Kvalitetsredovisning Marks Gymnasieskola lå 08/09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning Marks Gymnasieskola lå 08/09"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Marks Gymnasieskola lå 08/09

2 Innehåll 1. Grundfakta om Marks Gymnasieskola Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden Beslut om åtgärder för förbättring Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Arbetet i verksamheten Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 2

3 1. Grundfakta om Marks Gymnasieskola Marks Gymnasieskola är kommunens enda gymnasieskola belägen mitt emellan Skene och Kinna. Skolan byggdes 1973 och genomgick under åren en omfattande renovering och ombyggnation och kom därefter att kallas Kunskapens Hus. Sedan dess finns även Vuxenutbildningen och Kulturskolan i huset. Utbildningsförvaltningen skapade år 2001 sin egen vision och sin egen kvalitetspolicy: Vision Kunskapens hus spjutspets mot framtiden Kunskapens hus är en mötesplats där människor trivs och utvecklas genom livslångt lärande genom utbildning i samhälle och arbetsliv genom kulturupplevelser genom aktiv fritid Kvalitetspolicy Vi skall vara lyhörda för studerandes önskemål och krav, och utifrån våra förutsättningar sträva efter att uppfylla eller överträffa deras förväntningar. Ledare på alla nivåer skall föregå med gott exempel och på ett engagerat och tydligt sätt skapa förutsättningar för bra arbetsprestationer. Medarbetarnas kompetens och engagemang skall bidra till att uppfylla våra mål och ständigt förbättra arbetsprocesserna. Vi skall arbeta processinriktat då det tydliggör möjligheter till förenklingar och förbättringar, som ökar effektiviteten och trivseln. Vi skall ständigt förbättra verksamheten genom att mäta, följa upp och vidtaga åtgärder för att uppfylla målen. Våra beslut skall baseras på fakta. Vi skall ha ett bra samarbete med våra uppdragsgivare och leverantörer. Förhållandena skall bygga på tydlighet och ömsesidig respekt. Vi skall följa lagar och förordningar och de regler som gäller, samt söka kreativa lösningar på de problem som uppstår. Marks Gymnasieskola är indelad i fem sektorer - nord, syd, öst, väst och kultur som tillsammans erbjuder följande program: Barn- och fritidsprogrammet BF Elprogrammet EC Estetiska programmet ES Fordonsprogrammet FP Handels- och administrationsprogrammet HP Hotell- och restaurangprogrammet HR Industriprogrammet IP Individuella programmet IV Medieprogrammet MP Naturvetenskapsprogrammet NV Omvårdnadsprogrammet OP Samhällsvetenskapsprogrammet SP Teknikprogrammet TE Entreprenörsprogrammet (specialutformat program) EP Turismprogrammet (specialutformat program) TU Gymnasiesärskola SM Idrottsgymnasium Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 3

4 Elever Tabell 1. och 2. Antal elever Antal elever redovisade per program den resp Program totalt män kvinnor totalt män kvinnor BF BP EC EP ES FP HP HR IP IV MP NV OP SM SP TE TU Summa Källa: Marks Gymnasieskola Antal elever redovisade per program den resp Program totalt män kvinnor totalt män kvinnor BF BP EC EP ES FP HP HR IP IV MP NV OP SM SP TE TU Summa Källa: Marks Gymnasieskola Styrning och ledning Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp består av utbildningschef, administrativ chef, gymnasieskolans fem rektorer samt verksamhetschef för Lärande och arbetsmarknad. Utbildningschef och administrativ chef är gemensamma för hela utbildningsförvaltningen, medan gymnasierektorerna ansvarar för varsin sektor. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 4

5 2. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Metoder som har använts för att kunna göra en bedömning om hur arbetet och resultatet uppfyllt de mål, som läroplan, kommunal skolplan och de mål skolan själv ställt upp, är enkäter, statistik, samtal (mentorssamtal, medarbetarsamtal), självvärdering, muntliga och skriftliga utvärderingar. Enkäten som har använts är den som årligen besvaras av elever i årskurs 2. Kvalitetsredovisningen för lå 2008/2009 läggs ut på skolans hemsida. Den finns också med i den informationsmapp som alla nyanställda och alla vikarier på skolan har tillgång till. De metoder som använts för att kunna göra en bedömning av hur arbetet bedrivs och hur målen som uttrycks i våra styrdokument uppfylls framgår av den årscykel, som togs fram under året med avsikt att öka systematiken i kvalitetsarbetet. 3. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Nedan följer ett par tabeller som visar centrala mått för Marks Gymnasieskola. Beträffande annan statistik, se bilaga Skolverkets skolblad för Marks Gymnasieskola. Tabell 3. Andel elever (%) behöriga till högskola av de elever som fick slutbetyg resp läsår Marks Gymnasieskola Riket Nationella program Barn- och fritidsprogrammet 89, ,9 71,9 90,8 Byggprogrammet 93,8 87, ,3 Elprogrammet 86,4 94,6 93,1 88,2 81,0 Estetiska programmet ,9 92,1 89,1 Fordonsprogrammet ,6 Handels- och administrationsprogrammet 82, ,2 91,7 Hotell- och restaurangprogrammet ,6 Industriprogrammet ,2 Medieprogrammet 94,4 94,7 72,2 86,7 88,8 Naturvetenskapsprogrammet 92, ,4 94,5 Omvårdnadsprogrammet.. 82,4 94, ,4 Samhällsvetenskapsprogrammet 93,9 94,7 89, ,7 Teknikprogrammet ,3 94,4 84,7 S:a nationella program 92,2 94,6 91,2 90,2 89,3 Specialutformat program 94,6 89,3 90,2 89,1 91,7 Gymnasieskolan totalt 92,5 94,2 91,1 90,1 89,5 Källa: Skolverket Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 5

6 Tabell 4. Andel elever som fullföljt utbildningen inom 4 år, läsåret Marks Gymnasieskola Riket Nationella program 2005/ / / / /09 Barn- och fritidsprogrammet 87,5 77,8 75,9 80,5 75,7 Byggprogrammet 93, , ,8 Elprogrammet 74,1 77,8 83,3 67,6 76,4 Estetiska programmet ,1 77,3 80,4 Fordonsprogrammet 33,3 42,9.. 8,3 76,3 Handels- och 85,7 79,3 58,6 89,5 77,1 administrationsprogrammet Hotell- och 69,6 66, ,2 75,0 restaurangprogrammet Industriprogrammet ,2 Medieprogrammet 52,9 70,4 67,9 70,8 77,1 Naturvetenskapsprogrammet 92,5 89,1 88,9 96,8 90,5 Omvårdnadsprogrammet 46,2.. 68,6 84,2 76,1 Samhällsvetenskapsprogrammet 89,2 88,4 90,3 94,2 84,8 Teknikprogrammet ,8 85,4 S:a nationella program 81,4 80,6 79, ,2 Individuellt program 19,4 16,7 35, ,4 Specialutformat program ,8 87,9 85,4 Gymnasieskolan totalt 76,5 75,2 76,4 78,5 75,3 Källa: Skolverket Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. 4. Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Skolinspektionen genomförde under vårterminen en kvalitetsgranskning, utifrån gymnasieskolors förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Rapport från verksamheten lämnades 26 juni. Andelen elever som fullföljt sina studier på 4 år var avgångsåret ,5 procent vilket innebär en förbättring av resultatet jämfört med föregående år då 76,4 procent fullföljt sin utbildning på 4 år. För riket är motsvarande resultatmått för avgångsåret ,3 procent. Det innebär att Marks Gymnasieskola har ett resultat som ligger 3,2 procentenheter över rikssnittet. Officiell statistik visar på att andelen elever som fullföljt sin gymnasieutbildning på 4 år har för varje år ökat trots en liten nedgång läsåret Det är svårt att dra några genrella slutsatser då förändringarna varit marginella. I dagsläget är det även svårt att dra några slutsatser kring hur resultatet har påverkats av den rapport som Skolinspektionen lämnade efter sin granskning av gymnasieskolan våren Gymnasieskolan avvaktar resultatet av dessa då förbättringsåtgärderna genomförs fullt ut under läsåret 2009/10. Andelen behöriga till högskolestudier var avgångsåret ,1 procent. Motsvarande siffra för riket var 89,5 procent. Resultatet visar att andelen med behörighet till högskolestudier har minskat med 1 % jämfört med vårterminen 2008 för Marks gymnasieskola. Intressant i sammanhanget är att vissa program har dock förbättrat sina resultat. Exempelvis har alla elever på byggprogrammet lyckats få högskolebehörighet samt att medieprogrammet och teknikprogrammet förbättrat sina resultat med 14,5 procent respektive 13,1 procent sedan avgångsåret Ytterligare åtgärder för att förbättra resultatet har vidtagits. Gymnasieskolan avvaktar resultatet av dessa då förbättringsåtgärderna genomförs fullt ut under läsåret 2009/10. Elevenkäten som sedan 2004 görs årligen av årskurs 2 visar på bättre resultat än tidigare år på de allra flesta områden. Till att börja med ökade deltagandet från 63,3 procent till 74 procent. Ökad deltagande kan vara ett resultat av att berörda mentorer och elever i god tid Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 6

7 innan enkätens genomförande fått information om denna men kan också vara på grund av att eleverna känner att enkäten är ännu ett verktyg för dem att visa vad de är nöjda med och vad de skulle vilja förändra och förbättra. Resultatet visar på höjda medelvärden på frågeområden som rör elevinflytande, individuell social utveckling samt allmän trivsel. Däremot visar resultatet på något lägre medelvärden på frågor som rör skolmiljön och skolmaten samt frågeområdet trygghet. Inom frågeområdet trygghet har medelvärdet för frågan om eleven känner sig lugn och trygg i skolan ökat. Trots det dras det totala medelvärdet ner i och med att flera elever känner sig orättvist behandlade och trakasserade av andra elever och personal. Skolan ser på detta resultat med stort allvar då skolan under flera år har bedrivit ett medvetet och aktivt arbete för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkningar. Slutligen bör nämnas att det totala medelvärdet för alla frågor (2,75) är högt i relation till max medelvärdet (3,94). Under årets skolkonferens som hölls den 19 februari 2009 var samtliga program representerade. Elevernas 62 synpunkter från klassråd och programvisa skolkonferenser gicks igenom och följdes upp under våren. Synpunkterna rörde: salar, allmänna utrymmen, lektioner, mat/matsal och övrigt. Skolledningen sammanställde och besvarade samtliga synpunkter och återkopplade till de enskilda klasserna. Kursutvärderingar i ämnena religionskunskap och historia. Eleverna är överlag nöjda med undervisningen i de bägge ämnen och anser att betygsättningen varit rättvis. Elevinflytande i ämnena ger något lägre poäng. Likabehandlingsplanen/plan mot diskriminering och kränkande behandling tas upp årligen på arbetsplatsträffar och finns tillgänglig på skolans hemsida. Den aktualiseras också varje läsår för eleverna klassvis och diskuteras tillsammans med skolans ordningsregler. 5. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden. Inför skolstarten genomfördes utbildning för skolans pedagogiska personal under rubriken bra start för att poängtera vikten av bra rutiner redan från början av höstterminen för att på så vis lägga god grund för fortsättningen. Entreprenöriellt lärande Handels- och administrationsprogrammet har, efter utbildning i samverkan med Västra Götalandsregionen, påbörjat arbetet med utveckling av undervisningsmetoder och struktur för lärandet, med högre grad av ämnesintegrering och elevaktivitet. Tobakslagen arbetet med att leva upp till lagens intentioner skärptes, då rökning på skolans område fortsatt lagen till trots. Skyltar med rökförbud sattes upp på de platser där rökning förekommit och elever som trotsat förbudet sades till. Skolkonferensen en ny rutin för Skolkonferensen inrättades med programvisa konferenser under höstterminen och en skolgemensam konferens på vårterminen. Avsikten med programvisa konferenser var att öka delaktigheten, eftersom tidigare Skolkonferenser intresserade få elever. Vid den stora konferensen på vårterminen sammanställdes tidsatt åtgärdslista utifrån elevernas förslag, för att elever och personal ska se att beslut verkställs inom rimlig tid. Finska som hemspråk en grupp elever som ville ha finska erbjöds undervisning. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 7

8 6. Beslut om åtgärder för förbättring Utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning tog rektorsgruppen fram ett antal fokusområden: Tabell 5. Åtgärdsplan för kvalitetssäkring med anledning av Skolinspektionens rapport Åtgärd Hur När Ansvarig Resultatredovisning från Vid läsårets slut föregående läsår Sammanställning av resultat på program och ämnen i tabellform Rekor, planerings- och utvecklingsledare, kvalificerad handläggare Analys av resultat på skolnivå Jämförelse av resultat och analys av skillnader i kvalitetsredovisning Vid läsårets slut Rektor, kvalificerad handläggare Analys av resultat på programnivå Programmens verksmahetsberättelse Vid läsårets slut Programansvarig Analys av resultat på ämnesnivå Sammanställning av kursutvärderingar Vid läsårets slut Ämnesansvarig Fokusområde 1 lärarprofessionen - Planering - Elevinflytande Kursplaneringar i samråd med elever presenteras i plattformen och följs upp Samråd med elever Klassråd Val av klass- och programrepresentanter Skolkonferens programvis Skolkonferens hela skolan Vid läsårets start Vid klassråd Vid utvecklingssamtal på höst- och vårterminen Kontinuerligt 1 gång/månad September Hösttermin Vårtermin Lärare Mentor Mentor Lärare Mentor Mentor Programansvarig Rektor - Resultatredovisning Redovisning av resultat och betygsnivåer på kursen och sammanställning i plattformen Kontinuerligt under kursens gång Lärare Utvecklingssamtal 1 gång/termin Mentor - Uppföljning och utveckling av lärarprofessionen Medarbetarsamtal och Kompetensutvecklingplan 1 gång/år Lärare Rektor Fokusområde 2 närvaro Bokföring av närvaro i skolplattformen Dagligen Lärare Uppföljning av närvaro 1 gång/månad Programansvarig Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 8

9 på programnivå Omedelbara åtgärder vid hög frånvaro se Handlingsplan vid elevs frånvaro Vid behov Mentor, elevhälsoteam, rektor Fokusområde 3 åtgärdsprogram Åtgärdsprogram tas fram då elev visar studiesvårigheter se mall för åtgärdsprogram På förekommen anledning Mentor, elevhälsoteam, rektor Fokusområde 4 IT Skolplattformen används som verktyg för kursrum, material, elevsamverkan, och resultatredovisning Dagligen Lärare, mentor, elevhälsoteam, rektor Källa: Marks Gymnasieskola 7. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Lokaler Lokalerna är ljusa, trevliga och ändamålsenliga. De får ett mycket högt betyg i alla enkätundersökningar, både av elever och personal. Teknisk utrustning Undervisningslokalerna i Kunskapens Hus har en god standard och eleverna har genom Infoteket fri tillgång till datorer. Datorparken behöver dock upprustas för att det skall vara möjligt att installera nyare programvaror. Under året har också flera klassrum kompletterats med 10 bildkanoner och tv/video för att öka möjligheten till användning av strömmande media och datorer i undervisningen. Elevhälsoteam Till elevhälsoteamet räknas förutom rektor, specialpedagog 2 tjänster, även kurator 1.75 tjänst, skolsköterskor 2 tjänster, studie- och yrkesvägledare 1 tjänst och ungdomskonsulent 1 tjänst. Biblioteket Skolans bibliotek är öppet hela skoldagen och bemannat dagligen kl Två bibliotekarietjänster på vardera 100 % samt en biblioteksassistent på 50 % utgör bibliotekets personal. Antalet utlån uppgick under läsåret 2008/2009 till Läromedelsutlåningen har ökat markant. Mediebeståndet består av volymer, 75 tidskrifter, fem dagstidningar samt licenser till sju databaser inom olika ämnesområden. En konvertering från biblioteksdatasystemet LIBRA III till LIBRA.SE gjordes gemensamt med folkbiblioteken i Marks kommun i oktober Biblioteksverksamheten har anordnat introduktioner i informationssökning för alla elever i åk 1, fördjupning i åk 2 samt erbjudande om personlig vägledning i samband med projektarbetet i åk 3. Bokpresentationer i klasserna har gjorts i ökad omfattning på efterfrågan av lärarna. Ett läsprojekt på individuella programmet beviljades medel från Sveriges allmänna biblioteksförening och slutfördes ht Bibliotekarier och specialpedagoger har utvecklat ett nära samarbete kring specialmedier och lässtimulering. På en gemensam fortbildningsdag i Malmö besöktes Dysleximässan. Två författarbesök har arrangerats i samarbete med svenskämnet och Kulturskolan. Biblioteket har tillsammans med elevernas biblioteksgrupp planerat och genomfört olika aktiviteter i samband med Kultkalaset. Skolbiblioteket värnar om ökat elevinflytande genom att stötta elevernas biblioteksgrupp. I biblioteksrådet ingår lärarrepresentanter från olika program. Rådet fungerar som ett forum för biblioteksfrågor. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 9

10 Närvaro Elevernas närvaro förs in i Skola 24, och följs upp av mentor. Vid starten av läsåret betonades vikten av att närvaron följs upp noggrant, eftersom det finns en starkt koppling mellan närvaro och studieresultat. Kommunikation av kursplaner och mål Kursplaner, mål och betygskriterier är utgånspunkt för att eleverna ska veta vad som krävs av dem för att få betyg och för att eleverna ska förstå varför de får ett visst betyg. Kursplaner och mål kommuniceras återkommande under kursens gång och eleven informeras om studieresultat. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal hålls en gång per termin och vårdnadshavare bjuds in om eleven inte är myndig. Sammanställning av studieresultat från lärare i olika kurser redovisas och närvaron kommenteras. Medarbetarsamtal Samtal genomförs med samtliga anställda och behandlar arbetsformer, måluppfyllelse och pedagogisk utveckling utifrån styrdokumenten. Nyckeltal per 15 mars Gymnasieskola Antal lärare per 100 elever 8.8 Andel lärare (årsarbetare) med pedagogisk högskoleutbildning 94,7 % Antal elever per specialpedagog (tre specialpedagoger) 469 Gymnasiesärskola Antal lärare per 100 elever 30 Andel lärare (årsarbetare) med pedagogisk högskoleutbildning 100 % Antal elever per specialpedagog (en specialpedagog) % av alla lärare har lärarbehörighet, detta är en ökning med 6 procentenheter jämfört med förra läsåret. För att ytterligare öka andelen behöriga lärare genomgår två personer lärarutbildning under läsåret. 8. Arbetet i verksamheten Byggprogrammet Byggprogrammet har under flera år varit mycket populärt och är ett av de svåraste programmen att komma in på. Programmet hade inga avhopp under läsåret och eleverna har en mycket god närvaro i alla kurser. Under läsåret satsade programmet på att bättre förbereda eleverna för kommande arbetsliv, med bla besök från skatteverket som diskuterade problemet med svartjobb både ur samhällets och den enskildes perspektiv. Byggfacket har informerat om sin verksamhet och kommunens byggnadskontor har informerat om hur bygglovsansökninghar etc. går till. Fenomenet byggfusk ställt i relation till yrkesstolthet har även noggrant diskuterats. I ämnet svenska har kärnämnesläraren jobbat mycket med att utveckla den språkliga delen i projektarbetet. Idrotten har belyst vikten av ergonomi och att äta och träna rätt för att orka med ett så pass tungt arbete som det ändå innebär att vara byggnadssarbetare. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

11 Elprogrammet Förbättring av automationslokalerna och byggandet av en robotcell har genomförts och automationslinan har färdigställts. Kontakterna med näringslivet har utvecklats genom förbättrad representation i programrådet och genom att synpunkter från programrådet åtgärdas och uppföljs. Nya praktiska moment i elteknik har utvecklats som följd av synpunkter från näringslivsrepresentanterna i programrådet. Inom ramarna för Matematik A och Engelska A har elever beretts möjlighet att läsa in B- kurserna under samma läsår och detta har framgångsrikt genomförts av ett antal elever. Något läsprojekt kom aldrig igång under detta läsår. Däremot har integrering påbörjats mellan svenska och datorkunskap och karaktärsämnen, samt mellan matematik och ellära. Tvåorna har deltagit i ett internationellt forskningsprojekt inom naturkunskap med lyckat resultat. Träningen i rapportskrivning för treorna har gett positivt utslag i bättre projektarbetsrapporter. Under året har arbetslaget satsat på ordning och reda för att utveckla elevernas ansvarskänsla och delaktighet. Vid projektet bra skolstart informerades de nya ettorna om värdegrunden, gällande regler och programmets förväntningar på eget ansvarstagande. I samarbete med elevvårdsteamet genomfördes värderingsövningar med klasserna i årskurs ett och två. När det gäller närvaro, städning, återvinning, och medhavd utrustning har det blivit en klar förbättring hos årets ettor jämfört med tidigare årskullar. Genom bättre kontroll och uppföljning har arbetsmiljön och ordningen i omklädningsrummen förbättrats avsevärt. Medvetandet om säkerhetsaspekter vid arbete i lokalerna har förbättrats. Arbetet på att få ner frånvaroprocenten har haft en viss effekt men måste vidareutvecklas. Stipendier till elever som utmärker sig genom låg frånvaroprocent har införts. Hotell- och restaurangprogrammet Arbetet med elevrestaurangen Lovisa har fungerat väl under året och kunnat erbjuda eleverna en varierande verksamhet. Under året har det serverats bufféer, husmanskost, temamåltider, a la carte och tradionellt julbord. Programmet kommer att fortsätta och jobba intensivt med att få eleverna godkända i alla ämnen genom att öka deras egna ansvar, få eleverna att förstå vikten av fullständig närvaro, vara väl förberedda till lektionerna, aktivt medverka och utveckla den enskilde elevens egna resurser för att nå målen. Kontinuerligt avstäms uppnådda kursmål genom utvecklingssamtal. Karaktärsämneslärarna har varit i Erfurt på mat OS och fått en ordentlig dos inspiration. Programmet har även åkt på studieresa med HR 1 och 2 på matmässa i Örebro för att se på tävlingen årets kockelev. Årskurs två eleverna har dessutom haft en föräldrarkväll då det serverades en 5 rätters middag. Planeringen för en eventuell ombyggnation av programmets lokaler har satts igång. Idrottsgymnasiet Våra baskettjejer deltog under vt 09 i Skol-VM i Basket i Turkiet som ett resultat av att dom vann skol-sm. Resan till Turkiet blev ett äventyr där tjejerna fick möta lag med europas främsta basketjuniorer. Trots ett oerhört tufft motstånd lyckades tjejerna vinna några matcher, facit blev fyra vinster och fyra förluster. Arbetet med att kunna A-certifiera idrotttsgymnasiet fortgår och under läsåret har skolsköterskorna deltagit i utbildningar om idrottsskador. Även ett arbete med hälsounderökning för alla idrottselever med härtscreening har tagits fram. Elevhälsoteamet Under läsåret arbetade elevhälsoteamet med två fokusområden; det ena var att arbeta fram en ny mall för åtgärdsprogram och det andra var att ta fram en handlingsplan mot frånvaro. Båda kommer att lanseras under uppstarten av läsåret 09/10. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

12 Under året deltog samtliga elever på Marks Gymnasieskola i en interaktiv utställning om rattfylla på Rydals museum. Utställningen genomfördes i grupper om elever på ca 10 elever per grupp och i form av ett rollspel. Utställning har varit mycket uppskattad av både elever och personal. Skolhälsovården har utvecklat hälsoundersökningen som erbjuds alla elever i åk 1 med en ny hälsoenkät. Denna är mycket grundlig, eleven fyller i den i förväg och detta ger en bra grund inför samtalet. Efter undersökningen får eleven en hälsokurva för att se hur man ligger till och får råd och stöd. Naturvetenskapsprogrammet Bra start för eleverna genomfördes. NV-programmet samarbetade med SP och ES för att skapa skolkänsla. Föräldramöte för ettorna. På detta informerades föräldrar om vikten av bra kontakt mellan hemmen och mentorerna. Vi hade stort deltagande av föräldrar. Elever från NVprogrammet deltog i Skolornas matematiktävling. Information av lärare och elever för grundskoleelever på både Sätilaskolan och Ängskolan. Trivseleftermiddag med NV-1:orna, Klasserna hade efterlyst aktiviteter över klassgränserna. En trevlig eftermiddag/kväll med innebandy, singstar, tårtbak och LAN-spel. Teater i Borås med NV-3:orna. Henrik Ibsens Vildanden. Programråd genomfördes med god representation av elever och lärare. Skolmässa på Lyckeskolan. Eleverna från programmet gjorde väldigt bra presentationer och svarade på frågor. Öppet hus. NV-programmet företräddes väl av våra duktiga elever. Vid informationen, vid fikaborden och i korridorer och klassrum. Föräldramöte inför valet till tvåan var välbesökt. Stockholmsresa. Tre klasser åk 1 och 2, 55 elever och 5 lärare. Vi besökte Tom Tit i Södertälje, teater på Dramaten, Tekniska museet och Naturhistoriska museet i Stockholm. Arbetslaget gjorde en studie/inspirationsresa till Grimeton. En före detta elev kom och informerade på skolan om att studera på Lunds universitet. MGMUN - Alla NV 3:or var med i rollspelet som går ut på att förhandla i olika frågor på det sätt som sker i FN. Många elever deltog framgångsrikt och debatterade för sina länders ståndpunkter. Infrastrukturminister Åsa Torstensson var och lyssnade på Simon Binders projektarbete om trafiksäkerhet. NVföreställning. Ettorna visade den pjäs de satt upp som en del av ESV. En dag- och en kvällsföreställning. Exkursion för kursen i Miljökunskap. Genom Viskadalen och till Väröbruk. Utbildningsnämnden var på besök och fick information och förevisningar av programansvarig. Kinnekulleresa för NV 2. Varnhems kyrka, Kinnekulle, Hornborgasjön. Historiska och geologiska och biologiska mål studerades. Sista kvällen med gänget - Som vanligt träffades NV-elever och personal spontant för grillnig och lekar vid Hedgärdessjön. Industriprogrammet Industriprogrammet har genom Arkmeks försorg, fått tillgång till en CNCfleroperationsmaskin, vilket har skapat möjligheter att uppdatera kurserna inom CNCtekniken. Satsningen på 18 bärbara datorer och nya CAD- och CAM programvaror har slagit väl ut, men också inneburit en del arbete för att få dessa applikationer att fungera. Ansökningarna till IW-utbildningen har ökat markant, vilket pekar på att det är en satsning i rätt riktning. Teknikprogrammet En klass från Vitryssland besökte genom ett utbytesprojekt Mark under en vecka. Svenska och vitryska elever bodde tillsammans vid Skutesjön. Besök vid Navet i Borås för att planera 9:ornas teknikresa samt ev. framtida samarbete. Johan Svensson höll utbildning i Fronter för arbetslaget. Programmet höll sitt första TE-råd där programgemensamma ärenden tas upp. Elever och lärare informerade vid Ängskolans arbetslivsmässa. Ettorna åkte till Göteborg med besök vid Maritima samt flygmuseet i Säve (Aeroseum) samt Teater vid Angered. Teknikarbetslaget besökte Scottland för att konferera kring programmets utveckling. Besök gjordes även vid fotbollsmatch (Celtic - Hibernian) och destilleriet Auchentochan. 2:orna besökte Väröbruk som en del i Temat Skogen. Guidning vid Grimetons Radiomaster var även en punkt. Elever och lärare informerade om programmet på Sätilaskolan. Kontaktbesök vid företaget Vikan för samarbete kring elevprojekt. Elever skall ta fram en lösning på ett moment i produktionsprocessen. Årets teknikresa för åk 9 gick till Navet samt Borås Djurpark med fokus teknik. Programråd hölls med representanter från arbetslag, Minab och elever. Nämndens ordförande deltog även på mötet. Ettor och tvåor besökte Marks Värmeverk som en Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

13 del i Tema Skogen. Möte för vidare planering för ett ev. teknikcollage med teknikprogrammet. Elever deltog i en europeisk tävling ang. EU-kunskap. Representanter från arbetslaget deltog i Teknikföretagens Teknikkonvent. En heldag vigdes åt teknikföretagen arrangemang Tema framtid. Samtliga klasser deltog. Åsa Lom från projektet Innovativa Mark besökte Teknikprogrammet och introducerade oss i mötesformen, systematiska möten. Fokus på mötet låg på planer på Teknikcollage, samt arbete inom Teknikblock. Möte för vidare planering för ett ev. teknikcollage med teknikprogrammet. TE-råd hölls med god representation och intressanta diskussioner. Möte för vidare planering för ett ev. teknikcollage med Teknikprogrammet. Elever i år 2 redovisade idéförslag för företaget Vikan (steg1). En gemensam avslutningsdag med brännbolls- och fotbollsturnering hölls vid Hedgärdessjön. Möte med Innovativa Mark. Ytterligare ett systemiskt möte hölls med Åsa Lom. Fordonsprogrammet Förberedelser för den marina inriktningen har gjorts. Klasserna har varit på studiebesök i Göteborg bl.a. Volvo. Programråd hölls med elever, lärare och representanter från branschen. För att minska elevernas frånvaro och därmed förbättra studieresultaten sattes följande åtgärder in: Noggrann frånvaroregistrering. Snabba kontakter med hemmet. Vid fler än 6 frånvarotillfällen per termin skall sjukintyg krävas. Varning för indraget studiebidrag skickas då frånvaron överstiger 10%. Eleverna skall ha rätt utrustning med till lektioner i rätt tid. Ett ökat samarbete med kärnämneslärare har initierats. Nolltolerans gällande mobbning och trakasserier. Ökad uppmärksamhet för elever i behov av särskilt stöd. Turismprogrammet Arbetet sker i samverkan med näringslivet när det gäller APU och en del s.k. skarpa projekt, dvs. riktiga projekt riktat mot turister. Några elever har genomfört sin APU utomlands. Programmets elever har också medverkat vid projekt på skolan, såsom FN-rollspel. I samband med dessa projekt har samverkan över ämnesgränser skett. Ala elever har genomgått utbildningen på tre år. För de elever som inte fått slutbetyg har åtgärdsprogram tagits fram och stödåtgärder har satts in. Eleverna har haft klasstid och klassråd under året, och har varit delaktiga i planering av kursmoment. Entreprenörsprogrammet Arbetet sker i samverkan med näringslivet, i form av fadderföretag, dit eleverna knyts under sin gymnasietid. Detta gör det möjligt för eleverna att verklighetsanpassa studierna och knyta olika kursmoment till fadderföretaget. Arbetet bedrivs till stor del ämneövergripande, i projektform. Alla elever i åk 2 medverkar i Ung Företagsamhet. Alla elever har genomgått utbildningen på tre år. Där elev inte fått slutbetyg har arbetslaget avsatt tid för att förbättra närvaro och studieresultat i samverkan med flera aktörer. Eleverna har kunnat påverka innehåll och arbetsformer i projekten och elevönskemål ligger till grund för förändrad och tydligare struktur. Handels- och administrationsprogrammet (HP) Eleverna, fr.a. i åk 1 har arbetat enligt s.k. entreprenöriellt lärande, med hög grad av ämnessamverkan ovh elevinflytande. Samverkan med näringslivet vid APU och olika aktivieter. Mycket av arbetet sker i projektform, bl.a. genom Ung Företagsamhet i åk 1. Föräldrar bjöds tidigt in till föräldramöte och utvecklingssamtal för att tidigt etablera kontakt. Alla elever utom en har genomgått utbildningen på tre år men några elever har inte erhållit slutbetyg trots olika insatser som återkommande mentorssamtal, åtgärdsprogram och kontakt med elevhälsoteamet. En del av dessa elever har haft kunskapsluckor ifrån grundskolan, en del har bedrivit sina studier inom ramen för PRIV. För ökad trivsel och gemenskap har värderingsövningar ägt rum under året. Samhällsvetenskapliga programmet inriktningar kultur, samhällsvetenskap, språk och ekonomi. På kulturinriktningen har man ambitionen att samverka med universitet och högskolor. Detta har fr.a. skett inom ramen för en kurs i åk 3, med Borås högskola. Man har också genomfört ett antal studiebesök. Åk 2 ansvarar för en minnesdag för förintelsens offer. På samhällsvetenskapliga inriktningen har man utvecklat tematiskt ämnesövergripande arbetssätt med upplevelsebaserat lärande, bl.a. i samband med FN-rollspel och skolval till EU- Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

14 parlamentet. Även där har man genomfört ett antal studiebesök. Kultur- och samhällsvetenskapliga inriktningen ger uttryck för en oro för betygsinflation. Den ekomiska inriktningen har gett eleverna möjlighet att arbeta ämnesövergripande i större projekt bl.a. i form av UF-företag i åk 3. Man har arbetat aktivt med förbättrad föräldrakontakt för att förbättra relationen och lättare kunna fånga upp elever med studiesvårigheter. Ekonomiinriktningen har ett utvecklat samarbete med näringslivet i kommunen, i samband med UF-företagen. Estetiska programmet Estetiska programmet har under läsåret 08/09 arbetat med att lyfta programmet in i ett mångkulturellt och framtida perspektiv där kulturen är en aktiv del genom: Att förnya och berika artistiska uttryck genom målstyrd fortbildning. Att genomföra varierande utåtriktad verksamhet som diverse marknadsföringsmaterial, turnéer, framträdanden och utställningar Studiebesök på andra visionära kulturella verksamheter Årets mål är delmål i ett större perspektiv där Marks gymnasieskola inte bara skall vara en isolerad plats i Västra Götaland utan en aktiv del av världen. Allt detta för att pedagogerna skall kunna svara upp till behovet för eleverna att nå en bredd i sin utbildning på estetiska programmet. Detta anser vi att vi har nått med hjälp av en mängd olika aktiviteter eleverna varit med att arrangera och deltagit i. På estetiska programmet har alla 42 elever som gick ut vt-09 fullgjort sin utbildning på tre år, vilket får anses som ett mycket bra resultat. Däremot har 4 elever av 42 som avslutade sina studier vid MG vt-09 ett ofullständigt slutbetyg. Vi stärker samarbetet mellan karaktär och kärnämneslärare för att kunna ge det stöd som krävs för att alla skall nå målen. Medieprogrammet Har lyft fram behovet av att ta ansvar för sina egna studier och även informerat tydligt i kurserna om vikten av kontinuerligt arbete för att nå goda resultat. Förtydligat kriterierna för godkänt i de olika kurserna och i fler enskilda uppgifter. Även stöttat eleverna mer, t. ex i kursen Projektarbete med schemalagda handledarträffar och hjälp till eleverna att komma igång med processen och tydligare angett vad som krävs för ett bra resultat. Betonat vikten i mentorssamtalen av att få betyg i alla ämnen, så man inte får samlat betygsdokument när man slutar gymnasiet. Under läsåret har man arbetat med projektveckor i olika form. Tagit fram en webbplats för medieprogrammet, medverkat vid Kultkalaset och FN-rollspelet, i årlig utställning på Rydal. En grupp elever har skött kontakten med Markbladet. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan är en skolform som förbereder för livet efter gymnasiet genom att lyfta fram arbete, boende och fritid som en helhet. Den största tonvikten i arbetet läggs på det sociala arbetet, som är oerhört viktigt för eleverna. Många har en väldigt låg självkänsla och självförtroende och de behöver ständig uppmuntran och samtal kring sina livssituationer. Gymnasiesärskolan arbetar med att låta eleverna se och uppleva genom att komma ut från skolan så ofta som möjligt. Studiebesök har gjorts på Borås tidning, Tingsrätten i Borås, Länssjukhuset i Halmstad och andra arbetsplatser. Personalen har haft fortbildning inom juridik, olika diagnoser t ex autism med föreläsningar på Ågrenska i Göteborg, Jag-projektet (film och musik) och en gemensam fortbildning under läsåret för assistenter i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen. Vidare har gymnasiesärskolan skapat en arbetsgrupp med Lyckeskolans gymnasiesärskola inför samgåendet Gruppen har träffats vid sex tillfällen för gemensamma aktiviteter och all personal har auskulterat hos varandra för att lära känna varandras verksamheter. IV-individuellt program Individuella programmet har under läsåret deltagit i det nationella projektet 100 höjdare som Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) initierat. Projektet innebar att eleverna har läst Jonas Helgessons bok Grabben i kuvösen bredvid, skrev sedan brev till författaren och det hela avslutades med besök av författaren på programmet samt en föreläsning för 450 Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

15 entusiastiska elever. Temat var hur en bra självbild kan byggas upp och att motivera till att leva sitt liv på bästa sätt trots svåra omständigheter. Projektet avlutades med att eleverna fick Jonas bok och samt en bokgåva med två andra böcker de själva valt. Vaddikanen är en verksamhet under det individuella programmet som drivits under två år i projektform. Åtta elever har varit inskrivna och skolarbetet har bedrivits tillsammans med olika praktiska projekt, bl a tillverkning och försäljning av pedagogiska spel. Förtjänsten av verksamheten har finansierat en studieresa till Hornborgasjön. Verksamheten har utvärderats av en kurator tillsammans med en specialpedagog med mycket gott resultat. Eleverna har ökat sin skolnärvaro till närmast heltid och Vaddikanens verksamhet upplevs som hanterbar, begriplig och meningsfull, tre nyckelbegrepp i KASAM-modellen som använts vid utvärderingen (KASAM- känsla av meningsfullhet, känsla av sammanhang).under kommande läsår permanentas verksamheten. Barn- och fritidsprogrammet BF arbetar för goda kontakter med förskola och grundskola. Detta har lett till ett samarbete utöver den arbetsplatsförlagda utbildningen där elever har anordnat temaveckor, haft alkoholinformation, tjejgrupper och naturutflykter. APU utomlands har varit ett mål för programmet under flera läsår. Syftet är att få eleverna att vidga vyerna och få ta del av ett annat lands arbetssätt med barn i förskolan, uppleva svårigheter med språk som flera av barnen i Marks kommun gör dagligen och byta idéer med personalen. Under läsåret har fyra elever praktiserat på en förskola i Marks kommuns vänort Szamotuly i Polen och en elev har varit på en förskola på Island samt en elev i byn Lukavac i Bosnien. Programmet har under några år haft studieverkstad varje vecka där eleverna har fått stöd för enskild undervisning. Målet har varit att stödja eleverna i deras inlärning och också förmå eleverna att avsluta sin utbildning. Programmet bedömmer att utan de extraåtgärder som erbjuds eleverna skulle fler haft IG i resultat eller avbrutit sin utbildning i förtid. Omvårdnadsprogrammet Omvårdnadsprogrammet har börjat med blockläsning. Alla karaktärsämnena är integrerade och eleverna har ett överskådligt gemensamt schema för innehåll och upplägg. Detta kombinerats med en OP-verkstad där alla årskurserna får extra stöd att läsa upp karaktärsämnena till en godkänd nivå. För lärarna har det nya arbetssättet inneburit mycket planering och engagemang men också tillfredställelse. Enligt programmets egen undersökning är eleverna nöjda med det nya arbetssättet. Samtidigt med blockläsningen startade också ett försök med portfoliometodik. Försöket lades dock ned då det var mycket tidskrävande och för stort samtidigt som blockläsningen startades. Omvårdnadsprogrammet har två elever som deltar i det nationella försöket med lärlingsprogram. Samarbetet med verksamheterna har fungerat bra och eleverna har ett gott studieresultat. Elever har handledande lärare ute i verksamheterna och lärare från omvårdnadsprogrammet kommer ut på besök och undervisning. Inför kommande läsår är sex lärlingsplatser beviljade. Elevernas studieresultat har förbättrats under det senaste läsåret. En tolkning är att elevernas möjlighet att få hjälp och stöd i studieverkstäder på programmet i elevens olika kurser har resulterat i en positiv utveckling av elevernas resultat. Utvärdering av mål för läsåret Att lyfta, poängtera och konkretisera begreppet ansvar. Vi har lyft fram behovet av att ta ansvar för sina egna studier och även informerat tydligt i kurserna om vikten av kontinuerligt arbete för att nå goda resultat. I vissa ämnen fungerar det bra med bedömningsmatriser till uppgifter, där man kopplar delar i uppgiften till betygsnivåerna. I de praktiska ämnena är det ofta svårt att precisera kvalité och kreativitet i konkreta termer. Detta kan skapa ett dilemma för elever, speciellt de som känner att det är svårt att formulera sina tankar kring egna arbeten i ord och delta i samtal om de uppgifter man gjort. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

16 Vi behöver även lyfta fram gruppsamtalet vid redovisningar, som en del av processen att göra eleverna medvetna om sitt eget ansvar. Antimobbningsgruppen Allmän verksamhet Under året har AMG haft 20 möten. 2 av dessa möten, 1 per termin, var med de antimobbningsansvariga i arbetslagen. AMG har dessutom, i olika konstellationer, haft ett antal förberedelse/planeringsmöten inför olika träffar. Personal från skolan har varit på föreläsning/skolbio på Röda kvarn med fokus på mobbning och högerextrema rörelser. En pedagog har genomgått utbildningen Mobbning skolpraktik och forskningsperspektiv 7,5 poäng samt tilläggskursen Diskriminering i skolan 2,5 poäng på Borås högskola. Uppdaterat AMG:s presentation på hemsidan samt kontaktuppgifter. Arbetet med likabehandlingsplanen har pågått under vårterminen. Utredda mobbningsfall AMG fick in 10 anmälningar om mobbning totalt under läsåret. 3 av fallen anmäldes av personal, 7 av fallen anmäldes av kamratstödjare eller andra elever. 4 av fallen var rena mobbningsärenden och behandlades utifrån det. 6 av fallen avskrevs som mobbning men arbetades med på andra sätt beroende på problemens karaktär. De ansvariga vid de olika mobbningsärendena har utöver gruppens möten haft ett flertal mindre möten/träffar med de inblandade eleverna samt kontakter med mentorer och annan berörd personal vid varje aktuellt fall. Värderingsövningar Under läsåret har det gjorts värderingsövningar i flera klasser med temat vänskap och respekt. Detta för att eleverna ska få en möjlighet att diskutera hur de vill ha det i sin klass under de år som de ska gå här på skolan för att alla ska må bra, trivas och vilja vara här. Vissa klasser har arbetats med vid flera tillfällen. Personal har fått tips, råd och upplägg för lektioner de själva hållit i. Vissa klasser har önskat värderingsövningar/föreläsningar/diskussioner utifrån viss problematik så som tolerans/intolerans, fördomar, trygghet i skolan, sno möjligheter etc. Sammanlagt har det under året varit 22 träffar med 13 klasser. Ett antal möten med elever som varit i behov av stöttning/rådgivning angående skolsituation, hemförhållanden, kompisrelationer etc. Kamratstöd Terminen inleddes med val av kamratstödjare i alla nya klasser, samt i de klasser där man av någon anledning ville utse nya. En uppstart för kamratstödjarna hölls under höstterminen. Utbildning för kamratstödjarna. Filmvisning En vanlig dag Ida. Teatermonolog av ES-elever samt efterföljande diskussioner. En kartläggning av skolans trygga/otrygga platser genomfördes. 1 sektorsträff med kamratstödjarna har hållits under läsåret. Filmvisning Die welle med efterföljande diskussion. Avslutningsträff med kamratstödjarna. Föreläsning/värderingsövning/diskussion om konsten att kategorisera människor. Utdelning av intyg samt avslutningsfika. Utveckling av verksamhetens ledning Två av skolans rektorer fullgjorde statliga rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet. Två representanter deltog i den nordiska skolledarkonferensen som hölls i Göteborg. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

17 Insatser som prioriterats i den pedagogiska verksamheten för att förverkliga de nationella målen. Stöd i matematik och engelska har getts i verkstadsform. Ökad tillgång till specialpedagoger för handledning av arbetslag och enskild undervisning. Gemensamma omprovstillfällen för hela skolan har getts under samverkanstid. Teknikprogrammet började med ämnesövergripande studier i särskilt Teknikblock. Religionskunskap och Historia utvärderades och utvecklades mot respektive programmål. Kompetensutveckling Utbildning av handelsprogrammets lärarlag i Enterprenöriellt lärande. Föreläsning för alla pedagoger med Leif Alsheimer om vikten av bildning genom läsning av skönlitteratur. Normer och värden Den årliga elevenkäten genomfördes i årskurs 2. Värderingsövningar genomfördes klassvis för årskurs 1. Alla elever i årskurs 2 genomgick klassvis under en utbildning kring alkoholrelaterade frågor och attityder. Alla elever medverkade i rollspelet Leka med döden, om bilkörning och alkohol. Studieplaner Alla elever har en individuell studieplan som följs upp av elevens mentor vid utvecklingssamtal höst och vår. Vårdnadshavare bjuds in till utvecklingssamtal årligen till dess att eleven fyllt 18 år. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram tas fram efter behov av mentor och specialpedagoger eller vid elevvårdskonferenser. Arbetet med inflytandefrågor Schemalagd klasstid finns för att genomföra klassråd, programmöte etc. Skolkonferens hölls vid två tillfällen, på höstterminen programvis och på vårterminen med elever och lärare från hela skolan. En skolledare har arbetat med elevdemokratifrågor genom att stötta elevrådet i deras arbete. Inflytandefrågor har bevakats via kursutvärderingarna och genom elevenkäten. Elever i behov av särskilt stöd Genom biblioteket kan elever med läs- och skrivsvårigheter låna material som Daisyspelare och Alfa-Smart för att underlätta studiesituationen. Skolan erbjuder ljudböcker med inläst kurslitteratur för elever med läs- och skrivsvårigheter. Föreläsning om adhd för personal på skolan. Elever med funktionshinder Alla lokaler är tillgängliga för elever med funktionshinder. Ett antal salar är utrustade för elever med särskilda funktionshinder. Elevassistenter tillsätts där behoven finns. Elever med annat modersmål än svenska Hemspråksundervisning har i stort sett tillgodosetts. De språk som vi hade undervisning i under läsåret var arabiska, spanska, finska, albanska och serbokroatiska. svenska som andraspråk ges till alla elever som önskar det. Arbetet med genusperspektivet Skolan verkar för att fördelningen mellan könen på programmen utjämnas. Riktade åtgärder t.ex. på teknikprogrammet där flickor i årskuts nio bjuds in. Hälsa och livsstil Alla elever i årskurs 1 får information om sex- och samlevnad från Ungdomsmottagningen. Livskunskap ges som individuellt val och läses av 30 elever årligen. Andra kurser som ges inom hälsoområdet för alla elever är Ett friskare liv och Hälsa, akut ohälsa. Vi har också Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

18 erbjudit kursen Socialt behandlingsarbete som individuellt val. Hälsosamtal erbjuds alla elever i åk 1. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Ekonomisk sektor Innehållsförteckning 1 Vision för Barn- och utbildningsnämnden... 3 2 Inledning... 3 3 Uppföljning av prioriterade mål... 3 3.1 Utveckling och lärande/kunskaper/kunskaper...

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Jämtlands Gymnasium!

Jämtlands Gymnasium! Jämtlands Gymnasium! Årlig likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Jämtlands Gymnasium Wargentin, Enhet 1a, b, c, 2 a, b, c Likabehandlingsgruppen Jämtlands Gymnasium Wargentin Innehållsförteckning

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Grunduppgifter Vision Alla har rätt att må bra i skolan. På Katedralskolan är det nolltolerans mot kränkning elevelev,

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 2011-11-03 1(10) Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Agneberg Presentation och resultatredovisning Presentation av verksamheten Inom Uddevalla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Utvecklingssektorn- IMYRK-programmen, IMSPR, IMPRE och IMIND Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkungaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling FOLKUNGASKOLANS GYMNASIUM Ansvariga för planen Enhetschef: Rektorer: EHT: Ulf Lindberg Sara Frank Gunilla Linder Helena Hultkvist Appelberg skolsköterska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor

Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor Antal svar Antal enkäter som skickades ut till Ma/No-lärare 500 Antal svar 390 Antal ämnesansvariga av ovanstående 49 (12,5% av 390)

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer