Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet

2 Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats, mer eller mindre. Först reparationer och ombyggnation av hall och tvättrum för två avdelningar, sedan det efterlängtade bytet av ventilation. Många praktiska frågor och lösningar har tagit en hel del energi och vårt påbörjade utvecklingsprojekt med hur stora rummet (lekhallen) skulle bli ett rum för hela huset kom av sig ordentligt. I och med mitt fördjupningsarbete på rektorsutbildningen har frågan om barns inflytande och hur vi vill arbeta med det haft stort fokus under året. Det är ett spännande område och vi är bara i början av det. Det finns stort intresse för utvecklingsarbeten, vi är duktiga på att starta upp men vi har brister på rutiner för återkoppling och utvärdering. Det gör att det ibland känns som att det inte leder någon vart och frustration för att det tar för mycket tid. Där får jag som rektor ta på mig ansvaret och tillsammans med medarbetarna skapa tydligare former och rutiner. Arbetet med barns inflytande känns dock som det viktigaste att fortsätta med. Det ska genomsyra allt arbete vi håller på med vare sig det handlar om normer och värden eller hur vi jobbar vidare med utemiljön eller lekhallen. Förutsättningar Organisation På förskolan Torpet är barngrupperna organiserade utifrån barnens åldrar på följande sätt Måsen 1-2 års avdelning Ugglan 2-3 års avdelning Svalan 3-4 års avdelning Lärkan 4-5 års avdelning Barnen flyttar upp en avdelning vid varje hösttermin, detta läsår blev det också nödvändigt med överflyttningar vid årsskiftet. Under april månad görs det klart med de nya barngrupperna för kommande läsår. Under maj och första delen av juni arbetar vi med överskolning av barnen till den avdelning de ska vara på till hösten. Alla på förskolan är överens om att vår organisation med åldersgrupper är väl fungerande för barnen. Under tidigare läsår har arbetslagen förändrats inför varje höstterminsstart då en eller två pedagoger har följt med barnen till den nya avdelningen. Att byta arbetslag varje höststart har upplevts ta mycket energi och tid och därför provar vi nu att ha fasta arbetslag. Antal barn På Torpet ska vi kunna ta emot 64 barn fördelat på fyra avdelningar. Barngrupperna blir större med barnens ålder, under läsåret har antalet barn varit mellan 13 och 19 per avdelning. Vid höstterminens början hade vi några enstaka tomma platser men under höstterminen fylldes de upp och under vårterminen har vi i stort sett haft fulla barngrupper. Lokaler Vi har under hela läsåret fått finna oss i att vara en byggarbetsplats då det under höstterminen upptäcktes en ny fuktskada i huset, denna gång på avdelningen Lärkan. Det medförde att den 2

3 del av huset där avdelningarna med de äldsta barnen hade sin hall, tvättrum och toaletter fick stängas helt och hållet under oktober till juni månad. Den stora lekhallen fick under denna tid vara provisorisk hall och tillfälliga toaletter ordnades i bl a snickarrum och personalduschrum. Under maj och juni månad utökades byggnationerna med installation av den nya ventilationen. Tack vare bra samarbete med tekniska förvaltningen samt otroligt tålmodiga föräldrar och pedagoger har det fungerat. Vi fick också vara med och utforma den del som renoverades och känner oss mycket nöjda med resultatet. Lokalerna är i övrigt ändamålsenliga men slitna och det finns ett stort behov av renovering både inom- och utomhus. Under läsåret har vi arbetat vidare med vår inomhusmiljö bl a med hjälp av kommunens pedagogista. Vi har koncentrerat oss på hur vi vill använda vår stora lekhall så att det blir ett rum för hela huset. Det arbetet kom dock av sig på grund av ombyggnationerna. Eftersom Torpet detta år fått en liten investeringsbudget har vi kunnat byta ut en del av våra gamla bord till moderna bord med ljuddämpande skivor. Även den renoverade hallen kunde genom dessa pengar få nya funktionella hyllor. Torpets utomhusmiljö är både till stor glädje och till mycket bekymmer. Gården är väl tilltagen och under detta läsår har Torpets utegrupp fortsatt arbetet med att göra nya utmaningar på gården och i vår skog som vi fick har innanför staketet. Den del av staketet som gränsar mot parkeringen är av undermålig kvalitet. Det och den dåliga belysningen samt den ojämna asfaltbeläggningen medför en ständig oro för att både barn och vuxna ska komma till skada. Dessa problem har funnits i många år och tas ständigt upp i kontakter med tekniska utan några resultat. Personal I budget finns 12.6 tjänster vilket gör att det blir 5.1 barn/heltidstjänst. Vi har haft utbildade pedagoger på alla tillsvidareanställningar och vikariat. Fördelningen mellan förskollärare och barnskötare har varit ca 60% förskollärare och 40% barnskötare. Under läsåret har vi haft barn i behov av särskilt stöd vilket inneburit att vi behövt extra resurser för att klara av att ge dessa barn det de har rätt till. Vi har haft 0.5 tjänst från det centrala resurskontot. Ekonomi 2008 slutade med ett litet minus i bokslutet. Det var framför allt kostnaderna i köket som slutade med röda siffror. Det är i stort sett omöjligt att få köksbudgeten att gå ihop då de pengar som ska användas till barnens mat också ska täcka tillsynsavgifterna från miljö- och hälsa som för Torpets del låg på :- förra året Pedagogisk profil Förskolan jobbar på ett rätt traditionellt sätt. Vår organisation med åldersgrupper och vårt arbete med inom- och utomhusmiljön där vi har ett bra samarbete med kommunens pedagogista visar på att vi tar inspiration från Reggio Emilia pedagogiken. 3

4 Barn i behov av särskilt stöd Vi har under läsåret haft flera barn med annat modersmål, fyra av dem kom till förskolan i början av höstterminen och kunde då inte många ord svenska. De barnen har verkligen visat oss och lärt oss mycket om barns lärande. Kommunikation består av så mycket mer än ord, t ex hur man genom leken kan man nå varandra även om man inte förstår orden. Vi har använt oss av tolk i samband med inskolningen och vid vissa samtal med föräldrarna. Det kändes mycket tråkigt att en av familjerna kände sig tvingade att lämna kommunen efter de trista händelserna i maj månad. Förskolan har haft samarbete med habiliteringen, specialpedagogiska skolmyndigheten och talpedagog under läsåret. Vi har också haft 50% resurs på en avdelning ifrån det centrala resurskontot. Hälsa och livsstil Förskolan har ingen särskild handlingsplan för arbetet med hälsa och livsstil. En viktig del av vår verksamhet är utevistelse varje dag. Vi har en gård som ger utmaningar för små och stora barn att röra sig och använda sin kropp. Närheten till skogen utnyttjas också med kontinuerliga skogsutflykter för alla barn. Sötsaker och glass serveras endast undantagsvis t ex när något barn vill bjuda för att de fyller år. Pedagogers och vårdnadshavares medverkan i kvalitetsredovisningen Pedagogerna på varje avdelning har gemensamt jobbat med utvärdering under året och vid en särskild utvärderingsdag i maj. Det var också planerat en dag för rektor och representanter från varje avdelning att tillsammans sitta och sammanställa kvalitetsredovisningen. Detta genomfördes inte då mycket tid för rektor under juni månad gick till arbetet runt branden på Älvdala. Vårdnadshavarna har haft möjlighet till medverkan genom föräldraenkäten Åtgärder från förra årets kvalitetsredovisning Användandet av pedagogisk dokumentation ska vara ett stöd i att se barns lärande och se vad vi behöver utveckla i vår verksamhet. Många har uttryckt en vilja att använda pedagogisk dokumentation men har haft svårt att komma igång. Under vårterminen fick arbetslagen i uppdrag att presentera en pedagogisk dokumentation på varje arbetsplatsträff. Vid dessa tillfällen fick övriga arbetslag ge feedback. Vi fick se prov på olika typer av pedagogisk dokumentation och gav uppslag till andra hur man kan göra. Lyssna på barnen och ta vara på deras intressen för att väcka deras nyfikenhet och lust att lära. Under kommande läsår använda tid på arbetsplatsträffarna till pedagogiska dialoger runt boken Lyssnandets pedagogik för på så vis synliggöra våra egna ställningstaganden för barns lärande. Vi har genomfört detta. Det går att läsa mer om det längre fram i kvalitetsredovisningen 4

5 Vi fortsätter med de planerade rörelsegrupperna. På grund av ombyggnationerna hade vi inte tillgång till stora lekhallen under hela vintern, därför föll planeringen med rörelsegrupp inomhus. Vi har istället fått använda våra skogsutflykter och vår gård extra mycket. Fortsätta arbetet med att byta ut material och inredning till mer ljuddämpade. Tack vare att vi 2009 fick pengar till investeringsbudgeten har vi kunnat köpa in ett antal bord med ljuddämpad skiva, då pengarna också behövdes till annat så är det avdelningarna som har de äldsta barnen och största barngrupperna som prioriterades för detta. Att arbeta med normer och värden måste hela tiden genomsyra verksamheten. Hålla likabehandlingsplanen levande genom att arbeta med den under kommande läsår. Ifrågasätta, påpeka och diskutera med kollegor om hur vi gör när någon yttrar sig kränkande mot barn eller vuxna. Reflektera över vårt arbetssätt och våra attityder. Vi har inte lyckats hålla likabehandlingsplanen levande och inte arbetat med den så mycket som vi hade tänkt. Jag som rektor kommer att ha barns inflytande som tema för mitt fördjupningsarbete i rektorsutbildningen. Jag vill titta närmare på hur barns inflytande över sin vardag på förskolan ser ut. Hur väl stämmer det överens mellan vad vi säger om barns inflytande och det inflytande de verkligen har. Under läsåret ska vi arbeta med boken Lyssnandet pedagogik på våra arbetsplatsträffar där Ann Åberg bl a skriver om barns delaktighet och demokratiskt arbetssätt. Hur vi jobbat med detta kan läsas under rubriken barn- och föräldrainflytande. 5

6 Utveckling och lärande Läroplanens mål att sträva efter Att utveckla barnens språk och ordförråd samt förmågan att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina tankar. Att utveckla barnens förmåga att upptäcka och använda matematik i vardagen Att utveckla barnens förmåga att bygga och skapa med hjälp av olika material och tekniker, utforska olika material och dess funktioner genom lek i en stimulerande miljö Vilka pedagogiska metoder har använts? Vi har under läsåret arbetat med boken Lyssnandets pedagogik (Ann Åberg och Hillevi Lenz-Taguchi) vilket bl a har lett fram till att vi gjort observationer av barnen i olika situationer för att se enskilda barns och gruppens intressen och behov. Observationerna har fått ligga till grund för hur vi försökt planera verksamheten och val av material och tekniker som grund för en stimulerande miljö. I arbetet med de yngsta barnen har man försökt att så ofta som möjligt dela upp barnen i mindre grupper på 2-3 barn med en pedagog i varje för att varje barn ska få större möjlighet att utvecklas i socialt samspel, motorik, språk, skapande och matematik. Som pedagog får man då också större möjlighet att se varje barn och hitta aktiviteter som stärker dem i deras identitetsutveckling. De äldsta barnen har vi gett möjlighet och förtroende att t ex hålla i samlingarna, där de fått möjlighet att ge uttryck för sina tankar och utveckla sitt språk. Då vi haft flera barn med annat modersmål har vi har medvetet satt ord på allt vi gör/säger och även förstärka med kroppsspråk och tecken som stöd. Vi menar att barn är kompetenta att klara mycket själva och har därför valt att anpassa miljön utifrån barnens ålder, sänkt allt till deras nivå eftersom vi eftersträvar att barnen ska få mer inflytande över vad de väljer att göra. Miljön inne är också utformad så att den utmanar barnet att utforska på egen hand. Pedagogens roll blir att introducera detta metodiskt och inte erbjuda allt för många aktiviteter samtidigt. Barn har ett stort behov av att röra sig därför anser vi att det är viktigt med utevistelse varje dag där det finns många utmaningar för barnen att utveckla både sin grov- och finmotorik. Vår gård med en egen liten skog och närheten till stora skogen och älven gör att vi erbjuder barnen många alternativ Vilka resultat har nåtts? Vi har uppmärksammat att barn som vi upplevt som försiktiga tar för sig mer en liten grupp och de mest aktiva kan koncentrera sig bättre. 6

7 Utifrån utvecklingen av vår miljö kan vi se att det har varit positivt för vår barngrupp. Vi ser en lust och en nyfikenhet att lära hos barnen i de olika rummen. Det finns utrymme för varje barns intresse det gör att avdelningen upplevs lugn. De barn som har annat modersmål har visat stora framsteg i sin svenska språkutveckling. Vi har fått många nya kunskaper av att arbeta med barn och familjer som kommer som flyktingar till oss. Resultatet av observationerna har lett till att varje barn har känts sig viktig, respekterad och bekräftad. Observationerna ledde bland annat fram till ett djurprojekt där varje barn har visat stort engagemang. Vi som vuxna har också lärt känna barnen bättre och fått reda på deras intressen. Det ger oss större möjlighet att möta varje barn efter deras behov. Då vi har varit i skogen har dels barnens motorik utvecklas men vi har även sett att deras fantasi och lust att lära kommit fram. I djurprojektet har vi sett att barnen har utvecklat sitt kunnande inom en mängd områden bland annat naturkunskap, skapande, matematik, svenska, sång, motorik och fantasi. Barnen har blivit mer medvetna om hur man ska behandla djur och natur. Vi ser att vi har fått mycket mer självständiga barn som vågar visa att man kan och är stolt över det. Vissa barn som inte ens vågade säga sitt namn högt i grupp, håller nu själv i samlingen för sina kompisar, därför de vet att man blir lyssnad på. I föräldraenkätens fråga om verksamheten skapar engagemang, lust och självtillit hos mitt barn, svarar 39,5 % att det stämmer helt och hållet och 50 % att det oftast stämmer. Analys av resultat och lärdomar Vi är i en förändring där vi reflekterar över vårt arbetssätt och vår barnsyn. Det har varit spännande och utmanande men även otryggt då vi inte har vetat vilket resultatet blir. Observationsprocessen tog lång tid och vi trevade oss fram till djurprojektet efter många diskussioner, i efterhand ser vi att tiden och diskussionerna var nödvändiga för det lyckade resultatet. Vi känner oss nu tryggare med metoden och känner inspiration att fortsätta använda oss av den. P g a av reparationer under slutet av hösten och hela vårterminen har utrymmet på avdelningarna för de äldsta barnen varit begränsad och vi har vistats på mindre yta och inte kunnat använda lokalerna som vi varit vana vid. T ex har det inte funnits möjlighet till att ha snicken igång eller ha rörelsestunder i lekhallen Åtgärder Att vid fler tillfällen av dagen dela i mindre grupper där barnen får större utrymme och möjligheter att utveckla sin lek och sitt lärande. Vi måste tillåta oss att i högre grad lita till barnens kompetens, därför att vi har sett att de kan mer än vad vi ibland tror och tillåter. Att vi pedagoger blir mer lyhörda för, och att vi ser tecken på när, vad barnen behöver för utmaningar med material, miljö och aktiviteter. 7

8 Vi måste skapa möjligheter till reflektionstid varje vecka för att känna att arbetet skulle framskrida bättre. För att kunna ge de nyanlända barnen en bra förskoletid behöver vi skaffa oss mer kunskaper i förväg så att de får samma möjligheter som de barn som har svenska som modersmål. Det behövs en tydligare struktur för hela mottagandet och vad det är som förskolan ska vara ansvarig för. Handlingsplan Starta höstterminen med inplanerade observationer av barnen, enskilt och i grupp. Använda dessa i pedagogiska dokumentationer som man reflekterar över. Vi ger utvecklingsgruppen i uppgift att samordna schemat för alla avdelningar samt se över hur alla avdelningar kan få reflektionstid en gång i veckan. Innan en nyanländ familj börjar på förskolan ska det göras en handlingsplan i samarbete med förskolan, familjen, flyktingsamordnare, bvc och ev andra berörda. 8

9 Normer och värden Läroplanens mål att sträva mot Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö Vilka pedagogiska metoder har använts? Att respektera och lyssna på varandra, både barn och vuxna är grunden för arbetet med normer och värden. Vi ger medvetet positiv uppmärksamhet till barnen och är noga med att varje barn får det varje dag. Pedagogerna finns närvarande i barnens vardag för att stötta dem när det uppstår konfliktsituationer och uppmuntra det som är positivt. Att prata med barnen om hur man är mot varandra, att vara en bra kompis och att använda ett bra språkbruk Vi har tydliga regler som ska vara enkla att följa och vi är konsekventa med. Grundregeln är att vara rädda om varandra och de saker vi har på förskolan. I övrigt har vi försökt att ge barnen verktyg för att klara av att i möjligaste mån själva lösa sina konflikter eller med hjälp av vuxen. De äldsta barnen har fått ta större ansvar för att vara en bra kompis och att vara rädd om miljön på avdelningen genom att På den avdelningen har man gett barnen tillit och förtroende till att hålla ordning och reda på sakerna och vara rädd om sin miljö. De är barnens ordning som gäller på avdelningen, inte de vuxnas. T ex så behöver barnen inte städa upp efter sig då de byter aktivitet, utan det görs vid måltider eller vid dagens slut. Vi arbetar delar av dagen med barnen delade i mindre grupper för att lättare få syn på varje barns behov. För att öka barnens sociala kompetens och ge dem möjlighet till samspel med olika kompisar, arbetar vi medvetet med hur vi organiserar olika situationer som gruppsammansättningar och måltidssituationer. Med tre- och fyraåringarna har pedagogerna haft enskild tid med varje barn för att resonera och reflektera över vad som är viktigt för dem. Deras tankar har även tagits upp i större grupp med andra barn. Detta har gjorts med syfte att stärka barnens självkänsla. På samlingen har vi arbetat mycket med olika lika, oavsett utseende är vi lika viktiga. Det har blivit naturligt då vi haft flera barn som är födda i länder utanför Sverige. 9

10 Vilka resultat har nåtts? Vi upplever att barnen är trygga och trivs bra på alla avdelningar. Barnen är mån om varandra, Barnen är medvetna när det blir fel, syns på deras kroppsspråk. Vi upplever att barngruppen har blivit sammansvetsade och mån om varandra. De hälsar varandra välkomna, ser till att alla är med, hämtar varandra, tröstar och bråkar m.m. Vi märker att några barn uppmärksammar oss på andra barn som är ledsna eller om någon behöver hjälp på annat sätt. Att vi har delat in barnen in mindre grupper gör att konflikterna minskar. Vi har märkt att många barn vill att vi ska vara nära dem i leken för att de känner en trygghet då. I djurprojektet har vi märkt att barnen har utvecklats på ett positivt sätt, barnen är mycket nöjda Gruppen med de äldsta barnen visaren stor empatisk förmåga, det är sällan konflikter i gruppen och de är måna om varandra, snälla och hjälpsamma. De väljer oftast att leka i storgrupp och vi ser ingen uppdelning pojkar och flickor, utan alla leker med alla. Med de yngre barnen ser vi att om vuxna aktivt deltar i barnens lek på deras villkor, desto mer utvecklande och lustfullt blir deras lek och lärande På föräldraenkätens fråga om mitt barn är tryggt i förskolan svarar 52,6 % att det stämmer helt och hållet och 44,7 % att det stämmer oftast. På frågan om förskolan har tydliga normer och värden svarar 57,9 % att det stämmer oftast och 23,7 % att det stämmer helt och hållet. Analys av resultat och lärdomar Att vi medvetet arbetar med dessa frågor och ständigt reflekterar hur vi bemöter barnen och om vi behandlar barnen lika i liknande situationer, gör att vi ser goda resultat. Det är viktigt att hålla diskussionen levande i arbetslagen och över hela enheten. De äldsta barnen har fått ta större ansvar för att vara en bra kompis och att vara rädd om miljön på avdelningen. Detta tror och upplever vi har stärkt barnens självtillit och därmed ökat deras empatiska förmåga. Vi vet att det i detta arbete är svårt att se ett resultat här och nu utan vi arbetar långsiktigt och sår ett frö hos barnen för en längre process. De barn som har svårigheter i det sociala samspelet tror många gånger har sin grund i dålig självkänsla hos barnen. Åtgärder Det är viktigt att dialogen kring normer och värden får stort utrymme på arbetsplatsträffar och avdelningsmöten för att sedan synas i praktiken på varje avdelning bland barn, föräldrar och personal. Vi strävar efter att till hösten vid varje avdelningsmöte ta upp till diskussion normer och värden. En intressant observation vi vill använda mera av är färganalysen helst ett par gånger per termin. Att arbeta med normer och värden måste hela tiden genomsyra verksamheten. Vi måste bli modigare och våga ifrågasätta, påpeka och diskutera med kollegor 10

11 om hur vi gör när någon yttrar sig kränkande mot barn eller vuxna. Reflektera över vårt förhållningssätt och vad det innebär för vårt sätt att arbeta. Vi kommer att arbeta med fokus på det sociala samspelet, eftersom det känns som en viktig förutsättning för barnens lärande. Vi ska arbeta med att stärka barnens självkänsla genom att uppmuntra och ta tillvara på barnens egna initiativ, vi pedagoger ska träna oss på att säga JA oftare än NEJ inom de ramar som finns på förskolan. Att vi pedagoger introducerar och tar med barnen i vilka regler och ramar som ska finnas på avdelningen och vid höstterminens start i större utsträckning än idag introducera barnen i att de har möjlighet att välja och påverka sin egen vardag med hjälp av oss pedagoger. Att t.ex få välja när man ska vara ute och leka, få leda en samling eller själv kunna välja när man vill måla. Handlingsplan En översyn av schema och de tvärgrupper vi har ska göras vid höstterminens start för att skapa bättre förutsättningar för den dialog vi vill ha runt normer och värden. Arbetet med en levande likabehandlingsplan och hur fortlöpande utvärdering av den ska se ut ska prioriteras under läsåret. Det ska ske på arbetsplatsträffar och i en särskild arbetsgrupp. Betygsättning 3 Likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan men den känns inte som ett levande dokument i verksamheten. Då den infördes diskuterades den och vi arbetade med den men nu glöms den lätt bort i det dagliga arbetet. Vi diskuterar normer och värden mycket men inte utifrån likabehandlingsplanen.. Vid höstterminens start tittade varje arbetslag på vilka saker man behövde jobba med utifrån vad som står i planen. Vi har sedan varit dåliga på att följa upp och utvärdera och inte heller tagit med föräldrarna på något synligt sätt. Vi måste prioritera arbetet med detta kommande läsår. 11

12 Barn och föräldrainflytande Läroplanens mål att sträva mot samt riktlinjer Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande Vilka pedagogiska metoder har använts? Under läsårets arbetsplatsträffar har vi gemensamt läst delar ur boken Lyssnandets pedagogik och samtalat kring frågor om vårt arbetssätt där vi vill sätta det enskilda barnets intressen i fokus. Vid medarbetarsamtalen har varje pedagog fått samtal om sin syn på barns inflytande och vidare har rektor suttit tillsammans med varje arbetslag med samma frågeställning. Vi ser ständigt på den miljö vi erbjuder barnen och strävar efter att göra förändringar så att material som utgår från barnens intressen och att det ska finnas tillgängligt för dem och ge dem möjlighet till inflytanden i vardagen. Vi strävar efter att observera barnen i grupp och enskilt för att få syn på det enskilda barnets intressen och behov. Vi är i början av ett förändringsarbete av vårt arbetssätt där vi vill ha det enskilda barnets intresse i fokus. Som ett exempel på det får barnen välja om de vill vara ute eller inne vissa stunder av dagen och att vi har infört aktivitetskort vissa stunder då de får välja vad de vill göra. På avdelningen med de äldsta barnen har man gett barnen tillit och förtroende till att hålla ordning och reda på sakerna och vara rädd om sin miljö. De är barnens ordning som gäller på avdelningen, inte de vuxnas. T ex så behöver barnen inte städa upp efter sig då de byter aktivitet, utan det görs vid måltider eller vid dagens slut. Under höstens föräldramöten fick föräldrarna diskutera i mindre grupper om vad de lägger in i begreppet föräldrasamverkan. Begreppet har också tagits upp på förskolerådet, där också förslag från föräldragruppen tagits tillvara som t ex ett temaföräldramöte under våren. Vilka resultat har nåtts? Att barnen fått ta ansvar för sin miljö har gjort att vi vuxna inte behöver tjata lika mycket som tidigare. Vi har också sett att en lek kan pågå under längre tid över dagen och innehålla olika slags aktiviteter när den inte bryts av regler uppsatta av oss vuxna. Vi har också sett att barnen är mycket empatiska. Vi har inte behövt dela upp barnen i mindre grupper så ofta, eftersom vi upplevt att de leker så bra alla tillsammans i olika konstellationer. (Lärkan 4-5 åringar) 12

13 Vi upplever att barnen varit mer motiverade när de får välja aktivitet utifrån eget intresse. Vi har märkt att barnen har lätt för att uttrycka sin vilja när tillfälle ges att välja. Vi ser att barnen har utvecklat sin förmåga att uttrycka sina åsikter och att respekterar varandras åsikter Vi har fått insikt om vilken förmåga och kapacitet barnen besitter, och vi har börjat hitta verktyg för hur vi ska förhålla oss och arbeta med det. Vi upplever att föräldrarna känner engagemang och delaktighet i vår verksamhet. Som en följd av diskussionen på föräldramötet på en avdelning har vi gett barnen små hemuppgifter där vi upplevt stort engagemang från föräldrarnas sida. På föräldraenkätens fråga om mitt barn har möjlighet till inflytande säger 18,4 % att det stämmer helt och hållet, 28,9 % att det oftast stämmer, 21,1 % att det stämmer ibland medan 31,6 % menar att de inte har någon kännedom om detta. På frågan om föräldrars möjlighet till inflytande svarar 21,1 % att det stämmer helt och hållet, hälften att det oftast stämmer och 28,9 att det stämmer ibland. Analys av resultat och lärdomar Eftersom rektor har haft barns inflytande i förskolan som fördjupningsarbete under rektorsutbildningen och därmed belyst frågan vid många tillfällen, har ämnet ständigt varit aktuellt under läsåret. Ifrågasättande och många diskussioner om varför vi gör det vi gör och på vilket sätt vi gör det, har lett till förändringar i vårt tankesätt hos oss själva som pedagoger. Det är svårt att synliggöra allt bra som kommit ut av vårt förändringsarbete och hur barnen fått det de behöver utan att alla måsten/ska som finns har genomförts. När det gäller föräldrarnas bild av barns möjlighet till inflytande är den inte lika positiv som pedagogernas. Vid en jämförelse med förra årets föräldraenkät kan man se en positiv utveckling på föräldrarnas svar. Det tolkar vi som att vi är i början av en process med ett förändrat förhållningssätt omkring barnens inflytande, men att det är en lång väg att vandra och att vi måste få med föräldrarna på ett mer aktivt sätt. Åtgärder Vi ska vara lyhörda och iaktta vad som intresserar barnen. Genom observationer av de enskilda barnen och barngruppen planera verksamheten. Att vi pedagoger tar med barnen i samtalen om vilka regler och ramar som ska finnas på avdelningen. Vi ska visa bli bättre på att visa respekt för barnens tankar och åsikter För att barnen ska få större inflytande över sin dag i förskolan måste vi pedagoger reflektera över vårt sätt att vara genom samtal i arbetslaget och över hela förskolan. Vi måste bli bättre på att inte ta kritik personligt, våga ifrågasätta våra måsten och får inte som finns på förskolan. 13

14 Vi ska skaffa oss mer kunskaper om hur arbetet med barns inflytande kan fungera. Vi ska få med föräldrarna i våra diskussioner och förtydliga våra tankar och de mål vi har kring ämnet. Det ska göras vid inskolning, föräldramöten och vid utveclingssamtal. Handlingsplan En översyn av schema och de tvärgrupper vi har ska göras vid höstterminens start för att skapa bättre förutsättningar för den dialog vi vill ha barns möjlighet till inflytande över hela förskolan. Att genom det hitta en gemensam plattform och vilka mål som vi ska sträva emot. Vid starten av höstterminen introducera barnen i att de har möjlighet att välja och påverka sin egen vardag med hjälp av oss pedagoger. Att t.ex få välja när man ska vara ute och leka, leda en samling eller när man vill måla. I slutet av både höst- och vårtermin lägga in en heldag för reflektion och utvärdering. Betygsättning 3 14

15 15

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 FörskolanVillekulla Avdelning Masken Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Ugglan Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Ugglan Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Ugglan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Förskolan ska sträva efter

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Förskolans Arbetsplan 2016/2017

Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Förskolans Arbetsplan 2016/2017 Avdelning Fantasiresan Stigens Friskola Innehållsförteckning Fokus under 2016-2017 Åtgärder enligt föregående utvärdering Mål och riktlinjer Normer och värden Utveckling

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

SÄTERS KOMMUN

SÄTERS KOMMUN Likabehandlingsplan Förskolan Storhaga Gäller 2016-02-01 2017-09-30 2016-2017 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Rutiner och förhållningssätt hur

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Engelns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Engelns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Engelns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2016 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan

Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Bäcken Fastställd 150911 Gäller läsåret 15/16 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Bäcken

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA Innehållsförteckning Faktauppgifter 3 Normer och värden...4 Utveckling och lärande.5-6 Barns inflytande 7 Förskola och hem.8 Samverkan med förskoleklass...8

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Syrenen : Natalie Lundholm Underlag för redovisningen Det som ligger som underlag för redovisningen är den självvärdering

Läs mer

Normer & värden. www.karlskoga.se

Normer & värden. www.karlskoga.se Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Familjedaghem Junibacken Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se 25 augusti 2015 [FOKUSOMRÅDE NORMER

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Förskolan Lövholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lövholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövholmens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Förskolan ska vara trygg, utvecklande och lärorik för alla! Förskoleverksamhetens

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Förskolan Vidingsjö bys plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vidingsjö bys plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Vidingsjö bys plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. a för planen Arbetslaget. Vår vision Alla barn på förskolan

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra Förskoleenheten Marieberg 1 Likabehandlingsplan Denna plan är upprättad för att förbättra arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda i de fall diskriminering och kränkningar uppkommer eller fortsätter.

Läs mer

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision Alla barn ska kunna känna sig trygga

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Strategi för Vågens Natur & Teknikförskola läsåret 2015/2016

Strategi för Vågens Natur & Teknikförskola läsåret 2015/2016 Strategi för Vågens Natur & Teknikförskola läsåret 2015/2016 Bakgrund/Syfte/Nulägesanalys Under läsåret 2015/16 kommer vi att delta i Språkprojektet 14/16 med förskolorna i Tollarp/Linderöd. Inför läsåret

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Normer & värden. www.karlskoga.se

Normer & värden. www.karlskoga.se Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Familjedaghem Mumintrollen Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se 25 augusti 2015 [FOKUSOMRÅDE NORMER

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017 Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef Pär-Johan Emanuelsson

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Sörgården Antal barn: 15 Åldersfördelning:1st född 2016, 9st född 2015, 2st född 2014, 3st född 2013 Antal pojkar: 9 Antal flickor:

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Balltorps förskolor 20130419 Annette Kimmehed Förskolechef Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Arbetsbeskrivning för

Arbetsbeskrivning för Arbetsbeskrivning för HT 2011 VT 2012 Arbetsbeskrivning Mästerkatten HT-11 VT-12 Barn: 5 4 3 2 1 Pojkar Flickor 0 2010 2009 2008 2007 2006 Personal: Namn Arbetstid Utbildning Jonas 100 % Förskollärare

Läs mer

Arbetsplan för Älvdansens förskola Avdelning Trollet

Arbetsplan för Älvdansens förskola Avdelning Trollet Arbetsplan för Älvdansens förskola Avdelning Trollet Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur

Läs mer

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att

Läs mer

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR Martina Lundström universitetsadjunkt LTU och pedagogista i Piteå kommun DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT BEDÖMNING bakgrund och begrepp VAD SKA

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LILLÅNS FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

LIKABEHANDLINGSPLAN LILLÅNS FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling LILLÅNS FÖRSKOLA Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska känna sig välkomna,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Förskolan Ängen Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Förskolan Ängen Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Ängen Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Grunduppgifter...3 Utvärdering.........5 Främjande insatser....6 Kränkande behandling......

Läs mer

Höjdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Höjdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Höjdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Brunna förskola. Läsåret 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Brunna förskola. Läsåret 2014 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Brunna förskola Läsåret 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Lejonkulan 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 för Förskolan Prästkragen Avesta RO 3 2009-04-06 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1.1 Presentation av enheten Förskolan Prästkragen är en

Läs mer

Presentation. Gagnef kommuns vision

Presentation. Gagnef kommuns vision Lokal arbetsplan Presentation Vår förskola är belägen i en äldre fastighet söder om Västerdalälven. Förskolan har öppet 6:30-18:00 och ibland 6:00 18:30. På går 17 barn. Tolv barn är födda 2011 och tre

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer