Förstudie Strukturbild Skaraborg. Skissbok Summering av förstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Strukturbild Skaraborg. Skissbok 2013-09-27 Summering av förstudie"

Transkript

1 Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- Summerng av förstude

2 Sammanfattnng Förstuden för Strukturbld Skaraborg har genomförts under ven. Förstuden har avgränsats tll tre teman: boende, tursm och. Arbetet har drvts genom sammanställnngar av regonala och lokala planerngsdokument. Inom förstuden har nya planerngsmetoder testats. Förstuden har utgjort en arena för samverkan nom planerngen. Resultatet har sammanställts som tre översktblder och sex metodblder. Tllsammans bldar de ngångar tll fortsatt planerngsstrateger. Innehållsförtecknng.... Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- sd

3 Förstuden Inlednng Förstude för Strukturbld Skaraborg har pågått under ven och redovsas för kommunalförbundets styrelse september. Arbetet har organserats av en styrgrupp och drvts genom en arbetsgrupp. Förstuden har genomförts tllsammans med en planerargrupp med representanter från Skaraborgs alla, från länsstyrelsen samt forskare från Chalmers och KTH. Resultatet av förstuden som redovsas denna skssbok är exempel på planerngsunderlag för poltska ställnngstaganden och prorterngar samt exempel på planerngsstrateger. ålsättnng. Vara ett samordnat planerngsunderlag för poltska beslut.. Stärka Skaraborgs förutsättnngar Västra Götaland och Sverge.. Tydlggöra utvecklngsförutsättnngar och skapa en samlad målbld.. Utgöra en arena för samarbeten över kommungränserna. utvecklng.. Samlat kunskap från planerngsdokument och översktsplaner.. Testat arbetsmetoder för Strukturbld Skaraborg.. Påbörjat ett samarbete mellan planerare och forskare.. Lagt grunden tll en arena för samverkan över kommungränserna.. Tydlggjort Skaraborgs unka förutsättnngar som nätverksstad. Upplägg Förstudens workshops har vart en möjlghet att tllsammas med planerargruppen undersöka potentalen att tänka krng v gemensamma planerng utfrån ett regonalt och delregonalt perspektv. WS - Från teman tll relatonella kartor WS - Från relatonella kartor tll urbana nyckelprojekt WS - Strukturbld Skaraborg - rapporterng tll kommunalförbundets styrelse Arbetet med förstuden har avgränsats tll tre teman: Tursm Boende Utbldnngsstruktur Workshop aprl, kl - Samhällsbyggnadskontoret Skara Syftet med Workshop, Från teman tll relatonella kartor, var att presentera arbetsmetoder för regonal planerng och pröva dem en första laboraton. Detta utfrån kartläggnng av tre teman; tursm, boende och sstruktur. Genom att lyfta frågeställnngar, utmanngar och möjlgheter tll en regonal skala och samtdgt kombnera dem relatonella kartor synlggjordes nya förutsättnngar för det lokala arbetet. Att knyta det lokala och det regonala arbetet närmare varandra var ett vktgt mål med workshop. Workshop maj,. -. Samhällsbyggnadskontoret Skara Syftet med Workshop, Från relatonella kartor tll urbana nyckelprojekt, var att från de relatonella kartblderna som tagts fram nsatser som kan styra utvecklngen av Skaraborg som en urban regon av landsbygd och tätorter. Samtdgt vdareutvecklades arbetsmetoden för fortsatt arbete. Workshop september,. -. Gota Scence Park, Skövde Workshop Strukturbld Skaraborg har som syfte att presentera pågående arbete för kommunalförbundets styrelse och kommunchefer. Ambtonen är att dskutera förstudens genomförande och projektets fortsättnng. Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- sd

4 En ny typ av planerng Skaraborg och Skaraborgsstaden Idag är nästan alla männskor ndragna en urban lvsstl. V handlar stadskärnor och shoppngcentra, v pendlar tll arbetet, kommuncerar och konsumerar va nätet. Arbetsmarknad och knyts närmare varandra, kultur och frtd utvecklar en mängd aktvteter, tursmen omfattar både långväga besökare och närtursm med handel, upplevelser, restaurangbesök och tllfällga boenden som de vktgaste nslagen. Den tradtonella staden med sn koncentraton av företag och banker, kaptal och kompetens är vktg för att ge utväxlng på ekonomn. en samtdgt växer ntresset för ekologsk odlng, hälsa och lvskvaltet vardagen. oblteten har ökat, både regonalt och storstäderna, vlket områden med mndre befolknngsunderlag. Detta leder tll två vktga frågor för dagens stadsutvecklng med särsklt fokus på Skaraborg: åste stad och stadstllväxt nnebära en ökad koncentraton tll storstäderna och en dränerng av mndre orter och landsbygd? åste delregonerna och landsbygden härma storstadsmodellen och satsa allt på koncentratonen tll en huvudort? Som sn tur väcker en tredje fråga: Eller kan v arbetet med utvecklng av Skaraborg tänka stad och stadstllväxt på nya sätt för att nå en mer långsktgt hållbar utvecklng? Skaraborg har en unk stuaton genom stt täta nätverk av små och mellanstora orter, närheten tll landsbygd, en mångfald av ndustroch närngsprodukton, stora natur- och kulturtllgångar. Unkt är vägnät och natonellt vktga kommunkatonsstråk för bl, buss och tåg. Skaraborg har också en mångfaldg närngsstruktur och välfungerande samarbeten nom många samhällssektorer. Kan v se regonen som Skaraborgsstaden med nvånare, en stadsregon där det är nära mellan tätorter och där orter och landsbygd ng ett gemensamt sammanhang? ånga europeska och amerkanska forskare nom stadsutveck- långsktgheten som de främsta förutsättnngarna för att utveckla en regon. De menar att långsktg hållbar utvecklng ökar betydelse för att skapa tllväxt, grundat ett ntegrerat tänkande mellan socal stabltet, ndustrella uppsvng, resurshushållnng, befolknngsöknng, snvå och lvskvaltet. Ett sådant kombnatonstänkande gynnas när välfungerande nätverk redan exsterar och där även krympande orter kan ges en roll den regonala utvecklngen. En sådan stadsutvecklngsmodell frågasätter det konkurrenstänkande mellan städer som vart på modet under det tdga -talet och som bars upp av ett amerkanskt storstadsperspektv med skarp åtskllnad mellan samhällets socala aspekter och dess kommersellt-ekonomska strateger. Att stärka nätverksstaden är att förstå platsers relatoner ett utnyttja sambanden mellan olka sektorer, få kontaktytorna att tätna och överlappa, nse vllkor, se möjlgheter och skapa förut- samband beskrvs nom planerng bland som ekologer, detta för att betona att det faktskt handlar om ett annorlunda sätt att verka och tänka på: Stadens och regonen måste första hand ses som relatoner mellan olka delar och målpunkter, sektorer och verksamheter. För att stärka de regonala förutsättnngarna nrktas därför strateger och konkreta förändrngar på att bnda samman, sträcka ut, nvolvera och dra nytta av de kombnatonsmöjlgheter som uppst. Nätverksstadens möjlgheter tll system av samband och samverkan ska ses som en komplementär och nödvändg utvecklngsrktnng, som alla platser numera utvecklas genom olka - av bebyggelse, torg och gator. Här bdrar nte bara Skövde och Ldköpng utan även tll exempel Karlsborg, Vara, Gullspång och Tdaholm som städer regonen. Den kommunala konkurrensen tunga förvaltnngsområden, som det mesta av samhällsbygget fortsatt måste ske lokalt, under lokalt ansvar och lokal kontroll. en genom samverkan över kommungränserna kan man bättre - stärker Skaraborg relaton tll sn omvärld. Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- sd

5 orter, företag, verksamheter, naturområden och så vdare. en regon presenteras här fyra exempel på olka sammanhang av särsklt ntresse där en strukturbld behöver utvecklas. Ett sammanhang handlar det om att förstå varje ort genom dess plats nätverket. Varje större plats är också en koncentraton av verksamheter och närngar, vlka var för sg också ng nätverk av lkartade branscher och ntresseområden (nom t.ex. boende, arbetsmarknad, tllverknngsndustr, matprodukton, drott, evenemangsorenterad kultur, osv.) och som kan ha mycket olka marknadsberoenden och räckvdd, från närområde tll stora avstånd. olka slag. Detta behöver kartläggas. leder. Ofta är det bara själva tätorterna som är rktgt väl uppkopplade, medan många kommundelar lgger sdoordnade lägen, bland med mycket gemensamt med grannna eller städer också om skllnader och samband mellan tll exempel arbetspendlng, skolresor, vardagsservce, regonala frtdsresor och turstresor förhållande tll olka målpunkter. Allt kan nte lösas av nya modeller, resvägar och former av organserng som kombnerar nngar. En central fråga är tll exempel daglgvaruhandels lokalserng och dstrbutonsnät. Detta behöver undersökas analyser med stöd av forsknng. En tredje aspekt handlar om att den centralserade storstadstllväxten måste frågasättas som generellt vägledande för regonal utvecklng. Storstadens modeller för förtätnng, bostadsbyg- Skaraborg en perfer förhållande tll Göteborg och kan aldrg ta upp konkurrensen på storstadens vllkor. en det är vktgt att se möjlgheterna ett Skaraborg som en stadsregon på egna vllkor, med särsklda kvalteter, som ett samspelande komplement tll storstaden, som ett vktgt mellanled tll andra regoner, och med ett fundamentalt värde för hela Västra Götaland som urban regon. Detta behöver dskuteras mot bakgrund av nternatonell forsknng. och kontaktytor kan skapas mellan sklda ntresse- och verksamhetsområden och hur olka former av nyckelprojekt kan utvecklas, - nätverk på ett postvt sätt. Vssa lantgdar kanske kan kopplas tll försäljnng och serverng, välutrustade servceställen för turster kan läggas nära bostadsområden, medvetna ar på olka nvåer orenteras närmare mot närngslvets vktgaste verksam- om kommunkatonerna utvecklas osv. Genom relatoner tll andra områden stärks också möjlgheterna tll nte bara ses som separata ntresseområden utan relaton tll både, kultur, annan ndustrutvecklng och konsumton. Förändrngarna är förankrade regonens förutsättnngar och landskapet sg kan, genom nya förbndelser och nyckelprojekt, öppna för en förstärknng av vktga samband och kombnatonsmöjlgheter. Detta utgör essensen av de övrga tre aspekterna och är centralt utvecklngen av en strukturbld. Strukturblden drar nytta av kunskaperna exsterande strategoch planerngsdokument, tar utgångspunkt de konkreta lokala och delregonala förutsättnngarna, understödjer arbetet med nya sätt. Härgenom blr den ett användbart underlag för poltska beslut och ett operatvt verktyg Skaraborgs planerng och samverkan. Västra Götaland som helhet vnner på att Skaraborgsstaden borgsstaden ska bl och kan vara. Skaraborg har också unka förutsättnngar för att vsa vägen tll nya sätt att utveckla stadsregoner och ge en alternatv bld av vad den framgångsrka staden nnebär. Staden är dag också regonen. I stället för att utgå från en uppsättnng ensklda, konkurrerande orter kan man Skaraborgsstaden utveckla en fullvärdg stadsregon av tätorter och lands- kande nätverk. Texten är skrven av Catharna Dyrssen och Bosse Bergman ansvarga för forskargruppen som vart en del av arbetet med förstuden. Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- sd

6 . En ny färeställnng om urbana landskap och rum. Operatva metoder och urbana nyckelprojekt KONKRETA VISIONER. Tematska kartläggnngar och nya kombnatoner. Delaktghet genom medskapande KONKRETA ÅTGÄRDER Forsknngs- och arbetsmetod ed utgångspunkt den nledande textens resonemang behöver Skaraborg studeras som en sammanhångande stadsregon. Skaraborg som ett nätverk av tätorter och landsbygd utgör en vktg del av Västra Götalandsregonen. Skaraborgs fördel är närheten mellan orterna, en lång gemensam hstora, ett varerat landskap, en rk kulturhstora, en mångsdg närngsstruktur och omfattande samverkan. Sedan slutet av -talet har planerngen Sverge haft ett domnerande fokus på entreprenörsbaserad planerng och tllväxt, särsklt storstäderna. Denna utvecklng har bland annat orsakat befolknngsmnsknngar på landsbygden och skapat sköra stadslandskap med stora lokala konsekvenser som följd. Bland annat har det nneburt: Svepande tllväxtbaserade vsoner och optmstska prognoser Konkurrens mellan om arbetsplatser och befolknng, där varje ort drver sn egen agenda Indvduell, konkurrensorenterad marknadsförng, ofta drvet genom värdeord som kreatvtet, attraktvtet, mångfald och satsnngar på spektakulära projekt En gammal sektorsuppdelad planerng mellan tll exempel Förstuden har vsat på behoven av att utveckla kompletterande planerngsverktyg som kan stärka de lokala och regonala utvecklngsmöjlgheterna. För att skapa varaktg tllväxt bör planerngen leverera välgrundade, realstska och saklga underlag och framtdsblder för poltska beslut som stödjer långsktghet, stabltet och postva rktnngsförändrngar. Som nätverksregon är Skaraborg tätt regoner. Om Skaraborg ses som en ny typ av stadsregon kan planerngen nte hanteras på samma sätt som för en tradtonell medelstor stad. För att växla upp möjlgheterna både för ensklda och för Skaraborg som helhet, behövs därför en ny typ av planerng. Den bör ta vara på samband mellan olka sektorer planerngen, stärka samverkan mellan na, utgå från konkreta vsoner och konkreta åtgärder och fokusera på att - som arbetar både bottom-up och top-down, både långsktgt och små steg, olka skala och som nkluderar många perspektv. er konkret nnebär det att:. Klarlägga samband, relatoner och beroenden mellan orter, mellan tätort och landsbygd, mellan olka närngar, sektorer och tematska ntresseområden.. Prelmnärt upprätta kombnatoner som på översktlgt sätt urskljer punkter, relatoner och möjlgheter som kan vara av särsklt ntresse för utvecklng.. Systematskt undersöka dessa kombnatonsmöjlgheter, berörngspunkter och kopplngar som kan ge upphov tll postva och långsktga synerger samt sammanställa alternatva scenarer med potentella fördelar och konsekvenser.. Genom denna process utveckla så kallade nyckelprojekt. ed torer för postv förändrng. Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- sd

7 Skaraborg Skaraborg Här är arbetet nu. Kartlägga nätverk utfrån valda teman. Synlggöra nya kombnatoner. Prortera relevanta scenarer. Utvecklng av nyckelprojekt Tursm Tursm A Utbldnng Utbldnng B Boende Boende C (återkopplng). Ursklja vktga berörngspunkter, kopplngar och kombnatonsmöjlgheter som kan ge upphov tll postva och långsktga synerger. Klarlägga samband, relatoner och beroenden mellan orter, mellan tätort och landsbygd, mellan olka närngar, sektorer och tematska ntresseområden (ekologer; relatonella kart- Denna läggnngar) arbetsprocess kräver ett nära samarbete mellan tjänstemän och poltken för att konkreta målblder och strateger ska kartläggnng, sksser, konkreta tester och revderngar.. Sammanställa ett antal alternatva scenarer med potentella fördelar och konsekvenser Detta har prövats förstuden:. Utveckla särsklda projekt, så kallade nyckelprojekt, som kan fungera som katalysatorer förändrng Workshop fokuserade på att kartlägga samband, relatoner, kvalteter och nätverk. Workshop fokuserade på hur dessa kan kombneras och överlagras. Workshop avser att redovsa det genomförda arbetet och påbörja en dskusson krng kombnatoner som utgångspunkt för framtda prorterngar och strateger. Inom ramarna för ett fortsatt arbete kan denna planerngsprocess elprojekt som låser upp eller förändrar rktnngen på Skaraborgs utvecklngsmöjlgheter. Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- sd

8 Nulägesbld : Nulägesbld : Skaraborg är en stadsregon Skaraborg av annat är en slag stadsregon än Göteborg av annat slag än Göteborg Nulägesbld : Nulägesbld : Urbanserngsprocessen Urbanserngsprocessen leder tll både befolknngsöknng leder tll både och avfolknng. befolknngsöknng o mn mn mn mn Nulägesbeskrvnng och utgör därmed en förutsättnng för regonal utvecklng. Urbanserngsprocessen leder tll både befolk- samordnas resurser? nför workshop Syftet med workshop är som nämnts ntroduktonen att redovsa det arbete som genomförts under förstuden samt påbörja en dskusson om fortsatt planerng och utvecklng. När de planerngsdokument som utgjort underlag för förstudens arbete överlagrats har följande nulägesbeskrvnng framträtt. GP Denna nulägesbeskrvnng är en vktg ntrodukton tll förstudens arbete och dksussonunderlag för workshop. NLT SKTL GP T NLT FT SLA SKTL NA T HT FT JP SLA JP HT NA Nulägesbld : Nulägesbld : Uppdelad arbetsmarknadentala En uppdelad Uppdelad arbetsmarknad arbetsmarknadentala och fysska barrärer behöver kombneras och fysska barrärer på nya sätt för att erbjuda karrärsvägar och arbetsmöjlgheter för högut- borg och tll andra delar av Sverge. Nulägesbld : Nulägesbld : munerna försöker bjuda över varandra. öka samverkan ÖP som vsonsdokument ÖP leder som tll vsonsdokument kapplöpnng leder tll kapplöpnng och stärk nätverket! Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- sd

9 Skss tll Strukturbld Förstudens resultat Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- sd

10 Ingångar Inlednng Förstudens arbete har resulterat ett test av arbetsmetoder och projektorgansaton nför ett fortsatt arbete. Som konkret resultat har tre översktsblder och sex metodblder utvecklats från förstudens arbete. etodblderna vsar tllsammans på angreppsätt och verktyg för att stärka Skaraborg. De metodblder som redovsas är ngångar tll utvecklngsstrateger med utgångspunkt förstudens teman; boende, tursm och. ¼ mlj. Skaraborg är dag en nätverksregon som best av tätorter, landsbygd, vatten och platåberg där det bor. nvånare. Arbetsmetoder Nätverken skapar kombnatons- nngar adderas tll varandra. Skaraborg kan genom öppna länkar och relatoner tll andra regoner bl en än mer dynamsk regon. Göta kanal Läckö/Knnekulle Hornborgasjön. Se Skaraborg som en destnaton för besöksnärngen. nätverk och grenverk. genom landskapets gestaltnng. Skärgden Odlngslandskapet Bllngen Hökensås Odlngslandskapet närngslvsstrukturer. Samordna kunskap och satsnngar. Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- sd

11 . Se Skaraborg som en destnaton för besöksnärngen. Kombnera nfrastrukturen som nätverk och grenverk. Knyta samman nätverksregonen genom landskapets gestaltnng Göta kanal Läckö/Knnekulle Hornborgasjön Besöksnärngen kan med närtursmen som perspektv blr ett verktyg för att skapa nya relatoner mellan Skaraborgs olka delar. Genom en större mångfald av besöksmål, lokalt boende Kombnatoner av tursmens besöksmål och vardagslvets servceutbud är vktga att utveckla. Ett regonalt turstvägnät synlggör landskapets kvalteter och etablerar nya noder och kombnatonsmöjlgheter mellan besöksnärng och lokala boendemljöer. Ett nätverk av nfrastruktur möjlggör en mångfald av rörelsemöjlgheter alla rktnngar. Tll skllnad från grenverket som utg från bestämda mål och knutpunkter är nätverket öppet alla rktnngar. Det är därför vktgt att planera för nätverk eller skalor. Genom att stärka nätverk och grenverk kan restder mnskas och nya kombnatonsmöjlgheter öppnas. Barrärer och hnder kan även överbyggas med hjälp av nya relatoner och gemensamma referenser. Det mosaklandskap av åkermark och skogar som knyts samman av sjöarna, vattendragen och platåbergen utgör en vktg förutsättnng för Skaraborgs besöksnärng och boendekvalteter. Landskapets gestaltnng och kvalteter är resultatet av den underlggande geologn, hstorsk förändrng och lantbrukets nuvarande ekonomska förutsättnngar. Förändras förutsättnngarna kommer landskapet över td att förändras. Lantbrukets ekonomska förutsättnngar måste både synlggöras som förutsättnng och ses som ett operatvt planerngsverktyg för landskapets gestaltnng. Ett aktvt planerngsarbete som säkerställer rumslga kvalteter städernas och landsbygdens gestaltnng stärker Skaraborg som delregon. Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- sd

12 (Landsbygdsutvecklng Natur- och Kulturnära lägen). Kombnera s- och närngslvsstrukturer. Samordna kunskap och satsnngar Skärgden Odlngslandskapet Bllngen Hökensås Odlngslandskapet Genom att skapa ett planerngsverktyg som (lkt LIS för Strandnära lägen) möjlggör utvecklng av landsbygden Naturoch kulturnära lägen (LINK) synlggörs kulturlandskapets värden som boendemljö. bygden som mellankommunala ntressen. ndre tätorter Skaraborg lgger ofta strategskt placerade mellan större orter. För att stärka utvecklngen av LINK-områden kan de samlokalseras med väglandskapets och besöksnärngens handel- och servcefunktoner. trple-helx -samarbeten mellan lokalt närngslv, lokala snsttutoner och na och kommunalförbundet. ed exempel från förstudens teman kan detta handla om landskapsgestaltnng, upplevelsendustrn kopplad tll besöksmål, mathantverk och matprodukton som synlggör alla kategorer av närproducerad mat, övergång tll boenergbaserad ekonom etc. Genom att arbeta med en gemensam strukturbld nom Skaraborgs kommunalförbund tydlggörs Skaraborg som mellankommunalt ntresse för den lokala planerngen. Det nnebär att: Stärka de gemensamma referensramarna. delregonala frågor och problemställnngar. Länka, kanalsera och kombnera lokala utvecklngsstrateger. Detta är en stor del av vad strukturbldens framtda organsaton handlar om. Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- sd

13 Slutsatser från förstuden ed utgångspunkt det arbete som genomförts nom förstuden ser v att följande lärdommar kan beskrvas. Genom att arbeta med förstudens arbetsmetod: Skapas en framåtblckande, långsktgt hållbar och realstsk planerngen som byggs genom konkreta målblder och konkreta åtgärder. och utveckla nya kombnatoner. Synlggörs Skaraborg som nätverksregon som kompletterar storstaden och stärker regonens utvecklng. F Skaraborg ett bättre förhandlngsläge. Ingen tllväxt utan planerng Förstuden har även som test av arbetsmetoden synlggjort ett antal problemställnngar som är behov av ny forksnng, tll exempel utvdgade studer av relatoner tätort-landsbygd-regon; handel och handelsplatser förändrade närngsstrukturer; smarta - tva förvaltnngs- och samarbetsformer. samarbeten mellan regonala-lokala aktörer och akademska forskare. Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- sd

14 Arbetsprocessen Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- sd

15 Tematska kartor De tematska kartorna utvecklades först nför Workshop som sammanställnng av tdgare planerngsdokument, både regonala, delregonala och lokala. Kartorna har där bearbetats vdare genom de två workshops som planerargruppen vart en del av. Därmed utgör de tematska kartorna som här presenteras ett gemensamt kunskapsunderlag för förstudens arbete med Strukturbld Skaraborg. Som underlag för Workshop genomförades en genomläsnng av samtlga kommunala översktsplaner nom Skaraborg samt aktuella planerngsdokument på delregonal och regonal nvå. De övergrpande ntrycken från ÖP och strategdokument är: Nära mellan orter och tätorter - landsbygd Rka kultur- och naturmljöer Bra nfrastruktur ycket samverkan Åldrande befolknng Splttrad (relevant?) sstruktur atprodukton och tllverknngsndustr, småföretagande Utvecklad besöksnärng - mycket aktvteter, varaton men fortfarande fragmenterat Hög ekologsk medvetenhet. Ambtoner för hållbar utvecklng, också socalt Varerande vsonsarbete - både konkret och vdlyftgt öjlga sammanhang: Jordbruk - matprodukton - hälsa - tursm? Behov av mer regonalt närhetstänkande En tät struktur - nära mellan tätorter; nära mellan tätorter och jordbruks-/naturlandskap En varatonsrk struktur - landskap och tätorter med många olka karaktärer; kulturen är mångfaldg En välförsörjd struktur - naturresurser, kulturarv, turstska värden och relatvt tätt vägnät. En välplacerad regon - regonen har nte bara förhållandevs täta kontaktmöjlgheter med storstäderna Stockholm och Göteborg; man har också nterregonala och nternatonella utbyten med t ex Borås, Jönköpng, Trollhättan, KrstnehamnKarlstad, Örebro samt EU-samarbeten. En gammal struktur - kulturarvet och hstoren avspeglar sg det fysska landskapet tghet och mljöfrågor som kan vdareutvecklas Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- sd

16 Ske Vålberg Örebro län Grums VÄRDEN FÖR TURISEN Karlskoga Skoghall Arboga Krstnehamn Örebro Degerfors Halden Kartan är en sammanställnng av nas översktsplaner, länsstyrelsens kartläggnng av besöksnärngen nom Västra-götaland samt tdgare arbete med besöksmål skaraborg. Underlaget är bearbetat genom Bengtsfors workshop och workshop. Åmål Vänern Kartan vsar övergrpande skaraborgs större besöksked luster med angränsande besöksmål och servcefunktoner. Gullspång Tursm ses som framtdsnärng Askersund E Djurö nat.park Komunalt sammarbete krng Göta Kanal HOVA RIDDARVECKA ( ) GÖTAKANAL Dalbosjön ca besökare/ Skärgden Vänern ellerud ca besökare/ Ekotursm Bosfär SPIKENS FISKEHAN LÄCKÖ SLOTT ca besökare/ Tursm ses som framtdsnärng Forsvk RÖRSTRAND Kulturarvets betydelse betonas ca besökare/ SKARA DOKYRKA Hornborgasjön Trollhättan Vara Ljungskle ca besökare/ Natur och Kulturvärden betonas CITTA SLOW Lnköpng Vättern jölby SLÖJDÄSSA Platåberg Natonellt centrum för egaltkultur Ödeshög ca besökare/ Skaraborg är en Destnaton Vt ursprung Östergötlands län Tdaholm Okonstlat Naturupplevelser Kulturupplevelser atupplevelser Attraktvt Tursm ses som framtdsnärng Stenungsund Herrljunga Gö ta älv Vgda HÖKENSÅS Vsngsö EKETORP FORNTIDSBY Gränna Tranås TECKENFÖRKLARING BESÖKSÅL ED FLER ÄN BESÖKARE PER ÅR Alngsås Nödnge ullsjö Ätradalen - Slow valley jörn Surte lokal mat, kulturarvet, högplatålandskapet REGIONALT UTPEKADE RESEANLEDNINGAR - Kultur- och Naturupplevelser - Vänern, Vättern och Göta Kanal - ötesndustr - Attraktoner och evenemang - Kunskapscentrum för måltdstursm? ÅTERKOANDE NYCKELORD: Falköpng FALBYGDENS OST Llla Edet REGIONALT UTPEKADE BESÖKSORÅDEN - Varnhem Hornborgasjöområdet, - Göta Kanal-området, - Bosfärsområdet Vänerskärgden-Knnekulle HjoHJO ca besökare/ VARAS NYA BADHUS Jordbruksknuten tursm Skultorp NATURRU Jordnära upplevelser det ursprunglga Sverge Vättern Tbro INREDIA ARENA SKÖVDE HORNBORGASJÖN VARA KONSERTHUS ( ) Västra Götalands län Skövde Varnhem ca besökare/ VATTENFALL Bl lng en Skara ca besökare/ SKARA SOARLAND (Strategdokument) Brevk Sjön Örlen Norr VÄRDEN FÖR TURISEN KARLSBORGS FÄSTNING Fågelstråket AXEVALLA TRAVBANA otala Karlsborg Götene ca besökare/ Herrestad TIVEDENS NATIONALPARK Tdans dalgång E KINNEKULLE Knne- Högkullen ca besökare/ kulle Vänersborg Tvedens nat.park Besöksmål tveden ÄVENTYRSLANDET ( ) Uddevalla Tved Töreboda unkedal Tveden Regonalt turstvägnät arestad Torsö Bosfärsområde Knnekulle Tdan Bllngen Båttursm Knnekulle Kållandsö Färgelanda Unden Söder EVENEANG Hova rddarvecka Törebodafestvalen atfestvalen Konst stenbrott Traktorrace Södra Lundby Veteranfordonskväll Hajstorp Axvalla Skara sommarland åndagsklubben Scandnavum Fnspång Ullev - DALSLANDSKANAL Hallsberg Laxå Skagern Esklstuna NATURILJÖ Tveden Cykelled Göta kanal Kumla Toften KULTURILJÖ Spken Läckö Karlsborgs fästnng Trästaden Hjo Varnhem klosterkyrka Skara domkyrka Gråbo Habo VÄRDEN FÖR TURISEN SO REDOVISAS I ÖVERSIKSPLANER Knnekullebanan Bankeryd Vandrngsled Jönköpng Lerum Göteborg Landvetter ölnlycke Borås Stråk som Program för TÖP redovsas som vktg för tursmen Förslag på utpekad turstväg Ulrcehamn Naturområden som Rapport från Lst lyft fram som lämplg för vstelse BORÅS DJURPARK Område som program för TÖP redovsas som vktgt samband Exportmogna företag med klassnng världen/norden, utpekade av Västsvenska turstrådet Förstude Strukturbld Skaraborg LAGER Skssbok -- sd

17 Hjo Karlsborg Vålberg Örebro län Landareal: kvkm Karlskoga Krstnehamn arestad Tdaholm Falköpng mål landsbygd SKOG Herrljunga Vsngsö VÄRDEN FÖR BOENDEILJÖER SO KARTLAGTS I PLANERARGRUPPEN HÄSTAR Invånarantal, ökande befolknng Alngsås Nödnge ullsjö jörn Invånarantal, mnskande befolknng Gråbo Jönköpng Borås Ulrcehamn ölnlycke Bostadsbyggandet, Nybyggda/ombyggda bostäder Söder Östergötlands län höst Norr Lnköpng på jölby Fnspång på GÖTENE SKÖVDE höst TIBRO TIDAHOL FALKÖPING höst höst höst Skara på - på åldern och däröver Regsterbaserad arbetsmarknadsstatstk, Landvetter Förstud e Strukturb d Skaraborg påflyttnngar - på - nattbefolknng Sk ssbok -- B Göteborg Habo Bankeryd Invånarantal tätort, mnskande befolknng Lerum Götene Tranås höst Gö ta älv Vgda Gränna TECKENFÖRKLARING Tdaholm -- Falköpng höst VÄTTERN Nettoförändrngen ombyggda flerbostadshus höst Ödeshög CITTA SLOW Stenungsund på - Hjo målsättnng att öka med / Vara beräknas mnska med tll I nybyggda flerfamljshus Hjo PLATÅBERG I nybyggda småhus - Vara SKARA Skultorp VARASLÄTTEN Llla Edet Surte L dköp ng Skövde mål - SKÖVDE Tbro behålla nuvarande Varnhem Västra Götalands län på - otala Vättern Tbro - på höst Skövde Hornborgasjön Essunga -- på - Falköpng höst Grästorp -- Bl lng en Skara Skara -- Brevk Esklstuna på TYSTA ORÅDEN BOENDEILJÖER - BERÄTTELSER Uddevalla Vänersborg KOUNIKATIVA LÄGEN Landareal: kvkm Procentuell fördelnng december Karlsborg, mål Götene -- Invånarantal tätort, ökande befolknng Vara Karlsborg Götene på ESSUNGA Boende på landsbygden framhålls som vktgt för att unkedal bevara kulturlandskapet GÖTA KANAL från övrga länet Utbldnngsnvå Procentuell fördelnng övrga län andatbefolknngsförändrng från kommunfullmäktge från utlandet Parter År Därav kvkm: vd valet Invånare mandat FödelseFlyttnngs- per Förgymnasal (/) överskott överskott utflyttnngar Gymnasal tll övrga - oderata samlngspartet länet Eftergymnasal - - Centerpartet Uppgft saknas - - tll utlandet Folkpartet lberalerna alt, - Därav Krstdemokraterna, -tal - ljöpartet de gröna Flyttnngsnetto Socaldemokraterna - - Vänsterpartet Utbldnngsregstret, - Övrga - Utrkes födda parter - Tdaholm GRÄSTORP E KnneKINNEKULLE kulle Ldköpng ca bostäder/ Befolknngsmål Översksplan på - VARA kulturmljö Färgelanda Tvedens nat.park Töreboda förväntad nedgång med tll Töreboda Nybyggda/ombyggda bostäder lägenheter,, nflyttnngar,,,, Hjo Befolknngen snvå, december Kumla - Naturvärden (sjönära lägen) är generellt det värde som framhålls mest. Essunga arestad BIOSFÄR, Värden för boende mljöer som lyfts fram Översksplaner, arestad tätort, mål ellerud Trollhättan Tved höst Unden VÄNERN, HJO KARLSBORG Tveden Dalbosjön Djurö nat.park Grästorp Askersund E, Nybyggda/ombyggda bostäder december, lägenheter,,,,,,, Hallsberg Laxå Skagern, andatbefolknngsförändrng kommunfullmäktge ARIESTAD Gullspång Gullspång negatv trend, Invånare per Parter År kvkm: mandat vd valet Flyttnngs Födelse (/) överskott överskott oderata samlngspartet Centerpartet - - Folkpartet lberalerna - - Krstdemokraterna - - ljöpartet de gröna - - Socaldemokraterna - Vänsterpartet - Svergedemokraterna Övrga parter - Samtlga - - parter - TÖREBODA Vänern - - Tdanboende Herrestad - Ldanboende - Götakanalboende - Knnekulleboende - Bruksortsboende - Bygg Dtt Eget Hus Ljungskle - Förenngslvsboende - Sportboende - Hästboende - Cttaslowboende - Bosfärboende - Hornborgarsjöboende, Toften Ed boendemljöer är mycket vktgt för fortsatt utvecklng.,, Arboga barn/person,, Valstatstk, barn per kvnna/man L DKÖP NG Kartan syn ggör befo kn ngsmängder och befo kn ngsutveck ng samt v sar hur andskapets kva teter yfts Töreboda Åmål Tbro, Invånare per Parter År kvkm: mandat vd valet Flyttnngs Födelse (/) överskott överskott oderata samlngspartet - - Centerpartet Folkpartet lberalerna Krstdemokraterna - - ljöpartet de gröna Socaldemokraterna Vänsterpartet Svergedemokraterna Övrga - - parter - Samtlga parter - - lägenheter,,, Summerad fruktsamhet och döda alt, alt, - - Andel () av de boende - Samtlga parter - () () småhus sektor - I nybyggda småhus I nybyggda Döda Andel () av alla resp. ålder Nattbefolknng I nybyggda flerfamljshus I nybyggda flerfamljshus Dagbefolknng Valstatstk, Valstatstk, alt Nettoförändrngen ombyggda flerbostadshus Nettoförändrngen ombyggda flerbostadshus barn per kvnna/man Flyttnngar barn Flyttnngar Bostadsbyggandet, per kvnna/man Bostadsbyggandet, org. barn/person barn/person Off. förv. o servce,,, nflyttnngar,,,,,,,,,, arestad,, -tal, nflyttnngar,,,,,,,,,, Tbro, Befolknngen snvå december Befolknngen snvå december från övrga länet länet från övrga org.,, Utbldnngsnvå Procentuell fördelnng Utbldnngsnvå Procentuell fördelnngoff. förv. oservce övrga län från övrga län andatbefolknngsförändrng från kommunfullmäktge Nybyggda/ombyggda bostäder december andat kommunfullmäktge Nybyggda/ombyggda bostäder december från utlandet per från utlandet, -tal Befolknngsförändrng Landareal: kvkm Invånare Parter År kvkm: mandat vd valetflyttnngs- lägenheter,, Procentuell fördelnng Födelse Parter mandat vd valet Landareal: kvkm Invånare Därav per År Därav kvkm: org. lägenheter Procentuell fördelnng FödelseFlyttnngs (/) Förgymnasal överskott överskott Förgymnasal (/) Off. förv. o servce överskott överskott december utflyttnngar utflyttnngar, Gymnasal Gymnasal, tll övrga åldern och däröver december oderata samlngspartet länet tll övrga länet - - Eftergymnasal Eftergymnasal oderata samlngspartet - Regsterbaserad arbetsmarknadsstatstk, Centerpartet, - Uppgft saknas Uppgft Centerpartet, saknas - Folkpartet lberalerna tll utlandet tll utlandet - alt, alt, Folkpartet lberalerna - Krstdemokraterna Därav Därav -tal -,, -tal - Krstdemokraterna - Pendlng, -, ljöpartet de gröna - ljöpartet de gröna Flyttnngsnetto Flyttnngsnetto - Socaldemokraterna Summerad - Socaldemokraterna fruktsamhet fruktsamhet Summerad nattbefolknng Vänsterpartet - Utbldnngsregstret, - Utbldnngsregstret, Vänsterpartet - Arbetsmarknadsstatstk, Inpendlng - - Svergedemokraterna - och döda - Utrkes födda Utrkes födda Svergedemokraterna från övrga länet - och döda Övrga parter alt, - Övrga parter - från övrga län Nattbefolknng: alt, - - Samtlga parter Andel () av de boende Andel () av de boende - () - - Samtlga parter sektor småhus sektor bor och arbetar Utpendlng I nybyggda småhus () eller I nybyggda - - länet I nybyggda flerfamljshus Dagbefolknng Nattbefolknng Döda Döda tll övrga Andel Nattbefolknng Andel () av alla resp. ålder Dagbefolknng Valstatstk, () av alla resp. ålder I nybyggda flerfamljshus Valstatstk, alt Nettoförändrngen ombyggda flerbostadshus Dagbefolknng (arbetstllfällen): alt Nettoförändrngen ombyggda flerbostadshus arbetar och bor eller - barn per kvnna/man Flyttnngar Nettopendlng - Bostadsbyggandet, per barn kvnna/man Flyttnngar Bostadsbyggandet, åldern org. och däröver barn/person org. barn/person Off. förv. o servce Off. förv. o servce arbetsmarknadsstatstk, Regsterbaserad,, nflyttnngar,,,,,,,,,, Töreboda,,, -tal nflyttnngar, -tal,,,,,,,,,,, Tdaholm, Befolknngen snvå länet december Befolknngen snvå från övrga från övrga org. org. länet december, Utbldnngsnvå Procentuell fördelnng, övrga län Off. förv. o servce Nybyggda/ombyggda Utbldnngsnvå Procentuell fördelnngoff. förv. oservce andatbefolknngsförändrng från kommunfullmäktge bostäder från övrga län december utlandet, -tal Landareal: kvkm Invånare per andat från kommunfullmäktge Nybyggda/ombyggda från kvkm: Befolknngsförändrng december bostäder utlandet, -tal Parter mandat vd valetflyttnngs lägenheter, Procentuell fördelnng ÅrDärav Födelse, org. fördelnng kvkm År Därav kvkm: mandat org. lägenheter Parter vd valet Landareal: Invånare per Procentuell FödelseFlyttnngs (/) överskott överskott Förgymnasal utflyttnngar (/) Off. förv. o servce överskott Off. förv. o servce Förgymnasal överskott december Gymnasal, utflyttnngar samlngspartet länet åldern däröver, åldern däröver Gymnasal oderata och tll övrga och december - - Eftergymnasal - tll övrga länet Regsterbaserad arbetsmarknadsstatstk, Regsterbaserad arbetsmarknadsstatstk, Eftergymnasal - oderata samlngspartet Centerpartet - -, - - Uppgft tll övrga saknas lberalerna län Uppgft - Centerpartet, Folkpartet tll utlandet saknas alt, tll utlandet alt, Folkpartet lberalerna Krstdemokraterna - - Därav - - -tal, Därav, Pendlng de gröna, -tal Pendlng Krstdemokraterna ljöpartet -, - Flyttnngsnetto - ljöpartet de gröna Flyttnngsnetto Socaldemokraterna - Summerad fruktsamhet nattbefolknng Socaldemokraterna Summerad fruktsamhet Vänsterpartet nattbefolknng - Utbldnngsregstret, - Utbldnngsregstret, Arbetsmarknadsstatstk, Inpendlng Arbetsmarknadsstatstk, Inpendlng Vänsterpartet Svergedemokraterna - och döda Utrkes födda länet och döda Utrkes födda Svergedemokraterna från övrga länet Övrga från övrga parter - alt, - Nattbefolknng: Andel () av de boende från övrga län Nattbefolknng: Övrga parter från övrga - län Samtlga parter alt, - - Andel () av de boende () småhus sektor I nybyggda bor Utpendlng och arbetar eller bor och arbetar eller Utpendlng Samtlga parter sektor () I nybyggda småhus I nybyggda flerfamljshus Döda tll övrga Nattbefolknng Andel Dagbefolknng länet länet Valstatstk, () av alla resp. ålder - Nattbefolknng Döda tll övrga Andel () av alla resp. ålder Dagbefolknng I nybyggda flerfamljshus alt Nettoförändrngen ombyggda flerbostadshus Dagbefolknng (arbetstllfällen): Dagbefolknng (arbetstllfällen): Valstatstk, alt Nettoförändrngen ombyggda flerbostadshus arbetar och bor eller arbetar och bor eller barn per kvnna/man Flyttnngar Bostadsbyggandet, Nettopendlng - Nettopendlng - - barn per kvnna/man Flyttnngar Bostadsbyggandet, åldern org. och däröver åldern org. och däröver barn/person Off. förv. o servce arbetsmarknadsstatstk, barn/person, Regsterbaserad Off. förv. o servce arbetsmarknadsstatstk,, nflyttnngar,,,,, Regsterbaserad,,,,,,, Grästorp,, -tal, nflyttnngar -tal Befolknngen snvå december, länet från övrga org.,,,,, Falköpng,,,,,,, org. Befolknngen snvå december, från övrga länet Utbldnngsnvå Procentuell fördelnng från övrga län Off. förv. o servce Nybyggda/ombyggda andatbefolknngsförändrng kommunfullmäktge bostäder, december Utbldnngsnvå Procentuell fördelnngoff. förv. oservce från övrga län från utlandet Landareal: kvkm Invånare per kvkm: mandat, -tal lägenheter Parter vd valetflyttnngsandat från kommunfullmäktge Nybyggda/ombyggda Befolknngsförändrng bostäder, Procentuell fördelnng År Födelseutlandet, -tal org. december Därav, År Därav kvkm: mandat org. lägenheter Parter vd valet (/) Landareal: kvkm Invånare per Förgymnasal överskott överskott fördelnng Procentuell FödelseFlyttnngs Off. förv. o servce december utflyttnngar (/) överskott Off. förv. o servce Förgymnasal överskott Gymnasal, åldern och däröver utflyttnngar oderata samlngspartet länet - - tll övrga åldern däröver Gymnasal, Eftergymnasal - december och Regsterbaserad arbetsmarknadsstatstk, tll övrga länet Centerpartet - Regsterbaserad arbetsmarknadsstatstk, Eftergymnasal - oderata samlngspartet, - Uppgft saknas lberalerna tll övrga Folkpartet - tll utlandet län Uppgft Centerpartet alt, -, saknas - tll utlandet Krstdemokraterna Därav alt, Folkpartet lberalerna - -, -tal - -, Pendlng de gröna Därav ljöpartet Pendlng, -tal Krstdemokraterna - -, Flyttnngsnetto Socaldemokraterna ljöpartet de gröna Summerad - Flyttnngsnetto - fruktsamhet nattbefolknng Vänsterpartet nattbefolknng Socaldemokraterna Utbldnngsregstret, - fruktsamhet Summerad - Arbetsmarknadsstatstk, Inpendlng Svergedemokraterna - - Utbldnngsregstret, Arbetsmarknadsstatstk, Inpendlng Vänsterpartet och döda Utrkes födda - länet Övrga - från övrga - - parter länet döda Utrkes födda Svergedemokraterna - från övrga alt, och Nattbefolknng: Andel () av de boende län från övrga Samtlga Nattbefolknng: Övrga parter från övrga län - () parter alt, - småhus Andel () av de boende sektor I nybyggda bor Utpendlng och arbetar eller bor och arbetar eller Utpendlng Samtlga parter sektor () - I nybyggda flerfamljshus Döda tll övrga Nattbefolknng Andel Dagbefolknng länet I nybyggda småhus Valstatstk, () av alla resp. ålder tll övrga länet - Döda Andel () av alla resp. ålder Nattbefolknng Dagbefolknng Nettoförändrngen ombyggda flerbostadshus alt Dagbefolknng (arbetstllfällen): I nybyggda flerfamljshus Dagbefolknng (arbetstllfällen): Valstatstk, alt arbetar och bor eller - barn per kvnna/man Flyttnngar Nettoförändrngen ombyggda flerbostadshus Bostadsbyggandet, Nettopendlng - arbetar och bor eller Nettopendlng - - barn per kvnna/man Flyttnngar åldern org. och däröver barn/person Bostadsbyggandet, åldern org. och däröver Off. förv. o servce arbetsmarknadsstatstk,, barn/person, nflyttnngar,,,,, Regsterbaserad,,,,,,, Essunga, Regsterbaserad arbetsmarknadsstatstk, Off. förv. o servce, -tal, Befolknngen snvå december länet nflyttnngar, -tal från övrga org.,,,,,,,,,,,, Götene, Utbldnngsnvå Procentuell fördelnngoff. förv. oservce Befolknngen snvå december från övrga län org. från övrga länet andatbefolknngsförändrng kommunfullmäktge Nybyggda/ombyggda bostäder december,, utlandet o servce Utbldnngsnvå fördelnng Landareal: kvkm Invånare per från kvkm: valet, -tal från övrga länperprocentuell Off. förv. Parter mandat vd Landareal: kvkm Invånare kvkm: Procentuell fördelnng År FödelseFlyttnngs- lägenheter december andat från kommunfullmäktge Nybyggda/ombyggda Befolknngsförändrng, -tal bostäder Därav org. utlandet (/), Förgymnasal överskott överskott, År Därav mandat org. lägenheter Parter vd valet Off. förv. o servce december Procentuell fördelnng FödelseFlyttnngs utflyttnngar Gymnasal december (/) överskott Off. förv. o servce Förgymnasal överskott länet åldern och däröver oderata samlngspartet tll övrga, utflyttnngar - - Eftergymnasal åldern däröver, Gymnasal och Regsterbaserad arbetsmarknadsstatstk, Centerpartet tll övrga länet - - Uppgft saknas - arbetsmarknadsstatstk, Eftergymnasal oderata samlngspartet - - Regsterbaserad lberalerna -, Folkpartet tll utlandet tll övrga - alt, - saknas län Uppgft Centerpartet, - Krstdemokraterna Därav tll utlandet -, -tal lberalerna alt, Folkpartet - -, Pendlng de gröna ljöpartet - Därav Pendlng, - Krstdemokraterna -tal Flyttnngsnetto, - Socaldemokraterna Summerad fruktsamhet ljöpartet de gröna Flyttnngsnetto - nattbefolknng - - Vänsterpartet - - Utbldnngsregstret, nattbefolknng Socaldemokraterna Summerad fruktsamhet Arbetsmarknadsstatstk, Inpendlng - Svergedemokraterna - - och döda Utrkes födda Utbldnngsregstret, Inpendlng Vänsterpartet länet Arbetsmarknadsstatstk, Övrga -från övrga parter alt, - - och döda Utrkes födda Svergedemokraterna från övrga - länet Samtlga Andel () av de boende län Nattbefolknng: från övrga - () - - parter sektor Nattbefolknng: I nybyggda Övrga från övrga län bor Utpendlng och arbetar eller parter alt, småhus Andel () av de boende bor och arbetar eller Utpendlng I nybyggda flerfamljshus Samtlga parter Döda Valstatstk, tll övrga Nattbefolknng Andel Dagbefolknng länet sektor () - () av alla resp. ålder I nybyggda småhus tll övrga länet Nettoförändrngen ombyggda flerbostadshus alt Döda Dagbefolknng (arbetstllfällen): Andel () av alla resp. ålder Nattbefolknng Dagbefolknng I nybyggda flerfamljshus Dagbefolknng (arbetstllfällen): tll övrga län Valstatstk, arbetar och bor eller barn per kvnna/man Flyttnngar Bostadsbyggandet, Nettopendlng - Nettoförändrngen ombyggda flerbostadshus - alt arbetar och bor eller org. Nettopendlng - - åldern och däröver barn/person barn per kvnna/man Flyttnngar Bostadsbyggandet, Off. förv. o servce arbetsmarknadsstatstk, åldern org. och däröver, Regsterbaserad,,,,,,,,,,,, barn/person, -tal nflyttnngar,,,,,,,,,, Skara, Regsterbaserad Off. förv. o, servce arbetsmarknadsstatstk, Befolknngen snvå december, länet org. från övrga, -tal nflyttnngar, Utbldnngsnvå Procentuell fördelnngoff. förv. o frånmm övrga län m servce Befolknngen snvå december m org. december Befolknngsförändrng andatbefolknngsförändrng från kommunfullmäktge Nybyggda/ombyggda bostäder övrga länet, december,, -tal m m från utlandet Off. förv. o servce Utbldnngsnvå Procentuell fördelnng från övrga län mandat vd valet Procentuell fördelnng År FödelseFlyttnngs- Parter lägenheter fördelnng Procentuell År FödelseFlyttnngs org. Därav Landareal: kvkm Invånare per kvkm:, -tal, från utlandet (/) överskott, Förgymnasal överskott överskott Off. förv. o servce m m överskott (/) Därav utflyttnngar org. Gymnasal och förv. länet åldern däröver, Off. o servce Förgymnasal tll övrga, december - oderata samlngspartet Eftergymnasal utflyttnngar - Regsterbaserad arbetsmarknadsstatstk, åldern däröver Gymnasal - - Centerpartet länet och Uppgft tll övrga, - saknas tll utlandet, Regsterbaserad arbetsmarknadsstatstk, Eftergymnasal - Folkpartet lberalerna alt, tll övrga saknas - län Uppgft Därav - Krstdemokraterna, -tal tll utlandet, -, Pendlng alt, - ljöpartet de gröna Flyttnngsnetto, -tal Pendlng Därav Socaldemokraterna Summerad fruktsamhet -, - - nattbefolknng Flyttnngsnetto - - Utbldnngsregstret, - Vänsterpartet - - Arbetsmarknadsstatstk, Inpendlng - nattbefolknng - Summerad fruktsamhet Svergedemokraterna och döda Utrkes födda Utbldnngsregstret, - - från övrga länet Inpendlng -Arbetsmarknadsstatstk, - alt, Övrga parter Nattbefolknng: Andel () av de boende från övrga län alt, och döda Utrkes födda - -parter () - Samtlga från övrga länet sektor bor () - - från övrga - län och arbetar eller Utpendlng I nybyggda småhus - - Nattbefolknng: Andel () av de boende - - Döda tll övrga Nattbefolknng Andel () av alla resp. ålder Dagbefolknng länet I nybyggda bor och arbetar eller flerfamljshus sektor Utpendlng alt -Valstatstk, - Dagbefolknng (arbetstllfällen): tll övrga län Nettoförändrngen ombyggda flerbostadshus länet Döda tll övrga Nattbefolknng Andel () av alla resp. ålder Dagbefolknng - - arbetar och bor eller barn per kvnna/man Flyttnngar Dagbefolknng (arbetstllfällen): Nettopendlng - - barn per kvnna/man Flyttnngar Bostadsbyggandet, alt org. arbetar och bor eller åldern och däröver barn/person Nettopendlng - - barn/person,,,,,,,,,,,,,, Off. o servce arbetsmarknadsstatstk,, förv. Regsterbaserad åldern och däröver, GÖTALANDS LÄN VÄSTRA SKÖVDE,, org. -tal nflyttnngar nflyttnngar Regsterbaserad m snvå Off. förv. o servce Befolknngen december arbetsmarknadsstatstk, länet org. från övrga från övrga länet,, -tal, frånmm övrga län m Off. förv. oservce Utbldnngsnvå Procentuell fördelnng m m m från övrga län andat kommunfullmäktge org.nybyggda/ombyggda Befolknngsförändrng december, -tal bostäder från utlandet från utlandet, Off. förv. o servce lägenheter, org. Därav Därav Parter mandat vd valet Procentuell fördelnng År FödelseFlyttnngs Förgymnasal, -tal Off. förv. o servce utflyttnngar (/) överskott överskott org., utflyttnngar länet tll övrga åldern och däröver, Gymnasal Off. förv. o servce tll övrga länet Eftergymnasal arbetsmarknadsstatstk, Regsterbaserad däröver oderata samlngspartet åldern och tll övrga län, Uppgft saknas tll utlandet, arbetsmarknadsstatstk, - Regsterbaserad Centerpartet tll utlandet alt, Därav Folkpartet Därav - - lberalerna -, -tal, Pendlng, - Krstdemokraterna - Flyttnngsnetto Flyttnngsnetto de gröna ljöpartet Pendlng Summerad fruktsamhet nattbefolknng Summerad fruktsamhet Socaldemokraterna Utbldnngsregstret, Arbetsmarknadsstatstk, Inpendlng nattbefolknng - - Vänsterpartet - och döda Utrkes födda från övrga länet döda Utrkes födda och Övrga parter Arbetsmarknadsstatstk, Inpendlng Nattbefolknng: Andel () av de boende från övrga län I nybyggda småhus () avde alt, Andel boende från övrga länet bor Utpendlng och arbetar eller sektor I nybyggda flerbostadshus () - Nattbefolknng: län Samtlga parter från övrga Döda tll övrga länet I ombyggda flerbostadshusdagbefolknng av Andel () alla resp. ålder Nattbefolknng Döda bor och arbetar eller Utpendlng Dagbefolknng (arbetstllfällen): alt tll övrga länet arbetar och bor eller m Nettopendlng - - Dagbefolknng (arbetstllfällen): barn per kvnna resp. man arbetar Flyttnngar åldern och däröver org. och bor eller Nettopendlng - Regsterbaserad arbetsmarknadsstatstk, Off. förv. o servce barn/person åldern Befolknngen december snvå, -tal och däröver m, Regsterbaserad nflyttnngar org. arbetsmarknadsstatstk, Utbldnngsnvå Procentuell från övrga länet fördelnng Off. förv. o servce, -tal -tal län, från övrga, org. org. från utlandet Off. förv. o servce Off. Förgymnasal Därav förv. oservce, åldern och däröver och däröver Gymnasal åldern utflyttnngar Regsterbaserad arbetsmarknadsstatstk, länet arbetsmarknadsstatstk, Eftergymnasal Regsterbaserad tll övrga rket, Uppgft saknas län kommun tll övrga rket alt, tll utlandet kommun Pendlng, -tal Pendlng Därav, nattbefolknng Flyttnngsnetto nattbefolknng Summerad fruktsamhet Arbetsmarknadsstatstk, Inpendlng Arbetsmarknadsstatstk, Inpendlng från övrga länet från övrga länet Nattbefolknng: från övrga län och döda Utrkes födda Nattbefolknng: från övrga län bor och arbetar eller Utpendlng bor och arbetar eller Utpendlng sektor Andel () av de boende tll övrga länet tll övrga länet Dagbefolknng (arbetstllfällen): Andel () av alla resp. ålder Nattbefolknng Dagbefolknng Dagbefolknng (arbetstllfällen): Döda arbetar och bor eller arbetar och bor eller alt Nettopendlng - Nettopendlng Landareal: kvkm Procentuell fördelnng december Bengtsfors,, Karlsborg,, december Halden Kartan är en sammanstä n ng av nas övers ktsp aner, befo kn ngsstat st k från och befo kn ngsprognos för VGR. Örebro,,,, Procentuell fördelnng alt, () Degerfors Landareal: kvkm december, andatbefolknngsförändrng kommunfullmäktge december Invånare per kvkm: december Skoghall,, Gullspång,, höst Grums,,,, GULLSPÅNG Ske Nattbefolknng: bor och arbetar eller Dagbefolknng (arbetstllfällen): åldern och däröver org. arbetsmarknadsstatstk, Regsterbaserad Off. förv. o servce, -tal org. Off. förv. o servce, -tal org. Off. förv. o servce åldern och däröver Pendlng Inpendlng från övrga länet från övrga län Utpendlng tll övrga länet Nettopendlng s d

18 Ske Vålberg Grums Örebro län UNIVERSITET Lagmansgymnaset Vara Arboga Ca elever Karlskoga Skoghall Esklstuna Program på denna skola: Krstnehamn Örebro HÖGSKOLA Degerfors Halden Kartan redovsar gymnasear nom Gymnaseum Skaraborg samt gymnasala ar. Tema sstruktur har fungerat som stödjande Bengtsfors kartläggnng för kombnatoner med boende och besöksnärng arbetet med förstuden. Kumla Åmål Toften Vänern Gullspång Dalbosjön Skagern Askersund E Tved E Knnekulle De la Gardegymnaset HÖGSKOLA Trollhättan Ljungskle Naturbruksgymnaset sparresäter Yrkes F SKÖVDE HÖGSKOLA Praktska Fågelvksgymnaset Plusgymnaset Brevk Ca elever Västerhöjdsgymnaset Naturbruksgymnaset Uddetorp Skara och frtdsprogrammet Tbro Vättern BarnSkövde Bygg- och anläggnngsprogrammet Skara skolscen Fågelvksgymnaset Ekonomprogrammet Lchron Teknkgymnasum Katedralskolan El- och energprogrammet Varnhem Kavelbrogymnaset Estetska programmet SLU Hornborga- IT Gymnaset Skultorp Fordons- och transportprogrammet Volvogymnaset sjön Axevalla Folkhögskola Hantverksprogrammet Skövde konstskola Humanstska programmet Vara Folkhögskola Industrteknska programmet Vara Hjo Introduktonsprogram Lagmansgymnaset Naturvetenskapsprogrammet Hjo Folkhögskola Gränna Gö ta älv Vgda ullsjö Gråbo ölnlycke UNIVERSITET Praktska Skövde Ca elever Bygg- och anläggnngsprogrammet jölby El- och energprogrammet Bankeryd Borås Ca elever Barn- och frtdsprogrammet Bygg- och anläggnngsprogrammet El- och energprogrammet Fordons- och transportprogrammet Hantverksprogrammet Industrteknska programmet Introduktonsprogram Restaurang- och lvsmedelsprogrammet VVS- och fastghetsprogrammet Tranås Gymnasesärskolan Habo Jönköpng Landvetter elever ca elever Hantverksprogrammet Hotell- och tursmprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Vd- och omsorgsprogrammet Bl lng en Vsngsö jörn Göteborg Plusgymnaset Kavelbrogymnaset Skövde Alngsås Programmet för admnstraton, handel och varuhanterng Programmet för estetska verksamheter Programmet för hotell, restaurang och bager Programmet för hälsa, vd och omsorg Indvduella program Ulrcehamn Ca elever Hotell- och tursmprogrammet Restaurang- och lvsmedelsprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och admnstratonsprogrammet Hantverksprogrammet Industrteknska programmet Naturbruksprogrammet Vd- och omsorgsprogrammet Östergötlands län Katedralskolan Tdaholm Herrljunga Lerum Kanalskolan Töreboda Programmet för estetska verksamheter Programmet för fordonsvd och godshanterng Programmet för hantverk och produkton Programmet för samhälle, natur och språk Falköpng Rudbecksgymnaset Stenungsund HÖGSKOLA UNIVERSITET Ca elever El- och energprogrammet Internatonal Baccalaureate, IB Teknkprogrammet Gymnasesärskolan Ållebergsgymnaset Llla Edet Surte IT-gymnaset Skövde Samhällsvetenskapsprogrammet Ödeshög Teknkprogrammet Västra Götalands län Nödnge Ca elever Ekonomprogrammet Estetska programmet Handels- och admnstratonsprogrammet Humanstska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknkprogrammet Vd- och omsorgsprogrammet Programmet för hantverk och produkton Programmet för hotell, restaurang och bager Indvduella program Thoren nnovaton School HÖGSKOLA ONLINE Herrestad Västerhöjdsgymnaset Skövde Ca elever Barn- och frtdsprogrammet Tveden Bygg- och anläggnngsprogrammet Ekonomprogrammet El- och energprogrammet Estetska programmet Fordons- och transportprogrammet Handels- och admnstratonsprogrammet Hantverksprogrammet Tvedens nat.park Hotell- och tursmprogrammet Humanstska programmet Introduktonsprogram Industrteknska programmet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och lvsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknkprogrammet VVS- och fastghetsprogrammet Vd- och omsorgsprogrammet Gymnasesärskolan otala Karlsborg Götene De La Garde Unden Färgelanda Rudbecksgymanset Laxå GÖTEBORGS UNIVERSITET HÖGSKOLEPLATTFOR Vadsbogymnaset arestad Kanalskolan Töreboda Vänergymnaset Naturbruksgymnaset Sötåsen ellerud Hallsberg Djurö nat.park Vänersborg Söder elever ca Industrteknska programmet - Uddevalla BA Bygg och anläggnng BF Barn och frtd EE El- och energ EK Ekonom FT Fordon och transport GYS Gymnasesärskolan I Introdukton IN Industrteknska NA Naturvetenskap SA Samhäll TE Teknk Lchron Gymnaset Ed unkedal HÖGSKOLA Ca elever Barn- och frtdsprogrammet Bygg- och anläggnngsprogrammet Ekonomprogrammet El- och energprogrammet Estetska programmet Fordons- och transportprogrammet Handels- och admnstratonsprogram Humanstska programmet Introduktonsprogram Internatonal Baccalaureate (IB) Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och lvsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknkprogrammet Vd- och omsorgsprogrammet Gymnasesärskolan Programmet för admnstraton, handel och varuhanterng Programmet för hälsa, vd och omsorg Indvduella program Ca elever Barn- och frtdsprogrammet Ekonomprogrammet El- och energprogrammet Estetska programmet Fordons- och transportprogrammet Hantverksprogrammet Introduktonsprogram Industrteknska programmet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och lvsmedelsprogrammet SamhäIlsvetenskapsprogrammet Teknkprogrammet Vd- och omsorgsprogrammet Program för elever med Aspergers syndrom eller högfungerande autsm Gymnasesärskolan Programmet för hantverk och produkton Fnspång Thoren Innovaton School Ca elever Teknkprogrammet El- och energprogrammet Vadsbogymnaset Ca elever Barn- och frtdsprogrammet Bygg- och anläggnngsprogrammet Ekonomprogrammet El- och energprogrammet Estetska programmet Fordons- och transportprogrammet Industrteknska programmet Introduktonsprogram arnteknk rksrekryterande Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknkprogrammet Vd- och omsorgsprogrammet Lnköpng Gymnasesärskolan Programmet för fastghet, anläggnng och byggnaton Programmet för hantverk och produkton Programmet för hotell, restaurang och bager Indvduella program Vänergymnaset Ca elever Fordons- och transportprogrammet Restaurang- och lvsmedelsprogrammet Volvogymnaset Ca elever Industrteknska programmet Ållebergsgymnaset Ca elever Barn- och frtdsprogrammet Bygg- och anläggnngsprogrammet Ekonomprogrammet El- och energprogrammet Estetska programmet Fordons- och transportprogrammet Handels- och admnstratonsprogrammet Hantverksprogrammet Industrteknska programmet Introduktonsprogram Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknkprogrammet Vd- och omsorgsprogrammet Volleyboll (Rksdrottsgymnaum) Gymnasesärskolan Programmet för hälsa, vd och omsorg Indvduella program HÖGSKOLA Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- Norr sd

19 Ske Vålberg Örebro län Grums Antecknngar från WS och WS Karlskoga Skoghall Arboga med besöksmål knyts Skaraborgs större sammanhang Esklstuna samman. Förbättrade samband och kommunkatoner skapas såväl reellt form av vägsträcknngar, kollek- Krstnehamn Örebro kommunceras, beskrvs, lanseras och marknadsförs guder, på hemsdor och kartor. Degerfors Halden - Kumla för skaraborg. Kartan redovsar även den nfrastruktur Toften som vktg för besöksnärngen. Detta möjlggör kombnatonsmöjlgheter. Vänern Ed Vägstråk - Gullspång Otterbäcken Hamnverksamhet Otterbäcken Vägstråk Lurö Dalbosjön Sjötorp Laxhall Askersund E Djurö Djurö nat.park Fagerld - Bahult Väg Spken Läckö arestad arestad Tveden Unden ellerud Hallsberg Laxå Skagern Tvedens nat.park Hälleks E Götene Råbäck väg, ombyggnad ny sträcknng tll, mtt räcke och crkulatonsplats unkedal och bygg med mötesfrhet, Separerng av gång och cykelväg samt vltstängsel. Uddevalla Vägstråk Vänersborg Ldköpng Knnekullebanan Förbfart Skara HornborgaSlussar tll Vänern Trollhättan Stråk V Tdaholm Vägstråk Vsngsö Gö ta älv jörn SÄVE Gråbo ullsjö Genomfart - Alngsås Knutpunkter Bytespunkter Habo Vägstråk regonal plan Bankeryd Vägstråk Lerum Tranås Flygplats/Landvetter Alngsås Jerco-länk Göteborg Gränna Vgda Vägstråk Stråk Ödeshög Förbfart Vgda, Vgda - Vara Surte jölby Stråk Generellt arbete med att öka säkerheten längs de vägar som ng prorterade stråk. Östergötlands län Stråk Generellt: Pendelparkerng, Tllgänglghet Anslutnngar Falköpng Busstermnal Falköpng Falköpng Kombtermnal Lnköpng Skultorp Herrljunga Nödnge Stråk Hjo Västra Götalands län Stenungsund Vägstråk Essunga - E Vättern Tbro gång och cykeltunnel Igelstorp. Vara Ljungskle Llla Edet Skövde Resecentrum Skövde sjön Förbfart Grästorp Brevk Varnhem Regonalt turstvägnät Båthamnar - turstbåtar Vktga vägar för besöksnärngen, LST Genomfart Karlsborg Västra stambanan Varnhem Skara otala Karlsborg Götene E Herrestad - arestad Knnekulle Bl lng en Färgelanda Utgångspunkter och bytespunkter utvecklas för olka besöksmål och sammanhang, byten mellan olka resealternatv. Varje turstskt tema, anslag och ämne borde egentlgen ges en egen mer lockande och engagerande beskrvnng, antngen det bara gällde cykla eller vandra Skaraborg eller vederhäftg ngång tll myten om "Sverges vagga". attursm kan utgöra ett eget tema för hela Skaraborg (jordnära). atprodukton Äta måltdstursm jordbruk. Från storskalgt jordbruk och ndustrprodukfnspång ton tll de mndre producenterna, gdsbutker, restauranger, kryddträdgdar, mathantverk, alternatva produktons- och lvsstlsformer (Ctta slow, mat). Kopplngar tll, hästgdar, stuterer etc. Tved Töreboda ÅVS Knnekullebanan Jönköpng Borås Projekt samt nspel Regonal plan Ulrcehamn Projekt samt Inspel tll Natonell plan Landvetter Landvetter - staton LANDVETTER ölnlycke Förstude Strukturbld Skaraborg Söder båt, eller med bl ger olka vllkor, rytm och lättllgänglga målpunkter, något som också skulle kunna avhand- Åmål Bengtsfors Resealternatv kombneras turer av olka tdslängd (endags- tll t.ex. tredagarsturer, beroende på val av Skssbok -- sd Norr

20 Relatonella kartor De relatonella kartorna har utvecklats genom att de tematska kartorna överlagrats och kompletterats med lokala och regonala planerngsförutsättnngar. De relatonella kartorna avser därmed att redovsa vktga relatoner och sammanhang för arbetet. Kartläggnngen är på så sätt både en dokumentaton av förut- nngar. De kartor som här redovsas måste därför betraktas som ett arbetsmateral och nte som färdga kartläggnngar som nkluderar allt. Förstude Strukturbld Skaraborg Skssbok -- sd

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel DennA tematd nng är en från nextm e D A V måste ha en forsknngspoltk där samverkan faclteras och uppmuntras Charlotte Brogren, generaldrektör på VINNOVA. Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Poltk,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Kommuner & Landstng för tllväxt och sysselsättnng SKL för harmonserng nte centralstyrnng Lärarförbundets skolrankng 2014: Vellnge

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Kommuner & Landstng Lena Mcko sätter välfärd och självstyre fokus Lena Mcko, skl:s första kvnnlga styrelseordförande, vll satsa

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-08 09:10: Det har vart rolgt att få ta del av er mycket bra rapport. N har jättefna

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Karrär Sverges Ingenjörer på jakt efter framtdens Polhemare Ingenjören avgörande för Sverges framtd och välfärd Kvnnor skapar dynamk som tar oss utanför

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012 Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012 2014 GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 FEBRUARI 2012 Inlednng 3 Syfte...3 Hur projektplanen tas fram...3 Dsposton...3 Förutsättnngar 5 Bostäder och befolknng...5

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-25 10:50: Hej, I enlghet med mal från er råkade n skcka n er rapport tll oss stället för

Läs mer

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7.

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7. Framtdens Karrär Industrföretagens och myndgheters magevärde Intervju med Tord Hermansson, FoU-chef Volvo Personvagnar och Peter Haglnd, CIO Försvarsmakten om populartet bland ngenjörer. Sda 6 7 Ta mångfald

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-20 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-16 15:17: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Sjöfart i motvind: svaveldirektivet

Sjöfart i motvind: svaveldirektivet Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Natonell plan: gränsöverskrdande nfrastruktur Hösten 2012 beslutade regerngen att kraftgt höja anslagen för transportnfrastrukturen.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 17:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Grön Flagg-rapport Finnstaskolan 5 aug 2014

Grön Flagg-rapport Finnstaskolan 5 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fnnstaskolan 5 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-05 13:30: V är mponerade av ert genomtänkta förhållnngssätt och den nyfkenhet och vlja att

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Varför gör vi inte som vi borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonomi

Varför gör vi inte som vi borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonomi Varför gör v nte som v borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonom Lvslängdskostnader Flerbostadshus Affärshus Kontorshus Ansk 34% Drft och underhåll 66% Ansk 48% Drft och underhåll 52% Ansk 57% Drft

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 28 maj 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-05-28 15:18: N har jättefna blder som avspeglar er verksamhet väl och n har genomfört

Läs mer

Grön Flagg-rapport Stadionparkens förskola 13 maj 2015

Grön Flagg-rapport Stadionparkens förskola 13 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Stadonparkens förskola 13 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-13 09:59: Vlken mponerande rapport n skckat tll oss. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Trafikljus stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring

Trafikljus stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring PROMEMORIA Datum 007-07-0 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspetonen Författare Bengt von Bahr, Göran Ronge P.O. Box 6750 SE-113 85 Stocholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspetonen@f.se

Läs mer

Trafikljus utvidgat med stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring

Trafikljus utvidgat med stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring PROMEMORIA Datum 007-03-01 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspetonen Författare Bengt von Bahr, Göran Ronge P.O. Box 6750 SE-113 85 Stocholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspetonen@f.se

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2014

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2014 SCB:s Medborgardersöknng Våren 2014 Vad tyker kommnvånare om sn komm? "D 00 mer än en gång. Ju fler kommer som deltar, desto större möjlgheter fnns *4J (Z det för jämförelser med andra kommer. 4-* (C C

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03)

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 25 Lediga platser 215,1 Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Sagomossens förskola 12 feb 2015

Grön Flagg-rapport Sagomossens förskola 12 feb 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Sagomossens förskola 12 feb 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-11-13 10:50: Er handlngsplan blev godkänd den 14/8-13, så n kan nte skcka n er rapport

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Halvårsrapport 2014 1 Enkelt är effektvt! V tror på enkelhet fondförvaltnng. Istället för att krångla tll saker onödan fokuserar v på att köpa bra bolag v gllar. Det behöver nte vara svårare än så. Spltan

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer