Kvalitetsredovisning Marks Gymnasieskola lå 08/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning Marks Gymnasieskola lå 08/09"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Marks Gymnasieskola lå 08/09

2 Innehåll 1. Grundfakta om Marks Gymnasieskola Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden Beslut om åtgärder för förbättring Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Arbetet i verksamheten Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 2

3 1. Grundfakta om Marks Gymnasieskola Marks Gymnasieskola är kommunens enda gymnasieskola belägen mitt emellan Skene och Kinna. Skolan byggdes 1973 och genomgick under åren en omfattande renovering och ombyggnation och kom därefter att kallas Kunskapens Hus. Sedan dess finns även Vuxenutbildningen och Kulturskolan i huset. Utbildningsförvaltningen skapade år 2001 sin egen vision och sin egen kvalitetspolicy: Vision Kunskapens hus spjutspets mot framtiden Kunskapens hus är en mötesplats där människor trivs och utvecklas genom livslångt lärande genom utbildning i samhälle och arbetsliv genom kulturupplevelser genom aktiv fritid Kvalitetspolicy Vi skall vara lyhörda för studerandes önskemål och krav, och utifrån våra förutsättningar sträva efter att uppfylla eller överträffa deras förväntningar. Ledare på alla nivåer skall föregå med gott exempel och på ett engagerat och tydligt sätt skapa förutsättningar för bra arbetsprestationer. Medarbetarnas kompetens och engagemang skall bidra till att uppfylla våra mål och ständigt förbättra arbetsprocesserna. Vi skall arbeta processinriktat då det tydliggör möjligheter till förenklingar och förbättringar, som ökar effektiviteten och trivseln. Vi skall ständigt förbättra verksamheten genom att mäta, följa upp och vidtaga åtgärder för att uppfylla målen. Våra beslut skall baseras på fakta. Vi skall ha ett bra samarbete med våra uppdragsgivare och leverantörer. Förhållandena skall bygga på tydlighet och ömsesidig respekt. Vi skall följa lagar och förordningar och de regler som gäller, samt söka kreativa lösningar på de problem som uppstår. Marks Gymnasieskola är indelad i fem sektorer - nord, syd, öst, väst och kultur som tillsammans erbjuder följande program: Barn- och fritidsprogrammet BF Elprogrammet EC Estetiska programmet ES Fordonsprogrammet FP Handels- och administrationsprogrammet HP Hotell- och restaurangprogrammet HR Industriprogrammet IP Individuella programmet IV Medieprogrammet MP Naturvetenskapsprogrammet NV Omvårdnadsprogrammet OP Samhällsvetenskapsprogrammet SP Teknikprogrammet TE Entreprenörsprogrammet (specialutformat program) EP Turismprogrammet (specialutformat program) TU Gymnasiesärskola SM Idrottsgymnasium Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 3

4 Elever Tabell 1. och 2. Antal elever Antal elever redovisade per program den resp Program totalt män kvinnor totalt män kvinnor BF BP EC EP ES FP HP HR IP IV MP NV OP SM SP TE TU Summa Källa: Marks Gymnasieskola Antal elever redovisade per program den resp Program totalt män kvinnor totalt män kvinnor BF BP EC EP ES FP HP HR IP IV MP NV OP SM SP TE TU Summa Källa: Marks Gymnasieskola Styrning och ledning Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp består av utbildningschef, administrativ chef, gymnasieskolans fem rektorer samt verksamhetschef för Lärande och arbetsmarknad. Utbildningschef och administrativ chef är gemensamma för hela utbildningsförvaltningen, medan gymnasierektorerna ansvarar för varsin sektor. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 4

5 2. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Metoder som har använts för att kunna göra en bedömning om hur arbetet och resultatet uppfyllt de mål, som läroplan, kommunal skolplan och de mål skolan själv ställt upp, är enkäter, statistik, samtal (mentorssamtal, medarbetarsamtal), självvärdering, muntliga och skriftliga utvärderingar. Enkäten som har använts är den som årligen besvaras av elever i årskurs 2. Kvalitetsredovisningen för lå 2008/2009 läggs ut på skolans hemsida. Den finns också med i den informationsmapp som alla nyanställda och alla vikarier på skolan har tillgång till. De metoder som använts för att kunna göra en bedömning av hur arbetet bedrivs och hur målen som uttrycks i våra styrdokument uppfylls framgår av den årscykel, som togs fram under året med avsikt att öka systematiken i kvalitetsarbetet. 3. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Nedan följer ett par tabeller som visar centrala mått för Marks Gymnasieskola. Beträffande annan statistik, se bilaga Skolverkets skolblad för Marks Gymnasieskola. Tabell 3. Andel elever (%) behöriga till högskola av de elever som fick slutbetyg resp läsår Marks Gymnasieskola Riket Nationella program Barn- och fritidsprogrammet 89, ,9 71,9 90,8 Byggprogrammet 93,8 87, ,3 Elprogrammet 86,4 94,6 93,1 88,2 81,0 Estetiska programmet ,9 92,1 89,1 Fordonsprogrammet ,6 Handels- och administrationsprogrammet 82, ,2 91,7 Hotell- och restaurangprogrammet ,6 Industriprogrammet ,2 Medieprogrammet 94,4 94,7 72,2 86,7 88,8 Naturvetenskapsprogrammet 92, ,4 94,5 Omvårdnadsprogrammet.. 82,4 94, ,4 Samhällsvetenskapsprogrammet 93,9 94,7 89, ,7 Teknikprogrammet ,3 94,4 84,7 S:a nationella program 92,2 94,6 91,2 90,2 89,3 Specialutformat program 94,6 89,3 90,2 89,1 91,7 Gymnasieskolan totalt 92,5 94,2 91,1 90,1 89,5 Källa: Skolverket Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 5

6 Tabell 4. Andel elever som fullföljt utbildningen inom 4 år, läsåret Marks Gymnasieskola Riket Nationella program 2005/ / / / /09 Barn- och fritidsprogrammet 87,5 77,8 75,9 80,5 75,7 Byggprogrammet 93, , ,8 Elprogrammet 74,1 77,8 83,3 67,6 76,4 Estetiska programmet ,1 77,3 80,4 Fordonsprogrammet 33,3 42,9.. 8,3 76,3 Handels- och 85,7 79,3 58,6 89,5 77,1 administrationsprogrammet Hotell- och 69,6 66, ,2 75,0 restaurangprogrammet Industriprogrammet ,2 Medieprogrammet 52,9 70,4 67,9 70,8 77,1 Naturvetenskapsprogrammet 92,5 89,1 88,9 96,8 90,5 Omvårdnadsprogrammet 46,2.. 68,6 84,2 76,1 Samhällsvetenskapsprogrammet 89,2 88,4 90,3 94,2 84,8 Teknikprogrammet ,8 85,4 S:a nationella program 81,4 80,6 79, ,2 Individuellt program 19,4 16,7 35, ,4 Specialutformat program ,8 87,9 85,4 Gymnasieskolan totalt 76,5 75,2 76,4 78,5 75,3 Källa: Skolverket Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. 4. Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Skolinspektionen genomförde under vårterminen en kvalitetsgranskning, utifrån gymnasieskolors förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Rapport från verksamheten lämnades 26 juni. Andelen elever som fullföljt sina studier på 4 år var avgångsåret ,5 procent vilket innebär en förbättring av resultatet jämfört med föregående år då 76,4 procent fullföljt sin utbildning på 4 år. För riket är motsvarande resultatmått för avgångsåret ,3 procent. Det innebär att Marks Gymnasieskola har ett resultat som ligger 3,2 procentenheter över rikssnittet. Officiell statistik visar på att andelen elever som fullföljt sin gymnasieutbildning på 4 år har för varje år ökat trots en liten nedgång läsåret Det är svårt att dra några genrella slutsatser då förändringarna varit marginella. I dagsläget är det även svårt att dra några slutsatser kring hur resultatet har påverkats av den rapport som Skolinspektionen lämnade efter sin granskning av gymnasieskolan våren Gymnasieskolan avvaktar resultatet av dessa då förbättringsåtgärderna genomförs fullt ut under läsåret 2009/10. Andelen behöriga till högskolestudier var avgångsåret ,1 procent. Motsvarande siffra för riket var 89,5 procent. Resultatet visar att andelen med behörighet till högskolestudier har minskat med 1 % jämfört med vårterminen 2008 för Marks gymnasieskola. Intressant i sammanhanget är att vissa program har dock förbättrat sina resultat. Exempelvis har alla elever på byggprogrammet lyckats få högskolebehörighet samt att medieprogrammet och teknikprogrammet förbättrat sina resultat med 14,5 procent respektive 13,1 procent sedan avgångsåret Ytterligare åtgärder för att förbättra resultatet har vidtagits. Gymnasieskolan avvaktar resultatet av dessa då förbättringsåtgärderna genomförs fullt ut under läsåret 2009/10. Elevenkäten som sedan 2004 görs årligen av årskurs 2 visar på bättre resultat än tidigare år på de allra flesta områden. Till att börja med ökade deltagandet från 63,3 procent till 74 procent. Ökad deltagande kan vara ett resultat av att berörda mentorer och elever i god tid Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 6

7 innan enkätens genomförande fått information om denna men kan också vara på grund av att eleverna känner att enkäten är ännu ett verktyg för dem att visa vad de är nöjda med och vad de skulle vilja förändra och förbättra. Resultatet visar på höjda medelvärden på frågeområden som rör elevinflytande, individuell social utveckling samt allmän trivsel. Däremot visar resultatet på något lägre medelvärden på frågor som rör skolmiljön och skolmaten samt frågeområdet trygghet. Inom frågeområdet trygghet har medelvärdet för frågan om eleven känner sig lugn och trygg i skolan ökat. Trots det dras det totala medelvärdet ner i och med att flera elever känner sig orättvist behandlade och trakasserade av andra elever och personal. Skolan ser på detta resultat med stort allvar då skolan under flera år har bedrivit ett medvetet och aktivt arbete för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkningar. Slutligen bör nämnas att det totala medelvärdet för alla frågor (2,75) är högt i relation till max medelvärdet (3,94). Under årets skolkonferens som hölls den 19 februari 2009 var samtliga program representerade. Elevernas 62 synpunkter från klassråd och programvisa skolkonferenser gicks igenom och följdes upp under våren. Synpunkterna rörde: salar, allmänna utrymmen, lektioner, mat/matsal och övrigt. Skolledningen sammanställde och besvarade samtliga synpunkter och återkopplade till de enskilda klasserna. Kursutvärderingar i ämnena religionskunskap och historia. Eleverna är överlag nöjda med undervisningen i de bägge ämnen och anser att betygsättningen varit rättvis. Elevinflytande i ämnena ger något lägre poäng. Likabehandlingsplanen/plan mot diskriminering och kränkande behandling tas upp årligen på arbetsplatsträffar och finns tillgänglig på skolans hemsida. Den aktualiseras också varje läsår för eleverna klassvis och diskuteras tillsammans med skolans ordningsregler. 5. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden. Inför skolstarten genomfördes utbildning för skolans pedagogiska personal under rubriken bra start för att poängtera vikten av bra rutiner redan från början av höstterminen för att på så vis lägga god grund för fortsättningen. Entreprenöriellt lärande Handels- och administrationsprogrammet har, efter utbildning i samverkan med Västra Götalandsregionen, påbörjat arbetet med utveckling av undervisningsmetoder och struktur för lärandet, med högre grad av ämnesintegrering och elevaktivitet. Tobakslagen arbetet med att leva upp till lagens intentioner skärptes, då rökning på skolans område fortsatt lagen till trots. Skyltar med rökförbud sattes upp på de platser där rökning förekommit och elever som trotsat förbudet sades till. Skolkonferensen en ny rutin för Skolkonferensen inrättades med programvisa konferenser under höstterminen och en skolgemensam konferens på vårterminen. Avsikten med programvisa konferenser var att öka delaktigheten, eftersom tidigare Skolkonferenser intresserade få elever. Vid den stora konferensen på vårterminen sammanställdes tidsatt åtgärdslista utifrån elevernas förslag, för att elever och personal ska se att beslut verkställs inom rimlig tid. Finska som hemspråk en grupp elever som ville ha finska erbjöds undervisning. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 7

8 6. Beslut om åtgärder för förbättring Utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning tog rektorsgruppen fram ett antal fokusområden: Tabell 5. Åtgärdsplan för kvalitetssäkring med anledning av Skolinspektionens rapport Åtgärd Hur När Ansvarig Resultatredovisning från Vid läsårets slut föregående läsår Sammanställning av resultat på program och ämnen i tabellform Rekor, planerings- och utvecklingsledare, kvalificerad handläggare Analys av resultat på skolnivå Jämförelse av resultat och analys av skillnader i kvalitetsredovisning Vid läsårets slut Rektor, kvalificerad handläggare Analys av resultat på programnivå Programmens verksmahetsberättelse Vid läsårets slut Programansvarig Analys av resultat på ämnesnivå Sammanställning av kursutvärderingar Vid läsårets slut Ämnesansvarig Fokusområde 1 lärarprofessionen - Planering - Elevinflytande Kursplaneringar i samråd med elever presenteras i plattformen och följs upp Samråd med elever Klassråd Val av klass- och programrepresentanter Skolkonferens programvis Skolkonferens hela skolan Vid läsårets start Vid klassråd Vid utvecklingssamtal på höst- och vårterminen Kontinuerligt 1 gång/månad September Hösttermin Vårtermin Lärare Mentor Mentor Lärare Mentor Mentor Programansvarig Rektor - Resultatredovisning Redovisning av resultat och betygsnivåer på kursen och sammanställning i plattformen Kontinuerligt under kursens gång Lärare Utvecklingssamtal 1 gång/termin Mentor - Uppföljning och utveckling av lärarprofessionen Medarbetarsamtal och Kompetensutvecklingplan 1 gång/år Lärare Rektor Fokusområde 2 närvaro Bokföring av närvaro i skolplattformen Dagligen Lärare Uppföljning av närvaro 1 gång/månad Programansvarig Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 8

9 på programnivå Omedelbara åtgärder vid hög frånvaro se Handlingsplan vid elevs frånvaro Vid behov Mentor, elevhälsoteam, rektor Fokusområde 3 åtgärdsprogram Åtgärdsprogram tas fram då elev visar studiesvårigheter se mall för åtgärdsprogram På förekommen anledning Mentor, elevhälsoteam, rektor Fokusområde 4 IT Skolplattformen används som verktyg för kursrum, material, elevsamverkan, och resultatredovisning Dagligen Lärare, mentor, elevhälsoteam, rektor Källa: Marks Gymnasieskola 7. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Lokaler Lokalerna är ljusa, trevliga och ändamålsenliga. De får ett mycket högt betyg i alla enkätundersökningar, både av elever och personal. Teknisk utrustning Undervisningslokalerna i Kunskapens Hus har en god standard och eleverna har genom Infoteket fri tillgång till datorer. Datorparken behöver dock upprustas för att det skall vara möjligt att installera nyare programvaror. Under året har också flera klassrum kompletterats med 10 bildkanoner och tv/video för att öka möjligheten till användning av strömmande media och datorer i undervisningen. Elevhälsoteam Till elevhälsoteamet räknas förutom rektor, specialpedagog 2 tjänster, även kurator 1.75 tjänst, skolsköterskor 2 tjänster, studie- och yrkesvägledare 1 tjänst och ungdomskonsulent 1 tjänst. Biblioteket Skolans bibliotek är öppet hela skoldagen och bemannat dagligen kl Två bibliotekarietjänster på vardera 100 % samt en biblioteksassistent på 50 % utgör bibliotekets personal. Antalet utlån uppgick under läsåret 2008/2009 till Läromedelsutlåningen har ökat markant. Mediebeståndet består av volymer, 75 tidskrifter, fem dagstidningar samt licenser till sju databaser inom olika ämnesområden. En konvertering från biblioteksdatasystemet LIBRA III till LIBRA.SE gjordes gemensamt med folkbiblioteken i Marks kommun i oktober Biblioteksverksamheten har anordnat introduktioner i informationssökning för alla elever i åk 1, fördjupning i åk 2 samt erbjudande om personlig vägledning i samband med projektarbetet i åk 3. Bokpresentationer i klasserna har gjorts i ökad omfattning på efterfrågan av lärarna. Ett läsprojekt på individuella programmet beviljades medel från Sveriges allmänna biblioteksförening och slutfördes ht Bibliotekarier och specialpedagoger har utvecklat ett nära samarbete kring specialmedier och lässtimulering. På en gemensam fortbildningsdag i Malmö besöktes Dysleximässan. Två författarbesök har arrangerats i samarbete med svenskämnet och Kulturskolan. Biblioteket har tillsammans med elevernas biblioteksgrupp planerat och genomfört olika aktiviteter i samband med Kultkalaset. Skolbiblioteket värnar om ökat elevinflytande genom att stötta elevernas biblioteksgrupp. I biblioteksrådet ingår lärarrepresentanter från olika program. Rådet fungerar som ett forum för biblioteksfrågor. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 9

10 Närvaro Elevernas närvaro förs in i Skola 24, och följs upp av mentor. Vid starten av läsåret betonades vikten av att närvaron följs upp noggrant, eftersom det finns en starkt koppling mellan närvaro och studieresultat. Kommunikation av kursplaner och mål Kursplaner, mål och betygskriterier är utgånspunkt för att eleverna ska veta vad som krävs av dem för att få betyg och för att eleverna ska förstå varför de får ett visst betyg. Kursplaner och mål kommuniceras återkommande under kursens gång och eleven informeras om studieresultat. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal hålls en gång per termin och vårdnadshavare bjuds in om eleven inte är myndig. Sammanställning av studieresultat från lärare i olika kurser redovisas och närvaron kommenteras. Medarbetarsamtal Samtal genomförs med samtliga anställda och behandlar arbetsformer, måluppfyllelse och pedagogisk utveckling utifrån styrdokumenten. Nyckeltal per 15 mars Gymnasieskola Antal lärare per 100 elever 8.8 Andel lärare (årsarbetare) med pedagogisk högskoleutbildning 94,7 % Antal elever per specialpedagog (tre specialpedagoger) 469 Gymnasiesärskola Antal lärare per 100 elever 30 Andel lärare (årsarbetare) med pedagogisk högskoleutbildning 100 % Antal elever per specialpedagog (en specialpedagog) % av alla lärare har lärarbehörighet, detta är en ökning med 6 procentenheter jämfört med förra läsåret. För att ytterligare öka andelen behöriga lärare genomgår två personer lärarutbildning under läsåret. 8. Arbetet i verksamheten Byggprogrammet Byggprogrammet har under flera år varit mycket populärt och är ett av de svåraste programmen att komma in på. Programmet hade inga avhopp under läsåret och eleverna har en mycket god närvaro i alla kurser. Under läsåret satsade programmet på att bättre förbereda eleverna för kommande arbetsliv, med bla besök från skatteverket som diskuterade problemet med svartjobb både ur samhällets och den enskildes perspektiv. Byggfacket har informerat om sin verksamhet och kommunens byggnadskontor har informerat om hur bygglovsansökninghar etc. går till. Fenomenet byggfusk ställt i relation till yrkesstolthet har även noggrant diskuterats. I ämnet svenska har kärnämnesläraren jobbat mycket med att utveckla den språkliga delen i projektarbetet. Idrotten har belyst vikten av ergonomi och att äta och träna rätt för att orka med ett så pass tungt arbete som det ändå innebär att vara byggnadssarbetare. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

11 Elprogrammet Förbättring av automationslokalerna och byggandet av en robotcell har genomförts och automationslinan har färdigställts. Kontakterna med näringslivet har utvecklats genom förbättrad representation i programrådet och genom att synpunkter från programrådet åtgärdas och uppföljs. Nya praktiska moment i elteknik har utvecklats som följd av synpunkter från näringslivsrepresentanterna i programrådet. Inom ramarna för Matematik A och Engelska A har elever beretts möjlighet att läsa in B- kurserna under samma läsår och detta har framgångsrikt genomförts av ett antal elever. Något läsprojekt kom aldrig igång under detta läsår. Däremot har integrering påbörjats mellan svenska och datorkunskap och karaktärsämnen, samt mellan matematik och ellära. Tvåorna har deltagit i ett internationellt forskningsprojekt inom naturkunskap med lyckat resultat. Träningen i rapportskrivning för treorna har gett positivt utslag i bättre projektarbetsrapporter. Under året har arbetslaget satsat på ordning och reda för att utveckla elevernas ansvarskänsla och delaktighet. Vid projektet bra skolstart informerades de nya ettorna om värdegrunden, gällande regler och programmets förväntningar på eget ansvarstagande. I samarbete med elevvårdsteamet genomfördes värderingsövningar med klasserna i årskurs ett och två. När det gäller närvaro, städning, återvinning, och medhavd utrustning har det blivit en klar förbättring hos årets ettor jämfört med tidigare årskullar. Genom bättre kontroll och uppföljning har arbetsmiljön och ordningen i omklädningsrummen förbättrats avsevärt. Medvetandet om säkerhetsaspekter vid arbete i lokalerna har förbättrats. Arbetet på att få ner frånvaroprocenten har haft en viss effekt men måste vidareutvecklas. Stipendier till elever som utmärker sig genom låg frånvaroprocent har införts. Hotell- och restaurangprogrammet Arbetet med elevrestaurangen Lovisa har fungerat väl under året och kunnat erbjuda eleverna en varierande verksamhet. Under året har det serverats bufféer, husmanskost, temamåltider, a la carte och tradionellt julbord. Programmet kommer att fortsätta och jobba intensivt med att få eleverna godkända i alla ämnen genom att öka deras egna ansvar, få eleverna att förstå vikten av fullständig närvaro, vara väl förberedda till lektionerna, aktivt medverka och utveckla den enskilde elevens egna resurser för att nå målen. Kontinuerligt avstäms uppnådda kursmål genom utvecklingssamtal. Karaktärsämneslärarna har varit i Erfurt på mat OS och fått en ordentlig dos inspiration. Programmet har även åkt på studieresa med HR 1 och 2 på matmässa i Örebro för att se på tävlingen årets kockelev. Årskurs två eleverna har dessutom haft en föräldrarkväll då det serverades en 5 rätters middag. Planeringen för en eventuell ombyggnation av programmets lokaler har satts igång. Idrottsgymnasiet Våra baskettjejer deltog under vt 09 i Skol-VM i Basket i Turkiet som ett resultat av att dom vann skol-sm. Resan till Turkiet blev ett äventyr där tjejerna fick möta lag med europas främsta basketjuniorer. Trots ett oerhört tufft motstånd lyckades tjejerna vinna några matcher, facit blev fyra vinster och fyra förluster. Arbetet med att kunna A-certifiera idrotttsgymnasiet fortgår och under läsåret har skolsköterskorna deltagit i utbildningar om idrottsskador. Även ett arbete med hälsounderökning för alla idrottselever med härtscreening har tagits fram. Elevhälsoteamet Under läsåret arbetade elevhälsoteamet med två fokusområden; det ena var att arbeta fram en ny mall för åtgärdsprogram och det andra var att ta fram en handlingsplan mot frånvaro. Båda kommer att lanseras under uppstarten av läsåret 09/10. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

12 Under året deltog samtliga elever på Marks Gymnasieskola i en interaktiv utställning om rattfylla på Rydals museum. Utställningen genomfördes i grupper om elever på ca 10 elever per grupp och i form av ett rollspel. Utställning har varit mycket uppskattad av både elever och personal. Skolhälsovården har utvecklat hälsoundersökningen som erbjuds alla elever i åk 1 med en ny hälsoenkät. Denna är mycket grundlig, eleven fyller i den i förväg och detta ger en bra grund inför samtalet. Efter undersökningen får eleven en hälsokurva för att se hur man ligger till och får råd och stöd. Naturvetenskapsprogrammet Bra start för eleverna genomfördes. NV-programmet samarbetade med SP och ES för att skapa skolkänsla. Föräldramöte för ettorna. På detta informerades föräldrar om vikten av bra kontakt mellan hemmen och mentorerna. Vi hade stort deltagande av föräldrar. Elever från NVprogrammet deltog i Skolornas matematiktävling. Information av lärare och elever för grundskoleelever på både Sätilaskolan och Ängskolan. Trivseleftermiddag med NV-1:orna, Klasserna hade efterlyst aktiviteter över klassgränserna. En trevlig eftermiddag/kväll med innebandy, singstar, tårtbak och LAN-spel. Teater i Borås med NV-3:orna. Henrik Ibsens Vildanden. Programråd genomfördes med god representation av elever och lärare. Skolmässa på Lyckeskolan. Eleverna från programmet gjorde väldigt bra presentationer och svarade på frågor. Öppet hus. NV-programmet företräddes väl av våra duktiga elever. Vid informationen, vid fikaborden och i korridorer och klassrum. Föräldramöte inför valet till tvåan var välbesökt. Stockholmsresa. Tre klasser åk 1 och 2, 55 elever och 5 lärare. Vi besökte Tom Tit i Södertälje, teater på Dramaten, Tekniska museet och Naturhistoriska museet i Stockholm. Arbetslaget gjorde en studie/inspirationsresa till Grimeton. En före detta elev kom och informerade på skolan om att studera på Lunds universitet. MGMUN - Alla NV 3:or var med i rollspelet som går ut på att förhandla i olika frågor på det sätt som sker i FN. Många elever deltog framgångsrikt och debatterade för sina länders ståndpunkter. Infrastrukturminister Åsa Torstensson var och lyssnade på Simon Binders projektarbete om trafiksäkerhet. NVföreställning. Ettorna visade den pjäs de satt upp som en del av ESV. En dag- och en kvällsföreställning. Exkursion för kursen i Miljökunskap. Genom Viskadalen och till Väröbruk. Utbildningsnämnden var på besök och fick information och förevisningar av programansvarig. Kinnekulleresa för NV 2. Varnhems kyrka, Kinnekulle, Hornborgasjön. Historiska och geologiska och biologiska mål studerades. Sista kvällen med gänget - Som vanligt träffades NV-elever och personal spontant för grillnig och lekar vid Hedgärdessjön. Industriprogrammet Industriprogrammet har genom Arkmeks försorg, fått tillgång till en CNCfleroperationsmaskin, vilket har skapat möjligheter att uppdatera kurserna inom CNCtekniken. Satsningen på 18 bärbara datorer och nya CAD- och CAM programvaror har slagit väl ut, men också inneburit en del arbete för att få dessa applikationer att fungera. Ansökningarna till IW-utbildningen har ökat markant, vilket pekar på att det är en satsning i rätt riktning. Teknikprogrammet En klass från Vitryssland besökte genom ett utbytesprojekt Mark under en vecka. Svenska och vitryska elever bodde tillsammans vid Skutesjön. Besök vid Navet i Borås för att planera 9:ornas teknikresa samt ev. framtida samarbete. Johan Svensson höll utbildning i Fronter för arbetslaget. Programmet höll sitt första TE-råd där programgemensamma ärenden tas upp. Elever och lärare informerade vid Ängskolans arbetslivsmässa. Ettorna åkte till Göteborg med besök vid Maritima samt flygmuseet i Säve (Aeroseum) samt Teater vid Angered. Teknikarbetslaget besökte Scottland för att konferera kring programmets utveckling. Besök gjordes även vid fotbollsmatch (Celtic - Hibernian) och destilleriet Auchentochan. 2:orna besökte Väröbruk som en del i Temat Skogen. Guidning vid Grimetons Radiomaster var även en punkt. Elever och lärare informerade om programmet på Sätilaskolan. Kontaktbesök vid företaget Vikan för samarbete kring elevprojekt. Elever skall ta fram en lösning på ett moment i produktionsprocessen. Årets teknikresa för åk 9 gick till Navet samt Borås Djurpark med fokus teknik. Programråd hölls med representanter från arbetslag, Minab och elever. Nämndens ordförande deltog även på mötet. Ettor och tvåor besökte Marks Värmeverk som en Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

13 del i Tema Skogen. Möte för vidare planering för ett ev. teknikcollage med teknikprogrammet. Elever deltog i en europeisk tävling ang. EU-kunskap. Representanter från arbetslaget deltog i Teknikföretagens Teknikkonvent. En heldag vigdes åt teknikföretagen arrangemang Tema framtid. Samtliga klasser deltog. Åsa Lom från projektet Innovativa Mark besökte Teknikprogrammet och introducerade oss i mötesformen, systematiska möten. Fokus på mötet låg på planer på Teknikcollage, samt arbete inom Teknikblock. Möte för vidare planering för ett ev. teknikcollage med teknikprogrammet. TE-råd hölls med god representation och intressanta diskussioner. Möte för vidare planering för ett ev. teknikcollage med Teknikprogrammet. Elever i år 2 redovisade idéförslag för företaget Vikan (steg1). En gemensam avslutningsdag med brännbolls- och fotbollsturnering hölls vid Hedgärdessjön. Möte med Innovativa Mark. Ytterligare ett systemiskt möte hölls med Åsa Lom. Fordonsprogrammet Förberedelser för den marina inriktningen har gjorts. Klasserna har varit på studiebesök i Göteborg bl.a. Volvo. Programråd hölls med elever, lärare och representanter från branschen. För att minska elevernas frånvaro och därmed förbättra studieresultaten sattes följande åtgärder in: Noggrann frånvaroregistrering. Snabba kontakter med hemmet. Vid fler än 6 frånvarotillfällen per termin skall sjukintyg krävas. Varning för indraget studiebidrag skickas då frånvaron överstiger 10%. Eleverna skall ha rätt utrustning med till lektioner i rätt tid. Ett ökat samarbete med kärnämneslärare har initierats. Nolltolerans gällande mobbning och trakasserier. Ökad uppmärksamhet för elever i behov av särskilt stöd. Turismprogrammet Arbetet sker i samverkan med näringslivet när det gäller APU och en del s.k. skarpa projekt, dvs. riktiga projekt riktat mot turister. Några elever har genomfört sin APU utomlands. Programmets elever har också medverkat vid projekt på skolan, såsom FN-rollspel. I samband med dessa projekt har samverkan över ämnesgränser skett. Ala elever har genomgått utbildningen på tre år. För de elever som inte fått slutbetyg har åtgärdsprogram tagits fram och stödåtgärder har satts in. Eleverna har haft klasstid och klassråd under året, och har varit delaktiga i planering av kursmoment. Entreprenörsprogrammet Arbetet sker i samverkan med näringslivet, i form av fadderföretag, dit eleverna knyts under sin gymnasietid. Detta gör det möjligt för eleverna att verklighetsanpassa studierna och knyta olika kursmoment till fadderföretaget. Arbetet bedrivs till stor del ämneövergripande, i projektform. Alla elever i åk 2 medverkar i Ung Företagsamhet. Alla elever har genomgått utbildningen på tre år. Där elev inte fått slutbetyg har arbetslaget avsatt tid för att förbättra närvaro och studieresultat i samverkan med flera aktörer. Eleverna har kunnat påverka innehåll och arbetsformer i projekten och elevönskemål ligger till grund för förändrad och tydligare struktur. Handels- och administrationsprogrammet (HP) Eleverna, fr.a. i åk 1 har arbetat enligt s.k. entreprenöriellt lärande, med hög grad av ämnessamverkan ovh elevinflytande. Samverkan med näringslivet vid APU och olika aktivieter. Mycket av arbetet sker i projektform, bl.a. genom Ung Företagsamhet i åk 1. Föräldrar bjöds tidigt in till föräldramöte och utvecklingssamtal för att tidigt etablera kontakt. Alla elever utom en har genomgått utbildningen på tre år men några elever har inte erhållit slutbetyg trots olika insatser som återkommande mentorssamtal, åtgärdsprogram och kontakt med elevhälsoteamet. En del av dessa elever har haft kunskapsluckor ifrån grundskolan, en del har bedrivit sina studier inom ramen för PRIV. För ökad trivsel och gemenskap har värderingsövningar ägt rum under året. Samhällsvetenskapliga programmet inriktningar kultur, samhällsvetenskap, språk och ekonomi. På kulturinriktningen har man ambitionen att samverka med universitet och högskolor. Detta har fr.a. skett inom ramen för en kurs i åk 3, med Borås högskola. Man har också genomfört ett antal studiebesök. Åk 2 ansvarar för en minnesdag för förintelsens offer. På samhällsvetenskapliga inriktningen har man utvecklat tematiskt ämnesövergripande arbetssätt med upplevelsebaserat lärande, bl.a. i samband med FN-rollspel och skolval till EU- Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

14 parlamentet. Även där har man genomfört ett antal studiebesök. Kultur- och samhällsvetenskapliga inriktningen ger uttryck för en oro för betygsinflation. Den ekomiska inriktningen har gett eleverna möjlighet att arbeta ämnesövergripande i större projekt bl.a. i form av UF-företag i åk 3. Man har arbetat aktivt med förbättrad föräldrakontakt för att förbättra relationen och lättare kunna fånga upp elever med studiesvårigheter. Ekonomiinriktningen har ett utvecklat samarbete med näringslivet i kommunen, i samband med UF-företagen. Estetiska programmet Estetiska programmet har under läsåret 08/09 arbetat med att lyfta programmet in i ett mångkulturellt och framtida perspektiv där kulturen är en aktiv del genom: Att förnya och berika artistiska uttryck genom målstyrd fortbildning. Att genomföra varierande utåtriktad verksamhet som diverse marknadsföringsmaterial, turnéer, framträdanden och utställningar Studiebesök på andra visionära kulturella verksamheter Årets mål är delmål i ett större perspektiv där Marks gymnasieskola inte bara skall vara en isolerad plats i Västra Götaland utan en aktiv del av världen. Allt detta för att pedagogerna skall kunna svara upp till behovet för eleverna att nå en bredd i sin utbildning på estetiska programmet. Detta anser vi att vi har nått med hjälp av en mängd olika aktiviteter eleverna varit med att arrangera och deltagit i. På estetiska programmet har alla 42 elever som gick ut vt-09 fullgjort sin utbildning på tre år, vilket får anses som ett mycket bra resultat. Däremot har 4 elever av 42 som avslutade sina studier vid MG vt-09 ett ofullständigt slutbetyg. Vi stärker samarbetet mellan karaktär och kärnämneslärare för att kunna ge det stöd som krävs för att alla skall nå målen. Medieprogrammet Har lyft fram behovet av att ta ansvar för sina egna studier och även informerat tydligt i kurserna om vikten av kontinuerligt arbete för att nå goda resultat. Förtydligat kriterierna för godkänt i de olika kurserna och i fler enskilda uppgifter. Även stöttat eleverna mer, t. ex i kursen Projektarbete med schemalagda handledarträffar och hjälp till eleverna att komma igång med processen och tydligare angett vad som krävs för ett bra resultat. Betonat vikten i mentorssamtalen av att få betyg i alla ämnen, så man inte får samlat betygsdokument när man slutar gymnasiet. Under läsåret har man arbetat med projektveckor i olika form. Tagit fram en webbplats för medieprogrammet, medverkat vid Kultkalaset och FN-rollspelet, i årlig utställning på Rydal. En grupp elever har skött kontakten med Markbladet. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan är en skolform som förbereder för livet efter gymnasiet genom att lyfta fram arbete, boende och fritid som en helhet. Den största tonvikten i arbetet läggs på det sociala arbetet, som är oerhört viktigt för eleverna. Många har en väldigt låg självkänsla och självförtroende och de behöver ständig uppmuntran och samtal kring sina livssituationer. Gymnasiesärskolan arbetar med att låta eleverna se och uppleva genom att komma ut från skolan så ofta som möjligt. Studiebesök har gjorts på Borås tidning, Tingsrätten i Borås, Länssjukhuset i Halmstad och andra arbetsplatser. Personalen har haft fortbildning inom juridik, olika diagnoser t ex autism med föreläsningar på Ågrenska i Göteborg, Jag-projektet (film och musik) och en gemensam fortbildning under läsåret för assistenter i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen. Vidare har gymnasiesärskolan skapat en arbetsgrupp med Lyckeskolans gymnasiesärskola inför samgåendet Gruppen har träffats vid sex tillfällen för gemensamma aktiviteter och all personal har auskulterat hos varandra för att lära känna varandras verksamheter. IV-individuellt program Individuella programmet har under läsåret deltagit i det nationella projektet 100 höjdare som Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) initierat. Projektet innebar att eleverna har läst Jonas Helgessons bok Grabben i kuvösen bredvid, skrev sedan brev till författaren och det hela avslutades med besök av författaren på programmet samt en föreläsning för 450 Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

15 entusiastiska elever. Temat var hur en bra självbild kan byggas upp och att motivera till att leva sitt liv på bästa sätt trots svåra omständigheter. Projektet avlutades med att eleverna fick Jonas bok och samt en bokgåva med två andra böcker de själva valt. Vaddikanen är en verksamhet under det individuella programmet som drivits under två år i projektform. Åtta elever har varit inskrivna och skolarbetet har bedrivits tillsammans med olika praktiska projekt, bl a tillverkning och försäljning av pedagogiska spel. Förtjänsten av verksamheten har finansierat en studieresa till Hornborgasjön. Verksamheten har utvärderats av en kurator tillsammans med en specialpedagog med mycket gott resultat. Eleverna har ökat sin skolnärvaro till närmast heltid och Vaddikanens verksamhet upplevs som hanterbar, begriplig och meningsfull, tre nyckelbegrepp i KASAM-modellen som använts vid utvärderingen (KASAM- känsla av meningsfullhet, känsla av sammanhang).under kommande läsår permanentas verksamheten. Barn- och fritidsprogrammet BF arbetar för goda kontakter med förskola och grundskola. Detta har lett till ett samarbete utöver den arbetsplatsförlagda utbildningen där elever har anordnat temaveckor, haft alkoholinformation, tjejgrupper och naturutflykter. APU utomlands har varit ett mål för programmet under flera läsår. Syftet är att få eleverna att vidga vyerna och få ta del av ett annat lands arbetssätt med barn i förskolan, uppleva svårigheter med språk som flera av barnen i Marks kommun gör dagligen och byta idéer med personalen. Under läsåret har fyra elever praktiserat på en förskola i Marks kommuns vänort Szamotuly i Polen och en elev har varit på en förskola på Island samt en elev i byn Lukavac i Bosnien. Programmet har under några år haft studieverkstad varje vecka där eleverna har fått stöd för enskild undervisning. Målet har varit att stödja eleverna i deras inlärning och också förmå eleverna att avsluta sin utbildning. Programmet bedömmer att utan de extraåtgärder som erbjuds eleverna skulle fler haft IG i resultat eller avbrutit sin utbildning i förtid. Omvårdnadsprogrammet Omvårdnadsprogrammet har börjat med blockläsning. Alla karaktärsämnena är integrerade och eleverna har ett överskådligt gemensamt schema för innehåll och upplägg. Detta kombinerats med en OP-verkstad där alla årskurserna får extra stöd att läsa upp karaktärsämnena till en godkänd nivå. För lärarna har det nya arbetssättet inneburit mycket planering och engagemang men också tillfredställelse. Enligt programmets egen undersökning är eleverna nöjda med det nya arbetssättet. Samtidigt med blockläsningen startade också ett försök med portfoliometodik. Försöket lades dock ned då det var mycket tidskrävande och för stort samtidigt som blockläsningen startades. Omvårdnadsprogrammet har två elever som deltar i det nationella försöket med lärlingsprogram. Samarbetet med verksamheterna har fungerat bra och eleverna har ett gott studieresultat. Elever har handledande lärare ute i verksamheterna och lärare från omvårdnadsprogrammet kommer ut på besök och undervisning. Inför kommande läsår är sex lärlingsplatser beviljade. Elevernas studieresultat har förbättrats under det senaste läsåret. En tolkning är att elevernas möjlighet att få hjälp och stöd i studieverkstäder på programmet i elevens olika kurser har resulterat i en positiv utveckling av elevernas resultat. Utvärdering av mål för läsåret Att lyfta, poängtera och konkretisera begreppet ansvar. Vi har lyft fram behovet av att ta ansvar för sina egna studier och även informerat tydligt i kurserna om vikten av kontinuerligt arbete för att nå goda resultat. I vissa ämnen fungerar det bra med bedömningsmatriser till uppgifter, där man kopplar delar i uppgiften till betygsnivåerna. I de praktiska ämnena är det ofta svårt att precisera kvalité och kreativitet i konkreta termer. Detta kan skapa ett dilemma för elever, speciellt de som känner att det är svårt att formulera sina tankar kring egna arbeten i ord och delta i samtal om de uppgifter man gjort. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

16 Vi behöver även lyfta fram gruppsamtalet vid redovisningar, som en del av processen att göra eleverna medvetna om sitt eget ansvar. Antimobbningsgruppen Allmän verksamhet Under året har AMG haft 20 möten. 2 av dessa möten, 1 per termin, var med de antimobbningsansvariga i arbetslagen. AMG har dessutom, i olika konstellationer, haft ett antal förberedelse/planeringsmöten inför olika träffar. Personal från skolan har varit på föreläsning/skolbio på Röda kvarn med fokus på mobbning och högerextrema rörelser. En pedagog har genomgått utbildningen Mobbning skolpraktik och forskningsperspektiv 7,5 poäng samt tilläggskursen Diskriminering i skolan 2,5 poäng på Borås högskola. Uppdaterat AMG:s presentation på hemsidan samt kontaktuppgifter. Arbetet med likabehandlingsplanen har pågått under vårterminen. Utredda mobbningsfall AMG fick in 10 anmälningar om mobbning totalt under läsåret. 3 av fallen anmäldes av personal, 7 av fallen anmäldes av kamratstödjare eller andra elever. 4 av fallen var rena mobbningsärenden och behandlades utifrån det. 6 av fallen avskrevs som mobbning men arbetades med på andra sätt beroende på problemens karaktär. De ansvariga vid de olika mobbningsärendena har utöver gruppens möten haft ett flertal mindre möten/träffar med de inblandade eleverna samt kontakter med mentorer och annan berörd personal vid varje aktuellt fall. Värderingsövningar Under läsåret har det gjorts värderingsövningar i flera klasser med temat vänskap och respekt. Detta för att eleverna ska få en möjlighet att diskutera hur de vill ha det i sin klass under de år som de ska gå här på skolan för att alla ska må bra, trivas och vilja vara här. Vissa klasser har arbetats med vid flera tillfällen. Personal har fått tips, råd och upplägg för lektioner de själva hållit i. Vissa klasser har önskat värderingsövningar/föreläsningar/diskussioner utifrån viss problematik så som tolerans/intolerans, fördomar, trygghet i skolan, sno möjligheter etc. Sammanlagt har det under året varit 22 träffar med 13 klasser. Ett antal möten med elever som varit i behov av stöttning/rådgivning angående skolsituation, hemförhållanden, kompisrelationer etc. Kamratstöd Terminen inleddes med val av kamratstödjare i alla nya klasser, samt i de klasser där man av någon anledning ville utse nya. En uppstart för kamratstödjarna hölls under höstterminen. Utbildning för kamratstödjarna. Filmvisning En vanlig dag Ida. Teatermonolog av ES-elever samt efterföljande diskussioner. En kartläggning av skolans trygga/otrygga platser genomfördes. 1 sektorsträff med kamratstödjarna har hållits under läsåret. Filmvisning Die welle med efterföljande diskussion. Avslutningsträff med kamratstödjarna. Föreläsning/värderingsövning/diskussion om konsten att kategorisera människor. Utdelning av intyg samt avslutningsfika. Utveckling av verksamhetens ledning Två av skolans rektorer fullgjorde statliga rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet. Två representanter deltog i den nordiska skolledarkonferensen som hölls i Göteborg. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

17 Insatser som prioriterats i den pedagogiska verksamheten för att förverkliga de nationella målen. Stöd i matematik och engelska har getts i verkstadsform. Ökad tillgång till specialpedagoger för handledning av arbetslag och enskild undervisning. Gemensamma omprovstillfällen för hela skolan har getts under samverkanstid. Teknikprogrammet började med ämnesövergripande studier i särskilt Teknikblock. Religionskunskap och Historia utvärderades och utvecklades mot respektive programmål. Kompetensutveckling Utbildning av handelsprogrammets lärarlag i Enterprenöriellt lärande. Föreläsning för alla pedagoger med Leif Alsheimer om vikten av bildning genom läsning av skönlitteratur. Normer och värden Den årliga elevenkäten genomfördes i årskurs 2. Värderingsövningar genomfördes klassvis för årskurs 1. Alla elever i årskurs 2 genomgick klassvis under en utbildning kring alkoholrelaterade frågor och attityder. Alla elever medverkade i rollspelet Leka med döden, om bilkörning och alkohol. Studieplaner Alla elever har en individuell studieplan som följs upp av elevens mentor vid utvecklingssamtal höst och vår. Vårdnadshavare bjuds in till utvecklingssamtal årligen till dess att eleven fyllt 18 år. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram tas fram efter behov av mentor och specialpedagoger eller vid elevvårdskonferenser. Arbetet med inflytandefrågor Schemalagd klasstid finns för att genomföra klassråd, programmöte etc. Skolkonferens hölls vid två tillfällen, på höstterminen programvis och på vårterminen med elever och lärare från hela skolan. En skolledare har arbetat med elevdemokratifrågor genom att stötta elevrådet i deras arbete. Inflytandefrågor har bevakats via kursutvärderingarna och genom elevenkäten. Elever i behov av särskilt stöd Genom biblioteket kan elever med läs- och skrivsvårigheter låna material som Daisyspelare och Alfa-Smart för att underlätta studiesituationen. Skolan erbjuder ljudböcker med inläst kurslitteratur för elever med läs- och skrivsvårigheter. Föreläsning om adhd för personal på skolan. Elever med funktionshinder Alla lokaler är tillgängliga för elever med funktionshinder. Ett antal salar är utrustade för elever med särskilda funktionshinder. Elevassistenter tillsätts där behoven finns. Elever med annat modersmål än svenska Hemspråksundervisning har i stort sett tillgodosetts. De språk som vi hade undervisning i under läsåret var arabiska, spanska, finska, albanska och serbokroatiska. svenska som andraspråk ges till alla elever som önskar det. Arbetet med genusperspektivet Skolan verkar för att fördelningen mellan könen på programmen utjämnas. Riktade åtgärder t.ex. på teknikprogrammet där flickor i årskuts nio bjuds in. Hälsa och livsstil Alla elever i årskurs 1 får information om sex- och samlevnad från Ungdomsmottagningen. Livskunskap ges som individuellt val och läses av 30 elever årligen. Andra kurser som ges inom hälsoområdet för alla elever är Ett friskare liv och Hälsa, akut ohälsa. Vi har också Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

18 erbjudit kursen Socialt behandlingsarbete som individuellt val. Hälsosamtal erbjuds alla elever i åk 1. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium

Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Utbildningsinspektion i Älvsbyns kommun Älvsbyns gymnasium 53-2006: 1551 Utbildningsinspektion i Älvsbyns gymnasium Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Karlbergsgymnasiet 1 och 2 samt gymnasiesärskolan, Åmål

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Karlbergsgymnasiet 1 och 2 samt gymnasiesärskolan, Åmål Plan mot diskriminering och kränkande behandling Karlbergsgymnasiet 1 och 2 samt gymnasiesärskolan, Åmål 2016-2017 1 Innehåll Omfattning, ansvar, vision och delaktighet kring planen... 3 Utvärdering av

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium Mjölby kommun Datum 2009-11-06 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Utbildningsinspektion i Krokslättsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Krokslättsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Mölndals Kommun Krokslättsgymnasiet Dnr 532006:1618 Utbildningsinspektion i Krokslättsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011 Humleskolan Kvalitetsredovisning 2011 Inledning Friendsskola Inspektion slutsats; arbeta mer på måluppfyllelse, tydliggöra målen och arbeta med höga förväntningar Ny läroplan och skollag Lokalt arbetstidsavtal

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola

Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola Regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Ängelholms gymnasieskola Dnr 53-2008:1910 Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i och besökt Ängelholms

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011 1 (5) 2011-12-29 Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Hösten 2004 startade det specialutformade programmet Teknik

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Gymnasieskolan Spyken Lund

Gymnasieskolan Spyken Lund Gymnasieskolan Spyken Lund Spyken idag Estetiska programmet musik Spetsutbildning i musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant NA-musik Samhällsvetenskapsprogrammet ca 1000

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Upprättad i april 2011 2 Gymnasiesärskolan - Kvalitetsredovisning för år 2010 Gymnasiesärskolan ska utifrån varje

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013 Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013 Gymnasieskola Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Verksamhetens förutsättningar... 4 Organisation... 4 Ekonomi och nyckeltal... 5 Lokaler... 6 Personal...

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling för SFI på Folkuniversitetet i Stockholm, läsåret 2013/2014 Planen omfattar såväl skolans arbete med likabehandling och mot diskriminering

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Hos får du en verklighetsnära utbildning. Du får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och dina möjligheter att få jobb är stora. Alla program hos oss innehåller antingen praktik eller

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Åva gymnasium. Skolan erbjuder

Åva gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är skolan där eleven står i centrum. Här får du möjlighet att växa och vara dig själv. Ett stegvis ökat ansvar gör studierna både roliga och intressanta. Här är skolan där möten mellan

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE PLATS FÖR FRIMÄRKE Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / Lunaskolan Östra Box 34 190 100 26 Stockholm Lunaskolan Små undervisningsgrupper Stora möjligheter L Lärande för livet U Utvecklas individuellt N

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan.

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Läsåret 2012/2013 Syfte Vårt syfte är att skapa en trygg miljö

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Birgittaskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Birgittaskolan gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING VISION Midgårdsskolan är en skola som bryr sig, där vi ser varandra och tar ansvar för att alla ska må bra. Eleverna ska uppleva att de får vara som de

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015/16

Kvalitetsredovisning 2015/16 Kvalitetsredovisning 2015/16 Magelungen grundskola Västerås Skriven av Ewa Ekström, rektor Verksamhetsbeskrivning: Magelungens Grundskola i Västerås, ingår i Magelungen Utveckling AB och ger individuellt

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut 2010-12-06 Dnr 43-2010:1367 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bergska skolan i Finspångs kommun Skolbeslut Tillsyn i Bergska skolan 2010-12-06 2 (16) Dnr 43-2010:1367 Rektorerna vid Bergska

Läs mer

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor Särvux, Bollnäs Sektor: Särvux Datum 090924 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, fritidshem

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Cybergymnasiet Malmö i Malmö kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Cybergymnasiet Malmö i Malmö kommun Cybergymnasiet Malmö AB per.hasselgren@cybergymnasiet.se Rektorn för Cybergymnasiet Malmö johan.wingren@malmo.cybergymnasiet.se 1 (6) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Cybergymnasiet

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Vi är alla olika och har olika behov och förutsättningar. Vi har samma regler för alla och samma mål men vägen dit ser olika ut. Likabehandlingsplanen innebär inte

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Faktoriet Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Vår vision På vår skola vill vi skapa goda relationer

Läs mer

Kvalitetsredovisningen för Lindeskolan Rektorsområde 3 läsåret 2009-2010

Kvalitetsredovisningen för Lindeskolan Rektorsområde 3 läsåret 2009-2010 Kvalitetsredovisningen för Lindeskolan sområde 3 läsåret 2009-2010 1 1. Grundfakta I vacker miljö vid Lindeskolans strand ligger Lindeskolan gymnasieskolan för norra Örebro län. Här möts ungdomar från

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Jämtlands Gymnasium!

Jämtlands Gymnasium! Jämtlands Gymnasium! Årlig likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Jämtlands Gymnasium Wargentin, Enhet 1a, b, c, 2 a, b, c Likabehandlingsgruppen Jämtlands Gymnasium Wargentin Innehållsförteckning

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer