Liite 6 a. Muistitikun kortti Työvälineitä asiakaslähtöiseen aikuissosiaalityöhön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liite 6 a. Muistitikun kortti Työvälineitä asiakaslähtöiseen aikuissosiaalityöhön"

Transkript

1 1 9. Liitteet Liite 1. Ohjausryhmän kokoukset, taulukko (puuttuu) Liite 2. Työryhmien kokoukset, taulukko (puuttuu) Liite 3. Hankkeen henkilökunta, taulukko (puuttuu) Liite 4. Talous, taulukko (puuttuu) Liite 5. Uutta aikuissosiaalityötä? Käytäntötutkimus Liite 6. Työvälineitä asiakaslähtöiseen aikuissosiaalityöhön: Liite 6 a. Muistitikun kortti Työvälineitä asiakaslähtöiseen aikuissosiaalityöhön Liite 6 a. Seurauspedagogiikka -esite Liite 6 b. Menneisyyden voimavarat tulevaisuuden vahvuudeksi Ryhmämuotoisen sosiaalityön suunnittelu ja toteutus esite Liite 6 c. Suunnitelmallista asiakaslähtöistä aikuissosiaalityötä -esite Liite 6 d. Lokikirja Liite 6 e. Pilottikokeilu-esite Liite 7. Tilannekartoituslomake Liite 8. Asiakassuunnitelma Liite 9. Menneisyyden voimavarat tulevaisuuden vahvuudeksi Ryhmämuotoinen sosiaalityö maahanmuuttajaryhmässä -raportti Liite 10. Kohti itsenäistä aikuisuutta Ryhmämuotoinen sosiaalityö nuorten ryhmässä raportti Liite 11. Ammatillisuuden vahvistamista edistävät työmenetelmäkoulutukset Liite 12 Mallinnukset: Liite 12 a. Mallinnus maahanmuuttajatyö, K4 Liite 12 b. Mallinnus toimeentulotuki K 5 Liite 12 c. Mallinnus sosiaaliohjaus Vaasa Liite 13. Toiminnan tiivistys

2 2 Liite 5. Ett nytt vuxensocialt arbete? - En studie om brukarperspektiv Praktikforskningsrapport i socialt arbete Irene Bäckman Helsingfors Universitet Statsvetenskapliga fakulteten Handledare professor Ilse Julkunen Kust-Österbottens samkommun för socialoch hälsovård K5 / S.O.S.-projektet i Österbotten September 2013

3 3 Abstrakt Innehåll 1 Inledning 5 2 Vuxensocialt arbete i K SOS-projektets utvecklingsarbete Metod för att lyfta fram brukarperspektiv i utvecklingsarbete Praktikforskning som redskap i utvecklingsarbete Genomförande... Error! Bookmark not defined. 3.3 Etiska överväganden Analys Resultat klienternas erfarenheter och utvecklingsförslag Intervjupersonerna Klient i det vuxensociala Bemötande Besök hos socialarbetaren Relationen till socialarbetaren Socialarbetarnas metoder Samarbete med arbetskraftsbyrån Skam och fördomar Delaktighet Diskussion Pilotförsöket och SOS-projektets nya metoder Blanketter för situationskartläggning och klientplan De nya blanketterna som metod Diskussion Utveckling och förändring Utvecklingsområden Utvecklingsbehov och förslag Diskussion Efter undersökningen Studiens inverkan på utvecklingsarbetet Avslutning 47 Bilagor Källförteckning

4 4 Skribent: Irene A E Bäckman Titel: Ett nytt vuxensocialt arbete? En studie om brukarperspektiv Tidpunkt: September 2013 Omfattning: 48 sidor Abstrakt I denna praktikforskning utfördes en intervjustudie för att undersöka brukarperspektiv på socialbyråernas vuxensociala arbete i kommunerna inom Kust-Österbottens samkommun (K5). Praktikforskningen utfördes inom ramen för S.O.S.-projektet som strävar efter att utveckla vuxensocialarbetets verksamhet på området. Praktikforskning är ett interaktivt angreppssätt som vill lyfta fram och diskutera teman i socialt arbete. Syftet med den här studien var att ta reda på vad klientskap innebär, vilka utvecklingsbehov som finns och lyfta fram klienternas utvecklingsförslag. En annan målsättning var att pröva metoder där brukarna är delaktiga i utvecklingsarbete. Totalt intervjuades 7 personer med mångårig erfarenhet av klientskap inom vuxensocialt arbete och utkomststöd. Fyra av respondenterna var män och tre var kvinnor. Personerna intervjuades först individuellt och 5 av dem bjöds sedan in till en fokusgruppdiskussion, där 2 av dem medverkade tillsammans med en socialarbetare. Intervjudatat för studien samlades in i maj juli Materialet analyserades genom en tematisk innehållsanalys. Socialarbetarna vid byråerna har medverkat genom att ordna kontakt till intervjupersoner samt ordna tid och rum inför intervjuer. Ett par har också deltagit i fokusgrupper med klienter. Resultatet tyder på att brukarna är nöjda med servicen som ges vid byråerna, men att det också finns utvecklingsbehov. Viktiga teman som lyfts fram i intervjuerna är b.la. bemötandets och relationens betydelse, skam i och med klientskapet och samarbete mellan vuxensocialarbetets aktörer. Nyckelord: Brukarperspektiv, delaktighet, utkomststöd, utveckling, vuxensocialt arbete

5 5 1 Inledning Syftet med denna praktikforskningen är att studera vuxensocialt arbete och utvecklingen av det från ett brukarperspektiv i kommunerna Malax, Korsnäs, Kristinestad, Närpes och Kaskö. En målsättning med studien är att skapa ny kunskap för praktikerna på området samt lyfta fram förslag för kommande utvecklingsarbete. Den här studien görs inom KASTE-projektet S.O.S. - Från marginalisering till delaktighet som strävar till att utveckla vuxensocialt arbete i Österbotten. Jag har valt att göra undersökningen därför att jag tycker det är viktigt att brukarnas erfarenheter skall träda fram och påverka utvecklingsarbetet. Deras åsikter har betydelse eftersom de har en unik erfarenhetskunskap och kännedom om attityder och synsätt inom klientgruppen, men också vetskap om hur relationen och kommunikationen mellan klient och socialbyrå fungerar. Ett annat syfte med undersökningen är att öppna upp för en fortsatt diskussion, med klienterna själva aktiva, i utvecklande av socialbyråernas service. Att öka klienternas delaktighet i socialbyråverksamheten hör inte bara S.O.S.- projektets målsättningar (Mulju, 2011), utan är också ett tema som diskuterats och utvecklats snabbt under de senaste åren (Toikko, 2010). Det här praktikforskningen utfördes under sommarhalvåret Genom sju socialarbetare i Kust-Österbottens samkommun fick jag i kontakt med sju klienter inom vuxensocialt arbete som jag intervjuade om erfarenheter av klientskap och synen på utveckling av socialbyråernas tjänster för vuxna. Det här gjorde jag genom individuella halvstrukturerade temaintervjuer i var och en klients hemkommun. Efteråt bjöd jag in fem av dem till en fokusgruppdiskussion, där de tillsammans med en socialarbetare diskuterade några utvecklingsförslag.

6 6 2 Vuxensocialt arbete i K5 Brukarperspektiv vid planering av service och större fokus på tjänsternas användare har efterlysts inom Kust-Österbottens samkommun (K5), enligt en utvärderingsrapport (Pihlajamäki, 2012). Kust- Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård, som även kallas K5, bildades år 2008 och har b.la. till uppgift att ordna social- och primärhälsovård för kommunerna Kaskö, Korsnäs, Malax, Närpes och Kristinestad som svar på krav om ökat samarbete mellan kommunerna. På samarbetsområdet bor ca invånare (Tallberg, 2012). I praktiken omfattar inte samkommunen socialvården, endast uppgifter i anslutning till den. De enskilda kommunerna inom K5 har fortfarande hand om socialbyråverksamheten (Pihlajamäki, 2012). K5-områdets kommuner och städer är små till storleken (invånarantal varierar från 1412 (Kaskö) till (Närpes), och majoritetsspråket är svenska i tre av fem kommuner. K5-området, som består av skärgård, landsbygd och små stadskärnor, är geografiskt utbrett och saknar en direkt centralort (Tallberg, 2012). Den högsta arbetslöshetsprocenten var år 2011 i Kaskö 15,3 % och den lägsta var i Närpes 3,3 % av befolkningen, de andra kommunerna höll sig inom ramen 4,1-6,3 %. Samma år lyfte 525 hushåll utkomststöd i de fem kommunerna (SOTKAnet, 2013). Flera av kommunerna har sedan 80-talet tagit emot flyktingar vilket lagt grunden gör ett mångkulturellt samhälle. Också annan invandring har skett och speciellt Närpes har uppmärksammats för lyckad integrering (Mattila & Björklund, 2013). Andelen utländska medborgare var år ,5 % av befolkningen i Korsnäs och 8,7 % i Närpes, vilket är en stor andel i jämförelse med hela Österbotten där befolkningsandelen utländska medborgare är 4,4 % (SOTKAnet, 2013). Socialbyråerna är likt kommunerna relativt små i storleken. I den minsta staden Kaskö sköts socialbyråverksamheten av en enda socialarbetare och detsamma gäller för Korsnäs. Socialbyråerna i Malax, Korsnäs och Kaskö finns i kommungården eller stadshuset. Utrymmena är därför i nära anslutning till annan kommunal service och rätt så begränsade. I Närpes och Kristinestad har socialbyrån nyligen flyttats till nyrenoverade utrymmen, som inte är i

7 7 stadshuset. Socialarbetarna arbetar ofta med flera arbetsområden (t.ex. barnskydd, handikapp, invandrarfrågor) vid sidan av det vuxensociala. Enligt en ny undersökning använder österbottniska vuxensocialarbetare mindre metodiskt arbete än socialarbetare i andra regioner. Studien gällde bl.a. metoder som motiverande samtal, lösningsinriktat tänkande, användning av olika tester eller kort eller andra arbetssätt som öppnar diskussion (Toikko, 2013). Kan det här bero på att socialarbetarna har flera ansvarsområden? Har det vuxensociala arbetet emellanåt kommit i skymundan för bl.a. barnskyddsarbete sedan nya barnskyddslagen trädde i kraft? Det här kunde vara en förklaring för K5-området, men vuxensocialarbetet verkar också ha en svag profil på andra håll i landet (Mulju, 2011). En anledning till att t.ex. diskussionsöppnande blanketter inte ofta används i K5 har uppgetts vara tidsbrist. Socialarbetarna har ju dessutom till uppgift att göra utkomststödsberäkningen, förmånshandläggning finns inte. I K5-området finns förutom de små centrum där socialbyråerna är placerade en del landsbygd. Alf Ronnby (1991) har undersökt socialbyråverksamhet i små kommuner i Sveriges glesbygd, och lyft fram att det där råder andra förhållanden och problem jämfört med i större städer. T.ex. hade socialarbetarna i hans studie upplevt resursbrist som ett bekymmer i arbetet. Eftersom kommunens organisation är liten, området utbrett, och intresset från politiskt håll riktas mest mot arbete med barn och äldre, satsas mindre resurser på individomsorgen (som gäller b.la. arbetslösa). Även om socialarbetarna i Ronnbys undersökning arbetade individinriktat förklarade de många av de sociala problemen som strukturella. Någonting annat som kom fram i Ronnbys (1991) studie var att socialarbetarna upplevde att socialbyråverksamheten inte är populär bland allmänheten. De upplevde att det sociala, som socialarbetarens service kallas i folkmun, hade en negativ klang, och om opinionen fick bestämma skulle säkert ännu mindre pengar satsas i verksamheten. En förklaring till det här är att det finns kulturella motsättningar mellan glesbygden och det sociala, som försvårar kontakten mellan dem. Det upplevs som en skam att vara klient, även om man inte själv råder för t.ex. arbetslöshet. Medan kulturen i glesbygden präglas av redbarhet, handlingsinriktning, manlighetsideal och solidaritet står det sociala för att ta sig an de hjälpbehövande, ge samtalsbehandling och kvinnlig omsorg samt utgå från formella rättigheter och skyldigheter, menar Ronnby. Socialarbetarna i Ronnbys undersökning förespråkade ändå verksamhet med små byråer, eftersom den erbjuder människorna i glesbygden bättre service än om verksamheten centraliserades. Ronnby beskriver också andra faktorer som gör socialt arbete i glesbygd utmanande och speciellt, t.ex. socialarbetarens roll i det lilla samhället.

8 8 Det är kommunens uppgift att bevilja utkomststöd till personer eller familjer med låg inkomst. Man har märkt att de som söker utkomststöd ofta är ensamstående och har sämre levnadsförhållanden och hälsa, och också andra problem i jämförelse den övriga befolkningen. De här personerna är ofta också i behov av annat stöd än utkomststöd, och får därför hjälp och det stöd av en yrkesutbildad person inom socialarbete (Kuivalainen, 2013). Även om frågor och diskussioner i anslutning till utkomststöd och ekonomi har en central roll inom socialbyråernas service för vuxna är utkomststödsarbetet inte allt vad vuxensocialt arbete innebär (Blomberg & Kivipelto (2012); Mulju (2011); Pihlajamäki, 2012). Begreppet vuxensocialt arbete är relativt nytt även om den här typen av socialarbete har utförts långt tillbaka i historien. Syftet med verksamheten är att hjälpa personer över 18 år med svåra livssituationer och begränsningar i grundtryggheten. De vanligaste problemsituationerna i vilka vuxensocialt arbete erbjuder service är svårigheter vad det gäller ekonomi, livshantering, arbetslöshet, boende och bostadslöshet, skuld- och utkomstproblem, missbruks- och psykiska problem, utanförskap och ensamhet. Många gånger hänvisas klienten till arbets- och näringsbyrån, FPA, vårdinstanser eller andra av vuxensocialarbetets samarbetsparter. Nätverksarbete och samarbete med andra myndigheter är också en del av arbetet (Blomgren & Kivipelto, 2012). De vanligaste metoderna som socialarbetarna använder är enligt en rapport av Blomgren och Kivipelto (2012) att lyssna och visa empati, sporra klienten och hitta resurser. Förutom det här är att ge information om förmåner, handledning i olika serviceformer, krishjälp, ekonomisk rådgivning och vägledning i sysselsättnings- och utbildningsfrågor viktiga delar av arbetet. Innehållet i den vuxensociala servicen kan variera från kommun till kommun (Blomgren & Kivipelto, 2012; Mulju, 2011). Vuxensocialt arbete har traditionellt utförts individuellt, men under de senaste åren har socialarbete i grupp kommit med i bilden som en ny arbetsmetod. Den här nya formen att arbeta har setts som resursgivande och har goda chanser att förbättra klientens välmående genom att uppfylla behov av gemenskap, delaktighet och stöd från andra i en liknande situation. Den för också samarbetet mellan klienten och den professionella till en ny nivå (Jouttimäki, 2011). På K5-området har socialt arbete i grupp inte införts, men nog på andra håll i Österbotten. Socialt arbete kunde även kallas välbefinnandearbete, föreslår Niemelä (2009). En socialarbetares uppgift är att öka välbefinnandet hos sina klienter. Att klienten skall må bättre, uppleva sig självständig och ha känsla av kontroll är målsättningar i arbetet. Att klienten aktiveras och blir verksam t.ex. genom förvärvsarbete eller annan sysselsättning är en del i främjandet av hans välbefinnande (Niemelä, 2009). Socialarbetaren samarbetar därför med arbetskraftsbyrån i uppgörandet av en aktiveringsplan med klienten. Om klienten inte kan förvärvsarbeta eller studera

9 9 kan rehabiliterande arbetsverksamhet vara ett alternativ. Rehabiliterande arbetsverksamhet har b.la. som syfte att sysselsätta arbetslösa och kan bidra till att förbättra livshanteringen (Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte /189, kapitel 1, 2). Till vuxensocialt arbete hör också andra åtgärder som stöder sysselsättning, och tanken är att utkomststödet och sysselsättningstjänster skall höra samman. 2.1 SOS-projektets utvecklingsarbete Fattigdom finns fortfarande i Österbotten. Minst var tionde svarare har varit tvungen att avstå från mat, mediciner eller läkarbesök på grund av brist på pengar. Såhär sammanfattas resultat från THL:s regionala hälso- och välfärdsutredning hösten 2012 i ett meddelande. I projektplanen för S.O.S. Från marginalisering till delaktighet i Österbotten (Mulju, 2011) nämns också brister i välfärden, speciellt hos bostadslösa, överskuldsatta, missbrukare och arbetslösa. En ny grupp med livshanteringsproblem har också upptäckts bland unga under 25 år som avbrutit studier och är utan sysselsättning (Kuivalainen, 2013). I projektplanen (Mulju, 2011) skrivs också att det krävs omfattande mångprofessionella tjänster för att ta itu med problemen och där står kommunernas vuxensocialarbete och deras samarbetspartners i centrum. Det krävs också att det traditionella vuxensocialarbetets byråkratiska arbetssätt med fokus på verkställande av utkomststöd ändras, ett problem är nämligen anhopning av arbete vad det gäller utkomststöd. S.O.S. -projektets verksamhet startade i slutet av år 2011 i Österbotten med fyra projektarbetare och en projektkoordinator som resurser. Projektarbetarna placerades på var sitt verksamhetsområde. Projektet hade fyra övergripande målsättningar. Den första var att utveckla kunskapsgrunden för vuxensocialarbetet genom att b.la. fokusera på nya metoder inom dokumenteringen och utföra en personal- och klientenkät. Den andra målsättningen var att utveckla personalens kompetens, vilket b.la. gjordes genom arrangera skolningar för socialbyråpersonal, som erbjöd olika metoder att använda inom vuxensocialt arbete. Vidare hade projektet också till uppgift att utveckla arbetsmetoder för aktiverande och rehabiliterande klientarbete. Det här gjordes t.ex. genom att ta fram verktyg för vuxensocialarbetet i form av blanketter (t.ex. situationskartläggning och klientplan) och pröva socialt arbete i grupp. Att utveckla delaktighet ur klientperspektiv var den fjärde målsättningen, vilken förverkligades b.la. genom ett pilotförsök och erfarenhetsexpertskolning av vuxensocialarbetets klienter. En kombination av de två sistnämnda målsättningarna är att ta fram arbetsmetoder som ökar klientens delaktighet, och det är inom det delområdet av projektet som den här praktikforskningen har utförts. Innan dess, men inom ramen för

10 10 samma målsättningar, startades ett pilotförsök i december 2012 som den här praktikforskningen senare kom att basera sig på. Pilotförsöket gick ut på att varje kommun valde ut en ansvarig socialarbetare som fungerar som samarbetspar med projektarbetaren. Var och en av de här socialarbetarna valde ut varsin klient att engagera inom försöket, och för K5:s del medverkade totalt 7 socialarbetare och 7 klienter. Klienterna kallades inom projektet för pilotklienter och de som valdes ut i K5 skulle representera gruppen långtidsklienter inom utkomststöd (till skillnad från t.ex. Vasa där målgruppen för pilotförsöket var unga som avbrutit sin skolgång). Den här klientgruppen hade valts ut för K5:s del redan i planeringen av S.O.S. -projektet (Mulju, 2011). Målsättningen för pilotförsöket var b.la. att öka klientens delaktighet i den egna klientprocessen och lyfta fram och pröva nya arbetsmetoder. Bl.a. skulle socialarbetarna tillsammans med klienten gå igenom projektets innehåll och mål och göra avtal med klienten om deltagande i försöket som bland annat skulle innebära medverkande i projektets enkät. De skulle också pröva att göra upp en situationsbedömning enligt en ny blankett som tagits fram inom S.O.S.- projektet, för att kartlägga klientens livssituation och behov. Vid den tidpunkten fanns en första versionen av blanketten som utarbetats från en modell som använts i Vasa stad. Efter det prövade de att tillsammans med klienten göra upp en serviceplan (numera klientplan), där det skulle framgå framtidsmål och klargöras klientens stödbehov i förändringsprocessen gentemot målsättningarna. Klientplanen togs fram b.la utgående från lagförslaget till ny socialvårdslag (Social- och hälsovårdsministeriet, 2012), men vid den här tidpunkten var klientplanen likt situationsbedömningsblanketten bara ett första utkast. Pilotförsök Praktikforskning Deltagare Deltagare väljs ut Test av nya metoder Inledande samtal Individuella intervjuer Fokusgrupp Socialarbetare (7) Socialarbetaren och Socialarbetare (1) klienten fyller i väljer ut klienter (7) situationskartläggning och klientplan Klienter (3) Klienter (7) Klienter (2) tillsammans Projektarbetare S.O.S. - projektarbetare December 2012 Maj 2013 Juni 2013 Pilotförsöket startar Pilotförsöket avslutas Bild 1. S.O.S.-projektets pilotförsök och praktikforskning i samkommunen K5. Projektarbetaren försåg socialarbetarna med materialet och samlade in kopior av de färdiga blanketterna och planerna. Pilotförsöket avslutades i juli 2013, och under de två månaderna innan dess utfördes intervjustudien. Vid tidpunkten för intervjuerna, var alla klienters situationsbedömningsblanketter och 3 serviceplaner färdiga. De socialarbetare som inte ännu lämnat in

11 11 planen meddelade att de hade fyllt i den med sina klienter men att de ännu inte var färdigt renskrivna. Enligt Ronnby (1991), krävs det en lokal förankring för att utvecklingsprojekt på mindre orter skall lyckas. Helst ska initiativet till utvecklingen tas av personer i bygden, och det behöver finnas eldsjälar i projektet. Det får gärna finnas naturliga resurser att bygga på, och konflikter eller hinder måste undanröjas. Om ett delmål uppnås i ett tidigt skede bidrar det till att hela projektet lyckas. 3 Metod för att lyfta fram brukarperspektiv i utvecklingsarbete Ett klientnära handlingssätt eller klientorientering i serviceproduktion betyder att klientens behov, önskningar och förväntningar är en utgångspunkt i arbetet. I socialt arbete sker det här ofta i interaktionen mellan socialarbetare och klient. Klientorientering kan dels vara att erbjuda en god service (t.ex. snabbt erbjuda en mottagningstid, ge emotionellt stöd och information), men att utgå från klienten i arbetet innebär också att bidra till att klienterna har frihet att välja och är delaktiga i beslut som berör deras situation (Raitakari, Juhila, Gunther, Kulmala & Saario, 2012). Begreppet brukardelaktighet eller brukarmedverkan används då klienter kan ta del av eller påverka beslut gällande en verksamhet som i sin tur påverkar hans eller hennes liv och vardag. Serviceanvändarna är delaktiga i en process som kan leda till olika resultat (Socialstyrelsen, 2011). Lindqvist (2009) lyfter fram att det kan finnas brister inom omsorgen vad det gäller klienters delaktighet. Hon menar att delaktighet måste utövas av den professionella och att det till det krävs vilja. Det krävs också strukturer för brukarinflytande, annars finns det risk att endast starka personer har möjlighet att vara delaktiga, och de resurssvaga står utanför. Även om klientorienteringen utspelar sig på gräsrotsnivå i organisationen, d.v.s. i interaktionen mellan socialarbetare och klient, bör den också få ta plats genom olika metoder eller strukturer som stöder klientens delaktighet, t.ex. brukarutvärdering av service eller forum där klienter kan delta i utvecklingsarbete (Lindqvist, 2009; Raitakari, Juhila, Gunther, Kulmala & Saario, 2012). Kan brukare delta i planeringen, implementeringen och utvärderingen av den offentliga sociala verksamheten? frågar sig Toikko (2010). Han framhåller att klienter kan vara delaktiga till olika grad, och att brukardelaktighet inom kunskapsproduktion ofta kategoriseras i tre nivåer. I den här praktikforskningen är brukarna delaktiga på den första nivån, där man frågar efter och hör deras åsikter. Det här kan göras t.ex. genom att klienten öppet får uttrycka sina uppfattningar och känslor kring verksamheten, och deras åsikter presenteras sedan för personalen och ledningen av

12 12 organisationen. I stället för att höra brukarna en och en kan det här också göras genom diskussionsgrupper eller fokusgrupper (Toikko, 2010), som är ett sätt att föra dialog och diskutera ett visst tema eller ämne och samtidigt dokumentera brukarnas synpunkter (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Lindqvist, 2009; Socialstyrelsen 2011). Deltagarna i en fokusgrupp kan vara 3-4 eller t.o.m personer (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Att involvera klienter och undersöka brukarperspektiv i offentlig service kan också vara ett sätt att utvärdera tjänster (Raitakari m.fl., 2012; Vedung, 2004). Brukarutvärdering eller -evaluering av den här typen används t.ex. för att göra verksamhet effektivare, förbättra service och göra den mera legitim, samtidigt som det kan öka serviceanvändarnas makt och tillfredsställelse (Dahlberg och Vedung, 2001). I en klientorienterad verksamhet där klienterna är delaktiga kan de också vara med och påverka utvecklingsarbete (Lindqvist, 2009; Raitakari mfl., 2012). Under senare år har det blivit allt vanligare i Finland att klienter involveras i utvecklingsarbetet av den kommunala servicen inom socialt arbete, t.ex. genom arbetsgruppverksamhet med klienter och professionella. Klienternas samarbete med professionella ökar deras delaktighet och gör deras röster hörda (Palsanen, 2013; Toikko, 2010). Under senare tid har det också arrangerats utbildningar för personer i klientgruppen med s.k. erfarenhetskunskap (d.v.s. erfarenhet av att vara klient inom socialservicesystemet) och vilja att påverka t.ex. planering och utveckling av service. Erfarenhetsexperterna kan sedan rekryteras för olika uppdrag inom det offentliga för att representera klientgruppen i t.ex. utvecklingsarbete, utbildning av personal inom sociala sektorn eller styrgrupper (SOS-projektet, a). Ändå står arbete med brukare involverade i utvecklingsarbetet enligt de här metoderna fortfarande i barnaskorna i vårt land (Palsanen, 2013; Toikko, 2010). Det är viktigt att studera det klientnära handlingssättet i den praktiska kontexten där interaktion mellan klient och socialarbetare sker, skriver Raitakari m.fl. (2012). En bra socialservice börjar med ett bra bemötande, framhåller hon. Man bör ändå komma ihåg att det klientnära handlingsättet inom socialt arbete, där brukarna är delaktiga, behöver ta olika former beroende på klientens förmåga och situation. Också klientrelationens mål och villkor kan sätta ramar (Raitakari m.fl., 2012). 3.1 Praktikforskning som redskap i utvecklingsarbete Tankarna om att intervjua pilotklienterna inom ramen för en praktikforskning uppstod i februari 2013, när K5-området behövde en ny arbetare för S.O.S. - projektet. Att kombinera projektarbete med praktikforskning verkade som en god idé, eftersom forskningen kunde lyfta fram

13 13 brukarperspektivet ytterligare, vilket hörde till projektets målsättningar. Den här rapporten har därför skrivits dels som ett slutarbete för mina praktikforskningsstudier i socialt arbete vid Helsingfors universitet, och dels som en del av konskapsproduktionen inom S.O.S.-projektet. Enligt Saurama och Julkunen (2009) är praktikforskning i socialt arbete ett förändringsorienterat arbetssätt där det är vanligt att brukare involveras i processen. Målsättningen för praktikforskning är att utveckla Infallsvinkel verksamheten och metod: Brukarperspektiv inom socialt arbete. och brukarmedverkan för att öka delaktighet Praktikforskningsrapport Praktikforskning i socialt arbete är ett interaktivt sätt att angripa det sociala arbetets verksamhet, vilket ofta innebär interaktionen på flera nivåer inom organisationen. Tanken med praktikforskning är att den skall bidra till utveckling av arbetsmetoder och att den skall skapa och sprida kunskap i omgivningen där den utförs (Saurama & Julkunen, 2009). I den här praktikforskningen har klienter varit involverade, men även personal som arbetar med frågor inom eller anslutning till vuxensocialt arbete. Det är då främst frågan om anställda vid socialbyråerna i kommunerna, Kust-Österbottens samkommun och S.O.S.-projektteamet i Österbotten. Inom praktikforskning kan målsättningarna för studien ibland ändras under processens gång (Saurama & Julkunen, 2009). Målet för den här studien var från början att höra brukare som en slags utvärdering av S.O.S.-projektets pilotförsök och socialbyråernas service och samtidigt bidra med utvecklingsförslag, men längs med processen fick jag upp ögonen för att studien också prövar nya metoder där klienter är delaktiga. En förhoppning blev att studien kunde inspirera till införande av nya metoder inom det sociala arbetet i K Genomförande Forskningsuppgiften för den här studien är att undersöka brukarnas erfarenheter av det vuxensociala arbetet och deras syn på hur det borde utvecklas. I samarbete med professor Ilse Julkunen och mina kollegor i SOS-projektteamet formulerade jag under vårvintern 2013 följande forskningsfrågor:

14 14 1. Vilka erfarenheter har klienterna av det vuxensociala arbetet? 2. Vilka erfarenheter har klienterna av de nya metoder som tagits fram inom SOS-projektet? 3. Hur kan socialbyråernas verksamhet utvecklas för att förbättras? Som datainsamlingsmetod använde jag mig av halvstrukturerade temaintervjuer i samtalsform och fokusgruppdiskussion. Studiens målgrupp var de 7 pilotklienter som valts ut av sina socialarbetare att ingå i S.O.S.-projektets pilotförsök. Fem av klienterna i pilotgruppen var svenskspråkiga och två finskspråkiga och därför valde jag att först intervjua de svenskspråkiga och bjuda in dem till en fokusgrupp och efter det intervjua de finskspråkiga. Eftersom klienterna redan valts ut behövde jag inte fundera över urvalet, utan kunde be socialarbetarna om att få kontakt med deras pilotklienter. Med några av intervjupersonerna startade samtalet kring utvecklingstemat redan i ett inledande samtal genom telefon eller träff innan själva intervjun. Det här gjorde jag med hjälp av ett diskussionsunderlag som jag förberett (Bilaga 1), för att skapa en god kontakt, samt få en idé om hurudana teman som respondenterna spontant kom att tänka på, som jag kunde fråga mera om vid intervjutillfället. Enligt Jacobsen (2013) kommer det alltid i öppna intervjuer fram oväntade ämnen som ger en möjlighet att skapa nya teman för analys. Redan i det här skedet, när intervjuguiden utformades och datainsamlingen satte igång hade jag i åtanke att göra en innehållsanalys av det färdiga materialet. Jag märkte att några teman började framträda, en del som passade väl in på forskningsfrågorna, men också några nya teman. Två teman lades till i intervjuguiden på basen av vad jag fick höra i de inledande samtalen. På det sättet var några klienter medverkande i utformningen av intervjuguiden. Samtidigt informerade jag dem om studien (se Bilaga 2. Infoblad (Informerat samtycke). Respondenterna fick själva välja plats för intervjun, men jag erbjöd alltid möjligheten att vara i samkommunens eller socialbyråns utrymmen, vilket alla valde. De här inledande samtalen började jag med i mitten av maj, och de individuella intervjuerna ägde i huvudsak rum under sista veckan i maj Då intervjuade jag fem klienter och höll fokusgruppintervjun. Intervjuerna gjordes en vecka till några dagar före den planerade fokusgruppen. Det här upplägget valde jag så att jag i slutet av intervjun kunde involvera dem i planeringen av (mest diskuterade vi var träffen skulle ordnas och vad vi kunde tala om) och bjuda in dem till fokusgruppen. Jag ville att fokusgruppintervjun skulle äga rum medan de hade utvecklingstemat i färskt minne. Ytterligare två finskspråkiga klienter intervjuades senare under sommaren. I kontakten med dem tog jag hjälp av en kollega med finska som modersmål som stöd

15 15 och för att försäkra att klientens svar och nyanserna i språket skulle dokumenteras och förstås rätt. En av de här intervjuerna gjordes som en telefonintervju. Jag upplevde att det var en fördel att ha haft kontakt före den individuella intervjun (vilket jag hade med 3 klienter), eftersom vi var nya för varandra och också platsen för intervjun var rätt så obekant för oss båda. Jag hade reseverat ett utrymme i respondentens hemkommun där jag kunde bjuda på något smått att äta och dricka och vi kunde samtala ostört (utrymmet var samkommunens eller kommunens, ofta nära eller i samband med socialbyrån). Också att klienten var lite insatt i förväg om vad intervjun skulle komma att handla om tyckte jag att var positivt. Vid en del av intervjuerna där jag inte haft kontakt med intervjupersonen tidigare tog småpratet i början och igångsättandet av intervjun längre tid, för att samtalet med den nya personen skulle kännas bekvämt. Intervjun utfördes i samtalsform och jag utgick ifrån min intervjuguide (Bilaga 3). Utöver frågorna i intervjuguiden ställde jag följdfrågor som jag kom på under själva intervjun. Jag gav neutrala eller instämmande svarskommentarer. Vid några få tillfällen gav jag förklaringar till sådant som klienten talade om, t.ex. något vi gjort inom projektet eller varför systemet kanske är uppbyggt på ett visst sätt och deltog på så sätt i diskussionen. Det här gjorde jag för att det skulle uppstå dialog. Alla intervjupersoner berättade öppet om upplevelser och problem som de haft under tiden för klientskapet vid socialbyrån, både i anslutning till servicen men också i privata livet. Intervjuerna varade mellan 50 minuter och två timmar. Jag upplevde kontakten som god och intervjuerna som lyckade vid alla sju tillfällen. Vid de finskspråkiga intervjuerna, när vi var två intervjuare, var dynamiken lite annorlunda och stämningen inte lika förtrolig. Jag tog då rollen som den som iakttog och dokumenterade och lät min kollega vara aktiv med att ställa frågor. Under alla intervjuer skrev jag anteckningar, och dokumenterade de centrala uttalandena som jag ansåg viktiga. Efter intervjun tackade jag för deltagandet och överräckte en tygkasse med S.O.S.- projektets logo på och några broschyrer. Jag bad de svenskspråkiga klienterna om lov att få ta kontakt på nytt med information om fokusgruppdiskussionen. Fem av sju intervjuer bandades in och transkriberades ordagrant. En av klienterna dök inte upp vid intervjutillfället, utan intervjun utfördes istället en månad senare per telefon. Telefonintervjun bandades inte av tekniska orsaker och i det andra fallet var det på respondentens begäran. De här två intervjuerna renskrevs från anteckningar, och uttalandena blev därför inte fullt lika noggrant dokumenterade. Inför fokusgruppdiskussionen hade jag förberett en agenda med fyra diskussionsteman som närmast gällde olika utvecklingsförslag inom K5 (se Bilaga 4). Jag fick dels idéer till teman från de individuella intervjuerna (frågor jag tyckte man kunde vidareutveckla och ta upp på nytt) och dels genom K5:s chef för vård och omsorg, som föreslog att vi kunde tala om några aktuella

16 16 verksamhetsförslag. Till fokusgruppen bjöd jag in en socialarbetare och de fem svenskspråkiga pilotklienterna. Jag bjöd in socialarbetaren för att få stöd i dokumentationen och i det praktiska med t.ex. kaffebjudningen. Gruppdiskussionen planerades och arrangerades enligt de inbjudnas önskemål i en fritidslokal i Pörtom (i mitten av K5-området för att fördela körsträckan jämt på deltagarna). Det var en onsdagkväll, två av klienterna dök upp, och vi var totalt fyra stycken med mig och socialarbetaren inräknat. Jag bad socialarbetaren att delta i diskussionen i fokusgruppen, vilket hon gjorde. Intervjun förlöpte alltså med 3 deltagare, en socialarbetare, hennes pilotklient och en annan pilotklient. Vi inledde med en presentationsrunda, där alla berättade något om sig själv. Jag presenterade sedan ett tema i gången och gjorde anteckningar över vad som sades. Intervjun hölls vid köksbordet i den luftiga fritidslokalen, vid fönstret nära ingången från gården. Stämningen var trevlig men lite spänd i början. Socialarbetaren höll först i ordet i dialog med sin från tidigare kända pilotklient, men efterhand började klienterna få kontakt och de började berätta sina synpunkter i interaktion med varandra. Jag ställde följdfrågor och riktade dem så att talturerna fördelades jämt mellan deltagarna. I praktiken var det så att den ena klienten och socialarbetaren kände bäst till Närpes och den andra klienten och jag kände mera till Malax, så diskussionen pendlade i viss mån mellan de två olika orterna. Jag upplevde att båda klienterna uppskattade och kände förtroende för socialarbetaren, och i viss mån tyckte jag att klientdeltagarna lät socialarbetaren leda, i ett skede sa en t.ex. hon borde svara på det här, inte vi. Jag påpekade då att deras åsikter var minst lika viktiga, för det var dem jag ville ha reda på, och riktade igen frågan till klienten. Den här gruppdynamiken mellan socialarbetaren och klienterna påverkade säkert resultatet av intervjun, ifall socialarbetaren inte skulle ha varit med kanske klientrepresentanterna hade uttryckt fler åsikter som nu inte kom fram. Å andra sidan gav socialarbetarens medverkan väldigt mycket till fokusgruppen. Dels hade hon kunskap och kunde svara på frågor om hur vuxensocialarbetet fungerar, och dels uppstod en enligt min uppfattning speciell, givande och jämställd diskussion mellan professionella och klienter. Jag kände mig också som en deltagare i gruppen, även om min roll förstås var annorlunda. Positivt var också att socialarbetaren fick se en ny metod där klienter involveras i utvecklingsarbete. Det kom fram en hel del synpunkter i diskussionen, men en känsla som blev kvar, åtminstone hos mig, var att mycket mera arbete behövs. Det fanns ett intresse i gruppen att fortsätta diskussionen i ett senare skede, och det beslöts att vi träffas på nytt efter semestrarna. Efter fokusgruppintervjun renskrevs anteckningarna med stöd av socialarbetaren som medverkat som ett slags protokoll där klienterna var anonyma (Bilaga 5). Tanken var att det här upplägget skulle vara lättillgängligt och lättläst för både klienter och anställda, och vara en modell för ett vardagligt sätt att

17 17 dokumentera det som brukare berättar. Protokollet ades ut till alla pilotklienter, även de tre som inte deltog, för kännedom och med informationen att de är välkomna att delta i nästa diskussion i september. 3.3 Etiska överväganden Under hela planerings- och datainsamlingsprocessen har jag skrivit ner reflektioner och fört dagbok över klientkontakt för att samla material (och räta ut tankarna). Under tiden jag planerade studien och i samband med datainsamlingen ställdes jag inför några dilemman, eller osäkerhetsområden (begrepp av Kvale & Brinkmann, 2009). Jag skrev ofta om dem i min reflektionsdagbok för att samla tankarna, och ibland tog jag upp problemen med någon kollega för att få en annans perspektiv på saken. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det inga snabba lösningar på etiska problemområden, utan de måste lyftas fram och reflekteras över under undersökningens gång. Jag skall lyfta fram ett par av dem, som jag tycker beskriver forskningsprocessen. Studiens syfte, upplägg och intervjuguide planerades med handledare vid universitetet och kollegor inom projektetteamet. Socialarbetarna deltog mest i den praktiska planeringen. Jag kände av en spänning mellan universitetets krav, projektets önskemål och kommunernas behov, men ville låta dem alla influera studien. Kvale och Binkmann (2009) skriver att ett för starkt band till finansiärerna, i det här fallet SOS-projektet, kan störa forskningens oberoende. Också en för nära identifikation med intervjupersonerna kan påverka hur resultatet tolkas och presenteras. Det var viktigt för mig att klienternas åsikter skulle påverka studiens praktiska upplägg och till viss del innehållet. Att de skulle vara delaktiga hörde också till praktikforskningens karaktär, och också till S.O.S.-projektets förhoppningar. I efterhand kan man se att samarbetet format upplägget och gjort det lyckat på flera sätt. S.O.S-projektet gav mig fria händer, men hade intresse för kunskap om delaktighet och erfarenheter av de nya metoderna. Under processen har jag format mitt eget förhållningssätt till praktikforskningen, dess upplägg och mål. Det fanns tillfällen när jag upplevde praktikforskningen som udda i verksamhetsmiljön, eftersom den innebar nya metoder. T.ex. att föra ihop klienter till en grupp var en del av upplägget som jag först upplevde som banbrytande, men senare när jag träffade klienterna och fick se att många var positiva till en fokusgruppdiskussion tvivlade jag inte längre på idén. Samarbete har varit en del av arbetet bakom studien, och att upprätthålla det egna förhållningssättet men låta det formas av de intryck jag fått har varit en del av processen, som lyckats väl, med både

18 18 klienter och beslutsfattare involverade. Under processen har jag också funderat över ifall socialarbetarna på byråerna och andra ansvarspersoner inom organisationen var tillräckligt upplysta om studien. Jag gick ut med en del information om syfte och upplägg före datainsamlingen. Jag samarbetade med socialbyråernas personal kring praktiska arrangemang inför intervjuerna t.ex. för att få ett utrymme för intervjun, och fick ganska få frågor och tolkade det som att alla var tillräckligt informerade. Så här i efterhand kan jag tycka att socialbyråpersonalen fick stå utanför i planeringen av studien, ifall att jag skulle göra om undersökningen skulle jag involvera dem mera i själva forskningen. Inför intervjuerna funderade jag främst över hur jag skulle lyckas hålla klienterna anonyma. Bara en eller två klienter per kommun skulle intervjuas och deras socialarbetare kände ju till vilka de var. Jag beslöt att rapporten måste skrivas på ett sådant sätt att det inte går att känna igen vem som har sagt vad. Det här höll jag i minnet under datainsamlings- och transkriberingsskedet genom att undvika att dokumentera efternamn eller annan för studien irrelevant information som beskrev personerna allt för mycket. Vid transkriberingen undvek att skriva ut ortsnamn och namn på personer och skrev istället t.ex. [socialarbetarens namn] eller [hemkommunens namn], för att bevara anonymiteten. Jag berättade också åt klienterna före själva intervjun att deras socialarbetare vet om att de intervjuas och kommer att få läsa slutrapporten, men ingen verkade uppleva det här överraskande eller som något hinder för att vara med. För att de skulle vara informerade om studiens syfte och upplägg tog jag hjälp av ett skriftligt informerat samtycke (se Bilaga 2), som jag gick igenom med klienten innan intervjun. Allt material som jag samlade in behandlade jag konfidentiellt. Kontakten till klienterna fungerade väl. Vid ett intervjutillfälle meddelade en klient sig ha druckit ett par öl. Att personen var alkoholpåverkad gjorde inte själva intervjusituationen speciellt mycket annorlunda än de sex övriga, men att intervjua en berusad person kan ur etisk synvinkel vara olämpligt. För att även den här personen skulle kunna medverka och föra fram sina synpunkter utfördes intervjun ändå och har tagits med i analysen och resultatredovisningen. 3.4 Analys Analysen utfördes under sommarmånaderna, och påbörjades så snart jag hade transkriberat och sammanställt allt material. Jag valde att analysera de individuella intervjuerna och fokusgruppintervjun i samma analys, eftersom de innehöll liknande teman. Jag tog också med material från de inledande samtalen. Sammanlagt analyserades ca sidor insamlat material. Det

19 19 finns ingen given metod att analysera kvalitativa intervjumaterial. Som analysmetod valde jag, med tanke på forskningsfrågornas och intervjuguidens karaktär, att göra en tematisk innehållsanalys. Det är ett vanligt sätt att analysera där man fokuserar på innehållet och urskiljer teman eller kategorier i det som sagts (Fangen & Sellerberg 2011; Jacobsen, 2013). Enligt Jacobsen (2013) är analysens första steg tematisering, d.v.s. att man urskiljer meningsbärande ord, meningar eller avsnitt. Efter det är det dags att kategorisera de meningsbärande delarna i olika grupper, så att alla delar som behandlar samma tema blir lätta att överblicka. Man kan göra innehållsanalys av olika typer (Tuomi och Sarajärvi, 2004) och jag valde att utföra en materialbaserad innehållsanalys där jag utgick från innehållet i det insamlade intervjumaterialet, istället för en teoretisk kunskapsram (jfr. teoristyrd innehållsanalys). Analysen utfördes genom att jag flera gånger läste igenom materialet för att skapa mig en helhetsbild. Jag gjorde sedan en lista över vilka frågor jag ville svara på i resultatredovisningen, främst forskningsfrågorna men också underrubriker till dem. Jag började med att markera stycken som jag tyckte att kunde en fylla en funktion i resultatredovisningen. Sedan började jag gruppera dem under rubrikerna, d.v.s. i de olika kategorierna som jag ville redovisa. Jag analyserade och redovisade ett tema i taget, först intervjupersonernas bakgrund och till sist deras konkreta utvecklingsförslag. Först mot hösten, när jag redovisat alla delar, kunde jag överblicka och urskilja de centrala resultaten, och slutföra analys och redovisning. 4 Resultat klienternas erfarenheter och utvecklingsförslag Nedan redovisas resultatet av studien. Citat på finska och svenska dialektuttalanden har översatts eller renskrivits till högsvenska. Det här är en åtgärd för att det inte skall gå att känna igen de finskspråkiga respondenterna och hålla klienterna så anonyma som möjligt inför socialbyråpersonalen. 4.1 Intervjupersonerna Min förhandsuppfattning om dem jag skulle intervjua var att de varit klienter vid socialbyrån en längre tid. Jag började därför med att fråga när de för första gången varit i kontakt till socialbyrån. Alla svarade att det var en lång tid sedan, men för någon var det 5 år och för någon annan var det frågan om över 20 år sedan. I medeltal var det ca 13 år sedan mina respondenter först varit i kontakt till det vuxensociala vid socialbyrån. Jag tog inte reda på personernas ålder, men skulle grovt indelat

20 20 beskriva fyra av dem som yngre vuxna (25-39) och tre som medelålders (40-65). Tre av klienterna som deltog i intervjuerna var kvinnor och fyra var män. Jag ville ta reda på vad som hade fört dem till socialbyrån. Intervjupersonerna berättade att det var den ekonomiska situationen eller behov av pengar till uppehället som var orsaken. Arbetslöshet var en orsak, alla hade varit arbetslösa under eller efter den här tiden. En del verkade ha varit etablerade i arbetslivet under många år eller största delen av sitt vuxna liv (också arbetat efter att de första gången varit i kontakt med socialbyrån), men några gav mig uppfattningen att de främst stått utanför arbetslivet. Som orsaker till arbetslösheten nämndes bland annat samarbetsförhandlingar eller nedskärningar på arbetsplatsen, konkurs av företag och lång tid borta från arbetslivet p.g.a. hemma med barn eller sjukdom. En annan orsak som nämndes var att de varit studerande och behövt pengar till kursavgifter eller skolmaterial. Flera andra nämnde livskriser, skiljsmässa eller konkurs av eget företag, och också att de blivit av med sin bostad i samband med det här, som orsak till varför de hamnat i den situationen. De flesta nämnde också någon eller flera psykiska eller fysiska sjukdomar eller missbruk som förekommande under tiden för klientskapet och arbetslösheten, men inte alla. Två berättade om livsskeden när de inte mått bra och inte orkat ta hand om sin ekonomi eller räkningar vilket gjort att de hamnat i ekonomiska problem. Typiskt var att de bott som självförsörjande (med eller utan barn) i en hyreslägenhet. Majoriteten av respondenterna berättade att de har barn. Jag frågade inte närmare om var de bodde, men med tanke på området är det mindre stadskärnor eller glesbygd som är den omgivande miljön. Jag frågade dem också hur deras situation är idag. Hälften berättade att de inte är sysselsatta p.g.a. sjukdom, missbruk eller och sedan rehabiliterande arbetsverksamhet avslutats. De övriga hade nyligen börjat arbeta; en deltidsarbetade, en annan hade ett sommarvikariat och en tredje skulle precis återgå i arbete efter en längre sjukskrivning. Nästan alla sa i något skede av intervjun att de vill och önskar gå i arbete. Någon hade nyligen bildat familj, och också andra hade hemmaboende barn. Någon hade barn som flyttat hemifrån. Andra omständigheter som hade ägt rum under tiden för klientskapet var tillfrisknande från sjukdom, tillfrisknande från missbruk, genomförande av skuldsanering, insjuknande i depression och flytt till K5-området. En beskrev sig som mera hjälpbehövande idag än tidigare, p.g.a. att ha varit borta så länge från arbetslivet och haft låg inkomst under en lång tid. En annan hade mist sitt sociala umgänge. Ett par klienter hade pågående vårdkontakter för sitt mående. En tredje hade sökt vård men fått fel mediciner och inte heller någon annan fungerande behandling. Det kom fram, att det är en ofrivillig situation att vara utkomststödstagare. En ensamstående förälder med flera barn sa:

21 21 Och mitt mål i livet är ju inte att gå till socialen och få pengar, verkligen inte, men tyvärr är det som det är nu då [ ]. Att vara sjukskriven i 7 månader och få 718,20 i månaden, det räcker ingenstans! Så är systemet i Finland, och inte är det något att göra åt det då heller 4.2 Klient i det vuxensociala Några teman som behandlades eller trädde fram när klienterna beskrev sina erfarenheter av vuxensocialt arbete beskrivs nedan Bemötande Jag började med att fråga hur de har blivit bemötta vid socialbyrån. Flera av intervjupersonerna var väldigt nöjda med bemötandet. En av dem hade tidigare bott på annan ort och kunde jämföra: Jättebra i K5, kan inte bli bättre bemötande Någon förhöll sig ganska neutralt och tyckte inte att det fanns någonting att klaga på gällande bemötandet, och en del var ganska nöjda men lyfte även fram exempel på sånt som de upplevt och inte tyckt om. Det handlade om situationer i anslutning till normberäkningen i utkomststödet, t.ex. hade den ena fått höra att pengarna måste räcka till fast de inte räckte alls enligt den här klienten. Den andra klienten berättade att socialarbetaren inte märkt av de riktiga behoven, utan bara hänvisat till att hon arbetar utifrån normberäkningstabellen och lagen. Ett par andra berättade också att socialarbetarna inte verkar kunna påverka hur mycket utkomststöd de beviljar, utan att normerna och lagen styr. Några klienter påpekade att bemötandet varierat beroende på vem som tagit emot dem. En beskrev en situation när den vanliga socialarbetaren inte var på plats och en obekant tagit emot och krävt att klienten skulle betala sina räkningar själv med utkomststödet, vilket den vanliga socialarbetaren inte brukat göra, utan betalningen gått via socialbyrån. Det här resulterade i att inga räkningar blev betalda den månaden Besök hos socialarbetaren När jag bad dem berätta om vad som sker under träffarna med socialarbetare var den vanligaste beskrivningen att man pratar, har med sig sina kontoutdrag och räkningar och socialarbetaren gör

22 22 utkomststödsberäkningen. Flera nämnde att man kan prata om vad som helst med socialarbetaren, allt från problem till väder och vind. Ett par sa att de främst brukar prata om pengar och ekonomi. Det var endast en som inte alls nämnde utkomststödsberäkningen i sin beskrivning av hur det går till att träffa socialarbetaren: Vi diskuterar nog bara det som har hänt och vad jag behöver hjälp med och inte så värst speciellt.. Andra saker som nämndes var att socialarbetaren kollar ens inkomster från FPA via datorn, att endast vissa räkningar beaktas och att man får ett beslut med underskrift. Någon berättade att socialarbetaren förklarar innehållet i beräkningen, och att socialarbetaren också bokar in en ny tid för besök följande månad. Ett par nämnde att socialarbetaren kan ge en matbiljett. Det blev ganska mycket tal om utkomststödet. OK, du får sådär mycket, din fru så mycket, barnbidrag, bostadsbidrag plus plus plus och så mycket minus hyran, minus el, minus läkarkostnader och sånt, sjukhuskostnader och sånt, det räknar dom med. Det lyftes också fram problem: Då när jag bodde ensam fick jag ganska dåligt med pengar, när de inte hjälpte med hyran. [...] Om det inte stod på kontot att jag hade betalat hyran, fast hyresvärden gav mig ett kvitto, så godkände de inte det alls vad du hade betalat... [...] Nuförtiden är det faktiskt bättre, nu när det finns ett litet barn så måste de hjälpa till. En annan trivdes bättre med att få en räkning betald av socialarbetaren än att pengarna betalas på kontot. Det var några som berättade att socialarbetaren brukar betala räkningar åt dem. Jag vill ha pengar på kontot förstås också men om jag får 150 euro och har en räkning på 200 så lämnas den kvar [...] Sen går det en månad och så kommer det en annan räkning, den lämnas igen och jag kan inte betala den och det orsakar problem... Flera sa att det man får i utkomststöd är för lite och att man borde få mera, det räcker inte till det man behöver. Å andra sidan kom det också fram kommentarer om att alla i landet nog har det tillräckligt bra ekonomiskt. Man får väl vara glad att de betalar hyrorna och en del av strömmen Relationen till socialarbetaren Något som lyftes fram i de flesta intervjuer var att relationen till socialarbetaren har en betydelse. Många berättade att de hade träffat flera olika socialarbetare. Det nämndes att bara den egna

23 23 socialarbetaren känner till ens problem och behov. Att det var samma socialarbetare man träffade gång på gång lyftes fram som positivt. En person beskrev relationen till socialarbetaren som nästan som livsviktig, utan henne skulle man gå oäten och utan pengar: Jag tycker helvetes mycket om [socialarbetarens namn] [ ] Jag berättar bara åt henne vad jag tänker göra. [ ] Vi har samma humor och förstår varandra. [ ] Förtroende finns för vi har känt varandra så länge. Den här intervjupersonen beskrev förtroendet som väldigt viktigt. Andra ville helst inte heller gå till någon annan socialarbetare än sin egen, en orsak var att då måste man berätta sin historia om igen för att få förståelse. En klient som träffat fyra olika socialarbetare vid samma byrå hade erfarenhet av det. Några berättade också om rädsla för att bemötas av någon som ser ner på en när man är i en utsatt situation. Det poängretardes att det är viktigt att personkemin stämmer överrens i relationen, men ett par sa också att det kan vara bra att byta socialarbetare ifall personkemin inte stämmer, om samarbetet inte fungerar är det nog svårt att förändra någonting. En klient berättade om dåligt bemötande i början av klientskapet, men socialarbetaren hade sedan bytts ut och nuförtiden var personen mera nöjd med mottagandet. Klienter som var väldigt nöjda med kontakten till sina socialarbetare beskrev det som att de hade liknande erfarenheter av livshändelser eller att socialarbetaren var speciellt bra att stöda och pusha. Enstaka berättade att de hade gått till socialarbetare som de kände eller var bekanta med också privat, eftersom att de kommer från samma ort. Den ena hade tvekat till att ta kontakt med den här socialarbetaren, men förtroendet blev sedan bättre när personen privat varit i kontakt, och märkte att socialarbetaren inte ens berättat åt sin man om uppgifter hon fått i yrkesrollen Socialarbetarnas metoder Förutom utkomststödet berättade också klienterna om olika metoder som socialarbetarna använt. När jag frågade vad som händer under tiden de är hos socialarbetaren nämnde alla att de pratar eller diskuterar. Nog kan de ju på det sättet hjälpa till nåt annat också som beställa tid eller ge förslag på vart ja sku kunna fara, det är nog egentligen bara just det där talande och diskussion som är huvudmetoden

24 24 Hälften sa att de mest pratar om ekonomi och pengar, t.ex. om inkomster och utgifter, om pengarna har räcker till eller vad som är ett ekonomiskt tänkande. Det kom också fram att socialarbetaren kan fråga ifall man hittat något arbete eller vad man tänker med framtiden. En sa också: De sätter förstås lite press på, märker jag nog, att inte skall man vara här varje månad förstås och det sa jag också att jag inte vill... Det kom fram att ett par klienter som haft alkoholproblem brukat tala med sin socialarbetare om det. På frågan om de här diskussionerna hjälpt svarade den ena nej, men att samtalen med missbruksrådgivare hade hjälpt. Socialarbetaren hade nämligen gett råd om att vända sig till en missbruksrådgivare och också bokat in tider dit åt klienten även om personen själv inte tyckt att det fanns behov. Den här personen drack inte alls numera. Också ett par andra berättade att de talar om sina problem och sitt mående med socialarbetaren. Också i andra sammanhang i intervjuerna kom det fram att socialarbetarna kan föreslå vart man skall gå eller bokat tid åt en till någon annan instans där man kan få hjälp. Det var nog via socialen som jag fick tid och kom mig först till psykolog och terapeut och arbetskraftbyrån och rehabilitering och nog via socialen som det mesta positiva som har hänt så har börjat därifrån, bara att de har kommit på förslag och på det sättet försökt hjälpa Samarbete med arbetskraftsbyrån Det kom fram att socialarbetaren samarbetat med arbetskraftsbyrån gällande uppgörande av aktiveringsplan. Kommunen deltar där när den där aktiveringsplanen görs, så det är alltid någon tant med från socialbyrån också. Några av respondenterna påpekade att det är upp till var och en att skaffa sig ett arbete och ett par tyckte att hjälpen man fick i arbetssökandet var för liten. Men det har jag nu nog kommit underfund med att det är nog en själv som skall söka eller hitta arbete själv... Jag själv, personligen, så är nog besviken på arbetskraftsbyrån. För jag tycker inte att de gör tillräckligt inte, de skulle nog kunna göra mycket mera [...].... du blir ju bara hänvisad idag till mol.fi. Du skall gå in själv och se vad som finns ledigt, och ringa själv. [...]... men det brukar ju oftast vara noll arbeten i [kommunens namn]. Samma person och en annan berättade att de sagt åt sina socialarbetare att om de hör om lediga jobb skall de säga till, men den andra berättade om träffarna med socialarbetaren:

25 25 Det handlar mest om det ekonomiska, jag vet inte hur de kan engagera sig i arbeten. [...] De har hjälpt inom de ramar de har. De kan inte skaffa mig ett arbete. De har inte kunnat hjälpa i arbetssökandet, det är upp till mig att söka arbete. Via arbetsförmedlingen har jag aldrig heller fått jobb. En del av respondenterna hade deltagit i TE-byråns kurs eller utbildning. En av de här ville inte delta mera, utan upplevde att det bara är för att vara någonstans eller för att göra arbetslöshetsstatistiken snyggare som det ordnas kurser. Ifall det fanns något som faktiskt intresserade, skulle man gå. En annan berättade att hen deltagit i kurserna för att träffa andra. Den här och en annan berättade att en del kursdeltagare sagt att de inte vill arbeta mera, inte heller med det som de nu utbildades till. En av de här respondenterna fick en 5 månaders praktikplats efter sin utbildning men den andra började inte arbeta efter slutförd utbildning p.g.a. av dålig hälsa. Ingen av intervjupersonerna som nyligen återgått i arbete hade fått sitt jobb via socialbyrån eller arbetskraftsbyrån. I ett fall hade socialarbetaren ordnat rehabiliterande sysselsättning åt klienten under två års tid och beviljat utkomststöd till ett par arbetsskor som då behövts. Alla klienterna nämnde olika faktorer i sitt liv som utgjorde hinder eller gjorde det problematiskt att gå i arbete, t.ex. kroniska fysiska tillstånd eller allergier, depression eller ångest i sociala sammanhang, hög ålder, skuldsanering (som förutsätter att du är arbetslös), missbruk och väntan på avtjänande av straff. En anklagade sig själv för sin situation: Jag har och har haft dålig självkänsla och därför druckit. Jag kan inte anklaga andra, det är mitt eget fel. Jag har haft möjligheter som jag inte har använt Skam och fördomar Redan före själva intervjuerna när jag talade med klienter lade jag märke till att en del av dem upplevt skam eller fördomar i samband med klientskapet. Jag lade därför till en fråga om det i slutet av intervjuguiden, men ämnet kom ofta upp redan tidigare i intervjuerna. Majoriteten nämnde någonting om skam, fördomar eller om att man är sämre än andra om man söker hjälp vid socialbyrån. Den ena klargjorde tidigt i kontakten jag är inget socialfall, och berättade senare: på ett sånt här ställe som inte är så stort så du vet nog ungefär vem som vill arbeta och vem som inte vill. Och nog blir det ju lätt det att någon som inte vill ha arbete och inte hålls i arbete så får stämpeln socialfall. Men där har ju personen faktiskt sig själv att skylla, då måste man nog nästan kunna ta det. Det var kanske fult sagt men inte är människan lagad till att sitta hemma, allihop skall nog aktiveras. Men det kan ju finnas andra orsaker till att man inte kan arbeta och ingen kan göra något åt det att man får en sjukdom, och det finns sjukdomar som inte syns, psykiska sjukdomar, och då är det svårt.[ ]Men e klart det är inte roligt att gå till socialen, det är det inte, alla vill nog tror jag försöka klara sig själv, men egentligen om man tänker logiskt och man vet själv att man har inte varit lat, man har försökt, då ser jag ingen orsak till varför man inte skall gå. För man har ju trots allt betalat skatt och gjort rätt för sig. Men det sitter nog i folk det där att det är dåligt

26 26 Den här intervjupersonen berättade också att det finns mycket fördomar, t.ex. om invandrare och att man tror att socialarbetarna betalar mycket åt dem, att de kör i nya bilar som socialen har betalat. En annan intervjuperson sa att man har dåligt samvete när man går till socialbyrån, om vad de skall tycka om en, att man är dålig eller utnyttjar systemet. Flera lyfte fram att det finns många människor i kommunerna som behöver hjälp men som inte vågar komma till socialbyrån för att de är blyga eller inte vill att någon skall se dem där, eller p.g.a. skammen. Några lyfte fram att det här synsättet nog är något som sitter i från gammalt : Inte för att det nog är något att skämmas för, men förr var det ju nog det att det var ju nog skämmande att gå till socialbyrån, det var ju sånt som man inte talade om. [ ] Du var ju nog ungefär en andraklassmedborgare om du gick till socialen men det har kanske ändrats det där. Det påpekades att det inte är enkelt att ändra det gamla synsättet. Av en klient frågade jag om det finns en skillnad mellan utkomststöd och bidrag från FPA. Jamen det är inte fult att gå dit, men socialen det är fult! Skulle du gå till FPA med dina räkningar och du fick pengar där, det skulle inte vara lika fult. Jag tror faktiskt det hördu! Det har som blivit att det där socialen det där ordet har fått en ful stämpel. Ett par nämnde att det finns sådana som ser ner på andra, och när man är i en utsatt situation vill man inte träffa någon sån, utan det är viktigt att du bemöts som en människa. En annan respondent berättade: Jag tror nog att de har rätt bild av mig, att jag vill arbeta. Självvärdet far ner när du blir arbetslös, vissa ser bara värde i det att man har arbete och pengar, t.ex. när någon bekant frågar Vad sysslar du med nu för tiden? kan det kännas så. Attityden i samhället är att man skall vara i arbete. Också en annan berättade om låg självkänsla. Jag frågade vad man kunde göra annorlunda vid socialbyrån för att förändra saken Jag vet inte. Jag kan inte klaga på bemötandet, det är väl bara jag själv som har känslan. Helst skulle man inte gå till socialen men gör det för att överleva. En klient hade inte märkt av några fördomar, bara möjligen i media. En annan hade upplevt att socialarbetarna hade fördomar: De tror emellanåt att pengarna som jag får far till fel saker. De tror att jag gör dåliga saker bara för att jag har gjort sånt för många år sen. En tid som jag lämnat bakom mig... De frågar om jag har uppfört mig, men enligt mig har de inte med det att göra.

27 27 En annan tyckte att värderingarna och attityderna är så kalla och hårda nuförtiden i Finland, och berättade att det är förödmjukande att gå till socialbyrån, det känns som att man tigger. I allmänhet borde folk förstå att alla inte har möjlighet att klara sig, att det finns människor som måste få hjälp, inte ses ner på. Alla kan inte få jobb och värderingarna måste bli mänskligare, tyckte personen, och vidare: Det kan inte gå bra för alla i den här världen Delaktighet Ett tema som var aktuellt i den här undersökningen var klientens delaktighet i den egna klientprocessen. I intervjuerna förekom berättelser som tydde på delaktighet, men också på ett utvecklingsbehov gällande det. De flesta framhöll att de är nöjda med hur samarbetet fungerar med socialarbetaren. En påpekade att det är en förutsättning att samarbetet fungerar mellan socialarbetare och klient, annars händer inget. En annan sa att man iaf. alltid kommer till samförstånd, även om man ibland höjt rösten. En tredje påpekade att det är viktigt att man får vara sig själv. Det kom också fram önskningar om förändring: Arbetarna måste vara mera humana och satsa på kundbetjäning. De får inte se ner på klienten, man behöver ses som jämlik och behandlas bra. Socialarbetarna behöver skolning i att vara med andra, metoder finns det inte mycket av, det räcker alltid ett par månader till följande träff.. Det kom också fram tecken på att klienterna ibland inte förstått eller uppfattat varför socialarbetaren ställt frågor eller samlat in uppgifter. T.ex: Det sista var någonting som hon fyllde i i datorn men jag vet inte vad. En klient beskrev en situation när han besökt socialbyrån för att få en tid till socialarbetare, där man enbart fokuserat på hans ekonomiska behov: Ja ok, får jag se, vi har inte tid nu men jag betalar något på kontot och hur de räknar och vad, ingen aning, via dörren bara. Som på banken, här får du Diskussion

28 28 I intervjuskedet slog det mig hur väldigt olika livssituationer och bakgrunder klienterna berättade om. Den enes orsak till klientskapet var inte den andres lik. De här 7 personernas olikheter säger någonting om hur omfattande vuxensocialarbetets fält är. Att de flesta av intervjupersonerna hade barn visar att även om man arbetar med individer, påverkas också familjer. En annan sak som lyste igenom, var att många av hindren för arbetsliv relaterade till hälsa och sjukdom. Det här påminner om hur arbete med hälsa är ett viktigt område inom det vuxensociala, socialarbetarna gör ett slags välbefinnandearbete, som Niemelä (2009) skriver om. Även om man inom det vuxensociala arbetar med olika slags problematik, är det ofta det konkreta, den ekonomiska hjälpen i form av utkomststöd, som det förknippas med från klientsynvinkel (Blomgren & Kivipelto, 2012). Det här kommer fram i den här undersökningen, eftersom de flesta klienterna i första hand berättat om utkomststödet när jag frågade om vuxensocialt arbete. Det märks också i resultatet av SOSprojektets klientenkät i Österbotten (n=207), där 81 % uppger att den främsta orsaken till besök vid socialbyrån är utkomst. På andra plats kom boende (12 %), sedan livssituation (11 %) och hälsa eller funktionshinder (10 %) (SOS-projektet, b). Hur personalen och kommunerna ser det vuxensociala arbetet skulle vara intressant att undersöka. Står utkomststödet eller arbetet med mera omfattande problem, t.ex. hälsa, i fokus? Ursprungligen var tanken bakom utkomststödet att förena de fattiga som var i behov av stöd med sociala myndigheterna (Hänninen, Karjalainen & Lehtelä, 2007), men vilken funktion har utkomststödet idag, är det fortfarande den samma? En annan viktig fråga är: Vilka resurser och möjligheter har kommunerna att arbeta med de mera omfattande problemen? Den här studien visar att socialarbetarna använder metoder, t.ex. samtalsmetod, vägledning inom vård och serviceformer, samarbete med arbetskraftsbyrån, och slutligen det ekonomiska stödet i form av utkomststöd. Klienterna lyfter ändå fram, att metoderna kunde utvecklas och förbättras (vilket redovisas i slutet av det här kapitlet). De berättar också om betydelsen av en god relation till socialarbetaren. Jag ställde inga frågor om relationen, bara om vad man gör hos socialarbetaren, men temat lyste igenom. Det är ett viktigt tema de framhåller, som beskriver en kärnfunktion inom ett välfungerande socialt arbete (Ward, Ruch & Turney, 2010). Någonting som också visar på relationens betydelse är att två av de tre klienter som jag höll inledande samtal med före själva intervjun, var de som deltog i fokusgruppen. Någonting som kom fram i flera av intervjuerna var att socialbyråkontakten var förknippad med känslor av skam. Anna Angelin (2010) har intervjuat 74 personer med erfarenhet av att vara arbetslösa utkomststödstagare och skriver att 60 % av dem beskrivit händelser där de upplevt skam och nedvärdering som det värsta med situationen. Precis som i min intervjustudie har Angelins

29 29 intervjupersoner upplevt skam när de besökt socialbyråns utrymmen, och också i mötet med socialarbetaren. Det kommer fram att de kunnat känna sig förnedrade även om socialarbetaren gjort sitt allra bästa i bemötandet (Angelin, 2010). Något annat som kom fram i både min studie och Angelins studie är att man som klient upplever skam och förnedring också i förhållande till andra människor. Det är en kamp att upprätthålla sin värdighet som bidragstagare skriver Angelin, eftersom en del av allmänheten ifrågasätter deras behov av hjälp, och förklarar hjälpbehovet med skygghet inför att arbeta eller missbruksproblem. Också en stor del av utkomststödstagarna själva tror att omgivningen ser dem som lata, att de utnyttjar systemet eller inte kan sköta sin ekonomi (Angelin, 2010). Min erfarenhet utifrån klienters berättelser är att bakgrunden till hjälpbehovet kan vara mångdimensionerad, och framför allt väldigt varierande. Allmänhetens förklaringsmodell, som beskrivs i Angelins rapport (och också nämns av Ronnby, 1991), kan därför bara förklara en liten del av bakgrunden till varför man ansöker om utkomststöd. Många i klientgruppen tycks lida av tankar om att andra har nedvärderande inställning gentemot dem, eller slåss mot den egna moralen i sin roll som utkomststödstagare (Angelin, 2010). Ändå är det väl just det här synsättet i samhället, som mina intervjupersoner beskriver som det gamla synsättet, och som både klienterna och jag hoppas att håller på att förändras. Ändå berättar intervjupersonerna om att det krävs förändringar för att det skall kännas mera neutralt och humant att besöka socialbyrån. 4.3 Pilotförsöket och SOS-projektets nya metoder När jag frågade intervjupersonerna om de märkt någon skillnad i vad de ha gjort med socialarbetaren sedan projektet började svarade de att de inte märkt någon förändring. Det var endast en som efter en stund kom på att man under projektet varje gång behövt vara på plats och träffa socialarbetaren för att ansöka om utkomststöd eftersom socialarbetaren haft frågor eller någonting som måste undertecknas. Tidigare hade personen inte behövt vara närvarande utan sambon hade gått till socialen eller så hade de ansökt skriftligen. Ingen av respondenterna kom att tänka på de två blanketterna, situationskartläggning eller klientplan, som socialarbetarna prövat med dem. Alltså jag vet inte vad ni skulle vilja höra, men om man skall säga riktigt som det är, så fastän jag inte skulle ha varit med i projektet hade jag ju haft samma räkningar och fått samma summa och i.o.m. att det har fungerat så bra med henne och mig både före och nu [...] Jag kan inte svara annat än så för jag antar ju att det skulle ha varit lika fastän jag tackat nej till att vara med i det.

30 Blanketter för situationskartläggning och klientplan Jag visade situationskartläggningsblanketten och klientplanen och frågade ifall de kommer ihåg att de fyllt i dem tillsammans med socialarbetaren. Ett par kom ihåg situationskartläggningen direkt de såg den, och alla kom ihåg någon av frågorna när jag läste upp vad den innehöll. Alla kom inte ihåg klientplanen ens när jag läste upp de viktigaste punkterna, men nog de flesta. En del hade nyligen fyllt i planen men för några kunde det vara flera månader sedan. På frågan hur det varit att fylla i blanketterna svarade de flesta att det var OK, inget speciellt. Några tyckte att det var bra frågor. De flesta verkade tycka att det var ganska naturligt att fylla i en situationskartläggning med socialarbetaren. En hade vetat om blanketten i förväg och väntat på att de skulle fylla i den: Så jag hann ju nog fråga någon gång också när det skall bli, men då sa hon ju det där då att de väntade på de där svenska, att det var något som skulle översättas till svenska Det var endast en som sa att frågorna var på gränsen till för personliga och att den också lyfter fram sådant som inte är aktuellt för tillfället. En annan tyckte att det hör till socialarbetarens arbete att ställa frågor och borde gå in mera i frågorna och ställa följdfrågor, t.ex. ja du är hyresgäst, men hur går det att betala den där hyran, har du något problem med att bo där? Några personer ansåg att situationsbedömningsblanketten hjälper socialarbetarna att få bakgrundsinformation, en bild av de som är klienter. Det var inte negativt att fylla i den, men det hade ingen betydelse för mig. Det var bra att socialarbetaren fick en bild av mig. En sa att blanketten ger en översikt över en persons situation, något som han tyckte att socialarbetarna behöver ha: Så det blir mycket att man måste berätta allt och ta om allt ganska ofta om man möter mycket folk, de har ingenting att studera och fördjupa sig i så att de skulle ha någon överblick eller djupare översikt På frågan, om kartläggningsblanketten beskriver din livssituation som den var då vid ifyllandet, svarade flera att den säkert gjorde det. Ett par påpekade att en blankett inte kan beskriva en livssituation mer än till en viss del eftersom det varierar så mycket från månad till månad hur ens liv ser ut. En annan klient berättade att det var smarta frågor i blanketten, och att socialarbetare i

31 31 allmänhet inte frågar om brott (i blanketten frågas om man har utsatts för brott eller begått något brott). Det här hade en betydelse för den här personen som väntade på att avtjäna ett fängelsestraff. Att få den saken ur världen var en målsättning, som också kom upp när vi talade om klientplanen. Andra målsättningar för den här personen var att få gå i arbete och någon gång kanske ha ett eget hus. En del andra klienter berättade att det varit ganska svårt att fylla i delen med mål, och också metoder att nå målsättningar i klientplanen. En berättade jag har önskningar men inte planer, och fortsatte: Jag har funderat på att fara till Tammerfors, för det här är ett så litet ställe att det finns inte riktigt några möjligheter. Och familj skulle jag vilja ha någon gång, men då måste först pengasakerna och ekonomi och annat vara i skick. [ ] Det är en så låst situation, jag kan inte flytta till Tammerfors när jag inte har pengar till garantihyra och flytt. Sen får jag ingen lägenhet om jag inte är tammerforsare. Jag har sökt till en utbildning där, men slipper inte dit när jag inte är tammerforsare Också en annan klient, som ville flytta närmare en familjemedlem, berättade om ett liknande dilemma Men det är ju det också att jag kan ju inte heller flytta till [österbottnisk ort], det är ju nog lite horribelt, att bara ta pick och pack och flytta dit. Det är ju nog det, att du skulle ju behöva ha det där arbetet före du flyttar En klient berättade om en annorlunda låst situation som lett in till klientskapet vid socialbyrån, och dessutom varit ett hinder för att arbeta i många år. Tillföljd av konkurs av familjens företag och skiljsmässa fanns stora skulder: Om man tänker att jag var skyldig 2,7 miljoner, och så säljs Nordea bank det [investeringarna] för lite över ! De där första åren där, då jag måste ja vara arbetslös i två år innan jag alls fick ansöka om skuldsanering Enda möjligheten skulle ha varit att jag skulle ha fått ett fast arbete, men vem anställer det idag, fast arbete, du har ju det där prövotid Personen hade varit arbetslös i flera år, för att ha rätt att få skuldsanering. En sådan lag har de! För den här personen verkade det under många år ha varit en målsättning, att få skuldsaneringen utförd. En annan person berättade att det var svårt att ens tänka framåt: [Intervjuare] Tycker du att det i planen kommer fram dina framtidsmål eller vad du tänkt göra med din framtid? [Respondent] Nä. För att jag vet inte alltså själv. Jag har ganska många planer men när man är sjuk och mår dåligt och sjukskriven och allt fan så tänker man inte så mycket på såna planer. En klient sa också Jo, man kan ju nog alltid säga vad man har för mål, men det är ju en annan sak då om man lyckas med det

32 32 En av klienterna hade redan en fast anställning, men eftersom den var lågavlönad och personen var ensamstående med flera barn, uppfylldes rätten till utkomststöd. Den här personen berättade om det dubbla med målsättningen att skaffa ett mera välbetalt arbete: Egentligen är det ganska frestsamt, alltså min arbetsplats, jag har varit där i 10 år och jag trivs, jag skulle inte vilja byta men det är ju då den eviga pengafrågan. Och pengar är inte allt här i världen, absolut inte, men tyvärr så behöver man dem Ett par klienter nämnde att det skulle vara bra med små delmål, eller att man sätter upp milstolpar i klientplanen, för att det skall kännas mera konkret och möjligt. Jo, det är ju nog bra på det sättet att ha en slags plan eller tidsplan eller schema eller någonting [ ]t.ex. när man nästa gång träffas eller att man riktigt lagar upp för flera månader framåt bestämda träffar och på det sättet, just som en plan över hur man som bara från nuläget och framåt, när man träffas och vem man träffar och vad man har för mål och vilka metoder man skulle kunna använda och och just då säkert att man lagar fram vissa milstolpar och olika skeden så man kan då följa med smått var man är De nya blanketterna som metod I intervjuerna kom det fram tecken på att klienterna och socialarbetarna samarbetat när blanketterna fyllts i. En klient hade skrivit svaren själv med stöd av socialarbetaren, och i övriga fall hade socialarbetaren läst upp frågorna och antecknat klientens muntliga svar. Hälften berättade att de hade pratat och diskuterat medan blanketten fyllts i. Det tog jättelänge innan vi hade svarat på allt, så var det ju det att man skulle ju förklara då sånt där förstås hur man mår och allt sånt Två berättade att om någonting var svårt eller oklart i blanketten så diskuterade de och kom tillsammans fram till ett svar. En sa också: Jag rättade medan hon skrev: Det skulle vara bättre såhär: I ett par intervjuer kom det fram tecken på att arbetet med blanketter kan ha haft en positiv inverkan på klientrelationen. En beskrev sin socialarbetare: Jag tycker nog att hon är så duktig med såna här frågor och arbete och allt. Jag har gått igenom nästan allihopa här men alltså inte är jag missnöjd med någon men jag tycker nog att hon gör sitt arbete bra.

33 33 Den ena klienten som hade skrivit svaren själv kom väl ihåg båda blanketterna och gav mig förslag om hur de kunde förbättras. De andra hade svårare att komma ihåg blanketterna eller vad de hade handlat om. En skulle ha velat skriva i fritext istället för att svara på frågor, för att ge en mera rätt bild av sig. Den här personen tycker bättre om att skriva än att prata och skulle ha velat fundera igenom frågorna hemma före, men det här kom personen inte på att säga då, utan först nu i efterhand. En annan tyckte att det var bra att socialarbetaren ställt frågorna, istället för att fylla i hemma, Jo, då förstår man inte vad det frågas där och inte skulle jag heller ha orkat göra det annars Några socialarbetare hade skrivit direkt på datorn. En klient vars blanketter fyllts i på det här sättet var osäker på ifall frågorna gällt situationskartläggning eller klientplan, eller något helt annat. Den här intervjupersonen tyckte inte heller att de hunnit prata igenom frågorna speciellt mycket, och sa i samband med det: Om jag ska hitta någonting som är lite negativt, så kan de vara lite stressade och ha bråttom.. Jag frågade en del av intervjupersonerna om de tyckte att klienten skulle få en kopia av blanketten. De förhöll sig olika, någon tyckte att det var en bra idé, men inte alla man får så mycket papper. Ingen av dem hade fått något exemplar av sin egen blankett: Jag har inte fått någon sån. [ ] jag har ännu inte undertecknat den, hon skrev in den i datorn i över en månad. Först på papper och skrev till ett annat papper och renskrev på dator. Så det har tagit ganska länge det här Vid intervjuerna kom det också fram signaler om att klienterna är vana att lämna in information för att myndigheterna kräver dem och inte så mycket för att man vill berätta. T.ex. när jag visade upp situationsbedömningsblanketten och frågade om de kom ihåg den: [Intervjuaren] Kommer du ihåg att du fyllt i den här situationsbedömningsblanketten? [Blanketten visas upp] [Respondenten] Jo. Näää, ingenting om brott, det har jag inte sett! Nää, inte den här inte. Jag har fyllt i en blankett och lämnat in åt henne men om den hörde till henne eller projektet det kan inte jag svara på riktigt hundra nu, men det vill du veta nu? En annan klient sa: [Respondenten] Det här har jag fyllt i säkert, det här tror jag nog vi har fyllt i. Skall det fyllas i på nytt nu då? [Intervjuaren] Nej, jag skall bara fråga dig om den.

34 34 En annan tyckte, att det här med genomgång av frågor med socialarbetaren (situationskartläggning och klientplan) kunde införas i systemet med alla klienter, och kommenterade klientplanen på det här sättet: Den här är nog bra för att det skall lite ändras med socialen och systemet, hur det funkar. Förstås blir människorna aldrig nöjda men det ska vi inte tänka på Diskussion När det blev tal om klientplanen berättade klienterna om låsta livssituationer. Att få en klientplan gjord vid socialbyrån, kan kanske på sikt hjälpa till att förändra livet, men det är inte alltid fråga om några enkla förändringar. Ett syfte med situationskartläggningen och klientplanen är att klienten skall vara delaktig i den egna förändringsprocessen och att diskussion mellan klienten och socialarbetaren skall leda till samförstånd om klientens situation i nuläget och hur man kan fortsätta framöver. Att klienten är delaktig och medveten i uppgörandet av blanketterna är en förutsättning för att blanketterna skall fungera som redskap i arbetet. Blanketterna fungerar samtidigt som ett dokumenteringsverktyg för socialarbetaren. Dokumentering och skyldighet att använda uppgifter lagenligt hör till den kommunanställda socialarbetarens arbetsuppgifter. Det här har kritiserats för att inte gå ihop med ett klientnära arbetssätt, speciellt ur klientsynvinkel (Juhila, 2009). I och med att utkomststödet hör ihop med vuxensocialt arbete finns den kontrollerande funktionen med (t.ex. utredning av inkomster och ev. sänkning av grunddelen), som i en del situationer kan strida mot att kunna ge stöd och arbeta klientorienterat. Det här faktumet är hela tiden närvarande i vuxensocialarbetets vardag, och i interaktionen mellan klient och socialarbetare. Det gör relationen ojämnställd. Det är inte självvalt att bli arbetslös eller utkomststödtagare, och som klient har man inte stor möjlighet att kunna avstå från att lämna in de uppgifter som socialarbetaren begär, eller stå emot socialarbetarens förslag. Som klient är man i en svagare ställning och ofta beroende av socialbyråns tjänster (Juhila, 2009; Blomgren & Kivipelto, 2012). Att använda blanketter av den här typen kan öka den kontrollerande funktionen, samtidigt som det också kan vara ett sätt att kunna ge mera stöd. Det här pilotförsöket, där socialarbetare för första gången prövat blanketterna med en klient, och den här intervjustudien, som jag under ett halvår gjort, är för litet för att kunna utvärdera metoderna eller ens berätta mycket om dem som redskap i arbetet. En större undersökning av det

35 35 här, där fler prövade blanketterna (som nu är vidareutvecklade inom SOS-projektet) kunde ge oss mera kunskap. Efter att ha lyssnat på klienternas kommentarer om blanketterna, ser jag dem som bra verktyg i arbetet, men bara om de används på ett sätt så att klienten är involverad, ser blanketten, reflekterar över frågorna, och genomgår en egen tankeprocess. Ifall man arbetar genom blanketterna, är det också viktigt att klienten ges utrymme att berätta om de tankar som blanketten väcker. Att fylla i direkt på datorn för att spara tid, kan kanske vara ett bra sätt i något fall, men inte på bekostnad av klientens rätt att se frågorna och diskutera dem. Här kommer delaktighetsfrågan in; möjlighet till delaktighet måste ges, genom ett aktivt ställningstagande av socialarbetaren. Det finns en risk att blanketten bara blir ett redskap i dokumenteringen, som i klientens fall, inte har någon betydelse. I den här undersökningen var det några av klienterna som bara svagt kom ihåg minnesbilder av att det gjorts en klientplan. Det har väl ingen större betydelse i det här fallet eftersom det var frågan om ett pilotförsök, men ifall att man som socialarbetare börjar arbeta utifrån en uppgjord klientplan, bör klienten vara medveten och medverkande i det, för att det skall kunna fungera ändamålsenligt. Kanske lämpar sig blanketterna i arbetsmiljön i K5, bara för en del klienter och i vissa situationer, t.ex. klienter som har möjlighet att ta hem blanketten och i lugn och ro fundera på frågorna, innan den gås igenom och fylls i med socialarbetaren. En liten utvärderingsfråga kunde också fästas på pärmen av blanketten: Vi håller på att pröva den här nya blanketten i klientarbetet, och vill veta vad du tycker om den? Är det här en bra metod? 19 % av de som deltog i klientenkäten (SOS-projektet, b) uppgav att de fått en plan gjord inom vuxensocialt arbete (troligtvis frågan om aktiveringsplan, rehabiliteringsplan eller dyl.). Av dem svarade 33 % att planen inte haft någon betydelse för dem. Man kan ifrågasätta vitsen med att skriva ner uppgifter i form av en klientplan, ifall klienten inte är i ett läge där hon eller han kan reflektera och begrunda målsättningarna på ett personligt plan, eller ifall det finns hinder för förverkligandet av målen, som personen i fråga inte är beredd att undanröja. Jag skulle därför föreslå, att blanketterna inte fylls i (speciellt planen), ifall klienten inte verkar mottaglig för tankeprocessen som det innebär. Att formulera sina målsättningar för längre tid är ett stort tankearbete. Man kanske behöver pröva att göra en klientplan tillsammans på lek, innan man gör den gällande, för att klienten skall hinna processera, vad det hela innebär. Det här är mina egna resonemang, och hur blanketterna skall användas gällande olika klienter, måste var och en socialarbetare ta ställning till. Med en intervjuperson blev det tal om att socialarbetarna kontrollerar De har liksom ändå skickat mig dit fast det inte har behövts och Om man måste så far man bara. Jag uppfattade det

36 36 som att den här personen inte var speciellt kritiskt till det här, utan såg det som ganska naturligt. Hänninen, Karjalainen och Lehtelä (2007) har uppmärksammat att det finns många krav och bestraffningar för klienter inom utkomststödet, och förhåller sig kritiskt till systemet. Överlag var de sju klienterna neutrala eller positiva till de nya blanketterna som det talades om. Ingen lyfte i.a. f. fram något större hinder för att införa användning av de här metoderna vid socialbyråerna. Faktumet att de visste om att jag var en av de som arbetat med att ta fram blanketterna, kan ha gjort att de valde att inte vara speciellt kritiska. 4.4 Utveckling och förändring Jag frågade klienterna hur de ser på utveckling av socialbyrån, finns det behov av det? En del blev först lite ställda och tyckte att det var en svår fråga, men när jag frågade vad de tycker att det skulle vara viktigt att lyfta fram när man diskuterar utveckling eller förändring kom alla med något förslag, något som de ville påpeka eller lyfta fram. Ett par svarade att det inte egentligen finns behov av utveckling, men kom ändå med några förslag. Några klienter lyfte spontant fram flera utvecklingsförslag, speciellt en hade många idéer och konkreta förslag om hur verksamheten kunde förbättras eller ta nya former. De allra flesta verkade vara rätt så nöjda med socialbyråverksamheten men ville poängtera saker som redan fungerar ganska bra men som är viktiga för dem, t.ex. att man strävar till att klienten får träffa samma socialarbetare så långt som möjligt och att socialarbetarna faktiskt lyssnar. Ett par förhöll sig förutom förnöjsamt också mera kritiskt till socialarbetet med vuxna och lyfte fram problem Utvecklingsområden Jag hade förberett några utvecklingsområden i intervjuguiden som jag ville ta upp och höra brukarnas åsikter om, eller närmare bestämt om de tycker att de här sakerna behöver utvecklas. En del av temana har varit aktuella utvecklingsförslag inom SOS-projektet. De redovisas här nedan. Utrymmen, väntrummet Man bör komma ihåg att klienterna besökt någon av de fem socialbyråerna på området, och att de förstås är lite olika varandra. Hälften av respondenterna var nöjda med utrymmena och väntrummet. Stolar och tidningar tyckte flera att hör till ett väntrum. En som var nöjd med väntrummet beskrev

37 37 De är bekväma att sitta på, och där finns en radio. Den är aldrig på så jag måste själv sätta igång den, och där finns tidningar också som man kan läsa. Ofta kommer jag så precis att jag inte hinner. Det kom också fram synpunkter om att utrymmen inte har så stor betydelse, själva servicen är viktigare, och man är nöjd bara man får komma dit. Förstås kunde de göras trevligare, men det verkade inte ha så stor betydelse för vissa. En del klienter tyckte att utrymmena nog kunde förbättras eller utvecklas. En berättade att det inte finns något väntrum utan att man väntar i korridoren där folk går förbi. Den här personen tyckte att det skulle vara bättre om verksamheten flyttades till andra utrymmen. Också en annan respondent beskrev ett liknande väntrum: Väntrummet är så mitt i, alla ser att man sitter där. Jag brukar sitta i bilen tills klockan är en minut före för att inte behöva sitta där. Lite skam finns det nog. Det skulle vara bättre om väntrummet var avskilt så att ingen såg att man satt där. [ ] Det kunde finnas en soffa, stolar, tidningar så att det kändes mer neutralt. Den här respondenten tyckte att det finns bättre väntrum på andra ställen. Också andra som tyckte att väntrummet kunde utvecklas, påpekade att det kan kännas jobbigt att komma till socialbyrån för att andra kan se dig där. Data, hemsidor och telefonteknik De flesta var nöjda med telefontiderna, någon tyckte att telefontiden kunde vara lite längre tid, t.ex. hela förmiddagen. Ibland kan man nog lyckas komma fram per telefon också utanför telefontiderna, sa en. En annan berättade att man kan lämna ringbud till socialarbetaren via växeln. Den här personen gjorde aldrig det, för man vill inte säga sitt ärende åt växelpersonalen; Snacket går ju i alla fall förstår man. En annan tyckte att det borde finnas någon telefonnummer dit man kunde ringa mera anonymt. När jag frågade om de använt socialbyråns hemsidor fick jag en gång motfrågan finns det sådana? Det är lika bra att gå in på TE-byråns hemsida direkt, sa någon. Majoriteten hade inte använt kommunens hemsidor, eller kände till att socialbyrån hade någon service via internet. En trodde inte heller att de skulle användas om de utvecklades, men någon tyckte att de kunde utvecklas så att det skulle bli lättare att ta kontakt via dem. Vid ett par tillfällen blev det tal om hur man gör ifall man inte har en egen dator, var skall man t.ex. kolla mol.fi-hemsidan om man inte har dator och internet hemma? I fokusgruppen konstaterades att man inte får utkomststöd till dator och internet, det ingår i grunddelen, men det

38 38 räcker ju inte till kostnaderna. En kände till att det vid TE-byrån i Vasa finns en kunddator och vid olika bibliotek. Eftersom jag känner till att socialbyråer kan ha kunddatorer i väntrummet där klienter kan printa ut papper som de behöver för socialbyråärenden tog jag upp saken i fokusgruppen, och det kom också på tal vid en individuell intervju: Det finns inte vad jag vet, jag har åtminstone aldrig sett nån. Nog skulle det vara bra med en sån här, om man väntar längre så kan man kolla arbetsplatser eller nåt. Det sku vara till nytta just om jag inte hinner hämta kontoutdragen så kan man via datorn visa det på nätbanken. En annan klient kom att tänka på utbetalningen av utkomststöd när jag nämnde teknik, och att det är viktigt att pengarna kommer den dagen som de har sagt att de gör det. Personen tyckte att systemet med utbetalningar känns osäkert, vad gör man t.ex. om den som gör utbetalningarna är sjuk? Kan det då gå flera dagar innan utbetalningarna görs? Ifall att utbetalningen dröjer borde socialbyråpersonalen meddela klienterna. Hembesök De flesta framhöll att de inte hade någon erfarenhet av hembesök, men en hade haft vid flytt till ny bostad, och en annan kände till att det görs hembesök i ärenden som gäller barn och familj. Båda tyckte att hembesök är en bra grej, och också några av de övriga kunde tänka sig att det kan vara bra i en del situationer. En tyckte däremot inte att det skulle kännas bra att socialarbetaren kom hem, med motiveringen att grannarna skulle se det. Sysselsättning för daglediga Jag frågade klienterna om de tycker att sysselsättning för daglediga borde utvecklas och nästan alla var positiva till förslaget. Några sa att de inte känner till ifall det finns någon sysselsättningsverksamhet, eller hade inte hört om något sådant. Ett par klienter berättade att en viktig sak skulle vara att man får träffa andra, och inte bara sitter hemma. En av dem hade varit hemma med barnen och under den tiden varit med i en grupp där man träffade personer i liknande situation, d.v.s. andra småbarnsföräldrar. En annan beskrev sig som ganska socialt isolerad, och när jag frågade hurudan verksamhet som skulle intressera fick jag svaret: Ganska svårt att säga. Jag är väl ändå mera av en ensamvarg, mera introvert och blyg, så jag far inte så jättelätt ut bland mycket folk eller nåt [ ]. Jag är hellre hela tiden med en och

39 39 samma person än med en massa olika personer hela tiden, så det har kanske mera betydelse vem jag far dit med än vad för aktiviteter där är. Också en annan intervjuperson undvek att träffa nya människor p.g.a. ångest. Ifall det ordnas sysselsättning, måste det gå att delta även om man kombinerar det med jobbturer eller något annat, eller på det viset flexibelt, framhöll en. Det kom också föreslag om att det kunde finnas ett kafferum för vuxna som besöker socialbyrån, och om att det borde finnas ett projekt där arbetslösa gör något tillsammans och hjälper till där det behövs, t.ex. arbetar åt äldre som behöver hjälp på gården. Kommunen skulle ta reda på vad som behöver göras och sedan sysselsätta de arbetslösa med det. Det här kunde t.ex. arrangeras i samarbete med Yrkesakademin, eller någon annan instans där det finns mycket som behöver göras, föreslog en klient. En av respondenterna var negativ till idén att delta i en sysselsättningsverksamhet, och framhöll att hemkommunen är så liten att det inte finns just några möjligheter där, och man skulle säkert känna hälften i gruppen från förr ifall det ordnades något. Det går också pengar till resor ifall att man skall åka till någon annan ort där det ordnas, så då får det jämt ut med dagpenningen. Sysselsättningsverksamhet togs upp som ett diskussionstema i fokusgruppen, och deltagarna där var positiva till utvecklingsförslaget. Det talades om den öppna dagverksamhet som redan finns i flera kommuner, sockenstugor eller vänstugor, som har verksamhet för daglediga. De arrangeras inte av kommunerna, men är en samarbetspart. Ingen av deltagarna i fokusgruppen hade deltagit, och vi funderade på varför. Möjliga orsaker som nämndes var bristande information, att man inte känner någon som deltar eller att verksamheten är riktad till en viss målgrupp och inte inkluderar alla arbetslösa. Fokusgruppen föreslog att ifall en sysselsättningsverksamhet startades borde den vara neutral och inte stämplande, sysselsätta både unga och gamla och kvinnor och män på samma ställe, ge en flitpeng, ta emot beställningar av företag, ha gott om utrymme i lokaliteterna och vara centralt placerad på orten. Gruppträffar där klienter diskuterar utvecklingsfrågor I slutet av varje intervju frågades klienten vad hon eller han skulle tycka om en gruppträff med andra klienter där man tillsammans funderade vidare på hur socialbyråverksamheten kunde utvecklas, och vad man borde diskutera där. De flesta var positiva till förslaget, och alla de fem som bjöds in till fokusgruppen godkände att jag hörde av mig med mera information. Det var ändå två som gav mig uppfattningen, att deltagande i någon grupp inte skulle komma på fråga. Den ena sa:

40 40 Nej, jag är inte intresserad, det är inte nåt för mig, jag spänner mig i grupp. Det här är en så liten plats att alla känner varandra, att nä, jag känner genast hälften. Att såna som jag skulle träffa varandra, jo nej I fokusgruppen som ordnades strax efter intervjuerna deltog två av fem inbjudna pilotklienter. Att använda klientens kunskap i socialt arbete I fokusgruppdiskussionen gick vi närmare in på hur klienters kunskap kan användas i socialt arbete genom utbildning av erfarenhetsexperter. Jag informerade om hur man utvecklat arbete med erfarenhetsexperter inom S.O.S.-projektet på andra håll i landet. Deltagarna var intresserade av att delta i skolningen ifall det skulle ordnas en här. Vi talade om hur klienters erfarenhet skulle kunna förbättra socialarbetet, och ett förslag var att man som erfarenhetsexpert i K5 skulle kunna jobba som en kontaktperson eller handledare för klienter vid socialbyråerna. Det här skulle göra steget att ta kontakt till socialbyrån lättare för nya klienter (istället för att ta kontakt direkt till socialarbetare). Ett annat argument var att det finns ett behov av mera handledning på K5-området, t.ex. i form av en tjänst som servicehandledare, som det har varit tal om att införa. Den här handledaren borde kunna erbjuda mera flexibel service än socialarbetarna vid byråerna, t.ex. följa med klienter som stöd till olika platser eller hjälpa till med att använda service via dator. I fokusgruppen kom man fram till att en erfarenhetsexpert anställd av socialbyrån också kunde göra de här uppgifterna, istället för en servicehandledare Utvecklingsbehov och förslag Jag frågade intervjupersonerna vad de tycker att det är viktigt att ta upp och diskutera när det gäller att utveckla eller förändra socialbyråernas verksamhet för vuxna. De utvecklingsförslag som kom gällde främst utkomststödet och socialarbetarnas metoder. Socialarbetare betyder säkert mycket mera än det här som jag har sett här, och många har bara gjort en kalkyl [ ]. Socialarbetaren måste jobba mycket mera med något annat. Inte jobba hårt så att de dör av jobbet eller blir rädda för framtiden, men jobba med klienter och prata och diskutera Kompletterande eller förebyggande utkomststöd En del talade främst om att utkomststödsnormerna borde utvecklas. Majoriteten intervjupersoner nämnde att kostnader för bil inte beaktas i utkomststödberäkningen, och att det borde göra det. Motiveringar till

41 41 varför det varit nödvändigt för dem att ha bil var b.la. för att ta sig till jobbet, skjutsa barnen till dagis, och annat vardagligt. Jag skulle inte kunnat ta det här vikariatet om jag inte haft bil En person som bodde i kommunens bostad, som ordnats via socialbyrån, berättade att det inte finns någon service i närheten, ingen affär och inte heller någon bank. Klienten hade ca 15 km körväg till socialkansliet och 3 km till närmaste affär. Den här personen hade i ett skede varit den enda boende i radhuset och då hade elkostnaderna blivit stora. Hen berättade att det inte är så populärt att bo på den orten. Den här personen skulle inte heller kunna klara sig utan bil. Man behöver bil om man vill vara aktiv och försöka någonting uttryckte en annan. Att man behöver bil togs också upp i fokusgruppen, och det blev tal om kilometerersättning för arbetsresor. Man kan få kilometerersättning enligt prövning ifall att man behöver det för att ta sig till arbetet, berättade den medverkande socialarbetaren. Att man inte har bränsle som utkomststödtagare skall inte vara ett hinder att ta emot ett arbete ifall man får ett jobb. Ett annat förslag var att man någon gång skulle kunna få någonting extra, t.ex. någon kulturbiljett eller teaterbiljett. Personen som föreslog det här uppskattade kultur, men utkomststödet räcker inte till det: Som arbetslös har man så mycket tid, men inga pengar att röra sig med. Flera andra föreslog att barnfamiljer borde få mera ekonomiskt stöd. En föreslog att socialarbetarna borde vara mera aktiva med att fråga familjer, kvinnor och barn om de behöver hjälp ekonomiskt, och utreda vad de behöver. I stället för att ge pengar borde man ge varor som är dyra men som familjer behöver (t.ex. tvättmedel), ungefär som lådan som FPA ger när man får barn. Det här skulle förhindra att pengarna går till någonting annat än det som barnen behöver. Mat är dyrt påpekade en ensamstående förälder, som också berättade att de inte har råd att köpa kläder eller sånt. En annan berättade om hur förnedrande det är att gå till mataffären med en matbiljett från socialen på en så liten ort: Någon annan metod måste det finnas Samarbete med vården

42 42 Något som föreslogs var att det behövs ett mera fungerande system med samarbete mellan socialbyrån och vården, t.ex. psykologer och läkare. Det blev tal om dokumentering, och att det skulle behövas ett gemensamt dokumenteringssystem: Om man riktigt på allvar skulle försöka skapa ett universellt system så skulle det säkert vara bra med flera nivåer av information. Så då skulle det först vara bra med någon grundläggande djup och ordentlig undersökning där man tar ganska så ordentligt fram, att man far och talar med psykologer och talar med socialarbetare och läkare och skapar en ganska grundlig profil, som en mera holistisk undersökning. Sedan skulle det förstås också vara bra med mindre blanketter som man kanske regelbundet har någon att fylla i, att man nu annars bara kollar upp läget och hur man mår och då inte begränsar inom ett område utan sådär mera helt. [ ] Att de kan arbeta tillsammans och få en ordentlig överblick över hela hälsotillståndet. Den här personen tyckte att det är viktigt att socialarbetarna håller koll på välmåendet, kanske varje gång frågar och diskutera hur man mår, lyssnar och försöker lösa problem på längre sikt. Inte bara slänger in sjuka i något arbete. En annan intervjuperson föreslog att socialbyrån kunde ha en egen läkare som gör hälsoundersökningar är du sjuk skall du få vård, är du frisk så skall du aktiveras. Socialarbetarna borde ha bättre koll på vem som kan jobba och vem som inte kan och behöver vård, speciellt när det gäller unga människor. Om socialarbetaren samarbetar med andra aktörer behöver det ske med klientens tillåtelse. En av klienterna hade nämligen mist förtroendet för en part inom vården, när en socialarbetare en gång vetat något som hon inte borde ha kunnat veta, om klientens kontakt till vårdinstansen. Omfattande utredning Det kom önskemål om en grundligare undersökning i början av klientskapet Jag minns första gången jag besökte socialarbetare, så jag var arbetslös och vad frågade de efter? Sista lönelista och sånt och hur mycket jag har fått, och så har de räknat och betalat ut någonting Att reda ut ordentligt och ställa många frågor om varför man är arbetslös skulle också trötta ut dem som utnyttjar systemet, menade en klient. Man borde inte lyckas mer än en gång med att lura, men det finns ett fel i systemet när det kommer till det här, menade personen. Det finns de som kan utnyttja systemet en längre tid och lever på utkomststöd för att de bara inte vill arbeta, och dem borde man få ut i arbetslivet. Ett annat argument för en mera grundlig undersökning i början av klientskapet, t.ex. att

43 43 socialarbetaren gör en utredning när man går in på djupet, var att man då bättre skulle känna till behoven hos de som söker sig till socialbyrån. Ett annat föreslog att socialen borde ingripa, t.ex. fara hem till folk och undersöka vad de har, om de har dyrbara saker och inget jobb och skulder så borde socialen ordna så att sakerna säljs, för att personen skulle få mindre problem. En person med utländsk bakgrund föreslog att socialarbetarna måste känna till att de som kommer från ett annat land tänker annorlunda än finländare gällande utkomststöd, och att det kanske finns sådana som utnyttjar systemet. Hjälp i arbetssökande eller aktivering Från flera klienters håll, kom det kommentarer om att hjälpen i arbetssökandet skulle utvecklas. Några verkade besvikna på den service som arbetsförmedlingen erbjudit. Man verkade kanske inte se att socialarbetaren hade någon roll i arbetssökandet Inte har ju hon letat arbete åt mig eller på det viset inte. Nej, det har hon inte Gällande TE-byrån kom det kommentarer om att de är bara glada när de fått ens papper av bordet, jag fick känslan att jag inte borde vilja arbeta, det uppmuntras inte till korta vikariat och de ordnar kurser man skall delta i för att snygga till statistiken. En som nyligen börjat jobba sa: Inte har [person vid TE-byrån] ringt en endaste gång och frågat att hur går det eller trivs jag eller på det viset inte. Så jag tycker att de skulle nog kunna engagera sig mera Klienterna efterlyste ett mera aktivt handlingssätt i arbetssökandet från de professionellas sida, t.ex. att man skulle ringa upp och fråga hur det går i arbetssökandet/på arbetsplatsen, skicka ut information om lediga jobb som kunde passa en, och att man skulle hjälpa kvinnor ut i arbetslivet. En klient som varit aktiverad genom rehabiliterande arbetsverksamhet tyckte att det varit nyttigt och bra. Den personen föreslog att socialarbetaren skulle vara mera aktivt med i sökandet av lämplig arbetsplats: De skulle gå och bekanta sig med platsen och sedan skulle de föreslå Ett förslag som kom i fokusgruppen, var att TE-byrån kunde anställa en erfarenhetsexpert, som kunde förbättra systemet från ett klientperspektiv och också i det praktiska hjälpa de arbetslösa.

44 44 Skam och delaktighet Med tanke på att man kan skämmas över att besöka socialbyrån kom förslaget att verksamheten kunde flyttas till ett annat ställe, eller ens flyttas till en mera avskild del av huset, så att det skulle vara möjligt att vara anonym eller obevakad när man går dit. Man är inte anonym så länge andra som jobbar i huset (men inte vid socialbyrån) ser dig. En annan föreslog att socialarbetarna skulle ta emot klienter också på andra ställen än socialbyrån, t.ex. andra mera neutrala kommunala utrymmen eller skolor, för att det skulle vara mera anonymt och ingen kan se att du söker hjälp. Att utrymmena skulle vara mera skyddade och neutrala, fanns det alltså önskemål om. Det kom också förslag om att atmosfären, eller förhållningssättet gentemot klienten skulle ändras: Systemet borde ändras så att det inte är så byråkratiskt, som någonting, inte bara pengarna. Man måste liksom ta emot personerna som människor. Mera så som kundbetjäning, nu är det bara förhör om uppgifter och sånt. Den här personen kritiserade att det alltid handlar om att fylla i och skriva under papper vid socialbyrån. Det kom också förslag om metoder som skulle göra klienter mera delaktiga, t.ex. att den här typen av intervjuer skulle kunna utvecklas till en del av systemet som erbjuds alla klienter. Också att man borde diskutera mera kring lagen och om vad den betyder föreslogs. En idé var också att man med hjälp av nya blanketter kunde välja ut och hitta dem som behöver mera hjälp eller vill ha hembesök Diskussion Klienterna framhåller att det inte är lätt att leva på utkomststöd, man har så lite pengar att röra sig med. De lyfter fram önskemål om att det kompletterande och förebyggande utkomststödet skulle utvecklas eller tillämpas mera, t.ex. i form av kilometerersättning för arbetsresor eller ekonomiskt stöd för barnfamiljer. Det kom också fram, att kompletterande utkomststöd kanske kunde hjälpa klienter ur låsta situationer, t.ex. genom beviljande av utkomststöd för flyttkostnader eller garantihyra för ny bostad. De berättar också, att det inte är roligt att ansöka om utkomststöd, och att rollen som utkomststödstagare är ofrivillig. Ett mera avskilt väntrum, eller varför inte ett kafferum där klienterna kunde vistas en stund, kunde göra upplevelsen mindre nedvärderande och mera neutral. En viktig fråga som trätt fram i den här praktikforskningen är hur det gamla synsättet på klienter inom utkomststödet leder till skam. Jag frågade klienterna vad man vid socialbyrån kunde göra annorlunda för att minska fördomarna och skammen. Det är en svår fråga, men svaren pekar mot att

45 45 det behövs förändringar i förhållningssättet, och att mottagandet och atmosfären vid byråerna måste bli mera human. För det här krävs kanske förändringar i metoder. Skulle metoder som stärker delaktighet, t.ex. feedbackblanketter i väntrummet göra atmosfären mera klientvänlig? Skulle ett mera avskilt och ombonat väntrum ändra stämningen? Skulle diskussionsträffar med socialarbetare och klienter, där man dricker kaffe tillsammans och behandlar ett visst tema förbättra klimatet? Skulle man kunna anställa erfarenhetsexperter genom lönesubventionering för att förbättra servicen och göra den mera klientnära? Det riktades en del kritik mot arbetsförmedlingen och TE-byråns verksamhet. TE-byrån är en viktig och central enhet inom det vuxensociala arbetet, som står inför stora utmaningar idag när arbetsplatserna blir allt färre. Klienterna efterlyser nya metoder och mera delaktighet, också vid TEbyrån. 5 Efter undersökningen Efter undersökningen läste jag genom och analyserade materialet jag samlat in. Rapportskrivningen började under sommaren och slutfördes i slutet av september. Under tiden funderade jag på hur jag skulle implementera undersökningen genom att presentera resultatet, och också hur diskussionsgrupperna kunde fortsätta efter praktikforskningen. Den här tanken, att diskussionsgrupper med socialarbetare och klienter kunde fortsätta uppstod vid fokusgruppen i maj, eftersom det där fanns ett intresse att fortsätta. Jag ville att flera aktörer, inte bara jag, skulle fundera på vad syftet är med gruppträffar med klienter inom utvecklingsarbete är och hur de skulle kunna användas. Skulle kanske någon annan kunna ta över och fortsätta med diskussionsträffar efter att praktikforskningen är slut? Jag beslöt att ta upp frågan vid ett SOS-projektmöte med socialbyråpersonal och chefen för vårdarbete och omsorg (K5) i juni, där protokollet från fokusgruppen delades ut. Jag berättade om diskussionsträffen, och förde fram förslaget att träffarna kunde fortsätta efter projektets slut. Det framstod inte som någon omöjlig tanke, och på mötet var man positiv till att diskussioner mellan klienter och personal i grupp skulle införas. Ett föreslag som kom fram var att någon socialarbetare kunde arrangera diskussionsträffar, för pilotklienter och andra klienter, t.ex. en gång i veckan. Argument för det här var att socialarbetarna på det här sättet kunde få höra klienternas åsikter och kunna utveckla sin service, men också att det kunde uppfylla klienters sociala behov. I augusti skickade jag ut inbjudan till den andra diskussionsträffen för pilotklienter per e-

46 46 post. Datumet för träffen hade varit bestämt sedan maj, och informationen om det hade gått ut också tidigare, i samband med förra träffens protokoll. Jag hade inte hört något av de fem klienterna under hela sommaren. En klient svarade på mitt , och med tre var jag i kontakt per telefon dagarna innan träffen. Jag förstod att bara en av de fem inbjudna skulle delta. Träffen arrangerades ändå. Klienten i fråga var också med vid senaste träff. Socialarbetaren var en annan än den som var med då, och valdes därför att hon arbetar i Korsnäs där den här träffen ordnades. Stämningen var positiv och ärendena behandlades, men eftersom vi var bara tre, blev det mera som uttalanden istället för diskussion. Vi var för få till antalet och funderade på varför bara en pilotklient kommit. Träffen hade varit mera givande, om fler deltagare hade varit på plats. Vi beslöt att pilotklienterna som deltagit i studien skulle få varsitt exemplar av den färdiga intervjurapporten och funderade kring ett presentationstillfälle för klienter men tvivlade på intresse för en ny träff. Något nytt datum för träff beslöts därför inte. En fråga som blev kvar hos mig efter träffen var Varför deltog så få? Finns det intresse i klientgruppen att delta i diskussioner kring utveckling? Under sommaren gjorde jag en blankett för socialbyråers väntrum utgående från en klients förslag, som berättades vid den individuella intervjun (Bilaga 6). Jag sände den till klienten per e- post och bad om att få kommentarer och förbättringsförslag, och berättade att den redan uppskattats av många inom projektet. Klienten svarade på frågan, var nöjd med blanketten men hade några ändringsförslag. Personen ville inte delta i diskussionsträffen (som var samma kväll). En annan pilotklient som inte heller deltog i gruppträffen skrev att ifall diskussionen ordnades i hemkommunen, eller individuellt, skulle hen delta. Under sommaren beslöts två tider i september för när intervjustudiens resultat skulle presenteras för socialbyråernas personal i K5. Syftet var att öppna diskussion och tillsammans reflektera över vad klienternas uttalanden kan ge för kunskap, och hur den kan tas i beaktande i den praktiska vardagen och i utvecklingen av vuxensocialt arbete. Även inom S.O.S.-projektet fanns det intresse för resultatet. Det kom fram önskemål om att praktikforskningsrapporten skulle offentliggöras tillsammans med annat material som projektet producerat. 5.1 Studiens inverkan på utvecklingsarbetet I och med kontakten till klienterna och intervjuerna och diskussionerna tillsammans med dem har jag fått kännedom om utvecklingsbehov, som jag knappast skulle ha uppmärksammat annars. Jag fick också en inblick i det sociala arbetets praktik ur klienternas synvinkel, vilket gav mig en bild av det vuxensociala arbetets verklighet, som jag inte kunnat få på något annat sätt än genom att höra

47 47 deras perspektiv. Jag har fått upp ögonen för hur lätt klientens synvinkel faller bort ur diskussionen om vad som är viktigt i socialt arbete. Deras egentliga behov kan utebli, när diskussionen förs av professionella, beslutsfattare och forskare, och inte ofta med klienter. Beslutstagare eller de som arbetar för utveckling kan då bara utgå ifrån gissningar om vad brukarna önskar att skulle förändras, eller ännu värre, att man inte alls beaktar deras behov och önskemål. Klienternas förslag till utveckling var för det mesta realistiska och argumenten för utvecklingsförslagen var ofta personliga. Det gjorde mig påmind om vilka saker som har betydelse när man som klient besöker en instans; bemötande, relation, möjlighet att få påverka och känsla av värdighet. Jag har låtit klienternas synpunkter prägla min syn i utvecklingsarbetet. Deras åsikter har fått komma fram i diskussioner med socialbyråpersonal och projektarbetare, och på det sättet förts vidare under praktikforskningens gång. På det här sättet har dessa pilotklienters synpunkter påverkat utvecklingsarbetet sedan intervjuerna ägde rum. Ett konkret exempel är den ena klientens förslag om en blankett för väntrummet, som togs fram inom projektet, och delades ut tillsammans med annat material till socialbyråpersonal i personens hemkommun men också till övriga. Ett annat exempel är att klienternas kommentarer om situationskartläggningen och klientplanen också har tagits i beaktande i utformningen av blanketterna. Praktikforskningen har varit en omfattande och väl dokumenterad del inom Österbottens S.O.S.-projekts kunskapsproduktion vad det gäller klientens perspektiv och delaktighet. Stöd för min praktikforskning har jag fått från flera håll, b.la. universitetets professor, K5:s chef för omsorg och vårdarbete, och projektkollegor inom S.O.S.-projektet, vilket visar att många har varit engagerade. Socialarbetarna ute vid byråerna har varit positiva och intresserade av resultatet, och också själva engagerade genom att ordna kontakt eller möten mellan mig och klienterna. De två socialarbetare som tillfrågades att delta i fokusgrupp med klienter medverkade, vilket visar deras öppenhet för nya metoder, och vilja att möta klienter i en diskussion kring förbättring och utveckling. 6 Avslutning Att intervjua klienter inom vuxensocialt arbete har väckt många tankar och lyft fram teman som är värda att diskutera och reflektera över. Även om klienterna som jag intervjuade för det mesta ville framhålla att de var väldigt nöjda med servicen de fått vid socialbyrån, har jag i den här rapporten lyft fram de kritiska synpunkterna som kom fram mellan raderna, för att diskutera och visa på utvecklingsområden. Kontexten för den här studien är landsbygd och små städer, och socialarbetet

48 48 präglas av glesbygdens förutsättningar och problem. Socialarbetarna har inget lätt arbete, eftersom de har flera ansvarsområden inom socialsektorn, och dessutom kan klientelet också finnas nära socialarbetarnas privata roll. De sociala kretsarna är små på mindre orter, och att alla känner alla påverkar också socialarbetet (Ronnby, 1991) (det kom också fram vid en intervju att jag och intervjupersonen hade gemensamma bekanta). Majoriteten intervjupersoner ville inte klaga, utan var artiga och förstående inför kommunernas knappa resurser. Jag tror att de var nöjda med att man genom intervjuer frågade efter deras synpunkter (med tanke på att 7/7 deltog i den individuella intervjun), och kanske därför var mindre kritiska, än vad de skulle ha varit om ingen frågat efter deras åsikt. Ibland fick jag en känsla av att de svarade så som de trodde att det förväntades, t.ex. gällande blanketterna jag frågade om. Vuxensocialt arbete står inför utmaningar med ökande marginalisering bland unga och arbetsmarknadens utveckling med allt färre lediga arbetsplatser. Vid några intervjuer fick jag uppfattningen att personerna fastnat i klientskapet och p.g.a. det börjat må sämre. De här personerna verkade inte ha haft någon starkare förankring i arbetslivet, utan levt utanför. Angelin (2010) har visat att det finns ett samband mellan marginalisering i unga år och senare marginalisering. Att människor blir marginaliserade som unga år p.g.a. psykiskt illamående, utanförskap eller social isolering, har också synts av i min undersökning. Hänninen, Karjalainen och Lehtelä (2007) förhåller sig kritiska till det finländska aktiveringssystemet av utkomststödstagare. De påpekar att klienter tvinnas runt i en spiral av olika myndigheter (FPA, TE-byrån och socialbyrån), och att systemet gör det onödigt komplicerat att ta sig ur spiralen, och ut på arbetsmarknaden. Klienterna i den här studien efterlyser mera samarbete mellan instanserna, och också nya metoder för att göra samarbetet mera välfungerande. Klienterna önskar att de mångprofessionella tjänsterna inom vården, socialarbetarna vid byråerna och myndigheterna som har hand om arbetsförmedling och aktivering skulle göra utförligare undersökningar direkt i början av klientskapet, och aktivare ta itu med problemen. Syftet med den här praktikforskningen är inte att utvärdera socialbyråernas verksamhet, utan mera att höra klienterna och göra dem delaktiga i utvecklingsarbetet. Den här praktikforskningen visar en metod där brukare och professionella kan föra en dialog, genom individuella intervjuer eller diskussionsgrupper. Klientenkäten inom vuxensocialt arbete i Österbotten visar att 39 % av de svarande skulle vilja påverka tjänsterna vid socialbyråerna i större utsträckning än vad som getts möjlighet till (SOS-projektet b). Därför skulle det vara bra att införa metoder som stöder klientdelaktighet i det vuxensociala arbetets vardag, t.ex. klientenkäter, feedbackblanketter, intervjuer eller diskussionsgrupper. Kanske kunde metoder av det här slaget ändra atmosfären vid

49 49 byråerna till mera öppen, och lindra skammen som så många upplever i och med klientskapet. Jag vill avsluta den här rapporten med ett citat som en klient skrivit i sin enkät (SOSprojektet, b), som jag tycker beskriver situationen, och uppmuntrar till mera metoder för klientdelaktighet. Personen hade skrivit i fritext och undertecknat med eget namn: Ta kontakt med de som lämnas utanför. Vi är alla olika. Ingen av oss passar i nån kategori. Sluta av med papper, kryss och pyttesmå steg. Tala, lyssna, lär. Tack för visat intresse. Jag hoppas att nån en dag kommer att vela ha ett egentligt samtal angående detta. Pappren var åtminstone en bra början. Bilagor: Bilaga 1. Diskussionsunderlag Bilaga 2. Infoblad (Informerat samtycke) Bilaga 3. Intervjuguide Bilaga 4. Agenda för fokusgrupp Bilaga 5. Protokoll från fokusgrupp Bilaga 6. Blankett för väntrummet

50 50 Källförteckning Angelin, A. (2009). Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna. Doktorsavhandling i socialt arbete, Lunds universitet. Björklund K. & Mattila, M. (2013). Tomaatteja, teollisuutta ja monikulttuurisuutta - Närpiön malli maahanmuuttajien kotouttamisessa. Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen tutkimuksia nro 5. Turku: Painosalama. Blomgren, S & Kivipelto, M., (2012). Valtaistus Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Rapport 27/2012. Helsingfors. Dahlberg, M. & Vedung, E. (2001). Demokrati och brukarutvärdering. Lund: Studentlitteratur. Fangen, K. & Sellerberg, A-M. (2011). Många möjliga metoder. Lund: Studentlitteratur Hänninen, S., Karjalainen, J. & Lehtelä, K-M. (2007). Pääsy kielletty! Poiskäännyttämisen politiikka ja sosiaaliturva. Stakes. Juhila, K. (2009). Sosiaalityön selontekovelvollisuus. Janus vol. 17 (4), s Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011). Kvalitativa metoder. Från vetenskapsteori till praktik. Lund: Studentlitteratur. Jouttimäki, P. (2011). Voimavaraistavaa sosiaalityötä ryhmässä. I verket: Jouttimäki, P., Kangas, S. ja Saurama, E. (2011). Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö. Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä hankkeen loppuraportti. SOCCA 2011:1. Jacobsen, D. I. (2013). Förståelse, beskrivning och förklaring. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.

51 51 Kuivalainen, S. (2013). Toimeentulotuki 2010-luvulla. Tutkimus toimeentulotuen asiakkuudesta ja myöntämiskäytännöistä. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Rapport 9/2013. Helsingfors. Lindqvist, Ann-Marie (2009). Delaktighetens många dimensioner. I verket: Söderström, Julkunen, Backman (red.) Att utveckla praktiken i praktiken. FSKC Rapport 1/2009. Niemelä, P. (2009). Ihmisen toiminnallisuus ja hyvinvointi sosiaalityön teoreettisen ymmärryksen perustana. I verket: Mäntysaari, M., Pohjola, A. ja Pösö, T. toim. (2009). Sosiaalityö ja teoriat. Jyväskylä: PS-kustannus. Pihlajamäki, E. (2012). Om vi inte vet vart vi ska, är det lätt att gå vilse På jakt efter välfärd för invånare inom Kust-Österbottens samkommun. FSKC rapporter 1/2012. Raitakari, S., Juhila, K., Gunther, K., Kulmala A. & Saario S. (2012). Asiakaslähtöisyydet asiakasammattilaisvuorovaikutuksessa: kuluttajuus, kumppanuus ja huolenpito mielenterveyskuntouksessa. I verket Anttonen, A., Haveri, A, Lehto, J. & Paulukka, H. (2012) Julkisen ja yksityisen rajalla. s Tampere university press. Ronnby, A. (1991). I skogarnas land. Om socialt arbete i glesbygd. Statens råd för byggnadsforskning. Stockholm: Ljunglöfs Offset AB Saurama, E. & Julkunen, I., (2009). Lähestymistapa käytäntötutkimus. I verket: Mäntysaari, M., Pohjola, A. & Pösö, T. (Toim.). Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PS-kustannus. Socialstyrelsen (2011). Metoder för brukarinflytande och brukarmedverkan inom socialtjänst och psykiatri en kartläggning av forskning och praktik. Rapport ISBN: Social- och hälsovårdsministeriet (2012). Reform av socialvårdslagstiftningen. Slutrapport av arbetsgruppen för en reform av socialvårdslagstiftningen. Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2012:26. Helsingfors. Tallberg, A. M. (2012). Varför beställar-utförarmodellen? Valet av samarbetsmodell inom samkommunen K5 granskat ur ett institutionellt perspektiv. Avhandling pro gradu statsvetenskapliga fakulteten Helsingfors universitet. Toikko, T. (2010). Developing participatory welfare state. Can Service Users Produce some Essential Local Knowledge on Public Services? 9th International conference of terrorial intelligence, ENTI, Strasbourg. Version 1-8 Jan 2013.

52 52 Vedung, E. (2004). Utvärderingsböljans former och drivkrafter. Stakes, FinSoc Working Papers 1/2004, Helsingfors. Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2004). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy Ward, A., Ruch, G. & Turney, D. (2010). Introduction. I verket: Relationship-Based Social Work. London: Jessica Kingsley Publishers. Elektroniska källor: Social och hälsovårdsministeriet (2013). Utkomststöd. Uppdaterad Hämtat från webbsidan: Toikko, T. (2013). Aikuissosiaalityön tila SOS-hankkeen työntekijäkyselyn tulokset. SOS-hanke, Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Hämtat från webbsidan: Mulju, T. (2011). Projektplan för projektet S.O.S. Från utslagning till delaktighet Delprojekt Österbotten. SONetBOTNIA. Hämtat från: Palsanen, K. (2013). Young developers A new method to increase participation. SOCCA, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. Presentation vid Conference for Social Work Research ECSWR 2013 i Jyväskylä och vid ENSACT Joint European Conferense Social Action In Europe 2013 I Istanbul. Hämtat från webbsidan : tion.pdf SOTKAnet (2013). Arbetslösa, % av arbetskraften (id: 181). Statistik- och indikatorbank. Institutet för hälsa och välfärd. Hämtat från webbsidorna: och

53 53 Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte /189, kapitel 1, 2. Hämtat från webbsidan: Övriga källor SOS-projektet ( a). Sosiaalityön kokemusasiantuntijat. Utvecklingsprogrammet KASTE Från marginaliserad till socialt integrerad genom socialt arbete, SOS-projektets broschyr SOS-projektet ( b). Klientenkät 2012 Resultat. Utvecklingsprogrammet KASTE Från marginaliserad till socialt integrerad genom socialt arbete SOS-projektets powerpintpresentation Institutet för hälsa och välfärd (2013). Meddelande till kommunerna. Regionala hälso- och välfärdsutredning hösten 2012.

54 54 Bilaga 1. Diskussionsunderlag Jag är intresserad av att höra dina tankar om: 1. Erfarenheter av att vara klient vid socialbyrån (inom vuxensocialt arbete och utkomststöd). 2. Metoder (t.ex. blanketter) som socialarbetarna har använt. 3. Hur socialbyrån borde förändras (utvecklas) för att förbättras. Vad tycker du att vi borde diskutera vid intervjun om erfarenheter av och utveckling av socialbyråns verksamhet?

55 55 Vad annat tycker du att det är viktigt att jag tar upp under intervjuerna? Bilaga 2. Informationsblad (Informerat samtycke) BÄSTA KLIENT Ni deltar i utvecklingen av vuxensocialt arbete! Jag heter Irene Bäckman och är studerande i socialt arbete. För tillfället arbetar jag med projektet SOS på K5-området där ni medverkar i ett pilotprojekt. Pilotprojektets målsättning är att utveckla socialbyråernas arbete med vuxna. Ni har gett samtycke till att anonymt dela med er av era erfarenheter av vuxensocialt arbete. Jag vill därför bjuda in er till en intervju angående detta (datum) vid (plats). Era uppgifter behandlas konfidentiellt och anonymt och i slutresultatet kommer det inte att framgå ert namn, kön eller i vilken kommun inom K5 ni är bosatt. Totalt intervjuas 5 klienter. Intervjuerna bandas in med en bandspelare. Efter intervjun kommer ni att bjudas in till att medverka i en gruppdiskussion kring hur socialbyrån borde utvecklas utgående från en klients perspektiv. Vid intervjutillfället bjuder jag (projektet) på kaffe/te med tilltugg. Intervjumaterialet kommer att sammanställas till en rapport som jag kommer att lämna in och presentera som ett slutarbete för mina praktikstudier i socialt arbete. Rapporten kommer också att användas för att visa effekter av SOS-projektet och delges till socialbyråernas personal, så att de har möjlighet att utveckla sitt arbete enligt klienternas önskemål. Tack för din medverkan, den är viktig och behövs! Irene Bäckman Projektarbetare i K5, SOS - Österbottens delprojekt Tel

56 56 Samtycke Jag (underskrift) har tagit del av ovanstående information i samband med intervjun (plats och datum) Bilaga 3. Intervjuguide Inledning. - Jag kommer att fråga många frågor som har att göra med dina erfarenheter som vuxen klient vid socialbyrån. Du behöver inte svara ifall du inte vill, att berätta är frivilligt. - Det som du berättar kommer jag inte att säga på socialbyrån/till din socialarbetare men jag kommer att skriva det i en rapport som socialbyråns personal får. I den rapporten är du en av fem deltagare. - Det som du berättar kommer inte att påverka din rätt till att få utkomststöd i fortsättningen - Mina lärare, arbetskamrater och några klienter har varit med och gett mig ideér till vilka saker jag frågar om i intervjun. 1. Bakgrund - När var du första gången i kontakt till socialbyrån? Vuxensoc./utkomststöd avses främst - Ifall du vill berätta, hurudan var din situation då? - Hurudan är din situation idag? 2. Erfarenheter - Hur har du blivit bemött vid socialbyrån? Vuxensoc./utkomststöd avses - Hur brukar det gå till när du träffar socialarbetaren? - Vad händer under den tiden du är hos socialarbetaren? Vad gör ni? - Har du märkt någon skillnad i vad ni har gjort med socialarbetaren sedan projektet började? 3. SOS-projektets metoder - Kommer du ihåg att ni har fyllt i den här situationsbedömningsblanketten? Blanketten visas upp. - Hur tyckte du det var att fylla i den? - Blanketten kan fyllas i på olika sätt (Soc.arb. skriver, tillsammans, klienten skriver) Hur gick det till när ni fyllde i den? - Tycker du att alla viktiga ämnen/svar kom med? - Tycker du att blanketten när den fyllts i beskriver hur din livssituation var då? - Finns det någonting annat du vill säga om det här?

57 57 - Kommer du ihåg att ni har fyllt i den här serviceplanen? Planen visas upp. - Hur tyckte du det var att fylla i den? - Blanketten kan fyllas i på olika sätt (Soc.arb. skriver, tillsammans, klienten skriver) Hur gick det till när ni fyllde i den? - Vad tycker du om blanketten? - Tycker du att alla viktiga ämnen/svar kom med? - Tycker du att det i planen kommer fram dina framtidsmål eller vad du har tänkt göra med ditt liv/din framtid? - Finns det någonting annat du vill säga om det här? - Minns du att ni har använt andra papper eller blanketter som du vill berätta om? 4. Utveckling - Hur ser du det här med att utveckla eller förändra socialbyrån, finns det behov av det? - Vad tycker du att det är viktigt att man tar upp när man talar om att utveckla socialbyråer? - Vad skulle kunna vara annorlunda, jag undrar t.ex. hur du ser på socialbyråns: Utrymmen (t.ex. väntrum, mottagningsrum) Datateknik (+ telefon) Hembesök Sysselsättning för daglediga Delaktighet för klienter (är klientens syn med i arbetet?) - Hur skulle socialarbetare ha kunnat hjälpa dig mera? - Det har kommit fram när jag talat med klienter att det finns fördomar mot personer som är klienter vid socialbyrån. Vad skulle socialbyrån kunna göra annorlunda för att påverka fördomarna? - Vad annat vill du berätta? Ifall att det ordnas en gruppträff för klienter från området för att fundera mera kring hur socialbyråernas arbete med vuxna skall utvecklas. Vad tycker du att man borde diskutera där? Skulle du vara intresserad av att vara med?

58 58 Var tycker du att den borde ordnas? Någonting annat som du vill säga om det här? Bilaga 4. Agenda för fokusgrupp Diskussionstillfälle / Gruppintervju Tid: Onsdagen 29.5 kl Plats: Gruppverksamhetslokal vid Centrumvägen 9, Pörtom (mittemot kyrkan i samma hus som Aktia) Arrangör: Irene Bäckman, projektarbetare SOS-projektet Medverkande: [socialarbetarens namn], socialarbetare Närpes stad Inbjudna: Personer som använt socialbyråns service för vuxna och medverkat som pilotklienter inom SOS-projektet Program: - Presentation och information - Diskussion (intervju) 4 teman - Teman till följande diskussionstillfälle - Kontaktuppgifter för fortsatt verksamhet samlas in Tema 1. Ifall det skulle startas en ny sysselsättningsverksamhet för socialbyråns besökare, hurudan skulle den vara? Tema 2. Vad tänker ni om idén att socialbyrån startade gruppverksamhet för sina besökare (t.ex. 1 gång i veckan med olika teman). Tema 3. Om det arrangerades en svensk erfarenhetsexpertskolning på K5-området, tror ni att det skulle finnas intresse för det?

59 59 Tema 4. Ifall att det skulle anställas en ny handledare för att hjälpa socialbyråns klienter, vad skulle en sådan göra? Bilaga 5. Protokoll från fokusgrupp Protokoll från Diskussionstillfälle / Gruppintervju Tid: Onsdagen 29.5 kl Plats: Gruppverksamhetslokal vid Centrumvägen 9, Pörtom (mittemot kyrkan i samma hus som Aktia) Arrangör: Irene Bäckman, projektarbetare SOS-projektet Medverkande: [Socialarbetarens namn], socialarbetare Närpes stad Närvarande: Två(av fem)inbjudna personer som använt socialbyråns service för vuxna och medverkat som pilotklienter inom SOSprojektet 1. Presentation och information Alla deltagare berättar något om sig själva. Irene berättar kort om syftet med träffen och delar ut en lista med 4 diskussionsteman. På begäran besluts att diskussionen inte bandas in men att Irene och [Socialarbetarens namn] antecknar vad som sägs. 2. Diskussion (intervju) 4 teman Irene har förberett 4 teman med hjälp av information från pilotklientintervjuer och chefen för vårdarbete och omsorg för K5. Tema 1. Ifall det skulle startas en ny sysselsättningsverksamhet för socialbyråns besökare, hurudan skulle den vara? (När var hur?) Irene presenterar temat. Diskussionen startar kring verksamheten vid vänstugorna. Socialarbetaren känner till att i Närpes arbetar en anställd handledare och en pensionerad lärare vid vänstugan. Kommunen betalar en flitpeng åt de som är sysselsatta där. Vi andra deltagare i diskussionen kände inte till det här. Vi får också veta att olika företag kan beställa arbeten vid vänstugan, men även annars har de nog att göra där, bl.a. packar de beställningar i förpackningar. Diskussionsdeltagarna tycker att det låter som en bra sysselsättning som de också skulle kunna göra. Vi funderar på ifall den här verksamheten skulle kunna utvecklas och varför inte vi andra känner till den. Folk verkar inte veta vad det egentligen är. En orsak kan vara att utrymmena är trånga. Irene undrar om det finns andra vänstugor. En känner till att det i Malax finns en Sockenstuga där de brukar ha loppis och matservering och ibland föreläsningar, men ingen av oss har varit där. Irene undrar varför vi inte

60 60 känner till verksamheten vid vänstugorna bättre och en föreslår att det kan vara så att informationen är bristfällig. Ifall man kände någon som går till vänstugan skulle det vara lättare och mera motiverande att gå dit, säger en. Man har ju nog annat att göra också hörs det, men det poängteras att det är viktigt att man får vara social och träffa andra om man är länge arbetslös, att det finns ett ställe. På frågan vad som krävs för att det skulle kännas motiverande att delta i en sysselsättningsverksamhet styrs diskussionen mot vänstugan i Närpes med flitpeng och beställningar av företag, men också att det behöver finnas gott om utrymme i lokaliteterna och vara centralt placerat på orten. Gamla mentalvårdsbyrån i Närpes lär skall vara tom, kunde det vara lämpliga utrymmen för en ny verksamhet? Det kommer fram tankar om att det kan hända att tröskeln att gå till någon av verksamheterna känns hög därför att den ordnas i anslutning till församlingen och diakonin i Malax och av Psykosociala föreningen i Närpes. Det kan hända att man som arbetslös känner att man inte passar in i de här verksamheterna därför att man inte är kyrklig eller har psykosociala problem och att verksamheterna har gett ett intryck av att vara sådana. Vi konstaterar att ifall vi fick bestämma hur framtidens sysselsättningsverksamhet skulle se ut så skulle den vara mera neutral och inte stämplande. Den skulle sysselsätta både unga och gamla och kvinnor och män på samma ställe, då skulle det bli roligt att umgås med de andra. Det är oftare kvinnor som tar sig ut och deltar i gruppverksamheter, berättar en i gruppen. När Irene frågar vad det krävs för belöning för att man som arbetslös skall delta i en verksamhet säger en att en viktig sak är att träffa andra att dricka kaffe och prata med. Om man då träffar nya vänner kan man säkert delta i någon föreläsning eller annat program som det ordnas tillsammans med dem. Det kommer fram att i Vasa finns det en grupp män som träffas varje morgon och förbättrar världen vid ett café, och de verkar ha samhörighet i gruppen. De som spelar ishockey verkar också ha teamwork och att det verkar roligt. En säger att alla vill väl nog vill höra ihop med någon grupp. Social samvaro, samhörighet och teamwork föreslås vara den främsta orsaken att delta i en sysselsättning. Tema 2. Vad tänker ni om idén att socialbyrån startade gruppverksamhet för sina besökare (t.ex. en gång i veckan med olika teman). (När, var, hur, för vem?) Irene presenterar temat utan att få någon direkt respons. Hon föreslår att man vid gruppträffarna kunde göra allt från att läsa dagstidningen och diskutera till att söka arbete tillsammans eller skriva arbetsansökan och CV. En säger sig ha nytta av att lära sig skriva ansökan och CV men en annan

61 61 säger sig ha gjort det alldeles för många gånger och kan redan det. Det föreslås att den som redan kan skriva CV och arbetsansökan kunde lära de andra. Irene instämmer, inte skulle socialarbetaren behöva planera och dra programmet, gruppdeltagarna kunde också göra det. De som har erfarenhet kan berätta åt de andra. Diskussionen styrs in på TE-byråns verksamhet. Ingen av deltagarna har fått arbete eller sysselsättningsarbete via TE-byrån, även om de har sökt jobb. En deltagare fick känslan av att hon inte ens borde vilja arbeta när hon varit på träff vid TE-byrån, vilket det ses kritiskt på i gruppen. Det uppmuntras inte heller att man tar korta vikariat, och de här sakerna borde förändras tycker vi i gruppen. Det verkar som att de som bestämmer hur systemet skall vara vet inget om det, kommer det fram. Irene frågar om det finns sysselsättningsarbeten och vem som får sådana. Det finns nog och då får arbetsgivaren lönesubvention och den som arbetar normal lön. Irene tar upp temat med gruppverksamhet igen. Svaret blir att temat med sysselsättningsverksamhet och gruppverksamhet går in i varandra och att det var svårt att börja tänka på gruppverksamhet efter att vi redan talat så mycket om sysselsättningsverksamhet. Tema 3. Om det arrangerades en svensk erfarenhetsexpertskolning på K5-området, tror ni att det skulle finnas intresse för det? (Någonting att satsa på?) Irene berättar om erfarenhetsexpertskolningar som arrangerats i andra delar av landet och visar broschyrer, berättar också om vad erfarenhetsexperter kan jobba med. En säger att det nog finns många som har svåra ekonomiska problem men vägrar gå till socialen, för de skulle det kunna vara lättare att ta kontakt och tala med en erfarenhetsexpert, även om det här sedan leder till att man går till socialbyrån. Det skulle göra tröskeln lägre och det blev lättare att ta kontakt. Erfarenhetsexperten skulle ge handledning, föreslås det. Båda deltagarna skulle vara intresserade av att vara erfarenhetsexperter; man har ju redan livserfarenhet och kan en hel del. Erfarenhet kan många gånger vara viktigare än att man har rätt utbildning, och ifall man inte själv har varit i en situation, hur kan man då veta något om den? Irene frågar vad skulle ni göra sen då, när ni har gått skolningen?. Då gäller det att informera om att erfarenhetsexperter finns, säger en. Socialbyrån är ju ett ställe där en erfarenhetsexpert kunde jobba. TE-centralen tycker diskussionsdeltagarna också att skulle behöva utvecklas, så där skulle det också behövas en. I skolor kunde det också finnas erfarenhetsexperter och inom utbildning. Också de som blir arbetslösa efter någon utbildning kunde erfarenhetsexperter hjälpa. De kunde hjälpa med att förstå papper och fylla i blanketter, säga vart man skall vända sig och ge handledning, och kanske följa med som stöd. På FPA kunde de också ha en erfarenhetsexpert. I gruppen tycker man att det

62 62 skulle behövas erfarenhetsexperter och är positiva till skolningen. Irene säger att hon skall informera eventuella arrangörer av utbildning och arbetsplatser om det. Tema 4. Ifall att det skulle anställas en ny handledare för att hjälpa socialbyråns klienter, vad skulle en sådan göra? (Vad finns det behov av?) Irene presenterar temat. Svaret blir: Samma saker som vi just räknade upp att en erfarenhetsexpert skulle göra.någon som kan hjälpa med papper och blanketter, som är flyttbar och mångsidig, kan komma hem till klienter eller träffas på andra ställen än socialbyrån. Bör vara lätt att få tag i och tvåspråkig. Socialarbetaren tror nog att en sådan skulle vara sysselsatt. Irene föreslår att handledaren skulle röra sig med klienten till olika instanser. Diskussionen styrs in på behovet av dator och internet, var skall man kolla mol.fi-hemsidan om man inte har dator och internet? Man får inte utkomststöd till dator och internet, det ingår i grunddelen, men det räcker ju inte. Bil måste man också ha och samma sak med det. Handledaren skulle kunna hjälpa med sådant, föreslås det. Vi talar om kilometerersättning till arbetsresor och socialarbetaren berättar att man kan få det enligt prövning, ifall att man behöver det för att ta sig till arbetet. Att man inte har bränsle som utkomststödtagare skall inte vara ett hinder i det fallet att man får ett jobb. Irene tar upp frågan med dator och internet på nytt, vad gör man ifall att man inte har dator? Det berättas att vid TE-byrån i Brändö i Vasa finns en kunddator och vid olika bibliotek. Irene berättar att man vid hennes tidigare arbete skaffade en kunddator till socialbyråns väntrum där man kunde printa ut papper man behöver vid socialen. För att sköta om papper till FPA och andra instanser idag är det bra att ha dator, men inte ett måste, konstaterar vi. Vid banken blir det ibland dyrt att gå till disken för att få service. På vissa ställen måste man också kunna stå på sig för att få betjäning. En servicehandledare skulle också kunna hjälpa sådana som inte förstår sig eller kan använda dator, föreslås det tillslut. 3. Teman till följande diskussionstillfälle Datum för följande träff bestäms till tisdagen 3.9 kl Irene föreslår Korsnäs som plats. Som tema föreslås arbetssökande. Hur skulle det bli lättare att hitta jobb? Vilka är hindren i arbetssökandet? Irene ar ut information och diskussionstema i förväg innan tillfället. 4. Kontaktuppgifter för fortsatt verksamhet samlas in Kontaktuppgifter samlas in. Information om fortsatt verksamhet kommer att sändas per e-post till pilotklienterna och deras socialarbetare. Protokollet är skrivet 30.5 och 3.6 av projektarbetaren och genomläst och godkänt av medverkande socialarbetare Protokollet har sänts ut till diskussionsdeltagarna till kännedom och med begäran om kommentarer och ändringsförslag via e-post

63 63 Bilaga 6. Blankett för väntrummet Blankett för väntrummet (frivillig) - den här kan du fylla i medan du väntar och ta med dig in till socialarbetaren Tillsammans med socialarbetaren kan du ta upp och diskutera olika frågor som berör din livssituation och framtid. Saker att ta upp och diskutera vid dagens träff med socialarbetare: Hur har din situation förändrats sedan senaste träff? Sätt ett kryss på linjen för att beskriva din situation. Försämrats Förbättrats Vad har ändrats och på vilket sätt? Berätta vad som har hänt. Vad annat vill du säga eller ha hjälp med?

64 64 Liiteet 6. Liite 6 a.

65 65

66 66

67 Liite 6 b. 67

68 Liite 6 c. 68

69 69

70 70

71 Liite 6 d. 71

72 72

73 Liite 6 e. 73

74 Liite 6 e. 74

75 75

76 76

77 Liite 7. 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 Liite

101 101

102 102

103 103

104 104 Liite 9. Ryhmämuotoinen sosiaalityö maahanmuuttajaryhmässä Menneisyyden voimavarat tulevaisuuden vahvuudeksi Marjaana Peltola, 2013

105 105 Sisällysluettelo 1. Johdanto Ryhmämuotoinen sosiaalityö prosessina ja sosiaalihuollon työkaluna Subjektiuden ja toimijuuden tukeminen ryhmämuotoisessa sosiaalityössä Ryhmä yksilön ja yhteiskunnan siltana Ryhmämuotoisen sosiaalityön toteutus ja toiminnan kuvaus Pilottiryhmän ensimmäinen tapaaminen Muistoni kotimaasta Pilottiryhmän toinen tapaaminen Miten kirjoitan työhakemuksen ja CV:n Pilottiryhmän kolmas tapaaminen Työhaastatteluun valmistautumista Pilottiryhmän neljäs tapaaminen Katse tulevaisuuteen Yhteenveto Asiakkaan osallisuus ryhmäprosessissa ja ryhmämuotoinen sosiaalityö suunnitelmallisen sosiaalityön työkaluna Ryhmämuotoisen sosiaalityön haasteet Yhteiskunnallinen näkökulma kansalaisuuteen, yksilöllisyyteen ja ryhmätoimintaan Hyvän käytännön juurruttamisesta Lähteet..121 Liitteet 122 Liite Liite Liite Liite Kannen kuva: Marjaana Peltola

106 Johdanto Tämä raportti käsittelee Pohjanmaan SOS -hankkeessa toteutettua pilottikokeilua. SOS -hanke kuuluu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysministeriön KASTE -ohjelmaan. Hankkeen aikana kehitetään asiakasosallisuutta tukevia työmenetelmiä ja hyviä käytäntöjä. (SOS -hanke. Esite.) K4-alueella (Pietarsaari, Luoto, Pedersöre ja Uusikaarlepyy) pilottikokeilun menetelmäksi valittiin ryhmämuotoinen sosiaalityö. Pilottiasiakaskunta koostui kahdeksasta maahanmuuttajasta, jotka ovat kotoisin Somaliasta. Asiakkaat olivat tulleet Suomeen perheen yhdistämisen kautta. Naisia ryhmässä oli kolme ja miehiä viisi. Iältään asiakkaat olivat vuotiaita. Vastaava sosiaalityöntekijä veti ryhmää, joka kokoontui kevään 2013 aikana neljä kertaa. Ryhmää käytettiin tässä tarkoituksessa kasvatuksellisesti ja opetuksellisesti. Ryhmätapaamiset olivat tavoitteellisia. Niiden tarkoituksena oli asiakasosallisuuden ja asiakasyhteistyön kehittäminen, asiakkaan omien voimavarojen esiin tuominen ja vahvistaminen, ryhmämuotoisen sosiaalityön menetelmän kokeileminen ja kehittäminen sosiaalityöntekijöiden työprosesseja tukemaan. Lisäksi arvioidaan ryhmämuotoisen sosiaalityön vaikuttavuutta. Maahanmuuttajaryhmä on asiakasryhmänä erityinen, sillä sosiaalityössä on välttämätöntä tällöin huomioida kulttuurinen konteksti, joka on valtakulttuurista poikkeava. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kansalaisena toimiminen on vaikeaa, jollei tunne ja tiedä toimintatapoja. Tilannetta voisi verrata siihen, että pelaaja astuu pelikentälle tuntematta pelin sääntöjä ja ohjeita. On helppo havaita, että pelaajan on tällöin lähes mahdotonta vaikuttaa pelin kulkuun. Ryhmämuotoinen sosiaalityö vastasi siis tässä asiakasryhmässä yhteiskunnallisiin instituutioihin integroitumisen tarpeeseen. Raportti etenee niin, että aluksi kuvaan ryhmää, joka osallistui ryhmämuotoiseen sosiaalityöhön. Toiseksi kerron ryhmämuotoisen sosiaalityön prosessista ja menetelmästä.

107 107 Ryhmämuotoisen sosiaalityön käytännön toteutumista kuvaan tapaamiskerroittain luvussa 3. Lopuksi on yhteenveto, jossa koostan ryhmämuotoisen sosiaalityön menetelmää asiakkaan muutosprosessin, asiakasosallisuuden ja suunnitelmallisen sosiaalityön näkökulmasta. Perehdyn myös kontekstiin, eli yhteiskuntaan, jossa sosiaalityö, asiakkuus ja toimijuus tapahtuvat. Lisäksi tuon esille ryhmämuotoisen sosiaalityön haasteita, joita prosessin aikana ilmeni. 2. Ryhmämuotoinen sosiaalityö prosessina ja sosiaalihuollon työkaluna Vastaava sosiaalityöntekijä on aluksi valinnut asiakkaat, joille hän on tiedottanut asiakastapaamisten yhteydessä mahdollisuudesta ryhtyä pilottiasiakkaaksi. Asiakkaiden kanssa käytiin läpi hankkeen sisältö ja tavoitteet sekä pilottiryhmään osallistumisen oikeudet ja velvollisuudet. Asiakkaat ovat saaneet kirjallisen tiedotteen ja allekirjoittaneet sopimuksen pilottiryhmään osallistumisesta (Liite1.). Sosiaalityöntekijä ja pilottiasiakkaat ovat yhteistyössä täyttäneet tilannearviolomakkeen (Liite 2.) ja asiakassuunnitelman (Liite 3.). Sosiaalityöntekijä veti ryhmää, joka kokoontui kevään 2013 aikana neljä kertaa. Aktiivisen työvaiheen jälkeen asiakasyhteistyötahoille, kuten Kelaan, kunnalliseen terveydenhuoltoon ja TE -toimistoon lähetettiin toimijamatriisi (Liite 4.) moniammatillisen yhteistyön kehittämiseksi. Kuviossa 1. on SOS hankkeessa toteutettu prosessisuunnitelma, jonka mukaan asiakastyössä on myös edetty.

108 108 Pilottityhmä Pietarsaari 8/ /2013 Ryhmä koostui maahanmuuttajista, jotka olivat tulleet Suomeen perheenyhdistymisen kautta Yhteistyön luominen; valitaan 10 asiakasta, joilta kysytään osallistumisesta Asiakas hyväksyy sopimuksen Asiakkaan tilanteen kartoitus tilannearviolomakkeen avulla Aktiivinen työ: palvelusuunnitel ma, ryhmämuotoista sosiaalityötä. Verkostoyhteistyö 1 /2013-7/ 2013 Arviointi 8/ /2013 -Identifioitu ryhmä, jossa käytetään uusia työmenetelmiä. -Sosiaalityöntekijä kysyy valituilta asiakkailta. - Asiakkaille tiedotetaan pilottityöstä. - Asiakas allekirjoittaa sopimuksen, tulee tietoiseksi roolistaan pilottiasiakkaana. Saa tietoja pilottihankkeesta. -Asiakas osallisena prosessissa. -Asiakkaan tilanteen kartoitus tilannearviolomakkeen avulla. -Asiakkaan yksilölliset tarpeet ja pilottiryhmän tarpeet näkyvimmiksi - Pilottihankkeiden tavoitteiden selkeyttäminen. Asiakkaille laaditaan palvelusuunnitelmat, jossa tavoitteet vahvistetaan. -Ryhmämuotoista sosiaalityötä -Pilottiryhmä tapaa X kertaa keskustelemaan valituista teemoista. -Muut valitut menetelmät, esim. motivoiva keskustelu --Asiakas osallisena --Toimijamatriisi laaditaan Pilottiryhmätyön arviointi, mikä on ollut hyvää ja mikä huonoa? Miten ryhmämuotoinen sosiaalityö toimii? -Onko tavoitteet saavutettu? - Onko asiakkaan osallisuus lisääntynyt? Kuvio 1. Pietarsaaren pilottiryhmän prosessisuunnitelma. Ryhmämuotoisen sosiaalityön toteutus maahanmuuttajataustaisten kanssa. (SOS -hankkeessa laadittu kuvio, jota hyödynnettiin eri pilottiryhmien osalta)

109 Subjektiuden ja toimijuuden tukeminen ryhmämuotoisessa sosiaalityössä Sosiaalityö käsittää asiakkaan toimijana. Sosiaalityön kohteena on ihmisen toimijuus sosiaalisissa suhteissaan ja elämäntilanteessaan. Työn tavoitteena on toimijuuden tukeminen; toimintakyvyn virittäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Jotta tämä mahdollistuisi, on sosiaalityössä ymmärrettävä ihmisen sosiaalisten yhteyksien luonnetta. Aktiivinen ihmiskäsitys, ihmisen subjektius, on sosiaalityön läpikäyvä teema. Ihminen on siis ympäristöään ja omaa elämäänsä aktiivisesti muokkaava. Yksilöstä tulee subjekti suunnatessaan toimintaansa merkityksellisiksi kokemiinsa asioihin ja tarkoituksiin. (Jauhiainen & Eskola 1994, 7.) Yksilön kehitykselle olennaisia seikkoja ovat hyväksytyksi tuleminen, johonkin liittyminen ja kuuluminen, osallistuminen ja vaikuttaminen. Ryhmämuotoisessa toiminnassa ihminen joutuu suhteuttamaan itseään ympäristöön, ikään kuin piirtämään rajaa itsen ja ryhmän välille. Tietoisuus itsestä ja ympäröivästä maailmasta sekä näiden välisestä suhteesta kasvaa. Yksilölle ryhmä toimii reflektion välineenä; peilinä, jonka kautta omaa toimintaansa voi tarkastella. Itsetuntemus ja toiminnan suhteuttaminen ympäristöön ei siis tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä, vaan ryhmässä toimimisen keskeinen merkitys yksilölle on, että persoonallisuus kehittyy yhteenkuuluvuuden kautta. (Jauhiainen & Eskola 1994, 15 17, 20.)

110 Ryhmä yksilön ja yhteiskunnan siltana Ryhmän voidaan todeta olevan yksilön ja yhteiskunnan välittäjä, silta organisoitujen järjestelmien ja lähipiirin ihmissuhteiden välillä. Liittymisen puute ja postmodernille ajalle tyypilliset heikot ryhmät haurastuttavat yhteiskuntaa sekä syrjäyttävät ihmisiä yhteiskunnan osallisuudesta. Ryhmän joukkovoiman avulla ihmiset voivat vaikuttaa toiminnallaan erilaisiin instituutioihin ja koko yhteiskuntaan. (Jauhiainen & Eskola 1994, 28.) Sosiaalityön ontologisena oletuksena pidetään sitä, että ihminen nähdään paitsi toimivana sekä yhteisöllisenä myös yhteiskunnallisena olentona. Pauli Niemelän (2009) mukaan sosiaalityötä voidaan kutsua hyvinvointityöksi. Hyvinvointi voidaan ymmärtää ensimmäiseksi olemassa olemisen tarpeena (sekä yhdessä että itsenäisenä olemisen tarpeet), toiseksi fyysisenä, sosiaalisena ja henkisenä osallisuutena ja kolmanneksi aineellisena, taloudellisena, sosiaalisena/poliittisena, henkisenä ja sivistyksellisinä resursseina. (Jouttimäki, Kangas & Saurama, 2011, 118.) Ryhmämuotoinen sosiaalityö tarjoaa sosiaalityön asiakkaille vaihtoehtoisen palvelumuodon. Tämä työskentely toimii vaihtoehtona yksilötyöskentelylle ja ryhmät vastaavat myös asiakkaiden sosiaalisiin tarpeisiin tehokkaammin kuin yksittäisen työntekijän tapaamiset. Tärkeä huomio on myös, että ryhmämuotoinen työskentelysuhde vaikuttaisi olevan tasa-arvoisempi kuin asiakkaan ja työntekijän yksilökohtainen työskentely. Ryhmätyöskentelyssä vastataan paremmin asiakkaiden voimavaraistamiseen, kun ryhmässä ei keskitytä ainoastaan ongelmakeskeiseen puheeseen, kuten perinteisessä sosiaalityössä voi helposti käydä. (Jouttimäki, Kangas & Saurama, 2011, 97 98, ) 3. Ryhmämuotoisen sosiaalityön toteutus ja toiminnan kuvaus 3.1. Pilottiryhmän ensimmäinen tapaaminen Muistoni kotimaasta

111 111 Ensimmäiselle tapaamiskerralle toiminnalliseksi menetelmäksi valittiin valokuvatyöskentely. Sosiaalityöntekijä keräsi asiakkaiden kulttuuriin ja kotimaahan viittaavia kuvia, joista asiakkaat saivat valita mieleisiään ja kirjoittaa niihin liittyviä ajatuksia. Tarkoituksena oli, että kuvien kautta muistellaan menneisyyttä; lapsuutta ja nuoruutta Somaliassa ja samalla muodostetaan omaa tarinaa. Asiakkaat tarttuivat toimeen innokkaana ennen kuin sosiaalityöntekijä ehti heitä edes ohjeistaa loppuun. Motivaatiota toimintaan siis löytyi. Kuvatyöskentelyssä merkittävää oli, että asiakkaat muistivat menneisyydestä positiivisia ja voimaa antavia asioita. Sanoja, joita työskentelyn kautta nousi, olivat juhla, leikki, teatteri, kuollut äiti, kuri ja rakkaus. Suruakin osattiin näin käsitellä ja pukea sanoiksi. Vaikka sosiaalityö ei ole terapiaa, voi asiakastyö silti olla terapeuttista ja tarjota asiakkaalle oivalluksia itsestään sekä elämästään. Luovat menetelmät ovat perusteltuja, sillä olemme erilaisia; joku ilmaisee itseään kirjallisesti, toinen piirtämällä ja kolmas puhuen. Toisaalta kuva voi usein puhutella ihmistä enemmän kuin sanat. Luovien menetelmien avulla voidaan löytää yksilön voimavaroja ja vahvistaa minäkuvaa. Kuvien käyttö maahanmuuttajaryhmän kohdalla oli erityisen hyvä ratkaisu, sillä kieli saattaa muodostua rajoitteeksi, kun oma äidinkieli ei ole valtaväestön kieli Pilottiryhmän toinen tapaaminen Miten kirjoitan työhakemuksen ja CV:n Kokoontumisen aluksi käytiin läpi mitä edellisellä kerralla oli ryhmässä tehty. Toisen kokoontumisen aihe oli jo työorientoitunut ja sitä kautta tulevaisuuteen suuntautunut. Osa ryhmäläisistä oli jo ollut joko työharjoittelussa tai palkkatyössä ja he jakoivat innostuneina omia kokemuksiaan suomalaisesta työelämästä. Pietarsaaressa toiminut REJA hanke on kehittänyt www-sivuston. Sivuston, eli Reja-portaalin avulla voi laatia itselleen Curriculum Vitaen, CV:n, omalla äidinkielellään. Ohjelmalla voi kääntää sen sitten joko suomeksi tai ruotsiksi paikallisen työnantajan tarpeiden mukaan.

112 112 Ryhmäläiset, joita oli tällä kertaa paikalla kolme, laativat innolla itselleen koeluontoisen CV:n. He saivat myös käyttöönsä salasanat, joiden avulla he pystyvät laatimaan myöhemmin varsinaiset CV:t. Ryhmäläiset auttoivat toinen toisiaan avaamalla joidenkin suomenkielisten termien, kuten suosittelija, merkityksen somalian kielelle. Tunnelma ryhmän parissa oli avoin ja iloinen Pilottiryhmän kolmas tapaaminen Työhaastatteluun valmistautumista Kolmannella tapaamisella harjoiteltiin työnhakua. Teimme käytännön työnhakuharjoituksia roolileikin avulla. Sosiaalityöntekijä ja minä toimimme työnantajina ja haastattelimme asiakkaita eli työnhakijoita. Olimme hakevinamme työntekijää kahvilaan, jossa olimme. Kysymyksiin kuuluivat tavanomaiset työhaastattelukysymykset kuten aiempi työ- tai harjoittelukokemus, koulutus sekä vahvuudet ja heikkoudet työntekijänä. Aluksi vahvuuksia ei meinannut oikein löytyä, mutta jatkokysymyksillä sai selville enemmän. Esimerkiksi, että henkilö oli aiemmin ollut työharjoittelussa sekä päiväkodissa että kirpputorilla. Päiväkotityöskentelystä hän oli pitänyt erityisesti ja kokenut mielekkäänä lasten kanssa toimimisen. Tämän henkilön vahvuutena näin erityisesti kohteliaisuuden, positiivisuuden ja rauhallisuuden. Häneen oli varsin helppo tutustua, joten varmasti hyvä lastenhoitaja. Tapaamisen lopussa sosiaalityöntekijä pyysi asiakkaita miettimään yhtä sanaa, joka työstä tulisi mieleen. Asiakkaiden työhön liittyviä sanoja olivat palkka, iloinen ja nautinto. Nämä sanat toimivat motivaationa työnhakuun ja työelämään osallistumiseen. Voimavarat ovat siis ihmisessä. Tämän harjoitteen avulla niitä saatiin esiin. Suuri saavutus tähän mennessä oli, että kaksi pilottiasiakasta oli jo työllistynyt tämän kokeilun aikana.

113 Pilottiryhmän neljäs tapaaminen Katse tulevaisuuteen Alussa näytti siltä, että viimeiseen tapaamiseen osallistuu vain yksi asiakas. Tapaamiseen saapui kuitenkin kaksi asiakasta, toinen saapui myöhässä. Sosiaalityöntekijä jousti suunnitelmissa, kun asiakkaat eivät saapuneet odotetusti. Sosiaalityöntekijä aloitti tapahtuman niin, että kerrattiin ryhmämuotoisen sosiaalityön prosessia. Se oli tarpeen siksi, että asiakkaat eivät olleet saapuneet joka tapaamiselle, mutta myös siksi, että asiakas huomasi tulleensa kuulluksi ja huomioiduksi. Sosiaalityöntekijä oli koostanut tapaamiskerroilta sanat, joita asiakkaat olivat keksineet eri aiheisiin liittyen. Suurin osa sanoista oli positiivisia; merkitykseltään hyviä ja iloisia. Nämä sanat ovat voimavaroja tulevaisuuteen. Sosiaalityöntekijä oli tehnyt viimeiselle tapaamiselle tehtävän, jonka kaikki paikalla olijat täyttivät. Tehtävän nimi oli Oma tarina Menneisyyden voimavarat tulevaisuuden vahvuudeksi. Tehtävä sisälsi kysymyksiä menneisyydestä: esimerkiksi, että millaisessa kulttuuri-ilmapiirissä vietit lapsuutesi, entä missä vietit lapsuutesi ja millainen on perheesi? Tehtävän lopussa oli tulevaisuuteen orientoivia kysymyksiä, kuten millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on? Tarinallinen lähestyminen auttaa myös selkeyttämään omaa identiteettiä, eli sitä kuka olen. Arvostava ja kunnioittava ryhmä on lähtökohta itsen/identiteetin vahvistumiselle. Oma tarina-tehtävä oli hyvä sillä pääsimme tutustumaan toinen toisiimme paremmin. Tunnelma oli lämminhenkinen ja kaikilla oli tilaa puhua ja kertoa niistä asioista, joista itse halusi kertoa. Toinen asiakkaista oli päässyt sosiaali- ja terveysalan koulutukseen. Tulevaisuus alkoi siis hahmottua ja unelmat konkretisoitua. Asiakkaat olivat onnekkaita, sillä heidän perheensä olivat päässeet myös muuttamaan Suomeen. Perhe taustatukena on erityinen sosiaalinen pääoma.

114 114 Asiakkaiden vahvuutena ja voimavaroina on oman kulttuurin tuntemus ja laaja kielitaito. Kulttuuri, kuten musiikki ja taide ovat vahvuuksia, sillä ne tarjoavat virkistystä ja selviytymiskeinoja elämän tielle. Ihminen voi löytää vahvistusta ja lohtua myös uskonnosta elämän haastavissa tilanteissa. Kotimaan jättäminen ja uuteen kulttuuriin sopeutuminen ovat suuria haasteita elämässä. Omaa tarinaa kertovien asiakkaiden puheessa oli paljon toivoa ja suunnitelmia. Vahvuutena oli erityisesti kiinnostus ja motivaatio tehdä asioita, kuten integroitua yhteiskuntaan, valtaväestöön tutustumalla ja kieltä opettelemalla. Toinen asiakkaista oli aktiivisesti mukana paikallisessa harrastustoiminnassa. Hän harrasti urheilua, lukemista ja käytti kirjastopalveluita. Hän toivoi myös, että opiskelukavereiden kanssa olisi mahdollisuus viettää enemmän aikaa esimerkiksi koulutehtävien parissa. Tunnistan hyvin suomalaisen mentaliteetin itse tenttikirjoja puolivuotta kotona päntänneenä. Yksilökeskeisyys on meidän kulttuurissa varsin vahvaa tässäkin mielessä.

115 Yhteenveto 4.1. Asiakkaan osallisuus ryhmäprosessissa ja ryhmämuotoinen sosiaalityö suunnitelmallisen sosiaalityön työkaluna Ryhmämuotoisella sosiaalityöllä voidaan parantaa asiakkaiden hyvinvointia monella osa-alueella; se tyydyttää paitsi yhdessä olemisen ja yhteisöllisyyden tarpeita niin myös sosiaalinen sekä henkinen osallisuus kasvaa. Ryhmässä saadaan lisää sosiaalisia, henkisiä ja sivistyksellisiä resursseja. (Jouttimäki, Kangas & Saurama, 2011, ) Ryhmämuotoisen sosiaalityön erityisenä piirteenä on yhteistoiminnan ja toimijuuden korostuminen. Asiakas pääsee monin tavoin osallistumaan, vaikka toiminta on ohjattua. Toiminta on siis rajattu tiettyihin raameihin ajallisesti ja osin toiminnallisesti, mutta niiden sisällä on vapaus valita. Seurauspedagogiikan mukaan ihminen osoittaa teoillaan todelliset asenteensa asioihin (Kurtèn-Vartio, 2013). On vaikea arvioida johtuiko asiakkaiden poissaolo tapaamiskerroilta heidän asenteestaan tapaamisia kohtaan, kulttuurisiin eroihin liittyvistä väärinkäsityksistä vai jostain muusta. Ryhmässä yksilön on mahdollista muokata toimintaansa yhdessä hyväksyttyjen toimintamallien mukaisiksi. Kun seuraavan kerran järjestetään ryhmämuotoista sosiaalityötä, tullaan ryhmäläisille tarjoamaan bonus, kuten tässä ryhmässä vapaavalintainen harrastus, vain siinä tapauksessa, että jokaiselle tapaamiskerralle todella tullaan. Seurauspedagogiikan (Kurtèn-Vartio, 2013) mukaan johdonmukaisuus on oppimisen ja kehittymisen perusta; kun toimii tietyllä tavalla voi odottaa tiettyjä seurauksia. Tämä edellyttää, että tekojen seuraukset ovat eksplikoitu, eli ne eivät tule ihmiselle yllätyksenä. Kuitenkin ihmisellä on vapaus valita omat tekonsa, johtavatpa ne suotuisaan tai hänen kannalta huonompaan seuraukseen. Ohjaajan tehtävä on siis seurauspedagogiikan mukaan olla johdonmukainen toimissaan hyysäämättä tai moralisoimatta asiakkaan valintoja. Asiakas tekoineen ja toimineen, jotka kielivät todellisista asenteista tulee kuulluksi ja nähdyksi ryhmässä. Ryhmätoiminnassa yksilölliset yhteiskunnallisesti hyväksytyt valinnat voivat saada vahvistusta ja luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin omassa elämässä kasvaa.

116 116 Vertaistuellista näkökulmaa ja hyötyjä ei myöskään voi liiaksi korostaa ryhmämuotoisen sosiaalityön osalta. Vertaisryhmällä on parhaimmillaan voimauttava merkitys yksilölle. Ryhmässä nähdyksi ja hyväksytyksi tuleminen ovat ihmiselle tärkeitä. Vertaisryhmässä voidaan jakaa kokemuksia, tehdä oivalluksia ja oppia muilta. Kokemusten jakaminen ryhmässä on myös tärkeää sillä silloin voi huomata, ettei ole vaikeiden asioiden kanssa yksin. Ihmisen ja yhteisöjen väliset suhteet joutuvat haasteiden eteen yhteiskunnallisissa murroksissa. Rakenteellisilla muutoksilla on suuri vaikutus yksilöiden elämänkulkuihin sekä arkielämään. Sosiaalityö on yhteiskuntapoliittista toimintaa, joka parhaimmillaan turvaa kansalaisten hyvinvointia, eikä ainoastaan puutu vaikeisiin elämäntilanteisiin korjaavin toimenpitein. (Jouttimäki, Kangas & Saurama, 2011, 119.) Ryhmämuotoinen työskentely on parhaimmillaan tätä ennaltaehkäisevää ja vahvistavaa sekä hyvinvoinnin parantamiseen ja muutokseen tähtäävää suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä.

117 Ryhmämuotoisen sosiaalityön haasteet Maahanmuuttajaryhmässä haasteeksi muodostui, aikatauluttaminen, johon edellisessä luvussa jo viittasin. Vaikka asiakkaille lähetettiin ohjelmat ja aikataulut paikkatietoineen, osa asiakkaista ei saapunut paikalle sovittuun aikaan. Asiakkailta saatu suora palaute oli, että aikataulut ja ohjelmat olisi voinut lähettää yksi kerrallaan esimerkiksi paria päivää ennen tapaamista. Ryhmäsosiaalityön neljä tapaamista oli kahden kuukauden ajalla, joka oli osalle asiakkaista melko hankala hahmottaa. Tähän ratkaisuna olisi voinut olla soittokierros ja tapaamisesta muistuttaminen. Toisaalta asian voi myös nähdä niin, että tämäkin oli osa asiakkaan oppimisprosessia ajanhallinnan näkökulmasta. Kun vastuuta annetaan, niin vastuuta opitaan myös vähitellen kantamaan. Kun ihmiseen luotetaan, on hänellä myös mahdollisuus olla luottamuksen arvoinen. Ryhmädynamiikan näkökulmasta yksi haaste oli, kuinka saada hiljaisemmat äänet kuuluviin. Tässä ryhmän vetäjä on tärkeässä roolissa ja kyseisessä ryhmässä ammattitaitoinen ohjaaja onnistui tässä hyvin. Ryhmän vetäjän vastuulla on, että kaikki tulevat kuulluksi ja että, persoonalliset voimavarat saadaan jokaisen ryhmän jäsenen osalta esiin ja vahvistumaan. Esimerkkinä, että vaikka kulttuurimme näyttää suosivan äänekästä ja itseään ja tekemisiään esiintuovaa tyyliä, niin hiljaisuus ja kohteliaisuus ovat ihmisen persoonallisia voimavaroja. Kuuntelemisen ja kärsivällisyyden taidot ovat arvokkaita ja niitä tarvitaan monilla aloilla. Sukupuolen näkökulmasta haasteena saattaa olla ryhmässä se, että sekaryhmä voi muodostua naisen toimijuuden rajoitteeksi. Vaarana on, että naisen toimijuus saattaa rakentua miehen toimijuuden ehdoille esimerkiksi niin, että puhetilan täyttää ensisijaisesti mies. Ei ole vierasta suomalaisessakaan kulttuurissa, että naisen positio sekaryhmässä määrittyy miehen positiota hierarkkisesti alemmaksi. Sukupuoli määrittää meitä kansalaisina ja yhteiskunnallisina toimijoina. Naisiin ja miehiin tullaan liittäneeksi erilaisia asioita ja odotuksia. Esimerkiksi nainen nähdään helposti äitinä ja hoivaajana. Ei siis ole sattumaa, että sosiaali- ja terveysala on hyvin naisvaltainen ja miehet nähdään teknisinä ja johtavissa asemissa. Kuin luonnostaan saatamme jokapäiväisessä elämässä liittää naisiin tunteet, empatian ja altruismin tai miehiin älyn, voiman ja auktoriteetin. Nämä binaariset oppositiot alkavat elää myös yhteiskunnallisina käytäntöinä esimerkiksi niin, että perinteisesti naisten tekemästä hoivatyöstä maksetaan vähemmän kuin perinteisistä miesten töistä. Vaikka Suomessa mielellämme ajattelisimme olevamme tasa-arvon jo saavuttaneita, on meillä siihen vielä matkaa taitettavana.

118 Yhteiskunnallinen näkökulma kansalaisuuteen, yksilöllisyyteen ja ryhmätoimintaan Yhteiskunnalliset instituutiot rakentuvat sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa. Yksilöllisyys on rajallista, sillä toimimme moniulotteisissa riippuvuussuhteissa. Usein se unohtuu länsimaisessa ajattelussa, jossa yksilöllisyys on kovin ylikorostunutta. Jauhiaisen ja Eskolan mukaan (1994, 45 47) ihmiset etsivät yhteisöllisyyden muotoja, jotka ovat nykyajalle tarkoituksenmukaisia. Eräsaari toteaa, että ihmiset tarvitsevat arjen pinnan alla tukea; johonkin kuulumista ja sosiaalista taustatukea. Yhteisöllisyys sekä yksilöllisyys elävät rinnakkain ja sisäkkäin, jolloin yhteisöllisyys näyttäytyy osallisuutena johonkin. Ryhmämuotoinen sosiaalityö on intressitoimintaa, jossa samassa elämäntilanteessa olevilla on mahdollisuus liittoutua keskenään. Toisaalta syrjäytynyt käsitteestä on tullut suosittu viimeaikoina. Käsite johtaa helposti siihen ajatukseen, että yksilö on tavalla tai toisella poikkeava ei-syrjäytyneestä so. osallisesta. Huomio kiinnitetään siis yksilön ominaisuuksiin ja samalla unohdetaan yhteiskunnalliset rakenteet, jotka syystä tai toisesta syrjäyttävät tai marginalisoivat eräitä. Tätä trendikästä syrjäytymistä voitaisiin mielestäni pohtia myös kansalaisuuden (citizenship) näkökulmasta. Aiheellista on kysyä, että onko syrjäytynyt täysivaltainen kansalainen vai vähemmän kansalainen kuin osalliset yhteiskunnan keskiössä olevat so. eliitti? Entä ovatko syrjäytyneet, kuten tästä käsitteestä jo ilmenee, vain kaikkien toimintojen kohteita? Passiivisia marginaali-ihmisiä, joille pitäisi tehdä jotakin? Syystä tai toisesta yhteiskunnasta halutaan peittää tässä ajassa luokka-asemat, vaikka sosioekonomiset erot ovat syventyneet vuosi vuodelta ja hyvinvointi jakautuu hyvin epätasaisesti. Kaikki riskit ja vastuu pyritään sysäämään yksilön harteille, ikään kuin jokainen olisi oman onnensa seppä. Näin katse siirtyy syrjäyttävistä rakenteista ainoastaan yksilön ominaisuuksiin. Tosiasiassa jokainen meistä ponnistaa hyvinkin erilaisista sosioekonomisista lähtökohdista ja toisille yhteiskunnallinen toimijuus on mahdollisempaa ja vaatii vähemmän ponnistuksia kuin eräille. Maahanmuuttajakansalaisen osalta yhteiskunnallinen integraatio vaatii paljon enemmän työtä kuin

119 119 valtaväestön keskiluokkaisen kansalaisen, joka on jo sosialisoitunut osaksi yhteiskunnallisia instituutioita. Tämä seikka on hyvä muistaa maahanmuuttajien kanssa työskenneltäessä. On siis suotavaa muistuttaa ja kertoa asioista, jotka valtaväestölle näyttäytyvät itsestään selvyyksinä Hyvän käytännön juurruttamisesta Maahanmuuttajaryhmää ohjanneen sosiaalityöntekijän suunnitelmissa on myöhemmin toteuttaa Suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanaisten ryhmä. Tässä ryhmässä voitaisiin mahdollisesti puhua asioista, joiden esiin tuominen on sekaryhmässä vaikeaa tai jopa mahdotonta. Sosiaalityöntekijällä on asiakkainaan naisia, jotka odottavat perhettään ja ovat siten haastavassa elämäntilanteessa. Toisistaan heille voisi olla vertaistukea ja seuraa. Tämän kautta on myös mahdollista vertailla sukupuolierityistä ryhmää sekaryhmään. Edistääkö naiserityinen ryhmä paremmin naisten voimaantumista? Tai tuleeko naisten elämästä kenties esiin asioita, joita sekaryhmässä ei olisi tullut? Kesällä 2013 alkaa nuorten ryhmämuotoinen sosiaalityö. Kyseessä on sekaryhmä, joka kokoontuu myös neljä kertaa aktiivisen työn merkeissä (Kuvio 2.). Jos ryhmämuotoinen sosiaalityö tulee jatkumaan hyväksi havaittuna käytäntönä, on tärkeää järjestää ryhmätapaamisia eri asiakasryhmille tasaisesti. Yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten palveluiden näkökulmasta olisi suotavaa huomioida, että ryhmämuotoista sosiaalityötä olisi iästä, kielestä, sukupuolesta tms. riippumatta tarjolla.

120 120 Nuorten pilottiryhmä 5/ /2013 Ryhmämuotoisen sosiaalityön prosessi. Osallistujina ruotsinkieliset vuotiaat, vailla ammatillista koulutusta olevat aikuissosiaalityön asiakkaat. Sosiaalityöntekijät valitsevat ryhmään osallistuvat asiakkaat 05/2013 -Sosiaalityöntekijä kartoittaa sopivaa asiakasryhmää. -Asiakkaita tiedotetaan pilottiryhmästä ja mahdollisuudesta osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan. -Sosiaalityöntekijä kysyy asiakkaiden toiveita tapaamiskerroille. Asiakkaat allekirjoittavat sopimukset 05/2013 -Allekirjoittaessaan sopimuksen, asiakas ymmärtää pilottiasiakkuuden sisällöt (annetaan asiakastiedote ja esite). -Asiakkaille annetaan kutsut aikatauluineen postitse tai asiakaskäynnillä. Tehdään kartoitus ja yksilöllinen suunnitelma: Tilannearviolo make ja asiakasuunnitelma. -Kartoitus ja suunnitelma viitoittavat asiakasyhteistyötä. -Asiakkaat saavat omat kansiot ja itselleen kappaleet yhdessä laaditusta tilannearviolomakkeista ja asiakassuunnitelmasta. 6/2013-8/2013 -Sosiaalityön ryhmämuotoinen toteuttaminen. -> Pilottiryhmä kokoontuu kesän aikana neljä kertaa. -Tapaamiskerroille on valittu teemat, kuten työelämä, nuorisotakuu, koulutus ja tulevaisuuden unelmat. --Käytetään erilaisia osallistavia metodeja (esim. ratkaisukeskeinen terapia). -Asiakkaan osallistuttua jokaiselle tapaamiselle, hän saa vapaavalintaisen harrastuksen. -Kerätään asiakaspalaute. -Tehdään toimijamatriisi. Arviointi: Aktiivinen työvaihe: Ryhmätapaamiset 8/ /2013 -Arvioidaan ryhmämuotoista sosiaalityötä. -Ovatko ryhmämuotoisen sosiaalityön tavoitteet toteutuneet? - Onko asiakasosallisuus lisääntynyt? Kuvio 2. Toisen ryhmämuotoisen sosiaalityön ryhmän prosessisuunnitelma.

121 Lähteet Jauhiainen, Riitta & Eskola, Marjatta (1994) Ryhmäilmiö. WSOY, Juva. Jouttimäki, Päivi, Kangas, Saija & Saurama, Erja (toim.) Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä hankkeen loppuraportti. SOCCA Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. Työpapereita 2011:1. Kurtèn-Vartio, Sonja (2013) Seurauspedagogiikan perusteet -luennot. SOS hanke. Esite. <http://files.kotisivukone.com/soshanke.palvelee.fi/pohjanmaa/pilottikokeilu- Pohjamaan/pilottikokeiluinfo_pilotforsoksinfo_kaste_pohjalla.pdf > (Luettu )

122 122 Liitteet Liite Asiakastiedote HYVÄ ASIAKAS - Sinä voit osallistua sosiaalityön kehittämiseen. Haluatko osallistua tähän kehittämistyöhön olemalla mukana pilottiasiakkaana? Pohjanmaan kunnat kehittävät aikuissosiaalityötä. Pilottikokeilussa tutkitaan, miten aikuissosiaalityön työprosessi tukee asiakkaan muutosprosessia. Samalla halutaan vahvistaa myös asiakkaan osallisuutta aikuissosiaalityön toimijana ja kehittäjänä. Pilottiasiakkaana asioit ihan normaalisti sosiaalitoimessa. Pilottiasiakkaan työskentelyyn paneudutaan tarkemmin työmenetelmien, tutkimisen ja arvioinnin avulla. Pilottiasiakkaita tulee olemaan noin henkilöä SOS Pohjanmaan osahankkeessa. Toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että henkilökunta saa suoraa palautetta asiakasprosessin ja työmenetelmien toimivuudesta sekä asiakastyön dokumentaatiosta ja sosiaalityön vaikuttavuudesta. SOS -hanke liittyy aikuissosiaalityön aktivoivan ja kuntouttavan sosiaalityön kehittämiseen, kehittää palveluprosesseja ja yhteistyörakenteita keskeisten kumppanien kanssa sekä kehittää työntekijöiden käyttämiä työmenetelmiä. Hanke kuuluu valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysministeriön KASTE ohjelmaan. Hankkeen aikana kehitetään asiakkaan osallisuutta tukevia työmenetelmiä. On tärkeää, että palveluiden käyttäjät tuovat kehittämiseen omat kokemuksensa palveluista. Koska olet asiakkaana

123 123 sosiaalitoimessa, sinulla on samalla mahdollisuus osallistua kehittämiseen. Ystävällisin terveisin Monica Nyfors Projektityöntekijä SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin hanke Koulukatu Pietarsaari Puh: SUOSTUMUS PILOTTIASIAKKUUTEEN Tällä sopimuksella sovimme, että olen mukana aikuissosiaalityön kehittämisessä ajalla 12/ /2013. Suostumus liittyy siihen, että minun asiakasprosessiani sosiaalitoimessa seurataan ja tutkitaan hankkeen aikana. Projektityöntekijällä on mahdollisuus tutustua sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan laatimiin ja minua koskeviin dokumentaatioihin (asiakastekstit, tilannearviolomake, asiakassuunnitelma). Projektityöntekijällä on mahdollisuus olla mukana asiakastapaamisissa asiakkaan ja/tai työntekijän pyynnöstä tarvittaessa. Projektityöntekijä sitoo sama asiakaslain vaitiolovelvollisuus kuin sosiaalitoimen työntekijöitä. Kaikki tietosi käsitellään luottamuksellisesti. Kehittämisessä hankittu materiaali hävitetään ja/tai arkistoitava materiaali arkistoidaan luotettavasti arkistointisääntöjen mukaan.

124 124 Pilottikokeilun jälkeen kerätään kokemuksistasi tietoa haastattelun, yhteistutkimisen tai muulla valitulla arviointimenetelmällä. Tutkimusraportista ulkopuoliset eivät pysty tunnistamaan yksittäistä henkilöä. Hankkeen aikana tuotettua aineistoa voidaan käyttää myös opinnäytetyöhön ja tutkimuksen aineistona. Pilottikokeiluun osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta asioittesi käsittelemiseen aikuissosiaalityössä. Pilottikokeiluun osallistumisen saa keskeyttää milloin tahansa ilmoittamalla asiasta projektityöntekijälle tai omalle työntekijälle sosiaalivirastossa. Tällä sopimuksella suostun aikuissosiaalityön kehittämiseen pilottiasiakkaana ja annan suostumukseni asiakastietojeni käyttämiseen sosiaalityön/sosiaaliohjauksen työprosessin tutkimiseen. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena. Materiaalia saa käyttää opinnäytetyöhön ja tutkimuksen aineistona Kyllä Ei Paikka / 20 Asiakas Nimenselvennys Sosiaalityöntekijä/Sosiaaliohjaaja Nimenselvennys

125 125 Liite 2. Tilannearviolomake SOS-hanke PILOTTI 1.Perustiedot Asiakkaan nimi: Osoite: Työntekijä: Henkilötunnus: Puhelinnumero: Päivämäärä: Siviilisääty ( ) avio-/avoliitossa, puolison nimi: ( ) naimaton ( ) eronnut ( ) leski ( ) rekisteröity parisuhde ( ) erillään asuuvat (avioliitto) Kansallisuus ja äidinkieli: Jos kansalaisuus on muu kuin suomen, milloin asiakas on tullut Suomeen? Lapset: ( ) kyllä ( ) ei Lasten nimet ja syntymävuodet, lapsen vanhemmat, lapsen huoltaja, lapsen elatus, tapaaminen Perheessä asuvat lapset: Muualla asuvat lapset: Lapsen äiti/isä ja yhteystiedot: Lasten päivähoitopaikka/koulu: Lasten mahdolliset sairaudet ja hoito: Lasten harrastukset: 2.Asuminen Asumismuoto:

126 126 ( ) vuokra-asunto, vuokranantajan tiedot: ( ) vuokrasuhde määräaikainen, minne saakka? ( ) alivuokralainen ( ) vanhempien luona asuva ( ) vailla vakinaista asuntoa ( ) ystävien ja sukulaisten luona ( ) omistosasunto, osa-omistusasunto, asumisoikeusasunto ( ) asumispalvelut, mikä? ( ) muu, mikä? Vuokrarästit ja/tai ongelmia vuokran maksussa? ( ) kyllä, mitä? ( ) ei Asumishäiriöt ja/tai varoituksia häiritsevästä asumisesta? ( ) kyllä, mitä? ( ) ei Muita ongelmia asumisessa (naapurisuhteet, asumistaidot, epätarkoituksen mukainen asunto ym.) ( ) kyllä, mitä? ( ) ei Häädöt ( ) ei häätöjä ( ) asumishäiriöstä johtuvat häätö ( ) vuokrarästesteistä johtuvat häätö ( ) jostain muista syystä johtuvat häätö, mitä? 3.Koulutus Peruskoulutus: Ammatillinen koulutus: Onko koulutus keskeytynyt, miksi? Kurssit: Ase-/siviilipalvelus ( ) asepalvelus ( ) siviilipalvelus ( ) suoritettu, milloin? ( ) vapautettu, milloin? ( ) lykätty, milloin? 4.Työ/työttömyys Ammatti: Työhistoria ja sen pituus: Pääasiallinen toiminta tällä hetkellä ( ) sairauslomalla ( ) työtön ( ) työkokelu-harjoittelu

127 127 ( ) työkyvyn selittelyssä, missä? ( ) eläkkeellä/kuntoutustuella ( ) palkkatuettu työ, kesto? ( ) kuntouttavassa työtoiminnassa ( ) äitiys-/vanhempainlomalla(kotihoidontuella) ( ) jokin muu, mikä? ( ) kokopäivätyö ( ) osa-aikatyö ( ) opiskelija Työttömyys, mistä alkaen?: Työ- ja elinkeinotoimiston omavirkailija: Työ- ja elinkeinotoimiston karenssi: ( ) määräaikainen ( ) 5 kk työssä/koulutuksessa oloehto ( ) työmarkkinatuen lakkauttaminen Miten on hakenut töitä ja mistä: Aktivointiehto täyttänyt (alle 25 v. 4 kk toimeentulotukiasiakkaana, yli 25 v. 12 kk toimeentulotukiasiakkaana) ( ) kyllä ( ) ei Ajokortti Oma auto käytössä ( ) kyllä ( ) kyllä ( ) ei ( ) ei Työrajoitteet Työkyvyn arvionti tehty ja/tai haettu eläkettä ( ) kyllä, minkälaisia? ( ) kyllä, mitä? ( ) ei ( ) ei 5.Talous Tulonlähteet (palkka, eläke, työttömyyspäiväraha, kuntoutusraha jne.) Asiakkaan arvio omasta rahankäytöstä ( ) hallinnassa ( ) ongelmia ajoittain. Millaisia? ( ) ei hallinnassa. Miten? Edunvalvonta ja/tai välitystili ( ) kyllä, kuka hoitaa? ( ) ei

128 128 Velat ja niiden määrä? (Lainat, ulosotto, pikavipit, maksamattomia laskuja, pelilvelkojen) Muut tilanteeseen vaikuttavat menot? Luottotiedot ( ) häiriömerkintä ( ) ei häiriömerkintää Velkajärjestely tms. Velkojen järjestely (takuusäätiö, velkojen sopiminen velkojen kanssa jne.) ( ) kyllä ( ) ei ( ) haettu, milloin? Velkaneuvonnan tarve ( ) kyllä ( ) ei 6.Terveys Terveydentila asiakkan arvion mukaan ( ) hyvä ( ) kohtalainen ( ) heikko Sairaudet, jotka vaikuttavat arkielämään (fyysiset ja psyykkiset) Säännöllinen lääkitys ( ) kyllä, mitä? ( ) ei Hoitosuhteet ( ) kyllä, missä? ( ) ei Omalääkäri Mielialan liittyvät asiat ( ) ahdistuneisuus ( ) jännittyneisyys ( ) ihmissuhdevaikeudet ( ) univaikeudet ( ) yksinäisyys ( ) keskittymiskyvyttömyys ( ) muu, mikä? Oletko joutunut kokemaan fyysistä tai psyykkistä väkivalta, koska ja miten?

129 129 Oletko joutunut kokemaan väkivalta nykyisessä elämäntilanteessasi? 7.Päihteet Päihteiden käyttö (alkoholi, huumet, lääkkeet, sekakäyttö) Kuinka usein käyttää eri päihteitä? Määräys? (päivittäin, viikkottain, muutaman kerran kuukaudessa) Päihdehoidot (avo- ja laitoshoidot) ( ) kyllä, missä ja milloin? ( ) ei Onko tarvetta päihdehoitoon? (joiden mukaan?) 8.Rikokset Oletko joutunut rikoksen uhriksi? Rikostuomiot ja/tai rikosrekisterimerkinnät ( ) kyllä, millaisia? ( ) ei Maksamattomat sakot ( ) kyllä, paljonko? ( ) ei Onko odottavissa tuomioita? 9.Ajankäyttö ja arkielämä Vourokausirytmi ( ) säännöllinen ( ) epäsäännöllinen Arkielämän taidot (siivous, ruoanlaitto, kodinhoito ym.) Asioiden hoito (laksujen maksu, hakemusten täyttö, varatuille ajoille saapuminen jne.)

130 130 Vapaa-ajan vietto ja harrastukset? Sosiaaliset suhteet ja niiden antama tuki? (sukulais-/ystävä-/tuttaverkosto ja yhteydenpito) 10.Palveluiden käyttö ja yhteistyötahot ( ) Kela ( ) Työ- ja elinkeinotoimisto ( ) Päivähoito ( ) Jobbcenter/Föregångarna ( ) Koulu ( ) VKS ( ) Koulu- tai opiskelijaterveydenhuolto ( ) Terveyskeskus ( ) Psykosos.yksikkö ( ) Katkaishoitoasema ( ) Kotisairaanhoito ( ) VKS/Huutoniemi ( ) Kriminaalihuoltolaitos ( ) Päihdekuntoutusyksikkö ( ) Seurakunna diakoniatyö ( ) A-neuvola ( ) Perheneuvola ( ) Kotipalvelu ( ) Turvakoti ( ) AA/NA tai muu vertaisryhmä ( ) Muu, mikä? 11.Huolen määrä Asiakkaan arvio omasta tilanteestaan ( ) en ole huolestunut ( ) olen hieman huolestunut, mistä? ( ) olen erittäin huolestunut, mistä? Työntekijä arvio asiakkan tilanteesta ( ) en ole huolta ( ) on... huolta, mistä? ( ) on huolta, mistä? Asiakkaan näkemys asioista, joihin haluasi työntekijä tukea ( ) asuminen ( ) koulutus ( ) työllisyys ( ) tomeentulo/talous ( ) terveys ( ) päihteiden käyttö ( ) sosiaaliset suhteet ( ) mielenterveys ( ) arkielämän sujuvuus ( ) muu, mikä? ( ) ei ole yhteisen työskentelyn tarvetta Työntekijän näkemys asioista, joihin haluasi työntekijä tukea ( ) asuminen ( ) koulutus ( ) työllisyys ( ) tomeentulo/talous ( ) terveys ( ) päihteiden käyttö

131 131 ( ) sosiaaliset suhteet ( ) mielenterveys ( ) arkielämän sujuvuus ( ) muu, mikä? ( ) ei ole yhteisen työskentelyn tarvetta 12.Tulevaissuuden suunnitelmat/tavoitteet ( ) töyhön ( ) selvittää eläkemahdollisuuksia ( ) terveysneuvonta ( ) koulutukseen ( ) selvittää työ- ja tomintakykyä ( ) velka-asioiden selvittäminen ( ) muuta, mikä? Mitä taviotteita asiakkaalla on tulevaisuudelle? Liite 3. PALVELUSUUNNITELMA/Aikuissosiaalityö SOS-hanke PILOTTI 1. Asiakkaan nimi ja yhteystiedot 2. Läsnäolijat 3. Asiakkaan taustatiedot ja nykytilanne (tilannearviolomake) - Asuminen - Koulutus - Työ/opinnot - Talous - Terveys - Päihteiden käyttö - Väkivalta - Perhe ja ihmissuhteet - Mahd. Lapsen tarpeet ja toiminta - Arkielämä, elämänhallinta ja vapaa-aika 4. Nykyiset palvelut - Ovatko tarkoituksenmukaisia, riittäviä, onko asiakas tyytyväinen, onko muutostarpeita? 5. Tavoitteet - Asiakkaan lähiajan tavoitteet ja mahdollisesti myös sosiaalityöntekijän ja verkoston tavoitteet jos eri kuin asiakkaalla - Asiakkaan pitkäntähtäimen tavoitteet ja mahdollisesti myös sosiaalityöntekijän ja verkoston tavoitteet jos eri kuin asiakkaalla 6. Keinot, palvelut ja vastuutaho

132 132 - Kirjataan keinot, joilla tavoitteisiin päästään - Mikä on asiakkaan oma panos? - Kirjata kuka, miten, milloin ja missä asiakkaan tarvitsema palvelu tarjotaan 7. Asiakkaan suostumus Tietoja saa antaa seuraaville tahoille/henkilöille: 8. Suunnitelman voimassaolo, tarkistus ja vastuuhenkilö 9. Tiedoksi 10. Allekirjoitukset Asiakas Vastuuhenkilö Liite 4. Toimijamatriisin saatekirje: Hyvä aikuissosiaalityön yhteistyökumppani! SOS- Pohjanmaan osahanke on mukana sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisessa KASTE- ohjelmassa. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan osallisuutta aikuissosiaalityössä toimijana ja kehittäjänä. Tämän ohella on tarkoitus kehittää palveluprosesseja ja yhteistyörakenteita yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa. Toivomme ajatuksianne ja mielipiteitä siitä, mitkä ovat aikuissosiaalityön kehittämiskohdat toimintanne näkökulmasta katsottuna. Toimijamatsiisi on osa aikuissosiaalityön työprosessia. Matriisin avulla sosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaalle soveltuvaa palvelua. Tavoitteena on, että toimijat eivät ainoastaan osallistu antamalla tietoa omasta toiminnastaan vaan myös kertovat omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan toimijoina aikuissosiaalityön piirissä.

133 133 Pyydämme teitä palauttamaan lomakkeen mennessä osoitteella: tai postitse: SOS-hanke, Vöyrinkatu 2 B, 2 krs, VAASA Liitteenä on Timo Toikon kehittämä toimijamatriisimalli (Toimijalähtöinen kehittäminen). Ohjeet toimijamatriisin täyttämiseen: Matriisin ensimmäiseen sarakkeeseen merkitään toimijan tai organisaation nimi Toisessa sarakkeessa kuvataan toiminnan kohderyhmä. Kolmannessa sarakkeessa luetellaan toiminnan tarjoamat resurssit. Neljännessä sarakkeessa esitellään tärkeimmät kehittämiskohteet Viides kohta käsittelee ongelma-alueita; mitkä ovat toimijan kannalta suurimmat ongelmat koskien yhteistyörakennetta, mitä aikuissosiaalityössä tulisi kehittää, miten yhteistyötä voisi parantaa? Viimeiseen sarakkeeseen merkitään kehitysmahdollisuudet toimijoiden näkökulmasta. Oheisen matriisin käytön sijaan voi vastauksen antaa perinteisen word-dokumentin muodossa. Lisätietoja antaa: Hankekoordinaattori Päivi Ristimäki SOS- Pohjanmaan osahanke Puh:

134 Kuvio 2. Toimijamatriisi moniammatillisen yhteistyön kehittämiseksi. 134

135 135 Liite 10. Kohti itsenäistä aikuisuutta - Ryhmämuotoinen sosiaalityö nuorten ryhmässä Marjaana Peltola (2013)

136 136 Sisällysluettelo 1. Johdanto Ryhmämuotoinen sosiaalityö nuorten ryhmässä Ryhmämuotoisen sosiaalityön prosessi Ryhmämuotoisen sosiaalityön tavoitteet Ryhmämuotoisen sosiaalityön toteutus ja toiminnan kuvaus Ensimmäinen tapaaminen Tutustumista ja työllistymismahdollisuuksia Toinen tapaaminen Kohti unelmia ja moniammatillista aikuissosiaalityötä Kolmas tapaaminen Kohti itsenäistä aikuisuutta Viimeinen tapaaminen Ammattikoulutuspolkuja Ryhmämuotoisen sosiaalityön arviointi ja asiakaspalaute Onnistumisia ja haasteita Liitteet Kannen kuva: Marjaana Peltola

137 Johdanto Ryhmämuotoista sosiaalityötä toteutettiin nuorten ryhmässä kesällä 2013 aikuissosiaalityön ja SOS hankkeen yhteistyönä. Tämä oli toinen pilottiryhmä. Keväällä 2013 ryhmämuotoista sosiaalityötä järjestettiin maahanmuuttajanuorille. Toiseen pilottiryhmään valittiin sosiaalihuollon nuoria nais- ja miesasiakkaita. Ryhmä koostui kolmesta naisesta ja kahdesta miehestä. Iältään he olivat 18 25, eikä heillä ollut vielä ammatillista koulutusta. Asiakkaat olivat ruotsinkielisiä. Aiemmasta ryhmämuotoisesta sosiaalityöstä viisastuneina, kutsuimme tilaisuuksiin enemmän asiakkaita siltä varalta, että osa asiakkaista ei syystä tai toisesta saavukaan sovittuihin tapaamisiin. Näin sitten ennakoidusti kävikin, sillä jo ennen aktiivista työvaihetta porukkaa putosi ryhmästä. Tavoitteellista ryhmää käytettiin kasvatuksellisesti ja opetuksellisesti. Asiakkaille tarjottiin tietoa erilaisista mahdollisuuksista esimerkiksi koulu- ja työelämään osallistumiseen. Hyödynsimme Pietarsaaren alueen moniammatillista verkostoa ryhmämuotoisen sosiaalityön tapaamisissa. Raportti etenee siten, että aluksi kuvaan ryhmämuotoisen sosiaalityön prosessia ja ryhmätoiminnan tavoitteita. Luku kolme koostuu aktiivisesta työvaiheesta ja kuvaan tapaamisten kulkua kerroittain. Luvussa neljä arvioin ryhmämuotoista sosiaalityötä reflektoiden asiakaspalautteeseen. Luku viisi on pohdintaa ryhmämuotoisen sosiaalityön onnistumisista ja haasteista. Lopusta löytyvät liitteet.

138 Ryhmämuotoinen sosiaalityö nuorten ryhmässä 2.1. Ryhmämuotoisen sosiaalityön prosessi Sosiaalityöntekijä teki kirjalliset sopimukset asiakkaiden kanssa pilottikokeiluun osallistumisesta toukokuun aikana tavanomaisten asiakastapaamisten yhteydessä. Sosiaalityöntekijä oli jo alustavasti markkinoinut pilottiasiakkuusmahdollisuutta ja eräs asiakas on itse pyytänyt päästä ryhmään. Tarjosimme pilottiryhmään osallistuville porkkanana ilmaisen vapaa-valintaisen harrastuksen. Harrastuksen saamisen ehtona oli, että neljälle tapaamiskerralle osallistuttiin. Harrastuspaikat ja mahdollisuudet olin koonnut alueeltamme vinkiksi/virikkeeksi osallistujille. Lokikirja (Liite) toimi asiakaspassina, johon asiakkaat saivat kuittauksen osallistumisestaan. He saivat myös itse kerätä omiin kansioihinsa materiaalit, joita tapaamisilla jaettiin. (Kuvio 1.)

139 139 Nuorten pilottiryhmä 5/ /2013 Ryhmämuotoisen sosiaalityön prosessi. Osallistujina ruotsinkieliset vuotiaat, vailla ammatillista koulutusta olevat aikuissosiaalityön asiakkaat. Sosiaalityöntekijät valitsevat ryhmään osallistuvat asiakkaat 05/2013 -Sosiaalityöntekijä kartoittaa sopivaa asiakasryhmää. -Asiakkaita tiedotetaan pilottiryhmästä ja mahdollisuudesta osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan. -Sosiaalityöntekijä kysyy asiakkaiden toiveita tapaamiskerroille. Asiakkaat allekirjoittavat sopimukset 05/2013 -Allekirjoittaessaan sopimuksen, asiakas ymmärtää pilottiasiakkuuden sisällöt (annetaan asiakastiedote ja esite). -Asiakkaille annetaan kutsut aikatauluineen postitse tai asiakaskäynnillä. Tehdään kartoitus ja yksilöllinen suunnitelma: Tilannearviolo make ja asiakasuunnitelma. -Kartoitus ja suunnitelma viitoittavat asiakasyhteistyötä. -Asiakkaat saavat omat kansiot ja itselleen kappaleet yhdessä laaditusta tilannearviolomakkeista ja asiakassuunnitelmasta. 6/2013-8/2013 -Sosiaalityön ryhmämuotoinen toteuttaminen. -> Pilottiryhmä kokoontuu kesän aikana neljä kertaa. -Tapaamiskerroille on valittu teemat, kuten työelämä, nuorisotakuu, koulutus ja tulevaisuuden unelmat. --Käytetään erilaisia osallistavia metodeja (esim. ratkaisukeskeinen terapia). -Asiakkaan osallistuttua jokaiselle tapaamiselle, hän saa vapaavalintaisen harrastuksen. -Kerätään asiakaspalaute. -Tehdään toimijamatriisi. Arviointi: Aktiivinen työvaihe: Ryhmätapaamiset 8/ /2013 -Arvioidaan ryhmämuotoista sosiaalityötä. -Ovatko ryhmämuotoisen sosiaalityön tavoitteet toteutuneet? - Onko asiakasosallisuus lisääntynyt? Kuvio 3. Nuorten ryhmämuotoisen sosiaalityön prosessi. Sosiaalityöntekijä tiedusteli asiakkailta heidän kiinnostuksen kohteitaan, jotta he olisivat osallisina tapaamisten suunnittelussa. Tämä oli kuitenkin haastavaa, sillä asiakkaiden vastaukset olivat en tiedä - vastauksia. Ajatuksenamme oli asiakasosallisuuden lisääminen toiminnan suunnittelussa, mutta edellä mainitusta syystä jouduimme itse suunnittelemaan jokaiselle tapaamiselle jotakin ohjelmaa. Sosiaalityöntekijä suunnitteli kuitenkin ohjelmaa tarvelähtöisesti. Koska hän tunsi asiakkaansa, hän tunnisti elämänalueita, joilla olisi hyötyä näkökulman laajentamisesta tietoa tarjoamalla. Selvää on, että valintoja on mahdoton tehdä, jos ei tiedä mistä kaikesta olisi mahdollista valita. Seurauspedagogiikan mukaan tarvittava tieto tulee tehdä näkyväksi, mutta elämäänsä koskevat valinnat ihminen tekee itse.

140 140 Ohjelmassa hyödynsimme alueen nuorisoasiaintuntijoita koulu- ja työelämään liittyen (Liite 1.). Eräs nuorisotyönohjaaja oli kouluttautumassa ratkaisukeskeisen terapian osaajaksi, joten kutsuimme hänet eräälle tutustumiskerralle. Painotin vierailijoille osallistavan ja asiakasläheisen työtavan merkitystä. Prosessiin kuului kirjallisen sopimuksen lisäksi tilannearvion tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa. Sen jälkeen laadittiin asiakassuunnitelma, johon sisältyy nykytilanteen ja tulevaisuuden kartoitus suhteutettuna motivaatioon ja muutoshalukkuuteen. Tärkein kysymys on, että mitä asiakas aikoo elämällään tehdä. Tietoja saadaan siitä miten palveluprosessi vastaa tarpeisiin ja miten palvelut vastaavat asiakkaan muutosprosessia. Viimeisenä pilottiasiakkaille tehdään toimijamatriisi (SOS hanke, Esite. 1 ) Pilottiprosessissa asiakkaat saivat itselleen kaikki itseään koskevat dokumentit sen lisäksi, että ne jäivät sosiaalihuoltoon. Osallisuuden näkökulmasta tämä on ehdottoman tärkeää, jotta asiakas on omien asioidensa ensisijainen haltija ja voi tarvittaessa korjata itseään koskevia tietoja. Toisaalta tämä menettelytapa edistää sitä, että asiakas on tietoinen omista asioistaan, eivätkä asiantuntijat (so. sosiaalihuollon työntekijät ym. asiakasyhteistyökumppanit) päätä asioita hänen puolestaan. Ihminen on siis aktiivinen oman asiansa asiantuntija. Tällainen toimintatapa on pieni muutos, mutta asiakasosallisuuden näkökulmasta tällä on suuri merkitys. Jos asiakas ei tiedä mitä hänestä puhutaan ja mitä asioita sovitaan, valta ja vastuu elämästä siirtyy automaattisesti ammattilaisille. Se, että ihmistä koskevat tiedot ovat ensisijaisesti asiakkaan käsissä (esim. tilannearviolomakkeet ja asiakassuunnitelmat) mahdollistaa voimaantumisen (empowerment). Toisaalta se tekee asiakasprosesseista läpinäkyvämpiä, ihminen tietää missä mennään ja valta elämästä ei näin ollen ole asiantuntijoilla. Jos ihminen on tietämätön häntä koskevista asioista, hän kulkee kuin lastu laineilla päämärättömästi odottaen, että muut tekevät häntä koskevat päätökset. Ihminen passivoituu, jos hänen valta asioistaan otetaan pois. Muodostuu kokemus, ettei itse ole kykenevä päättämään omista asioista tai oma toiminta asioiden edistämiseksi on merkityksetöntä. Osallisuuden näkökulmasta on tärkeää, että asiakkailta kysytään heidän mielipiteitään ja tarjotaan heille myös mahdollisuus tavalla tai toisella vaikuttaa tapaamisten sisältöihin. Tämä tapahtui esimerkiksi niin, että 1 SOS hanke, Esite. <http://files.kotisivukone.com/soshanke.palvelee.fi/pohjanmaa/pilottikokeilu- Pohjamaan/pilottikokeiluinfo_pilotforsoksinfo_kaste_pohjalla.pdf> (Luettu )

141 141 sosiaalityöntekijä kuulosteli sopimusvaiheessa asiakkaiden kiinnostuksen kohteita, jotka ohjasivat toiminnan suunnittelua. Ensimmäinen ryhmätapaaminen pidettiin kesäkuussa Ryhmää vetävä sosiaalityöntekijä oli suunnitellut, että neljä tapaamista pidetään aamuyhdeksältä paikallisessa lounaskahvilassa (Liite 1.). Tapaamisten alussa tarjottiin osallistujille brunssi/aamiainen. Aamiainen toimi vetonaulana. Aktivoinnin kannalta aamu ajankohtana oli hyvä koulu- ja työelämän vaatimusten näkökulmasta. Asiakkaat, jotka ovat olleet pitkään kotona, eivät mahdollisesti ole tottuneet aamuherätyksiin. Ryhmämuotoisen sosiaalityön tapaamiset olivat toiminnallisia ja yhteiskunnallista osallisuutta tukevia, kuten maahanmuuttajapilottiryhmän osaltakin. Itsenäistyminen, omien voimavarojen löytäminen ja osallisuus ovat ryhmämuotoisen sosiaalityön perimmäisiä tavoitteita. Useat nuorista asuivat vielä lapsuudenkodeissaan, joten aikuistumiseen liittyvää vastuuta he eivät olleet vielä ottaneet Ryhmämuotoisen sosiaalityön tavoitteet Ryhmämuotoinen sosiaalityö vastasi nuorten tuen tarpeeseen yhteiskunnallisen osallisuuden näkökulmasta. Tämän ryhmän erityiset tuentarpeet liittyvät koulutukseen ja työelämään siirtymiseen, itsenäistymiseen ja vastuunottamiseen omasta elämästä, toimeentulosta sekä asumisesta. Muutokseen aktivoitumisen ja motivoitumisen tarkoitus on, että asiakkuus sosiaalihuollossa saataisiin päätökseen, eikä heistä tulisi pitkäaikaisasiakkaita. Siksi nuorille tarjottiin ja esiteltiin muita vaihtoehtoja, kuin sosiaalihuollon asiakkuus. Ryhmätoiminnan perusarvoja ovat innostaminen, ihmisen aito kohtaaminen ja osallisuus. Toiminta tähtää suojaavien tekijöiden tunnistamiseen, riskien ehkäisemiseen ja varhaiseen tukemiseen. (Sosiaaliportti Nuorten ryhmätoiminta 2.) Ryhmämuotoinen sosiaalityö voidaan myös nähdä vahvistavana ja 2 Sosiaaliportti Nuorten ryhmätoiminta <http://www.sosiaaliportti.fi/fi- FI/lastensuojelunkasikirja/tyovalineet/tyomenetelmat/nuortenvertaisryhmatoiminta/> (Luettu )

142 142 ennaltaehkäisevänä, hyvinvoinnin parantamiseen ja muutokseen tähtäävänä työnä. Perinteisesti sosiaalityö on ollut varsin ongelmakeskeistä puhetta. Sen vuoksi on tarpeen tuoda työhön voimavaraistavia elementtejä, jotka edistäisivät voimaantumista. (Jouttimäki, Kangas & Saurama 2011; ) Ryhmämuotoisen sosiaalityön tavoitteena on, että asiakkaille syntyisi sen myötä uusia oivalluksia oman toimijuutensa mahdollisuuksista. Ongelmakeskeisestä puheesta siirrytään siis mahdollistavaan ja tulevaisuuteen suuntaavaan puheeseen. Vertaistuen merkitys voimaantumisen näkökulmasta on myös keskeinen. Vertaistukiryhmät edistävät osallistujien aktivoitumista ja aloitteellisuutta (mt., 123). Ryhmämuotoisen sosiaalityön positiivisena puolena on sen tarjoama mahdollisuus uusien sosiaalisten suhteiden ja verkostojen luomiseen. Vertaistuella voi olla varsin merkittäviä vaikutuksia ryhmän jäsenten elämään ja elämänhallintaan. Jos asiakkaiden elämänhallinnan vahvistaminen nähdään sosiaalityön keskeisenä tehtävänä, on perusteltua hyödyntää ryhmiä ja asiakkailta toisiltaan saamaa sekä toisilleen antamaa vertaistukea (mt.; 123.) Ryhmätapaamisten positiivisena elementtinä voidaan myös nähdä kyseinen paikka; nuoria työllistävä kahvila/ravintola. Kahvila itsessään saattaa avata mahdollisuuden nuorille työkokeilupaikkana. Tapaamiset oli järjestetty puolueettomalla maaperällä, eikä sosiaalitoimen tiloissa, kuten yleensä. Epävirastomaisuus vähentää toisinaan hierarkkista asiakas-asiantuntija-asetelmaa ja toisaalta toiminta lisää asiakkaan aktiivisuutta ja mahdollisuutta ilmaista itseään muutenkin kuin puhumalla tai lomakkeita täyttämällä. Toisaalta voi olla myös niin, että ongelmakeskeinen puheeseen ei tulla keskittyneeksi, kun paikka on julkinen tila. 3 Jouttimäki, Päivi, Kangas, Saija & Saurama, Erja (toim.) Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä hankkeen loppuraportti. Socca, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. Työpapereita 2011:1.

143 143 Ryhmämuotoisessa toiminnassa ihminen joutuu suhteuttamaan itseään ympäristöön, ikään kuin piirtämään rajaa itsen ja ryhmän välille. Tietoisuus itsestä ja ympäröivästä maailmasta sekä näiden välisestä suhteesta kasvaa. Yksilölle ryhmä toimii reflektion välineenä; peilinä, jonka kautta omaa toimintaansa voi tarkastella. Itsetuntemus ja toiminnan suhteuttaminen ympäristöön ei siis tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä, vaan ryhmässä toimimisen keskeinen merkitys yksilölle on, että persoonallisuus kehittyy yhteenkuuluvuuden kautta. (Jauhiainen & Eskola 1994, 15 17, ) 3. Ryhmämuotoisen sosiaalityön toteutus ja toiminnan kuvaus 3.1. Ensimmäinen tapaaminen Tutustumista ja työllistymismahdollisuuksia Ensimmäisellä tapaamisella tutustuimme toisiimme brunssin lomassa. Sosiaalityöntekijä pyysi kertomaan oman nimen, yhden kiinnostuksen kohteen sekä yhden ajatuksen, joka tuli mieleen ryhmätapaamiseen lähtiessä. Esille tuli kiinnostuksenkohteista esimerkiksi eläimet ja luonto. Kiinnostuksen kohteet ovat ihmisten voimavaroja. Ryhmätapaamiseen lähtemisestä useammalle, niin nuorille kuin työntekijöillekin, tuli mieleen pieni jännitys uuteen porukkaan ja paikkaan lähtemisestä. Ajoissa paikalle saapui kaksi nuorta. Sosiaalityöntekijä soitti kolmelle puuttuvalle nuorelle, joista kaksi saapuikin paikalle hieman myöhässä. Yhtä nuorta ei tavoitettu. Ensimmäiselle tapaamiselle saapui siis kaksi nuorta naista ja kaksi nuorta miestä. Jaoimme asiakkaille omat kansiot (Pilotmapp), joihin he saivat koota tapaamiskertojen materiaalin sekä omat asiakastietolomakkeensa. Kansiossa oli myös asiakaspassi (Loggbok Liite 2.), joissa oli vielä kertaalleen tapaamisajat ja -paikka, ohjelma lyhyesti sekä taulukko, johon asiakas saa itse kirjoittaa tapaamiskertojen 4 Lähde: Jauhiainen, Riitta & Eskola, Marjatta (1994) Ryhmäilmiö. Wsoy, Juva.

144 144 aiheet ja mahdolliset tehtävät. Passia oli tarkoitus pitää mukana tapaamiskerroilla ja siihen huolehdittiin työntekijän kuittaus osallistumisesta. TE -toimistosta tuli kaksi työvoimaneuvojaa kertomaan heidän tarjoamistaan palveluista nuorille. He kertoivat vuotiaiden nuorisotakuusta sekä työ ja kurssi/koulutusmahdollisuuksista. Tutustuimme myös TE -toimiston sähköisiin palveluihin ja AVO -ammatinvalintatestiin, jonka nuoret saivat kotitehtäväkseen. Seuraavalla tapaamiskerralla suunnitelmana oli keskusteleminen tuloksista ryhmässä. Työvoimaneuvojat kertoivat myös SANSSI kortista, joka on nuorille tarkoitettu palkkatuki sekä työkokeilumahdollisuuksista, jotka edellyttävät, että nuori on itse aktiivinen työpaikan hakemisessa ja ilmoittautunut työnhakijaksi TE toimistoon. Syksyllä alkaa myös Uravalmennusryhmä, johon on mahdollisuus osallistua ilmoittamalla TE:een. Nuorisotakuun puitteissa on mahdollista päästä ammatilliseen koulutukseen itseä kiinnostavalle alalle ja jaoimme aiheesta myös esitteet nuorille. Nuorilla oli mahdollisuus kysellä työvoimaneuvojilta koulutukseen ja työelämään liittyviä asioita. Muutamia kysymyksiä tuli, mutta he olivat melko vaitonaisia. Liekö syynä ensitapaamisen jännitys. Asiakkaille kerrottiin, että kun neljälle kerralle osallistutaan ja tullaan ajallaan, saa vapaavalintaisen harrastuksen. Ajoissa saapumisen tärkeyttä painotettiin, sanomalla, että on tärkeää kunnioittaa sekä alustajien että tovereiden aikaa tulemalla sovittuna aikana. Ryhmämuotoisen sosiaalityön alussa on tärkeää eksplikoida pelisäännöt, silloin toiminta on läpinäkyvää eivätkä asiat tule yllätyksenä. Tapaamisen lopetimme hieman suunniteltua aiemmin, sillä TE toimiston ohjelma oli odotettua lyhyempi. Sosiaalityöntekijä pyysi hyödyntämään ajan kotona ammatinvalintatestin tekoon. Sosiaalityöntekijä laittoi suoritusmerkinnät asiakaspasseihin. Miehet jäivät vielä tapaamisen päätyttyä hetkeksi kahvittelemaan ja juttelemaan. Tunnelma oli leppoisa ja he vaikuttivat varsin tyytyväisiltä.

145 Toinen tapaaminen Kohti unelmia ja moniammatillista aikuissosiaalityötä Toisella tapaamisella vieraaksi saapui sosiaalikoordinaattori työvoimapalvelukeskuksesta. Hän on perehtynyt myös ratkaisukeskeiseen terapiaan ja tapaamisen teemana olivat tulevaisuuden unelmat. Tapaamiseen saapui kaikki viisi nuorta, joista yksi hieman myöhässä. Alussa esittelimme vielä itsemme, sillä ryhmään tuli asiakas, joka ei ollut ensimmäisellä kerralla. Sosiaalityöntekijän kannustuksesta tämä nuori uskaltautui mukaan ryhmään. Sosiaalityöntekijä oli edellisenä päivänä myös tehnyt asiakkaille soittokierroksen muistin virkistämiseksi. Lisäksi tapaamiseen osallistui toinenkin sosiaalityöntekijä tarkkailijan roolissa. Esittely tapahtui siten, että jokainen meistä sanoi etunimensä ja sen perään jonkin ruoan, kuten Marjaana- Morot. Seuraavan nimen sanojan piti taas muistaa edellisten nimet ja ruokaaineet. Sosiaalityöntekijän vetämä hauska nimileikki kevensi tunnelmaa. Aamiaisen yhteydessä sosiaalityöntekijä kyseli edellisen kerran kotitehtävän eli ammatinvalintatestin tuloksia. Nuoret kertoivat tuloksistaan. Testin mukaan sopivia ammatteja olivat esimerkiksi kalastaja, malli, kirjoittaja/kriitikko, tutkija, valokuvaaja ja lääkäri. Tänään mukaan tulleelle nuorelle näytin vielä sivun josta AVO testin löytää, jotta hän voi tehdä sen ensi kerraksi. Hän sai myös oman pilottikansionsa, johon saa koota materiaalit. Positiivista oli, että kaikilla oli asiakaspassit (Loggbok) mukanaan. Sosiaalikoordinaattori oli osalle nuorista tuttu. Hän esitteli aamun tehtävän, joka oli Tulevaisuuskirje (kts. Kirjeen ohjeistus Liite 3). Tulevaisuuskirje kirjoitettiin ainoastaan itselle, mutta kirjoittamisen jälkeen keskustelimme. Alussa ohjaaja (so. sosiaalikoordinaattori) kysyi myös vuorotellen kaikilta, että millaisia odotuksia heillä on tälle kerralle. Vastaukset liittyivät siihen, että löytäisi tulevaisuuden tavoitteita, kuten työn tai ammatin sekä perustaisi kenties oman perheen tai oppisi jotain uutta itsestään. Toinen paikalla olevista

146 146 sosiaalityöntekijöistä kiteytti asian siten, että kaikkien odotukset näyttivät liittyvän siihen, kuinka ja mistä löytää paikkansa tässä yhteiskunnassa. Osallistuimme kaikki tulevaisuuskirjeen kirjoittamiseen. Ohjaaja piti keskustelukierroksen kirjeen kirjoittamisesta, jolloin oli mahdollisuus halutessaan jakaa kokemuksia kirjoittamisesta sekä jakaa joitain unelmia. Kirjoittajat totesivat tehtävän tarjoavan uusia näkökulmia, konkretisoivan tavoitteita ja tulevaisuuden toiveita. Toisaalta nuori nainen, joka kirjoitti kaksi sivua tekstiä, sanoi, että kirjottaessa kirjettä ei tullutkaan analysoineeksi ja kritisoineeksi ajatuksiaan liikaa, kuten silloin jos vain pohtii asioita mielessään. Kävi ilmi, että nainen oli innokas kirjoittaja ja tehtävä oli hänen mieleensä, kun edellisellä kerralla hän ei vaikuttanut lainkaan innostuneelta koko tapaamisista. Nyt hän myös halusi keskustella, kun aiemmin istui vain hiljaa. Osasyynä tähän oli mahdollisesti, että sosiaalityöntekijä oli patistanut häntä ryhmään. Asiakastapaamisilla hän oli ollut haluton yhteistyöhön ja hänen ainoana tavoitteenaan oli muuttaa maasta pois. Myös nuori mies halusi jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan kirjeen kirjoittamisesta. Hänelläkin paljastui olevan varsin hyvät sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Kirjoittaessa nuorille heräsi ajatuksia siitä, etteivät omat unelmat ja tulevaisuuden haaveet olekaan mahdottomia, vaan toteutettavissa olevia ja hyvinkin mahdollisia asioita. Lopuksi ohjaaja pyysi palautetta kirjoitustehtävästä. Neljä viidestä asiakkaasta piti tehtävää mielekkäänä ja kirjoittivat kirjeitään innokkaina. Kirjettä sai jatkaa kotona halutessaan ja ohjaaja sanoi, että se on hyvä lukea jonkin ajan kuluttua. Yksi nuori sanoi tehtävän olevan ikävä, eikä se tarjonnut hänelle mitään uutta. Tässä tullaan siihen että, koska meitä ihmisiä on moneksi, niin sosiaalityössä on tärkeää, tarjota erilaisia itseilmaisun tapoja. Ihmiset eivät innostu samoista asioista; yksi puhuu, toinen kirjoittaa ja kolmas piirtää tai valokuvaa. Toisaalta kuten sosiaalityöntekijä totesi; on hyvä, että uskaltaa ilmaista rehellisen mielipiteensä ryhmässä. Kenties se, että uskaltaa olla erimieltä, tarkoittaa ryhmän olevan tarpeeksi turvallinen siihen. Tehtävä vahvisti toimijuutta ja mahdollisti itsensä ja oman elämänsä määrittelyä. Itse koin sen ainakin niin. Kirjeen kirjoittamisen myötä kenties selkenee se, että itse määrittelee omaa elämäänsä tiettyjen yhteiskunnallisten puitteiden rajoissa. Asioita täytyy itse tehdä oman elämän eteen, kaikki hyvä ei tule yhteiskunnalta tai sosiaalihuollossa ei voida päättää ihmisen tulevaisuudesta. Se täytyy jokaisen tehdä itse tavalla tai toisella. Ihmisellä on siis valta omaan elämäänsä yhteiskunnallisten rakenteiden puitteissa. Toisaalta se, että kirje kirjoitettiin vain itselle, valtauttaa ihmistä. Teemme siis asioita itseämme varten ja

147 147 elämme itsellemme, vaikkakin muut huomioiden ja muiden ihmisten kanssa. Tavoitteita ei asetella sosiaalityöntekijää, vanhempia tai ketään muutakaan varten, vaan siksi, että voisi elää itseä tyydyttävää elämää muiden kanssa. Jos tavoitteet ovat ulkopuolelta asetettuja (pakotteita), eivät ne motivoi, eikä ihminen itse voi ottaa niistä vastuuta vaan hän kulkee päämäärättä riippuvaisena muista. Filosofi Martin Heideggerin mukaan ihmisellä on tarve yhteisöllisyyteen/sosiaalisuuteen (zoon politicon, poliittinen ihminen). Toiseksi ihmisellä on tarve valmistaa ja tuottaa eli muokata ympäristöään (homo fabergè, tuottava ihminen) ja kolmantena ihmisellä on tarve leikkiin (homo ludens, leikkivä ihminen). Leikki voi tarkoittaa toisten kanssa toimimista; seurustelua, peliä, lasten leikkiä, harrastusta tai lähes mitä vain ihmiselle merkityksellistä toimintaa. Moniammattillinen yhteistyö aikuissosiaalityön ja työvoiman palvelukeskuksen kanssa sai tuulta alleen tämän yhteistyökerran myötä. Sosiaalityöntekijät totesivat tästä olevan hyötyä, kun asiakkaita ohjataan eteenpäin. Asiakaslähtöisyyden ja rajallisten resurssien kannalta on tärkeää, että ihmiselle on tarjota tarpeisiin vastaavia ja ennaltaehkäiseviä palveluita oikea-aikaisesti. Silkkaa haaskausta ja hulluutta on, jos nuorten ihmisten voimavarat jäävät käyttämättä sen vuoksi, ettei ennaltaehkäisevää palvelua ole tarjolla. Ryhmämuotoinen sosiaalityö vastaa osaltaan tähän tarpeeseen. Ennaltaehkäisevällä palvelulla vähennetään mielestäni myös inhimillistä kärsimystä. Toisaalta ryhmämuotoinen sosiaalityö voi olla resurssien käytön kannaltakin tehokasta, jos yksilökäyntejä saadaan näin vähennettyä tai mahdollisesti päätettyä koko sosiaalihuollon asiakkuus. Tasa-arvoinen hyvinvointiyhteiskunta osallistaa eikä syrjäytä kansalaisiaan. Kasvussa olevien sosioekonomisten erojen ei tulisi ennustaa syrjäytymistä ja sosiaalista epätasa-arvoa kansalaisten keskuudessa. Itse olen kokenut hyvinvoinnin eräällä tavalla kasautuvan työelämässä ollessa, esimerkkinä liikunta/kulttuurikupongit ja ilmainen työterveyshuolto tms. Lisääntyvä prekaari työväestö, eläkeläiset ja työttömät jäävät esimerkiksi näitä hyveitä vaille Kolmas tapaaminen Kohti itsenäistä aikuisuutta Kolmannelle tapaamiskerralla asiantuntijoiksi oli kutsuttu kaksi työntekijää etsivästä nuorisotyöstä. He kertoivat palveluista ja tuesta, joita heidän kauttaan on mahdollisuus saada.

148 148 Tätä tapaamiskertaa varten sosiaalityöntekijä ei enää soittanut nuorille etukäteen. Oletuksena oli, että he ovat aikuisia ja vastuunsa tuntevia. Tälle tapaamiskerralle tuli syystä tai toisesta vain kaksi nuorta. Toisaalta tämä oli pettymys, mutta se oli pois jääneiden nuorten oma valinta. Kenties he jatkossa oppivat jotain siitä. Hyysääminen tai velvoittaminen harvoin motivoi ihmistä muutokseen. Oivallukset täytyy jokaisen itse tehdä. Aluksi kahvittelimme ja sen ohessa katselimme Peräpohjolaopiston nuoriso-ohjaajaopiskelijoiden tekemän musiikkivideon. Musiikkivideo liittyi Lapin Letka hankkeeseen (ESR) joka edistää sukupuolten tasa-arvoa Lapissa koulu- ja työelämässä. Sosiaalityöntekijä piti tämän jälkeen hauskan tutustumisleikin, joka kevensi myös tunnelmaa (Liite 6. Tutustumisleikki). Kaksi nuorta, jotka saapuivat tapaamiselle, vaikuttivat varsin motivoituneilta. Koska nuoria ja etsivän nuorisotyön ohjaajia oli kappaleittain kaksi, he saivat yksilöohjausta ja yksityisen juttutuokion ohjaajien kanssa. Nuoret olivat halukkaita keskustelemaan mieluummin kahden ohjaajan kanssa, kuin ryhmässä. Teimme sitä ennen elämäntilannearvioinnin omasta elämästämme. Arviointi tapahtui asteikolla 1-5 ja elämän alueet olivat seuraavat: raha-asiat, jaksaminen ja uni, ihmissuhteet, työ, koulu, kotiolot, päihteet, unelmat ja tavoitteet, ruokailu ja ravinto, vapaa-aika ja liikunta. Arvio tehtiin itselle ja siitä oli mahdollisuus jutella ohjaajan kanssa. Nuoret keskustelivat ohjaajien kanssa kahden mieltä askarruttavista kysymyksistä noin 40 minuuttia. Jaoimme nuorille esitteitä esimerkiksi mielenterveyteen, mielenterveyspalveluihin, velkaneuvontaan, peliriippuvuuteen ja koulutuksiin liittyen. Esitteet olivat aiemmillakin tapaamisilla tarjolla, mutta saattoi olla niin, etteivät nuoret uskaltaneet tai kehdanneet ottaa niitä. Asiakkaalta saamamme palaute tästä kerrasta oli varsin positiivista. Hän kuvasi tätä kertaa opettavaiseksi ja hyödylliseksi. Mukavaa oli, että hän jäi vielä kahvittelemaan ja juttelemaan kanssamme varsinaisen tapaamisen jälkeen.

149 Viimeinen tapaaminen Ammattikoulutuspolkuja Ennen viimeistä tapaamista sosiaalityöntekijä sai iloisen viestin asiakkaalta, joka lopetti ryhmätapaamiset kouluun pääsyn vuoksi. Aloitimme viimeisen tapaamisen aamupalalla kuten yleensä. Sosiaalityöntekijä ei ollut muistuttanut tapaamisesta etukäteen ja paikalle saapui kolme nuorta. Erityisen positiivista oli, että paikalle saapui omasta tahdostaan nuori, jonka vastarinta oli alussa varsin voimakasta. Hän tiedosti tullessaan myös sen, ettei tule saamaan ilmaista harrastusta, koska yksi tapaaminen oli jäänyt väliin. Alussa sosiaalityöntekijä esitteli SOS hankkeen päivittämän tilannekartoituksen ja asiakassuunnitelman. Hän kertoi, että niissä on hyödynnetty juuri kyseisiltä asiakkailta saatua palautetta. Viimeisellä kerralla, kuten edellisilläkin kerroilla oli esillä esitteitä, joita nuoret saivat ottaa. Lisäksi olimme ripustaneet seinälle SOS -hankkeen posterin: Aikuissosiaalityö sinua varten. Tällä kerralla vieraaksi saapui koulutuspoluista kertomaan ammattikoulun kehittämispäällikkö, joka erityisesti oli keskittynyt aikuis- ja oppisopimuskoulutukseen sekä näyttötutkintoihin. Paikalla oli myös kuuntelemassa kaksi työntekijää etsivästä nuorisotyöstä. Näin moniammatillinen yhteistyö sai myös potkua. Ammattikoulutuspolkuja löytyi useita erilaisia. Aikuiskoulutuksessa ja näyttötutkinnoissa keskitytään ammattiaineisiin ja työssäoppimiseen lukemisen ja koulun penkillä istumisen sijaan. Tämä oletettavasti sopii useammalle aikuisopiskelijalle, joka ei välttämättä halua istua koulussa vaan olla työelämässä. Näyttötutkintokoulutuksen etuna on, että harjoitteluajalta saa palkkaa ja se on vapaamuotoisempi tapa suorittaa ammattitutkinto. Oppisopimuskoulutuksen ehtona taas on, että tutkinnon suorittajalla on työpaikka, joka näytöt ottaa vastaan. Työpaikka tulee hankkia itse, mutta ammattikoulu kouluttaa työpaikan ammattilaisesta ohjaajan opiskelijalle. Ja työpaikka/yritys saa valtion osuuksina ns. palkkatukea, joka maksetaan opiskelijalle. Kehittämispäällikkö kertoi myös, että valittavana on lähes 400 ammattitutkintoa,

150 150 jotka löytyvät ammattikuvauksineen Opetushallituksen sivuilta (www.oph.fi -> Utbildning och examina -> Fristående examina -> Examina). Keskustelua ei tällä kerralla juuri syntynyt, vaikka nuorille tarjottiin tilaisuus kysyä asioita koulutukseen liittyen. Lopussa sosiaalityöntekijä jututti jokaista nuorta erikseen. Yksi nuorista valitsi uudeksi harrastuksekseen kuntosalin. Toisen nuoren kohdalla, joka oli käynneillään ansainnut ilmaisen harrastuksen, tapahtui varsinainen yllätys: hän halusi antaa harrastuksensa jollekin muulle. Sosiaalityöntekijä sanoi, että hän on harrastuksensa ehdottomasti ansainnut, mutta asiakas pysyi päätöksessään. Päätimme sitten yhdessä, että hän saa lahjoittaa harrasteensa kolmannelle paikalla olleelle nuorelle. Tällaisia helmiä on harvassa. Kyseinen nuori kertoi sosiaalityöntekijälle, että olisi osallistunut tapaamisiin, vaikka porkkanaa ei olisi tarjottu, sillä hän todella halusi tulla mukaan. Harrastuksen saanut nuori jäi pohtimaan seuraavaan viikkoon saakka mitä hän valitsee. Tämä nuori oli silminnähden iloinen toisen nuoren ystävällisestä eleestä. Viimeisellä tapaamisella keräsimme myös asiakaspalautteen (Liite 7.). Asiakaspalautteen kooste on seuraavassa luvussa. Sitä voidaan hyödyntää tulevien ryhmämuotoisen sosiaalityön toimintojen suunnittelemisessa. Viimeisen tapaamisen tunnelma oli lämminhenkinen. Uskoakseni osallistuneille nuorille jäi tapaamisista hyvä ja toiveikas mieli. Työntekijöinä sosiaalityöntekijä ja minä koimme onnistuneemme asiakaslähtöisessä työssä. Täytyy todeta, että lopussa oli jopa hieman haikeaa, kun tapaamiset eivät enää jatkuneet. 4. Ryhmämuotoisen sosiaalityön arviointi ja asiakaspalaute Arvioimme vaikuttavuutta sosiaalityöntekijän kanssa viimeisen tapaamiskerran päätteeksi. Kuten jo aiemmin totesin, pääsi eräs asiakas ammatilliseen koulutukseen ennen ryhmämuotoisen sosiaalityön päättymistä. Toinen asiakas hakeutui ammatilliseen koulutukseen ja kolmas haki elämäntilanteeseensa sopivaa kuntoutustukea, joka edistää tulevaisuuden suunnittelua jatkossa. Eräs asiakas jäi vielä pohtimaan tulevaisuuden suunnitelmia. Ainoastaan yhden asiakkaan kohdalla tapahtui ryhmämuotoisen sosiaalityön keskeytyminen kokonaan. Kolmen nuoren sosiaalihuollon asiakkuus saatiin päätökseen tällä panostuksella, joka ei mielestäni ole rahallisesti suuri tai resursseiltaan mahdoton. Tämän perusteella ryhmämuotoisen

151 151 sosiaalityön voidaan todeta olevan vaikuttava työmenetelmä, jos suunnittelu tehdään huolella ja asiakaslähtöisesti. Sosiaalityöntekijän kommentti; nämä neljä nuorta ovat nyt aktivoituneet, kuvaa hyvin tämän ryhmätyön tulosta. Asiakaspalautetta kyseltiin aktiivisen asiakastyöskentelyn aikana suullisesti ja viimeisellä kerralla palautetta pyydettiin nimettömänä kirjallisesti (Liite 7.). On suotavaa, että asiakkailta saatu palaute ohjaisi tulevaisuudessa työskentelytavan kehittämistä. Kirjallisia asiakaspalautteita saimme yhteensä kolme kappaletta. Asiakaspalautteista selvisi, että moni piti tapaamisesta, jossa kirjoitettiin tulevaisuuskirje. Tapaamisilta toivottiin juuri tämän tapaista toimintaa, jossa itse pääsi toimimaan ja tuottamaan jotain ja olemaan siten osallisena. Toiminnallisia tehtäviä tulisikin siis tulevissa ryhmätapaamisissa olla mielellään joka kerta. Tarjottavaa tietoa pidettiin hyödyllisenä lukuun ottamatta TE -toimiston tarjoamaa tietoa, joka oli jo kaikille ennestään tuttua. Kritiikkiä saatiin siitä, että jollakin kerralla vieras puhui liikaa, vaikkakin asiaa. Tapaamisten teemoja pidettiin yleisesti informatiivisina, opettavaisina, mutta samalla tapaamiset olivat viihtyisiä. Eräs asiakas totesi, että ryhmämuotoisen sosiaalityön tapaamiset ovat hyvä tapa tarjota nuorille tietoa. Eri koulutuspoluista saatava tieto koettiin hyödyllisenä ja toisaalta, vaikka kouluasiat eivät juuri sillä hetkellä olleet ajankohtaisia, niin aihe koettiin hyödyllisenä: Hyvä tietää, että on muitakin vaihtoehtoja ammattiin kuin koulun penkillä istuminen. Etsivän nuorisotyön tapaamiskerrasta todettiin, että on hyvä tietää, että apua on mahdollisuus saada eri elämäntilanteissa. Hyvänä koettiin, että tapaamisilla oli mahdollisuus keskusteluun, vaikka keskustelua ei aina olisi syntynytkään. Toisaalta erästä asiakasta motivoi porkkana eli ilmainen harrastus nousemaan aamulla ja lähtemään tapaamisiin. Tapaamispaikkaa kuvattiin viihtyisäksi ja rauhalliseksi. Asiakas kertoi myös suullisesti, että oli mukavaa, kun aamulla oli menoa jonnekin ja tarjolla oli kahvia ja aamiaista. Nuorisokahvilan kokoustilaa pidettiin parempana kohtaamispaikkana kuin sosiaalitoimiston tiloja. Asiakkailta saadun palautteen perusteella nuorille olisi suotavaa järjestää tällaisia tapaamisia jatkossakin. Tarjottavaa on syytä olla, kuten kokouksissa yleensäkin.

152 152 Ryhmämuotoisen sosiaalityön tapaamisissa lähes kaikki paikalle kutsutut asiantuntijat olivat naisia, kuten myös sosiaalityöntekijä minä projektityöntekijänä. Koska asiakkainakin on miehiä, oli hyvä, että yhdellä tapaamisella vieraana oli mies. Kenties miesasiakkaista on mukava kuulla joskus miehen näkökulmaa ja tarinaa, mitenkään naisten näkökulmaa väheksymättä. Päinvastoin; naisten työ on arvokasta. Ilman naisten työtä ei olisi hyvinvointiyhteiskuntaa. Miesten saattaa olla helpompi toisinaan puhua miehelle asioistaan ja päinvastoin. Maahanmuuttajaryhmään verrattuna tämän ryhmän ansioksi voi lukea, että puhumisen tilat täyttyivät jokseenkin tasaisesti. Havaintoni mukaan ohjaajan ei erityisesti tarvinnut kiinnittää huomiota siihen, että hiljaisemmatkin äänet kuuluisivat ryhmässä. Maahanmuuttajaryhmässä naiset avautuivat mieltään askarruttavista asioista vasta tapaamisen päätyttyä, kenties sen vuoksi että miesten ääni täytti lähestulkoon puhumisen tilan. 5. Onnistumisia ja haasteita Ryhmämuotoisen sosiaalityön myötä onnistuttiin saamaan asiakkaiden voimavaroja paremmin esiin yksilötyöskentelyyn verrattuna. Sosiaalityöntekijä kuvasi sitä niin, että hän sai asiakkaistaan enemmän irti, kuin koko yksilömuotoisen työskentelynsä aikana yhteensä. Hän kuvasi ryhmämuotoisen toiminnan aiheuttavan positiivisen kierteen asiakkaiden keskuudessa. Tällä hän tarkoitti, että ryhmässä ollessa nuoret innostuvat silminnähden toistensa tulevaisuuden haaveista ja suunnitelmista. Tämä aiheutti sen, että kun joku kertoi rohkeasti ja avoimesti ajatuksistaan, uskaltautuivat muutkin puhumaan itsestään alun jännityksen ja hienoisen muutosvastarinnan jälkeen. Onnistumiseksi tietenkin lasketaan asiakkaiden koulutukseen pääsy, mutta mielestäni onnistumiseksi voidaan lukea myös parempi kontakti asiakkaisiin tutustumisen ja ymmärryksen kautta. Havaitsimme myös, että joidenkin asiakkaiden oli helpompi lähestyä esimerkiksi etsivän nuorisotyön ohjaajia heille tarjotun tilaisuuden myötä. Ryhmämuotoinen sosiaalityön kautta kynnys asioida ammattilaisten kanssa mahdollisesti madaltui.

153 153 Mielestäni ryhmämuotoisen sosiaalityön erityiseksi ansioksi voidaan lukea, että ryhmässä tehty sosiaalityö on varsinaista Sosiaali Työtä. Kun elämisen reunaehto eli yhteiskunta rakentuu sosiaalisista suhteista ja instituutioista, niin miksi sosiaalista kuntoutusta tehtäisiin ainoastaan yksilöihin kohdistuvana työnä. Yksin on vaikea olla sosiaalinen saatikka kuntoutua tai aktivoitua sosiaalisesti. Vertaistuen voimaa ei tule siis väheksyä. Uskallan väittää, että samassa elämäntilanteessa olevien ymmärrys toisiaan kohtaan on syvempää, kuin toisinaan asiantuntijan ymmärrys asiakasta kohtaan. Olimme suunnitelleet ja pyytäneet toiminnallisia tehtäviä tapaamiskerroille, sillä kaikille ei ole helppoa keskustelu ja kysymysten teko uudessa ryhmässä. Toisinaan asiantuntijat olivat huomioineet toiveen, mutta kahdella kerralla asiakasta osallistavaa toiminnallisuutta ei ollut muuten kuin juttelun muodossa. Yhdestä tapaamisesta saatu asiakaspalaute kertoi, että alustajien valmistautuminen tälle tapaamiselle oli heikkoa. Toisaalta asiakkaat tiesivät jo ennalta lähes kaikki tällä kerralla kerrotut asiat. Tästä voidaan johtopäätöksenä todeta, että huolellinen ohjelman valmistelu ja osallistavat työmenetelmät ovat tällaisissa tapaamisissa tarpeen. Suurin haaste ryhmämuotoisessa sosiaalityössä nuorten kohdalla, kuten myös edellisessä pilotissa maahanmuuttajanuorten kohdalla, oli sitoutuminen ja tapaamisaikojen noudattaminen. Toisaalta tässähän sitä oli hyvä tilaisuus sitä harjoitella ja virheiden tekeminen on hyvä oppimisen paikka. Jos ryhmämuotoinen sosiaalityö tulee jatkumaan hyväksi koettuna käytäntönä, tulee jatkossa huomioida, että tämän kaltaista palvelua tarjotaan tasapuolisesti eri asiakasryhmille (esimerkiksi naisille, miehille kielestä ja taustasta kuten etnisyydestä riippumatta). Suosittelen, että seuraava ryhmä suunnattaisiin suomenkielisille nuorille. Alussa suunnittelimme miesryhmää, mutta sosiaalityöntekijä päätyi sekaryhmään tarkastellessaan asiakasainestaan. Suunnitelmanani oli alun perin vertailla sekaryhmää ja sukupuolierityistä ryhmää keskenään, jota en nyt suunnitelman muututtua tehnyt. Jatkossa vertailua voisi tulevien ryhmien osalta tehdä. Jatkokysymykseni onkin, että millaisia vaikutuksia sukupuolierityisyydellä on verrattuna sekaryhmään?

154 154 Erään tapaamisen lopussa keskustelua tuli siitä, että riittääkö neljä tapaamiskertaa asiakkaiden sosiaalisen tuen tarpeeseen nähden. Kenties pitkäjänteisemmällä työskentelyllä voisi päästä syvemmälle asioihin, mutta toisaalta ihminen voi tällaisen pienen virikkeen kautta tehdä merkittäviäkin oivalluksia itsestään ja tulevaisuudensuunnitelmistaan. Suurimman työn ihminen tekee loppukädessä itse itsensä kanssa, eikä sitä voi kukaan tehdä toisen puolesta, voidaan vain esittää mahdollisuuksia. Tärkeää on tietenkin tapa, jolla niitä mahdollisuuksia esitetään. Jos esimerkiksi lähtökohta puheessa on, kuten joillakin työvoimaneuvojilla joskus on, että on huonot taloudelliset ajat ja että, töitä on niukasti tarjolla, niin tuskinpa se ketään kannustaa olemaan aktiivinen työnhakija.

155 Liitteet Liite 1. KUTSU Välkommen till gruppträff för ungdomar Plats: Musikcafè After Eight, Storgatan Jakobstad Onsdag klockan Vi lär känna varandra. Brunch: kaffe/te, frukt och semlor. Elisabeth King och Aija Tarvula från TE -byrå kommer att presentera tjänster för ungdomar och arbetsmöjligheter i vårt område. Vi gör några uppgifter kring ämnet. Onsdag klockan Brunch: kaffe/te, frukt och semlor. Ulla Aho från Intro kommer till After Eight. Vi fokuserar på våra framtidsdrömmar. Onsdag 7.8. klockan Brunch: kaffe/te, frukt och semlor. Åsa Lund kommer från uppsökandeungdomsarbete och berättar om deras tjänster. Kanske du behöver hjälp tex. att få egen bostad?

156 156 Onsdag klockan Brunch: kaffe/te, frukt och semlor. Rune Nyman från Optima kommer att berätta om olika branscher och möjligheter till yrkesutbildning. Feedback från mötena samlas in. Liite 2. Loggbok Lokikirja (so.asiakaspassi) Loggbok Namn:

Det är jättesvårt när man börjar blanda äpplen och päron i fruktkorgen gladeligen

Det är jättesvårt när man börjar blanda äpplen och päron i fruktkorgen gladeligen Det är jättesvårt när man börjar blanda äpplen och päron i fruktkorgen gladeligen - en studie om samarbetets utmaningar i ungdomsarbete Ida Lindvall (013617435) Praktikforskning vid FSKC inom ramen för

Läs mer

Professionellas förhållningssätt gentemot äldre missbrukare

Professionellas förhållningssätt gentemot äldre missbrukare Praktikforskning i socialt arbete Professionellas förhållningssätt gentemot äldre missbrukare En studie gjord inom Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård Amanda Sandsten Helsingfors

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Mia Montonen och Eivor Söderström. Utvärdering av SABIR

Mia Montonen och Eivor Söderström. Utvärdering av SABIR Mia Montonen och Eivor Söderström Utvärdering av SABIR FSKC ARBETSPAPPER 6/2011 Utvärdering av SABIR Mia Montonen och Eivor Söderström: Utvärdering av SABIR FSKC Arbetspapper 6/2011 Ab Det finlandssvenska

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Upplevelser av flyttningsförberedelsekurs för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Kim Halme

Upplevelser av flyttningsförberedelsekurs för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Kim Halme Upplevelser av flyttningsförberedelsekurs för personer med intellektuella funktionsnedsättningar Kim Halme Examensarbete Det sociala området 2014 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Det sociala området

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

Gunilla Englund. Det är som att komma hem Betydelsen av svenskspråkig service för klienter inom socialservice

Gunilla Englund. Det är som att komma hem Betydelsen av svenskspråkig service för klienter inom socialservice Gunilla Englund Det är som att komma hem Betydelsen av svenskspråkig service för klienter inom socialservice 4/2008 1 Det är som att komma hem Betydelsen av svenskspråkig service för klienter inom socialservice

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Vad tycker brukarna? En intervjuundersökning om kvaliteten vid Hovrätten för Västra Sverige

Vad tycker brukarna? En intervjuundersökning om kvaliteten vid Hovrätten för Västra Sverige Vad tycker brukarna? En intervjuundersökning om kvaliteten vid Hovrätten för Västra Sverige Diarienummer 2005/0429 Tryckt på Jordbruksverkets tryckeri, oktober 2006 Sammanfattning Som en del av kvalitetsarbetet

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Matematiklärare i kriminalvården

Matematiklärare i kriminalvården Kalmar Växjö Magisteruppsats i pedagogik Självständigt arbete 15 hp Matematiklärare i kriminalvården - En studie om lärarnas roll i en flexibel undervisning Elisabeth Wall Kurskod: 4PE60E Vårterminen 2015

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

DET OSYNLIGA RUMMET En studie av förtroendeprocessen mellan gruppledare och barngrupp

DET OSYNLIGA RUMMET En studie av förtroendeprocessen mellan gruppledare och barngrupp Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs i socialpedagogiskt förändringsarbete Vårterminen 2003 C-uppsats DET OSYNLIGA RUMMET En studie av förtroendeprocessen mellan gruppledare och barngrupp

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer