FSD1260. Riksdagsvalundersökning Kodbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FSD1260. Riksdagsvalundersökning 2003. Kodbok"

Transkript

1 FSD1260 Riksdagsvalundersökning 2003 Kodbok FINLANDS SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA DATAARKIV

2 c Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv, 2005 Bibliografisk citering för denna kodbok: Riksdagsvalundersökning 2003 [koodikirja]. [kodbok]. Tammerfors: Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv [producent och distributör], Denna kodbok har genererats från version 1.1 ( ) av datamaterialet. Datamaterialet har beskrivits detaljerat och exakt på finska/svenska och engelska. Variabelfrekvenser, filtervariabler, variabel- och värdeetiketter och internt borftall har kontrollerats. Vid behov har datamaterialet anonymiserats. FSD Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FIN TAMMERFORS UNIVERSITET tel fax e-post: URI: Typeset by L A TEX $ Koodikirjoitin.py :49: $

3 Till läsaren Denna kodbok är en del av datamaterial FSD1260 arkiverat på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FSD. Publikationer helt eller delvis baserat på materialet ska ange källan i form av bibliografisk referens. Citeringen kan vara i den form som krävs av publikationen, eller i arkivets rekommenderade form. Bibliografisk citering rekommenderad av FSD: Karvonen, Lauri & Paloheimo, Heikki: Riksdagsvalundersökning 2003 [datafil]. FSD1260, version 1.1 ( ). Esbo: Gallup Finland [datainsamling], Forskninsgruppet Val och den representativa demokratin i Finland [producent], Tampere: Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv [distributör], Varken primärforskarna, datainsamlarna eller arkivet bär ansvar för resultat och tolkningar av materialet som uppstått vid sekundäranalys. Arkivet måste informeras om alla publikationer där datamaterialet utnyttjats. Kodbokens första del beskriver datamaterialets innehåll, struktur och insamling samt innehåller en lista av publikationer där datamaterialet använts. Den andra delen innehåller information on variabler: variabelnamn, frågeformulering och frekvenser. Den tredje delen innehåller index. i denna kodbok är baserade på SPSS filer. I tabellen redovisas variabelvärden (values), antal observationer för varje variabelvärde (n), procentfördelning inklusive missing (%), procentfördelning när enbart de giltiga variabelvärdena har inkluderats (missing har exkluderats) (v. %) samt kumulativ procentuell fördelning för de giltiga variabelvärdena (Cumulative Percent). är räknade utan vikter. Om materialet innehåller viktvariabler, är dessa listade i slutet av variabellistan. För somliga variabler visas beskrivande statistik i stället för frekvenser. I regel innehåller kodböckerna inte svarsalternativ kategoriserade från öppna frågor. kan innehålla saknade data. Markering System missing (SYSMIS)" betyder saknade observationer (t.ex. respondenten har inte svarat på alla frågor). Markering Missing (User missing)" refererar till data användaren har definierat som saknade. Användaren kan, till exempel, vilja koda svarsalternativen vill inte svara eller kan inte säga som saknade data. Denna kodbok har genererats automatiskt med Python, L A TEXand dvipdfm software. Källfilerna inkluderar databeskrivningar i DDI format och SPSS filer.

4

5 Innehåll 1 Beskrivning av datamaterialet Titlar Databeskrivning Datamaterialets struktur och insamling Användning av data Variabler 9 3 Index Variabler i den ordning de inträffar Variabler i alfabetisk ordning Variabelgrupper A Puolueista käytetyt lyhenteet 307 B Frågeformulär på finska 309 C Frågeformulär på svenska 343 i

6

7 Kapitel 1 Beskrivning av datamaterialet 1.1 Titlar Datamatrialets titel: Riksdagsvalundersökning 2003 Datamatrialets titel på finska: Eduskuntavaalitutkimus 2003 Datamatrialets titel [en]: Finnish National Election Study 2003 Denna kodbok har genererats från version 1.1 ( ) av datamaterialet. Datamaterialet har beskrivits detaljerat och exakt på finska/svenska och engelska. Variabelfrekvenser, filtervariabler, variabel- och värdeetiketter och internt borftall har kontrollerats. Vid behov har datamaterialet anonymiserats. 1.2 Databeskrivning Datafiler Data: SPSS portable -fil på svenska. Datamaterialet är tillgängligt också i andra filformat. Övrigt material Comparative Study of Electoral Systems (CSES) webbsida 1 Frågeformulär för besöksintervju och pappersenkät: pdf-filer på finska och svenska Primärforskare Karvonen, Lauri (Åbo Akademi. Statsvetenskapliga institutionen) Paloheimo, Heikki (Tammerfors universitet. Institutionen för politisk forskning) Andra medlemmar i forskningsgruppet Val och den representativa demokratin i Finland : Åsa Bengtsson (Åbo Akademi), Sami Borg (Tammerfors universitet), Kimmo Grönlund (Åbo Aka- 1 1

8 1. Beskrivning av datamaterialet demi), Mikko Mattila (Helsingfors universitet), Tom Moring (Helsingfors universitet), Pertti Pesonen (Tammerfors universitet), Jan Sundberg (Helsingfors universitet), Risto Sänkiaho (Tammerfors universitet), Hanna Wass (Helsingfors universitet) Copyright I enlighet med avtalet mellan FSD och primärforskaren eller datainsamlaren. Deponent Borg, Sami (Tammerfors universitet) Datum för deponering Nyckelord finska partier; Internet; politisk åsikt; politiskt deltagande; politiskt stöd; riksdagskandidat; riksdagsval; röstning; språklig minoritet; valkrets Forskningsområde Enligt FSD:s klassifikation: statsvetenskap Enligt CESSDA:s klassifikation: politiskt beteende, attityder/åsikter; val Seriebeskrivning Datamaterialet ingår i serien: Nationella riksdagsvalundersökningar Nationella valundersökningar baserar sig på nationellt representativt enkätmaterial av valens väljarkårer där uppgifter samlas in i närheten av ett parlamentsval. Finlands valforskningskonsortium har genomfört valundersökningar i samband med riksdagsvalet i Finland sedan Mer information om valundersökningar på Valforskningsportal. Materialet från respektive valår innehåller en internationell jämförbar frågemodul (Comparative Study of Electoral Systems) samt andra frågor. Huvudteman är politisk deltagande, politiska attityder, valkampanjer, kandidat- och partival, och åsikter om demokratin, partier och partiledare. 2

9 1.3. Datamaterialets struktur och insamling Sammanfattning Valundersökningen insamlades direkt efter rikdagsvalet 2003 i Finland. Den består av datamaterial insamlade med intervjuer och data insamlade med frågeformulär som intervjuarna lämnade till de intervjuade att fylla in och posta. Materialet innehåller ett urval där den svenskspråkiga befolkningen är överrepresenterad. Intervjudatan formar den finska delen av den internationella CSES-enkäten. Huvudtemana var politisk deltagande, riksdagsval, kandidat- och partival, internetanvändning, röstning, och åsikter om politik, politiska partier och aktuella politiska frågor. I intervjun frågades respondenterna om de diskuterade allmän politik och valfågor med andra, i vilken mån de följde med valet i olika medier, hur intresserade de var av politik, vilka saker de hade gjort under valrörelse (t.ex. kontaktat någon kandidat). Andra frågor undersökte respondenternas åsikter om demokratin, individens frihet och mänskliga rättigheter och korruption bland politiker i Finland, hur regeringen hade skött sin uppgift, spelade det någon roll vem som sitter vid makten, hade vem folk röstade på betydelse, hade respondenterna röstat i år 1999 riksdagsvalet, vilket parti eller valförbund, hur det parti de hade röstat på hade skött sig, avspeglade riksdagsledamöternas åsikter vad väljarna ville, representerade något parti eller partiledare deras åsikter, vilket parti de stod närmast, finska partiernas placering på en vänster-högerskala, och åsikter om olika partierna. Några frågor testade respondenternas faktiska politiska kunskap. De som hade låtit bli att rösta tillfrågades orsaken till detta beslut. De som hade röstat tillfrågades vad som hade varit viktigast för deras partival och kandidatval. Det efterlämnade frågeformuläret innehöll frågor om sakfrågor som var viktiga för respondenterna i valet, informationskällor om valet, samhälleligt och politisk deltagande, politik, politiker, röstning, Nato och EU medlemskap, den bästa regeringsbasen, Finlands försvar, invandrarnas anpassning, allmän sjukvård, ungdomarnas brottslighet, långtidsarbetslöshet, skattelättnader, sociala förmåner, internetanvändning, valmaskiner, röstning via Internet, kandidatval, och partiernas partiledare. Bakgrundsvariabler innehöll, bland annat, respondentens kön, ålder, sosioekonomisk ställning, utbildning, samhällsklass, hushållets inkomster, antal personer i hushållet, familjetyp, livssituation, arbetssituation, bostadens upplåtelseform, boenderegion, boendelandskap, kommungrupp, vilket parti eller valförbund R skulle rösta för om det var riksdagsval då, medlemskap i fackförbund, modersmål. Variablerna q19-q22, q51-q65_11 och q67-q80 hör till den nationella riksdagsvalundersökningen, variablerna q23_1-q50 och q66 till CSES-undersökningen och p-variablerna till självadministerat frågeformulär. 1.3 Datamaterialets struktur och insamling Land: Finland Geografisk täckning: Finland Analysenhet: Individ Population: Personer som bor i Finland och är 18 år eller äldre, exkluderat Åland Tid för datainsamling: (intervjuerna slutade), (efterlämnade frågeformulär inskickade) 3

10 1. Beskrivning av datamaterialet Datainsamlare: Gallup Finland Insamlingsmetod: Besöksintervju och kvarlämnat självadministrerat frågeformulär Mätinstrument: Strukturerat frågeformulär Tidsperiod: 2003 Undersökningens tidsdimension: Longitudinell: Trend/Upprepat tvärsnitt Antal observationer och variabler: Datamaterialet innehåller 469 variabler och 1270 observationer. Urvalsmetod: Stratifierat flerstegsurval I det första steget indelades Finlands population i sex strata efter NUTS2-klassificering (södra Finland (NUTS2=1,2), mellersta Finland (NUTS2=3,4, norra Finland (NUTS2=5) och urbanisering (urbana kommuner, landsbygdskommuner). Huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) bildade ett eget stratum. I det andra steget indelades varje stratum i mindre områden baserade på postnummer så att varje område hade lika många invånare. I det tredje steget gjordes ett slumpmässigt urval av hushåll (adresser) inom områdena. Antal adresser var beroende av antal invånare. Sex intervjuer gjordes med random walk metoden från varje utvald adress. I ett utvalt hushåll intervjuades den person som uppfyllde ålders- och könskriteriet. 1.4 Användning av data Anteckningar för användning Variablerna hemkommun och postnummer har tagits bort från datamaterialet. Intervjuer av de svenskspråkiga innehåller inte variablerna q5_2, q8_1, q10_2, q12, q17_1, q17_2, q18, q91_1, q91_2, q97_2, och q101. Svar på öppna frågor är för det mesta tillgängliga endast på finska. Relaterade publikationer Bengtsson, Åsa (2005). Utmaningar för svensk politik. I: Den finlandssvenska väljaren (Red. Åsa Bengtsson & Kimmo Grönlund), Vasa: Åbo Akademi. Samforsk. Bengtsson, Åsa (2012). Väljarnas kandidatval: rörlighet och motiv. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Bengtsson, Åsa & Grönlund, Kimmo (2005). Ehdokasvalinta. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Bengtsson, Åsa & Grönlund, Kimmo (2005). Muu poliittinen osallistuminen. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Borg, Sami (2006). Käsitykset kansalaisuudesta ja omista vaikuttamismahdollisuuksista. Teoksessa: Suomen demokratiaindikaattorit (toim. Sami Borg), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. 4

11 1.4. Användning av data Borg, Sami (2006). Osallistuminen vaali- ja puoluedemokratiaan. Teoksessa: Suomen demokratiaindikaattorit (toim. Sami Borg), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. Borg, Sami (2006). Yleinen luottamus eduskuntaan instituutiona. Teoksessa: Aatteet, instituutiot ja poliittinen toiminta (toim. Ilkka Ruostetsaari), Tampere: Tampereen yliopisto. Studia Politica Tamperensis; 16. Borg, Sami (2008). Hiljaa hyvä tulee. Puheenvuoro äänestysprosenteista ja vaaliaktivoinnista. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. Polemia-sarja; 71. Borg, Sami & Moring, Tom (2005). Vaalikampanja. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Den finlandssvenska väljaren (2005). Red. Åsa Bengtsson & Kimmo Grönlund. Vasa: Åbo Akademi. Samforsk. Elo, Kimmo & Rapeli, Lauri (2008). Suomalaisten politiikkatietämys. Helsinki: Edita Prima. Oikeusministeriön julkaisuja 2008:6. Elo, Kimmo & Rapeli, Lauri (2012). Politiikkatietämys ja poliittinen kiinnostus. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Grönlund, Kimmo (2005). En bok om svenska väljare i Finland. I: Den finlandssvenska väljaren (red. Åsa Bengtsson & Kimmo Grönlund), 1-4. Vasa: Åbo Akademi. Samforsk. Grönlund, Kimmo (2006). Osallistuva demokratia. Teoksessa: Suomen demokratiaindikaattorit (toim. Sami Borg), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. Grönlund, Kimmo (2007). Knowing and Not Knowing: The Internet and Political Information. Scandinavian Political Studies 30(3), Grönlund, Kimmo & Paloheimo, Heikki & Sundberg, Jan & Sänkiaho, Risto & Wass, Hanna (2005). Kiinnittyminen politiikkaan. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Grönlund, Kimmo & Paloheimo, Heikki & Wass, Hanna (2005). Äänestysosallistuminen. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Grönlund, Kimmo & Westinen, Jussi (2012). Puoluevalinta. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Hart, Linda & Kovalainen, Anne & Holli, Anne Maria (2009). Gender and Power in Politics and Business in Finland. In: Kön och makt i Norden: Del I Landsrapporter (eds. Kirsti Niskanen & Anita Nyberg), Copenhagen: Nordiska ministerrådet. TemaNord 2009:569. Jansen, Giedo (2011). Social Cleavages and Political Choices. Large Scale Comparisons of Social Class, Religion and Voting Behaviour in Western Democracies. Nijmegen: Radboud University. ICS Dissertation. Karvonen, Lauri (2009). Politiikan henkilöityminen. Teoksessa: Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki), Tampere: Tampere University Press. Karvonen, Lauri (2010). The Personalization of Politics. A Study of Parliamentary Democracies. Colchester: ECPR Press. 5

12 1. Beskrivning av datamaterialet Karvonen, Lauri (2012). Ehdokasäänestäminen. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Kestilä-Kekkonen, Elina (2009). Osallistumattomuutta ja korkeaa luottamusta: Suomalaisten nuorten aikuisten suhde puolueisiin 2000-luvulla. Politiikka 51(2), Mattila, Mikko & Sänkiaho, Risto (2005). Luottamus poliittiseen järjestelmään. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Meyer, Thomas (2010). Party competition over time. How voters and intra-party structure constrain party policy shifts. Mannheim: MADOC. urn:nbn:de:bsz:180-madoc Mykkänen, Juri (2012). Uskonto ja äänestäminen. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Paloheimo, Heikki (2003). Miten äänestäjät valitsevat puolueen? Politiikka 45(3), Paloheimo, Heikki (2005). Let the Force Be with the Leader: But Who Is the Leader? In: The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies (ed. Thomas Poguntke & Paul Webb), Oxford: Oxford University Press. Paloheimo, Heikki (2005). Puoluevalinnan tilannetekijät. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Paloheimo, Heikki (2005). Vaalit ja demokratia Suomessa. Helsinki: WSOY. Paloheimo, Heikki (2006). Asenteet poliittisia instituutioita ja toimijoita kohtaan. Teoksessa: Suomen demokratiaindikaattorit (toim. Sami Borg), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. Paloheimo, Heikki & Borg, Sami (2009). Eduskuntavaalit yleisödemokratian aikakaudella. Teoksessa: Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki), Tampere: Tampere University Press. Paloheimo, Heikki & Reunanen, Esa & Suhonen, Pertti (2005). Edustuksellisuuden toteutuminen. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Paloheimo, Heikki & Sundberg, Jan (2005). Puoluevalinnan perusteet. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Papageorgiou, Achillefs (2010). Finnish Parties Positions in 2007: A Matter of Equilibrium or Voters Projection? Electoral Studies 29(4), doi: /j.electstud Papageorgiou, Achillefs (2010). Simulation Analysis of the Effect of Party Identification on Finnish Parties Optimal Positions. Scandinavian Political Studies 33(3), Papageorgiou, Achillefs (2011). Spatial model analysis of party policy strategies. Insights of deterministic and probabilistic voting with biased voters: Applications to Finland. Tampere: University of Tampere. Acta Universitatis Tamperensis; 1609/Acta Electronica Universitatis Tamperensis; urn:isbn: Pesonen, Pertti (2004). Dangerous Curves in Finnish Elections: A Sweet Victory and a Sour Honeymoon. Journal of Social Research 2004:2, Pesonen, Pertti & Borg, Sami (2005). Eduskuntavaalit Teoksessa: Vaalit ja demokratia 6

13 1.4. Användning av data Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Rapeli, Lauri (2010). Politiikkatietämyksen ajallinen vaihtelu Suomessa. Politiikka, 52(2), Rapeli, Lauri (2010). Tietääkö kansa? Kansalaisten politiikkatietämys teoreettisessa ja empiirisessä tarkastelussa. Turku: Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C;296. Ruusulaakso, Ari (2012). Miksi työtön ei äänestä?". Tutkimus työttömien äänestämisestä vuosien 2003 ja 2007 eduskuntavaaleissa. Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Siitonen, Mikko (2007). Äänestääkö vai ei? Äänestysaktiivisuus vuosien 1979, 1991 ja 2003 eduskuntavaaleissa. Turku: Turun yliopisto. Valtio-opin pro gradu -tutkielma. Smets, Kaat (2010). A Widening Generational Divide? Assessing the Age Gap in Voter Turnout Between Younger and Older Citizens. Firenze: European University Institute. DOI: /15899 Sundberg, Jan & Wilhelmsson, Niklas & Bengtsson, Åsa (2005). Svenskt och finskt väljarbeteende. I: Den finlandssvenska väljaren (red. Åsa Bengtsson & Kimmo Grönlund), Vasa: Åbo Akademi. Samforsk. Suomen demokratiaindikaattorit (2006). Toim. Sami Borg. Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu 2006:1. Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (2009). Toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki. Tampere: Tampere University Press. Valovirta, Viljo (2009). Viestinnällistyneen politiikan verkko. Tutkimus puolueiden verkkokampanjoinnista eduskuntavaaleissa Tampereen yliopisto: Politiikan tutkimuksen laitos. Valtio-opin pro gradu -tutkielma. Wass, Hanna (2007). The effects of age, generation and period on turnout in Finland Electoral Studies 26(3), Wass, Hanna (2008). Generations and turnout: Generational effect in electoral participation in Finland. Helsinki: University of Helsinki. Department of Political Science. Acta Politica 35. Wass, Hanna & Borg, Sami (2012). Äänestysaktiivisuus. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Westinen, Jussi (2011). Yhteiskunnallisten ristiriitaulottuvuuksien ja puoluevalinnan suhde eduskuntavaaleissa Tilastollinen analyysi. Tampere: Tampereen yliopisto. Valtio-opin pro gradu -tutkielma. updaterad lista över publikationerna i studiebeskrivningen på Lokalisering av datamaterialet Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv 7

14 1. Beskrivning av datamaterialet Viktvariabler Datamaterialet innehåller en viktvariabel som gör urvalet representativt för fastlandsbefolkningen i Finland med avseende på språkfördelning (modersmål: finska 92,6%, svenska 5,1%, annat språk 2,3%). Restriktioner Fritt tillgänglig för vetenskaplig forskning och undervisning; FSDs regler för tillgängliggörande tillämpas. 8

15 Kapitel 2 Variabler [FSD_NO] FSD studienummer FSD studienummer Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum maximum medelvärde standardavvikelse 0.00 [FSD_VR] FSD versionsnummer FSD versionsnummer Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum 1.10 maximum 1.10 medelvärde 1.10 standardavvikelse

16 2. Variabler [FSD_PRO] FSD bearbetningsnivå FSD bearbetningsnivå A (se kodboken) 1 B (se kodboken) C (datafilen har inte kontrollerats av FSD) [FSD_ID] FSD observationsnummer FSD observationsnummer Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum 1.00 maximum medelvärde standardavvikelse [SURVEY] Studienummer Studienummer Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum maximum medelvärde (forts. på nästa sida) 10

17 Q2 (forts. från föregående sida) statistik värd standardavvikelse [LOMAKE] Enkätnummer Enkätnummer Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum 1.00 maximum medelvärde standardavvikelse [Q1] Kön Kön Man Kvinna [Q2] Ålder Ålder Beskrivande statistik 11

18 2. Variabler statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum maximum medelvärde standardavvikelse [Q3] Är Ni den i hushållet som förtjänar mest? Är Ni den i hushållet som förtjänar mest? Ja Nej [Q4_1] Vilken av följande yrkesgrupper hör Ni till? Vilken av följande yrkesgrupper hör Ni till? Lantbruksföretagare Annan arbetsgivare, annan företagare, näringsidkare I ledande ställning, anställd av någon annan Högre tjänsteman Lägre tjänsteman Arbetstagare Pensionär Studerande, skolelev Hemmafru eller hemmapappa Annat

19 Q5_2 [Q4_2] (Om pensionär) Vilken var Er tidigare yrkesgrupp? (Om pensionär) Vilken var Er tidigare yrkesgrupp? Lantbruksföretagare Annan arbetsgivare, annan företagare, näringsidkare I ledande ställning, anställd av någon annan Högre tjänsteman Lägre tjänsteman Arbetstagare Pensionär Studerande, skolelev Hemmafru eller hemmapappa Annat System missing (SYSMIS) [Q5_1] Bostadskommun Bostadskommun Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum maximum medelvärde standardavvikelse [Q5_2] Boningsort Boningsort 13

20 2. Variabler Huvudstadsregionen Tammerfors, Åbo En annan stad By eller tätort på landsorten En glesbygd på landsorten System missing (SYSMIS) [Q6] Vilken utbildning har Ni? Vilken utbildning har Ni? Grundskolas lågstadium, folkskola Grundskolans högstadium, mellanskola Yrkesinriktad grundexamen, yrkesskola Student Yrkesexamen på institutsnivå Yrkesexamen på högre institutsnivå, yrkeshögskola,lägre examen Högre universitets- eller högskoleexamen, högre examen Vet ej [Q7] Till vilken av följande inkomstgrupper hör Ert hushåll om Ni räknar samman årsinkomsterna för hushållets samtliga medlemmar före skatt Till vilken av följande inkomstgrupper hör Ert hushåll om Ni räknar samman årsinkomsterna för hushållets samtliga medlemmar före skatt Under (forts. på nästa sida) 14

21 Q8_2 (forts. från föregående sida) Mer än Vet ej System missing (SYSMIS) [Q8_1] Antal personer över 16 år i Ert hushållet Antal personer över 16 år i Ert hushållet Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1065 minimum 1.00 maximum medelvärde 1.80 standardavvikelse 0.81 [Q8_2] Barn eller ungdomar mellan 7-16 år Barn eller ungdomar mellan 7-16 år Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1065 (forts. på nästa sida) 15

22 2. Variabler (forts. från föregående sida) statistik värd minimum 0.00 maximum 7.00 medelvärde 0.29 standardavvikelse 0.72 [Q8_2B] Barn eller ungdomar mellan 7-17 år (bara på svenska) Barn eller ungdomar mellan 7-17 år (bara på svenska) Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 41 minimum 0.00 maximum 5.00 medelvärde 1.39 standardavvikelse 0.89 [Q8_3] Barn under 7 år Barn under 7 år Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1091 minimum 0.00 maximum 9.00 medelvärde 0.29 standardavvikelse 0.73 [Q8_4] Hur många personer bor i Ert hushåll? Hur många personer bor i Ert hushåll? 16

23 Q10_1 Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum 1.00 maximum medelvärde 2.34 standardavvikelse 1.45 [Q9] Hur bor Ni? Hur bor Ni? Ogift, bor tillsammans med föräldrarna Ensamstående, under 35 år Ensamstående, över 35 år Gift/samboende, inga barn Gift/samboende, med barn Ensamförsörjare/vuxen, bor tillsammans med barn Parförhållande, barnen bor inte hemma Vet ej System missing (SYSMIS) [Q10_1] Till vilken yrkesgrupp hör den som förtjänar mest i hushållet? Till vilken yrkesgrupp hör den som förtjänar mest i hushållet? Lantbruksföretagare Annan arbetsgivare, annan företagare, näringsidkare I ledande ställning, anställd av någon annan Högre tjänsteman (forts. på nästa sida) 17

24 2. Variabler (forts. från föregående sida) Lägre tjänsteman Arbetstagare Pensionär Studerande, skolelev Hemmafru eller hemmapappa Annat System missing (SYSMIS) [Q10_2] (Om pensionär) Vilken var tidigare yrkesgrupp? (Om pensionär) Vilken var tidigare yrkesgrupp? Lantbruksföretagare Annan arbetsgivare, annan företagare, näringsidkare I ledande ställning, anställd av någon annan Högre tjänsteman Lägre tjänsteman Arbetstagare Pensionär Studerande, skolelev Hemmafru eller hemmapappa Annat System missing (SYSMIS) [Q11] Arbetssituation Arbetssituation 18

25 Q13 Heltidsarbete Halvtidsarbete Arbetslös Permitterad Utanför arbetslivet System missing (SYSMIS) [Q11B] Är Ni för tillfället? (bara på svenska) Är Ni för tillfället? (bara på svenska) I arbetslivet Arbetslös Utanför arbetslivet av annat anledning System missing (SYSMIS) [Q12] Vem i hushållet har ansvar för dagligvaruinköp? Vem i hushållet har ansvar för dagligvaruinköp? Respondenten själv 1 0 Någon annan person än respondenten 2 0 Respondenten tillsammans med någon annan/några 3 0 andra System missing (SYSMIS) [Q13] Kommungrupp Kommungrupp 19

26 2. Variabler Huvudstadsregionen Urban kommun Tätäortskommun Landsbygdskommun [Q14] Län (gammal) Län (gammal) Nylands län Åbo och Björneborgslän Tavastehus län Kymmene län S:t Michels län Kuopio län Mellersta Finlands län Vasa län Norra Karelens län Uleåborgs län Lapplandäs län Åland [Q15] Storområden (NUTS2) Storområden (NUTS2) Nyland (forts. på nästa sida) 20

27 Q17_1 (forts. från föregående sida) Södra Finland Östra Finland Mellanfinland Norra Finland [Q16] Landskapen Landskapen Nyland Egentliga Finland Satakunta Egentliga Tavastland Birkaland Päijänne-Tavastland Kymmenedalen Södra Karelen Södra Savolax Norra Savolax Norra Karelen Mellersta Finland Södra Österbotten Österbotten Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Lappland Åland [Q17_1] Vilken parti eller grupp skulle Ni rösta på i första hand om det var riksdagsval nu? Vilken parti eller grupp skulle Ni rösta på i första hand om det var riksdagsval nu? 21

28 2. Variabler Centern i Finland (Centern) Finlands socialdemokratiska parti (SDP) Samlingspartiet (Saml) Vänsterförbundet (Vf) Gröna förbundet (Gröna) Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Kristdemokraterna i Finland (KD) Sannfinländarna (Sannf) Annat parti, vilket? Jag skulle inte rösta Jag skulle rösta blankt Vet ej Vill inte säga System missing (SYSMIS) [Q17_2] Vilken parti eller grupp skulle Ni rösta på i andra hand om det var riksdagsval nu? Vilken parti eller grupp skulle Ni rösta på i andra hand om det var riksdagsval nu? Centern i Finland (Centern) Finlands socialdemokratiska parti (SDP) Samlingspartiet (Saml) Vänsterförbundet (Vf) Gröna förbundet (Gröna) Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Kristdemokraterna i Finland (KD) Sannfinländarna (Sannf) Annat parti, vilket? Jag skulle inte rösta Jag skulle rösta blankt Vet ej Vill inte säga System missing (SYSMIS)

29 Q19 [Q18] Vilket parti eller vilken grupp röstade Ni på i förra riksdagsvalet? Vilket parti eller vilken grupp röstade Ni på i förra riksdagsvalet? Centern i Finland (Centern) Finlands socialdemokratiska parti (SDP) Samlingspartiet (Saml) Vänsterförbundet (Vf) Gröna förbundet (Gröna) Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Kristdemokraterna i Finland (KD) Sannfinländarna (Sannf) Annat parti, vilket? Jag röstade inte Jag röstade blankt Om under 18 år: Jag hade inte rösträtt Vet ej Vill inte säga System missing (SYSMIS) [Q19] Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som hade med valet att göra, med andra människor? Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som hade med valet att göra, med andra människor? Instruktioner till intervjuaren KORT Dagligen eller nästan dagligen (forts. på nästa sida) 23

30 2. Variabler (forts. från föregående sida) Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej [Q20] Om ni bortser från valrörelsen, hur ofta diskuterar Ni i allmänhet politik med andra? Om ni bortser från valrörelsen, hur ofta diskuterar Ni i allmänhet politik med andra? Instruktioner till intervjuaren KORT Dagligen eller nästan dagligen Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej [Q21_1] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: TVs valdebatter och partiledarintervjuer I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) TVs valdebatter och partiledarintervjuer 24

31 Q21_3 Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_2] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: TV-nyheter & aktualitetsprogram I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) TV-nyheter & aktualitetsprogram Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_3] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: TV-underhållning med politiker I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) TV-underhållning med politiker 25

32 2. Variabler Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_4] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: Radioprogram I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) Radioprogram Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_5] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: Tidningsskriverier I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) Tidningsskriverier (även på Internet) Mycket (forts. på nästa sida) 26

33 Q21_7 (forts. från föregående sida) Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_6] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: Nyhetersbevakning av valet på Internet (t.ex. på tidningarnas hemsidor) I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) Nyhetersbevakning av valet på Internet (t.ex. på tidningarnas hemsidor) Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_7] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: Partiers och kandidaters hemsidor på Internet I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) Partiers och kandidaters hemsidor på Internet 27

34 2. Variabler Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_8] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: S.k. valmaskiner på Internet I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) S.k. valmaskiner på Internet Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_9] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: TV-reklam I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) TV-reklam 28

35 Q22 Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q21_10] I vilken mån följde Ni med valet i olika medier: Tidningsreklam I vilken mån följde Ni med valet i olika medier? (KORT) Tidningsreklam Mycket Ganska mycket Lite Inte alls Vet ej [Q22] Hur intresserad är Ni av politik? Hur intresserad är Ni av politik? Instruktioner till intervjuaren KORT Mycket intresserad (forts. på nästa sida) 29

36 2. Variabler (forts. från föregående sida) Ganska intresserad Bara lite intresserad Inte alls intresserad Vet ej [Q23_1] Talade Ni med människor för att försöka övertala dem att rösta på ett bestämt parti eller en bestämd kandidat? Här är en lista på saker som vissa människor gör i samband med val. Gjorde Ni något av följande under årets valrörelse? Talade Ni med människor för att försöka övertala dem att rösta på ett bestämt parti eller en bestämd kandidat? Ja Nej Vet ej [Q23_2] Hur ofta gjorde Ni det? Här är en lista på saker som vissa människor gör i samband med val. Gjorde Ni något av följande under årets valrörelse? Inledande text för frågan OM JA Hur ofta gjorde Ni det? 30

37 Q24_1 Instruktioner till intervjuaren LÄS Ofta Några gånger Sällan Vet ej System missing (SYSMIS) [Q24_1] Stödde Ni ett visst parti eller en viss kandidat genom att t.ex. delta i möte, sätta upp valaffisch eller på något annat sätt? Här är en lista på saker som vissa människor gör i samband med val. Gjorde Ni något av följande under årets valrörelse? Inledande text för frågan ALLA Stödde Ni ett visst parti eller en viss kandidat genom att t.ex. delta i möte, sätta upp valaffisch eller på något annat sätt? Ja Nej Vet ej

38 2. Variabler [Q24_2] Hur ofta gjorde Ni det? Här är en lista på saker som vissa människor gör i samband med val. Gjorde Ni något av följande under årets valrörelse? Inledande text för frågan OM JA Hur ofta gjorde Ni det? Instruktioner till intervjuaren LÄS Ofta Några gånger Sällan Vet ej System missing (SYSMIS) [Q25] Blev Ni under årets valrörelse kontaktad av någon kandidat eller av någon från ett politiskt parti som ville övertyga Er om hur Ni skulle rösta? Inledande text för frågan ALLA Blev Ni under årets valrörelse kontaktad av någon kandidat eller av någon från ett politiskt parti som ville övertyga Er om hur Ni skulle rösta? 32

39 Q27 Ja Nej Vet ej [Q26] Vilken har enligt Er uppfattning varit den viktigaste frågan för Finland under de senaste fyra åren? (Öppen fråga) Vilken har enligt Er uppfattning varit den viktigaste frågan för Finland under de senaste fyra åren? (Öppen fråga) Beskrivande statistik statistik värd antalet giltiga observationer 1270 minimum 1.00 maximum medelvärde standardavvikelse [Q27] När Ni tänker på den här frågan, hur tycker Ni att regeringen har skött den under de senaste fyra åren? När Ni tänker på den här frågan, hur tycker Ni att regeringen har skött den under de senaste fyra åren? Instruktioner till intervjuaren KORT Mycket bra Bra Dåligt (forts. på nästa sida) 33

40 2. Variabler (forts. från föregående sida) Mycket dåligt Vet ej System missing (SYSMIS) [Q28] Och vad tycker Ni om regeringens verksamhet som helhet under de senaste fyra åren? Och vad tycker Ni om regeringens verksamhet som helhet? Hur bra eller dåligt har den enligt dig skött sina uppgifter under de senaste fyra åren? Instruktioner till intervjuaren KORT Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Vet ej [Q29] På det hela taget, hur nöjd är Ni med det sätt på vilket demokratin fungerar i Finland? På det hela taget, är Ni mycket nöjd, ganska nöjd, inte särskilt nöjd eller inte alls nöjd med det sätt på vilket demokratin fungerar i Finland? Instruktioner till intervjuaren KORT 34

41 Q31 Mycket nöjd Ganska nöjd Inte särskilt nöjd Inte alls nöjd Vet ej [Q30] Spelar det någon roll vem som sitter vid makten? Enligt vissa spelar det stor roll vem som sitter vid makten. Andra menar att det inte spelar någon roll vem som sitter vid makten. Om Ni använder skalan på kortet, vilken är Er uppfattning? Instruktioner till intervjuaren SE RESPONDENTKORTET Vem som sitter vid makten har stor betydelse Vem som sitter vid makten har ingen betydelse Vet ej [Q31] Spelar det någon roll vem folk röstar på? Somliga säger att oavsett vem folk röstar på har det ingen betydelse för vad som händer. Andra säger att vem folk röstar på kan ha betydelse för vad som händer. Om Ni använder skalan på kortet, vilken är Er uppfattning? Instruktioner till intervjuaren KORT 35

42 2. Variabler Vem folk röstar på kan ha stor betydelse Vem folk röstar på har ingen betydelse Vet ej [Q32] Demokrati kan ha sina problem, men den är bättre än andra styrelseskick I vilken utsträckning håller Ni med följande påstående? Demokrati kan ha sina problem, men den är bättre än andra styrelseskick Instruktioner till intervjuaren KORT Starkt enig Enig Oenig Starkt oenig Vet ej [Q33] Röstade Ni i föregående riksdagsval år 1999? Röstade Ni i föregående riksdagsval år 1999? Ja Nej (forts. på nästa sida) 36

43 Q35 (forts. från föregående sida) Inte rösträtt Vet ej Eftertext för frågan Om 2, 3 eller 8, gå vidare till q36. [Q34] Vilket parti eller valförbund röstade Ni på? Inledande text för frågan OM JA PÅ q33 Vilket parti eller valförbund röstade Ni på? Finlands socialdemokratiska parti Centern i Finland Samlingspartiet Vänsterförbundet Svenska folkpartiet i Finland Gröna förbundet Kristliga Förbundet Sannfinländarna Ungfinska partiet Annat parti eller valförbund Vet ej Vill inte svara System missing (SYSMIS) [Q35] Hur har det parti Ni röstade på i detta val enligt Er skött sig under de senaste fyra åren? Hur har det parti Ni röstade på i detta val enligt Er skött sig under de senaste fyra åren? 37

44 2. Variabler Instruktioner till intervjuaren KORT Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Vet ej System missing (SYSMIS) [Q36] I vilken utsträckning tycker Ni att valen ser till att riksdagsledamöternas åsikter avspeglar vad väljarna vill? Inledande text för frågan ALLA Med tanke på hur finländska val fungerar i praktiken, i vilken utsträckning tycker Ni att valen ser till att riksdagsledamöternas åsikter avspeglar vad väljarna vill? Instruktioner till intervjuaren KORT Mycket bra Ganska bra Inte speciellt bra Inte alls bra Vet ej

45 Q38 [Q37] Skulle Ni vilja säga att något av partierna i Finland representerar Era åsikter någorlunda väl? Skulle Ni vilja säga att något av partierna i Finland representerar Era åsikter någorlunda väl? Ja Nej Vet ej [Q38] Vilket parti representerar Era åsikter bäst? Inledande text för frågan OM JA PÅ q37 Vilket parti representerar Era åsikter bäst? Instruktioner till intervjuaren KORT Finlands socialdemokratiska parti Centern i Finland Samlingspartiet Vänsterförbundet Svenska folkpartiet i Finland Gröna förbundet Kristdemokraterna i Finland Sannfinländarna Annat parti Vet ej, vill inte svara (forts. på nästa sida) 39

46 2. Variabler (forts. från föregående sida) System missing (SYSMIS) [Q39] Skulle Ni vilja säga att någon partiledare representerar Era åsikter någorlunda väl? Inledande text för frågan ALLA Oavsett vad Ni tycker om partierna, skulle Ni vilja säga att någon partiledare representerar Era åsikter någorlunda väl? Ja Nej Vet ej [Q40] Vilken partiledare representerar Era åsikter bäst? Inledande text för frågan OM JA PÅ q39 Vilken partiledare representerar Era åsikter bäst? Jan-Erik Enestam Anneli Jäätteenmäki (forts. på nästa sida) 40

47 Q41A_1 (forts. från föregående sida) Ville Itälä Bjarne Kallis Paavo Lipponen Suvi-Anne Siimes Timo Soini Osmo Soininvaara Någon annan Vet ej System missing (SYSMIS) [Q41] Uppfattar Ni Er vanligtvis som stående nära något speciellt parti? Inledande text för frågan ALLA Uppfattar Ni Er vanligtvis som stående nära något speciellt parti? Ja Nej Vet ej Eftertext för frågan Om 2 eller 8, GÅ VIDARE TILL q41c [Q41A_1] Vilket parti: Finlands socialdemokratiska parti [OM JA] Vilket parti är det? 41

48 2. Variabler Finlands socialdemokratiska parti Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_2] Vilket parti: Centern i Finland [OM JA] Vilket parti är det? Centern i Finland Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_3] Vilket parti: Samlingspartiet [OM JA] Vilket parti är det? Samlingspartiet 42

49 Q41A_5 Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_4] Vilket parti: Vänsterförbundet [OM JA] Vilket parti är det? Vänsterförbundet Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_5] Vilket parti: Svenska folkpartiet i Finland [OM JA] Vilket parti är det? Svenska folkpartiet i Finland Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS)

50 2. Variabler [Q41A_6] Vilket parti: Gröna förbundet [OM JA] Vilket parti är det? Gröna förbundet Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_7] Vilket parti: Kristdemokraterna i Finland [OM JA] Vilket parti är det? Kristdemokraterna i Finland Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_8] Vilket parti: Sannfinländarna [OM JA] Vilket parti är det? 44

51 Q41A_10 Sannfinländarna Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_9] Vilket parti: Annat parti [OM JA] Vilket parti är det? Annat parti Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) [Q41A_10] Vilket parti: Vet ej, vill inte svara [OM JA] Vilket parti är det? Vet ej, vill inte svara 45

52 2. Variabler Inte nämnt Nämnt System missing (SYSMIS) Eftertext för frågan GÅ VIDARE TILL q41c [Q41B] Vilket parti känner Ni Er stå närmast? Vilket parti känner Ni Er stå närmast? Instruktioner till intervjuaren YTTERLIGARE TVÅ PARTIER NOTERAS MEN ENDAST OM RESPONDENTEN SJÄLV NÄMNER FLER ÄN ETT PARTI. FRÅGA INTE OM YTTERLIGARE PARTIER. OM MER ÄN ETT PARTI NÄMNS Finlands socialdemokratiska parti Centern i Finland Samlingspartiet Vänsterförbundet Gröna förbundet Svenska folkpartiet i Finland Kristdemokraterna i Finland Sannfinländarna Annat parti Inget svar System missing (SYSMIS) Eftertext för frågan GÅ VIDARE TILL q41e, om inget svar GÅ VIDARE TILL q42 46

53 Q41D [Q41C] Är det något parti som Ni känner Er stå lite närmare än de andra partierna? Inledande text för frågan OM NEJ/VET EJ PÅ q41 ELLER VET EJ PÅ FRÅGA q41a Är det något parti som Ni känner Er stå lite närmare än de andra partierna? Ja Nej Vet ej System missing (SYSMIS) Eftertext för frågan Om 2 eller 8, GÅ VIDARE TILL q42 [Q41D] Vilket parti är det? Inledande text för frågan OM JA Vilket parti är det? Finlands socialdemokratiska parti Centern i Finland Samlingspartiet Vänsterförbundet (forts. på nästa sida) 47

54 2. Variabler (forts. från föregående sida) Gröna förbundet Svenska folkpartiet i Finland Kristdemokraterna i Finland Sannfinländarna Annat parti Vet ej, vill inte svara System missing (SYSMIS) Eftertext för frågan Om Vet ej, GÅ VIDARE TILL q42 [Q41E] Känner Ni Er stå mycket nära detta parti, ganska nära eller inte särskilt nära? Känner Ni Er stå mycket nära detta parti, ganska nära eller inte särskilt nära? Mycket nära Ganska nära Inte särskilt nära Vet ej System missing (SYSMIS) [Q42_1] Vad tycker Ni om vart och ett av partierna: Samlingspartiet [ALLA] Jag skulle vilja veta vad Ni tycker om vart och ett av partierna. Kan Ni placera partierna på en skala mellan 0 och 10, där 0 betyder att Ni inte gillar ett parti alls, medan 10 betyder att Ni gillar ett parti väldigt mycket. Om jag kommer till ett parti Ni inte känner till, eller inte vet tillräckligt mycket om för att bedöma, säg bara till. Samlingspartiet 48

55 Q42_2 Gillar inte alls Gillar väldigt mycket Vet ej Har inte hört talas om partiet [Q42_2] Vad tycker Ni om vart och ett av partierna: Vänsterförbundet [ALLA] Jag skulle vilja veta vad Ni tycker om vart och ett av partierna. Kan Ni placera partierna på en skala mellan 0 och 10, där 0 betyder att Ni inte gillar ett parti alls, medan 10 betyder att Ni gillar ett parti väldigt mycket. Om jag kommer till ett parti Ni inte känner till, eller inte vet tillräckligt mycket om för att bedöma, säg bara till. Vänsterförbundet Gillar inte alls (forts. på nästa sida) 49

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 V1. Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som

Läs mer

29.3.2012 Publikationens titel Förändringsval 2011

29.3.2012 Publikationens titel Förändringsval 2011 29.3.2012 Publikationens titel Förändringsval 2011 Författare Justitieministeriets publikation Åsa Bengtsson, Sami Borg (red.), Henrik Serup Christensen, Kimmo Elo, Kimmo Grönlund, Lauri Karvonen, Mikko

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2783 ENERGIA-ASENNETUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2783 ENERGY ATTITUDES OF THE FINNS 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2783 ENERGIA-ASENNETUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2783 ENERGY ATTITUDES OF THE FINNS 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2783 ENERGIA-ASENNETUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2783 ENERGY ATTITUDES OF THE FINNS 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Avsikten med undersökningen är att kartlägga konstnärskårens struktur, dess inkomstnivå samt inkomstkällorna för konstnärer

Läs mer

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv.

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 26.11.2002 JM 15/51/2002 Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 1. Valanvisningar Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna fäster

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto

FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto Kyselylomaketta

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1313 Energia-asennetutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1310 Energia-asennetutkimus 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010 Transport och turism 011 Finländarnas resor 011, mars I mars 011 reste finländarna utomlands I mars ökade finländarnas fritidsresor med övernattning utomlands med 1 procent jämfört med motsvarande period

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning 2013

Yrkeshögskoleutbildning 2013 Utbildning 2014 Yrkeshögskoleutbildning 2013 Yrkeshögskoleexamina Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik för år 2013 avlades 24 800 examina vid yrkeshögskolor,

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1311 Energia-asennetutkimus 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2192 Energia-asennetutkimus 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2186 Energia-asennetutkimus 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1308 Energia-asennetutkimus 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2015 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Mer än hälften av 20 29 -åringarna bodde på hyra år Enligt Statistikcentralen bodde 55 procent av alla 20 29-åringar, dvs. 6 000 personer självständigt

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2585 Energia-asennetutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

INTRODUKTION VISA SVARSKORT 1. LÄS UPP ALTERNATIVEN

INTRODUKTION VISA SVARSKORT 1. LÄS UPP ALTERNATIVEN 1 INTRODUKTION Vi har fått i uppdrag att utföra en opartisk intervjuundersökning i samband med valet i år. Innan jag börjar med frågorna vill jag tala om att svaren bara kommer att användas för statistisk

Läs mer

Sökande till utbildning 2009

Sökande till utbildning 2009 Utbildning 2010 Sökande till utbildning 2009 Direkt placering i fortsatta studier var år 2009 svårare än året innan både för dem som gick ut grundskolans nionde klass och för nya studenter Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti

Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, augusti Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 8,3, medan den i juli var

Läs mer

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, juni Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något i juni. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1309 Energia-asennetutkimus 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, maj Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Konsumenternas förtroende för ekonomin stärktes ytterligare i maj. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, april Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Konsumenternas förtroende för ekonomin var oförändrat i april. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2478 Energia-asennetutkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober Inkomst och konsumtion 2014 Konsumentbarometern 2014, oktober Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 0,4, då den i september var -0,7 och i augusti

Läs mer

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2856 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: ALALUOKAT 4-6 QUESTIONNAIRE: FSD2856 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PRIMARY SCHOOL, GRADES 4-6 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANORDNA HUNDPROV ELLER ATT DRESSERA HUND (enligt jaktlagens 52 1 mom.)

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANORDNA HUNDPROV ELLER ATT DRESSERA HUND (enligt jaktlagens 52 1 mom.) Sökandens namn Kontaktperson till vem beslutet skickas Adress Postnummer och -anstalt Finlands viltcentrals anteckningar: 700 Jvf nr Datum / 20 Beslut nr Personbeteckning och tel. nr E-mail Koordinater:

Läs mer

Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari

Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, januari Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari Konsumenternas förtroendeindikator var i januari 6,0, då den i december var 4,4

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet

FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Forskning för livet FORSKARFÖRBUNDET TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO The Finnish Union of University Researchers and Teachers Forskning för livet Ett medlemskap i Forskarförbundet är ett viktigt tecken på uppskattning för den egna

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

Europeiska socialfonden 2000-2006. Europeiska Finland Information, sysselsättning, kunnande, entreprenörskap och jämlikhet

Europeiska socialfonden 2000-2006. Europeiska Finland Information, sysselsättning, kunnande, entreprenörskap och jämlikhet SF Europeiska socialfonden 2000-2006 Europeiska Finland Information, sysselsättning, kunnande, entreprenörskap och jämlikhet Vad är Europeiska socialfonden? Europeiska socialfonden (ESF) är det viktigaste

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 2012: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO

KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 2012: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 202: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2820 ISSP 202: FAMILY, WORK AND GENDER ROLES IV: FIN- NISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Inkomst och konsumtion 2012 Konsumentbarometern 2012, september Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Konsumenternas förtroendeindikator var i september, då den i augusti och juli låg

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL

KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0 ISSP 00: ympäristö III: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden JHL:s forbundsval 2012 Rosta Och främja välfärden Forbundsval i hela Finland Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL väljer representantskap 12 28.3.2012. Förbundsvalet betyder att

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1

Richard Öhrvall, http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (1/4) Välj File>Open>Data Läsa in data (2/4) Leta reda på rätt fil, Markera den, välj Open http://richardohrvall.com/ 1 Läsa in data (3/4) Nu ska data vara inläst. Variable View Variabelvärden

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen EB71.3 - EU-VALET 2009 24.7.2009 Eftervalsundersökning Första

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Ge av din tid och var med!

Ge av din tid och var med! FRIVILLIGARBETE I FINLANDS RÖDA KORS Ge av din tid och var med! Tervetuloa Welcome Bienvenidos Tere tulemast Bienvenue добро пожаловать الهأ الهسو dhowow Välkommen Soo Ge av din tid och var med! Röda Korset

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2643 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2010-2011: YLÄLUOKAT 7-9 QUESTIONNAIRE: FSD2643 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2009-2010: LOWER SECON- DARY SCHOOL, GRADES 7-9 Tämä kyselylomake on osa yllä

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster

Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster Post & telestyrelsen Undersökning av befolkningens användning av post- och betaltjänster 2011 ÅRS UNDERSÖKNING Projekt: 1520725 (föregående undersökning 18434) Introduktion Hej, jag heter xxx och ringer

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors Petri Puroaho Min talets teman Övergångsarbetsmarkanden i arbetslivet -projektet Projekts viktigaste målen och samarbete Övergångsarbetsmarknadens

Läs mer

JUSTITIEMINISTERIET Demokrati- och språkenheten/val 6.2.2014

JUSTITIEMINISTERIET Demokrati- och språkenheten/val 6.2.2014 JUSTITIMINISTRIT Demokrati- och språkenheten/val 6.2.2014 PARTIR SOM INFÖRTS I OCH AVFÖRTS UR PARTIRGISTRT 1. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands Socialdemokratiska Parti 2. Keskustapuolue Namnändring

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001

FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Ifall undersökningen riktar sig till ett barn i ert hushåll ber vi föräldrarna eller en förmyndare svara för barnet. Är era uppgifter korrekta i följebrevet? Ifall

Läs mer

Jämförande studie angående konfliktdimensioner och väljarnas partipreferenser i Storbritannien och Finland

Jämförande studie angående konfliktdimensioner och väljarnas partipreferenser i Storbritannien och Finland Jämförande studie angående konfliktdimensioner och väljarnas partipreferenser i Storbritannien och Finland Introduktion En konfliktdimensioner kan tänkas som en vertikal linje som delar in samhället eller

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org I www.indikator.org

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer