UNDERSÖKNING AV MEDLEMMAR I GRÖNA PARTIER I EUROPA FRÅGEFORMULÄR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERSÖKNING AV MEDLEMMAR I GRÖNA PARTIER I EUROPA FRÅGEFORMULÄR"

Transkript

1 UNDERSÖKNING AV MEDLEMMAR I GRÖNA PARTIER I EUROPA FRÅGEFORMULÄR Bästa medlem i Miljöpartiet de Gröna! maj/juni 2002 Detta frågeformulär ingår i en undersökning av medlemmar i gröna partier runt om i Europa. Studien omfattar de gröna partierna i Österrike, Belgien, England, Skottland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge och Sverige. Syftet är att få närmare klarhet i gröna partimedlemmars aktivitet, åsikter, värderingar, med mera. En stor del av frågorna i formuläret är gemensamma över hela Europa, men vissa frågor är speciellt utformade för Sverige. En projektbeskrivning på engelska finns på Internet: I Sverige har vi fått tillstånd att genomföra undersökningen av Miljöpartiet de Grönas partisekreterare Håkan Wåhlstedt. Studien genomförs i samarbete med partiets kansli i Lund. Miljöpartiet de Gröna har en bestämmelse som säger att utomstående inte skall kunna få ut uppgifter om medlemmar i partiet utan tillstånd från respektive medlem. Det respekterar vi som forskare givetvis, och kommer därför inte att ha tillgång till några namn- och adresslistor. Enkäten, som går ut till 500 slumpmässigt utvalda medlemmar, skickas ut från partikansliet i Lund. Vi som kommer att ta emot och bearbeta svaren har ingen möjlighet att kontrollera vem som har fyllt i ett visst formulär, eller vilka individer som ingår i vårt urval av medlemmar. Varje svarandes anonymitet är med andra ord garanterad. Alla våra forskningsresultat kommer att presenteras i form av siffror i tabeller, och ingen kommer att ha möjlighet att utläsa vad enskilda personer har svarat på frågorna. Forskningsresultaten kommer att publiceras i samhällsvetenskapliga böcker och tidskrifter, och hela materialet kommer att omedelbart göras tillgängligt för Miljöpartiet de Gröna. Vi som genomför studien arbetar i Skottland. Därför är svarskuvertet adresserat till University of Strathclyde i Glasgow. Projektet leds av Wolfgang Rüdig, och ansvarig för den svenska undersökningen är Anders Widfeldt. Ni är givetvis välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller synpunkter på formuläret (adresser nedan). Det finns dessutom utrymme för egna kommentarer längst bak i formuläret. Vi hoppas att Du har tid och möjlighet att fylla i formuläret, och så snart som möjligt skicka tillbaka det i det portofria kuvertet. Om det är någon fråga Du inte kan eller vill svara på, kan Du hoppa över den, och gå vidare till nästa fråga. Med vänliga hälsningar Wolfgang Rüdig Anders Widfeldt Politics Division Department of Politics & International Relations University of Strathclyde University of Aberdeen 16 Richmond Street Edward Wright Building Glasgow G1 1XQ Aberdeen AB 24 3QY telefon: telefon:

2 Fyll i formuläret genom att kryssa (x) i den aktuella rutan. I vissa frågor ber vi Dig även att rangordna olika alternativ, eller skriva in ett svar med Dina egna ord. Använd helst kulspetspenna med svart eller blå färg. Vi skulle vilja börja med några frågor om partimedlemskap, och Ditt förhållade till Miljöpartiet de Gröna. 1. När blev Du för första gången medlem i Miljöpartiet de Gröna? FYLL I: ÅR (FYRA SIFFROR) g blev medlem år: 2. Har du varit medlem utan avbrott sedan dess? OM NEJ: 2a. När (åter)inträdde Du senast i Miljöpartiet de Gröna? FYLL I: ÅR (FYRA SIFFROR) g (åter)inträdde senast: 3. Här nedanför finns en lista över olika tänkbara anledningar till att man blir medlem i Miljöpartiet de Gröna. Om Du tänker tillbaka till hur det var när du beslutade Dig för att bli medlem, kan Du svara på hur viktiga nedanstående tänkbara anledningar var för Ditt beslut? KRYSSA ENDAST I ETT ALTERNATIV PER RAD Mycket Ganska Inte så Inte Inte alls viktigt viktigt viktigt viktigt viktigt g ville träffa politiskt likasinnade människor (5) g ville bli politiskt aktiv (5) g ville hjälpa till att förverkliga de politiska målsättningar som jag stödde (5) g ville påverka nomineringar av kandidater till politiska uppdrag (5) g ville starta en karriär i grön politik (5) g ville stödja partiet finansiellt (5) g förväntade mig att partimedlemskapet skulle vara en fördel för min karriär (5) g ville lära mig mer om grön politik (5) 2

3 4. I vilken mån har Dina erfarenheter som medlem hittills motsvarat Dina inledande förväntningar? Medlemskapet har: Helt motsvarat mina förväntningar Inte riktigt motsvarat mina förväntningar Delvis motsvarat mina förväntningar Inte alls motsvarat mina förväntningar 5. Om Du tänker tillbaka på de sista 12 månaderna, hur ofta har Du varit på ett lokalt partimöte för Miljöpartiet de Gröna? Ingen gång Ofta Sällan Mycket ofta/alltid 6. Hur mycket tid lägger Du i genomsnitt ned på partiaktiviteter per månad? FYLL I MED SIFFROR: ELLER KRYSSA: Ungefärligt antal timmar per månad Ingen tid alls på partiaktiviteter 7. Hur mycket pengar uppskattar Du att Du gav till partiet under hela förra kalenderåret, det vill säga mellan 1/1 och 31/ (inklusive medlemsavgift, bidrag till partirelaterade insamlingar, gåvor, med mera)? FYLL I SUMMA KRONOR 8. Vi skulle nu vilja fråga om vilka politiska aktiviteter Du deltagit i under de senaste FYRA åren. Har Du gjort eller deltagit i någon av följande aktiviteter och, om ja, hur ofta? FöR VARJE AKTIVITET Aldrig Sällan Ibland Ofta Knackat dörr för att informera om Miljöpartiet de Gröna Skrivit på en namninsamling stödd av Miljöpartiet de Gröna Skänkt pengar till Miljöpartiet de Gröna (annat än att betala medlemsavgift) Hjälpt Miljöpartiet de Gröna med att samla in pengar Varit på internt partimöte med Miljöpartiet de Gröna Informerat om Miljöpartiet de Gröna i grund- eller gymnasieskola Medverkat i, eller hjälpt till vid, offentligt möte arrangerat av Miljöpartiet de Gröna Deltagit i offentlig demonstration eller protest Argumenterat för Miljöpartiet de Grönas politik i insändare eller artikel i dagstidning Argumenterat för Miljöpartiet de Grönas politik i radio- eller TV-intervju Kandiderat till uppdrag inom Miljöpartiet de Grönas partiorganisation (lokalt eller centralt) Varit kandidat för Miljöpartiet de Gröna i val till kommun, landsting (regionfullmäktige), riksdag och/eller europarlament Argumenterat för Miljöpartiet de Grönas politik i samtal med vänner, bekanta och/eller arbetskamrater 3

4 9. Har Du för närvarande någon form av uppdrag inom Miljöpartiet de Gröna (på lokal, regional eller riksnivå), eller något offentligt uppdrag som representant för partiet (t. ex. i kommun, landsting, region, riksdag). KRYSSA I EN RUTA OM JA: 9a. Om ja, på vilken nivå? Uppdrag Offentligt KRYSSA I ALLA TILLÄMPLIGA RUTOR i partiet uppdrag Lokal/kommunal nivå Region/läns/landstingsnivå Riksnivå Europanivå/Internationell nivå 10. Hur aktiv anser Du att Du för närvarande är inom Miljöpartiet de Gröna? Mycket aktiv Ganska aktiv Inte så aktiv Inte alls aktiv 11. Är Du mer eller mindre aktiv inom partiet nu, jämfört me d för fyra år sedan (eller jämfört med när Du var nybliven medlem, om Du gått in i partiet för mindre än fyra år sedan)? Mera aktiv nu Ungefär samma nu som då Mindre aktiv nu Nu följer några frågor om andra former av politisk aktivitet. 12. Är Du för närvarande medlem i någon av följande miljöorganisationer? KRYSSA I ALLA TILLÄMPLIGA RUTOR Jordens vänner Greenpeace Annan miljöorganisation på riksnivå (ange vilken/vilka) Fältbiologerna Svenska Naturskyddsföreningen Annan lokal miljöorganisation (ange vilken/vilka) (5) (6) 4

5 13. Nedan finns en lista över olika samhällsrörelser. Har Du någonsin varit aktiv i någon av dem (till exempel deltagit i demonstrationer, hjälpt till att arrangera möten, osv.)? Om ja, ange under vilka årtionden Du varit aktiv. KRYSSA I SAMTLIGA TILLÄMPLIGA Aldrig Aktiv under: RUTOR I VARJE RAD aktiv 1960-talet 1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet Studentrörelsen Miljörörelsen Rörelse för djurens för djurens rättigheter Folkrörelsen mot kärnkraft Fredsrörelsen Kvinnorörelsen Rörelse för sexuellt likaberättigande (t.ex. RFSL) Fackföreningsrörelsen Rörelse för solidaritet med 'tredje världen' Rörelse mot olika diktaturer och regimer (t ex. Chile, Sydafrika) Rörelse för en rättvisare världsordning (t. ex. Attac) 14. Vi skulle nu vilja ställa en fråga om andra politiska aktiviteter som Du kanske har varit med om under de FYRA senaste åren. Har Du gjort något av nedanstående? KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE AKTIVITET Aldrig Sällan Då och då Ofta Arbetat i föreningar och organisationer Röstat i val Bojkottat vissa produkter Deltagit i offentliga demonstrationer 15a. Är Du för närvarande medlem i någon av följande intresseorganisationer? KRYSSA I ALLA TILLÄMPLIGA RUTOR LO-ansluten fackförening TCO-ansluten fackförening SACO-ansluten fackförening Annan fackförening, ange vilken: Lanbrukarorganisation (5) Hyresgästförening (6) Villaägarförening (7) Annan intresseorganisation, ange vilken: (8) 15b. Om vi går vidare i fråga om organisationer, är Du för närvarande medlem i någon av följande? KRYSSA I ALLA TILLÄMPLIGA RUTOR Amnesty Attac Solidaritetsorganisation för flyktingar Kvinnoorganisation, ange vilken: Nykterhetsorganisation (5) Röda Korset (6) Freds-, pacifistorganisation, ange vilken: (7) Annan organisation, ange vilken: (8) 5

6 16. Har Du någonsin varit medlem i något annat politiskt parti än Miljöpartiet de Gröna? OM JA: 16a. I vilket/vilka andra parti(er) har Du tidigare varit medlem? KRYSSA I ALLA TILLÄMPLIGA RUTOR Socialdemokraterna Kristdemokraterna/KDS (5) Moderaterna/högerpartiet Vänsterpartiet/VPK (6) Folkpartiet Annat riksparti (7) Centern Annat lokalt parti (8) Nu skulle vi vilja ställa några frågor om åsikter i olika politiska frågor. 17. I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle Du placera de politiska partierna på en skala mellan 0 och 10 där 0 står för vänster och 10 står för höger? FÖR VARJE PARTI vänster Socialdemokraterna Moderaterna Folkpartiet liberalerna Centern Kristdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de Gröna höger 18. Och var skulle du placera dig SJÄlV på nedanstående skala? vänster höger Hur ofta gör Du något av följande? KRYSSA I EN RUTA PER RAD Alltid Ofta Ibland Aldrig Sorterar glas, burkar, plast, papper etc. för återvinning Köper frukt och grönsaker som odlats utan kemikalier Avstår från att äta kött av moraliska eller miljömäsiga skäl Använder alternativa läkemedel eller medicinsk behandling (t. ex. homeopati, akupunktur) 6

7 20. Har Du, eller någon annan i Ditt hushåll, bil (inklusive företags- eller leasingbil)? OM JA: OM NEJ: 20a. Hur ofta brukar Du avstå från att köra 20b. Beslutade Du Dig for att inte skaffa bil av bilen av miljöhänsyn? i första hand ekonomiska skäl eller miljöhänsyn? Alltid Ofta Ibland Ekonomiska skäl Miljöhänsyn Annan orsak Aldrig Kör inte bil (5) 21. Håller Du med om, eller tar Du avstånd från, följande påståenden? KRYSSA I EN RUTA PÅ VARJE RAD Varken instämmer Instämmer Instämmer eller tar Tar Tar starkt Vet ej starkt avstånd avstånd avstånd Vi förlitar oss för mycket på vetenskapen, och inte tillräckligt på känslor och tro (5) (6) På det hela taget gör den moderna vetenskapen mer skada än nytta (5) (6) Den moderna vetenskapen kommer att lösa våra miljöproblem utan att vi behöver förändra vårt levnadssätt särskilt mycket (5) (6) Vi bekymrar oss för mycket över miljöns framtid och inte tillräckligt mycket om dagens priser och arbetstillfällen (5) (6) Djuren borde ha samma moraliska rättigheter som människor har (5) (6) Folk oroar sig för mycket om att människans framsteg ska skada miljön (5) (6) För att kunna skydda miljön behöver Sverige ekonomisk tillväxt (5) (6) Det är rätt att utföra medicinska djurförsök, om det kan rädda människoliv (5) (6) Ekonomisk tillväxt skadar alltid miljön (5) (6) 22. Vad tycker Du generellt sett om att Sverige är medlem i EU (Europeiska Unionen)? Är det bra, dåligt eller varken bra eller dåligt? Bra Dåligt Varken bra eller dåligt 23. Med hänsyn till allt Du känner till, skulle vilja Du säga att Sverige har tjänat på eller förlorat på att gå med i EU? Tjänat Förlorat 7

8 24. En del säger att den europeiska integrationen borde fortsätta. Andra menar att den har gått för långt. Vad är Din åsikt? Ange Din uppfattning genom att använda nedanstående tiogradiga skala. På denna skala betyder 1 att integrationen har redan gått för långt, och 10 betyder att integrationen borde fortsätta. Vilken nummer på denna skala ligger närmast Din uppfattning? Integrationen har redan gått för långt Intregrationen borde fortsätta Det finns olika uppfattningar om invandrare som bor i Sverige. (Med invandrare menar vi människor som flyttat till Sverige för att leva här). Instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden? Varken KRYSSA I EN RUTA På VARJE RAD instämmer Instämmer Instämmer eller tar Tar Tar starkt Vet ej starkt avstånd avstånd avstånd Invandrare gör att brottsligheten ökar (5) (6) Invandrare är på det hela taget bra för Sveriges ekonomi (5) (6) Invandrare tar jobben från infödda svenskar (5) (6) Invandrare gör Sverige mer öppet för nya idéer och kulturer (5) (6) 26. Från nedanstående lista, skulle Du vilja kryssa för den ruta som står intill den viktigaste målsättning som vi i vårt samhälle bör arbeta för; med andra ord det samhällsmål som Du anser är viktigast. Och vad tycker Du är den näst viktigaste målsättningen; med andra ord det samhällsmål som Du anser är näst viktigast? KRYSSA I ENDAST EN RUTA I VARJE KOLUMN Viktigaste Näst viktigaste målsättning målsättning Upprätthålla lag och ordning Ge enskilda människor större möjlighet att påverka politiska beslut Bekämpa prisstegringarna Skydda yttrandefriheten Vet inte (5) (5) 27. På det stora hela, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd eller mycket missnöjd med hur demokratin fungerar i Sverige? Och hur tycker Du att demokratin fungerar i den Europeiska Unionen (EU)? KRYSSA I ENDAST EN RUTA I VARJE KOLUMN Sverige EU Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 8

9 28. Det finns olika uppfattningar om hur man på ett effektivt sätt kan påverka beslut i samhället. Hur effektiva anser Du att vart och ett av nedanstående sätt att påverka är? KRYSSA I EN RUTA PER RAD Inte alls effektivt Mycket effektivt Arbeta i föreningar och organisationer Rösta i valen Bojkotta vissa produkter Delta i offentliga demonstrationer Arbeta i ett politiskt parti 29. I vilken utsträckning instämmer Du eller tar avstånd från dessa påståenden? Varken KRYSSA I EN RUTA På VARJE RAD instämmer Instämmer Instämmer eller tar Tar Tar starkt Vet ej starkt avstånd avstånd avstånd Alla kärnkraftsverk borde stängas av så fort som möjligt (5) (6) Censur av film och tidningar är nödvändig för att upprätthålla den moraliska nivån (5) (6) Privat företagsamhet är det bästa sättet att lösa Sveriges ekonomiska problem (5) (6) Homosexuella relationer är fel (5) (6) En gravid kvinna bör, oavsett skäl, ha laglig rätt till abort om hon väljer att inte föda barnet. (5) (6) Sverige bör aldrig gå med i NATO (5) (6) Ett av problemen med människor av idag är att de för ofta ifrågasätter makthavare (5) (6) Bensinskatten borde höjas ordentligt, för att hjälpa till att bekämpa den globala temperaturökningen (5) (6) Det är regeringens/riksdagens ansvar att minska inkomstskillnaderna mellan de med hög och de med låg inkomst. (5) (6) Politiska partier som vill störta demokratin borde inte tillåtas att ställa upp i val (5) (6) Svenskarna borde vara mera toleranta mot dem som har okonventionella livsstilar (5) (6) Partierna borde tvingas att ställa upp med lika antal manliga och kvinnliga kandidater i valen (5) (6) Krig är alltid fel (5) (6) Det finns situationer då människor borde följa sina samveten, även om det innebär att man bryter mot lagen (5) (6) 9

10 Nu skulle vi vilja ställa några frågor om Din personliga bakgrund. 30. Vilket år är Du född? FYLL I ÅR g föddes år Är Du man eller kvinna? Man Kvinna 32. Vilken av följande grupper tillhör Du? Förvärvsarbetande Arbetslös (5) Arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi Genomgår utbildning med stöd av det s.k. kunskapslyftet Ålderspensionär eller förtidspensionär Hemarbetande Studerande (6) (7) (8) 33. Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna Du hör till? (om du inte arbetar just nu, ange vilken grupp du tillhörde i ditt senaste arbete). Tjänsteman Egenanställd arbetare (6) Tjänsteman med arbetsledande funktion Jordbrukare (7) Tjänsteman med företagsledande funktion Företagare: 0-9 anställda (8) Arbetare Företagare: 10 eller fler anställda (9) Arbetare med arbetsledande funktion (5) 34. Inom vilken ekonomisk sektor arbetar Du? (Om Du inte arbetar just nu, ange inom vilken sektor Du senast arbetade). Jordbruk, skogsbruk, fiske Polis, militär, bevakning (6) Industri (tillverkning, reparation, gruvdrift etc.) Annan offentlig verksamhet (kommunal eller statlig) (7) Utbildning Bank, finans, försäkring, fastighetsmäkl. (8) Hälso- eller socialvård Annan serviceverksamhet (t.ex. försäljning, transport, hotell & restaurang, sport och fritid, städning, renhållning) (9) Medier (tidningar, radio, TV) (5) Övrigt (10) 35. Har Du i Ditt arbete ansvar för andra människors arbete? (Om Du inte arbetar just nu, ange vad som gällde för Ditt senaste arbete). 36. Arbetar Du i privat, kommunal eller statlig tjänst? (Om Du inte arbetar just nu, ange vad som gällde för Ditt senaste arbete). Privat Landstingskommunal (region eller motsvarande) Kommunal Statlig 10

11 37. Hur gammal var Du när Du slutade studera på heltid? FYLL I ÅLDER ELLER KRYSSA: g studerar fortfarande heltid 38. Har Du någonsin studerat på högskola eller universitet, med syfte att ta en högskole- eller universitetsexamen? OM JA: 38a. Vad var (är) Din huvudsakliga studieinriktning? Nationalekonomi, företagsekonomi, juridik Övrig samhällsvetenskap (t.ex. sociologi, statsvetenskap, psykologi) Humaniora (t.ex. språk, historia, litteraturvetenskap) Biologi, medicin Övrig naturvetenskap, teknologiska ämnen Inget av ovanstående 39. Har Du en akademisk examen? Om ja, ange den mest långtgående examen Du har? (5) (6) Doktorsexamen Licentiat-, master-, magisterexamen Grundexamen (t.ex. fil kand, motsv.) Har ingen akademisk examen 40. Anser Du Dig själv tillhöra någon religion? OM JA: 40a. Vilken? Katolska kyrkan Judendom (6) Svenska kyrkan Buddhism (7) Pingstkyrkan Hinduism (8) Missionskyrkan Islam/Muslim (9) Annan frikyrka (5) Annan religion (10) 41. Hur ofta går Du i kyrkan, eller besöker andra religiösa sammankomster? Går Du flera gånger i veckan, en gång i veckan, några gånger per år, en gång per år eller aldrig? Flera gånger i veckan En gång per år En gång i veckan Aldrig (5) Några gånger per år 42. Hur skulle Du beskriva den plats där Du bor? En storstad En by eller mindre samhälle En förort till, eller i närheten av, en storstad En gård eller enskilt hus på landet (5) En liten stad 11

12 43. Ingår Miljöpartiet de Gröna i den politiska ledningen av den kommun där Du bor? Vet inte Nu skulle vi vilja ställa några frågor om hur Du ser på Miljöpartiet de Grönas organisation och politik, plus några politiska sakfrågor. 44. Skulle Du beteckna Dig som en mycket stark, ganska stark, inte särskilt stark eller inte alls stark anhängare av Miljöpartiet de Gröna? Mycket stark anhängare Inte särskilt stark anhängare Ganska stark anhängare Inte alls stark anhängare 45. Miljöpartiet de Gröna förespråkar en mängd olika målsättningar och förslag. Enligt Din uppfattning, hur hög prioritet borde Miljöpartiet de Gröna ge till följande målsättningar under de närmaste åren? KRYSSA I EN RUTA PER RAD Högsta Hög Inte så hög Ingen prioritet prioritet prioritet prioritet alls Verka för ett mångkulturellt samhälle Hjälpa de fattiga i samhället Bekämpa användningen av genmanipulerad mat Bekämpa arbetslösheten Skydda medborgerliga rättigheter Stoppa jordens temperaturförändring Förbättra kvinnornas situation och rättigheter Minska statsskulden Lösa internationella konflikter med fredliga medel Avveckla kärnkraften Reformera välfärdsstaten Verka för avskaffande av kärnvapen Motverka globalisering Skapa ett mer demokratiskt samhälle Förbättra Sveriges ekonomiska konkurrenskraft 46. För närvarande, hur ofta brukar du umgås med partimedlemmar, frånsett på partimötena? Aldrig Ganska ofta Sällan Mycket ofta (5) Ibland 47. De etablerade politiska partierna har ju EN ledare. Tycker Du att Miljöpartiet de Gröna borde ha ett ensamt språkrör? 12

13 48. Om Du ser tillbaka på Kosovokonflikten 1999, stödde Du NATOs militära ingripande? g var osäker Minns inte 49. I oktober 2001, inledde USA och Storbritannien militära attacker i Afghanistan som svar på terroristattackerna mot World Trade Center den 11 september Stödde Du USA:s och Storbritanniens militära svar? g var osäker Minns inte 50. Nu skulle vi vilja fråga om hur EFFEKTIVA Du tycker att olika politiska aktiviteter är när det gäller att hjälpa Miljöpartiet de Gröna att uppnå sina mål. Mycket Effektivt Inte så Inte alls KRYSSA I EN RUTA PER AKTIVITET effektivt effektivt effektivt Knacka dörr för att informera om Miljöpartiet de Gröna Skriva på en namninsamling stödd av Miljöpartiet de Gröna Skänka pengar till Miljöpartiet de Gröna (annat än betalning av medlemsavgift) Hjälpa Miljöpartiet de Gröna med att samla in pengar Gå på internt partimöte med Miljöpartiet de Gröna Informera om Miljöpartiet de Gröna i grundeller gymnasieskola Medverka i, eller hjälpa till vid, offentligt möte arrangerat av Miljöpartiet de Gröna Delta i offentlig demonstration eller protest 51. Här följer ytterligare några aktiviteter. Hur effektiva Du tycker att dessa politiska aktiviteter är när det gäller att hjälpa Miljöpartiet de Gröna att uppnå sina mål? Mycket Effekti Inte så Inte alls KRYSSA I EN RUTA PER AKTIVITET effektivt effektivt effektivt Argumentera för Miljöpartiet de Grönas politik i insändare eller artikel i dagstidning Argumentera för Miljöpartiet de Grönas politik i radio- eller TV-intervju Kandidera till uppdrag inom Miljöpartiet de Grönas partiorganisation (lokalt eller centralt) Ställa upp som kandidat för Miljöpartiet de Gröna i val till kommun, landsting (regionfullmäktige), riksdag och/eller europarlament Argumentera för Miljöpartiet de Grönas politik i samtal med vänner, bekanta och/eller arbetskamrater 52. Politiska partier strävar efter mål som ibland kommer i konflikt med varandra. Om Du fick välja mellan de fyra målen uppräknade nedan, vilket av dem borde vara Miljöpartiet de Grönas högsta prioritet? Och vilket mål tycker Du borde vara Miljöpartiet de Grönas näst högsta prioritet? KRYSSA EN RUTA I VARJE KOLUMN Högsta Näst högsta prioritet prioritet Maximera antalet röster i val Verka för partiets program och förslag Komma i regeringsställning Skapa ett verkligt demokratiskt parti Vet inte (5) (5) 13

14 53. Har följande partiinstanser för liten, för stor eller lagom stor makt inom Miljöpartiet de Gröna? Alldeles Lagom För Alldeles för stor För stor stor liten för liten Vet KRYSSA EN RUTA FöR VARJE RAD makt makt makt makt makt inte Språkrören (5) (6) Partistyrelsen (5) (6) Förtroenderådet (5) (6) Gruppledarna för riksdagsgruppen (5) (6) Riksdagsgruppen (5) (6) Partikongressen (5) (6) Partiets region-/läns-/ landstingsorganisationer (5) (6) Partiets kommunorganisationer (5) (6) De enskilda partimedlemmarna (5) (6) 54. Här följer ett antal organisatoriska principer som man ibland förknippar med begreppet gräsrotsdemokrati. I vilken utsträckning håller Du med, eller inte håller med, om att dessa principer borde införas, eller behållas, i Miljöpartiet de Gröna? Håller Håller Varken Håller Håller inte KRYSSA EN RUTA FöR VARJE RAD helt med med eller inte med alls med Ingen enskild medlem skall kunna inneha ett uppdrag inom partiet på central nivå mer än tre år i följd (5) Riksdagsledamöter från Miljöpartiet de Gröna skall inte samtidigt kunna ha uppdrag inom partiorganisationen (5) Minst hälften av alla ledande positioner inom partiet (exempelvis partistyrelsen) bör innehas av kvinnor (5) Riksdagsledamöter från Miljöpartiet de Gröna skall endast få tjäna lika mycket som en medelinkomsttagare; resten av riksdagsarvodet borde skänkas till partiet (5) Riksdagsledamöter från Miljöpartiet de Gröna skall endast kunna sitta i två mandatperioder (5) Partistyrelsen borde avskaffas, och ersättas med fyra utskott, som fallet var fram till och med 1992 (5) Partiets förtroenderåd borde få tillbaka sin roll som beslutsfattande organ, som det hade fram till 1992 (5) 55. Avser Du att förnya ditt medlemskap i Miljöpartiet de Gröna när det nästa gång är dags att betala medlemsavgiften?, definitivt, troligen Troligen inte Definitivt inte g har redan gått ur partiet (5) 14

15 Nu skulle vi vilja fråga om hur Du ser på Miljöpartiet de Grönas samarbete med regeringen under mandperioden Om du tänker tillbaka, hur såg Du före det att regeringssamarbetet inleddes på ett eventuellt samarbete mellan Miljöpartiet de Gröna och regeringen? g var för ett samarbete med regeringen g var emot samarbete med regeringen g hade inte bestämt mig Minns inte 57. Skulle Du vilja säga att samarbetet mellan Miljöpartiet de Gröna, Vänsterpartiet och regeringen sedan 1998 på det hela taget har varit något positivt, något negativt eller varken positivt eller negativt? På det hela taget positivt Varken positivt eller negativt På det hela taget negativt Vet inte 58. Hur har erfarenheten av samverkan mellan Miljöpartiet de Gröna och regeringen svarat mot Dina inledande förväntningar? Miljöpartiet de Gröna har i samarbetet med regeringen: Helt motsvarat mina förväntningar Inte riktigt motsvarat mina förväntningar Delvis motsvarat mina förväntningar Inte alls motsvarat mina förväntningar 59. Här följer ett antal olika politiska frågeområden. Hur nöjd är Du med det sätt på vilket den svenska regeringen skött sig inom dessa områden? Varken Mycket nöjd eller Inte Inte alls PER RAD nöjd Nöjd missnöjd nöjd nöjd Vet inte Utrikespolitik (5) (6) Miljöpolitik (5) (6) Hälso- och sjukvård (5) (6) Jordbruk, mat, konsumentskydd (5) (6) Ekonomisk politik (5) (6) Socialpolitik (5) (6) Kommunikationer (5) (6) Energipolitik (5) (6) 60. Och hur ser Du på följande frågor som regeringen haft att hantera? Hur nöjd är Du med det sätt på vilket den svenska regeringen har skött nedanstående frågor? Varken Mycket nöjd eller Inte Inte alls PER RAD nöjd Nöjd missnöjd nöjd nöjd Vet inte Kosovokonflikten (5) (6) Afghanistankonflikten ('11 september') (5) (6) EU, EMU, europapolitiken (5) (6) Kärnkraftsavvecklingen (5) (6) Arbetstidsförkortning (5) (6) Järnvägar, kollektivtrafik (5) (6) Utbildning, skola (5) (6) 15

16 61. Här följer ett antal gröna politiska nyckelområden. Anser Du att Miljöpartiet de Gröna har givit efter för mycket i dessa frågor under samarbetet med regeringen? Ange Ditt svar enligt en skala från 0 till 10. KRYSSA ENDAST I EN RUTA PER RAD Inte alls givit efter för mycket Givit efter alldeles för mycket Invandrings- och asylfrågor Grön skatteväxling Arbetstidsförkortning 62. Anser Du att Miljöpartiet de Gröna borde fortsätta att samarbeta med en eventuell socialdemokratisk regering också efter 2002 års val, och i så fall i vilken form? Borde inte ingå i någon form av formellt och Borde ingå som formell medlem i en regeringskoalition systematiskt samarbete, utan återgå till att vara ett entydigt oppositionsparti Borde fortsätta det parlamentariska samarbetet, men inte ingå i en Vet inte koalitionsregering 63. Nu två frågor som ligger på europeisk nivå. Anser Du att de gröna partierna från EU:s medlemsnationer borde ställa upp med en gemensam kandidatlista i europaparlamentsvalen? Vet inte 64. Anser Du att de gröna partierna från EU:s medlemsnationer borde bilda ett europeiskt grönt parti med ett gemensamt partiprogram? Vet inte 65. Kan Du ange din inställning till följande personer, som alla spelar, eller har spelat, en viktig roll inom Miljöpartiet de Gröna? Använd nedanstående skala. Om Du inte känner till personen, kryssa i rutan till höger. Ogillar Varken gillar Gillar starkt eller ogillar starkt Lotta Nilsson-Hedström Matz Hammarström Birger Schlaug Marianne Samuelsson Peter Eriksson Inger Schörling Per Gahrton Eva Goës Maria Wetterstrand Ywonne Ruwaida Håkan Wåhlstedt Åsa Domeij Lars Ångström Gustav Fridolin Vet ej 16

17 66. Och hur skulle Du vilja betygsätta följande politiker? Göran Persson Gudrun Schyman Bo Lundgren Maud Olofsson Alf Svensson Lars Leijonborg Bosse Ringholm Anna Lindh Ogillar starkt Varken gillar eller ogillar Gillar starkt Vet ej 67. Och hur skulle Du vilja betygsätta följande politiska partier? Socialdemokraterna Vänsterpartiet Moderaterna Centern Kristdemokraterna Folkpartiet liberalerna Ogillar starkt Varken gillar eller ogillar Gillar starkt Vet ej 68. Vi har nedan ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen, samt några åsikter om partier och politik som man ibland hör att folk har. Några är rätt kritiska. Instämmer Du med dessa åsikter eller tycker Du att de är felaktiga? Instämmer Instämmer I stort sett Helt PER RAD helt delvis motsatt åsikt motsatt åsikt De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet. Det har gått så långt med sociala reformer i det här landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd till medborgarna. Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter. De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker Genom att rösta kan man verkligen vara med och bestämma om hur det skall vara ordnat här i landet. 17

18 69. I debatten om demokratin i Sverige diskuteras ibland olika förslag till förändringar. Vad tycker Du om följande förslag? Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket bra bra eller dåligt dåligt dåligt PER RAD förslag förslag förslag förslag förslag Sänka rösträttsåldern till 16 år (5) Alltid överlåta beslut i viktiga frågor till (5) experter Genomföra fler nationella folkomröstningar (5) Genomföra fler kommunala folkomröstningar (5) Genomföra val till riksdag och kommun vid olika tidpunkter (5) Flytta tidpunkten för de allmänna valen från hösten till våren (5) Minska mandatperiodens längd från 4 till 3 år (5) Minska antalet ledamöter i riksdagen (5) Avskaffa det statliga partistödet (5) Avskaffa det kommunala partistödet (5) 70. Här kommer ytterligare några förslag till förändringar i det demokratiska systemet. Vad tycker Du om dem? Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket bra bra eller dåligt dåligt dåligt PER RAD förslag förslag förslag förslag förslag Ålägga de politiska partierna att offentligt redovisa sina räkenskaper (5) Ta bort spärrgränsen på fyra procent för att ett parti skall komma in i riksdagen (5) Införa majoritetsval i enpersonsvalkretsar (5) Låta riksdagen sammanträda på olika platser runt om i landet (5) Låta alla sammanträden i riksdagens utskott vara offentliga för allmänheten (5) Avskaffa landstingen (5) Införa en författningsdomstol (5) Skriva in rätten till egendom som en grundläggande rättighet i grundlagen (5) Ge alla barn rösträtt i allmänna val (5) 18

19 71. Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket bra bra eller dåligt dåligt dåligt PER RAD förslag förslag förslag förslag förslag Minska den offentliga sektorn (5) Minska försvarsutgifterna (5) Minska de sociala bidragen (5) Sänka skatterna (5) Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare (5) Minska inkomstskillnaderna i samhället (5) Sverige bör bli medlem i EMU (den ekonomiska och monetära unionen) (5) Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur (5) Bedriva mer av sjukvården i privat regi (5) Avsätta mer skattemedel till den kommunala äldreomsorgen (5) Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande (5) Förbjuda alla former av pornografi (5) Begränsa rätten till fri abort (5) Tillåta aktiv dödshjälp i Sverige (5) Ta emot färre flyktingar i Sverige (5) Minska u-hjälpen (5) Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften (5) Stoppa privatbilismen i innerstäderna (5) Slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften i den svenska berggrunden (5) Sverige bör utträda ur EU (5) Sverige bör söka medlemskap i NATO (5) Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan män och kvinnor (5) Satsa mer på friskolor (5) Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt (5) Låta privata företag svara för äldreomsorg (5) Begränsa riksdagsledamöternas mandatperiod till maximalt åtta år (5) Införa republik med vald president (5) Sänka skatterna på bensin och diesel (5) Behålla fastighetsskatten (5) Minska finansmarknadens inflytande över politiken (5) 19

20 TILL SIST vill vi ge Dig som har egna synpunkter på formuläret tillfälle att skriva ned dem. Du kanske vill mera detaljerat redogöra för något eller några av Dina svar tidigare i formuläret, eller lämna andra kommentarer. Du kan skriva Dina synpunkter på denna sida. Detta är givetvis helt frivilligt, och Din anonymitet är garanterad, precis som för formuläret i sin helhet. Stort tack för att Du har fyllt i formuläret! Vi vore tacksamma om Du snarast möjligt skickar det tillbaka i det bifogade portofria kuvertet! 20

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Välfärdsstatsundersökningen 2010

Välfärdsstatsundersökningen 2010 Välfärdsstatsundersökningen 2010 1519583 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2008 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige

Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige Detta nummer är endast till för att inkomna svar ska kunna prickas av vid datorns optiska läsning. Då slipper du få påminnelse i onödan och vi kan sända trisslotten till dig. Survey 2010 En frågeundersökning

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014

SVT:s vallokalundersökning EUP-valet 2014 SVT:s vallokalundersökning EUP-valet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

INTRODUKTION VISA SVARSKORT 1. LÄS UPP ALTERNATIVEN

INTRODUKTION VISA SVARSKORT 1. LÄS UPP ALTERNATIVEN 1 INTRODUKTION Vi har fått i uppdrag att utföra en opartisk intervjuundersökning i samband med valet i år. Innan jag börjar med frågorna vill jag tala om att svaren bara kommer att användas för statistisk

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ INTRODUCTION 12580 - EES v1.1 ------------------------------------------------------------------ QUESTION 7 Formulärets IDNUMMER NUMBER 12580 NIPO Amsterdam 10/11/2013 1 QUESTION 77 Country QUESTION 8

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 V1. Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

MAKTFAKTORN LÄRARHANDLEDNING

MAKTFAKTORN LÄRARHANDLEDNING MAKTFAKTORN LÄRARHANDLEDNING 1 MAKTFAKTORN Inspirerande och lärorik webbplats om demokrati... 2 Så svarar Maktfaktorn mot kursplanen... 2 Begrepp i Maktfaktorn... 2 Innehåll och övningar... 3 1. Vem är

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Sveriges befolkning efter ålder (2006)

Sveriges befolkning efter ålder (2006) Sveriges befolkning efter ålder (2006) 2006 1986 1966 1946 Vad innebär demografin Att bli vuxen tar tid Man är vuxen när man tar ansvar för sina beslut, försörjer sig själv eller har hittat sin identitet.

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

f H ör a l n är dl ar edn e ing

f H ör a l n är dl ar edn e ing Handledning för lärare Välkommen till Skolval 2010! Under planeringen av Skolval 2010 pratade vi länge och väl om huruvida projektet skulle vara en del av undervisningen eller inte. Vi kom fram till att

Läs mer

Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken

Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken Intervju: Heidi Olsson Marianne Samuelsson Språkrör 1992-1999, riksdagsledamot och gruppledare. Miljöpartiet har redan från början haft kvotering som princip,

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6 ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY Visningskort Runda 6 2012 SVARSKORT 1 Ingen tid alls Mindre än 1/2 timme 1/2 timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan 31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven Idag är det exakt en månad till riksdagsvalet den 14 september. Samarbete är en nödvändighet i den svenska politiken. Inget parti kan ensamt göra anspråk

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

Jag vill säga något!

Jag vill säga något! Jag vill säga något! Prov på grundkursen i demokrati den 17/11! Varför prov på grundkursen? Syftet med provet är att du ska ta dig till att träna in alla de ord och begrepp som är viktiga att kunna för

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Den europeiska socialundersökningen

Den europeiska socialundersökningen Supplementary questionnaire A Ubnr ESS 2006 SC A Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Finanspolitiska rådet i Sverige Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Disposition 1. Bakgrund 2. Finanspolitiska rådets uppgifter 3. Organisation 4. Arbete 5. Jämförelse med motsvarigheter

Läs mer

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader kvar till valen till EU-parlamentet. När motionen diskuteras

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

Befolkningens attityder till organdonationer 2014

Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Transplantation av organ, såsom hjärta, lungor, lever och njure är numera etablerade och säkra behandlingsmetoder i sjukvården. En transplantation gör

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Föreningen för Förändring

Föreningen för Förändring Föreningen för Förändring Vem är jag? Egentligen helt oväsentligt. Vad är FF? Den gemensamma nämnaren och, därmed hjärtefrågan, är åsikten att det svenska folkets inflytande över Sveriges styre måste ökas.

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer