Informationsmöte. Sörbo och Kalvnäset. Välkomna! Tack för att ni kom kl. 18:00 18:30 Vad bystuga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmöte. Sörbo och Kalvnäset. Välkomna! Tack för att ni kom. 2014-12-04 kl. 18:00 18:30 Vad bystuga"

Transkript

1 Informationsmöte Sörbo och Kalvnäset Välkomna! Tack för att ni kom kl. 18:00 18:30 Vad bystuga <1

2 Bo Jernberg Chef Miljö- och hälsoskydd Tage Hägerman VA-chef SEAB Ansvarig utbyggnad Tommy Norgren SEAB, driftchef Entreprenad- och kontrollansvarig utbyggnad Simon Johnston Projektör Jennie Warg Information, <2

3 Senaste möte Vad Bystuga Informationsmöte <3

4 Presentationen är tillgänglig på under fliken Områden Sörbo/Kalvnäset <4

5 Agenda 1. Vilka frågor har fastighetsägare tagit upp? 2. VA-verksamhetsområde 3. Finansiering 4. Anslutningsavgift 5. Vad kan fastighetsägare påverka? 6. Tidplan <5

6 Tage 1. Vilka frågor? Vilka frågor har fastighetsägarna tagit upp? Varför ska jag vara med i ett VA-verksamhetsområde? Varför behövs ledningsrätt? Varför kostar anslutning så mycket? Detaljfrågor om systemet, tidplan, betalning, m. m

7 Tage 1. Vilka frågor? Vilka frågor besvaras här? Varför ska jag vara med i VA-verksamhetsområdet? Hanteras i detta möte Varför behövs ledningsrätt? Efterföljande möte Varför kostar anslutning så mycket? Hanteras i detta möte Detaljfrågor? e-post

8 Tage 1. Vilka frågor? Reaktioner Varför ska jag vara med i VA-verksamhetsområdet? Det är för dyrt! Nej tack! Jag ska stoppa processen! Varför kostar anslutning så mycket? Jag ska överklaga! Vad kan jag överklaga? Vart kan jag överklaga?

9 Agenda 1. Vilka frågor har fastighetsägare tagit upp? 2. VA-verksamhetsområde 3. Finansiering 4. Anslutningsavgift 5. Vad kan fastighetsägare påverka? 6. Tidplan <9

10 Bosse 2. VA-verksamhetsområde Reaktioner på verksamhetsområde Varför ska jag vara med i VA-verksamhetsområdet? Det är för dyrt! Nej tack! Jag ska stoppa processen! Varför kostar anslutning så mycket? Jag ska överklaga! Vad kan jag överklaga? Vart kan jag överklaga?

11 Bosse 2. VA-verksamhetsområde Svar VA-verksamhetsområde Varför ska jag vara med i VA-verksamhetsområdet? Svar: Behov av VA-verksamhetsområde och de reglementen som styr Svar: Möjligheter att överklaga

12 Bosse 2. VA-verksamhetsområde Behov och reglementen 12 Kommunalfullmäktiges beslut fattat om verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Sörbo/Kalvnäset är kopplat till EUs ramdirektiv. EU SE/NV Länsstyrelsen Smedjebackens kommun SEAB Fastighetsägare

13 Bosse 2. VA-verksamhetsområde EU-direktiven för miljön 13 Miljökvalitetsnormerna är en del av det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten, där målet är att alla vattenförekomster ska ha god status till år En del av det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten är Miljökvalitetsnormerna EU SE/NV Länsstyrelsen Smedjebackens kommun SEAB Fastighetsägare

14 Bosse 2. VA-verksamhetsområde Svensk lag - Miljökvalitetsnormer 14 Miljökvalitetsnormerna är ett juridiskt styrmedel som kommunerna, enligt 5 kap 3 miljöbalken (1998:808) samt 2 kap 10 Planoch bygglagen (2010:900), ska ansvara för att följs. EU Sverige Naturvårds- verket Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav, med avseende på ytvatten och grundvatten, som ska uppnås för varje vattenförekomst inom vattendistriktet. I Smedjebackens kommun finns 22 sjöar, 33 vattendrag samt 9 grundvattenförekomster som är statusklassade och för vilka miljökvalitetsnorm fastställts. Länsstyrelsen Smedjebackens kommun SEAB Fastighetsägare

15 Bosse 2. VA-verksamhetsområde Svensk lag - Åtgärdsprogram Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har dessutom beslutat om ett åtgärdsprogram för distriktet. Åtgärdsprogrammet ställer krav på kommuner och myndigheter inom distriktet att genomföra vissa generella åtgärder i syfte att uppnå miljökvalitetsnormerna. Åtgärderna är bindande för kommuner och myndigheter. EU Sverige Naturvårds- verket Länsstyrelsen Smedjebackens kommun SEAB Fastighetsägare

16 Bosse 2. VA-verksamhetsområde Svensk lag - Åtgärdskrav 16 Ett av åtgärdskraven är att kommunerna behöver utveckla sina vatten och avloppsplaner och ställa krav på hög skyddsnivå där det är relevant. Utifrån klassningen av sjöar och vattendrag i Smedjebackens kommun kommer hög skyddsnivå krävas i Haggen, Barkensjöarna och Saxen. EU Sverige Naturvårds- verket Länsstyrelsen Smedjebackens kommun SEAB Fastighetsägare

17 Bosse 2. VA-verksamhetsområde Svensk lag - Vattentjänstlagen 17 Enligt 6 Lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att se till att en allmän VA-anläggning kommer till stånd om en sådan, med hänsyn till människors hälsa och miljön, behöver ordnas i ett större sammanhang. EU Sverige Naturvårds- verket Länsstyrelsen Smedjebackens kommun SEAB Fastighetsägare

18 Bosse 2. VA-verksamhetsområde Länsstyrelsen - tillsynsmyndighet 18 Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och ska se till att kommunen ordnar och vidmakthåller en allmän VA-anläggning där det behövs. Länsstyrelsen kan förelägga VAhuvudmannen om utbyggnad. EU SE/NV Länsstyrelsen Smedjebackens kommun SEAB Fastighetsägare

19 Bosse 2. VA-verksamhetsområde De 16 nationella miljökvalitetsmålen är: 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv Länsstyrelsens ska följa statens mål 19 EU SE/NV Länsstyrelsen Smedjebackens kommun SEAB Fastighetsägare

20 Bosse 2. VA-verksamhetsområde Kommunen ska implementera 20 EU SE/NV Länsstyrelsen VA-strategi VA-åtgärdsplan tillgängliga på De stora utsläppen av kväve och fosfor till våra vattendrag härrör sig till stor del från utsläpp från enskilda avlopp Smedjebackens kommun SEAB Fastighetsägare 20

21 Bosse 2. VA-verksamhetsområde Kommunen miljö, men även hälsa 21 Flera områden har problem med radon, arsenik och uran i bergborrade brunnar. Dessa områden behöver av hälsomässiga skäl rent vatten för att inte människor ska riskera att bli sjuka eller långsamt förgiftas. I vissa områden ligger de enskilda avloppen och enskilda vattentäkterna så tätt, att det föreligger stor risk för att vattnet förorenas bakteriellt. En utbyggnad av vatten och avlopp är då nödvändigt för att inte störa och förstöra omgivningen ytterligare. EU SE/NV Länsstyrelsen Smedjebackens kommun SEAB Fastighetsägare

22 Bosse 2. VA-verksamhetsområde Kommunen skydd av vattentäkter I vattenskyddsområden som Snöån, Söderbärke, Kalvnäset och Getbo är det angeläget att ordna avloppsrening i allmän regi, då risken för bakteriell förorening av våra huvudvattentäkter är stor med enskilda avlopp i dessa områden. En förorening av någon av dessa vattentäkter skulle kunna innebära att stora delar av kommunens innevånare drabbas av sjukdom. EU SE/NV Länsstyrelsen Smedjebackens kommun SEAB Fastighetsägare

23 Bosse 2. VA-verksamhetsområde Kommunen - verksamhetsområde 23 Miljö- och byggkontoret bistår med grunddata angående miljö- och avloppssituationen. Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att ett område har VA-problem som inte kan lösas genom förbättring av de enskilda anläggningarna. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar angående VA-verksområdets avgränsning och överlämnar till kommunfullmäktige för fastställande. EU SE/NV Länsstyrelsen Smedjebackens kommun SEAB Beslut om VAverksamhetsområde är kopplat till beslut i EUs ramdirektiv. Fastighetsägare

24 Bosse 2. VA-verksamhetsområde SEAB ska utföra enligt beslut i KF Uppdrag att utföra enligt kommunfullmäktiges beslut. EU SE/NV Efter verksamhetsområde bildats, utbyggnad ska ske inom 3 år. Inom verksamhetsområde gäller vattentjänstlagen med dess bestämmelser om brukningsrätt och avgiftsskyldighet. Länsstyrelsen Smedjebackens kommun SEAB Fastighetsägare

25 Bosse 2. VA-verksamhetsområde Fastighetsägare 25 Anslutningsavgift faktureras i enlighet med vattentjänstlagen alla fastighetsägare inom verksamhetsområdet oavsett: nyttjandegrad av bostad (även fritidshus) standard på boende (trots inga VA-lösningar i dagsläget) avsaknad av el obebyggd tomt inom detaljplaneområde Fysiskt inkopplingskrav eller ej fastställs av Miljö- och byggkontoret. EU SE/NV Läns- styrelsen Smedjebacken kommun SEAB Fastighetsägare

26 Bosse 2. VA-verksamhetsområde Svar VA-verksamhetområde Varför ska jag vara med i VA-verksamhetsområdet? Svar: Behov av VA-verksamhetsområde och de reglementen som styr Svar: Möjligheter att överklaga

27 Bosse 2. VA-verksamhetsområde Överklaga verksamhetsområde? Bedömning av MoH Krävs inget samråd, endast information till fastighetsägarna Kan ej överklagas Beslut av KF Överklaga beslutsprocess (ej VO) inom 3 veckor efter beslut i KF Kan ej överklagas längre

28 Agenda 1. Vilka frågor har fastighetsägare tagit upp? 2. VA-verksamhetsområde 3. Finansiering 4. Anslutningsavgift 5. Vad kan fastighetsägare påverka? 6. Tidplan <28

29 Tage 3. Finansiering Reaktioner på anslutningsavgift Varför ska jag vara med i ett VA-verksamhetsområde? Det är för dyrt! Nej tack! Jag ska stoppa processen! Varför kostar anslutning så mycket? Jag ska överklaga! Vad kan jag överklaga? Vart kan jag överklaga?

30 Tage 3. Finansiering Svar - finansiering Svar: Finansiering Svar: Beräkning av anslutningsavgift Varför kostar anslutning så mycket? Svar: Vad kan överklagas?

31 Tage Finansiering Finansiering Skattefinansiering? Anslutningsavgift! Statligt bidrag? EU-bidrag?

32 Tage Finansiering Kommunal skattefinansiering? Kommuner får finansiera del av utbyggnad av allmänna VA med kommunalskatt. Inget hinder finns i lag. Skattefinansiering? Smedjebackens kommun har idag inget utrymme i budget för att skattefinansiera utbyggnad av allmänna VA

33 Tage Finansiering Bidrag från staten eller EU? Utbyggnad av allmänna VA fick generöst statligt bidrag under 60- och 70-talet som en del i reformer för att bygga ut välfärden. Inget bidrag finns idag att tillgå från vare sig staten eller EU för utbyggnad av allmänna VA. Statligt bidrag? EU-bidrag?

34 Tage 3. Finansiering Finansiering 34 Skattefinansiering?! Anslutningsavgift! Statligt bidrag? EU-bidrag?

35 Tage 3. Finansiering Anslutningsavgift Självkostnad VA-verksamheten får ej gå med vinst, regleras av vattentjänstlagen VA-anslutningsavgift kommer att öka gradvis under kommande 10 år Anslutningsavgift! Utbyggnad av allmänna VA finansieras med anslutningsavgifter

36 Tage 3. Finansiering Anslutningsavgift! Anslutning endast avlopp = 90 % x anslutningsavgift Anslutning endast vatten i= 70 % x anslutningsavgift Obs! Om anslutning till enbart avlopp idag, och vid senare tidpunkt vatten, blir totala anslutningsavgiften enligt taxekonstruktion = 1,6 x anslutningsavgift. Anslutningsavgift!

37 Tage 3. Finansiering Vad kan fastighetsägare påverka? Kommunal skattefinansiering Kommunen finansierar del av utbyggnad med skatt. Behövs ett politisk beslut

38 Agenda 1. Vilka frågor har fastighetsägare tagit upp? 2. VA-verksamhetsområde 3. Finansiering 4. Anslutningsavgift 5. Vad kan fastighetsägare påverka? 6. Tidplan <38

39 Tage 4. Anslutningsavgift Svar - anslutningsavgift Svar: Finansiering Svar: Beräkning av anslutningsavgift Varför kostar anslutning så mycket? Svar: Vad kan överklagas?

40 Tage Anslutningsavgift 4. Anslutningsavgift 40 Självkostnadsprincip Beräknade kostnader Lån Fysisk inkoppling

41 Självkostnad 41 Anslutningsavgiftens storlek baseras på beräknad självkostnad för att bygga ut allmänna VA i Smedjebacken under kommande 10-årsperiod. Tage 4. Anslutningsavgift Självkostnadsprincip Enligt vattentjänstlagen får pengar ej överföras från VA till annan verksamhet särredovisning av VA. Kostnadsberäkning SEAB har utrett vad anslutningsavgiften i Smedjebackens kommun bör vara. Taxan behöver höjas för att täcka kostnader för planerade utbyggnader inom Smedjebackens kommun. Kommunfullmäktige beslutar om taxenivåer. Lån Fysisk inkoppling

42 Tage 4. Anslutningsavgift Kostnadsberäkning miljoner kr inkl. moms investeras i utbyggnad av allmänna VA under kommande 10-årsperiod. Drygt 800 fastigheter ansluter Snitt per fastighet = kr inkl. moms Anslutningsavgiften fastställs årligen av kommunfullmäktige. Självkostnadsprincip Kostnadsberäkning Lån Fysisk inkoppling

43 Tage 4. Anslutningsavgift kr inklusive moms fördelas på: Kostnadsberäkning 43 Sjöledningar Ledningar i sjö Ledningsrätt Anmälan vattenverksamhet Förstudie Sjökartering, detaljprojektering, upphandling, projektledning, administration etc. Markledningar Ledningar inom område Ledningsrätt Kulturmiljö Samordning förstudie LTA-stationer Väg- och järnvägskorsningar Detaljprojektering, upphandling, projektledning, administration, information fastighetsägare, geoteknik. Övriga kostnader Förstärkning VV Kalvnäset Utökad kapacitet ARV Söderbärke 11 avloppspumpstationer kr kr kr kr kr kr 512 kr 439 kr 512 kr kr kr kr kr kr kr Självkostnadsprincip Kostnadsberäkning Lån Fysisk inkoppling

44 Tage 4. Anslutningsavgift Lån 44 I första hand banklån För högt belånade fastigheter, allmänt VA är en värdehöjande faktor. Om inte möjlighet till banklån VA-avbetalning på 10 år hos SEAB. Räntan regleras av vattentjänstlagen, är högre än bankräntan. Säkerhet ska lämnas. Självkostnadsprincip Kostnadsberäkning Lån Fysisk inkoppling

45 Tage 4. Anslutningsavgift Fysisk inkoppling 45 Om vatten ej används på fastigheten behöver fysisk inkoppling ej ske. Anslutningsavgiften ska dock betalas oavsett inkoppling eller ej, i enlighet med vattentjänstlagen. Ändras förhållanden ska inkoppling ske. Självkostnadsprincip Kostnadsberäkning Lån Fysisk inkoppling

46 Tage 4. Anslutningsavgift Svar - anslutningsavgift Svar: Finansiering Svar: Beräkning av anslutningsavgift Varför kostar anslutning så mycket? Svar: Vad kan överklagas?

47 Tage 4. Anslutningsavgift Överklaga? Kan överklagas till statens VA-nämnd Anslutningsavgift Kan överklagas under utbyggnad eller senare Utbyggnaden kan inte stoppas

48 Tage Vad kan överklagas? 4. Anslutningsavgift Kan överklagas under 4 veckor efter att beslut är taget Lednings sträckning Överklagansprocessen kan ta upp till 2 år Utbyggnaden stoppas inte av en överklagan, men kan fördröjas

49 Agenda 1. Vilka frågor har fastighetsägare tagit upp? 2. VA-verksamhetsområde 3. Finansiering 4. Anslutningsavgift 5. Vad kan fastighetsägare påverka? 6. Tidplan <49

50 Tage 5. Fastighetsägare påverka Vad kan fastighetsägare påverka? VA-verksamhetsområde Bedömning MoH VA-verksamhetsområde Beslut KF Kan ej överklagas Beslut kan ej överklagas längre Utbyggd senast 3 år efter beslut om VO Kommun skattesubventionerar Idag tills område utbyggt Anslutningsavgift överklaga statens VA-nämnd Idag och framåt Ledningssträckning Lantmäteriet Beslut överklagas inom 4 veckor

51 Agenda 1. Vilka frågor har fastighetsägare tagit upp? 2. VA-verksamhetsområde 3. Finansiering 4. Anslutningsavgift 5. Vad kan fastighetsägare påverka? 6. Tidplan <51

52 Tage 6. Tidplan Tidplan Sörbo/Kalvnäset 52 (enligt tidigare) Ledningsrätt behandlas :a kvartalet Byggstart beräknas ske Senast detta datum beräknas spillvattenavlopp och dricksvatten vara tillgängligt. Inkoppling av fastighetet kan ske när SEAB meddelat att er förbindelsepunkt är upprättad. När förbindelsepunkten är upprättad skickar SEAB faktura på anslutningsavgiften, enligt vid tidpunkten gällande taxa Fastigheterna ska vara fysiskt anslutna till den kommunala anläggningen Fakturan på anslutningsavgiften förfaller till betalning

53 Informationsmöte Sörbo och Kalvnäset Slut. Tack för att ni kom kl 18:00 18:30 Vad bystuga <53

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden Datum 2011-03-25 Strategi för vatten och avlopp på landsbygden Utredare Måns Troedsson VA-ingenjör NSVA mans.troedsson@nsva.se Beställare Bengt-Olle Andersson Samhällsbyggnadschef Åstorps kommun Innehåll

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin

Jens Östlund Kjell Jonsson Erik Norin GÄVLE KOMMUN Norrlandet VA-försörjning Steg 3 fördjupad utredning av alternativ C och F Uppdragsnummer 1654824004 Örnsköldsvik Sweco Environment AB Sundsvall/Örnsköldsvik Jens Östlund Kjell Jonsson Erik

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Rent vatten nu och i framtiden

Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Kommunen bestred yrkandena.

Kommunen bestred yrkandena. 6 Kommunen har på talan av fastighetsägaren ansetts skyldig att i dess helhet inta en för campingändamål använd fastighet, vilken endast till del ingått, i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Även

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Uppdaterad mars 2011 Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland april 2005 Uppdaterad mars 2011 Handledningen har uppdaterats

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Trelleborg VA - plan 2014-2018

Trelleborg VA - plan 2014-2018 Projektet har delfinansierats av LOVA TRELLEBORGS KOMMUN // Trelleborg VA - plan 2014-2018 FÖRSLAG 2014-10-27 Förslag 2014-10 - 27 Trelleborg VA-plan Medverkande: Uppdragsledare Sweco: Caroline Fredriksson

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Vatten och avlopp Bilaga 3 till översiktsplan

Vatten och avlopp Bilaga 3 till översiktsplan KS 163-2013/6 Vatten och avlopp Bilaga 3 till översiktsplan foto: Hans Bergh-Nilsson, Karlskoga kommun 2008 SAMRÅD 4 april 2014 4 juni 2014 Översiktsplanens vatten och avloppsbilaga omfattar både VA-översikt

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde 9 oktober 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen Datum Vår beteckning Handläggare, telefon 2012-09-18 10/0390-460 Kent

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2 anneberg SkanstuLL MAJ 2015 Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar anläggande och drift av tunnelanläggningen City Link etapp 2 och utgör underlag till ansökan

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg-och miljöavdelningen Jan Lindberg TJÄNSTESKRIVELSE 2009-01-26 Dnr 08/234 1(2) Bygg- och miljönämnden Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten

Läs mer

Handbok om VA i omvandlingsområden

Handbok om VA i omvandlingsområden Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden Krister Törneke Lena Tilly Erik Kärrman Mats Johansson Denis van Moeffaert Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp. Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp. Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer