Delårsrapport. januari mars Ökat resande och förbättrad svensk tillgänglighet. Torborg Chetkovich VD och koncernchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. januari mars 2015. Ökat resande och förbättrad svensk tillgänglighet. Torborg Chetkovich VD och koncernchef"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars 2015 Ökat resande och förbättrad svensk tillgänglighet Torborg Chetkovich VD och koncernchef Q1 2015

2 Nyckeltal Delårsrapport januari mars 2015 Januari mars 2015 Swedavias flygplatser hade 8,0 miljoner (7,7) 1) passagerare under det första kvartalet vilket är en ökning med 3,4 procent Nettoomsättningen ökade till MSEK (1 258) Rörelseresultatet uppgick till 173 MSEK (224) och periodens resultat uppgick till 88 MSEK (112). I resultatet ingår kostnader hänförliga till övertagande av bolaget som driver Säve flygplats Nyckeltal, koncernen 2) MSEK 2015 jan mar jan mar jan dec Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 13,3 17,9 25,8 Periodens resultat Avkastning operativt kapital, % 9,9 7,6 10,3 Skuldsättningsgrad, ggr 1,4 1,9 1,4 Soliditet, % 37,0 30,7 36,5 Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringar Medelantal anställda ) Siffrorna inom parentes avser utfall för motsvarande period föregående år, förutom vad gäller likviditet och finansiell ställning där jämförelse är mot årets ingående balans. 2) Definitioner se sid 19. Swedavia delårsrapport januari mars

3 VD-ord Ökat resande och förbättrad svensk tillgänglighet Svensk tillgänglighet förbättras nu i snabb takt och med Hong Kong som ny destination i september ser vi att den positiva utvecklingen fortsätter. Samtidigt stärks också resenärsnöjdheten vid Swedavias flygplatser. Sammantaget visar detta att fokuseringen på fyra övergripande mål skapar nytta för resenärer, samhälle och Swedavia. Dessutom tas tydliga steg framåt i utvecklingen av flygplatsstäder kring Stockholm Arlanda Airport samt Göteborg Landvetter Airport. Förbättrad tillgänglighet och ökat internationellt resande Stockholm är navet för all flygtrafik i Sverige. Under föregående år förbättrades huvudstadens direkta tillgänglighet med sex procent vilket innebär att Stockholm Arlanda Airport är den flygplats i Norden som återigen växer snabbast. Allra bäst utvecklas direkt utrikes tillgänglighet vilket också skapar mer gynnsamma förutsättningar för inrikesresande. Hittills har SAS och Norwegian dessutom meddelat om nya satsningar på direktförbindelser med Hong Kong respektive Las Vegas samt Puerto Rico. Hittills under 2015 har antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökat med tre procent till åtta miljoner. Framförallt ökar antalet utrikesresenärer, en utveckling som drivs av att alltfler direktförbindelser kan erbjudas vid flygplatserna och att det svenska samhället har allt mer utbyten med omvärlden. Under kvartalet ökade utrikesresandet med sju procent. Fler nöjda resenärer och medarbetare Ökad resenärsnöjdhet är ett av Swedavias främsta fokusområden. Vårt mål är 85 procent fram till 2020 och efter årsskiftet har utfallet stärkts med ytterligare en procentenhet till 76 procent. Sedan Swedavia bildades 2010 har en förbättring skett med åtta procentenheter. Med fortsatta investeringar, framförallt vid Stockholm Arlanda Airport, samt insatser för att förbättra kommersiell service och minska kötider har vi goda förhoppningar om att nå målet år Även våra övriga fokusområden ekonomi, social utveckling och miljöhänsyn utvecklas i rätt riktning. Swedavias rörelse resultat för perioden uppgår till 173 MSEK vilket motsvarar en avkastning på operativt kapital om 9,9 procent. Medarbetarnöjdheten har stärkts ytterligare, från 84 procent föregående år till 86 procent i år. Genom flera år av förbättringar inom samtliga fyra fokusområden har grunden lagts för ett mer hållbart företag och en långsiktigt positiv utveckling av svensk tillgänglighet. Ökat engagemang i flygplatsstäderna I inledningen av februari tecknade Swedavia och Bockasjö AB ett avtal om den fortsatta utvecklingen av logistikfastigheter vid Göteborg Landvetter Airport. Avtalet innebär att ett joint venture bildas och i ett första skede att mark färdigställs för byggnation av logistikfastigheter motsvarande cirka kvadratmeter. Utvecklingen sker inom ramen för Airport City Göteborg till vilken tåganslutning, handelsområde samt hotell även kommer att växa fram under kommande år. Därigenom skapas ett nav för frakt, resande och handel i Västra Götaland vilket stärker hela regionens attraktionskraft. Utvecklingen kring Stockholm Arlanda Airport fortlöper enligt den långsiktiga planeringen. Nyligen har ytterligare ett parkerings hus vid terminalerna färdigställts vilket underlättar angöring och frigör ytor för andra användningsområden. Därtill har Fredrik Jaresved utsetts till VD för Airport City Stockholm AB, ett gemensamt intressebolag med Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB, med syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för en snabb exploatering av markområdet kring flygplatsen. Starkt stöd för ansökan om US pre clearence Den 3:e februari tillkännagav regeringen sitt stöd för Swedavias ansökan om US pre clearence vid Stockholm Arlanda Airport. Swedavias bedömning är att ett sådant införande är ett viktigt steg i utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport till att bli Skandinaviens ledande flygplats senast Vi är också övertygade om att svensk besöksnäring liksom export industri gynnas av ett förenklat resande mellan Sverige och USA. Regeringens besked var därför mycket välkommet. I maj förväntas amerikanska myndigheter fatta beslut om vilka av de totalt 25 sökande flygplatserna i världen som kvalificerats för ytterligare utvärderingar. Förbättrade möjligheter för förnybara bränslen till flyget Vi på Swedavia ser storskalig produktion av förnybart flygbränsle som en nyckelfråga för framtiden. Vi har därför, som första nordiska flygplatsbolag, valt att ansluta oss till Fly Green Fund. Genom initiativet skapas en bas för samfinansiering för den extra kostnaden som finns idag för förnybart bränsle liksom teknisk utveckling inom området. Därmed tas ytterligare ett steg mot ett fossilfritt flyg i Sverige. Torborg Chetkovich Verkställande direktör och koncernchef Swedavia delårsrapport januari mars

4 Om Swedavia Om Swedavia Swedavias kunder är resenärer, flygbolag och hyresgäster. Resenärer erbjuds inspirerande miljöer och destinationer, flygbolagen erbjuds en pålitlig och effektiv infrastruktur, hyresgästerna erbjuds funktionella lokaler i en attraktiv miljö som skapar affärsmöjligheter. Flygbranschen och den tillgänglighet som flyget skapar bidrar idag med över 130 miljarder SEK årligen till svensk BNP samt arbetstillfällen i hela landet. Flygbranschen har dessutom ett stort ansvar inom miljöområdet. Under de senaste decennierna har en betydande teknisk utveckling inneburit att flygets miljöpåverkan reducerats. Denna utveckling fortsätter med moderna flygplansflottor och successiv infasning av förnybara bränslen som viktiga milstolpar. Åre östersund airport Göteborg landvetter airport Malmö airport Kiruna airport Luleå airport Umeå airport stockholm arlanda airport Bromma stockholm airport VISBY airport Ronneby airport Hållbar utveckling som strategisk inriktning Våra mål Swedavias strategiska inriktning utgår från de tre hållbarhets dimensionerna social utveckling, ekonomi och miljö hänsyn i kombination med att sätta kunden i fokus. Ekonomi Hållbar utveckling Kund Miljöhänsyn Social utveckling Hållbarhetsmål 2020 Nöjda resenärer 85 % Nöjda medarbetare 85 % Avkastning på operativt kapital 7 % Fossila koldioxidutsläpp, ton 0 Uppdrag Vision Swedavia är ett statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar det nationella basutbudet av flyg platser ett system av flygplatser som knyter samman hela Sverige med resten av världen. Vår roll är att skapa den tillgänglighet Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Tillsammans för vi världen närmare. Swedavias verksamhet gör Sverige tillgängligt och gör det möjligt för oss som bor i Sverige att uppleva världen. Tillsammans med samarbetspartners och medarbetare skapar vi en upplevelse som gör att resenärerna kommer tillbaka, om och om igen. Swedavias utveckling för världen närmare. Affärsidé Värderingar Vi på Swedavia skapar mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet. Tillsammans med samarbets partners utvecklar vi ständigt vår affär. Pålitliga Engagerade Nytänkande Välkomnande Swedavia delårsrapport januari mars

5 Väsentliga händelser Väsentliga händelser Januari mars Inriktning avseende Säve flygplats kommunicerades den 13 januari 2015, detta efter att Swedavia övertagit samtliga aktier i bolaget som driver flygplatsen. Inriktningen innebär en successiv avveckling av flygplatsen och samtliga anställda vid flygplatsen varslades. Den 3 februari tecknade Swedavia, via dotterbolaget Swedavia Real Estate AB, avtal med Bockasjö AB om den fortsatta utvecklingen av logistikfastigheter vid Göteborg Landvetter Airport. Avtalet innebär att parterna gemensamt i ett joint venture skall utveckla området kring flygplatsen avseende logistiketableringar. I ett första skede kommer mark att färdigställs för byggnation av logistikfastigheter motsvarande cirka kvadratmeter. Den 3 februari kommunicerade regeringen sin avsikt att undersöka möjligheten att införa US pre clearance vid Stockholm Arlanda Airport. US pre clearance innebär att amerikansk gränskontroll genomförs vid avgång från Stockholm Arlanda Airport istället för vid ankomst till USA. Fördelarna är bland annat en bättre resenärsupplevelse, smidigare ankomst till USA och en möjlighet att attrahera nya direktförbindelser till Stockholm Arlanda Airport. Införandet förutsätter godkännande från svenska samt amerikanska myndigheter. Händelser efter periodens utgång Swedavia och DHL Express tecknade under april ett tioårigt avtal, motsvarande omkring 110 MSEK, om en ny terminalanläggning på kvadratmeter vid Göteborg Landvetter Airport. Byggnadsarbeten beräknas starta under våren 2015 och pågå under ett år. Därmed tas nu ytterligare ett steg i utvecklingen av Airport City Göteborg där vi planerar ett område motsvarande två miljoner kvadratmeter för verksamheter inom logistik, handel och upplevelser, kontor samt hotell och konferens. Swedavia AB:s årsstämma beslutade den 29 april om utdelning med 0,16 SEK per aktie till ett sammanlagt belopp om SEK. Vid årsstämman valdes Lottie Knutson och Lotta Mellström till nya styrelseledamöter och ersatte de avgående styrelseledamöterna Hans Jeppsson och Jenny Lahrin. Under april informerade Norwegian att de från och med den 31 oktober öppnar en direktlinje från Stockholm Arlanda Airport till Las Vegas samt att de i början av november inleder en förbindelse till Puerto Rico. Sedan 2013 har totalt tolv interkontinentala direktförbindelser lanserats vid Stockholm Arlanda Airport. Swedavia delårsrapport januari mars

6 Passagerarutveckling Fortsatt ökat resande Januari mars Antalet passagerare ökade med 3,4 procent under årets första kvartal. Antalet utrikespassagerare ökade med 6,5 procent då efterfrågan på utrikesresor fortsätter att vara mycket stark och utbudet har fortsatt att öka jämfört med föregående år. Inrikesresandet minskade med 1,1 procent. En avmattning i efterfrågan på vissa flygplatser har påverkat inrikesresandet. Inrikesresandet har under kvartalet även påverkats negativt av kalendereffekter och arbetsmarknadskonflikter. Det makroekonomiska läget i Sverige fortsätter att förbättras med ökad sysselsättning och ökad köpkraft hos en stor del av befolkningen. Detta avspeglar sig i det starka utrikesresandet och flera flygbolag fortsätter att öka sitt utbud även om det sker i långsammare takt än föregående år. Beläggningsgraden i flygplanen ligger på en hög nivå och i utrikestrafiken ökade beläggningsgraden dessutom relativt kraftigt under första kvartalet. För utrikestrafiken har en stor del av tillväxten under första kvartalet drivits av ökningar i den reguljära trafiken vid Stockholm Arlanda Airport. Flygtrafiken vid Säve flygplats har flyttat över till Göteborg Landvetter Airport vilket också har bidragit till den positiva utvecklingen i utrikestrafiken under kvartalet. Inom den interkontinentala reguljära trafiken är ökningarna fortfarande relativt stora då ett antal linjer tillkommit eller fått ökad kapacitet jämfört med föregående år. Trafiken till USA har haft betydande passagerarökningar under första kvartalet. Chartertrafiken har totalt sett minskat något vid Swedavias flygplatser men samtidigt har ett antal charterdestinationer till bland annat Västindien tillkommit samt ökat jämfört med föregående år. Den säsongsutjämnade passagerarutvecklingen visar att utrikes resandet fortsätter att nå rekordvolymer och att inrikesresandet också befinner sig på historiskt sett höga nivåer. Passagerarutveckling Swedavia (rullande tolvmånadersutveckling april 2010 t.o.m. mars 2015) Antal månadspassagerare Passagerarvolymer Swedavias första kvartal 2015 Passagerare Utrikes Inrikes Totalt Antal passagerare januari mars 2015 procentuell förändring Utrikes ,5 % Inrikes ,1 % Totalt ,4 % Swedavia delårsrapport januari mars

7 Ekonomisk översikt Ekonomisk översikt Koncernen Januari mars 2015 Intäkter Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK för perioden januari mars 2015 vilket är en ökning med 46 MSEK och 3,7 % jämfört med samma period föregående år. Förändringen består av en ökning av Aviation intäkter uppgående till 59 MSEK samt minskade intäkter inom Commercial Services om 12 MSEK. De ökade intäkterna inom Aviation business förklaras framförallt av den ökade utrikestrafiken jämfört med samma period föregående år. De minskade intäkterna inom Commercial services förklaras av uteblivna hyresintäkter från hotellfastigheten som avyttrades föregående år. Intäkterna inom Commercial services har påverkats positivt av fler passagerare och höjda snittköp som till stor del motverkat förändrade hyresavtal. Övriga rörelseintäkter är till största del hänförliga till realisations resultat vid försäljning av mark, 20 MSEK. Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till 173 MSEK (224), vilket är 23 procent lägre än föregående år. Rörelsemarginalen blev 13 procent (18). Jämfört med föregående år har rörelseresultatet påverkats negativt av föregående års försäljning av hotellfastigheten, övertagande av bolaget som driver Säve flygplats samt ökade drift- och underhållskostnader inom flygplatsverksamheten. Övriga externa kostnader har ökat med 77 MSEK och uppgick till 519 MSEK. Ökningen av övriga kostnader har påverkats av ökade kostnader för säkerhet. Jämförelsen påverkas även av positiva engångseffekter på 19 MSEK föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 53 MSEK. Kostnadsökningen förklaras av att antalet anställda har ökat jämfört med samma period föregående år, vilket bland annat är hänförligt till övertagande av expeditionstjänster, 8 MSEK, samt ökad bemanning för att möta passagerartillväxten. Lönerevision och personalkostnader avseende Säve flygplats har medfört ökade personalkostnader om 33 MSEK. Avskrivningar har minskat med 14 MSEK jämfört med samma period föregående år. Minskningen förklaras av att avskrivningar inte görs på tillgångar till försäljning. Finansnetto Finansnettot uppgick till -49 MSEK (-66) och minskningen jämfört med föregående år förklaras framför allt av minskad upplåning. Periodens resultat Resultatet före skatt uppgick till 125 MSEK (158) och periodens resultat uppgick till 88 MSEK (112). Nettoomsättning per Nettoomsättning Rörelseresultat 57 % Aviation Business 13 % Bilparkering 11 % Retail, Food & Beverage 12 % Övriga fastighetsintäkter 1 % Reklam 6 % Övrig commercial Services Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Swedavia delårsrapport januari mars

8 Ekonomisk översikt Investeringar Under första kvartalet uppgick investeringsutfallet till 171 MSEK (229). Investeringarna under kvartalet har bestått av investeringar i utrustning för säkerhetskontroll, nytt parkeringshus vid Stockholm Arlanda Airport samt underhåll och kapacitetshöjande investeringar vid flygplatserna. Likviditet och finansiell ställning Koncernens eget kapital uppgick vid utgången av mars 2015 till MSEK (5 571). Swedavias låneskulder uppgick vid utgången av perioden till MSEK, vilket är en minskning med 95 MSEK jämfört med ingången av året. Under perioden har banklån avslutats och har till viss del ersatts med en ökad certifikatupplåning. Swedavias låneskulder fördelas på obligationslån, MSEK, och certifikat, MSEK. Nettoskuldssättningsgraden uppgick till 1,4 ggr, vilket är den samma som vid årsskiftet. Vid utgången av perioden fanns kreditlöften om totalt 700 MSEK fördelat på ingångna låne löften om 500 MSEK och en checkräkningskredit på 200 MSEK. Checkräkningskrediten var ej utnyttjad vid periodens slut. Kassaflöde Kassaflödet under det första kvartalet uppgick till -37 MSEK (225). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 232 MSEK (327). Skillnaden jämfört med samma period förklaras av lägre resultat samt skillnad i förändringar av rörelsefordringar och rörelseskulder. Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -171 MSEK (-229). Minskningen jämfört med föregående år förklaras av en lägre investeringstakt. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -98 MSEK (125) och minskningen jämfört med samma period föregående år förklaras av minskad bankfinansiering. Risker och osäkerhetsfaktorer Risk definieras som en händelse som påverkar koncernens möjlig het att uppnå beslutade verksamhetsmål och att genomföra fastlagda strategier. Swedavia arbetar ständigt med att kartlägga, följa upp och hantera risker i verksamheten. Riskanalyser upprättas och rapporteras till styrelsen kvartalsvis. Swedavias väsentliga risker beskrivs i årsredovisningen för på sidorna och i not 42 på sidorna För att nämna några utgörs Swedavias risker av bland annat miljötillstånd, behovet av infrastrukturella investeringar, flygbolag i finansiell obalans, extrema väderförhållanden samt andra omvärlds faktorer såsom ränteförändringar och politiska beslut som kan komma att påverka verksamheten. Miljödomen avseende Stockholm Arlanda Airports miljötillstånd har överklagats och innan beslut om eventuellt prövningstillstånd har meddelats är detta fortsatt den största risken. Swedavia bedömer att konjunkturutvecklingen är fortsatt osäker vilket kan påverka Swedavia negativt i form av minskad efterfrågan på flygresor och därmed lägre intäkter. Vidare kan andra omvärldsfaktorer, som till exempel beslut om framtiden för Bromma Stockholm Airport, också komma att påverka Swedavias utveckling. Pågående rättsprocesser och tvister Swedavia är part i pågående rättsprocesser och tvister. Tvisterna har uppstått som en del av den dagliga affärsverksamheten som Swedavia bedriver. Rättsprocesser och tvister är oförutsägbara till sin karaktär och faktiskt utfall kan komma att avvika från de bedömningar som Swedavia gjort. Medarbetare Medelantal anställda för perioden 1 april 31 mars 2015 uppgick till (2 414). Ökningen förklaras bland annat av övertagande av personal avseende expeditionstjänster samt konsolideringen av Säve. Swedavias finansiella mål Investeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Swedavias Utfall mål Avkastning på operativt kapital 9,9 % 7,0 % Skuldsättningsgrad 1,4 ggr 1 1,5 ggr Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Swedavia delårsrapport januari mars

9 Ekonomisk översikt Moderbolaget Januari mars 2015 Resultat och finansiell ställning Moderbolaget bedriver Flygplatsverksamhet. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till MSEK (1 164) vilket är en ökning med 58 MSEK. Ökningen är framförallt hänförlig till ökade Aviationintäkter, vilka i sin tur har påverkats av ökat antal passagerare. Rörelseresultatet uppgick till 110 MSEK (166). Rörelsemarginalen blev 9,0 procent (14,3). Resultatet före skatt uppgick till 36 MSEK (127) och periodens resultat uppgick till 19 MSEK (90). Moderbolagets investeringar under kvartalet uppgår till 164 MSEK. Investeringarna under kvartalet har bestått av investeringar i utrustning för säkerhetskontroll, nytt parkeringshus vid Stockholm Arlanda Airport samt underhåll och kapacitetshöjande investeringar vid flygplatserna. Swedavia delårsrapport januari mars

10 Koncernen Resultat räkning Belopp i MSEK Not 2015 jan-mar jan-mar jan-dec Nettoomsättning 2, Övriga rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader -49 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 3 Resultat per aktie Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,06 0,08 0,64 Antal aktier uppgår till för samtliga perioder Rapport över totalresultat Belopp i MSEK Not 2015 jan-mar jan-mar jan-dec Periodens resultat Övrigt totalresultat: Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen Kassaflödessäkringar Skatt Poster som inte omklassificeras till resultaträkningen Omvärderingar av förmånsbestämda pensioner Skatt Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 3 Swedavia delårsrapport januari mars

11 Koncernen Balansräkning Belopp i MSEK Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Material och förråd Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag 6 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Derivat 5 3 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Tillgångar som innehas för försäljning SUMMA TILLGÅNGAR Swedavia delårsrapport januari mars

12 Koncernen Balansräkning, forts Belopp i MSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Säkringsreserv Balanserade vinstmedel Summa eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 14 Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Räntebärande skulder Derivatinstrument Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Derivatinstrument Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Skulder hänförliga till tillgångar för försäljning SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Belopp i MSEK Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Swedavia delårsrapport januari mars

13 Koncernen Förändringar i eget kapital Belopp i MSEK Aktieägarnas kapital Innehav utan bestämmande inflytande Totalt kapital Aktieägarnas kapital Innehav utan bestämmande inflytande Totalt kapital KONCERNEN Eget kapital vid årets ingång Justering 4 4 Periodens totalresultat Utgående eget kapital Kassaflödesanalys Belopp i MSEK Not 2015 jan-mar jan-mar jan-dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av material och förråd Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv/avyttring av immateriella anläggningstillgångar Förvärv/avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv/avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Återbetalda lån Utbetald utdelning -10 Ökning (+)/Minskning (-) av övriga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Swedavia delårsrapport januari mars

14 Moderbolaget Resultaträkning Belopp i MSEK Not 2015 jan-mar jan-mar jan-dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar oh nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner -144 Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Swedavia delårsrapport januari mars

15 Moderbolaget Balansräkning Belopp i MSEK Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Markanläggningar Installationer, fordon och inventarier Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Material och förråd Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Fordringar på intresseföretag 6 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Swedavia delårsrapport januari mars

16 Moderbolaget Balansräkning, forts Belopp i MSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel/överkursfond Periodens resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i MSEK Not Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Swedavia delårsrapport januari mars

17 Noter Noter Not 1. Redovisningsprinciper Allmänt Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 samt årsredovisningslagen. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), utgivna av International Accounting Standards Board (IASB), till den del dessa har godkänts av EU, samt av EU antagna tolkningar av gällande standarder utgivna av IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Swedavia tillämpar samma redovisningsprinciper såsom beskrivs i års- och hållbarhetsredovisningen för, publicerad på Swedavias hemsida, med undantag för IFRIC 21. IFRIC21, som anger att statliga avgifter, såsom fastighetsskatt, skall skuldföras i sin helhet då förpliktelsen uppstår, tillämpas från och med Koncernens rapportering sker i miljoner svenska kronor, MSEK, om ej annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. Not 2. Segmentsredovisning Ett rörelsesegment definieras som en del av bolaget som bedriver en affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och kostnader, vars rörelseresultat regelbundet granskas av bolagets högste verkställande beslutsfattare och för vilken det finns fristående finansiell information. Utgångspunkten för segmentsredovisningen är den interna rapporteringen. Styrelsen och ledningen använder främst rörelseresultat enligt svenska redovisningsprinciper per segment för uppföljning. Finansiella kostnader och finansiella intäkter samt inkomstskatt hanteras på koncernnivå. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som tillämpas i koncernredovisningen. Swedaviakoncernen styrs och rapporteras enligt följande två rörelsesegment. Flygplatsverksamhet äger, driver och utvecklar Swedavias flygplatser Real Estate äger, utvecklar och förvaltar fastigheter och exploaterbar mark på och omkring Swedavias flygplatser Transaktioner med närstående Koncernen har transaktioner med närstående statligt ägda bolag samt myndigheter och verk. Intäkterna motsvarar huvudsakligen försäljning av meteorologitjänster och flygtrafiktjänster till marknadsmässiga villkor inom Aviation Business och Commercial Services. Kostnaderna består av myndighetsavgifter. Moderbolaget Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper föranleds av begränsningar i möjlighet att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen och tryggandelagen samt i vissa fall av sambandet mellan redovisning och beskattning. Segmentsredovisning, not 2 Resultaträkning jan-mar 4) Flygplatsverksamhet Real Estate Elimineringar3) Totalt Swedavia Belopp i MSEK Intäkter från externa kunder Intäkter från andra segment Summa Intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat ) Elimineringar utgörs av koncerninterna transaktioner. 4) Den 1 april bolagiserades Energi och Airport Telecom verksamheterna inom Swedavia AB och är från detta datum en del av Real Estate segmentet. Swedavia delårsrapport januari mars

18 Noter Not 3. Tillgångar till försäljning En försäljningsprocess pågår avseende andelar i en fastighetsportfölj inom Real Estate segmentet. Tillgångar som klassificeras som innehav för försäljning består av förvaltningsfastigheter till ett bokfört värde om MSEK, övriga anläggningstillgångar om 9 MSEK och rörelsetillgångar om 10 MSEK. Tillgångar som innehas för försäljning påförs inte avskrivningar sedan tidpunkten för omklassificeringen, den 1 april. Tillgångarna finansieras genom koncerninterna lån. Skulder hänförliga till tillgångar för försäljning utgörs främst av rörelseskulder uppgående till 87 MSEK. Koncernen Belopp i MSEK Lånefordringar och kundfordringar Andra finansiella skulder Derivat Summa Summa bokförda värden Not 4 Fordringar koncernföretag Fordringar, långa och korta, på koncernföretag avser framförallt lånefinansiering till Swedavia Real Estate koncernen. Not 5 Finansiella instrument, verkligt värde Värdering till verkligt värde För kortfristiga fordringar och skulder, som kundfordringar och leverantörsskulder, med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Verkligt värde för räntebärande skulder beräknas genom en diskontering utav framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuell marknadsränta. Samtliga derivat per balansdagen omfattas av klassificering utifrån nivå 2, vilket innebär att derivaten går att härleda från direkta eller indirekta prisnoteringar baserade på observerbar marknadsdata. För derivat har koncernen ISDA avtal som möjliggör kvittning. Not 6 Eventualförpliktelser och ansvarsförbindelser Swedavia har eventualförpliktelser i form av pensionsåtaganden i företagsägda kapitalförsäkringar. Dessutom har Swedavia en kapitaltäckningsgaranti avseende dotterbolaget Cityflygplatsen i Göteborg AB. Swedavia har även förpliktelser hänförbara till miljökrav för att bedriva flygplatsverksamhet. Not 7 Kassaflödesanalys Kortfristig upplåning (löptid 3 månader eller kortare) som upptagits och återbetalats under samma månad nettoredovisas. Jämförelseperioder har ej omräknats. Not 8 Nettoomsättning Koncernen, Belopp i MSEK 2015 jan-mar jan-mar jan-dec Intäktsfördelning 5) Aviation business Passagerarrelaterade intäkter Flygrörelserelaterade intäkter Ground handling & flygplansparkering Övrig aviation Commercial Services Bilparkering och angöring Retail, Food & Beverage Övriga fastighetsintäkter Reklam Övrig Commercial Services Summa ) Från och med 2015 har Swedavia gjort mindre ändringar i definitionen av nettoomsättning. Jämförelseperioder har justerats. Swedavia delårsrapport januari mars

19 Definitioner Definitioner Aviation Business Infrastrukturtjänster riktade till flygbolag och marktjänstbolag, exempelvis start- och landningstjänst samt säkerhetskontroll. Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat plus resultat från andelar i intresseföretag för rullande 12-månaders period delat med genomsnittligt operativt kapital. Balansomslutning Totala tillgångar. Commercial Services Tjänster med anknytning till flyg platserna såsom uthyrning av lokaler för handel, kontor, lager, logistik samt arrenden, parkeringsverksamhet och uthyrning av reklamplatser. Flygplatsverksamhet Flygplatsverksamheten är ett av Swedavias två rörelse segment. Äger, driver och utvecklar Swedavias flygplatser. Medelantal anställda Medeltalet anställda beräknas utifrån arbetade timmar omräknat till medeltal anställda som summan av antalet arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid i enlighet med BFN:s definition. Beräknas utifrån rullande 12 månader. Nettoomsättning Swedavias nettoomsättning avser intäkter från Aviation Business och Commercial Services. Intäkterna från Aviation Business utförs av Passagerarrelaterade intäkter, Flygrörelserelaterade intäkter, intäkter från Ground handling & flygplansparkering samt intäkter från Övrig Aviation. Intäkterna från Commercial Services utgörs av intäkter från Bilparkering, Retail, Food & Bevarage, Övriga fastighetsintäkter, Reklam samt Övrig Commercial Services. Operativt kapital Eget kapital inklusive räntebärande skulder minskat med likvida medel. Periodens resultat Resultat efter skatt. Real Estate Real Estate är det andra av Swedavias två segment. Äger, utvecklar och förvaltar fastig heter och exploaterbar mark på och omkring Swedavias flygplatser. Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Skuldsättningsgrad Nettoskuld delat med eget kapital. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen på balansdagen. Swedavia delårsrapport januari mars

20 Kommande finansiella rapporter Kalendarium Halvårsrapport jan jun Delårsrappor jan sep Bokslutskommuniké Swedavias finansiella rapporter publiceras på Swedavias hemsida Kontaktpersoner Frågor besvaras av: Torborg Chetkovich Verkställande direktör och koncernchef Mats Påhlson Ekonomi- och Finansdirektör Telefon På uppdrag av styrelsen avger härmed verkställande direktör delårsrapport för perioden januari mars Stockholm-Arlanda 30 april 2015 Torborg Chetkovich Verkställande direktör och koncernchef Swedavia AB (publ) Stockholm-Arlanda Besöksadress: Tornvägen 1 Org.nr Säte Sigtuna kommun Tel: Fax: E-post: Koordinater: N O Swedavia delårsrapport januari mars

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars

Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars Nettoomsättningen minskade med 32 procent till 380 (556) mkr för första kvartalet jämfört med samma period föregående år Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 Korrigerad version med justering i koncernens balansräkning avseende eget kapital, samt justering i förändring eget kapital för koncernen.

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag 2015 2014 Nettoomsättning

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2014

DELÅRSRAPPORT Q3 2014 DELÅRSRAPPORT Q3 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport. Januari-juni 2014

PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport. Januari-juni 2014 PRIME LIVING AB (publ) Moderbolagets delårsrapport Januari-juni 2014 Prime Living AB (publ) Sturegatan 32 Box 5317 102 47 Stockholm +46 (0)8 410 491 30 www.primeliving.se PRIME LIVING AB (publ) tillika

Läs mer