FSD1260. Riksdagsvalundersökning Kodbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FSD1260. Riksdagsvalundersökning 2003. Kodbok"

Transkript

1 FSD1260 Riksdagsvalundersökning 2003 Kodbok FINLANDS SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA DATAARKIV

2 c Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv, 2005 Bibliografisk citering för denna kodbok: Riksdagsvalundersökning 2003 [koodikirja]. [kodbok]. Tammerfors: Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv [producent och distributör], Denna kodbok har genererats från version 1.1 ( ) av datamaterialet. Datamaterialet har beskrivits detaljerat och exakt på finska/svenska och engelska. Variabelfrekvenser, filtervariabler, variabel- och värdeetiketter och internt borftall har kontrollerats. Vid behov har datamaterialet anonymiserats. FSD Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FIN TAMMERFORS UNIVERSITET tel fax e-post: URI: Typeset by L A TEX $ Koodikirjoitin.py :49: $

3 Till läsaren Denna kodbok är en del av datamaterial FSD1260 arkiverat på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FSD. Publikationer helt eller delvis baserat på materialet ska ange källan i form av bibliografisk referens. Citeringen kan vara i den form som krävs av publikationen, eller i arkivets rekommenderade form. Bibliografisk citering rekommenderad av FSD: Karvonen, Lauri & Paloheimo, Heikki: Riksdagsvalundersökning 2003 [datafil]. FSD1260, version 1.1 ( ). Esbo: Gallup Finland [datainsamling], Forskninsgruppet Val och den representativa demokratin i Finland [producent], Tampere: Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv [distributör], Varken primärforskarna, datainsamlarna eller arkivet bär ansvar för resultat och tolkningar av materialet som uppstått vid sekundäranalys. Arkivet måste informeras om alla publikationer där datamaterialet utnyttjats. Kodbokens första del beskriver datamaterialets innehåll, struktur och insamling samt innehåller en lista av publikationer där datamaterialet använts. Den andra delen innehåller information on variabler: variabelnamn, frågeformulering och frekvenser. Den tredje delen innehåller index. i denna kodbok är baserade på SPSS filer. I tabellen redovisas variabelvärden (values), antal observationer för varje variabelvärde (n), procentfördelning inklusive missing (%), procentfördelning när enbart de giltiga variabelvärdena har inkluderats (missing har exkluderats) (v. %) samt kumulativ procentuell fördelning för de giltiga variabelvärdena (Cumulative Percent). är räknade utan vikter. Om materialet innehåller viktvariabler, är dessa listade i slutet av variabellistan. För somliga variabler visas beskrivande statistik i stället för frekvenser. I regel innehåller kodböckerna inte svarsalternativ kategoriserade från öppna frågor. kan innehålla saknade data. Markering System missing (SYSMIS)" betyder saknade observationer (t.ex. respondenten har inte svarat på alla frågor). Markering Missing (User missing)" refererar till data användaren har definierat som saknade. Användaren kan, till exempel, vilja koda svarsalternativen vill inte svara eller kan inte säga som saknade data. Denna kodbok har genererats automatiskt med Python, L A TEXand dvipdfm software. Källfilerna inkluderar databeskrivningar i DDI format och SPSS filer.

4

5 Innehåll 1 Beskrivning av datamaterialet Titlar Databeskrivning Datamaterialets struktur och insamling Användning av data Variabler 9 3 Index Variabler i den ordning de inträffar Variabler i alfabetisk ordning Variabelgrupper A Puolueista käytetyt lyhenteet 307 B Frågeformulär på finska 309 C Frågeformulär på svenska 343 i

6

7 Kapitel 1 Beskrivning av datamaterialet 1.1 Titlar Datamatrialets titel: Riksdagsvalundersökning 2003 Datamatrialets titel på finska: Eduskuntavaalitutkimus 2003 Datamatrialets titel [en]: Finnish National Election Study 2003 Denna kodbok har genererats från version 1.1 ( ) av datamaterialet. Datamaterialet har beskrivits detaljerat och exakt på finska/svenska och engelska. Variabelfrekvenser, filtervariabler, variabel- och värdeetiketter och internt borftall har kontrollerats. Vid behov har datamaterialet anonymiserats. 1.2 Databeskrivning Datafiler Data: SPSS portable -fil på svenska. Datamaterialet är tillgängligt också i andra filformat. Övrigt material Comparative Study of Electoral Systems (CSES) webbsida 1 Frågeformulär för besöksintervju och pappersenkät: pdf-filer på finska och svenska Primärforskare Karvonen, Lauri (Åbo Akademi. Statsvetenskapliga institutionen) Paloheimo, Heikki (Tammerfors universitet. Institutionen för politisk forskning) Andra medlemmar i forskningsgruppet Val och den representativa demokratin i Finland : Åsa Bengtsson (Åbo Akademi), Sami Borg (Tammerfors universitet), Kimmo Grönlund (Åbo Aka- 1 1

8 1. Beskrivning av datamaterialet demi), Mikko Mattila (Helsingfors universitet), Tom Moring (Helsingfors universitet), Pertti Pesonen (Tammerfors universitet), Jan Sundberg (Helsingfors universitet), Risto Sänkiaho (Tammerfors universitet), Hanna Wass (Helsingfors universitet) Copyright I enlighet med avtalet mellan FSD och primärforskaren eller datainsamlaren. Deponent Borg, Sami (Tammerfors universitet) Datum för deponering Nyckelord finska partier; Internet; politisk åsikt; politiskt deltagande; politiskt stöd; riksdagskandidat; riksdagsval; röstning; språklig minoritet; valkrets Forskningsområde Enligt FSD:s klassifikation: statsvetenskap Enligt CESSDA:s klassifikation: politiskt beteende, attityder/åsikter; val Seriebeskrivning Datamaterialet ingår i serien: Nationella riksdagsvalundersökningar Nationella valundersökningar baserar sig på nationellt representativt enkätmaterial av valens väljarkårer där uppgifter samlas in i närheten av ett parlamentsval. Finlands valforskningskonsortium har genomfört valundersökningar i samband med riksdagsvalet i Finland sedan Mer information om valundersökningar på Valforskningsportal. Materialet från respektive valår innehåller en internationell jämförbar frågemodul (Comparative Study of Electoral Systems) samt andra frågor. Huvudteman är politisk deltagande, politiska attityder, valkampanjer, kandidat- och partival, och åsikter om demokratin, partier och partiledare. 2

9 1.3. Datamaterialets struktur och insamling Sammanfattning Valundersökningen insamlades direkt efter rikdagsvalet 2003 i Finland. Den består av datamaterial insamlade med intervjuer och data insamlade med frågeformulär som intervjuarna lämnade till de intervjuade att fylla in och posta. Materialet innehåller ett urval där den svenskspråkiga befolkningen är överrepresenterad. Intervjudatan formar den finska delen av den internationella CSES-enkäten. Huvudtemana var politisk deltagande, riksdagsval, kandidat- och partival, internetanvändning, röstning, och åsikter om politik, politiska partier och aktuella politiska frågor. I intervjun frågades respondenterna om de diskuterade allmän politik och valfågor med andra, i vilken mån de följde med valet i olika medier, hur intresserade de var av politik, vilka saker de hade gjort under valrörelse (t.ex. kontaktat någon kandidat). Andra frågor undersökte respondenternas åsikter om demokratin, individens frihet och mänskliga rättigheter och korruption bland politiker i Finland, hur regeringen hade skött sin uppgift, spelade det någon roll vem som sitter vid makten, hade vem folk röstade på betydelse, hade respondenterna röstat i år 1999 riksdagsvalet, vilket parti eller valförbund, hur det parti de hade röstat på hade skött sig, avspeglade riksdagsledamöternas åsikter vad väljarna ville, representerade något parti eller partiledare deras åsikter, vilket parti de stod närmast, finska partiernas placering på en vänster-högerskala, och åsikter om olika partierna. Några frågor testade respondenternas faktiska politiska kunskap. De som hade låtit bli att rösta tillfrågades orsaken till detta beslut. De som hade röstat tillfrågades vad som hade varit viktigast för deras partival och kandidatval. Det efterlämnade frågeformuläret innehöll frågor om sakfrågor som var viktiga för respondenterna i valet, informationskällor om valet, samhälleligt och politisk deltagande, politik, politiker, röstning, Nato och EU medlemskap, den bästa regeringsbasen, Finlands försvar, invandrarnas anpassning, allmän sjukvård, ungdomarnas brottslighet, långtidsarbetslöshet, skattelättnader, sociala förmåner, internetanvändning, valmaskiner, röstning via Internet, kandidatval, och partiernas partiledare. Bakgrundsvariabler innehöll, bland annat, respondentens kön, ålder, sosioekonomisk ställning, utbildning, samhällsklass, hushållets inkomster, antal personer i hushållet, familjetyp, livssituation, arbetssituation, bostadens upplåtelseform, boenderegion, boendelandskap, kommungrupp, vilket parti eller valförbund R skulle rösta för om det var riksdagsval då, medlemskap i fackförbund, modersmål. Variablerna q19-q22, q51-q65_11 och q67-q80 hör till den nationella riksdagsvalundersökningen, variablerna q23_1-q50 och q66 till CSES-undersökningen och p-variablerna till självadministerat frågeformulär. 1.3 Datamaterialets struktur och insamling Land: Finland Geografisk täckning: Finland Analysenhet: Individ Population: Personer som bor i Finland och är 18 år eller äldre, exkluderat Åland Tid för datainsamling: (intervjuerna slutade), (efterlämnade frågeformulär inskickade) 3

10 1. Beskrivning av datamaterialet Datainsamlare: Gallup Finland Insamlingsmetod: Besöksintervju och kvarlämnat självadministrerat frågeformulär Mätinstrument: Strukturerat frågeformulär Tidsperiod: 2003 Undersökningens tidsdimension: Longitudinell: Trend/Upprepat tvärsnitt Antal observationer och variabler: Datamaterialet innehåller 469 variabler och 1270 observationer. Urvalsmetod: Stratifierat flerstegsurval I det första steget indelades Finlands population i sex strata efter NUTS2-klassificering (södra Finland (NUTS2=1,2), mellersta Finland (NUTS2=3,4, norra Finland (NUTS2=5) och urbanisering (urbana kommuner, landsbygdskommuner). Huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) bildade ett eget stratum. I det andra steget indelades varje stratum i mindre områden baserade på postnummer så att varje område hade lika många invånare. I det tredje steget gjordes ett slumpmässigt urval av hushåll (adresser) inom områdena. Antal adresser var beroende av antal invånare. Sex intervjuer gjordes med random walk metoden från varje utvald adress. I ett utvalt hushåll intervjuades den person som uppfyllde ålders- och könskriteriet. 1.4 Användning av data Anteckningar för användning Variablerna hemkommun och postnummer har tagits bort från datamaterialet. Intervjuer av de svenskspråkiga innehåller inte variablerna q5_2, q8_1, q10_2, q12, q17_1, q17_2, q18, q91_1, q91_2, q97_2, och q101. Svar på öppna frågor är för det mesta tillgängliga endast på finska. Relaterade publikationer Bengtsson, Åsa (2005). Utmaningar för svensk politik. I: Den finlandssvenska väljaren (Red. Åsa Bengtsson & Kimmo Grönlund), Vasa: Åbo Akademi. Samforsk. Bengtsson, Åsa (2012). Väljarnas kandidatval: rörlighet och motiv. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Bengtsson, Åsa & Grönlund, Kimmo (2005). Ehdokasvalinta. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Bengtsson, Åsa & Grönlund, Kimmo (2005). Muu poliittinen osallistuminen. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Borg, Sami (2006). Käsitykset kansalaisuudesta ja omista vaikuttamismahdollisuuksista. Teoksessa: Suomen demokratiaindikaattorit (toim. Sami Borg), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. 4

11 1.4. Användning av data Borg, Sami (2006). Osallistuminen vaali- ja puoluedemokratiaan. Teoksessa: Suomen demokratiaindikaattorit (toim. Sami Borg), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. Borg, Sami (2006). Yleinen luottamus eduskuntaan instituutiona. Teoksessa: Aatteet, instituutiot ja poliittinen toiminta (toim. Ilkka Ruostetsaari), Tampere: Tampereen yliopisto. Studia Politica Tamperensis; 16. Borg, Sami (2008). Hiljaa hyvä tulee. Puheenvuoro äänestysprosenteista ja vaaliaktivoinnista. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. Polemia-sarja; 71. Borg, Sami & Moring, Tom (2005). Vaalikampanja. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Den finlandssvenska väljaren (2005). Red. Åsa Bengtsson & Kimmo Grönlund. Vasa: Åbo Akademi. Samforsk. Elo, Kimmo & Rapeli, Lauri (2008). Suomalaisten politiikkatietämys. Helsinki: Edita Prima. Oikeusministeriön julkaisuja 2008:6. Elo, Kimmo & Rapeli, Lauri (2012). Politiikkatietämys ja poliittinen kiinnostus. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Grönlund, Kimmo (2005). En bok om svenska väljare i Finland. I: Den finlandssvenska väljaren (red. Åsa Bengtsson & Kimmo Grönlund), 1-4. Vasa: Åbo Akademi. Samforsk. Grönlund, Kimmo (2006). Osallistuva demokratia. Teoksessa: Suomen demokratiaindikaattorit (toim. Sami Borg), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. Grönlund, Kimmo (2007). Knowing and Not Knowing: The Internet and Political Information. Scandinavian Political Studies 30(3), Grönlund, Kimmo & Paloheimo, Heikki & Sundberg, Jan & Sänkiaho, Risto & Wass, Hanna (2005). Kiinnittyminen politiikkaan. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Grönlund, Kimmo & Paloheimo, Heikki & Wass, Hanna (2005). Äänestysosallistuminen. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Grönlund, Kimmo & Westinen, Jussi (2012). Puoluevalinta. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Hart, Linda & Kovalainen, Anne & Holli, Anne Maria (2009). Gender and Power in Politics and Business in Finland. In: Kön och makt i Norden: Del I Landsrapporter (eds. Kirsti Niskanen & Anita Nyberg), Copenhagen: Nordiska ministerrådet. TemaNord 2009:569. Jansen, Giedo (2011). Social Cleavages and Political Choices. Large Scale Comparisons of Social Class, Religion and Voting Behaviour in Western Democracies. Nijmegen: Radboud University. ICS Dissertation. Karvonen, Lauri (2009). Politiikan henkilöityminen. Teoksessa: Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki), Tampere: Tampere University Press. Karvonen, Lauri (2010). The Personalization of Politics. A Study of Parliamentary Democracies. Colchester: ECPR Press. 5

12 1. Beskrivning av datamaterialet Karvonen, Lauri (2012). Ehdokasäänestäminen. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Kestilä-Kekkonen, Elina (2009). Osallistumattomuutta ja korkeaa luottamusta: Suomalaisten nuorten aikuisten suhde puolueisiin 2000-luvulla. Politiikka 51(2), Mattila, Mikko & Sänkiaho, Risto (2005). Luottamus poliittiseen järjestelmään. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Meyer, Thomas (2010). Party competition over time. How voters and intra-party structure constrain party policy shifts. Mannheim: MADOC. urn:nbn:de:bsz:180-madoc Mykkänen, Juri (2012). Uskonto ja äänestäminen. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Paloheimo, Heikki (2003). Miten äänestäjät valitsevat puolueen? Politiikka 45(3), Paloheimo, Heikki (2005). Let the Force Be with the Leader: But Who Is the Leader? In: The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies (ed. Thomas Poguntke & Paul Webb), Oxford: Oxford University Press. Paloheimo, Heikki (2005). Puoluevalinnan tilannetekijät. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Paloheimo, Heikki (2005). Vaalit ja demokratia Suomessa. Helsinki: WSOY. Paloheimo, Heikki (2006). Asenteet poliittisia instituutioita ja toimijoita kohtaan. Teoksessa: Suomen demokratiaindikaattorit (toim. Sami Borg), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. Paloheimo, Heikki & Borg, Sami (2009). Eduskuntavaalit yleisödemokratian aikakaudella. Teoksessa: Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki), Tampere: Tampere University Press. Paloheimo, Heikki & Reunanen, Esa & Suhonen, Pertti (2005). Edustuksellisuuden toteutuminen. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Paloheimo, Heikki & Sundberg, Jan (2005). Puoluevalinnan perusteet. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Papageorgiou, Achillefs (2010). Finnish Parties Positions in 2007: A Matter of Equilibrium or Voters Projection? Electoral Studies 29(4), doi: /j.electstud Papageorgiou, Achillefs (2010). Simulation Analysis of the Effect of Party Identification on Finnish Parties Optimal Positions. Scandinavian Political Studies 33(3), Papageorgiou, Achillefs (2011). Spatial model analysis of party policy strategies. Insights of deterministic and probabilistic voting with biased voters: Applications to Finland. Tampere: University of Tampere. Acta Universitatis Tamperensis; 1609/Acta Electronica Universitatis Tamperensis; urn:isbn: Pesonen, Pertti (2004). Dangerous Curves in Finnish Elections: A Sweet Victory and a Sour Honeymoon. Journal of Social Research 2004:2, Pesonen, Pertti & Borg, Sami (2005). Eduskuntavaalit Teoksessa: Vaalit ja demokratia 6

13 1.4. Användning av data Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Rapeli, Lauri (2010). Politiikkatietämyksen ajallinen vaihtelu Suomessa. Politiikka, 52(2), Rapeli, Lauri (2010). Tietääkö kansa? Kansalaisten politiikkatietämys teoreettisessa ja empiirisessä tarkastelussa. Turku: Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C;296. Ruusulaakso, Ari (2012). Miksi työtön ei äänestä?". Tutkimus työttömien äänestämisestä vuosien 2003 ja 2007 eduskuntavaaleissa. Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Siitonen, Mikko (2007). Äänestääkö vai ei? Äänestysaktiivisuus vuosien 1979, 1991 ja 2003 eduskuntavaaleissa. Turku: Turun yliopisto. Valtio-opin pro gradu -tutkielma. Smets, Kaat (2010). A Widening Generational Divide? Assessing the Age Gap in Voter Turnout Between Younger and Older Citizens. Firenze: European University Institute. DOI: /15899 Sundberg, Jan & Wilhelmsson, Niklas & Bengtsson, Åsa (2005). Svenskt och finskt väljarbeteende. I: Den finlandssvenska väljaren (red. Åsa Bengtsson & Kimmo Grönlund), Vasa: Åbo Akademi. Samforsk. Suomen demokratiaindikaattorit (2006). Toim. Sami Borg. Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (2009). Toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki. Tampere: Tampere University Press. Valovirta, Viljo (2009). Viestinnällistyneen politiikan verkko. Tutkimus puolueiden verkkokampanjoinnista eduskuntavaaleissa Tampereen yliopisto: Politiikan tutkimuksen laitos. Valtio-opin pro gradu -tutkielma. Wass, Hanna (2007). The effects of age, generation and period on turnout in Finland Electoral Studies 26(3), Wass, Hanna (2008). Generations and turnout: Generational effect in electoral participation in Finland. Helsinki: University of Helsinki. Department of Political Science. Acta Politica 35. Wass, Hanna & Borg, Sami (2012). Äänestysaktiivisuus. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Westinen, Jussi (2011). Yhteiskunnallisten ristiriitaulottuvuuksien ja puoluevalinnan suhde eduskuntavaaleissa Tilastollinen analyysi. Tampere: Tampereen yliopisto. Valtio-opin pro gradu -tutkielma. updaterad lista över publikationerna i studiebeskrivningen på Lokalisering av datamaterialet Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv 7

14 1. Beskrivning av datamaterialet Viktvariabler Datamaterialet innehåller en viktvariabel som gör urvalet representativt för fastlandsbefolkningen i Finland med avseende på språkfördelning (modersmål: finska 92,6%, svenska 5,1%, annat språk 2,3%). Restriktioner Fritt tillgänglig för vetenskaplig forskning och undervisning; FSDs regler för tillgängliggörande tillämpas. 8

15 Kapitel 2 Variabler [FSD_NO] FSD studienummer FSD studienummer Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum maximum medelvärde standardavvikelse 0.00 [FSD_VR] FSD versionsnummer FSD versionsnummer Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum 1.10 maximum 1.10 medelvärde 1.10 standardavvikelse

16 2. Variabler [FSD_PRO] FSD bearbetningsnivå FSD bearbetningsnivå A (se kodboken) 1 B (se kodboken) C (datafilen har inte kontrollerats av FSD) [FSD_ID] FSD observationsnummer FSD observationsnummer Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum 1.00 maximum medelvärde standardavvikelse [SURVEY] Studienummer Studienummer Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum maximum medelvärde (forts. på nästa sida) 10

17 Q2 (forts. från föregående sida) statistik värd standardavvikelse [LOMAKE] Enkätnummer Enkätnummer Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum 1.00 maximum medelvärde standardavvikelse [Q1] Kön Kön Man Kvinna [Q2] Ålder Ålder Beskrivande statistik 11

18 2. Variabler statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum maximum medelvärde standardavvikelse [Q3] Är Ni den i hushållet som förtjänar mest? Är Ni den i hushållet som förtjänar mest? Ja Nej [Q4_1] Vilken av följande yrkesgrupper hör Ni till? Vilken av följande yrkesgrupper hör Ni till? Lantbruksföretagare Annan arbetsgivare, annan företagare, näringsidkare I ledande ställning, anställd av någon annan Högre tjänsteman Lägre tjänsteman Arbetstagare Pensionär Studerande, skolelev Hemmafru eller hemmapappa Annat

19 Q5_2 [Q4_2] (Om pensionär) Vilken var Er tidigare yrkesgrupp? (Om pensionär) Vilken var Er tidigare yrkesgrupp? Lantbruksföretagare Annan arbetsgivare, annan företagare, näringsidkare I ledande ställning, anställd av någon annan Högre tjänsteman Lägre tjänsteman Arbetstagare Pensionär Studerande, skolelev Hemmafru eller hemmapappa Annat System missing (SYSMIS) [Q5_1] Bostadskommun Bostadskommun Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum maximum medelvärde standardavvikelse [Q5_2] Boningsort Boningsort 13

20 2. Variabler Huvudstadsregionen Tammerfors, Åbo En annan stad By eller tätort på landsorten En glesbygd på landsorten System missing (SYSMIS) [Q6] Vilken utbildning har Ni? Vilken utbildning har Ni? Grundskolas lågstadium, folkskola Grundskolans högstadium, mellanskola Yrkesinriktad grundexamen, yrkesskola Student Yrkesexamen på institutsnivå Yrkesexamen på högre institutsnivå, yrkeshögskola,lägre examen Högre universitets- eller högskoleexamen, högre examen Vet ej [Q7] Till vilken av följande inkomstgrupper hör Ert hushåll om Ni räknar samman årsinkomsterna för hushållets samtliga medlemmar före skatt Till vilken av följande inkomstgrupper hör Ert hushåll om Ni räknar samman årsinkomsterna för hushållets samtliga medlemmar före skatt Under (forts. på nästa sida) 14

21 Q8_2 (forts. från föregående sida) Mer än Vet ej System missing (SYSMIS) [Q8_1] Antal personer över 16 år i Ert hushållet Antal personer över 16 år i Ert hushållet Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1065 minimum 1.00 maximum medelvärde 1.80 standardavvikelse 0.81 [Q8_2] Barn eller ungdomar mellan 7-16 år Barn eller ungdomar mellan 7-16 år Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1065 (forts. på nästa sida) 15

22 2. Variabler (forts. från föregående sida) statistik värd minimum 0.00 maximum 7.00 medelvärde 0.29 standardavvikelse 0.72 [Q8_2B] Barn eller ungdomar mellan 7-17 år (bara på svenska) Barn eller ungdomar mellan 7-17 år (bara på svenska) Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 41 minimum 0.00 maximum 5.00 medelvärde 1.39 standardavvikelse 0.89 [Q8_3] Barn under 7 år Barn under 7 år Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1091 minimum 0.00 maximum 9.00 medelvärde 0.29 standardavvikelse 0.73 [Q8_4] Hur många personer bor i Ert hushåll? Hur många personer bor i Ert hushåll? 16

23 Q10_1 Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum 1.00 maximum medelvärde 2.34 standardavvikelse 1.45 [Q9] Hur bor Ni? Hur bor Ni? Ogift, bor tillsammans med föräldrarna Ensamstående, under 35 år Ensamstående, över 35 år Gift/samboende, inga barn Gift/samboende, med barn Ensamförsörjare/vuxen, bor tillsammans med barn Parförhållande, barnen bor inte hemma Vet ej System missing (SYSMIS) [Q10_1] Till vilken yrkesgrupp hör den som förtjänar mest i hushållet? Till vilken yrkesgrupp hör den som förtjänar mest i hushållet? Lantbruksföretagare Annan arbetsgivare, annan företagare, näringsidkare I ledande ställning, anställd av någon annan Högre tjänsteman (forts. på nästa sida) 17

24 2. Variabler (forts. från föregående sida) Lägre tjänsteman Arbetstagare Pensionär Studerande, skolelev Hemmafru eller hemmapappa Annat System missing (SYSMIS) [Q10_2] (Om pensionär) Vilken var tidigare yrkesgrupp? (Om pensionär) Vilken var tidigare yrkesgrupp? Lantbruksföretagare Annan arbetsgivare, annan företagare, näringsidkare I ledande ställning, anställd av någon annan Högre tjänsteman Lägre tjänsteman Arbetstagare Pensionär Studerande, skolelev Hemmafru eller hemmapappa Annat System missing (SYSMIS) [Q11] Arbetssituation Arbetssituation 18

25 Q13 Heltidsarbete Halvtidsarbete Arbetslös Permitterad Utanför arbetslivet System missing (SYSMIS) [Q11B] Är Ni för tillfället? (bara på svenska) Är Ni för tillfället? (bara på svenska) I arbetslivet Arbetslös Utanför arbetslivet av annat anledning System missing (SYSMIS) [Q12] Vem i hushållet har ansvar för dagligvaruinköp? Vem i hushållet har ansvar för dagligvaruinköp? Respondenten själv 1 0 Någon annan person än respondenten 2 0 Respondenten tillsammans med någon annan/några 3 0 andra System missing (SYSMIS) [Q13] Kommungrupp Kommungrupp 19

26 2. Variabler Huvudstadsregionen Urban kommun Tätäortskommun Landsbygdskommun [Q14] Län (gammal) Län (gammal) Nylands län Åbo och Björneborgslän Tavastehus län Kymmene län S:t Michels län Kuopio län Mellersta Finlands län Vasa län Norra Karelens län Uleåborgs län Lapplandäs län Åland [Q15] Storområden (NUTS2) Storområden (NUTS2) Nyland (forts. på nästa sida) 20

27 Q17_1 (forts. från föregående sida) Södra Finland Östra Finland Mellanfinland Norra Finland [Q16] Landskapen Landskapen Nyland Egentliga Finland Satakunta Egentliga Tavastland Birkaland Päijänne-Tavastland Kymmenedalen Södra Karelen Södra Savolax Norra Savolax Norra Karelen Mellersta Finland Södra Österbotten Österbotten Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Lappland Åland [Q17_1] Vilken parti eller grupp skulle Ni rösta på i första hand om det var riksdagsval nu? Vilken parti eller grupp skulle Ni rösta på i första hand om det var riksdagsval nu? 21

28 2. Variabler Centern i Finland (Centern) Finlands socialdemokratiska parti (SDP) Samlingspartiet (Saml) Vänsterförbundet (Vf) Gröna förbundet (Gröna) Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Kristdemokraterna i Finland (KD) Sannfinländarna (Sannf) Annat parti, vilket? Jag skulle inte rösta Jag skulle rösta blankt Vet ej Vill inte säga System missing (SYSMIS) [Q17_2] Vilken parti eller grupp skulle Ni rösta på i andra hand om det var riksdagsval nu? Vilken parti eller grupp skulle Ni rösta på i andra hand om det var riksdagsval nu? Centern i Finland (Centern) Finlands socialdemokratiska parti (SDP) Samlingspartiet (Saml) Vänsterförbundet (Vf) Gröna förbundet (Gröna) Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Kristdemokraterna i Finland (KD) Sannfinländarna (Sannf) Annat parti, vilket? Jag skulle inte rösta Jag skulle rösta blankt Vet ej Vill inte säga System missing (SYSMIS)

29 Q19 [Q18] Vilket parti eller vilken grupp röstade Ni på i förra riksdagsvalet? Vilket parti eller vilken grupp röstade Ni på i förra riksdagsvalet? Centern i Finland (Centern) Finlands socialdemokratiska parti (SDP) Samlingspartiet (Saml) Vänsterförbundet (Vf) Gröna förbundet (Gröna) Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Kristdemokraterna i Finland (KD) Sannfinländarna (Sannf) Annat parti, vilket? Jag röstade inte Jag röstade blankt Om under 18 år: Jag hade inte rösträtt Vet ej Vill inte säga System missing (SYSMIS) [Q19] Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som hade med valet att göra, med andra människor? Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som hade med valet att göra, med andra människor? Instruktioner till intervjuaren KORT Dagligen eller nästan dagligen (forts. på nästa sida) 23

30 2. Variabler (forts. från föregående sida) Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej [Q20] Om ni bortser från valrörelsen, hur ofta diskuterar Ni i allmänhet politik med andra? Om ni bortser från valrörelsen, hur ofta diskuterar Ni i allmänhet politik med andra? Instruktioner till intervjuaren KORT Dagligen eller nästan dagligen Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej [Q21_1] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: TVs valdebatter och partiledarintervjuer I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) TVs valdebatter och partiledarintervjuer 24

31 Q21_3 Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_2] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: TV-nyheter & aktualitetsprogram I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) TV-nyheter & aktualitetsprogram Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_3] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: TV-underhållning med politiker I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) TV-underhållning med politiker 25

32 2. Variabler Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_4] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: Radioprogram I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) Radioprogram Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_5] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: Tidningsskriverier I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) Tidningsskriverier (även på Internet) Mycket (forts. på nästa sida) 26

33 Q21_7 (forts. från föregående sida) Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_6] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: Nyhetersbevakning av valet på Internet (t.ex. på tidningarnas hemsidor) I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) Nyhetersbevakning av valet på Internet (t.ex. på tidningarnas hemsidor) Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_7] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: Partiers och kandidaters hemsidor på Internet I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) Partiers och kandidaters hemsidor på Internet 27

34 2. Variabler Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_8] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: S.k. valmaskiner på Internet I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) S.k. valmaskiner på Internet Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_9] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: TV-reklam I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) TV-reklam 28

35 Q22 Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_10] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: Tidningsreklam I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) Tidningsreklam Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q22] Hur intresserad är Ni av politik? Hur intresserad är Ni av politik? Instruktioner till intervjuaren KORT Mycket intresserad (forts. på nästa sida) 29

36 2. Variabler (forts. från föregående sida) Ganska intresserad Bara lite intresserad Inte alls intresserad Vet ej [Q23_1] Talade Ni med människor för att försöka övertala dem att rösta på ett bestämt parti eller en bestämd kandidat? Här är en lista på saker som vissa människor gör i samband med val. Gjorde Ni något av följande under årets valrörelse? Talade Ni med människor för att försöka övertala dem att rösta på ett bestämt parti eller en bestämd kandidat? Ja Nej Vet ej [Q23_2] Hur ofta gjorde Ni det? Här är en lista på saker som vissa människor gör i samband med val. Gjorde Ni något av följande under årets valrörelse? Inledande text för frågan OM JA Hur ofta gjorde Ni det? 30

37 Q24_1 Instruktioner till intervjuaren LÄS Ofta Några gånger Sällan Vet ej System missing (SYSMIS) [Q24_1] Stödde Ni ett visst parti eller en viss kandidat genom att t.ex. delta i möte, sätta upp valaffisch eller på något annat sätt? Här är en lista på saker som vissa människor gör i samband med val. Gjorde Ni något av följande under årets valrörelse? Inledande text för frågan ALLA Stödde Ni ett visst parti eller en viss kandidat genom att t.ex. delta i möte, sätta upp valaffisch eller på något annat sätt? Ja Nej Vet ej

38 2. Variabler [Q24_2] Hur ofta gjorde Ni det? Här är en lista på saker som vissa människor gör i samband med val. Gjorde Ni något av följande under årets valrörelse? Inledande text för frågan OM JA Hur ofta gjorde Ni det? Instruktioner till intervjuaren LÄS Ofta Några gånger Sällan Vet ej System missing (SYSMIS) [Q25] Blev Ni under årets valrörelse kontaktad av någon kandidat eller av någon från ett politiskt parti som ville övertyga Er om hur Ni skulle rösta? Inledande text för frågan ALLA Blev Ni under årets valrörelse kontaktad av någon kandidat eller av någon från ett politiskt parti som ville övertyga Er om hur Ni skulle rösta? 32

39 Q27 Ja Nej Vet ej [Q26] Vilken har enligt Er uppfattning varit den viktigaste frågan för Finland under de senaste fyra åren? (Öppen fråga) Vilken har enligt Er uppfattning varit den viktigaste frågan för Finland under de senaste fyra åren? (Öppen fråga) Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum 1.00 maximum medelvärde standardavvikelse [Q27] När Ni tänker på den här frågan, hur tycker Ni att regeringen har skött den under de senaste fyra åren? När Ni tänker på den här frågan, hur tycker Ni att regeringen har skött den under de senaste fyra åren? Instruktioner till intervjuaren KORT Mycket bra Bra Dåligt (forts. på nästa sida) 33

40 2. Variabler (forts. från föregående sida) Mycket dåligt Vet ej System missing (SYSMIS) [Q28] Och vad tycker Ni om regeringens verksamhet som helhet under de senaste fyra åren? Och vad tycker Ni om regeringens verksamhet som helhet? Hur bra eller dåligt har den enligt dig skött sina uppgifter under de senaste fyra åren? Instruktioner till intervjuaren KORT Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Vet ej [Q29] På det hela taget, hur nöjd är Ni med det sätt på vilket demokratin fungerar i Finland? På det hela taget, är Ni mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i Finland? Instruktioner till intervjuaren KORT 34

41 Q31 Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd Vet ej [Q30] Spelar det någon roll vem som sitter vid makten? Enligt vissa spelar det stor roll vem som sitter vid makten. Andra menar att det inte spelar någon roll vem som sitter vid makten. Om Ni använder skalan på kortet, vilken är Er uppfattning? Instruktioner till intervjuaren SE RESPONDENTKORTET Vem som sitter vid makten har stor betydelse Vem som sitter vid makten har ingen betydelse Vet ej [Q31] Spelar det någon roll vem folk röstar på? Somliga säger att oavsett vem folk röstar på har det ingen betydelse för vad som händer. Andra säger att vem folk röstar på kan ha betydelse för vad som händer. Om Ni använder skalan på kortet, vilken är Er uppfattning? Instruktioner till intervjuaren KORT 35

42 2. Variabler Vem folk röstar på kan ha stor betydelse Vem folk röstar på har ingen betydelse Vet ej [Q32] Demokrati kan ha sina problem, men den är bättre än andra styrelseskick I vilken utsträckning håller Ni med följande påstående? Demokrati kan ha sina problem, men den är bättre än andra styrelseskick Instruktioner till intervjuaren KORT Starkt enig Enig Oenig Starkt oenig Vet ej [Q33] Röstade Ni i föregående riksdagsval år 1999? Röstade Ni i föregående riksdagsval år 1999? Ja Nej (forts. på nästa sida) 36

43 Q35 (forts. från föregående sida) Inte rösträtt Vet ej Eftertext för frågan Om 2, 3 eller 8, gå vidare till q36. [Q34] Vilket parti eller valförbund röstade Ni på? Inledande text för frågan OM JA PÅ q33 Vilket parti eller valförbund röstade Ni på? Finlands socialdemokratiska parti Centern i Finland Samlingspartiet Vänsterförbundet Svenska folkpartiet i Finland Gröna förbundet Kristliga Förbundet Sannfinländarna Ungfinska partiet Annat parti eller valförbund Vet ej Vill inte svara System missing (SYSMIS) [Q35] Hur har det parti Ni röstade på i detta val enligt Er skött sig under de senaste fyra åren? Hur har det parti Ni röstade på i detta val enligt Er skött sig under de senaste fyra åren? 37

44 2. Variabler Instruktioner till intervjuaren KORT Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Vet ej System missing (SYSMIS) [Q36] I vilken utsträckning tycker Ni att valen ser till att riksdagsledamöternas åsikter avspeglar vad väljarna vill? Inledande text för frågan ALLA Med tanke på hur finländska val fungerar i praktiken, i vilken utsträckning tycker Ni att valen ser till att riksdagsledamöternas åsikter avspeglar vad väljarna vill? Instruktioner till intervjuaren KORT Mycket bra Ganska bra Inte speciellt bra Inte alls bra Vet ej

45 Q38 [Q37] Skulle Ni vilja säga att något av partierna i Finland representerar Era åsikter någorlunda väl? Skulle Ni vilja säga att något av partierna i Finland representerar Era åsikter någorlunda väl? Ja Nej Vet ej [Q38] Vilket parti representerar Era åsikter bäst? Inledande text för frågan OM JA PÅ q37 Vilket parti representerar Era åsikter bäst? Instruktioner till intervjuaren KORT Finlands socialdemokratiska parti Centern i Finland Samlingspartiet Vänsterförbundet Svenska folkpartiet i Finland Gröna förbundet Kristdemokraterna i Finland Sannfinländarna Annat parti Vet ej, vill inte svara (forts. på nästa sida) 39

46 2. Variabler (forts. från föregående sida) System missing (SYSMIS) [Q39] Skulle Ni vilja säga att någon partiledare representerar Era åsikter någorlunda väl? Inledande text för frågan ALLA Oavsett vad Ni tycker om partierna, skulle Ni vilja säga att någon partiledare representerar Era åsikter någorlunda väl? Ja Nej Vet ej [Q40] Vilken partiledare representerar Era åsikter bäst? Inledande text för frågan OM JA PÅ q39 Vilken partiledare representerar Era åsikter bäst? Jan-Erik Enestam Anneli Jäätteenmäki (forts. på nästa sida) 40

47 Q41A_1 (forts. från föregående sida) Ville Itälä Bjarne Kallis Paavo Lipponen Suvi-Anne Siimes Timo Soini Osmo Soininvaara Någon annan Vet ej System missing (SYSMIS) [Q41] Uppfattar Ni Er vanligtvis som stående nära något speciellt parti? Inledande text för frågan ALLA Uppfattar Ni Er vanligtvis som stående nära något speciellt parti? Ja Nej Vet ej Eftertext för frågan Om 2 eller 8, GÅ VIDARE TILL q41c [Q41A_1] Vilket parti: Finlands socialdemokratiska parti [OM JA] Vilket parti är det? 41

48 2. Variabler Finlands socialdemokratiska parti Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_2] Vilket parti: Centern i Finland [OM JA] Vilket parti är det? Centern i Finland Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_3] Vilket parti: Samlingspartiet [OM JA] Vilket parti är det? Samlingspartiet 42

49 Q41A_5 Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_4] Vilket parti: Vänsterförbundet [OM JA] Vilket parti är det? Vänsterförbundet Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_5] Vilket parti: Svenska folkpartiet i Finland [OM JA] Vilket parti är det? Svenska folkpartiet i Finland Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS)

50 2. Variabler [Q41A_6] Vilket parti: Gröna förbundet [OM JA] Vilket parti är det? Gröna förbundet Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_7] Vilket parti: Kristdemokraterna i Finland [OM JA] Vilket parti är det? Kristdemokraterna i Finland Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_8] Vilket parti: Sannfinländarna [OM JA] Vilket parti är det? 44

51 Q41A_10 Sannfinländarna Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_9] Vilket parti: Annat parti [OM JA] Vilket parti är det? Annat parti Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_10] Vilket parti: Vet ej, vill inte svara [OM JA] Vilket parti är det? Vet ej, vill inte svara 45

52 2. Variabler Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) Eftertext för frågan GÅ VIDARE TILL q41c [Q41B] Vilket parti känner Ni Er stå närmast? Vilket parti känner Ni Er stå närmast? Instruktioner till intervjuaren YTTERLIGARE TVÅ PARTIER NOTERAS MEN ENDAST OM RESPONDENTEN SJÄLV NÄMNER FLER ÄN ETT PARTI. FRÅGA INTE OM YTTERLIGARE PARTIER. OM MER ÄN ETT PARTI NÄMNS Finlands socialdemokratiska parti Centern i Finland Samlingspartiet Vänsterförbundet Gröna förbundet Svenska folkpartiet i Finland Kristdemokraterna i Finland Sannfinländarna Annat parti Inget svar System missing (SYSMIS) Eftertext för frågan GÅ VIDARE TILL q41e, om inget svar GÅ VIDARE TILL q42 46

53 Q41D [Q41C] Är det något parti som Ni känner Er stå lite närmare än de andra partierna? Inledande text för frågan OM NEJ/VET EJ PÅ q41 ELLER VET EJ PÅ FRÅGA q41a Är det något parti som Ni känner Er stå lite närmare än de andra partierna? Ja Nej Vet ej System missing (SYSMIS) Eftertext för frågan Om 2 eller 8, GÅ VIDARE TILL q42 [Q41D] Vilket parti är det? Inledande text för frågan OM JA Vilket parti är det? Finlands socialdemokratiska parti Centern i Finland Samlingspartiet Vänsterförbundet (forts. på nästa sida) 47

54 2. Variabler (forts. från föregående sida) Gröna förbundet Svenska folkpartiet i Finland Kristdemokraterna i Finland Sannfinländarna Annat parti Vet ej, vill inte svara System missing (SYSMIS) Eftertext för frågan Om Vet ej, GÅ VIDARE TILL q42 [Q41E] Känner Ni Er stå mycket nära detta parti, ganska nära eller inte särskilt nära? Känner Ni Er stå mycket nära detta parti, ganska nära eller inte särskilt nära? Mycket nära Ganska nära Inte särskilt nära Vet ej System missing (SYSMIS) [Q42_1] Vad tycker Ni om vart och ett av partierna: Samlingspartiet [ALLA] Jag skulle vilja veta vad Ni tycker om vart och ett av partierna. Kan Ni placera partierna på en skala mellan 0 och 10, där 0 betyder att Ni inte gillar ett parti alls, medan 10 betyder att Ni gillar ett parti väldigt mycket. Om jag kommer till ett parti Ni inte känner till, eller inte vet tillräckligt mycket om för att bedöma, säg bara till. Samlingspartiet 48

55 Q42_2 Gillar inte alls Gillar väldigt mycket Vet ej Har inte hört talas om partiet [Q42_2] Vad tycker Ni om vart och ett av partierna: Vänsterförbundet [ALLA] Jag skulle vilja veta vad Ni tycker om vart och ett av partierna. Kan Ni placera partierna på en skala mellan 0 och 10, där 0 betyder att Ni inte gillar ett parti alls, medan 10 betyder att Ni gillar ett parti väldigt mycket. Om jag kommer till ett parti Ni inte känner till, eller inte vet tillräckligt mycket om för att bedöma, säg bara till. Vänsterförbundet Gillar inte alls (forts. på nästa sida) 49

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 V1. Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto

FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1303 European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 FINLAND I EUROPA 2010 INTERVJUFORMULÄR De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. A1. Kort

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

A1. Kort 1. Hur mycket tid ängar Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Använd kort 1.

A1. Kort 1. Hur mycket tid ängar Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Använd kort 1. ESS European Social Survey FINLAND I EUROPA 2002 -intervjuformulär A. Media, social tilltro A1. Kort 1. Hur mycket tid ängar Ni totalt åt att titta på TV under en vanlig vardag? Använd kort 1. Ingen tid

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt det

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

OSÄKERHET I VÄLJARKÅREN

OSÄKERHET I VÄLJARKÅREN STATISTIK OM VÄLFÄRD, ARBETSMARKNAD, UTBILDNING OCH BEFOLKNING Välfärd 2/214 OSÄKERHET I VÄLJARKÅREN Partiet närmast hjärtat inget självklart val Tema: val Vi har kartlagt HEMVÄRNET RESTAURANG vinnare

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005

FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005 FINLAND I EUROPA 2004 -intervjuformulär 1.2.2005 A. Media, social tilltro Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket)

Läs mer

Verklighetens klassamhälle

Verklighetens klassamhälle Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Verklighetens klassamhälle - en studie av sambandet mellan socioekonomisk klass och betyg Reality of class society Mikael

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

D-UPPSATS. Vad tycker medarbetarna?

D-UPPSATS. Vad tycker medarbetarna? D-UPPSATS 2009:040 Vad tycker medarbetarna? - en studie av medarbetarnas pensionspreferenser vid LKAB Liselott Jonsson Andreas Widgren Luleå tekniska universitet D-uppsats Industriell organisation Institutionen

Läs mer

Vad är nytt och vad är gammalt?

Vad är nytt och vad är gammalt? DEMOKRATISTATISTIK RAPPORT 16 Henrik Oscarsson Sören Holmberg Allt mer lättrörliga väljare Vad är nytt och vad är gammalt? DEMOKRATISTATISTIK RAPPORT 16 Allt mer lättrörliga väljare Henrik Oscarsson Sören

Läs mer

Nollmätning: Varumärket Uppsala. Uppsala Kommun /Destination Uppsala

Nollmätning: Varumärket Uppsala. Uppsala Kommun /Destination Uppsala Nollmätning: Varumärket Uppsala Uppsala Kommun /Destination Uppsala Innehållsförteckning 2014-02-25 Sammanfattning och reflektioner Kort om undersökningen Resultat Mer om undersökningen Om YouGov Sida

Läs mer

Natur och Miljö Medlemsundersökning

Natur och Miljö Medlemsundersökning < Natur och Miljö Medlemsundersökning 2013 Mia Halmén Cecilia Mickos Institutionen för logistik och företagsgeografi Svenska handelshögskolan Helsingfors 2013 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Rapport 2013:2 NTU 2012. Teknisk rapport

Rapport 2013:2 NTU 2012. Teknisk rapport Rapport 2013:2 NTU 2012 Teknisk rapport Nationella trygghetsundersökningen 2012 Teknisk rapport Rapport 2013:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar

Läs mer

Jämställdhet inom hospitality-industrin

Jämställdhet inom hospitality-industrin Jämställdhet inom hospitality-industrin En litteraturstudie om det osynliga glastaket i världens mest jämlika bransch Heidi Eklund Författare B o.s.v. Högskolan på Åland serienummer 37/2014 Hospitality

Läs mer

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002:3 Telefonintervjuer med nya personer Ipnummer Datum Intervjuare Projektledare: Olle Findahl Jag heter xxxxxxx och

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Valet till Medieprogrammet

Valet till Medieprogrammet Malmö högskola Lärarutbildningen Examensarbete 10 poäng Valet till Medieprogrammet En undersökning om vilka faktorer som påverkar valet Applying to Medieprogrammet A analysis of factors effecting students

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer