Delårsrapport. januari mars Ökat resande och förbättrad svensk tillgänglighet. Torborg Chetkovich VD och koncernchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. januari mars 2015. Ökat resande och förbättrad svensk tillgänglighet. Torborg Chetkovich VD och koncernchef"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars 2015 Ökat resande och förbättrad svensk tillgänglighet Torborg Chetkovich VD och koncernchef Q1 2015

2 Nyckeltal Delårsrapport januari mars 2015 Januari mars 2015 Swedavias flygplatser hade 8,0 miljoner (7,7) 1) passagerare under det första kvartalet vilket är en ökning med 3,4 procent Nettoomsättningen ökade till MSEK (1 258) Rörelseresultatet uppgick till 173 MSEK (224) och periodens resultat uppgick till 88 MSEK (112). I resultatet ingår kostnader hänförliga till övertagande av bolaget som driver Säve flygplats Nyckeltal, koncernen 2) MSEK 2015 jan mar jan mar jan dec Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 13,3 17,9 25,8 Periodens resultat Avkastning operativt kapital, % 9,9 7,6 10,3 Skuldsättningsgrad, ggr 1,4 1,9 1,4 Soliditet, % 37,0 30,7 36,5 Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringar Medelantal anställda ) Siffrorna inom parentes avser utfall för motsvarande period föregående år, förutom vad gäller likviditet och finansiell ställning där jämförelse är mot årets ingående balans. 2) Definitioner se sid 19. Swedavia delårsrapport januari mars

3 VD-ord Ökat resande och förbättrad svensk tillgänglighet Svensk tillgänglighet förbättras nu i snabb takt och med Hong Kong som ny destination i september ser vi att den positiva utvecklingen fortsätter. Samtidigt stärks också resenärsnöjdheten vid Swedavias flygplatser. Sammantaget visar detta att fokuseringen på fyra övergripande mål skapar nytta för resenärer, samhälle och Swedavia. Dessutom tas tydliga steg framåt i utvecklingen av flygplatsstäder kring Stockholm Arlanda Airport samt Göteborg Landvetter Airport. Förbättrad tillgänglighet och ökat internationellt resande Stockholm är navet för all flygtrafik i Sverige. Under föregående år förbättrades huvudstadens direkta tillgänglighet med sex procent vilket innebär att Stockholm Arlanda Airport är den flygplats i Norden som återigen växer snabbast. Allra bäst utvecklas direkt utrikes tillgänglighet vilket också skapar mer gynnsamma förutsättningar för inrikesresande. Hittills har SAS och Norwegian dessutom meddelat om nya satsningar på direktförbindelser med Hong Kong respektive Las Vegas samt Puerto Rico. Hittills under 2015 har antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökat med tre procent till åtta miljoner. Framförallt ökar antalet utrikesresenärer, en utveckling som drivs av att alltfler direktförbindelser kan erbjudas vid flygplatserna och att det svenska samhället har allt mer utbyten med omvärlden. Under kvartalet ökade utrikesresandet med sju procent. Fler nöjda resenärer och medarbetare Ökad resenärsnöjdhet är ett av Swedavias främsta fokusområden. Vårt mål är 85 procent fram till 2020 och efter årsskiftet har utfallet stärkts med ytterligare en procentenhet till 76 procent. Sedan Swedavia bildades 2010 har en förbättring skett med åtta procentenheter. Med fortsatta investeringar, framförallt vid Stockholm Arlanda Airport, samt insatser för att förbättra kommersiell service och minska kötider har vi goda förhoppningar om att nå målet år Även våra övriga fokusområden ekonomi, social utveckling och miljöhänsyn utvecklas i rätt riktning. Swedavias rörelse resultat för perioden uppgår till 173 MSEK vilket motsvarar en avkastning på operativt kapital om 9,9 procent. Medarbetarnöjdheten har stärkts ytterligare, från 84 procent föregående år till 86 procent i år. Genom flera år av förbättringar inom samtliga fyra fokusområden har grunden lagts för ett mer hållbart företag och en långsiktigt positiv utveckling av svensk tillgänglighet. Ökat engagemang i flygplatsstäderna I inledningen av februari tecknade Swedavia och Bockasjö AB ett avtal om den fortsatta utvecklingen av logistikfastigheter vid Göteborg Landvetter Airport. Avtalet innebär att ett joint venture bildas och i ett första skede att mark färdigställs för byggnation av logistikfastigheter motsvarande cirka kvadratmeter. Utvecklingen sker inom ramen för Airport City Göteborg till vilken tåganslutning, handelsområde samt hotell även kommer att växa fram under kommande år. Därigenom skapas ett nav för frakt, resande och handel i Västra Götaland vilket stärker hela regionens attraktionskraft. Utvecklingen kring Stockholm Arlanda Airport fortlöper enligt den långsiktiga planeringen. Nyligen har ytterligare ett parkerings hus vid terminalerna färdigställts vilket underlättar angöring och frigör ytor för andra användningsområden. Därtill har Fredrik Jaresved utsetts till VD för Airport City Stockholm AB, ett gemensamt intressebolag med Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB, med syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för en snabb exploatering av markområdet kring flygplatsen. Starkt stöd för ansökan om US pre clearence Den 3:e februari tillkännagav regeringen sitt stöd för Swedavias ansökan om US pre clearence vid Stockholm Arlanda Airport. Swedavias bedömning är att ett sådant införande är ett viktigt steg i utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport till att bli Skandinaviens ledande flygplats senast Vi är också övertygade om att svensk besöksnäring liksom export industri gynnas av ett förenklat resande mellan Sverige och USA. Regeringens besked var därför mycket välkommet. I maj förväntas amerikanska myndigheter fatta beslut om vilka av de totalt 25 sökande flygplatserna i världen som kvalificerats för ytterligare utvärderingar. Förbättrade möjligheter för förnybara bränslen till flyget Vi på Swedavia ser storskalig produktion av förnybart flygbränsle som en nyckelfråga för framtiden. Vi har därför, som första nordiska flygplatsbolag, valt att ansluta oss till Fly Green Fund. Genom initiativet skapas en bas för samfinansiering för den extra kostnaden som finns idag för förnybart bränsle liksom teknisk utveckling inom området. Därmed tas ytterligare ett steg mot ett fossilfritt flyg i Sverige. Torborg Chetkovich Verkställande direktör och koncernchef Swedavia delårsrapport januari mars

4 Om Swedavia Om Swedavia Swedavias kunder är resenärer, flygbolag och hyresgäster. Resenärer erbjuds inspirerande miljöer och destinationer, flygbolagen erbjuds en pålitlig och effektiv infrastruktur, hyresgästerna erbjuds funktionella lokaler i en attraktiv miljö som skapar affärsmöjligheter. Flygbranschen och den tillgänglighet som flyget skapar bidrar idag med över 130 miljarder SEK årligen till svensk BNP samt arbetstillfällen i hela landet. Flygbranschen har dessutom ett stort ansvar inom miljöområdet. Under de senaste decennierna har en betydande teknisk utveckling inneburit att flygets miljöpåverkan reducerats. Denna utveckling fortsätter med moderna flygplansflottor och successiv infasning av förnybara bränslen som viktiga milstolpar. Åre östersund airport Göteborg landvetter airport Malmö airport Kiruna airport Luleå airport Umeå airport stockholm arlanda airport Bromma stockholm airport VISBY airport Ronneby airport Hållbar utveckling som strategisk inriktning Våra mål Swedavias strategiska inriktning utgår från de tre hållbarhets dimensionerna social utveckling, ekonomi och miljö hänsyn i kombination med att sätta kunden i fokus. Ekonomi Hållbar utveckling Kund Miljöhänsyn Social utveckling Hållbarhetsmål 2020 Nöjda resenärer 85 % Nöjda medarbetare 85 % Avkastning på operativt kapital 7 % Fossila koldioxidutsläpp, ton 0 Uppdrag Vision Swedavia är ett statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar det nationella basutbudet av flyg platser ett system av flygplatser som knyter samman hela Sverige med resten av världen. Vår roll är att skapa den tillgänglighet Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Tillsammans för vi världen närmare. Swedavias verksamhet gör Sverige tillgängligt och gör det möjligt för oss som bor i Sverige att uppleva världen. Tillsammans med samarbetspartners och medarbetare skapar vi en upplevelse som gör att resenärerna kommer tillbaka, om och om igen. Swedavias utveckling för världen närmare. Affärsidé Värderingar Vi på Swedavia skapar mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet. Tillsammans med samarbets partners utvecklar vi ständigt vår affär. Pålitliga Engagerade Nytänkande Välkomnande Swedavia delårsrapport januari mars

5 Väsentliga händelser Väsentliga händelser Januari mars Inriktning avseende Säve flygplats kommunicerades den 13 januari 2015, detta efter att Swedavia övertagit samtliga aktier i bolaget som driver flygplatsen. Inriktningen innebär en successiv avveckling av flygplatsen och samtliga anställda vid flygplatsen varslades. Den 3 februari tecknade Swedavia, via dotterbolaget Swedavia Real Estate AB, avtal med Bockasjö AB om den fortsatta utvecklingen av logistikfastigheter vid Göteborg Landvetter Airport. Avtalet innebär att parterna gemensamt i ett joint venture skall utveckla området kring flygplatsen avseende logistiketableringar. I ett första skede kommer mark att färdigställs för byggnation av logistikfastigheter motsvarande cirka kvadratmeter. Den 3 februari kommunicerade regeringen sin avsikt att undersöka möjligheten att införa US pre clearance vid Stockholm Arlanda Airport. US pre clearance innebär att amerikansk gränskontroll genomförs vid avgång från Stockholm Arlanda Airport istället för vid ankomst till USA. Fördelarna är bland annat en bättre resenärsupplevelse, smidigare ankomst till USA och en möjlighet att attrahera nya direktförbindelser till Stockholm Arlanda Airport. Införandet förutsätter godkännande från svenska samt amerikanska myndigheter. Händelser efter periodens utgång Swedavia och DHL Express tecknade under april ett tioårigt avtal, motsvarande omkring 110 MSEK, om en ny terminalanläggning på kvadratmeter vid Göteborg Landvetter Airport. Byggnadsarbeten beräknas starta under våren 2015 och pågå under ett år. Därmed tas nu ytterligare ett steg i utvecklingen av Airport City Göteborg där vi planerar ett område motsvarande två miljoner kvadratmeter för verksamheter inom logistik, handel och upplevelser, kontor samt hotell och konferens. Swedavia AB:s årsstämma beslutade den 29 april om utdelning med 0,16 SEK per aktie till ett sammanlagt belopp om SEK. Vid årsstämman valdes Lottie Knutson och Lotta Mellström till nya styrelseledamöter och ersatte de avgående styrelseledamöterna Hans Jeppsson och Jenny Lahrin. Under april informerade Norwegian att de från och med den 31 oktober öppnar en direktlinje från Stockholm Arlanda Airport till Las Vegas samt att de i början av november inleder en förbindelse till Puerto Rico. Sedan 2013 har totalt tolv interkontinentala direktförbindelser lanserats vid Stockholm Arlanda Airport. Swedavia delårsrapport januari mars

6 Passagerarutveckling Fortsatt ökat resande Januari mars Antalet passagerare ökade med 3,4 procent under årets första kvartal. Antalet utrikespassagerare ökade med 6,5 procent då efterfrågan på utrikesresor fortsätter att vara mycket stark och utbudet har fortsatt att öka jämfört med föregående år. Inrikesresandet minskade med 1,1 procent. En avmattning i efterfrågan på vissa flygplatser har påverkat inrikesresandet. Inrikesresandet har under kvartalet även påverkats negativt av kalendereffekter och arbetsmarknadskonflikter. Det makroekonomiska läget i Sverige fortsätter att förbättras med ökad sysselsättning och ökad köpkraft hos en stor del av befolkningen. Detta avspeglar sig i det starka utrikesresandet och flera flygbolag fortsätter att öka sitt utbud även om det sker i långsammare takt än föregående år. Beläggningsgraden i flygplanen ligger på en hög nivå och i utrikestrafiken ökade beläggningsgraden dessutom relativt kraftigt under första kvartalet. För utrikestrafiken har en stor del av tillväxten under första kvartalet drivits av ökningar i den reguljära trafiken vid Stockholm Arlanda Airport. Flygtrafiken vid Säve flygplats har flyttat över till Göteborg Landvetter Airport vilket också har bidragit till den positiva utvecklingen i utrikestrafiken under kvartalet. Inom den interkontinentala reguljära trafiken är ökningarna fortfarande relativt stora då ett antal linjer tillkommit eller fått ökad kapacitet jämfört med föregående år. Trafiken till USA har haft betydande passagerarökningar under första kvartalet. Chartertrafiken har totalt sett minskat något vid Swedavias flygplatser men samtidigt har ett antal charterdestinationer till bland annat Västindien tillkommit samt ökat jämfört med föregående år. Den säsongsutjämnade passagerarutvecklingen visar att utrikes resandet fortsätter att nå rekordvolymer och att inrikesresandet också befinner sig på historiskt sett höga nivåer. Passagerarutveckling Swedavia (rullande tolvmånadersutveckling april 2010 t.o.m. mars 2015) Antal månadspassagerare Passagerarvolymer Swedavias första kvartal 2015 Passagerare Utrikes Inrikes Totalt Antal passagerare januari mars 2015 procentuell förändring Utrikes ,5 % Inrikes ,1 % Totalt ,4 % Swedavia delårsrapport januari mars

7 Ekonomisk översikt Ekonomisk översikt Koncernen Januari mars 2015 Intäkter Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK för perioden januari mars 2015 vilket är en ökning med 46 MSEK och 3,7 % jämfört med samma period föregående år. Förändringen består av en ökning av Aviation intäkter uppgående till 59 MSEK samt minskade intäkter inom Commercial Services om 12 MSEK. De ökade intäkterna inom Aviation business förklaras framförallt av den ökade utrikestrafiken jämfört med samma period föregående år. De minskade intäkterna inom Commercial services förklaras av uteblivna hyresintäkter från hotellfastigheten som avyttrades föregående år. Intäkterna inom Commercial services har påverkats positivt av fler passagerare och höjda snittköp som till stor del motverkat förändrade hyresavtal. Övriga rörelseintäkter är till största del hänförliga till realisations resultat vid försäljning av mark, 20 MSEK. Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till 173 MSEK (224), vilket är 23 procent lägre än föregående år. Rörelsemarginalen blev 13 procent (18). Jämfört med föregående år har rörelseresultatet påverkats negativt av föregående års försäljning av hotellfastigheten, övertagande av bolaget som driver Säve flygplats samt ökade drift- och underhållskostnader inom flygplatsverksamheten. Övriga externa kostnader har ökat med 77 MSEK och uppgick till 519 MSEK. Ökningen av övriga kostnader har påverkats av ökade kostnader för säkerhet. Jämförelsen påverkas även av positiva engångseffekter på 19 MSEK föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 53 MSEK. Kostnadsökningen förklaras av att antalet anställda har ökat jämfört med samma period föregående år, vilket bland annat är hänförligt till övertagande av expeditionstjänster, 8 MSEK, samt ökad bemanning för att möta passagerartillväxten. Lönerevision och personalkostnader avseende Säve flygplats har medfört ökade personalkostnader om 33 MSEK. Avskrivningar har minskat med 14 MSEK jämfört med samma period föregående år. Minskningen förklaras av att avskrivningar inte görs på tillgångar till försäljning. Finansnetto Finansnettot uppgick till -49 MSEK (-66) och minskningen jämfört med föregående år förklaras framför allt av minskad upplåning. Periodens resultat Resultatet före skatt uppgick till 125 MSEK (158) och periodens resultat uppgick till 88 MSEK (112). Nettoomsättning per Nettoomsättning Rörelseresultat 57 % Aviation Business 13 % Bilparkering 11 % Retail, Food & Beverage 12 % Övriga fastighetsintäkter 1 % Reklam 6 % Övrig commercial Services Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Swedavia delårsrapport januari mars

8 Ekonomisk översikt Investeringar Under första kvartalet uppgick investeringsutfallet till 171 MSEK (229). Investeringarna under kvartalet har bestått av investeringar i utrustning för säkerhetskontroll, nytt parkeringshus vid Stockholm Arlanda Airport samt underhåll och kapacitetshöjande investeringar vid flygplatserna. Likviditet och finansiell ställning Koncernens eget kapital uppgick vid utgången av mars 2015 till MSEK (5 571). Swedavias låneskulder uppgick vid utgången av perioden till MSEK, vilket är en minskning med 95 MSEK jämfört med ingången av året. Under perioden har banklån avslutats och har till viss del ersatts med en ökad certifikatupplåning. Swedavias låneskulder fördelas på obligationslån, MSEK, och certifikat, MSEK. Nettoskuldssättningsgraden uppgick till 1,4 ggr, vilket är den samma som vid årsskiftet. Vid utgången av perioden fanns kreditlöften om totalt 700 MSEK fördelat på ingångna låne löften om 500 MSEK och en checkräkningskredit på 200 MSEK. Checkräkningskrediten var ej utnyttjad vid periodens slut. Kassaflöde Kassaflödet under det första kvartalet uppgick till -37 MSEK (225). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 232 MSEK (327). Skillnaden jämfört med samma period förklaras av lägre resultat samt skillnad i förändringar av rörelsefordringar och rörelseskulder. Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -171 MSEK (-229). Minskningen jämfört med föregående år förklaras av en lägre investeringstakt. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -98 MSEK (125) och minskningen jämfört med samma period föregående år förklaras av minskad bankfinansiering. Risker och osäkerhetsfaktorer Risk definieras som en händelse som påverkar koncernens möjlig het att uppnå beslutade verksamhetsmål och att genomföra fastlagda strategier. Swedavia arbetar ständigt med att kartlägga, följa upp och hantera risker i verksamheten. Riskanalyser upprättas och rapporteras till styrelsen kvartalsvis. Swedavias väsentliga risker beskrivs i årsredovisningen för på sidorna och i not 42 på sidorna För att nämna några utgörs Swedavias risker av bland annat miljötillstånd, behovet av infrastrukturella investeringar, flygbolag i finansiell obalans, extrema väderförhållanden samt andra omvärlds faktorer såsom ränteförändringar och politiska beslut som kan komma att påverka verksamheten. Miljödomen avseende Stockholm Arlanda Airports miljötillstånd har överklagats och innan beslut om eventuellt prövningstillstånd har meddelats är detta fortsatt den största risken. Swedavia bedömer att konjunkturutvecklingen är fortsatt osäker vilket kan påverka Swedavia negativt i form av minskad efterfrågan på flygresor och därmed lägre intäkter. Vidare kan andra omvärldsfaktorer, som till exempel beslut om framtiden för Bromma Stockholm Airport, också komma att påverka Swedavias utveckling. Pågående rättsprocesser och tvister Swedavia är part i pågående rättsprocesser och tvister. Tvisterna har uppstått som en del av den dagliga affärsverksamheten som Swedavia bedriver. Rättsprocesser och tvister är oförutsägbara till sin karaktär och faktiskt utfall kan komma att avvika från de bedömningar som Swedavia gjort. Medarbetare Medelantal anställda för perioden 1 april 31 mars 2015 uppgick till (2 414). Ökningen förklaras bland annat av övertagande av personal avseende expeditionstjänster samt konsolideringen av Säve. Swedavias finansiella mål Investeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Swedavias Utfall mål Avkastning på operativt kapital 9,9 % 7,0 % Skuldsättningsgrad 1,4 ggr 1 1,5 ggr Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Swedavia delårsrapport januari mars

9 Ekonomisk översikt Moderbolaget Januari mars 2015 Resultat och finansiell ställning Moderbolaget bedriver Flygplatsverksamhet. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till MSEK (1 164) vilket är en ökning med 58 MSEK. Ökningen är framförallt hänförlig till ökade Aviationintäkter, vilka i sin tur har påverkats av ökat antal passagerare. Rörelseresultatet uppgick till 110 MSEK (166). Rörelsemarginalen blev 9,0 procent (14,3). Resultatet före skatt uppgick till 36 MSEK (127) och periodens resultat uppgick till 19 MSEK (90). Moderbolagets investeringar under kvartalet uppgår till 164 MSEK. Investeringarna under kvartalet har bestått av investeringar i utrustning för säkerhetskontroll, nytt parkeringshus vid Stockholm Arlanda Airport samt underhåll och kapacitetshöjande investeringar vid flygplatserna. Swedavia delårsrapport januari mars

10 Koncernen Resultat räkning Belopp i MSEK Not 2015 jan-mar jan-mar jan-dec Nettoomsättning 2, Övriga rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader -49 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 3 Resultat per aktie Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,06 0,08 0,64 Antal aktier uppgår till för samtliga perioder Rapport över totalresultat Belopp i MSEK Not 2015 jan-mar jan-mar jan-dec Periodens resultat Övrigt totalresultat: Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen Kassaflödessäkringar Skatt Poster som inte omklassificeras till resultaträkningen Omvärderingar av förmånsbestämda pensioner Skatt Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 3 Swedavia delårsrapport januari mars

11 Koncernen Balansräkning Belopp i MSEK Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Material och förråd Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag 6 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Derivat 5 3 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Tillgångar som innehas för försäljning SUMMA TILLGÅNGAR Swedavia delårsrapport januari mars

12 Koncernen Balansräkning, forts Belopp i MSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Säkringsreserv Balanserade vinstmedel Summa eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 14 Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Räntebärande skulder Derivatinstrument Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Derivatinstrument Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Skulder hänförliga till tillgångar för försäljning SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Belopp i MSEK Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Swedavia delårsrapport januari mars

13 Koncernen Förändringar i eget kapital Belopp i MSEK Aktieägarnas kapital Innehav utan bestämmande inflytande Totalt kapital Aktieägarnas kapital Innehav utan bestämmande inflytande Totalt kapital KONCERNEN Eget kapital vid årets ingång Justering 4 4 Periodens totalresultat Utgående eget kapital Kassaflödesanalys Belopp i MSEK Not 2015 jan-mar jan-mar jan-dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av material och förråd Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv/avyttring av immateriella anläggningstillgångar Förvärv/avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv/avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Återbetalda lån Utbetald utdelning -10 Ökning (+)/Minskning (-) av övriga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Swedavia delårsrapport januari mars

14 Moderbolaget Resultaträkning Belopp i MSEK Not 2015 jan-mar jan-mar jan-dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar oh nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner -144 Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Swedavia delårsrapport januari mars

15 Moderbolaget Balansräkning Belopp i MSEK Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Markanläggningar Installationer, fordon och inventarier Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Material och förråd Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Fordringar på intresseföretag 6 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Swedavia delårsrapport januari mars

16 Moderbolaget Balansräkning, forts Belopp i MSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel/överkursfond Periodens resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i MSEK Not Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Swedavia delårsrapport januari mars

17 Noter Noter Not 1. Redovisningsprinciper Allmänt Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 samt årsredovisningslagen. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), utgivna av International Accounting Standards Board (IASB), till den del dessa har godkänts av EU, samt av EU antagna tolkningar av gällande standarder utgivna av IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Swedavia tillämpar samma redovisningsprinciper såsom beskrivs i års- och hållbarhetsredovisningen för, publicerad på Swedavias hemsida, med undantag för IFRIC 21. IFRIC21, som anger att statliga avgifter, såsom fastighetsskatt, skall skuldföras i sin helhet då förpliktelsen uppstår, tillämpas från och med Koncernens rapportering sker i miljoner svenska kronor, MSEK, om ej annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. Not 2. Segmentsredovisning Ett rörelsesegment definieras som en del av bolaget som bedriver en affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och kostnader, vars rörelseresultat regelbundet granskas av bolagets högste verkställande beslutsfattare och för vilken det finns fristående finansiell information. Utgångspunkten för segmentsredovisningen är den interna rapporteringen. Styrelsen och ledningen använder främst rörelseresultat enligt svenska redovisningsprinciper per segment för uppföljning. Finansiella kostnader och finansiella intäkter samt inkomstskatt hanteras på koncernnivå. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som tillämpas i koncernredovisningen. Swedaviakoncernen styrs och rapporteras enligt följande två rörelsesegment. Flygplatsverksamhet äger, driver och utvecklar Swedavias flygplatser Real Estate äger, utvecklar och förvaltar fastigheter och exploaterbar mark på och omkring Swedavias flygplatser Transaktioner med närstående Koncernen har transaktioner med närstående statligt ägda bolag samt myndigheter och verk. Intäkterna motsvarar huvudsakligen försäljning av meteorologitjänster och flygtrafiktjänster till marknadsmässiga villkor inom Aviation Business och Commercial Services. Kostnaderna består av myndighetsavgifter. Moderbolaget Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper föranleds av begränsningar i möjlighet att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen och tryggandelagen samt i vissa fall av sambandet mellan redovisning och beskattning. Segmentsredovisning, not 2 Resultaträkning jan-mar 4) Flygplatsverksamhet Real Estate Elimineringar3) Totalt Swedavia Belopp i MSEK Intäkter från externa kunder Intäkter från andra segment Summa Intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat ) Elimineringar utgörs av koncerninterna transaktioner. 4) Den 1 april bolagiserades Energi och Airport Telecom verksamheterna inom Swedavia AB och är från detta datum en del av Real Estate segmentet. Swedavia delårsrapport januari mars

18 Noter Not 3. Tillgångar till försäljning En försäljningsprocess pågår avseende andelar i en fastighetsportfölj inom Real Estate segmentet. Tillgångar som klassificeras som innehav för försäljning består av förvaltningsfastigheter till ett bokfört värde om MSEK, övriga anläggningstillgångar om 9 MSEK och rörelsetillgångar om 10 MSEK. Tillgångar som innehas för försäljning påförs inte avskrivningar sedan tidpunkten för omklassificeringen, den 1 april. Tillgångarna finansieras genom koncerninterna lån. Skulder hänförliga till tillgångar för försäljning utgörs främst av rörelseskulder uppgående till 87 MSEK. Koncernen Belopp i MSEK Lånefordringar och kundfordringar Andra finansiella skulder Derivat Summa Summa bokförda värden Not 4 Fordringar koncernföretag Fordringar, långa och korta, på koncernföretag avser framförallt lånefinansiering till Swedavia Real Estate koncernen. Not 5 Finansiella instrument, verkligt värde Värdering till verkligt värde För kortfristiga fordringar och skulder, som kundfordringar och leverantörsskulder, med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Verkligt värde för räntebärande skulder beräknas genom en diskontering utav framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuell marknadsränta. Samtliga derivat per balansdagen omfattas av klassificering utifrån nivå 2, vilket innebär att derivaten går att härleda från direkta eller indirekta prisnoteringar baserade på observerbar marknadsdata. För derivat har koncernen ISDA avtal som möjliggör kvittning. Not 6 Eventualförpliktelser och ansvarsförbindelser Swedavia har eventualförpliktelser i form av pensionsåtaganden i företagsägda kapitalförsäkringar. Dessutom har Swedavia en kapitaltäckningsgaranti avseende dotterbolaget Cityflygplatsen i Göteborg AB. Swedavia har även förpliktelser hänförbara till miljökrav för att bedriva flygplatsverksamhet. Not 7 Kassaflödesanalys Kortfristig upplåning (löptid 3 månader eller kortare) som upptagits och återbetalats under samma månad nettoredovisas. Jämförelseperioder har ej omräknats. Not 8 Nettoomsättning Koncernen, Belopp i MSEK 2015 jan-mar jan-mar jan-dec Intäktsfördelning 5) Aviation business Passagerarrelaterade intäkter Flygrörelserelaterade intäkter Ground handling & flygplansparkering Övrig aviation Commercial Services Bilparkering och angöring Retail, Food & Beverage Övriga fastighetsintäkter Reklam Övrig Commercial Services Summa ) Från och med 2015 har Swedavia gjort mindre ändringar i definitionen av nettoomsättning. Jämförelseperioder har justerats. Swedavia delårsrapport januari mars

19 Definitioner Definitioner Aviation Business Infrastrukturtjänster riktade till flygbolag och marktjänstbolag, exempelvis start- och landningstjänst samt säkerhetskontroll. Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat plus resultat från andelar i intresseföretag för rullande 12-månaders period delat med genomsnittligt operativt kapital. Balansomslutning Totala tillgångar. Commercial Services Tjänster med anknytning till flyg platserna såsom uthyrning av lokaler för handel, kontor, lager, logistik samt arrenden, parkeringsverksamhet och uthyrning av reklamplatser. Flygplatsverksamhet Flygplatsverksamheten är ett av Swedavias två rörelse segment. Äger, driver och utvecklar Swedavias flygplatser. Medelantal anställda Medeltalet anställda beräknas utifrån arbetade timmar omräknat till medeltal anställda som summan av antalet arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid i enlighet med BFN:s definition. Beräknas utifrån rullande 12 månader. Nettoomsättning Swedavias nettoomsättning avser intäkter från Aviation Business och Commercial Services. Intäkterna från Aviation Business utförs av Passagerarrelaterade intäkter, Flygrörelserelaterade intäkter, intäkter från Ground handling & flygplansparkering samt intäkter från Övrig Aviation. Intäkterna från Commercial Services utgörs av intäkter från Bilparkering, Retail, Food & Bevarage, Övriga fastighetsintäkter, Reklam samt Övrig Commercial Services. Operativt kapital Eget kapital inklusive räntebärande skulder minskat med likvida medel. Periodens resultat Resultat efter skatt. Real Estate Real Estate är det andra av Swedavias två segment. Äger, utvecklar och förvaltar fastig heter och exploaterbar mark på och omkring Swedavias flygplatser. Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Skuldsättningsgrad Nettoskuld delat med eget kapital. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen på balansdagen. Swedavia delårsrapport januari mars

20 Kommande finansiella rapporter Kalendarium Halvårsrapport jan jun Delårsrappor jan sep Bokslutskommuniké Swedavias finansiella rapporter publiceras på Swedavias hemsida Kontaktpersoner Frågor besvaras av: Torborg Chetkovich Verkställande direktör och koncernchef Mats Påhlson Ekonomi- och Finansdirektör Telefon På uppdrag av styrelsen avger härmed verkställande direktör delårsrapport för perioden januari mars Stockholm-Arlanda 30 april 2015 Torborg Chetkovich Verkställande direktör och koncernchef Swedavia AB (publ) Stockholm-Arlanda Besöksadress: Tornvägen 1 Org.nr Säte Sigtuna kommun Tel: Fax: E-post: Koordinater: N O Swedavia delårsrapport januari mars

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

6Swedavia har tagit flera steg för att

6Swedavia har tagit flera steg för att Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012 Detta är Swedavia Året i korthet s. 3 Swedavia i korthet s. 4 VD-ord s. 6 Strategi och mål Vår strategi s. 8 Strategiska prioriteringar s. 9 Mål s. 12 Kund

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 NorCell Sweden Holding 2 AB (publ) Org nr: 556859-4187 Säte: Stockholm Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 januari december 2014 Grunden lagd för stark tillväxt Detaljplan antagen för Stockholm Ferdinand 8, 10, 14 med cirka 1 100 lägenheter Två projekt i Göteborg med upp till 600 nya

Läs mer

Tillägg till Grundprospekt

Tillägg till Grundprospekt Tillägg till Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av AB (publ) Tillägg till Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Nettoomsättningen uppgick till 54 (53) Mkr, varav hyresintäkter 50 (43) Mkr Driftöverskottet ökade till 4 (0) Mkr De orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014

KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014 87 milj besökare UNDER Q1 (+ 53 %) Koncernen Q1 2014 Δ Q1 2013 Nettoomsättning (TKR) 12 081 11,7 % 10 817 Rörelseresultat (EBITDA) (TKR) - 1 940 n/a 1 055 Rörelsemarginal

Läs mer

Förbättrat resultat för Lernia

Förbättrat resultat för Lernia 1 januari 31 december Förbättrat resultat för Lernia Helåret (jmf samma period föregående år)* Fjärde kvartalet (jmf samma period föregående år)* Intäkter (mkr): 2 659 (2 524) 756 (648) Rörelseresultat

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) ÅRET 2014 Hyresintäkterna ökade till 32,3 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

Finansiell information. innehåll

Finansiell information. innehåll Finansiell information innehåll 42 Femårsöversikt för koncernen 43 Förvaltningsberättelse 46 Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen 47 Rapport över finansiella ställningen för koncernen

Läs mer

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7 Halvårsrapport januari juni 2015 Sammanfattning januari juni 2015 Hyresintäkterna uppgick till 989 mkr (986). Förvaltningsresultatet uppgick till 452 mkr (370). Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Tillsammans för vi världen närmare.

Tillsammans för vi världen närmare. SWEDAVIA ÅRSREDOVISNING 2010 Tillsammans för vi världen närmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING DETTA ÄR SWEDAVIA 1 ÅRET I KORTHET 2 KONCERNCHEF OCH ORDFÖRANDE HAR ORDET 4 MARKNAD OCH OMVÄRLD 8 STRATEGI OCH STYRNING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 Perioden januari mars 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 004 MSEK (1 075) Koncernens rörelseresultat uppgick till -32 MSEK (-19). Koncernens resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké RÄKENSKAPSÅRET Hyresintäkterna uppgick till 556 mkr (544). Driftsöverskottet uppgick till 412 mkr (409). Förvaltningsresultatet uppgick till 158 mkr (171). Värdeförändringar

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 19 % till 256 (216) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 18 (-3) MSEK,

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning n Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Verksamhet och organisation 1 Omsättning och resultat 1 Kassaflöde och finansiell ställning

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg Bokslutskommuniké Januari december 2012 Bokslutskommuniké 12 Resultat före skatt Punktlighet Fjärrtåg Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK SJs resultat stärktes 2012 91% 90% SJs punktlighet ökade under året

Läs mer