UNDERSÖKNING AV MEDLEMMAR I GRÖNA PARTIER I EUROPA FRÅGEFORMULÄR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERSÖKNING AV MEDLEMMAR I GRÖNA PARTIER I EUROPA FRÅGEFORMULÄR"

Transkript

1 UNDERSÖKNING AV MEDLEMMAR I GRÖNA PARTIER I EUROPA FRÅGEFORMULÄR Bästa medlem i Miljöpartiet de Gröna! maj/juni 2002 Detta frågeformulär ingår i en undersökning av medlemmar i gröna partier runt om i Europa. Studien omfattar de gröna partierna i Österrike, Belgien, England, Skottland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge och Sverige. Syftet är att få närmare klarhet i gröna partimedlemmars aktivitet, åsikter, värderingar, med mera. En stor del av frågorna i formuläret är gemensamma över hela Europa, men vissa frågor är speciellt utformade för Sverige. En projektbeskrivning på engelska finns på Internet: I Sverige har vi fått tillstånd att genomföra undersökningen av Miljöpartiet de Grönas partisekreterare Håkan Wåhlstedt. Studien genomförs i samarbete med partiets kansli i Lund. Miljöpartiet de Gröna har en bestämmelse som säger att utomstående inte skall kunna få ut uppgifter om medlemmar i partiet utan tillstånd från respektive medlem. Det respekterar vi som forskare givetvis, och kommer därför inte att ha tillgång till några namn- och adresslistor. Enkäten, som går ut till 500 slumpmässigt utvalda medlemmar, skickas ut från partikansliet i Lund. Vi som kommer att ta emot och bearbeta svaren har ingen möjlighet att kontrollera vem som har fyllt i ett visst formulär, eller vilka individer som ingår i vårt urval av medlemmar. Varje svarandes anonymitet är med andra ord garanterad. Alla våra forskningsresultat kommer att presenteras i form av siffror i tabeller, och ingen kommer att ha möjlighet att utläsa vad enskilda personer har svarat på frågorna. Forskningsresultaten kommer att publiceras i samhällsvetenskapliga böcker och tidskrifter, och hela materialet kommer att omedelbart göras tillgängligt för Miljöpartiet de Gröna. Vi som genomför studien arbetar i Skottland. Därför är svarskuvertet adresserat till University of Strathclyde i Glasgow. Projektet leds av Wolfgang Rüdig, och ansvarig för den svenska undersökningen är Anders Widfeldt. Ni är givetvis välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller synpunkter på formuläret (adresser nedan). Det finns dessutom utrymme för egna kommentarer längst bak i formuläret. Vi hoppas att Du har tid och möjlighet att fylla i formuläret, och så snart som möjligt skicka tillbaka det i det portofria kuvertet. Om det är någon fråga Du inte kan eller vill svara på, kan Du hoppa över den, och gå vidare till nästa fråga. Med vänliga hälsningar Wolfgang Rüdig Anders Widfeldt Politics Division Department of Politics & International Relations University of Strathclyde University of Aberdeen 16 Richmond Street Edward Wright Building Glasgow G1 1XQ Aberdeen AB 24 3QY telefon: telefon:

2 Fyll i formuläret genom att kryssa (x) i den aktuella rutan. I vissa frågor ber vi Dig även att rangordna olika alternativ, eller skriva in ett svar med Dina egna ord. Använd helst kulspetspenna med svart eller blå färg. Vi skulle vilja börja med några frågor om partimedlemskap, och Ditt förhållade till Miljöpartiet de Gröna. 1. När blev Du för första gången medlem i Miljöpartiet de Gröna? FYLL I: ÅR (FYRA SIFFROR) g blev medlem år: 2. Har du varit medlem utan avbrott sedan dess? OM NEJ: 2a. När (åter)inträdde Du senast i Miljöpartiet de Gröna? FYLL I: ÅR (FYRA SIFFROR) g (åter)inträdde senast: 3. Här nedanför finns en lista över olika tänkbara anledningar till att man blir medlem i Miljöpartiet de Gröna. Om Du tänker tillbaka till hur det var när du beslutade Dig för att bli medlem, kan Du svara på hur viktiga nedanstående tänkbara anledningar var för Ditt beslut? KRYSSA ENDAST I ETT ALTERNATIV PER RAD Mycket Ganska Inte så Inte Inte alls viktigt viktigt viktigt viktigt viktigt g ville träffa politiskt likasinnade människor (5) g ville bli politiskt aktiv (5) g ville hjälpa till att förverkliga de politiska målsättningar som jag stödde (5) g ville påverka nomineringar av kandidater till politiska uppdrag (5) g ville starta en karriär i grön politik (5) g ville stödja partiet finansiellt (5) g förväntade mig att partimedlemskapet skulle vara en fördel för min karriär (5) g ville lära mig mer om grön politik (5) 2

3 4. I vilken mån har Dina erfarenheter som medlem hittills motsvarat Dina inledande förväntningar? Medlemskapet har: Helt motsvarat mina förväntningar Inte riktigt motsvarat mina förväntningar Delvis motsvarat mina förväntningar Inte alls motsvarat mina förväntningar 5. Om Du tänker tillbaka på de sista 12 månaderna, hur ofta har Du varit på ett lokalt partimöte för Miljöpartiet de Gröna? Ingen gång Ofta Sällan Mycket ofta/alltid 6. Hur mycket tid lägger Du i genomsnitt ned på partiaktiviteter per månad? FYLL I MED SIFFROR: ELLER KRYSSA: Ungefärligt antal timmar per månad Ingen tid alls på partiaktiviteter 7. Hur mycket pengar uppskattar Du att Du gav till partiet under hela förra kalenderåret, det vill säga mellan 1/1 och 31/ (inklusive medlemsavgift, bidrag till partirelaterade insamlingar, gåvor, med mera)? FYLL I SUMMA KRONOR 8. Vi skulle nu vilja fråga om vilka politiska aktiviteter Du deltagit i under de senaste FYRA åren. Har Du gjort eller deltagit i någon av följande aktiviteter och, om ja, hur ofta? FöR VARJE AKTIVITET Aldrig Sällan Ibland Ofta Knackat dörr för att informera om Miljöpartiet de Gröna Skrivit på en namninsamling stödd av Miljöpartiet de Gröna Skänkt pengar till Miljöpartiet de Gröna (annat än att betala medlemsavgift) Hjälpt Miljöpartiet de Gröna med att samla in pengar Varit på internt partimöte med Miljöpartiet de Gröna Informerat om Miljöpartiet de Gröna i grund- eller gymnasieskola Medverkat i, eller hjälpt till vid, offentligt möte arrangerat av Miljöpartiet de Gröna Deltagit i offentlig demonstration eller protest Argumenterat för Miljöpartiet de Grönas politik i insändare eller artikel i dagstidning Argumenterat för Miljöpartiet de Grönas politik i radio- eller TV-intervju Kandiderat till uppdrag inom Miljöpartiet de Grönas partiorganisation (lokalt eller centralt) Varit kandidat för Miljöpartiet de Gröna i val till kommun, landsting (regionfullmäktige), riksdag och/eller europarlament Argumenterat för Miljöpartiet de Grönas politik i samtal med vänner, bekanta och/eller arbetskamrater 3

4 9. Har Du för närvarande någon form av uppdrag inom Miljöpartiet de Gröna (på lokal, regional eller riksnivå), eller något offentligt uppdrag som representant för partiet (t. ex. i kommun, landsting, region, riksdag). KRYSSA I EN RUTA OM JA: 9a. Om ja, på vilken nivå? Uppdrag Offentligt KRYSSA I ALLA TILLÄMPLIGA RUTOR i partiet uppdrag Lokal/kommunal nivå Region/läns/landstingsnivå Riksnivå Europanivå/Internationell nivå 10. Hur aktiv anser Du att Du för närvarande är inom Miljöpartiet de Gröna? Mycket aktiv Ganska aktiv Inte så aktiv Inte alls aktiv 11. Är Du mer eller mindre aktiv inom partiet nu, jämfört me d för fyra år sedan (eller jämfört med när Du var nybliven medlem, om Du gått in i partiet för mindre än fyra år sedan)? Mera aktiv nu Ungefär samma nu som då Mindre aktiv nu Nu följer några frågor om andra former av politisk aktivitet. 12. Är Du för närvarande medlem i någon av följande miljöorganisationer? KRYSSA I ALLA TILLÄMPLIGA RUTOR Jordens vänner Greenpeace Annan miljöorganisation på riksnivå (ange vilken/vilka) Fältbiologerna Svenska Naturskyddsföreningen Annan lokal miljöorganisation (ange vilken/vilka) (5) (6) 4

5 13. Nedan finns en lista över olika samhällsrörelser. Har Du någonsin varit aktiv i någon av dem (till exempel deltagit i demonstrationer, hjälpt till att arrangera möten, osv.)? Om ja, ange under vilka årtionden Du varit aktiv. KRYSSA I SAMTLIGA TILLÄMPLIGA Aldrig Aktiv under: RUTOR I VARJE RAD aktiv 1960-talet 1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet Studentrörelsen Miljörörelsen Rörelse för djurens för djurens rättigheter Folkrörelsen mot kärnkraft Fredsrörelsen Kvinnorörelsen Rörelse för sexuellt likaberättigande (t.ex. RFSL) Fackföreningsrörelsen Rörelse för solidaritet med 'tredje världen' Rörelse mot olika diktaturer och regimer (t ex. Chile, Sydafrika) Rörelse för en rättvisare världsordning (t. ex. Attac) 14. Vi skulle nu vilja ställa en fråga om andra politiska aktiviteter som Du kanske har varit med om under de FYRA senaste åren. Har Du gjort något av nedanstående? KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE AKTIVITET Aldrig Sällan Då och då Ofta Arbetat i föreningar och organisationer Röstat i val Bojkottat vissa produkter Deltagit i offentliga demonstrationer 15a. Är Du för närvarande medlem i någon av följande intresseorganisationer? KRYSSA I ALLA TILLÄMPLIGA RUTOR LO-ansluten fackförening TCO-ansluten fackförening SACO-ansluten fackförening Annan fackförening, ange vilken: Lanbrukarorganisation (5) Hyresgästförening (6) Villaägarförening (7) Annan intresseorganisation, ange vilken: (8) 15b. Om vi går vidare i fråga om organisationer, är Du för närvarande medlem i någon av följande? KRYSSA I ALLA TILLÄMPLIGA RUTOR Amnesty Attac Solidaritetsorganisation för flyktingar Kvinnoorganisation, ange vilken: Nykterhetsorganisation (5) Röda Korset (6) Freds-, pacifistorganisation, ange vilken: (7) Annan organisation, ange vilken: (8) 5

6 16. Har Du någonsin varit medlem i något annat politiskt parti än Miljöpartiet de Gröna? OM JA: 16a. I vilket/vilka andra parti(er) har Du tidigare varit medlem? KRYSSA I ALLA TILLÄMPLIGA RUTOR Socialdemokraterna Kristdemokraterna/KDS (5) Moderaterna/högerpartiet Vänsterpartiet/VPK (6) Folkpartiet Annat riksparti (7) Centern Annat lokalt parti (8) Nu skulle vi vilja ställa några frågor om åsikter i olika politiska frågor. 17. I politiken talar man ibland om vänster och höger. Var skulle Du placera de politiska partierna på en skala mellan 0 och 10 där 0 står för vänster och 10 står för höger? FÖR VARJE PARTI vänster Socialdemokraterna Moderaterna Folkpartiet liberalerna Centern Kristdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de Gröna höger 18. Och var skulle du placera dig SJÄlV på nedanstående skala? vänster höger Hur ofta gör Du något av följande? KRYSSA I EN RUTA PER RAD Alltid Ofta Ibland Aldrig Sorterar glas, burkar, plast, papper etc. för återvinning Köper frukt och grönsaker som odlats utan kemikalier Avstår från att äta kött av moraliska eller miljömäsiga skäl Använder alternativa läkemedel eller medicinsk behandling (t. ex. homeopati, akupunktur) 6

7 20. Har Du, eller någon annan i Ditt hushåll, bil (inklusive företags- eller leasingbil)? OM JA: OM NEJ: 20a. Hur ofta brukar Du avstå från att köra 20b. Beslutade Du Dig for att inte skaffa bil av bilen av miljöhänsyn? i första hand ekonomiska skäl eller miljöhänsyn? Alltid Ofta Ibland Ekonomiska skäl Miljöhänsyn Annan orsak Aldrig Kör inte bil (5) 21. Håller Du med om, eller tar Du avstånd från, följande påståenden? KRYSSA I EN RUTA PÅ VARJE RAD Varken instämmer Instämmer Instämmer eller tar Tar Tar starkt Vet ej starkt avstånd avstånd avstånd Vi förlitar oss för mycket på vetenskapen, och inte tillräckligt på känslor och tro (5) (6) På det hela taget gör den moderna vetenskapen mer skada än nytta (5) (6) Den moderna vetenskapen kommer att lösa våra miljöproblem utan att vi behöver förändra vårt levnadssätt särskilt mycket (5) (6) Vi bekymrar oss för mycket över miljöns framtid och inte tillräckligt mycket om dagens priser och arbetstillfällen (5) (6) Djuren borde ha samma moraliska rättigheter som människor har (5) (6) Folk oroar sig för mycket om att människans framsteg ska skada miljön (5) (6) För att kunna skydda miljön behöver Sverige ekonomisk tillväxt (5) (6) Det är rätt att utföra medicinska djurförsök, om det kan rädda människoliv (5) (6) Ekonomisk tillväxt skadar alltid miljön (5) (6) 22. Vad tycker Du generellt sett om att Sverige är medlem i EU (Europeiska Unionen)? Är det bra, dåligt eller varken bra eller dåligt? Bra Dåligt Varken bra eller dåligt 23. Med hänsyn till allt Du känner till, skulle vilja Du säga att Sverige har tjänat på eller förlorat på att gå med i EU? Tjänat Förlorat 7

8 24. En del säger att den europeiska integrationen borde fortsätta. Andra menar att den har gått för långt. Vad är Din åsikt? Ange Din uppfattning genom att använda nedanstående tiogradiga skala. På denna skala betyder 1 att integrationen har redan gått för långt, och 10 betyder att integrationen borde fortsätta. Vilken nummer på denna skala ligger närmast Din uppfattning? Integrationen har redan gått för långt Intregrationen borde fortsätta Det finns olika uppfattningar om invandrare som bor i Sverige. (Med invandrare menar vi människor som flyttat till Sverige för att leva här). Instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden? Varken KRYSSA I EN RUTA På VARJE RAD instämmer Instämmer Instämmer eller tar Tar Tar starkt Vet ej starkt avstånd avstånd avstånd Invandrare gör att brottsligheten ökar (5) (6) Invandrare är på det hela taget bra för Sveriges ekonomi (5) (6) Invandrare tar jobben från infödda svenskar (5) (6) Invandrare gör Sverige mer öppet för nya idéer och kulturer (5) (6) 26. Från nedanstående lista, skulle Du vilja kryssa för den ruta som står intill den viktigaste målsättning som vi i vårt samhälle bör arbeta för; med andra ord det samhällsmål som Du anser är viktigast. Och vad tycker Du är den näst viktigaste målsättningen; med andra ord det samhällsmål som Du anser är näst viktigast? KRYSSA I ENDAST EN RUTA I VARJE KOLUMN Viktigaste Näst viktigaste målsättning målsättning Upprätthålla lag och ordning Ge enskilda människor större möjlighet att påverka politiska beslut Bekämpa prisstegringarna Skydda yttrandefriheten Vet inte (5) (5) 27. På det stora hela, är Du mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd eller mycket missnöjd med hur demokratin fungerar i Sverige? Och hur tycker Du att demokratin fungerar i den Europeiska Unionen (EU)? KRYSSA I ENDAST EN RUTA I VARJE KOLUMN Sverige EU Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 8

9 28. Det finns olika uppfattningar om hur man på ett effektivt sätt kan påverka beslut i samhället. Hur effektiva anser Du att vart och ett av nedanstående sätt att påverka är? KRYSSA I EN RUTA PER RAD Inte alls effektivt Mycket effektivt Arbeta i föreningar och organisationer Rösta i valen Bojkotta vissa produkter Delta i offentliga demonstrationer Arbeta i ett politiskt parti 29. I vilken utsträckning instämmer Du eller tar avstånd från dessa påståenden? Varken KRYSSA I EN RUTA På VARJE RAD instämmer Instämmer Instämmer eller tar Tar Tar starkt Vet ej starkt avstånd avstånd avstånd Alla kärnkraftsverk borde stängas av så fort som möjligt (5) (6) Censur av film och tidningar är nödvändig för att upprätthålla den moraliska nivån (5) (6) Privat företagsamhet är det bästa sättet att lösa Sveriges ekonomiska problem (5) (6) Homosexuella relationer är fel (5) (6) En gravid kvinna bör, oavsett skäl, ha laglig rätt till abort om hon väljer att inte föda barnet. (5) (6) Sverige bör aldrig gå med i NATO (5) (6) Ett av problemen med människor av idag är att de för ofta ifrågasätter makthavare (5) (6) Bensinskatten borde höjas ordentligt, för att hjälpa till att bekämpa den globala temperaturökningen (5) (6) Det är regeringens/riksdagens ansvar att minska inkomstskillnaderna mellan de med hög och de med låg inkomst. (5) (6) Politiska partier som vill störta demokratin borde inte tillåtas att ställa upp i val (5) (6) Svenskarna borde vara mera toleranta mot dem som har okonventionella livsstilar (5) (6) Partierna borde tvingas att ställa upp med lika antal manliga och kvinnliga kandidater i valen (5) (6) Krig är alltid fel (5) (6) Det finns situationer då människor borde följa sina samveten, även om det innebär att man bryter mot lagen (5) (6) 9

10 Nu skulle vi vilja ställa några frågor om Din personliga bakgrund. 30. Vilket år är Du född? FYLL I ÅR g föddes år Är Du man eller kvinna? Man Kvinna 32. Vilken av följande grupper tillhör Du? Förvärvsarbetande Arbetslös (5) Arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi Genomgår utbildning med stöd av det s.k. kunskapslyftet Ålderspensionär eller förtidspensionär Hemarbetande Studerande (6) (7) (8) 33. Skulle Du vilja säga vilken av de här yrkesgrupperna Du hör till? (om du inte arbetar just nu, ange vilken grupp du tillhörde i ditt senaste arbete). Tjänsteman Egenanställd arbetare (6) Tjänsteman med arbetsledande funktion Jordbrukare (7) Tjänsteman med företagsledande funktion Företagare: 0-9 anställda (8) Arbetare Företagare: 10 eller fler anställda (9) Arbetare med arbetsledande funktion (5) 34. Inom vilken ekonomisk sektor arbetar Du? (Om Du inte arbetar just nu, ange inom vilken sektor Du senast arbetade). Jordbruk, skogsbruk, fiske Polis, militär, bevakning (6) Industri (tillverkning, reparation, gruvdrift etc.) Annan offentlig verksamhet (kommunal eller statlig) (7) Utbildning Bank, finans, försäkring, fastighetsmäkl. (8) Hälso- eller socialvård Annan serviceverksamhet (t.ex. försäljning, transport, hotell & restaurang, sport och fritid, städning, renhållning) (9) Medier (tidningar, radio, TV) (5) Övrigt (10) 35. Har Du i Ditt arbete ansvar för andra människors arbete? (Om Du inte arbetar just nu, ange vad som gällde för Ditt senaste arbete). 36. Arbetar Du i privat, kommunal eller statlig tjänst? (Om Du inte arbetar just nu, ange vad som gällde för Ditt senaste arbete). Privat Landstingskommunal (region eller motsvarande) Kommunal Statlig 10

11 37. Hur gammal var Du när Du slutade studera på heltid? FYLL I ÅLDER ELLER KRYSSA: g studerar fortfarande heltid 38. Har Du någonsin studerat på högskola eller universitet, med syfte att ta en högskole- eller universitetsexamen? OM JA: 38a. Vad var (är) Din huvudsakliga studieinriktning? Nationalekonomi, företagsekonomi, juridik Övrig samhällsvetenskap (t.ex. sociologi, statsvetenskap, psykologi) Humaniora (t.ex. språk, historia, litteraturvetenskap) Biologi, medicin Övrig naturvetenskap, teknologiska ämnen Inget av ovanstående 39. Har Du en akademisk examen? Om ja, ange den mest långtgående examen Du har? (5) (6) Doktorsexamen Licentiat-, master-, magisterexamen Grundexamen (t.ex. fil kand, motsv.) Har ingen akademisk examen 40. Anser Du Dig själv tillhöra någon religion? OM JA: 40a. Vilken? Katolska kyrkan Judendom (6) Svenska kyrkan Buddhism (7) Pingstkyrkan Hinduism (8) Missionskyrkan Islam/Muslim (9) Annan frikyrka (5) Annan religion (10) 41. Hur ofta går Du i kyrkan, eller besöker andra religiösa sammankomster? Går Du flera gånger i veckan, en gång i veckan, några gånger per år, en gång per år eller aldrig? Flera gånger i veckan En gång per år En gång i veckan Aldrig (5) Några gånger per år 42. Hur skulle Du beskriva den plats där Du bor? En storstad En by eller mindre samhälle En förort till, eller i närheten av, en storstad En gård eller enskilt hus på landet (5) En liten stad 11

12 43. Ingår Miljöpartiet de Gröna i den politiska ledningen av den kommun där Du bor? Vet inte Nu skulle vi vilja ställa några frågor om hur Du ser på Miljöpartiet de Grönas organisation och politik, plus några politiska sakfrågor. 44. Skulle Du beteckna Dig som en mycket stark, ganska stark, inte särskilt stark eller inte alls stark anhängare av Miljöpartiet de Gröna? Mycket stark anhängare Inte särskilt stark anhängare Ganska stark anhängare Inte alls stark anhängare 45. Miljöpartiet de Gröna förespråkar en mängd olika målsättningar och förslag. Enligt Din uppfattning, hur hög prioritet borde Miljöpartiet de Gröna ge till följande målsättningar under de närmaste åren? KRYSSA I EN RUTA PER RAD Högsta Hög Inte så hög Ingen prioritet prioritet prioritet prioritet alls Verka för ett mångkulturellt samhälle Hjälpa de fattiga i samhället Bekämpa användningen av genmanipulerad mat Bekämpa arbetslösheten Skydda medborgerliga rättigheter Stoppa jordens temperaturförändring Förbättra kvinnornas situation och rättigheter Minska statsskulden Lösa internationella konflikter med fredliga medel Avveckla kärnkraften Reformera välfärdsstaten Verka för avskaffande av kärnvapen Motverka globalisering Skapa ett mer demokratiskt samhälle Förbättra Sveriges ekonomiska konkurrenskraft 46. För närvarande, hur ofta brukar du umgås med partimedlemmar, frånsett på partimötena? Aldrig Ganska ofta Sällan Mycket ofta (5) Ibland 47. De etablerade politiska partierna har ju EN ledare. Tycker Du att Miljöpartiet de Gröna borde ha ett ensamt språkrör? 12

13 48. Om Du ser tillbaka på Kosovokonflikten 1999, stödde Du NATOs militära ingripande? g var osäker Minns inte 49. I oktober 2001, inledde USA och Storbritannien militära attacker i Afghanistan som svar på terroristattackerna mot World Trade Center den 11 september Stödde Du USA:s och Storbritanniens militära svar? g var osäker Minns inte 50. Nu skulle vi vilja fråga om hur EFFEKTIVA Du tycker att olika politiska aktiviteter är när det gäller att hjälpa Miljöpartiet de Gröna att uppnå sina mål. Mycket Effektivt Inte så Inte alls KRYSSA I EN RUTA PER AKTIVITET effektivt effektivt effektivt Knacka dörr för att informera om Miljöpartiet de Gröna Skriva på en namninsamling stödd av Miljöpartiet de Gröna Skänka pengar till Miljöpartiet de Gröna (annat än betalning av medlemsavgift) Hjälpa Miljöpartiet de Gröna med att samla in pengar Gå på internt partimöte med Miljöpartiet de Gröna Informera om Miljöpartiet de Gröna i grundeller gymnasieskola Medverka i, eller hjälpa till vid, offentligt möte arrangerat av Miljöpartiet de Gröna Delta i offentlig demonstration eller protest 51. Här följer ytterligare några aktiviteter. Hur effektiva Du tycker att dessa politiska aktiviteter är när det gäller att hjälpa Miljöpartiet de Gröna att uppnå sina mål? Mycket Effekti Inte så Inte alls KRYSSA I EN RUTA PER AKTIVITET effektivt effektivt effektivt Argumentera för Miljöpartiet de Grönas politik i insändare eller artikel i dagstidning Argumentera för Miljöpartiet de Grönas politik i radio- eller TV-intervju Kandidera till uppdrag inom Miljöpartiet de Grönas partiorganisation (lokalt eller centralt) Ställa upp som kandidat för Miljöpartiet de Gröna i val till kommun, landsting (regionfullmäktige), riksdag och/eller europarlament Argumentera för Miljöpartiet de Grönas politik i samtal med vänner, bekanta och/eller arbetskamrater 52. Politiska partier strävar efter mål som ibland kommer i konflikt med varandra. Om Du fick välja mellan de fyra målen uppräknade nedan, vilket av dem borde vara Miljöpartiet de Grönas högsta prioritet? Och vilket mål tycker Du borde vara Miljöpartiet de Grönas näst högsta prioritet? KRYSSA EN RUTA I VARJE KOLUMN Högsta Näst högsta prioritet prioritet Maximera antalet röster i val Verka för partiets program och förslag Komma i regeringsställning Skapa ett verkligt demokratiskt parti Vet inte (5) (5) 13

14 53. Har följande partiinstanser för liten, för stor eller lagom stor makt inom Miljöpartiet de Gröna? Alldeles Lagom För Alldeles för stor För stor stor liten för liten Vet KRYSSA EN RUTA FöR VARJE RAD makt makt makt makt makt inte Språkrören (5) (6) Partistyrelsen (5) (6) Förtroenderådet (5) (6) Gruppledarna för riksdagsgruppen (5) (6) Riksdagsgruppen (5) (6) Partikongressen (5) (6) Partiets region-/läns-/ landstingsorganisationer (5) (6) Partiets kommunorganisationer (5) (6) De enskilda partimedlemmarna (5) (6) 54. Här följer ett antal organisatoriska principer som man ibland förknippar med begreppet gräsrotsdemokrati. I vilken utsträckning håller Du med, eller inte håller med, om att dessa principer borde införas, eller behållas, i Miljöpartiet de Gröna? Håller Håller Varken Håller Håller inte KRYSSA EN RUTA FöR VARJE RAD helt med med eller inte med alls med Ingen enskild medlem skall kunna inneha ett uppdrag inom partiet på central nivå mer än tre år i följd (5) Riksdagsledamöter från Miljöpartiet de Gröna skall inte samtidigt kunna ha uppdrag inom partiorganisationen (5) Minst hälften av alla ledande positioner inom partiet (exempelvis partistyrelsen) bör innehas av kvinnor (5) Riksdagsledamöter från Miljöpartiet de Gröna skall endast få tjäna lika mycket som en medelinkomsttagare; resten av riksdagsarvodet borde skänkas till partiet (5) Riksdagsledamöter från Miljöpartiet de Gröna skall endast kunna sitta i två mandatperioder (5) Partistyrelsen borde avskaffas, och ersättas med fyra utskott, som fallet var fram till och med 1992 (5) Partiets förtroenderåd borde få tillbaka sin roll som beslutsfattande organ, som det hade fram till 1992 (5) 55. Avser Du att förnya ditt medlemskap i Miljöpartiet de Gröna när det nästa gång är dags att betala medlemsavgiften?, definitivt, troligen Troligen inte Definitivt inte g har redan gått ur partiet (5) 14

15 Nu skulle vi vilja fråga om hur Du ser på Miljöpartiet de Grönas samarbete med regeringen under mandperioden Om du tänker tillbaka, hur såg Du före det att regeringssamarbetet inleddes på ett eventuellt samarbete mellan Miljöpartiet de Gröna och regeringen? g var för ett samarbete med regeringen g var emot samarbete med regeringen g hade inte bestämt mig Minns inte 57. Skulle Du vilja säga att samarbetet mellan Miljöpartiet de Gröna, Vänsterpartiet och regeringen sedan 1998 på det hela taget har varit något positivt, något negativt eller varken positivt eller negativt? På det hela taget positivt Varken positivt eller negativt På det hela taget negativt Vet inte 58. Hur har erfarenheten av samverkan mellan Miljöpartiet de Gröna och regeringen svarat mot Dina inledande förväntningar? Miljöpartiet de Gröna har i samarbetet med regeringen: Helt motsvarat mina förväntningar Inte riktigt motsvarat mina förväntningar Delvis motsvarat mina förväntningar Inte alls motsvarat mina förväntningar 59. Här följer ett antal olika politiska frågeområden. Hur nöjd är Du med det sätt på vilket den svenska regeringen skött sig inom dessa områden? Varken Mycket nöjd eller Inte Inte alls PER RAD nöjd Nöjd missnöjd nöjd nöjd Vet inte Utrikespolitik (5) (6) Miljöpolitik (5) (6) Hälso- och sjukvård (5) (6) Jordbruk, mat, konsumentskydd (5) (6) Ekonomisk politik (5) (6) Socialpolitik (5) (6) Kommunikationer (5) (6) Energipolitik (5) (6) 60. Och hur ser Du på följande frågor som regeringen haft att hantera? Hur nöjd är Du med det sätt på vilket den svenska regeringen har skött nedanstående frågor? Varken Mycket nöjd eller Inte Inte alls PER RAD nöjd Nöjd missnöjd nöjd nöjd Vet inte Kosovokonflikten (5) (6) Afghanistankonflikten ('11 september') (5) (6) EU, EMU, europapolitiken (5) (6) Kärnkraftsavvecklingen (5) (6) Arbetstidsförkortning (5) (6) Järnvägar, kollektivtrafik (5) (6) Utbildning, skola (5) (6) 15

16 61. Här följer ett antal gröna politiska nyckelområden. Anser Du att Miljöpartiet de Gröna har givit efter för mycket i dessa frågor under samarbetet med regeringen? Ange Ditt svar enligt en skala från 0 till 10. KRYSSA ENDAST I EN RUTA PER RAD Inte alls givit efter för mycket Givit efter alldeles för mycket Invandrings- och asylfrågor Grön skatteväxling Arbetstidsförkortning 62. Anser Du att Miljöpartiet de Gröna borde fortsätta att samarbeta med en eventuell socialdemokratisk regering också efter 2002 års val, och i så fall i vilken form? Borde inte ingå i någon form av formellt och Borde ingå som formell medlem i en regeringskoalition systematiskt samarbete, utan återgå till att vara ett entydigt oppositionsparti Borde fortsätta det parlamentariska samarbetet, men inte ingå i en Vet inte koalitionsregering 63. Nu två frågor som ligger på europeisk nivå. Anser Du att de gröna partierna från EU:s medlemsnationer borde ställa upp med en gemensam kandidatlista i europaparlamentsvalen? Vet inte 64. Anser Du att de gröna partierna från EU:s medlemsnationer borde bilda ett europeiskt grönt parti med ett gemensamt partiprogram? Vet inte 65. Kan Du ange din inställning till följande personer, som alla spelar, eller har spelat, en viktig roll inom Miljöpartiet de Gröna? Använd nedanstående skala. Om Du inte känner till personen, kryssa i rutan till höger. Ogillar Varken gillar Gillar starkt eller ogillar starkt Lotta Nilsson-Hedström Matz Hammarström Birger Schlaug Marianne Samuelsson Peter Eriksson Inger Schörling Per Gahrton Eva Goës Maria Wetterstrand Ywonne Ruwaida Håkan Wåhlstedt Åsa Domeij Lars Ångström Gustav Fridolin Vet ej 16

17 66. Och hur skulle Du vilja betygsätta följande politiker? Göran Persson Gudrun Schyman Bo Lundgren Maud Olofsson Alf Svensson Lars Leijonborg Bosse Ringholm Anna Lindh Ogillar starkt Varken gillar eller ogillar Gillar starkt Vet ej 67. Och hur skulle Du vilja betygsätta följande politiska partier? Socialdemokraterna Vänsterpartiet Moderaterna Centern Kristdemokraterna Folkpartiet liberalerna Ogillar starkt Varken gillar eller ogillar Gillar starkt Vet ej 68. Vi har nedan ställt samman några olika åsikter som brukar förekomma i den politiska diskussionen, samt några åsikter om partier och politik som man ibland hör att folk har. Några är rätt kritiska. Instämmer Du med dessa åsikter eller tycker Du att de är felaktiga? Instämmer Instämmer I stort sett Helt PER RAD helt delvis motsatt åsikt motsatt åsikt De ledande i bankerna och industrin får alldeles för mycket inflytande om inte samhället har möjlighet att kontrollera det privata näringslivet. Det har gått så långt med sociala reformer i det här landet att staten i fortsättningen hellre borde minska än öka bidrag och stöd till medborgarna. Partierna är bara intresserade av folks röster men inte av deras åsikter. De som sitter i riksdagen och beslutar tar inte mycket hänsyn till vad vanligt folk tycker och tänker Genom att rösta kan man verkligen vara med och bestämma om hur det skall vara ordnat här i landet. 17

18 69. I debatten om demokratin i Sverige diskuteras ibland olika förslag till förändringar. Vad tycker Du om följande förslag? Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket bra bra eller dåligt dåligt dåligt PER RAD förslag förslag förslag förslag förslag Sänka rösträttsåldern till 16 år (5) Alltid överlåta beslut i viktiga frågor till (5) experter Genomföra fler nationella folkomröstningar (5) Genomföra fler kommunala folkomröstningar (5) Genomföra val till riksdag och kommun vid olika tidpunkter (5) Flytta tidpunkten för de allmänna valen från hösten till våren (5) Minska mandatperiodens längd från 4 till 3 år (5) Minska antalet ledamöter i riksdagen (5) Avskaffa det statliga partistödet (5) Avskaffa det kommunala partistödet (5) 70. Här kommer ytterligare några förslag till förändringar i det demokratiska systemet. Vad tycker Du om dem? Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket bra bra eller dåligt dåligt dåligt PER RAD förslag förslag förslag förslag förslag Ålägga de politiska partierna att offentligt redovisa sina räkenskaper (5) Ta bort spärrgränsen på fyra procent för att ett parti skall komma in i riksdagen (5) Införa majoritetsval i enpersonsvalkretsar (5) Låta riksdagen sammanträda på olika platser runt om i landet (5) Låta alla sammanträden i riksdagens utskott vara offentliga för allmänheten (5) Avskaffa landstingen (5) Införa en författningsdomstol (5) Skriva in rätten till egendom som en grundläggande rättighet i grundlagen (5) Ge alla barn rösträtt i allmänna val (5) 18

19 71. Nedan finns ett antal förslag som har förekommit i den politiska debatten. Vilken är Din åsikt om vart och ett av dem? Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket bra bra eller dåligt dåligt dåligt PER RAD förslag förslag förslag förslag förslag Minska den offentliga sektorn (5) Minska försvarsutgifterna (5) Minska de sociala bidragen (5) Sänka skatterna (5) Sälja statliga företag och affärsverk till privata köpare (5) Minska inkomstskillnaderna i samhället (5) Sverige bör bli medlem i EMU (den ekonomiska och monetära unionen) (5) Öka det ekonomiska stödet till invandrarna så att de kan bevara sin egen kultur (5) Bedriva mer av sjukvården i privat regi (5) Avsätta mer skattemedel till den kommunala äldreomsorgen (5) Införa sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande (5) Förbjuda alla former av pornografi (5) Begränsa rätten till fri abort (5) Tillåta aktiv dödshjälp i Sverige (5) Ta emot färre flyktingar i Sverige (5) Minska u-hjälpen (5) Sverige bör på lång sikt avveckla kärnkraften (5) Stoppa privatbilismen i innerstäderna (5) Slutförvara det högaktiva avfallet från kärnkraften i den svenska berggrunden (5) Sverige bör utträda ur EU (5) Sverige bör söka medlemskap i NATO (5) Satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan män och kvinnor (5) Satsa mer på friskolor (5) Satsa på ett miljövänligt samhälle även om det innebär låg eller ingen ekonomisk tillväxt (5) Låta privata företag svara för äldreomsorg (5) Begränsa riksdagsledamöternas mandatperiod till maximalt åtta år (5) Införa republik med vald president (5) Sänka skatterna på bensin och diesel (5) Behålla fastighetsskatten (5) Minska finansmarknadens inflytande över politiken (5) 19

20 TILL SIST vill vi ge Dig som har egna synpunkter på formuläret tillfälle att skriva ned dem. Du kanske vill mera detaljerat redogöra för något eller några av Dina svar tidigare i formuläret, eller lämna andra kommentarer. Du kan skriva Dina synpunkter på denna sida. Detta är givetvis helt frivilligt, och Din anonymitet är garanterad, precis som för formuläret i sin helhet. Stort tack för att Du har fyllt i formuläret! Vi vore tacksamma om Du snarast möjligt skickar det tillbaka i det bifogade portofria kuvertet! 20

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET. Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här:

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET. Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här: Här är ett exempel: SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET Fråga 1 Hur väl anser Du att påståendet I dag skiner solen stämmer? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt och ganska varken bra ganska inte hållet

Läs mer

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET Enkät till män v.03 Enkäten är indelad i nedanstående ämnesområden : ÄMNE FORSKARGRUPP Sida Hörsel Åsa

Läs mer

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET. Enkät till kvinna

SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET. Enkät till kvinna SALTY OM PARKINSONS SJUKDOM En studie om ärftlighet, hälsa och beteende SVENSKA TVILLINGREGISTRET Enkät till kvinna Enkäten är indelad i nedanstående ämnesområden : ÄMNE FORSKARGRUPP Sida Hörsel Åsa Skjönsberg

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

2. Varför blir skolan lätt för en del barn och svår för andra? Försök att komma på några orsaker som har med vårt sociala liv att göra.

2. Varför blir skolan lätt för en del barn och svår för andra? Försök att komma på några orsaker som har med vårt sociala liv att göra. Tänk-efter-frågor Vårt sociala liv 1. I Indien hittade en missionär två små flickor hos en vargflock. Hur tror du att flickorna hade hamnat hos vargarna och varför betedde sig flickorna som vargar? 2.

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17 Innehåll Inledning 7 Sverige 29 Ekonomi 63 Arbete 83 Ämnesplan i samhällskunskap 8 Planering av kursen 10 Demokrati 11 Demokratins kännetecken 12 Demokratins motsats - diktatur 13 Direkt och indirekt demokrati

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Din guide till EU-undervisning

Din guide till EU-undervisning ! eu-upplysningen EU-upplysningen Din guide till EU-undervisning Lärarhandledning EU-upplysningens uppdrag EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge allmänheten opartisk och allsidig information om

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov

Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Samhällskunskap 1 100p Ett hållbart samhälle Smakprov Pauline Göthberg Gunnar Hultman Inga-Lill Söderberg Ylva Yngveson Introduktion till boken Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141, 221

Läs mer

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER Innehåll FÖRORD OCH VAD ÄR EN STUDIECIRKEL?............ 1 DEMOKRATI..................................... 4 Vad är demokrati?........................................ 4 Demokratins

Läs mer

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Denna undersökning har beställts av generaldirektoratet för rättsliga frågor och samordnats av generaldirektoratet för kommunikation. Detta dokument speglar

Läs mer

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Bilaga 3 Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Kodbokens innehåll. Fråga Variabler om undersökningen 1-2 Värderingar 3-5 Skolan 6-17 Politik 18-25

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2006 -INTERVJUFORMULÄR Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt det

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap ar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30 1 Samhällskunskap

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 På bilden ser du Riksdagshuset. Vattnet framför Riksdagshuset heter Stockholms ström. Riksdagshuset

Läs mer

Granskning av vänsterexperimentet. En rapport från MUF Stockholm

Granskning av vänsterexperimentet. En rapport från MUF Stockholm Granskning av vänsterexperimentet En rapport från MUF Stockholm Inför valet i höst har vänsterpartierna i svensk politik gått samman för att utmana Alliansregeringen. Men vad tycker de egentligen? Vad

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer