ARBETARHISTORIA. Internationell solidaritet: Vietnamdesertörerna. arbetarhjälpen Lilla polemiken. Till sist: spelet om storstrejken.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETARHISTORIA. Internationell solidaritet: Vietnamdesertörerna. arbetarhjälpen Lilla polemiken. Till sist: spelet om storstrejken."

Transkript

1 ARBETARHISTORIA #3/2009 [131] Internationell solidaritet: Vietnamdesertörerna Internationella arbetarhjälpen Lilla polemiken. Till sist: spelet om storstrejken.

2 ARBETARHISTORIA ledare: I solidaritetens namn paul benedikt glatz: Amerikanska desertörer och Vietnamprotester: Agitation och kampanjer i Europa. 12 kasper braskén: Internationell solidaritet skulle befria världen. Internationella arbetarhjälpen i mellankrigstidens Tyskland. 18 kalle holmqvist: Den något mindre polemiken. SKP, KPML(r) och brytningen mellan Kina och Albanien. 23 matias kaihovirta:»att gallra i arbetarstammen.» Bolagsgemenskap under mellankrigstiden i Finland. 28 hanna lindberg: Huvudmän, lönearbete och yrkesskicklighet. Kön och begreppet arbete inom finländsk socialpolitik. 35 arne högström: Rune B. Johansson folktalare och samhällsbyggare. Omslaget: Affisch utgiven av Socialistiskt ungdomsforum. Källa: Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja. 39 hans larsson: Solidaritet i våra samlingar. Från den amerikanska södern 1863 till Östtimor idag. RECENSIONER 42 mats myrstener: När solen sken över Stockholm Christian Widholm, Iscensättandet av Solskensolympiaden: dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden tobias karlsson: Arbetslösa i rörelse Ulf Andréasson, Arbetslösa i rörelse: Organisationssträvanden och politisk kamp inom arbetslöshetsrörelsen i Sverige, lars gogman: Masthugget, Moskva, Madrid. Jonas Sjöstedt, Masthugget, Moskva, Madrid: berättelsen om Bengt och Greta. 48 iben vyff: Sverige och Kina Anne Hedén, Röd stjärna över Sverige. Folkrepubliken Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under och 1970-talen. DOKUMENTET 50 För hundra år sedan kunde man spela Storstrejkspelet

3 LEDARE I solidaritetens namn... Med spänning väntande på resultatet av dagens rådslag sända vi med ett leve för arbetsklassens solidaritet Eder vår varmaste brodershälsning. Storstrejksstyrelsen. (Ur Svenska järnvägsmannaförbundets representantskaps protokoll från den 2 4 augusti 1909) för mer än hundra år sedan var solidaritet och internationell solidaritet begrepp som främst förknippades med arbetarrörelsen och med arbetarklassen. Solidaritet och särskilt internationell solidaritet var ett resultat av en globaliseringsvåg som under senare delen av 1800-talet bland annat skapade nationalismen. Men nationalismen och internationalismen är nära förknippade med varandra och kan ses som två sidor av samma mynt. Internationell solidaritet användes då mycket för att trycka på det gränsöverskridande samarbete och den gränsöverskridande hjälpen arbetare emellan, trots att hemländerna kunde föra krig mot varandra. Idag är solidaritet ett retoriskt begrepp som används av de flesta om inte alla partier i Sverige och det gäller nog för många andra länder också. Begreppet har kanske varit så framgångsrikt att det inte längre förknippas med just arbetarklassen och klasskamp. Å andra sidan så framkastade en av föredragshållarna på en nyligen timad konferens om Chile på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek påståendet att solidaritet numera var en bristvara bland svenskarna och hänvisade till det solidaritetsarbete hon själv och andra på 1970-talet bedrivit med bland andra chilenska flyktingar i Sverige. Frågan är vad som har hänt, har begreppets användning förändrats? Är det så att innebörden av begreppet har förändrats? Antagligen inte, snarare har det som har utgjort solidaritetshandlingar och varför de har utförts, varierat i tid och rum. Solidaritet handlar inte bara om att hjälpa andra, det handlar i de flesta fallen också om makt och det är dessa maktrelationer som gör en historisk analys av det som har ansetts vara solidaritetshandlingar till en spännande fråga. under välfärdstatens blomstringstid blev svensk solidaritet känd världen över, här talar vi inte enbart om solidarisk lönepolitik i Sverige utan också om biståndspengar som har flödat till motståndsrörelser i före detta kolonier. Den tidigare generösa svenska flyktingpolitiken har säkerligen också bidragit till denna bild. Men det är inte så länge sedan Sverige blev mottagare för materiellt stöd från internationellt håll, solidaritet handlar nämligen också mycket om pengar. För hundra år sedan precis, under augusti månad 1909, gick nära svenska arbetare ut i den så kallade Storstrejken: konflikter pågick vid flera arbetsplatser, SAF hotade med storlockout om inte LO såg till att dessa snabbt löstes, LO svarade med storstrejk. Vid den tiden var det alltså de svenska arbetarna inom LO som vädjade om solidaritet både inom och utom landets gränser. Man fick också ekonomiskt bistånd från Tyskland och USA bland annat. Järnvägsmannaförbundet, som vid denna tid inte tillhörde LO, bestämde sig för att inte delta i strejken typograferna gjorde tvärtom men beslutade samtidigt om penningunderstöd och lån till de ansträngda strejkkassorna. Det är tydligt att den gemensamma nämnaren här var den svenska och även den internationella arbetarklassen»leve den internationella arbetarrörelsen» avslutas ett annat telegram som också citeras i representantskapets protokoll i dess kamp mot det likaledes internationella kapitalet. ett århundrade senare har Sverige haft en stabil demokratisk utveckling och lyckats hålla sig utanför två världskrig. Vi har väl snarast vant oss vid att solidaritetsarbetet gått i den andra riktningen: Svenskar har varit solidariska med andra. I tidigare numer av Arbetarhistoria har bland annat publicerats artiklar om svensk solidaritet med polska Solidarnosc, som visar hur egna intressen spelar roll för dessa solidaritetsyttringar, materiellt bistånd kom bland annat både från Sverige och USA. Båda dessa bidragsgivare hade egna intressen som skilde sig åt, att förverkliga en demokratisering av arbetsmarknaden eller att kämpa mot kommunismen. Och vilka fackliga rörelser var LO solidariskt med? Och vilka krav ska mottagaren uppfylla för att kunna tillhöra en grupp man kan vara solidarisk med? Frågan är alltså också vems intressen som ligger bakom solidaritetshandlingar. Vad har dessa solidaritetshandlingar betytt och inneburit för dem som bestämde sig för att vara solidariska med andra? i detta nummer av Arbetarhistoria ges några exempel: solidaritet med de soldater som vägrade strida i Vietnam, solidaritet med republiken under det spanska inbördeskriget, solidaritet med socialistiska flyktingar från de centraleuropeiska diktaturerna under mellankrigstiden etc. Kasper Braskén utgår i sin artikel om Internationella arbetarhjälpen från förutsättningarna att solidaritetsbegreppet tycks ha expanderat: man är solidarisk med andra människor i världen i största allmänhet.»solidaritetsbudskapets historiska anknytning till tanken om klasskamp [har] delvis eller helt fallit i glömska.» Det skulle innebära att den helhet och samhörighet som begreppet bär på har vidgats. Den som vill kan själv fundera kring detta under läsningen av det här numret. ARBETARHISTORIA 3/2009 3

4 Amerikanska desertörer och Vietnamprotester: Agitation och kampanjer i Europa Protesterna mot Vietnamkriget har varit en global företeelse. Sverige har i likhet med Frankrike och Kanada spelat en betydelsefull roll när protesterna ändrade inriktning och betydelse efter Tet-offensiven i slutet av januari 1968, när dessa länder tog emot amerikanska desertörer. AV PAUL BENEDIKT GLATZ I november 1967 visades fyra unga amerikanska matroser på sovjetisk tv. De ville som»honest Americans» protestera mot USA:s»war of oppression» i Vietnam. 1 De fyra flydde i oktober från det amerikanska hangarfartyget Intrepid, de hade gått under jorden i Japan och slussades av medlemmar av den japanska Vietnamorganisationen Beheiren vidare till Sovjetunionen.»Intrepid 4» (de fyra orädda) anlände i slutet av december till Sverige, där de i början av 1968 fick asyl av humanitära skäl. Desertörernas uppträdande i media och deras kritiska vittnesbörd om Vietnamkriget var en propagandistisk framgång för Sovjetunionen. En alldeles särskild verkan fick historien i västvärlden.»intrepid 4» var i och för sig varken de första och långt ifrån de sista amerikanska vietnamdesertörerna. 2 Men de lyckades få medias uppmärksamhet på ett hittills okänt sätt, inte minst för sitt uppträdande i Sovjetunionen. De amerikanska soldaternas kritik mot Vietnamkriget visade tydligt att det rådde oenighet även inom de amerikanska trupperna och att det fanns en potential för protester. Deras exempel motiverade krigsmotståndarna att mobilisera protester och uppmana soldater att desertera. Till slut visade deras mottagande i Sverige en ny och säkrare möjlighet för amerikanska soldater att undgå insatsen i Vietnam. Tidigare fick amerikanska desertörer enbart ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Frankrike, som behövde förlängas regelbundet, samtidigt som Sverige och andra europeiska länder snarare hade accepterat ett fåtal desertörer under tystnad. 3»Intrepid 4»:s flykt sammanföll med en fas då antikrigsprotesterna i Europa och Nordamerika radikaliserades, då det demonstrerades med ny intensitet och nya strategier utvecklades. Krigsmotståndarna försökte synkronisera protesterna internationellt och koordinerade exempelvis demonstrationerna den 21 oktober Tyska och europeiska aktivister planerade den internationella Vietnamkongressen i februari 1968 och uppmanade till att ta steget från»protest till politiskt motstånd». 4 Ett viktigt element under denna radikaliseringsoch konkretiseringsprocess spelade de i Europa stationerade amerikanska soldater, som skulle uppmanas att desertera och mobiliseras till motstånd inom militären. Protesterna fick en extra skjuts i samband med den offensiv som Nordvietnam och den sydvietnamesiska motståndsrörelsen FNL inledde vid nyårsfesten Tet i slutet av januari 1968; här fanns förhoppningar om en seger för FNL blandade med fruktan för hur USA skulle reagera. Bilderna i media, som visade krigets brutalitet och den till synes utsiktslösa pattställningen i Vietnam, ledde till ökad vapenvägran och desertering och att allt färre amerikaner ville delta i kriget. När de amerikanska trupperna flyttades från Västtyskland till Vietnam som följd av Tet-offensiven, deserterade allt fler soldater och flydde till Frankrike och Sverige. Desertörer organiserar sig Vid årsskiftet 1967/68 växte de första organiserade protesterna fram bland amerikanska soldater och desertörer i Europa. Arbetet bedrevs till en början under jorden, men snart försökte desertörerna fånga mediernas uppmärksamhet och började knyta kontakter med europeiska protestgrupper. Med stöd av amerikanska civilister organiserade sig desertörerna i slutet av 1967 i Paris under akronymen RITA (resistance inside the armed forces). 5 Gruppen eftersträvade alltså motstånd inom kasernerna; desertering var för dem enbart en första uttrycksform för protest mot Vietnamkriget. Däremot propagerade American Deserters Committee i Stockholm och French Union of American Deserters and Draft Resisters i Paris för att den enda möjliga formen av motstånd för amerikanska soldater mot Vietnamkriget borde vara desertering. 6 Med hjälp av händelserna vid årsskiftet 1967/68 4 ARBETARHISTORIA 3/2009

5 En av många antikrigsdemonstrationer utanför den amerikanska ambassaden i Stockholm. Bilden är tagen Foto: Hernried. ARBETARHISTORIA 3/2009 5

6 American Exile Newsletter gavs ut av American Deserters Committee i Stockholm. Den innehöll mycket praktisk information för nyanlända amerikanska desertörer. Källa: Hans-Göran Francks arkiv. Flygblad och affischer cirkulerades internationellt. Flygbladet för amnesti av amerikanska desertörer och kravet på frihet för vietnameserna gavs ut 1974 av National Council for Universal and Unconditional Amnesty. Flygblad utgivet av den brittiska sektionen av War Resisters International Koden kan närmast jämföras med dagens sms-språk:»in Amsterdam, Netherlands You Go To Provos.» Källa: Hans-Göran Francks arkiv. är det möjligt att visa hur de europeiska protesterna mot Vietnamkriget förändrades på ett avgörande sätt. Krigsmotståndarna eftersträvade att konkretisera och intensifiera protesten. Amerikanska desertörer och soldater spelade en central roll i denna process, de synliggjordes genom ökad mediebevakning och organiserade egna protestgrupper. Nedbrytningsprocess I historieskrivningen om Vietnamkriget och Vietnamprotesterna i Europa och USA framstår denna utveckling dock om ens överhuvudtaget som ett marginellt fenomen. Men i den nedbrytningsprocess som militären iakttog hos de amerikanska styrkorna under Vietnamkriget i början av 1970-talet var denna utveckling i själva verket en viktig beståndsdel. Genom desertering, myteri på hangarfartyg, moraliskt förfall, ordervägran och attentat mot officerare (så kallade»fraggings») 7 stod de amerikanska styrkorna inför en kollaps i Vietnam, varnade 1971 den före detta marinkårsöversten Robert Heinl. 8 Stödet för desertörer och oppositionella soldater i Europa var ett sätt för europeiska krigsmotståndare att på ett konkret sätt visa solidaritet med amerikaner som drabbats av Vietnamkriget: som hjälp till desertörer på flykt och under dessas exil, som till exempel Sverige, samt som stöd för oppositionella soldater i kasernerna. Därutöver deltog krigsmotståndare från olika nationella kontexter i dessa olika former av antikrigsaktivism, som i Västtyskland, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Sverige. Transnationellt samarbete och synkronisering av Vietnamprotester ett i nyare litteratur populärt ämne, kan beläggas konkret med hjälp av stödet för desertörer och oppositionella soldater i Europa. Förvånansvärt är dock att de amerikanska desertörernas och soldatrörelsens historia inte har undersökts särskilt mycket. Inte ens under 2008 då 1968 firade 40-årsjubileum fick det mer än marginellt utrymme i det tyska samhällets minne. I Sverige har ämnet varit mera närvarande i media, inte minst för att några amerikanska flyktingar har stannat i Sverige. Inte heller i den vetenskapliga litteraturen har denna»bortglömda protest» 9 beaktats förrän under senare år. 10 Historien om Vietnamkrigets amerikanska desertörer har varit omstridd inte minst på grund av den negativt laddade bild av fanflyktingar som manats fram i offentligheten, som fegisar och smitare. Desto svårare har det varit och är det fortfarande idag att förmedla att desertering under Vietnamkriget var en form av vapenvägran och kunde vara en form av antikrigsprotest. Den bristande uppmärksamheten för denna historia hänger också ihop med många studiers begränsning till den nationella kontexten, som kan låta desertering framstå som en marginell företeelse. Först med hjälp av ett transnationellt perspektiv kan denna aspekt av Vietnamprotest uppfattas och dess betydelse bortom nationella gränser uppmärksammas. Mot värnplikten Med Vietnamkrigets eskalering och ökade behov av trupper involverades fler och fler unga amerikaner genom värnplikts- och inskrivningssystemet draft. 11 Medan tidiga antikrigsprotester försökte upplysa allmänheten om folkrättsliga och moraliska motsä- 6 ARBETARHISTORIA 3/2009

7 gelser i det amerikanska engagemanget i Vietnam, var kritiken mot värnpliktssystemet mera konkret och förståelig för alltfler amerikaner. På det viset blev Draft resistance-rörelsen snart motorn i antikrigsrörelsen och dess radikalisering. Inkallelsebeskeden brändes offentligt och ett tiotusental värnpliktiga flydde till Kanada. Ytterligare exempel på hur Vietnamprotesterna fick nya dimensioner var soldaters vapenvägran, som till exempel vid»fort Hood 3» 1966, kritik från vietnamveteraner samt protestmobilisering inom armén. Med strävan efter en liknande konkretisering i Europa riktades från och med 1966 protesterna mot de i Västeuropa stationerade trupperna. I Förbundsrepubliken och Västberlin stationerades den i särklass största kontingenten amerikaner i Europa med cirka soldater år Demonstrationerna förde naturligt till USA:s representativa byggnader såsom ambassader och kaserner. Men ansatsen att rikta kampanjer till amerikanska soldater och att inkludera dem i protesterna gick mycket längre. Flygblad skulle upplysa soldater om aspekter av den amerikanska Vietnampolitiken, som de inte fick reda på från officiella medier, och därigenom göra dem politiskt medvetna. Uppmaningar att desertera skapade samtidigt offentlig uppmärksamhet. I ett andra steg hjälpte krigsmotståndare soldater som verkligen deserterade att gå under jorden och att resa från Nato-medlemsstater till neutrala länder Desertering Redan tidigt under våren 1966 utgav den brittiska sektionen av War Resisters International, WRI, det första flygbladet som riktade sig till amerikanska soldater i Europa»To american soldiers [det vill säga militärer] in Europe» 13 som skulle distribueras till amerikanska soldater i Europa och särskilt till dem i Förbundsrepubliken. En första kontakt för desertörer förmedlade koden»inadamnl / UGO2PROVOS», som hade stämplats på flygbladen: Fanflyktiga soldater skulle vända sig till nederländska krigsmotståndare från den anarkistiska provo-rörelsen i Amsterdam. Den holländska metropolen var ett omtyckt resemål på helger för amerikanska soldater och flyktvägen via Nederländerna till Frankrike var till att börja med den viktigaste i Europa efter att Frankrike 1966 lämnade Natos kommandostruktur och tolererade amerikanska desertörer. Pamfletten To American Soldiers in Europe informerade om landet Vietnam och utvecklingen av Indokinakonflikten sedan I andra delen föreslog författarna hur soldater själva skulle kunna kritisera Vietnamkriget till exempel genom petitioner till överordnade och politiker, genom deltagande i demonstrationer och protester inom kasernen, ansökan om vapenfri tjänst och till slut genom den, särskilt utomlands, farligaste och svåraste vägen- desertering. Flygbladet hänvisade till den i Nürnbergprocesserna utvecklade grundsatsen, att varje soldat är ansvarig för sina egna handlingar och att han har den moraliska plikten att vägra orättfärdiga order. Nürnbergprincipen tjänade också i den amerikanska antikrigsrörelsen som argumentationsgrund för vapenvägran. 14 Hur konkret uppmaningen att desertera var menad förblir en öppen fråga. Men det verkar som om enbart ett fåtal soldater verkligen hade fått stöd vid sin desertering fram till våren 1967 när WRI aktivisten Tony Smythe tog upp ämnet. Hans bidrag från april 1967 i WRI:s tidskrift War Resistance blottlade en grundläggande konflikt inom fredsrörelsen om vapenvägran och fanflykt, nämligen huruvida en pacifistisk hållning måste vara grunden för vägran. 15 Smythe krävde att flygbladet:»to American soldiers in Europe» skulle följas upp med praktisk hjälp för amerikanska vapenvägrare och desertörer i Europa. Samtidigt varnade han dock att man inte kunde förvänta sig ett politiskt medvetande bland unga amerikanska soldater. I de flesta fallen låg snarare personliga än politiska skäl bakom deserteringen. Den pacifistiska rörelsen borde komma bort från att stödja enstaka politiska motiverade vapenvägrare och istället hjälpa desertörer och ge ett bredare stöd för Draft-Dodgers. 16 Redan vägran att åka till Vietnam och»to withdraw their services from their Government» var en form av motstånd och förpliktade krigsmotståndaren till stöd. I Vietnamkriget handlade det enligt Smythe inte bara om ett fåtal idealistiska vapenvägrare. Man befann sig i ett historiskt ögonblick där man tillsammans med»draft dodgers, deserters or, as I would prefer to call them, war resisters» kunde organisera ett motstånd och en bred antikrigsrörelse. 17 Smythes appell står för en vändpunkt inom den europeiska Vietnamrörelsen mot praktiskt stöd för desertörer och mot en ansats, där varje form av vapenvägran oavsett motiven kunde gälla som en form av protest. För det andra visade Smythes argumentation också på konflikter inom fredsrörelsen och på förbehåll mot desertörer. Skillnader i politiskt medvetande och i utbildning, perceptioner och projektioner, utgjorde även senare hinder för ett närmande mellan soldater och desertörer och europeiska antikrigsaktivister. Ett sådant närmande framstod som ytterst problematiskt mot bakgrund av medierapporter och diskussioner om amerikanska truppers brutalitet i Vietnam. De amerikanska styrkorna i Europa var ett uppenbart uttryck för USA:s ställning som världsmakt. Den enkla soldaten å sin sida ansågs vara det minsta hjulet i ett krigsmaskineri som tvingade honom till ARBETARHISTORIA 3/2009 7

8 omänskligt handlande i Vietnam. I en kontext av den näraliggande tyska uppgörelsen med sitt förflutna jämfördes USA:s brott mot mänskliga rättigheter i Vietnam med förbrytelserna under nationalsocialismen. 18 Utifrån ett sådant ifrågasättande av soldaternas roll i Vietnam, kunde europeiska och särskilt tyska krigsmotståndare, bortom provokationen mot amerikanska militärinstitutioner, få svårigheter att hitta motståndspotential inom de amerikanska trupperna. Soldatagitation Under Sozialistischer Deutscher Studentenbunds, SDS, årsmöte i september 1961 antogs soldatagitation och desertering som en strategi i SDS:s Vietnamarbete. Både den ovan beskrivna WRI-kampanjen i Europa och utvecklingen i USA motiverade aktivisterna i de viktigaste organisationerna för den tyska revolten till detta steg. Resolutionen hänvisade till det stigande antalet deserteringar och sabotageaktioner mot militärinstitutioner i USA. Med denna strategi hade man lyckats»urholka stridskrafterna för att försvaga soldaternas kampmoral i USA, Europa och Sydvietnam.» SDS annonserade att»utveckla lämpliga metoder för arbetet med i Förbundsrepubliken stationerade soldater» och att»samarbeta med internationella grupper». 19 SDS övergick till denna ansats inom ramen för de världsomspännande Vietnamdemonstrationerna den 21 oktober 1967 med egna flygblad som uppmanade amerikanska soldater att desertera. I Väst-Berlin sköts ett flygblad med internationella kontaktadresser med hjälp av en fyrverkeripjäs in i McNair-kasernen. 20 Flygbladet från SDS i Frankfurt argumenterade för att många soldater hade ändrat sin uppfattning om kriget genom sina erfarenheter i Vietnam. Det byggde på rapporter från veteraner, alltså insiders, och försökte överbrygga avståndet mellan krigsmotståndare och soldater. Flygbladets ingress uttryckte på ett ironiskt men träffande sätt den underförstådda uppmaningen till desertering:»of course, some GI s want to go to Vietnam But most GI s want to come home from Vietnam And some GI s have left the army instead of going to Vietnam.» 21 Kontaktadresser Istället för en öppen uppmaning till fanflykt rapporterade flygbladet hur soldater i Europa som hade flytt från armén hade gått tillväga och angav kontaktadresser i Frankrike, Sverige, Schweiz, Nederländerna och Danmark. Dessa kontaktadresser från olika delar av Europa är ett uttryck för antikrigsaktivisternas förtätade nätverk i Europa, som samtidigt illegalt organiserade amerikanska desertörers flykt från Natos medlemsstater till neutrala länder. Våren 1968 var präglad av den europeiska antikrigsrörelsens strävan efter att»höja kampen till en ny nivå», att»fullfölja steget från protest till politiskt motstånd», att fortsätta och konkretisera Vietnamprotesterna på bred internationell bas. 22 Därtill organiserade SDS tillsammans med andra organisationer den internationella Vietnamkongressen som ägde rum i februari 1968 i Västberlin. Den kort innan av FNL och Nordvietnameserna startade Tet-offensiven uppenbarade amerikanernas sårbarhet i Sydvietnams städer, vilka dittills hade betraktats som säkra, och spred hopp om FNL:s seger. Både FNL:s framgångar och rädslan för en amerikansk atomvapeninsats som reaktion, gjorde att Vietnamkongressens deltagare ansåg uppbyggnaden av en»andra revolutionär front mot imperialismen i dess metropoler» som sin plikt. 23 Protesterna i den västliga världen mot Nato och USA betraktades på det viset som en del i samma kamp som vietnameserna utkämpade i Indokina. Den internationella Vietnamkongressen framställde sålunda soldatagitation och deserteringshjälp som grundläggande element för att konkretisera och bredda protesterna i Europa och åstadkom ett förstärkt transnationellt samarbete för att uppnå resultat. Enligt den andra satsen i kongressens slutresolution skulle man sträva efter att genomföra upplysningsaktioner bland soldater med målet att undergräva det amerikanska försvaret och att övertyga soldaterna om nödvändigheten av motstånd, sabotage och desertering. 24 Den 8 maj 1968 utropades till»international Day for Desertion» 25 detta symboliska datum förklarades på en klisterlapp som sattes på amerikanska bilar:»may 8, 1945, GI s freed Europe now free yourselves DESERT.» 26 Kampanjen organiserades gemensamt av protestgrupper från olika europeiska länder, förutom SDS uppmanade Verband deutscher Studentenschaften till deserteringskampanjen, American Deserters Committee i Paris och Stockholm och den amerikanska Berlinprotestgruppen US- Campaign deltog i aktiviteter i Västberlin, i garnisonsstäder för amerikanska styrkor i Södra Tyskland som till exempel Frankfurt am Main, Heidelberg och München. Vid sidan av dessa offentliga kampanjer hjälpte aktivister de amerikanska desertörerna att gå under jorden i Tyskland och att resa vidare till Frankrike och särskilt till Sverige. För att vidta motåtgärder mot Tet-offensiven använde USA sig även av trupper som stationerats i Västtyskland. Det innebar att fler soldater i Tyskland försökte undvika krigsinsatsen. Till början av augusti 1968 ska därför hundratals soldater ha deserterat. 27 I Sverige, sedan ankomsten av»intrepid 4» det viktigaste mottagarlandet för amerikanska desertörer, hjälpte krigsmot- 8 ARBETARHISTORIA 3/2009

9 Nguyen Hung Chang som ingick i Republiken Sydvietnams revolutionära provisoriska regerings (PRR) förhandlingsdelegation i Paris, till höger om LO:s ordförande Gunnar Nilsson, var en av första majtalarna på Norra Bantorget Längst ut till höger syns Tran Hieu Kha, PRR:s generalkonsul. Källa: Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodjas arkiv. Nedre bilden: Vietnamdemonstration i Kungsträdgården Foto: Hernried ARBETARHISTORIA 3/2009 9

10 Birgitta Dahl, dåvarande ordförande i Svenska kommittén för Vietnam höll 1975 ett hyllningstal med anledning av 15-årsdagen av FNL:s bildande. Från vänster: Tran Van Phough (PRR:s chargé d affaires), John Takman (riksdagsledamot och ordförande för Vietnamhjälpen), Luu Quy Tan (chargé d affaires för den Demokratiska Republiken Vietnam, DRV), hans hustru Lam Thi samt tolken Susanne af Geijerstam). Bilden finns i svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodjas arkiv. NOTER AMERIKANSKA DESERTÖRER OCH VIETNAM- PROTESTER 14Navy Deserters, in Soviet [Union], Score U.S. Policy, New York Times, 21. november Antalet deserteringar (mer än 30 dagars otillåten frånvaro från truppen) i USA:s krigsmakt ökade under Vietnamkriget från 14,9 fall per 1000 soldater 1966 till 73,9 fall års siffra utgjorde det högsta antalet fanflyktingar från amerikas stridsmakter under 1900-talet. Därmed räknades antalet deserteringar till För en mera detaljerad framställning se David Cortright, Soldiers in Revolt. GI Resistance during the Vietnam War, Chicago 2005 (first publ. 1975), s och Lawrence M. Baskir/William A. Strauss, Chance and Circumstance. The Draft, the War, and the Vietnam Generation, New York, 1978, s Sedan 1966 hade amerikanska desertörer flytt till Frankrike, där de sedan maj 1967 fick begränsat uppehållstillstånd. Jfr U.S. Army Deserter Gets French Refuge, New York Times, 21 maj 1967 och Cortright, Soldiers in Revolt, s. 93. I början av 1967 kom den första amerikanska desertören, Roy Ray Jones, till Sverige, se Arbetarhistoria 3 4/2008, s. 64. Baskir/Strauss uppskattar att omkring 1000 Amerikaner hamnade i exil i Sverige, varav tre fjärdedelar var desertörer och en fjärdedel var vapenvägrare. Baskir/Strauss (1978), s Schlusserklärung des Vietnam-Kongress, i: Der Kampf des vietnamesischen Volkes und die Globalstrategie des Imperialismus. Internationaler Vietnam-Kongreß, 17./18. Februar 1968, Westberlin 1968, s Principen»Motstånd inom stridskrafterna» förklarade desertören Terry Klug i RITA-tidningen Act 3/[1968], s The Second Front 1/1968, 8. maj 1968, s Kommer från engelska uttrycket för splittergranat,»fragmentation grenade». 8 Robert D. Heinl, Jr.,»The Collapse of the Armed Forces», i: Armed Forces Journal, 7. juni 1971, s. 30. Det finns två omfångsrika studier om soldatproteströrelsen under Vietnamkriget: Cortright, Soldiers in Revolt, (först publ. 1975) och Michèle Gibault, Consciences revoltées et pratiques de résistance des soldats américains pendant la guerre du Vietnam. Histoire du mouvement G.I., Paris Niels Seibert, Vergessene Proteste. Internationalismus und Antirassismus , Münster Till de få studier som relaterar till historien om amerikanska desertörer och oppositionella soldater i Europa och det stöd dessa fick från europeiska krigsmotståndare räknas i förhållande till Sverige två bidrag; ett av Carl-Gustaf Scott och ett av Åke Kilander, för Nederländerna ett av Rimko van der Maar, samt om Förbundsrepubliken Tyskland bidrag av Martin Klimke, Maria Höhn och Niels Seibert. Ett äldre bidrag kommer från en av dem som stött desertörer och soldater. Watts, US-Army Europe, Se vidare Carl-Gustaf Scott,»Swedish Sanctuary of American Deserters during the Vietnam War. A Facet of Social Democratic Domestic Politics», i: Scandinavian Journal of History 2/2001, s , Åke Kilander, Vietnam var nära. En berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige , Stockholm 2007, s , Rimko van der Maar, Welterusten mijnheer de president. Nederland en de Vietnamoorlog , Amsterdam 2007, s , Martin Klimke, The Other Alliance. Global Protest and Student Unrest in West Germany and the U.S., , Dissertation, Heidelberg 2005 (under utgivning Princeton 2009), 2005, s , Maria Höhn,»The Black Panther Solidarity Committees and the Voice of the Lumpen», i: German Studies Review 1/2008, s und Seibert, Vergessene Proteste, s Värnplikten avskaffades i USA 1973 inte minst på grund av de erfarenheter man 10 ARBETARHISTORIA 3/2009

11 ståndare både från De förenade FNL-grupperna och från Svenska kommittén för Vietnam till med att hitta bostad, arbete, utbildning etc. Även om en massfanflykt som hade kunnat skada de amerikanska styrkorna i Europa på allvar uteblev, så spelade deserteringskampanjen och flyktinghjälpen för desertörer en viktig roll för revolten kring»1968». Desertörer och soldater som uttalade sig mot Vietnamkriget, hade ett stort symboliskt värde för den europeiska Vietnamprotesten. Dessutom utgjorde agitationen bland amerikanska soldater och det praktiska stödet för desertörer och oppositionella soldater inom kasernen en konkret form av Vietnamprotest och möjliggjorde en praktisk solidarisering med dem som direkt berördes av Vietnamkriget och det»andra USA». Den särskilda inriktningen på afroamerikanska GI:s utgjorde därmed en praktisk förlängning av solidariteten med Afroamerikanernas kamp om lika medborgerliga rättigheter och mot diskriminering. Med denna form av protest hade den europeiska Anti-vietnamkrigsrörelsen hittat ett konkret och praktiskt sätt att få inflytande över de amerikanska truppernas sätt att fungera, som den tyska SDS ordföranden KD Wolff fastslog i ett brev till svenska Vietnamorganisationer, för att förbättra det transnationella samarbetet: although the fight against this army and the few discussions we can have with American servicemen to explain to them the nature of the war in Vietnam is only a small element in the anti-imperialist struggle, it probably is the most concrete issue for European groups. 28 Med tanke på de turbulenta händelserna i Tyskland under våren 1968, attentatet mot Rudi Dutschke, påskoroligheterna, kampanjen mot Springer-pressen och protesterna mot undantagslagarna blev deserteringskampanjer och soldatagitationen ett protesttema bland många. Deserteringshjälp och stöd för oppositionella amerikanska soldater fortsatte under de kommande åren, både på gräsrotsnivå och som underjordisk verksamhet. Proteströrelsen bland soldater hade påbörjats i Tyskland med deserteringen av enskilda soldater och fortsatte långt in på 1970-talet. Vietnamkriget som ursprungligt protest-tema miste visserligen sin betydelse när de amerikanska trupperna så småningom drogs tillbaka från Indokina. Men kriget hade förtärt USA:s 7:e armé i Förbundsrepubliken Tyskland. Rasism, strukturella och sociala problem krävde fortfarande i mitten av 1970-talet engagemang från soldataktivister och deras civila supportrar. 29 haft av opposition inom trupperna under Vietnamkriget. 12 De i Västtyskland och Västberlin stationerade truperna reducerades i samband med Vietnamkriget till år 1970, jfr U.S. Troop Deployment Data Set, The Heritage Foundation, 2006 [www.heritage.org/research/nationalsecurity/troops db.cfm], 10. februari 2009). 13 WRI/USA/Vietnam War/Deserters and Resisters, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam och Hans Göran Franck , Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm. Förändringen av mottagare i den nya upplagan av»american Servicemen» ger vid handen att flygbladsförfattarna ville undvika den klassiska konfrontationen mellan fredsrörelse och soldater. Med»Servicemen» vände de sig särskilt till värnpliktiga. Även begreppet desertering undveks i den nya upplagan och ersattes med»walk out», antagligen för att inte avskräcka soldater och för att undvika konfrontationer med lagstiftningen i Nato-medlemstater. 14»Call to Resist Illegitimate Authority» från 1967, var ett av den amerikanska antikrigsrörelsens centrala dokument, den hänvisade till Nürnberg-principen, jfr Benjamin Spock/Mary Morgan, Spock on Spock. A Memoir of Growing Up with the Century, New York, 1989, s Tony Smythe,»Conscientious Objection and War Resistance», i: War Resistance 2/1967, s Egentligen en negativt besatt begrepp för vapenvägrare, som undviker att bli inkallade genom att gå i exil. 17 Smythe,»Conscientious Objection and War Resistance», s Jfr t.ex. Wilfried Mausbach,»Auschwitz and Vietnam. West German Protest Against America's War during the 1960s», i: Andreas W. Daum/Lloyd C. Gardner/Wilfried Mausbach (eds.), America, the Vietnam War, and the World. Comparative and International Perspectives, Cambridge 2003, s Resolution, Solidarität mit dem [sic] amerikanischen SDS und der Widerstandsbewegung in den USA, 22. o. DK des SDS, September 1967, APO-Archiv Berlin, BV/22. DK/1967/SDS. 20 War Foes in Europe Urge G.I. s To Spread Propaganda In Army, New York Times, 29 oktober Günter Amendt minns att»pyrotekniken för denna aktion [kom] från DDR», Konkret 5/2008, s Flygblad»Of course, some GI s want to go to Vietnam», SDS Frankfurt, [1967], APO-Archiv Berlin, Vietnam/FFM. 22 Schlusserklärung, Vietnam-Kongress, s Schlusserklärung, Vietnam-Kongress, s Schlusserklärung, Vietnam-Kongress, s The Second Front 1/1968, 8. Mai 1968, s Deserteringskampanjens klistermärke, maj 1968, i: Der Spiegel, 26/1969, s »Größerer Maßstab», Der Spiegel, 26/1969, s KD Wolff,»A Letter to the Swedish Left», i: The Second Front, 6/1968, s Se t.ex. Dave Harris,»Forward. Geschichte eines GI-Projektes in West-Berlin», i: Widerstand in der US-Armee. GI-Bewegung in den siebziger Jahren, Berlin 1986, s , Höhn,»Black Panther Solidarity», Seibert (2008), s och Cortright (1975), s. 92 ff. PAUL BENEDIKT GLATZ är doktorand vid John F. Kennedy-institutet, Freien Universität Berlin. Hans avhandlingsprojekt handlar om amerikanska desertörer, oppositionella soldater och internationella Vietnamproteströrelsen. ARBETARHISTORIA 3/

12 Internationell solidaritet 1 skulle befria världen Internationella arbetarhjälpen i mellankrigstidens Tyskland Internationell solidaritet är fortfarande ett gångbart slagord, ordets användning, men också dess praktiska innebörd har varierat i tid och rum. I artikeln analyserar författaren vad den internationella solidariteten rent praktiskt har inneburit i mellankrigstidens Tyskland. AV KASPER BRASKÉN Slagorden för internationell solidaritet regnade tätt under andra halvan av det korta 1900-talet och inom den marxist-leninistiska propagandan blev solidariteten nästintill ett vulgariserat slagord. Trots inflationen i bruket av solidaritetsbegreppet har senaste års forskning åter lyft fram att solidariteten människor emellan är ett av de mest grundläggande fenomenen som sammanbinder samhället. 2 Det problematiska med begreppet solidaritet är att det ofta används diffust eller utan att definieras överhuvudtaget. Grundantagandet i dessa budskap är dock genomgående att solidaritet är någonting progressivt och eftersträvansvärt. En nutida definition av solidaritetsbegreppet kunde vara»beredskapen att dela med sig av resurser med andra för att understöda de i kamp eller i behov av hjälp[ ]». Som Steinar Stjernø konstaterar i sitt imponerande verk om solidaritetsbegreppets historia i Europa, så har begreppet under 1900-talet fått en allt bredare definition, som kommit att inkludera allt flera samhällsgrupper och antagit en allt mer global omfattning. Idag kan de flesta tala för internationell solidaritet både representanter för protestanter, katoliker inklusive påven, socialdemokrater, kommunister och vänsterradikala av olika slag. Samtidigt kan bland annat Amnesty International räknas in bland dagens organisationer som har som mål att sprida tanken om internationell solidaritet. I och med denna utveckling har solidaritetsbudskapets historiska anknytning till tanken om klasskamp delvis eller helt fallit i glömska. När det idag talas om solidaritet uppmärksammar få att det var den internationella arbetarrörelsen som redan under andra hälften av 1800-talet gjorde solidariteten till ett av sina främsta vapen och slagord mot upplevda sociala och politiska orättvisor. 3 Det är intressant att konstatera att ett begrepp under en relativt kort tidsperiod kan tillskrivas en mycket föränderlig mening och räckvidd. Därmed IAH var verksamt i många länder i Europa. Organisationen grundades strax efter en stor hungerskatastrof i Volgaområdet. Arbetare i olika delar av Europa startade hjälpkommittéer för att kunna lindra nöden. Båda dessa bilder visar den holländska sektionens bespisningslokal. Källa: IAH:s arkiv, svenska sektionen. 12 ARBETARHISTORIA 3/2009

13 blir även det historiska bruket av solidaritetsbegreppet högst aktuellt. Hur användes exempelvis solidaritetsbudskapet under mellankrigstiden ( ) en tid då den Andra internationalen och dess internationella solidaritet kollapsat som följd av första världskrigets utbrott och då arbetarrörelsen bittert delat sig i ett socialdemokratiskt och kommunistiskt läger? Speciellt intresse ligger vid de kommunistiska organisationernas bruk av solidariteten vem inkluderades i denna solidaritet och vilka metoder och medel fanns tillhands för att sprida den radikala vänsterns version av den internationella solidariteten? Och framför allt: vilken roll spelade egentligen solidariteten i arbetarnas vardagliga kamp mot svåra arbetsförhållanden och upplevd social orättvisa? Internationella arbetarhjälpen För att undersöka den internationella solidariteten i historien har jag valt att sätta en bortglömd världsomfattande solidaritetsorganisation kallad den Internationella arbetarhjälpen, Internationale Arbeiterhilfe, härefter förkortad till IAH, i fokus. IAH leddes av den tyska kommunisten, pacifisten och propagandisten Willi Münzenberg ( ) allt från organisationens grundande 1921 till dess sammanbrott Författaren Arthur Koestler konstaterade efter Münzenbergs död att om det någonsin skrivs en biografi om Münzenberg kommer detta verk att utgöra ett av de mest avslöjande dokumenten om det mellankrigstida Europa. Münzenbergs person har därefter polemiserats i ett antal artiklar och monografier, men samtidigt har hans mest ambitiösa projekt, IAH, förblivit ett icke-fenomen inom den moderna historieskrivningen. 4 I och med att solidariteten traditionellt ansågs skapas genom klasskampen i arbetarnas egna föreningar och organisationer är det förvånansvärt lite som egentligen har forskats om den mellankrigstida praktiska utövningen av internationell solidaritet. Därmed framstår det centralt att sätta IAH och dess bruk av solidariteten i fokus för en närmare granskning. En avgörande orsak till att en dylik forskningsinsats ännu inte gjorts beror på att källmaterialet helt enkelt varit otillgängligt. Men i och med östblockets sönderfall har de flesta tidigare stängda arkiven öppnats för forskarsamfundet. Den tidigare knappheten har ersatts av ett berg av dokument som utgör grunden för all trovärdig forskning kring frågor av denna art. Oanade möjligheter finns nu tillhands att utreda organisationen bakom IAH:s solidaritetsbudskap, vem som egentligen utgjorde de centrala aktörerna, medlemmarna, funktionärerna och efterföljarna som arbetade för IAH och som demonstrerade på gator och torg i den internationella solidaritetens namn. Vänsterradikal solidaritet IAH hade sitt huvudkontor i Berlin, Tyskland, och var verksam i många europeiska länder inklusive Sverige, Norge, Danmark och Island, men var även stationerad i bland annat USA, Latinamerika, Syd- ARBETARHISTORIA 3/

14 14 ARBETARHISTORIA 3/2009 På IAH:s svenska sektions brevpapper från 1930 fanns en förteckning över de största hjälpaktioner som organisdationen genomfört. Källa: Ture Nermans arkiv. Överst till vänster: IAH:s grundare Willy Münzenberg tackar den svenska sektionen för deras insamling till textilarbetarna i England Källa: IAH:s arkiv, svenska sektionen. Till vänster: IAH:s insamling till de tyska gruvarbetarnas barn. Källa: IAH:s arkiv, svenska sektionen.

15 afrika, Ryssland, Kina, Japan och Australien. 5 Det framstår klart att en undersökning av en dylik organisation inte kan omfatta alla verksamhetsländer och därmed har IAH:s viktigaste verksamhetsområde, nämligen Tyskland, valts som utgångspunkt. IAH hade den internationella solidariteten som sin ledstjärna och under mellankrigstiden genomförde organisationen kampanjer för både ryska, engelska, japanska och kinesiska arbetare. De tyska arbetarna uttryckte via IAH sin internationella solidaritet genom att donera resurser antingen i form av pengar, verktyg, livsmedel eller spannmål för att hjälpa dem i kamp eller nöd. I och med att IAH inofficiellt var nära knuten till det tyska kommunistpartiet och den Tredje eller Kommunistiska Internationalen, Komintern, har IAH:s solidaritetsbudskap ofta dementerats som kommunistisk propaganda eller betraktats blott som ett instrument i den kommunistiska rörelsens händer. Denna vinkling belyser dock på intet vis de människor som deltog i IAH:s verksamhet och som bar på medlemsböcker med inskriften»solidariteten hjälper att befria världen». De flesta av IAH:s medlemmar var troligen anhängare av diverse socialistiska ideal, medan min forskning visat att personerna i regel inte var medlemmar i kommunistpartiet. Ungefär hälften var kvinnor. Den västerländska forskningstraditionen har sett dessa människor som Stalins, Kominterns och det disciplinära kommunistpartiets villiga soldater, men detta perspektiv ger inget utrymme för förståelsen för varför de engagerade sig för en organisation som IAH. Det verkar uppenbart att IAH:s anhängare varken demonstrerade för Stalin eller Komintern eller den våg av terror och förtryck som dessa sedermera främst förknippats med, utan för tanken om internationell solidaritet. Det är endast genom förståelsen av de centrala aktörerna, deras liv, tid och erfarenheter, eller den historiska kontexten, som det går att greppa vad IAH betydde för dess medlemmar och sympatisörer. Vad innebar solidariteten med andra ord i arbetarnas vardagshistoria; vad var den internationella solidaritetens sociala praktik? Genom att ställa sig denna sorts frågor är förhoppningen att öka insikten i vänsterradikalismens politiska kultur eller den subkultur som uppkom i opposition till statsmakten. Denna ansats försöker inte förbise rollen av det sovjetiska inflytandet över den kommunistiska rörelsen, utan eftersträvar däremot att nyansera bilden genom att inkludera den social- och kulturhistoriska kontexten och de aktiva aktörerna med i analysen. 6 Jag kommer härefter att ge olika exempel på hur den internationella solidariteten kom till uttryck i IAH:s kampanjer och hur vanliga människor engagerade sig för kampen om en bättre värld. Willy Münzenberg ( ) grundade IAH 1921 och var dess ordförande fram till 1935 då organisationen upplöstes. Han dog 1940 under flykten från Frankrike till Schweiz. Hungersnöden i Sovjetryssland Den 26 juni 1921 meddelade den ryska tidningen Pravda att 25 miljoner människor svalt på grund av en ofantlig hungersnöd som drabbat Volgaområdet i Sovjetryssland. Historien om hur IAH under de kommande månaderna uppkom beskrivs av Willi Münzenberg nästan som en oundviklig naturkraft driven av den internationella solidariteten: När väl de första nyheterna om hungerskatastrofen blivit bekanta utomlands och innan några centrala instanser, partier eller fackföreningar hade hunnit ta ställning, hade det, enligt Münzenberg, på enskilda initiativ uppkommit otaliga hjälpkommittéer bland Europas fabriksarbetare. 7 Det var sedan IAH:s uppgift att samordna och dirigera dessa initiativ i en centraliserad, internationell arbetarhjälp. Nyheten om IAH:s grundande spreds snabbt i Tyskland och andra länder och framgången visade sig bli över alla förväntningar. Till de prominenta sympatisörer som anslöt sig till IAH hörde bland andra Albert Einstein, Henri Barbusse, Clara Zetkin och Käthe Kollwitz. Till de svenska sympatisörerna hörde Ture Nerman, Carl Lindhagen och Zeth Höglund. 8 Det skulle dröja fram till september 1921 innan IAH arrangerade sina första solidaritetskampanjer, som främst bestod av dörr till dörr-insamlingar, me- ARBETARHISTORIA 3/

16 dan olika lokalkommittéer ordnade insamlingstillställningar med musik och recitationer då man samtidigt sålde solidaritetsmärken, postkort och broschyrer för de hungrande i Ryssland. I Berlin ordnade IAH även flera större kongresser. De tyska myndigheterna var mycket tveksamma till att tillåta IAH:s insamlingar på grund av risken för att tillfället skulle utnyttjas till politisk agitation. Insamlingarna förbjöds även på många ställen i landet och den tyska polisen arresterade personer som utan lov genomförde insamlingar. Därmed var det ingen ofarlig självklarhet att engagera sig för den internationella solidariteten, utan en verksamhet som innebar ett direkt risktagande av den egna personen. Budskapet i IAH:s insamlingsverksamhet var»hjälp Ryssland, så hjälper ni er själva!». Detta var ett av grundelementen i IAH:s budskap under hela mellankrigstiden där solidaritetsinsamlingarna inte kännetecknades som välgörenhet, utan som så kallad självhjälp. Ett flertal tyska frivilliga reste även till Sovjetryssland för att delta med sin egen arbetsinsats. 9 För arbetare i Japan, Tyskland, Kina och England! IAH inledde under sommaren 1923 en hjälpaktion i Japan till offren för en allvarlig jordskredskatastrof. Det förblir tyvärr oklart om IAH lyckades förmedla hjälp till de drabbade arbetarna, men i Tyskland genomförde IAH en kampanj för att mobilisera den internationella solidariteten för Japans arbetare. 10 Men det var det så kallade tyska krisåret 1923 som erbjöd en ny möjlighet att utvidga IAH:s solidaritetsbudskap. Under sommaren och hösten 1923 drabbades den tyska befolkningen av hyperinflationen vilket förde med sig ett verkligt socialt kaos. De tyska arbetarna som tidigare understött och verkställt den internationella proletära solidariteten, utgjorde nu istället målet för den. I alla fall i Sovjet var man måna om att nu visa sin solidaritet gentemot de tyska arbetarna inte minst på grund av situationens propagandistiska potential. En av huvudsymbolerna för denna solidaritet var transporten av rysk spannmål till Tyskland som IAH sedan skulle dela ut. IAH genomförde även en omfattande tysk hungerkampanj då man inrättade kantiner eller Speiseküchen, som kostnadsfritt delade ut mat till nödställda arbetare i alla större tyska industristäder. 11 Under 1925 arrangerade IAH en internationell kampanj för arbetarna i Kina. Solidaritetskampanjens höjdpunkt var en omfattande Kina-kongress som ordnades i Berlin. Därutöver spred IAH effektivt sitt budskap via en egen nyhetstidning om Kina, medan IAH:s lokala kommittéer sålde solidaritetsmärken, ordnade temakvällar om Kina och engagerade intellektuella sympatisörer för kampanjen. 12 Året därefter, 1926 organiserade IAH en omfattande kampanj för de strejkande gruvarbetarna i England genom att vädja efter arbetarnas solidaritet med utropet»den internationella proletära solidariteten måste vara starkare än den brutala kapitalismen». Vid denna kampanj användes IAH även som en mellanhand för ett omfattande ryskt understöd på flera miljoner rubel. Samtidigt arrangerade IAH runt om i Tyskland olika evenemang för att samla in pengar och för att demonstrera kraften i den internationella solidariteten. 13 Förutom dessa internationella kampanjer arrangerade IAH under och 1930-talen årliga solidaritetsdagar då tiotusentals människor samlades runt om i Europa och därmed aktivt förde fram tanken om den internationella solidariteten. Internationell solidaritet i praktiken De metoder som IAH använde för att sprida solidaritetsbudskapet var starkt sammanbundna med det NOTER INTERNATIONELL SOLIDARITET SKULLE BEFRIA VÄRLDEN 1 Forskningen understöds av Stiftelsen för Åbo Akademi Forskningsinstitut; Ragnar Ester Rolf och Margareta Bergboms fond inom Svenska litteratursällskapet i Finland och Finska kulturfonden. Avhandlingsarbetet ingår i professor Holger Weiss kommande forskningsprojekt:»en bättre värld» Internationell solidaritet, utopiska ideal och politisk medvetenhet: globala vänsterradikala nätverk under mellankrigsperioden (InterSol). 2 Aafke E. Komter, Social solidarity and the gift, Cambridge Se även Ulrich K. Preuß,»Nationale, Supranationale und internationale Solidarität», Kurt Bayertz (red.), Solidarität: Begriff und Problem, Frankfurt am Main Se vidare om solidaritetens historia och nutida betydelse i Steinar Stjernø, Solidarity in Europe: the history of an idea, Cambridge 2005; Rainer Zoll, Was ist Solidarität heute?, Frankfurt am Main 2000, s För en svensk översikt se Sven-Eric Liedman, Att se sig själv i andra: om solidaritet, Stockholm Arthur Koestler,»Vorwort», i Babette Groß, Willi Münzenberg: eine politische Biographie. Mit einem Vorwort von Arthur Koestler, Stuttgart 1968, s Enligt IAH:s officiella uppgifter var organisationen verksam i Ryssland, Tjeckoslovakien, Holland, Belgien, Österrike, Frankrike, Spanien, England, Irland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Ungern, Schweiz, Rumänien, Jugoslavien, Bulgarien, Kina, Japan, Indien, Palestina, Cypern, Egypten, Väst- och Sydafrika, Australien, USA, Kanada, Mexiko och Latinamerika. Willi Münzenberg, Solidarität: Zehn Jahre Internationale Arbeiterhilfe , Berlin 1931, s Detlev J. K. Peukert, The Weimar Republic: the crisis of classical modernity, New York 1993; Eric D. Weitz, Creating German communism, : from popular protests to socialist state, New Jersey 1997; Kasper Braskén,»Internationale Arbeiterhilfe i kläm mellan öst och väst en introduktion till internationell solidaritet och konspiration i det mellankrigstida Tyskland», i CoWoPa Comintern Working Paper 13/2008, 16 ARBETARHISTORIA 3/2009

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

Arbetarhistoria2012:1 [141]

Arbetarhistoria2012:1 [141] Arbetarhistoria2012:1 [141] ARBETARHISTORIA 2012:1 [141] OMSLAGET: Annicka Baum, 23 år, arbetade på IKEA i Uppsala och blev 1988 LO:s miljonte kvinna. Hon firades på konferensen»kvinnor Anamma» i Borlänge.

Läs mer

För en revolutionär solidaritetsrörelse!

För en revolutionär solidaritetsrörelse! För en revolutionär solidaritetsrörelse! Om vietnamrörelsens historia Kortfattad presentation När KFML(r) hösten bröt sig ur KFML splittrades även Clarté-förbundet och De Förenade FNL-grupperna (DFFG).

Läs mer

REVOLUTIONÄRA MARXISter

REVOLUTIONÄRA MARXISter REVOLUTIONÄRA MARXISter en Introduktion Samtliga texter går också att läsa på www.revolution.se Karl Marx Gammaldags, svår, komplicerad, tråkig, trevlig, vacker i teorin, mardröm i praktiken, slöseri med

Läs mer

Vietnamrörelsen i USA

Vietnamrörelsen i USA 1 Vietnamrörelsen i USA Inledning Den amerikanska vietnamrörelsen spelade en mycket viktig, i själva verket avgörande roll för utgången av Vietnam-kriget. Det är därför märkligt hur litet det skrevs om

Läs mer

Marcel Liebman: Lenins Leninism

Marcel Liebman: Lenins Leninism Marcel Liebman: Lenins Leninism Innehållsförteckning Översättarens not... Inledning... Del I: Leninismen i opposition... Lenins parti... Bolsjevismens födelse... Den elitistiska partiuppfattningen: den

Läs mer

Hur uppstod den svenska trotskismen?

Hur uppstod den svenska trotskismen? 1 Kjell Östberg Hur uppstod den svenska trotskismen? Vad är trotskism? Den internationella trotskistiska rörelsens uppkomst är nära förknippad med utvecklingen i Sovjetunionen efter den ryska revolutionen.

Läs mer

2015:3 [155] KONSTNÄR I KLASSKAMPENS TJÄNST

2015:3 [155] KONSTNÄR I KLASSKAMPENS TJÄNST Arbetarhistoria 2015:3 [155] KONSTNÄR I KLASSKAMPENS TJÄNST Revolutionär, en akvarell av Eric Johansson från 1919. Ovan ytterligare tre verk av Johansson: Kampen för tillvaron, krita, 1919, Självmörderskan,

Läs mer

Konferensdokumentation. Transkriberad av Stefan Sjöberg Redigerad av Eva Björklund, America Vera-Zavala Layout av Jesper Weithz/Revoluform

Konferensdokumentation. Transkriberad av Stefan Sjöberg Redigerad av Eva Björklund, America Vera-Zavala Layout av Jesper Weithz/Revoluform Internationell konferens om deltagande demokrati Organiserad av Vänsterns Internationella Forum tillsammans med ABF Stockholm och Centrum för Marxistiska Samhällsstudier 9 10 oktober, 2004 ABF-huset i

Läs mer

Direkt Aktion ges ut. av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska

Direkt Aktion ges ut. av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska #53 Innehåll: Feminismen är en del av klasskampen 4-7 Lotta Feminista 8-11 Snabbmatsrestaurangen 12-13 Fotbollsbrud 14 Grattis, du är förtryckt. Men sen då? 15 Against all empires! 16-17 Bageriet 18-19

Läs mer

Petitioner og demokrati i Danmark i det 19. århundrede Karpantschof, Rene; Mikkelsen, Flemming

Petitioner og demokrati i Danmark i det 19. århundrede Karpantschof, Rene; Mikkelsen, Flemming university of copenhagen Petitioner og demokrati i Danmark i det 19. århundrede Karpantschof, Rene; Mikkelsen, Flemming Published in: Arbetarhistoria Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige

Läs mer

Afrika.arbetarrörelsen 07-01-22 19.02 Sida 1. Uppdrag Solidaritet

Afrika.arbetarrörelsen 07-01-22 19.02 Sida 1. Uppdrag Solidaritet Afrika.arbetarrörelsen 07-01-22 19.02 Sida 1 Uppdrag Solidaritet Afrika.arbetarrörelsen 07-01-22 19.02 Sida 3 BIRGITTA SILÉN Uppdrag Solidaritet Afrika.arbetarrörelsen 07-01-22 19.02 Sida 4 Omslag: Niklas

Läs mer

Martin Luther King & ickevåld

Martin Luther King & ickevåld Martin Luther King & ickevåld FÖRDJUPNINGSHÄFTE Innehåll Förord...3 Inledning...4 1: En kort biografi om Martin Luther King...5 2: King om våld och ickevåld...8 3: Ickevåld en strategi för att förändra

Läs mer

80 år för öppenhet och frihet

80 år för öppenhet och frihet 80 år för öppenhet och frihet 80 år för öppenhet och frihet Copyright Moderata Ungdomsförbundet Redaktör: Erik Bengtzboe Formgivning: Hellsten Kommunikation AB Illustration: Emy Eriksson / Hellsten Kommunikation

Läs mer

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER Innehåll FÖRORD OCH VAD ÄR EN STUDIECIRKEL?............ 1 DEMOKRATI..................................... 4 Vad är demokrati?........................................ 4 Demokratins

Läs mer

JACKllGA YÄHlDSHÖHElSEN

JACKllGA YÄHlDSHÖHElSEN Nr 2 FEBRUARI 1975 JACKllGA YÄHlDSHÖHElSEN FVFs TIDSKRIFT FACKll&A VÄRIDSRÖREISEN Nr 2 Februari FVF:s tidskrift Redaktionskommitte INNE HALL Pierre GENSOUS, generalsekreterare för FVF (ordförande) Jevgenij

Läs mer

Vem är staten till för?

Vem är staten till för? WWW.SOCIALISTER.SE NR 48 SEPT / OKT 2012 20KR Inga vinster i välfärden! Pantrarna för upprustning av förorten nr48 1 Vem är staten till för? Klasskamp i Sydafrika 2012-09-17 14:26 ledare VAD BÖR GÖRAS?

Läs mer

Revolution i Mellanöstern!

Revolution i Mellanöstern! WWW.SOCIALISTER.SE NR 42 FEB/MARS 2010 10KR Revolution i Mellanöstern! Folket reser sig mot diktatur och nyliberalism Facklig kamp i Danmark nr42.indd 1 Studentrörelsens återkomst En välfärdspolitik med

Läs mer

10.1. Strategin för okonventionell krigföring, en manual för kriget mot Syrien... 60 10.2. Erfarenheter från Syrien... 62 11.1 Svenskar strider med

10.1. Strategin för okonventionell krigföring, en manual för kriget mot Syrien... 60 10.2. Erfarenheter från Syrien... 62 11.1 Svenskar strider med Innehåll 1.1. År 635 till 1516. Från kalifstyre till ottomanvälde... 5 1.2. 1914-1920. Frankrikes och Storbritanniens svek och Syriens grundande... 5 1.3. 1920-1946 Franskt kolonialstyre, härska genom

Läs mer

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF Innehåll 1. Förord: Folkrörelserna i Norden efter ESF - Allmänt om ESF 2a. Dokumentationen av ESF 2b. Deltagarantal på ESF i Malmö och tidigare 2c. Föreningen ESF Norden om forumet 2d. Brev om avvecklingsbidrag

Läs mer

Trotskij i Sverige Anteckningar kring en bibliografi

Trotskij i Sverige Anteckningar kring en bibliografi Denna artikel publicerades första gången i tidskriften Fjärde Internationalen 4/90 Per-Olof Mattsson och Christer Franzén Trotskij i Sverige Anteckningar kring en bibliografi Den 20 augusti i år (1990)

Läs mer

ARBETAR HISTORIA #3 4/2008 [127 128] SOLIDARITET MED SYDAFRIKA TEMA: ATT TÄNKA OM KLASS

ARBETAR HISTORIA #3 4/2008 [127 128] SOLIDARITET MED SYDAFRIKA TEMA: ATT TÄNKA OM KLASS ARBETAR HISTORIA #3 4/2008 [127 128] SOLIDARITET MED SYDAFRIKA TEMA: ATT TÄNKA OM KLASS ARBETARHISTORIA 127 128 01 ledare: Mot en global dialog eller två decennier av protester 02 victor lundberg: Minnet

Läs mer

OPPOSITION? VÄNSTERN &VALET. Temanummer: Förbundet för Femte Internationalen

OPPOSITION? VÄNSTERN &VALET. Temanummer: Förbundet för Femte Internationalen NR 3 2010 Pris: 15 kronor (stödpris 20 kr) Arbetarmakt, svensk sektion av Förbundet för Femte Internationalen OPPOSITION? Temanummer: VÄNSTERN &VALET Förbundet för Femte Internationalen 2 Arbetarmakt 3/2010

Läs mer

Utan heder. Aron Etzler (red)

Utan heder. Aron Etzler (red) Aron Etzler (red) Utan heder En bok om ohederliga debattörer & högerns rädsla för förändring Röd Press Förlag, Stockholm 1999 Denna nätupplaga ges ut med medgivande från bokförlaget, bokens redaktör och

Läs mer

röda rummet stormtid Terrorismen i Algeriet och Marocko

röda rummet stormtid Terrorismen i Algeriet och Marocko röda rummet www.rodarummet.org radikal kvartalstidskrift nr 3/2012 stormtid Terrorismen i Algeriet och Marocko återspeglar att dessa ekonomier misslyckats med att ge jobb till en enorm andel av befolkningen,

Läs mer

C-UPPSATS. Reformsträvandena i Tjeckoslovakien 1968 och en jämförelse med det sovjetiska samhälleliga och politiska systemet. Andreas Furtenback

C-UPPSATS. Reformsträvandena i Tjeckoslovakien 1968 och en jämförelse med det sovjetiska samhälleliga och politiska systemet. Andreas Furtenback C-UPPSATS 2007:041 Reformsträvandena i Tjeckoslovakien 1968 och en jämförelse med det sovjetiska samhälleliga och politiska systemet Andreas Furtenback Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen

Läs mer

Utställningskatalog Utställningskatalog. Arbetare i rörelse flyktingar, migranter, solidaritet och konkurrens. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Utställningskatalog Utställningskatalog. Arbetare i rörelse flyktingar, migranter, solidaritet och konkurrens. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Utställningskatalog Utställningskatalog Arbetare i rörelse flyktingar, migranter, solidaritet och konkurrens Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Utställning från den 17 maj 2011 Ya Arbetarrörelsens arkiv

Läs mer

Kampen för Fjärde Internationalen 1932 1935 Trotskij och revolutionär enhet

Kampen för Fjärde Internationalen 1932 1935 Trotskij och revolutionär enhet 1 Dave Stockton Kampen för Fjärde Internationalen 1932 1935 Trotskij och revolutionär enhet [ Artikeln diskuterar vänsteroppositionen i Västeuropa, främst i Tyskland innan nazisternas maktövertagande och

Läs mer

Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik!

Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik! Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik! Man behöver bara vända sig till närmaste TV-apparat eller reklampelare för att inse att det är valtider. Och för många arbetslösa, lägre tjänstemän

Läs mer

6 Säkerhetstjänsternas hotbilder

6 Säkerhetstjänsternas hotbilder 6 Säkerhetstjänsternas hotbilder 6. 1 Sveriges Kommunistiska Parti och därtill anslutande organisationer 1 6.1.1 Bakgrund Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) bildades år 1919 som en sektion av den Kommunistiska

Läs mer