Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2015-01-26 Kommunfullmäktige"

Transkript

1 1(44) Tid och plats Kommunhuset klockan Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Justering Justerare Plats och tid Kommunhuset klockan Justerade paragrafer 1-21 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Magnus Håkansson... Mats Persson... Tomas ilsson ASLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Kenth Svensson

2 2(44) ärvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun Ordinarie ledamöter Olsson Christer, Rosenqvist Tommy, SD Zachau Carina, M Bjertner Thomas, S Bengtsson iclas, SD Jacobsson Kenneth, M Gustavsson Martin, C Holmström Björkman Jane, S ilsson Ulf, SD Roos Madeleine, M Sjörin Åke, FP Carlsson Patric, S Bengtsson Michael, SD Unosson Christer, KD ilsson Henrik, M Silfvergren Arne, S Bengtsson May, SD Ekelund Madeléne, MP ilsson Tomas, C Bencsik iklas, S Persson Mats, S Henrik Johansen, M Josefsson Mi, SD Edvardsson Gunnar, KD Lindau-Persson Agneta, S Eskilandersson Anneli, SD Lindahl Theresa, M Zorec Björn, FP Daa Bjarne, S Poulsen Blagoveska, SD Andersson Arne, M Svensson Leif, S Lärkevie Ingela, C Anderberg Lennart, SD Engström Clas, KD Lennart Svensson, M Ljunggren Gert, S Poulsen Mogens, SD, Pertoft Pauline, MP Ingmar Svensson, S Håkansson Magnus, KD ärvaro t t t t t F Omröstningar Ja ej Ja ej Ja ej = ordinarie ledamot t = tjänstgörande ersättare F = frånvarande

3 3(44) KF 1 KLK Tyst minut för Christer Örning - f d ordförande i kommunfullmäktige har en tyst minut för bortgångne Christer Örning som varit VD för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB och kommunfullmäktiges ordförande under tiden

4 4(44) KF 2 KLK Besvarande av motion - Seniorboende Skånes Fagerhult I en motion framför Christer Olsson, S, följande: Åtskilliga Fagerhultsbor frågar sig: -Varförska inte Solgården användas maximalt och i huvudsak till sådant som det ursprungligen var ämnat för? Det måste vara kapitalförstöring av stora mått låta detta fina och gedigna byggnadskomplex stå i det närmaste tomt, särskilt nu sedan man lagt nytt tak, bytt till modernt och effektivt uppvärmningssystem, samt rustat upp ett flertal rum för stora belopp. Varför inte erbjuda platser för s.k. seniorboende, där hyresgästerna, som inte är direkt vårdkrävande, kunde få social närhet, känna trygghet genom hemtjänstpersonal finns i huset samt kunna delta i gemensamma måltider och övriga aktiviteter? Det torde samtidigt inbringa hyresintäkter och därmed tillfredsställa dem som i förstone värderar strama ekonomiska faktorer före allt annat. Hiss finns och således är det inget hinder för exempelvis ta de nyrenoverade rummen på andra våningen i anspråk för ett dylikt ändamål. Med ovan nämnda i åtanke yrkar Christer Olsson: kommunen erbjuder och upplåter lämpliga utrymmen för seniorboende eller motsvarande på Solgården i Skånes Fagerhult och berörda kommunala instanser omedelbart ålägges uppdraget utan onödig tidsutdräkt verkställa dessa intentioner. har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har besluta remittera motionen till socialnämnden för yttrande senast

5 5(44) Socialnämnden framför i yttrande över motionen följande: Sammanfning Christer Olsson (S) har i en motion framfört tankar om Solgården i Skånes Fagerhult erbjuds som seniorboende, där hyresgäster som inte är direkt vårdkrävande kan få social kontakt, känna trygghet genom hemtjänsten finns i huset, kunna delta i gemensamma måltider och övriga aktiviteter. På Solgården finns 5 rum som renoverats till en standard motsvarande särskilt boende eller enkelt lägenhetshotell. Lägenheten utgörs av ett rum på ca 30 kvm. Rummet är utrustat med liten köksenhet med två kokplor, vask och en liten kyl samt ett stort hygienrum med dusch. Till lägenheten hör också en balkong. Beskrivning av ärendet Socialnämndens ansvar är hålla sig väl förtrogen med medborgarnas behov och levnadsförhållanden och i sin medverkan vid samhällsplaneringen visa på de behov som finns hos bl a äldre och funktionshindrade. Seniorboende och trygghetsboende är ett funktionellt anpassat boende för seniorer med egna, fullt utrustade, lägenheter. Dessa boendeformer är primärt inte socialnämndens ansvarsområde. Förutsättningarna för dessa boendeformer kan tas med i kommunal samhällsplanering, Översiktsplan, ÖP och detaljplaneläggning, men styrs ytterst av marknaden. För seniorboende är lägenheterna, dess anpassning och funktionalitet, det primära och det finns inget krav på gemensamhetslokaler och möjlighet till social samvaro. Solgården erbjuder inget fullvärdigt boende och motsvarar därför inte den standard som ska finns på seniorboende. Trygghetsboende har däremot krav på gemensamhetsutrymmen och möjlighet till social samvaro, men inte heller till denna boendeform är Solgårdens lägenhetsstandard ett alternativ.

6 6(44) De 5 lägenheterna på Solgården uppfyller kravet på särskilt boende, men inte de krav som ställs på vård och omsorg dygnet om. Ett äldreboende med dygnet runt bemanning på 5 platser är inte ekonomiskt försvarbart. Motivering till beslut För seniorboende är lägenheterna, dess anpassning och funktionalitet, det primära och det finns inget krav på gemensamhetslokaler och möjlighet till social samvaro. Solgården erbjuder inget fullvärdigt boende och motsvarar därför inte den standard som ska finns på seniorboende. Beslutsunderlag Protokoll KS 190 Motion - Seniorboende Skånes Fagerhult Protokoll S 128 Tjänsteskrivelse - Seniorboende Skånes Fagerhult Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta efterhöra med Örkelljungabostäder AB om möjligheten företaget handhar uthyrningen och hyressättningen av nyrenoverade lägenheter på Solgården, Skånes Fagerhult till Seniorboende (55+), samt motionen därmed bifalles. s behandling Christer Olsson, S, Clas Engström, KD, Anneli Eskilandersson, SD, Arne Andersson, M, Carina Zachau, M och Martin Gustafsson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Mats Persson, S, yrkar kommunfullmäktige skall uthyra nyrenoverade lägenheter på Solgården, Skånes Fagerhult till Seniorboende (55+) och uppdra åt Örkelljungabostäder AB, om möjligt, hyra ut och hantera hyressättningen.

7 7(44) Proposition Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på dels, Mats Perssons yrkande, dels kommunstyrelsens förslag och finner det sistnämnda förslaget antas. beslutar således efterhöra med Örkelljungabostäder AB om möjligheten företaget handhar uthyrningen och hyressättningen av nyrenoverade lägenheter på Solgården, Skånes Fagerhult till Seniorboende (55+), samt motionen därmed bifalles. Mats Persson, S, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Expedieras till: Christer Olsson Socialnämnden Örkelljungabostäder AB för svar till Örkelljunga kommun

8 8(44) KF 3 KLK Förslag till beslut för IT-samordning drift för 6 K kommuner Kommunchef Peter Andreasson har inlämnat förslag om beslut för IT-samordning avseende drift för 6 K kommuner. Sammanfning Samordning och samverkan kommer vara viktigt för kunna använda IT på ett rätt sätt i verksamhetsutvecklingen. Kraven från medborgarna är desamma för små som stora kommuner varför enda sättet för mindre kommuner hänga med är gå samman. Beskrivning av ärendet En ny vinkling på IT som nyligen hörts är alla företag idag är IT-företag, oavsett vad de producerar och alla moderna företag och organisationer är idag beroende av användningen av IT. Inom kommunerna har man svårt ta till sig det synsättet. Man tycker IT är dyrt och krångligt när det i själva verket är så kostnaderna för IT i kommunerna är proportionellt väsentligt lägre än de är i de flesta andra branscher. Den kommunala sektorns mycket stora bredd gör området än mera svårhanterat. För ge bättre förutsättningar för följa med i den allt snabbare utvecklingen så har 6K s styrelse beslutat genomföra en förstudie. Studien har resulterat i ett förslag till principbeslut om gemensam IT-driftorganisation. Det är viktigt betona förstudien, inte är en full utredning och den resulterat i ett förslag. Det finns således inga beslut fade även om avsikten med studien är klargjord. Det finns fler områden inom IT som man kan samverka kring än enbart driftorganisation. Det är sannolikt så för få maximal effekt av en samverkan så räcker inte driftorganisation. Det bedöms dock som det första effektiva steget ta för gå vidare. Det finns ett antal förebilder i kommunsverige till detta, bland annat Burlöv Kävlinge Staffanstorp.

9 9(44) En gemensam IT-driftorganisation innebär de flesta, sannolikt inte alla, av de anställda inom IT i våra sex kommuner flyttar samman i en samlad organisation inom en av våra kommuner. Formerna för detta måste utredas, men det innebär en personalförändring. Kostnaden för skapa en gemensam organisation går ännu inte bedöma. Erfarenheter från andra håll visar själva skapandet av organisationen ger besparingar. Däremot behöver man vänja sig vid tanken IT kommer kosta mera pengar. Den största anledningen är våra kommuner har olika långt avstånd till modern effektiv IT-verksamhet. Både samhället utanför oss och vår interna organisation ställer högre och högre krav på effektivt stöd i form av IT. Man skall således inte blanda samman kostnaderna för själva organisationen med kostnaderna för skapa modern IT. Samordning och samverkan kommer vara viktigt för kunna använda IT på ett rätt sätt i verksamhetsutvecklingen. Kraven från medborgarna är de samma på små som stora kommuner varför enda sättet för mindre kommuner hänga med är gå samman enligt kommunchef Peter Andreasson. Kommunchef Peter Andreassons förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige följande: 1. Örkelljunga kommun medverkar i gemensam IT-driftorganisation enligt förslag i förstudiens slutrapport med bildande tidigt under 2015 och med operationell start senare under året 2. Sammanslagningen gäller befintligt IT-driftstöd mot respektive kommuns verksamheter 3. Beslut om framtida förändrings- och förbättringsarbeten som behöver genomföras görs på beställning av respektive kommun i samverkan med den nya IT-driftorganisationen 4. Princip för kostnadsfördelning i den nya organisationen är en volymbaserad modell där IT-organisationentar betalt för den volym tjänster som levereras till respektive kommun 5. Som juridisk samverkansform väljs civilrättsliga avtal med värdkommun 6. Kommunchefsgruppen i 6K utses till styrgrupp för IT-driftorganisationen (vid behov förs ställningstaganden vidare till 6K s styrelse) och får i uppdrag genomföra organisationsförändringen 7. Örkelljunga kommun medverkar oberoende av val av värdkommun och lokaliseringsort och överlåter dessa val till 6K s styrelse

10 10(44) Beslutsunderlag Protokoll KS 191 Tjänsteskrivelse IT-samordning 6K.docx Förslag till beslut för IT-samordning drift för 6 K kommuner Rapport Svalövs Kommun angående IT-samordning 6K Bjuvs Kommun angående IT-samordning 6K Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat bordlägga ärendet. Arbetsutskottet har därefter hanterat ärendet Protokollsanteckning i arbetsutskottet Arbetsutskottet har noterat Svalövs kommun ställer sig positiv till forts samverkan inom IT med övriga 6 K-kommuner men avstår f n från ingå i en gemensam IT-driftorganisation. Kommunstyrelsen har beslutat uttala följande: Örkelljunga kommun är positiv till samverkan inom IT med 6 K-kommunerna och kommunen även är positiv till ingå i en gemensam IT-driftorganisation med bildande tidigt under 2016 och med operationell start senare under året, kommunchefsgruppen får i uppdrag utreda och lämna förslag på en gemensam IT-drift och supportorganisation för 6 K-kommunerna exklusive Svalövs kommun. Utredningen ska lämna förslag på organisation, bemanning, tjänster och olika servicenivåer till kommuner samt ska redovisa kostnaderna för organisation och för den service och de tjänster som ska erbjudas kommunerna associationsformen ska vara förvaltningsform med civilrättsligt avtal mellan kommunerna, samt

11 11(44) rapport ska lämnas till andra styrelsemötet 2015 för slutligt ställningstagande från respektive kommun. Kostnaden delas mellan de 5 kommunerna och maximeras till kronor per kommun. Kommunstyrelsen har vidare beslutat överlämna ärendet till kommunfullmäktige för information. beslutar lägga informationen till handlingarna. Expedieras till: Peter Andreasson Leif Kristensson

12 12(44) KF 4 KLK Information om delårsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten 2014 Beslutsunderlag Delårsrapport Medelpunkten.pdf beslutar lägga Delårsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten 2014 till handlingarna. Expedieras till: Kommunalförbundet Medelpunkten

13 13(44) KF 5 KLK Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av kommunstyrelsens arbete avseende kompetensförsörjning. Granskningen visar kommunstyrelsens arbete med kompetensförsörjning inte är helt ändamålsenligt. Bedömningen bygger på det idag inte finns någon dokumenterad kommungemensam strategi och handlingsplan för kompetensförsörjning. Det pågår ett arbete med utforma strategidokument och handlingsplan som beräknas vara klart vid årets slut. För säkra kommunens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov är det viktigt kommunstyrelsen fullföljer pågående strategiarbete enligt plan. Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar med anledning av granskningen senast den 17 november Pwc lämnar i rapporten följande kommentarer: Granskningen har visat det inte finns någon fastställd strategi för säkra kommunens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov. Under våren 2014 har påbörjats ett strategiarbete under ledning av kommunchefen och personalchefen, vilket man ser positivt på. Det är viktigt kommunstyrelsen fullföljer arbetet enligt plan. Det finns riktlinjer för hur rekryteringsarbetet ska gå till. Personalenheten har en stödjande funktion i kommunens rekryteringsarbete och hjälper till med utformning av annonser, kravprofiler anställningsavtal m m. Det är svårt bedöma om kommunens kompetensförsörjningsinsatser som görs fungerar ändamålsenligt och ger avsedd effekt då de inte följs upp på ett systematiskt sätt. Kommunledningen och respektive förvaltning följer upp pensionsavgångar. Förvaltningarna har en löpande omvärldsbevakning för fånga upp förändringar som ställer krav på kompetens hos medarbetarna. Det regionala perspektivet och samverkan över kommungränserna är en styrka.

14 14(44) Att skapa förutsättningar för kommunens medarbetare ta en ledareller chefsroll och göra intern karriär är ett sätt arbeta med framtida ledarförsörjning. Pwc menar rekryteringen av ledare behöver kompletteras med andra insatser. I kommunens kommande dokument om strategisk kompetensförsörjning bör det framgå vilken samsyn som ska råda inom förvaltningarna kring hur rekrytering av ledare ska ske. Beslutsunderlag Protokoll KS 193 Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning Rapport - Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning - PWC Yttrande - Peter Andreasson Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra åt kommunledningsförvaltningen snarast yttra sig i ärendet samt anhålla om förlängd remisstid. Kommunchef Peter Andreasson och personalchef Staffan Roos framför följande i sitt förslag till yttrande i ärendet: Förslag till beslut Lägga skrivelsen med beaktande till handlingarna och invänta den strategiska kompetensförsörjningsplanen. Motivering till beslut En kompetensförsörjningsplan är under utarbetande vilket innebär kommunen kommer ha ett handlingsplan inom kort. Sammanfning Kommunens chefer arbetar aktivt med ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan som kommer vara klar under senare delen av I planen kommer man behandla åtgärder på såväl kort som lång sikt.

15 15(44) Beskrivning av ärendet PwC har genomfört granskning på uppdrag från kommunens revisorer. Granskningen visar kommunstyrelsens arbete med kompetensförsörjning inte är helt ändamålsenlig. Det pågår ett arbete med utforma strategidokument och handlingsplan för kompetensförsörjningen och det beräknas klart vid årets slut. Den strategiska kompetensförsörjningsplanen bygger på kommunen arbetar både kortsiktigt dvs med nuet men även med längre perspektiv. Den tar även upp nyckelkompetenser och vilka individer som behövs för komplettera arbetsgruppen och dess förmåga lösa arbetet. Den kommungemensamma strategin för kompetensförsörjning bygger på samsyn kring rekrytering av olika befningar, såväl ledare som nyckelpersoner. Rekryteringsverktyg och testning av aktuella medarbetare är upphandlat inom Skåne ordväst, SKV. Inom SKV pågår också traineeprogram för kompetensförsörja regionen. Olika utbildningar för höja kompetensen för medarbetare är också upphandlade (t ex Framtida ledare, processledarutbildning). I den strategiska kompetensförsörjningsplanen har följande område identifierats: - Attrahera Kommunens varumärke skall vara väl känt, för skapa intresse för olika tjänster. Kommunen skall vara den goda arbetsgivaren som arbetar med utveckla såväl medarbetare som samhället. - Introducera Vi behöver också öka vår förmåga introducera befintlig personal i nya roller och kompetenser. Använda personal för internutbilda nya medarbetare. Arbeta i nya tvärprofessionella grupper och team. - Förvärva Vi behöver utveckla vår rekryteringskompetens hitta och välja ut rätt kompetenser. Tydliggöra och förankra en sammanhållen kompetensförsörjningsprocess som täcker helheten från tydliggörande av framtida kompetensbehov, tydliggörande av aktuella befningskompetenser (både hårda och mjuka), rekrytering och urval samt uppföljning. - Utveckla Arbeta med utveckling av personalens nuvarande styrkor. Varje medarbetare skall ha en kompetens/utvecklingsplan. Stimulera till nätverksbyggande såväl inom som utom kommunen i syfte lära av varandra.

16 16(44) - Behålla Medarbetarskap i syfta skapa delaktighet och engagemang. Internrekrytering av medarbetare till nya roller i organisationen. Utbilda medarbetare för höja kompetensen och möjliggöra karriär. - Avslut och avfasning Utveckla våra metoder för kompetensöverföring när medarbetare slutar hos oss. Skapa ett positivt avslut för skapa goda ambassadörer. Kommunstyrelsen har beslutat som yttrande över revisorernas rapport överlämna skrivelsen från kommunchef Peter Andreasson och personalchef Staffan Roos, samt överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. beslutar lägga revisorernas rapport till handlingarna. Expedieras till: Kommunens revisorer Peter Andreasson Staffan Roos

17 17(44) KF 6 UBF Skrivelse från revisorerna - Barn i behov av stöd På Revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av skolornas arbete avseende barn i behov av särskilt stöd. Granskningen visar Utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning inte fullt ut säkerställer skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt. Framför allt är det resursfördelningsmodellen som behöver vidareutvecklas för bättre ta hänsyn till elevers behov och förutsättningar. Beslutsunderlag Skrivelse från revisorerna - Barn i behov av stöd Rapport från revisorerna - Barn i behov av stöd s behandling I ärendet yttrar sig Agneta Lindau-Persson, S, och Björn Zorec, FP. beslutar lägga revisorernas rapport till handlingarna. Expedieras till: Kommunens revisorer Utbildningsnämnden

18 18(44) KF 7 KLK Motion från M om skapa beredningar under KF Carina Zachau, M, har inlämnat en motion om skapa beredningar under kommunfullmäktige. Av motionen framgår följande: Tillfälliga beredningar kan inrättas för behandling av ärenden av extra stort och brett allmänt intresse som när nya stora arbetsområden åläggs kommunen och i vägvals- och utvecklingsfrågor. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om en fråga ska hanteras i en tillfällig beredning och det ska givetvis finnas tydliga direktiv till densamma. Örkelljunga kommun har inte vid något tillfälle utnyttjat möjligheten till skapa tillfälliga beredningar direkt under kommunfullmäktige, men vi moderater anser följande två frågor är lämpliga hantera i beredningar: Integration av invandrare, framför allt flyktingar. Denna fråga berör många viktiga funktioner i samhället som måste fungera samspelt. Den har också ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt, både positiva och negativa, som behöver kartläggas. Efter en lång tid av ensidigt fokuserande på själva mottagningsprocessen är det nu hög tid det tas ett helhetsgrepp av hur denna stora förändring av vårt samhälle kan göras på allra bästa sätt. Ingen tvekan om vi behöver fler människor i detta stora och glesbefolkade land, men det är både frustrerande och ett resursslöseri inte ta emot våra nyanlända på ett bättre sätt än idag. Landsbygdsutveckling. I dessa tider av större orter blir allt större medan de mindre minskar ännu mer är det extra viktigt vi som befinner oss i gränslandet mellan dessa två utvecklingsvägar aktivt jobbar för komma in i en god cirkel av utveckling som förstärker sig själv. Det kräver kommunen tillsammans med andra aktörer i föreningar, byalag, intresseföreningar och bland enskilda, utvecklar, stärker och stimulerar landsbygdens utveckling. i vår kommun finns det nästan 90 byar som behöver hjälp med samverka för en starkare landsbygd i utkanten av Familjen Helsingborg.

19 19(44) Vi moderater vill därför Att kommunfullmäktige tillsätter beredningar direkt under kommunfullmäktige som ges i uppdrag arbeta med ovanstående två frågor. Att instruktioner tas fram för tillfälliga beredningar direkt under kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Motion från M om skapa beredningar under KF beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

20 20(44) KF 8 KLK Motion från C om komplettering av lekplats i Skånes Fagerhults centrum Kenny Lärkevie, C, Martin Gustafsson, C och Ingela Lärkevie, C, har inlämnat en motion om komplettering av lekplats i Skånes Fagerhults centrum. Av motionen framgår följande: Det ska finnas möjlighet bo och leva i hela Örkelljunga! Det är i nuläget många familjer med barn som bor i Skånes Fagerhult med omnejd vilket vi ser mycket positivt på. Här finns även kommunens största förskola och antalet barn i Bokelundaskolan ökar. Centerpartiet i Örkelljunga vill det ska finnas förutsättningar för invånare ska vilja bosätta sig på andra platser än i Örkelljungas centralort. Centerpartiet tycker det är av stor vikt man färdigställer det påbörjade arbetet med nya Centrum i Skånes Fagerhult. I samband med detta är det av stor vikt man ser över den lekplats som byggdes. Centrumet bör vara en central träffpunkt där familjer kan koppla av och träffas, där barnen kan ha roligt och leka. Den lekplats som byggdes när man anlade Centrumet inbjuder i nuläget inte till detta. Där finns en gunga för de större barnen, en klätterställning för de yngsta och ett klätternät. Tyvärr fångar detta inte barnens uppmärksamhet särskilt länge. För skapa den inbjudande atmosfär som vi anser Skånes Fagerhults Centrum behöver, är det önskvärt man kompletterar centrumets lekplats med t e x en vanlig gungställning, en sandlåda, några "gungdjur " och kanske en karusell. Finns givetvis en hel uppsjö med utrustning som skulle kunna passa. Vi tycker även det är rimligt det finns bord och bänkar i anslutning till detta för man t ex ska kunna fika tillsammans.

21 21(44) Därför yrkar Centerpartiet : kommunfullmäktige beslutar komplettera lekplatsen i Skånes Fagerhult med fler aktiviteter för barnen enligt ovannämnda förslag samt uppföra bord och bänkar i anslutning till lekplatsen och Centrumet i Skånes Fagerhult. Beslutsunderlag Motion från C om komplettering av lekplats i Skånes Fagerhults centrum beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

22 22(44) KF 9 KLK Motion - Tillskapa mindre, enklare bostäder passande unga människor Mats Persson, MO, har inlämnat en motion om tillskapa mindre, enklare bostäder passande unga människor. Av motionen framgår följande: Dagens bostadssituation i Örkelljunga är miserabel för unga människor som både vill och behöver flytta hemifrån :- i månaden för en nybyggd lägenhet är en orimlig börda för en ung människa som skall skapa sin framtid och ett eget boende. Ettor och tvårummare finns bara i fantasin. Vi vill gärna de unga skall stanna i orten och verka här. Men hur skall detta bli möjligt? Vi varken har eller planerar bostäder som skulle passa målgruppen. Vi äger bolaget Örkelljungabostäder och kan mycket väl bygga både enkelt och ändamålsenligt men det är inte ett område som privata aktörer tjänar tillräckligt mycket pengar på. Det hela blir ofta en ond cirkel, har Du inget jobb kan Du inte efterfråga en dyr bostad. Min egen generation var lyckligt lottad, man både fick jobb och tillgång till bostad. Så är det tyvärr inte längre. Ibland glömmer vi tyvärr en god bostad är en social rättighet. Med anledning av ovanstående hemställer jag kommunen uppdrar åt Örkelljungabostäder planera och skapa lämpliga bostäder för unga, i denna motions anda. Beslutsunderlag Tillskapa mindre, enklare bostäder passande unga människor beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

23 23(44) KF 10 KLK Förslag till revidering av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala Handikapprådet (KHR) har beslutat anta reviderat förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, KPR gälla fr o m , samt anta reviderat förslag till reglemente för Kommunala handikapprådet, KHR gälla fr om Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Carina Zachau enbart "två ledamöter skall ingå i Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet från socialnämnden, kommunstyrelsen, samt samhällsbyggnadsnämnden." I fastställda reglementen sidan 1 under rubriken Sammansättning borttages därmed texten "jämte ersättare". Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till revidering. Beslutsunderlag Protokoll KS Reviderat Förslag - KHR.docx Reviderat Reglemente KPR.docx s behandling Yrkande i kommunfullmäktige Carina Zachau, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, med redaktionella förtydligandet ordet vardera läggs till under rubriken sammansättning, rad 1enligt följande:...från vardera socialnämnden, kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadsnämnden...

24 24(44) beslutar anta reviderat förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, KPR, daterat , samt anta reviderat förslag till reglemente för Kommunala handikapprådet, KHR, daterat Expedieras med reglementen till: Kommunala handikapprådet, Kommunala Pensionärsrådet Socialnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden

25 25(44) KF 11 KLK Motion - Öka antalet vårdplatser på sjukhusen i Skåne Mats Persson, MO, och Susanne ilsson, MO har inlämnat en motion om öka vårdplatserna. Av motionen framgår följande: Med täta intervaller redovisar media regionen har för få vårdplatser på sjukhusen i Skåne. Ibland tvingas man placera patienter i tvätt- sköljrum. Stora summor betalas i vite för situationen är kaotisk. Den avgående majoriteten i Skåne har inte prioriterat fråga om vårdplatser. Det är helt enkelt en ovärdig situation. Man spelar hazard med både personal och patienter. u är ju inte sjukhusens vårdplatser kommunens ansvar. Det är landstingets/regionens. Men den trängda situationen riskerar naturligtvis man tvingas sända hem patienter för tidigt med resultatet man får tillbaka patienten i stort sett omgående. Jag anser kommunen måste utöva påtryckning på landstinget öka antalet vårdplatser Med anledning av ovanstående hemställer jag kommunen omgående uppvaktar och tillskriver region Skåne i denna motions anda. Beslutsunderlag Motion - Öka antalet vårdplatser på sjukhusen i Skåne s behandling I ärendet yttrar sig Christer Olsson, S. beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

26 26(44) KF 12 KLK Motion om försörjningsstöd, "Olofströmsmodellen" Björn Zorec, FP, och Kristina Söderlund, SPI, har inlämnat en motion om försörjningsstöd "Olofströmsmodellen". Av motionen framgår följande: Olofströms kommun är en av de kommuner i hela riket som lägger minst pengar på försörjningsstöd per invånare. Siffrorna kommer från en ny rapport av socialstyrelsen. Enligt ansvariga i Blekingekommunen beror det goda resultatet på man varit duktiga på koppla försörjningsstöd till utbildning och arbete i förlängningen. Individens egenansvar är mycket viktigt. Rapporten visar hela Blekinge ligger under rikssnittet men Olofström är exceptionella med exempelvis fyra gånger lägre kostnader än Karlskrona per invånare. Då den nu kallade "Olofströmsmodellen" visat sig så effektiv. Man har sänkt sina kostnader under 15 års tid från 17 miljoner till 3 miljoner kronor, har andra kommuner runt om i landet gått i mots riktning med ökade kostnader. Medarbetare från kommuner över hela landet åker till Olofströms kommun för lära om "Olofströmsmodellen", Vi anser även Örkelljunga bör hänga på detta "tåget". Företrädare för SPI Välfärden i Örkelljunga har kontaktat ledningen för den lyckade modellen. Dessa ledare meddelade de gärna kommer till Örkelljunga för informera om projektet. Folkpartiet/SPI Välfärden föreslår: Örkelljunga kommun tar kontakt med Olofströms kommun för minska kostnaderna för försörjningsstödet. Det senare har som bekant en tendens öka kraftigt i vår kommun. kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, utreda denna motion i enlighet med motionärernas intentioner. Beslutsunderlag Motion om försörjningsstöd, "Olofströmsmodellen"

27 27(44) beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

28 28(44) KF 13 KLK Motion - Ordna möjlighet pumpa däck Agneta Lindau-Persson, S, har inlämnat en motion om möjlighet pumpa däck. Av motionen framgår följande: I många kommuner, i dag på en central plats i stad/by, finns möjligheter pumpa däcken på sin cykel. På central plats i Örkelljunga fas denna så viktiga "pump". Varjedag cyklar många till och från byn i olika ärenden. Och det är många som väljer cykel framför bil och då tycker vi Socialdemokrater en luftpump skulle vara praktisk ha tillgång till. Vi menar detta underlättar för cyklister och bör vara är en del av Örkelljunga kommuns arbete för göra det lättare vara klimatsmart i vardagen. Fler cyklister ger en trevligare miljö, mindre trängsel på gatorna, renare luft och friska, trygga medborgare i rörelse. Därför vill vi : Örkelljunga kommun snarast installerar en luftpump för pumpning av cyklar, barnvagnar, rullstolar och rullatorer på en central plats i Örkelljunga centrum, under dagtid. Beslutsunderlag Motion - Ordna möjlighet pumpa däck beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

29 29(44) KF 14 KLK Motion om ledamöters placering i sessionssalen vid KF möte Ingmar Svensson, S, har inlämnat en motion vari anges följande: Som ny ledamot av kommunfullmäktige finner jag det märkligt med den placering som råder i fullmäktige. Jag tycker det kan vara besvärande sitta mellan tex en moderat och en sverigedemokrat som, medvetet eller omedvetet, kan ta del av mina anteckningar och vad jag strukit eller noterat i handlingar och dagordning.det skulle vara en viss trygghet för oss nybörjare sitta tillsammans med våra partikamrater och de vi har valsamverkan med. Vid deber är det svårt få fram synpunkter och information av olika slag till den av gruppen som skall framföra gruppens talan. ormalt vill man kunna få eller lämna en uppgift som är viktig i deben. Det kan vara en liten viskning eller en liten lapp. Detta är helt omöjligt med nuvarande placering av ledmöterna. En mer sammansluten placering av de olika grupperna skulle förmodligen innebära ett antal ajourneringar inte skulle var behövliga. Jag förslår därför fullmäktige besluta: : nuvarande placering i fullmäktiges sessionssal ändras på så sätt ledamöterna sitter samlade partivis och med de partier de har valsamverkan med. Beslutsunderlag Motion - Angående ledamöters placering i sessionssalen vid KF möte beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

30 30(44) KF 15 KLK Motion - Kommunen bör satsa på lokal- och närproducerad mat. Anneli Eskilandersson, SD, Mikael Eskilandersson, SD, och Tommy Brorsson, SD har inlämnat en motion om kommunen bör satsa på lokal- och närproducerad mat. Av motionen framgår följande: Sverigedemokraterna anser eftersom lokalt producerat och närodlat oftast är bättre mat med mindre gifter än till exempel ekologiskt odlad mat, så bör vi fokusera mer på få bra och giftfri mat till våra skolor, särskilda boende och äldreboende, än produktionssättet måste vara ekologiskt som moderaterna föreslår i ett initiativ. Lokalt- och närproducerad mat samt kött som produceras med en god djurhållning och på ett miljösmart sätt, finns köpa på marknaden redan idag och då finns ingen anledning vänta till 2020 med börja ställa om till bättre råvaror i kommunens mat. Sverigedemokraterna ser även flera fördelar med lokalt och närproducerad mat både ur miljöhänseende, eftersom transporterna minskar, men framförallt ger det bättre råvaror och bättre mat. Att stödja lokala producenter är också ett samhällsintresse då det minskar beroendet av andra länders produktion och skapar arbetstillfallen i Sverige, som i sin tur leder till ökade skeintäkter och mer välfärd för våra invånare. Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför: Att den mat som kommunen ansvarar för, ska i möjligaste mån vara lokal- eller närproducerat och uppfylla motsvarande de krav som ställs för produktion i Sverige. Beslutsunderlag Motion - Kommunen bör satsa på lokal- och närproducerad mat.

31 31(44) beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

32 32(44) KF 16 KLK Sulev Pull - avsägelse från uppdrag. Sulev Pull, M, anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Sulev Pull - avsägelse från uppdrag. beslutar bevilja Sulev Pulls anhållan om entledigande, samt hos länsstyrelsen anhålla om ny sammanräkning. Expedieras till: Sulev Pull, Länsstyrelsen

33 33(44) KF 17 KLK Rapport från revisorerna om ersättningar och arvoden till Förtroendevalda På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av kommunstyrelsens interna kontroll avseende ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Granskningen visar kommunstyrelsens interna kontroll av utbetalningar till förtroendevalda i huvudsak är tillräcklig. Bedömningen bygger på det idag finns styrande principer och riktlinjer som har beslutats av kommunfullmäktige. Vidare finns tillämpningsanvisningar och system som stödjer utbetalningarna. Av rapporten framgår också det finns förbättringsområden. En rekommendation är dokumenterade rutiner som tydliggör och beskriver vilka kontroller som ska utföras av nämndsekreterarna/mötesansvariga och personalhandläggare vid registrering tas fram. Revisorernas önskar kommunstyrelsens svar med anledning av granskningen senast den 30 januari Beslutsunderlag Protokoll KS 22 Rapport från revisorerna om ersättningar och arvoden till Förtroendevalda Missivbrev arvoden.docx Kommunstyrelsen har beslutat uttala kommunstyrelsen tagit del av revisorernas rapport och konstaterar nuvarande rutiner med sammanträdesblanketter och anvisningar fungerar tillfredsställande. Föreslagna förändringar om införande av IT-systemet Troman för hantering av sammanträdesersättningar har diskuterats på bl a budgetberedningar. Ett beslut om inköpa denna modulen har ännu inte tagits, samt

34 34(44) överlämna rapporten till kommunfullmäktige för information. beslutar lägga rapporten till handlingarna Expedieras till: Kommunens revisorer Staffan Roos Gunnel Mårtensson

35 35(44) KF 18 KLK Besvarande av motion - om äldres hälsa Ulla-Britt Erixson, SPI och Björn Zorec, FP har inlämnat en motion om de äldres hälsa. Av motionen framgår bl a våra äldre kommuninvånare behöver bättre matvanor.de vill se en möjlighet för äldre kommuninvånare kunna äta lunch tillsammans på restaurangerna i kommunen mot en "pensionärskupong". Den senare bör subventioneras av exempelvis kommun/restaurangägare. En möjlighet välja kvalitet på sin mat samt komma hemifrån och umgås med vänner är en ren hälsoinvestering. Ensamhet kan nämligen leda till äldre förlorar intresset för mat och matlagning och tappar matlusten. Med bra matvanor menas inte bara man äter näringsriktig mat, utan maten smakar bättre i trevlig miljö och tillsammans med vänner. Detta är en hälsoinvestering för våra äldre. Folkpartiet och SPI Välfärden i Örkelljunga yrkar kommunfullmäktige föreslår kommunstyrelsen besluta utreda möjligheten införa en pensionärskupong. Beslutsunderlag Protokoll KS 23 Protokoll U 109 Motion om äldres hälsa.pdf har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande senast

36 36(44) Utbildningsnämnden erbjuder inom ramen för kostorganisationen pensionärer äta lunch på Södergården i Örkelljunga och Solgården i Skånes Fagerhult till en kostnad av 48 kronor. Det finns också ett förslag från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige om på försök erbjuda pensionärer möjlighet äta lunch även på skolorna i Eket, Åsljunga och Tockarp. Utbildningsnämnden anser intentionerna i motionen till stora delar tillgodoses genom den möjlighet som erbjuds enligt ovan. Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag om försöksverksamhet skulle denna möjlighet ytterligare förstärkas genom fler alternativ. Utbildningsnämnden har beslutat översända ovanstående information och ställningstagande till kommunstyrelsen, samt motionen ur utbildningsnämndens perspektiv därmed får anses besvarad. Prokollsanteckning i arbetsutskottet Arbetsutskottet noterar utbildningsnämnden erhållit motionen för yttrande eftersom nämnden har ansvar för kommunens kostorganisation. Utbildningsnämnden anger i sitt svar man inom ramen för kostorganisationen erbjuder pensionärer äta lunch på Södergården i Örkelljunga och Solgården i Skånes Fagerhult till en en kostnad av 48 kronor. Det finns också ett förslag från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige om på försök erbjuda pensionärer möjlighet äta lunch även på skolorna i Eket, Åsljunga och Tockarp. Mot bakgrund härav finner arbetsutskottet inte skäl utföra ytterligare utredning i ärendet. Motionen föreslås därför avslås.

37 37(44) beslutar som svar på motionen översända utbildningsnämndens paragraf och arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt motionen därmed avslås. Expedieras till: Björn Zorec Ulla-Britt Erixson Utbildningsnämnden

38 38(44) KF 19 KLK Besvarande av Motion - om äldreboendegaranti Gunnar Edvardsson, KD, Clas Engström, KD, Magnus Håkansson, KD och Christer Unosson, KD, har inlämnat en motion med förslag om en äldreboendegaranti, som innebär alla som är över 85 år själva ska få bestämma när det är dags flytta till ett äldreboende. Av motionen framgår följande: Vi Kristdemokrater anser de äldres egna upplevelser av den egna situationen måste få spela större roll. Garantin är till för dem som upplever behoven i det dagliga livet inte täcks av hemtjänsten och som upplever otrygghet eller social isolering. Bara vetskapen om den egna tillvaron ligger i någon annans händer kan vara tillräckligt för skapa otrygghet. Göran Hägglund har lagt detta förslag under årets Almedalsvecka och kommer driva frågan i alliansen. Den kristdemokratiska fullmäktigegruppen vill frågan redan nu utreds i Örkelljunga för kunna skapa denna möjlighet för dem som har fyllt 85. Bakgrund Allt fler äldre personer är vitala långt upp i åldern. Men med stigande ålder ökar ohälsan liksom risken för ensamhet, otrygghet och social isolering. Men det finns också exempel på där äldre nekas plats i särskilt boende trots de själva upplever vardagen som mycket otrygg. För en person i mycket hög ålder är en oviss process med risk för avslag och överklagande, kanske i flera led, en orimlig påfrestning. Idag ges plats på särskilt boende enbart efter biståndsbedömning. Vi vill man själv ska få bestämma och ansöka om plats på ett äldreboende när man fyllt 85. Idag finns det inskrivet i socialtjänstlagen en bestämmelse om den nationella värdegrunden (SoL kap 5 4), vilket fastställer socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

39 39(44) Kristdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta utreda förutsättningarna införa en äldreboendegaranti i Örkelljunga för alla som är över 85 år, vilket innebär man själv får bestämma när det är dags flytta till ett äldreboende, samt utredningen ska visa om det finns tillgång till platser på äldreboende och hur många 85+ personer som kan förväntas vilja använda sig av garantin. Beslutsunderlag Protokoll KS 24 Tjänsteskrivelse - motion- om äldreboendegaranti Protokoll S 150 Motion till kommunfullmäktige om äldreboendegaranti 25 aug 2014 har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till socialnämnden för yttrande senast Socialnämndens förslag till beslut Aktuell situation Det finns ( ) 335 personer bosa i kommunen, 85 år och äldre. Av dessa finns 16 i särskilt boende, 116 har hemtjänst och resten 203 har inga insatser från socialtjänsten. Kommunen har 92 platser i särskilda boende i egen regi varav 40 är avsedda för dementa och ytterligare 7 platser hos privat utförare. En plats i kommunens äldreboende kostar i genomsnitt netto ca 400 tkr och köpta platser ligger på ca 600 tkr. Behovet av särskilda boendeplaster efter biståndsbedömning motsvarar i stort sett behovet, men det saknas tillräckligt med platser för personer med demens. Just nu utreds förutsättningar förändra somatiska platser till platser för dementa.

40 40(44) Prognos Hur många av befolkningen 85+ som skulle välja flytta till särskilt boende går inte spekulera i. Det finns idag 319 personer som tillhör målgruppen, som inte redan bor i särskilt boende, och som teoretiskt skulle kunna välja den särskilda boendeformen. Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer andelen personer som är 80 år (finns ej statistik från åldersklass 85 år - ) och äldre öka med 68, vilket sannolikt innebär personer äldre än 85 år. Ålder Prognos år år år år Slutsats Det finns ingen möjlighet införa äldreboendegaranti för alla över 85 år utan bygga ut antalet särskilda boendeplatser. Ett alternativ till särskilt boende för den specifika målgrupp som motionen avser, de som upplever otrygghet och social isolering, kan i stället vara trygghetsboende. Detta är en boendeform som kan byggas av olika entreprenör och är anpassad för just personer med behov av trygghet och social samvaro. Man bor i fullt utrustade vanliga lägenheter och i fastigheten finns också utrymmen för samvaro av olika slag. Vid behov kan hemtjänst och hemsjukvård vara stationerad i eller i närheten av fastigheten. Protokollsanteckning Socialnämnden vill kommunfullmäktige tar fasta på intention i motionen och understryker behovet av alternativa boendeformer för äldre. Beslutsunderlag Protokoll KS 24 Tjänsteskrivelse - motion- om äldreboendegaranti Protokoll S 150 Motion till kommunfullmäktige om äldreboendegaranti 25 aug 2014

41 41(44) Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra åt socialnämnden till kommunstyrelsen redovisa en fördjupad utredning i ärendet senast i augusti 2015 och lämna svar på bl a följande frågeställningar: Vilka typer av boenden skulle kunna omfas av en äldreboendegaranti. Redogör för de olika boendeformerna, trygghetsboende, demensboende och särskilt boende samt vilka regler och lagar som gäller för respektive boendeform. Vilka tidsaspekter/väntetider ska förekomma för äldreboendegarantin vad gäller t e x kösystem kontra garantitider? Hur är kopplingen med en äldreboendegaranti och det nya framtida äldreboendet? Finns det goda exempel från andra kommuner? Hur många +85 åringar har sökt boende under 2013 och 2014 och fått avslag från ansökan om särskilt boende och demensboende? samt motionen därmed anses bifallen. s behandling iclas Bengtsson, SD, Carina Zachau, M, Martin Gustafsson, C, Christer Unosson, KD, Clas Engström, KD, Madeléne Ekelund, MP, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. I ärendet yttrar sig även Mats Persson, MO, och Christer Olsson, S.

42 42(44) beslutar därefter uppdra åt socialnämnden till kommunstyrelsen redovisa en fördjupad utredning i ärendet senast i augusti 2015 och lämna svar på bl a följande frågeställningar: Vilka typer av boenden skulle kunna omfas av en äldreboendegaranti Redogör för de olika boendeformerna, trygghetsboende, demensboende och särskilt boende samt vilka regler och lagar som gäller för respektive boendeform. Vilka tidsaspekter/väntetider ska förekomma för äldreboendegarantin vad gäller t e x kösystem kontra garantitider? Hur är kopplingen med en äldreboendegaranti och det nya framtida äldreboendet? Finns det goda exempel från andra kommuner? Hur många +85 åringar har sökt boende under 2013 och 2014 och fått avslag från ansökan om särskilt boende och demensboende? samt motionen därmed anses bifallen. Expedieras till: Socialnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2015 Gunnar Edvardsson Clas Engström Christer Unosson Magnus Håkansson

43 43(44) KF 20 KLK Redovisning av motioner som inte avslutats Kommunsekreterare Kenth Svensson presenterar redovisning av motioner som inte avslutats under Beslutsunderlag Protokoll KS 25 Redovisning av motioner som inte avslutats beslutar godkänna redovisningen av motioner som inte avslutats under 2014.

44 44(44) KF 21 KLK Informationsärende orra Åsbo Renhållnings AB, ÅRAB informerar Örkelljunga kommun om styrelsen beslutat renhållningstaxan för de som har fullständig källsortering blir oförändrad år Abonnenter som inte källsorterar får en höjning med renhållningsindex, vilket innebär 0,8 %. Exempel på dem som inte har fullständig källsortering är LillBeda. Detta kräver inget beslut i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag ÅRAB, information Renhållningstaxa för 2015 beslutar lägga informationen till handlingarna. Expedieras till: årab

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1(23) Tid och plats 2016-08-29 - Kommunhuset klockan 19.00-19.40. Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare. Peter Andreasson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2014-09-10 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1(16) Tid och plats 2014-01-27 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-11-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-11-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2014-11-12 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.15. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(17) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-04-07 - Kommunhuset klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-23 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-23 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-02-23 - Kommunhuset klockan 13.15-14.15 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(21) Tid och plats 2014-12-17 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-21 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-21 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2015-05-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot Gunilla Edman (S) - ledamot Peter Nilsson (MP) tjg.ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Tid och plats 2012-02-13 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktiges valberedning 1(8) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2014-11-06 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.30 Beslutande Henrik Nilsson (M) - ordförande Arne Silfvergren (KD) - förste vice ordförande Ingemar Johansson (C) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-11-05 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-11-05 Utbildningsnämnden 1(17) Tid och plats 2015-11-05 - Kommunhuset klockan 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-12-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-12-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) Tid och plats 203-2-8 - Kommunhuset klockan 3.30-6.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-10-07 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-10-07 Socialnämnden 1(20) Tid och plats 2014-10-07 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Mona Kjellberg,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-03-19 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.55 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli Eskilandersson (SD) - ledamot Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-03 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-03-03 Socialnämnden 1(21) Tid och plats 2015-03-03 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson, (M) - ordförande Christer Unosson, (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-12 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-01-12 Socialnämnden 1(25) Tid och plats 2015-01-12 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson, (M) - ordförande Christer Unosson, (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-02-02 Samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats 2015-02-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Blagoveska Poulsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Anny Månsson. Mona Fransson. Anne Larsson, FUR. Mona Fransson, FUB, och Anny Månsson, PRO. Socialkontoret tisdagen den 12 mars kl. 12.10.

Anny Månsson. Mona Fransson. Anne Larsson, FUR. Mona Fransson, FUB, och Anny Månsson, PRO. Socialkontoret tisdagen den 12 mars kl. 12.10. ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunala Pensionärsrådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Justeringens Plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Örkelljungasalen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-11-22 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden Tid och plats 2013-05-22 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 augusti 2014. Madeleine Roos, ordförande Björn Zorec, 1:e vice ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(14) Tid och plats 2014-12-10 - i Kommunhuset klockan 09.00-11.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-04-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(14) Tid och plats 2014-04-23 - Kommunhuset klockan 14.00-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 Sammanträdesprotokoll 2012-10-10 Tid och plats 2012-10-10 Kommunhuset klockan 13.30-16.45. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-28 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2015-09-28 Kommunfullmäktige 1(30) Tid och plats 2015-09-28 - Kommunhuset klockan 19.00-21.45. Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare Peter Andreasson,

Läs mer

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, fredagen den 29 januari 2016, klockan 11.00 11.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2013-11-21 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-08 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2012-02-08 i Kommunhuset klockan 13.30-16.15 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29 Sammanträdesprotokoll 2012-08-29 Tid och plats 2012-08-29 Kommunhuset Örkelljunga klockan 13.30-15.00,15.30-16.50. Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(13) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2016-10-20 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset klockan 13.30-16.50. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1(20) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 19.00-19.20. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 5 mars 2013, direkt efter

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-09-02 Socialnämnden 1(14) Tid och plats 2014-09-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Donald Nyberg, (S) - tjänstgörande ersättare Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-25 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-25 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2014-09-25 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.40 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(12) Tid och plats 2014-02-24 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Ursel Borgcrantz (M) - ers Henrik Nilsson Bjarne Daa (S)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2016-09-08 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-15.55. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(24) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-06-02 - Kommunhuset klockan 14.15-16.00 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Helena Lordhem (KD) - tjänstgörande ersättare Patric

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-04 i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-17.00 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande 2013-08-22 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.45 med ajournering till den 29 augusti kl.17.30-18.30, Örkelljunga kulturhus. Björn Zorec (FP) - ordförande, 55-61

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer