Britt-Marie Strandahl, tf förvaltningschef Kristina Andersson, kommunförvaltningen Allmänheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Britt-Marie Strandahl, tf förvaltningschef Kristina Andersson, kommunförvaltningen Allmänheten"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Kari Paavonen (S) Christina Wilhelmsson (S) Annalena Järnberg (S) Sven-Åke Lundh (M) Mats Runqvist (HOB) Lars Hedkvist (V) Ersättare Inga-Karin Falk (M) Övriga närvarande Britt-Marie Strandahl, tf förvaltningschef Kristina Andersson, kommunförvaltningen Allmänheten Kl Kl Justerare Lars Hedkvist Justeringens plats och tid Kommunkontoret...dag./ kl.... Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eija Kilpala Ordförande Ulrika Mellkvist Justerare Lars Hedkvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Eija Kilpala

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(17) 168 Information om lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och om kommunens ansvar, dnr Arbetsförmedlingen (AF) kommer att ha samordnande ansvaret för flyktingmottagningen efter 1 december De ska upprätta etableringsplan för alla nytillkomna flyktingar. De kommer också att bedöma om personen har 100% prestationsförmåga via ett läkarintyg. Prestationsförmågan kan bedömas att vara 0, 25, 50, eller 75% och då behöver personerna utfyllnad i form av försörjningsstöd. AF kommer också att erbjuda en s k lots till varje ny flykting som skall försöka att vägleda flyktingen i arbetsmarknaden från första början, en lots får ersättning för tre timmar per månad. I Hällefors finns en godkänd lots. Försäkringskassan (FK) betalar ut en s k etableringsersättning under två år och förhoppningen är att flyktingen blir självförsörjande under den här tiden. Kommunens ansvar blir bosättning. Kommunen skall betala försörjningsstöd i början innan FK kommer igång med sina utbetalningar (skall ske inom 6 veckor) och de pengarna får kommunen återsöka från Migrationsverket. Kommunen är också ansvarig för barnens skolgång, SFI, samhällsorientering samt behövliga sociala insatser. Samhällsorientering är en ny reform inom skolan och alla skall få 60 timmar samhällsorientering och helst på sitt hemspråk. Kommunen får kr per vuxen och år och per barn under 16 år och år. Dessutom får kommun kr i grundschablon per årr om man har avtal. 1 Informationen läggs till handlingarna.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(17) 169 Information om Arbetsmiljöverkets inspektion Karlavagnen, bilaga, dnr Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion på gruppboendet Karlavagnen 10 maj I inspektionsmeddelandet den 28 maj 2010 ställde Arbetsmiljöverket krav på kommunen att i gruppboendena införa och regelmässigt genomföra undersökningar och riskbedömningar av olika arbetsmoment vid arbete med /hos alla enskilda personer som bor i eller får assistans i grupp. Vidare ställdes krav på att planerad åtgärder ska skrivas in i tidsatt handlingsplan. Arbetsmiljöverket ställde också krav om förbättrade våld- och hot rutiner, d v s säkerhetsrutiner och efterhjälpande stöd. I svar till Arbetsmiljöverket den 25 augusti 2010 redogjorde omsorgsförvaltningen för de åtgärder förvaltningen vidtagit utifrån inspektionen. Arbetsmiljöverket har därefter gjort en uppföljande inspektion 19 november Utifrån vad som framkom vid uppföljningsinspektionen så har Arbetsmiljöverket avslutat ärendet. 1 Informationen läggs till handlingarna.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(17) 170 Lägesrapport om ensamkommande flyktingungdomar, dnr Personal Till samordnartjänsten har 50 sökande anmält sitt intresse för tjänsten. Efter genomgång och processande kring lämpliga sökande kommer nu fem personer att kallas/inbjudas till intervjuer den 21/12 respektive 22/12. Till socialsekreterartjänsten har 18 ansökningar inkommit. Här planeras intervjuer att genomföras under vecka 1 och 2, Till tjänsterna i boendet har 200 sökande anmält sitt intresse. Berörda fack har erhållit samtliga förteckningar för kännedom. Facken kommer också att inbjudas att delta vid intervju med sökande till samordnartjänsten. Introduktion Introduktionsprogram kommer att framtagas under mellandagarna och här planeras att introduktions dagar ska genomföras under vecka 7 och 8, Lokal för boendet Anmälan om iordningställande av HvB-hem kommer att inlämnas till socialstyrelsen vid årsskiftet eller senast en månad innan beräknad start av verksamheten. Här inväntas beslut/ställningstagande till vilken lokal som ska användas eftersom uppgifter om detta ska anges i anmälan om HvB-hem. Ekonomi Avstämningsmöte med ekonomienheten och Eero Kumpujärvi har hållits Ett nytt verksamhetsslag för verksamheten har erhållits från ekonomienheten. Avstämning Kontinuerlig avstämning kommer att ske både vid APT inom IFO, ledningsgruppen, möte med förvaltningschef och omsorgsnämnden. 1 Informationen läggs till handlingarna.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(17) 171 Rapport om behov av SÄBO t.o.m. november 2010 samt rapport om intagningsstoppet, dnr Föreligger information om SÄBO-platser och antalet tomma platser inom ÄO/HO t.o.m. november personer väntade på plats inom SÄBO vilket är en ökning sedan november 2010 med två personer. Fyra tomma platser på Hagen används till korttidsplatser. En person har fått ett trygghetsboende. Alla som beviljats SÄBO-plats på servicehusen ska få besök och tillfrågas om fortfarande vill ha ett vård- och omsorgsboende eller om de vill ha ett trygghetsboende. Omsorgsförvaltningen har inte fått en återrapport från Örebro kommun om ärendegranskningen av beviljade insatser. 1 Informationen läggs till handlingarna.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(17) 172 Rapport om utskrivningsklara t.o.m. november 2010, dnr Föreligger information om utskrivningsklara patienter t o m november Förvaltningen har haft 19 betalningsdygn till en kostnad av kr och alla har infallit under sommaren. Budget för utskrivningsklara är 300 tkr. Kostnad per vårddygn är kronor. Frågan om varför kommunerna ska betala landstinget för vårddygn under semestertider, när antal platser har reducerats på lasarettets vårdavdelningar, har väckts i SNÖL-gruppen. Landstinget skulle utreda frågan och återkomma på nästa SNÖL-möte om hur det sett ut under sommaren. Övriga kommuner i norra länsdelen har inte haft lika många betalningsdygn under sommarmånaderna. 1 Informationen läggs till handlingarna.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(17) 173 Genomförandeplanen, dnr Föreligger en uppdaterad genomförandeplan utifrån omsorgsnämndens beslut 24 mars, 2010, 58. Vårdtyngdsmätning har gjorts på äldreboendena i kommunen. Ett preliminärt resultat finns som ska ut till enheterna för godkännande. Det preliminära resultatet visar att den totala personalbemanningen inom äldreboendena i princip är i nivå med den vårdtyngd som finns. Det finns vissa skillnader mellan enheterna men det behövs ännu en mätning innan ev. åtgärder kan vidtas för att utjämna skillnaderna. 1 Informationen läggs till handlingarna.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(17) 174 Information SNÖL SNÖL-gruppen är benämningen för social- och omsorgsnämndernas presidier (ordförande och förvaltningschef) i norra Örebro län. SNÖL-gruppen träffas 4 ggr/år. Ena delen av dagen träffas endast kommunerna och andra delen av dagen deltar landstinget (Lindesbergs lasaretts upptagningsområde) med politiker och tjänstemän. Under det senaste mötet diskuterade SNÖL-gruppen att ev. hitta en gemensam organisation för MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och MAR (medicinskt ansvarig arbetsterapeut) i norra länsdelen. Frågan om ett gemensamt verksamhetssystem för dokumentation inom äldreoch handikappomsorgen diskuterades också. 2 Informationen läggs till handlingarna.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(17) 175 Helårsprognos, dnr Omsorgsnämndens helårsprognos för 2010 beräknas bli ett underskott på 10,7 miljoner kronor. Av denna summa avser 2,8 miljoner kronor omställningskostnader som ska redovisas på kommunens budgeterade extraordinära kostnader. Det innebär då att nämnden redovisar ett underskott på 7,9 miljoner kronor och då leder till att en avvikelserapport ska göras till kommunstyrelsen. Till denna prognos finns en avvikelserapport bifogad som uppgår till 2,5 miljoner kronor och avser nya beslutade åtgärder och ingår inte i kommunens åtgärdsplan för åren Omsorgsnämnden stora strukturella arbete med hur de olika boendeformerna skall vara i framtiden för Hällefors kommuns äldrevård pågår. I och med processen pågår kommer Omsorgsnämnden att återkomma under 2011 med vilka beslut som krävs för att komma i balans. De sociala avgifterna för 2010 kommer att bli lägre och prognosen kommer att revideras när det blir klart med hur mycket det blir. I förhållande till föregående månad har prognosen blivit 1,0 miljoner kronor bättre uppdelad på äldreomsorg 0,3 miljoner kronor, funktionshindrade 0,2 miljoner kronor, IFO 0,4 miljoner kronor och staben 0,1 miljoner kronor. Från och med september månad har kommunförvaltningen tagit fram en prognos för semesterlöneskuld och komp skuld till årets slut (se bilaga). Förändringen är i dagsläget negativ och innebär en ökad kostnad med 0,8 miljoner kronor. Denna kostnad räknar förvaltningen skall minska i och med att semesterdagar kommer att tas ut under december månad. Förvaltningens kommentar till helårsprognosen Prognosen för utfallet är kkr. Hänsyn har tagits till omställningskostnaderna kkr. Prognosen är kkr jämfört med prognosen för november. Påbörjat utvecklingsarbete inom förvaltningen ger resultat. Kostnaderna för institutionsvård för missbrukare och barn och ungdomar är 332 kkr lägre än föregående månad. Fortfarande är kostnaderna högre än budgeterat belopp. Inom förvaltningen har arbete påbörjats med ändrad inriktning på familjehemsvården. En placering på institution upphörde i slutet av oktober. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 651 kkr till kkr. Kostnaderna för försörjningsstöd flyktingar har ökat med 61 kkr till 561 kkr, vilket är 261 kkr utöver tilldelad budgetram.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(17) I utfallet för staben ingår kostnaderna för vårdtyngdsmätning. Förvaltningen kommer inte att anställa en bitr. förvaltningschef. Förslag finns på att kostnaderna för bostadsanpassning överförs till kommunförvaltningen centralt från och med Obudgeterad köpt vårdplats under perioden jan aug har kostat 380 kkr, vilket är 350 kkr högre än budget. Kostnaden är bokförd på Millesgruppen. Inom förvaltningen pågår arbete på många olika områden; uppföljning, utveckling och dokumentation av rutiner, ändrat arbetssätt vad gäller uppföljning av uppdrag, ändrade arbetsformer för att utveckla effektiviteten i arbetet utifrån ändrad lagstiftning, utformning av boendeformer utifrån ändrad lagstiftning (Trygghetsboende och Vård- och omsorgsboende), implementering av riktlinjer för biståndshandläggning. Utveckling av de olika områdena syftar till att öka kontrollen av kostnaderna och kostnadsutvecklingen. Förvaltningens förslag till beslut 1 Helårsprognosen t o m november månad 2010 läggs till handlingarna. 1 Helårsprognosen t o m november månad 2010 läggs till handlingarna.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(17) 176 Lönekostnader omsorgsförvaltningen, dnr Ekonomienheten har sammanställt omsorgsförvaltningens lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter enligt beslut från kommunstyrelsen. Redovisningen omfattas av tidsperioden 2004 t o m november I summorna är det inkluderat de intäkter som är förknippade med lönekostnaderna så som bidrag från AMS. Avvecklingskostnader är bortdragna för att få jämförbarhet mellan åren. En fråga ställdes på omsorgsnämndens sammanträde 17 november 2010 om varför skillnaden mellan lönerna i oktober 2010 var så mycket högre än i oktober Förklaringen är att i oktober 2010 fick flertalet av de anställda ut sina retroaktiva löneökningar. Förvaltningens förslag till beslut 1 Den ekonomiska rapporten avseende lönekostnaderna t o m november 2010 läggs till handlingarna. 1 Den ekonomiska rapporten avseende lönekostnaderna t o m november 2010 läggs till handlingarna.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(17) 177 Helårsprognos investeringar, dnr Omsorgsnämndens helårsprognos för 2010 vad gäller investeringar beräknas bli kronor och innebär att antagen investeringsbudget efterföljs. Förvaltningens förslag till beslut 1 Helårsprognosen för investeringar t o m november månad 2010 läggs till handlingarna. 1 Helårsprognosen för investeringar t o m november månad 2010 läggs till handlingarna.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(17) 178 Budget 2011, dnr november 2010 beslutade kommunfullmäktige om bl.a. budgetramarna för 2011 samt investeringsbudgeten för Ledningsgruppen ska diskutera prioriteringar avseende investeringar. Ett nytt verksamhetssystem kommer troligtvis att belasta 2012 års investeringsbudget. 1 Omsorgsnämnden beslutar att anta den tilldelade budgetramen.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(17) 179 Boende för ensamkommande flyktingungdomar, dnr Ett beslutsunderlag om var boendet för de ensamkommande flyktingungdomarna ska förläggas skulle ha presenterats för nämnden. Detta har inte varit möjligt då förutsättningarna för kostnadskalkyler har förändrats. De alternativ som förvaltningen har tittat på har varit Fyrklövern, ägare BoAB (Hällefors Bostads AB), och Hälsovägen 7, SBO (Statens Bostadsomvandling AB). Förvaltningen och omsorgsnämndens ordförande kommer att träffa företrädare för respektive fastighetsägare för att diskutera de olika alternativen. Ulrika Mellkvist (C) föreslår att omsorgsnämnden delegerar till omsorgsnämndens beredningsgrupp att ta beslut om var boendet ska förläggas. Beslut ska tas innan årsskiftet. 1 Omsorgsnämnden delegerar till omsorgsnämndens beredningsgrupp att fatta beslut om var boendet för ensamkommande flyktingungdomar ska förläggas.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(17) 180 Sammanträdesordningen för omsorgsnämnden 2011, dnr Förslag till datum för omsorgsnämndens sammanträden: Beredning Nämnd Ärendeutskott 19/1 (heldag) 31/1 2/2 16/2 (bokslut, heldag) 2/3 16/3 7/3 30/3 13/4 4/4 27/4 11/5 2/5 25/5 8/6 (budget, heldag) 7/6 31/8 14/9 8/8 28/9 12/10 5/9 26/10 9/11 3/10 23/11 7/12 14/11 12/12 Avtackning av avgående ledamöter i omsorgsnämnden sker första sammanträdet 19 januari Förvaltningens förslag till beslut 1 Omsorgsnämnden beslutar att godkänna sammanträdesordningen för Omsorgsnämnden beslutar att godkänna sammanträdesordningen för 2011.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(17) 181 Delgivningar, dnr Föreligger förteckning över ärenden som delges nämnden. 1 Delgivningarna läggs till handlingarna.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(17) 182 Övriga frågor, dnr Britt-Marie Strandahl informerar om att en ny förvaltningschef kommer att anställas, Katarina Strömgren Sandh, fr.o.m. 1 mars Ev. kan hon tillträda tidigare. God Jul och Gott Nytt År!

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35.

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Ove Schönning

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 Beslutande Patrik Persson (C) Monika Beije (M) Håkan Rombe partilös fd (Fp) Allan Forsberg (KD)

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 12 maj 2004 kl. 09:00 13:20

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 12 maj 2004 kl. 09:00 13:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 12 maj 2004 kl. 09:00 13:20 Beslutande Sven-Åke Eriksson (c) Ordförande Urban

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden

Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden Bokslut per 2013-12-31 Social- och omsorgsnämnden 1 Innehåll Sammanfattning 3 1. Verksamheten 5 2. Framtid 12 3. Måluppfyllelse 15 3.1 Vision 16 3.2 Mål utifrån de övergripande målområdena 16 3.3 Intern

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer