Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2015-01-26 Kommunfullmäktige"

Transkript

1 1(44) Tid och plats Kommunhuset klockan Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Justering Justerare Plats och tid Kommunhuset klockan Justerade paragrafer 1-21 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Magnus Håkansson... Mats Persson... Tomas ilsson ASLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Kenth Svensson

2 2(44) ärvarolista för kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun Ordinarie ledamöter Olsson Christer, Rosenqvist Tommy, SD Zachau Carina, M Bjertner Thomas, S Bengtsson iclas, SD Jacobsson Kenneth, M Gustavsson Martin, C Holmström Björkman Jane, S ilsson Ulf, SD Roos Madeleine, M Sjörin Åke, FP Carlsson Patric, S Bengtsson Michael, SD Unosson Christer, KD ilsson Henrik, M Silfvergren Arne, S Bengtsson May, SD Ekelund Madeléne, MP ilsson Tomas, C Bencsik iklas, S Persson Mats, S Henrik Johansen, M Josefsson Mi, SD Edvardsson Gunnar, KD Lindau-Persson Agneta, S Eskilandersson Anneli, SD Lindahl Theresa, M Zorec Björn, FP Daa Bjarne, S Poulsen Blagoveska, SD Andersson Arne, M Svensson Leif, S Lärkevie Ingela, C Anderberg Lennart, SD Engström Clas, KD Lennart Svensson, M Ljunggren Gert, S Poulsen Mogens, SD, Pertoft Pauline, MP Ingmar Svensson, S Håkansson Magnus, KD ärvaro t t t t t F Omröstningar Ja ej Ja ej Ja ej = ordinarie ledamot t = tjänstgörande ersättare F = frånvarande

3 3(44) KF 1 KLK Tyst minut för Christer Örning - f d ordförande i kommunfullmäktige har en tyst minut för bortgångne Christer Örning som varit VD för Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB och kommunfullmäktiges ordförande under tiden

4 4(44) KF 2 KLK Besvarande av motion - Seniorboende Skånes Fagerhult I en motion framför Christer Olsson, S, följande: Åtskilliga Fagerhultsbor frågar sig: -Varförska inte Solgården användas maximalt och i huvudsak till sådant som det ursprungligen var ämnat för? Det måste vara kapitalförstöring av stora mått låta detta fina och gedigna byggnadskomplex stå i det närmaste tomt, särskilt nu sedan man lagt nytt tak, bytt till modernt och effektivt uppvärmningssystem, samt rustat upp ett flertal rum för stora belopp. Varför inte erbjuda platser för s.k. seniorboende, där hyresgästerna, som inte är direkt vårdkrävande, kunde få social närhet, känna trygghet genom hemtjänstpersonal finns i huset samt kunna delta i gemensamma måltider och övriga aktiviteter? Det torde samtidigt inbringa hyresintäkter och därmed tillfredsställa dem som i förstone värderar strama ekonomiska faktorer före allt annat. Hiss finns och således är det inget hinder för exempelvis ta de nyrenoverade rummen på andra våningen i anspråk för ett dylikt ändamål. Med ovan nämnda i åtanke yrkar Christer Olsson: kommunen erbjuder och upplåter lämpliga utrymmen för seniorboende eller motsvarande på Solgården i Skånes Fagerhult och berörda kommunala instanser omedelbart ålägges uppdraget utan onödig tidsutdräkt verkställa dessa intentioner. har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har besluta remittera motionen till socialnämnden för yttrande senast

5 5(44) Socialnämnden framför i yttrande över motionen följande: Sammanfning Christer Olsson (S) har i en motion framfört tankar om Solgården i Skånes Fagerhult erbjuds som seniorboende, där hyresgäster som inte är direkt vårdkrävande kan få social kontakt, känna trygghet genom hemtjänsten finns i huset, kunna delta i gemensamma måltider och övriga aktiviteter. På Solgården finns 5 rum som renoverats till en standard motsvarande särskilt boende eller enkelt lägenhetshotell. Lägenheten utgörs av ett rum på ca 30 kvm. Rummet är utrustat med liten köksenhet med två kokplor, vask och en liten kyl samt ett stort hygienrum med dusch. Till lägenheten hör också en balkong. Beskrivning av ärendet Socialnämndens ansvar är hålla sig väl förtrogen med medborgarnas behov och levnadsförhållanden och i sin medverkan vid samhällsplaneringen visa på de behov som finns hos bl a äldre och funktionshindrade. Seniorboende och trygghetsboende är ett funktionellt anpassat boende för seniorer med egna, fullt utrustade, lägenheter. Dessa boendeformer är primärt inte socialnämndens ansvarsområde. Förutsättningarna för dessa boendeformer kan tas med i kommunal samhällsplanering, Översiktsplan, ÖP och detaljplaneläggning, men styrs ytterst av marknaden. För seniorboende är lägenheterna, dess anpassning och funktionalitet, det primära och det finns inget krav på gemensamhetslokaler och möjlighet till social samvaro. Solgården erbjuder inget fullvärdigt boende och motsvarar därför inte den standard som ska finns på seniorboende. Trygghetsboende har däremot krav på gemensamhetsutrymmen och möjlighet till social samvaro, men inte heller till denna boendeform är Solgårdens lägenhetsstandard ett alternativ.

6 6(44) De 5 lägenheterna på Solgården uppfyller kravet på särskilt boende, men inte de krav som ställs på vård och omsorg dygnet om. Ett äldreboende med dygnet runt bemanning på 5 platser är inte ekonomiskt försvarbart. Motivering till beslut För seniorboende är lägenheterna, dess anpassning och funktionalitet, det primära och det finns inget krav på gemensamhetslokaler och möjlighet till social samvaro. Solgården erbjuder inget fullvärdigt boende och motsvarar därför inte den standard som ska finns på seniorboende. Beslutsunderlag Protokoll KS 190 Motion - Seniorboende Skånes Fagerhult Protokoll S 128 Tjänsteskrivelse - Seniorboende Skånes Fagerhult Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta efterhöra med Örkelljungabostäder AB om möjligheten företaget handhar uthyrningen och hyressättningen av nyrenoverade lägenheter på Solgården, Skånes Fagerhult till Seniorboende (55+), samt motionen därmed bifalles. s behandling Christer Olsson, S, Clas Engström, KD, Anneli Eskilandersson, SD, Arne Andersson, M, Carina Zachau, M och Martin Gustafsson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Mats Persson, S, yrkar kommunfullmäktige skall uthyra nyrenoverade lägenheter på Solgården, Skånes Fagerhult till Seniorboende (55+) och uppdra åt Örkelljungabostäder AB, om möjligt, hyra ut och hantera hyressättningen.

7 7(44) Proposition Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på dels, Mats Perssons yrkande, dels kommunstyrelsens förslag och finner det sistnämnda förslaget antas. beslutar således efterhöra med Örkelljungabostäder AB om möjligheten företaget handhar uthyrningen och hyressättningen av nyrenoverade lägenheter på Solgården, Skånes Fagerhult till Seniorboende (55+), samt motionen därmed bifalles. Mats Persson, S, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Expedieras till: Christer Olsson Socialnämnden Örkelljungabostäder AB för svar till Örkelljunga kommun

8 8(44) KF 3 KLK Förslag till beslut för IT-samordning drift för 6 K kommuner Kommunchef Peter Andreasson har inlämnat förslag om beslut för IT-samordning avseende drift för 6 K kommuner. Sammanfning Samordning och samverkan kommer vara viktigt för kunna använda IT på ett rätt sätt i verksamhetsutvecklingen. Kraven från medborgarna är desamma för små som stora kommuner varför enda sättet för mindre kommuner hänga med är gå samman. Beskrivning av ärendet En ny vinkling på IT som nyligen hörts är alla företag idag är IT-företag, oavsett vad de producerar och alla moderna företag och organisationer är idag beroende av användningen av IT. Inom kommunerna har man svårt ta till sig det synsättet. Man tycker IT är dyrt och krångligt när det i själva verket är så kostnaderna för IT i kommunerna är proportionellt väsentligt lägre än de är i de flesta andra branscher. Den kommunala sektorns mycket stora bredd gör området än mera svårhanterat. För ge bättre förutsättningar för följa med i den allt snabbare utvecklingen så har 6K s styrelse beslutat genomföra en förstudie. Studien har resulterat i ett förslag till principbeslut om gemensam IT-driftorganisation. Det är viktigt betona förstudien, inte är en full utredning och den resulterat i ett förslag. Det finns således inga beslut fade även om avsikten med studien är klargjord. Det finns fler områden inom IT som man kan samverka kring än enbart driftorganisation. Det är sannolikt så för få maximal effekt av en samverkan så räcker inte driftorganisation. Det bedöms dock som det första effektiva steget ta för gå vidare. Det finns ett antal förebilder i kommunsverige till detta, bland annat Burlöv Kävlinge Staffanstorp.

9 9(44) En gemensam IT-driftorganisation innebär de flesta, sannolikt inte alla, av de anställda inom IT i våra sex kommuner flyttar samman i en samlad organisation inom en av våra kommuner. Formerna för detta måste utredas, men det innebär en personalförändring. Kostnaden för skapa en gemensam organisation går ännu inte bedöma. Erfarenheter från andra håll visar själva skapandet av organisationen ger besparingar. Däremot behöver man vänja sig vid tanken IT kommer kosta mera pengar. Den största anledningen är våra kommuner har olika långt avstånd till modern effektiv IT-verksamhet. Både samhället utanför oss och vår interna organisation ställer högre och högre krav på effektivt stöd i form av IT. Man skall således inte blanda samman kostnaderna för själva organisationen med kostnaderna för skapa modern IT. Samordning och samverkan kommer vara viktigt för kunna använda IT på ett rätt sätt i verksamhetsutvecklingen. Kraven från medborgarna är de samma på små som stora kommuner varför enda sättet för mindre kommuner hänga med är gå samman enligt kommunchef Peter Andreasson. Kommunchef Peter Andreassons förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige följande: 1. Örkelljunga kommun medverkar i gemensam IT-driftorganisation enligt förslag i förstudiens slutrapport med bildande tidigt under 2015 och med operationell start senare under året 2. Sammanslagningen gäller befintligt IT-driftstöd mot respektive kommuns verksamheter 3. Beslut om framtida förändrings- och förbättringsarbeten som behöver genomföras görs på beställning av respektive kommun i samverkan med den nya IT-driftorganisationen 4. Princip för kostnadsfördelning i den nya organisationen är en volymbaserad modell där IT-organisationentar betalt för den volym tjänster som levereras till respektive kommun 5. Som juridisk samverkansform väljs civilrättsliga avtal med värdkommun 6. Kommunchefsgruppen i 6K utses till styrgrupp för IT-driftorganisationen (vid behov förs ställningstaganden vidare till 6K s styrelse) och får i uppdrag genomföra organisationsförändringen 7. Örkelljunga kommun medverkar oberoende av val av värdkommun och lokaliseringsort och överlåter dessa val till 6K s styrelse

10 10(44) Beslutsunderlag Protokoll KS 191 Tjänsteskrivelse IT-samordning 6K.docx Förslag till beslut för IT-samordning drift för 6 K kommuner Rapport Svalövs Kommun angående IT-samordning 6K Bjuvs Kommun angående IT-samordning 6K Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat bordlägga ärendet. Arbetsutskottet har därefter hanterat ärendet Protokollsanteckning i arbetsutskottet Arbetsutskottet har noterat Svalövs kommun ställer sig positiv till forts samverkan inom IT med övriga 6 K-kommuner men avstår f n från ingå i en gemensam IT-driftorganisation. Kommunstyrelsen har beslutat uttala följande: Örkelljunga kommun är positiv till samverkan inom IT med 6 K-kommunerna och kommunen även är positiv till ingå i en gemensam IT-driftorganisation med bildande tidigt under 2016 och med operationell start senare under året, kommunchefsgruppen får i uppdrag utreda och lämna förslag på en gemensam IT-drift och supportorganisation för 6 K-kommunerna exklusive Svalövs kommun. Utredningen ska lämna förslag på organisation, bemanning, tjänster och olika servicenivåer till kommuner samt ska redovisa kostnaderna för organisation och för den service och de tjänster som ska erbjudas kommunerna associationsformen ska vara förvaltningsform med civilrättsligt avtal mellan kommunerna, samt

11 11(44) rapport ska lämnas till andra styrelsemötet 2015 för slutligt ställningstagande från respektive kommun. Kostnaden delas mellan de 5 kommunerna och maximeras till kronor per kommun. Kommunstyrelsen har vidare beslutat överlämna ärendet till kommunfullmäktige för information. beslutar lägga informationen till handlingarna. Expedieras till: Peter Andreasson Leif Kristensson

12 12(44) KF 4 KLK Information om delårsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten 2014 Beslutsunderlag Delårsrapport Medelpunkten.pdf beslutar lägga Delårsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten 2014 till handlingarna. Expedieras till: Kommunalförbundet Medelpunkten

13 13(44) KF 5 KLK Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av kommunstyrelsens arbete avseende kompetensförsörjning. Granskningen visar kommunstyrelsens arbete med kompetensförsörjning inte är helt ändamålsenligt. Bedömningen bygger på det idag inte finns någon dokumenterad kommungemensam strategi och handlingsplan för kompetensförsörjning. Det pågår ett arbete med utforma strategidokument och handlingsplan som beräknas vara klart vid årets slut. För säkra kommunens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov är det viktigt kommunstyrelsen fullföljer pågående strategiarbete enligt plan. Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar med anledning av granskningen senast den 17 november Pwc lämnar i rapporten följande kommentarer: Granskningen har visat det inte finns någon fastställd strategi för säkra kommunens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov. Under våren 2014 har påbörjats ett strategiarbete under ledning av kommunchefen och personalchefen, vilket man ser positivt på. Det är viktigt kommunstyrelsen fullföljer arbetet enligt plan. Det finns riktlinjer för hur rekryteringsarbetet ska gå till. Personalenheten har en stödjande funktion i kommunens rekryteringsarbete och hjälper till med utformning av annonser, kravprofiler anställningsavtal m m. Det är svårt bedöma om kommunens kompetensförsörjningsinsatser som görs fungerar ändamålsenligt och ger avsedd effekt då de inte följs upp på ett systematiskt sätt. Kommunledningen och respektive förvaltning följer upp pensionsavgångar. Förvaltningarna har en löpande omvärldsbevakning för fånga upp förändringar som ställer krav på kompetens hos medarbetarna. Det regionala perspektivet och samverkan över kommungränserna är en styrka.

14 14(44) Att skapa förutsättningar för kommunens medarbetare ta en ledareller chefsroll och göra intern karriär är ett sätt arbeta med framtida ledarförsörjning. Pwc menar rekryteringen av ledare behöver kompletteras med andra insatser. I kommunens kommande dokument om strategisk kompetensförsörjning bör det framgå vilken samsyn som ska råda inom förvaltningarna kring hur rekrytering av ledare ska ske. Beslutsunderlag Protokoll KS 193 Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning Rapport - Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning - PWC Yttrande - Peter Andreasson Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra åt kommunledningsförvaltningen snarast yttra sig i ärendet samt anhålla om förlängd remisstid. Kommunchef Peter Andreasson och personalchef Staffan Roos framför följande i sitt förslag till yttrande i ärendet: Förslag till beslut Lägga skrivelsen med beaktande till handlingarna och invänta den strategiska kompetensförsörjningsplanen. Motivering till beslut En kompetensförsörjningsplan är under utarbetande vilket innebär kommunen kommer ha ett handlingsplan inom kort. Sammanfning Kommunens chefer arbetar aktivt med ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan som kommer vara klar under senare delen av I planen kommer man behandla åtgärder på såväl kort som lång sikt.

15 15(44) Beskrivning av ärendet PwC har genomfört granskning på uppdrag från kommunens revisorer. Granskningen visar kommunstyrelsens arbete med kompetensförsörjning inte är helt ändamålsenlig. Det pågår ett arbete med utforma strategidokument och handlingsplan för kompetensförsörjningen och det beräknas klart vid årets slut. Den strategiska kompetensförsörjningsplanen bygger på kommunen arbetar både kortsiktigt dvs med nuet men även med längre perspektiv. Den tar även upp nyckelkompetenser och vilka individer som behövs för komplettera arbetsgruppen och dess förmåga lösa arbetet. Den kommungemensamma strategin för kompetensförsörjning bygger på samsyn kring rekrytering av olika befningar, såväl ledare som nyckelpersoner. Rekryteringsverktyg och testning av aktuella medarbetare är upphandlat inom Skåne ordväst, SKV. Inom SKV pågår också traineeprogram för kompetensförsörja regionen. Olika utbildningar för höja kompetensen för medarbetare är också upphandlade (t ex Framtida ledare, processledarutbildning). I den strategiska kompetensförsörjningsplanen har följande område identifierats: - Attrahera Kommunens varumärke skall vara väl känt, för skapa intresse för olika tjänster. Kommunen skall vara den goda arbetsgivaren som arbetar med utveckla såväl medarbetare som samhället. - Introducera Vi behöver också öka vår förmåga introducera befintlig personal i nya roller och kompetenser. Använda personal för internutbilda nya medarbetare. Arbeta i nya tvärprofessionella grupper och team. - Förvärva Vi behöver utveckla vår rekryteringskompetens hitta och välja ut rätt kompetenser. Tydliggöra och förankra en sammanhållen kompetensförsörjningsprocess som täcker helheten från tydliggörande av framtida kompetensbehov, tydliggörande av aktuella befningskompetenser (både hårda och mjuka), rekrytering och urval samt uppföljning. - Utveckla Arbeta med utveckling av personalens nuvarande styrkor. Varje medarbetare skall ha en kompetens/utvecklingsplan. Stimulera till nätverksbyggande såväl inom som utom kommunen i syfte lära av varandra.

16 16(44) - Behålla Medarbetarskap i syfta skapa delaktighet och engagemang. Internrekrytering av medarbetare till nya roller i organisationen. Utbilda medarbetare för höja kompetensen och möjliggöra karriär. - Avslut och avfasning Utveckla våra metoder för kompetensöverföring när medarbetare slutar hos oss. Skapa ett positivt avslut för skapa goda ambassadörer. Kommunstyrelsen har beslutat som yttrande över revisorernas rapport överlämna skrivelsen från kommunchef Peter Andreasson och personalchef Staffan Roos, samt överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. beslutar lägga revisorernas rapport till handlingarna. Expedieras till: Kommunens revisorer Peter Andreasson Staffan Roos

17 17(44) KF 6 UBF Skrivelse från revisorerna - Barn i behov av stöd På Revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av skolornas arbete avseende barn i behov av särskilt stöd. Granskningen visar Utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning inte fullt ut säkerställer skolorna arbetar på ett ändamålsenligt sätt. Framför allt är det resursfördelningsmodellen som behöver vidareutvecklas för bättre ta hänsyn till elevers behov och förutsättningar. Beslutsunderlag Skrivelse från revisorerna - Barn i behov av stöd Rapport från revisorerna - Barn i behov av stöd s behandling I ärendet yttrar sig Agneta Lindau-Persson, S, och Björn Zorec, FP. beslutar lägga revisorernas rapport till handlingarna. Expedieras till: Kommunens revisorer Utbildningsnämnden

18 18(44) KF 7 KLK Motion från M om skapa beredningar under KF Carina Zachau, M, har inlämnat en motion om skapa beredningar under kommunfullmäktige. Av motionen framgår följande: Tillfälliga beredningar kan inrättas för behandling av ärenden av extra stort och brett allmänt intresse som när nya stora arbetsområden åläggs kommunen och i vägvals- och utvecklingsfrågor. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om en fråga ska hanteras i en tillfällig beredning och det ska givetvis finnas tydliga direktiv till densamma. Örkelljunga kommun har inte vid något tillfälle utnyttjat möjligheten till skapa tillfälliga beredningar direkt under kommunfullmäktige, men vi moderater anser följande två frågor är lämpliga hantera i beredningar: Integration av invandrare, framför allt flyktingar. Denna fråga berör många viktiga funktioner i samhället som måste fungera samspelt. Den har också ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt, både positiva och negativa, som behöver kartläggas. Efter en lång tid av ensidigt fokuserande på själva mottagningsprocessen är det nu hög tid det tas ett helhetsgrepp av hur denna stora förändring av vårt samhälle kan göras på allra bästa sätt. Ingen tvekan om vi behöver fler människor i detta stora och glesbefolkade land, men det är både frustrerande och ett resursslöseri inte ta emot våra nyanlända på ett bättre sätt än idag. Landsbygdsutveckling. I dessa tider av större orter blir allt större medan de mindre minskar ännu mer är det extra viktigt vi som befinner oss i gränslandet mellan dessa två utvecklingsvägar aktivt jobbar för komma in i en god cirkel av utveckling som förstärker sig själv. Det kräver kommunen tillsammans med andra aktörer i föreningar, byalag, intresseföreningar och bland enskilda, utvecklar, stärker och stimulerar landsbygdens utveckling. i vår kommun finns det nästan 90 byar som behöver hjälp med samverka för en starkare landsbygd i utkanten av Familjen Helsingborg.

19 19(44) Vi moderater vill därför Att kommunfullmäktige tillsätter beredningar direkt under kommunfullmäktige som ges i uppdrag arbeta med ovanstående två frågor. Att instruktioner tas fram för tillfälliga beredningar direkt under kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Motion från M om skapa beredningar under KF beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

20 20(44) KF 8 KLK Motion från C om komplettering av lekplats i Skånes Fagerhults centrum Kenny Lärkevie, C, Martin Gustafsson, C och Ingela Lärkevie, C, har inlämnat en motion om komplettering av lekplats i Skånes Fagerhults centrum. Av motionen framgår följande: Det ska finnas möjlighet bo och leva i hela Örkelljunga! Det är i nuläget många familjer med barn som bor i Skånes Fagerhult med omnejd vilket vi ser mycket positivt på. Här finns även kommunens största förskola och antalet barn i Bokelundaskolan ökar. Centerpartiet i Örkelljunga vill det ska finnas förutsättningar för invånare ska vilja bosätta sig på andra platser än i Örkelljungas centralort. Centerpartiet tycker det är av stor vikt man färdigställer det påbörjade arbetet med nya Centrum i Skånes Fagerhult. I samband med detta är det av stor vikt man ser över den lekplats som byggdes. Centrumet bör vara en central träffpunkt där familjer kan koppla av och träffas, där barnen kan ha roligt och leka. Den lekplats som byggdes när man anlade Centrumet inbjuder i nuläget inte till detta. Där finns en gunga för de större barnen, en klätterställning för de yngsta och ett klätternät. Tyvärr fångar detta inte barnens uppmärksamhet särskilt länge. För skapa den inbjudande atmosfär som vi anser Skånes Fagerhults Centrum behöver, är det önskvärt man kompletterar centrumets lekplats med t e x en vanlig gungställning, en sandlåda, några "gungdjur " och kanske en karusell. Finns givetvis en hel uppsjö med utrustning som skulle kunna passa. Vi tycker även det är rimligt det finns bord och bänkar i anslutning till detta för man t ex ska kunna fika tillsammans.

21 21(44) Därför yrkar Centerpartiet : kommunfullmäktige beslutar komplettera lekplatsen i Skånes Fagerhult med fler aktiviteter för barnen enligt ovannämnda förslag samt uppföra bord och bänkar i anslutning till lekplatsen och Centrumet i Skånes Fagerhult. Beslutsunderlag Motion från C om komplettering av lekplats i Skånes Fagerhults centrum beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

22 22(44) KF 9 KLK Motion - Tillskapa mindre, enklare bostäder passande unga människor Mats Persson, MO, har inlämnat en motion om tillskapa mindre, enklare bostäder passande unga människor. Av motionen framgår följande: Dagens bostadssituation i Örkelljunga är miserabel för unga människor som både vill och behöver flytta hemifrån :- i månaden för en nybyggd lägenhet är en orimlig börda för en ung människa som skall skapa sin framtid och ett eget boende. Ettor och tvårummare finns bara i fantasin. Vi vill gärna de unga skall stanna i orten och verka här. Men hur skall detta bli möjligt? Vi varken har eller planerar bostäder som skulle passa målgruppen. Vi äger bolaget Örkelljungabostäder och kan mycket väl bygga både enkelt och ändamålsenligt men det är inte ett område som privata aktörer tjänar tillräckligt mycket pengar på. Det hela blir ofta en ond cirkel, har Du inget jobb kan Du inte efterfråga en dyr bostad. Min egen generation var lyckligt lottad, man både fick jobb och tillgång till bostad. Så är det tyvärr inte längre. Ibland glömmer vi tyvärr en god bostad är en social rättighet. Med anledning av ovanstående hemställer jag kommunen uppdrar åt Örkelljungabostäder planera och skapa lämpliga bostäder för unga, i denna motions anda. Beslutsunderlag Tillskapa mindre, enklare bostäder passande unga människor beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

23 23(44) KF 10 KLK Förslag till revidering av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala Handikapprådet (KHR) har beslutat anta reviderat förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, KPR gälla fr o m , samt anta reviderat förslag till reglemente för Kommunala handikapprådet, KHR gälla fr om Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Carina Zachau enbart "två ledamöter skall ingå i Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet från socialnämnden, kommunstyrelsen, samt samhällsbyggnadsnämnden." I fastställda reglementen sidan 1 under rubriken Sammansättning borttages därmed texten "jämte ersättare". Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till revidering. Beslutsunderlag Protokoll KS Reviderat Förslag - KHR.docx Reviderat Reglemente KPR.docx s behandling Yrkande i kommunfullmäktige Carina Zachau, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, med redaktionella förtydligandet ordet vardera läggs till under rubriken sammansättning, rad 1enligt följande:...från vardera socialnämnden, kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadsnämnden...

24 24(44) beslutar anta reviderat förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, KPR, daterat , samt anta reviderat förslag till reglemente för Kommunala handikapprådet, KHR, daterat Expedieras med reglementen till: Kommunala handikapprådet, Kommunala Pensionärsrådet Socialnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden

25 25(44) KF 11 KLK Motion - Öka antalet vårdplatser på sjukhusen i Skåne Mats Persson, MO, och Susanne ilsson, MO har inlämnat en motion om öka vårdplatserna. Av motionen framgår följande: Med täta intervaller redovisar media regionen har för få vårdplatser på sjukhusen i Skåne. Ibland tvingas man placera patienter i tvätt- sköljrum. Stora summor betalas i vite för situationen är kaotisk. Den avgående majoriteten i Skåne har inte prioriterat fråga om vårdplatser. Det är helt enkelt en ovärdig situation. Man spelar hazard med både personal och patienter. u är ju inte sjukhusens vårdplatser kommunens ansvar. Det är landstingets/regionens. Men den trängda situationen riskerar naturligtvis man tvingas sända hem patienter för tidigt med resultatet man får tillbaka patienten i stort sett omgående. Jag anser kommunen måste utöva påtryckning på landstinget öka antalet vårdplatser Med anledning av ovanstående hemställer jag kommunen omgående uppvaktar och tillskriver region Skåne i denna motions anda. Beslutsunderlag Motion - Öka antalet vårdplatser på sjukhusen i Skåne s behandling I ärendet yttrar sig Christer Olsson, S. beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

26 26(44) KF 12 KLK Motion om försörjningsstöd, "Olofströmsmodellen" Björn Zorec, FP, och Kristina Söderlund, SPI, har inlämnat en motion om försörjningsstöd "Olofströmsmodellen". Av motionen framgår följande: Olofströms kommun är en av de kommuner i hela riket som lägger minst pengar på försörjningsstöd per invånare. Siffrorna kommer från en ny rapport av socialstyrelsen. Enligt ansvariga i Blekingekommunen beror det goda resultatet på man varit duktiga på koppla försörjningsstöd till utbildning och arbete i förlängningen. Individens egenansvar är mycket viktigt. Rapporten visar hela Blekinge ligger under rikssnittet men Olofström är exceptionella med exempelvis fyra gånger lägre kostnader än Karlskrona per invånare. Då den nu kallade "Olofströmsmodellen" visat sig så effektiv. Man har sänkt sina kostnader under 15 års tid från 17 miljoner till 3 miljoner kronor, har andra kommuner runt om i landet gått i mots riktning med ökade kostnader. Medarbetare från kommuner över hela landet åker till Olofströms kommun för lära om "Olofströmsmodellen", Vi anser även Örkelljunga bör hänga på detta "tåget". Företrädare för SPI Välfärden i Örkelljunga har kontaktat ledningen för den lyckade modellen. Dessa ledare meddelade de gärna kommer till Örkelljunga för informera om projektet. Folkpartiet/SPI Välfärden föreslår: Örkelljunga kommun tar kontakt med Olofströms kommun för minska kostnaderna för försörjningsstödet. Det senare har som bekant en tendens öka kraftigt i vår kommun. kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, utreda denna motion i enlighet med motionärernas intentioner. Beslutsunderlag Motion om försörjningsstöd, "Olofströmsmodellen"

27 27(44) beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

28 28(44) KF 13 KLK Motion - Ordna möjlighet pumpa däck Agneta Lindau-Persson, S, har inlämnat en motion om möjlighet pumpa däck. Av motionen framgår följande: I många kommuner, i dag på en central plats i stad/by, finns möjligheter pumpa däcken på sin cykel. På central plats i Örkelljunga fas denna så viktiga "pump". Varjedag cyklar många till och från byn i olika ärenden. Och det är många som väljer cykel framför bil och då tycker vi Socialdemokrater en luftpump skulle vara praktisk ha tillgång till. Vi menar detta underlättar för cyklister och bör vara är en del av Örkelljunga kommuns arbete för göra det lättare vara klimatsmart i vardagen. Fler cyklister ger en trevligare miljö, mindre trängsel på gatorna, renare luft och friska, trygga medborgare i rörelse. Därför vill vi : Örkelljunga kommun snarast installerar en luftpump för pumpning av cyklar, barnvagnar, rullstolar och rullatorer på en central plats i Örkelljunga centrum, under dagtid. Beslutsunderlag Motion - Ordna möjlighet pumpa däck beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

29 29(44) KF 14 KLK Motion om ledamöters placering i sessionssalen vid KF möte Ingmar Svensson, S, har inlämnat en motion vari anges följande: Som ny ledamot av kommunfullmäktige finner jag det märkligt med den placering som råder i fullmäktige. Jag tycker det kan vara besvärande sitta mellan tex en moderat och en sverigedemokrat som, medvetet eller omedvetet, kan ta del av mina anteckningar och vad jag strukit eller noterat i handlingar och dagordning.det skulle vara en viss trygghet för oss nybörjare sitta tillsammans med våra partikamrater och de vi har valsamverkan med. Vid deber är det svårt få fram synpunkter och information av olika slag till den av gruppen som skall framföra gruppens talan. ormalt vill man kunna få eller lämna en uppgift som är viktig i deben. Det kan vara en liten viskning eller en liten lapp. Detta är helt omöjligt med nuvarande placering av ledmöterna. En mer sammansluten placering av de olika grupperna skulle förmodligen innebära ett antal ajourneringar inte skulle var behövliga. Jag förslår därför fullmäktige besluta: : nuvarande placering i fullmäktiges sessionssal ändras på så sätt ledamöterna sitter samlade partivis och med de partier de har valsamverkan med. Beslutsunderlag Motion - Angående ledamöters placering i sessionssalen vid KF möte beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

30 30(44) KF 15 KLK Motion - Kommunen bör satsa på lokal- och närproducerad mat. Anneli Eskilandersson, SD, Mikael Eskilandersson, SD, och Tommy Brorsson, SD har inlämnat en motion om kommunen bör satsa på lokal- och närproducerad mat. Av motionen framgår följande: Sverigedemokraterna anser eftersom lokalt producerat och närodlat oftast är bättre mat med mindre gifter än till exempel ekologiskt odlad mat, så bör vi fokusera mer på få bra och giftfri mat till våra skolor, särskilda boende och äldreboende, än produktionssättet måste vara ekologiskt som moderaterna föreslår i ett initiativ. Lokalt- och närproducerad mat samt kött som produceras med en god djurhållning och på ett miljösmart sätt, finns köpa på marknaden redan idag och då finns ingen anledning vänta till 2020 med börja ställa om till bättre råvaror i kommunens mat. Sverigedemokraterna ser även flera fördelar med lokalt och närproducerad mat både ur miljöhänseende, eftersom transporterna minskar, men framförallt ger det bättre råvaror och bättre mat. Att stödja lokala producenter är också ett samhällsintresse då det minskar beroendet av andra länders produktion och skapar arbetstillfallen i Sverige, som i sin tur leder till ökade skeintäkter och mer välfärd för våra invånare. Sverigedemokraterna i Örkelljunga föreslår därför: Att den mat som kommunen ansvarar för, ska i möjligaste mån vara lokal- eller närproducerat och uppfylla motsvarande de krav som ställs för produktion i Sverige. Beslutsunderlag Motion - Kommunen bör satsa på lokal- och närproducerad mat.

31 31(44) beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

32 32(44) KF 16 KLK Sulev Pull - avsägelse från uppdrag. Sulev Pull, M, anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Sulev Pull - avsägelse från uppdrag. beslutar bevilja Sulev Pulls anhållan om entledigande, samt hos länsstyrelsen anhålla om ny sammanräkning. Expedieras till: Sulev Pull, Länsstyrelsen

33 33(44) KF 17 KLK Rapport från revisorerna om ersättningar och arvoden till Förtroendevalda På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av kommunstyrelsens interna kontroll avseende ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Granskningen visar kommunstyrelsens interna kontroll av utbetalningar till förtroendevalda i huvudsak är tillräcklig. Bedömningen bygger på det idag finns styrande principer och riktlinjer som har beslutats av kommunfullmäktige. Vidare finns tillämpningsanvisningar och system som stödjer utbetalningarna. Av rapporten framgår också det finns förbättringsområden. En rekommendation är dokumenterade rutiner som tydliggör och beskriver vilka kontroller som ska utföras av nämndsekreterarna/mötesansvariga och personalhandläggare vid registrering tas fram. Revisorernas önskar kommunstyrelsens svar med anledning av granskningen senast den 30 januari Beslutsunderlag Protokoll KS 22 Rapport från revisorerna om ersättningar och arvoden till Förtroendevalda Missivbrev arvoden.docx Kommunstyrelsen har beslutat uttala kommunstyrelsen tagit del av revisorernas rapport och konstaterar nuvarande rutiner med sammanträdesblanketter och anvisningar fungerar tillfredsställande. Föreslagna förändringar om införande av IT-systemet Troman för hantering av sammanträdesersättningar har diskuterats på bl a budgetberedningar. Ett beslut om inköpa denna modulen har ännu inte tagits, samt

34 34(44) överlämna rapporten till kommunfullmäktige för information. beslutar lägga rapporten till handlingarna Expedieras till: Kommunens revisorer Staffan Roos Gunnel Mårtensson

35 35(44) KF 18 KLK Besvarande av motion - om äldres hälsa Ulla-Britt Erixson, SPI och Björn Zorec, FP har inlämnat en motion om de äldres hälsa. Av motionen framgår bl a våra äldre kommuninvånare behöver bättre matvanor.de vill se en möjlighet för äldre kommuninvånare kunna äta lunch tillsammans på restaurangerna i kommunen mot en "pensionärskupong". Den senare bör subventioneras av exempelvis kommun/restaurangägare. En möjlighet välja kvalitet på sin mat samt komma hemifrån och umgås med vänner är en ren hälsoinvestering. Ensamhet kan nämligen leda till äldre förlorar intresset för mat och matlagning och tappar matlusten. Med bra matvanor menas inte bara man äter näringsriktig mat, utan maten smakar bättre i trevlig miljö och tillsammans med vänner. Detta är en hälsoinvestering för våra äldre. Folkpartiet och SPI Välfärden i Örkelljunga yrkar kommunfullmäktige föreslår kommunstyrelsen besluta utreda möjligheten införa en pensionärskupong. Beslutsunderlag Protokoll KS 23 Protokoll U 109 Motion om äldres hälsa.pdf har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till utbildningsnämnden för yttrande senast

36 36(44) Utbildningsnämnden erbjuder inom ramen för kostorganisationen pensionärer äta lunch på Södergården i Örkelljunga och Solgården i Skånes Fagerhult till en kostnad av 48 kronor. Det finns också ett förslag från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige om på försök erbjuda pensionärer möjlighet äta lunch även på skolorna i Eket, Åsljunga och Tockarp. Utbildningsnämnden anser intentionerna i motionen till stora delar tillgodoses genom den möjlighet som erbjuds enligt ovan. Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag om försöksverksamhet skulle denna möjlighet ytterligare förstärkas genom fler alternativ. Utbildningsnämnden har beslutat översända ovanstående information och ställningstagande till kommunstyrelsen, samt motionen ur utbildningsnämndens perspektiv därmed får anses besvarad. Prokollsanteckning i arbetsutskottet Arbetsutskottet noterar utbildningsnämnden erhållit motionen för yttrande eftersom nämnden har ansvar för kommunens kostorganisation. Utbildningsnämnden anger i sitt svar man inom ramen för kostorganisationen erbjuder pensionärer äta lunch på Södergården i Örkelljunga och Solgården i Skånes Fagerhult till en en kostnad av 48 kronor. Det finns också ett förslag från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige om på försök erbjuda pensionärer möjlighet äta lunch även på skolorna i Eket, Åsljunga och Tockarp. Mot bakgrund härav finner arbetsutskottet inte skäl utföra ytterligare utredning i ärendet. Motionen föreslås därför avslås.

37 37(44) beslutar som svar på motionen översända utbildningsnämndens paragraf och arbetsutskottets protokollsanteckning ovan, samt motionen därmed avslås. Expedieras till: Björn Zorec Ulla-Britt Erixson Utbildningsnämnden

38 38(44) KF 19 KLK Besvarande av Motion - om äldreboendegaranti Gunnar Edvardsson, KD, Clas Engström, KD, Magnus Håkansson, KD och Christer Unosson, KD, har inlämnat en motion med förslag om en äldreboendegaranti, som innebär alla som är över 85 år själva ska få bestämma när det är dags flytta till ett äldreboende. Av motionen framgår följande: Vi Kristdemokrater anser de äldres egna upplevelser av den egna situationen måste få spela större roll. Garantin är till för dem som upplever behoven i det dagliga livet inte täcks av hemtjänsten och som upplever otrygghet eller social isolering. Bara vetskapen om den egna tillvaron ligger i någon annans händer kan vara tillräckligt för skapa otrygghet. Göran Hägglund har lagt detta förslag under årets Almedalsvecka och kommer driva frågan i alliansen. Den kristdemokratiska fullmäktigegruppen vill frågan redan nu utreds i Örkelljunga för kunna skapa denna möjlighet för dem som har fyllt 85. Bakgrund Allt fler äldre personer är vitala långt upp i åldern. Men med stigande ålder ökar ohälsan liksom risken för ensamhet, otrygghet och social isolering. Men det finns också exempel på där äldre nekas plats i särskilt boende trots de själva upplever vardagen som mycket otrygg. För en person i mycket hög ålder är en oviss process med risk för avslag och överklagande, kanske i flera led, en orimlig påfrestning. Idag ges plats på särskilt boende enbart efter biståndsbedömning. Vi vill man själv ska få bestämma och ansöka om plats på ett äldreboende när man fyllt 85. Idag finns det inskrivet i socialtjänstlagen en bestämmelse om den nationella värdegrunden (SoL kap 5 4), vilket fastställer socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

39 39(44) Kristdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta utreda förutsättningarna införa en äldreboendegaranti i Örkelljunga för alla som är över 85 år, vilket innebär man själv får bestämma när det är dags flytta till ett äldreboende, samt utredningen ska visa om det finns tillgång till platser på äldreboende och hur många 85+ personer som kan förväntas vilja använda sig av garantin. Beslutsunderlag Protokoll KS 24 Tjänsteskrivelse - motion- om äldreboendegaranti Protokoll S 150 Motion till kommunfullmäktige om äldreboendegaranti 25 aug 2014 har beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till socialnämnden för yttrande senast Socialnämndens förslag till beslut Aktuell situation Det finns ( ) 335 personer bosa i kommunen, 85 år och äldre. Av dessa finns 16 i särskilt boende, 116 har hemtjänst och resten 203 har inga insatser från socialtjänsten. Kommunen har 92 platser i särskilda boende i egen regi varav 40 är avsedda för dementa och ytterligare 7 platser hos privat utförare. En plats i kommunens äldreboende kostar i genomsnitt netto ca 400 tkr och köpta platser ligger på ca 600 tkr. Behovet av särskilda boendeplaster efter biståndsbedömning motsvarar i stort sett behovet, men det saknas tillräckligt med platser för personer med demens. Just nu utreds förutsättningar förändra somatiska platser till platser för dementa.

40 40(44) Prognos Hur många av befolkningen 85+ som skulle välja flytta till särskilt boende går inte spekulera i. Det finns idag 319 personer som tillhör målgruppen, som inte redan bor i särskilt boende, och som teoretiskt skulle kunna välja den särskilda boendeformen. Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer andelen personer som är 80 år (finns ej statistik från åldersklass 85 år - ) och äldre öka med 68, vilket sannolikt innebär personer äldre än 85 år. Ålder Prognos år år år år Slutsats Det finns ingen möjlighet införa äldreboendegaranti för alla över 85 år utan bygga ut antalet särskilda boendeplatser. Ett alternativ till särskilt boende för den specifika målgrupp som motionen avser, de som upplever otrygghet och social isolering, kan i stället vara trygghetsboende. Detta är en boendeform som kan byggas av olika entreprenör och är anpassad för just personer med behov av trygghet och social samvaro. Man bor i fullt utrustade vanliga lägenheter och i fastigheten finns också utrymmen för samvaro av olika slag. Vid behov kan hemtjänst och hemsjukvård vara stationerad i eller i närheten av fastigheten. Protokollsanteckning Socialnämnden vill kommunfullmäktige tar fasta på intention i motionen och understryker behovet av alternativa boendeformer för äldre. Beslutsunderlag Protokoll KS 24 Tjänsteskrivelse - motion- om äldreboendegaranti Protokoll S 150 Motion till kommunfullmäktige om äldreboendegaranti 25 aug 2014

41 41(44) Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra åt socialnämnden till kommunstyrelsen redovisa en fördjupad utredning i ärendet senast i augusti 2015 och lämna svar på bl a följande frågeställningar: Vilka typer av boenden skulle kunna omfas av en äldreboendegaranti. Redogör för de olika boendeformerna, trygghetsboende, demensboende och särskilt boende samt vilka regler och lagar som gäller för respektive boendeform. Vilka tidsaspekter/väntetider ska förekomma för äldreboendegarantin vad gäller t e x kösystem kontra garantitider? Hur är kopplingen med en äldreboendegaranti och det nya framtida äldreboendet? Finns det goda exempel från andra kommuner? Hur många +85 åringar har sökt boende under 2013 och 2014 och fått avslag från ansökan om särskilt boende och demensboende? samt motionen därmed anses bifallen. s behandling iclas Bengtsson, SD, Carina Zachau, M, Martin Gustafsson, C, Christer Unosson, KD, Clas Engström, KD, Madeléne Ekelund, MP, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. I ärendet yttrar sig även Mats Persson, MO, och Christer Olsson, S.

42 42(44) beslutar därefter uppdra åt socialnämnden till kommunstyrelsen redovisa en fördjupad utredning i ärendet senast i augusti 2015 och lämna svar på bl a följande frågeställningar: Vilka typer av boenden skulle kunna omfas av en äldreboendegaranti Redogör för de olika boendeformerna, trygghetsboende, demensboende och särskilt boende samt vilka regler och lagar som gäller för respektive boendeform. Vilka tidsaspekter/väntetider ska förekomma för äldreboendegarantin vad gäller t e x kösystem kontra garantitider? Hur är kopplingen med en äldreboendegaranti och det nya framtida äldreboendet? Finns det goda exempel från andra kommuner? Hur många +85 åringar har sökt boende under 2013 och 2014 och fått avslag från ansökan om särskilt boende och demensboende? samt motionen därmed anses bifallen. Expedieras till: Socialnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 september 2015 Gunnar Edvardsson Clas Engström Christer Unosson Magnus Håkansson

43 43(44) KF 20 KLK Redovisning av motioner som inte avslutats Kommunsekreterare Kenth Svensson presenterar redovisning av motioner som inte avslutats under Beslutsunderlag Protokoll KS 25 Redovisning av motioner som inte avslutats beslutar godkänna redovisningen av motioner som inte avslutats under 2014.

44 44(44) KF 21 KLK Informationsärende orra Åsbo Renhållnings AB, ÅRAB informerar Örkelljunga kommun om styrelsen beslutat renhållningstaxan för de som har fullständig källsortering blir oförändrad år Abonnenter som inte källsorterar får en höjning med renhållningsindex, vilket innebär 0,8 %. Exempel på dem som inte har fullständig källsortering är LillBeda. Detta kräver inget beslut i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag ÅRAB, information Renhållningstaxa för 2015 beslutar lägga informationen till handlingarna. Expedieras till: årab

Sammanträdesprotokoll 2014-11-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-11-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2014-11-12 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.15. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(17) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-04-07 - Kommunhuset klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(14) Tid och plats 2014-12-10 - i Kommunhuset klockan 09.00-11.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden 1(16) Tid och plats 2014-02-04 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Mona Nilsson, (KD) - tjg.ers. Arne Andersson, (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-04-22 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2013-04-22 Kommunfullmäktige Tid och plats 2013-04-22 Kommunhuset Örkelljunga kl 19.00-20.00. Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Stefan Jacobsson, VD Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, 37 Kenth Svensson,

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-31 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-08-31 Samhällsbyggnadsnämnden 1(18) Tid och plats 2015-08-31 - Kommunhuset klockan 14.30-16.10 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats 2014-08-07 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande Thomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-22 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2015-06-22 Kommunfullmäktige 1(50) Tid och plats 2015-06-22 - Kommunhuset klockan 19.00-22.20. Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare, sekreterare Peter Andreasson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1(13) Tid och plats 2013-10-23 - i Kommunhuset klockan 10.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S)

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00

Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet Plats och tid Beslutande Örkelljungasalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.00 12.00 Jane Holmström Björkman,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-08-17 - Kommunhuset klockan 13.00-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunala Pensionärsrådet Kommunala Handikapprådet

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunala Pensionärsrådet Kommunala Handikapprådet ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunala Pensionärsrådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skånes Fagerhult rummet, Kommunhuset Torsdagen den 11 april 2013 kl. 09.00 Jane Björkman,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer