Se bifogat närvaroprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogat närvaroprotokoll"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Skarstads bygdegård, Vara kommun, kl (ajournering ) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör Katrin Siverby, sekreterare Dan Jonasson, ekonomichef, 49 Lars Henström, teknisk chef, 45 Jane Johansson, socialchef, 46 Justerare Håkan Svensson och Christina Engblom Justeringens plats och tid Kansliavdelningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katrin Siverby Ordförande Justerare Ingvar Johansson Håkan Svensson Christina Engblom Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kansliavdelningen

2 NÄRVAROPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sid 1(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Ingvar Johansson 1 M Ingemar Höglund 1 S Gun-Britt Nilsson Monica Jäger 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Karl-Gustav Johansson 1 C Ulf Genitz 1 M Gunilla Levén 1 S Minna Ihanus 1 C Helena Johansson 1 FP Sven Månsson 1 KD Siv Hellqvist 1 M Per Gunnarsson 1 S Stefan Westergren Jan-Erik Idsjö 1 V Ulla Bengtegård 1 C Elisabeth Lexén 1 M Karl-Göran Karlsson 1 S Britt-Marie Jörgensen 1

3 NÄRVAROPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sid 2(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro FP Marianne Dalemo 1 C Irene Karlsson 1 M Cecilia Widegren 1 S Lars Sahlin 1 KD Kristina Johansson 1 M Johannes Lundén 1 C Leif Carlsson 1 S Per-Olof Thörn kl M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 C Elof Jonsson 1 M Lindali Bergenzaun Sven-Olof Johansson 1 FP Ingemar Jacobson 1 S Risto Huovinen 1 M Thore Svenson 1 S Eva Fors 1

4 NÄRVAROPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sid 3(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Anders Ekdén 1 KD Thomas Andrén 1 S Fredrik Nelander 1 MP Solweig Andersson 1 C Arnold Wilhelmsson Bengt-Olof Fredén 1 M Håkan Svensson 1 S Christina Engblom 1 FP Sven Lindberg 1 M Göran Persson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Inge Pettersson 1 M Lars-Olof Eriksson 1 V Christina Hagberg 1 S Olof Jörgensen 1 C Torbjörn Johansson Rolf Gustafsson 1 Antal närvarande 49

5 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare Kommunfullmäktige Sid 1(2) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Icke tjänstgörande ersättare Närvaro M Toufic Abou-Khalil M Erik Wallin M Inger Andersson M Anne Pehrsson M Sven-Olof Johansson M Lennart Haglund M Lars-Johan Hesselmark C Bengt-Olof Fredén C Håkan Brander C Lena Fahlgren C Rolf Gustafsson C Rune Fridén C Ulla Johansson FP Marita Jacobson FP Camilla Börjesson KD Olof H. Stenermark KD Kjell Enell

6 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare Kommunfullmäktige Sid 2(2) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Icke tjänstgörande ersättare Närvaro S Lena Erlandsson S Johan Gustafsson S Margaretha Berg-Rydh S Börje Hernborg S Monica Jäger S Bengt-Åke Svensson S Jan-Erik Idsjö V Lars Rahm V Peter Strandman MP Pia Johansson MP Helge Svantesson Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare

7 Kommunfullmäktige KF 44 Anmälningar Följande ärenden anmäls - Ärendebalans per Bilaga Ärendebalans - Motion om olika former av barnomsorg, inkommen från moderata fullmäktigegruppen genom Gunilla Levén.

8 Kommunfullmäktige KF 45 KS 69 AU 104 Dnr 36/2006 Dpl 29 Kedumsgårdens om- och tillbyggnad samt byggnation inom barnomsorgen Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2005, 69, tillsätta en förprojekteringsgrupp som har att utreda möjligheten att göra en nybyggnad av förskolelokaler i Arentorp och därefter till kommunfullmäktige lägga förslag på tillskapande av dessa. Förslaget skall innehålla storlek (antal barn), placering och kostnadsberäkning. Arbetet skall ske skyndsamt så att projekteringen av äldreboendet kan fortsätta. Kommunfullmäktige beslutade vidare att förprojekteringsgruppen skall bestå av en ledamot från vardera barn- och utbildnings-, social- respektive tekniska nämnden och utses av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade sedan den 29 november 2005, 128, välja följande personer att ingå i förprojekteringsgruppen för byggnation av förskolelokaler i Arentorp: Ulf Genitz Barn- och utbildningsnämnden (sammankallande) Thore Svenson Socialnämnden Stefan Westergren Tekniska nämnden Förprojekteringsgruppens uppdrag Till förprojekteringsgruppen har knutits socialchef Jane Johansson, plan- och miljöchef Rune Winsnes, teknisk chef Lars Henström och utbildningschef Gudrun Lidén. Sekreterare har varit Inger Gustafsson och Lindali Bergenzaun. Förprojekteringsgruppen har den 28 april 2006 haft sitt slutsammanträde och har då överlämnat fyra förslag till kommunfullmäktige (kostnadsberäkningen är gjord enligt den prisnivå som tidigare beräkningar grundat sig på och innefattar även barnomsorgsbyggnationen) Alt 1. Alt. 2 Befintlig byggnad byggs om, 21 lägenheter och produktionskök Hus E rivs, källare används inte i hus D 4 avd. barnomsorgslokaler byggs nya Investeringskostnad: tkr Hyresnivå: kr/månad Befintlig byggnad byggs om, 21 lägenheter och produktionskök Hus E rivs, källare används inte i hus D. Byggnad i ett plan, 9 lägenheter byggs nya. 4 avd. barnomsorgslokaler byggs nya Investeringskostnad: tkr Hyresnivå: kr/mån.

9 Kommunfullmäktige Alt. 3 Alt. 4 Befintlig byggnad byggs om, 13 lägenheter i befintlig byggnad, produktionskök. Hus E och D rivs. Nybyggnad i två plan, 18 lägenheter byggs nya. 4 avd. barnomsorgslokaler byggs nya. Investeringskostnad: tkr Hyresnivå: kr/mån. Nybyggnad av 22 lägenheter, produktionskök och förskola Investeringskostnad: tkr Hyresnivå: kr/mån. Förprojekteringsgruppen har förordat alternativ 4, som bl.a. innebär En helt ny byggnation av ett särskilt boende, Kedumsgården, med förbehåll att en detaljerad driftskostnadsberäkning ännu inte är gjord. Beräkningar vad gäller hyreskostnad/lägenhet skall göras. Nybyggnation för barnomsorgen med fyra avdelningar. Nuvarande tomt behöver utökas genom nyförvärv av mark från intilliggande fastighet. Förprojekteringsgruppen har härmed ansett sig ha fullföljt sitt uppdrag. Kommunstyrelsens behandling Socialnämnden har behandlat Kedumsgårdens ombyggnad den 25 januari 2006, 4, och har då vidhållit tidigare beslut att antalet boendeplatser på Kedumsgården skall vara 33 stycken. Thore Svenson vidhöll tidigare reservation. Socialnämnden var av den uppfattningen att Kedumsgården som innefattar även hemtjänst kan driva ett boende med minst 22 boendeplatser förutsatt att det finns två personer som tjänstgör nattetid. Socialnämndens ledamöter kommer även vid sitt sammanträde i dag att bli informerade om förprojekteringsgruppens förslag. Barn- och utbildningsnämnden har den 1 februari 2006, 6, beslutat att behovet av antalet barnomsorgsavdelningar i Arentorp är fyra. Till kommunstyrelsens sammanträde har tekniska förvaltningen presenterat ett ytterligare alternativ jämte hyresnivåer (dessa har införts i resp. alternativ): Alt. 5 Nybyggnad av 26 lägenheter, produktionskök och förskola Investeringskostnad: tkr Hyresnivå: kr/mån. Socialförvaltningen har presenterat driftskostand för Kedumsgården vid 22 platser kontra 26 platser.

10 Kommunfullmäktige Utbildningsförvaltningen har tagit fram driftskostnader för förskolan: Bidrag Tkr Avdelning Barn 197 Volymtimma Socialchef Jane Johansson lämnar information i ärendet. I 2006 års investeringsbudget finns anslaget 13 mkr för ombyggnad av Kedumsgården. Yrkanden Elof Jonsson med instämmande av Ingvar Johansson, Karl-Gustav Johansson, Sven Månsson och Ulla Bengtegård - yrkar följande: En nybyggnation av äldreboende med 26 platser En nybyggnation för barnomsorgen med fyra avdelningar Tekniska nämnden får i uppdrag att göra projekteringen. Socialnämnden får i uppdrag att precisera inriktningen av verksamheten. Gunilla Levén yrkar att om- och nybyggnation genomförs enligt alternativ 1. Ordföranden ställer Elof Jonssons yrkande mot Gunilla Levéns yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Jonssons yrkande. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige fattar principbeslut om en nybyggnation av Kedumsgårdens äldreboende med 26 platser samt nybyggnation av barnomsorgslokaler för fyra avdelningar (alt. 5). 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projekteringen. 3. Socialnämnden får i uppdrag att precisera inriktningen av verksamheten Kommunfullmäktiges behandling Lars Henström, teknisk chef i Vara kommun, beskriver projekteringsproceduren för kommunfullmäktiges ledamöter. Yrkanden Elof Jonsson (c), med instämmande av Fredrik Nelander (s), Sven Månsson (fp), Ulf Genitz (c), Solweig Andersson (mp), Ulla Bengtegård (v), Siv Hellqvist (kd) och Rolf Gustafsson (c), tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

11 Kommunfullmäktige Moderata fullmäktigegruppen genom Gunilla Levén (m), med instämmande av Thore Svensson (m) och Jan-Erik Wallin (m), yrkar att: 1. Kedumsgårdens om- och tillbyggnad samt byggnation inom barnomsorgen i Arentorp skall ske enligt alternativ Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projekteringen. 3. Socialnämnden får i uppdrag att precisera inriktningen av verksamheten. Elof Jonsson (c) gör ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag punkt 2 med lydelsen: - Tekniska nämnden skall redovisa projekteringsläget vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september Karl-Gustav Johansson (s) yrkar att kommunfullmäktiges beslut 28 från den 30 maj 2005 upphävs. Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Johansson (c) yrkar, med instämmande av Rolf Gustafsson (c), att kommunfullmäktiges beslut 28 p. 1-3 från den 30 maj 2005 är vilande tills ärendet åter tas upp till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september Jan-Erik Wallin (m) yrkar att kommunfullmäktiges beslut 28 från den 30 maj 2005 upphävs i de delar beslutet rör om- och tillbyggnad av Kedumsgården. Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras Jan-Erik Wallin (m) återtar sitt tidigare yrkande om upphävande och yrkar istället att Kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut 28 p. 1 och 2 från den 30 maj Ingvar Johansson (c) återtar sitt yrkande om att låta tidigare beslut om Kedumsgården vara vilande. Karl-Gustav Johansson (s) återtar sitt tidigare yrkande om upphävande och tillstyrker Jan-Erik Wallins yrkande om upphävande av beslut. Proposition Ordförande Ingvar Johansson (c) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot moderata fullmäktigegruppens förslag och finner att kommunstyrelsens förslag vinner bifall. Därefter ställer ordförande proposition på Elof Jonssons yrkande om redovisningsskyldighet för tekniska nämnden och finner att det vinner bifall. Slutligen ställer ordförande proposition på Jan-Erik Wallins m.fl. yrkande om upphävande av beslut och finner att det vinner bifall. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige fattar principbeslut om en nybyggnation av Kedumsgårdens äldreboende med 26 platser samt nybyggnation av barnomsorgslokaler för fyra avdelningar (alt. 5). 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projekteringen. Tekniska nämnden skall redovisa projekteringsläget vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2006.

12 Kommunfullmäktige Socialnämnden får i uppdrag att precisera inriktningen av verksamheten 4. Kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut 28 p. 1 och 2 från den 30 maj Reservation Den moderata fullmäktigegruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

13 Kommunfullmäktige KF 46 KS 70 AU 109 Dnr 24/2006 Dpl 133 Överenskommelse med Integrationsverket avseende introduktionsplatser för flyktingar med uppehållstillstånd Beskrivning Integrationsverket har framfört önskemål till Vara kommun att under år 2006 teckna en överenskommelse (enligt förordning 1990:927) beträffande introduktionsplatser för flyktingar som har uppehållstillstånd. Behovet av platser är stort med anledning av den tillfälliga lagändring med prövning av avvisningsoch utvisningsbeslut som riksdagen fattat beslut om den 15 november Sverige har i dagsläget ett behov av introduktionsplatser för personer. Enligt beräkning gjord av Integrationsverket - utifrån Vara kommuns storlek och population - skulle Vara kunna tillhandahålla platser till personer. Den kommun som tecknar överenskommelse enligt ovan får grundbidrag för att täcka administrativa kostnader. Vidare betalas en schablonersättning per individ ut. Denna ersättning är relaterad till vilken ålder den enskilde individen har. Förutsättningen för att schablonersättningen skall utbetalas är att kommunen, för varje individ, upprättar och genomför ett program för introduktion i samhället. Om schablonersättningen är tillräcklig för de kostnader kommunen kommer att få är i dagsläget svårt att bedöma. I de fall kommunen får extra ordinära kostnader bör möjligheten till kompensation finnas även efter I överenskommelsen ingår att kommunen tillhandahåller lägenheter, meddelar antalet till Integrationsverket som presenterar familjer/enskilda för kommunen. Detta innebär att inflyttningen i kommunerna sker successivt. Beredning Socialnämnden har ställt sig positiv till att kommunstyrelsen träffar överenskommelse med Integrationsverket angående introduktionsplatser i Vara kommun och har samtidigt remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden har också uttalat att den är positiv till att överenskommelse träffas med Integrationsverket. Nämnden har också uttalat att de barn som kommer till Vara kommun måste få sina behov av barnomsorg, skola och fritid tillgodosedda och har begärt full täckning av de kostnader som detta kan medföra för barn- och utbildningsnämnden.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens behandling Socialchef Jane Johansson deltar vid sammanträdet. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige tecknar en överenskommelse med Integrationsverket enligt 1 förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. innebärande att kommunen planerar för introduktionsinsatser för 57 nyanlända skyddsbehövande och andra utlänningar enligt förordningens Överenskommelsen gäller för kalenderåren 2006 och 2007 med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Kommunfullmäktiges behandling Socialchef Jane Johansson föredrar ärendet. Sven Månsson (fp) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige tecknar en överenskommelse med Integrationsverket enligt 1 förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. innebärande att kommunen planerar för introduktionsinsatser för 57 nyanlända skyddsbehövande och andra utlänningar enligt förordningens Överenskommelsen gäller för kalenderåren 2006 och 2007 med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

15 Kommunfullmäktige KF 47 KS 72 AU 100 Dnr 75/2005 Dpl 214 Detaljplan för kv. Makrillen m.fl. i Vara tätort, antagande Bakgrund Rubricerad detaljplan, upprättad i maj 2005, och kompletterad efter samrådet i mars 2006, har i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskott 185/2005, varit utställd under tiden 15 mars till 12 april Inga invändningar finns mot planförslaget. I tekniska nämndens investeringsbudget för 2007 finns upptaget 1,6 mkr för återgärder m.a.a. denna detaljplan. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen för kv. Makrillen m.fl. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen för kv. Makrillen m.fl. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen.

16 Kommunfullmäktige KF 48 KS 74 AU 108 Dnr 42/2006 Dpl 291 Ombyggnad av Vedums skola slutredovisning Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober följande: 1. Kommunfullmäktige fattar principbeslut om renovering och ombyggnad av Vedums skola samt nytt bibliotek. 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projekteringen enligt förprojekteringsgruppens förordade alternativ. 3. Kommunfullmäktige konstaterar att det projekterade förslaget inte ryms inom nuvarande budgetram. Ytterligare medel får diskuteras i samband med budgetens fastställelse. 4. Kommunen arbetar vidare med att förmå vägverket att bekosta ett trafiksäkert övergångsställe över landsvägen samt förmå banverket att åstadkomma en trafiksäker järnvägspassage. Kommunfullmäktige beslutade vidare den 23 februari 2004, 6: 1. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att genomföra byggnationen enligt nämndens förslag. 2. Kommunfullmäktige medger ett extra anslag på 2,2 mkr. Medelsanvisning: Kommunens rörelsekapital. Beskrivning Tekniska nämnden har verkställt om- och tillbyggnad av Vedums skola. Skolan har moderniserats till en funktionsduglig låg- och mellanstadieskola. Gamla gymnastikbyggnaden är ombyggd till gemensamt kommun- och skolbibliotek. Byggnadens funktioner har flyttats om för att en mer sammanhängande och funktionell verksamhet skall kunna bedrivas. Byggnaden har försetts med nya grupprum och ny ventilation med återvinningsaggregat för en ökad luftkvalité. En säkrare personbils- och bussangöring har utförts och vändplatsen har försetts med säkerhetsräcke för väntande barn. Yttre belysning i anslutning till busslinga och parkeringsplatser har kompletterats för att höja säkerheten.

17 Kommunfullmäktige Under byggnationen som bedrivits, som en samordnad generalentreprenad, har extern el-kontrollant anlitats beroende på svårighetsgrad och omfattning på denna entreprenad. Fastighetens el-servis har dimensionerats upp för att kunna driva nya aggregat. Vid ombyggnaden av bibliotekslokalerna uppdagades att stora delar av ytterfasaden inte var isolerad och att vissa partier var mögel- och rötangripna. Dessa partier har sanerats och väggar har försetts med isolering. I ursprunglig entreprenad fanns ingen ny målningsbehandling av byggnad B eller igensättning av elementnicher i byggnad A med. Vid rivningsarbetena hittades asbest, varför detta måste saneras. Inredningsprojektering och förfrågningsunderlag för möbler har utförts i entreprenaden. Entreprenaden har kostat tkr. I budget finns avsatt tkr, varför entreprenaden uppvisar ett underskott motsvarande 244 tkr. Underskottet uppkommer främst för att sanering av skadade väggpartier, tilläggsisolering av oisolerade ytterväggar i biblioteket, målning av hus B, receptionsdisk och ny elservis utförts. Projektets budget har belastats med inredningsprojektering och förfrågningsunderlag för denna samt inköp av receptionsdisk. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen med tillhörande underskott 244 tkr. Bilaga 2. Medelsanvisning: Underskottet går ut som underskott i 2006 års bokslut. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen med tillhörande underskott 244 tkr. Bilaga 2. Medelsanvisning: Underskottet går ut som underskott i 2006 års bokslut.

18 Kommunfullmäktige KF 49 KS 75 AU 105 Dnr 93/ Dpl 041 Budgetramar Ekonomichef Dan Jonasson har arbetat fram budgetförutsättningar för åren Finansiella mål För planeringsperioden gäller följande finansiella mål: Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag skall uppgå till 2 % +/- 1 %. Soliditeten skall förbättras i förhållande till den beräknade nivån. Skattesatsen skall ha en sådan nivå att lagstadgad och politisk prioriterad verksamhet kan bedrivas. Likviditeten skall hållas på lägsta möjliga nivå. Amortering av lån skall prioriteras. Investeringsnivån skall anpassas till en balanserad finansiell utveckling. Skatteintäkter För beräkning av skatteintäkter har följande antaganden legat till grund för planeringsperioden : 1. Oförändrad skattesats, d.v.s. 20,90 %. 2. Invånarantalet invånare. 3. Skatteunderlaget i kommunen beräknas öka i samma takt som för riket totalt. I år bedömer Sveriges Kommuner och Landsting att skatteunderlaget ökar med 4,4 %. 4. År 2007 ökar skatteunderlaget med 4,4 % och åren med 4,1 %, 4,3 % resp. 4,3 %. Ramjusteringar för nämnder och styrelsen Nämndernas ramar har justerats med s.k. strukturkostnader, bl.a. beroende på de demografiska förändringarna samt med övriga ramförändringar. Basåret för beräkningen av den demografiska förändringen är år 2004 och genomslaget i ramarna är 60 % år 2007, 80 % år 2008 och 100 % fr.o.m. år Barnomsorg Målgruppen beräknas öka med 0,6 procentenheter under perioden Med hänsyn till det riktade statsbidraget till förskolan föreslås en 60-procentig anpassning år 2007.

19 Kommunfullmäktige Grundskola Målgruppen beräknas minska med 17,6 procentenheter under perioden En anpassning föreslås med 60 % år Resursminskningen beräknas ske linjärt. Gymnasieskola Enligt befolkningsprognosen sker en ökning av elevantalet t.o.m för att år 2010 ligga på 2004 års nivå. En anpassning till demografiska utvecklingen föreslås med 60 % år Äldreomsorg Målgruppen ökar med 7,6 procentenheter under perioden En anpassning till den demografiska utvecklingen föreslås med 60 % år Handikappomsorg Kostnaden för handikappomsorgen har under perioden ökat med cirka 5 % per år i fast penningvärde. Kostnadsökningen bedöms fortsätta och har under planeringsperioden prognostiserats till 1,5 % per år utöver kompensationen för löne- och prisökningar fr.o.m Driftramar De ekonomiska ramarna gäller med de förutsättningar som för närvarande gäller. Om avsevärd förändring sker under perioden ges möjlighet till en anpassning av ramanslaget. Ramarna anges som nettokostnader exkl. interna hyror och kapitalkostnader men inkl. övriga interna kostnader och intäkter. Ramarna är uppräknade med följande inflation och löneutveckling: Inflation 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Löneutveckling 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Avsättning verksamhetsutveckling 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %

20 Kommunfullmäktige Driftbudget/plan (tkr) Fastställt tillägg (+), avdrag (-) Ramar Exkl. kapitalkostnad och interna hyror Budget 2006 Prognos 2006 Budget 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Vara kommuns revisorer Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Personalnämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Kommunstyrelsen Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Miljö- och byggnadsnämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Tekniska nämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Kultur- och fritidsnämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Barn- och utbildningsnämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Socialnämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Samtliga nämnder Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris personal o övriga. kostn. *) *) varav löneökningar centralt budgeterat på personalnämnden

21 Kommunfullmäktige Investeringsramar Budget 2007, plan Löpande priser (tkr) Budget 2006 Budget 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalsumma alla nämnder löpande priser Kommunstyrelsens behandling MBL-förhandling har genomförts den 30 maj. Samtliga närvarande fackliga organisationer (SSR, Vårdförbundet, SKTF, Kommunal, Dik, Lärarförbundet) yrkade att arbetsgivaren avsätter ytterligare medel utöver generella löneökningsutrymmet för att rätta till effekterna av genomförd arbetsvärdering (jämställdhetslagen). Dessutom har det inkommit särskild skrivelse från Lärarnas Riksförbund, med yrkande om ett högre löneökningsutrymme för barnoch utbildningsnämndens verksamhet. Ekonomichef Dan Jonasson redovisar budgetförutsättningarna. Yrkanden Jan-Erik Wallin yrkar följande: Kommunfullmäktige har den 29 maj beslutat om förändrad nämndsorgansation, vilket innebär att personalnämnden går upp i kommunstyrelsen samt att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden bildar en bildningsnämnd. Ramarna får anpassas utefter detta beslut. Investeringsramarna för 2007 är inriktning. Prioriteringar får göras i samband med höstens budgetbehandling.

22 Kommunfullmäktige Karl-Gustav Johansson - med instämmande av Ulla Bengtegård - yrkar följande: Driftbudgeten (utökning med totalt 6,5 mkr): Personalnämndens tillskott på 1 % till verksamhetsutveckling skall läggas samman med tidigare 2 % till personalutveckling, vilket blir totalt 3 %. Löneökningar - 3 mkr totalt extra för Barn- och utbildningsnämnden ökning med 1,5 mkr till barnomsorgen (barngruppernas storlek eller personalförstärkningar) Kultur - 2 mkr för en utvidgning av kulturskolans verksamhet. Investeringar Biträder J-E Wallins yrkande att prioriteringen av investeringarnas får behandlas till hösten. Gunilla Levén med instämmande av Sven Månsson - yrkar på oförändrad ram utifrån presenterat förslag. Elof Jonsson med instämmande av Karl-Gustav Johansson - vill få noterat i protokollet att förändringsförslag kan komma att framföras vid höstens budgetbehandling när det gäller siffrorna på sid. 8 i materialet avseende socialnämndens utökning i 2005 års budget. Ulla Bengtegård vill få antecknat till protokollet att investeringsramarna är tjänstemannaförslag och att förändringar har gjorts i jämförelse med nämndernas framförda förslag. Proposition Ordföranden ställer Gunilla Levéns yrkande mot Karl-Gustav Johanssons när det gäller driften och finner att kommunstyrelsen antar Levéns yrkande. I övrigt antar kommunstyrelsen framförda förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer presenterade budgetramar för Den totala investeringsramen fastställs för år 2007 till 55 mkr, för 2008 till 47,6 mkr, för 2009 till 45,1 mkr och för 2010 till 39,9 mkr. Prioriteringarna beslutas till hösten. 3. I övrigt fastställer kommunfullmäktige den presenterade ekonomiska planen för perioden Ramarna skall anpassas till beslutad nämndsorganisation.

23 Kommunfullmäktige Anteckningar 1. Förändringsförslag kan komma att framföras vid höstens budgetbehandling när det gäller siffrorna på sid. 8 i materialet avseende socialnämndens utökning i 2005 års budget. 2. Investeringsramarna är tjänstemannaförslag och förändringar har gjorts i jämförelse med nämndernas framförda förslag. Reservation Mot beslutet gällande punkt 1 reserverar sig den socialdemokratiska gruppen. Kommunfullmäktiges behandling Ekonomichef Dan Jonasson informerar kommunfullmäktige om förutsättningarna för budgetramarna Dan Jonasson korrigerar bilagt material Ramar budget 2007, plan på så sätt att: - årtalen i tabellen på sidan 4 skall vara 2006, 2007, 2008 och 2009 samt att - det i tabellen på sidan 12 för bildningsnämnden år 2008 skall stå 5,7 mkr och för omsorgsnämnden år 2008 skall stå 3,4 mkr. Yrkanden Jan-Erik Wallin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Karl-Gustav Johansson (s) yrkar, med instämmande av Ulla Bengtegård (v), Solweig Andersson (mp) och Siv Hellqvist (kd), en total ökning av driftbudgeten med 6,5 mkr enligt följande: - Personalnämndens tillskott på 1 % till verksamhetsutveckling skall läggas samman med tidigare 2 % till personalutveckling, vilket blir totalt 3 %. - Löneökningar - 3 mkr totalt extra för Barn- och utbildningsnämnden ökning med 1,5 mkr till barnomsorgen - Kultur - 2 mkr för en utvidgning av kulturskolans verksamhet. Karl-Gustav Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag vad gäller investeringar. Ulf Genitz (c) yrkar, med instämmande av Lars Sahlin (s), Helena Johansson (c), Sven Månsson (fp), Siv Hellqvist (kd) och Karl-Gustav Johansson (s), följande: 1. Kommunfullmäktige beslutar att genomslaget för de demografiska förändringarna i ramarna skall vara 50 % år Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att, till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2006, göra konsekvensbeskrivningar av genomslaget av de demografiska förändringarna på 80 % år 2008, 100 % år 2009 och 100 % år 2010.

24 Kommunfullmäktige Den ekonomiska planen för perioden skall fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november Vänsterpartiet genom Ulla Bengtegård (v), med instämmande av Karl-Gustav Johansson (s), yrkar följande: - Socialnämndens budget utökas med 2 miljoner kronor för att ytterligare förstärka resursfördelningssystemet. Kristdemokraterna genom Siv Hellqvist (kd) yrkar följande: - Socialnämnden tilldelas 3 miljoner extra för ökad personaltäthet inom äldreomsorgen. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Karl-Gustav Johanssons förslag och finner att kommunstyrelsens förslag vinner bifall. Omröstnings begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Karl- Gustav Johanssons förslag röstar Nej. Vid omröstningen avges 31 Ja-röster, 18 Nej-röster enligt bifogat omröstningsprotokoll. Omröstningsprotokoll1 Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ulf Genitz förslag och finner att Ulf Genitz förslag vinner bifall. Omröstnings begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller Ulf Genitz röstar Ja. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Nej. Vid omröstningen avges 35 Ja-röster, 13 Nej-röster och en avstår enligt bifogat omröstningsprotokoll. Omröstningsprotokoll2 Ordförande ställer därefter proposition på Ulla Bengtegårds förslag och finner att det avslås. Slutligen ställer ordförande proposition på Siv Hellqvists förslag och finner att det avslås. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer presenterade budgetramar för 2007, med den förändringen att genomslaget för de demografiska förändringarna i ramarna skall vara 50 % år Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att, till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2006, göra konsekvensbeskrivningar av genomslaget av de demografiska förändringarna på 80 % år 2008, 100 % år 2009 och 100 % år Den totala investeringsramen fastställs för år 2007 till 55 mkr, för 2008 till 47,6 mkr, för 2009 till 45,1 mkr och för 2010 till 39,9 mkr. Prioriteringarna

25 Kommunfullmäktige beslutas till hösten. 4. Den ekonomiska planen för perioden skall fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november Ramarna skall anpassas till beslutad nämndsorganisation.

26 Kommunfullmäktige KF 50 KS 76 AU 107 Dnr 94/2006 Dpl 040 Tertialuppföljning, tertial 1/2006 En budgetuppföljning för Vara kommun första tertialet 2006 har upprättats. Prognosen visar ett beräknat driftunderskott på ca 3,4 mkr. Av investeringarna beräknas ca 16 mkr ombudgeteras till Beslut Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Tertialuppföljning för tertial 1/2006 föranleder inte någon åtgärd av kommunfullmäktige.

27 Kommunfullmäktige KF 51 KS 77 AU 110 Dnr 83/2006 Dpl 820 Anläggningsstöd för viltmålsanläggning Bakgrund Vara-Rydaortens Jaktskytteklubb är lokaliserad ca 3 mk NV om Ryda kyrka. Omkring skjutbanan går Ryda Skidklubbs motionsspår. Skrivelser har tidigare inkommit till kultur- och fritidsnämnden från Ryda SK, som ser med oro på utvecklingen av verksamheten som sker vid skjutbanan samtidigt som allmänhetens utnyttjande av motionsspåren i Ryda ökar. Närboende fastighetsägare har också lämnat in underskrivna namnlistor och hemställt om att Vara kommun utreder alternativa platser och medverkar ekonomiskt till att flytta skjutbanan. Beskrivning Motionsanläggningen i Ryda har stor betydelse för friluftslivet och besöks också flitigt av skolorna i kommunen. Grästorps Sportskytteklubb och Vara-Rydaortens Jaktskytteklubb har nu ansökt om anläggningsstöd för byggnation av viltmålsanläggning Ansökan har även skickats till Grästorps kommun, då Grästorps Sportskytteklubbs anläggning tidigare låg i Grästorp, men flyttat till Vara och har ungefär lika många medlemmar från Vara som från Grästorp, totalt 90. Anläggningen är belägen vid Svegeråsen på Ulfstorps egendom. Klubbens policy är att för traktens jägare skapa träningsmöjligheter för en trevligare och säkrare jakt. Föreningen arrangerar årligen större tävlingar som SM och riksfinaler, vilket krävt stora investeringar i materiel som exempelvis kastmaskiner och figurer. Allt arbete som läggs ner sker helt ideellt. GSSK:s långsiktiga plan är att bygga upp ett skyttecenter och temamötesplats, där traktens jägare/skyttar, skogsbrukare och jordbrukare skall kunna samlas för att träna och utbyta erfarenheter. En målsättning är att tillsammans med Vara-Rydaortens Jaktskytteklubb flytta älgbanan från Ryda till Svegeråsen och på det sättet få till ett skyttecenter som kan tillgodose alla jägare, både hagelskyttar och kulgevärsskyttar. Byggnationen är viltmålsanläggningen beräknas uppgå till en kostnad av 2-3,5 mkr beroende på vilken typ av miljökulfång, som väljs samt hur mycket maskiner och arbetskraft kommunen kan bidra med.

28 Kommunfullmäktige Beredande organs förslag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har föreslagit sin nämnd följande: Kultur- och fritidsnämnden värnar om det rörliga föreningslivet och ser det som en klar förbättring både för Ryda SK och för Vara-Rydaortens Jaktskytteklubb om skjutbanan flyttas. Då bidragets omfång gör att det inte ryms inom kultur- och fritidsnämndens budget, görs följande framställan till kommunstyrelsen: Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna 1 mkr fördelat på 500 tkr år 2006 och 500 tkr år 2007 i anläggningsbidrag under förutsättning att erforderliga tillstånd för byggnationen godkänts. Kommunstyrelsens behandling Gunilla Levén meddelar att kultur- och fritidsnämnden nu har fattat beslut enligt dess arbetsutskotts förslag. Policyn vid jämförbara investeringar har varit att det har lämnats ett bidrag på 1/3-del av kostnaden. Ett något reviderat förslag till beslut har tagits fram, vilket Gunilla Levén tillstyrker Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunen lämnar ett anläggningsstöd för viltmålsanläggning, dock max 1 mkr fördelat på 2006 och Det förutsätts att erforderliga tillstånd för byggnationen erhållits, att ideella insatser görs samt att sponsormedel och möjligheter till annan extern finansiering undersöks. 2. Villkoren regleras i ett avtal mellan kommunen och klubbarna i förening. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunen lämnar ett anläggningsstöd för viltmålsanläggning, dock max 1 mkr fördelat på 2006 och Det förutsätts att erforderliga tillstånd för byggnationen erhållits, att ideella insatser görs samt att sponsormedel och möjligheter till annan extern finansiering undersöks. 2. Villkoren regleras i ett avtal mellan kommunen och klubbarna i förening.

29 Kommunfullmäktige KF 52 KS 83 Dnr 92/2006 Dpl 290 Tillbyggnad av förskola i Vedum Beskrivning En extra förskoleavdelning har projekterats vid GP-byns daghem i Vedum. Entreprenaden har projekterats för att kunna uppföras som en totalentreprenad, där byggaren svarar för färdigställande av byggnadshandlingarna. Avdelningen, som är 180 m 2, byggs ihop med nuvarande byggnader och bildar vinkel mot skogen tillsammans med tidigare hus. I anslutning till denna byggnation har också infordrats anbud för att bygga bort de brister som finns i produktionsköket. I budget för 2006 har anvisats tkr till byggnationen och i förslag till budget för 2007 föreslås att 500 tkr anslås till köket. Entreprenaden utförs lämpligen som en sammanhängande del för att kommunen inte ska få två etableringskostnader. Föreslaget anslag för kök 2007 behöver höjas till 850 tkr och pengarna göras tillgängliga 2006 för att entreprenaden skall kunna genomföras som planerats. Vid anbudstidens utgång har två anbud lämnats. MG-bygg har lämnat det fördelaktigaste anbudet, varför denne föreslås antas för byggnationen efter förhandling. Kostnaden för hela byggnationen har beräknats till tkr, varför ett tilläggsanslag erfordras för att kunna verkställa denna. Kostnadssammanställning Kr Projektering för totalentreprenad Byggledning/kontroll Besiktningskostnader Ritningskopiering Oförutsett 10 % Total entreprenad intill färdigställande av byggnationen Summa Anslagna medel för Investeringsförslag Summa

30 Kommunfullmäktige Beredande organs beslut Tekniska nämnden har den 23 maj 2006, 58, beslutat att: 1. anta MG-bygg för att genomföra byggnation av förskoleavdelning till en kostnad av tkr, 2. anhålla hos kommunfullmäktige om att få ianspråkta 2007-års investeringsplan om 500 tkr innevarande år 3. anhålla hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag motsvarande 350 tkr för ombyggnad av kök 4. under förutsättning att punkt två godkännes av kommunfullmäktige, anta MG-bygg för ombyggnation av köket till en kostnad av 670 tkr 5. paragrafen justeras omedelbart. Beredning Med anledning av att upphandlingen har genomförts och att det är en totalentreprenad, bedöms behovet av medel för oförutsedda kostnader väl tilltagna. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden ett tilläggsanslag på 500 tkr i 2006 års budget. 2. Medelsanvisning: 282 tkr ur ospecificerat till kommunfullmäktiges förfogande och återstående 218 tkr ur kommunstyrelsen övrigt, projektkod Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden ett tilläggsanslag på 500 tkr i 2006 års budget. 2. Medelsanvisning: 282 tkr ur ospecificerat till kommunfullmäktiges förfogande och återstående 218 tkr ur kommunstyrelsen övrigt, projektkod

31 Kommunfullmäktige KF 53 KS 85 Dnr 136/2005 Dpl 233 Finansiering av Vara Bostäder AB:s nyproduktion av bostäder i kv. Svalan, Vara Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj återremittera rubr. ärende. Beslut behöver dock tas om utökad limit i koncernens checkräkningskredit. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige medger att Vara Bostäder AB:s limit i koncernens checkräkningskredit utökas från 2,0 mkr till 25,5 mkr för finansiering av nyproduktion av bostäder i kv. Svalan i Vara. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige medger att Vara Bostäder AB:s limit i koncernens checkräkningskredit utökas från 2,0 mkr till 25,5 mkr för finansiering av nyproduktion av bostäder i kv. Svalan i Vara.

32 Kommunfullmäktige KF 54 Dnr 154/2003 Dpl 101 Anhållan från Gunnar Abrahamsson (fp) om entledigande från uppdraget som ledamot i personalnämnden Gunnar Abrahamsson (fp) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot av personalnämnden. Beslut Kommunfullmäktige entledigar Gunnar Abrahamsson från uppdraget som ledamot av personalnämnden. Kommunfullmäktiges fortsatta behandling Sven Månsson (fp) föreslår att kommunfullmäktige väljer Ingvar Lund till ny ledamot av personalnämnden. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige väljer Ingvar Lund, Västra Bitterna, Vägatorp, VEDUM, till ny ledamot av personalnämnden.

33 ÄRENDEBALANS per Bilaga till KF 44/2006 sid 1 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning /2003 Kommunstyrelsens AU Kommunens översiktsplan, aktualitet Planberedningen /2004 Planberedningen Detaljplan för del av fastigheten Vedum 8:3 Handläggs av plan- och miljöförvaltningen /2005 Kommunfullmäktige Nämndsorganisationen överförmyndarverksamheten Under beredning /2005 Planberedningen Norra Ringleden och järnvägsövergångar i Vara KSAU /2005 Kommunfullmäktige Finansiering av Vara Bostäder AB:s nya produktion av bostäder i kv. Svalan, Vara hemställan av utökat aktiekapital /2006 Vara Bostäder AB Revidering av gällande plan för kv. Målaren i Vara /2006 Varaslättens Lagerhus ek.för. Flyttning av järnvägsövergången direkt öster om Lagerhuset Handläggs av ekonomiavdelningen Handläggs av miljö- och byggnadsnämnden KSAU /2006 Ingemar Rogbrant och Elof Jonsson ( c ) Motion om alternativ för efterföljande rening av enskilda avlopp Remiss till miljö- och byggnadsnämnden ( 35) och tekniska nämnden /2006 Plan- och miljöförvaltningen Detaljplan för fastigheterna Vedum 2:4 och 2:9 KSAU utsställningsbeslut /2006 Siv Hellqvist, Thomas Andrén och Kristina Johansson (KD) /2006 Ingemar Jacobson, (fp), Längjum Motion om utbildning i ECO-driving Motion om reducering av avgiften för de kommuninvånare som sorterar skräp Remitterad till personalnämnden 84 och MöTs-projektet under beredning Remitterad till tekniska nämnden 50 och till miljö- och byggnadsnämnden 55 KSAU

34 ÄRENDEBALANS per Bilaga till KF 44/2006 sid 2 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning /2006 Siv Hellqvist, Thomas Andrén och Kristina Johansson (KD) /2006 Siv Hellqvist, Thomas Andrén och Kristina Johansson (KD) Motion om äldrevårdscentral i Vara kommun Motion om kompetenshöjning för kökspersonal Remitterad till socialnämnden Handläggs av ledningsgruppen /2006 Planberedningen Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vara kommun KSAU

35 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 1 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 1(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår C Ingvar Johansson 1 M Ingemar Höglund 1 S Monica Jäger 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Karl-Gustav Johansson 1 C Ulf Genitz 1 M Gunilla Levén 1 S Minna Ihanus 1 C Helena Johansson 1 FP Sven Månsson 1 KD Siv Hellqvist 1 M Per Gunnarsson 1 S Jan-Erik Idsjö 1 V Ulla Bengtegård 1 C Elisabeth Lexén 1 M Karl-Göran Karlsson 1 S Britt-Marie Jörgensen 1

36 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 1 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 2(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår FP Marianne Dalemo 1 C Irene Karlsson 1 M Cecilia Widegren 1 S Lars Sahlin 1 KD Kristina Johansson 1 M Johannes Lundén 1 C Leif Carlsson 1 S Per-Olof Thörn 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 C Elof Jonsson 1 M Sven-Olof Johansson 1 FP Ingemar Jacobson 1 S Risto Huovinen 1 M Thore Svenson 1 S Eva Fors 1

37 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 1 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 3(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår M Anders Ekdén 1 KD Thomas Andrén 1 S Fredrik Nelander 1 MP Solweig Andersson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 M Håkan Svensson 1 S Christina Engblom 1 FP Sven Lindberg 1 M Göran Persson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Inge Pettersson 1 M Lars-Olof Eriksson 1 V Christina Hagberg 1 S Olof Jörgensen 1 C Rolf Gustafsson 1 Antal Ja/nej/avstår 31 18

38 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 2 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 1(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår C Ingvar Johansson 1 M Ingemar Höglund 1 S Monica Jäger 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Karl-Gustav Johansson 1 C Ulf Genitz 1 M Gunilla Levén 1 S Minna Ihanus 1 C Helena Johansson 1 FP Sven Månsson 1 KD Siv Hellqvist 1 M Per Gunnarsson 1 S Jan-Erik Idsjö 1 V Ulla Bengtegård 1 C Elisabeth Lexén 1 M Karl-Göran Karlsson 1 S Britt-Marie Jörgensen 1

39 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 2 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 2(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår FP Marianne Dalemo 1 C Irene Karlsson 1 M Cecilia Widegren 1 S Lars Sahlin 1 KD Kristina Johansson 1 M Johannes Lundén 1 C Leif Carlsson 1 S Per-Olof Thörn 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 C Elof Jonsson 1 M Sven-Olof Johansson 1 FP Ingemar Jacobson 1 S Risto Huovinen 1 M Thore Svenson 1 S Eva Fors 1

40 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 2 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 3(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår M Anders Ekdén 1 KD Thomas Andrén 1 S Fredrik Nelander 1 MP Solweig Andersson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 M Håkan Svensson 1 S Christina Engblom 1 FP Sven Lindberg 1 M Göran Persson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Inge Pettersson 1 M Lars-Olof Eriksson 1 V Christina Hagberg 1 S Olof Jörgensen 1 C Rolf Gustafsson 1 Antal Ja/nej/avstår

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2007-11-26 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 17.00-21.20 (ajournering kl. 18.00-18.30, 19.50-20.05 och 21.05-21.15) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 18.30-21.15 (ajournering kl. 19.45-20.00, 21.00-21.05) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00-20.40 (ajournering kl. 18.00-18.40 & 19.40-20.10) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2012-10-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00-20.00 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Birgit Wedén, sekreterare Gert Norell, kommundirektör Louise Clausen,

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer