Kalenderafdelningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalenderafdelningen."

Transkript

1 ieoc Rättelser och Tillägg, inkomna under Kalenderns tryckning. Kalenderafdelningen. [1184 b]'stqckhol"1s stads arbetsförmed-,. Iing, Ordf.: Öhnell, R., rådman: v., Ordf': Elmqvist, H., fil. dr. Ledamr:.Arbetsgifvare: Cederlund, E. H., målarem. ; Magnusson, A E., bygg- "rn.:,telander, F., ing.; Nyström, J. F., skrädd.: Skogh, Wilh:a, fru. Arbetare: Pettersson, A., skrädd. ; [2269J Söderström, E.. typograf; Jägerstedt, Alina, fröken, tobaksarbeterska. Pettersson, 'rh" murare; Sparring, P., järnarb. Suppleanter: Arbetsaifvare: Bergström, G., [2308J grundläez.: Hjorth, E., disp.: Bergin, J.'W., fru. Arbetare: Granberg. L. A., grofarb.: Ohlsson, N. P., byggnadssnick.: Wallin, Maria, fröken, bokbinderska. [1405J Manilla döfstumskola. Ledamöter: J!,amstedt, J. O., Wassbcrg, A. (Nya.) [1833J.9ivilstatens pensi onsin.rättning. [2520J Ofverkommissarie : Lidströrn, J. H. N. Revisor o. kammarskrifv.: Vakant. [2255J lotten Wennbergs fond för hjälpbehöfvande. Ledamöter: Melan- 'der, M., f. Wennberg, Fru. (Ny) [2263J Geologiska föreningen i Stockholm. Föreningen stiftades den 6 dec. IS7!. Dess uppgift är att bidraga till främj. af geologi en, såväl den teoretiska som tillämpade, och de med densamma besläktade I vetenskaperna. Föreningen har ord. möten å Geologiska Byrån första torsd -. i mån. nov.-maj... Ordf.: Sjögren. Hj.; sekr.: Munthe, H.; skattmäst.: Holm, G.; ledamöter: Holmquist, P. J., De Geer, G~ Personhistoriska Samfundet (f.d. Svenska Autografsällskapet). Adr.: Riksarkivet, se vid. Kalenderafdeln [2269J Stockholms Borgarskolas konsertkör. (Grundad 1904.) Styrelse: Bonde, C. C:son. frih., ordf.; Melin, K. A., v. ordf.; Hauffrnan, A. G., kassaförv.: Bergström, Einar, sekr.; Valentin, Karl, kördirigent; Taube, lv1atilda,grefvinna; Valentin,Alida, frö ken ; Brandström. Engla. fröken; Karlfeldt, A. S.; Fischier, P. S. M. Stockholms Filatelist-Sällskap. (Stiftadt 30 nov ) Sammanträder en gång i månaden utom Juni-Aug. Styrelse: ordf.: Ljungström, Ernst, fil. dr, Stadsgården IS B (äfv. Sällsk:s adr.); l:e sekr.: Beckander, Adolf, dr; 2:e sekr.: Wadström, Bernh., bofr:not.; kassör: Walin, Tycho, bokh. i järnv.- styr.; klubbmäst.: Wikström, Einar, hofr.not., jur. kand. ' Organ: Nord. Filat. Tidskrift: Redaktör: Strandell, N., fil. kand. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 [1000 b.) Iii Hyreskontrakt ~Skyltar"Att Hyra" Redavisningsb tanke tter Centra/tryckeriets Blankett/ör/ag Vasagatan 16 och Stora Nygatan 36.

3 HI. K~ALE N D E!R -AF D E L N I NG. Ådrt8skalend~rn 1.906'. 65

4 TAPET ERARE &~EKORATÖI\ I PR~SB:LÖN-;l VerldsutstälIningen i CHICAGO AlIm. Konst- & Ind ustri-utställningen I i STOCKHOLM l L-:uldDleda~ Möblering och dekorering af våningar verkställes stilriktigt och elegant. 45 Drottninggatan 45 Butik å nedra botten. Utställningslokaler l och 2 tro upp Al/m Telefon 5I46. Riks- Telefon }I go Tidsenliga verkstäder Stora Badstugatan 18.

5 urt [ ] rande Greenwichs medeltidsmiddag. Svensk tid är alltså jämnt en timme före Greenwichs. [1001J Parad-dagar De med " utmärkta äro äfven Salutdagar. Jan. 1. Nyårsdagen.» 15. Hertizinn. af Skåne födelsed." [1005J Minneslista.» 21. Konungens födelsedag." Januari. Hundskatt (16-31), vatten- och» 28. Hertigens af Västergötl. namnsd. renhållningsafgift betalas å stadens kassa- Febr. 27. Hertigens af Västergötl. födelsed." kontor, st. St. Nyg. 2. Mars 12. Kronprinsessans namnsdag. 1> 20-Febr. 4. Första uppbördsstämman») 28. Prinsessan Märtas födelsedag." (kronoutskylder m. m.) kl. 11-2; 6-8e.m. April 6. Hertigens af Söderman!' namnsd. Uppbördslokaler, se Namnregistret. 1> 15. Påskdagen. Froruori 28 (senast). Fabriker och därmed 1> 20. Hertigens af Västmanl. födelsed." jämförliga verk och inrättningar ingifva») 27. Ankehertig:s af Dalarne namnsd. uppgifter till Öfverståthållareämbetet. Maj 11. Prinsessan Märlas namnsdag. Ma"s Andra uppbördsstämman» 15. Drottningens namnsdag." (kyrkoafgifter) kl. 11-2, 6-8. D 18. Hertigens af Västmani. namnsd.» in (senast). Ämbetsverk och bolag» 28. Hertiginn:s af Västergötl, namnsd, m. fl. inlämna uppgifter till bevillnings. Juni 3. Pingstdagen. beredningarna. (Se 21 gällande be-») 6. Kronprinsens och Hertigens af v~llningsstadga.) Skåne namnsdag. Själfdeklaration skall aflämnas före d. l» 16. Kronprinsens födelsedag." april,» 17. Hertig:s af SödermanI. födelsed, " Apri], Vatten-och renhållningsafgift betalas.» 24. Midsommardagen. Maj. Bevillningsberedning:a sammanträda. 1> 25. Prinsessan Margaretas födelsedag." Juni. Taxeringsn~mnderna sammanträda. Juli 9. Drottningens födelsedag."») Tredje uppbördsstämman ('/2 af» 20. Hertiginnans af Skåne o. Prin- kommunalutsk.) kl. 11-2, 6-8. sessan Margaretas namnsdag. Juli.. Stadenstorntören, vatten- och renhåll- Aug. 1. Hertigens af Närke födelsedag.. ningsafgift betalas.» 2. Hertigi~n:s af Västergötl. födelsed" Sept. Pröfningsn~mnde!l ~ammanträder. Il 7. Kronpnnsessans födelsedag, " 1> Assuransafgiften l Stockholms stads Nov. 5. Hertigens af Närke namnsdag. brandstodsbolag till försäkr. af lösegen-» 11. He.rtigens af Skäne fr.delsrdag." dom, Skepl;~.?rOn 32, b~talas1. kl » 20. Priusessan Astrids födelsedag."» 1-8. Fjärde uppbördestamman ('/2») 27. Prinsessan Astrids namnsd, af kommunalutsk.) kl. 11-2, 6-8. Dec. l. ~ojllmgens naumsdag." Okt. Vatten- och renhålln.ing-sa~gift betalas.» 21. Ankehertio-:s af Dalarne födelsed."» Assuransafg if'ter l Städernas» 25. Juldagen. o allrn. brandstodsbolag betalas till härvarande brandstodskommit tå..» Assuransafgifter i Allmänna Brand, [1003J Tidkulan Jönköj>ing-s, till försäkring' af lösegen.. (Navigationsskolan, Mosebacke torg) dom, betalas till H. Hildebrand. faller dagligen precis kl. 1 e. m. borger- December. Räntan å lån från Stockholmn Hg svensk och mellaneuropeisk tid, motsva-i stads brandförsäkringskontor betalas. Brandväsen ; signaler; brandskåp ; räddn ingsredskap. [1007J Brandsyn ] äger.rum i maj eller juni månad, på tid och dag, [10 11 J Brandstationer. 80m, StockholmsDagbladtillkännagifves. Hufvudstationer: [1009J Brandsignaler och klämtslag. Norrmalm. Johannes', Malmskillnadsg.64. Endast på brajldchefens tillsägelse signaleras Södermalm: Katarina, 'I'järhofsgatan 11. eldsvåda genom klämtutng, antingen då elden er. hållit större ~tsträck:ning eller då den utbrutit i Öfriga stationer: RIksbankens narmaste grannskap. Kl å s l a g e n äro: Djurgården: Djnrgårdens, Allmänna goränd 2 för Söd-rmahu, Knngshohneu : Ku ngsh lmens, Flemingg » N rrrualm. Kungsholmen, Skeppshol- Stade n: Rådhusets, md,larhnstorgct. men och Osterrualm: Siidermalm: Muria, Krukmakarrgatan 22-4 för Stade n inom brourna och Riddar- ostel'lllalm: Ostennalms, Skepparegutan 28 holmen; samt Värtahamnen: Värt.aus. 5» Djurgården och GaJärval'fvet. Brand- och Lifförsäkrings-AkJiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 [1013J Braudväsen. (1013] Brandskåpen äro dels allmänna, uppsatta på stadens bekostnad, dels enskilda, uppsatta på egendomsägarens bekostnad inom vissa egendomar. De finnas under här nedan uppgifna adresser, fördelade på stationerna. Johannes' station: St. Vattug. 12 (Sthlmsti<ln. tr.,) e) Handtverkareg. 25 (Garnisons- Stureplan (Nord. Komp.) e) sjukhuset), e) Arffurstens palats, e) Surbrunnsg. 32, D 27, vid Pilg., Bibltoteksg. 32, D 52(Hamburgerbrygg.),e) Kaplansbacken 10 (Bolinders mek. Birgerjarlsg. 47, Svenska teaterns scen, e) verkst.), e) Blasieholmsg. 6 (FrimurareIogen), Teaterg. 3, Konradsbergs Hospital, e) e) Tegnersg. 2 (Spårvägsstallet), e) Kristineberg, e) Blasieholmshanm. 8 (Grand Hötel), Torsg. (Atlas' fabrik), Kungsholmsg. 11, D (National D 34, D 74 (Folkskolan) museum), e) Tuleg. 15, e) Kungsholmstorg 1 (S:t Eriks bryg- Brunkebergstorg 11, åt St, Vattug., Uplandsg. 9, vid 'I'egnersg., geri), e) Bryggareg. 32, väster om järnväg., Valhallavägen 93,hörnet af Odeng., Lindhagensg. 2,.Drottningg. 56, åt Mästersamuelsg., Vasag. (Järnv.-Centralstationen), e) Marieberg, e) D 71 C, Hotell Fenix, D 16 & 18(Centraltryckeriet), e) S:t Eriksg. 4.» 94(Vetenskapsakad.),e) D 22, Maria station:» 108, vid R.~dmansg., Vasateaterns scen, e) Bergsund(Bergsundsmek.verkst.)e) 'Engelbrektsg.39,:vidOstermalmsg., Västmannag. 72, 'vid Frejg., Brännkyrkag. 102, vid Ansgarieg., 'Gamla Kungsholmsbrog. 33, Västra 'I'rädgårdsgatan 2, D 171,vid Långholmsg. 'Grand Hötel: Värtan: Arbetarobostäderna, Hornstull (Nya Arbetsinrättn.), d:o (inre) e) D Järnvägsstationen, Liljeholmen (Järnvägsstatdon.), e) Humlegården (K. Biblioteket), e) D Oljecisternerna, Lundag. 2, åt Skinnarviksg., Kungsgatan 6, vid Holländareg., Östermalmsg. 65(Länsfangelset), e) Långholmen (Centralfängelset), e) Karlberg (Kungl. Krigsskolan), e) Katarina station : Maria Bang. (Ligna fabrik), e) Karlbergsvägen 34(Ad. Fredr. förs. Ad If Fr drik 3 B Reymersholm (Spritfabriken), e) folkskola), o e l s torg, Karlbergsväg. 60, vid Norrbackag., Badstug. 14, vid Bellmansg., D (Yllefabriken), e) Klarabergag. 76 (Gasverket), e) Barnängstvärg. 11 (Spinneriet), e) Ringvägen 13, Klara No'-'rraKyrkog. ~9, Bondeg. 44 AJ vid Erstag., Rosenlunds ålderdomshem, Klara Södra Kyrkog. 8,v.Karduans- Brännkyrkag. 2, e) S:t Paulsg. 26 (Wengströms famakareg., Danviksg. i~(stearinf~1jriken), e) sj~~2~v~~sg.2(munchensbrygg.)e) K. Dramat. teaterns scen, e) E t D 1 (Diakoni t It ) K. Teaterns scen, e) rs ag. la omssans a en J D 7 (Ludvigsbergs K träd å dsg 8 (Hötel du Fjällg. 30, verkst.), e) ungs a g'.r. Folkungag. 99, vid Renstjernasg., Timmermansg. 13, Nord),» 2 AJSödra ångkvarn, e)» 40, Lilla Vattug. 25 (Dagbladstrycke- D 137,vid Tegelvikstorget, Volmaryxkullsg. 25 (Maria sjukriet), e) h ) Luntmakareg. 83, åt Rensg., Götg. 33, åt Högbergsg., us. D 48 Rådhusets station: MtlmSkillnadsg. 46, vid Jakobs- D 66'(Piehls bryggeri), e) Birger Jarls torg 4 (Riksarkivet), e) Mä:[.;ss~{"uelsg. lan), e) 44 (Tekn. sko- D» 76 (Pilsenerbryggeriet), 86, åt Hammarbyg., e) D 6 (K. Boktrycke- riet), e) Nationalmuseum, e)» 1, vid Södermalmstorg,»10 (Generalstabens N b k E. h t Kocksg. 15, lokal), c) NaIT ac aj l~genla emme, Rögbergsg. 41, vid Björngärdsg.,» 16 (SveaRofrätt), e) Norr 1 an d l sgi '3 Mosebacketorg G, Helgeandsholmen (Nybygget), ej NO~~lms orf4 '(All b h» Variete teaterns scen, e) Järntorget (Riksbanken), o u sg. inr.) mi arn us- Nya Sandbergsg. 1 (Kat. sjukhus), )) (förstug.), el D 21~~~.~n:dt 101' Sur- Nytorgsg. 2 (Arbetsinr.), e) Kornhamnstorg 4, vid Lilla Nyg.,» brunnsg., D 9, vid Högbergsg., Kungl. slottet (västra hvalfvet), e) 67l Saltsjökvameu, e) Köpmantorget 1, Observatorieg. 17vid Västmannag., Odeng. 98, S:t Paulsg. 10, Skåneg. 92, vid Nytorget, Munkbrog. 2, e) Skeppsbron 2, vid Telegrafgränd, Regeringsg. 2, Sköldg. 15 (Sockerbrnket), e) D 38, 5 & 7 N d K ) Stadsgården 16, Stora Nyg. 26, vid Kåkbrinken, ~ 36,'vid ';a~m~~p., e D 38 (Magasinsbol.), e) Stortorget (Börsen). D 52 (Wennbergs ångkv.), Södra teatern (scenen), e) Östermalms station: e) Värmdög. 61, vid Dufnäsg. Artilleriets ammunitionsförråd, e)» 79, vid Brunnsg., Djurgårdens station: Greftureg. ~6, vid Liuneg., Roslagsg. 6, vid Surbrunnsg., Arenateaterns scen (Cirkus), e) Jungfrug. 19, vid Kommendörsg., D (Spårvägsstallet), e) Djurgården, Galärvarfvet, e) Karlaplan 6,» 32 B, vid Ingemarsg., Djurgårdsteaterns scen, e) Karlavägen 4, Roslagstull (Epidemisjukhuset), e) Hasselbacken, e) Karlavägen 30 (Olympia), e) Rörstrandag. (Rör-str-ands fabr.), e) Skanaen, e) Linneg. 85, Sabbatsbergs ålderdomshem. Nordiska museet, norra ing., e) Nybrog. 10, vid Riddareg., Sabbatsbergs sjukhus, e)»södra»e)»55, midt Idr Tyskbagareg., Skeppsholmen (Högvakten), e) Kungsholmen. station: Väpnareg. (K. Hofstallet), e) Skeppsholmen (Utredntngsförrå- Fabriksgränd 3, A.-B. Lux. Riddareg. 21, " det), e) Flemingg. 22 (Pörsörjuingsiur.), e) Sibylleg. 25, åt Ostermalmstorg, Stallg. 2 (Musik. akad.), e) D 14 (A.. B. Separator), e) Storg. 40, Stora Badstug. 23, ät 'I'eguersg.,»52 vid Fridhemsg., Strandvägen 43, åt Banerg., Stora Badstug. 24 (Ljunglöfs fa- Handtverkareg. 1 (l';hlkvarnen), e) Styrmansg. 2, vid Strandvägen, brik), e) D ~\Serafimerlasar.), Valhallavägen 15, åt Sibylleg.,»10, l D 41, åt Stureg. e) betecknar enskildes brandskåp. Brand- och Liff'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Bäddningsredskap. - Kommunikationsväsen. [ ] Med afseende å tillkännagifvande mu eldfara är Stockholm i sin helhet indeladt i smärre områden och hänvisas allmänheten genom ett inom hvarje egendom uppsatt anslag till inom området varande brandstation eller brandskåp. Hvarje egendomsägare är skyldig att på för hvar och en synlig plats inom egendomen hafva uppsatt ett sådant anslag som utvisar, hvarest och huru eldfara skall tillkännagifvas, äfvenså bör han göra sig förvissad om att hyresgästerna hafva tagit del af detsamma, så att i farans stund ingen må hafva oklart för sig det med dessa anslag afsedda ändamålet. Polisen örvervakar att sådana anslag ständigt finnas uppsatta. De erhållas gratis antingen efter därom gjord anmälan å traktens polisvaktkontor eller ock direkt vid Katarina brandstation. Det å brandskåp uppsatta anslaget har följande iydelse: Brandsignal gifves genom att sakta draga i det inne i skåpet hängande snöret. Nyckelntill skåpet fås genom att sönderslå glasrutan på skåpets sida. Den, som gifvit signalen, skall kvarstanna vid skåpet till dess brandkåren ankommer. Obs. För skorstenseld får brandskåpet icke användas, utan skall sådan anmälas å närmaste brandstation, polisvaktkontor eller till patrullerande poliskonstapel. III räddningsstege, räddningshake och lifboj med lina; IV räddningshake och lifboj med lina; V lifboj med lina. ' Räddningsstationer. Hamnplats. 1".'1 I m't" 1 II III m'_1m"'j IV V [1015] Räddningsredskap för drunknande. I afseende på redskapens beskaffenhet och antal indelas räddningsstationerna i följande fem klasser: I räddningsbåt; II lifbälte, räddningsstege, räddningshake och lifboj med lina; Saltsjösida.n. Tegelviken Stadsgården... - l Skeppsbron l 1 Strömparterren l S:a Blasieholmshanmen... - l l - - N:a Blasieholmshamnen Strandvägen I Södra Djurgården N orra Djurgården Värtahamnen... - l S:a\ 3 I 5 I 19 I 10 I 6 Hamnplats. I KlassIKlass/KlassIKlasslKlass I II III IV V lifäla-rsida n. Söder Mälars tran d Årstaviken Hammarbysjo l 2 - Staden inom broarna Riddarholme n... 1 l 3 - Strömgatan Vasahamnen l - Södra Klarav iken I Norra Klarav iken Karlbergskan alen Norr Mälarst rand - l 3-2 S:al 2 I 3 I 18 I 8 I 5 Kommunikationsväsen. [fo 17] Stockholms norra spårvägar.. Vagnarna. ha ~v~ta skyltar, hvita signal- (Agas af Stockholms Nya Spårvägsaktiebol.) ljus och hvita Iinjenummerskyltar (N.o 2). Första vagn från Mariebergsgatan kl. 7,00 f. ID. N:o I Ringlinjen: 'I'egnersgatan-s-Norrbro SI~ta»»»» 12,05 mn. -Slussen- Vasabron-c-Tegnårsgatan F.orsta» 1) Karlaplan» 7,01 f. m..... '. Slsta»»»» 12,06 mn.. Vagnarn~. ha gr?na skyltar, grona signal- Sön- och helgdagar = under N:o 1. ljus och grona linjenummerskyltar (N:o 1). Spårvarm afgår hvar 5:e minut. Första vagn frän 'I'egnersgatan kl. 7,00 f. ID.... SIsta»»»» 11,40 e. m. N:o 3. Haga-Slussen-Roslagstull. Forsta»» Slussen» 7,16 f. m. H N t Il t Od t D l SIsta»»»» 11,56 e. m..aga-i orru sga a~:-: en~a a~-. a. ag. Sön- och helgdagar utgå vagnarna under tii! ~. Ban,torget, d~nfran ~ Ringlinjens vintermånaderna l timme och under som- spar ofver Slussplan till Tegnersgatan; darmarmånaderna ljz timme sen are. ifrån i Roslagsgatan till dess nordligaste ände. Spårvagn afgår hvar 5:e min. Vagnarna ha röda skyltar, röda signal-.. ~ ljus och röda linjenummerskyltar (N:o 3). N:o 2 Ostermalm-Kungsholmen. Karla- Första vagn från Haga kl. 7,02 f. m. plan-norrmalrnstorg-gust. Adolfs torg- SIsta»»» till Slussen» 11,42 e. m. Tegelbacken-Handtv.-gatan-Mariebergsg..»»»»» N.Bantorg.» 12,02 f. m. _ FlerningO'atan-Hötorget-Tegnerswatan Forsta»» Roslagstull» 7,02 f. m. '=' Ö' SIsta»»» td.il Slussen»11,42 e. In. -Stureplan-Karlaplan..»»»»» Tegnersg.» 11,51 e. m. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 [ ] Kommunikationsväsen. - Sevärdheter. Första vagn fr. Slussen till Haga kl. 7,25 f. m. Sista»»»»» e. m. Första»» )) ))Roslagstull» 7,29f. m. Sista» J)»»»»11,41 e. m. Sista vagn fr~n Slussen till 'l'egnersgatan : Östra. vägen -12,07 f. m. { Västra )) 12,04f'. m. Sön- och helgdagar = under N:o 1. Spårvagn afgår hvar 5:e minut. N:o 7. NorrmaJmstorg-Djurgården. Norrmalmstorg - Stran dvägen- Djurgården till Bellmansro. Vagnarna ha gula och blå skyltar, ett gult och ett blått signalljus och gula och blå linjenummerskyltar (N:o 7). Första vagn från Norrmalmstorg kl. 7,00 f. m. Sista»»»» 11,4,5 e. m. Första»» Djurgården» 7,15 f. m. N:o 4. Sturegatan-S:t Eriksplan. Sista))»)) )) 12,uomn.,.. Sön- och helgdagar = under N:o 1. Stureplan-Stur~gatan-Valhallavagen- Spårvagn afgår under vintern hvar 10:e Odengatan-S:t En.ksplan... minut till kl. 12 midd., därefter livar 5:e Vag~ar.n3: ha blå skyltar, blå signalljus minut. Under sommaren tätare. och blå linjenummerskyltar. (N:o 4). Första vagn från S:t Eriksplan kl. 7,00f. m. Sista»»»» e. m. Första» }) Stureplan» 7,20 f. m. Sista»»»» 12,00 e. m. Sön- och helgdagar = under N.o 1. Spårpagn afgår hvar 5:e minut. N:o 5. Norra Bantorget-Karlberg. Norra Bantorget-Dalagatan-Karlbergs. vägen-karlberg. Vagnarna ha gula skyltar, gula signalljus och gula Iinjenummerskyltar. (N.o 5). Första vagn från Karlberg kl. 7,03 f. ID. Sista»»»» ]1,57 e. ID. Första»» Norra Bantorget» 7,15 f. ID. Sista»»»»ll 11,45 c. m. Sön- och helgdagar = under N:o 1. Spårvagn afgår hvar 5:e minut. [1019] Stockholms södra spllrvägar. Från Hornstull afgår första motorvagnen kl. 7,10 f. m.. från Tegel vikstorget och Skanstull kl. 7,2 o f. m. samt från Slussen kl. 7,18 f. m., därefter en vagn hvar 6. minut. Sön- och helgdagar börjar trafiken 112 timme och under tiden 1 Okt.-31 Maj 1 timme senare. Sista vagnen från Skanstull, Hornstull och Tegclvikstorg-et till Slussen afzår kl. 11,25 e. m. Efter kl. 11,25 till kl. 12 midnatt gå vagnarna från Tegelvikstorget och Skanstull endast till Hornsg-atan och Ringväg-en samt vagnarna från Hornstull bt ott: till Ringvägen. Sista vagnarna afgå från Slussen till ändstationerna kl. 11,45 e. m. Vagnarna från Götoch Polkungagaterna stå i förbindelse N:o 6. Stureplan-Värtan. med vagnarna å linjen Slussen-Hornstull. Stureplan-Sturegat.-Sturevägen- Värtan. V.ågnorn~.Ytes~er vit} Ragvaldsg,!ttan... Vagnarna ha röda och g-röna skyltar, ett AfgI~t: 10 ore, fo~. barn under 10 ar 5 ore. rödt och ett grönt signalljus samt röda och Partipolletter : 9 ore. gröna linjenummerskyltar. (N:o 6). Arsko.r~: 100 kr.. Första vagn från Sturep1ankl. 6,57 f. m. Skclbiljetter: 8 kr. pr termin. Sista»» })» 11,37 e. m. Första )) )) Värtan )) 7,12 f. m. [1025] Passpåteckning Sista»»» )) 11,52 e. m, Sön- och helgdagar = under N:o 1. är nödvändig för resa till Finland och Ryss- Spårvagn afgår hvar 10:e minut, söndagar land och sker å ryska konsulatet, Strandoftare. vägen 13. [1031] Stockholms sevärdheter; museer; arkiv; bibliotek; institutioner m. m..akademiens för de fria konste-rna bibliotek, 'I öppet för besökande söndagar kl. 11-1, Fredsgatan 32, är öppet för allmänheten, onsd under vårtenninen (7/1 t. o. m. "'/5) och Artillerimuseum,Artillerigården, Riddaregatan hdstterminen (1/10 t. o. m. 19/12) månd. kl. 13, hålles öppet okt.--maj sönd. kl e. m., tisd. o. fred. kl. 7-9 e. m. 1/23, fritt, onsd. kl. 1-1/2 3, afgift 10.Antikvar isk-topogj'ojiska arkicet och Anti- öre, juni-i-sept. onsd. kl. 1-1/ 2 3, afgift kvaj'isk'num'ismatiska biblioteket (Vitter- lo öre Ofriga dagar och tider mot afhets-, historie- och antikvitets-akade- gift af 50 öre. För truppförband, skolor, mien), Nationalmuseum, södra ingången, korporationer m. fl. fritt efter vid Aröppna söckend. 11-3; fritt. tillerigården hos portvakten gjord an- Arbetarerörelsens arkiv, Folkets Hus 1 tr., mälan. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Sevärdheter, museer och bibliotek. [1031J Biologiska mscseet. - framställande djur- öppen alla söckend. kl och 5-7 världen inom Skandinavien, Grönland (böcker till begagnande under aftonoch Spetsbergen samt dennas lif i natu- timmarna skola begäras före kl. 1). Lån,,- ren - Teaterslätten å Djurgården, hål- expediti011m! alla söckend. kl les dagligen öppet fr. kl. 10 f. m. till (böcker till hemlån skola begäras före mörkningen; under dec.-febr. i allmän- kl. 2.30). r:imi1,gssalen alla söckend. het endast sön- och helgdagar. Andra kl ~agar efter förut gjord tillsägelse å tel. Kuool: myntkabinettet, se Statens historiska Österm Afgift för äldre 1 kr., museum. för barn 50 öre. Betydlig rabatt lämnas Kungl. patent- o. registrer.jngsverkets bibliotek, skol- och truppafdejningar, arbetaregrup- Brunkebergstorg 18. Oppet hvard per, föreningar samt familjer. samt onsd. och lörd. 7-9 e. m. (Juni- Bredablick, se nedan under Skansen, Nor- Aug. fred. i st. f. lörd.). diska museet. Landtoruksakademiens bibliotek, Mästersamu- Etnografiska RiksrlInseet, se Riksmuseet. elsg. 47, onsd. och rörd. kl Farmaoeutiiska institutets bibliotek, Vallm- Landtbruksakademiens museum, Experimentalgatan 20; tillgängligt efter anmälan hos fältet. Fritt alla dagar förestån daren. Lifrustkammaren ochklädkammaren,kungl.slot Fiskeri-museum (Landtbruksakademiens) Experi- tet, nordöstra flygeln, ingång från Lejonmentalfältet, öppet alla dagar 12-3, fritt. backen, öppen tillsvidare: sönd. kl. 1-3 Flottans arkiv å Skeppsholmen. Ehuru brist och helgfria fred. kl. 12-3, fritt; helgpå utrymme omöjliggör arkivets officiella fria tisd. kl. 12-3, 50 öre. Samlinöppethållande för allmänheten, beredes gama äro efter anmälan tillgängliga äfdock tillträde för forskare efter anmälan ven helgfria månd., onsd. och torsd. mot tisd. och fred. kl f. m. hos före- 1 kr. person eller 3 kr. för sällskap af ståndaren för arkivet, H. Sandahl. 3-5 personer; för studier i samlingen Framna», se Skansen, Nordiska museet; lämnas fritt tillträde efter anmälan hos Fredrika-Bremer-förbundets byrå, Drottningg. intendenten. 54, 1 tr. öppen söckendagar kl. 11-4; Läsesalongen,Beridarebansgat.25,söckend.kl. sommarmån. U f. m.-9 e. m. samt sönd, kl. 2-1/210 J;'öreningens för blindskrift bibliotek, Råd- e. m.: afgift 25 öre. (5 polletter 75 öre.) mansg, 48, öppet onsd. kl och Manilla döjstumskola, Manilla å Djurgården, lördagar kl. 7-9 e. m. Med punktskrift efter anmälan hos föreståndaren. tryckta böcker utlånas gratis åt blinda Musikaliska akademiens bibliotek, Stal1gat. 2, i Stockholm och landsorten. hålles under terminen öppet alla helgfria Handarbetets vänner. Före l:e april Brunke- dagar (utom tisdagar) kl. 3 1 /,-4 1 /, e. m. bergstorg 18; därefter Birgerjarlsg. 5. samt hvarje helgfri tisdag kl. s/,5- Utställning och försäljning af svenska s/,7 e. m. _ textilföremål; öppet söckend. 10-4; ingen MURikhistori.'ka museet ; Nybrog. 9. Oppet afgift. sönd , inträdesafgift 25 öre; helg- Historiska mueeum, se St atens hist.m.n"e1~m. fria onsd., inträdesafgift 50 öre. Museets Hygieniska museet å Karolinska institutet, förest. träffas alla helgfria dagar å Kungl. öppet efter anmälan. Teaterns kansli. Karolinska institutets bibliotek, Handtverkare- Nationalmuseum. Konst- och konstslöjdafgatan 3; öppet för begagnande på stäl- delningarna: sönd. kl. 1-3, helgfr~ let sept.-maj hvarje helgfri dag kl. tisd. och fred. kl. 11-3, fritt; helgfria 10-2 samt för begagnande på stället och onsd., torsd. o. Iörd., kl. 11-3, 50 öres hemlån månd., onsd., fred. 6-8 e. m.; afgift. Handteckningar och gravyrer juni-aug. för hemlån och begagnande fram läggas på begäran på söckendagar. på stället på tid, som genom anslag till- Se äfven Statens historiska museum. kännagifves. Naturhistoriska rilcsmuseet, se Riks1nuseet. Karolinska institutets hygieniska museum, till- Nordiska museet. Lejonslätten å K. Djurgängligt efter anmälan hos prof. Almquist. gården. Den nya byggnaden, som skall Krigsarkivet, Birger Jarls torg 10, öppet utan inrymma mängden af museets samlingar, afgift för begagnande söckend. 1/ är ännu ej tillgä~glig.., Krigsvetenskapsakademiens bibliotek, Birger Skansen å K. Djurgården (afdelnmg af Jarls torg lo, öppet onsd. och lörd, 2-3 Nordiska museet) friluftsmuseum, zooloe. m. under sept.-april; sekreteraren gisk trädgår~ och park: alla dagar från träffas därstädes å samma tid. kl. 8 f. m. till kl. 8 e. m. Bredablicks Kungl. biblioteket i Humlegården: Läsesalen utsiktstorn (afgift 25 öre) alla dagar Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 [1031J Sevärdheter, museer och bibliotek. från kl. 10 f. m. Skånska stenkolsgruf- Statistiska centralbyråns bibliotek, Storkyrkovorna (afgift 25 öre) jämte utställning brinken 2, söckend. kl af modellen till Visby m. m. sönd. 1-4; Stoc,~holms arbetarebibliotek, Folkets Hus.I tro under sommarmånaderna äfven alla hvar- Oppet hvard. kl. 4-"/210 (juni-sept. dagar från kl. 10. Konserter, om väder- kl. 6-'/210) e. m., sönd. kl. 11 f. m.- leken tillåter, hvarje söndagsmiddag; 2 e. m. under den mildare årstiden äfven dag- Läsrummen öppna samma tider... liga aftonkonserter. Inträdesafgift 50 Filial: Mariagatan 16 B, l tro Oppen öre, barn under 12 ar hälften. hvard. kl. 4- ' /210 (juni-sept. 6- ' /210) Nya elementarskolans bibliotek, Slöjdgatan 2, e. m., sönd. kl. 11 f. m.-2 e. m. tisd. kl. 2,45-3,15 e. m. och lörd. kl. Stockholms högskola, mekaniska, fysiska, ke- 9,45-10,15 f. m. under lästerminerna. miska, geologisk-mineralogiska, botani- Pedagogiska biblioteket, Lutternsg, 3" öppet ska, zootomiska samt socialvetenskapliga hvardagar 12-1 och 6-8. Biblioteket instituten: Kungsgatan 30. är stängdt 16 juni-31 aug. Stoclcholms sttuls arkiv, Birger Jarls torg 12 (in- Riddarholmskyrkan från l maj-1 okt. hvarje gång äfven fr. Norra Riddarholmshamtisd., torsd. och lörd. kl. 12-2: tisd. nen: f. d. Pantlåneinrättningens lokaler), och torsd. 25 öre samt lörd, fritt; un- öppet för forskare helgfria tisd., torsd. der öfriga delen af året hvarje tisd. och o. lörd. kl. 11-';.3. torsd. kl. 12-2, efter tillsägelse hos Svenska akademiens Nobelbibliotek, Barnvårdaren som träffas i Riksmarskalks- husg. 18, öppet sept.-maj alla dagar ämb:s (K. Slottet) förmak, afgift 25 öre; 10-3; juni-aug. tisd., fred andra tider enl. öfverenskommelse med Svenska läkaresällskapets bibliotek, Jakobsg. 19, vårdaren. öppet okt.-maj tisd., torsd. och lörd. kl. Riddarhussalen förevisas alla dagar efter till- 6-7 e. m., juni-sept. enl. särskildt anslag. sägelse hos vaktrnäst. Johansson, 1 tro Svenska panoptikon, Kungsträdgårdsgatan 18, upp, dörren t. v. A. t. 1133; r. t öppet dagligen från kl. 10f. m. till 8 e. m. Riksarkivet, Arkivgatan 3, öppet alla söcken- Svenska slöjdföreningen, Brunkebergstorg 18, dagar 10-'/23. 2 tro Riksdagens bibliotek, Helgeandsholmen, riks- Scensta indust?'i- nch h.aruielsmuseuan; tilldagshuset. Oppetunder riksdagarne: hvar- hör Sveriges allm, handelsförening, Redagar 10-7; mellan riksdagarne: under geringsg. 40. Oppet hvard. kl. 10-3, juni-aug. månd., onsd. och fred. 12-3; söndagar kl Rikst öfriga delar af året hvard, Sveriges allmänna konstftireninq, Västra Träd- Riksmuseet, Naturhistoriska, Drottningg. 94, gårdsg. 10, 1 tro I reqri» öppen: jan., öppet helgfria onsd. kl och sönd. nov. och dec. hvard. kl. 10 f. m.-3 e.m., kl. 1-3, fritt, samt lörd. kl. 12-2, afgift samt sönd. och helgd. kl. 1-3 e. m. 25 öre; andra dagar och tider afgift 1 Fcbr.-l5 juni och 15 sept.-okt. hvard. kr., då vaktmästaren J. Söderholm därom kl. 10 f. m.-5 e. m. samt sönd. o. helgd. tillsäges. kl. 1-4 e. m. Riksmuseets etnografiska afdeinino : I (Austra- Sveriges geologiska undersöknings museum, Mä. lien. Amerika, Afrika), Vallingatan la; stersamuelsgatan 44, afgiftsfritt öppet öppen onsd. o. lörd. kl II helgfria inånd, och torsd. kl (Asien), Kungsgatan 80; öppen månd. Tekniska högskolans bibliotek, Drottninggut. O. torsd. kl Tillträdet fritt. 95 A, öppet månd. och torsd, kl. 12-2, Riksmuseets samling af fossila växter, Valling. tisd., onsd. O. fred. kl. 6-8 e. m. Under 1 A, öppen helgfria onsd. och lörd. 12-2; sommaren ("/ 6 -"10) blott månd fritt. Tekniska skolans bibliotek och slwlmuseura, Skansen, se Nordiska museet. Mästersamuelsg. 44. Biblioteket är till- Skånska stenkoisqrufoorna, se Nordiska mu- gängligt månd., torsd. 7-9 e. m., tisd. seet, Skansen. o. fred. 1-3 e. m. samt sönd, '/ Starens liistorisk». matseuan. och Kltngl. raynt- f. m.: skolmuseet alla tisd. kl e. m. kabinet tet (i Nationalmusei bottenvåning) Vetenskapsakademiens bibliotek, Drottninggat, äro tillgängliga under maj-september: 94. Öppet: 1 jan.-15 juni och 1 sept. sönd. kl. 1-3, fritt; helgfria tisd, kl dec. alla helgfria dagar kl , 25 öre, och fred. kl. 12-3, fritt; 16 juni-31 aug. helgfria onsd. och lörd, öfriga månader sönd, kl. 1-3, fritt; och kl. ';'12-'/23. fred. kl. 12-2, fritt. För studerande äro Vitterhetsakademiens bibliotek, se Antikvarisksaml. tillgängl. alla hvard. kl numismatiska biblioteket. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 Kommissionärer. - Ufficiella ombud för sjöfart och handel m. m. [ J [1033] Kommissionärer hos myndigheter. Jämlikt 3 i k. kungörelsen angående anstäl- hos kammarrätten: G. Carlstedt; lande af kommissionärer hos statsdepartement och hos statskontoret: C. Blackstadius, vissa ämbetsverk ID. fl. myndigheter den 28 maj 1886 äro följande kommissionärer anställda hos neo hos domänstyrelsen: H. Modigh: dan nämnda myndigheter, nämligen: hos medicinalstyrelsen : Hj. 'Willers; i justitiedepartementet: N. von Dardel. hos väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: C. A. i landtförsvarsdepartementet: frih. U. T. Lindeberg; Hermelin; hos järnvägsstyrelsen: R. F. Petre; i sjöförsvarsdepartementet : E. Rahmn; i civildepartementet: J. W. Wallin; hos öfverståthållareämbetet: holm; C. P. H. Lund- i finansdepartementet: grefve B. Oxen- hos kungl. maj.ts befallningshafvande stierna; Stockholms län: i flottans pensionskassa: E. Wollgast, Stock- för landskansliet: C. J. Hellman ; holm, och A. R. Lundgren, Karlskrona; för landskontorett J. Ekelund. i ecklesiastikdepartementet: E. F. H. Westerling; vill för något sådant ändamål anlita kommissionär ~ Den som med begagnande af allmänna posten i läroverksöfverstyrelsen: K. A. Fryxell; har att därom meddela sig med denne i betaldt bref', vid jusfitieombudsmansexped.: C.A. B. Boal t; ställdt till»kommtsslonären» hos den myndighet, där kommissionären såsom sådan är anställd. hos kommerskollegium: G. E. von der Burg Kommissionär äger att i arfvode åtnjuta: och C. L. Wernstedt: för handlingars ingifvande öre hos patent- och registreringsverket: W. för uttagande och öfversändande af beslut eller andra handlingar öre. ~walin (för patentärend.en) och Yngve för meddelande af underrättelse om, då.beslut Aberg (för ärenden rörande registrering utfärdas, eller annat meddelande öre af aktiebolag); dock att, där uppdrag att ingifva handlingar äfven afser uttagande och öfversändande af diariibevis, arfvodet för dessa åtgärder tillsammans utgår hos landtmäteristyrelsen: A. G. Sundberg; hos kammarkollegium: H. M. Bergman; med l krona. Officiella ombud för sjöfart, handel, penningeväsen m. m. [1037] Skeppsklarerare och Haveri-l Stadsmäklare. agenter. (Officiella.) B E '1 R (i oman, lod P h Berg, Marcus, spannm., mjöl m. m., Bredgr. < mi. inne 1.. e erre oc 2 A H l't A. TOåt'gttm(~ijerh)' p h J A H Il t ) Blixen,' John (Fondmäklare), Malmtorgsgae s en.: o mn.e ': e r.. e s ~n. tan 5 II. Nordström ~ 'I'hulin \lilne~. C. G. Thulin). Brandelius, T. (Fondmäklare), Norrlandsg. l. Olson ~ Wnght. Aktieb. (mneh. Axel Ge- Kollberg. Carl, spannm., mjöl m. m., Skeppsorgii). bron 6. [1039] Dispaschör. Lunden, H. M., spannm., mjöl m.m., Skepps- J onsson, Carl J. bron 4. Lund mark, Conny, spannm., mjöl m. m., Stortorget 1~ & 20. [1041] Fondmäklare. Luning, G. Th. (Fondmäklare), (ing. fr, Trångsund). Börshuset (Officiella.) Norman, Anton, spannm. o.bränn v.; Storg.24. Blixen, John, Malmtorgsgatan 5 II; r. t Schultz, H. (Fondmäklare), L:a Vattug , a. t Werner,,Erik (Fondmäklare\~egerings? 10. r B d li T N '1 d t l' t 7-01 \ ougt, Tage, V., spannm., mjöl m. m., Skepran e lus,., orr an sga an,r.. i), par Karls gränd 5... ~. t Zethrreus, Adolf Fr., egendomar m. m., Luning, G. Th., Börshuset, nig. fr. Trång- Skeppsbron 36. sund; r. t. 4426, a. t. 13 H. Schultz, H., Lilla Vattugatan 14; r. t. 5089, [1042] Järn- & spannmålsmäklarefirmor: a. t Hägg & Moll, innehafves af Moll, Fritz. Werner, Erik, Regeringsgatan 10; r. t. 7235, Anderson, A. Oscar. a. t Winge, John. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 [ J Notarii publici. - Sthlm s fondbörs. - Utlottade obligationers inlösen. [1043] Notarii publici: [1047J Utlottade obligationer Millar, J. F.; Oldenburg', Un.o; Fiirstenberg, och förfallna räntakuponger till följande Otto; Svensson, U. E. (TISd. 9-3). lån inlösas hos: Aktiebolaget (löteborgs bank: [1045] Stockholms Fondbörs. Ahlafors nya spinneriaktieb:s 4 '/2 O/o 1898och 5 % Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 4 % K rt tt d d.. I f" f db". tl Borgviks aktieb:s 5 % O ra a re ogore se or on orsens organ,sa lon. Enkla bol. Bergslagsbananslntressenters4'/2 % I och för köp och försäljning samt notering af Göteborg-Borås järnvägsaktieb:s vederbörligen inregistrerade obligationer, lotter och Göteborgs stads '/2 0/ O aktier förrättas å Stockholms börs, hvarje helgfri dag kl. 12,'5 Fondbörs, Stortorget 2, Halmstads stenhuggeriaktieb:s i hvilken en- Järnkontorets 38/4 0/O / 2 % dast de af Handels- och Sjöfartsnämnden antagne Järnvägsaktieb. Göteborg-Särö 5 0/ fondmäklarne äga rätt att deltaga. Därvid uppropas Klosters aktieb:s 5 '/2 % samtlige de å den s. k. A listan upptagne, samt där- Lidköping-Skara-Stenstorps järnv.-aktieb:s 5 '/2 0'0 efter de å B-listan förekommande värdepapper, hvilka 1872,4'/2 % 1892, 41/2 % af någon fondmäklare blifvit ror hvarje dag anmälda Skandinaviska jutespinneri-&väfveriaktieb:s 5 % till notering.. Skara stads 5 0/ O Vid uppropet, som förrättas af fondbörsledaren Sthlms superfosfat fabriksaktieb:s 4 '/2 0/ O i närvaro af jourhafvande fondbörskommitterad, an- Sthlm- Västerås-Bergsl. nyajärnv.-aktieb:s 5 %1901. mäla fondmäklarn e de kurser, hvartill de på kornmit- Stora Kopparbergs bergslags aktieb:s 51/2 % tents Uppdrag äro köpare eller säljare. Samman- Töre aktieb:s 5 0: stämma köp- och försäljningskurser, eller blifva de Varbergs stads 5 % genom den höjning eller sänkning, som vid upp- Örebro elektr. aktieb:s 5'/2 % ropet må ske, sammanjämkade, anses köp hafva af-.... k. slutats till -minet det belopp eller stycketal, som för AktIebolaget JIIalareproVlnsernas ball hvarje särskildt värdepapper blifvit fastställdt så- Garpenbergs Aktieb:s 5 % Bom minimum. Köpings stads 4 '/2 % Betald kurs samt högsta köpkurs och lägsta Nordiska metallaktieb:s 5 0/ O försäljningskurs noteras såsom kurser för dagen. Sv. Centrifug Aktieb:s Omedelbart efter det uppropet afslutats, äger tillstädp.svarande köpare eller säljare bland allmän- Dessutom mlosas foljande tieten att genom den fondmäklare, han vill anlita, Utdelningskuponger: öfvertaga eller försälja till anmäld kurs det värde- Eskilstuna elektr. aktieb:s. p~pper, som vid uppropet ej funnit säljare eller Eskilstunajärnmanufaktur-aktieb:s. kopa~e. På.~nDlälan hos ~(:mdb~rsle~aren kommer Guldsmedshytte aktieb:s. noteringen for dagen att rattas l enlighet med det Hjälmare kanal och slussverks aktieb:s. sålunda ~fslutade köpet.... Kopparbergs ensk. banks. EnlIgt gallande bestammelser skall hvarje å Munktells mek. verkst:s aktieb:s. fondbörs afslutadt köp regleras före kl. 2 e. m. å Nordiska metallaktieb:s..andra sockendagen efter köpets afslutande. Endast sådana värdepapper, som blifvit veder. Sala-Tillberga järnvägs aktieb:s. börligen inregistrerade, kunna blifva föremål för den Aktiebolaget Stockhohns Diskontobank : o!'ficiella noteringen. Ansökan om inregistrering in- Aktieb. Brusafors-Hällefors' 51/ gifves af fondmäklare, bankinrättning eller bankir Aktieb. Bångbro rörverks 1'/2 0/. O till. herrar fondbörskommitterade, som hafva att Aktieb. de Lavals Ångturbins 4'/2 % 1898 och profva. hur~vida ett värdepapper är så beskaffadt, 5'/2 % att det må mtroduceras på fondborsen. Aktieb. Gellivare malmrätts 4 '/2 o/o'. Fondmäklare, hvilken af gällande mäklareord- Aktieb. Saxbergets 5 0/ o och 6 %. nmg är förhindrad att köpa eller sälja värdepapper Aktieb. Separators 5 '/2 0/ O for egen räkning, har att utföra honom gifvet köp- Aktieb. Södra Roslags Kustbanas 4 % eller ~Örsäljningsuppdrag så 'väl under h~nd 80m ~ä Förenade Separator-Intressenternas aktieb:s 5 0/. fondborsen mot ett stadgadt kurtage at l/s O % for Kinnekulle-Lidköpings järnvägsaktieb:s 3,6 % I~tter och aktier samt l/lo o för obligationer, be- Lidköpings stads 3,6 % 1897 och 4 0/ O 1~02. raknadt efter det aftalade beloppet. Nya Aktieh. Stathmos' 5 '/2 %. Fondbör.~kommitterade äro; Bankdirektö- Nyköpings stads 4 "lo ren Ed. Heckscher, ordf.; Bankofullm. frih, Aktiebolaget stockholms Halldelsbank : K. J. Langenskiöld, v. ordf., Riksgäldsfullm. Aktieb. Ankarsrums bruks partialförskrtfmngar. dr Otto Höglund' Grossh. J. Loven' Bank- Aktieb. Gutzeit & C:os 5 "lo 1902 di k" J 'p T W Il' b Aktieb. J. A. PrIPP & Sons 4'/2 o rre torerna. H. alme? I\..... a en ergo Aktieb. Separators 4 '/2 0/ O lån Suppleanter: J. C:son KJellberg; Grossh. J. Aktieb. Sthlms bryggeriers 4 '/2 "lo lån Setterwall : A. Starck: M. Wallenberg. A. B. Sthlms bryggeriers.4'/2 O!o 19,,5.. " A. B. wtcanders korkfabrikers o 010oblig. 1~04. Fondmäklare: Stadsmäklarne J. Blixen, Bergsunds mek. verkstads aktieb:s T. Brandelias G. Th. Liining H. Schultz Djursholms aktieb: s ~ 112.% E 'k W",, Dala-Helsmglands jamvags aktteb.s 5'12 % & 6 % n el ner. förskrifningar. (N ytt val vid årsskiftet se Supplementet) Enköpings stads 3 8/4 "lo oblig. 1898, Eskilstuna stads 40lo Eskilstuna stads 4 '/2 % Stockholms Köpmannaförening och dess Handelskammare se [2331J och [2332J. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Falkenbergs järnvägs 4 '/2 0/ O oblig Fafuu-Rättvik-Nor-a Järnv.-Aktish. 5 0/ O lån Gälle stads 41/2 0/ O lån Gärsnäs-S:t Olofs järnv.iuktieb:s 41.', tio Göteborgs intecknings garanti.aktieb:8 SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Göteborgs stads 4% lån Hallstahammars aktieb:s 5 0/O obi Hargs fabrikers aktieb:s 41/ 2 0/O Hedefors Väfveriaktieb:s 51/2 0/O Helsingborgs intecknings garanti aktieb:s 4 0/O Helsingborgs sockerfabriks aktieb:s 5 0io oblig Helsingborgs stads 4 1 /2 0/o lån Helsingfors stads 4 "/ Hissmotors aktieh:s 5 "t» Horndals järnverks aktieb:s 5 0/ Horndals järnv. aktieb:s 5 0/O Hvellinge-Skanör-Falsterbo järnv. aktieb:s oblig Jönköpings stads 4 1/2 0/O Karlskrona Stads 4 0/O oblig och Kristianstads läns Landstings 41i2 0Jo oblig Landskrona stads 4 "!» obi Larsbo-Norns aktieb:s partialförskrifningar. Lund-Trelleborgs järnvägs aktieb:s Malmö stads 41/2 0/O / 2 % Malmö-Trelleborgs järnvägs aktieb:s 4 0/o mars o. maj Munksunds sågverks aktieb:s 5 0/o l/il MUuchens bryggeri-aktieb:s 41/ 2 % Mölnlycke Manufakturaktieb:s 5 0/ O Näs-Morshyttans järnvägs aktieb:s 5% Orsa kommuns 41/ Rimbo-Sunds järnvägs aktieb:s 4 010oblig. Sandarne aktieb:s 4 0/ O oblig Sandvikens järnverks aktieb:s 5 0/ O 188l. Skand. Textilfabriks aktieb:s 41/2 0/O förskrifningar. Skromberga Stenkols- o.lerindustri aktieb:s 5 0/O Skåne-Smålands järnv.-aktieb:s oblig Skånska Cement aktieb:s 5 0/ O oblig Skå~~~~prästerskapets byggnadskassas 3 1/2 % oblig. Sockerfabr. Aktieb. Unions 5 0/O oblig Stens bruks aktieb:s 5 0/O Sthlm-Rimbo järnvägsaktieb:s 4 0/ O Sthlms Superfosfatfabriks aktieb:s 4 1/ 2 0/ O Sthlm-Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieh:s 4 0/O oblig. Ströms bruks aktieb:s 4 0/ 0 förskrifningar. SundsvalIs stads 41!2 0/ O Trelleborgs stads 3 6'10 0/O oblig Tunadals aktieb:s 5 0/o Västanfors sockens 41/2 0/ O Västergötl. Göteborgs jämv.vakticb.s 4 0/O oblig Västerås stads 3,6 % Västerås stads 4 0/ O lån Ystad-Brösarps Järnv. Aktieb:s 41/. 0/ O Ystad-Skifarps Järnv. Aktieb:s 41/2 0/ O A,kerlunds Bomullsspinneri Aktieb:s 51/2 0/ O (jrebro stads 41/2 0/ O ()stersunds stads 4 0/ O {)stra Skånes järnvägsaktieb:s 4 010lån Ostra Skånes järnvägsaktieb:s 41/2 010oblig Östra. Skånes järnvägsaktieb:s 5 0.'0förskrifningar. Utd e lnin g s k u p onger: Aktieb. Ankarsrums Bruk. Aktieb. Göteborgs handelsbank. Aktieb. Iggesunds bruk. Aktieb. J. A. Pripp & Son. Aktieb. Jönköpings handels bank. Aktieb. Primus. Aktieb. Skånska handelsbanken. Aktieb. Sthlms bryggerier. Aktieb. Wicanders korkfabriker. Blankaholms sågverks aktieb. Boxholms aktieb. Förnyade ångfartygsaktieb. Svenska Lloyd. G-unnebo broks nya aktieb. Horndals järnverks aktieb. Huskvarna vapenfabriks aktieb. Hököpinge sockerfabriks aktieb. Munkedals aktieb. Mtinchens bryggeri aktieb. Norra Ostergötl. järuv.-akticb. Porla brunns aktieb. Utlottade obligationers inlösen. Sandvikens järnverks aktieb. Sot Eriks bryggeri aktieb. Skånska Cementaktieb. Sthlm-Rimbo järnv.-aktieb. Sthlm- Västerås-Bergslagens Nya järnvägsaktieb. Strömbacka bruks aktieb. Östergötlands Ensk. Bank. Aktiebolaget Sundsvall s Handelsbank : Aktieb. Carbos. Aktieb. Forsmarks bruks /O Jämtlands läns landstings. Sahlströmska fabrikens aktieb:s. Sköns kommuns. Smedjebackens valsverks aktieb:s. Svenska Centrifugaktieb:s. Västernorrlands läns landstings. Östersunds stads. Bankaktiebologet Stockholm-Öfre ~orrland: Aktieb. Båtskärsnäs' 51/2 0/ O af Aktieb. Gellivare malmtalts 5 0/O (1/ ). Aktieb. Klara badinrättnings 41/2 0/ O O. ii 0i. Aktieb. Primus' 5 0/O. Falu stads 4 0/o af Gäfle stads 4 0/ O af Iduns tryckeriaktieb:s 5 010' Norra Ostergötlands järnvägs 41/2 O/g. Rydö bruks o. fabriks aktieb:s Skultuna aktieb:s 51/2 0/ O. 51/2 /0, Sthlm-Nynäs järnvägsaktieb:s Sthlm-Rimbo järnvägsaktieb:s 5 0/ O. Svenska Centrifugaktieb:s 5 0/ O. Svenska stålpressningsaktieb. Olofströms 41/2 0'0' Södertälje bryggeris 5 0/ O. Sölvesborg-Olofström -Elmhults nya järnvägs aktiebos 5 0/ O Umeå stads 41/ Växjö-Klafreströms järnvägsaktieb:s 5 0/. Dessutom inlösas följande Utde Inings k u p on g er: Aktieb. Brunke bergstunnelns. Bottniska ångfartygsaktiebolagets. De förenade )<:olsyrefabrikernas aktiebas. Fastighetsaktieb. Drotts. H. Sackmanns aktieb:s. Luth & Rosens elektriska aktiebis. Mosebacke gåugbroaktieb:s. Nordstj ärnans Mineral vattenfabriksaktieb:s. Svenska stålpressningsaktieb. Olofströms. Sölvesborg- Olofström- Elmhul ts nyajärnv, -aktieb:. Umeå nya ångfartygsaktieb:s. Banklrllrmau C. G. Cervin: Städer: [1047J Helsingborgs stads 36/10 0/O Hjo stads. Hudiksvalls stads 6% Kalmar stads 5 0/ O Kristianstads stads 31/2 0/O Malmö stads 36/ 10 0/O 1890 o. 4 0/O af 191. Oskarshamns stads. Skeninge stads. Åmåls stads. Industriella bolag: Aktieb. Finspångs styckebruks 5 0/O Aktieb. H. E. Carlstens Porterbryggeri. Aktieb. Iggesunds bruks 4 % Aktieb. Sthlm s vapenfabriks. Billingsfors aktieb:s. Bräcks fabriks aktieb:s. Carl Fredriksons träförädlingsaktieb:s. Fagersta bruks aktieb:s. Helsingborgs intecknings garanti aktieb:s 41/2 % 1890 o. 4»t«1894. Hällefors bruks aktieb:s. Höganäs-Bi'lleshulrna aktieb:s [) o/f) 15/ o. 51;'2 0/O Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 [1047J Utlottade obligationers inlösen. Jönköpings och Vulcans tändsticksfab:s aktieb:s. Indnstriaktlebolaget: Klippans pappersbruks aktieb:s. Kolsva järnverks aktieb:s. Bergsunds Mek. Verkst. aktieb:s. Larsbo-Noms aktieb:s 5 0/O1S97. Drags aktieb:s. Melassförädlings aktieb:s. Fagersta bruks aktieb:s. Motala verkst:s nya aktieb:s. Helsingborg-Hessleholms järnvägs aktieb:s Porla brunns aktieb:s. Helsingborgs stads Sahlströmska fabrikens aktieb:s. Hylin & O:os fabriksaktieb:s. Sandvikens järnverks aktieb:s. Karlshamn- Vislanda järnvägs aktieb:s. S:t Eriks bryggeri aktieb:s. Kolsva järnverks aktieb:s. Skånska superfosfat. & svarvelsyrerab.s.aktieti:a Långeds aktieb:s. Sthlm s mjölkförsäljningsaktieb:s. Motala verkst:s nya aktieb:s. Storfors bruks aktieb:s. Norbergs järnvägs nya aktieh:s. Strömma bomullsspinneri aktieb:s. Nordiska Metall aktieb:s. Sulitelma aktieb:s. Skåne-Smålands järnvägsaktieb:s. Svenska utsockrings aktieb:s. Sthlms Badhus-aktieb:s. Söderfors bruks aktieb:s. Sthlms bomullsspinneri o. väfveriaktieb:s. Trävaru aktteb. Dalarnes 5 0/O1901. Ölands nya cement aktieb:s. Uddeholms aktieb:s 4'/2 0/O1892. Skandinaviska kreditaktiebolaget : Wallbergs fabriks aktieb:s. Värmbols fabriks aktieb:s. Aktieb. Aspa bruks 5 0/O1900. Ölands nya cement aktieb:s. Aktieb. Dals bruks 5 0/O1898. Aktieb. Finspångs styckebruks 5'/2 0/O1901. Järn vägsb olag: Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 4'/2 ' Aktieb. J. A. Pripp & Sons 4'/2 0/O1902. Helsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb:s 4 ' Aktieb. Nya Grand Hötels 5 0/ O. 4 l / Aktieb. Stjärnfors Ställdalens 5 0/ Helsingborg..Landskrona..Eslöfsjärnvägsaktieb:s 4'/2 Bergs!. järnvägsaktieb:s 40/ /O1902. Björneborgs stads o. 4':2 0/O190:1. Hjo-Stenstorps järnvägsaktieb:s. J. & O. G. Bolinders mek. verkstads aktieb:s 5 0/ Hvetlanda-Målilla järnvägsaktieb:s. Borgviks aktieb:s 5 0/O1903. Jönköping-Gripenbergs järuvägaaktieb:s, Borås stads 4 0/O1892. Kalmar nya järnvägsaktieb:s. Brattfors aktieb:s 5'/2 0/O1904. Karlshamn-Vislanda järnvägsaktieb:s. Dals ångsågs aktieb:s 5 0/O1903. Kristianstad -Immeins järnvägs aktie b:s. Dannemora-Hargs järnvägsaktieb:s 4 0/ O Krylbo-Norbergs järnvägsaktieb:s. Falkenbergs stads 5 0/o1900. Mora- Vänerns järnvägsaktieb:s. Norbergs järnvägs nya aktieb:s. ~orsholm-ristens kommunikationsaktieb:s. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. Simrishamn-Tomelilla j ärnvägsaktieb:s. Skåne-Smålands järnvägssktieb:s 5 0/O1893,4'/2 "t«1893, 41/2 oro Sthlm- Västerås-Bergslagens nya järnvägsaktieb:s 4 0/O 1897, 3'/2 0' Ulricehamn- Vartofta järnvägsaktieb:s. Upsala-Margretehill järnvägsaktieb:s 4'/2 0/O1902. Västra Centralbanans järnvägsaktieb:s. Aktiekuponger: Aktieb. Sthlms vapenfabriks. Billingsfors aktieb:s preferens. Hisingstads tomtaktieb:s. Höganäs-Billesholms aktieb:s. Klackbergs järnvägsaktieb:s. Krylbo-Norbergs järnvägsaktieb:s. Mora- Vänerus järnvägsaktieb:s preferens. Norbergs järnvägs nya aktiebre. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. Storfors bruks aktieb:s preferens. Uddeholms aktieb:s. Angfartygsaktieb. Göta kanals. Hernösands enskilda bank: Aktieb. De svenskakristallglasbrukens 5O/o o. ;)1/2o/O. Lesjöfors aktieb:s 4 '/2 0/O1902. Aktieb. Gellivare malmfälts 4 /2 0/O. Lithografiska aktieb:s i Norrköping 4'/2 0/O1894. Aktieb. Visby cementfabriks 5 ' '/2 0/O1901. Malmö stads Bergslagernas järnvägsaktieb:s 4 0/O'5/,1898. Maltesb olrns Oementaktieb:s 5 '/2 0/ Dals ängsågs aktieb:s 5 0/O. Marma sågverks aktieb:s 5 0/ Ekmans nya snickerifabriksaktieb:s 5 l/201o Mellersta Blekinge järnvägs aktieb:s 4'/2 % Falköpings stads 4 0/O. Mo och Domsjö aktiebes 5 0/O1903. Kopparbergs o. Hofors sågverks aktieb-s 5 0/ O l\1ora- Vänerns järnvägsaktieb:s 4 O/o 18fl6, 41/2 0/o Mo o. Domsjö aktieb-s 5 ö/o o. 5 0/0 reverslån Sandö sågverks aktieb:s 5 0/ O. Nora-Karlskoga järnvägs aktieb:s Sthlms superfosfatfabriks aktieb:s Norbergs elektriska aktieb:s 51/2 0/ Svanå aktieb:s 4'/2 0/O1905. Norrköpings stads Utansjö cellulosaaktieb:s 5'/ Norrtälje stads 4 0/O1894. Väeternorr-lands läns landstings 41/2 0;0. INäfvekvarns bruks aktieb:s 5 0/ Visby stads 4 0/o. lnässjö-oskarshamns nya järnvägs aktieb:s 4 0/ Växjö-Klafreströms järnvägsaktieb:s 5 0/0' Örnsköldsviks stads 3,6 0/O. Gamlestadens fabr:s aktieb:s 4'/ Grängesbergs grufaktieb:s 5 /01901 Gysinge aktieb:s 5 % Gäfle stads 3.6 0/O1887 o. 4 0/O1893. Göteborg-Borås järnvägs akticb:s 4'/2 0/O1904. Göteborgs stads Halmstads stads :l Helsingborgs sockerfabriks aktieb:s 5 0/O100l. Helsingborgs stads 4'/2 0/O1892 o. 4'/2 0/O1902. Helsingfors stads 4'/ Hernösands stads 4 0/O1904. Holmens bruks & fabriksaktieb:s 4'/2 0/o Hällefors Bruks aktieb:s Hällefors Bruks 5 1 /2 010 reverslån Höganäs-Billesholrns aktieb:s 51/2 O/o reverslån Jönköping-Gripenbergs järnvägsaktieb:s 5 0/ l Jönköping-Vulcanständsticksfabriks aktieb:s o. 5 l / Jössefors aktieb:s 5'/2 0/o Karlshamns stads 4 / Karlskrona stads 4 0/ o. 4 0/O1904. Klosters aktieb:s 5'/2 0/O1900. Kockums mek. verkst. aktieb:s 51/2 0/O1887. Korsnäs sågverks aktieb:s 4 0/0 1895, ;') % 1900 o. 5 0; Kristianstads stads 4 0/o Landskrona stads 4 0/O1890 o. 4 0/0 190:l. Laxå bruks aktieb:s 5'/2 0/O1901. I Oxelösund-Fl en- Västmanlands järnvägs aktieb:s 4-0/Oo. 5 0/O1892. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Utlottade obligationers inlösen. [1047J Rörstrands aktieb:s 4 % Hernösands stads Sandviks ångsågs aktieb:s 51/2 % reverslån Kalmar stads Sandö sågverks aktieb:s 5 0io Kristiania stads 1898 o Skåne-Smålands järnvägs aktieb:s 4 % Köpenhamns stads l89r och Skånska cementaktieb:s 5 % Lovisa stads Sthlms superfosfatfabriks aktieb:s 41/2 % Luleå stads Sthlm-Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s Malmö stads /2 Storfors bruks aktieb:s 5 0/O 1904 O. 51.'2 0/0 revers- Nordre Trondhjems Amts kommunejaana. Norrköpings stads lån Norska statens 1895, 1896, 1898, 1899, 1902 o Strängnäs stads 4 % Orsa sockens Sulitelma aktieb:s 6 % Sala stads SundsvalIs stads 51/2 % Staden Aarhus' Säfveåns aktieb:s 5 % Staden Bergens Söderfors bruks aktieb:s5 % Stavanger kommunelaans Tammerfors Trafikaktieb. stads 41/2 0 / Grängesberg-Oxelösunds 41/2 0:0 Svenska statens Ulricehamns stads Trävaruaktieb. Dalarnes 5 % Örebro stads Tunadals aktieb:s 5 0/ Uddevalla stads 4 0/ All männa kassors och inrättningars: Upsala-Margretehills järnvägs aktieb:s 41/2 0/ O Allm. hypotekskassans för Sveriges städer 31/2 0Jo Utansjö cellulosafabriks aktieb:s 51J2 0/ O Amorteringsfondens för apoteksprivilegier Varbergs stads 3,6 % 1897 o. 5 % Den Norske Arbeiderbrug- og Boligbanks 1904_ Visby stads 4 % Finlands Hypoteksfören:s Vänersborgs stads 3, Gäfie Irrteckuirigsgaran tiaktieb.s Västerås stads 4 0/ Kristia~ia hypotek- o. realkreditbanks 1898,1899,1900 Ystads stads 4 % o Åbo stads 3,6 Oja Norska hypoteksbankens 1898, 1900, 1901 o. 1904'. Örebro-Köpings järnvägsaktieb:s 40/01897 Städ e r ns ia. Finland hypotekskassas 1895,1897,1900o. Örebro stads 41/2 O/o l 9 O 3 Skånes enskilda bank, Drottninggatan 5, Trafikbolags: inlöser förfallna kuponger och utlottade oblig:r till Falu~Rättvik-l\iora järnvägsa.ktieb:s följande lån: Garpenberg-Fors järnvägsaktiebolags Aktieb. Mölnbacka-Trysils. Gäfie-Dala järnvägsaktieb:s 1899, 1902 o Aktieb. Iggesuuds bruks Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s 18k5. Betjers bokförlagsaktieb:s. Helsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb:s Blekinge Läns Landstings Järnvägsaktieb. Stockholm-Saltsjöns Bredåkra-c-f'ingsryds järnvägs aktieb:s Kalmar läns östra järnvägsaktieb:s Börringe-Ostra Torps järnvägsaktieb:s Kalrnar j--torsås järnvägsaktieb:s. 4 0/0 o. 5 0/O. Gäfie stads Mora-Alfdalens järnvägsaktieb:s Helsingborgs stads Nora-Karlskoga järnvägsaktieb:s Höganäs-Billesholms aktieb:s Sala-Gysinge-Gälle järnvägsaktieb:s 1901, 1903o Järnvägsaktieb. Gärsnäs-S:t Olors Stockholms Nya Spårvägs A.-B:s Järnvägsaktieb. Malmö-Kontinentens. Sthlms södra spårvägs aktiebolags. Järnvägsaktieb. Ystad-c-Brösarps Sthlm s transport- & bogseringsaktieb:s. Järnvägsaktieb. Ystad-Skifarps Trafikaktieb. Grängesberg-Oxelösunds. Karlshamns stads Upsala-Länna järnvägsaktieb:s Kockums järnv.-aktieb:s Upsala-Margretehills järnvägsaktieb:s Kockums rnek. verkst. aktieb:s Västra Centralbanans järnv. A.-B:s Kristianstads stads lngfartygsaktieb. Karms. Landskrona stads Malmö-Genarps järnvägsaktieb:s. Industriella bolags: Malmö stads 1879, 1890, 1894 O. 41J2 0/ o Malmö-Ystads järnvägsaktieb:s Akticb. A. W. Gutzeit & C:os. Aktieb. A. Wiklund s velocipedfabriks. Nora-Karlskoga järnvägsaktieb:s Aktieb. Finspångs styckebruks 1886, 1901 o Skånska Intecknings aktieb:s i Malmö Aktieb. Gellivare malmfalts 41i2 Oja Sockerfabriksaktieb. Unionens Aktieb. mek. verkst. Vulcans Stockholm-Västerås-Bergslagens nyajärnvägsaktieb:s Aktieb. Papyrus' Aktieb. Schisshyttans. Sulitelma aktieb:s Allm. svenska elektr. aktieb:s Trafikaktieb. Grängesberg-Oxelösunds af A. L. Normans boktryckeriaktieb:s. Bergsbro aktieb:s Stockholms enskilda bank: Forsbacka järnv. aktieb:s. Huf vn dkontor et : g~;~:sa:~~~~s~ fabriks aktieb:s. Oblig ation skup o nger: Jönköping- Vulcans tändsticks aktieb:s 5 0/0O. 51/2 0: 0. Staters och kommuners: Klosters aktieb:s Aa.rhus kommunelaans Kopparbergs & Hofors sågverks aktieb:s Adolf Fredriks församl:s Luossavaara Kiirunavaaraaktieb:s. Borås stads 1892 o Motala strörna kraft-aktieb:s. Danska statens 1897, 11)00 o Munksjö aktieb:s. Drammens kommunelaans Norbergs elektr. aktieb:s Eskilstuna stads Nordiska trävaru aktieb:s 41/2 % o Ola. Falu stads 1886, Nya aktieb. Atlas'. Falkenbergs stads Rörstrands aktieb:s 18fJ5. Finska statens 1895,1898, Sthlmstidningens aktieb:s. Gälle stads 1893 o \ Sthlms yllefabriks aktieb:s Gäfle stadsförsaml:s Svenska juteväfveriaktieb:s. Göteborgs stads Svensk dansk-ryska telefonaktieb. & Telefonaktieb. H_a_l_m_s_t_a_d_s_s_t_a_d_s_I_9_03_, C_e_dergrens. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 D.rottninggatan.

16 Extraord. [ J Utlottade obligationers inlösen. - Beskickningar. Aktiekuponger: Aktieb. Papyrus'. Gäfle-Dala järnvägsaktieb:s. Götafors aktieb:s. Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s. Köpings mek. verkst. aktieb:s. Luleå ångbåts aktieb:s. Nya aktieb. Atlas'. Rederiaktieb. Unions. Rylander & Rudolphs fabr..aktieb:s. Smålands ensk. banks. Storviks sulfitaktieb:s. Svenska. juteväfveriaktieb:s. Svensk-danek-ryska telefon aktieb:s. Södra Dalarnes järnvägsaktieb:s. Örebro ensk. banks., Snndsvalls enskilda bank: Aktieb. Båtskärsnäs' 51/2 Aktieb. Iggesunds bruks 5 0/0. %. Aktieb. Nykvarns 5 0/O. Hernösand-Sollefteå järnvägs aktieb:s 4 0/0' Norra Helsinglands järnvägsaktieb:s 5 0/0. Sunds aktieb:s 4 1/ 2 0/O. Sundsvall s cellulosa aktieb:s 5 0; o Uddeholms aktieb:s 41/2 0/O af 19U5. Vifsta varfs bolags 4 0/o. '. Utdelningskupong Aktieb. Hudiksvalls banks. Aktieb. Jämtlands folkbanks. Afdetnincskontoret i Operahuset : Aktieb. Skönviks intressenters. Aktieb. Steninge glasbruks. Aktieb. Östrands intressenters. Atelierbyggnadsaktieb: s. Apotekarnes mineralvattens aktieh:s. Rörstrands aktieb:s. Boktryckeriaktieb:s i Sundsvall. Sthlms nya spårvägsaktieb:s. Bostadsaktieb. Vanadislundens. Södertälje kanal- o. slussverksaktieb:s. Enhörnings trävaruaktieh:s. Vaxholms ångfartygsaktieb:s. Holmsunds aktieb:s Ostanå ångfartygsaktieb:s. Hudiksvalls trävaruaktieb:s..aldel1iinq!kontoret vid Nybroplan: Hvetlanda bankaktieb:s. Rederiaktieb. George's i Sundsvall. Göta kanalb:s. Rederiaktieb. Orlando-s. Strömsholms nya kanalb:s. Rederiaktieb. Polstjärnans. Skultuna aktieb:s. Afdetntnoskontoret vid Mynttorqet: Skön viks aktieb:s. Aktieb. Gäfle verkst:s. I Sthlms isaktieb:s. Aktieb. Taxameters. Sunds aktieb:s. Sthlms elektr. belysningsaktieb:s. Sundsvalls bogser.-aktieb:s. Ångfartygsaktieb. Gamla Svartsjölandets. I Sundsvalls cellulosa aktieb:s. Ajdelning8kontoret ot SundsvalIs ångrartygs-akneb.s. ä Södermalmstorg: Sundsvall-Vasa ångfartygs-aktteb:s. Sthlms södra spårvägs aktieb:s. Tranås bankaktieb:s. Trävaruaktieb. Karlsviks. Stockholms stads kassakontor : Tuna fabriks-aktieb:s. Sthlms stads oblig:r af åren 1877,1880,1885,1887,1900, I Vitsta varfs aktieb:s o. teaterbyggnadskonsortiets premieoblig:r Värmdö ångrartygs-aktieb:a o ÅngfartygsaktIeb:s Sundsvall-Indalsalfven. er. [1065] Främmande makters beskickningar och representanter. ("BeSkickningarnas" adresser, se Namnregistret.) Amerikas Förenta stater, Envoyö Extraord. Marinattache: Marquis de Belloy de S:t o. Minist. Plenip.: Charles H. Graves. Liönard, Lieutenaut de vuisseau. Legation ssekre terarn: Edward L. Adams, Chaucelier : J. Heilmann, Co nsul. Generalkonsul. Italien, Envoys Extraord. o. Minist. Plenip.: Kanslisekr. : D. O. Bell. Ci.nte A. de Föresta. Nederländerna, Envo j ö o. Minist. Belgien, Envoye Extraord. o. Minist. Ple- Pleuip.: Jur. Dr. Baron C. van Heecnip : Baron Fredrik Daelman. keren van Kell. Legationssekreterare: vakant. Chaucelier: Ph. N. E. Bogaert. Danmark, Envoye Extraord. och Minist Persien, Envo ye Extraord. o. Minist. PM- Ple nip : Grefve F. W. Sponneck, Drott- nip.: Mirzu Hassan Khan MochirolMolk. niji~gatan 2.. Portugal, Envoye Extraord. u, Minist. Legatl"lIs~pkret.: Kammerjunker Herluf I'Ieuip.: Antonio de Castro Feij6. Zahle, Drottninggatan 2.. Ryssland, Envoyö Extraord. o. Minist. Kansliet öppet hvardagar 1-3, rikstol. PIeuip.: Baron 'I'h. Budborg. 614.'-'. Legatioussekret.: Baron Staöl von Hol- Frankrike, Envoys Extraord. O. Minist. stein; M. Audreew, Plenip.: H. Marchand. Militäragent: Al"xll'w, nfverste. Lezationsse kret.: A. de Blignieres. Mar inattache : Prins Dolgoroukow, Kap. Mililärattal he: Vicomte Louis de la ten. Panouse, CommalJdant. Legationspredikant: P. Roumjantsew. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Beskickningar. - Konsuler. - Stockholms slott. LI Siam, Envoye Extraord. o. Minist. Plenip.: ITurkiet, Envoys Extraord. och Minist. Phya Visutr Kosa. Plenip.: CherifPascha,KavaIlerigeneral. Conseiller: H. J. C. A. Keuchenius, Förste Legationssekret.: Mouhtar Bey. Secrötaire : Luang Bhinich Virajkick. Andre Legationssekret.: Halil Bey, Attachö-interprete : J. H. Loftus. Chancelier: E. Draghi. Attachp: Kai Chitra. Chancelier: Hans Albers. Tyska Riket, Envoye Extraord. och Minist. Plenip.: F. von Muller. Spanien, Envoyö Extraord. o. Minist. Plenip.: Leaationssekret.: A. von Teichman und Cumte Chacon.,.., Logischen. Legationssekret. : Rafael Mitjana. Attache : Rolla du Rosey, Löjtnant. Stora Britannien och Irland, Envoyö Extra- Marinattachö: Hintze, Korvettkapten. ord. o.. Minist. Plenip.: Sir Rennell Chancelier: H. W. L. Buxbaum, Geheime R,dd, G. C. V. O., K. C. M. G., O. B. Hufråd. Legationsråd: H. G. Dering. Sekretår : H. Goodhart. Österrike-Ungern, Envoye Extraord. o. Mi- Marinattac1le: Captain Hon. Victor ni st. Ple nip.: Eperjesy von Szäsväros Stanley. u. Toti Albert. Militärattache: Lt Oolonel N. W. Barn- Legationssekret.: Baron E. Zwiedinek von ardiston. Sudenhorst, Legationspredikant : Edward Shepherd. Kanslisekreterare: S. F. Antoniazzi. [1067] Konsuler. Amerikas Förenta Stater, EdwardL. Adams,' Peru, Hector, E., Generalkonsul. Generalkonsul. Portugal, Graf, Frans, Konsul. - Priberz, Carl, Deputy Generalkonsul. - Lindroth, Adolf, vice Konsul. - Georgii, B. A. Fr., vice Generalkonsnl. Rumänien, Möller, Fredr., Generalkonsul. Argentinska republiken, Caspersson, Th., - Poller. O. F. O:son, vice Konsul. Generalkonsul. Ryssland, Beresnikoff. V., Generalkonsul. - Nvttelbladt, H., vice Konsul. - Karassew, K., vice Konsul. Belgien, Starck, A., Generalkonsul. - Asp, G. A., Sekreterare. - Starck, O., vice Konsul. SanDomingo, Magnusson,M.,Generalkonsul. Bolivia, Ahlström, G. L., Konsul. Schweiz, Kramer, J. H., Konsul, Mäster- Brasilien, Bohman, Knut O. A., Konsul. samuelsgatan O"lliander. A., vice Konsul. Serbien, Hedin, Ernst, Konsul. Chile, Cederschiöld, Gustaf J. R., vice Konsul. Siam, Johnson, Axel. Generalkonsul. Columbia, Berendt, S., Konsul. - Johnson, Axel Ax-son, Konsul. Danmark, Heckscher, L, Generalkonsul. - John-on, Heige Ax-son, vice Konsul. - Syberg. P., vice Konsul. Spanien, Rhodin, H., Konsul. Frankrike, Heilmann,.T., Konsul. Stora Britannien och Irland: Grekland, Udden berg. Ernst. Generalkonsul. - Mae Gregor, A. Stewart, Konsul. Italien, Thulin, O. G., Generalkonsul. - Bolinder, Chr. A. E., vice Konsul. - P. G Thulin, vice Konsnl. - Zetterlund, F. V., Pro-Konsul. Liberia, Herzog, P., Generalkonsul. Turkiet, Sachs, S., Generalkonsul, Mexiko, Heilborn, O. H., Generalkonsul. - Heurli n. C. H., vice Konsul. Tyska riket, rulkonsul. von Krencki, Rudolph, Gene- Monaco, Carlstedt, N. J., Genoralkonsul. ljruguay, J<eY"er, Sixten, Konsul. Nederländerna, - Meerburg, Blanck, Otto. Generalkonsul. M. O., vice Konsul. Osterrike-Ungern, konsul. Fränckel, E., General- Paraguay, Valentin, Rudolf 1., Konsul. Konsulaikoniorens adresser, se Namareg. Persien, Gjestvang, E. O., Generalkonsul. under rubriken Konsulat. [1069] Stockholms slott. Ståthållareämbetet : Ståthållare: Ankarcrona, O. V. Slo ttsintendcut:.racobsson, E. A. Slottsfllg'de: Taube, C. E., grefve. Sekreterare: nadhe, IL Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SIottaark ivarie: Böttiger. John. vice Slottsarkivarie: Almquist, J. A. l{ec!ng"i'.nlr, för slottsbygguadsmedlen : ~ande!>, H. G. Slotts.uk itc kt: Sandels, H. G. Brandchef: Holm, O. E. N. SVEA.. 13 Drottninggatan.

18 {107l-1093J OfverståthåIlareäm betet. (1071J Stockholms stad. Öfverstäthållareämbetet. Förste polisintendent: Tamm, V. A. Andre' polisintendent: Frick, H. O. 6fverståthål1are: Dickson, Robert. Sekreterarq: v. Sydow, Hj. Underståthållare: von der Laneken, e. E. Notarier: Ahrberg, e. H.; Bodman, E.; Wallerstedt, P. G. E.; Olbers, L.; Willers, Öfverstäthållareämbetets kansli. E. W. Underståthållaren. Käkenskapsförare : Bohm, Sam. G. Sekreterare: Berlin, J. Amanuenser: Bråkenhielm, K. R.; Cron- Notarier: Schönmeyr, B.J.; Grafström, G.Hj. vall, P. Kanslister: Edgren, C.; Lundholm, Helmer. Kanslister: Ahlberg, e. M. E.; Beckman, Vaktmästare: Nilsson, e. J. A. ; Löfström, O C. H. L. Magasinsförvaltare: Pyrvald. J. A. [1073J Stads fogdar: Vaktmästare: Ericsson, e. F.; Johansson, F. Förste stadsfogde: Bredberg, Erik. J.; Wahlström, J. V. Andre stadsf'ogde Dann, O. W. [1083] S dsti k le Tredje stadsfogde : Svalander. K. ta SJ'S a r. Vaktmästare: Löf, Hj. Förste stadsfiskal: S~endahl, L. [1075] H..' h.... Andre stadsfiskal: Lidberg. e. G. Utmiitninqs- oc stammngsman:. Tredje stadsfiskal: Valentin, N. O. Anderson, E.; Flodberg. F. L.; Ericsson, A. G. O.: Andsen. e. V.; Sandberg, J. [1085] Detektivafdelningen. F. : Strand berg, G.; Wal1enqvist. J. Th.; Station, Myntg-atan 4. Lindberg, G. A.; Nygren, N. G.; He- Föreståndare: Sten dahl, L., stadsfiskal. zardt, G. Em.; Jonasson. E. J.; Sahlberg, Kommiss~rier: Lidberg, e. G., stadsfiskal; J. c.; Anderson, Alfred: Johansson, J.O... WestlIng, e. F. P.; Mogren, P. B. Upp/Jördsmän inom olika rotarne, senamnreg. Ofverkonstaplar: Hassler, e. W.; Källqvist, [1077] F d d h O-'[i h tu... b O. E.; Gyllensvärd. C. A. S.; Svensson, öror. n~ ea:.tt os ;.verstat a aream etet J.; Boije, A.; Nordenberg. e. O. W.; vara kommissio när enligt K. K. den 28 Wahlberg Hj maj 1886: Helmer Lundholm. '. Kontor: Myntgatan 4, öppet kl [1087J Besiktningsbyrån. --- Trädgårdsgatan 3. Öfverståthållareämbetets afdelning för Föreståndare: Dahlqvist, P., poliskornmis- (1079J uppbördsärenden. sarie. Kamrerare: Willers, W. Ofverkonstapel: Hagström, e. A. Revisor och bokhållare: Wessman, A. G. [1089] Centralafdelningen. Karnmarskrifvare : Helmer, B., och Linck, Polisstation, Myntg-atan 5. S. M. Föreståndare: Borg, e. E., poliskommissarie. Vaktmästare: Jansson, G. A.; Pettersson, A., Öfverkonstaplar: Östergren. E. A.; Rosen, Pettersson, O. _F_. G.; W romer, C. A.; Lindfors, B.; Westdahl, C. G. Uppbördskommissarier: 1] O d..0. '".., [109 r onnansajue l ningen. ~lkolal..r0rsar~lllllg: ~Vldeen. E. O. E. Polisstation, Myntgatan 4. Klara församling: Giertta, J. K B. Föreståndare: Ekenberg K. J. poliskomrakobs och J oha.nnes'försarnling jämte Skepps- missario. " och Kastellholmarne: Asplund, F. O. Öfverkonstapel: Tengström, A. O. Adolf Fredriks ö::tr~:. eal:]ss?n, E. [1093J D.o.. vastia.. Wingårdh, S. Första polisdistriktet, Storkyrkoförsamlingen. Östern.l<~lms :.as~r~: ~llldb.~~>in,h. p.o. o~tia. L~II~stIom, R. V. Polisstation, Tyska Brunnen Kommissarie: Engnell, H. N. 19. Mana. forsamimg: GIll.Jam, A. W. T. Öfverkonstaplar : Jakobson, J. A.; Jaensson, Katanna d:o: Lundstrom, J. G. M. A. Th. Sjöstrand, Aug. Kungsholms d:o: Drakeuberg, G. ' Andra polisdistriktet, Maria församling. [1081] o..... _ I Polisstation, Hornsgatan 56. Öfverstäthallareambe.tet for polisärenden.!commissarie: Ekström, G. L. V. Polismästare: Hintze, T. Öfvorkonstaplar: Edmark, J. W.; Fröberg, Polisdomare : Ingeström, O. G. T. e. F. A. R.; Aven, e. O. Brand- och Lifförsäkrings-Aldiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 Öfverståtbållareåmbetet, - Rotemän. [ ] Tredje polisdistriktet, Kungsholms församling. 'Sjätte trakten: Jakobs förs. med undantag Polisstation, Parmmätaregatan 7 & 9'. af dels den del, som lagts till3:dje trak- Kommissarie: Carlsson, A. E. ten, dels ock Skepps- och Kastellholmarne, Öfverkonstaplar: Holmberg, C. E.; Svensen. Wiksten, H. H. C. O. W.; Schön, J. F. Sjunde trakten: Klara förs., Malmling,H. W. Fjärde polisdistriktet, Klara församling. Ätt~nde trakten: Nikolai fö:samling ~ä~te Polisstation, Mästersamuelsgatan 59. Skepps- och Kastellholmarne samt Galär- Kommissarie : Sjunnesson, N.. varfvet, Åg~en, ~. A.... Ofverkonstaplar: Engstam, G. W.; Petters- NIOI!.det~akt~? Norra och ost.~a delarn e af son C. E.' Björkström G. J.. t. f.. Katarina församl., Rundstrom, O-. L... " " TIOnde trakten: Norra delen ::If Maria för- Femte polisdistriktet, Adolf Fredriks församling. samling, Rosaander, E. E. J. Polisstation, Kammakaregatan 36. Elfte trakten: Öfriga delar af Katarina och' Kommissarie : Holmgren, O. F. Maria församlingar, Dahlberg, O. W. Ofverkonstaplar: Lindste dt, S.; Bäckman, Tolfte trakten: Adolf Fredriks församlings C. E.; Tidstedt, F.' O, ' norra del, Clarino, C. C. Sjätte polisdistriktet, Jakobs församling; Om Skorstensfejaretrakterna, se vidare [2894]. Polisstation, Smålandsgatan 26. Kommissarie: Frithiofs, N. T. Öfverkonstaplar: Elfström, A. W.; Hjelm, A. A.; Johansson, N. E. Sjunde polisdistriktet, Ladugårdslands jörsamling jämte Kgl. Djurgården. Polisstation, Storgatan 23, ing. fr. Skepparegatan; Djurgården, Allmänna' gränd ö: Värtan, Kommunalhuset. lsommissarie: Andersson, C. O. Ofverkonstaplar: Zilen, E.; Schönhult, C. S.; Swahn. C. R. O.; Carle n, J. E.; Holmqvist, C. E'i Simonsson, A. B. Åttonde polisdistriktet, Katarina församling. Polisstation, Folkungagatan 77. Kommissarie: Lindberg, C. Ofverkonstaplar: Mattson. C. J.; Larsson, J. L.; Dahlström, E. W. Nionde polisdistriktet, Johannes' församling. Polisstation, Surbrunnsgatan 28. ~ommissarie: Kempe, A. G. Ofverkonstaplar: Wendel, N.; Olsson, Carlsson, G. A. Stockholms stads rnnn kningsf'ångel.e. Se [1425]. [1095J Skorstensfejare. 1~ Eörsta trakten: Kungsholms förs. och den 11 del af stadens område, som är belägen 12 utom Kungsholms tull, Korsgren, R. J. 13 Andra trakten: Adolf Fredriks församlings 14 södra del, Braun, C. A. T. 15 Tredje trakten: J ohannes' församling samt 16 den del af Jakobs församling, som är 17 belägen norr om Oxtorget och Lästrna- 18 karegatan, Sjöberg, Hj. S. 19 Fjärde trakten: Västra delen af Ladugårds- 20 lands församling, Elander, A. M., änka. 21 Femte trakten : Östra delen af Ladugårds- 22 lands förs. med Djnrg., Denckert, A. F. 23 [1097] Stockholms stads mantalsnämnd. (Expeditionen: Stora Nygatan 2 B, 3 tr.: öppen kl. 11 f. m.-12 e. m.) Ordförande: Öfverståthållaren. Öfrige ledamöter: Polismästaren; Förste stadsläkaren; Två af stadsfullmäktige valde: Siden bladh, K., och Rubenson, M. (suppleanter: Ohnell, R. och Söderberg, E.); Ordföranden i fattigvårdsnämnden (suppleant: Lindblom, A.); Ordföranden i hälsovårdsnämnden (suppleant: Wahlin, C. A.); Folkskolainspektören (suppleant: Bergman, J. S.). ', Kontrollant o, protokollsförande. Folin, Alb. [1099] 1 Roten, " Brand- och Lifrdrsäkrings-AktiebolagetSVEA " " " " Rotemän: Storkyrkoförs., Hedström. G. E. Klara kyrkorote, Nyström, J. M. Hötorgsroten, Zanderv.C, C. L Kungsbroroten, Lund, J. F. A. Tegnersroten, Holm, K. W. Observatorieroten, Lennartson, C. G. Jakobsroten, Lind, E. G. W. Boslagsroten. Sandstedt, K. G. Humlegårdsroten, Schröder, C. E. Nybroroten. Paulson. L. Grefbroroten, Fogelström. O. Danviksroten. Wahl berg, H. Stadsgårdsroten, Lundbäck, Hj. Skanstullsroten, Ahlm, J. M. Maria kyrkorote; Alm, C.. Tantoroten. Söderberg, O. G. Kronobergsroten. Osterdahl, H. Sab bats bsrgsr., Zettergren, C.A.L. Skinnarviksr., Nordwall, A. O.L. Narvaroten. Ekermann, L. G. Vanadisroten, Holm, John. Karlbergsroten, Ohlsson, Elof. Stadshagsroten, Rathsman,K.W. 13 Drottninggatan. Adresskalendern

20 [ J RotemäIi. - Magistraten. 24 " Karlaroten, Jakob,~so~, K. mista. [11 05] Rådhuskansliet. 25 " Barnängsroten,.Steenmark, K. L. M.' k' te S h" 26 " Norrtullsroten. Åberg, V. ag:lstratsse Te rare: c utzercrantz, A. Uppgift, till hvilkarotedistrikt de olika, V~ct., kvarteren höra, finnes upptagen itäbellarisk Registrator: ~almonson! O. form, se sid. [3002J. ' Amanuens: Sorensen, K. Aktuariekontoret. [11 01] Juridiska r~d och upplysningar Aktuarie: Kjebon, I. meddelas åt personer, som om sin medel- Amanuens: Petersson? J. löshet förete vederbörande rotemans intyg, af e, o. Hofrättsnotarierna : Fr. von Friesen och L. Blom. Se vidare Narnnregistret: Fattigsakförare. [1107] Förmyndarekammaren. Ordförande: Lindhagen, Carl, borgmästare. [11 03] Mag is traten, Ledamöter: Löwenhielm, Ernst, rådman; p reses: D' lc k son,' K, öfverståthållare, Assistent: vakant. Moll, V. Rådhusrätten. Notarier: Lindeberg. G.; Törnell, O. ~ljrsta afdelningen. Kamrerare: Borg, O. Ordförande' L' dh C b " t Kurator: Berggren. G. A. VI 'ca ordf.'. 'L ID öwenhielm, ag:en, E.,., rådman. orgmas are. Ster.bhusnota..rie :..Malmberg, H., L. Ledamot : Wretman, J., rådman. ' Revisor : WIJkstrom, J. L. N. Stadsnotarier: Kalling, C., grefve; Ma 1. Bokhållare: Dahlström, K. A. H. tin, Hj, ' 1'- 2. Bokhållare: Ulrich, B. A., Andra afdelningen. Ordförande: Benekert, H. T., rådman. Vice ordf.: Hallberg, E., rådman. Ledamot: Vakant. 'Stadsnotarie: Norin, C. A. Tredje afdelningen. Ordförande: Nyström, N. G., rådman. Vice ordf.: 'I'omason, B., rådman. Ledamot: Hafström, A., rådman. Stadsnotarier: Friedholm. J. A.;. Johansson, W. Fjärde a/delningen. Ordförande: Noröus, V;, rådman. Vice ordförande: Klintberg, Ledamot råhlberg, A. C., rådman. ' ' ' Stadsnotarier: Carlberg, J.; Molander, 'C. T. Feinte af delningen.,. Ordförande: Hammarberg, J., rådman. Vice ordförande: Dahlberg, *' E., rådman. Ledamot: vakant. Stadsnotarier: Cavallin, B.; Sundberg, P. Arkivarie: Arkivariekontoret. Vakant. [11 09].Af Stockhol11l8 stadsfullmäktige utsedde Gode män j1jr tillsyn af ftirmynderskap.fö" frälse omyndige. Ordförande: Weidenhielm, C. H. i Ledamöter: von Heijne, A. G.;' Ridderstolpe, F. Aug.,' frih.; Boije, S;iT.A; Stuart, J. [11Jflm n ingsmän vid RådhusrätteJ;!. 1. a/d. Predlund, C. M.; Albin,'E:. G.; Lindström, B.' O.; Eriksson, E. V.; Lindahl, 2. a/d. G. \V.', Blomqvist, I, A. E.; Carlsson, A. W.; Kulander, F. M.;. Hall, J. P:son. 3. af.d. Sjöbo~~.C. F.; Hellste!!,: A.; Sjöstrom, G. P.; Nilsson, E. U. HJ., Johans" son, B. A.: Grönvall, C. W. " 4. a/d. Heeppling, A. G.; Larsson,,K.. J.; Lundstedt, K. G.; Blomberg, J'J. ~"i li,ellström, C. G.; Anderson, E. HJ.;,IJJurling, B. G. B.; Edmark, E.. E.,,!..!.Ii. afd. Eri\lzo~~ r. V.; Nilsson, Q.J.; J?lslsson, P. G.; Karlssou, A. G.;.Ekstrom, C. J.; Lindberg, C.. E.,. I.d: 6. afd. Pettel:sson,~. ~.; NilssoD,,,O~of; Lindgren, J.!.; Lindgren, J,; l'1pqv:1st, C. A.; Hellstrom, A. W.; Hammarström. K. B. Ho $jätte afdelningen. Ordförande: Ohnell, R., rådman..: Vice ordförande: Strahl, A., rådman. Ledamot: Plensburg, E. G.' Stadsnotarier: Lundstedt, H.;.en vakant,.afdelningen.för tullmål.,," Ordför~nde: HaUberg, E., rådman..,. Ledamoter : Noreus, V., rådman.; Hammarberg, J., rådman. Notarier Peter~son,J. Brand-.()Ch titrör~1ikrings."kt!q.b'ol~g~tj~'l~ _13J!!!.ttn!ng6;~!cå\t:

Kalenderafdelningen.

Kalenderafdelningen. ,000 Rättelser och Tillägg, 'inkomna under Kalenderns tryckning. Kalenderafdelningen. [84 ej Triangelmätningsnämnden. Ordf,: Rhodin, H. G. D., Iandtmäteridirektör; Ledamöter; Bendixson,., professor; Busch,

Läs mer

Kalenderafdelningen.

Kalenderafdelningen. 1000 Rättelser och Tillägg, inkomna under Kalenderns tryckning. Kalenderafdelningen. (13P3] Kungl. Akademien för de fria konsterna. Akademiens prseses : Wachtmeister, A. F. [1432] Jernvägsstaten. Ko ssa

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Allsvensk lottning 2007/08

Allsvensk lottning 2007/08 Allsvensk lottning 2007/08 Följande förändringar bör noteras: 1) Gävle SA har utgått ur div III grupp 2 2) Div III grupp 10 är det oklart vad det ska hända med OBSERVERA ATT RONDTABELLER MED SPELDATUM

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014.

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Bilaga. Samtliga deltagande museers besöksstatistik 2014. Besöksutveckling centralmuseerna 2013-2014* * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Centralmuseerna 2013

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W kl. 9-11 *) Platserna N:ris 371-990 saljas ej vid vanliga föreet&llningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris fran kl. 12 midd., till förhöjdt pris sam ma dag f. m.; tili enkelt förköpspris

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning Sid 1 (7) 2015-04-21 Dnr 96-119-2014 Bilaga Avropsberättigade IT-utbildning Sid 2 (7) Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Deltagare i den

Läs mer

Bilaga Avropsberättigade

Bilaga Avropsberättigade Bilaga Avropsberättigade Licensförsörjning 2010 1 (8) Avropsberättigade i ramavtalsområde Licensförsörjning 2010 Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

2008/09 2008-08-12. Allsvenska. Allsvensk lottning 2008/09. 26-okt 16-nov

2008/09 2008-08-12. Allsvenska. Allsvensk lottning 2008/09. 26-okt 16-nov Lottning av Allsvenska serien 200/09 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 26-okt 16-nov 4 3 2 1 7 1 6 7 5 6 2 3 4 5 3 4 5 2 07-dec 1-jan 4 3 1 2 7 1 6 7 5 6 0-feb 01-mar 22-mar 5 6 7 4 5 6 4 5 2 3 1 2 3 7 1 2 6 1 3 7

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remiss 2017-12-07 Ju2017/08641/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Anna Fridh Welin 08-405 38 44 0730-91 70 67 Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remissinstanser

Läs mer

[11371 2:- 1: 75 1:50

[11371 2:- 1: 75 1:50 [11371 Biljetter säljas: Hvardagar : Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pns samma dag kl. 9--11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m Hön- oel. Helgdag'"" Till vanligt

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

DIV II:3 1.Ervalla SS 2.Borlänge SK 3.Kungsörs SK 4.Hässelby SK, Stockholm 5.Södertälje SS 6.Heby SS 7.Stockholms SS II 8.

DIV II:3 1.Ervalla SS 2.Borlänge SK 3.Kungsörs SK 4.Hässelby SK, Stockholm 5.Södertälje SS 6.Heby SS 7.Stockholms SS II 8. ELITSERIEN SK Rockaden, Stockholm, Malmö Team Viking, Stockholm Lunds ASK Västerås SK Upsala ASS SK Kamraterna, Göteborg SS Manhem, Göteborg Farsta SK, Stockholm SK Rockaden, Umeå Wasa SK, Stockholm Eksjö-Aneby-alliansen

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

BRF-RESPONS ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS 2017 50 ST LOKALA KARTLÄGGNINGAR FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår:

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, Bd Täckningsår: INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

KALE ND ER-AF D ELN I N G.

KALE ND ER-AF D ELN I N G. Hl. KALE ND ER-AF D ELN I N G. +------...Adresska.lendern 189Y, 62 [1001.-1009], [1001J Jan. L» st.» 28. Febr. 27. Mars 12. April 2.» 6.» 20.» 27. Maj 15. J) 18. J) 21.» 28. Juni 6. Parad-dagar 1899. [1005J

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 101327-2011-AQ-SWE-SWEDAC / 101773-2011-AE-SWE-SWEDAC Företaget ursprungligen certifierat: 07, april, 2003 Certifikatets giltighet: 04, juli, 2016-15, september,

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00.

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00. DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD 2016-01-14, 11:00. Bilaga. Riksförbundet Sveriges museers medlemsundersökning/besöksstatistik 2015. I listorna redovisas endast besökssiffror för de

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

KALENDER-AF D ELNIN G.

KALENDER-AF D ELNIN G. III. KALENDER-AF D ELNIN G. -+-- Adresskalendern 1901. 63 RU MSI NTERIÖR-, PRISBELÖNT å Verldsutställningen l. CHICAGO 1893. AIlm. Konst- & Industrl- Utställn ingen i STOCKHOLM 1897. Guldmedalj. ~ ---

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Organisationsnamn RF-nr Överliggande organisation

Organisationsnamn RF-nr Överliggande organisation Organisationsnamn RF-nr Överliggande organisation Bohuslän-Dals Brottningsförbund SDF02-09 Svenska Brottningsförbundet Stenungsunds Brottarklubb 3792 Svenska Brottningsförbundet, Bohuslän-Dals Brottningsförbund

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Nordmarks Bb.förenings Basar 13 januari 1906, Nordmark (S)

Nordmarks Bb.förenings Basar 13 januari 1906, Nordmark (S) Nordmarks Bb.förenings Basar 13 januari 1906, Nordmark (S) Två rader utan ram. Blå Bandets?? 1906 Bältesännaren. nummer 2 1974 382 383 1906.indd 382-383 2/13/15 7:48 PM Kungsholms Skyttegille 27 januari

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse.

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly itij ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3 ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. - 36 ~ - "\ -( 1!li., ~ ~~#### ~ ~#.####.###.##.#~o. l ETABLERAD~ AR 1908 ' ~KTIEKAPITAL

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område; SFS 2014:1517 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 4 december

Läs mer

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB 5565274007 GÖTEBORG 650 91,875 Område 1 Stockholm Blå Vägen 7696174411 SPÅNGA 1500 21,25

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal. Östergården 0 0. Borgvallen 1 2. Bäckahästen 0 0. Tappers Hus 0 0. Hermelinen 0 0.

BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal. Östergården 0 0. Borgvallen 1 2. Bäckahästen 0 0. Tappers Hus 0 0. Hermelinen 0 0. BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal Östergården 0 0 Borgvallen 1 2 Bäckahästen 0 0 Tappers Hus 0 0 Hermelinen 0 0 Smygehem 1 0 Silverängen 1 1 Alstadhemmet 0 0 Myran 1 1 HEMTJÄNST: Centrum 2 0

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer