Kvalitetsredovisning Marks Gymnasieskola lå 08/09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning Marks Gymnasieskola lå 08/09"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Marks Gymnasieskola lå 08/09

2 Innehåll 1. Grundfakta om Marks Gymnasieskola Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden Beslut om åtgärder för förbättring Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Arbetet i verksamheten Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 2

3 1. Grundfakta om Marks Gymnasieskola Marks Gymnasieskola är kommunens enda gymnasieskola belägen mitt emellan Skene och Kinna. Skolan byggdes 1973 och genomgick under åren en omfattande renovering och ombyggnation och kom därefter att kallas Kunskapens Hus. Sedan dess finns även Vuxenutbildningen och Kulturskolan i huset. Utbildningsförvaltningen skapade år 2001 sin egen vision och sin egen kvalitetspolicy: Vision Kunskapens hus spjutspets mot framtiden Kunskapens hus är en mötesplats där människor trivs och utvecklas genom livslångt lärande genom utbildning i samhälle och arbetsliv genom kulturupplevelser genom aktiv fritid Kvalitetspolicy Vi skall vara lyhörda för studerandes önskemål och krav, och utifrån våra förutsättningar sträva efter att uppfylla eller överträffa deras förväntningar. Ledare på alla nivåer skall föregå med gott exempel och på ett engagerat och tydligt sätt skapa förutsättningar för bra arbetsprestationer. Medarbetarnas kompetens och engagemang skall bidra till att uppfylla våra mål och ständigt förbättra arbetsprocesserna. Vi skall arbeta processinriktat då det tydliggör möjligheter till förenklingar och förbättringar, som ökar effektiviteten och trivseln. Vi skall ständigt förbättra verksamheten genom att mäta, följa upp och vidtaga åtgärder för att uppfylla målen. Våra beslut skall baseras på fakta. Vi skall ha ett bra samarbete med våra uppdragsgivare och leverantörer. Förhållandena skall bygga på tydlighet och ömsesidig respekt. Vi skall följa lagar och förordningar och de regler som gäller, samt söka kreativa lösningar på de problem som uppstår. Marks Gymnasieskola är indelad i fem sektorer - nord, syd, öst, väst och kultur som tillsammans erbjuder följande program: Barn- och fritidsprogrammet BF Elprogrammet EC Estetiska programmet ES Fordonsprogrammet FP Handels- och administrationsprogrammet HP Hotell- och restaurangprogrammet HR Industriprogrammet IP Individuella programmet IV Medieprogrammet MP Naturvetenskapsprogrammet NV Omvårdnadsprogrammet OP Samhällsvetenskapsprogrammet SP Teknikprogrammet TE Entreprenörsprogrammet (specialutformat program) EP Turismprogrammet (specialutformat program) TU Gymnasiesärskola SM Idrottsgymnasium Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 3

4 Elever Tabell 1. och 2. Antal elever Antal elever redovisade per program den resp Program totalt män kvinnor totalt män kvinnor BF BP EC EP ES FP HP HR IP IV MP NV OP SM SP TE TU Summa Källa: Marks Gymnasieskola Antal elever redovisade per program den resp Program totalt män kvinnor totalt män kvinnor BF BP EC EP ES FP HP HR IP IV MP NV OP SM SP TE TU Summa Källa: Marks Gymnasieskola Styrning och ledning Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp består av utbildningschef, administrativ chef, gymnasieskolans fem rektorer samt verksamhetschef för Lärande och arbetsmarknad. Utbildningschef och administrativ chef är gemensamma för hela utbildningsförvaltningen, medan gymnasierektorerna ansvarar för varsin sektor. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 4

5 2. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Metoder som har använts för att kunna göra en bedömning om hur arbetet och resultatet uppfyllt de mål, som läroplan, kommunal skolplan och de mål skolan själv ställt upp, är enkäter, statistik, samtal (mentorssamtal, medarbetarsamtal), självvärdering, muntliga och skriftliga utvärderingar. Enkäten som har använts är den som årligen besvaras av elever i årskurs 2. Kvalitetsredovisningen för lå 2008/2009 läggs ut på skolans hemsida. Den finns också med i den informationsmapp som alla nyanställda och alla vikarier på skolan har tillgång till. De metoder som använts för att kunna göra en bedömning av hur arbetet bedrivs och hur målen som uttrycks i våra styrdokument uppfylls framgår av den årscykel, som togs fram under året med avsikt att öka systematiken i kvalitetsarbetet. 3. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Nedan följer ett par tabeller som visar centrala mått för Marks Gymnasieskola. Beträffande annan statistik, se bilaga Skolverkets skolblad för Marks Gymnasieskola. Tabell 3. Andel elever (%) behöriga till högskola av de elever som fick slutbetyg resp läsår Marks Gymnasieskola Riket Nationella program Barn- och fritidsprogrammet 89, ,9 71,9 90,8 Byggprogrammet 93,8 87, ,3 Elprogrammet 86,4 94,6 93,1 88,2 81,0 Estetiska programmet ,9 92,1 89,1 Fordonsprogrammet ,6 Handels- och administrationsprogrammet 82, ,2 91,7 Hotell- och restaurangprogrammet ,6 Industriprogrammet ,2 Medieprogrammet 94,4 94,7 72,2 86,7 88,8 Naturvetenskapsprogrammet 92, ,4 94,5 Omvårdnadsprogrammet.. 82,4 94, ,4 Samhällsvetenskapsprogrammet 93,9 94,7 89, ,7 Teknikprogrammet ,3 94,4 84,7 S:a nationella program 92,2 94,6 91,2 90,2 89,3 Specialutformat program 94,6 89,3 90,2 89,1 91,7 Gymnasieskolan totalt 92,5 94,2 91,1 90,1 89,5 Källa: Skolverket Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 5

6 Tabell 4. Andel elever som fullföljt utbildningen inom 4 år, läsåret Marks Gymnasieskola Riket Nationella program 2005/ / / / /09 Barn- och fritidsprogrammet 87,5 77,8 75,9 80,5 75,7 Byggprogrammet 93, , ,8 Elprogrammet 74,1 77,8 83,3 67,6 76,4 Estetiska programmet ,1 77,3 80,4 Fordonsprogrammet 33,3 42,9.. 8,3 76,3 Handels- och 85,7 79,3 58,6 89,5 77,1 administrationsprogrammet Hotell- och 69,6 66, ,2 75,0 restaurangprogrammet Industriprogrammet ,2 Medieprogrammet 52,9 70,4 67,9 70,8 77,1 Naturvetenskapsprogrammet 92,5 89,1 88,9 96,8 90,5 Omvårdnadsprogrammet 46,2.. 68,6 84,2 76,1 Samhällsvetenskapsprogrammet 89,2 88,4 90,3 94,2 84,8 Teknikprogrammet ,8 85,4 S:a nationella program 81,4 80,6 79, ,2 Individuellt program 19,4 16,7 35, ,4 Specialutformat program ,8 87,9 85,4 Gymnasieskolan totalt 76,5 75,2 76,4 78,5 75,3 Källa: Skolverket Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. 4. Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Skolinspektionen genomförde under vårterminen en kvalitetsgranskning, utifrån gymnasieskolors förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Rapport från verksamheten lämnades 26 juni. Andelen elever som fullföljt sina studier på 4 år var avgångsåret ,5 procent vilket innebär en förbättring av resultatet jämfört med föregående år då 76,4 procent fullföljt sin utbildning på 4 år. För riket är motsvarande resultatmått för avgångsåret ,3 procent. Det innebär att Marks Gymnasieskola har ett resultat som ligger 3,2 procentenheter över rikssnittet. Officiell statistik visar på att andelen elever som fullföljt sin gymnasieutbildning på 4 år har för varje år ökat trots en liten nedgång läsåret Det är svårt att dra några genrella slutsatser då förändringarna varit marginella. I dagsläget är det även svårt att dra några slutsatser kring hur resultatet har påverkats av den rapport som Skolinspektionen lämnade efter sin granskning av gymnasieskolan våren Gymnasieskolan avvaktar resultatet av dessa då förbättringsåtgärderna genomförs fullt ut under läsåret 2009/10. Andelen behöriga till högskolestudier var avgångsåret ,1 procent. Motsvarande siffra för riket var 89,5 procent. Resultatet visar att andelen med behörighet till högskolestudier har minskat med 1 % jämfört med vårterminen 2008 för Marks gymnasieskola. Intressant i sammanhanget är att vissa program har dock förbättrat sina resultat. Exempelvis har alla elever på byggprogrammet lyckats få högskolebehörighet samt att medieprogrammet och teknikprogrammet förbättrat sina resultat med 14,5 procent respektive 13,1 procent sedan avgångsåret Ytterligare åtgärder för att förbättra resultatet har vidtagits. Gymnasieskolan avvaktar resultatet av dessa då förbättringsåtgärderna genomförs fullt ut under läsåret 2009/10. Elevenkäten som sedan 2004 görs årligen av årskurs 2 visar på bättre resultat än tidigare år på de allra flesta områden. Till att börja med ökade deltagandet från 63,3 procent till 74 procent. Ökad deltagande kan vara ett resultat av att berörda mentorer och elever i god tid Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 6

7 innan enkätens genomförande fått information om denna men kan också vara på grund av att eleverna känner att enkäten är ännu ett verktyg för dem att visa vad de är nöjda med och vad de skulle vilja förändra och förbättra. Resultatet visar på höjda medelvärden på frågeområden som rör elevinflytande, individuell social utveckling samt allmän trivsel. Däremot visar resultatet på något lägre medelvärden på frågor som rör skolmiljön och skolmaten samt frågeområdet trygghet. Inom frågeområdet trygghet har medelvärdet för frågan om eleven känner sig lugn och trygg i skolan ökat. Trots det dras det totala medelvärdet ner i och med att flera elever känner sig orättvist behandlade och trakasserade av andra elever och personal. Skolan ser på detta resultat med stort allvar då skolan under flera år har bedrivit ett medvetet och aktivt arbete för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkningar. Slutligen bör nämnas att det totala medelvärdet för alla frågor (2,75) är högt i relation till max medelvärdet (3,94). Under årets skolkonferens som hölls den 19 februari 2009 var samtliga program representerade. Elevernas 62 synpunkter från klassråd och programvisa skolkonferenser gicks igenom och följdes upp under våren. Synpunkterna rörde: salar, allmänna utrymmen, lektioner, mat/matsal och övrigt. Skolledningen sammanställde och besvarade samtliga synpunkter och återkopplade till de enskilda klasserna. Kursutvärderingar i ämnena religionskunskap och historia. Eleverna är överlag nöjda med undervisningen i de bägge ämnen och anser att betygsättningen varit rättvis. Elevinflytande i ämnena ger något lägre poäng. Likabehandlingsplanen/plan mot diskriminering och kränkande behandling tas upp årligen på arbetsplatsträffar och finns tillgänglig på skolans hemsida. Den aktualiseras också varje läsår för eleverna klassvis och diskuteras tillsammans med skolans ordningsregler. 5. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden. Inför skolstarten genomfördes utbildning för skolans pedagogiska personal under rubriken bra start för att poängtera vikten av bra rutiner redan från början av höstterminen för att på så vis lägga god grund för fortsättningen. Entreprenöriellt lärande Handels- och administrationsprogrammet har, efter utbildning i samverkan med Västra Götalandsregionen, påbörjat arbetet med utveckling av undervisningsmetoder och struktur för lärandet, med högre grad av ämnesintegrering och elevaktivitet. Tobakslagen arbetet med att leva upp till lagens intentioner skärptes, då rökning på skolans område fortsatt lagen till trots. Skyltar med rökförbud sattes upp på de platser där rökning förekommit och elever som trotsat förbudet sades till. Skolkonferensen en ny rutin för Skolkonferensen inrättades med programvisa konferenser under höstterminen och en skolgemensam konferens på vårterminen. Avsikten med programvisa konferenser var att öka delaktigheten, eftersom tidigare Skolkonferenser intresserade få elever. Vid den stora konferensen på vårterminen sammanställdes tidsatt åtgärdslista utifrån elevernas förslag, för att elever och personal ska se att beslut verkställs inom rimlig tid. Finska som hemspråk en grupp elever som ville ha finska erbjöds undervisning. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 7

8 6. Beslut om åtgärder för förbättring Utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning tog rektorsgruppen fram ett antal fokusområden: Tabell 5. Åtgärdsplan för kvalitetssäkring med anledning av Skolinspektionens rapport Åtgärd Hur När Ansvarig Resultatredovisning från Vid läsårets slut föregående läsår Sammanställning av resultat på program och ämnen i tabellform Rekor, planerings- och utvecklingsledare, kvalificerad handläggare Analys av resultat på skolnivå Jämförelse av resultat och analys av skillnader i kvalitetsredovisning Vid läsårets slut Rektor, kvalificerad handläggare Analys av resultat på programnivå Programmens verksmahetsberättelse Vid läsårets slut Programansvarig Analys av resultat på ämnesnivå Sammanställning av kursutvärderingar Vid läsårets slut Ämnesansvarig Fokusområde 1 lärarprofessionen - Planering - Elevinflytande Kursplaneringar i samråd med elever presenteras i plattformen och följs upp Samråd med elever Klassråd Val av klass- och programrepresentanter Skolkonferens programvis Skolkonferens hela skolan Vid läsårets start Vid klassråd Vid utvecklingssamtal på höst- och vårterminen Kontinuerligt 1 gång/månad September Hösttermin Vårtermin Lärare Mentor Mentor Lärare Mentor Mentor Programansvarig Rektor - Resultatredovisning Redovisning av resultat och betygsnivåer på kursen och sammanställning i plattformen Kontinuerligt under kursens gång Lärare Utvecklingssamtal 1 gång/termin Mentor - Uppföljning och utveckling av lärarprofessionen Medarbetarsamtal och Kompetensutvecklingplan 1 gång/år Lärare Rektor Fokusområde 2 närvaro Bokföring av närvaro i skolplattformen Dagligen Lärare Uppföljning av närvaro 1 gång/månad Programansvarig Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 8

9 på programnivå Omedelbara åtgärder vid hög frånvaro se Handlingsplan vid elevs frånvaro Vid behov Mentor, elevhälsoteam, rektor Fokusområde 3 åtgärdsprogram Åtgärdsprogram tas fram då elev visar studiesvårigheter se mall för åtgärdsprogram På förekommen anledning Mentor, elevhälsoteam, rektor Fokusområde 4 IT Skolplattformen används som verktyg för kursrum, material, elevsamverkan, och resultatredovisning Dagligen Lärare, mentor, elevhälsoteam, rektor Källa: Marks Gymnasieskola 7. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Lokaler Lokalerna är ljusa, trevliga och ändamålsenliga. De får ett mycket högt betyg i alla enkätundersökningar, både av elever och personal. Teknisk utrustning Undervisningslokalerna i Kunskapens Hus har en god standard och eleverna har genom Infoteket fri tillgång till datorer. Datorparken behöver dock upprustas för att det skall vara möjligt att installera nyare programvaror. Under året har också flera klassrum kompletterats med 10 bildkanoner och tv/video för att öka möjligheten till användning av strömmande media och datorer i undervisningen. Elevhälsoteam Till elevhälsoteamet räknas förutom rektor, specialpedagog 2 tjänster, även kurator 1.75 tjänst, skolsköterskor 2 tjänster, studie- och yrkesvägledare 1 tjänst och ungdomskonsulent 1 tjänst. Biblioteket Skolans bibliotek är öppet hela skoldagen och bemannat dagligen kl Två bibliotekarietjänster på vardera 100 % samt en biblioteksassistent på 50 % utgör bibliotekets personal. Antalet utlån uppgick under läsåret 2008/2009 till Läromedelsutlåningen har ökat markant. Mediebeståndet består av volymer, 75 tidskrifter, fem dagstidningar samt licenser till sju databaser inom olika ämnesområden. En konvertering från biblioteksdatasystemet LIBRA III till LIBRA.SE gjordes gemensamt med folkbiblioteken i Marks kommun i oktober Biblioteksverksamheten har anordnat introduktioner i informationssökning för alla elever i åk 1, fördjupning i åk 2 samt erbjudande om personlig vägledning i samband med projektarbetet i åk 3. Bokpresentationer i klasserna har gjorts i ökad omfattning på efterfrågan av lärarna. Ett läsprojekt på individuella programmet beviljades medel från Sveriges allmänna biblioteksförening och slutfördes ht Bibliotekarier och specialpedagoger har utvecklat ett nära samarbete kring specialmedier och lässtimulering. På en gemensam fortbildningsdag i Malmö besöktes Dysleximässan. Två författarbesök har arrangerats i samarbete med svenskämnet och Kulturskolan. Biblioteket har tillsammans med elevernas biblioteksgrupp planerat och genomfört olika aktiviteter i samband med Kultkalaset. Skolbiblioteket värnar om ökat elevinflytande genom att stötta elevernas biblioteksgrupp. I biblioteksrådet ingår lärarrepresentanter från olika program. Rådet fungerar som ett forum för biblioteksfrågor. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/2009 9

10 Närvaro Elevernas närvaro förs in i Skola 24, och följs upp av mentor. Vid starten av läsåret betonades vikten av att närvaron följs upp noggrant, eftersom det finns en starkt koppling mellan närvaro och studieresultat. Kommunikation av kursplaner och mål Kursplaner, mål och betygskriterier är utgånspunkt för att eleverna ska veta vad som krävs av dem för att få betyg och för att eleverna ska förstå varför de får ett visst betyg. Kursplaner och mål kommuniceras återkommande under kursens gång och eleven informeras om studieresultat. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal hålls en gång per termin och vårdnadshavare bjuds in om eleven inte är myndig. Sammanställning av studieresultat från lärare i olika kurser redovisas och närvaron kommenteras. Medarbetarsamtal Samtal genomförs med samtliga anställda och behandlar arbetsformer, måluppfyllelse och pedagogisk utveckling utifrån styrdokumenten. Nyckeltal per 15 mars Gymnasieskola Antal lärare per 100 elever 8.8 Andel lärare (årsarbetare) med pedagogisk högskoleutbildning 94,7 % Antal elever per specialpedagog (tre specialpedagoger) 469 Gymnasiesärskola Antal lärare per 100 elever 30 Andel lärare (årsarbetare) med pedagogisk högskoleutbildning 100 % Antal elever per specialpedagog (en specialpedagog) % av alla lärare har lärarbehörighet, detta är en ökning med 6 procentenheter jämfört med förra läsåret. För att ytterligare öka andelen behöriga lärare genomgår två personer lärarutbildning under läsåret. 8. Arbetet i verksamheten Byggprogrammet Byggprogrammet har under flera år varit mycket populärt och är ett av de svåraste programmen att komma in på. Programmet hade inga avhopp under läsåret och eleverna har en mycket god närvaro i alla kurser. Under läsåret satsade programmet på att bättre förbereda eleverna för kommande arbetsliv, med bla besök från skatteverket som diskuterade problemet med svartjobb både ur samhällets och den enskildes perspektiv. Byggfacket har informerat om sin verksamhet och kommunens byggnadskontor har informerat om hur bygglovsansökninghar etc. går till. Fenomenet byggfusk ställt i relation till yrkesstolthet har även noggrant diskuterats. I ämnet svenska har kärnämnesläraren jobbat mycket med att utveckla den språkliga delen i projektarbetet. Idrotten har belyst vikten av ergonomi och att äta och träna rätt för att orka med ett så pass tungt arbete som det ändå innebär att vara byggnadssarbetare. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

11 Elprogrammet Förbättring av automationslokalerna och byggandet av en robotcell har genomförts och automationslinan har färdigställts. Kontakterna med näringslivet har utvecklats genom förbättrad representation i programrådet och genom att synpunkter från programrådet åtgärdas och uppföljs. Nya praktiska moment i elteknik har utvecklats som följd av synpunkter från näringslivsrepresentanterna i programrådet. Inom ramarna för Matematik A och Engelska A har elever beretts möjlighet att läsa in B- kurserna under samma läsår och detta har framgångsrikt genomförts av ett antal elever. Något läsprojekt kom aldrig igång under detta läsår. Däremot har integrering påbörjats mellan svenska och datorkunskap och karaktärsämnen, samt mellan matematik och ellära. Tvåorna har deltagit i ett internationellt forskningsprojekt inom naturkunskap med lyckat resultat. Träningen i rapportskrivning för treorna har gett positivt utslag i bättre projektarbetsrapporter. Under året har arbetslaget satsat på ordning och reda för att utveckla elevernas ansvarskänsla och delaktighet. Vid projektet bra skolstart informerades de nya ettorna om värdegrunden, gällande regler och programmets förväntningar på eget ansvarstagande. I samarbete med elevvårdsteamet genomfördes värderingsövningar med klasserna i årskurs ett och två. När det gäller närvaro, städning, återvinning, och medhavd utrustning har det blivit en klar förbättring hos årets ettor jämfört med tidigare årskullar. Genom bättre kontroll och uppföljning har arbetsmiljön och ordningen i omklädningsrummen förbättrats avsevärt. Medvetandet om säkerhetsaspekter vid arbete i lokalerna har förbättrats. Arbetet på att få ner frånvaroprocenten har haft en viss effekt men måste vidareutvecklas. Stipendier till elever som utmärker sig genom låg frånvaroprocent har införts. Hotell- och restaurangprogrammet Arbetet med elevrestaurangen Lovisa har fungerat väl under året och kunnat erbjuda eleverna en varierande verksamhet. Under året har det serverats bufféer, husmanskost, temamåltider, a la carte och tradionellt julbord. Programmet kommer att fortsätta och jobba intensivt med att få eleverna godkända i alla ämnen genom att öka deras egna ansvar, få eleverna att förstå vikten av fullständig närvaro, vara väl förberedda till lektionerna, aktivt medverka och utveckla den enskilde elevens egna resurser för att nå målen. Kontinuerligt avstäms uppnådda kursmål genom utvecklingssamtal. Karaktärsämneslärarna har varit i Erfurt på mat OS och fått en ordentlig dos inspiration. Programmet har även åkt på studieresa med HR 1 och 2 på matmässa i Örebro för att se på tävlingen årets kockelev. Årskurs två eleverna har dessutom haft en föräldrarkväll då det serverades en 5 rätters middag. Planeringen för en eventuell ombyggnation av programmets lokaler har satts igång. Idrottsgymnasiet Våra baskettjejer deltog under vt 09 i Skol-VM i Basket i Turkiet som ett resultat av att dom vann skol-sm. Resan till Turkiet blev ett äventyr där tjejerna fick möta lag med europas främsta basketjuniorer. Trots ett oerhört tufft motstånd lyckades tjejerna vinna några matcher, facit blev fyra vinster och fyra förluster. Arbetet med att kunna A-certifiera idrotttsgymnasiet fortgår och under läsåret har skolsköterskorna deltagit i utbildningar om idrottsskador. Även ett arbete med hälsounderökning för alla idrottselever med härtscreening har tagits fram. Elevhälsoteamet Under läsåret arbetade elevhälsoteamet med två fokusområden; det ena var att arbeta fram en ny mall för åtgärdsprogram och det andra var att ta fram en handlingsplan mot frånvaro. Båda kommer att lanseras under uppstarten av läsåret 09/10. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

12 Under året deltog samtliga elever på Marks Gymnasieskola i en interaktiv utställning om rattfylla på Rydals museum. Utställningen genomfördes i grupper om elever på ca 10 elever per grupp och i form av ett rollspel. Utställning har varit mycket uppskattad av både elever och personal. Skolhälsovården har utvecklat hälsoundersökningen som erbjuds alla elever i åk 1 med en ny hälsoenkät. Denna är mycket grundlig, eleven fyller i den i förväg och detta ger en bra grund inför samtalet. Efter undersökningen får eleven en hälsokurva för att se hur man ligger till och får råd och stöd. Naturvetenskapsprogrammet Bra start för eleverna genomfördes. NV-programmet samarbetade med SP och ES för att skapa skolkänsla. Föräldramöte för ettorna. På detta informerades föräldrar om vikten av bra kontakt mellan hemmen och mentorerna. Vi hade stort deltagande av föräldrar. Elever från NVprogrammet deltog i Skolornas matematiktävling. Information av lärare och elever för grundskoleelever på både Sätilaskolan och Ängskolan. Trivseleftermiddag med NV-1:orna, Klasserna hade efterlyst aktiviteter över klassgränserna. En trevlig eftermiddag/kväll med innebandy, singstar, tårtbak och LAN-spel. Teater i Borås med NV-3:orna. Henrik Ibsens Vildanden. Programråd genomfördes med god representation av elever och lärare. Skolmässa på Lyckeskolan. Eleverna från programmet gjorde väldigt bra presentationer och svarade på frågor. Öppet hus. NV-programmet företräddes väl av våra duktiga elever. Vid informationen, vid fikaborden och i korridorer och klassrum. Föräldramöte inför valet till tvåan var välbesökt. Stockholmsresa. Tre klasser åk 1 och 2, 55 elever och 5 lärare. Vi besökte Tom Tit i Södertälje, teater på Dramaten, Tekniska museet och Naturhistoriska museet i Stockholm. Arbetslaget gjorde en studie/inspirationsresa till Grimeton. En före detta elev kom och informerade på skolan om att studera på Lunds universitet. MGMUN - Alla NV 3:or var med i rollspelet som går ut på att förhandla i olika frågor på det sätt som sker i FN. Många elever deltog framgångsrikt och debatterade för sina länders ståndpunkter. Infrastrukturminister Åsa Torstensson var och lyssnade på Simon Binders projektarbete om trafiksäkerhet. NVföreställning. Ettorna visade den pjäs de satt upp som en del av ESV. En dag- och en kvällsföreställning. Exkursion för kursen i Miljökunskap. Genom Viskadalen och till Väröbruk. Utbildningsnämnden var på besök och fick information och förevisningar av programansvarig. Kinnekulleresa för NV 2. Varnhems kyrka, Kinnekulle, Hornborgasjön. Historiska och geologiska och biologiska mål studerades. Sista kvällen med gänget - Som vanligt träffades NV-elever och personal spontant för grillnig och lekar vid Hedgärdessjön. Industriprogrammet Industriprogrammet har genom Arkmeks försorg, fått tillgång till en CNCfleroperationsmaskin, vilket har skapat möjligheter att uppdatera kurserna inom CNCtekniken. Satsningen på 18 bärbara datorer och nya CAD- och CAM programvaror har slagit väl ut, men också inneburit en del arbete för att få dessa applikationer att fungera. Ansökningarna till IW-utbildningen har ökat markant, vilket pekar på att det är en satsning i rätt riktning. Teknikprogrammet En klass från Vitryssland besökte genom ett utbytesprojekt Mark under en vecka. Svenska och vitryska elever bodde tillsammans vid Skutesjön. Besök vid Navet i Borås för att planera 9:ornas teknikresa samt ev. framtida samarbete. Johan Svensson höll utbildning i Fronter för arbetslaget. Programmet höll sitt första TE-råd där programgemensamma ärenden tas upp. Elever och lärare informerade vid Ängskolans arbetslivsmässa. Ettorna åkte till Göteborg med besök vid Maritima samt flygmuseet i Säve (Aeroseum) samt Teater vid Angered. Teknikarbetslaget besökte Scottland för att konferera kring programmets utveckling. Besök gjordes även vid fotbollsmatch (Celtic - Hibernian) och destilleriet Auchentochan. 2:orna besökte Väröbruk som en del i Temat Skogen. Guidning vid Grimetons Radiomaster var även en punkt. Elever och lärare informerade om programmet på Sätilaskolan. Kontaktbesök vid företaget Vikan för samarbete kring elevprojekt. Elever skall ta fram en lösning på ett moment i produktionsprocessen. Årets teknikresa för åk 9 gick till Navet samt Borås Djurpark med fokus teknik. Programråd hölls med representanter från arbetslag, Minab och elever. Nämndens ordförande deltog även på mötet. Ettor och tvåor besökte Marks Värmeverk som en Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

13 del i Tema Skogen. Möte för vidare planering för ett ev. teknikcollage med teknikprogrammet. Elever deltog i en europeisk tävling ang. EU-kunskap. Representanter från arbetslaget deltog i Teknikföretagens Teknikkonvent. En heldag vigdes åt teknikföretagen arrangemang Tema framtid. Samtliga klasser deltog. Åsa Lom från projektet Innovativa Mark besökte Teknikprogrammet och introducerade oss i mötesformen, systematiska möten. Fokus på mötet låg på planer på Teknikcollage, samt arbete inom Teknikblock. Möte för vidare planering för ett ev. teknikcollage med teknikprogrammet. TE-råd hölls med god representation och intressanta diskussioner. Möte för vidare planering för ett ev. teknikcollage med Teknikprogrammet. Elever i år 2 redovisade idéförslag för företaget Vikan (steg1). En gemensam avslutningsdag med brännbolls- och fotbollsturnering hölls vid Hedgärdessjön. Möte med Innovativa Mark. Ytterligare ett systemiskt möte hölls med Åsa Lom. Fordonsprogrammet Förberedelser för den marina inriktningen har gjorts. Klasserna har varit på studiebesök i Göteborg bl.a. Volvo. Programråd hölls med elever, lärare och representanter från branschen. För att minska elevernas frånvaro och därmed förbättra studieresultaten sattes följande åtgärder in: Noggrann frånvaroregistrering. Snabba kontakter med hemmet. Vid fler än 6 frånvarotillfällen per termin skall sjukintyg krävas. Varning för indraget studiebidrag skickas då frånvaron överstiger 10%. Eleverna skall ha rätt utrustning med till lektioner i rätt tid. Ett ökat samarbete med kärnämneslärare har initierats. Nolltolerans gällande mobbning och trakasserier. Ökad uppmärksamhet för elever i behov av särskilt stöd. Turismprogrammet Arbetet sker i samverkan med näringslivet när det gäller APU och en del s.k. skarpa projekt, dvs. riktiga projekt riktat mot turister. Några elever har genomfört sin APU utomlands. Programmets elever har också medverkat vid projekt på skolan, såsom FN-rollspel. I samband med dessa projekt har samverkan över ämnesgränser skett. Ala elever har genomgått utbildningen på tre år. För de elever som inte fått slutbetyg har åtgärdsprogram tagits fram och stödåtgärder har satts in. Eleverna har haft klasstid och klassråd under året, och har varit delaktiga i planering av kursmoment. Entreprenörsprogrammet Arbetet sker i samverkan med näringslivet, i form av fadderföretag, dit eleverna knyts under sin gymnasietid. Detta gör det möjligt för eleverna att verklighetsanpassa studierna och knyta olika kursmoment till fadderföretaget. Arbetet bedrivs till stor del ämneövergripande, i projektform. Alla elever i åk 2 medverkar i Ung Företagsamhet. Alla elever har genomgått utbildningen på tre år. Där elev inte fått slutbetyg har arbetslaget avsatt tid för att förbättra närvaro och studieresultat i samverkan med flera aktörer. Eleverna har kunnat påverka innehåll och arbetsformer i projekten och elevönskemål ligger till grund för förändrad och tydligare struktur. Handels- och administrationsprogrammet (HP) Eleverna, fr.a. i åk 1 har arbetat enligt s.k. entreprenöriellt lärande, med hög grad av ämnessamverkan ovh elevinflytande. Samverkan med näringslivet vid APU och olika aktivieter. Mycket av arbetet sker i projektform, bl.a. genom Ung Företagsamhet i åk 1. Föräldrar bjöds tidigt in till föräldramöte och utvecklingssamtal för att tidigt etablera kontakt. Alla elever utom en har genomgått utbildningen på tre år men några elever har inte erhållit slutbetyg trots olika insatser som återkommande mentorssamtal, åtgärdsprogram och kontakt med elevhälsoteamet. En del av dessa elever har haft kunskapsluckor ifrån grundskolan, en del har bedrivit sina studier inom ramen för PRIV. För ökad trivsel och gemenskap har värderingsövningar ägt rum under året. Samhällsvetenskapliga programmet inriktningar kultur, samhällsvetenskap, språk och ekonomi. På kulturinriktningen har man ambitionen att samverka med universitet och högskolor. Detta har fr.a. skett inom ramen för en kurs i åk 3, med Borås högskola. Man har också genomfört ett antal studiebesök. Åk 2 ansvarar för en minnesdag för förintelsens offer. På samhällsvetenskapliga inriktningen har man utvecklat tematiskt ämnesövergripande arbetssätt med upplevelsebaserat lärande, bl.a. i samband med FN-rollspel och skolval till EU- Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

14 parlamentet. Även där har man genomfört ett antal studiebesök. Kultur- och samhällsvetenskapliga inriktningen ger uttryck för en oro för betygsinflation. Den ekomiska inriktningen har gett eleverna möjlighet att arbeta ämnesövergripande i större projekt bl.a. i form av UF-företag i åk 3. Man har arbetat aktivt med förbättrad föräldrakontakt för att förbättra relationen och lättare kunna fånga upp elever med studiesvårigheter. Ekonomiinriktningen har ett utvecklat samarbete med näringslivet i kommunen, i samband med UF-företagen. Estetiska programmet Estetiska programmet har under läsåret 08/09 arbetat med att lyfta programmet in i ett mångkulturellt och framtida perspektiv där kulturen är en aktiv del genom: Att förnya och berika artistiska uttryck genom målstyrd fortbildning. Att genomföra varierande utåtriktad verksamhet som diverse marknadsföringsmaterial, turnéer, framträdanden och utställningar Studiebesök på andra visionära kulturella verksamheter Årets mål är delmål i ett större perspektiv där Marks gymnasieskola inte bara skall vara en isolerad plats i Västra Götaland utan en aktiv del av världen. Allt detta för att pedagogerna skall kunna svara upp till behovet för eleverna att nå en bredd i sin utbildning på estetiska programmet. Detta anser vi att vi har nått med hjälp av en mängd olika aktiviteter eleverna varit med att arrangera och deltagit i. På estetiska programmet har alla 42 elever som gick ut vt-09 fullgjort sin utbildning på tre år, vilket får anses som ett mycket bra resultat. Däremot har 4 elever av 42 som avslutade sina studier vid MG vt-09 ett ofullständigt slutbetyg. Vi stärker samarbetet mellan karaktär och kärnämneslärare för att kunna ge det stöd som krävs för att alla skall nå målen. Medieprogrammet Har lyft fram behovet av att ta ansvar för sina egna studier och även informerat tydligt i kurserna om vikten av kontinuerligt arbete för att nå goda resultat. Förtydligat kriterierna för godkänt i de olika kurserna och i fler enskilda uppgifter. Även stöttat eleverna mer, t. ex i kursen Projektarbete med schemalagda handledarträffar och hjälp till eleverna att komma igång med processen och tydligare angett vad som krävs för ett bra resultat. Betonat vikten i mentorssamtalen av att få betyg i alla ämnen, så man inte får samlat betygsdokument när man slutar gymnasiet. Under läsåret har man arbetat med projektveckor i olika form. Tagit fram en webbplats för medieprogrammet, medverkat vid Kultkalaset och FN-rollspelet, i årlig utställning på Rydal. En grupp elever har skött kontakten med Markbladet. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan är en skolform som förbereder för livet efter gymnasiet genom att lyfta fram arbete, boende och fritid som en helhet. Den största tonvikten i arbetet läggs på det sociala arbetet, som är oerhört viktigt för eleverna. Många har en väldigt låg självkänsla och självförtroende och de behöver ständig uppmuntran och samtal kring sina livssituationer. Gymnasiesärskolan arbetar med att låta eleverna se och uppleva genom att komma ut från skolan så ofta som möjligt. Studiebesök har gjorts på Borås tidning, Tingsrätten i Borås, Länssjukhuset i Halmstad och andra arbetsplatser. Personalen har haft fortbildning inom juridik, olika diagnoser t ex autism med föreläsningar på Ågrenska i Göteborg, Jag-projektet (film och musik) och en gemensam fortbildning under läsåret för assistenter i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen. Vidare har gymnasiesärskolan skapat en arbetsgrupp med Lyckeskolans gymnasiesärskola inför samgåendet Gruppen har träffats vid sex tillfällen för gemensamma aktiviteter och all personal har auskulterat hos varandra för att lära känna varandras verksamheter. IV-individuellt program Individuella programmet har under läsåret deltagit i det nationella projektet 100 höjdare som Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) initierat. Projektet innebar att eleverna har läst Jonas Helgessons bok Grabben i kuvösen bredvid, skrev sedan brev till författaren och det hela avslutades med besök av författaren på programmet samt en föreläsning för 450 Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

15 entusiastiska elever. Temat var hur en bra självbild kan byggas upp och att motivera till att leva sitt liv på bästa sätt trots svåra omständigheter. Projektet avlutades med att eleverna fick Jonas bok och samt en bokgåva med två andra böcker de själva valt. Vaddikanen är en verksamhet under det individuella programmet som drivits under två år i projektform. Åtta elever har varit inskrivna och skolarbetet har bedrivits tillsammans med olika praktiska projekt, bl a tillverkning och försäljning av pedagogiska spel. Förtjänsten av verksamheten har finansierat en studieresa till Hornborgasjön. Verksamheten har utvärderats av en kurator tillsammans med en specialpedagog med mycket gott resultat. Eleverna har ökat sin skolnärvaro till närmast heltid och Vaddikanens verksamhet upplevs som hanterbar, begriplig och meningsfull, tre nyckelbegrepp i KASAM-modellen som använts vid utvärderingen (KASAM- känsla av meningsfullhet, känsla av sammanhang).under kommande läsår permanentas verksamheten. Barn- och fritidsprogrammet BF arbetar för goda kontakter med förskola och grundskola. Detta har lett till ett samarbete utöver den arbetsplatsförlagda utbildningen där elever har anordnat temaveckor, haft alkoholinformation, tjejgrupper och naturutflykter. APU utomlands har varit ett mål för programmet under flera läsår. Syftet är att få eleverna att vidga vyerna och få ta del av ett annat lands arbetssätt med barn i förskolan, uppleva svårigheter med språk som flera av barnen i Marks kommun gör dagligen och byta idéer med personalen. Under läsåret har fyra elever praktiserat på en förskola i Marks kommuns vänort Szamotuly i Polen och en elev har varit på en förskola på Island samt en elev i byn Lukavac i Bosnien. Programmet har under några år haft studieverkstad varje vecka där eleverna har fått stöd för enskild undervisning. Målet har varit att stödja eleverna i deras inlärning och också förmå eleverna att avsluta sin utbildning. Programmet bedömmer att utan de extraåtgärder som erbjuds eleverna skulle fler haft IG i resultat eller avbrutit sin utbildning i förtid. Omvårdnadsprogrammet Omvårdnadsprogrammet har börjat med blockläsning. Alla karaktärsämnena är integrerade och eleverna har ett överskådligt gemensamt schema för innehåll och upplägg. Detta kombinerats med en OP-verkstad där alla årskurserna får extra stöd att läsa upp karaktärsämnena till en godkänd nivå. För lärarna har det nya arbetssättet inneburit mycket planering och engagemang men också tillfredställelse. Enligt programmets egen undersökning är eleverna nöjda med det nya arbetssättet. Samtidigt med blockläsningen startade också ett försök med portfoliometodik. Försöket lades dock ned då det var mycket tidskrävande och för stort samtidigt som blockläsningen startades. Omvårdnadsprogrammet har två elever som deltar i det nationella försöket med lärlingsprogram. Samarbetet med verksamheterna har fungerat bra och eleverna har ett gott studieresultat. Elever har handledande lärare ute i verksamheterna och lärare från omvårdnadsprogrammet kommer ut på besök och undervisning. Inför kommande läsår är sex lärlingsplatser beviljade. Elevernas studieresultat har förbättrats under det senaste läsåret. En tolkning är att elevernas möjlighet att få hjälp och stöd i studieverkstäder på programmet i elevens olika kurser har resulterat i en positiv utveckling av elevernas resultat. Utvärdering av mål för läsåret Att lyfta, poängtera och konkretisera begreppet ansvar. Vi har lyft fram behovet av att ta ansvar för sina egna studier och även informerat tydligt i kurserna om vikten av kontinuerligt arbete för att nå goda resultat. I vissa ämnen fungerar det bra med bedömningsmatriser till uppgifter, där man kopplar delar i uppgiften till betygsnivåerna. I de praktiska ämnena är det ofta svårt att precisera kvalité och kreativitet i konkreta termer. Detta kan skapa ett dilemma för elever, speciellt de som känner att det är svårt att formulera sina tankar kring egna arbeten i ord och delta i samtal om de uppgifter man gjort. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

16 Vi behöver även lyfta fram gruppsamtalet vid redovisningar, som en del av processen att göra eleverna medvetna om sitt eget ansvar. Antimobbningsgruppen Allmän verksamhet Under året har AMG haft 20 möten. 2 av dessa möten, 1 per termin, var med de antimobbningsansvariga i arbetslagen. AMG har dessutom, i olika konstellationer, haft ett antal förberedelse/planeringsmöten inför olika träffar. Personal från skolan har varit på föreläsning/skolbio på Röda kvarn med fokus på mobbning och högerextrema rörelser. En pedagog har genomgått utbildningen Mobbning skolpraktik och forskningsperspektiv 7,5 poäng samt tilläggskursen Diskriminering i skolan 2,5 poäng på Borås högskola. Uppdaterat AMG:s presentation på hemsidan samt kontaktuppgifter. Arbetet med likabehandlingsplanen har pågått under vårterminen. Utredda mobbningsfall AMG fick in 10 anmälningar om mobbning totalt under läsåret. 3 av fallen anmäldes av personal, 7 av fallen anmäldes av kamratstödjare eller andra elever. 4 av fallen var rena mobbningsärenden och behandlades utifrån det. 6 av fallen avskrevs som mobbning men arbetades med på andra sätt beroende på problemens karaktär. De ansvariga vid de olika mobbningsärendena har utöver gruppens möten haft ett flertal mindre möten/träffar med de inblandade eleverna samt kontakter med mentorer och annan berörd personal vid varje aktuellt fall. Värderingsövningar Under läsåret har det gjorts värderingsövningar i flera klasser med temat vänskap och respekt. Detta för att eleverna ska få en möjlighet att diskutera hur de vill ha det i sin klass under de år som de ska gå här på skolan för att alla ska må bra, trivas och vilja vara här. Vissa klasser har arbetats med vid flera tillfällen. Personal har fått tips, råd och upplägg för lektioner de själva hållit i. Vissa klasser har önskat värderingsövningar/föreläsningar/diskussioner utifrån viss problematik så som tolerans/intolerans, fördomar, trygghet i skolan, sno möjligheter etc. Sammanlagt har det under året varit 22 träffar med 13 klasser. Ett antal möten med elever som varit i behov av stöttning/rådgivning angående skolsituation, hemförhållanden, kompisrelationer etc. Kamratstöd Terminen inleddes med val av kamratstödjare i alla nya klasser, samt i de klasser där man av någon anledning ville utse nya. En uppstart för kamratstödjarna hölls under höstterminen. Utbildning för kamratstödjarna. Filmvisning En vanlig dag Ida. Teatermonolog av ES-elever samt efterföljande diskussioner. En kartläggning av skolans trygga/otrygga platser genomfördes. 1 sektorsträff med kamratstödjarna har hållits under läsåret. Filmvisning Die welle med efterföljande diskussion. Avslutningsträff med kamratstödjarna. Föreläsning/värderingsövning/diskussion om konsten att kategorisera människor. Utdelning av intyg samt avslutningsfika. Utveckling av verksamhetens ledning Två av skolans rektorer fullgjorde statliga rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet. Två representanter deltog i den nordiska skolledarkonferensen som hölls i Göteborg. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

17 Insatser som prioriterats i den pedagogiska verksamheten för att förverkliga de nationella målen. Stöd i matematik och engelska har getts i verkstadsform. Ökad tillgång till specialpedagoger för handledning av arbetslag och enskild undervisning. Gemensamma omprovstillfällen för hela skolan har getts under samverkanstid. Teknikprogrammet började med ämnesövergripande studier i särskilt Teknikblock. Religionskunskap och Historia utvärderades och utvecklades mot respektive programmål. Kompetensutveckling Utbildning av handelsprogrammets lärarlag i Enterprenöriellt lärande. Föreläsning för alla pedagoger med Leif Alsheimer om vikten av bildning genom läsning av skönlitteratur. Normer och värden Den årliga elevenkäten genomfördes i årskurs 2. Värderingsövningar genomfördes klassvis för årskurs 1. Alla elever i årskurs 2 genomgick klassvis under en utbildning kring alkoholrelaterade frågor och attityder. Alla elever medverkade i rollspelet Leka med döden, om bilkörning och alkohol. Studieplaner Alla elever har en individuell studieplan som följs upp av elevens mentor vid utvecklingssamtal höst och vår. Vårdnadshavare bjuds in till utvecklingssamtal årligen till dess att eleven fyllt 18 år. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram tas fram efter behov av mentor och specialpedagoger eller vid elevvårdskonferenser. Arbetet med inflytandefrågor Schemalagd klasstid finns för att genomföra klassråd, programmöte etc. Skolkonferens hölls vid två tillfällen, på höstterminen programvis och på vårterminen med elever och lärare från hela skolan. En skolledare har arbetat med elevdemokratifrågor genom att stötta elevrådet i deras arbete. Inflytandefrågor har bevakats via kursutvärderingarna och genom elevenkäten. Elever i behov av särskilt stöd Genom biblioteket kan elever med läs- och skrivsvårigheter låna material som Daisyspelare och Alfa-Smart för att underlätta studiesituationen. Skolan erbjuder ljudböcker med inläst kurslitteratur för elever med läs- och skrivsvårigheter. Föreläsning om adhd för personal på skolan. Elever med funktionshinder Alla lokaler är tillgängliga för elever med funktionshinder. Ett antal salar är utrustade för elever med särskilda funktionshinder. Elevassistenter tillsätts där behoven finns. Elever med annat modersmål än svenska Hemspråksundervisning har i stort sett tillgodosetts. De språk som vi hade undervisning i under läsåret var arabiska, spanska, finska, albanska och serbokroatiska. svenska som andraspråk ges till alla elever som önskar det. Arbetet med genusperspektivet Skolan verkar för att fördelningen mellan könen på programmen utjämnas. Riktade åtgärder t.ex. på teknikprogrammet där flickor i årskuts nio bjuds in. Hälsa och livsstil Alla elever i årskurs 1 får information om sex- och samlevnad från Ungdomsmottagningen. Livskunskap ges som individuellt val och läses av 30 elever årligen. Andra kurser som ges inom hälsoområdet för alla elever är Ett friskare liv och Hälsa, akut ohälsa. Vi har också Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

18 erbjudit kursen Socialt behandlingsarbete som individuellt val. Hälsosamtal erbjuds alla elever i åk 1. Marks Gymnasieskola Kvalitetsredovisning lå 2008/

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010

KVALITETSREDOVISNING 2010 1 FÖR GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING INOM KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVALTNING 2 Gymnasieprogrammens förkortningar BF...Barn- och fritidsprogrammet BFFD-ID...Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Borgarskolan

Kvalitetsredovisning Borgarskolan Kvalitetsredovisning Borgarskolan 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 1. Inledning och bakgrund 2 1. Kvalitet i skolan 2 1.1 Kvalitetsarbetet 2 1.2 Bedömning av måluppfyllelse...3 1.3 Rutiner och

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

TRANEMO GYMNASIESKOLA

TRANEMO GYMNASIESKOLA TRANEMO GYMNASIESKOLA Kvalitetsredovisning för gymnasiet läsåret 2008/2009 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur arbetet organiseras...

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2008

KVALITETSREDOVISNING 2008 KVALITETSREDOVISNING 2008 Enhet: Rinmangymnasiet Uppgiftslämnare: Kontaktperson: Agne Saläng och Peter Lindvall Agne Saläng 1. Underlag och rutiner Kvalitetsredovisningen är ett led i uppföljning och utvärdering

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2008/09

KVALITETSREDOVISNING 2008/09 KVALITETSREDOVISNING 2008/09 Platengymnasiet - en skola för livet, där vi alla, utifrån våra unika förutsättningar och behov, ömsesidigt lär, växer och skapar Platengymnasiet Enhetschef Johnny Thorén Rektor

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer Lunds utbildnings- förvaltning år 2002 Kvalitets- redovisning LUNDS KOMMUN Frivilliga skolformer INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 SÄRSKILDA SATSNINGAR... 4 GYMNASIESKOLA... 7 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005

Kvalitetsredovisning 2005 Kvalitetsredovisning 2005 Hässleholms gymnasieskolor GALAX Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Hjalmar Strömerskolan läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning. Hjalmar Strömerskolan läsåret 2009/2010 Kvalitetsredovisning Hjalmar Strömerskolan läsåret 2009/2010 Innehållsförteckning Sid 1. Ungdomsutbildningen 2 1.1 Elever på nationella och individuella program 2 1.2 Skyttegymnasiet 3 1.3 Betyg 4 1.3.1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport Läsåret 2013/2014 2014-08-10 1 (31) Kvalitetsrapport Läsåret 2013/2014 Mälargymnasiet Ansvarig för redovisningen Monika Fröberg Rektor Mälargymnasiet 2014-08-10 2 (31) Innehåll 1. INLEDNING MÄLARGYMNASIET 3 2. UNDERLAG

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2009

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2009 Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2009 för de frivilliga skolformerna Antagen av Utbildningsnämnden 2010-06-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 VERKSAMHETEN 4 ÅRETS STÖRRE HÄNDELSER 5 VIDTAGNA ÅTGÄRDER

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BRE DÄNGSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13/10/13 SID 1 (30) 2013-09-20 Handläggare: Lennart Östman Telefon: 08 508 24165 Kvalitetsredovisning Inledning Bredängsskolans mål och visioner:

Läs mer

Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning

Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning Administrativ chef Carl-Gustaf Sunnergren Adress Varvsgatan 8 Postadress Box 706, 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 1. Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008. Skvaderns fristående gymnasieskola Rektor Jan Kibe

Kvalitetsredovisning 2007/2008. Skvaderns fristående gymnasieskola Rektor Jan Kibe Kvalitetsredovisning 2007/2008 Skvaderns fristående gymnasieskola Rektor Jan Kibe Sammanfattning Skvaderns gymnasieskola är en attraktiv skola som uppnår goda resultat. Vid starten höstterminen 2007 var

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Berzeliusskolan i Linköping Gymnasieskolan

Kvalitetsredovisning 2007 Berzeliusskolan i Linköping Gymnasieskolan Kvalitetsredovisning 2007 Berzeliusskolan i Linköping Gymnasieskolan 1 VISION Forma din framtid med natur och teknik på Berzeliusskolan Från grundskola till universitet/högskola och näringsliv Ger helheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden

Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden Kvalitetsredovisning 2011-2012 med prioriterade utvecklingsområden Vittragymnasiet Sickla 2 Innehåll Välkommen till Vittragymnasiet Sickla... 4 Kvalitetsredovisning... 6 Kvalitetsarbetets syfte och funktion...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer