Digitaliserad katalog över handskrifter i Uppsala universitetsbibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitaliserad katalog över handskrifter i Uppsala universitetsbibliotek"

Transkript

1 Digitaliserad katalog över handskrifter i Uppsala universitetsbibliotek Denna katalog har digitaliserats av Uppsala universitetsbibliotek. Digitaliseringen består av bilder av sidorna i katalogen och en optisk teckentolkning (OCR-tolkning) som gör texten maskinellt sökbar. Handskrivna tillägg i den underliggande texten är dock inte sökbara på detta sätt. Äldre stavningsvarianter förekommer ofta i texten, och detta innebär att sökningen kanske måste omformuleras och upprepas för att ge ett rättvisande resultat. Den maskinellt tolkade texten har inte korrigerats och kan innehålla en del fel som påverkar sökresultatet. Kontakta Handskrifts- och musikenheten om du behöver hjälp att söka vidare i handskriftssamlingarna, e-post: Digitised catalogue of manuscripts in Uppsala University Library This catalogue has been digitised by Uppsala University Library. The digitisation comprises images of the pages of the catalogue and a conversion of them by OCR into text that can be searched mechanically. Handwritten additions to the original can however not be searched this way. Please note that the spelling of the original often differs from modern standards, which means that your search terms may need modifying. Moreover, the text created by the OCR process has not been corrected and may contain errors that affect the result of your search. For further information, please contact the Section for Manuscript and Music,

2 s. S V E R I G E S O C H F I N L A N D S G E O G R A F I O C H T O P O G R A F I ; 1) A l l m ä n lif 2) Resor 28ff 2) S p e c i e l l. a)handlingar till Sveriges Topografi (i bundtar) b)skäne^. biff c)småland,öland,uärmland,wäster och Östergötland 71ff d) Bohuslän 108 e) Södermanland och Nerike f) Stockholm g) Upland!S6 h)västmanland och Dalarne lölff i)helsingland 0. Norrland 161 k) Gotland 4) Finland 171

3

4

5 c^y^tyn't.g^: J ; 0(/,22- >^. /61^<0-VA^4^-. /*Y^. -y4""i, ^ <!c6tv. %S eo4 %2L.)

6 1 S v e r i g e s G e o g r a f i, Loccenius, J., Descriptio totius regni Sveciæ geographicohistorica facta jussu R.Caroli XI 332blad m.register (Cels. Qv. 5) Crnhjælm, C., Svecia antiqua et nova. Afskrift af Stiemnan (Cels. ^v. 2) Nesselius, J., Sciagnaphia antiquitatum nerumque Sviogothica- S 3 rum (Scr.L708) <tv. Törner, 1., Collegium Antiquitatum (& Geographiae) Svecja S 4 habitum Upsaliæ Descr. A* 1717 <pv. (C.J.Fantii Coll.) skiüld, Topographica 72 voll. qv. Coll. ^K^Nio Celsius, O.sen., Beskrifningar öfver åtsk.socknar i medlersta Sverige skrifna 1706 uti Collectanea ad Geogr.& Hist. Svec. (Cels. ^v. 56,numera signer. E 146.)

7

8 2 Berch, C.R.,"Annotata Svec. ant & hod.^ Anteckningar till S 5,6 en text öfver Grefve Dahlbergs verk.-copierade efter B:s egenhänd."schedæ." i Riks-Arkivet voll. Qv. Köpt Tuneld, E., Einleitung zur Geographie des Schwedischen S 7 Reichs. 2te Aufl. Stockholm Kordin, Topographica 10 voll, i Fol. Geijer, E.G.,Topograf o.antiqvar. Anteckningar Sverige vid * slutet af hedniska tiden. Fol. fr. i tidskr. Svea B. XIII. Sveriges och Finnlands Matrikel efter Jordeböckerna för S Innehåller alla gårdsnamn,härads-och sockenvis afskrifna, med register. Sannolikt utdragna för 0. Rudbecks räkning. Elers,J., Samling till Historia om Vågarne. Innehåiler upp^s ifter från Kronofogdar,Prestjr och Länsmän, ordnace efter provinserna en inledning af E. sjelf med en afdelning om"slussar cch Durchfarter," 9 voll. F.

9

10 Elers, Johan (f , ) Historia om vägarne i Sverige. Fol. 1.Inledning,med Bihang on slussverk och durchfarter. Fol. S 10 /./-ro 2.Väg- archiv. Fol. S 11 U /s/ 3.Stockholms stad,upland,södermanland, Fol S 12 A/r/ 4..Jestmanland, Dalarne, Neiike, Jermeland. Fol. S 13 / 5.1stergcthland, V.'estergöthland. Fol. S 14 /: /S*0, Tt-/Vk?S.y 6. Småland, öland, Gothland. Fol. S 15 /: ^3 7.Skåne, Blekinge, Halland, Dal. i - Fol. S 16 ): ;^3 8. Norrland. Fol. S 17 /-. /rd 9. Finland. Foi.

11

12 4 Ehlers,J.,Svenska Minnesvårdar öfver Kongl. och Enskilda per- S 19,20 soner. Fel. H=gström, C.P., Chartor öfver Svea Rikes landshöfdingdömen och S 21,22 städer,med beskrifning öfver städerna. Upprätt.f.K.Gustaf IV Adolf. 2 voll. F. obi. Stiernman, A.A.von, Svenska Minnesvårdar,deribland S. Inscriptio S 25 nes templi cathedr. Strengnensis 1713 Fol. (Ceis.) Handlingar om Gränserna i Lappmarken och Karelen. Från K.Carl IX: S 24 tid. F. Cederhielms Sami. Elers, J., Samling till en beskrifning öfver Städernas och Pro- S 25 i Sverige vinsernas "vapen och insegel. Fol. vb. Biörnstierna, Joh., Beskrifning på Svenska Städers vapen eller S 26 sigiller med små anmärkningar Qv. B:s Nya Sami Köpt på auktion 1$20- Barfod, Georg Henrik Svea och Götha Rikes samt Stor Fursten- S 27 dömet Finlands Landa-Märcken,samlade F. Stads och härads-sigill aftecknade,äfven några socken sigill. Förf. kalla sig löjtnant vid Elfsborgs regemente.

13 '

14

15 S 27 c. Fotostatkopior av 19 skilda dokument från tiden ur Nävekvarns herrgårds- och bruksarkiv i Södermanland. Huvudsakligen åtkomsthandlingar rörande Nävekvarn och andra gods i Södermanland^ men även i Uppland, Västmanland, Småland etc., utställda för medlemmar av släkten De Besehe samt för Carl Carlsson Gyllenhielm (f.l574,d.l650) och Johan Månsson Silfverstiema (f.l604,d.l660) m.fl. Kaps. Fol.

16 5 Lagerlöf, Petrus, Texten till Svecia antiqua et hodierna S 27a 64 sid. tryckta som fortsättn. i afskrift af G,C. Cederhjelm. Fol. Sveriges och Finlands topografi. Allmän. Kaps. Fol. S 27da 1931/44 Innehåll^Lindhult, N.A., P.M., om länsvapen Posse - Rråzaovä, Amelie, De svenska herrgårdarna och deras folk. S. Sveriges Geografi Resebeskrifningar. Stalhoff, Gerhard, Itinerarium Sueticum. Innehåller S 28 ; ^ dels på Latin dels på Danska anteckningar under resor i södra och medlersta Sverige 1655, utförligast om Stora Kopparberget och Upsala.- Cels. Sami. Oct.N:o 6. Partiet om Uppsala och dess omgifningar 1660 avtryckt av E. Lewenhaupt i Uppl.fcrnminnes fören- tidskrift B ,s , partiet om"stockholm 1660" av R. Cederström i Samf. S:t Eriks årsbok, 1910 s Jfr. även G. Christensen i Samlaren,N. F. irg.3 /1922/3.179ff. i_julin, Andreas, Resa till St. Kopparberget förbi Hya Kopparberget Runneberg,Bohus,GÖteborg,genom Halland och Skåne till Köpenhamn och Eoskild år 1662.Med utförlig beskrifning.qv. Nord

17

18 6 Hjärne, Urban, Kort beskrifning af en resa genom Norrland till Rörås (Misskrifvet 1675 å titelbladet.) Tryckt i Gjörvells Nya Sv. Bibliothek 1:2, 233. Martin, Petrus, Anteckningar under resor i Sverige och Tyskland S 29a 1704 och ff. jämte kem. mineral, geolog, och metallurgis- ka uppsatser. lslss. 4:o Anonym beskrifning öfver en resa till bergverken i Jpland och S 29b Dalarne på 1750-talet. Med en mängd maskintecknirgar. 8 :o. Hadorph. J. Antiqvariska anteckningar under resor i Sverige och S 30 * -. Danmark. (Angår mest Östergötland, dernäst^almar län,seland och Skåne t) Ur Celsiska Sami. Oct. 18 Vb. (Vinbom,.nd.?) Dagbok under resor i mellersta Sverige genom Öster-S 30b götland till Jönköping och Vestergötland, Nov. och Dec Innehåller mest anekdoter och blott ett par häntydningar på politiska händelser ppb.avskr. 3.von Afzelius Sami. Gyllenborg,Carl Joh., En resa öfver Södermanland,Nerike,Vestergötland S 31 och Bohus år ^v. Concept i F.)Tabeller öfver fabriker m. m, * de genomresta städerna.(gyllenborgs Sami.)

19

20 7 Sveriges Geografi. Resebeskrifningar. Tidström, And.,Resa till Skåne 1756,(genom Upland,Vestmanland Närike,Vestergötland,Halland,ned till Skanör och på ^V^^A/återvägen öfver Gladsax,Christianstad,Växjö,Vimmerby. t/"' etc. Ur Joh. Afzelius Sami. F. Det parti,vari T..4. "*, skildrar sin resa i Halland,Skåne o. Blekinge,utgavs 1891 av M/A'eibull: Anders Tidströms Resa i Halland,Skåne och Blekinge år (Lund 1891.),, Reseanteckningar 1760,1762. Angår medlersta Sve- S 33 rige,vestergötland och Småland. Innehållet dels naturhistoriskt, dels och i synnerhet i denna volum ekonomiskt. -Förf. var Chemiæ Adj. i Upsala.Ur Joh.Afzelius Sami. F. L J & MAg*. Finnsson, Hannes:Stokkholms Relia 1772 e^ur Fer^a-saga Haiinesar S 33a Finnssonar påverandi Candidati theologiae seinna biskups i Skålholtsstipti.(Afskrift af Rolf Arpi.) 64 sid. 4:o. ^_Utg. i svensk öfvers.af Arvid Hj:'J^glal935ss.Skrifter utg. av Samfundet Sverige-Island,5.] Barchæus,A.G., Dagbok öfver inrikes resor voll. Qv. S Det mesta angår landthushållning. Jtdr. trycktes i Upsa- la 1828,29. if'r. även A.G.Barchaei. Resa genom Wästman- lands län utg.av S.T.Kjellberg,Wästerås Underrättelser ang. landthushållningen i Halland , utg.av-gmöller,lund 1924 (-Sv.bygder,Halland 3.) "<s- _ry? ^ / ' c _ s r / / A F *. ^^ /7 G /f e js r /G/ //A3 / <=ArJ <>//^.^^ ^ ^ //^r j: /AA /A^A^.

21

22 8 Sveriges Geografi. Resebeskrifningar. sfzelius, Ad.,anteckningar under en resa med Hr.Swab i mellersta S 36a och södra Sverige (Löjtn. Afz. don ) 19/11 Beckmann.Jchann,Reise von St. Petersburg nach Schweden,dortiger S:36:b Aufenthalt und Rückreise über Dänemark nach Lübeck von 1765 den 24.Julius bis den 5.Jul..Johan Beckmann. (Autograf.) 4:o. (l)+340s -hl tomt + 3 bl.(utg.år 1911 af prof. Th. M. Fries i bps. Univ. Årskr.) 1924/101 Gyllenhaals,Johan Abraham,(bergmästare,direktör vid Åtvidabergs kopparverk; f. 1750, d ) handskrifter.peponerade av K. Vetenskapssocieteten i Uppsala år 1904 och 1924.) Journaler över resor i Skaraborgs län m.m. Egenhänd. 4:o. Åren 1771 och dl Åren 1773,1774 och S 36d2

23

24 9 J. A. Gyllenhaals handskrifter. (Forts.) "Skarab(rgs=Läns Natural=historia författad utaf I: A; Gyllenhaal." "N. 10."Utarbetad med ledning av resejournalerna och indelad i 138 avdelningar.förteckning över avdelningarna i första bandet. I volymerna ha inlagts en del hithörande notiser av flera händer. Till stor del J. A. Gyllenhaals bro - ders,leonard Gyllenhaals (entomolog, f. 1752, d. 1840)hand. 4 :o. Vol. 1. Avd S 36d3 2. Avd S 26d4 3. Avd S 36d5 Förarbeten m. m. till Skaraborgs läns naturalhistcria. S 36d6 Till största delen egenhänd. Kaps. Fol. Svar på en enquête för Skaraborgs läns naturalhistcria. ( A. Lidmark: Grolanda, 1774;Lekasa; Kleva i Kinne härad; Ase härad, 1759; J. Öjebom: Kinneved, 1774.) "Berättelse om åkerbruket uti Saleby." Dahl, Anders (med.adj. vid Åbo universitet, d ) "Beskrifning om de Adelige-Vapen och Grafvar Som finnas uti Saleby Kyrcka"

25

26 10 J. A. Gyllenhaals handskrifter.(forts.) örarbeten till Skaraborgs läns naturalhist. (Forts.) Dahl, A., Beskrivning om Gräs=Matkar [1769], "Beskrifnin^. Om Tvedurs=haller." Bäfte. 4:o. J. A. Gyllenhaals egenhänd. tabeller över bergens sträckning, ordnade sockenvis. Häfte. 4:o. Anteckningar om jättegrytor i Skaraborgs län m. m. Egenhänd. Häfte. 4:o. Diverse excerpter och anteckningar (fragment.) 4:o. Jfr. S 36 d 26. Epistolae Variorum Literame... "Två latinska avhandlingar "de Montium Primaevorum vel Crustae Primaevae Telluris m. m. i form av brev adresserade till professor Torbern Bergman från år 1773 och något av de följande åren. 27, 11, 5bl. 4:o. Handlingar rörande "Svenska Topographiska sällskapet i Skara' S Soi? m. m. 40bl. 4:o. Innehåller bland annat :Förslag till stadgar. "Prodromus Dithographiae Westro- Goth." "Papilionis urticariae v/interlaege." "Kort Afhandling om Tophus Pertusus. Linn." "Testacea Quaedam Svecica." "Anmärkningar öfver Hafslämningar vid Upsala." "Rön och tankar för vattenminskningen."

27

28 11 J. A. Gyllenhaals handskrifter. (Forts.) Koncept och förarbeten m. m. till "Systematiskt sammandrag af ' 26d9 De anmärckningar,som P& Eoglofl. Kongel.Bergs Codlegii befailning...gordes under en resa i NERIIŒ och ÖSTERGÖT LAND, år af Johan Abraham Gyllenhaal." 78, 9; 25, 80, 71, 6, 63 bl. 4:o. Renskriften förvaras i Riksarkivet. Till inledningen och första avd.:"utkast til uråldrige bergens beskrifning.,.'' finnes fullständigt koncept och en del anteckningar.andra avd.:"anmärckningar i Cstergöthlands Mineral-Historia"saknas, men i stället finnes en avhandl. "Anmärckningar om Sammanwräckte s^dstens-och skiffer-hwarf uti och bredewid.'.ettern" jämte ett flertal koncept och fragment om dialekten. m. m. Tredje avdelningen föreligger fullständigt i koncept med bihanget: "Om... Potaskvärck..."! slutet en del) mineralogiska och zoologiska anteckningar om Nerike. Jfr. för ö- vrigt S 36 d 1-2. Excerpter och anteckningar i geologi och mineralogi. Kapsel. 4:o. S!6dlO

29 '.

30 12 A. Gyllenhaals handskrifter. (Forts.) Excerpter och anteckningar i geologi och mineralogi.egenhänd.,s 36dl0) Forts.) Innehåll: "Plan till beskrifning på ett lands naturliga beskaffenhet..." "Uråldriga Berg." "Philosophia Uineralogica." Cm jordskapans danande,"correctioner." Flolågrige Berg." "Flötzberg." "Lösa jcrdhwarfwen." "Rapakiwi." "Stalactiter." "Dendriter." "^r-malm." Ekonomiska beskrifningar och mineralhistoria.egenhänd. 4:o. S 36dll Innehåll:"Plan til Oeconomisk beskrifning på någon ort i Sverige." "Samling uti Skånes mineralhist.:excerpter och anteckningar till Skånes geologi och mineralogi. "Samling till Vifest manlands mineral-hist." "Fellensbro Sockn." "Torhella Socken." De två sista av obekant hand.topogr.över Småland m.m.jfr S36d25. Biografica m. m. Egenliänd. 4:o. S 36dl2 Innehåll:Anteckningar efter föreläsningar troligen av Torbern Bergman över Förteckning över mineral ineralogi och över ölbryggd. (lyllenhaals egen samling?) Biographica (självkaraktäristik m.m.)excerpter ur Swedenborgs skrifter. Excerpter"omWatten-Polyper", om "Sv.-. Språket",om Vesuvius. "Carl Leijels Rön, om..,. Kopparmalm"m.m.Förteckning över J.A.Gyllerdiaals manuskripter av E. Prosperinjjl788?.] Supplik för erhållan- " de av Kemiska stipendiet, jan ^

31

32 13 J. A. Gyllenhaals handskrifter. (Forts.) Avhandlingar om mynt och i bergsvetensksp.obekanta händer.4:o. Innehåller bland annat:"anmärckningar öfverhynt sammanfattade af E: S: S."- "Kniphammare at sl^ spijk med..." Lärobok i bergsvetenskap (börjar: "Bergzmannom skrifz thenne BookV)-"Löfåhsen Silfwerwärck"- "Process wie Gold und Silber...geschieden werden." Om koppartillverkning (innan 1648.) Författningar om bergverken. Obekanta händer. 4:o. Vol, S 16dl4 Häri "Berghcrdning...l586" i samtida utskrift , S 36dl5 "Kortt inledning till Process, Förestaeld utj Fragor och ^ <^ar r ic af Lars Johan Colling...Skrefven af Joh:Abr:Oyllen- haal. d: 22 Octobr. ann Lund,"m.m. 4:c. Jfr. B 220a.

33

34 J. A. Gyllenhaals manuskripter. (Forts.) Brev till J. A. Gyllenhaal. (4:o.) (Forts.) Vol. 1. A - G. S 36dl3 2. H-P. S 36dl9 2. R - C. Obekanta och J.A.Gyllenhaals koncept S 36d20 till svar från åren 17"0-78 och Jfr.S /1 Tal och diverse brev. Fol, S 36d21 Innehåller bl. annat brev fr. 0. B..Vadström till S. Hinman (kopior)samt ett brev från F. Sparre till C.G. Tessin, 1754 (original) Dagböcker. "Adversarier angående Markscheider-Mätning." "Ad- versarier rörande Beskrifn. öfver Bergslagen." "Pro memoria." Vol Smal 8 :o. S 36d Smal 8 :o. S 26d23

35

36 15 J. A. Gyllenhaals manuskripter. (Forts.) S 36d24 ''Utdrag af Gyllenhaals mineraliska resa uti Nerike ock Östergötland, manuskript ar "m. m. Obekant hand. Smal 8: 0 "Plan Til Oeconomisk Beskrifning öfwer et landskap." Egenhänd. S 26d25 renskrift. Fol. Samlingar till Skaraborgs läns beskrjyning. Egenhänd. 4:o. S 36d26 Innehåll: "Projecterad Method Till Physisk, Politisk och Oeconomisk Beskrifning öfwer Skaraborgs Län." (Renskrift.)-"Förteckning på de generailare Chartorna i Mariaestads Provincial-Contoir..." (koncept.) Jfr. S 36d6. 36d27 Enskilda räkenskaper och verifikationer till räkenskaper rörande Gyllenhaals (Vetenskapssocietens)hus i Uppsala Fol. Verifikationer till räkenskaper rörande Gyllenhaals hus i Upp- S S6d28 sala Fol.

37

38 16 J A. Gyllenhaals manuskripter. (Forts.) Förteckning över den Gyllenhaal-Ziervogelska donationen(?), S 36d29 huvudsakligen omfattande snäckor. Obekant hand. Senare tillägg och rättelser av Samuel Liljeblads hand. 4 :o /?3?, o

39

40

41 6* ^ f4^ / 7 ^ ) ^ /<f 7/. r)^t-*l ^ 4 /^y-/^.

42 16 S. Sveriges Geografi, Resebeskrifningar, allmänna. Jahlenberg, Göran, Dagbok öfver Geologiska Resan år Orig. 0. S 37 (omfattar egentligen den Siluriska formationen.) Scheele, Franz von o. Robson, Fr. Resjournal från Gellivara öfver S 38 Isfjällen till Norge samt åter F. (Har tillhört Presid. C.M. af Robson,köpt på Bokaukticns kammaren i Stockholm 1881.) Liljeblad, Samuel, professor. Dagbok under resa i Dalarne Wärm land, o. Westergötland Folio, aflång. (Köpt Nov på Bokauktion i UpsalaJ Partiet rörande Wärmiand avtryckt av S. Samuelsson i Wärmiand förr o. nu,1924; det rör. Västmanland av S. Erixon i Västmanlands fornminnes förenings årsskr; /36 /.'iliman,carl Johan August,(assessor i Svea hovrätt;f. 1315,d.I860) S 19a "Journal öfver En Resa uti några af Sveriges Nordliga Provinces Om Sommaren 1828 af Carl J:A: Willman." Renskrift. 8 :o. Resan gick genom Västmanland, Dalarne,Gästrikland o. Uppland. På frampärmen:"c; J: A: W:" Liljeblad, Samuel, professor. Diarium under en Lappsk resa (köpt l.c.) aflång' folio.

43 '

44

45 18 a. S 40 a 3. "Journal för Resan til Bollnäs Julii 1812". X / 3. Anonym reseskildring med ett antal teckningar. (Enligt uppgift av donator har volymen tillhört prostinnan Edla Svanbom,Uppsala.) 8 :o. - /fkr...cæ^- -s<l..- x. ^,

46 19 Aahlenberg, Cöran, Resor i Sverige. Orig. Qv. S 40a (Till Calmarlän o. Blekinge Till Wästmanland,Nerike,'..ästergötland,Småland ö.öland Till Östergötland,Bleki ige,skåne och Västergötland Till Omberg och Kolmorden Till Osmundsberg i Dalarne Y.'ermland o. Östergötland P. S. C.Anmärkningar under dess resa i Sverige 1716.Qv. S 40b Tham,Aehr, 'J*-.intendent) anteckningar under och i an- S 40c ledning af en resa ifrån V.estergötland till. Stock Stockh holrhö.797.,4:o. Interfolierade exemplar med egenhändiga tillägg af författaren. Skänkt 1890 af Räntmästaren H. L. Cyllenhaal. Dhruv/a, H.H.,(deputerad för Caikwar af Barcda.) Skildring S 40d af 8de Orientalistkongressen i Stockholm och Kristiania. Sept Original. 8:o. oblongo. 28 sidor. Skänkt 14/ af författaren. Tio anteckningsböcker af ^ntiqvitetsintendenten P.A.Säve under hans resor genom P.A.Säves test:t. <3-

47

48 20 o anteckningsböcker af Antiqvitetsintendenten P.A.Säve,forts. Östergötland S 40e 2. 8:o. S40f :o. S40g Westergötland P * 8 :c. S 40i :o. S 40k 8 :o. S 40L Gotland :o. 2 8 :o. S 4Cn

49

50

51

52 /21 Dusén, K.F. (f.1349,+1919; lektor i Kalmar): Reseanteckningar av huvudsakl. botaniskt innehåll från Hälsigl.,Östergötl, Gästrikl,,Småland o. "land Egenbänd. 8 :o. Jfr. X 257 f / A y, A K /7-Z / 7 3 ^ AZA. / AAii y fa A?. \ /ifm. /?ti' /yaü /A. A /7-K A /Z y^-a ^7-Zr.

53

54 23 Topografiska handlingar om Sverige. F. S 47 Gränseregister mellan Sverige och Danmark Gränsmärken mot Ryssland 1617,Hadorphs Förteckning på gamla slott. Specielt om flera landskap, för hwilka ej särskild samling finnes. Handlingar till Sveriges Topografi. Qv. S Sverige i allmh. En beskrifning öfver Sverige o.norge på 4 blad,från slutet af 16de seklet med uppgifter om klostren ^ch prestgäldens antal. 4 bl. qv. Specielt om Upland. 2. Gotaland-Chytræi Monumenta præcipua quæ in S 49 Scania, Hallandia et Blekingia inveniuntur... A Sveaiandskap och Norrland. Jfr. H. B. Jiklund S 50 i Sv. landsmål, Bd. 17:6, s. 4.

55

56 1

57

58 Sveriges Geografi. Okåne^r. Hemmendorff, E. Dagbok över resa till Skåne aug Se D 147c 60. Engeström,Joh.von,Samling af handlingar och Anteckningar till Skånes Historia. 2 bantar, folio.i.b. 4:o. * ^Handlingar om Skåne (ReuterdahtsDonat.. ri 1 vol. 4:o. Celsius,O.m.fl. Handlingar till Skånes Historia. Fol. ount. JVessman,N*., Antiqvariska Anteckningar,mest om Skåne, i alfa- b ot. betisk ordning'. Angår till stor del socken namnens härledning och series pastorum för äldre tider. ^v. (Engeströms Grönsö Sami.; Floræus, Flores antiqvitatis Scaniæ. ^v. ^Rosenk.; S 57 Skiljaktig fr. den tryckta.

59

60 Sveriges Geografi. Skåne Lands Stifts Landebok-Jordebok öfver de andliga godsen, upprättad 1569 o.ff. Innehåller 912 ss. utom registret som är af nyare hand,men omfattar blott 9 härader i Skåne,Bornh.,Bleking och Norra Halland- Har tillhört N. Wessman och J.v.Engeström. Skb.?. med årtalet 1575,hvilket synes var samtidigt påtryckt. Beskrifningen om staden Lund med karta af &r 1688^ flera teckningar och handlingar.-fol. (Reuterdahls Saml^ tx) ä^er, G.H.. Beskrifning öfver Ystad författad år <pv. (Reuterdahls Sami.) Corylander,J., B^reättelse om Lunds domiqrrka.dedic. till Drottn. Lovisa Ulrika. Med flera teckningar.^v. (Cels. No. 1.) Nyman, C. F. Ingelstads härads märkvärdigheter, särdeles kyrkornas. F. (Reuterdahls S.)

61

62 27 Sveriges Geografi. Skåne <r. Ichsel;, Beskrifning öfver ett Dominikaner kloster i Åhus. S 64. ^Lels. 90. Lagerbring, S. Anteckningar om klostren i Skåne - Qv. S 65 (Reuterdahls S.) Coyet, '.Vilh. Jul. Relation om Ljungbygård (i Villands h) S 66 dess Horn ock pipa, författad 1692.Afskrift med färglagda teckningar 115 ss. o. Hallenbergs Sami. Relation om Liungbygårdh och dess Horn. Författad 1692 af S 67 W.J. Coyet;1706 copieradh af E.W.M.(llO sidor ock en plansch, söndrig; med färglagda vapen.) i fyra afskrifter.qv. S 68 Linné,..von, Skån3ka resa. Engelsk öfvers. begô'rjdaf Adam S 70 Afzelius. Fol. Löjtnant Afzellii donation Utgör orig. till en tillämnad en^lsk upplaga, som skulle utges i London på Benjamin White 's & Son förlag. Kontraktet af 1721 sitter framför texten.

63 7T^2-<a^, r f ^ /^6.<^L^ ^^*y* ^y(g^t4 (2^2^4-4<c*- l(^-t43il <a^, ^-'<7.

64 23 Sveriges Geografi,Småland, Oland,Vestergötland,A'ärmland, Östergötland. Jfr.S 36d 1-6,9,24,26. ;_Se även: S.bOa.) Gahm, Sigfrid(Persson) Archivum Smolandicum. Vol Kalmar e i-bl Län IV.Oland. V-VII Kronobergs län VIII-X Jönköpings län XI, XII. Afskrifter ur Palmskiölds Sami. Qv. Innehåller mest afskrifter ur Piks-Arkivet och smärre tryckta skrifter. Köptes Handlingar om Småland och Öland. i'. ^-1915/21 Smärre uppsatser m.m.rörande Smålands topografi,utgörande tal och föredrag,hållna i Sällskapet för forntida minnen och historien i Linköping. Kapsel. Fol.

65

66 29 Sveriges Geografi, Småland, Öland, Vestergötland/.Värmland, Östergötland. 1923/50 Handlingar rörande Småland. Afskrifter saml. av arkivarien frih. B.Taube och delvis publicerade i Småländska archifvet (Bd.1-2, Wexiö ) Kapsel. Fol. Ahlqvist, Abr.,Samlingar.T om I. Öland och Småland (ur Kam- S mar Archivets Räkenskaper,Landtmäteri Kontorets k a r tor m.m.)'t. 11-V enl. titeln:saml. till Ölands Historia och Beskrifning,men innehåller äfven anteckningar om det närmaste af fastlandet. T. VI, VII Småland och.^r senare ur B.iks-Arkivets y öland,den förra ur Kammararkivets/handlingar,hvaribland en stor del hör till Svenska Kyrkans historia. Fol.

67

68 30 Eermnendorff, Ernst, Dagböcker över resoi till 3land m.m. Se: D 147c 4,5, Brev och handlingar rörande Crby överste boställe i Älvsborgs län Se: X 276 ai.

69

70 31 Sveriges Geografi,Smaland,Oland,Vestergötland,.Värmland, Östergötland. Handlingar om Vestergötland med Göteborg. Kaps, S 95 Ullenius,Harald,Skara stifts Soknaregister förklaradt, S 96 Cels. Oct. No. 18. Böker, Laur., Bref till Prof. 0. Rudbeck om Göteborgstraktens S 97 antiqviteter, dat. Göteborg ss. Qv. pg. (Ur Hjärnes Sami. 58) [Palmskiöld, No Holdsten,Erl.,Värmlands historia och beskrifning. Concept i fol^ S ss. Cels. 97. Värmlands historia och beskrifning. Författad i K. S 99 Carl XII:s tid; Topografien omfattar blott vestra hälften af landet. Fol.

71 .

72 32 uveriges Geograf i,småland, Öland, Vestergötland/Wärmlard, Östergötland. Hof%sten,Erl.,Värmlands historia... (forts.), Beskrifning,med kortare historisk in - S 100 ledning 210 Ss. Qv. Cels. 99. Utg. av E.Nygren i Värn - land förr och nu,15 (1917);om handskrifterna se in- ledn. s. XV Wahlenberg,G.,Dagbok i Wermland Orig. 0. S 100a 1928/7 Fernow, Erik,(Präst,författare; :)Fortsättning av S 100b Beskrifning öfver Wärmeland. Avskrift av H.Lagergrens (f.1862,postmästare i Luleå) hand gjord 1908 efter originalet i Kristinehamns realskolas bibliotek. 4:o. Handskriften innehåller socken- beskrifningar och är försedd med ortsregister,upprättad av avskrivaren. Huvudarbetet är tryckt ;ny uppl /37 Lagergren, H., Gamla grafstenar i Christinehamn å. nuv. realskolans gårdsplan. Stor fol.

73

74 23 Sveriges Geografi,Småland,Öland,Våstergöthland /.Värmland Östergötland. Liden,J.H.,Handlingar om Östergötland skrifna och tryckta S st. F. 1915/21 Smärre uppsatser rörande Östergötlands topografi,utgörande tal och föredrag i Sällskapet för forntida minnen S 101a och hi'storien i Linköping Kapsel. Fol. Handlingar om Östergötland,Östanstång särd.angående HändelÖ, S 102 Vesterhyholm och kring liggande gårdar.^rån Strömsta i Upland. 1919/16 Engdahl, Johan, "Få crd och korta minne3märcken om then urgamla giöthernas stad Schenninge" Original? 1750-talet. (Förf.tecknar.sig somnot:publicus i Skänninge.) Handskriften har tillhött J.J.Berger 1766 och givaren S 102a frih. Eman.Cederström (ex-libris.) 4 :o 1924 /86 V.idegren,Per David(f.1784,+ 1849,prost o. kh. i Skeppsås c. Älvestad:) Försök till en ny beskrifning öfver Öster- S 102b,c,d,e. göthland Bd.i:l 2:2 (tryckt Linköp.l817-29)lnterfol. och försedd med egenhändiga tillägg m.m. av förf. Har ägts av förf:ns dotterson,lärov.adj. Chr. F. M.Lindman, Örebro, ^ex-libris.^

75

76 34 Sveriges Geografi, Småland,Öland,Västergötland,Värmland, Östergötland* Celsius, Nie., ( ) "Om Ostergiötland." Se: A 517:No.l ;, "Smolandia" Se: A 517:No. 2.,, "Specification på...kållands häradh [i Västergötland, j Se: A 517:No /42 Hederström,T., Fornsagor och Eddakväden i geografisk belysning S 102g Hela första manuskriptet samt. första delen af andra manuscriptet. Kaps. Fol. Handlingar om Östergötland,däribl. om Säby, med underlydande S 103 och kringliggande gårdar, till en del i Norra Småland, Kind,Ydrc. j_palmskiöld No Uggla, Beskrifning Lifgedinget, Vadstena slott m.m. af d.20 Sept Se nedan under S 112

77

78 35 "^Brocman, Om Norrköping. Den ar 1770 af C.R.Brocman tryckta historien med tillägg och handlingar från åren ,afskrifna af N.R.Brocman och J.A.Stecha^,Vidi Acta med ^svi. Handlingar om Östergötland Bytesbref och invente- S 104 ringar på åtsk. gårdar,embetseder m.m. Sami. af Asses, sor C.H.Braad. Fol. köptes på auktion efter Lüdcke Tidström, A.Th., Resa igenom Vestergötland och Småland Qv. S 104a Handlingar rörande Westergötland *st från 1700 talet.original, S-104b Bundt. Folio. Skänkt 1899 af godsegaren J.Emgström på Ingarud 1930/70 Avskrifter rörande Göta kanals förhistoria fram till år 1809 S 105 huvudsakligen ur Riksregistraturet och frihetstidens utskottshandl. 4:o. Gjorda för 1. bibliotekarien Samuel E.Bring:s räkning. S.E.Bring:s och flera andra händer. o X Hannerstråleska samlingen av Stegeborgspapper. Se,276 aa-as.

79 n c., <. '. ^ s, <^ J *. i - ' ^ - - "..

80 Sveriges Geografi,Småland,Öland,Västergötland,'Farmland 36 Östergötland. Arrendehandlingar m.m. rörande Grensholm,Vänga socken,östergötland 1700-talet. Se: X 299 am. 1935/19 Förste bibliotekarien S.E.Brings korrespondens med kyrkoherdar S 105a m.fl. för erhållande av uppgifter angående personer i Götakanalverks tjänst. Fol. 1940/22 Brev m.m. rörande Göta(och Kinda) kanaler till ordföranden i S 105b Direktionen över Göta kanalverk statsrådet Ludvig T. Almqvist. Fol. Handlingar om Häggetorp, Dala socken, Västergötland. Se r\.276 r II.

81

82 36 a. 1945/34. Gustaf Verner Hoarders [f. 1874, d. 1941; med.dr] FinnerödjasaiTiling. (Samlingen innehåller handskriftligt material - mestadels i avskrift - rörande Finnerödja socken i Vadsbo härad i Västergötland, men även åtskilligt om dess grannsocknar, Hova, Ramundeboda, Tived och Vadsbo liksom om Tiveden och Tivcdsbygden i allmänhet.) Förteckning på handlingar rörande Finnerödja i Göteborgs S 106 a, landsarkiv och i Riksarkivet, uppgjord av G. Neander. - Excerptcr ur Göteborgs landsarkiv m.fl. arkiv. - 'Finnerödja. Befolkningsstatistik ' Uppställd av G. Neander. - Diverse avskrifter ur tryckt litteratur rörande bygden. - Fyra originalmanuskript av G. Neander: 'Om Tiveden i allmänhet och Stora Tiveden i synnerhet' (tr. i Finncrödja. En socken i Västergötland. Sthim 1944), 'Constantia Eriksdotter. En konungadotter i Tivedsbygden' (tr. i Finnerödja ) samt 'Tiveden' och 'Naturbilder från Västergötlands Tivedsbygd'. Kaps. Fol. 2. Forntida och äldre bebyggelse: Fornfynd. - Finnbebyggelse.- S 106 b:l Gårdar i Finnerödja. - Kartor (fotokopior och tryck) och kartbcslsrivningar. - Utdrag ur jordcböcker och mantalslängder. - Utdrag ur skattelängd för år Avskrifter ur äldre handlingar rörande Tiveds och Hova socknar jämte ett antal fotografier. Kaps. Fol. 3. 'Finnerödja. Ur jordeböcker.' (Avskrifter.) 1 vol. Fol. S 106 b:2, 4. Etnographica och folklore. - Historiska och märkliga hän- S 106 c, dclser. (Utdrag och avskrifter.) Kaps. Fol. 5. Handlingar rörande kyrkan (kyrkorna) och prästerskapet. S 106 d (Utdrag och avskrifter.) - "Undcnäs kyrka och Skagcns kapell". - Två originalmanuskript av G. Neander om bygdens kyrkor och kapell. Kaps. Fol. 6. Vågar och gåstgivcricr. (Originalhandlingar, avskrifter S 106 e och utdrag.) - Resor genom Tiveden i äldre tid, inklusive Eriksgator. (Avskrifter och utdrag.) - Järnvägen. (Original.) - Postmästare i Ramundeboda. (Uppsats av Carl Sahlin.) Kaps. Fol. 7. Gruvor, kvarnar, sågar, hantverk ("Herrängs-uren"), bränn- S 106 f. vinsbrånning. (liest originalhandlingar.^ Kaps. Fol. 8. Växt- och djurvärld, jakt och fiske. Kaps. Fol. S 106 g,

83

84 36 b. (Gustaf Vcrncr Meanders Finnerödjasamling forte.j 9. Handlingar rörande Skagersholms herrgård och järnbruk, S 106 h:l. 1. Förteckning över arkivhandlingar rörande Skagersholm jämte en del utdrag ur sådana handlingar. - Äldre köpehandlingar. (Avskrift.) - Reduktionshandlingar. (Avskrifter.) - Privilegiebrev. (Original och avskrift.) - Rättegången mellan J. Adclcrantz' sterbhus och H. Falkenbergs sterbhus (Avskrifter.) - Rättegången mellan H. Falkenbergs sterbhus och Johan Björkman på och 1730-talcn. (Avskrifter.) - Skagcrsholms skogsprocess mot kronan (Avskrifter.) - Rättegångstvisten mellan Svartå och Skagersholm (Original.) Kaps.Fol. 10.Handlingar rörande Skagersholms herrgård och järnbruk. S 106 h:2. 2. Beskrivning och värdering av åbyggnaderna m.m. år 1775, 1779, 1319, och (Original.) - 'Egaré af Skagersholm (Medlemmar af c lägt erna Falkenberg och Kruse)'. Av Carl Sahlin. - Beskrivning av Skagersholms säteri ^av Carl Sahlin, 1904j. - Arliga dagsverken av bönder och torpare (Original.) - Trädgården (Original.) - Mulbete 1686, 1755, 1763, 1807, (Original.) - Utskylder (Original.) - Kvitterade räkningar från skilda år, m.m. (Original.) - Avtal och kontrakter (Original.) - Brännvinsjournaler (Original.) - Hemman och lägenheter under Skagersholm. - 'Skagersholms skuttrafik på Skagcrn' m.m. Kaps. Fol.. Aindlingar rörande Skagersholms herrgård och järnbruk, S 106 k:3 3. Dagsverksjournal vid Skagersholm (Häri inhäftat 'Extrakt öfver dagsverken och forlöner )(Original.) Kaps. Fol. 12.Handlingar rörande Skagersholms herrgård och järnbruk. 4. Mantalsuppgiftcr för Skagersholm Bunt. Fol. S 106 h:4. 13.Rusthåll och knektrotar. (Original och avskrifter.) S 106 i. Kaps. Fol Ur Hova tingslags domböcker. Utdrag. Fol S 106 k:l S 106 k: S 106 k: S 106 k: S 106 k: S 106 k:6.

85

86 36 c. (Gustaf Verner Neanders Fin:erödjasanling forts.) 20. Finncrödja sockens husförhörslängder S Avskr. Fol. 21. Finncrödja socken. Födelsebok Död- S 106 m. bok Vigselbok (Avskr. i maskinskr.) Fol Finncrödja sockens födelsebok. Av G. Neander gjord bearbetning av födelsebokcn i S 106 m, Fol. " C. S 106 n:l S 106 n:2, S 106 n: S 106 n:4< S 106 n:5< S 106 n:6, S 106 n: Finnerödja sockens dödbok. Av G. Neander gjord bearbetning av dödboken i S 106 m. Fol S 106 o:l S 106 o:2 31. Finncrödja sockens kyrkoräkenskaper S 106 p, (Avskrifter.) Kaps. Fol. 32. Finnerödja sockcnstämmoprotokoll q (Avskrift.) Fol. 33. Finnerödja sockonstämmoprotokoll S 106 r, Kommunalstämmoprotokoll , Kyrkorad Kyrkostämmoprotokoll (Avskrifter.) Fol. 34. Handlingar om Finnerödja ur Skara domkapitels arkiv. S 106 s (Avslsrifter.) Kaps. Fol. 35. Brev till och från G. V. Neander. Fol. S 106 t iographica rörande personer och släkter verksamma i Finnerödjabygden i äldre tid. Kaps. Fol. S 106 u:l-2, 5 8^ Av G. Neander påbörjat utkast till register över S 106 v. Finnerödjasamlingen. Fol.

87

88

89 ^ /yr ^

90 38 Bohuslän. Topografiskt-historiska anteckningar rörande Bohuslänska församlingar 1882 af okänd förf. Fol. 3 10: Insändes till Biblioteket sommaren 1896, okändt af hvem Förf. säkerl.en då nyligen afliden prest nedåt landet. Handlingar rörande C.E.G.Nauckhcffs hus i Uddevalla, oe: X 278 r 18. Handlingar rörande Gräskärr, Bäve socken och Bråland i Fors socken. Se: X 878 r 1"..g* ^ ^ c? ^ '

91

92 39 Södermanland och Nerike.,S 111 Roberg, L., Anteckningar om Södermanland omkring 1704 med teckningar. 8 :0. Jfr. S 36d 9,11,24. S 112 Adelstjerna, N., Beskrifning öfver slott, Kungsgårdar och kungsladugårdar i afiedna änkedrottningens lifgeding, upprät- Räfsnäs,Tynnelsö tad ar Omfattar GripshoT.m^Xungeberg,Eskilstuna och Sundbyholm (jämte Strömshclm och Fiholm i Vestmanland.) Bunden med beskrifningen öfver Vadstena län af N.Ugla och öfver Svartsjö län af M.K.Törnhielm. (Rosenhanes saml.) Författarne voro samtliga hauptmän på slotten. Fol. Fant,E. M., Samling om Södermanland. Består till största delen S 113 af sockenbeskrifningar,af ortens presterskap afgifna på Strängnäs domkapitels uppmaning åren Fol. 924/26 Fors, Joh., Collectio monumentorum, rerumque maxime memorabilium S 113a Sudermannise e templis et locis pubi. urb. et canob:qua vel olim vel adhuc conspiciuntur. Holmia :c. (Aldrig tryckt.) (Har tillhört Scdermanlands-Nerikes nation. ) S 114 Schröder,J.H., Antiqvarisk beskrifning öfver Södermanland. Concept. Folio.

93

94 40 Södermanland och Nerike. Schröder,J.H., S 115 Södermanlands fornminnen med teckningar.omarbetning af föregående. 4:o. Handlingar om Södermanland IKaps. Fol* HufvudsakTigen Köpe S 116 och fastehref. Fol. Hallman,L., Beskrifning öfver Sti'ängnäs. (Utgifven i Strängnäs S ) Orig. Felio. Afskrift. Folio. (Ur Rosenhanes saml.) S 120 Handlingar om Näsbyholms fideikommiss. Se:X 2'X r Handlingar onyæder, Se: X 27Sr 14. Handlingar rörande den s.k.banérska arvsprocessen om A^er'. i Södermanland Se: X 276 ah.

95 $ / 2 ^ i ^ ^ 6 S ^t^ey/ 6 ^ 4 ^ - g ^ 2. a ^ ^ e d < 9 r 7 ^ <^*T--<L <^.^t. /<?y/- "?3 3, T^y.

96 41 Södermanland ;ch Nerike. Opphoff,Joh.C., Beskrifning öfver Strängnäs domkyrka.skrifven år Förf. var boktryckare i Strängnäs och dog :o. C/7G avskrifter rörande Södertelje kanals förhistoria fram till ar 1780, huvudsakligen ur Riksregistraturet.,utskotts, handl. c. d. 4:o. Gjorda omkr för 1.bibliotekarien Samuel E. Bring:s räkning. Brannius,Joh. Vilh.. Beskrifning öfver Brännkyrka socken. Dels S 122 samlingar,dels omarbetning af den ar 1769 i upsala at- ^ gifna akadem. af!iandlingen:de paroecia Brännl^rka. Med flera bilagda handlingar. Förf. blef aktuarie i Riksarkivet. (Ur Fants saml.) Fol. Fant,E.M.,Samling om Nerike. Fclio. btgöres hufvudsakligen af sockenbeskrifningar,uppsatta åren , af hvilka ett par hafva påteckning att de inlemnats till Archivum Nericiense. Gripsholms slott. (gtjerneld) 8 :o S 124a

97

98 42 Södermanland och Nerike. Handlingar ur Rosenhanes saml. rörande Södermanland. Fol. S 124:b A) i allm. b) städerna c) Jönåkers härad. Handlingar ur Rosenhanes saml. rör. Södermanland, a) Bärbo S 124:c och Råby socanar c) Tista egendom och Tiggesta^Stig- t omt a sn. S 124:d a) Rcnö. t) Hölebo. c) Oppunda d) Aillåtlinge härader S 124:e Husby socken i Oppunda härad S 124:f a) Ö.Rekarne. b) W.Rekarne, c) Aker, d) Daga, e) Selebo härader. S 124:g a) Sotholm,b) Svartlösa, c) Öknebo.

99

100 /57 Köpcbrev m. fl.handlingar ( ) rörande det- tidi- S 125 gare av släkten Rosenhane ägda säteriet Torp med underlydande gårdar i Husby-Oppunda socken Södermanland. Kaps. Fol. - 7 ^ * ^ ^ /,%/%. 7"*. ^<r. u $L c. r^ <s - <TT-Ui,. Ou^^t ^,c. - ^"/-CT3 - ^

101

102 44 Rosenhane cohering, Relation om Stockholms stad. Afskrift. S 131 Tryckt i Handl. rör. Skand. Hist. Del 31. s [Ur Brinkmans saml., 4:o 1924/85 Rüdling,J.,0., Det i flor stående Stockholm... (tryck*' Sthm. 1731,, jämte Supplement...(Stkm.1740.) Yed handskrivna tillägg av J.Ehrling. 8 :o. Om Jonas Ehrling ( som prost o.kh. i Husby-Rekarne) jfr.carlander, Sv.bibi. c. ex-libris, 2:a uppl., 2:2 (Sthm 1902,)s. S 131a 731 f.,hagström, Stren^näs Stifts herdaminne, D 8 (Strengnäs 1899,) s Vol. har tillhört A.L.Stiern- eld. Hallenberg,J., Anteckningar om Stockholm ur gamla handlingar 3:132 intill år o.^. Pontinus, M., Utförlig berättelse om Johannis Kapell och för- 3:123 samling af år Afskrift efter originalet i Jakobs kyrka.- Stockholms stads härkomst och beskrifvelse [år 1643,j 34 blad..yclfgang Hartman, Relation om orsaken till Stockholms m m n, uppkomst och tillväxt,skrifven år 1650 (författ 'Kopparstickare,) 15 blad. De båda senare af A. A. von Stiernman. (Ur Celsii saml.) 4:o.

103 ^'y^aayv ^7y/A/^ 47^y.-Z)^(*./7^' / L ^ t A ^ A//2^ / XAz^^A^/AtJ ^r i^//<rn/t<3^r //&^/?T)7i^ /<ft%/, ( X é ^ x A ^ ^ ^tr //^7^/yJ'^ ^. 4^/1?.

104 45 Biörn, And,, En kort relation om Kongsholmen (af år 1689.) Afskrift. (förf. myntmästare.) 4:o. Handlingar om Schönfelts hus i Stockholm.Jfr. X278r Handlin^jar angående beskattningen i S:t Johannes kvarter på Norrmalm i Stockholm 1713 och Se: X 278 r 6. Handlingar om Ziervogels hus vid Tyska brunn, ett hus vid Stora Konungsgatan ^=Nygatanj och en malmgård i kvarteret Timstenen på Kungsholmen Se: X 343a-b och X 240j :Ziervogel.l. Possieth, J., Gråmunka til forne och senare tider uthi fyra S:. 135 flockar beskådad af Kyrkoherden i Riddarholmen.Crig. 418 sid. utom ett par blad tillägg af förf. och A.A. von Stiemman. (Ur Cels, saml.) Folio. S:135a Handlingar angående Rosenhaneska slägtens egendomar i Stockholm* Folio. '1921/4 Renhållning* och hälsovård i Stockholm under Gustav Vasas tid. (1912) Excerpter och anteckningar av M.B.Swederus ( som S 135b lärov-adj. i Uppsala.) Kaps. 4:o.

105 '

106 46 3. Sveriges Geografi, Upland. Antiquariska anteckningar om Upland,särdeles den södra delen, S 136 sockenvis upptagande runstenar och andra inskrifter J: samt dokumenter. Mot slutet finnes utdrag af en svensk * krönika och handlingar från riksdagen 161C,vid hvilken tid hoken är skrifven. Qv. 115 ss.(inkom till Bibl:t 1717 och står i förteckningen cfver Salans samling) Föri. av Martinus Aschaneus. Se: Gihl,G.,Sigtuna och Wassunda, Upps s. XXXVIII. S.136 a ff. se föreg. blad. 1921/4 (1912) "Fougden,Peder Bengdtsons Manthals och boskaps längder för åh- ren 1639, 40 och 1641."(Bälinge m.fl. härads fögderi.) S 136a Orig. Avi. Fol. Fastebrev rörande rusthåliet Tuna i Tensta sockan m.m. Se: X 267 bn. Handlingar rörande Höja frälsesäteri,gryta socken K.Se: X 299 an. Köpebrev, rättegångshandlingar m.m.rörande...ekebyholm Se: X 267 fa.

107

108 1953/20. Äganderätten till Bona säteri i Munsö socken i Uppland stadfästes för Tomas Blixenstierna och hans arvingar på häradsting vid Svartsjö slott den 21 jan Orig. på pergament. Fol.

109

110 47 3. Sveriges Geografi, Upland. Dijkman,Petter d.ä. Bua-haiti, det är Städers,Häraders, S:137 Soknars och största delen Byanamnens Ursprung uti provincien Upland utarbetat åhr Qv.(Ur Cels. saml.) Handlingar om Upland,3tockholm,Sigtuna (Aschanæi beskr. i 2 ex- g pgg Öregi'und. Fol. Handlingar om Upland,däribland sockenbeskrifningar,ordnade hä- S: 139:1-6 radsvis. Fol.. Upsala stad.. Folio. S Uerim. Uppsatser rörande Uppsala stads topografi,m.m. Se: ^ 7: ^/64 aandlingar om Uppsala stad:apoteksprivilegier på nuv. apoteket S:139:b Lejonet samt äganderättskandlingar till och kontrakt rör. gården n:rp&5 ir/arteret Lejonet. Fol.

111 1ÏT

112 *1963/27. Anteckningar och material till Upsala Teaters historia S 139 g. sammanbragt av Axel Andersson. Kaps. Fol. Pjäsjournaler för Upsala Teater. 'N 1. Teaterbok (Statistik)' 12/ l/l :o. 'Bok N 2.' l/l / förd av Carl Peschel- S 139 g 8:b Barowiak. 8 :o. 'Bok N 3.' 18/9 I8 8 I-7 / :0. S 139 g 8:c 'Bok N' 4.' Teaterstatistik. 13/ / :0. 'Bok N 5.' lo/lo / :0. S 139 g 8:e 'Bok N 6.' 1 1 / / Fol. S 139 g 8:f 3 1 / IO/ Fol. S 139 g 8:g 'Pjäsjournal' 28/ / Fol. S 139 g 8:h 1945/1. Pjäs-journal för Upsala teater /06. fupp- S 139 g 9. rättad av Axel Andersson, i Fol. *1945/13. 'Upsala Teaters inventariebok 1888' :o. S 139 g 10. *1963/27. 'Journal för P. Lundbergs Sterbhus'. l/l l/l2 S 139 g Fol. Journal för Upsala Teater l/l / (Buffe- S 139 g 1'. ternas konto 1 9 IO-I9 II)* Fol. 'Teaterns kassabok'. 26/ / Fol. S 139 g / / n S 139 g / / o S 139 g / / ! S 139 g 16. 'Handlingar för Teaterhuset, Quart. Frigg.' Kaps. Fol. S 139 g 17. Upsala Teater. Diverse handlingar. Kaps. Fol. S 139 g 18.

113

114 /4 Excerpter ur Uppsalatidningarna Av M.B.Swederus (+1911 ^om lärev.-adj. i Uppsala.) :c. S 139c-e 1921/4 Excerpter ur Uppsala Råöstuvuiätts protokoll , Av '.B.Swederus I Fol 1 även förteckn. S 139f,g på en del bouppteckningar samt på bokbindare o. trädgårdsmästare fr /28 Handlingar rörande Uppsala gästgiveri (och källarmästaren S. borberg) Xaps. Fol. S 139h Räkenskaper för J.A. Gyllenhaals (Vetenskapssocietetens) hus. Se: S 36d 27, 28, /45 Handlingar m.m.rörande Uppsala stadshotell och källarmästa- S 139k (liggande foi.) ren K.P.Svanfeldt.Album innehållande dokumenter,bygg - nadsritningar,fotografier,tidn.-urklipp,matsedlar m.m. ; samladt och ordnadt av Henrik Svanfeldt (hotelldirektör) f.l876)och av honom skänkt 1921,suppleradt Stor fol. (liggande). Stadshote'1] o.upps. Bilagor,tre album:!) Matsedlar från Uppsalai Gille S 139 l.m,^,, (liggande fol A ) Svenska matsedlar 3)Utländska matsedlar. Stor fel. (liggande)

115 5) /3^ o & <yt^xy ^ 7 % - ^r/. 7 1 /^f..7. ^ ^ 7 / / f 7 7 ^. 5 /37^/. r. ^ ^/7 ^ -y^7. S / 3 ^ 3, f- / 7 ^ 7 7 v-?. y / 3? 7 < ;. / 7 7 ^* ^ / j^y^ 7*t^zr?T^U3^e L /^^y-t&3. 7 ^ - 7. ^ X cif., %Lr, 5 / 5 / 3 y ^ 7^* y ^ c4-^. < S /3^X^5*. AU. /7/.

116 49 -ilagcr, re album matsedlar, :1 fr. restauranger i Upp- S 139 od,,3.,-o r. (liggande fol.) sala,restauranger i Stockholm 3) fr.restauranger i övriga Sverige o. utlandet.stor Fol. (liggande) i-t-* vid opsala Simm och Badinrättnings Bolagssammanträden Se: D 1328 a.b.c. Ij<j4/1 'Fastigheten Jppsala Gille." Byggnadsritningar och fotografier, S 139r (liggande föl.) album samladt och ordnadt av Henrik Svanfeldt 1923,skäni't Stor fol.(liggande.) ovanfeldt, Henrik Sigfrid,^f.1376,direktör i Upps. hotell A.B."' S 139t Historik m.m. om Restaurant Rullan upprättad år Tv. fol. 1940/37 Musikprogram. De flesta från Rullan :o. S 139v. 1925/29 Annerstedt,C., Anteckningar om Upsala stad. Del 1, 2:a-b, 3. S 139aa-ad 4 :o lvo^/5^!.ofberg,custaf..ilhelm,^f.l832,d.l9l(7)?,doml^rkoklockare]:an- S 139ba teckningar om Jppsala domkyrka i ett exemplar av C.J. Bergman, Upsala minne (Stockh.1844.) 8:o.

117 ri F - r o - T t r i j ^ '. Y i r \ ; J^< -'- '!. i ' ^.. ' - * J < -' " I 0 J P J 1 L, C J ^ j, J r ' < < - < -.. ; ' --'

118 50 Noreus,Frans Th., Naturhistoriska och antiqvariska anteckningar om Roslagen under en resa år Qv.(förf.var Knigges Stipendiat.) Verelius,0., Notæ in epistolam defenscriam clar.viri Johannis S:141 Schefferi. de situ et vocabulo Upsaliæ anno 1677, mense Julio conscriptae. Concept. Folio. Med anteckning "A me perfectum mense Augusto Andreas Norcopensis. m.p." (Ur ett band af blandadt mest juridiskt innehåll.) * '---Renskrifvet exemplar af föregående med vidimerade S:142 bilagor,deribland Annotationes ex scriptis Carcli episcopi.ires'ensis,och ett bref till Hofkanslern E.Ehrensten dat. Upsala d.20 Juni Orig. Fol. (Ur Stjernelds s.) Tomt kartor öfver Upsala Stad upprättade år 1671 af Stefan Bo- S:142 man.kopierade af L.Roberg. Fol. (P.v.Afzelius donation.) ; Fol. Original,som det tyckes (skänkt S:143b 1884 af Uplands nation.)

119 ^ <A.^* <2*4, <L-'^ 4. ^y*^c <f 4). /^ / ',"< '^' f-^ï.. A

120 /10 Handlingar (köpebrev,tomtbeskrivning m.m.)rörande gården S 143c n*o i' i kvarteret Damkilen eller Klostret,Uppsala stad,f.d.tullbergska gården,3vartbäcksgatan 1 2 ) Original. Fol. Handlingar rörande Annaberg (Rockestad), Ångarns socken; Skällsta,Bärby,Cvernibble,Råby,Markeby,Hätuna socken;r!enhamra, Kalfvik,Rasta,Ekerö socken,frötuna,håbo-tibble socken. Jfr. X 278 r /10 "Handlingar och kartor tillhöriga gården <_15j " i S 143d kvarteret Oxen,Uppsala stad. Original och avskrift Fol.(Gården ligger i hörnet av Kungsgatan och Smedsgränd och har tillhört fotografen Henri OstiJ YJtningar i plan och profil af Uppsala slott från medlet af S:144 17:de seklet. Folio.Gjorda på föranstaltande av Olof Rudb%ck d.ä. Fotografier,5st.,af Upsala Universitets Biblioteks Läsesal, S:144a tagna 1897 af fotogr.dahlgren,med Bibl:s tjänstemän-

121 //^"7, /t/, A'<?. 5 /vy e.'/ö -%6iy; -/-/^. /^/. s / v r ^. C&^ ^ 6L^z^ ^ t f -

122 1941/4 Kjellberg,Carl Mauritz ^f. 1866,d ;landsarki varie. S 144aa "Uppsala slotts byggnadshistoria "anteckningar ur handlingar. Bgenh. 4:o. Aschanæus,M.,Beskrifning öfver Sigtuna. Nyare afskrift. S 145 Fol. (Ur J.H. Schröders donat.) 1918/24 "Bok för Rrusenberg"(Alsike sn^ Stockholms län.) Räken- S 145a skaper från åren :o. 1924/51 Floderus,Gustaf (f.1797,+1822,e.o.kammarskrivare i KaÆiar-'"* ^ 145d Beskrifning öfver Rasbo och Kihls församlingar.egenhänd. 4:o.(Ved karta. Hdskr. saknar förf.namn, som emellertid finnes å en annan,ofullständig,handskr. i lektor O.M.Floderus ägo, Västerås.) DeJ location öfver Dannemora järngrufvor,så till profil som S 146 grund,ritning författad år 1687 af Lars Hoffstedt, copierad 1708 i Upsala af L.Roberg. Fol.(P.v.Afzelii donat.) Palmskölds Samling

123

124 53 S. Sveriges Geografi, Upland. Bergfalk,P.E.,^Förslag till Byggnadsordning för Uppsala stad.^ Se: L16. Ruiner efter ärkebiskopsslottet i Upsala,blottade åren S 146a 1886 under gräfningen för nya Universitetshuset och fotograferade.samt C.A.Kihlbergs uppritning 1886 af samma byggnad i plan 8 st. fotografier i folioport- följ.och en karta af samma format. Upsala stads Auctions-ordning af 30/ med landshcid:s be- 146b skrifvelse af 6/ Papperhandskrift. 4:o. (Gåfva 14/ af Aukt.Kommis-n J.O.Carlson.) Johan Benbergs kort berättelse af Jpsala stad med skrivna an- 146 c märkningar och tilllägg av Laur. /oberg- 8 :o. Olof Celsius d.y. vice bibliotekarie i Upsala, kort berättelse S 146d om Upsala slotts begynnelse och öden öfverlemnad till H.K.H...14 Sept Titel + 13 sidor 8 :o. Troligen afskrifvet efter tryckt exemplar. (Skänkt 28/ af Stockholms nation.) Inventarium uppå fatheburen wedh Sätuna som han var anno e Original 4:o, (Ur Flemings saml.n.9)

125 /Trr* ^<L)ry-^ Lcuj^

126 54 dahlgren,gustaf Wilh., Beskrifning öfver Catharina kyrka S 146f Original. 92 ss. 4:o. Kopior af privilegier och handlingar rörande Enköpings Stad 1610 S 146g Officielt vidimerade (kring 1696) Folio. Skinnband. köpt 5/ från Ernst Åberg.) Fol. Karduansmakarämbetet i Upsala protokoll Folio.Orig. S 146:h Skänkt 1899 af bibliotek^ grefve Eug. Lev^enhaupt. Geometrisk Bok öfver Kongl.Rådet grefve Fabian Y/reder^på Norra S 146:i Ljustorö och i RioUa socken affattad 1685 af Peter Gedda. Original fol. min. skänkt 1902 af H. Exc. Statsminister E.G.Boström på Ostanä. 1912/22.'mteckningsbok för landtbruket på Eka. Börjar på 1790-talet. S 146j:2 Obs.Handlingar rör. Eka m.m. finnas även bl. de Oxen- stiernska papperen i X (284) 12:o. Eka-samlingen. 191o/28 Dagsverksbok för Eka från åren Fol. S 146j:l 1916/30 Räkenskaper rörande Vira braks (i Roslagen) vapenleveranser S 146k till Kronan Med tillhörande räkningar m.m.i orig. o. avskrift Fol. o-t/ ^ TLlL ^ y 3.

127 ^n^6..4-a^l^. V^CL^Ÿ^ 1 ^ ^. y <Vf

128 55 Fastedom /11 för Utåhls säteri, Bro socken, Skbd. Fol. S /26 Handlingar rörande Viby säteri och manufakturverk i Harbo socken S 146m Våla härad, Västmanlands län. Fol. '"Viby Dammars och ^rensnings Handlingar m.m Original och avs. JFA.Dubtes koncepter med flera dokumenter rörande E.Cederborgs S 146n rättegångar mot Riksbanken och Uppsala universitet* Cr.i.ginF. oca "^skrifter. Rättegångshandlingar,syneinstrumenter m.m. Original och avs * o S 146p Lundström, Per Daniel (f.l762,tl830,kyrkoh. i Panderyd, Arkest): S 147a Danneryds och Lidingö Socknars beskrifning ; enligt... Ärke-Biskcppens...Jaccb Ax:Lindbloms och Uax:Ven:Ccnsistorii gemensamma önskan,och Dess gifna Plan år 1812" Egerh. 57s. Fol. (Uttagen ur S 139:1)

Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna

Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna Anna Wolodarski Den 23 mars 1855 skickade dåvarande amanuensen vid Kungliga biblioteket Gustaf Edvard Klemming en ansökan till Kammarkollegiet. Han begärde

Läs mer

Västerbotten i arkiven

Västerbotten i arkiven 4 07 Västerbotten i arkiven I detta nummer INNEHÅLL Västerbotten i arkiven 2 ULF LUNDSTRÖM Arkiv i Västerbotten 34 INGRID SJÖDIN Undersökningar på platsen för det forna Umeå 42 ANDERS HUGGERT Rättelse

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 INNEHÅLL LEDARE Roland Otterbjörk. En treårings föresatser 1 ART I KLAR Bengt Audén. Bottniska prästers namn 1550-1650

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö - FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II

Läs mer

Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser. G Litteraturhistoria...

Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser. G Litteraturhistoria... Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser A Bok- och biblioteksvasen... B Allmänt och blandat......... C Religion... E

Läs mer

Förteckning över arkivfilmer

Förteckning över arkivfilmer Förteckning över arkivfilmer Götebot-gs universitetsbibliotek. Mikrofilinade handskrifter i.andra bibliotek och arkiv samt i privat ägo. Förteckningen redovisar ett urval av Göteborgs universitetsbiblioteks

Läs mer

UKF:s pärm Sv6 - Svenngårds samling - Pärm 22, 24, 25, smal grön pärm

UKF:s pärm Sv6 - Svenngårds samling - Pärm 22, 24, 25, smal grön pärm UKF:s pärm Sv6 - Svenngårds samling - Pärm 22, 24, 25, smal grön pärm Register till innehållet i Gudrun Sandéns renskrift/sammandrag Fritextsökning fil textfil8.dbf fil: Pärm Sv6 = Svenngårds pärmar 22,

Läs mer

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER KUNGL.BIBLIOTEKET Enheten för bokhistoria, magasin och nybindning ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER NY UPPLAGA SAMMANSTÄLLD AV LINDA SÖRENSEN 2005-08-24 Kungl. biblioteket Översikt

Läs mer

Sjöhistoriska Samfundet

Sjöhistoriska Samfundet Sjöhistoriska Samfundet har som målsättning att bidraga till utforskandet av sjöhistorien} i första hand den svenska} i alla dess sammanhang och former utger tidskriften Forum navale samt dessutom i mån

Läs mer

AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE

AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA 94 AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE AV ALBERT "\JVIBERG STOCKHOLM 1957 EXPEDIERAS FRÅN FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGS HISTORIA:

Läs mer

Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län)

Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) av arkivarie Anna Christina Meurling Sommaren 1967 avled godsägare Johan Berg von Linde på Dufeke (Malmöhus län). Det bibliotek och de arkivalier som

Läs mer

A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen

A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen för Stiftelsen Orphei Arkivförteckning Drängars arkiv. Orphei Drängar, 2015-05-07. A. Protokoll A1 Sällskapets protokoll. A2 Styrelsens protokoll. A3 Prövningsnämndens protokoll. A4 Stiftelsens protokoll. A5 Styrelsen

Läs mer

KLGF-bladet nr 71. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Årgång 18, Maj 2009 Adress: Gullan Olsson, Magistratsgatan 12 B, 392 35 KALMAR

KLGF-bladet nr 71. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Årgång 18, Maj 2009 Adress: Gullan Olsson, Magistratsgatan 12 B, 392 35 KALMAR KLGF-bladet nr 71 Släktforskardagarna i Falköping 21-23 aug sidan 5 Referat från Vårträffen på Högalid Kalmar lexikon Madesjö i gamla tider Svensk utvandring till Oregon sidan 11 Medlemsblad för Kalmar

Läs mer

K A T A L O G 77 C E N T R A L A N T I KVA R I A T E T

K A T A L O G 77 C E N T R A L A N T I KVA R I A T E T C E N T R A L A N T I KVA R I A T E T K A T A L O G 77 Varia All prices in this catalogue are without deductable VAT. Postage is extra. Please make checks payable without charges on Svenska Handelsbanken,

Läs mer

Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson

Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson Släkten Ysing under 1600-talet av Ulf Persson Uppsatsen först publicerad i Karlskoga Hembygdsförenings årsskrift Karlskoga bergslag 2007 (med vissa bilder som här uteslutits). Släkten Ysing torde vara

Läs mer

Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling 1628-1930

Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling 1628-1930 Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling 1628-1930 Ingår i: Av: Henning Halldor Trädgårdsodlingen i Sverige. Hyllningsskrift tillägnad Carl G. Dahl på sextioårsdagen den 17

Läs mer

Stiftsbiblioteken i Sverige

Stiftsbiblioteken i Sverige KUNGL. BIBLIOTEKET Stiftsbiblioteken i Sverige Rapport från en kartläggning av fem aktiva stiftsbibliotek med kommunal huvudman Projektledare Christine Wallén, Kungl. biblioteket 2012-11-30 1 Stiftsbiblioteken

Läs mer

LÖRDAG 11 MAJ KL 12.00

LÖRDAG 11 MAJ KL 12.00 APRIL 3 2013 Runmynt från 1100-talet efter gotländsk mynträkning Felgraverat Säter-öre 1629 Wij järnverk i Ugglebo socken och dess polletter Riksgäldskontorets räntebärande anvisningar 1915 Pris 30 kr

Läs mer

A E Lundgrens krönika. Version 2.3 PUL; maj 2009

A E Lundgrens krönika. Version 2.3 PUL; maj 2009 A E Lundgrens krönika. Version 2.3 PUL; maj 2009 Sid 1 (26) Anders Ephraim Lundgren 1821 1879 AE är i familjetraditionen enbart nämnd som stadsfiskal i Strömstad1. Eftersom så lite var känt om honom blev

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7 Styrelsen år 2005 Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 9 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer

PRÄSTERNA I LAPPMARKEN FÖRE 1850. Ursprunq och arbetsuppqifter

PRÄSTERNA I LAPPMARKEN FÖRE 1850. Ursprunq och arbetsuppqifter SCRIPTUM NR 19 RapportseriE utg. av Forskningsarkivet vid Umeå Universitet Red. Egil Johansson ISSN 0284-3161 PRÄSTERNA I LAPPMARKEN FÖRE 1850 Ursprunq och arbetsuppqifter JL *J A X «_J STEN HENRYSSON

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

DOKUMENTERAT 36. Bulletin från Statens musikbibliotek. Nyförvärv 2003-2004 och bestånd i arkiv, bibliotek och museer

DOKUMENTERAT 36. Bulletin från Statens musikbibliotek. Nyförvärv 2003-2004 och bestånd i arkiv, bibliotek och museer DOKUMENTERAT 36 Bulletin från Statens musikbibliotek Nyförvärv 2003-2004 och bestånd i arkiv, bibliotek och museer Ingmar Bengtssons arkiv i Stiftelsen Musikkulturens främjande Sveriges Teatermuseum ett

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc UKF: s HEMBYGDSSAMLING Innehållsförteckning böcker, skrifter, artiklar, excerpter, anteckningar m.m. Placering i bokhyllor och pärmar Se register över pärmar Använd Adobes sökfunktion Ctrl+Shift+F Alla

Läs mer

DECEMBER 8 2012. Pris 30 kr

DECEMBER 8 2012. Pris 30 kr DECEMBER 8 2012 Tidiga tolvhundratalsmynt med IOHANNES, KANVTVS och VLF Vacker, i guld och ädla stenar infattad klenod "lejonet från Norden" Växelpengarna höll på att ta slut i december 1943 Medalj till

Läs mer

SVENSKA RUNSTENAR OM FÄRDER ÖSTERUT. Ett bidrag till vikingatidens historia

SVENSKA RUNSTENAR OM FÄRDER ÖSTERUT. Ett bidrag till vikingatidens historia SVENSKA RUNSTENAR OM FÄRDER ÖSTERUT. Ett bidrag till vikingatidens historia av OSCAR MONTELIUS Samfärdseln mellan Sverige och länderna pä andra sidan Bottniska viken och Östersjön är urgammal. Redan för

Läs mer

POSTHUSET, KUMLA. ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27. 27:e årgången

POSTHUSET, KUMLA. ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27. 27:e årgången POSTHUSET, KUMLA ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27 1956 27:e årgången BANKJE~ ar genom SIna stora resurser banken för alla slags bankaffärer. Å sparmedel lå'mnas högsta ränta. V år Dlåltid intaga

Läs mer

Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier

Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier Innehållsförteckning till g-pärmarna g01-g16 Anteckningar vid lokalhistoriska studier Pappersupplaga Digitalt i Huvudprogrammet - Register över registrerat material med enkel typ av sökfunktion g01 2 g02

Läs mer