Världskongressen i Åbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världskongressen i Åbo"

Transkript

1 1 Världskongressen i Åbo september 2011 hölls SKÅLs 72:a världskongress i kulturhuvudstaden Åbo. Valfrågor, rappor ter, ekono mi och liknande f rågor togs upp under kongressens näst sista dag. Presiden tens galamiddag blev et t välko m m e t och avspän t arrange mang ef ter en in tensiv dag. Kongressen pågick i sex dagar och lockade cirka 550 deltagare från 51 länder. Delegationen från Sverige besto d av 17 personer. Kongressens första kväll er bjöd en get t o ge t her där deltagarna samlades på Radisson Blu Marina Palace Hotel för m ingel, mat och underhållning. Dag två ägde den sedvanliga öppningscere m onin ru m med flaggparad och prisu t delningar. Det var en hög tidlig och up pskat tad up plevelse där en represen tan t för varje medle msland, bärandes respek tive lands flagga, ko m in i lokalen under stor t jubel. För alla som ville erbjöds sedan en sigh t- seeing tu r i staden. Det fanns även chans f ö r del tagarna at t ta emot de t svenska kronp rinsesspare t vid Åbo Slot t, i samband med deras of ficiella besök i staden. På kongressens sista dag gjordes en heldagstur i Åbo skärgård. Deltagarna slog där rekord för världens längsta lunchbo r d, vilket doku men terades av Guinnes World Record. På kvällen hölls et t fare well-par ty. Till ny presiden t valdes Enrique Quesada Barrios från Mexico och till vice presiden t Mok Singh från USA.

2 2 Kräf tskiva på Stallmästaregården i Stockholm En var m augustiaf t on samlades et t strong t gäng medle m mar från Stockhol msklub ben på Stallmästaregården f ö r en härlig kräf tskiva. Här fick m e dle m marna nju ta av en sällan skådad mängd kräf t o r, paj, bröd och ost. Till desser t erbjöds en härlig up pen barelse i choklad och vacker flygelm usik. Det bjöds även upp till dans för de so m kände sig manade. Lunch på nya Scandic Grand Cen t ral i Stockholm Torsdagen den 6 ok to ber samlades Stockhol ms Skålmedle m m ar på nya ho tellet Scandic Grand Cen tral. Här bjöds en stor up pslu tning av medle m m ar på visning av de t nyinvigda ho tellet och lunch i ho tellets lob byrestaurang. Lunchen bestod av ho tellets buf fé som var f räsch och ny t tig. Efter lunchen berät tade VD Anders Ehrling o m ho tellet och sin tid på Scandic. Han sa at t de t går bra för verksamheten och at t de ännu in te set t någon av m at t ning på marknaden. De har haf t et t bra resultat hi t tills i år, till exem pel har kongresser bidragi t stor t. Men för at t ligga i fra mkan t m ås te de hela tiden vara innovativa och jobba hår t. Här lyf tes fram exe m pel som bland annat at t skapa produk ter so m Ho tel Grand Cen tral, Hotel Victo ria To wer och ma tkoncep t so m i samarbete t med Jamie Oliver. Anders berät tade också at t de när maste åren är måle t för Scandic at t expandera, med fokus på Skandinavien, Nord- och Östeuro pa sam t Ryssland.

3 3 Mingel på Ho tel Shera ton i Stockholm En kulen ok to beraf t o n sam lades m e dle m mar från Stockholmsklub ben för et t mingel i Ho tel Sheratons bar. Där bjöds vi på härlig t bub blande cham pagne och t revlig t u m gänge, allt medan den mörka Stockhol msnat ten bredde ut sig u tan för f önstre t. Lunch på anrika Sällskape t En solig nove m ber dag möt tes Stockhol msklub ben upp på anrika herrklub ben Sällskapet för at t avnju ta en härlig lunch. Här erbjöds klassikern nystek t strö m m ing med po ta tism os och skirat smör. Efter maten fick m e dle m marna lyssna till Leif Lundin, grun dare av Sveriges första in terne t resebyrå TravelPartner. Young SKÅL Young SKÅL är en gren inom SKÅL International. Den är till för alla unga m ellan 20 och 35 år som ar be tar eller studerar ino m resebranschen. Young SKÅL star tades 1999 för at t få fler unga i branschen medve t na o m och in t resserade av SKÅL International. Syf te t m e d at t vara medle m i Young SKÅL är at t få tillgång till SKÅLs stora nätverk och at t få träf fa medle m marna geno m at t vara m e d på klubbarnas träf far. At t ha kon tak ter är speciellt vik tig t i resebranschen och där kan Young SKÅL vara till hjälp. Leif berät tade bland annat o m hur marknaden för in terne t resebyråer såg u t när TravelPartner star tades i slute t av 90- tale t. Det fanns in te tillräcklig t säkra be tallösningar och många kunder tyck te at t in terne t var för opersonlig t. TravelPart ner gjorde då en reklamkam panj där man personifierade det opersonliga geno m at t ha Leif som rep resen tan t för f ö re taget. Kam panjen lyckades och f ö re taget tog marknadsan delar. Efter Leifs berät telse o m TravelPart n er så fick m e dle m marna ställa frågor. Leif tro r at t de t alltid ko m m e r at t finnas kvar fysiska resebyråer m en at t för at t överleva behöver man vara specialiserad. För at t överleva måste man synas. At t vara med i Young SKÅL kostar bara 100 kronor per år. För de som studerar ino m en turism relaterad u t bildning finns of ta m öjlighe t at t få sit t medlemskap be talt av skolan. Att locka Young SKÅL-medlemmar till klubben är att investera i framtiden! Foto: Ilona Alterfors

4 4 SKÅL Göteborg på Hemlig resa Den 25 ok to ber än trade et t dryg t 10-tal personer en buss i cen t rala Göteborg. Bussen tog en tur över Älvsborgsbron, m o t Volvo Torslandaverken, gjorde en liten sväng mo t Volvo Tuve och stannade så småningo m in till Säve flygplats. Efter ma t pausen fick medlem marna testa flygsimulatorerna. Under t ecknad lyckades både lyf ta med Viggen-plane t och flyga en sväng över södra skärgården. Men ack, plane t kraschade vid en allt för snäv ingång m o t landningsbanan. /Siv Falk SKÅL Göteborg I underjorden in till flygplatsen döljer sig Aeroseu m, et t världsunik t besöksmål. Anläggning under jor d sprängdes ut i början av 50-talet för at t hysa mili tär flyg un der de t kalla krige t. I denna, tidigare t o p p he mliga, militär berganläggning får man so m besökare göra en resa geno m flyge ts historia och u tveckling. SKÅL Malmö sa tsar på a t t locka nya medlem mar Område t fylls med flygupplevelser för unga och gamla, män och kvinnor. Man får m öjlighe t at t själv prova på, uppleva och experi men tera, och beskåda hur gamla flyg maskiner och helikop t rar restaureras och flygs. Och prova på att star ta, flyga och landa et t plan själv i en av simulatorerna. Under en paus i vandrande t serverades go d landgång. SKÅL Malmö job bar ak tiv t m e d at t rekry tera nya medle m mar och ko m m e r under hösten at t geno m f öra åre ts 2:a rekry teringslunch. Man bjuder då in 100 hand plockade p rospec ts från reseindustrin i Skåne och man ho p pas på nya medlem mar till Skåneklub ben under 2011.

5 6 Medlemsjubilarer Louise Isberg (Sthl m) - 30 år 1/12 Börje Lunde (Sthl m) - 80 år 3/12 Jessica Jonsson (Sthl m) - 40 år 4/12 Ir ma Aalto (Sthl m) - 50 år 11/12 Lena Danielsson (Gbg) - 70 år 30/1 Arne Zachariassen (Gbg) - 60 år 31/1 Carl-Eric Sälgö (Sthl m) - 80 år 2/2 Stefan Eng (Sthl m) - 50 år 13/3 Mauricio Bap tista (Sthl m) - 30 år 15/3 Peter Hellman (Sthl m) - 60 år 26/3 Fredrik Clerkestan (Sthl m) - 40 år 30/3 Lars Berglöf (Sthl m) - 70 år 3/4 Unni Ströberg (Gbg) - 60 år 6/4 Lars Åkesson (Sthl m) - 70 år 7/4 Jonas Bergströ m (Sthl m) - 50 år 20/4 Barbro Nilsson (Sthl m) - 60 år 22/4 Percy Blo m qvist (Sthl m) - 80 år 6/5 Ber til Göransson (Gbg) - 70 år 28/5 Peter Olséni (Malmö) - 40 år 29/5 Bern t Lennströ m (Sthl m) - 70 år 11/6 Christer Karlsson (Gbg) - 50 år 30/6 God Jul & Gott Nytt år! Progra m SKÅL december Sthl m-jullunch på Ho tel J 31 januari Gbg-Årsmö te Nya medlem mar i SKÅL Jan Paul Ephithite, Travelpor t AB Lotten Fowler, SBTA Swedish Business Travel Association Lina Idermark Robin, Rica Talk Ho tel Agusta Olafsdottir, SAS Arlanda Känner du någon so m vill bli medle m i SKÅL? Bjud gärna med dem so m gäster på nästa aktivi te t och/eller kon tak ta respek tive klub b för ansökningsfor m ulär! For m uläre t finns även på w w w.skal-sweden.org Världskongress i Sydkorea Nästa års världskongress äger ru m i Seoul och Incheon, Sydkorea. Läs mer på w w w.skalkorea2012.org President och councillor SKÅL Sverige: Martin Ahlberg SKÅL International Göteborg President: Ulla Arnqvist SKÅL International Malmö President: Lars Georgsson SKÅL International Stockholm President: Bosse Svanberg Redaktörer för nyhetsbrevet: Johanna Zetterström Louise Isberg

Årsmöten x 3. I början av året höll respektive klubb sitt årsmöte. Både Malmö och Stockholmsklubben fick nya presidenter.

Årsmöten x 3. I början av året höll respektive klubb sitt årsmöte. Både Malmö och Stockholmsklubben fick nya presidenter. 1 Årsmöten x 3 I början av året höll respektive klubb sitt årsmöte. Både Malmö och Stockholmsklubben fick nya presidenter. Stockholmsklubbens årsmöte ägde rum den fjärde februari ombord på Tallink Siljas

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

TURISM Ett nyhetsbrev från KY-utbildningen Turism i Storstadsregion. Vi förser turist-sverige med morgondagens arbetskraft!

TURISM Ett nyhetsbrev från KY-utbildningen Turism i Storstadsregion. Vi förser turist-sverige med morgondagens arbetskraft! STORSTADS TURISM Ett nyhetsbrev från KY-utbildningen Turism i Storstadsregion. Vi förser turist-sverige med morgondagens arbetskraft! NR 2 2009 2 09 En utbildning som öppnar nya möjligheter KY13 upplevde

Läs mer

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2012

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2012 CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2012 Som inledning på vårt första CISV-nytt i år har vi bett Camp Director Sara Willman skriva några rader om barnbyn som vi just nu anordnar ute i Rydebäck. En barnby i äventyrens

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Foto Petra Hellberg 1

Foto Petra Hellberg 1 Foto Petra Hellberg 1 Skuggfåglarna Om att ockupera sin plats i livet trots att ingen erbjuder dig den premiär på Unga Klara 25 januari 2007 Lärarmaterial av Monica Nyberg, lärare och dramapedagog. Det

Läs mer

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15 Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Vi gör skillnad! Alkobommar

Läs mer

Examensarbete. Festivalresor

Examensarbete. Festivalresor Examensarbete Festivalresor Examensarbete 2013 Göteborgs Stad Yrkesutbildning YH TRAC H12, Lindholmen Alexandra Isaksson och Sara Lundén Handledare: Ann Hagensen Sammanfattning I media står det mycket

Läs mer

S mmarveckor UR INNEHÅLLET: MICKE OM SOMRARNA PÅ FURUBODA SOMMARBILDER FURUBODA I MINA TANKAR ÄR DU NYFIKEN PÅ HUR DET FUNKAR?

S mmarveckor UR INNEHÅLLET: MICKE OM SOMRARNA PÅ FURUBODA SOMMARBILDER FURUBODA I MINA TANKAR ÄR DU NYFIKEN PÅ HUR DET FUNKAR? NU FÖLJ MED BLAND DE SENASTE NYHETERNA OCH AKTIVITETERNA FRÅN FURUBODA KOMMER UT 4 GÅNGER PER ÅR NR 3 2014 UR INNEHÅLLET: MICKE OM SOMRARNA PÅ FURUBODA SOMMARBILDER FURUBODA I MINA TANKAR ÄR DU NYFIKEN

Läs mer

Självklart vill vi fortfarande ha in bidrag eller idéer till nästa nummer som kommer ut till julen. Skicka ditt bidrag eller din idé till:

Självklart vill vi fortfarande ha in bidrag eller idéer till nästa nummer som kommer ut till julen. Skicka ditt bidrag eller din idé till: INBLICK Från och med i år har Inblick fått en fast redaktion. Vi vill göra en tidning som är rolig och lätt att läsa och med många bilder. Det gör vi samtidigt som vi lär oss mer om hur det är att vara

Läs mer

Brukarstyrd brukarrevision

Brukarstyrd brukarrevision 1) Födelseår: 2) Kön: Brukarstyrd brukarrevision»jag var tvek sam när jag av Landstinget i Värmlands öppenvårdspsykiatri 2013 3) Vilken psykiatrisk öppenvårdsmottagning är du inskriven vid? Arvika Hagfors

Läs mer

Manuelas Dagbok. Anteckningar i Stockholm, november 2014. Publicerat av Ekot, Sveriges Radio.

Manuelas Dagbok. Anteckningar i Stockholm, november 2014. Publicerat av Ekot, Sveriges Radio. Manuelas Dagbok Anteckningar i Stockholm, november 2014. Publicerat av Ekot, Sveriges Radio. Jag föddes den 21 mars 1970. När jag blev större insåg jag att jag var på ett barnhem, det vill säga ett hem

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 2/13 Härligt! Det är vår säger Maya Eriksson från Morkarla. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att

Läs mer

AFFÄRSRESOR 3TIPS KONFERENSER SKA VARA INSPIRERANDE. Mattias Varén, reseekonom: Professionell turist- och bleasureresenär effektiviserar resandet.

AFFÄRSRESOR 3TIPS KONFERENSER SKA VARA INSPIRERANDE. Mattias Varén, reseekonom: Professionell turist- och bleasureresenär effektiviserar resandet. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

AFFARS RESENAREN. "Visionen är att vara den ledande aktören En vision där gästerna är i fokus" DEN NYA GENERATIONENS VANDRARHEM

AFFARS RESENAREN. Visionen är att vara den ledande aktören En vision där gästerna är i fokus DEN NYA GENERATIONENS VANDRARHEM AFFARS RESENAREN Smarta resor för dig som reser i jobbet November 2014 www.affarsresenaren.se VARSÅGOD TA GÄRNA DITT NUMMER AV AFFÄRSRESENÄREN MED DIG HEM Aktuellt DEN NYA GENERATIONENS VANDRARHEM Den

Läs mer

Reseberättelse av. på Island

Reseberättelse av. på Island Reseberättelse av på Island Tisdag - Ankomstdagen På tisdagen träffades vi på Arlanda runt klockan 11 för att droppa vårt bagage samt växla till Isländska kontanter. Gruppen började bli hungrig och vi

Läs mer

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33 Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Flyktingarna.se: Jag vill leva mitt liv men tiden går, åren tas ifrån mig Flyktingarna.se är en partipolitiskt,

Läs mer

Cypressen. Svenska Föreningen på Cypern

Cypressen. Svenska Föreningen på Cypern Cypressen Svenska Föreningen på Cypern Vår/sommarnumret 2015 20105-06-12 Peter Weiderud ny direktör för Svenska Institutet i Alexandria Peter Weiderud är fr.o.m. 1 april 2015 ny direktör på Svenska Ins

Läs mer

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er

F ör ny e l se är mö jligt. En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte l sen fram tidens kulturs program o m r å de Fö rn y e l se av kultur in stituti on er F ör ny e l se är mö jligt En slutra pport från S ti fte

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are Ratta Ren region mälardalen nr 1/11 Opinionsbildare i tiden I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Opel Insignia Sport Tourer 4x4 160hk diesel Just Nu 266

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

BABBEL Tidning producerad av arbetstagare inom Daglig Verksamhet i Karlshamns kommun Nr 2, 2013

BABBEL Tidning producerad av arbetstagare inom Daglig Verksamhet i Karlshamns kommun Nr 2, 2013 [Skriv text] BABBEL Tidning producerad av arbetstagare inom Daglig Verksamhet i Karlshamns kommun Nr 2, 2013 I detta nummer: Babbels reporter Johanna Rönnholm åkte till London Håkan fann kärleken på Grundens

Läs mer

Bengt Svensson - tio år som generalsekreterare. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som generalsekreterare?

Bengt Svensson - tio år som generalsekreterare. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som generalsekreterare? Bengt Svensson - tio år som generalsekreterare Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som generalsekreterare? - Det är väldigt varierande. När jag började så menade de som anställde mig att jag skulle

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

Unik sportpokal till Kiruna

Unik sportpokal till Kiruna Bara goda affärsnyheter från Kiruna TIDIGARE NUMMER HITTAR DU PÅ: PROGRESSUM.SE Bara goda affärsnyheter Stora investeringar blir från Kiruna nummer av Business Kiruna! PS. Tidigare nummer hittar KIRUNA

Läs mer

Det var jul igen, med all

Det var jul igen, med all Lokala sidor Budskap från områdesledarna En julklapp till Jesus Äldste Fernando Rocha, Portugal Områdessjuttio Det var jul igen, med all uppståndelse som hör till årstiden. Vi dras så lätt med i jultidens

Läs mer

Släpp taget. Testa dig själv. Järnviljan härskar i Jörn. Maud Olofsson: Vilken entreprenörstyp är du?

Släpp taget. Testa dig själv. Järnviljan härskar i Jörn. Maud Olofsson: Vilken entreprenörstyp är du? Succé i Yrkes-VM Svenska medaljer i bagaget Företagare, nej tack! Satsningen som leder fel Pionjärer inom omsorgen Hjälper unga och gamla TIDNINGEN FÖR FÖRETAGSAMT FOLK #7 2009 25 september - 22 oktober

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10

Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10 Ratta Ren region mälardalen nr 1/10 OBS! Bilden är arrangerad och skotern står stilla. Vid färd skall barn ej sitta framför föraren p. g. a. skaderisk. Hjälm bör användas. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS

Läs mer