Se bifogat närvaroprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogat närvaroprotokoll"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Skarstads bygdegård, Vara kommun, kl (ajournering ) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör Katrin Siverby, sekreterare Dan Jonasson, ekonomichef, 49 Lars Henström, teknisk chef, 45 Jane Johansson, socialchef, 46 Justerare Håkan Svensson och Christina Engblom Justeringens plats och tid Kansliavdelningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katrin Siverby Ordförande Justerare Ingvar Johansson Håkan Svensson Christina Engblom Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kansliavdelningen

2 NÄRVAROPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sid 1(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Ingvar Johansson 1 M Ingemar Höglund 1 S Gun-Britt Nilsson Monica Jäger 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Karl-Gustav Johansson 1 C Ulf Genitz 1 M Gunilla Levén 1 S Minna Ihanus 1 C Helena Johansson 1 FP Sven Månsson 1 KD Siv Hellqvist 1 M Per Gunnarsson 1 S Stefan Westergren Jan-Erik Idsjö 1 V Ulla Bengtegård 1 C Elisabeth Lexén 1 M Karl-Göran Karlsson 1 S Britt-Marie Jörgensen 1

3 NÄRVAROPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sid 2(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro FP Marianne Dalemo 1 C Irene Karlsson 1 M Cecilia Widegren 1 S Lars Sahlin 1 KD Kristina Johansson 1 M Johannes Lundén 1 C Leif Carlsson 1 S Per-Olof Thörn kl M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 C Elof Jonsson 1 M Lindali Bergenzaun Sven-Olof Johansson 1 FP Ingemar Jacobson 1 S Risto Huovinen 1 M Thore Svenson 1 S Eva Fors 1

4 NÄRVAROPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sid 3(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Anders Ekdén 1 KD Thomas Andrén 1 S Fredrik Nelander 1 MP Solweig Andersson 1 C Arnold Wilhelmsson Bengt-Olof Fredén 1 M Håkan Svensson 1 S Christina Engblom 1 FP Sven Lindberg 1 M Göran Persson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Inge Pettersson 1 M Lars-Olof Eriksson 1 V Christina Hagberg 1 S Olof Jörgensen 1 C Torbjörn Johansson Rolf Gustafsson 1 Antal närvarande 49

5 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare Kommunfullmäktige Sid 1(2) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Icke tjänstgörande ersättare Närvaro M Toufic Abou-Khalil M Erik Wallin M Inger Andersson M Anne Pehrsson M Sven-Olof Johansson M Lennart Haglund M Lars-Johan Hesselmark C Bengt-Olof Fredén C Håkan Brander C Lena Fahlgren C Rolf Gustafsson C Rune Fridén C Ulla Johansson FP Marita Jacobson FP Camilla Börjesson KD Olof H. Stenermark KD Kjell Enell

6 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare Kommunfullmäktige Sid 2(2) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Icke tjänstgörande ersättare Närvaro S Lena Erlandsson S Johan Gustafsson S Margaretha Berg-Rydh S Börje Hernborg S Monica Jäger S Bengt-Åke Svensson S Jan-Erik Idsjö V Lars Rahm V Peter Strandman MP Pia Johansson MP Helge Svantesson Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare

7 Kommunfullmäktige KF 44 Anmälningar Följande ärenden anmäls - Ärendebalans per Bilaga Ärendebalans - Motion om olika former av barnomsorg, inkommen från moderata fullmäktigegruppen genom Gunilla Levén.

8 Kommunfullmäktige KF 45 KS 69 AU 104 Dnr 36/2006 Dpl 29 Kedumsgårdens om- och tillbyggnad samt byggnation inom barnomsorgen Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2005, 69, tillsätta en förprojekteringsgrupp som har att utreda möjligheten att göra en nybyggnad av förskolelokaler i Arentorp och därefter till kommunfullmäktige lägga förslag på tillskapande av dessa. Förslaget skall innehålla storlek (antal barn), placering och kostnadsberäkning. Arbetet skall ske skyndsamt så att projekteringen av äldreboendet kan fortsätta. Kommunfullmäktige beslutade vidare att förprojekteringsgruppen skall bestå av en ledamot från vardera barn- och utbildnings-, social- respektive tekniska nämnden och utses av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade sedan den 29 november 2005, 128, välja följande personer att ingå i förprojekteringsgruppen för byggnation av förskolelokaler i Arentorp: Ulf Genitz Barn- och utbildningsnämnden (sammankallande) Thore Svenson Socialnämnden Stefan Westergren Tekniska nämnden Förprojekteringsgruppens uppdrag Till förprojekteringsgruppen har knutits socialchef Jane Johansson, plan- och miljöchef Rune Winsnes, teknisk chef Lars Henström och utbildningschef Gudrun Lidén. Sekreterare har varit Inger Gustafsson och Lindali Bergenzaun. Förprojekteringsgruppen har den 28 april 2006 haft sitt slutsammanträde och har då överlämnat fyra förslag till kommunfullmäktige (kostnadsberäkningen är gjord enligt den prisnivå som tidigare beräkningar grundat sig på och innefattar även barnomsorgsbyggnationen) Alt 1. Alt. 2 Befintlig byggnad byggs om, 21 lägenheter och produktionskök Hus E rivs, källare används inte i hus D 4 avd. barnomsorgslokaler byggs nya Investeringskostnad: tkr Hyresnivå: kr/månad Befintlig byggnad byggs om, 21 lägenheter och produktionskök Hus E rivs, källare används inte i hus D. Byggnad i ett plan, 9 lägenheter byggs nya. 4 avd. barnomsorgslokaler byggs nya Investeringskostnad: tkr Hyresnivå: kr/mån.

9 Kommunfullmäktige Alt. 3 Alt. 4 Befintlig byggnad byggs om, 13 lägenheter i befintlig byggnad, produktionskök. Hus E och D rivs. Nybyggnad i två plan, 18 lägenheter byggs nya. 4 avd. barnomsorgslokaler byggs nya. Investeringskostnad: tkr Hyresnivå: kr/mån. Nybyggnad av 22 lägenheter, produktionskök och förskola Investeringskostnad: tkr Hyresnivå: kr/mån. Förprojekteringsgruppen har förordat alternativ 4, som bl.a. innebär En helt ny byggnation av ett särskilt boende, Kedumsgården, med förbehåll att en detaljerad driftskostnadsberäkning ännu inte är gjord. Beräkningar vad gäller hyreskostnad/lägenhet skall göras. Nybyggnation för barnomsorgen med fyra avdelningar. Nuvarande tomt behöver utökas genom nyförvärv av mark från intilliggande fastighet. Förprojekteringsgruppen har härmed ansett sig ha fullföljt sitt uppdrag. Kommunstyrelsens behandling Socialnämnden har behandlat Kedumsgårdens ombyggnad den 25 januari 2006, 4, och har då vidhållit tidigare beslut att antalet boendeplatser på Kedumsgården skall vara 33 stycken. Thore Svenson vidhöll tidigare reservation. Socialnämnden var av den uppfattningen att Kedumsgården som innefattar även hemtjänst kan driva ett boende med minst 22 boendeplatser förutsatt att det finns två personer som tjänstgör nattetid. Socialnämndens ledamöter kommer även vid sitt sammanträde i dag att bli informerade om förprojekteringsgruppens förslag. Barn- och utbildningsnämnden har den 1 februari 2006, 6, beslutat att behovet av antalet barnomsorgsavdelningar i Arentorp är fyra. Till kommunstyrelsens sammanträde har tekniska förvaltningen presenterat ett ytterligare alternativ jämte hyresnivåer (dessa har införts i resp. alternativ): Alt. 5 Nybyggnad av 26 lägenheter, produktionskök och förskola Investeringskostnad: tkr Hyresnivå: kr/mån. Socialförvaltningen har presenterat driftskostand för Kedumsgården vid 22 platser kontra 26 platser.

10 Kommunfullmäktige Utbildningsförvaltningen har tagit fram driftskostnader för förskolan: Bidrag Tkr Avdelning Barn 197 Volymtimma Socialchef Jane Johansson lämnar information i ärendet. I 2006 års investeringsbudget finns anslaget 13 mkr för ombyggnad av Kedumsgården. Yrkanden Elof Jonsson med instämmande av Ingvar Johansson, Karl-Gustav Johansson, Sven Månsson och Ulla Bengtegård - yrkar följande: En nybyggnation av äldreboende med 26 platser En nybyggnation för barnomsorgen med fyra avdelningar Tekniska nämnden får i uppdrag att göra projekteringen. Socialnämnden får i uppdrag att precisera inriktningen av verksamheten. Gunilla Levén yrkar att om- och nybyggnation genomförs enligt alternativ 1. Ordföranden ställer Elof Jonssons yrkande mot Gunilla Levéns yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Jonssons yrkande. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige fattar principbeslut om en nybyggnation av Kedumsgårdens äldreboende med 26 platser samt nybyggnation av barnomsorgslokaler för fyra avdelningar (alt. 5). 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projekteringen. 3. Socialnämnden får i uppdrag att precisera inriktningen av verksamheten Kommunfullmäktiges behandling Lars Henström, teknisk chef i Vara kommun, beskriver projekteringsproceduren för kommunfullmäktiges ledamöter. Yrkanden Elof Jonsson (c), med instämmande av Fredrik Nelander (s), Sven Månsson (fp), Ulf Genitz (c), Solweig Andersson (mp), Ulla Bengtegård (v), Siv Hellqvist (kd) och Rolf Gustafsson (c), tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

11 Kommunfullmäktige Moderata fullmäktigegruppen genom Gunilla Levén (m), med instämmande av Thore Svensson (m) och Jan-Erik Wallin (m), yrkar att: 1. Kedumsgårdens om- och tillbyggnad samt byggnation inom barnomsorgen i Arentorp skall ske enligt alternativ Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projekteringen. 3. Socialnämnden får i uppdrag att precisera inriktningen av verksamheten. Elof Jonsson (c) gör ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag punkt 2 med lydelsen: - Tekniska nämnden skall redovisa projekteringsläget vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september Karl-Gustav Johansson (s) yrkar att kommunfullmäktiges beslut 28 från den 30 maj 2005 upphävs. Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Johansson (c) yrkar, med instämmande av Rolf Gustafsson (c), att kommunfullmäktiges beslut 28 p. 1-3 från den 30 maj 2005 är vilande tills ärendet åter tas upp till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september Jan-Erik Wallin (m) yrkar att kommunfullmäktiges beslut 28 från den 30 maj 2005 upphävs i de delar beslutet rör om- och tillbyggnad av Kedumsgården. Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras Jan-Erik Wallin (m) återtar sitt tidigare yrkande om upphävande och yrkar istället att Kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut 28 p. 1 och 2 från den 30 maj Ingvar Johansson (c) återtar sitt yrkande om att låta tidigare beslut om Kedumsgården vara vilande. Karl-Gustav Johansson (s) återtar sitt tidigare yrkande om upphävande och tillstyrker Jan-Erik Wallins yrkande om upphävande av beslut. Proposition Ordförande Ingvar Johansson (c) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot moderata fullmäktigegruppens förslag och finner att kommunstyrelsens förslag vinner bifall. Därefter ställer ordförande proposition på Elof Jonssons yrkande om redovisningsskyldighet för tekniska nämnden och finner att det vinner bifall. Slutligen ställer ordförande proposition på Jan-Erik Wallins m.fl. yrkande om upphävande av beslut och finner att det vinner bifall. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige fattar principbeslut om en nybyggnation av Kedumsgårdens äldreboende med 26 platser samt nybyggnation av barnomsorgslokaler för fyra avdelningar (alt. 5). 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projekteringen. Tekniska nämnden skall redovisa projekteringsläget vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2006.

12 Kommunfullmäktige Socialnämnden får i uppdrag att precisera inriktningen av verksamheten 4. Kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut 28 p. 1 och 2 från den 30 maj Reservation Den moderata fullmäktigegruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

13 Kommunfullmäktige KF 46 KS 70 AU 109 Dnr 24/2006 Dpl 133 Överenskommelse med Integrationsverket avseende introduktionsplatser för flyktingar med uppehållstillstånd Beskrivning Integrationsverket har framfört önskemål till Vara kommun att under år 2006 teckna en överenskommelse (enligt förordning 1990:927) beträffande introduktionsplatser för flyktingar som har uppehållstillstånd. Behovet av platser är stort med anledning av den tillfälliga lagändring med prövning av avvisningsoch utvisningsbeslut som riksdagen fattat beslut om den 15 november Sverige har i dagsläget ett behov av introduktionsplatser för personer. Enligt beräkning gjord av Integrationsverket - utifrån Vara kommuns storlek och population - skulle Vara kunna tillhandahålla platser till personer. Den kommun som tecknar överenskommelse enligt ovan får grundbidrag för att täcka administrativa kostnader. Vidare betalas en schablonersättning per individ ut. Denna ersättning är relaterad till vilken ålder den enskilde individen har. Förutsättningen för att schablonersättningen skall utbetalas är att kommunen, för varje individ, upprättar och genomför ett program för introduktion i samhället. Om schablonersättningen är tillräcklig för de kostnader kommunen kommer att få är i dagsläget svårt att bedöma. I de fall kommunen får extra ordinära kostnader bör möjligheten till kompensation finnas även efter I överenskommelsen ingår att kommunen tillhandahåller lägenheter, meddelar antalet till Integrationsverket som presenterar familjer/enskilda för kommunen. Detta innebär att inflyttningen i kommunerna sker successivt. Beredning Socialnämnden har ställt sig positiv till att kommunstyrelsen träffar överenskommelse med Integrationsverket angående introduktionsplatser i Vara kommun och har samtidigt remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden har också uttalat att den är positiv till att överenskommelse träffas med Integrationsverket. Nämnden har också uttalat att de barn som kommer till Vara kommun måste få sina behov av barnomsorg, skola och fritid tillgodosedda och har begärt full täckning av de kostnader som detta kan medföra för barn- och utbildningsnämnden.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens behandling Socialchef Jane Johansson deltar vid sammanträdet. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige tecknar en överenskommelse med Integrationsverket enligt 1 förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. innebärande att kommunen planerar för introduktionsinsatser för 57 nyanlända skyddsbehövande och andra utlänningar enligt förordningens Överenskommelsen gäller för kalenderåren 2006 och 2007 med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Kommunfullmäktiges behandling Socialchef Jane Johansson föredrar ärendet. Sven Månsson (fp) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige tecknar en överenskommelse med Integrationsverket enligt 1 förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. innebärande att kommunen planerar för introduktionsinsatser för 57 nyanlända skyddsbehövande och andra utlänningar enligt förordningens Överenskommelsen gäller för kalenderåren 2006 och 2007 med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

15 Kommunfullmäktige KF 47 KS 72 AU 100 Dnr 75/2005 Dpl 214 Detaljplan för kv. Makrillen m.fl. i Vara tätort, antagande Bakgrund Rubricerad detaljplan, upprättad i maj 2005, och kompletterad efter samrådet i mars 2006, har i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskott 185/2005, varit utställd under tiden 15 mars till 12 april Inga invändningar finns mot planförslaget. I tekniska nämndens investeringsbudget för 2007 finns upptaget 1,6 mkr för återgärder m.a.a. denna detaljplan. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen för kv. Makrillen m.fl. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen för kv. Makrillen m.fl. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen.

16 Kommunfullmäktige KF 48 KS 74 AU 108 Dnr 42/2006 Dpl 291 Ombyggnad av Vedums skola slutredovisning Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober följande: 1. Kommunfullmäktige fattar principbeslut om renovering och ombyggnad av Vedums skola samt nytt bibliotek. 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projekteringen enligt förprojekteringsgruppens förordade alternativ. 3. Kommunfullmäktige konstaterar att det projekterade förslaget inte ryms inom nuvarande budgetram. Ytterligare medel får diskuteras i samband med budgetens fastställelse. 4. Kommunen arbetar vidare med att förmå vägverket att bekosta ett trafiksäkert övergångsställe över landsvägen samt förmå banverket att åstadkomma en trafiksäker järnvägspassage. Kommunfullmäktige beslutade vidare den 23 februari 2004, 6: 1. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att genomföra byggnationen enligt nämndens förslag. 2. Kommunfullmäktige medger ett extra anslag på 2,2 mkr. Medelsanvisning: Kommunens rörelsekapital. Beskrivning Tekniska nämnden har verkställt om- och tillbyggnad av Vedums skola. Skolan har moderniserats till en funktionsduglig låg- och mellanstadieskola. Gamla gymnastikbyggnaden är ombyggd till gemensamt kommun- och skolbibliotek. Byggnadens funktioner har flyttats om för att en mer sammanhängande och funktionell verksamhet skall kunna bedrivas. Byggnaden har försetts med nya grupprum och ny ventilation med återvinningsaggregat för en ökad luftkvalité. En säkrare personbils- och bussangöring har utförts och vändplatsen har försetts med säkerhetsräcke för väntande barn. Yttre belysning i anslutning till busslinga och parkeringsplatser har kompletterats för att höja säkerheten.

17 Kommunfullmäktige Under byggnationen som bedrivits, som en samordnad generalentreprenad, har extern el-kontrollant anlitats beroende på svårighetsgrad och omfattning på denna entreprenad. Fastighetens el-servis har dimensionerats upp för att kunna driva nya aggregat. Vid ombyggnaden av bibliotekslokalerna uppdagades att stora delar av ytterfasaden inte var isolerad och att vissa partier var mögel- och rötangripna. Dessa partier har sanerats och väggar har försetts med isolering. I ursprunglig entreprenad fanns ingen ny målningsbehandling av byggnad B eller igensättning av elementnicher i byggnad A med. Vid rivningsarbetena hittades asbest, varför detta måste saneras. Inredningsprojektering och förfrågningsunderlag för möbler har utförts i entreprenaden. Entreprenaden har kostat tkr. I budget finns avsatt tkr, varför entreprenaden uppvisar ett underskott motsvarande 244 tkr. Underskottet uppkommer främst för att sanering av skadade väggpartier, tilläggsisolering av oisolerade ytterväggar i biblioteket, målning av hus B, receptionsdisk och ny elservis utförts. Projektets budget har belastats med inredningsprojektering och förfrågningsunderlag för denna samt inköp av receptionsdisk. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen med tillhörande underskott 244 tkr. Bilaga 2. Medelsanvisning: Underskottet går ut som underskott i 2006 års bokslut. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen med tillhörande underskott 244 tkr. Bilaga 2. Medelsanvisning: Underskottet går ut som underskott i 2006 års bokslut.

18 Kommunfullmäktige KF 49 KS 75 AU 105 Dnr 93/ Dpl 041 Budgetramar Ekonomichef Dan Jonasson har arbetat fram budgetförutsättningar för åren Finansiella mål För planeringsperioden gäller följande finansiella mål: Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag skall uppgå till 2 % +/- 1 %. Soliditeten skall förbättras i förhållande till den beräknade nivån. Skattesatsen skall ha en sådan nivå att lagstadgad och politisk prioriterad verksamhet kan bedrivas. Likviditeten skall hållas på lägsta möjliga nivå. Amortering av lån skall prioriteras. Investeringsnivån skall anpassas till en balanserad finansiell utveckling. Skatteintäkter För beräkning av skatteintäkter har följande antaganden legat till grund för planeringsperioden : 1. Oförändrad skattesats, d.v.s. 20,90 %. 2. Invånarantalet invånare. 3. Skatteunderlaget i kommunen beräknas öka i samma takt som för riket totalt. I år bedömer Sveriges Kommuner och Landsting att skatteunderlaget ökar med 4,4 %. 4. År 2007 ökar skatteunderlaget med 4,4 % och åren med 4,1 %, 4,3 % resp. 4,3 %. Ramjusteringar för nämnder och styrelsen Nämndernas ramar har justerats med s.k. strukturkostnader, bl.a. beroende på de demografiska förändringarna samt med övriga ramförändringar. Basåret för beräkningen av den demografiska förändringen är år 2004 och genomslaget i ramarna är 60 % år 2007, 80 % år 2008 och 100 % fr.o.m. år Barnomsorg Målgruppen beräknas öka med 0,6 procentenheter under perioden Med hänsyn till det riktade statsbidraget till förskolan föreslås en 60-procentig anpassning år 2007.

19 Kommunfullmäktige Grundskola Målgruppen beräknas minska med 17,6 procentenheter under perioden En anpassning föreslås med 60 % år Resursminskningen beräknas ske linjärt. Gymnasieskola Enligt befolkningsprognosen sker en ökning av elevantalet t.o.m för att år 2010 ligga på 2004 års nivå. En anpassning till demografiska utvecklingen föreslås med 60 % år Äldreomsorg Målgruppen ökar med 7,6 procentenheter under perioden En anpassning till den demografiska utvecklingen föreslås med 60 % år Handikappomsorg Kostnaden för handikappomsorgen har under perioden ökat med cirka 5 % per år i fast penningvärde. Kostnadsökningen bedöms fortsätta och har under planeringsperioden prognostiserats till 1,5 % per år utöver kompensationen för löne- och prisökningar fr.o.m Driftramar De ekonomiska ramarna gäller med de förutsättningar som för närvarande gäller. Om avsevärd förändring sker under perioden ges möjlighet till en anpassning av ramanslaget. Ramarna anges som nettokostnader exkl. interna hyror och kapitalkostnader men inkl. övriga interna kostnader och intäkter. Ramarna är uppräknade med följande inflation och löneutveckling: Inflation 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Löneutveckling 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Avsättning verksamhetsutveckling 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %

20 Kommunfullmäktige Driftbudget/plan (tkr) Fastställt tillägg (+), avdrag (-) Ramar Exkl. kapitalkostnad och interna hyror Budget 2006 Prognos 2006 Budget 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Vara kommuns revisorer Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Personalnämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Kommunstyrelsen Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Miljö- och byggnadsnämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Tekniska nämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Kultur- och fritidsnämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Barn- och utbildningsnämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Socialnämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Samtliga nämnder Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris personal o övriga. kostn. *) *) varav löneökningar centralt budgeterat på personalnämnden

21 Kommunfullmäktige Investeringsramar Budget 2007, plan Löpande priser (tkr) Budget 2006 Budget 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalsumma alla nämnder löpande priser Kommunstyrelsens behandling MBL-förhandling har genomförts den 30 maj. Samtliga närvarande fackliga organisationer (SSR, Vårdförbundet, SKTF, Kommunal, Dik, Lärarförbundet) yrkade att arbetsgivaren avsätter ytterligare medel utöver generella löneökningsutrymmet för att rätta till effekterna av genomförd arbetsvärdering (jämställdhetslagen). Dessutom har det inkommit särskild skrivelse från Lärarnas Riksförbund, med yrkande om ett högre löneökningsutrymme för barnoch utbildningsnämndens verksamhet. Ekonomichef Dan Jonasson redovisar budgetförutsättningarna. Yrkanden Jan-Erik Wallin yrkar följande: Kommunfullmäktige har den 29 maj beslutat om förändrad nämndsorgansation, vilket innebär att personalnämnden går upp i kommunstyrelsen samt att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden bildar en bildningsnämnd. Ramarna får anpassas utefter detta beslut. Investeringsramarna för 2007 är inriktning. Prioriteringar får göras i samband med höstens budgetbehandling.

22 Kommunfullmäktige Karl-Gustav Johansson - med instämmande av Ulla Bengtegård - yrkar följande: Driftbudgeten (utökning med totalt 6,5 mkr): Personalnämndens tillskott på 1 % till verksamhetsutveckling skall läggas samman med tidigare 2 % till personalutveckling, vilket blir totalt 3 %. Löneökningar - 3 mkr totalt extra för Barn- och utbildningsnämnden ökning med 1,5 mkr till barnomsorgen (barngruppernas storlek eller personalförstärkningar) Kultur - 2 mkr för en utvidgning av kulturskolans verksamhet. Investeringar Biträder J-E Wallins yrkande att prioriteringen av investeringarnas får behandlas till hösten. Gunilla Levén med instämmande av Sven Månsson - yrkar på oförändrad ram utifrån presenterat förslag. Elof Jonsson med instämmande av Karl-Gustav Johansson - vill få noterat i protokollet att förändringsförslag kan komma att framföras vid höstens budgetbehandling när det gäller siffrorna på sid. 8 i materialet avseende socialnämndens utökning i 2005 års budget. Ulla Bengtegård vill få antecknat till protokollet att investeringsramarna är tjänstemannaförslag och att förändringar har gjorts i jämförelse med nämndernas framförda förslag. Proposition Ordföranden ställer Gunilla Levéns yrkande mot Karl-Gustav Johanssons när det gäller driften och finner att kommunstyrelsen antar Levéns yrkande. I övrigt antar kommunstyrelsen framförda förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer presenterade budgetramar för Den totala investeringsramen fastställs för år 2007 till 55 mkr, för 2008 till 47,6 mkr, för 2009 till 45,1 mkr och för 2010 till 39,9 mkr. Prioriteringarna beslutas till hösten. 3. I övrigt fastställer kommunfullmäktige den presenterade ekonomiska planen för perioden Ramarna skall anpassas till beslutad nämndsorganisation.

23 Kommunfullmäktige Anteckningar 1. Förändringsförslag kan komma att framföras vid höstens budgetbehandling när det gäller siffrorna på sid. 8 i materialet avseende socialnämndens utökning i 2005 års budget. 2. Investeringsramarna är tjänstemannaförslag och förändringar har gjorts i jämförelse med nämndernas framförda förslag. Reservation Mot beslutet gällande punkt 1 reserverar sig den socialdemokratiska gruppen. Kommunfullmäktiges behandling Ekonomichef Dan Jonasson informerar kommunfullmäktige om förutsättningarna för budgetramarna Dan Jonasson korrigerar bilagt material Ramar budget 2007, plan på så sätt att: - årtalen i tabellen på sidan 4 skall vara 2006, 2007, 2008 och 2009 samt att - det i tabellen på sidan 12 för bildningsnämnden år 2008 skall stå 5,7 mkr och för omsorgsnämnden år 2008 skall stå 3,4 mkr. Yrkanden Jan-Erik Wallin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Karl-Gustav Johansson (s) yrkar, med instämmande av Ulla Bengtegård (v), Solweig Andersson (mp) och Siv Hellqvist (kd), en total ökning av driftbudgeten med 6,5 mkr enligt följande: - Personalnämndens tillskott på 1 % till verksamhetsutveckling skall läggas samman med tidigare 2 % till personalutveckling, vilket blir totalt 3 %. - Löneökningar - 3 mkr totalt extra för Barn- och utbildningsnämnden ökning med 1,5 mkr till barnomsorgen - Kultur - 2 mkr för en utvidgning av kulturskolans verksamhet. Karl-Gustav Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag vad gäller investeringar. Ulf Genitz (c) yrkar, med instämmande av Lars Sahlin (s), Helena Johansson (c), Sven Månsson (fp), Siv Hellqvist (kd) och Karl-Gustav Johansson (s), följande: 1. Kommunfullmäktige beslutar att genomslaget för de demografiska förändringarna i ramarna skall vara 50 % år Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att, till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2006, göra konsekvensbeskrivningar av genomslaget av de demografiska förändringarna på 80 % år 2008, 100 % år 2009 och 100 % år 2010.

24 Kommunfullmäktige Den ekonomiska planen för perioden skall fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november Vänsterpartiet genom Ulla Bengtegård (v), med instämmande av Karl-Gustav Johansson (s), yrkar följande: - Socialnämndens budget utökas med 2 miljoner kronor för att ytterligare förstärka resursfördelningssystemet. Kristdemokraterna genom Siv Hellqvist (kd) yrkar följande: - Socialnämnden tilldelas 3 miljoner extra för ökad personaltäthet inom äldreomsorgen. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Karl-Gustav Johanssons förslag och finner att kommunstyrelsens förslag vinner bifall. Omröstnings begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Karl- Gustav Johanssons förslag röstar Nej. Vid omröstningen avges 31 Ja-röster, 18 Nej-röster enligt bifogat omröstningsprotokoll. Omröstningsprotokoll1 Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ulf Genitz förslag och finner att Ulf Genitz förslag vinner bifall. Omröstnings begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller Ulf Genitz röstar Ja. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Nej. Vid omröstningen avges 35 Ja-röster, 13 Nej-röster och en avstår enligt bifogat omröstningsprotokoll. Omröstningsprotokoll2 Ordförande ställer därefter proposition på Ulla Bengtegårds förslag och finner att det avslås. Slutligen ställer ordförande proposition på Siv Hellqvists förslag och finner att det avslås. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer presenterade budgetramar för 2007, med den förändringen att genomslaget för de demografiska förändringarna i ramarna skall vara 50 % år Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att, till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2006, göra konsekvensbeskrivningar av genomslaget av de demografiska förändringarna på 80 % år 2008, 100 % år 2009 och 100 % år Den totala investeringsramen fastställs för år 2007 till 55 mkr, för 2008 till 47,6 mkr, för 2009 till 45,1 mkr och för 2010 till 39,9 mkr. Prioriteringarna

25 Kommunfullmäktige beslutas till hösten. 4. Den ekonomiska planen för perioden skall fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november Ramarna skall anpassas till beslutad nämndsorganisation.

26 Kommunfullmäktige KF 50 KS 76 AU 107 Dnr 94/2006 Dpl 040 Tertialuppföljning, tertial 1/2006 En budgetuppföljning för Vara kommun första tertialet 2006 har upprättats. Prognosen visar ett beräknat driftunderskott på ca 3,4 mkr. Av investeringarna beräknas ca 16 mkr ombudgeteras till Beslut Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Tertialuppföljning för tertial 1/2006 föranleder inte någon åtgärd av kommunfullmäktige.

27 Kommunfullmäktige KF 51 KS 77 AU 110 Dnr 83/2006 Dpl 820 Anläggningsstöd för viltmålsanläggning Bakgrund Vara-Rydaortens Jaktskytteklubb är lokaliserad ca 3 mk NV om Ryda kyrka. Omkring skjutbanan går Ryda Skidklubbs motionsspår. Skrivelser har tidigare inkommit till kultur- och fritidsnämnden från Ryda SK, som ser med oro på utvecklingen av verksamheten som sker vid skjutbanan samtidigt som allmänhetens utnyttjande av motionsspåren i Ryda ökar. Närboende fastighetsägare har också lämnat in underskrivna namnlistor och hemställt om att Vara kommun utreder alternativa platser och medverkar ekonomiskt till att flytta skjutbanan. Beskrivning Motionsanläggningen i Ryda har stor betydelse för friluftslivet och besöks också flitigt av skolorna i kommunen. Grästorps Sportskytteklubb och Vara-Rydaortens Jaktskytteklubb har nu ansökt om anläggningsstöd för byggnation av viltmålsanläggning Ansökan har även skickats till Grästorps kommun, då Grästorps Sportskytteklubbs anläggning tidigare låg i Grästorp, men flyttat till Vara och har ungefär lika många medlemmar från Vara som från Grästorp, totalt 90. Anläggningen är belägen vid Svegeråsen på Ulfstorps egendom. Klubbens policy är att för traktens jägare skapa träningsmöjligheter för en trevligare och säkrare jakt. Föreningen arrangerar årligen större tävlingar som SM och riksfinaler, vilket krävt stora investeringar i materiel som exempelvis kastmaskiner och figurer. Allt arbete som läggs ner sker helt ideellt. GSSK:s långsiktiga plan är att bygga upp ett skyttecenter och temamötesplats, där traktens jägare/skyttar, skogsbrukare och jordbrukare skall kunna samlas för att träna och utbyta erfarenheter. En målsättning är att tillsammans med Vara-Rydaortens Jaktskytteklubb flytta älgbanan från Ryda till Svegeråsen och på det sättet få till ett skyttecenter som kan tillgodose alla jägare, både hagelskyttar och kulgevärsskyttar. Byggnationen är viltmålsanläggningen beräknas uppgå till en kostnad av 2-3,5 mkr beroende på vilken typ av miljökulfång, som väljs samt hur mycket maskiner och arbetskraft kommunen kan bidra med.

28 Kommunfullmäktige Beredande organs förslag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har föreslagit sin nämnd följande: Kultur- och fritidsnämnden värnar om det rörliga föreningslivet och ser det som en klar förbättring både för Ryda SK och för Vara-Rydaortens Jaktskytteklubb om skjutbanan flyttas. Då bidragets omfång gör att det inte ryms inom kultur- och fritidsnämndens budget, görs följande framställan till kommunstyrelsen: Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna 1 mkr fördelat på 500 tkr år 2006 och 500 tkr år 2007 i anläggningsbidrag under förutsättning att erforderliga tillstånd för byggnationen godkänts. Kommunstyrelsens behandling Gunilla Levén meddelar att kultur- och fritidsnämnden nu har fattat beslut enligt dess arbetsutskotts förslag. Policyn vid jämförbara investeringar har varit att det har lämnats ett bidrag på 1/3-del av kostnaden. Ett något reviderat förslag till beslut har tagits fram, vilket Gunilla Levén tillstyrker Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunen lämnar ett anläggningsstöd för viltmålsanläggning, dock max 1 mkr fördelat på 2006 och Det förutsätts att erforderliga tillstånd för byggnationen erhållits, att ideella insatser görs samt att sponsormedel och möjligheter till annan extern finansiering undersöks. 2. Villkoren regleras i ett avtal mellan kommunen och klubbarna i förening. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunen lämnar ett anläggningsstöd för viltmålsanläggning, dock max 1 mkr fördelat på 2006 och Det förutsätts att erforderliga tillstånd för byggnationen erhållits, att ideella insatser görs samt att sponsormedel och möjligheter till annan extern finansiering undersöks. 2. Villkoren regleras i ett avtal mellan kommunen och klubbarna i förening.

29 Kommunfullmäktige KF 52 KS 83 Dnr 92/2006 Dpl 290 Tillbyggnad av förskola i Vedum Beskrivning En extra förskoleavdelning har projekterats vid GP-byns daghem i Vedum. Entreprenaden har projekterats för att kunna uppföras som en totalentreprenad, där byggaren svarar för färdigställande av byggnadshandlingarna. Avdelningen, som är 180 m 2, byggs ihop med nuvarande byggnader och bildar vinkel mot skogen tillsammans med tidigare hus. I anslutning till denna byggnation har också infordrats anbud för att bygga bort de brister som finns i produktionsköket. I budget för 2006 har anvisats tkr till byggnationen och i förslag till budget för 2007 föreslås att 500 tkr anslås till köket. Entreprenaden utförs lämpligen som en sammanhängande del för att kommunen inte ska få två etableringskostnader. Föreslaget anslag för kök 2007 behöver höjas till 850 tkr och pengarna göras tillgängliga 2006 för att entreprenaden skall kunna genomföras som planerats. Vid anbudstidens utgång har två anbud lämnats. MG-bygg har lämnat det fördelaktigaste anbudet, varför denne föreslås antas för byggnationen efter förhandling. Kostnaden för hela byggnationen har beräknats till tkr, varför ett tilläggsanslag erfordras för att kunna verkställa denna. Kostnadssammanställning Kr Projektering för totalentreprenad Byggledning/kontroll Besiktningskostnader Ritningskopiering Oförutsett 10 % Total entreprenad intill färdigställande av byggnationen Summa Anslagna medel för Investeringsförslag Summa

30 Kommunfullmäktige Beredande organs beslut Tekniska nämnden har den 23 maj 2006, 58, beslutat att: 1. anta MG-bygg för att genomföra byggnation av förskoleavdelning till en kostnad av tkr, 2. anhålla hos kommunfullmäktige om att få ianspråkta 2007-års investeringsplan om 500 tkr innevarande år 3. anhålla hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag motsvarande 350 tkr för ombyggnad av kök 4. under förutsättning att punkt två godkännes av kommunfullmäktige, anta MG-bygg för ombyggnation av köket till en kostnad av 670 tkr 5. paragrafen justeras omedelbart. Beredning Med anledning av att upphandlingen har genomförts och att det är en totalentreprenad, bedöms behovet av medel för oförutsedda kostnader väl tilltagna. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden ett tilläggsanslag på 500 tkr i 2006 års budget. 2. Medelsanvisning: 282 tkr ur ospecificerat till kommunfullmäktiges förfogande och återstående 218 tkr ur kommunstyrelsen övrigt, projektkod Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden ett tilläggsanslag på 500 tkr i 2006 års budget. 2. Medelsanvisning: 282 tkr ur ospecificerat till kommunfullmäktiges förfogande och återstående 218 tkr ur kommunstyrelsen övrigt, projektkod

31 Kommunfullmäktige KF 53 KS 85 Dnr 136/2005 Dpl 233 Finansiering av Vara Bostäder AB:s nyproduktion av bostäder i kv. Svalan, Vara Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj återremittera rubr. ärende. Beslut behöver dock tas om utökad limit i koncernens checkräkningskredit. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige medger att Vara Bostäder AB:s limit i koncernens checkräkningskredit utökas från 2,0 mkr till 25,5 mkr för finansiering av nyproduktion av bostäder i kv. Svalan i Vara. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige medger att Vara Bostäder AB:s limit i koncernens checkräkningskredit utökas från 2,0 mkr till 25,5 mkr för finansiering av nyproduktion av bostäder i kv. Svalan i Vara.

32 Kommunfullmäktige KF 54 Dnr 154/2003 Dpl 101 Anhållan från Gunnar Abrahamsson (fp) om entledigande från uppdraget som ledamot i personalnämnden Gunnar Abrahamsson (fp) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot av personalnämnden. Beslut Kommunfullmäktige entledigar Gunnar Abrahamsson från uppdraget som ledamot av personalnämnden. Kommunfullmäktiges fortsatta behandling Sven Månsson (fp) föreslår att kommunfullmäktige väljer Ingvar Lund till ny ledamot av personalnämnden. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige väljer Ingvar Lund, Västra Bitterna, Vägatorp, VEDUM, till ny ledamot av personalnämnden.

33 ÄRENDEBALANS per Bilaga till KF 44/2006 sid 1 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning /2003 Kommunstyrelsens AU Kommunens översiktsplan, aktualitet Planberedningen /2004 Planberedningen Detaljplan för del av fastigheten Vedum 8:3 Handläggs av plan- och miljöförvaltningen /2005 Kommunfullmäktige Nämndsorganisationen överförmyndarverksamheten Under beredning /2005 Planberedningen Norra Ringleden och järnvägsövergångar i Vara KSAU /2005 Kommunfullmäktige Finansiering av Vara Bostäder AB:s nya produktion av bostäder i kv. Svalan, Vara hemställan av utökat aktiekapital /2006 Vara Bostäder AB Revidering av gällande plan för kv. Målaren i Vara /2006 Varaslättens Lagerhus ek.för. Flyttning av järnvägsövergången direkt öster om Lagerhuset Handläggs av ekonomiavdelningen Handläggs av miljö- och byggnadsnämnden KSAU /2006 Ingemar Rogbrant och Elof Jonsson ( c ) Motion om alternativ för efterföljande rening av enskilda avlopp Remiss till miljö- och byggnadsnämnden ( 35) och tekniska nämnden /2006 Plan- och miljöförvaltningen Detaljplan för fastigheterna Vedum 2:4 och 2:9 KSAU utsställningsbeslut /2006 Siv Hellqvist, Thomas Andrén och Kristina Johansson (KD) /2006 Ingemar Jacobson, (fp), Längjum Motion om utbildning i ECO-driving Motion om reducering av avgiften för de kommuninvånare som sorterar skräp Remitterad till personalnämnden 84 och MöTs-projektet under beredning Remitterad till tekniska nämnden 50 och till miljö- och byggnadsnämnden 55 KSAU

34 ÄRENDEBALANS per Bilaga till KF 44/2006 sid 2 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning /2006 Siv Hellqvist, Thomas Andrén och Kristina Johansson (KD) /2006 Siv Hellqvist, Thomas Andrén och Kristina Johansson (KD) Motion om äldrevårdscentral i Vara kommun Motion om kompetenshöjning för kökspersonal Remitterad till socialnämnden Handläggs av ledningsgruppen /2006 Planberedningen Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vara kommun KSAU

35 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 1 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 1(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår C Ingvar Johansson 1 M Ingemar Höglund 1 S Monica Jäger 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Karl-Gustav Johansson 1 C Ulf Genitz 1 M Gunilla Levén 1 S Minna Ihanus 1 C Helena Johansson 1 FP Sven Månsson 1 KD Siv Hellqvist 1 M Per Gunnarsson 1 S Jan-Erik Idsjö 1 V Ulla Bengtegård 1 C Elisabeth Lexén 1 M Karl-Göran Karlsson 1 S Britt-Marie Jörgensen 1

36 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 1 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 2(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår FP Marianne Dalemo 1 C Irene Karlsson 1 M Cecilia Widegren 1 S Lars Sahlin 1 KD Kristina Johansson 1 M Johannes Lundén 1 C Leif Carlsson 1 S Per-Olof Thörn 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 C Elof Jonsson 1 M Sven-Olof Johansson 1 FP Ingemar Jacobson 1 S Risto Huovinen 1 M Thore Svenson 1 S Eva Fors 1

37 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 1 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 3(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår M Anders Ekdén 1 KD Thomas Andrén 1 S Fredrik Nelander 1 MP Solweig Andersson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 M Håkan Svensson 1 S Christina Engblom 1 FP Sven Lindberg 1 M Göran Persson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Inge Pettersson 1 M Lars-Olof Eriksson 1 V Christina Hagberg 1 S Olof Jörgensen 1 C Rolf Gustafsson 1 Antal Ja/nej/avstår 31 18

38 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 2 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 1(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår C Ingvar Johansson 1 M Ingemar Höglund 1 S Monica Jäger 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Karl-Gustav Johansson 1 C Ulf Genitz 1 M Gunilla Levén 1 S Minna Ihanus 1 C Helena Johansson 1 FP Sven Månsson 1 KD Siv Hellqvist 1 M Per Gunnarsson 1 S Jan-Erik Idsjö 1 V Ulla Bengtegård 1 C Elisabeth Lexén 1 M Karl-Göran Karlsson 1 S Britt-Marie Jörgensen 1

39 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 2 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 2(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår FP Marianne Dalemo 1 C Irene Karlsson 1 M Cecilia Widegren 1 S Lars Sahlin 1 KD Kristina Johansson 1 M Johannes Lundén 1 C Leif Carlsson 1 S Per-Olof Thörn 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 C Elof Jonsson 1 M Sven-Olof Johansson 1 FP Ingemar Jacobson 1 S Risto Huovinen 1 M Thore Svenson 1 S Eva Fors 1

40 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 2 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 3(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår M Anders Ekdén 1 KD Thomas Andrén 1 S Fredrik Nelander 1 MP Solweig Andersson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 M Håkan Svensson 1 S Christina Engblom 1 FP Sven Lindberg 1 M Göran Persson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Inge Pettersson 1 M Lars-Olof Eriksson 1 V Christina Hagberg 1 S Olof Jörgensen 1 C Rolf Gustafsson 1 Antal Ja/nej/avstår

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Budget 2006 och plan

Budget 2006 och plan Kommunfullmäktige 2005-11-28 2 KF 70 KS 122 AU 221 Dnr 56/2005 Dpl 040 Budget 2006 och plan 2007-2008 Finansiella mål Kommunfullmäktige beslutade i 42/2005 att fastställa budgetramar för driftsoch investeringsbudgeten

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010.05.25 1 Plats och tid Samlingssalen, vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande 62-63, 65-75 Håkan Svensson (M) Ingemar Jacobson (FP)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Budget 2007 och plan 2008-2010

Budget 2007 och plan 2008-2010 Sida 1 KF 12/06:2 KS 142 AU 224 Dnr 97/2006 Dpl 040 Budget 2007 och plan 2008-2010 Finansiella mål Kommunfullmäktige beslutade i 49/2006 att fastställa budgetramar för drifts- och investeringsbudgeten

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-05

Kommunfullmäktige 2012-06-05 Kommunfullmäktige 2012-06-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Mildred Eggen

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2006-05-24 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.00, Varabygdens Energi kl. 13.00 16.15 Beslutande Anders Ekdén (m) Ulf Genitz (c), ordf. Irene Karlsson (c) Camilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Bodil Warolin, t.f. kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekreterare. Christoffer Jensen, kommunjurist

Se bifogat närvaroprotokoll. Bodil Warolin, t.f. kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekreterare. Christoffer Jensen, kommunjurist AANTRÄDEPROTOKOLL ammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-10-26 1 Plats och tid Vara Konserthus, Fullmäktigesalen, klockan 18.00 19.57 (del av ordinarie sammanträde samma tid) (Ajournering klockan 18.30-19.00)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-02-27 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-09.15 Beslutande Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Kommunchef Johan Eriksson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer