Svensk författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk författningssamling"

Transkript

1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i utlänningsförordningen (1989:547); SFS 2001:37 Utkom från trycket den 27 februari 2001 utfärdad den 15 februari Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (1989:547) 1 dels att 7 kap. 6 och 7 skall upphöra att gälla, dels att nuvarande 1 kap. 1 samt 5 kap och skall betecknas 1 kap. 1 a samt 5 kap , dels att rubrikerna närmast före 1 kap. 1 samt 5 kap. 11 och 14 skall sättas närmast före 1 kap. 1 a samt 5 kap. 17 respektive 19, dels att 1 kap. 1, 2 kap., 3 kap. 1 och 2, 5 kap samt 7 kap. 5 och 11 skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 1 kap. 1 a b och 3 kap. 4 a samt närmast före 3 kap. 4 a en ny rubrik av följande lydelse. 1 kap. 1 2 Med Schengenkonventionen avses i denna förordning konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985, och med Schengenstat avses en stat som har tillträtt eller anslutit sig till Schengenkonventionen eller som har slutit avtal om samarbete enligt konventionen med konventionsstaterna. 1 a En utlänning som är medborgare i en Schengenstat och som kommer till Sverige direkt från en sådan stat, behöver inte ha pass vid inresa eller vistelse i landet. En utlänning som har permanent uppehållstillstånd eller tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats enligt en förordning som beslutats med stöd av 2 kap. 4 a utlänningslagen (1989:529) behöver inte ha pass vid vistelse i Sverige. En utlänning under sexton år behöver inte ha eget pass för inresa eller vistelse i Sverige, om han följer med en vuxen person, vars pass innehåller de uppgifter som behövs för att fastställa barnets identitet. 1 b Sådana besättningsmän som avses i 2 kap behöver inte ha pass vid inresa och vistelse i landet. 1 Förordningen omtryckt 1995: Senaste lydelse 1999:210. 1

2 SFS 2001:37 2 kap. Bestämmelser om visering Enhetlig visering 1 3 En visering för inresa och vistelse i högst tre månader skall utfärdas som en enhetlig visering i enlighet med föreskrifterna i Schengenkonventionen. En enhetlig visering är giltig vid inresa och vistelse i Schengenstaterna på sätt som framgår av viseringen. En enhetlig visering får inte införas i ett pass eller resedokument som inte är giltigt. Dokumentets giltighet skall överstiga viseringens med minst tre månader. Giltigheten av en enhetlig visering får inte omfatta en Schengenstat som inte har godkänt dokumentet. En enhetlig visering skall meddelas av den behöriga myndigheten i den stat som är resans huvudmål eller, om detta inte går att fastställa, av den av Schengenstaterna till vilken utlänningen först anländer. 2 4 Om Migrationsverket återkallar en enhetlig visering som har utfärdats av en annan Schengenstat därför att utlänningen inte längre uppfyller villkoren för viseringen, skall den Schengenstat som utfärdat viseringen underrättas. Nationell visering 3 5 En visering som ger tillstånd att resa in i och vistas i Sverige men inte i en annan Schengenstat, får utfärdas om det är nödvändigt av humanitära skäl, på grund av Sveriges internationella förpliktelser eller om det annars finns ett starkt nationellt intresse. En nationell visering får, när det finns särskilda skäl, beviljas för längre tid än tre månader, dock högst ett år. En sådan visering får endast när det finns särskilda skäl beviljas för längre tid än utlänningens pass gäller. Om en nationell visering utfärdas, skall övriga Schengenstater underrättas. Undantag från kravet på visering 4 6 Utöver vad som föreskrivs i 1 kap. 3 utlänningslagen (1989:529) är nedan angivna utlänningar undantagna från kravet på visering. 1. Medborgare i Amerikas förenta stater, Andorra, Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Brunei, Canada, Chile, Costa Rica, Cypern, El Salvador, Ecuador, Estland, Guatemala, Honduras, Israel, Japan, Kroatien, Lettland, Litauen, Malaysia, Malta, Mexico, Monaco, Nicaragua, Nya Zeeland, Panama, Paraguay, Polen, Republiken Korea, San Marino, Singapore, Slovakiska republiken, Slovenien, Tjeckiska republiken, Ungern, Uruguay eller Venezuela, som har hemlandspass. 2. Medborgare i Storbritannien ( British citizen ) som har hemlandspass eller den som innehar ett med British passport betecknat hemlandspass eller ett av behörig myndighet utfärdat identitetskort, i vilket medborgarskapet 2 3 Senaste lydelse 2001:

3 är angivet som British citizen eller British National Overseas (BNO) och som gäller för inresa i Storbritannien. 3. Medborgare i Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien eller Österrike, som har hemlandspass eller ett identitetskort som är utfärdat av en behörig myndighet i hemlandet. 4. Den som har ett hemlandspass eller ett identitetskort som är utfärdat av en behörig myndighet i Förbundsrepubliken Tyskland samt medborgare i Förbundsrepubliken Tyskland som har en handling betecknad Reiseausweis als Passersatz som är utfärdad av en gränskontrollmyndighet i Förbundsrepubliken Tyskland, förutsatt dels att denna handling kompletteras med ett hemlandspass eller ett identitetskort vars giltighetstid har löpt ut, dels att handlingens giltighetstid har begränsats till vad som behövs för resan. 5. Medborgare i något i 1 4 angivet land som är upptagen i ett kollektivpass som har utfärdats av en behörig myndighet i hemlandet. 6. Innehavare av resedokument som dels har utfärdats i enlighet med överenskommelsen den 15 oktober 1946 angående utställande av resedokument för flyktingar eller konventionen den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning eller konventionen den 23 november 1957 angående flyktingar som är sjömän, dels har utfärdats av en svensk myndighet eller av en myndighet i ett land som tillträtt och i förhållande till Sverige tillämpar den europeiska konventionen den 20 april 1959 om upphävande av passviseringstvånget för flyktingar. 7. Flyktingar eller statslösa personer som är upptagna i ett svenskt kollektivpass eller i ett kollektivpass som dels har utfärdats av en myndighet i ett land som har tillträtt och i förhållande till Sverige tillämpar artikel 13 i den europeiska överenskommelsen den 16 december 1961 om ungdomars resor på kollektivpass, dels har utfärdats enligt överenskommelsen och den av Sverige avgivna deklarationen beträffande nämnda artikel. 8. Den som innehar Förenta nationernas laissez passer och ett intyg av FN eller något av dess fackorgan eller underordnade organ som han representerar att han färdas i tjänsten. 9. Den som innehar de Europeiska gemenskapernas laissez passer. 10. Innehavare av vatikanpass. 11. Medborgare i Filippinerna, Thailand eller Turkiet som har diplomatpass eller tjänstepass och medborgare i Bulgarien eller Rumänien som har diplomatpass. 12. Besättningsmän i tjänst på luftfartyg som innehar ett flygcertifikat eller ett certifikat för flygbesättning, så länge som de inte lämnar flygplatsen för mellanlandningen, eller flygplatsen på bestämmelseorten, eller den kommun där flygplatsen ligger, eller flygplatsen annat än för att bege sig till en annan flygplats på en Schengenstats territorium. 13. Utlänningar som avses i 3 kap. 4 a eller i 5 kap. 8. SFS 2001:37 5 En utlänning som är under 18 år och som är bosatt men inte medborgare i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är undantagen från kravet på visering under förutsättning att 3

4 SFS 2001:37 1. vistelsen i Sverige avser ett kort besök som deltagare i en skolresa, 2. deltagarna i skolresan följs åt av en lärare som har en lista över deltagarna upprättad i enlighet med bilagan till rådets beslut om gemensam åtgärd den 30 november 1994, och 3. utlänningen innehar en handling som gäller som pass vid inresa i Sverige eller deltagarlistan innehåller de uppgifter som anges i artikel 2 i rådets beslut. Rätt att besluta om visering 6 7 Migrationsverket får ge en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat rätt att besluta i ärenden om viseringar. Innan en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat ges rätt att avslå ansökningar om visering, skall Migrationsverket samråda med Utrikesdepartementet. Utrikesdepartementet får dessutom ge en sådan myndighet rätt att bevilja viseringar inom departementets ansvarsområde. Efter medgivande av Migrationsverket får en polismyndighet besluta om beviljande av nödfallsviseringar. Visering får beviljas av Sveriges exportråds kontor i Taiwan. Undantag från krav på uppehållstillstånd 7 Den som har en gällande visering är undantagen från kravet på uppehållstillstånd. Bevis om visering 8 Bevis om visering skall föras in i utlänningens pass eller någon annan handling. Visering för flygplatstransitering 9 Medborgare i Afghanistan, Bangladesh, Etiopien, Eritrea, Ghana, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka eller Demokratiska republiken Kongo som passerar via internationellt flygplatsområde i Sverige skall ha visering för flygplatstransitering. Visering för flygplatstransitering krävs inte för en utlänning som avses i första stycket som har visering för inresa i landet, har giltigt uppehållstillstånd för längre tid än tre månader i ett land som ingår i Europeiska unionen (EU), har beviljats visering för vistelse under längre tid än tre månader i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), innehar diplomatpass, tjänstepass eller någon annan sådan handling som avses i , är besättningsmedlem på luftfartyg och fartyg, eller är en sådan flykting som avses i 4 6 eller Senaste lydelse 1995:1092.

5 Nödfallsvisering 10 En enhetlig visering för högst femton dagar och giltig för en inresa får utfärdas vid gränsen till en utlänning som är skyldig att ha visering men kommer till Sverige utan att ha visering, därför att han eller hon på grund av tidsbrist eller tvingande skäl inte har kunnat ansöka om sådan. En nationell visering för högst femton dagar och giltig för en inresa i landet får beviljas i annat fall än som sägs i första stycket av humanitära skäl, på grund av Sveriges internationella förpliktelser, eller om det annars finns ett starkt nationellt intresse att bevilja inresa. SFS 2001:37 Visering för sjömän 11 En enhetlig visering som gäller i högst fem dagar får av polismyndigheten utfärdas vid gränsen till en utlänning som är sjöman och i samband med av- eller påmönstring skall resa in i landet för att kunna fortsätta till en annan Schengenstat. När en polismyndighet anser det tveksamt om en sjömansvisering skall beviljas, skall myndigheten begära besked från Migrationsverket. Gemensam visering 12 En enhetlig visering får, om det finns särskilda skäl, utfärdas som en gemensam visering för flera utlänningar. En sådan visering får beviljas för högst 30 dagar. Diplomatpersonal m.fl. 13 Bestämmelserna om visering i 1 kap. 3 utlänningslagen (1989:529) och bestämmelserna i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även för främmande länders, i Sverige anställda, diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän, deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer. För personer som avses i 12 kap. 2 utlänningslagen får en nationell visering beviljas för längre tids vistelse i Sverige än tre månader. 3 kap. 1 Den tid av tre månader under vilken en utlänning enligt 1 kap. 4 utlänningslagen (1989:529) inte behöver ha uppehållstillstånd vid vistelse i Sverige (uppehållstillståndsfri tid) räknas från den tidpunkt då utlänningen reste in i Sverige eller i en annan Schengenstat. Om utlänningen under någon tid uppehållit sig i en Schengenstat räknat från sex månader närmast före inresan i Sverige eller annan Schengenstat, skall, om inte annat följer av en överenskommelse med annan stat, tiden för den vistelsen räknas in i den uppehållstillståndsfria tiden. 5

6 SFS 2001:37 2 Om en utlänning inte är skyldig att ha visering i Sverige och har uppehållstillstånd i en annan Schengenstat, skall vistelsen i den staten inte räknas in i den uppehållstillståndsfria tiden. Rätt till vistelse i vissa fall 4 a 8 En utlänning som har giltigt resedokument och ett uppehållstillstånd som är utfärdat av en Schengenstat får medges att resa in i och under högst tre månader vistas i Sverige om inresevillkoren enligt artikel 21 i Schengenkonventionen är uppfyllda. Vid beräkningen av vistelsetiden skall den tid räknas in som utlänningen vistats i en annan Schengenstat än den stat som utfärdat tillståndet, utan att han eller hon återvänt dit. 5 kap. Definitioner 1 9 Med inre gräns avses en landgräns mot Schengenstat, samt hamnar för reguljära färjeförbindelser och flygplatser där avgående eller ankommande trafik inte kommer direkt från en ort utanför en Schengenstat. Med yttre gräns avses land- och sjögränser samt hamnar och flygplatser som inte räknas som inre gräns. Passerande av gränser 2 10 En inre gräns får passeras utan att någon kontroll äger rum. Om det är nödvändigt av hänsyn till allmän ordning eller rikets säkerhet, får regeringen besluta att kontroll under en begränsad tid skall genomföras även vid en inre gräns. Innan sådan kontroll införs skall samråd ske med de övriga Schengenstaterna. Om ett omedelbart ingripande krävs, får polismyndigheten i samråd med Rikspolisstyrelsen vidta nödvändiga åtgärder i avvaktan på att regeringen fattar beslut enligt andra stycket. Rikspolisstyrelsen skall omedelbart underrätta regeringen om åtgärderna Inresa och utresa över en yttre gräns får inte utan tillstånd av polismyndigheten ske vid annan ort än en gränskontrollort. Gränskontrollorter är Arlanda, Arvidsjaur, Bergkvara, Borgholm, Borlänge, Bromma, Falkenberg, Furusund, Gävle, Göteborg, Hallstavik, Halmstad, Hargshamn, Harnäs-Skutskär, Helsingborg, Holmsund, Hudiksvall, Husum, Jönköping, Kalmar, Kapellskär, Karlsborg, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kiruna, Kramfors, Kristianstad, Landskrona, Landvetter, Linköping, Luleå, Lysekil, Malmö, Mörbylånga, Mönsterås, Norrköping, Norrtälje, Nynäshamn, Oskarshamn, Oxelösund, Piteå, Ronehamn, Ronneby, Sandhamn, Simrishamn, Skavsta, Skellefteå, Skövde, Slite, Stockholm, Strömstad, Sturup, Sundsvall, Säve, Söderhamn, Söderköping, Södertälje, 6 8 Tidigare 4 a upphävd genom 1992:

7 Timrå, Sölvesborg, Trelleborg, Trollhättan/Vänersborg, Umeå, Utansjö, Varberg, Visby, Västervik, Västerås, Växjö, Ystad, Åhus, Örebro, Öregrund, Örnsköldsvik och Östersund. Polismyndigheten beslutar om öppethållandetider vid gränskontrollorten. SFS 2001: Bestämmelserna i 3 första stycket gäller inte utlänningar som fått särskilt tillstånd av polismyndigheten, medborgare i en Schengenstat som reser direkt in från eller ut till en Schengenstat på ett fritidsfartyg, besättningsmän och passagerare på luftfartyg som avses i 10, eller besättningsmän på fartyg som avses i 9. Gränskontroll 5 Utlänningar får inte resa in i eller ut från landet över en yttre gräns utan att kontrolleras. Kontrollen genomförs vid en gränskontrollort. Polismyndigheten kan besluta att kontroll skall ske även vid en annan ort Vid kontroll skall en utlänning som reser in i eller ut från landet över en yttre gräns visa upp sitt pass för polismyndigheten. Polismyndigheten skall i passet anteckna dagen för utlänningens inresa eller utresa. Anteckning skall dock inte göras på identitetskort eller i pass för en medborgare i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. Bestämmelserna i första stycket gäller även när kontrollen sker under medverkan av Tullverket, Kustbevakningen, Migrationsverket eller med hjälp av en särskilt förordnad passkontrollant. Om en utlänning som kommer till landet inte kan styrka sin rätt till inresa, skall Tullverket, Kustbevakningen, Migrationsverket eller passkontrollanten genast underrätta polismyndigheten och se till att utlänningen inte reser in i landet innan polismyndigheten har kontrollerat utlänningen. Vid utresekontroll skall polismyndigheten underrättas om det finns skäl för det. Kontroll vid flygplatstransitering 7 14 En utlänning som är skyldig att ha visering för flygplatstransitering skall vid ankomsten till flygplatsen visa upp ett bevis om viseringen på begäran av polismyndigheten. Bestämmelserna i första stycket gäller även när kontrollen sker under medverkan av Tullverket, Migrationsverket eller med hjälp av en särskilt förordnad passkontrollant

8 SFS 2001:37 Rätt till genomresa 8 15 En utlänning som har en visering utfärdad av en Schengenstat för vistelse som överstiger tre månader och som uppfyller de krav för inresa som sägs i artikel 18 i Schengenkonventionen, får medges rätt att resa in i landet under högst fem dagar för att kunna fortsätta till det land som utfärdat viseringen. En utlänning som i annat fall än som sägs i 3 kap. 4 a har ett uppehållstillstånd beviljat av en Schengenstat eller en visering utfärdad av en Schengenstat och giltig för inresa i den staten, får medges rätt att resa in i Sverige för att kunna ta sig till det land som utfärdat uppehållstillståndet eller viseringen. Särskilda bestämmelser 9 16 Utländska besättningsmän som finns upptagna på besättningslistan för fartyget och som har en giltig sjömansbok eller identitetshandlingar för sjömän får, om inte polismyndigheten bestämmer något annat, tillfälligt lämna sitt fartyg och uppehålla sig i den kommun där fartyget ligger om de inte bedöms utgöra ett hot mot allmän ordning eller nationell säkerhet. 10 Fartyg eller luftfartyg som kommer från en ort utanför Schengenstaterna och som anländer till en ort som inte är en gränskontrollort får inte fortsätta sin färd utan tillstånd av polismyndigheten. Underrättelseskyldighet Befälhavaren på ett luftfartyg som ankommer från en ort utanför Schengenstaterna skall underrätta flygplatschefen om ankomsten. Flygplatschefen skall underrätta polismyndigheten om ett luftfartyg kommer från eller avgår till en ort utanför Schengenstaterna Befälhavaren på ett fartyg som har kommit hit från utrikes ort eller en representant för denne skall till Kustbevakningen senast 24 timmar före ankomst till destinationsorten skriftligen lämna uppgifter om fartyget, besättningen, passagerarna, destinationsorten och planerad tidpunkt för avresa, omedelbart meddela om uppgifterna ändras, senast fyra timmar i förväg meddela ändrad tidpunkt för avresa. Uppgiftsskyldigheten gäller inte vid reguljär färjetrafik direkt mellan Schengenstater. Vid annan reguljär färjetrafik behöver inte uppgifter om passagerare lämnas Senaste lydelse 1999: Senaste lydelse 1999:

9 13 19 Om ett fritidsfartyg som kommer från en ort utanför Schengenstaterna anländer till en ort som inte är en gränskontrollort, skall befälhavaren omedelbart efter ankomsten lämna uppgifter till Kustbevakningen om fartyget och om personer ombord. SFS 2001: Befälhavaren på ett fiskefartyg som kommer från eller avgår till en ort utanför Schengenstaterna eller en representant för denne skall senast sex timmar i förväg anmäla fartygets ankomst eller planerad avgång till Kustbevakningen. Uppgift skall samtidigt lämnas om passagerare och om förändringar i besättningen Polismyndigheten skall underrätta Rikspolisstyrelsen om en utlänning som avses i 4 kap. 1 första stycket 5 utlänningslagen (1989:529) tillåtits resa in i landet. Rikspolisstyrelsen skall underrätta övriga Schengenstater. Registreringskort för hotellgäster 16 Den som driver hotell, pensionat eller annan yrkesmässig uthyrningsverksamhet för övernattning skall se till att utlänningar på ett egenhändigt undertecknat registreringskort lämnar de uppgifter om sig som Rikspolisstyrelsen föreskriver. Utlänningen skall styrka sin identitet med en giltig legitimationshandling. 7 kap. 5 När en utlänning kommer till eller reser från Sverige som besättningsman eller passagerare på ett fartyg eller ett luftfartyg direkt från en ort utanför Schengenstaterna, tillämpas bestämmelserna om utlänningars inresa i utlänningslagen (1989:529) och i denna förordning först när utlänningen lämnar fartyget eller luftfartyget. Avvisning eller utvisning skall dock inte anses verkställd förrän fartyget lämnar landet Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas i fråga om 1. pass och resedokument av Migrationsverket, 2. arbetstillstånd av Migrationsverket efter samråd med Arbetsmarknadsstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Utrikesdepartementet, 3. ärenden om visering eller uppehållstillstånd som handläggs av Utrikesdepartementet av departementet, 4. andra tillståndsärenden av Migrationsverket efter samråd med Rikspolisstyrelsen eller, när det gäller svenska utlandsmyndigheters eller andra organs handläggning av ärendena, efter samråd med Utrikesdepartementet, 5. inrese- och utresekontroll samt polismyndigheters uppgifter i andra fall än som avses i 1 4 av Rikspolisstyrelsen, 19 Tidigare 13 upphävd genom 1997:

10 SFS 2001:37 6. Tullverkets åligganden av Rikspolisstyrelsen efter samråd med Tullverket, 7. Kustbevakningens åligganden av Rikspolisstyrelsen efter samråd med Kustbevakningen, 8. underrättelse enligt 6 kap. 1 av Rikspolisstyrelsen. Denna förordning träder i kraft den 25 mars På regeringens vägnar MAJ-INGER KLINGVALL Lars Magnuson (Utrikesdepartementet) 10 Fakta Info Direkt, tel Elanders Gotab, Stockholm 2001

Utlänningsförordning (2006:97)

Utlänningsförordning (2006:97) Utlänningsförordning (2006:97) 1 kap. Innehåll och definitioner Utlänningsförordning 1 kap. [4401] 1 [4401] I denna förordning finns bestämmelser om förordningens innehåll och definitioner (1 kap.) ([4401]

Läs mer

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN (Only available in Swedish, 2006-11-15) Rubrik: Utlänningslag (2005:716) Utfärdad: 2005-09-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:946 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 1 Författningsförslag... 11 1.1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll...

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning GEMENSAM HANDBOK (2002/C 313/02) ORIENTERANDE NOT

Europeiska gemenskapernas officiella tidning GEMENSAM HANDBOK (2002/C 313/02) ORIENTERANDE NOT 16.12.2002 C 313/97 GEMENSAM HANDBOK (2002/C 313/02) ORIENTERANDE NOT Den gemensamma handboken, vilken antagits av Verkställande kommittén, inrättad genom konventionen om tillämpning av Schengenavtalet

Läs mer

Fingeravtryck i uppehållstillstånd

Fingeravtryck i uppehållstillstånd Fingeravtryck i uppehållstillstånd Slutbetänkande av Viseringsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:91 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av återvändandedirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Genomförande av återvändandedirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Genomförande av återvändandedirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 november 2011 Tobias Billström Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115008HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRING. Innehållsförteckning [ ]

TRAFIKFÖRSÄKRING. Innehållsförteckning [ ] TRAFIKFÖRSÄKRING Innehållsförteckning [ ] Trafikskadelag (1975:1410)... 7401 Förordning (1976:472) om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410)... 7426 Trafikförsäkringsförordning

Läs mer

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av Tidigare kunde vi ha viss hjälp av att de flesta som hade uppehållsrätt skulle registrera sig på Migrationsverket, men när detta togs bort 1 maj 2014, så ökar kravet på oss att kunna avgöra om en person

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 391 slutlig 2004/0127 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer. (présentée par la

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:125

Regeringens proposition 2012/13:125 Regeringens proposition 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare Prop. 2012/13:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2013 Fredrik

Läs mer

Law (1957-297) on Air Crafts

Law (1957-297) on Air Crafts SFST Law (1957-297) on Air Crafts Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas.

Läs mer

42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Uppdaterat 2006-11-28 42 Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Innehållsförteckning Direktivet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen, av 68 i en lag om ändring av utlänningslagen och av 1 i lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Tullverkets författningssamling i elektronisk form Tullverkets författningssamling i elektronisk form Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare 2014-12-09 1 (12) Ann Sofi Agnevik, Avd. för juridik Emilia Danielsson, Avd. för juridik Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare Sammanfattning På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:217

Regeringens proposition 2013/14:217 Regeringens proposition 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Prop. 2013/14:217 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:61

Regeringens proposition 1999/2000:61 Regeringens proposition 1999/2000:61 Internationell rättslig hjälp i brottmål Prop. 1999/2000:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Denna ändring innehåller sid. 3:4 a b, 3:9 10, 3:15 16, 3:68 c 70, 3:85 88, 3:98 a 100, 3:103 104, 3:109 112, 3:120 a bb, 3:120 e f, 3:120 i j, 3:120 m 122, 3:124 a

Läs mer