Se bifogat närvaroprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogat närvaroprotokoll"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Skarstads bygdegård, Vara kommun, kl (ajournering ) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör Katrin Siverby, sekreterare Dan Jonasson, ekonomichef, 49 Lars Henström, teknisk chef, 45 Jane Johansson, socialchef, 46 Justerare Håkan Svensson och Christina Engblom Justeringens plats och tid Kansliavdelningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katrin Siverby Ordförande Justerare Ingvar Johansson Håkan Svensson Christina Engblom Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kansliavdelningen

2 NÄRVAROPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sid 1(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Ingvar Johansson 1 M Ingemar Höglund 1 S Gun-Britt Nilsson Monica Jäger 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Karl-Gustav Johansson 1 C Ulf Genitz 1 M Gunilla Levén 1 S Minna Ihanus 1 C Helena Johansson 1 FP Sven Månsson 1 KD Siv Hellqvist 1 M Per Gunnarsson 1 S Stefan Westergren Jan-Erik Idsjö 1 V Ulla Bengtegård 1 C Elisabeth Lexén 1 M Karl-Göran Karlsson 1 S Britt-Marie Jörgensen 1

3 NÄRVAROPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sid 2(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro FP Marianne Dalemo 1 C Irene Karlsson 1 M Cecilia Widegren 1 S Lars Sahlin 1 KD Kristina Johansson 1 M Johannes Lundén 1 C Leif Carlsson 1 S Per-Olof Thörn kl M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 C Elof Jonsson 1 M Lindali Bergenzaun Sven-Olof Johansson 1 FP Ingemar Jacobson 1 S Risto Huovinen 1 M Thore Svenson 1 S Eva Fors 1

4 NÄRVAROPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sid 3(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Anders Ekdén 1 KD Thomas Andrén 1 S Fredrik Nelander 1 MP Solweig Andersson 1 C Arnold Wilhelmsson Bengt-Olof Fredén 1 M Håkan Svensson 1 S Christina Engblom 1 FP Sven Lindberg 1 M Göran Persson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Inge Pettersson 1 M Lars-Olof Eriksson 1 V Christina Hagberg 1 S Olof Jörgensen 1 C Torbjörn Johansson Rolf Gustafsson 1 Antal närvarande 49

5 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare Kommunfullmäktige Sid 1(2) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Icke tjänstgörande ersättare Närvaro M Toufic Abou-Khalil M Erik Wallin M Inger Andersson M Anne Pehrsson M Sven-Olof Johansson M Lennart Haglund M Lars-Johan Hesselmark C Bengt-Olof Fredén C Håkan Brander C Lena Fahlgren C Rolf Gustafsson C Rune Fridén C Ulla Johansson FP Marita Jacobson FP Camilla Börjesson KD Olof H. Stenermark KD Kjell Enell

6 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare Kommunfullmäktige Sid 2(2) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Icke tjänstgörande ersättare Närvaro S Lena Erlandsson S Johan Gustafsson S Margaretha Berg-Rydh S Börje Hernborg S Monica Jäger S Bengt-Åke Svensson S Jan-Erik Idsjö V Lars Rahm V Peter Strandman MP Pia Johansson MP Helge Svantesson Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare

7 Kommunfullmäktige KF 44 Anmälningar Följande ärenden anmäls - Ärendebalans per Bilaga Ärendebalans - Motion om olika former av barnomsorg, inkommen från moderata fullmäktigegruppen genom Gunilla Levén.

8 Kommunfullmäktige KF 45 KS 69 AU 104 Dnr 36/2006 Dpl 29 Kedumsgårdens om- och tillbyggnad samt byggnation inom barnomsorgen Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2005, 69, tillsätta en förprojekteringsgrupp som har att utreda möjligheten att göra en nybyggnad av förskolelokaler i Arentorp och därefter till kommunfullmäktige lägga förslag på tillskapande av dessa. Förslaget skall innehålla storlek (antal barn), placering och kostnadsberäkning. Arbetet skall ske skyndsamt så att projekteringen av äldreboendet kan fortsätta. Kommunfullmäktige beslutade vidare att förprojekteringsgruppen skall bestå av en ledamot från vardera barn- och utbildnings-, social- respektive tekniska nämnden och utses av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade sedan den 29 november 2005, 128, välja följande personer att ingå i förprojekteringsgruppen för byggnation av förskolelokaler i Arentorp: Ulf Genitz Barn- och utbildningsnämnden (sammankallande) Thore Svenson Socialnämnden Stefan Westergren Tekniska nämnden Förprojekteringsgruppens uppdrag Till förprojekteringsgruppen har knutits socialchef Jane Johansson, plan- och miljöchef Rune Winsnes, teknisk chef Lars Henström och utbildningschef Gudrun Lidén. Sekreterare har varit Inger Gustafsson och Lindali Bergenzaun. Förprojekteringsgruppen har den 28 april 2006 haft sitt slutsammanträde och har då överlämnat fyra förslag till kommunfullmäktige (kostnadsberäkningen är gjord enligt den prisnivå som tidigare beräkningar grundat sig på och innefattar även barnomsorgsbyggnationen) Alt 1. Alt. 2 Befintlig byggnad byggs om, 21 lägenheter och produktionskök Hus E rivs, källare används inte i hus D 4 avd. barnomsorgslokaler byggs nya Investeringskostnad: tkr Hyresnivå: kr/månad Befintlig byggnad byggs om, 21 lägenheter och produktionskök Hus E rivs, källare används inte i hus D. Byggnad i ett plan, 9 lägenheter byggs nya. 4 avd. barnomsorgslokaler byggs nya Investeringskostnad: tkr Hyresnivå: kr/mån.

9 Kommunfullmäktige Alt. 3 Alt. 4 Befintlig byggnad byggs om, 13 lägenheter i befintlig byggnad, produktionskök. Hus E och D rivs. Nybyggnad i två plan, 18 lägenheter byggs nya. 4 avd. barnomsorgslokaler byggs nya. Investeringskostnad: tkr Hyresnivå: kr/mån. Nybyggnad av 22 lägenheter, produktionskök och förskola Investeringskostnad: tkr Hyresnivå: kr/mån. Förprojekteringsgruppen har förordat alternativ 4, som bl.a. innebär En helt ny byggnation av ett särskilt boende, Kedumsgården, med förbehåll att en detaljerad driftskostnadsberäkning ännu inte är gjord. Beräkningar vad gäller hyreskostnad/lägenhet skall göras. Nybyggnation för barnomsorgen med fyra avdelningar. Nuvarande tomt behöver utökas genom nyförvärv av mark från intilliggande fastighet. Förprojekteringsgruppen har härmed ansett sig ha fullföljt sitt uppdrag. Kommunstyrelsens behandling Socialnämnden har behandlat Kedumsgårdens ombyggnad den 25 januari 2006, 4, och har då vidhållit tidigare beslut att antalet boendeplatser på Kedumsgården skall vara 33 stycken. Thore Svenson vidhöll tidigare reservation. Socialnämnden var av den uppfattningen att Kedumsgården som innefattar även hemtjänst kan driva ett boende med minst 22 boendeplatser förutsatt att det finns två personer som tjänstgör nattetid. Socialnämndens ledamöter kommer även vid sitt sammanträde i dag att bli informerade om förprojekteringsgruppens förslag. Barn- och utbildningsnämnden har den 1 februari 2006, 6, beslutat att behovet av antalet barnomsorgsavdelningar i Arentorp är fyra. Till kommunstyrelsens sammanträde har tekniska förvaltningen presenterat ett ytterligare alternativ jämte hyresnivåer (dessa har införts i resp. alternativ): Alt. 5 Nybyggnad av 26 lägenheter, produktionskök och förskola Investeringskostnad: tkr Hyresnivå: kr/mån. Socialförvaltningen har presenterat driftskostand för Kedumsgården vid 22 platser kontra 26 platser.

10 Kommunfullmäktige Utbildningsförvaltningen har tagit fram driftskostnader för förskolan: Bidrag Tkr Avdelning Barn 197 Volymtimma Socialchef Jane Johansson lämnar information i ärendet. I 2006 års investeringsbudget finns anslaget 13 mkr för ombyggnad av Kedumsgården. Yrkanden Elof Jonsson med instämmande av Ingvar Johansson, Karl-Gustav Johansson, Sven Månsson och Ulla Bengtegård - yrkar följande: En nybyggnation av äldreboende med 26 platser En nybyggnation för barnomsorgen med fyra avdelningar Tekniska nämnden får i uppdrag att göra projekteringen. Socialnämnden får i uppdrag att precisera inriktningen av verksamheten. Gunilla Levén yrkar att om- och nybyggnation genomförs enligt alternativ 1. Ordföranden ställer Elof Jonssons yrkande mot Gunilla Levéns yrkande och finner att kommunstyrelsen antar Jonssons yrkande. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige fattar principbeslut om en nybyggnation av Kedumsgårdens äldreboende med 26 platser samt nybyggnation av barnomsorgslokaler för fyra avdelningar (alt. 5). 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projekteringen. 3. Socialnämnden får i uppdrag att precisera inriktningen av verksamheten Kommunfullmäktiges behandling Lars Henström, teknisk chef i Vara kommun, beskriver projekteringsproceduren för kommunfullmäktiges ledamöter. Yrkanden Elof Jonsson (c), med instämmande av Fredrik Nelander (s), Sven Månsson (fp), Ulf Genitz (c), Solweig Andersson (mp), Ulla Bengtegård (v), Siv Hellqvist (kd) och Rolf Gustafsson (c), tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

11 Kommunfullmäktige Moderata fullmäktigegruppen genom Gunilla Levén (m), med instämmande av Thore Svensson (m) och Jan-Erik Wallin (m), yrkar att: 1. Kedumsgårdens om- och tillbyggnad samt byggnation inom barnomsorgen i Arentorp skall ske enligt alternativ Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projekteringen. 3. Socialnämnden får i uppdrag att precisera inriktningen av verksamheten. Elof Jonsson (c) gör ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag punkt 2 med lydelsen: - Tekniska nämnden skall redovisa projekteringsläget vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september Karl-Gustav Johansson (s) yrkar att kommunfullmäktiges beslut 28 från den 30 maj 2005 upphävs. Kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Johansson (c) yrkar, med instämmande av Rolf Gustafsson (c), att kommunfullmäktiges beslut 28 p. 1-3 från den 30 maj 2005 är vilande tills ärendet åter tas upp till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september Jan-Erik Wallin (m) yrkar att kommunfullmäktiges beslut 28 från den 30 maj 2005 upphävs i de delar beslutet rör om- och tillbyggnad av Kedumsgården. Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras Jan-Erik Wallin (m) återtar sitt tidigare yrkande om upphävande och yrkar istället att Kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut 28 p. 1 och 2 från den 30 maj Ingvar Johansson (c) återtar sitt yrkande om att låta tidigare beslut om Kedumsgården vara vilande. Karl-Gustav Johansson (s) återtar sitt tidigare yrkande om upphävande och tillstyrker Jan-Erik Wallins yrkande om upphävande av beslut. Proposition Ordförande Ingvar Johansson (c) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot moderata fullmäktigegruppens förslag och finner att kommunstyrelsens förslag vinner bifall. Därefter ställer ordförande proposition på Elof Jonssons yrkande om redovisningsskyldighet för tekniska nämnden och finner att det vinner bifall. Slutligen ställer ordförande proposition på Jan-Erik Wallins m.fl. yrkande om upphävande av beslut och finner att det vinner bifall. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige fattar principbeslut om en nybyggnation av Kedumsgårdens äldreboende med 26 platser samt nybyggnation av barnomsorgslokaler för fyra avdelningar (alt. 5). 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projekteringen. Tekniska nämnden skall redovisa projekteringsläget vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2006.

12 Kommunfullmäktige Socialnämnden får i uppdrag att precisera inriktningen av verksamheten 4. Kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut 28 p. 1 och 2 från den 30 maj Reservation Den moderata fullmäktigegruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

13 Kommunfullmäktige KF 46 KS 70 AU 109 Dnr 24/2006 Dpl 133 Överenskommelse med Integrationsverket avseende introduktionsplatser för flyktingar med uppehållstillstånd Beskrivning Integrationsverket har framfört önskemål till Vara kommun att under år 2006 teckna en överenskommelse (enligt förordning 1990:927) beträffande introduktionsplatser för flyktingar som har uppehållstillstånd. Behovet av platser är stort med anledning av den tillfälliga lagändring med prövning av avvisningsoch utvisningsbeslut som riksdagen fattat beslut om den 15 november Sverige har i dagsläget ett behov av introduktionsplatser för personer. Enligt beräkning gjord av Integrationsverket - utifrån Vara kommuns storlek och population - skulle Vara kunna tillhandahålla platser till personer. Den kommun som tecknar överenskommelse enligt ovan får grundbidrag för att täcka administrativa kostnader. Vidare betalas en schablonersättning per individ ut. Denna ersättning är relaterad till vilken ålder den enskilde individen har. Förutsättningen för att schablonersättningen skall utbetalas är att kommunen, för varje individ, upprättar och genomför ett program för introduktion i samhället. Om schablonersättningen är tillräcklig för de kostnader kommunen kommer att få är i dagsläget svårt att bedöma. I de fall kommunen får extra ordinära kostnader bör möjligheten till kompensation finnas även efter I överenskommelsen ingår att kommunen tillhandahåller lägenheter, meddelar antalet till Integrationsverket som presenterar familjer/enskilda för kommunen. Detta innebär att inflyttningen i kommunerna sker successivt. Beredning Socialnämnden har ställt sig positiv till att kommunstyrelsen träffar överenskommelse med Integrationsverket angående introduktionsplatser i Vara kommun och har samtidigt remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden har också uttalat att den är positiv till att överenskommelse träffas med Integrationsverket. Nämnden har också uttalat att de barn som kommer till Vara kommun måste få sina behov av barnomsorg, skola och fritid tillgodosedda och har begärt full täckning av de kostnader som detta kan medföra för barn- och utbildningsnämnden.

14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens behandling Socialchef Jane Johansson deltar vid sammanträdet. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige tecknar en överenskommelse med Integrationsverket enligt 1 förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. innebärande att kommunen planerar för introduktionsinsatser för 57 nyanlända skyddsbehövande och andra utlänningar enligt förordningens Överenskommelsen gäller för kalenderåren 2006 och 2007 med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Kommunfullmäktiges behandling Socialchef Jane Johansson föredrar ärendet. Sven Månsson (fp) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige tecknar en överenskommelse med Integrationsverket enligt 1 förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. innebärande att kommunen planerar för introduktionsinsatser för 57 nyanlända skyddsbehövande och andra utlänningar enligt förordningens Överenskommelsen gäller för kalenderåren 2006 och 2007 med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

15 Kommunfullmäktige KF 47 KS 72 AU 100 Dnr 75/2005 Dpl 214 Detaljplan för kv. Makrillen m.fl. i Vara tätort, antagande Bakgrund Rubricerad detaljplan, upprättad i maj 2005, och kompletterad efter samrådet i mars 2006, har i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskott 185/2005, varit utställd under tiden 15 mars till 12 april Inga invändningar finns mot planförslaget. I tekniska nämndens investeringsbudget för 2007 finns upptaget 1,6 mkr för återgärder m.a.a. denna detaljplan. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen för kv. Makrillen m.fl. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen för kv. Makrillen m.fl. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen.

16 Kommunfullmäktige KF 48 KS 74 AU 108 Dnr 42/2006 Dpl 291 Ombyggnad av Vedums skola slutredovisning Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober följande: 1. Kommunfullmäktige fattar principbeslut om renovering och ombyggnad av Vedums skola samt nytt bibliotek. 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projekteringen enligt förprojekteringsgruppens förordade alternativ. 3. Kommunfullmäktige konstaterar att det projekterade förslaget inte ryms inom nuvarande budgetram. Ytterligare medel får diskuteras i samband med budgetens fastställelse. 4. Kommunen arbetar vidare med att förmå vägverket att bekosta ett trafiksäkert övergångsställe över landsvägen samt förmå banverket att åstadkomma en trafiksäker järnvägspassage. Kommunfullmäktige beslutade vidare den 23 februari 2004, 6: 1. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att genomföra byggnationen enligt nämndens förslag. 2. Kommunfullmäktige medger ett extra anslag på 2,2 mkr. Medelsanvisning: Kommunens rörelsekapital. Beskrivning Tekniska nämnden har verkställt om- och tillbyggnad av Vedums skola. Skolan har moderniserats till en funktionsduglig låg- och mellanstadieskola. Gamla gymnastikbyggnaden är ombyggd till gemensamt kommun- och skolbibliotek. Byggnadens funktioner har flyttats om för att en mer sammanhängande och funktionell verksamhet skall kunna bedrivas. Byggnaden har försetts med nya grupprum och ny ventilation med återvinningsaggregat för en ökad luftkvalité. En säkrare personbils- och bussangöring har utförts och vändplatsen har försetts med säkerhetsräcke för väntande barn. Yttre belysning i anslutning till busslinga och parkeringsplatser har kompletterats för att höja säkerheten.

17 Kommunfullmäktige Under byggnationen som bedrivits, som en samordnad generalentreprenad, har extern el-kontrollant anlitats beroende på svårighetsgrad och omfattning på denna entreprenad. Fastighetens el-servis har dimensionerats upp för att kunna driva nya aggregat. Vid ombyggnaden av bibliotekslokalerna uppdagades att stora delar av ytterfasaden inte var isolerad och att vissa partier var mögel- och rötangripna. Dessa partier har sanerats och väggar har försetts med isolering. I ursprunglig entreprenad fanns ingen ny målningsbehandling av byggnad B eller igensättning av elementnicher i byggnad A med. Vid rivningsarbetena hittades asbest, varför detta måste saneras. Inredningsprojektering och förfrågningsunderlag för möbler har utförts i entreprenaden. Entreprenaden har kostat tkr. I budget finns avsatt tkr, varför entreprenaden uppvisar ett underskott motsvarande 244 tkr. Underskottet uppkommer främst för att sanering av skadade väggpartier, tilläggsisolering av oisolerade ytterväggar i biblioteket, målning av hus B, receptionsdisk och ny elservis utförts. Projektets budget har belastats med inredningsprojektering och förfrågningsunderlag för denna samt inköp av receptionsdisk. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen med tillhörande underskott 244 tkr. Bilaga 2. Medelsanvisning: Underskottet går ut som underskott i 2006 års bokslut. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen med tillhörande underskott 244 tkr. Bilaga 2. Medelsanvisning: Underskottet går ut som underskott i 2006 års bokslut.

18 Kommunfullmäktige KF 49 KS 75 AU 105 Dnr 93/ Dpl 041 Budgetramar Ekonomichef Dan Jonasson har arbetat fram budgetförutsättningar för åren Finansiella mål För planeringsperioden gäller följande finansiella mål: Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag skall uppgå till 2 % +/- 1 %. Soliditeten skall förbättras i förhållande till den beräknade nivån. Skattesatsen skall ha en sådan nivå att lagstadgad och politisk prioriterad verksamhet kan bedrivas. Likviditeten skall hållas på lägsta möjliga nivå. Amortering av lån skall prioriteras. Investeringsnivån skall anpassas till en balanserad finansiell utveckling. Skatteintäkter För beräkning av skatteintäkter har följande antaganden legat till grund för planeringsperioden : 1. Oförändrad skattesats, d.v.s. 20,90 %. 2. Invånarantalet invånare. 3. Skatteunderlaget i kommunen beräknas öka i samma takt som för riket totalt. I år bedömer Sveriges Kommuner och Landsting att skatteunderlaget ökar med 4,4 %. 4. År 2007 ökar skatteunderlaget med 4,4 % och åren med 4,1 %, 4,3 % resp. 4,3 %. Ramjusteringar för nämnder och styrelsen Nämndernas ramar har justerats med s.k. strukturkostnader, bl.a. beroende på de demografiska förändringarna samt med övriga ramförändringar. Basåret för beräkningen av den demografiska förändringen är år 2004 och genomslaget i ramarna är 60 % år 2007, 80 % år 2008 och 100 % fr.o.m. år Barnomsorg Målgruppen beräknas öka med 0,6 procentenheter under perioden Med hänsyn till det riktade statsbidraget till förskolan föreslås en 60-procentig anpassning år 2007.

19 Kommunfullmäktige Grundskola Målgruppen beräknas minska med 17,6 procentenheter under perioden En anpassning föreslås med 60 % år Resursminskningen beräknas ske linjärt. Gymnasieskola Enligt befolkningsprognosen sker en ökning av elevantalet t.o.m för att år 2010 ligga på 2004 års nivå. En anpassning till demografiska utvecklingen föreslås med 60 % år Äldreomsorg Målgruppen ökar med 7,6 procentenheter under perioden En anpassning till den demografiska utvecklingen föreslås med 60 % år Handikappomsorg Kostnaden för handikappomsorgen har under perioden ökat med cirka 5 % per år i fast penningvärde. Kostnadsökningen bedöms fortsätta och har under planeringsperioden prognostiserats till 1,5 % per år utöver kompensationen för löne- och prisökningar fr.o.m Driftramar De ekonomiska ramarna gäller med de förutsättningar som för närvarande gäller. Om avsevärd förändring sker under perioden ges möjlighet till en anpassning av ramanslaget. Ramarna anges som nettokostnader exkl. interna hyror och kapitalkostnader men inkl. övriga interna kostnader och intäkter. Ramarna är uppräknade med följande inflation och löneutveckling: Inflation 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Löneutveckling 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Avsättning verksamhetsutveckling 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %

20 Kommunfullmäktige Driftbudget/plan (tkr) Fastställt tillägg (+), avdrag (-) Ramar Exkl. kapitalkostnad och interna hyror Budget 2006 Prognos 2006 Budget 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Vara kommuns revisorer Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Personalnämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Kommunstyrelsen Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Miljö- och byggnadsnämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Tekniska nämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Kultur- och fritidsnämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Barn- och utbildningsnämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Socialnämnden Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris Samtliga nämnder Ramar 2006 års pris Ramar löpande pris personal o övriga. kostn. *) *) varav löneökningar centralt budgeterat på personalnämnden

21 Kommunfullmäktige Investeringsramar Budget 2007, plan Löpande priser (tkr) Budget 2006 Budget 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalsumma alla nämnder löpande priser Kommunstyrelsens behandling MBL-förhandling har genomförts den 30 maj. Samtliga närvarande fackliga organisationer (SSR, Vårdförbundet, SKTF, Kommunal, Dik, Lärarförbundet) yrkade att arbetsgivaren avsätter ytterligare medel utöver generella löneökningsutrymmet för att rätta till effekterna av genomförd arbetsvärdering (jämställdhetslagen). Dessutom har det inkommit särskild skrivelse från Lärarnas Riksförbund, med yrkande om ett högre löneökningsutrymme för barnoch utbildningsnämndens verksamhet. Ekonomichef Dan Jonasson redovisar budgetförutsättningarna. Yrkanden Jan-Erik Wallin yrkar följande: Kommunfullmäktige har den 29 maj beslutat om förändrad nämndsorgansation, vilket innebär att personalnämnden går upp i kommunstyrelsen samt att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden bildar en bildningsnämnd. Ramarna får anpassas utefter detta beslut. Investeringsramarna för 2007 är inriktning. Prioriteringar får göras i samband med höstens budgetbehandling.

22 Kommunfullmäktige Karl-Gustav Johansson - med instämmande av Ulla Bengtegård - yrkar följande: Driftbudgeten (utökning med totalt 6,5 mkr): Personalnämndens tillskott på 1 % till verksamhetsutveckling skall läggas samman med tidigare 2 % till personalutveckling, vilket blir totalt 3 %. Löneökningar - 3 mkr totalt extra för Barn- och utbildningsnämnden ökning med 1,5 mkr till barnomsorgen (barngruppernas storlek eller personalförstärkningar) Kultur - 2 mkr för en utvidgning av kulturskolans verksamhet. Investeringar Biträder J-E Wallins yrkande att prioriteringen av investeringarnas får behandlas till hösten. Gunilla Levén med instämmande av Sven Månsson - yrkar på oförändrad ram utifrån presenterat förslag. Elof Jonsson med instämmande av Karl-Gustav Johansson - vill få noterat i protokollet att förändringsförslag kan komma att framföras vid höstens budgetbehandling när det gäller siffrorna på sid. 8 i materialet avseende socialnämndens utökning i 2005 års budget. Ulla Bengtegård vill få antecknat till protokollet att investeringsramarna är tjänstemannaförslag och att förändringar har gjorts i jämförelse med nämndernas framförda förslag. Proposition Ordföranden ställer Gunilla Levéns yrkande mot Karl-Gustav Johanssons när det gäller driften och finner att kommunstyrelsen antar Levéns yrkande. I övrigt antar kommunstyrelsen framförda förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer presenterade budgetramar för Den totala investeringsramen fastställs för år 2007 till 55 mkr, för 2008 till 47,6 mkr, för 2009 till 45,1 mkr och för 2010 till 39,9 mkr. Prioriteringarna beslutas till hösten. 3. I övrigt fastställer kommunfullmäktige den presenterade ekonomiska planen för perioden Ramarna skall anpassas till beslutad nämndsorganisation.

23 Kommunfullmäktige Anteckningar 1. Förändringsförslag kan komma att framföras vid höstens budgetbehandling när det gäller siffrorna på sid. 8 i materialet avseende socialnämndens utökning i 2005 års budget. 2. Investeringsramarna är tjänstemannaförslag och förändringar har gjorts i jämförelse med nämndernas framförda förslag. Reservation Mot beslutet gällande punkt 1 reserverar sig den socialdemokratiska gruppen. Kommunfullmäktiges behandling Ekonomichef Dan Jonasson informerar kommunfullmäktige om förutsättningarna för budgetramarna Dan Jonasson korrigerar bilagt material Ramar budget 2007, plan på så sätt att: - årtalen i tabellen på sidan 4 skall vara 2006, 2007, 2008 och 2009 samt att - det i tabellen på sidan 12 för bildningsnämnden år 2008 skall stå 5,7 mkr och för omsorgsnämnden år 2008 skall stå 3,4 mkr. Yrkanden Jan-Erik Wallin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Karl-Gustav Johansson (s) yrkar, med instämmande av Ulla Bengtegård (v), Solweig Andersson (mp) och Siv Hellqvist (kd), en total ökning av driftbudgeten med 6,5 mkr enligt följande: - Personalnämndens tillskott på 1 % till verksamhetsutveckling skall läggas samman med tidigare 2 % till personalutveckling, vilket blir totalt 3 %. - Löneökningar - 3 mkr totalt extra för Barn- och utbildningsnämnden ökning med 1,5 mkr till barnomsorgen - Kultur - 2 mkr för en utvidgning av kulturskolans verksamhet. Karl-Gustav Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag vad gäller investeringar. Ulf Genitz (c) yrkar, med instämmande av Lars Sahlin (s), Helena Johansson (c), Sven Månsson (fp), Siv Hellqvist (kd) och Karl-Gustav Johansson (s), följande: 1. Kommunfullmäktige beslutar att genomslaget för de demografiska förändringarna i ramarna skall vara 50 % år Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att, till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2006, göra konsekvensbeskrivningar av genomslaget av de demografiska förändringarna på 80 % år 2008, 100 % år 2009 och 100 % år 2010.

24 Kommunfullmäktige Den ekonomiska planen för perioden skall fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november Vänsterpartiet genom Ulla Bengtegård (v), med instämmande av Karl-Gustav Johansson (s), yrkar följande: - Socialnämndens budget utökas med 2 miljoner kronor för att ytterligare förstärka resursfördelningssystemet. Kristdemokraterna genom Siv Hellqvist (kd) yrkar följande: - Socialnämnden tilldelas 3 miljoner extra för ökad personaltäthet inom äldreomsorgen. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Karl-Gustav Johanssons förslag och finner att kommunstyrelsens förslag vinner bifall. Omröstnings begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Karl- Gustav Johanssons förslag röstar Nej. Vid omröstningen avges 31 Ja-röster, 18 Nej-röster enligt bifogat omröstningsprotokoll. Omröstningsprotokoll1 Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ulf Genitz förslag och finner att Ulf Genitz förslag vinner bifall. Omröstnings begärs. Följande omröstningsproposition fastställs. Den som bifaller Ulf Genitz röstar Ja. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Nej. Vid omröstningen avges 35 Ja-röster, 13 Nej-röster och en avstår enligt bifogat omröstningsprotokoll. Omröstningsprotokoll2 Ordförande ställer därefter proposition på Ulla Bengtegårds förslag och finner att det avslås. Slutligen ställer ordförande proposition på Siv Hellqvists förslag och finner att det avslås. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer presenterade budgetramar för 2007, med den förändringen att genomslaget för de demografiska förändringarna i ramarna skall vara 50 % år Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att, till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2006, göra konsekvensbeskrivningar av genomslaget av de demografiska förändringarna på 80 % år 2008, 100 % år 2009 och 100 % år Den totala investeringsramen fastställs för år 2007 till 55 mkr, för 2008 till 47,6 mkr, för 2009 till 45,1 mkr och för 2010 till 39,9 mkr. Prioriteringarna

25 Kommunfullmäktige beslutas till hösten. 4. Den ekonomiska planen för perioden skall fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november Ramarna skall anpassas till beslutad nämndsorganisation.

26 Kommunfullmäktige KF 50 KS 76 AU 107 Dnr 94/2006 Dpl 040 Tertialuppföljning, tertial 1/2006 En budgetuppföljning för Vara kommun första tertialet 2006 har upprättats. Prognosen visar ett beräknat driftunderskott på ca 3,4 mkr. Av investeringarna beräknas ca 16 mkr ombudgeteras till Beslut Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Tertialuppföljning för tertial 1/2006 föranleder inte någon åtgärd av kommunfullmäktige.

27 Kommunfullmäktige KF 51 KS 77 AU 110 Dnr 83/2006 Dpl 820 Anläggningsstöd för viltmålsanläggning Bakgrund Vara-Rydaortens Jaktskytteklubb är lokaliserad ca 3 mk NV om Ryda kyrka. Omkring skjutbanan går Ryda Skidklubbs motionsspår. Skrivelser har tidigare inkommit till kultur- och fritidsnämnden från Ryda SK, som ser med oro på utvecklingen av verksamheten som sker vid skjutbanan samtidigt som allmänhetens utnyttjande av motionsspåren i Ryda ökar. Närboende fastighetsägare har också lämnat in underskrivna namnlistor och hemställt om att Vara kommun utreder alternativa platser och medverkar ekonomiskt till att flytta skjutbanan. Beskrivning Motionsanläggningen i Ryda har stor betydelse för friluftslivet och besöks också flitigt av skolorna i kommunen. Grästorps Sportskytteklubb och Vara-Rydaortens Jaktskytteklubb har nu ansökt om anläggningsstöd för byggnation av viltmålsanläggning Ansökan har även skickats till Grästorps kommun, då Grästorps Sportskytteklubbs anläggning tidigare låg i Grästorp, men flyttat till Vara och har ungefär lika många medlemmar från Vara som från Grästorp, totalt 90. Anläggningen är belägen vid Svegeråsen på Ulfstorps egendom. Klubbens policy är att för traktens jägare skapa träningsmöjligheter för en trevligare och säkrare jakt. Föreningen arrangerar årligen större tävlingar som SM och riksfinaler, vilket krävt stora investeringar i materiel som exempelvis kastmaskiner och figurer. Allt arbete som läggs ner sker helt ideellt. GSSK:s långsiktiga plan är att bygga upp ett skyttecenter och temamötesplats, där traktens jägare/skyttar, skogsbrukare och jordbrukare skall kunna samlas för att träna och utbyta erfarenheter. En målsättning är att tillsammans med Vara-Rydaortens Jaktskytteklubb flytta älgbanan från Ryda till Svegeråsen och på det sättet få till ett skyttecenter som kan tillgodose alla jägare, både hagelskyttar och kulgevärsskyttar. Byggnationen är viltmålsanläggningen beräknas uppgå till en kostnad av 2-3,5 mkr beroende på vilken typ av miljökulfång, som väljs samt hur mycket maskiner och arbetskraft kommunen kan bidra med.

28 Kommunfullmäktige Beredande organs förslag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har föreslagit sin nämnd följande: Kultur- och fritidsnämnden värnar om det rörliga föreningslivet och ser det som en klar förbättring både för Ryda SK och för Vara-Rydaortens Jaktskytteklubb om skjutbanan flyttas. Då bidragets omfång gör att det inte ryms inom kultur- och fritidsnämndens budget, görs följande framställan till kommunstyrelsen: Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna 1 mkr fördelat på 500 tkr år 2006 och 500 tkr år 2007 i anläggningsbidrag under förutsättning att erforderliga tillstånd för byggnationen godkänts. Kommunstyrelsens behandling Gunilla Levén meddelar att kultur- och fritidsnämnden nu har fattat beslut enligt dess arbetsutskotts förslag. Policyn vid jämförbara investeringar har varit att det har lämnats ett bidrag på 1/3-del av kostnaden. Ett något reviderat förslag till beslut har tagits fram, vilket Gunilla Levén tillstyrker Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunen lämnar ett anläggningsstöd för viltmålsanläggning, dock max 1 mkr fördelat på 2006 och Det förutsätts att erforderliga tillstånd för byggnationen erhållits, att ideella insatser görs samt att sponsormedel och möjligheter till annan extern finansiering undersöks. 2. Villkoren regleras i ett avtal mellan kommunen och klubbarna i förening. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunen lämnar ett anläggningsstöd för viltmålsanläggning, dock max 1 mkr fördelat på 2006 och Det förutsätts att erforderliga tillstånd för byggnationen erhållits, att ideella insatser görs samt att sponsormedel och möjligheter till annan extern finansiering undersöks. 2. Villkoren regleras i ett avtal mellan kommunen och klubbarna i förening.

29 Kommunfullmäktige KF 52 KS 83 Dnr 92/2006 Dpl 290 Tillbyggnad av förskola i Vedum Beskrivning En extra förskoleavdelning har projekterats vid GP-byns daghem i Vedum. Entreprenaden har projekterats för att kunna uppföras som en totalentreprenad, där byggaren svarar för färdigställande av byggnadshandlingarna. Avdelningen, som är 180 m 2, byggs ihop med nuvarande byggnader och bildar vinkel mot skogen tillsammans med tidigare hus. I anslutning till denna byggnation har också infordrats anbud för att bygga bort de brister som finns i produktionsköket. I budget för 2006 har anvisats tkr till byggnationen och i förslag till budget för 2007 föreslås att 500 tkr anslås till köket. Entreprenaden utförs lämpligen som en sammanhängande del för att kommunen inte ska få två etableringskostnader. Föreslaget anslag för kök 2007 behöver höjas till 850 tkr och pengarna göras tillgängliga 2006 för att entreprenaden skall kunna genomföras som planerats. Vid anbudstidens utgång har två anbud lämnats. MG-bygg har lämnat det fördelaktigaste anbudet, varför denne föreslås antas för byggnationen efter förhandling. Kostnaden för hela byggnationen har beräknats till tkr, varför ett tilläggsanslag erfordras för att kunna verkställa denna. Kostnadssammanställning Kr Projektering för totalentreprenad Byggledning/kontroll Besiktningskostnader Ritningskopiering Oförutsett 10 % Total entreprenad intill färdigställande av byggnationen Summa Anslagna medel för Investeringsförslag Summa

30 Kommunfullmäktige Beredande organs beslut Tekniska nämnden har den 23 maj 2006, 58, beslutat att: 1. anta MG-bygg för att genomföra byggnation av förskoleavdelning till en kostnad av tkr, 2. anhålla hos kommunfullmäktige om att få ianspråkta 2007-års investeringsplan om 500 tkr innevarande år 3. anhålla hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag motsvarande 350 tkr för ombyggnad av kök 4. under förutsättning att punkt två godkännes av kommunfullmäktige, anta MG-bygg för ombyggnation av köket till en kostnad av 670 tkr 5. paragrafen justeras omedelbart. Beredning Med anledning av att upphandlingen har genomförts och att det är en totalentreprenad, bedöms behovet av medel för oförutsedda kostnader väl tilltagna. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden ett tilläggsanslag på 500 tkr i 2006 års budget. 2. Medelsanvisning: 282 tkr ur ospecificerat till kommunfullmäktiges förfogande och återstående 218 tkr ur kommunstyrelsen övrigt, projektkod Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden ett tilläggsanslag på 500 tkr i 2006 års budget. 2. Medelsanvisning: 282 tkr ur ospecificerat till kommunfullmäktiges förfogande och återstående 218 tkr ur kommunstyrelsen övrigt, projektkod

31 Kommunfullmäktige KF 53 KS 85 Dnr 136/2005 Dpl 233 Finansiering av Vara Bostäder AB:s nyproduktion av bostäder i kv. Svalan, Vara Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj återremittera rubr. ärende. Beslut behöver dock tas om utökad limit i koncernens checkräkningskredit. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige medger att Vara Bostäder AB:s limit i koncernens checkräkningskredit utökas från 2,0 mkr till 25,5 mkr för finansiering av nyproduktion av bostäder i kv. Svalan i Vara. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige medger att Vara Bostäder AB:s limit i koncernens checkräkningskredit utökas från 2,0 mkr till 25,5 mkr för finansiering av nyproduktion av bostäder i kv. Svalan i Vara.

32 Kommunfullmäktige KF 54 Dnr 154/2003 Dpl 101 Anhållan från Gunnar Abrahamsson (fp) om entledigande från uppdraget som ledamot i personalnämnden Gunnar Abrahamsson (fp) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot av personalnämnden. Beslut Kommunfullmäktige entledigar Gunnar Abrahamsson från uppdraget som ledamot av personalnämnden. Kommunfullmäktiges fortsatta behandling Sven Månsson (fp) föreslår att kommunfullmäktige väljer Ingvar Lund till ny ledamot av personalnämnden. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige väljer Ingvar Lund, Västra Bitterna, Vägatorp, VEDUM, till ny ledamot av personalnämnden.

33 ÄRENDEBALANS per Bilaga till KF 44/2006 sid 1 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning /2003 Kommunstyrelsens AU Kommunens översiktsplan, aktualitet Planberedningen /2004 Planberedningen Detaljplan för del av fastigheten Vedum 8:3 Handläggs av plan- och miljöförvaltningen /2005 Kommunfullmäktige Nämndsorganisationen överförmyndarverksamheten Under beredning /2005 Planberedningen Norra Ringleden och järnvägsövergångar i Vara KSAU /2005 Kommunfullmäktige Finansiering av Vara Bostäder AB:s nya produktion av bostäder i kv. Svalan, Vara hemställan av utökat aktiekapital /2006 Vara Bostäder AB Revidering av gällande plan för kv. Målaren i Vara /2006 Varaslättens Lagerhus ek.för. Flyttning av järnvägsövergången direkt öster om Lagerhuset Handläggs av ekonomiavdelningen Handläggs av miljö- och byggnadsnämnden KSAU /2006 Ingemar Rogbrant och Elof Jonsson ( c ) Motion om alternativ för efterföljande rening av enskilda avlopp Remiss till miljö- och byggnadsnämnden ( 35) och tekniska nämnden /2006 Plan- och miljöförvaltningen Detaljplan för fastigheterna Vedum 2:4 och 2:9 KSAU utsställningsbeslut /2006 Siv Hellqvist, Thomas Andrén och Kristina Johansson (KD) /2006 Ingemar Jacobson, (fp), Längjum Motion om utbildning i ECO-driving Motion om reducering av avgiften för de kommuninvånare som sorterar skräp Remitterad till personalnämnden 84 och MöTs-projektet under beredning Remitterad till tekniska nämnden 50 och till miljö- och byggnadsnämnden 55 KSAU

34 ÄRENDEBALANS per Bilaga till KF 44/2006 sid 2 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning /2006 Siv Hellqvist, Thomas Andrén och Kristina Johansson (KD) /2006 Siv Hellqvist, Thomas Andrén och Kristina Johansson (KD) Motion om äldrevårdscentral i Vara kommun Motion om kompetenshöjning för kökspersonal Remitterad till socialnämnden Handläggs av ledningsgruppen /2006 Planberedningen Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vara kommun KSAU

35 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 1 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 1(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår C Ingvar Johansson 1 M Ingemar Höglund 1 S Monica Jäger 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Karl-Gustav Johansson 1 C Ulf Genitz 1 M Gunilla Levén 1 S Minna Ihanus 1 C Helena Johansson 1 FP Sven Månsson 1 KD Siv Hellqvist 1 M Per Gunnarsson 1 S Jan-Erik Idsjö 1 V Ulla Bengtegård 1 C Elisabeth Lexén 1 M Karl-Göran Karlsson 1 S Britt-Marie Jörgensen 1

36 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 1 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 2(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår FP Marianne Dalemo 1 C Irene Karlsson 1 M Cecilia Widegren 1 S Lars Sahlin 1 KD Kristina Johansson 1 M Johannes Lundén 1 C Leif Carlsson 1 S Per-Olof Thörn 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 C Elof Jonsson 1 M Sven-Olof Johansson 1 FP Ingemar Jacobson 1 S Risto Huovinen 1 M Thore Svenson 1 S Eva Fors 1

37 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 1 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 3(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår M Anders Ekdén 1 KD Thomas Andrén 1 S Fredrik Nelander 1 MP Solweig Andersson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 M Håkan Svensson 1 S Christina Engblom 1 FP Sven Lindberg 1 M Göran Persson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Inge Pettersson 1 M Lars-Olof Eriksson 1 V Christina Hagberg 1 S Olof Jörgensen 1 C Rolf Gustafsson 1 Antal Ja/nej/avstår 31 18

38 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 2 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 1(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår C Ingvar Johansson 1 M Ingemar Höglund 1 S Monica Jäger 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Karl-Gustav Johansson 1 C Ulf Genitz 1 M Gunilla Levén 1 S Minna Ihanus 1 C Helena Johansson 1 FP Sven Månsson 1 KD Siv Hellqvist 1 M Per Gunnarsson 1 S Jan-Erik Idsjö 1 V Ulla Bengtegård 1 C Elisabeth Lexén 1 M Karl-Göran Karlsson 1 S Britt-Marie Jörgensen 1

39 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 2 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 2(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår FP Marianne Dalemo 1 C Irene Karlsson 1 M Cecilia Widegren 1 S Lars Sahlin 1 KD Kristina Johansson 1 M Johannes Lundén 1 C Leif Carlsson 1 S Per-Olof Thörn 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 C Elof Jonsson 1 M Sven-Olof Johansson 1 FP Ingemar Jacobson 1 S Risto Huovinen 1 M Thore Svenson 1 S Eva Fors 1

40 OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 2 KF 49/2006 Kommunfullmäktige Sid 3(3) Justerare: Håkan Svensson och Christina Engblom Beslutande Ja Nej Avstår M Anders Ekdén 1 KD Thomas Andrén 1 S Fredrik Nelander 1 MP Solweig Andersson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 M Håkan Svensson 1 S Christina Engblom 1 FP Sven Lindberg 1 M Göran Persson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Inge Pettersson 1 M Lars-Olof Eriksson 1 V Christina Hagberg 1 S Olof Jörgensen 1 C Rolf Gustafsson 1 Antal Ja/nej/avstår

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2006-05-24 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.00, Varabygdens Energi kl. 13.00 16.15 Beslutande Anders Ekdén (m) Ulf Genitz (c), ordf. Irene Karlsson (c) Camilla

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2007-11-26 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 17.00-21.20 (ajournering kl. 18.00-18.30, 19.50-20.05 och 21.05-21.15) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Socialnämnden 2011.08.29 1

Socialnämnden 2011.08.29 1 Socialnämnden 2011.08.29 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 16.25-16.40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Mohamad Rezkar (S) tjg ersättare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Maria Westh, kommunjurist Inger Gustafsson, sekreterare. Ingvar Lund och Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS

Se bifogat närvaroprotokoll. Maria Westh, kommunjurist Inger Gustafsson, sekreterare. Ingvar Lund och Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-19.25. Ajournering klockan 18.30-18.50. Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist Inger

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.12.18 1 Plats och tid Sammanträdesrum Roskilde, kommunhuset, kl 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Mikael Hernborg (S) Ulla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer