Digitaliserad katalog över handskrifter i Uppsala universitetsbibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitaliserad katalog över handskrifter i Uppsala universitetsbibliotek"

Transkript

1 Digitaliserad katalog över handskrifter i Uppsala universitetsbibliotek Denna katalog har digitaliserats av Uppsala universitetsbibliotek. Digitaliseringen består av bilder av sidorna i katalogen och en optisk teckentolkning (OCR-tolkning) som gör texten maskinellt sökbar. Handskrivna tillägg i den underliggande texten är dock inte sökbara på detta sätt. Äldre stavningsvarianter förekommer ofta i texten, och detta innebär att sökningen kanske måste omformuleras och upprepas för att ge ett rättvisande resultat. Den maskinellt tolkade texten har inte korrigerats och kan innehålla en del fel som påverkar sökresultatet. Kontakta Handskrifts- och musikenheten om du behöver hjälp att söka vidare i handskriftssamlingarna, e-post: Digitised catalogue of manuscripts in Uppsala University Library This catalogue has been digitised by Uppsala University Library. The digitisation comprises images of the pages of the catalogue and a conversion of them by OCR into text that can be searched mechanically. Handwritten additions to the original can however not be searched this way. Please note that the spelling of the original often differs from modern standards, which means that your search terms may need modifying. Moreover, the text created by the OCR process has not been corrected and may contain errors that affect the result of your search. For further information, please contact the Section for Manuscript and Music,

2 s. S V E R I G E S O C H F I N L A N D S G E O G R A F I O C H T O P O G R A F I ; 1) A l l m ä n lif 2) Resor 28ff 2) S p e c i e l l. a)handlingar till Sveriges Topografi (i bundtar) b)skäne^. biff c)småland,öland,uärmland,wäster och Östergötland 71ff d) Bohuslän 108 e) Södermanland och Nerike f) Stockholm g) Upland!S6 h)västmanland och Dalarne lölff i)helsingland 0. Norrland 161 k) Gotland 4) Finland 171

3

4

5 c^y^tyn't.g^: J ; 0(/,22- >^. /61^<0-VA^4^-. /*Y^. -y4""i, ^ <!c6tv. %S eo4 %2L.)

6 1 S v e r i g e s G e o g r a f i, Loccenius, J., Descriptio totius regni Sveciæ geographicohistorica facta jussu R.Caroli XI 332blad m.register (Cels. Qv. 5) Crnhjælm, C., Svecia antiqua et nova. Afskrift af Stiemnan (Cels. ^v. 2) Nesselius, J., Sciagnaphia antiquitatum nerumque Sviogothica- S 3 rum (Scr.L708) <tv. Törner, 1., Collegium Antiquitatum (& Geographiae) Svecja S 4 habitum Upsaliæ Descr. A* 1717 <pv. (C.J.Fantii Coll.) skiüld, Topographica 72 voll. qv. Coll. ^K^Nio Celsius, O.sen., Beskrifningar öfver åtsk.socknar i medlersta Sverige skrifna 1706 uti Collectanea ad Geogr.& Hist. Svec. (Cels. ^v. 56,numera signer. E 146.)

7

8 2 Berch, C.R.,"Annotata Svec. ant & hod.^ Anteckningar till S 5,6 en text öfver Grefve Dahlbergs verk.-copierade efter B:s egenhänd."schedæ." i Riks-Arkivet voll. Qv. Köpt Tuneld, E., Einleitung zur Geographie des Schwedischen S 7 Reichs. 2te Aufl. Stockholm Kordin, Topographica 10 voll, i Fol. Geijer, E.G.,Topograf o.antiqvar. Anteckningar Sverige vid * slutet af hedniska tiden. Fol. fr. i tidskr. Svea B. XIII. Sveriges och Finnlands Matrikel efter Jordeböckerna för S Innehåller alla gårdsnamn,härads-och sockenvis afskrifna, med register. Sannolikt utdragna för 0. Rudbecks räkning. Elers,J., Samling till Historia om Vågarne. Innehåiler upp^s ifter från Kronofogdar,Prestjr och Länsmän, ordnace efter provinserna en inledning af E. sjelf med en afdelning om"slussar cch Durchfarter," 9 voll. F.

9

10 Elers, Johan (f , ) Historia om vägarne i Sverige. Fol. 1.Inledning,med Bihang on slussverk och durchfarter. Fol. S 10 /./-ro 2.Väg- archiv. Fol. S 11 U /s/ 3.Stockholms stad,upland,södermanland, Fol S 12 A/r/ 4..Jestmanland, Dalarne, Neiike, Jermeland. Fol. S 13 / 5.1stergcthland, V.'estergöthland. Fol. S 14 /: /S*0, Tt-/Vk?S.y 6. Småland, öland, Gothland. Fol. S 15 /: ^3 7.Skåne, Blekinge, Halland, Dal. i - Fol. S 16 ): ;^3 8. Norrland. Fol. S 17 /-. /rd 9. Finland. Foi.

11

12 4 Ehlers,J.,Svenska Minnesvårdar öfver Kongl. och Enskilda per- S 19,20 soner. Fel. H=gström, C.P., Chartor öfver Svea Rikes landshöfdingdömen och S 21,22 städer,med beskrifning öfver städerna. Upprätt.f.K.Gustaf IV Adolf. 2 voll. F. obi. Stiernman, A.A.von, Svenska Minnesvårdar,deribland S. Inscriptio S 25 nes templi cathedr. Strengnensis 1713 Fol. (Ceis.) Handlingar om Gränserna i Lappmarken och Karelen. Från K.Carl IX: S 24 tid. F. Cederhielms Sami. Elers, J., Samling till en beskrifning öfver Städernas och Pro- S 25 i Sverige vinsernas "vapen och insegel. Fol. vb. Biörnstierna, Joh., Beskrifning på Svenska Städers vapen eller S 26 sigiller med små anmärkningar Qv. B:s Nya Sami Köpt på auktion 1$20- Barfod, Georg Henrik Svea och Götha Rikes samt Stor Fursten- S 27 dömet Finlands Landa-Märcken,samlade F. Stads och härads-sigill aftecknade,äfven några socken sigill. Förf. kalla sig löjtnant vid Elfsborgs regemente.

13 '

14

15 S 27 c. Fotostatkopior av 19 skilda dokument från tiden ur Nävekvarns herrgårds- och bruksarkiv i Södermanland. Huvudsakligen åtkomsthandlingar rörande Nävekvarn och andra gods i Södermanland^ men även i Uppland, Västmanland, Småland etc., utställda för medlemmar av släkten De Besehe samt för Carl Carlsson Gyllenhielm (f.l574,d.l650) och Johan Månsson Silfverstiema (f.l604,d.l660) m.fl. Kaps. Fol.

16 5 Lagerlöf, Petrus, Texten till Svecia antiqua et hodierna S 27a 64 sid. tryckta som fortsättn. i afskrift af G,C. Cederhjelm. Fol. Sveriges och Finlands topografi. Allmän. Kaps. Fol. S 27da 1931/44 Innehåll^Lindhult, N.A., P.M., om länsvapen Posse - Rråzaovä, Amelie, De svenska herrgårdarna och deras folk. S. Sveriges Geografi Resebeskrifningar. Stalhoff, Gerhard, Itinerarium Sueticum. Innehåller S 28 ; ^ dels på Latin dels på Danska anteckningar under resor i södra och medlersta Sverige 1655, utförligast om Stora Kopparberget och Upsala.- Cels. Sami. Oct.N:o 6. Partiet om Uppsala och dess omgifningar 1660 avtryckt av E. Lewenhaupt i Uppl.fcrnminnes fören- tidskrift B ,s , partiet om"stockholm 1660" av R. Cederström i Samf. S:t Eriks årsbok, 1910 s Jfr. även G. Christensen i Samlaren,N. F. irg.3 /1922/3.179ff. i_julin, Andreas, Resa till St. Kopparberget förbi Hya Kopparberget Runneberg,Bohus,GÖteborg,genom Halland och Skåne till Köpenhamn och Eoskild år 1662.Med utförlig beskrifning.qv. Nord

17

18 6 Hjärne, Urban, Kort beskrifning af en resa genom Norrland till Rörås (Misskrifvet 1675 å titelbladet.) Tryckt i Gjörvells Nya Sv. Bibliothek 1:2, 233. Martin, Petrus, Anteckningar under resor i Sverige och Tyskland S 29a 1704 och ff. jämte kem. mineral, geolog, och metallurgis- ka uppsatser. lslss. 4:o Anonym beskrifning öfver en resa till bergverken i Jpland och S 29b Dalarne på 1750-talet. Med en mängd maskintecknirgar. 8 :o. Hadorph. J. Antiqvariska anteckningar under resor i Sverige och S 30 * -. Danmark. (Angår mest Östergötland, dernäst^almar län,seland och Skåne t) Ur Celsiska Sami. Oct. 18 Vb. (Vinbom,.nd.?) Dagbok under resor i mellersta Sverige genom Öster-S 30b götland till Jönköping och Vestergötland, Nov. och Dec Innehåller mest anekdoter och blott ett par häntydningar på politiska händelser ppb.avskr. 3.von Afzelius Sami. Gyllenborg,Carl Joh., En resa öfver Södermanland,Nerike,Vestergötland S 31 och Bohus år ^v. Concept i F.)Tabeller öfver fabriker m. m, * de genomresta städerna.(gyllenborgs Sami.)

19

20 7 Sveriges Geografi. Resebeskrifningar. Tidström, And.,Resa till Skåne 1756,(genom Upland,Vestmanland Närike,Vestergötland,Halland,ned till Skanör och på ^V^^A/återvägen öfver Gladsax,Christianstad,Växjö,Vimmerby. t/"' etc. Ur Joh. Afzelius Sami. F. Det parti,vari T..4. "*, skildrar sin resa i Halland,Skåne o. Blekinge,utgavs 1891 av M/A'eibull: Anders Tidströms Resa i Halland,Skåne och Blekinge år (Lund 1891.),, Reseanteckningar 1760,1762. Angår medlersta Sve- S 33 rige,vestergötland och Småland. Innehållet dels naturhistoriskt, dels och i synnerhet i denna volum ekonomiskt. -Förf. var Chemiæ Adj. i Upsala.Ur Joh.Afzelius Sami. F. L J & MAg*. Finnsson, Hannes:Stokkholms Relia 1772 e^ur Fer^a-saga Haiinesar S 33a Finnssonar påverandi Candidati theologiae seinna biskups i Skålholtsstipti.(Afskrift af Rolf Arpi.) 64 sid. 4:o. ^_Utg. i svensk öfvers.af Arvid Hj:'J^glal935ss.Skrifter utg. av Samfundet Sverige-Island,5.] Barchæus,A.G., Dagbok öfver inrikes resor voll. Qv. S Det mesta angår landthushållning. Jtdr. trycktes i Upsa- la 1828,29. if'r. även A.G.Barchaei. Resa genom Wästman- lands län utg.av S.T.Kjellberg,Wästerås Underrättelser ang. landthushållningen i Halland , utg.av-gmöller,lund 1924 (-Sv.bygder,Halland 3.) "<s- _ry? ^ / ' c _ s r / / A F *. ^^ /7 G /f e js r /G/ //A3 / <=ArJ <>//^.^^ ^ ^ //^r j: /AA /A^A^.

21

22 8 Sveriges Geografi. Resebeskrifningar. sfzelius, Ad.,anteckningar under en resa med Hr.Swab i mellersta S 36a och södra Sverige (Löjtn. Afz. don ) 19/11 Beckmann.Jchann,Reise von St. Petersburg nach Schweden,dortiger S:36:b Aufenthalt und Rückreise über Dänemark nach Lübeck von 1765 den 24.Julius bis den 5.Jul..Johan Beckmann. (Autograf.) 4:o. (l)+340s -hl tomt + 3 bl.(utg.år 1911 af prof. Th. M. Fries i bps. Univ. Årskr.) 1924/101 Gyllenhaals,Johan Abraham,(bergmästare,direktör vid Åtvidabergs kopparverk; f. 1750, d ) handskrifter.peponerade av K. Vetenskapssocieteten i Uppsala år 1904 och 1924.) Journaler över resor i Skaraborgs län m.m. Egenhänd. 4:o. Åren 1771 och dl Åren 1773,1774 och S 36d2

23

24 9 J. A. Gyllenhaals handskrifter. (Forts.) "Skarab(rgs=Läns Natural=historia författad utaf I: A; Gyllenhaal." "N. 10."Utarbetad med ledning av resejournalerna och indelad i 138 avdelningar.förteckning över avdelningarna i första bandet. I volymerna ha inlagts en del hithörande notiser av flera händer. Till stor del J. A. Gyllenhaals bro - ders,leonard Gyllenhaals (entomolog, f. 1752, d. 1840)hand. 4 :o. Vol. 1. Avd S 36d3 2. Avd S 26d4 3. Avd S 36d5 Förarbeten m. m. till Skaraborgs läns naturalhistcria. S 36d6 Till största delen egenhänd. Kaps. Fol. Svar på en enquête för Skaraborgs läns naturalhistcria. ( A. Lidmark: Grolanda, 1774;Lekasa; Kleva i Kinne härad; Ase härad, 1759; J. Öjebom: Kinneved, 1774.) "Berättelse om åkerbruket uti Saleby." Dahl, Anders (med.adj. vid Åbo universitet, d ) "Beskrifning om de Adelige-Vapen och Grafvar Som finnas uti Saleby Kyrcka"

25

26 10 J. A. Gyllenhaals handskrifter.(forts.) örarbeten till Skaraborgs läns naturalhist. (Forts.) Dahl, A., Beskrivning om Gräs=Matkar [1769], "Beskrifnin^. Om Tvedurs=haller." Bäfte. 4:o. J. A. Gyllenhaals egenhänd. tabeller över bergens sträckning, ordnade sockenvis. Häfte. 4:o. Anteckningar om jättegrytor i Skaraborgs län m. m. Egenhänd. Häfte. 4:o. Diverse excerpter och anteckningar (fragment.) 4:o. Jfr. S 36 d 26. Epistolae Variorum Literame... "Två latinska avhandlingar "de Montium Primaevorum vel Crustae Primaevae Telluris m. m. i form av brev adresserade till professor Torbern Bergman från år 1773 och något av de följande åren. 27, 11, 5bl. 4:o. Handlingar rörande "Svenska Topographiska sällskapet i Skara' S Soi? m. m. 40bl. 4:o. Innehåller bland annat :Förslag till stadgar. "Prodromus Dithographiae Westro- Goth." "Papilionis urticariae v/interlaege." "Kort Afhandling om Tophus Pertusus. Linn." "Testacea Quaedam Svecica." "Anmärkningar öfver Hafslämningar vid Upsala." "Rön och tankar för vattenminskningen."

27

28 11 J. A. Gyllenhaals handskrifter. (Forts.) Koncept och förarbeten m. m. till "Systematiskt sammandrag af ' 26d9 De anmärckningar,som P& Eoglofl. Kongel.Bergs Codlegii befailning...gordes under en resa i NERIIŒ och ÖSTERGÖT LAND, år af Johan Abraham Gyllenhaal." 78, 9; 25, 80, 71, 6, 63 bl. 4:o. Renskriften förvaras i Riksarkivet. Till inledningen och första avd.:"utkast til uråldrige bergens beskrifning.,.'' finnes fullständigt koncept och en del anteckningar.andra avd.:"anmärckningar i Cstergöthlands Mineral-Historia"saknas, men i stället finnes en avhandl. "Anmärckningar om Sammanwräckte s^dstens-och skiffer-hwarf uti och bredewid.'.ettern" jämte ett flertal koncept och fragment om dialekten. m. m. Tredje avdelningen föreligger fullständigt i koncept med bihanget: "Om... Potaskvärck..."! slutet en del) mineralogiska och zoologiska anteckningar om Nerike. Jfr. för ö- vrigt S 36 d 1-2. Excerpter och anteckningar i geologi och mineralogi. Kapsel. 4:o. S!6dlO

29 '.

30 12 A. Gyllenhaals handskrifter. (Forts.) Excerpter och anteckningar i geologi och mineralogi.egenhänd.,s 36dl0) Forts.) Innehåll: "Plan till beskrifning på ett lands naturliga beskaffenhet..." "Uråldriga Berg." "Philosophia Uineralogica." Cm jordskapans danande,"correctioner." Flolågrige Berg." "Flötzberg." "Lösa jcrdhwarfwen." "Rapakiwi." "Stalactiter." "Dendriter." "^r-malm." Ekonomiska beskrifningar och mineralhistoria.egenhänd. 4:o. S 36dll Innehåll:"Plan til Oeconomisk beskrifning på någon ort i Sverige." "Samling uti Skånes mineralhist.:excerpter och anteckningar till Skånes geologi och mineralogi. "Samling till Vifest manlands mineral-hist." "Fellensbro Sockn." "Torhella Socken." De två sista av obekant hand.topogr.över Småland m.m.jfr S36d25. Biografica m. m. Egenliänd. 4:o. S 36dl2 Innehåll:Anteckningar efter föreläsningar troligen av Torbern Bergman över Förteckning över mineral ineralogi och över ölbryggd. (lyllenhaals egen samling?) Biographica (självkaraktäristik m.m.)excerpter ur Swedenborgs skrifter. Excerpter"omWatten-Polyper", om "Sv.-. Språket",om Vesuvius. "Carl Leijels Rön, om..,. Kopparmalm"m.m.Förteckning över J.A.Gyllerdiaals manuskripter av E. Prosperinjjl788?.] Supplik för erhållan- " de av Kemiska stipendiet, jan ^

31

32 13 J. A. Gyllenhaals handskrifter. (Forts.) Avhandlingar om mynt och i bergsvetensksp.obekanta händer.4:o. Innehåller bland annat:"anmärckningar öfverhynt sammanfattade af E: S: S."- "Kniphammare at sl^ spijk med..." Lärobok i bergsvetenskap (börjar: "Bergzmannom skrifz thenne BookV)-"Löfåhsen Silfwerwärck"- "Process wie Gold und Silber...geschieden werden." Om koppartillverkning (innan 1648.) Författningar om bergverken. Obekanta händer. 4:o. Vol, S 16dl4 Häri "Berghcrdning...l586" i samtida utskrift , S 36dl5 "Kortt inledning till Process, Förestaeld utj Fragor och ^ <^ar r ic af Lars Johan Colling...Skrefven af Joh:Abr:Oyllen- haal. d: 22 Octobr. ann Lund,"m.m. 4:c. Jfr. B 220a.

33

34 J. A. Gyllenhaals manuskripter. (Forts.) Brev till J. A. Gyllenhaal. (4:o.) (Forts.) Vol. 1. A - G. S 36dl3 2. H-P. S 36dl9 2. R - C. Obekanta och J.A.Gyllenhaals koncept S 36d20 till svar från åren 17"0-78 och Jfr.S /1 Tal och diverse brev. Fol, S 36d21 Innehåller bl. annat brev fr. 0. B..Vadström till S. Hinman (kopior)samt ett brev från F. Sparre till C.G. Tessin, 1754 (original) Dagböcker. "Adversarier angående Markscheider-Mätning." "Ad- versarier rörande Beskrifn. öfver Bergslagen." "Pro memoria." Vol Smal 8 :o. S 36d Smal 8 :o. S 26d23

35

36 15 J. A. Gyllenhaals manuskripter. (Forts.) S 36d24 ''Utdrag af Gyllenhaals mineraliska resa uti Nerike ock Östergötland, manuskript ar "m. m. Obekant hand. Smal 8: 0 "Plan Til Oeconomisk Beskrifning öfwer et landskap." Egenhänd. S 26d25 renskrift. Fol. Samlingar till Skaraborgs läns beskrjyning. Egenhänd. 4:o. S 36d26 Innehåll: "Projecterad Method Till Physisk, Politisk och Oeconomisk Beskrifning öfwer Skaraborgs Län." (Renskrift.)-"Förteckning på de generailare Chartorna i Mariaestads Provincial-Contoir..." (koncept.) Jfr. S 36d6. 36d27 Enskilda räkenskaper och verifikationer till räkenskaper rörande Gyllenhaals (Vetenskapssocietens)hus i Uppsala Fol. Verifikationer till räkenskaper rörande Gyllenhaals hus i Upp- S S6d28 sala Fol.

37

38 16 J A. Gyllenhaals manuskripter. (Forts.) Förteckning över den Gyllenhaal-Ziervogelska donationen(?), S 36d29 huvudsakligen omfattande snäckor. Obekant hand. Senare tillägg och rättelser av Samuel Liljeblads hand. 4 :o /?3?, o

39

40

41 6* ^ f4^ / 7 ^ ) ^ /<f 7/. r)^t-*l ^ 4 /^y-/^.

42 16 S. Sveriges Geografi, Resebeskrifningar, allmänna. Jahlenberg, Göran, Dagbok öfver Geologiska Resan år Orig. 0. S 37 (omfattar egentligen den Siluriska formationen.) Scheele, Franz von o. Robson, Fr. Resjournal från Gellivara öfver S 38 Isfjällen till Norge samt åter F. (Har tillhört Presid. C.M. af Robson,köpt på Bokaukticns kammaren i Stockholm 1881.) Liljeblad, Samuel, professor. Dagbok under resa i Dalarne Wärm land, o. Westergötland Folio, aflång. (Köpt Nov på Bokauktion i UpsalaJ Partiet rörande Wärmiand avtryckt av S. Samuelsson i Wärmiand förr o. nu,1924; det rör. Västmanland av S. Erixon i Västmanlands fornminnes förenings årsskr; /36 /.'iliman,carl Johan August,(assessor i Svea hovrätt;f. 1315,d.I860) S 19a "Journal öfver En Resa uti några af Sveriges Nordliga Provinces Om Sommaren 1828 af Carl J:A: Willman." Renskrift. 8 :o. Resan gick genom Västmanland, Dalarne,Gästrikland o. Uppland. På frampärmen:"c; J: A: W:" Liljeblad, Samuel, professor. Diarium under en Lappsk resa (köpt l.c.) aflång' folio.

43 '

44

45 18 a. S 40 a 3. "Journal för Resan til Bollnäs Julii 1812". X / 3. Anonym reseskildring med ett antal teckningar. (Enligt uppgift av donator har volymen tillhört prostinnan Edla Svanbom,Uppsala.) 8 :o. - /fkr...cæ^- -s<l..- x. ^,

46 19 Aahlenberg, Cöran, Resor i Sverige. Orig. Qv. S 40a (Till Calmarlän o. Blekinge Till Wästmanland,Nerike,'..ästergötland,Småland ö.öland Till Östergötland,Bleki ige,skåne och Västergötland Till Omberg och Kolmorden Till Osmundsberg i Dalarne Y.'ermland o. Östergötland P. S. C.Anmärkningar under dess resa i Sverige 1716.Qv. S 40b Tham,Aehr, 'J*-.intendent) anteckningar under och i an- S 40c ledning af en resa ifrån V.estergötland till. Stock Stockh holrhö.797.,4:o. Interfolierade exemplar med egenhändiga tillägg af författaren. Skänkt 1890 af Räntmästaren H. L. Cyllenhaal. Dhruv/a, H.H.,(deputerad för Caikwar af Barcda.) Skildring S 40d af 8de Orientalistkongressen i Stockholm och Kristiania. Sept Original. 8:o. oblongo. 28 sidor. Skänkt 14/ af författaren. Tio anteckningsböcker af ^ntiqvitetsintendenten P.A.Säve under hans resor genom P.A.Säves test:t. <3-

47

48 20 o anteckningsböcker af Antiqvitetsintendenten P.A.Säve,forts. Östergötland S 40e 2. 8:o. S40f :o. S40g Westergötland P * 8 :c. S 40i :o. S 40k 8 :o. S 40L Gotland :o. 2 8 :o. S 4Cn

49

50

51

52 /21 Dusén, K.F. (f.1349,+1919; lektor i Kalmar): Reseanteckningar av huvudsakl. botaniskt innehåll från Hälsigl.,Östergötl, Gästrikl,,Småland o. "land Egenbänd. 8 :o. Jfr. X 257 f / A y, A K /7-Z / 7 3 ^ AZA. / AAii y fa A?. \ /ifm. /?ti' /yaü /A. A /7-K A /Z y^-a ^7-Zr.

53

54 23 Topografiska handlingar om Sverige. F. S 47 Gränseregister mellan Sverige och Danmark Gränsmärken mot Ryssland 1617,Hadorphs Förteckning på gamla slott. Specielt om flera landskap, för hwilka ej särskild samling finnes. Handlingar till Sveriges Topografi. Qv. S Sverige i allmh. En beskrifning öfver Sverige o.norge på 4 blad,från slutet af 16de seklet med uppgifter om klostren ^ch prestgäldens antal. 4 bl. qv. Specielt om Upland. 2. Gotaland-Chytræi Monumenta præcipua quæ in S 49 Scania, Hallandia et Blekingia inveniuntur... A Sveaiandskap och Norrland. Jfr. H. B. Jiklund S 50 i Sv. landsmål, Bd. 17:6, s. 4.

55

56 1

57

58 Sveriges Geografi. Okåne^r. Hemmendorff, E. Dagbok över resa till Skåne aug Se D 147c 60. Engeström,Joh.von,Samling af handlingar och Anteckningar till Skånes Historia. 2 bantar, folio.i.b. 4:o. * ^Handlingar om Skåne (ReuterdahtsDonat.. ri 1 vol. 4:o. Celsius,O.m.fl. Handlingar till Skånes Historia. Fol. ount. JVessman,N*., Antiqvariska Anteckningar,mest om Skåne, i alfa- b ot. betisk ordning'. Angår till stor del socken namnens härledning och series pastorum för äldre tider. ^v. (Engeströms Grönsö Sami.; Floræus, Flores antiqvitatis Scaniæ. ^v. ^Rosenk.; S 57 Skiljaktig fr. den tryckta.

59

60 Sveriges Geografi. Skåne Lands Stifts Landebok-Jordebok öfver de andliga godsen, upprättad 1569 o.ff. Innehåller 912 ss. utom registret som är af nyare hand,men omfattar blott 9 härader i Skåne,Bornh.,Bleking och Norra Halland- Har tillhört N. Wessman och J.v.Engeström. Skb.?. med årtalet 1575,hvilket synes var samtidigt påtryckt. Beskrifningen om staden Lund med karta af &r 1688^ flera teckningar och handlingar.-fol. (Reuterdahls Saml^ tx) ä^er, G.H.. Beskrifning öfver Ystad författad år <pv. (Reuterdahls Sami.) Corylander,J., B^reättelse om Lunds domiqrrka.dedic. till Drottn. Lovisa Ulrika. Med flera teckningar.^v. (Cels. No. 1.) Nyman, C. F. Ingelstads härads märkvärdigheter, särdeles kyrkornas. F. (Reuterdahls S.)

61

62 27 Sveriges Geografi. Skåne <r. Ichsel;, Beskrifning öfver ett Dominikaner kloster i Åhus. S 64. ^Lels. 90. Lagerbring, S. Anteckningar om klostren i Skåne - Qv. S 65 (Reuterdahls S.) Coyet, '.Vilh. Jul. Relation om Ljungbygård (i Villands h) S 66 dess Horn ock pipa, författad 1692.Afskrift med färglagda teckningar 115 ss. o. Hallenbergs Sami. Relation om Liungbygårdh och dess Horn. Författad 1692 af S 67 W.J. Coyet;1706 copieradh af E.W.M.(llO sidor ock en plansch, söndrig; med färglagda vapen.) i fyra afskrifter.qv. S 68 Linné,..von, Skån3ka resa. Engelsk öfvers. begô'rjdaf Adam S 70 Afzelius. Fol. Löjtnant Afzellii donation Utgör orig. till en tillämnad en^lsk upplaga, som skulle utges i London på Benjamin White 's & Son förlag. Kontraktet af 1721 sitter framför texten.

63 7T^2-<a^, r f ^ /^6.<^L^ ^^*y* ^y(g^t4 (2^2^4-4<c*- l(^-t43il <a^, ^-'<7.

64 23 Sveriges Geografi,Småland, Oland,Vestergötland,A'ärmland, Östergötland. Jfr.S 36d 1-6,9,24,26. ;_Se även: S.bOa.) Gahm, Sigfrid(Persson) Archivum Smolandicum. Vol Kalmar e i-bl Län IV.Oland. V-VII Kronobergs län VIII-X Jönköpings län XI, XII. Afskrifter ur Palmskiölds Sami. Qv. Innehåller mest afskrifter ur Piks-Arkivet och smärre tryckta skrifter. Köptes Handlingar om Småland och Öland. i'. ^-1915/21 Smärre uppsatser m.m.rörande Smålands topografi,utgörande tal och föredrag,hållna i Sällskapet för forntida minnen och historien i Linköping. Kapsel. Fol.

65

66 29 Sveriges Geografi, Småland, Öland, Vestergötland/.Värmland, Östergötland. 1923/50 Handlingar rörande Småland. Afskrifter saml. av arkivarien frih. B.Taube och delvis publicerade i Småländska archifvet (Bd.1-2, Wexiö ) Kapsel. Fol. Ahlqvist, Abr.,Samlingar.T om I. Öland och Småland (ur Kam- S mar Archivets Räkenskaper,Landtmäteri Kontorets k a r tor m.m.)'t. 11-V enl. titeln:saml. till Ölands Historia och Beskrifning,men innehåller äfven anteckningar om det närmaste af fastlandet. T. VI, VII Småland och.^r senare ur B.iks-Arkivets y öland,den förra ur Kammararkivets/handlingar,hvaribland en stor del hör till Svenska Kyrkans historia. Fol.

67

68 30 Eermnendorff, Ernst, Dagböcker över resoi till 3land m.m. Se: D 147c 4,5, Brev och handlingar rörande Crby överste boställe i Älvsborgs län Se: X 276 ai.

69

70 31 Sveriges Geografi,Smaland,Oland,Vestergötland,.Värmland, Östergötland. Handlingar om Vestergötland med Göteborg. Kaps, S 95 Ullenius,Harald,Skara stifts Soknaregister förklaradt, S 96 Cels. Oct. No. 18. Böker, Laur., Bref till Prof. 0. Rudbeck om Göteborgstraktens S 97 antiqviteter, dat. Göteborg ss. Qv. pg. (Ur Hjärnes Sami. 58) [Palmskiöld, No Holdsten,Erl.,Värmlands historia och beskrifning. Concept i fol^ S ss. Cels. 97. Värmlands historia och beskrifning. Författad i K. S 99 Carl XII:s tid; Topografien omfattar blott vestra hälften af landet. Fol.

71 .

72 32 uveriges Geograf i,småland, Öland, Vestergötland/Wärmlard, Östergötland. Hof%sten,Erl.,Värmlands historia... (forts.), Beskrifning,med kortare historisk in - S 100 ledning 210 Ss. Qv. Cels. 99. Utg. av E.Nygren i Värn - land förr och nu,15 (1917);om handskrifterna se in- ledn. s. XV Wahlenberg,G.,Dagbok i Wermland Orig. 0. S 100a 1928/7 Fernow, Erik,(Präst,författare; :)Fortsättning av S 100b Beskrifning öfver Wärmeland. Avskrift av H.Lagergrens (f.1862,postmästare i Luleå) hand gjord 1908 efter originalet i Kristinehamns realskolas bibliotek. 4:o. Handskriften innehåller socken- beskrifningar och är försedd med ortsregister,upprättad av avskrivaren. Huvudarbetet är tryckt ;ny uppl /37 Lagergren, H., Gamla grafstenar i Christinehamn å. nuv. realskolans gårdsplan. Stor fol.

73

74 23 Sveriges Geografi,Småland,Öland,Våstergöthland /.Värmland Östergötland. Liden,J.H.,Handlingar om Östergötland skrifna och tryckta S st. F. 1915/21 Smärre uppsatser rörande Östergötlands topografi,utgörande tal och föredrag i Sällskapet för forntida minnen S 101a och hi'storien i Linköping Kapsel. Fol. Handlingar om Östergötland,Östanstång särd.angående HändelÖ, S 102 Vesterhyholm och kring liggande gårdar.^rån Strömsta i Upland. 1919/16 Engdahl, Johan, "Få crd och korta minne3märcken om then urgamla giöthernas stad Schenninge" Original? 1750-talet. (Förf.tecknar.sig somnot:publicus i Skänninge.) Handskriften har tillhött J.J.Berger 1766 och givaren S 102a frih. Eman.Cederström (ex-libris.) 4 :o 1924 /86 V.idegren,Per David(f.1784,+ 1849,prost o. kh. i Skeppsås c. Älvestad:) Försök till en ny beskrifning öfver Öster- S 102b,c,d,e. göthland Bd.i:l 2:2 (tryckt Linköp.l817-29)lnterfol. och försedd med egenhändiga tillägg m.m. av förf. Har ägts av förf:ns dotterson,lärov.adj. Chr. F. M.Lindman, Örebro, ^ex-libris.^

75

76 34 Sveriges Geografi, Småland,Öland,Västergötland,Värmland, Östergötland* Celsius, Nie., ( ) "Om Ostergiötland." Se: A 517:No.l ;, "Smolandia" Se: A 517:No. 2.,, "Specification på...kållands häradh [i Västergötland, j Se: A 517:No /42 Hederström,T., Fornsagor och Eddakväden i geografisk belysning S 102g Hela första manuskriptet samt. första delen af andra manuscriptet. Kaps. Fol. Handlingar om Östergötland,däribl. om Säby, med underlydande S 103 och kringliggande gårdar, till en del i Norra Småland, Kind,Ydrc. j_palmskiöld No Uggla, Beskrifning Lifgedinget, Vadstena slott m.m. af d.20 Sept Se nedan under S 112

77

78 35 "^Brocman, Om Norrköping. Den ar 1770 af C.R.Brocman tryckta historien med tillägg och handlingar från åren ,afskrifna af N.R.Brocman och J.A.Stecha^,Vidi Acta med ^svi. Handlingar om Östergötland Bytesbref och invente- S 104 ringar på åtsk. gårdar,embetseder m.m. Sami. af Asses, sor C.H.Braad. Fol. köptes på auktion efter Lüdcke Tidström, A.Th., Resa igenom Vestergötland och Småland Qv. S 104a Handlingar rörande Westergötland *st från 1700 talet.original, S-104b Bundt. Folio. Skänkt 1899 af godsegaren J.Emgström på Ingarud 1930/70 Avskrifter rörande Göta kanals förhistoria fram till år 1809 S 105 huvudsakligen ur Riksregistraturet och frihetstidens utskottshandl. 4:o. Gjorda för 1. bibliotekarien Samuel E.Bring:s räkning. S.E.Bring:s och flera andra händer. o X Hannerstråleska samlingen av Stegeborgspapper. Se,276 aa-as.

79 n c., <. '. ^ s, <^ J *. i - ' ^ - - "..

80 Sveriges Geografi,Småland,Öland,Västergötland,'Farmland 36 Östergötland. Arrendehandlingar m.m. rörande Grensholm,Vänga socken,östergötland 1700-talet. Se: X 299 am. 1935/19 Förste bibliotekarien S.E.Brings korrespondens med kyrkoherdar S 105a m.fl. för erhållande av uppgifter angående personer i Götakanalverks tjänst. Fol. 1940/22 Brev m.m. rörande Göta(och Kinda) kanaler till ordföranden i S 105b Direktionen över Göta kanalverk statsrådet Ludvig T. Almqvist. Fol. Handlingar om Häggetorp, Dala socken, Västergötland. Se r\.276 r II.

81

82 36 a. 1945/34. Gustaf Verner Hoarders [f. 1874, d. 1941; med.dr] FinnerödjasaiTiling. (Samlingen innehåller handskriftligt material - mestadels i avskrift - rörande Finnerödja socken i Vadsbo härad i Västergötland, men även åtskilligt om dess grannsocknar, Hova, Ramundeboda, Tived och Vadsbo liksom om Tiveden och Tivcdsbygden i allmänhet.) Förteckning på handlingar rörande Finnerödja i Göteborgs S 106 a, landsarkiv och i Riksarkivet, uppgjord av G. Neander. - Excerptcr ur Göteborgs landsarkiv m.fl. arkiv. - 'Finnerödja. Befolkningsstatistik ' Uppställd av G. Neander. - Diverse avskrifter ur tryckt litteratur rörande bygden. - Fyra originalmanuskript av G. Neander: 'Om Tiveden i allmänhet och Stora Tiveden i synnerhet' (tr. i Finncrödja. En socken i Västergötland. Sthim 1944), 'Constantia Eriksdotter. En konungadotter i Tivedsbygden' (tr. i Finnerödja ) samt 'Tiveden' och 'Naturbilder från Västergötlands Tivedsbygd'. Kaps. Fol. 2. Forntida och äldre bebyggelse: Fornfynd. - Finnbebyggelse.- S 106 b:l Gårdar i Finnerödja. - Kartor (fotokopior och tryck) och kartbcslsrivningar. - Utdrag ur jordcböcker och mantalslängder. - Utdrag ur skattelängd för år Avskrifter ur äldre handlingar rörande Tiveds och Hova socknar jämte ett antal fotografier. Kaps. Fol. 3. 'Finnerödja. Ur jordeböcker.' (Avskrifter.) 1 vol. Fol. S 106 b:2, 4. Etnographica och folklore. - Historiska och märkliga hän- S 106 c, dclser. (Utdrag och avskrifter.) Kaps. Fol. 5. Handlingar rörande kyrkan (kyrkorna) och prästerskapet. S 106 d (Utdrag och avskrifter.) - "Undcnäs kyrka och Skagcns kapell". - Två originalmanuskript av G. Neander om bygdens kyrkor och kapell. Kaps. Fol. 6. Vågar och gåstgivcricr. (Originalhandlingar, avskrifter S 106 e och utdrag.) - Resor genom Tiveden i äldre tid, inklusive Eriksgator. (Avskrifter och utdrag.) - Järnvägen. (Original.) - Postmästare i Ramundeboda. (Uppsats av Carl Sahlin.) Kaps. Fol. 7. Gruvor, kvarnar, sågar, hantverk ("Herrängs-uren"), bränn- S 106 f. vinsbrånning. (liest originalhandlingar.^ Kaps. Fol. 8. Växt- och djurvärld, jakt och fiske. Kaps. Fol. S 106 g,

83

84 36 b. (Gustaf Vcrncr Meanders Finnerödjasamling forte.j 9. Handlingar rörande Skagersholms herrgård och järnbruk, S 106 h:l. 1. Förteckning över arkivhandlingar rörande Skagersholm jämte en del utdrag ur sådana handlingar. - Äldre köpehandlingar. (Avskrift.) - Reduktionshandlingar. (Avskrifter.) - Privilegiebrev. (Original och avskrift.) - Rättegången mellan J. Adclcrantz' sterbhus och H. Falkenbergs sterbhus (Avskrifter.) - Rättegången mellan H. Falkenbergs sterbhus och Johan Björkman på och 1730-talcn. (Avskrifter.) - Skagcrsholms skogsprocess mot kronan (Avskrifter.) - Rättegångstvisten mellan Svartå och Skagersholm (Original.) Kaps.Fol. 10.Handlingar rörande Skagersholms herrgård och järnbruk. S 106 h:2. 2. Beskrivning och värdering av åbyggnaderna m.m. år 1775, 1779, 1319, och (Original.) - 'Egaré af Skagersholm (Medlemmar af c lägt erna Falkenberg och Kruse)'. Av Carl Sahlin. - Beskrivning av Skagersholms säteri ^av Carl Sahlin, 1904j. - Arliga dagsverken av bönder och torpare (Original.) - Trädgården (Original.) - Mulbete 1686, 1755, 1763, 1807, (Original.) - Utskylder (Original.) - Kvitterade räkningar från skilda år, m.m. (Original.) - Avtal och kontrakter (Original.) - Brännvinsjournaler (Original.) - Hemman och lägenheter under Skagersholm. - 'Skagersholms skuttrafik på Skagcrn' m.m. Kaps. Fol.. Aindlingar rörande Skagersholms herrgård och järnbruk, S 106 k:3 3. Dagsverksjournal vid Skagersholm (Häri inhäftat 'Extrakt öfver dagsverken och forlöner )(Original.) Kaps. Fol. 12.Handlingar rörande Skagersholms herrgård och järnbruk. 4. Mantalsuppgiftcr för Skagersholm Bunt. Fol. S 106 h:4. 13.Rusthåll och knektrotar. (Original och avskrifter.) S 106 i. Kaps. Fol Ur Hova tingslags domböcker. Utdrag. Fol S 106 k:l S 106 k: S 106 k: S 106 k: S 106 k: S 106 k:6.

85

86 36 c. (Gustaf Verner Neanders Fin:erödjasanling forts.) 20. Finncrödja sockens husförhörslängder S Avskr. Fol. 21. Finncrödja socken. Födelsebok Död- S 106 m. bok Vigselbok (Avskr. i maskinskr.) Fol Finncrödja sockens födelsebok. Av G. Neander gjord bearbetning av födelsebokcn i S 106 m, Fol. " C. S 106 n:l S 106 n:2, S 106 n: S 106 n:4< S 106 n:5< S 106 n:6, S 106 n: Finnerödja sockens dödbok. Av G. Neander gjord bearbetning av dödboken i S 106 m. Fol S 106 o:l S 106 o:2 31. Finncrödja sockens kyrkoräkenskaper S 106 p, (Avskrifter.) Kaps. Fol. 32. Finnerödja sockcnstämmoprotokoll q (Avskrift.) Fol. 33. Finnerödja sockonstämmoprotokoll S 106 r, Kommunalstämmoprotokoll , Kyrkorad Kyrkostämmoprotokoll (Avskrifter.) Fol. 34. Handlingar om Finnerödja ur Skara domkapitels arkiv. S 106 s (Avslsrifter.) Kaps. Fol. 35. Brev till och från G. V. Neander. Fol. S 106 t iographica rörande personer och släkter verksamma i Finnerödjabygden i äldre tid. Kaps. Fol. S 106 u:l-2, 5 8^ Av G. Neander påbörjat utkast till register över S 106 v. Finnerödjasamlingen. Fol.

87

88

89 ^ /yr ^

90 38 Bohuslän. Topografiskt-historiska anteckningar rörande Bohuslänska församlingar 1882 af okänd förf. Fol. 3 10: Insändes till Biblioteket sommaren 1896, okändt af hvem Förf. säkerl.en då nyligen afliden prest nedåt landet. Handlingar rörande C.E.G.Nauckhcffs hus i Uddevalla, oe: X 278 r 18. Handlingar rörande Gräskärr, Bäve socken och Bråland i Fors socken. Se: X 878 r 1"..g* ^ ^ c? ^ '

91

92 39 Södermanland och Nerike.,S 111 Roberg, L., Anteckningar om Södermanland omkring 1704 med teckningar. 8 :0. Jfr. S 36d 9,11,24. S 112 Adelstjerna, N., Beskrifning öfver slott, Kungsgårdar och kungsladugårdar i afiedna änkedrottningens lifgeding, upprät- Räfsnäs,Tynnelsö tad ar Omfattar GripshoT.m^Xungeberg,Eskilstuna och Sundbyholm (jämte Strömshclm och Fiholm i Vestmanland.) Bunden med beskrifningen öfver Vadstena län af N.Ugla och öfver Svartsjö län af M.K.Törnhielm. (Rosenhanes saml.) Författarne voro samtliga hauptmän på slotten. Fol. Fant,E. M., Samling om Södermanland. Består till största delen S 113 af sockenbeskrifningar,af ortens presterskap afgifna på Strängnäs domkapitels uppmaning åren Fol. 924/26 Fors, Joh., Collectio monumentorum, rerumque maxime memorabilium S 113a Sudermannise e templis et locis pubi. urb. et canob:qua vel olim vel adhuc conspiciuntur. Holmia :c. (Aldrig tryckt.) (Har tillhört Scdermanlands-Nerikes nation. ) S 114 Schröder,J.H., Antiqvarisk beskrifning öfver Södermanland. Concept. Folio.

93

94 40 Södermanland och Nerike. Schröder,J.H., S 115 Södermanlands fornminnen med teckningar.omarbetning af föregående. 4:o. Handlingar om Södermanland IKaps. Fol* HufvudsakTigen Köpe S 116 och fastehref. Fol. Hallman,L., Beskrifning öfver Sti'ängnäs. (Utgifven i Strängnäs S ) Orig. Felio. Afskrift. Folio. (Ur Rosenhanes saml.) S 120 Handlingar om Näsbyholms fideikommiss. Se:X 2'X r Handlingar onyæder, Se: X 27Sr 14. Handlingar rörande den s.k.banérska arvsprocessen om A^er'. i Södermanland Se: X 276 ah.

95 $ / 2 ^ i ^ ^ 6 S ^t^ey/ 6 ^ 4 ^ - g ^ 2. a ^ ^ e d < 9 r 7 ^ <^*T--<L <^.^t. /<?y/- "?3 3, T^y.

96 41 Södermanland ;ch Nerike. Opphoff,Joh.C., Beskrifning öfver Strängnäs domkyrka.skrifven år Förf. var boktryckare i Strängnäs och dog :o. C/7G avskrifter rörande Södertelje kanals förhistoria fram till ar 1780, huvudsakligen ur Riksregistraturet.,utskotts, handl. c. d. 4:o. Gjorda omkr för 1.bibliotekarien Samuel E. Bring:s räkning. Brannius,Joh. Vilh.. Beskrifning öfver Brännkyrka socken. Dels S 122 samlingar,dels omarbetning af den ar 1769 i upsala at- ^ gifna akadem. af!iandlingen:de paroecia Brännl^rka. Med flera bilagda handlingar. Förf. blef aktuarie i Riksarkivet. (Ur Fants saml.) Fol. Fant,E.M.,Samling om Nerike. Fclio. btgöres hufvudsakligen af sockenbeskrifningar,uppsatta åren , af hvilka ett par hafva påteckning att de inlemnats till Archivum Nericiense. Gripsholms slott. (gtjerneld) 8 :o S 124a

97

98 42 Södermanland och Nerike. Handlingar ur Rosenhanes saml. rörande Södermanland. Fol. S 124:b A) i allm. b) städerna c) Jönåkers härad. Handlingar ur Rosenhanes saml. rör. Södermanland, a) Bärbo S 124:c och Råby socanar c) Tista egendom och Tiggesta^Stig- t omt a sn. S 124:d a) Rcnö. t) Hölebo. c) Oppunda d) Aillåtlinge härader S 124:e Husby socken i Oppunda härad S 124:f a) Ö.Rekarne. b) W.Rekarne, c) Aker, d) Daga, e) Selebo härader. S 124:g a) Sotholm,b) Svartlösa, c) Öknebo.

99

100 /57 Köpcbrev m. fl.handlingar ( ) rörande det- tidi- S 125 gare av släkten Rosenhane ägda säteriet Torp med underlydande gårdar i Husby-Oppunda socken Södermanland. Kaps. Fol. - 7 ^ * ^ ^ /,%/%. 7"*. ^<r. u $L c. r^ <s - <TT-Ui,. Ou^^t ^,c. - ^"/-CT3 - ^

101

102 44 Rosenhane cohering, Relation om Stockholms stad. Afskrift. S 131 Tryckt i Handl. rör. Skand. Hist. Del 31. s [Ur Brinkmans saml., 4:o 1924/85 Rüdling,J.,0., Det i flor stående Stockholm... (tryck*' Sthm. 1731,, jämte Supplement...(Stkm.1740.) Yed handskrivna tillägg av J.Ehrling. 8 :o. Om Jonas Ehrling ( som prost o.kh. i Husby-Rekarne) jfr.carlander, Sv.bibi. c. ex-libris, 2:a uppl., 2:2 (Sthm 1902,)s. S 131a 731 f.,hagström, Stren^näs Stifts herdaminne, D 8 (Strengnäs 1899,) s Vol. har tillhört A.L.Stiern- eld. Hallenberg,J., Anteckningar om Stockholm ur gamla handlingar 3:132 intill år o.^. Pontinus, M., Utförlig berättelse om Johannis Kapell och för- 3:123 samling af år Afskrift efter originalet i Jakobs kyrka.- Stockholms stads härkomst och beskrifvelse [år 1643,j 34 blad..yclfgang Hartman, Relation om orsaken till Stockholms m m n, uppkomst och tillväxt,skrifven år 1650 (författ 'Kopparstickare,) 15 blad. De båda senare af A. A. von Stiernman. (Ur Celsii saml.) 4:o.

103 ^'y^aayv ^7y/A/^ 47^y.-Z)^(*./7^' / L ^ t A ^ A//2^ / XAz^^A^/AtJ ^r i^//<rn/t<3^r //&^/?T)7i^ /<ft%/, ( X é ^ x A ^ ^ ^tr //^7^/yJ'^ ^. 4^/1?.

104 45 Biörn, And,, En kort relation om Kongsholmen (af år 1689.) Afskrift. (förf. myntmästare.) 4:o. Handlingar om Schönfelts hus i Stockholm.Jfr. X278r Handlin^jar angående beskattningen i S:t Johannes kvarter på Norrmalm i Stockholm 1713 och Se: X 278 r 6. Handlingar om Ziervogels hus vid Tyska brunn, ett hus vid Stora Konungsgatan ^=Nygatanj och en malmgård i kvarteret Timstenen på Kungsholmen Se: X 343a-b och X 240j :Ziervogel.l. Possieth, J., Gråmunka til forne och senare tider uthi fyra S:. 135 flockar beskådad af Kyrkoherden i Riddarholmen.Crig. 418 sid. utom ett par blad tillägg af förf. och A.A. von Stiemman. (Ur Cels, saml.) Folio. S:135a Handlingar angående Rosenhaneska slägtens egendomar i Stockholm* Folio. '1921/4 Renhållning* och hälsovård i Stockholm under Gustav Vasas tid. (1912) Excerpter och anteckningar av M.B.Swederus ( som S 135b lärov-adj. i Uppsala.) Kaps. 4:o.

105 '

106 46 3. Sveriges Geografi, Upland. Antiquariska anteckningar om Upland,särdeles den södra delen, S 136 sockenvis upptagande runstenar och andra inskrifter J: samt dokumenter. Mot slutet finnes utdrag af en svensk * krönika och handlingar från riksdagen 161C,vid hvilken tid hoken är skrifven. Qv. 115 ss.(inkom till Bibl:t 1717 och står i förteckningen cfver Salans samling) Föri. av Martinus Aschaneus. Se: Gihl,G.,Sigtuna och Wassunda, Upps s. XXXVIII. S.136 a ff. se föreg. blad. 1921/4 (1912) "Fougden,Peder Bengdtsons Manthals och boskaps längder för åh- ren 1639, 40 och 1641."(Bälinge m.fl. härads fögderi.) S 136a Orig. Avi. Fol. Fastebrev rörande rusthåliet Tuna i Tensta sockan m.m. Se: X 267 bn. Handlingar rörande Höja frälsesäteri,gryta socken K.Se: X 299 an. Köpebrev, rättegångshandlingar m.m.rörande...ekebyholm Se: X 267 fa.

107

108 1953/20. Äganderätten till Bona säteri i Munsö socken i Uppland stadfästes för Tomas Blixenstierna och hans arvingar på häradsting vid Svartsjö slott den 21 jan Orig. på pergament. Fol.

109

110 47 3. Sveriges Geografi, Upland. Dijkman,Petter d.ä. Bua-haiti, det är Städers,Häraders, S:137 Soknars och största delen Byanamnens Ursprung uti provincien Upland utarbetat åhr Qv.(Ur Cels. saml.) Handlingar om Upland,3tockholm,Sigtuna (Aschanæi beskr. i 2 ex- g pgg Öregi'und. Fol. Handlingar om Upland,däribland sockenbeskrifningar,ordnade hä- S: 139:1-6 radsvis. Fol.. Upsala stad.. Folio. S Uerim. Uppsatser rörande Uppsala stads topografi,m.m. Se: ^ 7: ^/64 aandlingar om Uppsala stad:apoteksprivilegier på nuv. apoteket S:139:b Lejonet samt äganderättskandlingar till och kontrakt rör. gården n:rp&5 ir/arteret Lejonet. Fol.

111 1ÏT

112 *1963/27. Anteckningar och material till Upsala Teaters historia S 139 g. sammanbragt av Axel Andersson. Kaps. Fol. Pjäsjournaler för Upsala Teater. 'N 1. Teaterbok (Statistik)' 12/ l/l :o. 'Bok N 2.' l/l / förd av Carl Peschel- S 139 g 8:b Barowiak. 8 :o. 'Bok N 3.' 18/9 I8 8 I-7 / :0. S 139 g 8:c 'Bok N' 4.' Teaterstatistik. 13/ / :0. 'Bok N 5.' lo/lo / :0. S 139 g 8:e 'Bok N 6.' 1 1 / / Fol. S 139 g 8:f 3 1 / IO/ Fol. S 139 g 8:g 'Pjäsjournal' 28/ / Fol. S 139 g 8:h 1945/1. Pjäs-journal för Upsala teater /06. fupp- S 139 g 9. rättad av Axel Andersson, i Fol. *1945/13. 'Upsala Teaters inventariebok 1888' :o. S 139 g 10. *1963/27. 'Journal för P. Lundbergs Sterbhus'. l/l l/l2 S 139 g Fol. Journal för Upsala Teater l/l / (Buffe- S 139 g 1'. ternas konto 1 9 IO-I9 II)* Fol. 'Teaterns kassabok'. 26/ / Fol. S 139 g / / n S 139 g / / o S 139 g / / ! S 139 g 16. 'Handlingar för Teaterhuset, Quart. Frigg.' Kaps. Fol. S 139 g 17. Upsala Teater. Diverse handlingar. Kaps. Fol. S 139 g 18.

113

114 /4 Excerpter ur Uppsalatidningarna Av M.B.Swederus (+1911 ^om lärev.-adj. i Uppsala.) :c. S 139c-e 1921/4 Excerpter ur Uppsala Råöstuvuiätts protokoll , Av '.B.Swederus I Fol 1 även förteckn. S 139f,g på en del bouppteckningar samt på bokbindare o. trädgårdsmästare fr /28 Handlingar rörande Uppsala gästgiveri (och källarmästaren S. borberg) Xaps. Fol. S 139h Räkenskaper för J.A. Gyllenhaals (Vetenskapssocietetens) hus. Se: S 36d 27, 28, /45 Handlingar m.m.rörande Uppsala stadshotell och källarmästa- S 139k (liggande foi.) ren K.P.Svanfeldt.Album innehållande dokumenter,bygg - nadsritningar,fotografier,tidn.-urklipp,matsedlar m.m. ; samladt och ordnadt av Henrik Svanfeldt (hotelldirektör) f.l876)och av honom skänkt 1921,suppleradt Stor fol. (liggande). Stadshote'1] o.upps. Bilagor,tre album:!) Matsedlar från Uppsalai Gille S 139 l.m,^,, (liggande fol A ) Svenska matsedlar 3)Utländska matsedlar. Stor fel. (liggande)

115 5) /3^ o & <yt^xy ^ 7 % - ^r/. 7 1 /^f..7. ^ ^ 7 / / f 7 7 ^. 5 /37^/. r. ^ ^/7 ^ -y^7. S / 3 ^ 3, f- / 7 ^ 7 7 v-?. y / 3? 7 < ;. / 7 7 ^* ^ / j^y^ 7*t^zr?T^U3^e L /^^y-t&3. 7 ^ - 7. ^ X cif., %Lr, 5 / 5 / 3 y ^ 7^* y ^ c4-^. < S /3^X^5*. AU. /7/.

116 49 -ilagcr, re album matsedlar, :1 fr. restauranger i Upp- S 139 od,,3.,-o r. (liggande fol.) sala,restauranger i Stockholm 3) fr.restauranger i övriga Sverige o. utlandet.stor Fol. (liggande) i-t-* vid opsala Simm och Badinrättnings Bolagssammanträden Se: D 1328 a.b.c. Ij<j4/1 'Fastigheten Jppsala Gille." Byggnadsritningar och fotografier, S 139r (liggande föl.) album samladt och ordnadt av Henrik Svanfeldt 1923,skäni't Stor fol.(liggande.) ovanfeldt, Henrik Sigfrid,^f.1376,direktör i Upps. hotell A.B."' S 139t Historik m.m. om Restaurant Rullan upprättad år Tv. fol. 1940/37 Musikprogram. De flesta från Rullan :o. S 139v. 1925/29 Annerstedt,C., Anteckningar om Upsala stad. Del 1, 2:a-b, 3. S 139aa-ad 4 :o lvo^/5^!.ofberg,custaf..ilhelm,^f.l832,d.l9l(7)?,doml^rkoklockare]:an- S 139ba teckningar om Jppsala domkyrka i ett exemplar av C.J. Bergman, Upsala minne (Stockh.1844.) 8:o.

117 ri F - r o - T t r i j ^ '. Y i r \ ; J^< -'- '!. i ' ^.. ' - * J < -' " I 0 J P J 1 L, C J ^ j, J r ' < < - < -.. ; ' --'

118 50 Noreus,Frans Th., Naturhistoriska och antiqvariska anteckningar om Roslagen under en resa år Qv.(förf.var Knigges Stipendiat.) Verelius,0., Notæ in epistolam defenscriam clar.viri Johannis S:141 Schefferi. de situ et vocabulo Upsaliæ anno 1677, mense Julio conscriptae. Concept. Folio. Med anteckning "A me perfectum mense Augusto Andreas Norcopensis. m.p." (Ur ett band af blandadt mest juridiskt innehåll.) * '---Renskrifvet exemplar af föregående med vidimerade S:142 bilagor,deribland Annotationes ex scriptis Carcli episcopi.ires'ensis,och ett bref till Hofkanslern E.Ehrensten dat. Upsala d.20 Juni Orig. Fol. (Ur Stjernelds s.) Tomt kartor öfver Upsala Stad upprättade år 1671 af Stefan Bo- S:142 man.kopierade af L.Roberg. Fol. (P.v.Afzelius donation.) ; Fol. Original,som det tyckes (skänkt S:143b 1884 af Uplands nation.)

119 ^ <A.^* <2*4, <L-'^ 4. ^y*^c <f 4). /^ / ',"< '^' f-^ï.. A

120 /10 Handlingar (köpebrev,tomtbeskrivning m.m.)rörande gården S 143c n*o i' i kvarteret Damkilen eller Klostret,Uppsala stad,f.d.tullbergska gården,3vartbäcksgatan 1 2 ) Original. Fol. Handlingar rörande Annaberg (Rockestad), Ångarns socken; Skällsta,Bärby,Cvernibble,Råby,Markeby,Hätuna socken;r!enhamra, Kalfvik,Rasta,Ekerö socken,frötuna,håbo-tibble socken. Jfr. X 278 r /10 "Handlingar och kartor tillhöriga gården <_15j " i S 143d kvarteret Oxen,Uppsala stad. Original och avskrift Fol.(Gården ligger i hörnet av Kungsgatan och Smedsgränd och har tillhört fotografen Henri OstiJ YJtningar i plan och profil af Uppsala slott från medlet af S:144 17:de seklet. Folio.Gjorda på föranstaltande av Olof Rudb%ck d.ä. Fotografier,5st.,af Upsala Universitets Biblioteks Läsesal, S:144a tagna 1897 af fotogr.dahlgren,med Bibl:s tjänstemän-

121 //^"7, /t/, A'<?. 5 /vy e.'/ö -%6iy; -/-/^. /^/. s / v r ^. C&^ ^ 6L^z^ ^ t f -

122 1941/4 Kjellberg,Carl Mauritz ^f. 1866,d ;landsarki varie. S 144aa "Uppsala slotts byggnadshistoria "anteckningar ur handlingar. Bgenh. 4:o. Aschanæus,M.,Beskrifning öfver Sigtuna. Nyare afskrift. S 145 Fol. (Ur J.H. Schröders donat.) 1918/24 "Bok för Rrusenberg"(Alsike sn^ Stockholms län.) Räken- S 145a skaper från åren :o. 1924/51 Floderus,Gustaf (f.1797,+1822,e.o.kammarskrivare i KaÆiar-'"* ^ 145d Beskrifning öfver Rasbo och Kihls församlingar.egenhänd. 4:o.(Ved karta. Hdskr. saknar förf.namn, som emellertid finnes å en annan,ofullständig,handskr. i lektor O.M.Floderus ägo, Västerås.) DeJ location öfver Dannemora järngrufvor,så till profil som S 146 grund,ritning författad år 1687 af Lars Hoffstedt, copierad 1708 i Upsala af L.Roberg. Fol.(P.v.Afzelii donat.) Palmskölds Samling

123

124 53 S. Sveriges Geografi, Upland. Bergfalk,P.E.,^Förslag till Byggnadsordning för Uppsala stad.^ Se: L16. Ruiner efter ärkebiskopsslottet i Upsala,blottade åren S 146a 1886 under gräfningen för nya Universitetshuset och fotograferade.samt C.A.Kihlbergs uppritning 1886 af samma byggnad i plan 8 st. fotografier i folioport- följ.och en karta af samma format. Upsala stads Auctions-ordning af 30/ med landshcid:s be- 146b skrifvelse af 6/ Papperhandskrift. 4:o. (Gåfva 14/ af Aukt.Kommis-n J.O.Carlson.) Johan Benbergs kort berättelse af Jpsala stad med skrivna an- 146 c märkningar och tilllägg av Laur. /oberg- 8 :o. Olof Celsius d.y. vice bibliotekarie i Upsala, kort berättelse S 146d om Upsala slotts begynnelse och öden öfverlemnad till H.K.H...14 Sept Titel + 13 sidor 8 :o. Troligen afskrifvet efter tryckt exemplar. (Skänkt 28/ af Stockholms nation.) Inventarium uppå fatheburen wedh Sätuna som han var anno e Original 4:o, (Ur Flemings saml.n.9)

125 /Trr* ^<L)ry-^ Lcuj^

126 54 dahlgren,gustaf Wilh., Beskrifning öfver Catharina kyrka S 146f Original. 92 ss. 4:o. Kopior af privilegier och handlingar rörande Enköpings Stad 1610 S 146g Officielt vidimerade (kring 1696) Folio. Skinnband. köpt 5/ från Ernst Åberg.) Fol. Karduansmakarämbetet i Upsala protokoll Folio.Orig. S 146:h Skänkt 1899 af bibliotek^ grefve Eug. Lev^enhaupt. Geometrisk Bok öfver Kongl.Rådet grefve Fabian Y/reder^på Norra S 146:i Ljustorö och i RioUa socken affattad 1685 af Peter Gedda. Original fol. min. skänkt 1902 af H. Exc. Statsminister E.G.Boström på Ostanä. 1912/22.'mteckningsbok för landtbruket på Eka. Börjar på 1790-talet. S 146j:2 Obs.Handlingar rör. Eka m.m. finnas även bl. de Oxen- stiernska papperen i X (284) 12:o. Eka-samlingen. 191o/28 Dagsverksbok för Eka från åren Fol. S 146j:l 1916/30 Räkenskaper rörande Vira braks (i Roslagen) vapenleveranser S 146k till Kronan Med tillhörande räkningar m.m.i orig. o. avskrift Fol. o-t/ ^ TLlL ^ y 3.

127 ^n^6..4-a^l^. V^CL^Ÿ^ 1 ^ ^. y <Vf

128 55 Fastedom /11 för Utåhls säteri, Bro socken, Skbd. Fol. S /26 Handlingar rörande Viby säteri och manufakturverk i Harbo socken S 146m Våla härad, Västmanlands län. Fol. '"Viby Dammars och ^rensnings Handlingar m.m Original och avs. JFA.Dubtes koncepter med flera dokumenter rörande E.Cederborgs S 146n rättegångar mot Riksbanken och Uppsala universitet* Cr.i.ginF. oca "^skrifter. Rättegångshandlingar,syneinstrumenter m.m. Original och avs * o S 146p Lundström, Per Daniel (f.l762,tl830,kyrkoh. i Panderyd, Arkest): S 147a Danneryds och Lidingö Socknars beskrifning ; enligt... Ärke-Biskcppens...Jaccb Ax:Lindbloms och Uax:Ven:Ccnsistorii gemensamma önskan,och Dess gifna Plan år 1812" Egerh. 57s. Fol. (Uttagen ur S 139:1)

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2010 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort

Avskrifter, register, mikrofilm och mikrokort Avskrifter, register, och Redovisningen är topografiskt ordnad och delvis förenklad. För mer detaljerade upplysningar kontakta Medelpadsarkiv. Västernorrland Statliga arkiv Biskopsvisitationer, domkapitlet

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

Kartan i datorn berättar historien

Kartan i datorn berättar historien bengt-olof käck Kartan i datorn berättar historien Kartorna visar hur marken använts och hur byar och hemman växt fram från 1600-talet till idag. Nu skannas den nationella kartskatten, över 50 miljoner

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

L a g e r l ö f, Selma (1858-1940) förf.

L a g e r l ö f, Selma (1858-1940) förf. L 1:1k:1-7 L a g e r l ö f, Selma (1858-1940) förf. Brev och juridiska dokument efter Konow, Ulf von (1882-1960) advokat Brev till Selma Lagerlöf: 61 st. från 16 brevskrivare (varav 1 är oidentifierade

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

Viktor Klingberg: boende 1856-1947

Viktor Klingberg: boende 1856-1947 Viktor : boende 1856-1947 Viktor föddes 14/9 1856 på Tidaholms bruk (Västergötland) som son till Erland Theodor (1821-1914) och Sophie, född Baalack (1832-1925), som hade sammanlagt 9 barn, varav Viktor

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Överföringar. Överföringar via personlig service. Kontoutdrag, månadsvis. Kontoutdrag, månadsvis 0 SEK

Överföringar. Överföringar via personlig service. Kontoutdrag, månadsvis. Kontoutdrag, månadsvis 0 SEK lista Privat Gäller från och med 2014-12-10 PRISLISTA PRIVAT KONTON Privatkonto via personlig service 5 Kontoutdrag, månadsvis Sparkonto via personlig service Kontoutdrag, månadsvis 5 Länskonto via personlig

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. Klavreströms bruksarkiv. Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Serie B kopieböcker: B I brevkopior B II fakturakopior Serie D liggare och förteckningar: D I dagsverksjournaler och dagsverksböcker D II dagjournaler D III lantbruksjournaler

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

SVAR. Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar

SVAR. Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar SVAR Digitala forskarsalen Manual med en kort beskrivning av Digitala forskarsalens olika delar på sok.riksarkivet.se/svar Version: 2.2 Datum: 2015-03-26 SVAR Svensk arkivinformation Box 160, 880 40 Ramsele

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping.

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping. Version 2015-04-12 Biografi för Elvira Teresia "Teres" Ahlström född 1881-12-23 Teres var min verkliga farmor. Hon dog redan 1931, 12 år innan jag föddes. Farfar gifte om sig samma år med Elsa som jag

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

Prislista Företag/Lantbruk

Prislista Företag/Lantbruk lista Företag/Lantbruk Gäller från och med 2015-05-01 PRISLISTA FÖRETAG/LANTBRUK BASPAKET BANK Rörelsekonto Ett Bankgiro Ett Bankkort Företag Betaltjänst i Internetbanken 500 utbetalningar ingår, därefter

Läs mer

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor.

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. 1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. Väl känt är att Gustav III lät tillverka kritpipor till minne av sin så kallade revolution eller stadskupp som skedde den 19 augusti 1772 och vid några efterkommande

Läs mer

MÖTEN & SÅNT svenska byggnads arbetareförbundet, 106 32 stockholm besöksadress: hagagatan 2, stockholm, tel: 08-728 48 00 Avd 2, Byggnads Södra Skåne Scheelegatan 27, Malmö Tfn 040-669 78 00 Fax 040-97

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Riksarkivets nämnd PROTOKOLL Dnr 62-2008/3887 för enskilda arkiv Sammanträdesdatum 2009-01-28

Riksarkivets nämnd PROTOKOLL Dnr 62-2008/3887 för enskilda arkiv Sammanträdesdatum 2009-01-28 1 Riksarkivets nämnd PROTOKOLL Dnr 62-2008/3887 för enskilda arkiv Sammanträdesdatum 2009-01-28 Tid: kl. 09.30 Plats: Riksarkivets styrelserum Närvarande: Tomas Lidman (ordförande) Yvonne Bergman Mats

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Nr 1/2012 Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Vykortsmässan 2012 Årets vykortsmässa äger rum lördagen den 25 februari. Klockan 10.00 slår dörrarna upp för besökarna. Entrén är gratis,

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Något om källor till Sundbyholms slotts historia

Något om källor till Sundbyholms slotts historia Något om källor till Sundbyholms slotts historia Av Nils Mossberg Ur arkivsynpunkt är Sundbyholms slott intressant. Privatpersoner har ägt slottet, staten har ägt slottet och sedan 1939 äger en kommun

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer