FSD1260. Riksdagsvalundersökning Kodbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FSD1260. Riksdagsvalundersökning 2003. Kodbok"

Transkript

1 FSD1260 Riksdagsvalundersökning 2003 Kodbok FINLANDS SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA DATAARKIV

2 c Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv, 2005 Bibliografisk citering för denna kodbok: Riksdagsvalundersökning 2003 [koodikirja]. [kodbok]. Tammerfors: Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv [producent och distributör], Denna kodbok har genererats från version 1.1 ( ) av datamaterialet. Datamaterialet har beskrivits detaljerat och exakt på finska/svenska och engelska. Variabelfrekvenser, filtervariabler, variabel- och värdeetiketter och internt borftall har kontrollerats. Vid behov har datamaterialet anonymiserats. FSD Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FIN TAMMERFORS UNIVERSITET tel fax e-post: URI: Typeset by L A TEX $ Koodikirjoitin.py :49: $

3 Till läsaren Denna kodbok är en del av datamaterial FSD1260 arkiverat på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FSD. Publikationer helt eller delvis baserat på materialet ska ange källan i form av bibliografisk referens. Citeringen kan vara i den form som krävs av publikationen, eller i arkivets rekommenderade form. Bibliografisk citering rekommenderad av FSD: Karvonen, Lauri & Paloheimo, Heikki: Riksdagsvalundersökning 2003 [datafil]. FSD1260, version 1.1 ( ). Esbo: Gallup Finland [datainsamling], Forskninsgruppet Val och den representativa demokratin i Finland [producent], Tampere: Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv [distributör], Varken primärforskarna, datainsamlarna eller arkivet bär ansvar för resultat och tolkningar av materialet som uppstått vid sekundäranalys. Arkivet måste informeras om alla publikationer där datamaterialet utnyttjats. Kodbokens första del beskriver datamaterialets innehåll, struktur och insamling samt innehåller en lista av publikationer där datamaterialet använts. Den andra delen innehåller information on variabler: variabelnamn, frågeformulering och frekvenser. Den tredje delen innehåller index. i denna kodbok är baserade på SPSS filer. I tabellen redovisas variabelvärden (values), antal observationer för varje variabelvärde (n), procentfördelning inklusive missing (%), procentfördelning när enbart de giltiga variabelvärdena har inkluderats (missing har exkluderats) (v. %) samt kumulativ procentuell fördelning för de giltiga variabelvärdena (Cumulative Percent). är räknade utan vikter. Om materialet innehåller viktvariabler, är dessa listade i slutet av variabellistan. För somliga variabler visas beskrivande statistik i stället för frekvenser. I regel innehåller kodböckerna inte svarsalternativ kategoriserade från öppna frågor. kan innehålla saknade data. Markering System missing (SYSMIS)" betyder saknade observationer (t.ex. respondenten har inte svarat på alla frågor). Markering Missing (User missing)" refererar till data användaren har definierat som saknade. Användaren kan, till exempel, vilja koda svarsalternativen vill inte svara eller kan inte säga som saknade data. Denna kodbok har genererats automatiskt med Python, L A TEXand dvipdfm software. Källfilerna inkluderar databeskrivningar i DDI format och SPSS filer.

4

5 Innehåll 1 Beskrivning av datamaterialet Titlar Databeskrivning Datamaterialets struktur och insamling Användning av data Variabler 9 3 Index Variabler i den ordning de inträffar Variabler i alfabetisk ordning Variabelgrupper A Puolueista käytetyt lyhenteet 307 B Frågeformulär på finska 309 C Frågeformulär på svenska 343 i

6

7 Kapitel 1 Beskrivning av datamaterialet 1.1 Titlar Datamatrialets titel: Riksdagsvalundersökning 2003 Datamatrialets titel på finska: Eduskuntavaalitutkimus 2003 Datamatrialets titel [en]: Finnish National Election Study 2003 Denna kodbok har genererats från version 1.1 ( ) av datamaterialet. Datamaterialet har beskrivits detaljerat och exakt på finska/svenska och engelska. Variabelfrekvenser, filtervariabler, variabel- och värdeetiketter och internt borftall har kontrollerats. Vid behov har datamaterialet anonymiserats. 1.2 Databeskrivning Datafiler Data: SPSS portable -fil på svenska. Datamaterialet är tillgängligt också i andra filformat. Övrigt material Comparative Study of Electoral Systems (CSES) webbsida 1 Frågeformulär för besöksintervju och pappersenkät: pdf-filer på finska och svenska Primärforskare Karvonen, Lauri (Åbo Akademi. Statsvetenskapliga institutionen) Paloheimo, Heikki (Tammerfors universitet. Institutionen för politisk forskning) Andra medlemmar i forskningsgruppet Val och den representativa demokratin i Finland : Åsa Bengtsson (Åbo Akademi), Sami Borg (Tammerfors universitet), Kimmo Grönlund (Åbo Aka- 1 1

8 1. Beskrivning av datamaterialet demi), Mikko Mattila (Helsingfors universitet), Tom Moring (Helsingfors universitet), Pertti Pesonen (Tammerfors universitet), Jan Sundberg (Helsingfors universitet), Risto Sänkiaho (Tammerfors universitet), Hanna Wass (Helsingfors universitet) Copyright I enlighet med avtalet mellan FSD och primärforskaren eller datainsamlaren. Deponent Borg, Sami (Tammerfors universitet) Datum för deponering Nyckelord finska partier; Internet; politisk åsikt; politiskt deltagande; politiskt stöd; riksdagskandidat; riksdagsval; röstning; språklig minoritet; valkrets Forskningsområde Enligt FSD:s klassifikation: statsvetenskap Enligt CESSDA:s klassifikation: politiskt beteende, attityder/åsikter; val Seriebeskrivning Datamaterialet ingår i serien: Nationella riksdagsvalundersökningar Nationella valundersökningar baserar sig på nationellt representativt enkätmaterial av valens väljarkårer där uppgifter samlas in i närheten av ett parlamentsval. Finlands valforskningskonsortium har genomfört valundersökningar i samband med riksdagsvalet i Finland sedan Mer information om valundersökningar på Valforskningsportal. Materialet från respektive valår innehåller en internationell jämförbar frågemodul (Comparative Study of Electoral Systems) samt andra frågor. Huvudteman är politisk deltagande, politiska attityder, valkampanjer, kandidat- och partival, och åsikter om demokratin, partier och partiledare. 2

9 1.3. Datamaterialets struktur och insamling Sammanfattning Valundersökningen insamlades direkt efter rikdagsvalet 2003 i Finland. Den består av datamaterial insamlade med intervjuer och data insamlade med frågeformulär som intervjuarna lämnade till de intervjuade att fylla in och posta. Materialet innehåller ett urval där den svenskspråkiga befolkningen är överrepresenterad. Intervjudatan formar den finska delen av den internationella CSES-enkäten. Huvudtemana var politisk deltagande, riksdagsval, kandidat- och partival, internetanvändning, röstning, och åsikter om politik, politiska partier och aktuella politiska frågor. I intervjun frågades respondenterna om de diskuterade allmän politik och valfågor med andra, i vilken mån de följde med valet i olika medier, hur intresserade de var av politik, vilka saker de hade gjort under valrörelse (t.ex. kontaktat någon kandidat). Andra frågor undersökte respondenternas åsikter om demokratin, individens frihet och mänskliga rättigheter och korruption bland politiker i Finland, hur regeringen hade skött sin uppgift, spelade det någon roll vem som sitter vid makten, hade vem folk röstade på betydelse, hade respondenterna röstat i år 1999 riksdagsvalet, vilket parti eller valförbund, hur det parti de hade röstat på hade skött sig, avspeglade riksdagsledamöternas åsikter vad väljarna ville, representerade något parti eller partiledare deras åsikter, vilket parti de stod närmast, finska partiernas placering på en vänster-högerskala, och åsikter om olika partierna. Några frågor testade respondenternas faktiska politiska kunskap. De som hade låtit bli att rösta tillfrågades orsaken till detta beslut. De som hade röstat tillfrågades vad som hade varit viktigast för deras partival och kandidatval. Det efterlämnade frågeformuläret innehöll frågor om sakfrågor som var viktiga för respondenterna i valet, informationskällor om valet, samhälleligt och politisk deltagande, politik, politiker, röstning, Nato och EU medlemskap, den bästa regeringsbasen, Finlands försvar, invandrarnas anpassning, allmän sjukvård, ungdomarnas brottslighet, långtidsarbetslöshet, skattelättnader, sociala förmåner, internetanvändning, valmaskiner, röstning via Internet, kandidatval, och partiernas partiledare. Bakgrundsvariabler innehöll, bland annat, respondentens kön, ålder, sosioekonomisk ställning, utbildning, samhällsklass, hushållets inkomster, antal personer i hushållet, familjetyp, livssituation, arbetssituation, bostadens upplåtelseform, boenderegion, boendelandskap, kommungrupp, vilket parti eller valförbund R skulle rösta för om det var riksdagsval då, medlemskap i fackförbund, modersmål. Variablerna q19-q22, q51-q65_11 och q67-q80 hör till den nationella riksdagsvalundersökningen, variablerna q23_1-q50 och q66 till CSES-undersökningen och p-variablerna till självadministerat frågeformulär. 1.3 Datamaterialets struktur och insamling Land: Finland Geografisk täckning: Finland Analysenhet: Individ Population: Personer som bor i Finland och är 18 år eller äldre, exkluderat Åland Tid för datainsamling: (intervjuerna slutade), (efterlämnade frågeformulär inskickade) 3

10 1. Beskrivning av datamaterialet Datainsamlare: Gallup Finland Insamlingsmetod: Besöksintervju och kvarlämnat självadministrerat frågeformulär Mätinstrument: Strukturerat frågeformulär Tidsperiod: 2003 Undersökningens tidsdimension: Longitudinell: Trend/Upprepat tvärsnitt Antal observationer och variabler: Datamaterialet innehåller 469 variabler och 1270 observationer. Urvalsmetod: Stratifierat flerstegsurval I det första steget indelades Finlands population i sex strata efter NUTS2-klassificering (södra Finland (NUTS2=1,2), mellersta Finland (NUTS2=3,4, norra Finland (NUTS2=5) och urbanisering (urbana kommuner, landsbygdskommuner). Huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) bildade ett eget stratum. I det andra steget indelades varje stratum i mindre områden baserade på postnummer så att varje område hade lika många invånare. I det tredje steget gjordes ett slumpmässigt urval av hushåll (adresser) inom områdena. Antal adresser var beroende av antal invånare. Sex intervjuer gjordes med random walk metoden från varje utvald adress. I ett utvalt hushåll intervjuades den person som uppfyllde ålders- och könskriteriet. 1.4 Användning av data Anteckningar för användning Variablerna hemkommun och postnummer har tagits bort från datamaterialet. Intervjuer av de svenskspråkiga innehåller inte variablerna q5_2, q8_1, q10_2, q12, q17_1, q17_2, q18, q91_1, q91_2, q97_2, och q101. Svar på öppna frågor är för det mesta tillgängliga endast på finska. Relaterade publikationer Bengtsson, Åsa (2005). Utmaningar för svensk politik. I: Den finlandssvenska väljaren (Red. Åsa Bengtsson & Kimmo Grönlund), Vasa: Åbo Akademi. Samforsk. Bengtsson, Åsa (2012). Väljarnas kandidatval: rörlighet och motiv. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Bengtsson, Åsa & Grönlund, Kimmo (2005). Ehdokasvalinta. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Bengtsson, Åsa & Grönlund, Kimmo (2005). Muu poliittinen osallistuminen. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Borg, Sami (2006). Käsitykset kansalaisuudesta ja omista vaikuttamismahdollisuuksista. Teoksessa: Suomen demokratiaindikaattorit (toim. Sami Borg), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. 4

11 1.4. Användning av data Borg, Sami (2006). Osallistuminen vaali- ja puoluedemokratiaan. Teoksessa: Suomen demokratiaindikaattorit (toim. Sami Borg), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. Borg, Sami (2006). Yleinen luottamus eduskuntaan instituutiona. Teoksessa: Aatteet, instituutiot ja poliittinen toiminta (toim. Ilkka Ruostetsaari), Tampere: Tampereen yliopisto. Studia Politica Tamperensis; 16. Borg, Sami (2008). Hiljaa hyvä tulee. Puheenvuoro äänestysprosenteista ja vaaliaktivoinnista. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. Polemia-sarja; 71. Borg, Sami & Moring, Tom (2005). Vaalikampanja. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Den finlandssvenska väljaren (2005). Red. Åsa Bengtsson & Kimmo Grönlund. Vasa: Åbo Akademi. Samforsk. Elo, Kimmo & Rapeli, Lauri (2008). Suomalaisten politiikkatietämys. Helsinki: Edita Prima. Oikeusministeriön julkaisuja 2008:6. Elo, Kimmo & Rapeli, Lauri (2012). Politiikkatietämys ja poliittinen kiinnostus. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Grönlund, Kimmo (2005). En bok om svenska väljare i Finland. I: Den finlandssvenska väljaren (red. Åsa Bengtsson & Kimmo Grönlund), 1-4. Vasa: Åbo Akademi. Samforsk. Grönlund, Kimmo (2006). Osallistuva demokratia. Teoksessa: Suomen demokratiaindikaattorit (toim. Sami Borg), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. Grönlund, Kimmo (2007). Knowing and Not Knowing: The Internet and Political Information. Scandinavian Political Studies 30(3), Grönlund, Kimmo & Paloheimo, Heikki & Sundberg, Jan & Sänkiaho, Risto & Wass, Hanna (2005). Kiinnittyminen politiikkaan. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Grönlund, Kimmo & Paloheimo, Heikki & Wass, Hanna (2005). Äänestysosallistuminen. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Grönlund, Kimmo & Westinen, Jussi (2012). Puoluevalinta. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Hart, Linda & Kovalainen, Anne & Holli, Anne Maria (2009). Gender and Power in Politics and Business in Finland. In: Kön och makt i Norden: Del I Landsrapporter (eds. Kirsti Niskanen & Anita Nyberg), Copenhagen: Nordiska ministerrådet. TemaNord 2009:569. Jansen, Giedo (2011). Social Cleavages and Political Choices. Large Scale Comparisons of Social Class, Religion and Voting Behaviour in Western Democracies. Nijmegen: Radboud University. ICS Dissertation. Karvonen, Lauri (2009). Politiikan henkilöityminen. Teoksessa: Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki), Tampere: Tampere University Press. Karvonen, Lauri (2010). The Personalization of Politics. A Study of Parliamentary Democracies. Colchester: ECPR Press. 5

12 1. Beskrivning av datamaterialet Karvonen, Lauri (2012). Ehdokasäänestäminen. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Kestilä-Kekkonen, Elina (2009). Osallistumattomuutta ja korkeaa luottamusta: Suomalaisten nuorten aikuisten suhde puolueisiin 2000-luvulla. Politiikka 51(2), Mattila, Mikko & Sänkiaho, Risto (2005). Luottamus poliittiseen järjestelmään. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Meyer, Thomas (2010). Party competition over time. How voters and intra-party structure constrain party policy shifts. Mannheim: MADOC. urn:nbn:de:bsz:180-madoc Mykkänen, Juri (2012). Uskonto ja äänestäminen. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Paloheimo, Heikki (2003). Miten äänestäjät valitsevat puolueen? Politiikka 45(3), Paloheimo, Heikki (2005). Let the Force Be with the Leader: But Who Is the Leader? In: The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies (ed. Thomas Poguntke & Paul Webb), Oxford: Oxford University Press. Paloheimo, Heikki (2005). Puoluevalinnan tilannetekijät. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Paloheimo, Heikki (2005). Vaalit ja demokratia Suomessa. Helsinki: WSOY. Paloheimo, Heikki (2006). Asenteet poliittisia instituutioita ja toimijoita kohtaan. Teoksessa: Suomen demokratiaindikaattorit (toim. Sami Borg), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. Paloheimo, Heikki & Borg, Sami (2009). Eduskuntavaalit yleisödemokratian aikakaudella. Teoksessa: Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki), Tampere: Tampere University Press. Paloheimo, Heikki & Reunanen, Esa & Suhonen, Pertti (2005). Edustuksellisuuden toteutuminen. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Paloheimo, Heikki & Sundberg, Jan (2005). Puoluevalinnan perusteet. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Papageorgiou, Achillefs (2010). Finnish Parties Positions in 2007: A Matter of Equilibrium or Voters Projection? Electoral Studies 29(4), doi: /j.electstud Papageorgiou, Achillefs (2010). Simulation Analysis of the Effect of Party Identification on Finnish Parties Optimal Positions. Scandinavian Political Studies 33(3), Papageorgiou, Achillefs (2011). Spatial model analysis of party policy strategies. Insights of deterministic and probabilistic voting with biased voters: Applications to Finland. Tampere: University of Tampere. Acta Universitatis Tamperensis; 1609/Acta Electronica Universitatis Tamperensis; urn:isbn: Pesonen, Pertti (2004). Dangerous Curves in Finnish Elections: A Sweet Victory and a Sour Honeymoon. Journal of Social Research 2004:2, Pesonen, Pertti & Borg, Sami (2005). Eduskuntavaalit Teoksessa: Vaalit ja demokratia 6

13 1.4. Användning av data Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Rapeli, Lauri (2010). Politiikkatietämyksen ajallinen vaihtelu Suomessa. Politiikka, 52(2), Rapeli, Lauri (2010). Tietääkö kansa? Kansalaisten politiikkatietämys teoreettisessa ja empiirisessä tarkastelussa. Turku: Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C;296. Ruusulaakso, Ari (2012). Miksi työtön ei äänestä?". Tutkimus työttömien äänestämisestä vuosien 2003 ja 2007 eduskuntavaaleissa. Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Siitonen, Mikko (2007). Äänestääkö vai ei? Äänestysaktiivisuus vuosien 1979, 1991 ja 2003 eduskuntavaaleissa. Turku: Turun yliopisto. Valtio-opin pro gradu -tutkielma. Smets, Kaat (2010). A Widening Generational Divide? Assessing the Age Gap in Voter Turnout Between Younger and Older Citizens. Firenze: European University Institute. DOI: /15899 Sundberg, Jan & Wilhelmsson, Niklas & Bengtsson, Åsa (2005). Svenskt och finskt väljarbeteende. I: Den finlandssvenska väljaren (red. Åsa Bengtsson & Kimmo Grönlund), Vasa: Åbo Akademi. Samforsk. Suomen demokratiaindikaattorit (2006). Toim. Sami Borg. Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (2009). Toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki. Tampere: Tampere University Press. Valovirta, Viljo (2009). Viestinnällistyneen politiikan verkko. Tutkimus puolueiden verkkokampanjoinnista eduskuntavaaleissa Tampereen yliopisto: Politiikan tutkimuksen laitos. Valtio-opin pro gradu -tutkielma. Wass, Hanna (2007). The effects of age, generation and period on turnout in Finland Electoral Studies 26(3), Wass, Hanna (2008). Generations and turnout: Generational effect in electoral participation in Finland. Helsinki: University of Helsinki. Department of Political Science. Acta Politica 35. Wass, Hanna & Borg, Sami (2012). Äänestysaktiivisuus. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Westinen, Jussi (2011). Yhteiskunnallisten ristiriitaulottuvuuksien ja puoluevalinnan suhde eduskuntavaaleissa Tilastollinen analyysi. Tampere: Tampereen yliopisto. Valtio-opin pro gradu -tutkielma. updaterad lista över publikationerna i studiebeskrivningen på Lokalisering av datamaterialet Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv 7

14 1. Beskrivning av datamaterialet Viktvariabler Datamaterialet innehåller en viktvariabel som gör urvalet representativt för fastlandsbefolkningen i Finland med avseende på språkfördelning (modersmål: finska 92,6%, svenska 5,1%, annat språk 2,3%). Restriktioner Fritt tillgänglig för vetenskaplig forskning och undervisning; FSDs regler för tillgängliggörande tillämpas. 8

15 Kapitel 2 Variabler [FSD_NO] FSD studienummer FSD studienummer Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum maximum medelvärde standardavvikelse 0.00 [FSD_VR] FSD versionsnummer FSD versionsnummer Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum 1.10 maximum 1.10 medelvärde 1.10 standardavvikelse

16 2. Variabler [FSD_PRO] FSD bearbetningsnivå FSD bearbetningsnivå A (se kodboken) 1 B (se kodboken) C (datafilen har inte kontrollerats av FSD) [FSD_ID] FSD observationsnummer FSD observationsnummer Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum 1.00 maximum medelvärde standardavvikelse [SURVEY] Studienummer Studienummer Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum maximum medelvärde (forts. på nästa sida) 10

17 Q2 (forts. från föregående sida) statistik värd standardavvikelse [LOMAKE] Enkätnummer Enkätnummer Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum 1.00 maximum medelvärde standardavvikelse [Q1] Kön Kön Man Kvinna [Q2] Ålder Ålder Beskrivande statistik 11

18 2. Variabler statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum maximum medelvärde standardavvikelse [Q3] Är Ni den i hushållet som förtjänar mest? Är Ni den i hushållet som förtjänar mest? Ja Nej [Q4_1] Vilken av följande yrkesgrupper hör Ni till? Vilken av följande yrkesgrupper hör Ni till? Lantbruksföretagare Annan arbetsgivare, annan företagare, näringsidkare I ledande ställning, anställd av någon annan Högre tjänsteman Lägre tjänsteman Arbetstagare Pensionär Studerande, skolelev Hemmafru eller hemmapappa Annat

19 Q5_2 [Q4_2] (Om pensionär) Vilken var Er tidigare yrkesgrupp? (Om pensionär) Vilken var Er tidigare yrkesgrupp? Lantbruksföretagare Annan arbetsgivare, annan företagare, näringsidkare I ledande ställning, anställd av någon annan Högre tjänsteman Lägre tjänsteman Arbetstagare Pensionär Studerande, skolelev Hemmafru eller hemmapappa Annat System missing (SYSMIS) [Q5_1] Bostadskommun Bostadskommun Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum maximum medelvärde standardavvikelse [Q5_2] Boningsort Boningsort 13

20 2. Variabler Huvudstadsregionen Tammerfors, Åbo En annan stad By eller tätort på landsorten En glesbygd på landsorten System missing (SYSMIS) [Q6] Vilken utbildning har Ni? Vilken utbildning har Ni? Grundskolas lågstadium, folkskola Grundskolans högstadium, mellanskola Yrkesinriktad grundexamen, yrkesskola Student Yrkesexamen på institutsnivå Yrkesexamen på högre institutsnivå, yrkeshögskola,lägre examen Högre universitets- eller högskoleexamen, högre examen Vet ej [Q7] Till vilken av följande inkomstgrupper hör Ert hushåll om Ni räknar samman årsinkomsterna för hushållets samtliga medlemmar före skatt Till vilken av följande inkomstgrupper hör Ert hushåll om Ni räknar samman årsinkomsterna för hushållets samtliga medlemmar före skatt Under (forts. på nästa sida) 14

21 Q8_2 (forts. från föregående sida) Mer än Vet ej System missing (SYSMIS) [Q8_1] Antal personer över 16 år i Ert hushållet Antal personer över 16 år i Ert hushållet Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1065 minimum 1.00 maximum medelvärde 1.80 standardavvikelse 0.81 [Q8_2] Barn eller ungdomar mellan 7-16 år Barn eller ungdomar mellan 7-16 år Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1065 (forts. på nästa sida) 15

22 2. Variabler (forts. från föregående sida) statistik värd minimum 0.00 maximum 7.00 medelvärde 0.29 standardavvikelse 0.72 [Q8_2B] Barn eller ungdomar mellan 7-17 år (bara på svenska) Barn eller ungdomar mellan 7-17 år (bara på svenska) Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 41 minimum 0.00 maximum 5.00 medelvärde 1.39 standardavvikelse 0.89 [Q8_3] Barn under 7 år Barn under 7 år Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1091 minimum 0.00 maximum 9.00 medelvärde 0.29 standardavvikelse 0.73 [Q8_4] Hur många personer bor i Ert hushåll? Hur många personer bor i Ert hushåll? 16

23 Q10_1 Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum 1.00 maximum medelvärde 2.34 standardavvikelse 1.45 [Q9] Hur bor Ni? Hur bor Ni? Ogift, bor tillsammans med föräldrarna Ensamstående, under 35 år Ensamstående, över 35 år Gift/samboende, inga barn Gift/samboende, med barn Ensamförsörjare/vuxen, bor tillsammans med barn Parförhållande, barnen bor inte hemma Vet ej System missing (SYSMIS) [Q10_1] Till vilken yrkesgrupp hör den som förtjänar mest i hushållet? Till vilken yrkesgrupp hör den som förtjänar mest i hushållet? Lantbruksföretagare Annan arbetsgivare, annan företagare, näringsidkare I ledande ställning, anställd av någon annan Högre tjänsteman (forts. på nästa sida) 17

24 2. Variabler (forts. från föregående sida) Lägre tjänsteman Arbetstagare Pensionär Studerande, skolelev Hemmafru eller hemmapappa Annat System missing (SYSMIS) [Q10_2] (Om pensionär) Vilken var tidigare yrkesgrupp? (Om pensionär) Vilken var tidigare yrkesgrupp? Lantbruksföretagare Annan arbetsgivare, annan företagare, näringsidkare I ledande ställning, anställd av någon annan Högre tjänsteman Lägre tjänsteman Arbetstagare Pensionär Studerande, skolelev Hemmafru eller hemmapappa Annat System missing (SYSMIS) [Q11] Arbetssituation Arbetssituation 18

25 Q13 Heltidsarbete Halvtidsarbete Arbetslös Permitterad Utanför arbetslivet System missing (SYSMIS) [Q11B] Är Ni för tillfället? (bara på svenska) Är Ni för tillfället? (bara på svenska) I arbetslivet Arbetslös Utanför arbetslivet av annat anledning System missing (SYSMIS) [Q12] Vem i hushållet har ansvar för dagligvaruinköp? Vem i hushållet har ansvar för dagligvaruinköp? Respondenten själv 1 0 Någon annan person än respondenten 2 0 Respondenten tillsammans med någon annan/några 3 0 andra System missing (SYSMIS) [Q13] Kommungrupp Kommungrupp 19

26 2. Variabler Huvudstadsregionen Urban kommun Tätäortskommun Landsbygdskommun [Q14] Län (gammal) Län (gammal) Nylands län Åbo och Björneborgslän Tavastehus län Kymmene län S:t Michels län Kuopio län Mellersta Finlands län Vasa län Norra Karelens län Uleåborgs län Lapplandäs län Åland [Q15] Storområden (NUTS2) Storområden (NUTS2) Nyland (forts. på nästa sida) 20

27 Q17_1 (forts. från föregående sida) Södra Finland Östra Finland Mellanfinland Norra Finland [Q16] Landskapen Landskapen Nyland Egentliga Finland Satakunta Egentliga Tavastland Birkaland Päijänne-Tavastland Kymmenedalen Södra Karelen Södra Savolax Norra Savolax Norra Karelen Mellersta Finland Södra Österbotten Österbotten Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Lappland Åland [Q17_1] Vilken parti eller grupp skulle Ni rösta på i första hand om det var riksdagsval nu? Vilken parti eller grupp skulle Ni rösta på i första hand om det var riksdagsval nu? 21

28 2. Variabler Centern i Finland (Centern) Finlands socialdemokratiska parti (SDP) Samlingspartiet (Saml) Vänsterförbundet (Vf) Gröna förbundet (Gröna) Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Kristdemokraterna i Finland (KD) Sannfinländarna (Sannf) Annat parti, vilket? Jag skulle inte rösta Jag skulle rösta blankt Vet ej Vill inte säga System missing (SYSMIS) [Q17_2] Vilken parti eller grupp skulle Ni rösta på i andra hand om det var riksdagsval nu? Vilken parti eller grupp skulle Ni rösta på i andra hand om det var riksdagsval nu? Centern i Finland (Centern) Finlands socialdemokratiska parti (SDP) Samlingspartiet (Saml) Vänsterförbundet (Vf) Gröna förbundet (Gröna) Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Kristdemokraterna i Finland (KD) Sannfinländarna (Sannf) Annat parti, vilket? Jag skulle inte rösta Jag skulle rösta blankt Vet ej Vill inte säga System missing (SYSMIS)

29 Q19 [Q18] Vilket parti eller vilken grupp röstade Ni på i förra riksdagsvalet? Vilket parti eller vilken grupp röstade Ni på i förra riksdagsvalet? Centern i Finland (Centern) Finlands socialdemokratiska parti (SDP) Samlingspartiet (Saml) Vänsterförbundet (Vf) Gröna förbundet (Gröna) Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Kristdemokraterna i Finland (KD) Sannfinländarna (Sannf) Annat parti, vilket? Jag röstade inte Jag röstade blankt Om under 18 år: Jag hade inte rösträtt Vet ej Vill inte säga System missing (SYSMIS) [Q19] Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som hade med valet att göra, med andra människor? Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som hade med valet att göra, med andra människor? Instruktioner till intervjuaren KORT Dagligen eller nästan dagligen (forts. på nästa sida) 23

30 2. Variabler (forts. från föregående sida) Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej [Q20] Om ni bortser från valrörelsen, hur ofta diskuterar Ni i allmänhet politik med andra? Om ni bortser från valrörelsen, hur ofta diskuterar Ni i allmänhet politik med andra? Instruktioner till intervjuaren KORT Dagligen eller nästan dagligen Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej [Q21_1] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: TVs valdebatter och partiledarintervjuer I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) TVs valdebatter och partiledarintervjuer 24

31 Q21_3 Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_2] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: TV-nyheter & aktualitetsprogram I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) TV-nyheter & aktualitetsprogram Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_3] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: TV-underhållning med politiker I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) TV-underhållning med politiker 25

32 2. Variabler Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_4] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: Radioprogram I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) Radioprogram Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_5] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: Tidningsskriverier I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) Tidningsskriverier (även på Internet) Mycket (forts. på nästa sida) 26

33 Q21_7 (forts. från föregående sida) Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_6] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: Nyhetersbevakning av valet på Internet (t.ex. på tidningarnas hemsidor) I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) Nyhetersbevakning av valet på Internet (t.ex. på tidningarnas hemsidor) Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_7] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: Partiers och kandidaters hemsidor på Internet I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) Partiers och kandidaters hemsidor på Internet 27

34 2. Variabler Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_8] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: S.k. valmaskiner på Internet I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) S.k. valmaskiner på Internet Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_9] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: TV-reklam I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) TV-reklam 28

35 Q22 Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_10] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: Tidningsreklam I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) Tidningsreklam Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q22] Hur intresserad är Ni av politik? Hur intresserad är Ni av politik? Instruktioner till intervjuaren KORT Mycket intresserad (forts. på nästa sida) 29

36 2. Variabler (forts. från föregående sida) Ganska intresserad Bara lite intresserad Inte alls intresserad Vet ej [Q23_1] Talade Ni med människor för att försöka övertala dem att rösta på ett bestämt parti eller en bestämd kandidat? Här är en lista på saker som vissa människor gör i samband med val. Gjorde Ni något av följande under årets valrörelse? Talade Ni med människor för att försöka övertala dem att rösta på ett bestämt parti eller en bestämd kandidat? Ja Nej Vet ej [Q23_2] Hur ofta gjorde Ni det? Här är en lista på saker som vissa människor gör i samband med val. Gjorde Ni något av följande under årets valrörelse? Inledande text för frågan OM JA Hur ofta gjorde Ni det? 30

37 Q24_1 Instruktioner till intervjuaren LÄS Ofta Några gånger Sällan Vet ej System missing (SYSMIS) [Q24_1] Stödde Ni ett visst parti eller en viss kandidat genom att t.ex. delta i möte, sätta upp valaffisch eller på något annat sätt? Här är en lista på saker som vissa människor gör i samband med val. Gjorde Ni något av följande under årets valrörelse? Inledande text för frågan ALLA Stödde Ni ett visst parti eller en viss kandidat genom att t.ex. delta i möte, sätta upp valaffisch eller på något annat sätt? Ja Nej Vet ej

38 2. Variabler [Q24_2] Hur ofta gjorde Ni det? Här är en lista på saker som vissa människor gör i samband med val. Gjorde Ni något av följande under årets valrörelse? Inledande text för frågan OM JA Hur ofta gjorde Ni det? Instruktioner till intervjuaren LÄS Ofta Några gånger Sällan Vet ej System missing (SYSMIS) [Q25] Blev Ni under årets valrörelse kontaktad av någon kandidat eller av någon från ett politiskt parti som ville övertyga Er om hur Ni skulle rösta? Inledande text för frågan ALLA Blev Ni under årets valrörelse kontaktad av någon kandidat eller av någon från ett politiskt parti som ville övertyga Er om hur Ni skulle rösta? 32

39 Q27 Ja Nej Vet ej [Q26] Vilken har enligt Er uppfattning varit den viktigaste frågan för Finland under de senaste fyra åren? (Öppen fråga) Vilken har enligt Er uppfattning varit den viktigaste frågan för Finland under de senaste fyra åren? (Öppen fråga) Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum 1.00 maximum medelvärde standardavvikelse [Q27] När Ni tänker på den här frågan, hur tycker Ni att regeringen har skött den under de senaste fyra åren? När Ni tänker på den här frågan, hur tycker Ni att regeringen har skött den under de senaste fyra åren? Instruktioner till intervjuaren KORT Mycket bra Bra Dåligt (forts. på nästa sida) 33

40 2. Variabler (forts. från föregående sida) Mycket dåligt Vet ej System missing (SYSMIS) [Q28] Och vad tycker Ni om regeringens verksamhet som helhet under de senaste fyra åren? Och vad tycker Ni om regeringens verksamhet som helhet? Hur bra eller dåligt har den enligt dig skött sina uppgifter under de senaste fyra åren? Instruktioner till intervjuaren KORT Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Vet ej [Q29] På det hela taget, hur nöjd är Ni med det sätt på vilket demokratin fungerar i Finland? På det hela taget, är Ni mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i Finland? Instruktioner till intervjuaren KORT 34

41 Q31 Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd Vet ej [Q30] Spelar det någon roll vem som sitter vid makten? Enligt vissa spelar det stor roll vem som sitter vid makten. Andra menar att det inte spelar någon roll vem som sitter vid makten. Om Ni använder skalan på kortet, vilken är Er uppfattning? Instruktioner till intervjuaren SE RESPONDENTKORTET Vem som sitter vid makten har stor betydelse Vem som sitter vid makten har ingen betydelse Vet ej [Q31] Spelar det någon roll vem folk röstar på? Somliga säger att oavsett vem folk röstar på har det ingen betydelse för vad som händer. Andra säger att vem folk röstar på kan ha betydelse för vad som händer. Om Ni använder skalan på kortet, vilken är Er uppfattning? Instruktioner till intervjuaren KORT 35

42 2. Variabler Vem folk röstar på kan ha stor betydelse Vem folk röstar på har ingen betydelse Vet ej [Q32] Demokrati kan ha sina problem, men den är bättre än andra styrelseskick I vilken utsträckning håller Ni med följande påstående? Demokrati kan ha sina problem, men den är bättre än andra styrelseskick Instruktioner till intervjuaren KORT Starkt enig Enig Oenig Starkt oenig Vet ej [Q33] Röstade Ni i föregående riksdagsval år 1999? Röstade Ni i föregående riksdagsval år 1999? Ja Nej (forts. på nästa sida) 36

43 Q35 (forts. från föregående sida) Inte rösträtt Vet ej Eftertext för frågan Om 2, 3 eller 8, gå vidare till q36. [Q34] Vilket parti eller valförbund röstade Ni på? Inledande text för frågan OM JA PÅ q33 Vilket parti eller valförbund röstade Ni på? Finlands socialdemokratiska parti Centern i Finland Samlingspartiet Vänsterförbundet Svenska folkpartiet i Finland Gröna förbundet Kristliga Förbundet Sannfinländarna Ungfinska partiet Annat parti eller valförbund Vet ej Vill inte svara System missing (SYSMIS) [Q35] Hur har det parti Ni röstade på i detta val enligt Er skött sig under de senaste fyra åren? Hur har det parti Ni röstade på i detta val enligt Er skött sig under de senaste fyra åren? 37

44 2. Variabler Instruktioner till intervjuaren KORT Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Vet ej System missing (SYSMIS) [Q36] I vilken utsträckning tycker Ni att valen ser till att riksdagsledamöternas åsikter avspeglar vad väljarna vill? Inledande text för frågan ALLA Med tanke på hur finländska val fungerar i praktiken, i vilken utsträckning tycker Ni att valen ser till att riksdagsledamöternas åsikter avspeglar vad väljarna vill? Instruktioner till intervjuaren KORT Mycket bra Ganska bra Inte speciellt bra Inte alls bra Vet ej

45 Q38 [Q37] Skulle Ni vilja säga att något av partierna i Finland representerar Era åsikter någorlunda väl? Skulle Ni vilja säga att något av partierna i Finland representerar Era åsikter någorlunda väl? Ja Nej Vet ej [Q38] Vilket parti representerar Era åsikter bäst? Inledande text för frågan OM JA PÅ q37 Vilket parti representerar Era åsikter bäst? Instruktioner till intervjuaren KORT Finlands socialdemokratiska parti Centern i Finland Samlingspartiet Vänsterförbundet Svenska folkpartiet i Finland Gröna förbundet Kristdemokraterna i Finland Sannfinländarna Annat parti Vet ej, vill inte svara (forts. på nästa sida) 39

46 2. Variabler (forts. från föregående sida) System missing (SYSMIS) [Q39] Skulle Ni vilja säga att någon partiledare representerar Era åsikter någorlunda väl? Inledande text för frågan ALLA Oavsett vad Ni tycker om partierna, skulle Ni vilja säga att någon partiledare representerar Era åsikter någorlunda väl? Ja Nej Vet ej [Q40] Vilken partiledare representerar Era åsikter bäst? Inledande text för frågan OM JA PÅ q39 Vilken partiledare representerar Era åsikter bäst? Jan-Erik Enestam Anneli Jäätteenmäki (forts. på nästa sida) 40

47 Q41A_1 (forts. från föregående sida) Ville Itälä Bjarne Kallis Paavo Lipponen Suvi-Anne Siimes Timo Soini Osmo Soininvaara Någon annan Vet ej System missing (SYSMIS) [Q41] Uppfattar Ni Er vanligtvis som stående nära något speciellt parti? Inledande text för frågan ALLA Uppfattar Ni Er vanligtvis som stående nära något speciellt parti? Ja Nej Vet ej Eftertext för frågan Om 2 eller 8, GÅ VIDARE TILL q41c [Q41A_1] Vilket parti: Finlands socialdemokratiska parti [OM JA] Vilket parti är det? 41

48 2. Variabler Finlands socialdemokratiska parti Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_2] Vilket parti: Centern i Finland [OM JA] Vilket parti är det? Centern i Finland Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_3] Vilket parti: Samlingspartiet [OM JA] Vilket parti är det? Samlingspartiet 42

49 Q41A_5 Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_4] Vilket parti: Vänsterförbundet [OM JA] Vilket parti är det? Vänsterförbundet Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_5] Vilket parti: Svenska folkpartiet i Finland [OM JA] Vilket parti är det? Svenska folkpartiet i Finland Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS)

50 2. Variabler [Q41A_6] Vilket parti: Gröna förbundet [OM JA] Vilket parti är det? Gröna förbundet Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_7] Vilket parti: Kristdemokraterna i Finland [OM JA] Vilket parti är det? Kristdemokraterna i Finland Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_8] Vilket parti: Sannfinländarna [OM JA] Vilket parti är det? 44

51 Q41A_10 Sannfinländarna Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_9] Vilket parti: Annat parti [OM JA] Vilket parti är det? Annat parti Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_10] Vilket parti: Vet ej, vill inte svara [OM JA] Vilket parti är det? Vet ej, vill inte svara 45

52 2. Variabler Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) Eftertext för frågan GÅ VIDARE TILL q41c [Q41B] Vilket parti känner Ni Er stå närmast? Vilket parti känner Ni Er stå närmast? Instruktioner till intervjuaren YTTERLIGARE TVÅ PARTIER NOTERAS MEN ENDAST OM RESPONDENTEN SJÄLV NÄMNER FLER ÄN ETT PARTI. FRÅGA INTE OM YTTERLIGARE PARTIER. OM MER ÄN ETT PARTI NÄMNS Finlands socialdemokratiska parti Centern i Finland Samlingspartiet Vänsterförbundet Gröna förbundet Svenska folkpartiet i Finland Kristdemokraterna i Finland Sannfinländarna Annat parti Inget svar System missing (SYSMIS) Eftertext för frågan GÅ VIDARE TILL q41e, om inget svar GÅ VIDARE TILL q42 46

53 Q41D [Q41C] Är det något parti som Ni känner Er stå lite närmare än de andra partierna? Inledande text för frågan OM NEJ/VET EJ PÅ q41 ELLER VET EJ PÅ FRÅGA q41a Är det något parti som Ni känner Er stå lite närmare än de andra partierna? Ja Nej Vet ej System missing (SYSMIS) Eftertext för frågan Om 2 eller 8, GÅ VIDARE TILL q42 [Q41D] Vilket parti är det? Inledande text för frågan OM JA Vilket parti är det? Finlands socialdemokratiska parti Centern i Finland Samlingspartiet Vänsterförbundet (forts. på nästa sida) 47

54 2. Variabler (forts. från föregående sida) Gröna förbundet Svenska folkpartiet i Finland Kristdemokraterna i Finland Sannfinländarna Annat parti Vet ej, vill inte svara System missing (SYSMIS) Eftertext för frågan Om Vet ej, GÅ VIDARE TILL q42 [Q41E] Känner Ni Er stå mycket nära detta parti, ganska nära eller inte särskilt nära? Känner Ni Er stå mycket nära detta parti, ganska nära eller inte särskilt nära? Mycket nära Ganska nära Inte särskilt nära Vet ej System missing (SYSMIS) [Q42_1] Vad tycker Ni om vart och ett av partierna: Samlingspartiet [ALLA] Jag skulle vilja veta vad Ni tycker om vart och ett av partierna. Kan Ni placera partierna på en skala mellan 0 och 10, där 0 betyder att Ni inte gillar ett parti alls, medan 10 betyder att Ni gillar ett parti väldigt mycket. Om jag kommer till ett parti Ni inte känner till, eller inte vet tillräckligt mycket om för att bedöma, säg bara till. Samlingspartiet 48

55 Q42_2 Gillar inte alls Gillar väldigt mycket Vet ej Har inte hört talas om partiet [Q42_2] Vad tycker Ni om vart och ett av partierna: Vänsterförbundet [ALLA] Jag skulle vilja veta vad Ni tycker om vart och ett av partierna. Kan Ni placera partierna på en skala mellan 0 och 10, där 0 betyder att Ni inte gillar ett parti alls, medan 10 betyder att Ni gillar ett parti väldigt mycket. Om jag kommer till ett parti Ni inte känner till, eller inte vet tillräckligt mycket om för att bedöma, säg bara till. Vänsterförbundet Gillar inte alls (forts. på nästa sida) 49

FSD2069. Finlandssvensk riksdagsvalundersökning Kodbok

FSD2069. Finlandssvensk riksdagsvalundersökning Kodbok FSD2069 Finlandssvensk riksdagsvalundersökning 2003 Kodbok FINLANDS SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA DATAARKIV Bibliografisk citering för denna kodbok: Finlandssvensk riksdagsvalundersökning 2003 [kodbok]. Tammerfors:

Läs mer

FSD2826. eopinion 2011. Kodbok

FSD2826. eopinion 2011. Kodbok FSD2826 eopinion 2011 Kodbok FINLANDS SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA DATAARKIV c Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv, 2013 Bibliografisk citering för denna kodbok: eopinion 2011 [kodbok]. Tammerfors: Finlands

Läs mer

FSD2673. Riksdagsvalundersökning 2011: Telefonintervjuer bland finskspråkiga väljare. Kodbok

FSD2673. Riksdagsvalundersökning 2011: Telefonintervjuer bland finskspråkiga väljare. Kodbok FSD2673 Riksdagsvalundersökning 2011: Telefonintervjuer bland finskspråkiga väljare Kodbok FINLANDS SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA DATAARKIV c Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv, 2012 Bibliografisk citering

Läs mer

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 V1. Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som

Läs mer

FSD2269. Riksdagsvalundersökning 2007. Kodbok

FSD2269. Riksdagsvalundersökning 2007. Kodbok FSD2269 Riksdagsvalundersökning 2007 Kodbok FINLANDS SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA DATAARKIV Bibliografisk citering för denna kodbok: Riksdagsvalundersökning 2007 [kodbok]. Tammerfors: Finlands samhällsvetenskapliga

Läs mer

FSD1260. Riksdagsvalundersökning Kodbok

FSD1260. Riksdagsvalundersökning Kodbok FSD1260 Riksdagsvalundersökning 2003 Kodbok FINLANDS SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA DATAARKIV Bibliografisk citering för denna kodbok: Riksdagsvalundersökning 2003 [koodikirja]. [kodbok]. Tammerfors: Finlands samhällsvetenskapliga

Läs mer

OPINIONSMÄTNING BLAND FINLANDSSVENSKA VÄLJARE INFÖR RIKSDAGSVALET

OPINIONSMÄTNING BLAND FINLANDSSVENSKA VÄLJARE INFÖR RIKSDAGSVALET OPINIONSMÄTNING BLAND FINLANDSSVENSKA VÄLJARE INFÖR RIKSDAGSVALET Åsa Bengtsson Docent i Statskunskap vid Åbo Akademi Akademiforskare vid Finlands Akademi 08.04.2011 UNDERSÖKNINGSDESIGN Beställd av Magma,

Läs mer

UTRÄKNING AV RESULTATET VID RIKSDAGSVALET 2007 ENLIGT DET SY- STEM SOM FÖRESLÅS I REGERINGENS PROPOSITION

UTRÄKNING AV RESULTATET VID RIKSDAGSVALET 2007 ENLIGT DET SY- STEM SOM FÖRESLÅS I REGERINGENS PROPOSITION Bilaga UTRÄKNING AV RESULTATET VID RIKSDAGSVALET 2007 ENLIGT DET SY- STEM SOM FÖRESLÅS I REGERINGENS PROPOSITION I det följande presenteras en uträkning av resultatet vid riksdagsvalet 2007 i enlighet

Läs mer

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett Vad är Demokrati Finland är en demokrati. Demokrati är ett grekiskt ord som betyder att folket bestämmer. Vi som bor i Finland får vara med och välja vilka som ska bestämma i vårt land. Vi får rösta på

Läs mer

FINLANDSSVENSK OPINIONSMÄTNING INFÖR EUROPAPARLAMENTSVALET

FINLANDSSVENSK OPINIONSMÄTNING INFÖR EUROPAPARLAMENTSVALET FINLANDSSVENSK OPINIONSMÄTNING INFÖR EUROPAPARLAMENTSVALET Åsa Bengtsson Docent i Statskunskap vid Åbo Akademi Projektforskare vid Svenska Litteratursällskapet 15.04.09 UNDERSÖKNINGSDESIGN Beställd av

Läs mer

29.3.2012 Publikationens titel Förändringsval 2011

29.3.2012 Publikationens titel Förändringsval 2011 29.3.2012 Publikationens titel Förändringsval 2011 Författare Justitieministeriets publikation Åsa Bengtsson, Sami Borg (red.), Henrik Serup Christensen, Kimmo Elo, Kimmo Grönlund, Lauri Karvonen, Mikko

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

FSD1183. Finlandssvenskarnas kulturbeteende 1992. Kodbok

FSD1183. Finlandssvenskarnas kulturbeteende 1992. Kodbok FSD1183 Finlandssvenskarnas kulturbeteende 1992 Kodbok FINLANDS SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA DATAARKIV Bibliografisk citering för denna kodbok: Finlandssvenskarnas kulturbeteende 1992 [kodbok]. Tammerfors: Finlands

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Riksdagsvalet 2015, fastställt valresultat

Riksdagsvalet 2015, fastställt valresultat Val Riksdagsvalet, fastställt valresultat Centern segrade i riksdagsvalet Korrigerad 30.4. kl. 10:45. Figur 2. i offentliggörandet har korrigerats. Centern blev valets vinnare, medan Socialdemokraternas,

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2269 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2269 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2007 FRÅGEFORMULÄR: FSD2269 RIKSDAGSVALUNDERSÖKNING 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 014 Universitets 01 Universitetsstuderande Antalet universitetsstuderande 167 00 år 01 Enligt Statistikcentralens sstatistik var antalet studerande i som leder till universitetsexamen 167 00

Läs mer

Svenska valdata: Riksdagsvalen Statistiska centralbyrån

Svenska valdata: Riksdagsvalen Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: September 09 2015 Identifikation: SND0237-011 Innehållsförteckning Översikt...4 Räckvidd och

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1260 Eduskuntavaalitutkimus 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Rättsväsende 2013 Skuldsaneringar 2012, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 764 ansökningar

Läs mer

20500 ÅBO 2011-03-04. Slutrapport Projektet Svensk politik i Finland beteende, opinion, framtid 2007-2010

20500 ÅBO 2011-03-04. Slutrapport Projektet Svensk politik i Finland beteende, opinion, framtid 2007-2010 Institutet för samhällsforskning ASA A4 20500 ÅBO 2011-03-04 Till Svenska Litteratursällskapet i Finland Forskningschef Christer Kuvaja Riddaregatan 5 00170 Helsingfors Slutrapport Projektet Svensk politik

Läs mer

Riksdagsvalet 2015, uppställning av kandidater

Riksdagsvalet 2015, uppställning av kandidater Val 2015 Riksdagsvalet 2015, uppställning av kandidater Totalt 2 6 kandidater i riksdagsvalet 2015 Korrigering 10.4.2015 kl. 12:30. De korrigerade punkterna är markerade med rött. Vid riksdagsvalet 2015

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Av de invalda i kommunalvalet 2017 är 44 procent nya ledamöter

Av de invalda i kommunalvalet 2017 är 44 procent nya ledamöter Val 2017 Kommunalvalet 2017 Bakgrundsanalys av kandidater och invalda Av de invalda i kommunalvalet 2017 är 44 procent nya ledamöter I kommunalvalet 2017 valdes totalt 8 999 ledamöter in i kommunfullmäktige.

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3067 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3067 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3067 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3067 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3067 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3067 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014 VALU 2014 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2014 Holmberg, Sören Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen Näsman, Per KTH Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Läs mer

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2002

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2002 VALU 2002 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2002 Hernborn, Hans Sveriges Television Holmberg, Sören Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen Thedéen, Torbjörn KTH Kungliga tekniska

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2010 Sysselsättning 2009 Bagrundsinformation om arbetslösa En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2013 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag grundas Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7,4 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period

Läs mer

FRÅGA QK3a OM "RÖSTADE", KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b

FRÅGA QK3a OM RÖSTADE, KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b QK EU-parlamentsvalet hölls den 7 juni. Av en eller annan anledning var det en del i Sverige som inte röstade i detta val. Röstade du själv i EU-parlamentsvalet? Röstade Röstade inte FL Q TREND MODIFIED

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Rättsväsende 2011 Skuldsaneringar 2011, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 623 ansökningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA European Parliament Election Study 0, Voter Study, Second Post-Election Survey Country Questionnaire Finland (Swedish COUNTRY Land INTER Intervjunummer (löpnummer SPLIT NAT ROTERAS (OBS DETTA STYR VILKA

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2975 ONLINE CITIZEN DISCUSSION OF SWEDISH-SPEAKING FINNS 2013 FRÅGEFORMULÄR: FSD2975 FINLANDSSVENSKARNAS

Läs mer

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016 Sparbanken & Sb-Hem Bostadsmarknaden Våren 2016 CENTRALA TEMAN Sparbanksgruppen väntar sig att bostadsmarknaden i Finland i år ska växa 2 5 procent och att priserna ska stiga med totalt 1 2 procent i hela

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Huvudsakliga

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen 30.9.2009 EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil:

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

FSD0121 ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II : Suomen aineisto

FSD0121 ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0121 ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

Curriculum Vitae (brief)

Curriculum Vitae (brief) Page1 Åsa von Schoultz Professor in Political Science Mid Sweden University +46 70 375 8786 asa.vonschoultz@miun.se Curriculum Vitae (brief) Name and date of birth Åsa von Schoultz (née Bengtsson) 14 th

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3067 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3067 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3067 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3067 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3067 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3067 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

ZA6779. Flash Eurobarometer 441 (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6779. Flash Eurobarometer 441 (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA779 Flash Eurobarometer (European SMEs and the Circular Economy) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL European SMEs and the Circular Economy - FIS Da Hur många anställda (motsvarande heltid) har

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, mars Personer med främmande språk som modersmål fler än svenskspråkiga Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter översteg antalet personer

Läs mer

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2006

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2006 VALU 2006 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2006 Holmberg, Sören Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen Hernborn, Hans Sveriges Television Näsman, Per KTH Kungliga tekniska högskolan,

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, december Antalet födda har sjunkit tre år i rad Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 58 120 barn i Finland år 2013. Antalet födda

Läs mer

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg Medborgarpanelen Valpanelens åsikter över tid Titel: Valpanelens åsikter över tid University of Gothenburg Sweden Box 100, S-405 30 Gothenburg Redovisning av resultat Under tidsperioden mars 13 till oktober

Läs mer

FINLANDSSVENSK OPINIONSMÄTNING INFÖR RIKSDAGSVALET 19.4.2015

FINLANDSSVENSK OPINIONSMÄTNING INFÖR RIKSDAGSVALET 19.4.2015 FINLANDSSVENSK OPINIONSMÄTNING INFÖR RIKSDAGSVALET 19.4.2015 Åsa von Schoultz (née Bengtsson) asa.bengtsson@abo.fi Professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet Akademiforskare vid Åbo Akademi UNDERSÖKNINGSDESIGN

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, juni Den preliminära folkmängden i Finland 5 460 459 i slutet av juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 460

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning Förhandsstatistik över befolkningen, juni Den preliminära folkmängden i Finland 5 476 911 i slutet av juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 476 911 i

Läs mer

Val av Kommunförbundets förbundsdelegation Riitta Myllymäki

Val av Kommunförbundets förbundsdelegation Riitta Myllymäki Val av Kommunförbundets förbundsdelegation 2017 2.6.2017 Riitta Myllymäki Kommunföbundets förbundsdelegation Föreningens högsta organ 76 ledamöter och 76 ersättare, som skall vara i kommunallagen avsedda

Läs mer

Handelsintegration och välfärdsutveckling på Åland under EU-medlemskapet

Handelsintegration och välfärdsutveckling på Åland under EU-medlemskapet Handelsintegration och välfärdsutveckling på Åland under EU-medlemskapet BNP-tillväxt för finländska landskap. Rangordning under valda perioder 1984-2007 1984-1994 1995-2005 1995-2007 _ 1 Nyland 1 Nyland

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Rättsväsende 2014 Skuldsaneringar 2013, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 864 ansökningar om skuldsanering

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2356 EVAn EU-asennetutkimus 2007 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Regionalräkenskaper 2010

Regionalräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 2012 Regionalräkenskaper 2010 Ojämn ekonomisk tillväxt i landskapen under de senaste åren De regionala ekonomierna har utvecklats i en mycket ojämn takt under de senaste åren. Under

Läs mer

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2010

VALU SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2010 VALU 2010 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2010 Näsman, Per KTH Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning Holmberg, Sören Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2013 Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, mars Den preliminära folkmängden i Finland 5 430 796 i slutet av mars Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 430

Läs mer

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch Offentlig ekonomi 2016 Kommunekonomi 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård 17,9 miljarder euro år 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro

Läs mer

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Regionalräkenskaper 2011

Regionalräkenskaper 2011 Nationalräkenskaper 2013 Regionalräkenskaper 2011 Östra Finlands bruttonationalprodukt per invånare ökade mest av storområdena När man ser till storområdesnivå ökade bruttonationalproduktens volym per

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

VALFORSKNINGSPROGRAMMET

VALFORSKNINGSPROGRAMMET Väljarkunskap Uppdaterad tabellsammanställning byggd på resultat redovisade i kapitlet Okunniga väljare? i boken Väljare. Svenskt väljarbeteende under 50 år (Norstedts Juridik 2004) VALFORSKNINGSPROGRAMMET

Läs mer

FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto

FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2653 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2653 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2653 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2653 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2653 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2653 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

FSD2432 Ahvenanmaalaisten eduskuntavaalitutkimus 2007

FSD2432 Ahvenanmaalaisten eduskuntavaalitutkimus 2007 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2432 Ahvenanmaalaisten eduskuntavaalitutkimus 2007 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1189 Valtuustoluopujakysely 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Avsikten med undersökningen är att kartlägga konstnärskårens struktur, dess inkomstnivå samt inkomstkällorna för konstnärer

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning 201 Förhandsstatistik över befolkningen 201, mars Den preliminära folkmängden i Finland 04 913 i slutet av mars Korrigering 1..201. De korrigerade punkterna är markerade med rött. Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON. Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet.

Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON. Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet. Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet Valundersökningar 2014 SCB/Valforskningsprogrammet #26 Europaparlamentsvalundersökningen 2014 #27 Valundersökningen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juni Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i juni 2012 I juni 2012 uppgick et övernattningar turister i inkvarteringsanläggningar

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv.

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 26.11.2002 JM 15/51/2002 Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 1. Valanvisningar Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna fäster

Läs mer

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Offentlig ekonomi 2017 Kommunekonomi 2016 År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Korrigering 3.11.2017. De korrigerade siffrorna är markerade

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Swedish electoral data: General elections Statistics Sweden

Swedish electoral data: General elections Statistics Sweden Swedish electoral data: General elections 1973-2006 Statistics Sweden Metadata Production Metadata Producer(s): Swedish national data service Production Date: September 09 2015 Identification: SND0237-011

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

Samlingspartiet och Nya Moderaterna liknar varandra mycket

Samlingspartiet och Nya Moderaterna liknar varandra mycket Text: Michaela von Kügelgen / Addeto (förkortad) Samlingspartiet och Nya Moderaterna liknar varandra mycket ADDETO 7 september 2014 Både Nya Moderaterna och Samlingspartiet har under modern tid gått mot

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning Förhandsstatistik över befolkningen, juni Rekordfå barn föddes i Finland under början av år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 26 5 barn i Finland under januari juni år.

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1310 Energia-asennetutkimus 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Med tack för samarbetet på förhand

Med tack för samarbetet på förhand välfärdsstaten medborgarnas förväntningar? Vad anser finländarna om beskattningen i Finland? Bland annat dessa frågor utreds i undersökningen Finland i Europa, som finansieras av Finlands Akademi och utförs

Läs mer

ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen

ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: Juni 11 2013 Identifikation: SND0921-001 Innehållsförteckning

Läs mer