolkning idag och vilka kostnader avseende tillgänglighet som ska tas av SommarLund. Överlag behövs det på ett övergripande plan i kommunen en struktur och hållbarhet i hur kostnader som följer med tillgänglighetsarbetet och arbetet med kommunens plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar ska hanteras. Man önskar även hjälp med att resonera kring när teckentolkning behövs på hemsidan. Mai Almén, HSO, påtalar att representanterna i kommunala handikapprådet som också sitter i kommunstyrelsen måste ta frågorna kring problem med kostnader och vart ansvaret ligger för dessa med sig till kommunstyrelsen för att lyfta frågan där. Carolina Nordbeck, barn- och skolnämnd öster och kommunstyrelsen, uppger att det finns avsatta medel för att genomföra åtgärderna i planen för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning och att man då som förvaltning eller nämnd måste komma in med en ansökan till kommunstyrelsen för att få tillgång till dessa pengar.

5 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 5(9) 65 Information personlig assistans Eva Henriksson och Helen Meyer från vård- och omsorgsförvaltningen informerar om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt skillnaden mellan denna lag och socialtjänstlagen, SoL. Alla har rätt att få insatser enligt SoL men för att få insatser enligt LSS måste man ingå i en av de tre så kallade personkretsarna och alltså ha specifika diagnoser alternativt ha en funktionsnedsättning som är stor och varaktig, som medger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som innebär att man har ett omfattande behov av stöd och service. Helen och Eva går igenom de insatser man kan beviljas inom ramen för LSS. En av dem är personlig assistans. Ann-Christin Fast och Bengt Bengtsson, SRF Lundabygden, lyfter frågan kring ledsagarservice och varför personer med grav synnedsättning och blinda inte ingår i personkretsen trots att det är en varaktig funktionsnedsättning som begränsar en mycket i vardagen. De påtalar att man i vissa andra kommuner bedömer att personer med synnedsättning ingår i personkretsen och därmed har rätt till gratis ledsagarservice till exempel. De båda menar att kommunen väl måste kunna göra sin egen bedömning även om det finns rättspraxis som säger något annat. Helen är helt enig med Ann-Christin och Bengt att synnedsättning är en varaktig funktionsnedsättning. Dock måste man för att ingå i personkretsen även ha betydande svårigheter i den dagliga livsföringen liksom ett omfattande behov av stöd och service. Vad gäller rättspraxis är domar från Högsta förvaltningsdomstolen prejudicerande, vilket alltså innebär att kommunen ska följa dem. Eva och Helen redogör för kundval inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Kundvalet omfattar bara vissa insatser, däribland personlig assistans, där kommunen idag inte längre har någon egen utförarverksamhet. Nilla Bolding, HSO, undrar hur man löser en situation där det inte fungerar mellan brukare och den privata utföraren och vad Lunds kommun tar för ansvar då. Eva informerar om att kommunen har fyra godkända företag som man har avtal med avseende personlig assistans. Om det är så att det inte fungerar tilldelas man en personlig assistent från något av de andra godkända företagen. Tilldelning görs genom en särskilt tilldelningsordning. Eva och Helen informerar vidare om att när man ansöker om personlig assistans ansöker man antingen om ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för assistans, vilket innebär att man själv väljer assistansbolag fritt på den öppna marknaden, eller så ansöker man om biträde av personlig assistans och då blir man tilldelad assistans från något av de fyra företag som kommunen har avtal med. Dessa så kallade LOV -företag (lagen om valfrihet) tog över från och med den 15 maj i år. 30 personer hade innan dess Lunds kommun som utförare av sin personliga assistans. Endast två stycken ville eller kunde inte själv välja utförare och blev därmed tilldelad ett av de fyra LOV-företagen. Övriga valde alltså utförare på den öppna marknaden. Maria Larsdotter, HSO, ifrågasätter benämningen godkända företag. Alla assistansbolag måste ha tillstånd och vara godkända. Den information som har gått ut från kommunen

6 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 6(9) har missuppfattats av vissa som att man bara har att välja mellan de som är godkända av kommunen. Helen tackar för den viktiga informationen och förklarar att avsikten är att man vill vara så tydligt som möjligt gentemot brukarna. Att man benämner det godkända företag innebär att de är godkända av och uppfyller de ytterligare krav som vård- och omsorgsnämnden ställer. Vilhelm Ekensteen, HSO, redogör för scenarion där man kan råka ut för att den personliga assistansen, till exempel på grund av sjukdom, inte fungerar och undrar hur kommunen tar sitt yttersta ansvar för brukarens rätt till och behov av assistans. Helen och Eva uppger att det dels ska finnas ett avtal mellan assistansbolaget och brukaren och när en assistent är sjuk ansöker bolaget om ersättning för vikarier hos kommunen. Skulle det vara en akut situation där assistansbolaget inte kan lösa assistansen för en brukare har kommunen alltid det yttersta ansvaret och skulle behöva lösa det på bäst möjliga sätt. Exempel på lösningar skulle kunna vara att personen i fråga får korttidsvistelse alternativt får hemvård eftersom man får anta att det handlar om en tillfällig lösning. Man ska kontakta kommunen omedelbart om denna situation uppstår. Maria Larsdotter, HSO, ifrågasätter hur man skulle kunna hantera detta för vuxna personer med autismspektrumtillstånd och om det verkligen finns korttidsvistelse för denna grupp. Det behövs en beredskap för att dessa situationer kan uppstå. De har redan uppstått men i de fallen har brukarna fått hjälp av anhöriga. Alla brukare har inte anhöriga. Det är önskvärt att kommunen konkretiserar hur man ska hantera detta. Helen uppger att det ska finnas korttidsvistelse för ungdomar och vuxna men att hon idag inte kan svara på exakt hur man skulle lösa en sådan situation eftersom det aldrig har hänt tidigare. Helen och Eva tar informationen med sig för att se över det hela. 66 Uppföljning av ärenden och sekreteraren redogör för uppföljning av ärenden från föregående protokoll. 67 Arbetsgruppernas rapporter Brukarrådet för äldre och funktionshindrade i kollektivtrafiken Brukarrådet hade ett extra möte den 28 oktober med anledning av stora problem med den nya utföraren av färdtjänsten. Vid mötet försäkrade man att det hela handlar om inkörningsproblem, att det redan har blivit bättre och kommer att bli ännu bättre de kommande veckorna. Upplever man fortsatt problem ska man kontakta färdtjänstbolaget, tekniska förvaltningen och även gärna representanterna i brukarrådet. Samma problematik uppstår dock varenda gång kommunen byter utförare av färdtjänsten och kommunen måste bli tydligare vid upphandling. Detta är något som brukarrådet särskilt måste bevaka vid framtida upphandlingar.

7 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 7(9) Vilhelm Ekensteen, HSO, vill påtala att anledningen till att handikapprådet och kommunen överhuvudtaget kan vara med och påverka färdtjänsten är för att den är kvar inom kommunen och inte hos regionen. Detta är viktigt att komma ihåg för framtiden. Maria Quensel, HSO, informerar om att problemet med att elmopeder inte får åka med i kollektivtrafiken beror på att de inte är klassificerade, något som man alltså jobba med. Bygg- och trafikmiljögruppen Har inte haft något möte men tittar på ritningar och försöker få till ett möte med park-och natur avseende Bjerredsparkens planerade gång- och cykelvägar samt lekplats. Mai Almén, HSO, påtalar att ett förslag från socialdepartementet angående att ändra i plan- och bygglagen för att kunna bygga mindre studentbostäder har varit på remiss hos kommunstyrelsen. Kommunkontoret ställde sig positiva till alla förändringar i förslaget. I och med att kommunstyrelsen antog kommunkontorets förslag till yttrande innebär det att man i princip uppger sig vara positivt inställd till inskränkningar i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Mai menar att det är allvarligt att detta inte har skickats vidare för yttrande även från kommunala handikapprådet. Nilla Bolding, HSO, rapporterade att hon per e-post tagit kontakt med de två personer som i egenskap av ny Domprost och tillträdande arbetsledande komminister från och med den 1 januari 2014 ansvarar för Domkyrkan. Hon har påtalat att kryptan och det övre planet, som tillsammans har flertalet av gudstjänsterna i Domkyrkan, inte är tillgängliga för personer med rörelsenedsättningar. Kommunservicegruppen Vid senaste mötet pratade man om Socialstyrelsens nya riktlinjer för bemanning på särskilt boende som börjar gälla Trots att riktlinjerna har skjutits på framtiden har vård- och omsorgsförvaltningen begärt pengar, 13,5 miljoner kronor, för en försöksverksamhet med utökad bemanning på demensenheter. Annelise Håkansson som är verksamhetschef för området särskilt boende för äldre inom vård- och omsorgsförvaltningen går i pension i december och kommer att ersättas av Veronika Welin som närmast kommer från Hässleholms kommun. Förvaltningen informerade även om ett samarbetsprojekt mellan Mårtenslunds särskilda boende för äldre, Lunds Tekniska högskola och LKF som handlar om hur belysningen kan påverka människor att må bättre. LSS-gruppen Vid senaste mötet pratade man om behov i centrum (BIC). Modellen som kommer från Socialstyrelsen ska börja användas efter nyår. Gruppen bestämde att representanterna från vård- och omsorgsförvaltningen vid varje möte ska rapportera hur många som står i kö till LSS-bostad, hur många platser som finns samt hur mycket som byggs.

8 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 8(9) Skolgruppen Ann-Christin Fast, SRF, är ny representant i skolgruppen. Emma Möller, utbildningsförvaltningen, som är sammankallande för gruppen slutar och ersätts av Elin Ahx. Från barn- och skolförvaltning Lund öster kommer utvecklingsledare Pia Olsson att delta. Barn- och skolförvaltning Lunds stad har ännu ingen representant. Man diskuterade några elevexempel där eleverna inte fått det särskilda stöd som de har rätt till. Förvaltningarnas representanter förtydligade med anledning av detta hur stort ansvar rektorn har för detta enligt den nya skollagen. Förvaltningen ska utifrån denna diskussion lyfta fram ett antal önskemål från funktionshinderrepresentanterna till sina chefer. Önskemålen handlar bland annat om att Lund ska trycka på regionen och snabbare få till ett samarbete/få del av program och hjälpmedel för synskadade elever samt att det ska finnas information för rektorer/förskolechefer på hemsidan om hur man går tillväga när man får barn/elever med olika funktionsnedsättningar och att man ska ha en kunskapsbank inom kommunen med vad det innebär att ha elever med olika funktionsnedsättningar. 68 Kommunala nämnders rapporter Barn- och skolnämnd Lunds stad Inget att rapportera. Barn- och skolnämnd Öster Vid förra sammanträdet beslutade man bland annat att anta en ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Ann-Christin Fast, SRF Lundabygden, efterfrågar ett samarbete mellan de tre skol- och utbildningsnämnderna avseende frågor kring elever med funktionsnedsättningar. Byggnadsnämnden Inget att rapportera. Kommunstyrelsen Inget att rapportera. Kultur- och fritidsnämnden Inget att rapportera. Socialnämnden Vid förra sammanträdet beslutade man att anta förvaltningens förslag till yttrande över ärendet Revidering, Full delaktighet för alla. Förvaltningen anser att förslaget till plan är tydligt och bra skrivet men man är dock tveksam till att ha särskilda samordnare för tillgänglighet på varje förvaltning. Vad gäller utbildning och arbete bedriver socialförvaltningen och kommunen redan idag olika samverkansprojekt.

9 LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 9(9) Tekniska nämnden Ingen närvarande. Utbildningsnämnden Ingen närvarande. Vård- och omsorgsnämnden Vid förra sammanträdet behandlades ärendet Ansökningar från handikapp- och andra ideella organisationer om bidrag för En förening fick avslag på grund av att den inte låg inom ramen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Tre föreningar fick avslag på grund av att de ansågs ha för god ekonomi. LKF LKF fortsätter att bygga mer bostäder helt i enlighet med kommunledningskontorets uppmaning. 69 Övrigt Mai Almén, HSO, informerar om att hon har varit i kontakt med ett företag som har så kallade högtalarvästar som kan användas till exempel vid guidade turer. Än så länge finns det ingen inbyggd teleslinga i dessa men detta ska företaget titta på och återkoppla kring. Handikapprådet och funktionshinderföreningarna är välkomna att låna en väst för att prova hur det fungerar. 70 Tid för nästa sammanträde Rådets nästa sammanträde är tisdagen den 3 december kl på Annegården. Therese Paulsson sekreterare Nilla Bolding ordförande Ann-Christine Selander, HSO justerande

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9)

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Tid: Klockan 18.00 20.00 Plats: HSO, Annegården, Lund Omfattning: 42-54 Närvarande: Almén Mai HSO Andersson Kenth Barn- och skolnämnd Öster Andersson Jan-Eric Byggnadsnämnden

Läs mer

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9)

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Tid: Klockan 18.00 20.00 Plats: HSO, Annegården, Lund Omfattning: 55-67 Närvarande: Almén Mai HSO Andersson Kenth Barn- och skolnämnd öster Andersson Jan-Eric Byggnadsnämnden

Läs mer

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Vård- och omsorgsförvaltningen, Fäladstorget 1, Lund

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Vård- och omsorgsförvaltningen, Fäladstorget 1, Lund LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Tid: Klockan 18.00 21.00 Plats: Vård- och omsorgsförvaltningen, Fäladstorget 1, Lund Omfattning: 15-28 Närvarande: Almén Mai HSO Andersson Jan-Eric Byggnadsnämnden Bengtsson

Läs mer

Synskadades riksförbund (SRF), Tordönsvägen 4 I i Lund Tisdagen den 14 februari 2017 kl

Synskadades riksförbund (SRF), Tordönsvägen 4 I i Lund Tisdagen den 14 februari 2017 kl Kommunala funktionshinderrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Synskadades riksförbund (SRF), Tordönsvägen 4 I i Lund Tisdagen den 14 februari 2017 kl. 18.00 20.50 Ledamöter Ann-Christin Fast SRF

Läs mer

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9)

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Tid: Klockan 18.00 20.45 Plats: HSO, Annegården, Lund Omfattning: 71-82 Närvarande: Almén Mai HSO Andersson Jan-Eric Byggnadsnämnden Andersson Kenth Barn- och skolnämnd Öster

Läs mer

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Tid: Klockan 18.00 20.30 Plats: HSO:s lokaler, Annegården, Lund Omfattning: 11-20 Närvarande: Ann Björkman Barn- och skolnämnd Lund öster Ann-Christin Fast SRF Lundabygden Baharan

Läs mer

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(7)

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Tid: Klockan 18.00 21.00 Plats: HSO: s lokaler, Annegården, Lund Omfning: 25-38 Närvarande: Ann-Christin Fast SRF Lundabygden Ann-Christine Selander HSO Bengt Bengtsson SRF

Läs mer

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(8)

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(8) LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Tid: Klockan 18.00 21.00 Plats: HSO: s lokaler, Annegården, Lund Omfattning: 1-11 Närvarande: Ann-Christin Fast SRF Lundabygden Baharan Raoufi Barn- och skolnämnd Lunds stad

Läs mer

HSOs lokaler på Skansvägen 5, Lund Tisdagen den 5 september 2017 kl

HSOs lokaler på Skansvägen 5, Lund Tisdagen den 5 september 2017 kl Kommunala funktionshinderrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid s lokaler på Skansvägen 5, Lund Tisdagen den 5 september 2017 kl. 18.00 21.00 Ledamöter Carolina Nordbeck Elin Gustafsson (S) Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådets arbetsutskott Datum Sid 2008-03-13 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådets arbetsutskott Datum Sid 2008-03-13 1 (13) 2008-03-13 1 (13) Plats och tid Finjagatan 44, sammanträdesrum Gäddan. Kl 13.30 15.30 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson,

Läs mer

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(8)

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(8) LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Tid: Klockan 18.00 21.00 Plats: HSO: s lokaler, Annegården, Lund Omfattning: 39-51 Närvarande: Anna Andersson Lundabygdens dövas förening Ann-Christin Fast SRF Lundabygden Ann-Christine

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1

Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1 PROTOKOLL Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1 Plats och tid: Kommunstyrelsesalen Stadshuset 100303 kl. 13.00 15.00 Närvarande: Ledamöter: Gun Engström Fibromyalgifören. Marianne Johansson DHR Eva

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30

Sessionssalen 18.30 20.30 2010-09-08 Sida 1 av 12 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Boris Svensson (s), Socialnämnden Kent Lodesjö (s), Plan-och

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010-

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010- 2010-03-10 Sida 1 av 10 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Kurt Johansson NHR, vice ordförande Boris Svensson (s) Socialnämnden Kent Lodesjö (s) Plan-och byggnadsnämnden

Läs mer

Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00. Pia-Lotta Lagerlöf Daga Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00. Pia-Lotta Lagerlöf Daga Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(10) Plats och tid: Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00 Beslutande Jan Skog, ordf Kommunstyrelsen Rolf Gustavsson Miljö- byggnadsnämnden Ingvar Arvidsson Tekniska

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 3 mars klockan 10:00 12:00

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 3 mars klockan 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 3 mars klockan 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (c) ordförande Anders Broberg (c) vice

Läs mer

Senioren Göran Sjögren, Kultur-och fritid Marianne Carlson, sekreterare. Lennart Svensson Rönngården

Senioren Göran Sjögren, Kultur-och fritid Marianne Carlson, sekreterare. Lennart Svensson Rönngården 2010-12-15 Sida 1 av 10 Plats och tid Senioren 18.00 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Lennart Svensson, (c) Kultur- och fritidsnämnden Nore Hansson,

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Rådet för funktionshinder Tidpunkt: Tisdag 22 april 2014 kl. 15:00 16:30 Lokal: Stora Konferense,, Justerat: 25 /4 2014 Ewa Samuelsson Ordförande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10) 2008-05-29 1 (10) Plats och tid Silviaskolan Hässleholm. Kl 13.30 16.15 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson, HRF Helen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-09-20 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-09-20 1 (11) 2007-09-20 1 (11) Plats och tid Trädhuset Kl 13.30 15.40 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, ON ordf Birgitta Nilsson, NHR Ingvar Malmström, Hjärt o lungsjukas förening Helen Larsson, FUB Kerstin Rittbo,

Läs mer

Helen Larsson, FUB för Lisen Ekdahl Astrid Strömblad, Hjä-Lungsj för Ingvar Malmström. Iréne Persson, Sekreterare. Anna-Lena Päkkilä.

Helen Larsson, FUB för Lisen Ekdahl Astrid Strömblad, Hjä-Lungsj för Ingvar Malmström. Iréne Persson, Sekreterare. Anna-Lena Päkkilä. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Högalid Storstugan, kl. 13.30 15.40 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anna Gustavsson (KD) ordförande Evert Storm, AstmAll, V ordf Irene Nilsson (S) ON Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (16)

Sammanträdesprotokoll 1 (16) Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Kongsvinger, kl. 13.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson (HSO) Bertil Nilsson (HSO) Agneta

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Per-Åke Purk (V), Rolf Delcomyn (S), Rune Håkansson PRO, Anita Bertilsson SPF, Barbro Bengtsson SPF, Hanna Karlsson SPRF

Per-Åke Purk (V), Rolf Delcomyn (S), Rune Håkansson PRO, Anita Bertilsson SPF, Barbro Bengtsson SPF, Hanna Karlsson SPRF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.00 ande Ledamöter Siv Nilsson PRO ordförande Ingegärd Jönsson PRO Solbritt Lindborg (MP) Pauli Petersson SPF Heinz Quednau

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-12 1 (5)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-12 1 (5) 1 (5) PLATS OCH TID HSO:s lokal, Göteborgsvägen 25 A, kl. 13.00-16.00 NÄRVARANDE LEDAMÖTER Gunnar Särnbratt, HSO (Hörsel) Irene Hansson, HSO (Astma/allergi) Britt-Marie Forsström, HSO Bojan Karlsson, HSO

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Protokoll 1 (13) Sammanträdesdatum Diarienummer 2017-04-11 VOO 2017/0213 Vård- och omsorgsnämnden Plats och tid Ledamöter Ersättare Sessionssalen Stadshuset, Kyrkogatan 11, Lund,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00. FÖREDRAGNINGSLISTA vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00. 1. VAL AV JUSTERINGSMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV TID FÖR JUSTERING Justeringsman: Clas-Jörgen Trohammar Justeringstid:

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Annika Andersson, omsorgschef Gunilla Larsén, verksamhetsutvecklare 22-25 Iréne Persson Sekreterare

Annika Andersson, omsorgschef Gunilla Larsén, verksamhetsutvecklare 22-25 Iréne Persson Sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Högalid Storstugan, kl. 13.30 15.45 ande Anna Gustavsson (KD) ordförande Evert Storm, AstmAll, V ordf Irene Nilsson, (S) ON Ledamöter Lena Svensson (C) BUN 28-31

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska 5 Information om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2015-11-11 1-5 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv Postmästaren, kl. 10:00-12:00 Ledamöter/ersättare Erland Linjer (M), socialnämnden, ordförande ViviAnne Johansson (C),

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Beslut: Frågan skickas till alla föreningar som är med i rådet. Frågan tas upp på nästa råd, 12 juni. Eskilstuna kommun 2014-03-06 2 (6)

Beslut: Frågan skickas till alla föreningar som är med i rådet. Frågan tas upp på nästa råd, 12 juni. Eskilstuna kommun 2014-03-06 2 (6) Kommunstyrelsen 2014-05-08 1 (6) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Anna-Maarit Tirkkonen, 2428 Närvarande: Mikael Englund (S), ordförande Benny Broberg, Hörselskadegruppen Helena Brobäck, Rörelsehindergruppen

Läs mer

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 2013-01-16 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se Närvarande Joel Hamberg

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri Kungsholmens stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-30 Handläggare Ingemar Sollgard Telefon: 08-508 08 444 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2017-02-02 Uppdragsbeskrivningar för verksamheter

Läs mer

Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov

Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Vid bedömningen av hur många assistanstimmar som ska beviljas för andra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Datum Sid (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Datum Sid (17) 2011-02-17 1 (17) Plats och tid Senioren, stora sammanträdesrummet Hässleholm 13.30-15.00 ande Förtoendevalda: Anna Gustavsson (kd) ordförande, ON Irene Nilsson (s) ON Peter Groth (mp) BN Ernst Herslow

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj Nr xx Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Tid och plats Onsdag den 26 mars 2014, klockan 13.00 16.00, i Stöd och service, Österrådaplan Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Socialnämnden

Läs mer

Kommunala Handikapprådet Mötesprotokoll 2009-11-24

Kommunala Handikapprådet Mötesprotokoll 2009-11-24 1 Tid och plats: den 24 november 2009 kl.17.30-20.00 i rum 386 Närvarande Ledamöter och ersättare: Gunnar Pihl (FP), ordf. Veronika Cornils Berg (C) Roger Axelsson (S) Anne Lindberg (MP) Anitha Lindwall,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANK Sammanträdesrum kl. 13:15-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Tid kl Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Omfattning Närvarande Steve Sjögren (s) Ordförande

Tid kl Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar. Omfattning Närvarande Steve Sjögren (s) Ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL LSS-rådet 2007-05-29 Tid kl 18.30 20.15 Plats Omsorgskontoret, Riskvarnen, Kalmar Omfattning 15-26 Närvarande Steve Sjögren (s) Ordförande Cecilia Strömberg (s) Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

PROTOKOLL Handikappråd

PROTOKOLL Handikappråd 1 (14) Paragrafer 1-8 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-21.10 Beslutande Gunilla Svensson (S), ordförande Roger Sjunner (S), Kommunstyrelsen Robert Larsson (KD), Kommunstyrelsen

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Gunnar Jönsson, tfn 046/35 59

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Protokoll nr 2/2015. Rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll nr 2/2015. Rådet för funktionshinderfrågor Södermalms stadsdelsnämnd Protokoll nr 2/2015 Sida 1 (5) 2015-02-10 Justerat 12/2 2015 Rickard Friberg Närvarande: Carola Gioti Stefan Fagerström Rickard Friberg Britt Marie Färm Ragnar Helin Barbro Ohlson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (6) Sammanträdesprotokoll 2015-03-02 Plats och tid Amsterdam, kl. 13:00-15:30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2015-03-17 kl 11.00 Stadshuset Sekreterare Veronica Silén Ordförande Daniel Olsson

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 2/2014 2014-03-24 21-41

SKK/Assistanshundsrådet nr 2/2014 2014-03-24 21-41 Sida 1/5 SKK/Assistanshundsrådet nr 21-41 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 24 mars 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Helene Larsson Ps FUB. Tolk Charlotte Wallgren Tolk Carina Matsson Tolk praktikant Anneli Tuvesson

Helene Larsson Ps FUB. Tolk Charlotte Wallgren Tolk Carina Matsson Tolk praktikant Anneli Tuvesson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Stadshuset, kl. 09.30-11.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats Anna Gustavsson (KD)

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148. Övertagen av socialnämnden 2012-09-01.

Läs mer

Protokoll Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 0035/15. Sammanträdesdatum 2015-09-16. Plats och tid: Dalheimers hus, 15:30 18:00

Protokoll Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 0035/15. Sammanträdesdatum 2015-09-16. Plats och tid: Dalheimers hus, 15:30 18:00 Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor Plats och tid: Dalheimers hus, 15:30 18:00 Paragrafer: 56 66 ande Ledamöter Ordförande Pia Andersson (SRF) 56 66 Robert Kindberg (DHR) 56 66 Christina Fridén-

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Doris Persson

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Doris Persson 1(12) Plats och tid: Hövdingasalen Ale Torg, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G

Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Brukarrådet 2013-02-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Föregående mötes protokoll 2 Utredning om Svegs Folkets Hus, information om remiss 3 Information från Hjärt- och lungsjukas

Läs mer

12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Kerstin Wanstadius, sekreterare

12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Kerstin Wanstadius, sekreterare Sida 1 av 5 Tid och plats 12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Sofia Nilsson (C), ordförande Sven-Arne Persson (S), vice ordförande Inger Kjellberg Bengt

Läs mer

Sannerudshemmets samlingssal, Kil, 2011-09-26, kl 15.00-16.50

Sannerudshemmets samlingssal, Kil, 2011-09-26, kl 15.00-16.50 Plats och tid Sannerudshemmets samlingssal, Kil, 2011-09-26, kl 15.00-16.50 Beslutande Mikke H Wivungi, ordförande, kommunstyrelsen Anita Karmteg, socialnämnden Jessica Hildén, barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Förslag till dagordning fastställs enligt följande:

Förslag till dagordning fastställs enligt följande: STYRELSEN PROTOKOLL Styrelsemöte Datum: 26 maj 2015 Tid: 18.00 20:15 Plats: Paviljongen Öster I Närvarande: Conny Olsson ordförande Marko Dimovski Emmy Lindskog Lars-Erik Nilsson Jeanette Nilsson vice

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 5 PLATS OCH TID Konferensrummet sportcenter, 14.00 16.00 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Ulf Molin, kommunstyrelsen Peter Graff, kommunstyrelsen

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Rosie Persson, sekreterare. LSS-enheten ANSLAG / BEVIS LSS-enheten

Rosie Persson, sekreterare. LSS-enheten ANSLAG / BEVIS LSS-enheten 1(10) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Tisdagen den 12 maj 2015. 14.00-15.30 Kommunens representanter Ingrid Ivarsson, (ordf), kommunstyrelsen Kerstin Hvirf, socialnämnden Bo Nilvall, myndighetsnämnden

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet. Tid: Tisdagen den 7 april 2015 kl. 13:30-16:10. Örestensrummet i kommunhuset, Kinna

Kommunala Funktionshinderrådet. Tid: Tisdagen den 7 april 2015 kl. 13:30-16:10. Örestensrummet i kommunhuset, Kinna PROTOKOLL Organ: Kommunala Funktionshinderrådet Tid: Tisdagen den 7 april 2015 kl. 13:30-16:10 Plats: Örestensrummet i kommunhuset, Kinna Närvarande: Marita Johansson, SRF, ledamot Ingela Börjesson, RMR,

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

Eva Halléus, HSO Leif E Bjurström, HSO Bo Brandin, Synskadades förening. Sara Sätterberg, nämndsekreterare. Leif E Bjurström Paragrafer 1-6

Eva Halléus, HSO Leif E Bjurström, HSO Bo Brandin, Synskadades förening. Sara Sätterberg, nämndsekreterare. Leif E Bjurström Paragrafer 1-6 Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Sammanträdesrum Flädie, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 18.00 20.00 Ledamöter Representanter Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sofia Forsgren-Böhmer

Läs mer

Kommunala Handikapprådet Mötesprotokoll

Kommunala Handikapprådet Mötesprotokoll 1 Plats: Soc stora, Kommunhuset, kl. 17.30-20.00 Närvarande Ledamöter och ersättare: Gunnar Pihl (FP), ordf. Veronika Cornils Berg (C) Anna-Carin Stålgren (KD) Anne Lindberg (MP) ( 13-18) Representanter:

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset 2009-02-05 Kl 13.00 15.30

Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset 2009-02-05 Kl 13.00 15.30 Kommunala handikapprådet i Tranås kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2009-02-05 Plats och tid Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset 2009-02-05 Kl 13.00 15.30 Beslutande: Bengt E Carlsson, (s) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, 2016-11-09 kl 18:00-19:30 40-53 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Marita Dahlqvist (RSMH Hoppet) Tjänstgörande ersättare Ingemar Johansson

Läs mer

LSS-enheten ANSLAG / BEVIS 2014-11-27. LSS-enheten

LSS-enheten ANSLAG / BEVIS 2014-11-27. LSS-enheten 1(10) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Torsdagen den 27 november 2014. 14.30-16.00 Kommunens representanter Anncatrin Ek Ingvar Jarfjord Handikapporganisationernas representanter Kerstin Hvirf Bengt

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) Tillgänglighetsrådet 2012-06-07

PROTOKOLL 1 (11) Tillgänglighetsrådet 2012-06-07 PROTOKOLL 1 (11) 2012-06-07 Fört vid sammanträde med Plats och tid: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 14.00 16.15 Närvarande: Elisabeth Cima Kvarneke (V), ordförande Anne Wilks (MP) Melvin Selander,

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

2015-04-17 1 (5) Kommunala pensionärsrådet Kommunala rådet för funktionsnedsatta. SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar

2015-04-17 1 (5) Kommunala pensionärsrådet Kommunala rådet för funktionsnedsatta. SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar 2015-04-17 1 (5) KALLELSE Nämnd Kommunala pensionärsrådet Kommunala rådet för funktionsnedsatta och tid 2015-04-27 Klockan 13:00-16:00 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande/inbjudna

Läs mer

Sessionssalen, Stadshuset tisdagen den 24 maj 2011, klockan 18.00 20.15

Sessionssalen, Stadshuset tisdagen den 24 maj 2011, klockan 18.00 20.15 Kommunkontoret Sammanträdesprotokoll 1 (5) Utvecklingsavdelningen +46-46-35 57 48 Kommunala Studentrådet susanna.hansson@lund.se Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset tisdagen den 24 maj 2011, klockan

Läs mer

Kommunala Rådet för 2014-06-12 1 Funktionsnedsatta. Tid och plats: Klockan 13.15 15.40, Stora Konferensrummet, Stöd- och serviceenheten

Kommunala Rådet för 2014-06-12 1 Funktionsnedsatta. Tid och plats: Klockan 13.15 15.40, Stora Konferensrummet, Stöd- och serviceenheten Kommunala Rådet för 2014-06-12 1 Funktionsnedsatta Tid och plats: Klockan 13.15 15.40, Stora Konferensrummet, Stöd- och serviceenheten Beslutande Bo Silverbern (m) ordförande Marianne Eriksson (s) Fredrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Råd för funktionhinder och delaktighet 2017-05-19 1 (4) Plats och tid Fontänen, Vagnhallen, kl. 13:30-15:45 Beslutande Enligt sida 2 Övriga deltagande Enligt sida 2 Utses att justera Sekreterare... Paragrafer

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5) 1 (5) PLATS OCH TID Stadshuset, Bäve sammanträdesrum, kl. 09.00-11.30 NÄRVARANDE LEDAMÖTER Arne Lindh, PRO Mauritz Eliasson, PRO Lennart Johansson, PRO Stig Axelsson, SPF Viken Sten Sävland, SPRF avd 44

Läs mer

53 Mötets öppnande Ordförande Lena Palmén öppnar mötet.

53 Mötets öppnande Ordförande Lena Palmén öppnar mötet. 1 Tid och plats Kl 14.00-16.00, Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal Omfattning 53-70 Närvarande Övriga: Lena Palmén, kommunstyrelsen, ordförande Anette Carlson, kommunstyrelsen Mathias Duell, kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för kommunala handikapprådet

Reglemente för kommunala handikapprådet Utgåva Datum Status Kommentar 1.0 2010-12-14 Kf 20/08 1.2 2012-11-26 Gällande KF 168/12 Reglemente för kommunala handikapprådet Askersunds kommun REGLEMENTE FÖR ASKERSUNDS KOMMUNS HANDIKAPPRÅD Syfte 1

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer